Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä"

Transkriptio

1 Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle Särkijärvellä, kiinteistötunnus (20)

2 Sisällysluettelo 1. Nykytilanne ja kaavamuutoksen tarkoitus Suunnittelun lähtökohdat yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä Osalliset Suunnittelun vaiheet sekä yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä Viranomaisyhteistyö Selvitykset Rantaosayleiskaavan suunnittelun ja toteutuksen yleistavoitteet Mitoitusmenetelmä Kaavamuutos Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavan toteuttaminen LIITTEET - Kaavakartta 1: ja kaavamääräykset - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Voimassa oleva rantaosayleiskaava Särkijärvellä (kaavakarttaote) - Voimassa olevan rantaosayleiskaavan kaavamääräykset - Emätilaselvitys ( ) - Muistio 1. viranomaisneuvottelusta - Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja lausunnot - Ensimmäisen rantaosayleiskaavoituksen suunnitteluvaiheet MUU LÄHDEAINEISTO - Tässä selostuksessa viitataan voimassaolevaan Toivakan itäisen alueen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan kaavaselostukseen (2003) ja sen liitteisiin. 2(20)

3 1. Nykytilanne ja kaavamuutoksen tarkoitus Kaavamuutoksen kohteena oleva Salokanta niminen tila, kiinteistötunnus , on voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa em. kiinteistö loma-asuntojen rakennuspaikaksi sillä perusteella, että kiinteistölle oli myönnetty saunan rakennuslupa jo ennen rantaosayleiskaavan kaavoitustyön aloittamista ja että kyseinen rakennus oli rakennettu ja valmistunut. Saunan rakennuslupa oli myönnetty kaavamuutoksen kohteena olevalle kiinteistölle , joten rakennuspaikka olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana rantaosayleiskaavaa laadittaessa. KAAVAMUUTOSALUE VOIMASSAOLEVALLA RANTAOSAYLEISKAAVAKARTALLA Rantaosayleiskaava on Toivakan kunnanvaltuuston ( 58 ) hyväksymän päätöksen mukainen. Voimaantulo: (20)

4 2. Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Tarkistukset painottuvat yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, alueidenkäytön energiaratkaisuihin sekä Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Lisäksi näiden tarkistettujen tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa on hillittävä aikaisempaa vahvemmin ilmastonmuutosta. Sään ääri-ilmiöihin ja muihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava ennalta. - Loma-asutuksen sijoittaminen Särkijärvelle ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa Maakuntakaava Särkijärven alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan erityisiä aluevarauksia. Ote maakuntakaavakartasta. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman (20)

5 Yleiskaava Alueella on voimassa Toivakan itäisten alueiden rantaosayleiskaava, joka on Toivakan kunnanvaltuuston ( 58 ) hyväksymä. Kaava on tullut voimaan Rantaosayleiskaavan loma-asutusta koskevat seuraavat kaavamääräykset ja yleiset suunnittelumääräykset: SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET: Rakennusluvan voi myöntää yleiskaavan mukaisesti loma-asuntojen alueille (RA), erillispientalovaltaisille asuntoalueille (AO) sekä maatilojen talouskeskusten alueille (AM) ilman hyväksyttyä ranta-asemakaavaa tai poikkeamispäätöstä. Yleiskaavan mukaisilla rakentamisalueilla rakennusten sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän suojapuuston jäämiseen rakennusten ja rantaviivan väliin. Rakennuspaikat tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina, voimakasta maanmuokkaamista esim. pengertämistä on vältettävä. Rakennusten julkisivu- ja katemateriaalien tulee olla väritykseltään maisemaan sopivia, kirkkaita tai heijastavia pintoja on vältettävä. Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Rakentamis- ja purkamistoimenpiteiden yhteydessä on varmistettava, etteivät vanhojen rakennusten mahdolliset kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Rakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeutta ylempänä, mutta mikäli vesistön yläveden korkeus on tiedossa, noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohja- ja pintavesiä pilata. Jätevesien käsittelytapa on tutkittava joka rakennushankkeen yhteydessä erikseen. Rakennuspaikan koko ja maaperän laatu vaikuttavat jätevesien käsittelytavan valintaan. Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä. 5(20)

6 Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 20 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä jätesäiliöllä. Kompostit ja kompostoivat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle. Sauna- ja pesuvesiä ei saa päästää suoraan vesistöön, vaan ne voidaan imeyttää maahan vähintään 15 metrin päähän rantaviivasta alueelle, jossa maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja jonne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulee ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua ja muitakaan haittoja synny. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa, mitä ympäristönsuojelulain 18 :n nojalla säädetään ja Toivakan kunnan jätevesien käsittelyohjeita. METSÄNHOITOSUOSITUKSET: Maisemallisesti merkittävien rantametsien käsittelyssä on noudatettava erityistä harkintaa. Rantametsien käsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia rantametsien käsittelysuosituksia. MUUT SUOSITUKSET: Mikäli rannanomistaja aikoo ruopata rantaa konetyönä, on hänen vähintään kuukautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä oltava yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan. Detaljikaavat Alueella ei ole voimassa asema- tai ranta-asemakaavoja, eikä niitä ole myöskään vireillä. Rakennusjärjestys Toivakan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Pohjakartta Kaavamuutos laaditaan mittakaavaan 1: Maamittauslaitoksen kartta-aineistolle. 3. yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä Kaavan vaikutusten arvioimiseksi on selvitetty aikaisemman kaavoituksen kulku. Samalla on tarkistettu rantaosayleiskaavan emätilaselvityksen oikeellisuus nyt kaavoitettavan emätilan osalta. Kaavamuutoksen kohteena olevan rakennuspaikan luonnonympäristöä on selvitetty Aiemmin myönnettyjen rakennuslupien tiedot ja alueen nykyinen rakennuskanta on selvitetty. Kaavamuutosta on arvioitu maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta 6(20)

7 4. Osalliset a. Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat b. Toivakan kunta, Keski-Suomen Ely-keskus, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen liitto 5. suunnittelun vaiheet sekä yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä Vireilletulovaihe: 1. viranomaisneuvottelu (muistio liitteenä) kunnanhallituksen päätös kaavamuutoksen vireilletulosta- ja oas:n nähtävilläolosta Oas yleisesti nähtävillä Valmisteluvaihe, kaavaluonnos: kunnanhallituksen päätös kaavaluonnos yleisesti nähtävillä kunnanhallitus Kaavaehdotus yleisesti nähtävillä kunnanhallitus kunnanvaltuusto, hyväksyminen - Kaikista kaavan eri vaiheista on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla ja internetissä sekä sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistuin kuulutuksin Vireilletulovaiheen mielipiteet: - 1. Viranomaisneuvottelun muistio on liitteenä. - Keski-Suomen museo ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista OAS:sta. - Ei muita jätettyjä mielipiteitä Kaavaluonnosvaiheen mielipiteet: - Rutalahden osakaskunnan kirje Pyydetään selvittämään mikä on osakaskunnan vesijättömaiden tilanne kaavamuutosalueella Särkijärvellä. Kaavoittajan vastaus: Laadittava kaavamuutos koskee vain yhden kiinteistön aluetta Särkijärvellä. Kaavoitettavan kiinteistön Salokanta RN:o 7:191 rajat on viimeksi lainvoimaisesti käyty lohkomistoimituksessa ja nyt kaavoitettu rakennuspaikka noudattaa tätä kiinteistöjakoa. Vesijättöä lienee muodostunut jonkin verran Pimeälahden pohjukkaan, mutta tätä aluetta kaava ei koske. Mahdolliset epäselvyydet tai lunastusasiat vesijättömaiden osalta tulee ratkaista erillisellä kiinteistötoimituksella, jota voi hakea Keski-Suomen maanmittaustoimistosta. 7(20)

8 - Keski-Suomen liitto /Reima Välivaaran sähköposti : Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittaiselle muutosalueelle Särkijärvellä ei sijoitu lainvoiman saaneen Keski- Suomen kokonaismaakuntakaavan tai erillisten vaihemaakuntakaavojen kohteita. Keski-Suomen liitolla ei ole kaavamuutokseen maakuntakaavoituksesta johtuvaa huomautettavaa, eikä liitto katso tarpeelliseksi antaa kaavaehdotusvaiheessa ko. muutoksesta erillistä lausuntoa. - Ote Keski-Suomen museon lausunnosta Rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Keski-Suomen museo ei näe tontilla erityisiä suojeluarvoja. Keski-Suomen museolta ei tarvitse pyytää lausuntoa kaavamuutoksen ehdotusvaiheessa. - Keski-Suomen Ely-keskuksen lausunto : Lausuntonaan ELY-keskus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista kaavamuutoksesta. Kaavaselostukseen tulisi kuitenkin liittää pidetyn aloitusneuvottelusta laaditussa muistiossa ja neuvottelussa mainitut asiakirjat ja selostus alkuperäisen kaavoituksen kulusta, jotka selkeyttävät virheen syntymistä, minkä johdosta kaavamuutokseen on ollut tarpeen ryhtyä. Kaavoittajan vastine: Lausunnon johdosta kaavaselostusta on täydennetty mainituilla tiedoilla tämän selostusasiakirjan kohtaan 7.2 ensimmäisen kaavoituksen vaiheet. Lisäksi selostuksen liitteeksi lisätään ensimmäisen kaavoituksen suunnitteluvaiheet taulukkona. 6. Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille tiedoksi kaavan vireilletulovaiheessa. Vireilletulovaiheessa järjestettiin 1. viranomaisneuvottelu (MRA 18 ) Kaavaluonnoksesta pyydettiin alustavat viranomaislausunnot ja kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisen jälkeen järjestetään 2. viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 8(20)

9 7. Selvitykset Rantaosayleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä on tarkasteltu vain kaavan muutosalueen osalta. Selvityksiä on täydennetty tämän kaavamuutoksen luonne ja sen laajuus huomioiden. Kaavamuutosalueeseen ei kohdistu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai luonnonsuojelun- tai Natura2000 verkoston mukaisia alueita. Alue on voimassaolevassa rantaosayleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta (M). 7.1 Laaditut uudet selvitykset Emätilaselvitys Emätilaselvitys tarkistettiin nyt muutoksen kohteena olevan emätilan osalta. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Selvitys osoitti, että rantaosayleiskaavaa varten tehty rantaviivan pituuden mittaaminen ja sen muuntaminen on suoritettu oikein, joten yleiskaavan emätilaselvityksen rantaviivan pituuksia ei ole aihetta muuttaa. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaate: Rantaosayleiskaavan keskeisin maanomistajien tasapuolisuutta koskeva periaate on emätiloittain tehtävä rantaviivan pituuteen ja sen ominaisuuksiin perustuva rakennusoikeuksien laskentatapa. Kaavamuutoksen kohteena olevalle Salokanta tilalle RN:o 7:191 olisi tullut osoittaa sille kuuluva rakennuspaikka vanhana rakennettuna loma-asunnon rakennuspaikkana jo ensimmäistä rantaosayleiskaavaa laadittaessa. Tilalle oli jo tuolloin rakennettu 15 k-m²:n suuruinen saunarakennus, joka on merkitty rakennusrekisteriin valmistuneeksi Rakennuslupa oli myönnetty Edellä mainituin perustein kaavamuutoksen ei katsota loukkaavan maanomistajien tasapuolista kohtelua, vaan kaavamuutoksella korjataan ensimmäisessä kaavoituksessa tapahtunut virhe, jota ulkopaikkakuntalaiset silloiset kiinteistön Salokanta RN:o 7:191 omistajat eivät huomanneet vaatia korjattavan ensimmäisessä kaavoitusprosessissa. 9(20)

10 7.2 Ensimmäisen kaavoituksen vaiheet Selostuksen liitteenä on kuvaus koko ensimmäisen kaavoitusprosessin kulusta vaiheittain. - Kirjalliset mielipiteet aiemman (ensimmäisen) rantaosayleiskaavoituksen aikana: Mielipide kaavaluonnoksesta: - Muita kirjallisia mielipiteitä, jotka koskisivat tätä emätilaa, ei ole kaavoittajan tiedossa. - Nyt kaavoitettavan tilan omistajat eivät ole huomanneet lausua kaavasta ensimmäisessä kaavoitusprosessissa, joten virhe on päässyt läpi hyväksyttyyn rantaosayleiskaavaan. 10(20)

11 7.3 Rakennustiedot Ote kunnan rakennusluparekisteristä. Saunan rakennuslupa v Rakennukset tilalla Salokanta RN:o 7:191 Sauna takaa. Sauna sijaitsee noin 4-5 metrin päässä naapuritilan rajasta. 11(20)

12 Sauna edestä Varasto/aitta - Yhdyskuntatekniikka Rakennuspaikalle kuljetaan yksityistietä pitkin. Rakennettuja sähkö- tai vesihuoltolinjoja ei ole lähistöllä saatavilla. 7.4 Luonnonympäristö Rakennuspaikka erottuu muusta ympäristöstään loivana kumpareena, joka kohoaa muutaman metrin Särkijärven pintaa ylemmäksi. Puustona hallitsevat suuret petäjät ja muutama isompi kuusi. Niemen kärjessä samassa pihapiirissä sijaitsee rakennettu rakennuspaikka tilalla Saloniemi RN:o 7:178. Koko niemen aluetta ympäröivät alavat rämeiköt. Rakentaminen on mahdollista kumpareen lakialueelle, jolloin saavutetaan riittävät korkeuserot Särkijärven vedenpintaan tulva-aikanakin. Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 12(20)

13 Salokanta 7:191. Kuusi- ja mäntymetsää rakennuspaikalla. Rakennuspaikalle tultaessa tien pohjoispuolen rämeistä mäntymetsää ennen kuivalle kumpareelle nousua. 13(20)

14 Rakennuspaikan pohjoisreunaa (rantaviivaa). Rajapyykki merkitty kuvaan kelta-punanauhalla. Ranta on täällä jo alavaa ja suoperäistä. - Liito-oravan elinmahdollisuudet Kaavamuutosalueelle suoritettiin keväällä 2012 selvitys liito-oravien elonmerkkien löytämiseksi kaavoittajan toimesta. Selvityksessä havainnoitiin tarkasti lähinnä alueella olevien suurten kuusien tyvet, rungon kolot sekä oksien alapuoliset varvikot mahdollisten liito-oravan jätösten eli papanoiden löytämiseksi. Alue ei ole liito-oravalle hyvin sopivaa elinympäristöä mm. lehtipuuston niukkuuden johdosta (ravinto). Niemeä ympäröi laajahko mäntyräme, joka ei myöskään edusta sopivaa liito-oravan elinympäristöä. Papanahavaintoja ei tehty keväällä 2012 toukokuussa suoritetulla maastokäynnillä. 14(20)

15 8. Rantaosayleiskaavan suunnittelun ja toteutuksen yleistavoitteet Tämä 8. kappale on kokonaisuudessaan suora lainaus voimassaolevan rantaosayleiskaavan kaavaselostuksesta. Nyt laadittavan kaavamuutoksen tulee noudattaa myös voimassaolevan rantaosayleiskaavan yleistavoitteita ja -periaatteita. 8.1 Yleiset lähtökohdat Loma-asuntohankkeen käsittely on usein hankalaa ja aikaa vievää niin rakentamista suunnittelevalle kuin viranomaistahoillekin. Rakennuspaikan ostamiseen liittyy usein riski. Edessä ovat kysymykset rakennusluvan saamisesta, poikkeusluvan hakemisesta tai rantakaavan laatimisesta. Rantoja omistamattomilla kuntalaisilla ja sen myötä kunnalla sekä eri viranomaisilla on omat odotuksensa rantojen käytön suunnittelulle. Kiinnostavia asioita ovat vapaan rannan osuudet, uimapaikat ja venevalkamat, maatalouden, kalastuksen ja pysyvän asutuksen tarpeet sekä niiden yhteen sovittaminen. Eräs kysymys on virkistystoimintojen ja niihin liittyvien elinkeinojen kehittämisen edellytykset. Arvokkaiden luontokohteiden, kuten erilaisten esiintymien, maisemien ja eläimistön elinympäristöjen säilyttäminen jälkipolville on eräs yleiskaavoituksen tehtävä. Rantojen suunnittelun eräänä keskeisenä teemana on pidettävä pyrkimystä maanomistajien tasapuoliseen kohteluun rakennusoikeuden jakamisessa. Kun yleissuunnitelmaa rantojen käytöstä ei ole ollut, ovat maanomistajat usein pyrkineet mahdollisimman nopeasti käyttämään kaiken mahdollisen rakennusoikeuden, jotta naapuri ei "varastaisi rakennusoikeutta. Kun pelin säännöt on tässä suhteessa saatu selviksi, kilpailun tarve poistuu. Rantoja voidaan rakentaa suunnitellusti ja tarpeen mukaan. Lyhyesti rantayleiskaavan päätehtävät voidaan kiteyttää seuraavasti: Rantayleiskaava sovittaa yhteen ranta-alueisiin kohdistuvat intressit, helpottaa rakentamista koskevaa päätöksentekoa, huolehtii maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta ja varmistaa sen, että yleiset tarpeet ja luonnon säilyttämisen näkökohdat eivät unohdu. 8.2 Päätöksenteon helpottamisen tavoite Yleiskaava tarjoaa kunnan rakentamista ohjaaville elimille selkeän ohjeen, jonka mukaan luvat rakentamiselle voidaan myöntää. Rantayleiskaava toimii yhtälailla raamina rakennus- ja poikkeamislupien myöntämiselle kuin myös rantaasemakaavan laatimiselle. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja yleiset tarpeet on jo huomioitu yleiskaavassa, joten näitä seikkoja ei tarvitse erikseen joka hankkeen yhteydessä selvittää. 15(20)

16 8.3 Maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoite Tavoitteen saavuttamisen pääkeinoina ovat lähinnä rakennusoikeuden määrittäminen tilan rantaviivan pituuteen perustuen ja noudatettava ns. kantatilaperiaate. Rantaviivan pituus Rakennusoikeuden määrittämisessä on lähtökohtana tilan rantaviivan pituus. Käytetyssä mitoitustavassa rantaviivan pituutena käytetään ns. muunnettua rantaviivan pituutta. Muuntamistapana käytetään mm. Keski-Suomen liiton suosittelemasta 4. vaihekaavan yhteydessä sovelletusta laskentatavasta ja ns. Etelä-Savon liiton mallista kehitettyä laskentatapaa. Laskentatavassa vastarannan rakentamista rajoittava vaikutus rajoittuu 200 metriin. Rantaviivan mittaus tapahtuu 1:10000 kartoilta pienet rantaviivan mutkat oikoen. Muunnettu rantaviiva saadaan edellisestä muuntamalla sitä seuraavasti: 1. Kun niemen tai kannaksen leveys on alle 50 metriä, lasketaan rantaviivaan vain niemen tai kannaksen kanta. 2. Kun niemen tai kannaksen leveys on metriä, rantaviivan pituudesta luetaan mitoitusrantaviivaan 50%. 3. Alle 50 metriä leveän vesistön osalta (lahti tai salmi) rantaviivan pituudesta luetaan mitoitusrantaviivaan 25%. 4. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituudesta luetaan mitoitusrantaviivaan 50%. 5. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituudesta luetaan mitoitusrantaviivaan 75%. 6. Selvästi rakennuskelvottomia pehmeikköjä tai suo- ja jyrkännerantoja ei oteta huomioon muunnetun rantaviivan pituutta laskettaessa. 7. Sellaisia kiinteistönosia, jotka ovat rannasta laskien alle 40 metriä syvyydeltään, ei oteta huomioon mitoitusrantaviivaa laskettaessa. Kantatilaperiaate Kantatila on nykyisen rakennuslain voimaanastumisajan (1959) kiinteistöjaotuksen mukainen tila (kiinteistö). Ajankohta perustellaan sillä, että aikaisemmat säännökset eivät sisältäneet rakennusoikeuden käsitettä. Myöskään rantarakentaminen ei ollut kovin runsasta ennen kyseistä ajankohtaa. Periaatteen mukaan jäljellä oleva rakennusoikeus määritetään siten, että vuoden 1959 jälkeen erotetut tai rakennetut rakennuspaikat katsotaan kantatilan tai siitä erotettujen tilojen käyttämäksi rakennusoikeudeksi. Mikään kantatila ei voi käyttää naapurinsa rakennusoikeutta. Mikäli jokin kantatila on ylittänyt rakennusoikeutensa, naapurina olevan kantatilan rakennusoikeus ei siitä vähene. 16(20)

17 Muu kuin lomarakentaminen Jos maatilan talouskeskuksen päärakennus sijaitsee lähempänä rantaa kuin 100 metriä, talouskeskus lasketaan samanarvoiseksi kuin yksi lomarakennusyksikkö. Kauempana rannasta oleva tilakeskus ei sisälly rantarakennusoikeuteen: talouskeskuksen käytössä olevaa rakennusjärjestyksen mukaan saunarakennukseksi luokiteltua rakennusta ei lasketa lomarakennusyksiköksi, jos talouskeskus sijaitsee yleiskaavoitettavalla alueella. Samoin muut asuinrakennukset, jotka sijaitsevat alle 100 metriä rannasta, luetaan samanarvoisiksi kuin yksi lomarakennusyksikkö. Rantayleiskaavassa voidaan tutkia mahdollisuuksia myös taajan pysyvän asutuksen osoittamiseen. Tällöin mitoitusperusteet harkitaan tapauskohtaisesti normaalin taajamayleiskaavoituksen mukaan. Muuta huomioitavaa Yleiskaavassa huomioidaan rakennetut rakennuspaikat. Ts. vaikka vanha rakennuspaikka olisi esim. jollain tavoin kaavan pääperiaatteiden vastainen, rakennuspaikka merkitään kaavaan ja huomioidaan tilan mitoituksessa. Yleiskaava ei siis estä vanhojen rakennusten peruskorjausta tai uusimista. Kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä joudutaan tietenkin noudattamaan. Jos maanomistajalla on omistuksessaan useita tiloja, voidaan niitä rakennusoikeuden määrittelyssä ja sijoittelussa käsitellä yhtenä tilana. Kullekin kantatilana pidettävälle tilalle osoitetaan ns. perusrakennusoikeus, jos tilan ranta on rakennuskelpoiseksi katsottava, eikä maaomistusyksikkö ole käyttänyt rakennusoikeuttaan muualla. Mikäli edellä esitetyt periaatteet ja mitoitustapa johtavat jossain tapauksessa selvästi kohtuuttomaan lopputulokseen, voidaan niistä poikkeamista tapauskohtaisesti harkita. Niissä kohteissa, joissa mitoitusperiaatteet eivät sallisi rakentamista, mutta rakentamisen osoittamiseen on erityisiä perusteita, voidaan tutkia mahdollisuuksia osoittaa rakentamista esim. normaalia kauemmas rannasta. Alueilla, joissa rannan välittömään tuntumaan tapahtuva rakentaminen on esim. rakennettavuuden suhteen vaikeaa tai rakentaminen aiheuttaisi merkittävän maisemallisen haitan, voidaan rakentaminen määrätä sijoitettavaksi normaalia kauemmas rannasta. 8.4 Yleisten tarpeiden huomioimisen tavoite Yleiset tarpeet liittyvät lähinnä erilaiseen virkistyskäyttöön. Tässä yhteydessä on huomioitava vapaan rannan osuudet, liikkuvan virkistyksen alueet, maiseman suojelu, kalastuksen sekä maa- ja metsätalouden tarpeet yms. seikat. Yleisten tarpeiden osalta tavoitteet tulevat täsmentymään edelleen siinä vaiheessa, kun yleiskaavatyössä aletaan selvittämään toimintojen aluetarpeita. 17(20)

18 Vapaan rannan osuus Haja-asutusalueilla pyritään jättämään 75% rantaviivasta rakentamisesta vapaaksi ts. maa- ja metsätalouden käyttöön. Vastaavasti taaja-asutuksen alueella vapaata rantaviivaa on oltava 50%. Taaja-asutuksen muodostaminen edellyttää että alueelle laaditaan rantakaava. Tavoitteena on myös, että jokaisella rantaviivan kilometrillä tulee olla vähintään 250 metriä yhtenäistä vapaata rantaviivaa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin kahdella kilometrillä pitää olla 500 metriä yhtenäistä vapaata rantaa. Rakennuspaikat pyritään siis sijoittamaan ryhmiin siten, että muodostuu riittävän pitkiä rakentamattomia ranta-alueita jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista varten. Rakentamattomien rantaviivojen riittävä yhtenäinen pituus on hyödyllistä myös alueiden päätarkoituksen eli maa- ja metsätalouden kannalta. Vapaan rannan sijoittelussa pyritään siihen, että maisemallisesti arat kohteet jäävät rakentamatta. Tällaisia kohteita ovat mm. luontoselvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet ja yleensäkin suojattomat niemi- ja salmialueet. Pinta-alaltaan alle yhden hehtaarin suuruisiin erillisiin saariin ei osoiteta rakentamista. Tässä on huomattava kuitenkin se yleiskaavan pääperiaate, että oleva rakennuspaikka huomioidaan ja vahvistetaan kaavassa. Rakentaminen pyritään siirtämään saarista mantereelle mahdollisuuksien mukaan. Muita vapaan rannan sijoittelussa huomioitavia seikkoja ovat esim. kasvuston kulutuskestävyys, maaperän rakennuskelpoisuus, kalastus, linnuston pesimäalueet, rannan laatu yms. seikat. Liikkuvan virkistyksen alueet Toimintojen sijoittelun yhteydessä pyritään mahdollisuuksien mukaan varaamaan kohteita myös liikkuvan virkistyksen, mm. veneilyn, kanoottiretkeilyn, virkistyskalastuksen ja päiväretkeilyn käyttöön. Näiden alueiden kohdalla selvitetään mm. mahdollisuudet siirtää rakennusoikeutta maanomistajan muille ranta-alueille. Suojelukohteet Erilaiset suojelua vaativat kohteet on selvitetty perusselvitysvaiheessa. Monet kohteet ovat pintaalaltaan kohtalaisen pieniä ja niiden suojelu ei aiheuta yleiskaavatason suunnittelussa erityisiä ongelmia. Lähinnä nämä kohteet huomioidaan rakentamisen ryhmittelyssä aluevarausvaiheessa. Lisäksi joillekin osa-alueille keskittyvät useat luonnoltaan arvokkaat kohteet on huomioitava suhteellisen mitoituksen tasossa. Muutamat laajemmat kohteet aiheuttavat tarpeen tutkia rakennusoikeuden siirtoa maanomistajan muille alueille. Rantayleiskaavaa voidaan tarvittaessa käyttää myös perusteena suojelusta aiheutuvia kustannuksia laskettaessa. (Toivakan itäisten alueiden rantaosayleiskaavan kaavaselostus) 18(20)

19 9. Mitoitusmenetelmä Rantaosayleiskaavassa on osoitettu suhteelliset rannanosien mitoitusarvot osa-alueittain (loma-asuntoa/ muunnetulla rantaviivakilometrillä). 9.1 Osa-aluejako, mitoitusperusteet Rantaosayleiskaavassa järvet on luokiteltu pinta-alan, luonto- ja kulttuuriarvojen sekä rantojen laadun perusteella ryhmiin (A - E). Kullekin ryhmälle on osoitettu suhteellinen mitoitusarvo, joka vaihtelee 0 6,0 (+- 0,5) loma-asuntoa/muunnettu rantaviiva km. Järvien pinta-alarajat ovat ohjeellisia ja niistä poiketaan, jos osa-alueen jokin erityisominaisuus sitä vaatii (esim. luontoarvot, rakennettu tilanne tai sopivuus rakennuskäyttöön). Kaavamuutoksen kohteena oleva tila sijaitsee Särkijärvellä. Särkijärvi kuuluu kokonaisuudessaan rantaosayleiskaavan mitoitusryhmään D. Emätilan aluetta on myös Siikajärven puolella, joka kuuluu tähän samaan mitoitusryhmään. Ryhmä D. Mitoitus 5,0 (+- 0,5) loma-asuntoa / muunnettu rantaviiva-km. Muut kuin ryhmiin A, B, C ja F kuuluvat ranta-alueet. Pinta-alaltaan järvet ovat useimmiten yli 50 ha:n laajuisia. Ryhmän järvet tai rannanosat ovat tyypillisesti keskitason vesistöjä niin rantojen rakentamiskelpoisuuden kuin luonnonarvojenkin suhteen. 10. Kaavamuutos Kaavamuutoksella muutetaan tila Salokanta RN:o 7:191 maa- ja metsätalousalueesta (M) lomaasuntojen (vanhaksi) rakennuspaikaksi (RA). Rakennuspaikkaan kohdistetaan rantaosayleiskaavan loma-asuntojen rakennuspaikkoja koskevat kaavamääräykset ja ohjeet samassa muodossaan kuin ne ovat rantaosayleiskaavassa muuallakin voimassa. 11. Kaavamuutoksen vaikutukset Rakennuspaikka sijoittuu toisen tilan rakennuspaikan kanssa samalle kumpareelle, joka erottuu ympäröivästä muusta maastosta. Alueen maanpinta on jo ennestään ollut käytössä ja kulunutta, mutta uudisrakentamisen johdosta tulee kaadettavaksi alueen puustoa jonkin verran. Alueen tieyhteyksiä ei ole tarvetta muuttaa, vaan kulku niemen molemmille rakennuspaikoille tapahtuu samaa tietä pitkin. Kaavamuutoksella ei vaaranneta rantaosayleiskaavan loma-asutuksen järjestämistä koskevien yleisperiaatteiden toteutumista tai maanomistajien tasapuolista kohtelua. Vapaan yhtenäisen rantaviivan osuus lyhenee hieman, mutta rakennuspaikka muodostaa parin toisen rakennuspaikan kanssa toiminnallisesti ja maastollisesti samaan yhteyteen. Emätilalla on muunnettua rantaviivaa yhteensä noin 3,48 km sekä Siika- että Särkijärvellä. Kaavamuutoksen myötä koko emätilan rakennuspaikkojen lukumäärä on 18 rakennuspaikkaa. Emätilalle osoitettu / toteutunut rakennusoikeus on tämän jälkeen laskennallisesti noin 5,17 rakennuspaikkaa / emätilan muunnettu rantaviiva-km. Jos vielä otetaan huomioon, että emätilalla on kaksi vanhaa rakennuspaikkaa kahdessa eri saaressa, saadaan mantereen osalle laskien toteutuvaksi rakennuspaikkatiheydeksi noin 4,6 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviiva-km. 19(20)

20 Joka tapauksessa kaavamuutoksen jälkeenkin pysytään vielä rantaosayleiskaavan yleisten mitoitusperiaatteiden mitoitusryhmän D mukaisen rakennuspaikkatiheyden (4,5 5,5 rp/km) sisällä. Kaavamuutoksesta ei aiheudu kuntatalouteen suoraan kohdistuvia vaikutuksia. Maanomistajalle kyseessä on kuitenkin merkittävä taloudellinen vaikutus. Kaavamuutoksen sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä lähelle toisiaan muodostuvan rakennuspaikkaparin tontin omistajien keskinäiseen kanssakäymiseen. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonsuojelu- tai Natura2000 alueisiin. 12. Kaavan toteuttaminen Maanomistajat vastaavat kaavan mukaisen rakentamisen toteuttamisesta ja sen aikataulusta. Toivakka Kaavamuutoksen laatija: Jari Lämsä, miljöösuunnittelu ins. AMK maanmittaus ins. AMK Goonia (tmi) 20(20)

21 Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle, kiinteistötunnus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 1(6)

22 1. Nykytilanne ja kaavamuutoksen tarkoitus Kaavamuutoksen kohteena oleva Salokanta niminen tila, kiinteistötunnus , on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa em. kiinteistö loma-asuntojen rakennuspaikaksi sillä perusteella, että kiinteistölle oli myönnetty saunan rakennuslupa jo ennen rantaosayleiskaavan kaavoitustyön aloittamista. Saunan rakennuslupa oli myönnetty kaavamuutoksen kohteena olevalle kiinteistölle , joten rakennuspaikka olisi tullut huomioida vanhana rakennuspaikkana rantaosayleiskaavaa laadittaessa. KAAVAMUUTOSALUE VOIMASSAOLEVALLA RANTAOSAYLEISKAAVAKARTALLA Rantaosayleiskaava on Toivakan kunnanvaltuuston ( 58 ) hyväksymän päätöksen mukainen. Voimaantulo: (6)

23 2. Suunnittelun lähtökohdat ALUETTA KOSKEVAT AIEMMAT SUUNNITELMAT: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Maakuntakaava Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia. Yleiskaava Alueella on voimassa Toivakan itäisten alueiden rantaosayleiskaava, joka on Toivakan kunnanvaltuuston ( 58 ) hyväksymä. Kaava on tullut voimaan Rantaosayleiskaavan loma-asutusta koskevat seuraavat kaavamääräykset ja yleiset suunnittelumääräykset: 3(6)

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle Särkijärvellä,

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAUKAA LEPPÄVESI RANTAYLEISKAAVA

LAUKAA LEPPÄVESI RANTAYLEISKAAVA LAUKAA LEPPÄVESI RANTAYLEISKAAVA Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP ASUINPIENTALO ALUE. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tai loma-asunnon, tarvittavia talous-, varasto-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVOITUS KOSKEE 1.6.1989 RANTAKAAVANA VAHVISTETUN KAUPINLAHDEN RANTA ASEMAKAAVAN MUUTTAMISTA KAAVAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN JA KAAVAMERKINTÖJEN AJANTASAISTAMISEN

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Palvelujen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien työtilojen määrä saa olla enintään 20 % sallitusta kerrosalasta.

Palvelujen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien työtilojen määrä saa olla enintään 20 % sallitusta kerrosalasta. JAALA ITÄOSA RANTAYLEISKAAVA, OIKEUSVAIKUTTEINEN 3.3.2003 Kaavamerkinnät ja määräykset: AO ERILLISPIENTALOJEN ALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistölle SYVÄLAHTI, 172-402-11-16, Pertunmaantie 366. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 9.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA

KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA RISTIINAN KUNTA KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA 2.5.2003 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTARAKENTAMISTA, RAKENNUSPAIKAN KOKOA, RAKENNUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET MUODOSTUVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄJESTYKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PADASJOKI VESIJAKO- JA SALMENTAUSTANJÄRVEN Ranta-alueiden yleiskaava 1:10 000

PADASJOKI VESIJAKO- JA SALMENTAUSTANJÄRVEN Ranta-alueiden yleiskaava 1:10 000 PADASJOKI VESIJAKO- JA SALMENTAUSTANJÄRVEN Ranta-alueiden yleiskaava 1:10 000 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueella saadaan rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA Alueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia maakaapeleita. Maakaapelit kulkevat pääosin olemassa olevien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Päiväys 6.11.2014 IITTI Piilahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys 6.11.2014 IITTI Piilahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 6.11.2014 IITTI Piilahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 15.3.2011 tark. 31.5.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA TOIVAKAN KUN- NASSA TILALLE SOUKKA 850-405-4-245 JA OSALLE TILOJEN 850-405-

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

S O N N A N J Ä R V E N P A J U L A H D E N N I E M E N J A N I S K A J Ä R V E N R I I H I N I E M E N R A N T A O S A Y L E I S K A A V A

S O N N A N J Ä R V E N P A J U L A H D E N N I E M E N J A N I S K A J Ä R V E N R I I H I N I E M E N R A N T A O S A Y L E I S K A A V A Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu K A A V A K A R T A T J A A L A N I T Ä O S A N S E K Ä E T E L Ä - J A L Ä N S I O S A N R A N T A Y L E I S K A A V O J E N M U U T O S S O N N A N

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA MERKINNÄT: AM/1 Maatilantalouskeskusten alue Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PÄLKÄNE PUUTIKKALA. Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) PÄLKÄNE PUUTIKKALA Vilppula RN:o 2:26 JYLHÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.3.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä:

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Reijo Urtti avaa tilaisuuden Kaavan laatija Jari Lämsä esittelee kaavahankeen ja sen aikataulun Yleisön puheenvuorot ja kysymykset

Kunnanjohtaja Reijo Urtti avaa tilaisuuden Kaavan laatija Jari Lämsä esittelee kaavahankeen ja sen aikataulun Yleisön puheenvuorot ja kysymykset Yleisötilaisuus 27.9.2013 Kunnanjohtaja Reijo Urtti avaa tilaisuuden Kaavan laatija Jari Lämsä esittelee kaavahankeen ja sen aikataulun Yleisön puheenvuorot ja kysymykset Tammiselkä Pilkanselkä Avoselkä

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Keskinen ja Kelkjärvi Tilat Järvikannas, Ellivuori 1:57, Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 KAAVASELOSTUS Helsinki 17.3.2017 Vireille tulo: KH:n päätös 30.1.2017 Luonnos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 Kaavamääräykset 1(5) KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 MERKINNÄT: A AP Asuinalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue

Lisätiedot

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OININGILLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OININGILLA RUOKOLAHDEN KUNTA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OININGILLA Selostus Kaavaehdotus 2.5.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ..2011 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ..2011 O N S U L T I N G Kaavaselostus I 2.5.2012 Rantayleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot