Sisällysluettelo: 1 Johdanto. 1.1 Projektin tavoitteet. 1.2 Projektin toiminnot. 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen. 2.1 Projektivastaavien tehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo: 1 Johdanto. 1.1 Projektin tavoitteet. 1.2 Projektin toiminnot. 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen. 2.1 Projektivastaavien tehtävät"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo: 1 Johdanto 1.1 Projektin tavoitteet 1.2 Projektin toiminnot 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen 2.1 Projektivastaavien tehtävät 3 Liikuntaprojektin toteutus 3.1 Projektin tukimateriaali 3.2 Perhepäivähoito 4 Media ja muu tiedottaminen 5 Liikuntaprojektin tulokset 6 Kustannukset 7 Johtopäätökset 8 Projektin jatko Lähteet Liitteet

2 1. JOHDANTO Lasten liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Nykyisillä 2000-luvun alun liikuntatuntimäärillä lasten normaali fyysinen kasvu ja kehitys on vaarantumassa. Päivähoidossa tapahtuvan liikunnan merkitys on pitkällä tähtäimellä äärimmäisen merkittävä kansanterveyttä ja elämänlaatua ajatellen. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen painopistealueeksi liikuntakasvatuksen toimintakaudeksi Henkilöstön tueksi käynnistyi liikuntaprojekti Päivähoito Liikkuu Vantaalla. Liikuntaprojekti kosketti noin 1700 Vantaan päivähoidon työntekijää ja yli 9000 lasta. Päivähoito on otollista aikaa vaikuttaa lasten ja perheiden terveyskäyttäytymiseen. Käyttäytymistä ei voida säädellä lainsäädännöllä, mutta ympäristöä voimme yhdessä muokata sellaiseksi, että se edistää lasten liikkumista. Projektin tehtävänä oli innostaa ja luoda mahdollisuuksia onnistumiseen tässä työssä. Päivähoidon liikuntakasvatusprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi liikuntakasvatukseen erikoistunut yritys Edusport Oy. Projektin vetäjänä toimi Mikael Kokljuschkin ja osapäiväisenä projektityöntekijänä Kai Lehtisalmi Projektin tavoitteet: 1. Lisätä lasten liikunnan määrää päivähoidossa 2. Parantaa toteutettujen liikuntahetkien laatua 3. Innostaa päivähoitohenkilöstöä liikuntakasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen (tilat, välineet, ilmapiiri, asenteet, pedagogiset menetelmät) 4. Nostaa henkilöstön osaamisen tasoa liikunnan alueella 5. Luoda uudenlaisia ratkaisuja ulko- ja sisätilojen hyödyntämiseen kaikissa päivähoitomuodoissa ja parantaa liikuntatilojen käytön määrää ja monipuolisuutta 6. Luoda uudenlaisia yhteistyömalleja urheiluseurojen, järjestöjen ja päivähoidon välille 7. Toteuttaa Vantaan päivähoidossa yhteisiä liikunnallisia kesä- ja talviliikuntatapahtumia lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle 8. Nostaa Vantaan päivähoitoa esille liikunnan edelläkävijänä Suomessa Projektin tavoitteet olivat haastavat. Tavoitteisin pyrittiin seuraavien toimintojen avulla:

3 1. 2 Projektin toiminnot: 1. Tiedotteen laatiminen päivähoitoyksiköille 2. Tiedotus- / motivointitilaisuuksia 3. Alkukartoituksien tekeminen. Käytännön toimenpiteistä sopiminen 4. Päivähoitoyksiköt tekevät omat suunnitelmat; Miten haluamme kehittyä? Apuna Onnistumisen portaat 5. Valitaan joka päivähoitoyksikköön projektivastaavat, joita ovat toimintayksikön esimies ja yksiköstä nimetty liikuntavastaava 6. Valmistetaan liikunnan perusteet koulutuspaketti 7. Luodaan liikuntaverkostoja alueille - edustajat yksiköistä. Tutkitaan mitä voimme oppia toinen toisiltamme? 8. Tapahtumia Vantaan päivähoidon lapsille, vanhemmille ja kasvattajille 9. Projektin arviointitilaisuus päivähoidon työntekijöille 10. Arviointiraportin tekeminen Liitteessä 1 tarkempi kuvaus toimintojen toteutumisesta. 2. LIIKUNTAPROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN Projektille nimettiin ohjausryhmä, johon valittiin edustaja Vantaan jokaiselta viideltä alueelta. Ohjausryhmään kuuluivat: Tommi Muhonen, Lummepolun päiväkoti Irma Lindberg, Peltovuoren päiväkoti Teijo Paananen, Pähkinärinteen päiväkoti Heli Itänen, Suitsikujan päiväkoti Kai Lehtisalmi, Hansin päiväkoti Ohjausryhmän jäsenet toimivat projektityöntekijöiden ja päivähoitokentän yhteyshenkilönä. Jäsenen tehtäviin kuului tutustua etukäteen kentälle jaettavaan projektimateriaaliin ja antaa siitä palautetta, järjestää tapaamispaikat, tuoda palautetta kentältä jne. Ohjausryhmä kokoontui 9. 8., 6. 9., , ja 6. 2., ,

4 Ohjausryhmän lisäksi jokaisesta päivähoitoyksiköstä valittiin projektivastaavat. Projektivastaavia olivat yksikköjen esimiehet ja yksiköiden valitsemat liikuntavastaavat. Heidän kauttaan tietoa projektista vietiin jokaiseen Vantaalaiseen yksikköön Projektivastaavien tehtävät toimia aloitteentekijänä muutokselle omassa yksikössä tuoda esille kehittämistä tarvitsevia asioita esittää kysymyksiä, herättää ajattelemaan uudella tavalla yksikössä kartoittaa ongelmia omassa yksikössä välittää tapaamisissa saatua tietoa eteenpäin, innostaa 3. LIIKUNTAPROJEKTIN TOTEUTUS Alueella järjestettävissä projektitapaamisissa oli jokaisessa tietty teema. Teemoja olivat: Esimiestapaamiset Projektin alussa järjestettiin kaikille Vantaan viidelle päivähoitoalueelle esittelytilaisuus päivähoitoyksikköjen esimiehille. Tilaisuudessa korostettiin, että projektin onnistumisen edellytyksenä on, että päiväkodin henkilökunta ja erityisesti esimiehet sitoutuvat kehittämistyöhön. Tavoitteena oli, että jokaisesta päiväkodista valitaan liikuntavastaava, joka yhdessä yksikön esimiehen kanssa osallistuu alueella järjestettäviin tilaisuuksiin ja vie kehittämistyötä eteenpäin omassa yksikössään. (elokuu 2006) Perhepäivähoitajien oma tapaaminen Miten onnistumisen portaat kehittämisvälinettä voidaan hyödyntää perhepäivähoidossa? Tutustuminen perhepäivähoitajien omaan Onnistumisen Portaat kehittämisvälineen työkalupakkiin. (lokakuu2006) Onnistumisen Portaat kehittämisvälineenä Ensimmäisessä projektivastaavien tilaisuudessa esiteltiin Onnistumisen Portaat - kehittämisväline. Tavoitteena oli, että päivähoitoyksiköissä otettaisiin käyttöön järjestelmällinen toimintatapa, joka toimisi yksiköiden arjessa liikuntakasvatuksen kehittämisen välineenä. Onnistumisen Portaat - kehittämisväline sisältää vaatimustasoltaan neljä eri tavoitetasoa; Ajattelun käynnistämisen vaihe, Konkreettisten tekojen vaihe, Laadun parantamisen vaihe, Unelmia, rima korkealle vaihe. Jokainen taso oli jaoteltu kuuteen osaan; liikunnan määrä, liikunnan laatu, liikuntavälineet, liikuntaympäristö, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja johtaminen. Kehittämisvälineessä on mukana kysymyspatteristo. Kysymykset helpottavat päivähoitoyksikköjä omaan tavoitetasoon (portaalle) pääsemiseen. Samalla ne viestittävät mitä asioita pidetään liikuntakasvatuksessa tärkeinä. Päivähoitoyksiköiden tuli Onnistumisen Portaiden avulla asettaa itselleen sopiva tavoitetaso. (syys - lokakuu 2006)

5 Tutustuminen Onnistumisen Portaat kehittämisvälineen työkalupakkiin Työkalupakki sisältää 9 erilaista käytännön välinettä kehittämistyöhön. Kehittämisvälineet ovat: liikkumista rajoittavat säännöt liikunnan perusvälineistön suunnittelulomake liikunnan perusvälineistön hankintasuunnitelma liikunnan toteuttamisen mahdollisuudet liikunta-aktiivisuuden arviointilomake lukujärjestys liikunnan lisäämiseen (loka-marraskuu 2006) 2 kpl 1kpl 1 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl Liikuntamyllytys Myyrmäen urheilutalossa järjestettiin liikuntatapahtuma Vantaan päivähoidon lapsille ja työntekijöille. (marraskuu 2006) Oppimisympäristön merkitys ja ideapankin esittely Oppimisympäristö osuudessa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä. Mahdollistavatko päiväkodit vain tietyntyyppiset leikit? Tilojen kekseliäs käyttö, mitä se on? Onko päiväkodit suunniteltu niin, että aikuiset voivat mahdollisimman hyvin kontrolloida lasten toimintaa ja vaikuttaa tilan ja leikkivälineiden käyttöön? Miten leikille luodaan paras mahdollinen ympäristö? Mitä viestejä tilat kertovat? Millaisia toiminnan mahdollisuuksia ja rajoituksia päiväkodista löytyy? Millaiset säännöt ohjaavat tilojen käyttöä? Mitä tarkoittaa hyvä tila ja miten se luodaan? Ratkeaako rikkaiden leikkiympäristöjen rakentuminen päiväkoteihin muutoin kuin suurella rahalla? Voisiko lapsilla itsellään olla enemmän sananvaltaa oppimisympäristöön liittyvissä asioissa? Projektin yhteyteen luotiin omat sivut (intraan,), joihin yksiköillä on mahdollisuus kirjauttaa hyväksi koettuja käytäntöjä. Liitteessä 2, intrasta löytyvät asiat. Hyväksi koettujen käytäntöjen lisääminen tapahtui lomakkeen avulla. Lomakkeessa oli valmiiksi määriteltynä kuusi kohtaa, jotka olivat samat kuin Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineessä (liikunnan määrä, ohjattu liikunta, liikuntavälineet, liikuntaympäristö, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja johtaminen.) Yhteensä uusia ideoita tuli projektin aikana ideapankkiin 78 kpl. Tavoitteena on, että ideapankin toiminta jatkuu projektin loputtua. (marras-joulukuu 2006)

6 Alle 3-vuotiaiden lasten liikunta Alle 3-vuotiaiden liikunnan osuudessa käsiteltiin seuraavia asioita: Perusliikkeiden oppiminen tapahtuu ikävälillä 1-3 vuotta Liikkumisen turvallisuus Alle 3-vuotiaiden lasten liikuntavälineet Käytännön esimerkkejä pienten lasten liikuntaan (tammikuu 2007) Liikuntaseminaari Seminaarin aiheet: Ideoita seikkailuliikuntaan, Liikunta päivähoidossa, Liikuttaako leikki? Seminaarin yhteydessä oli liikuntaväline-esittely. (helmikuu 2007) Käytännön harjoitukset Päivähoitoyksiköille jaettiin maaliskuussa viikkovinkkikalenterit. Käytännön harjoituksissa käytiin kalenterissa olevat noin 40 leikkiä läpi ja tutustuttiin käytännön ideoihin, joilla liikuntaa voi käyttää oppimisen välineenä. (maaliskuu 2007) Tutustumiskäynnit Liikuntapäiväkoti Myrskyluodossa Myrskyluodon tiloihin ja välineisiin tutustuminen ja Liikuntapäiväkodin toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden esittely. (huhtikuu 2007) Loppuseminaarit Seminaarissa esiteltiin loppukartoituskyselyn tulokset ja kuultiin käytännön kokemuksia projektista. Paneeliin osallistui päivähoidon työntekijöitä ja vanhempia. Liikuntaprojekti teki yhteistyötä toimintavuoden aikana kaupungin ravitsemusterapeuttien kanssa. Ravitsemusterapeutti Jaana Martikainen kertoi yhteistyön aikaansaannoksista ja oikeanlaisen ravinnon merkityksestä (toukokuu 2007)

7 Tilaisuuksiin osallistuttiin seuraavanlaisesti: syys- lokakuun tilaisuudet lokakuun tilaisuus (PPH) loka- marraskuun tilaisuudet marraskuu Liikuntamyllytys marras- joulukuun tilaisuudet tammikuun tilaisuudet helmikuun tilaisuudet (seminaari) maaliskuun tilaisuudet (käytännön harjoitukset) huhtikuun tilaisuudet (tutustumiskäynnit) toukokuun tilaisuudet (loppuseminaarit) 224 osallistujaa 111 osallistujaa 193 osallistujaa n.420 lasta 180 osallistujaa 169 osallistujaa 427 osallistujaa 121 osallistujaa 75 osallistujaa 180 osallistujaa Projektin tukimateriaalit Liikuntaprojektille avattiin oma sivustonsa intrassa, kaupungin sisäisillä internet-sivuilla. Kaikkien tapaamisten ja tilaisuuksien materiaali löytyy sivuilta. Sivuilla toimii myös ideapankki hyvät käytännöt kiertämään, jonka kautta henkilökunta pystyy jakamaann hyväksi havaitsemiaan ideoita. Yksiköillä oli mahdollisuus lainata Unelmien päiväkoti - videota. Vanhemmille jaettiin esite, jossa kerrottiin liikunnan tärkeydestä ja innostettiin vanhempia liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Viikkovinkkikalenteri jaettiin kaikkiin päivähoitoyksikköihin ja perhepäivähoitajille. Kalenterissa on jokaiselle viikolle oma liikuntaleikkinsä ja terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyviä loruja. 3.2 Perhepäivähoito Projektin tavoitteena oli kehittää liikuntakasvatusta kaikissa päivähoitomuodoissa. Perhepäivähoitajille järjestettiin oma tilaisuus ja hoitajilla oli mahdollisuus osallistua yhteisiin tapaamisiin. Projektimateriaalia muokattiin perhepäivähoitajien tarpeita vastaaviksi ja hoitajille laadittiin kotikäyntimateriaalipaketti liikuntakasvatukseen. Perhepäivähoidossa on mietitty enemmän liikunnan mahdollisuuksia ja yritetty järjestää mahdollisuuksien mukaan lapsille ohjattua ja suunniteltua liikuntaa. Liikunnan määrä on lisääntynyt kaikkien perhepäivähoitajien ryhmissä vähintään kerran viikossa tapahtuvaksi toiminnaksi. Tietoisuus on lisääntynyt ja halu toimia lapsia liikuttavasti parantunut.

8 Ymmärrys siihen, että liikkumisen mahdollisuuksien järjestäminen sekä ohjattu liikunta ei vaadi erityisiä hienouksia vaan, että jokainen perhepäivähoitajahoitaja pystyy ja osaa omalla tavallaan lisätä ja ohjata liikkumista. 4. MEDIA JA MUU TIEDOTTAMINEN Projektin yhtenä tavoitteena oli nostaa Vantaan päivähoitoa esille liikunnan edelläkävijänä Suomessa. Projekti alkaessa laadittiin lehdistötiedote (liite 3) joka lähetettiin tärkeimpiin valtakunnallisiin sanomalehtiin ja Vantaan alueen paikallislehtiin. Projekti näkyi seuraavissa tiedotusvälineissä: Vantaan Sanomat, Kaupunkilehti Vartti, Lastentarhalehti, Hanna-lehti, Stakesin verkkosivut (liite 4), YLE: n alueuutiset. Yhteensä projektista oli tiedotusvälineissä 12 juttua. Projektia esiteltiin seuraavissa tilaisuuksissa Liikunnan hyvinvointi vaikutukset terveydenhoitajien ohjaustyön perusteena Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisytyöryhmä Lasten liikuttaja -risteily Liikuntaseminaari Helsingissä Lastentarhanopettajapäivät

9 5. LIIKUNTAPROJEKTIN TULOKSET Projektin alkukartoituskysely tehtiin kaikille Vantaan päivähoitoyksiköille lokakuussa 2006 ja siitä on tehty oma raporttinsa. Loppukartoituskysely tehtiin huhtikuussa Kaikki yksiköt vastasivat kyselyyn. Osa yksiköistä vastasi kuitenkin toimipistekohtaisesti, joten vastausten määrä ei ole sama kuin päivähoitoyksiköiden määrä Vantaalla. Vastauksia tuli 99. Yksiköiden omat kommentit on kursivoitu. 1. TAVOITE Lisätä lasten liikunnan määrää päivähoidossa Lapset liikkuvat tänä päivänä liian vähän oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta. Suomessa lapset ovat pitkiä aikoja päivähoidossa jopa yli 2000 tuntia vuodessa. Päivähoidossa suhtaudutaan liikuntaan usein kuitenkin ajatuksella, että lapset liikkuvat luonnostaan riittävästi. Valtakunnallisissa liikunnan suosituksissa on asetettu tavoitteeksi, että jokainen lapsi liikkuu vähintään kaksi tuntia reippaasti joka päivä. Projektin yksi tavoitteista oli liikunnan määrän lisääminen. Tässä onnistuttiin hyvin. 98% yksiköistä oli lisännyt liikunnan määrää projektin aikana ja vain 2%:ssa liikunnan määrä oli pysynyt samana. Liikunnan määrä yksikössänne on: Pysynyt samana 2 % Lisääntynyt 98 % Liikuntaprojekti on ollut todella haastava, mutta kehittävä projekti. Meidän päiväkodissa lapset liikkuu nykyään enemmän kuin ennen ja aikuiset panostaa liikuntaan myös paljon enemmän. Liikunnan lisääntyminen entisestään: sallivampi ja positiivisempi asenne, tietoisuuden lisääntyminen, vapaan liikunnan (mahdollisuuksien) lisääntyminen, liikunnan lisääntyminen siirtymätilanteissa ja sisätiloissa.

10 2. TAVOITE Parantaa toteutettujen liikuntahetkien laatua Parannettaessa liikunnan laatua päivähoidossa korostuu ohjattujen liikuntatuokioiden merkitys. Perinteisesti niitä on ollut yksi viikossa. Projektin aikana etsittiin mahdollisuuksia ohjattujen liikuntatuokioiden lisäämiseksi. Ohjattu liikuntatuokio voi tarkoittaa muutakin kuin erikseen järjestettäviä liikuntatuokioita. Odotusleikit, sisäänlähtö - ja ulosmenoleikit, taukojumpat jne. ovat hyviä esimerkkejä liikuntatuokion käsitteen laajemmasta ymmärtämisestä. Viesti oli mennyt hyvin perille. 53, 1%:ssa vastauksista ohjattua liikuntaa oli 2-3 kertaa viikossa, 15, 3%:ssa yli 3kertaa viikossa ja 31, 6%:ssa kerran viikossa. Miten usein ryhmässänne on keskimäärin ohjattua liikuntaa? Yli 3 kertaa viikossa 15 % Kerran viikossa 32 % 2-3 kertaa viikossa 53 % Tietoisuus lisääntynyt toiminnan ja tilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Mietitään mitä lapsi voikin oppia, jos sallitaan joku asia. Tiedostetaan ja huomioidaan, miten liikunta kehittää lasta. Suunnitelmallisuus on lisääntynyt ja samoin kirjaaminen. Projektin tavoitteena oli innostaa yksiköt itse kehittämään liikuntakasvatustaan. Lokakuussa 2006 ne olivat määritelleet itselleen tavoitetason Onnistumisen Portaat kehittämisvälineen avulla. Yksiköiden asettamat tavoitetasot näkyvät alla olevasta kuvasta.

11 Asetamamme tavoitetaso oli Unelmia, rima korkealle vaihe Laadun parantamisen vaihe Konkreettisten tekojen vaihe Ajattelun käynistämisen vaihe 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % Oli erittäin järkevää, että projekti käynnistyi niin, että kukin yksikkö asetti itselleen sopivat tavoitteet, joita pitkin edetä. Näin muutokset tulivat toteutetuksi sopivan verkkaisesti, jolloin niihin ehti jokainen kypsyä. Näin uudet tuulet tulevat sisäistetyiksi, ja ne puhaltavat vielä pitkään tulevaisuudessakin. Asioiden kirjaaminen vahvistui ja toi ryhtiä. Koko yksikön toimintasuunnitelman tekeminen oli hyvä asia. Arviointiin ja moneen muuhun liikuntaan liittyvään saimme uusia välineitä. Pelkkä tavoitetasojen määritteleminen ei riitä. Keskeistä on päästä asettamaansa tavoitetasoon. Tässä onnistui 88, 9% vastanneista. 50,00 % 3. TAVOITE Innostaa päivähoitohenkilöstöä liikuntakasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen (tilat, välineet, ilmapiiri, asenteet, pedagogiset menetelmät)

12 Yksi suurimmista liikuntaa rajoittavista syistä ovat turhat kiellot. Projektin tavoitteena oli saada aikaan muutosta ihmisten asenteisiin. Turvallisuutta ei edistetä estämällä lapsia juoksemasta tai kiipeilemästä. Lasten elämä muuttuu sitä turvallisemmaksi mitä taitavimmiksi he motorisissa taidoissa kehittyvät. Asenteiden muutoksessa onnistuttiin hyvin projektin kuluessa. Loppuraportissa 93 %vastanneista ilmoitti poistaneensa liikuntaa rajoittavia sääntöjä. Onko yksikössänne poistettu liikuntaa rajoittavia sääntöjä liikuntaprojektin aikana? Ei 7 % Kyllä 93 % Liikunnan merkityksen tiedostaminen lapsen kehitykselle. Turhat liikuntaa rajoittavat kiellot vähentyneet. Henkilökunnan asenteet lasten liikuntaa kohtaan parantuneet. Tietoisuus lisääntynyt toiminnan ja tilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Mietitään ennen kuin kielletään. Liikuntaan liittyviä kysymyksiä on pohdittu kriittisesti ja säännöistä on sovittu kirjallisesti. Lapsen motorisen kehityksen tukemiseksi päivähoidossa tulisi olla liikunnan perusvälineistö. Tarkoituksenmukaisen perusvälineistön hankkiminen edellyttää yhteistä suunnittelua. Yksiköitä rohkaistiin tekemään suunnitelma kirjallisesti työvälinepakissa olevan lomakkeen avulla. Projektin loppuessa 96% vastanneista oli suunnitellut yhdessä liikuntavälineistön hankinnan yksikköön. Kirjallisena sen oli tehnyt 69, 7%:ssa vastanneista. Projektista on saatu paljon vinkkejä ja ideoita liikunnan toteuttamiseen. Liikuntavälineiden hankinasta on tullut suunnitelmallisempaa ja niiden määrää on lisätty Pelkkä liikuntavälineiden olemassaolo ei yksin riitä. Lapsen motoriikan kehityksen kannalta on oleellista kuinka usein lapsella on mahdollisuus käyttää välineitä. 86 % vastanneista ilmoitti, että liikuntavälineet ovat enemmän lasten vapaassa käytössä kuin projektin alussa.

13 Liikuntavälineet ovat tällä hetkellä lasten vapaassa käytössä Yhtä paljon kuin projektin alussa 14 % Enemmän kuin projektin alussa 86 % Henkilökunnalla on parempi tietoisuus käytössä olevista välineistä, tilat on otettu tehokäyttöön ja liikuntavälineitä on joka ryhmässä. Liikuntavälineitä on lisätty lasten käyttöön myös odotusaikana ja käytäviäkin on käytetty hyväksi liikunnan lisäämisessä. 4. TAVOITE Nostaa henkilöstön osaamisen tasoa liikunnan alueella Kysyttäessä olivatko projektin aikana järjestetyt tapaamiset lisänneet osaamisen tasoa 86,9% ilmoitti, että osaamisen taso oli lisääntynyt kohtalaisesti tai paljon. Yli puolet vastanneista koki projektin hyödyn yksikölleen olevan suuri tai erittäin suuri. Projektin hyöty yksiköllenne? Kohtalainen 45 % Pieni 2 % Ei mitään hyötyä 0 % Erittäin suuri 9 % Suuri 44 % Koko henkilöstön asenteen muutos. Kiitos konkreettisesta ja tietoa jakavasta toteutustavasta, jolla projekti on tuotu kentälle. Sen vuoksi lopputuloskin on varmaan näin hyvä Liikuntaprojekti pakotti tarkastelemaan kriittisesti omia ajatuksia ja asenteita liikuntakasvatusta kohtaan ja ravistelemaan vanhoja päähänpinttymiä.

14 Halu oppia lisää ja kehittyä omassa työssä on tullut hyvin esille. Lisäkoulutus on mieluista ja projektiluontoinen toteutus soveltuu hyvin päiväkotiinkin. Olemme tajunneet asioita, joita ei ennen tullut edes ajatelleeksi. Lasten liikkumisesta puhutaan nyt ja siihen pyritään paljon aikaisempaa enemmän. Halu oppia lisää ja kehittyä omassa työssä on tullut hyvin esille. 5. TAVOITE Luoda uudenlaisia ratkaisuja ulko- ja sisätilojen hyödyntämiseen kaikissa päivähoitomuodoissa ja parantaa liikuntaan suunniteltuja tiloja. Projektin aikana ohjattiin yksikköjä miettimään ryhmätilojen hyödyntämistä liikunnallisiin tarkoituksiin. 88 % ilmoitti, että ryhmätilojen yhteyteen on järjestetty liikuntamahdollisuuksia enemmän kuin projektin alussa. Ryhmätilojen yhteyteen on järjestetty liikuntamahdollisuuksia Yhtä paljon kuin proketin alussa 12 % Enemmän kuin projektin alussa 88 % Tilajärjestelyt ja liikuntatilojen tehokkaampi käyttö. Pienillä muutoksilla ja asenteiden tuuletukselle on saatu paljon uusia mahdollisuuksia. Henkilökunnan asennemuutos, opittu käyttämään kaikkia mahdollisia tiloja hyödyksi liikunnassa. 6. TAVOITE Luoda uudenlaisia yhteistyömalleja urheiluseurojen, järjestöjen ja päivähoidon välille Käytännöt yhteistyömalleista olivat hyvin erilaisia. Osassa yksiköistä oli jo pitkät perinteet hyvistä toteutusmalleista ja näitä pidettiin riittävinä. Hyviä malleja käytiin yhteisissä tapaamisissa läpi. Yhteistyön määrä pysyi ennallaan projektin aikana. 7. TAVOITE

15 Toteuttaa Vantaan päivähoidossa yhteisiä liikunnallisia kesä- ja talviliikuntatapahtumia lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle Projektin yhteydessä järjestettiin kaksi isoa liikuntamyllytystä. Ensimmäinen (ennakkostartti) huhtikuussa 2006 Tikkurilan urheilutalossa ja toinen marraskuussa 2006 Myyrmäen urheilutalossa. Näiden yhteisten tapahtumien lisäksi alueilla järjestettiin runsaasti omia pienempiä tapahtumia. 8. TAVOITE Nostaa Vantaan päivähoitoa esille liikunnan edelläkävijänä Suomessa Liikuntaprojekti oli esillä useissa eri tiedotusvälineissä ja tilaisuuksissa (kts. media ja muu tiedottaminen s.) LISÄTAVOITTEET: Kaksi projektin onnistumisen kannalta tärkeää lisätavoitetta olivat 1. Johtaminen Yksikön esimiehen rooli kehittämisessä on keskeinen. Projektille asetettuihin tavoitteisiin ei voida päästä ilman esimiehen myötävaikutusta. Projektin yksi tavoitteista oli saada esimiehet osallistumaan yhteisiin tapaamisiin ja sitoutumaan projektiin. Tässä onnistuttiin hyvin. 95% vastanneista ilmoitti, että esimies on edistänyt liikuntakasvatuksen eteenpäinviemistä aktiivisesti projektin aikana. Onko yksikön esimies edistänyt liikuntakasvatuksen eteenpäinviemistä aktiivisesti? Ei 5 % Kyllä 95 % 2. Vanhemmat Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Lasten päivittäisen liikunnan lisäämisessä vanhemmat ovat avainasemassa. Projekti rohkaisi yksikköjä keskustelemaan liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle vanhempien kanssa. 63, 6%:ssa vastauksissa vanhemmat olivat saaneet enemmän tietoa liikunnasta kuin ennen projektia.

16 Vanhemmat ovat saaneet tietoa liikunnasta Yhtä paljon kuin projektin alussa 34 % Vähemmän kuin projektin alussa 3 % Enemmän kuin projektin alussa 63 % Vanhemmilta on saatu paljon hyvää palautetta liikunnan määrän lisääntymisestä ja he ovat olleet tyytyväisiä perheille järjestettyihin liikuntatapahtumiin. Yhteisten tapahtumien ansiosta yhteistyö vanhempien kanssa on muuttunut avoimemmaksi ja välittömämmäksi.. 6. KUSTANNUKSET????

17 7. JOHTOPÄÄTÖKSET Julkisuudessa ovat lisääntyneet puheenvuorot, joiden pääviesti on sama: Lapset liikkuvat oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Monet eri tahot ; kunnat, kaupungit, eri alojen ammattilaiset jne. ovat viestittäneet samaa. Yhteistä kaikille on ollut tarve tehdä asialle jotain konkreettisesti. Kehittämistyöhön tarvitaan voimavaroja. Päivähoidossa kehittäminen nähdään usein erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämisenä. Yksittäisistä päiväkodeista osallistuu silloin yksi tai parhaimmassakin tapauksessa muutama ihminen koulutukseen, mutta vaikuttavuus jää näin toteutettuna pieneksi. Kun tavoitteena on luoda uudenlaista toimintakulttuuria päivähoitoon ja saada vanhempia enemmän mukaan, vaatii se enemmän panostusta. Vantaalla toteutettu liikuntaprojekti "Päivähoito Liikkuu Vantaalla" on osoittanut oikeanlaisen panostuksen merkityksen. Projektissa saadut edellä esitetyt tulokset kertovat tästä. Kehittämistyö, joka oli kohdennettu yhteen sisältöalueeseen osoittautui hedelmälliseksi. Liikunta motivoi käytännön työhön ja moneen muuhun sisältöalueeseen linkittyneenä se sai henkilöstön hyvin innostumaan. Positiivisena koettiin myös se, että yksiköt saivat itse päättää asettamansa tavoitetason. Tärkeää on ollut huomata miten "Onnistumisen Portaat" - tyyppinen kehittämisväline auttaa kehittämistyössä laajemminkin. Liikuntakasvatusta kehittämällä ei voi välttyä myös muun pedagogisen toiminnan kehittämiseltä. Tämäntyyppisellä kehittämisellä on mahdollisuus saada käyttöön järjestelmällinen toimintatapa myös muihin orientaatioihin ja sisältöalueisiin (esim. musiikki ja leikki). Ihmiset, jotka ottivat liikuntaprojektin ja ajatuksen liikunnan lisäämisestä negatiivisesti vastaan ovat sitoutuneet liikuntatuokioiden vetämiseen ja onnistumisen kokemukset ovat kannustaneet jatkamaan. Liikuntaprojekti on ollut todella haastava, mutta kehittävä projekti. Tämä on ollut antoisaa aikaa ja on ollut ilo huomata muutoksia työntekijöiden suhtautumisessa liikuntaan. Uusien ajatusten herääminen. Koulutusten konkreettisuus on ollut teorian lisänä hyvää. Mukavia hetkiä ja positiivista velvoittamista liikuntakasvatuksen kehittämiseen. Liikuntaprojekti pakotti tarkastelemaan kriittisesti omia ajatuksia ja asenteita ja ravistelemaan vanhoja päähänpinttymiä. Oikeanlaista panostusta allekirjoittaneiden mielestä oli: Huolellisesti laadittu "Onnistumisen Portaat" - kehittämisväline työkalupakkineen Selkeät tavoitteet (apuna Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ja yhteiskunnallinen keskustelu tällä hetkellä) Toimiva aikataulutus Sopiva tapaamisväli projektivastaavien kanssa. Keskusteluyhteys säilyi riittävän tiheänä ja projektia kyettiin näin muokkaamaan kentän toiveiden suuntaisesti

18 Toimiva työpari, jossa toisella oli paljon kokemusta ja tietoa aiheesta, toisella riittävästi Vantaan päivähoidon tuntemusta Saatu palaute ja osallistujamäärät eri tilaisuuksissa osoittavat, että projekti koettiin käytännöllisenä ja tärkeänä. Henkilöstö sitoutui esimiehistä lähtien siihen kiitettävästi. Yhdessä tekeminen, yhteistyö ja suvaitsevaisuus ovat lisääntyneet päiväkodissamme. Parasta antia yhteinen sitoutuminen. OLEMME INNOSTUNEITA!!!! Projekti on antanut päiväkodin käyttöön paljon hyödyllistä ja motivoivaa materiaalia, kuten kalenterin ja onnistumisen portaat. Näitä ohjeita käyttämällä voimme jatkaa liikunnan lisäämistä / monipuolistamista tästä eteenkinpäin omassa tahdissamme. 8. PROJEKTIN JATKO Jarkin teksti Lähteet: Stakes, oppaita Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Saarijärvi. Gummeruksen kirjapaino Oy. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Yliopistopaino Oy. Valokuvat Vantaan päivähoitoyksiköistä. Liitteet: Liite 1 Päivähoito Liikkuu Vantaalla - Projektin eteneminen Liite 2 Päivähoidon liikuntaprojektin materiaali intrassa Liite 3 Lehdistötiedote Liite 4 STAKES-kolumni Saa Liikkua LIITE 1, Päivähoito Liikkuu Vantaalla - Projektin eteneminen MITÄ ON TEHTY Valmistettu Onnistumisen Portaat - kehittämisväline. Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineen avulla päivähoidon yksiköt voivat määritellä itselleen sopivat tavoitteet liikuntakasvatuksen kehittämistyölle. MILLOIN Elokuu 2006

19 Kehittämisväline sisältää vaatimustasoltaan neljä eri porrasta; "ajattelun käynnistämisen" - vaiheen," konkreettisten tekojen" - vaiheen, "laadun parantamisen" - vaiheen ja "rima korkealle" - vaiheen. Laadittu Lehdistötiedote. (Liikuntaprojektista ollut kaksi juttua Vartissa ja kaksi Vantaan Sanomissa. Vantaan Sanomat seuraa Peltovuoren päiväkotia projektin edetessä). Testattu Onnistumisen Portaat - kehittämismateriaalia lasten liikunnan asiantuntijoilla (mm. Nuori Suomen kehittämispäällikkö Jukka Karvinen) Valittu projektille ohjausryhmä, jossa on yksi edustaja joka alueelta. Sovittu ohjausryhmän tehtävät ja seuraavat tapaamiset. Laadittu tiedote päivähoidon kentälle. Sovittu päivähoidon johtajien kanssa projektin esittelytilaisuudet yksiköiden esimiehille. Tilaisuudet pidetty sovitusti. Onnistumisen portaat kehittämisväline painettu ja jaettu projektivastaavien 1. tapaamisissa. Tilaisuuksissa läsnä 72 yksikön esimiestä, yhteensä 224 henkilöä. Toimitettu Esa Pesoselle viikolla 34. Elokuu 2006, viikko 35 Vuoden 2006 tapaamiset: 9. 8., 6. 9., , Toimitettu sähköpostilla kaikkiin päivähoitoyksiköihin viikolla 33 Korso Koivukylä Myyrmäki Tikkurila Martinlaakso Hakunila tapaamiset: Myyrmäki Tikkurila Korso Koivukylä Hakunila Martinlaakso Perustettu projektilla omat sivut intraan: (polku: sosiaali- ja terveystoimi < palvelut ja toiminnat < lasten päivähoito < kehittämishankkeet < päivähoito liikkuu ) Tehty Vanhempainesite. Tarkistettu ohjausryhmässä ja ollut kommentoitavana esim. Pähkinärinteen päiväkodin vanhempainillassa. Esitettä painettu 8000 kpl:ta suomeksi ja 300 kpl:ta ruotsiksi MITÄ ON TEHTY Tehty alkukartoituskysely yksiköiden tämänhetkisen liikuntakasvatuksen ja tavoitetason selvittämiseksi. Yksiköt vastanneet siihen sähköisesti. Intran sivuilla on linkki. Järjestetty perhepäivähoidolle oma perehdytystilaisuus. Paikalla yli 100 perhepäivähoitajaa ja esimiehiä. Esitelty projekti Liikunnan hyvinvointivaikutukset terveydenhoitajien ohjaustyön perusteena - Sivujen päivitys aloitettu viikolla 38, päivitys jatkuu läpi projektin Toimitettu joka alueen toimistoon ja sovittu, että esitteet jaetaan sieltä yksiköihin. MILLOIN Viimeiseksi vastauspäiväksi suositeltu Vastauksia tullut 94kpl:ta mennessä Tikkurilan srk:n auditorio Hämeenkylän kartano

20 tilaisuudessa. Sovittu projektivastaavien tapaamiset n. kerran kuussa tammikuulle 2007 asti. Tilaisuudet pidetty sovitusti. 2.tapaamiset: Myyrmäki Tikkurila Korso - Koivukylä Hakunila Martinlaakso Järjestetty liikuntatapahtuma n.400 lapselle Myyrmäen urheilutalo klo 9-12 Tehdään kooste alkukartoituskyselystä. viikot Tehdään ideapankki intran sivulle. Yksiköt voivat lähettää hyviä käytäntöjä ja vinkkejä ideapankkiin, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Osallistuttu Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisytyöryhmän kokoukseen. Tehty kolumni "Saa liikkua" STAKESin sivuille (STAKESin pyynnöstä), sama kolumni lähetetty myös "Hanna" - lehteen. 3. lehtijuttu projektista Vantaan sanomissa. Aiheena "Isät liikuntatalkoissa" Peltovuoren päiväkodissa. Projektivastaavien 3.tapaamiset Tapaamiset pidetty sovitusti. Otettu lisäpainos vanhemmille tehdystä oppaasta. Osallistuttu Nuori Suomen järjestämälle lasten liikuttaja risteilylle. Pidetty siellä luento "Päivähoito Liikkuu Vantaalla" -liikuntaprojektista asiantuntijaryhmälle. Alkukartoituskyselyn yhteenveto valmis, painettu 12kpl viikko 1 / / julkaistu joulukuussa 2006 julkaistu Myyrmäki Tikkurila Hakunila Martinlaakso Korso - Koivukylä painoon / jakoon viikko 51, Ideapankki hyville käytännöille valmiina intrassa viikko 1, 2007 MITÄ ON TEHTY Pidetty yhteispalaveri ravitsemusterapeuttien kanssa, suunnitelma tehdä yhteinen vuosikalenteri päivähoitoon (vinkkejä liikuntaleikeistä ja hyvästä ja terveellisestä ruoasta) Yleisradion Uudenmaan uutiset kuvaamassa Hansin päiväkodissa. Aiheena Liikuntaprojekti. Projektivastaavien 4. tapaamiset MILLOIN / esitetty TV2:n uutisissa klo ja samana päivänä YLE24:ssa klo Myyrmäki Tikkurila

21 Korso - Asola Tapaamiset pidetty sovitusti Hakunila Martinlaakso Ohjausryhmän kokoukset , , , Pidetty yhteistyöpalaveri ravitsemusterapeuttien kanssa. Valmisteilla viikkovinkkikalenteri Järjestetty Liikuntaseminaari. Asiantuntijat puhuivat. 2x sama tilaisuus (aamupv. ja iltapäivä). Ideana saada yksiköistä mukaan myös ihmisiä, jotka eivät vielä ole motivoituneita. Paikalla 427 osallistujaa. "Viikkovinkkikalenteri" viety painoon. Järjestetty sponsorirahoitus, jolla painatetaan pk:hin, rppk:hin ja avoimeen toimintaan 1kalenteri/talo. Painosmäärä 185kpl. Kalenterit pph:oon selvityksessä. Projektissa ei enää rahaa tähän. Käytännön harjoitukset alueilla. Harjoitukset pidetty sovitusti. Lastentarha-lehti julkaisi jutun projektista. Lehden toimitus käynyt Lummepolun päiväkodissa. Tutustumiskäynnit liikuntapäiväkoti Myrskyluotoon Helsingissä. Tutustumiskäynnit pidetty sovitusti. Liikuntaseminaari Helsingissä: projektin esittely Päivähoito Liikkuu Vantaalla" välineitä liikunnan kehittämiseen Korson lumon auditorio klo klo klo Korso - Asola Hakunila Myyrmäki/ Martinlaakso Tikkurila maaliskuu Korso-Asola Tikkurila Myyrmäki Hakunila Martinlaakso Loppukartoituskysely intrassa. viim. palautuspäivä Loppukartoituskyselyn koonti huhti- toukokuu Loppuraporttitilaisuudet. Mukana ravitsemustietoa. Osanottajia: itä 112, länsi itä (Tikkurilan lukio) länsi (Kilterin koulu) Juttu liikunnasta Kaupunkilehti Vartissa. Haastateltu päiväkoti Valtikan lapsia. Tilaisuudet klo Julkaistu MITÄ ON TEHTY MILLOIN Viikkovinkkikalenteri päätetty painattaa kaikille toukokuu perhepäivähoitajille ja päivähoito-osastolle 50kpl:tta lahjoitettavaksi vierailujen yhteydessä. Projektin tulosten esittely sosiaali- ja kesäkuu terveyslautakunnassa Liikuntaprojekti loppuu Mikael esittelee projektin Lastentarhanopettajapäivillä. syyskuussa 2007 Projektin jatko: varattu 8-10 päivää projektin viimeistelyyn Kaille syksyllä Intran päivitystä, mahdollisen koulutuksen järjestäminen, pienempien

22 verkostojen synnyttäminen alueille (vastuu yksiköillä) LIITE 2

23 Päivähoidon Liikuntaprojektin materiaali intrassa: polku: sosiaali- ja terveystoimi < palvelut ja toiminnat < lasten päivähoito < kehittämishankkeet < päivähoito liikkuu ONNISTUMISEN PORTAAT: - Onnistumisen Portaat kirjanen - Dagvården i Vanda motionerar - työvälineet (joita voitte käyttää sellaisenaan tai muokata) - työvälineitä muokattuna perhepäivähoidolle PROJEKTIVASTAAVIEN TAPAAMISTEN MATERIAALI: - tutkimustuloksia lasten liikunnasta - oppimisympäristön merkitys - alle 3-vuotiaiden liikunta - liikuntaseminaarin satoa - käytännönharjoitukset - työyhteisön kehittäminen IDEAPANKKI: - kentältä tulevia käytännön ideoita liikunnan toteuttamiseksi päivähoidossa - tyhjä lomake ja ohjeet kuinka lähettää oma ideanne intraan ALKUKARTOITUSKYSELYN KOONTI - kysely kaikille päivähoitoyksiköille, tehtiin lokakuussa 2006 VIIKKOVINKKIKALENTERI - ideoita päivittäiseen liikuntaan ja terveysteemoja. Leikki+loru / viikko Pdf-muodossa, tulostettavissa LOPPUKARTOITUSKYSELYN TULOKSET + LOPPURAPORTTI KOKO LIIKUNTAPROJEKTISTA ALUEIDEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT LIITE 3 Päivähoidon liikuntaprojekti käynnistyi Vantaalla elokuun alussa Vantaan kaupungin päivähoidon sisällöllisen kehittämisen painopistealueeksi valittiin toimintavuodeksi liikuntakasvatus. Henkilöstön kasvatustyön tueksi päätettiin aloittaa projekti "Päivähoito Liikkuu Vantaalla". Projektin avulla edistetään keväällä 2006 käynnistyneen liikunnankoulutusohjelman pohjalta saadun tiedon soveltamista käytäntöön. Projektin on suunnitellut ja toteuttaa lasten liikuntakasvatukseen erikoistunut yritys Edusport Oy.

24 Myös vanhemmat halutaan liikkumaan Käynnistynyt liikuntaprojekti pyrkii lisäämään lasten liikunnan määrää ja laatua varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten tasolle. Tässä onnistuminen vaatii myös lasten vanhempien saamista mukaan. Projektin toimintoihin sisältyykin vanhempien aktivoimista liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Liikkumisen on oltava keskeinen osa lapsen jokaista päivää. Päivähoito on otollista aikaa vaikuttaa lasten ja perheiden terveyskäyttäytymiseen. Liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Päivähoidon liikuntakasvatuksen kehittämiseksi on kaivattu selkeitä apuvälineitä. "Onnistumisen Portaat" tuo tähän työhön uuden välineen. Onnistumisen portaat - kehittämisvälineen avulla päivähoidon yksiköt voivat määritellä itselleen sopivat tavoitteet liikuntakasvatuksen kehittämistyölle. Kehittämisväline sisältää vaatimustasoltaan neljä eri porrasta: "ajattelun käynnistämisen" - vaihe, "konkreettisten tekojen" - vaihe, "laadun parantamisen" - vaihe ja "rima korkealle" - vaihe. Onnistumisen Portaat - kehittämisväline on luotu "Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten" pohjalta. Tavoitteena saada kaikki päiväkotilapset liikkumaan "Onnistumisen portaat" tulevat päivähoidon henkilöstölle tutuksi Vantaan eri alueilla syksyn aikana järjestettävien tilaisuuksien kautta. Projektin aikana jokaiseen toimintayksikköön nimetään liikunnan vastuuhenkilöt, jotka koordinoivat yksikön liikuntakasvatusta apunaan Onnistumisen Portaat -kehittämisväline. Tavoitteena on saada kaikki yli 1700 Vantaan päivähoidossa olevaa hoito- ja kasvatushenkilöstöä mukaan kehittämistyöhön - ja kaikki 9500 päivähoidossa olevaa vantaalaista lasta liikkumaan riittävästi. Lasten liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Nykyisillä 2000-luvun alun liikuntatuntimäärillä lasten normaali fyysinen kasvu ja kehitys on vaarantunut. Päivähoidossa tapahtuvan liikunnan merkitys on pitkällä tähtäimellä äärimmäisen merkittävä kansanterveyttä ja elämän laatua ajatellen. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Lisätietoja: "Päivähoito Liikkuu Vantaalla" -liikuntaprojektin projektipäällikkö Mikael Kokljuschkin LIITE 4 SAA LIIKKUA! Ei oo aikaa kehittää, pitää tehdä töitä on aika usein kuultu kommentti, kun taas joku uusi projekti tunkee päälle. Käynnistimme Päivähoito Liikkuu Vantaalla - liikuntaprojektin. Vastaanotto on ollut positiivista ja innostus yllättävänkin suurta, mutta täysin emme ole välttyneet alun ajatukselta. Ammattitaitoinen henkilöstö Vantaalla on kuitenkin

25 kiitettävän nopeasti todennut, että nyt olemme päivähoidon sisällöllisen alueen kehittämisen kimpussa eli teemme työtä oikeiden asioiden parissa. Liikuntaprojekti koskettaa 1700 Vantaan päivähoidon työntekijää ja yli 9000 lasta. Projektissa päivähoitoyksiköt ovat asettaneet itselleen tavoitteet liikuntakasvatuksen laadun kehittämiseksi. Teimme henkilöstölle Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta avuksi Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineen. Onnistumisen Portaat sisältää neljä haasteeltaan erilaista tasoa. Ensimmäinen ja kaikkein kevein porras on ajattelun käynnistämisen -vaihe. Toinen porras konkreettisten tekojen -vaihe, kolmas laadun parantamisen -vaihe ja neljäs unelmia, rima korkealle -vaihe. Jokaisessa vaiheessa on kuusi kehittämisaluetta. Alueet ovat liikunnan määrä, ohjattu liikunta, liikuntaympäristö, liikuntavälineet, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja johtaminen. Kaikkiin näihin alueisiin täytyy sukeltaa, kun haluaa parantaa liikuntakasvatuksen laatua päivähoidossa. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että lapset tänä päivänä liikkuvat liian vähän terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta. Ongelma on olemassa alle kouluikäisillä ja nuorilla. Ja nyt puhutaan nimenomaan arkiliikunnasta. Suomalaisten urheiluharrastaminen ei ole vähentynyt. Vuonna 2005 Nuori Suomi ry. yhdessä opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asiantuntijoineen laati Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Suosituksissa sanotaan mm. että lasten tulisi liikkua reippaasti vähintään kaksi tuntia päivässä. Kuinkahan monella tämä toteutuu? Suomessa lapset ovat pitkiä aikoja päivähoidossa päivittäin, kokopäivähoidossa oleva lapsi helposti 40 tuntia viikossa ja yli 2000 tuntia vuodessa. On perusteltua todeta, että päivähoidolla on merkittävä rooli lasten liikuttamisessa. Projekti pyrkii myös saamaan päivähoitohenkilöstön entistä enemmän kiinnittämään huomiota niihin lapsiin, jotka eivät liiku. Eikä vaan kiinnittämään huomiota, vaan tekemään ratkaisuja asian muuttamiseksi. Vantaa on lukenut läksynsä hyvin. Olemme tärkeässä työssä; lasten vanhempien kanssa luomassa lasten asenteita liikuntaa kohtaan. Tarjoammeko riittävästi liikkumisen mahdollisuuksia, joiden kautta lapsi saa onnistumisen elämyksiä, että suuremmalla todennäköisyydellä on kiinnostunut liikkumaan vielä koulussa ja aikuisena? Liikunnan kipinä on myös helppo sammuttaa. Jos lapset laitetaan usein fyysisiin ja psyykkisiin jonoihin ja odottamaan. Jos tehdään vain niin kuin aikuinen sanoo. Jos kuulostaa tutulta toimintatavalta, mieti uudestaan! Hyvät asiat voidaan aloittaa pienillä askelilla tai suurilla pamauksilla. Tyyli on vapaa kunhan kehittäjä osaa tulkita vastaanottajiaan. Tärkeintä on tietää mihin suuntaan on menossa. Projektin onnistumisen kannalta on keskeistä saada Vantaan päivähoidon henkilöstö riittävän suurelta osalta sitoutumaan ja innostumaan asiasta ja kehittämistyöstä. Liikunta on hauskaa - ainakin oikein ymmärrettynä. Riittävä tila mediassa meidän aikaansaamamme melun lisäksi herättää nukahtaneet vanhemmat ja taas onnistumisen kautta tulee uusia onnistumisia. Vantaalla on yksiköiden esimiesten ja liikuntavastaavien kanssa perehdytty projektin materiaaliin syksyn aikana. Kaikki päivähoitoyksiköt ovat valinneet lähtötason kehittämistyölleen. Projektista käsin ei ole sanottu mitä pitää tavoitella. Työntekijät ovat itse päässeet vaikuttamaan oman yksikkönsä tavoitetasoon. Sitä kautta pitäisi tulla tunne, että on itse mukana. Jokaiselle voi löytyä sopiva rooli, jos vastuutus hoidetaan hyvin. Päivähoidon liikunnasta puhuttaessa erehdytään usein keskittymään liiaksi ohjattuun liikuntaan. Se on tärkeä osa-alue, mutta sillä ei ole mahdollista, eikä edes tarkoituksellista yrittää saavuttaa suositusten mukaisia liikuntamääriä. Ohjattu liikunta on vain pieni osa päivähoidon liikuntakasvatusta. Kun liikuntamäärät halutaan riittäviksi, tulee tarkastella lapsen koko päivää.

26 (5 vuotta kokopäivähoidossa oleva lapsi on 10 tunnin päivävauhdilla päivähoidossa n tuntia). Päivähoitopaikan ympäristön hyödyntäminen ja muokkaaminen liikuntaan houkuttelevaksi ja kannustavaksi on yksi tämän päivän suurista haasteista. Silloin puhutaan uusista näkökulmista tuttuihin asioihin, paremmin näkevistä silmistä ja ravistetuista asenteista. Joissakin tapauksissa vain hyvien käytäntöjen jakamisesta tai jo hyvin hanskassa olevan aiheen hienosäädöstä. Tällaista konkreettista aihetta on hauska olla viemässä eteenpäin. Aihe on fyysinen, se yhdistyy henkisyyteen ja edistää uuden oppimista. Siitä voi väitellä, mutta se ei sisällä absoluuttista totuutta. Unohtui sanoa, että ylipainoisten lasten määrä on moninkertaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Se ei ole hauskaa, eikä lisääntynyt liikkumattomuus ole ainoa syy tähän. Yksi kuitenkin. Ja siitä pääsisi näppärästi kansantautitilastomme pitkälle listalle, mutta olkoon tällä kertaa. Vantaalla liikuntaprojekti päättyy , mutta toivottavasti siihen mennessä ja sen jälkeenkin kaikissa päivähoitoyksiköissä on Onnistumisen Portaat - kehittämisvälineen tavoitteen mukaisesti käytössä järjestelmällinen toimintatapa, joka toimii arjessa liikuntakasvatuksen kehittämisen välineenä. Eräältä liikuntagurulta kysyttiin mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa lasten liikunnassa. Hän vastasi, että lasten liikunnan pitää ensiksikin olla hauskaa, toiseksi sen pitää olla hauskaa ja kolmanneksi sen pitää olla hauskaa. Kai Lehtisalmi lastentarhanopettaja projektityöntekijä / Vantaan päivähoidon liikuntaprojekti Mikael Kokljuschkin projektipäällikkö Vantaan päivähoidon liikuntaprojekti

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Kouvola-Järvenpää. parikkikokemuksia 12.5.2014 1

Kouvola-Järvenpää. parikkikokemuksia 12.5.2014 1 Kouvola-Järvenpää parikkikokemuksia 12.5.2014 1 PARIKIN ALKU Kouvolan ajatukset liippasivat erittäin läheltä ja heti natsasi parikkivalinta sovittiin tapaaminen syksylle ja keväälle ensimmäinen järjestettiin

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Tampere 1.9.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne Ohjelman

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva: Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella järjestettävä varhaiskasvatus Projektissa

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa. Saila Nevanen

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa. Saila Nevanen Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa Saila Nevanen Socca Socca 6.5.2014 1 Katse lapseen -hanke Kaste rahotteinen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Mitä tehtiin Lappeenrannassa? OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Miten arvioinnin tekeminen sujui? Tapaamisia 3 kertaa Työryhmä: YTHS:n edustus (johtava lääkäri,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot