7. MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISLINJAUKSET HEINÄVEDELLÄ Ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen... 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7. MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISLINJAUKSET HEINÄVEDELLÄ... 7 7.1 Ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen... 8"

Transkriptio

1

2 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO MIELENTERVEYDEN JA MIELENTERVEYSTYÖN MÄÄRITTELYÄ MIELENTERVEYSTILANNE HEINÄVEDELLÄ HEINÄVEDEN MIELENTERVEYSNEUVOLAN TOIMINTA VISIO STRATEGISET TAVOITTEET MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISLINJAUKSET HEINÄVEDELLÄ Ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen Lasten- ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Aikuisväestön mielenterveystyön kehittäminen Vanhusten mielenterveystyön kehittäminen Mielenterveyspalvelujen järjestäminen Mielenterveysosaamisen vahvistaminen SEURANTA JA ARVIOINTI... 12

3 2 1. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdestrategioiden laadinnan tärkeyttä korostetaan monissa kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa. Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 (STM 2009) linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen Suunnitelmassa pyritään vahvistamaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa, edistämään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäisemään mielenterveys- ja päihdehaittoja sekä painottamaan avo- ja peruspalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän kehittämisessä. Suunnitelmassa ehdotetaan, että kunnat laativat mielenterveys- ja päihdestrategian osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaa, joka puolestaan on osa kuntastrategiaa. Mielenterveys- ja päihdetyön strategian tulee kattaa mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja mielenterveysongelmia ja päihdehaittoja ehkäisevä työ sekä hoitoa koskevat linjaukset. Edellä mainittujen lisäksi on laadittu joukko laatusuosituksia ja käypä hoito -ohjeistuksia, joilla informaatio-ohjauksen keinoin pyritään vaikuttamaan mielenterveys- ja päihdetyön kehitykseen ja sisältöön. Näitä ovat muun muassa Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit (2006) ja Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita koskeva kehittämissuositus (2007). Päihde- ja mielenterveystyöhön suoraan liittyvinä Käypä hoito -suosituksia on laadittu depressiosta (2004/2009), alkoholiongelmaisen hoidosta (2005), tupakoinnista, nikotiiniriippuvuudesta ja vieroitushoidoista (2002/2006), huumeongelmaisen hoidosta (2006), skitsofreniasta (2001/2008), epävakaasta persoonallisuudesta (2008) sekä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä (2008). Yleisenä haasteena on tuoda mielenterveys- ja päihdetyö näkyvämmäksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Erityisesti tämä on edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön haaste, sillä terveyttä edistävässä työssä tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat todennettavissa vasta pitkän ajan kuluttua. Valtakunnallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa käsitellään mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä ensimmäisen kerran yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisella tasolla. Suunnitelmassa todetaan, että yhä useammalla ihmisellä on samanaikaisesti sekä mielenterveys- että päihdeongelma. Mielenterveys- ja päihdeongelmien kytkeytyminen toisiinsa edellyttää, että mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien hoitoa kehitetään yhdessä. (Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa, THL:n Opas 6)

4 2. MIELENTERVEYDEN JA MIELENTERVEYSTYÖN MÄÄRITTELYÄ 3 Mielenterveys on Maailman terveysjärjestö WHO:n (2004) mukaan keskeinen osa ihmisen terveyttä: ilman mielenterveyttä ei ole terveyttä. Ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perusta rakentuu mielenterveydelle. Mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita elämässä. Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan mielen hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa. Myös ihmisen kyky luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin ovat osa hyvää mielenterveyttä. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt voivat ilmetä monin tavoin ja oirein. Häiriöistä on kyse silloin, kun oireet rajoittavat yksilön toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta. (WHO Summary report 2004.) Mielenterveyslain ( /1116) mukaan mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyö voidaan jakaa mielenterveyttä edistävään, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevään ja korjaavaan toimintaan. Edistävä toiminta tähtää mielenterveyttä edistävien yhteiskunnallisten ja yksilöllisten tekijöiden tunnistamiseen ja voimistamiseen. Häiriöiden ehkäisemiseen tähtäävä toiminta tunnistaa mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä ja torjuu niitä. Korjaavaa toimintaa ovat tutkimus, hoito ja kuntoutus. (THL/Ehkäisevä mielenterveystyö 2009.) Lait määrittävät mielenterveys- ja päihdetyötä. Laki antaa kunnille laajan itsemääräämisoikeuden koskien muun muassa palveluiden järjestämisen tapaa. Mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavat lainsäädännön tasolla muun muassa terveydenhuoltolaki (2010/1326), päihdehuoltolaki (1986/41), erikoissairaanhoitolaki (1989/1062), mielenterveyslaki(1990/1116), laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vierotus- ja korvaushoidon järjestämisestä eräillä lääkkeillä (33/2008). Lisäksi lailla säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) sekä potilaan asemasta ja oikeuksista terveydenhuollossa(1992/785).

5 3. MIELENTERVEYSTILANNE HEINÄVEDELLÄ 4 Kouluterveyskyselyssä vuodelta 2008 keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta koki 5 % ja kouluuupumusta 8 % vastanneista. Vastaavassa valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä ilmeni vuonna 2010, että Heinäveden peruskoulun 8. ja 9.luokkalaisista koki keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta 14 oppilasta (20%). Etelä-Savossa ja koko maassa vastaavasti 11%. Koulu-uupumusta oli 12 oppilaalla (18%), Etelä-Savossa 11%:lla ja koko maassa 13%:lla. Heinäveden lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista koki keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta sekä koulu-uupumusta 4 opiskelijaa(11%), samoin kuin Etelä-Savossa ja koko maassa. Syyskuussa luokan oppilaille tehdyssä mielialakyselyssä (BDI 13) minkäänlaisia masennuksen oireita ei ollut 28 oppilaalla, masennusta koki 4 oppilasta(10,8%). Alla olevissa kaavioissa on peilattu Heinäveden avo- ja laitoshoidon tilastoja koko maan sekä Itä- Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueen vastaaviin tilastoihin. KUVA 1 LÄHDE-SOTKANET Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / vuotta täyttänyttä (KUVA 1)

6 5 KUVA 2 LÄHDE-SOTKANET Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä (KUVA 2) Heinävedellä noudatetaan matalan kynnyksen toimintamallia, jossa pyritään tarjoamaan avohoidon tukitoimenpiteitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua tarvitseville. Matalan kynnyksen palveluiden tarjoaminen näkyy kaaviosta avohoitokäyntien määrässä (KUVA 1). Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät ovat Heinävedellä alhaisemmat kuin koko maan ja Itä-Suomen AVI:n alueen luvut. (KUVA 2.) Lasten psykiatrisesta sairaalahoidosta on maksettu vuoden 2012 marraskuun loppuun mennessä 72 hoitopäivää ja aikuisten 497 hoitopäivää. Sairaanhoitopiirin kuntaraportin mukaan edellä mainitut kustannukset ovat lapsilla euroa ja aikuisilla euroa.

7 6 4. HEINÄVEDEN MIELENTERVEYSNEUVOLAN TOIMINTA Heinäveden mielenterveysneuvolassa työskentelee 2 sairaanhoitajaa. Mielenterveysneuvolassa hoidetaan yli 13-vuotiaita. Heinävesi jaetaan kahteen hoitopiiriin, pohjoiseen ja etelään. Hoitoon pääsemiseksi ei vaadita lähetettä. Psykiatri käy kerran viikossa. Psykiatrin ajanvaraus tapahtuu mielenterveysneuvolan sairaanhoitajan kautta. Mielenterveysneuvola palvelee klo , perjantaisin kello toimistotyöaikaan. Työ ei perustu pelkästään hoitosuhteisiin, vaan siinä tarjotaan myös konsultointi-apua muiden toimi-alojen sairaanhoitajille. Työ Heinäveden mielenterveysneuvolassa on hyvin verkostoitunutta. Yhteistyötä tehdään: koulupuiston lastenneuvolan koulun erikoissairaanhoidon (akuutti työryhmä, Paihola) äitiysneuvolan vuodeosaston kotihoidon päihdeklinikan sosiaalitoimen kanssa

8 7 5.VISIO Heinävesi on asuinpaikka, jossa mielenterveyden edistäminen sisältyy kaikkien toimijoiden työhön ja jokainen asukas tietää vaikuttavansa toiminnallaan omaan ja toisten hyvinvointiin. Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus saada helposti tarvitsemaansa apua, hoitoa ja kuntoutusta mielenterveysongelmiin. 6. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakasnäkökulma: Asukkaat saavat riittävän nopeasti tarvitsemaansa apua ja tukea eri elämäntilanteissa. Prosessinäkökulma: Asiakkaat ja läheiset huomioiva palvelu. Tiivis ja aito yhdessä tekeminen eri toimijoiden kanssa. Henkilöstönäkökulma: Riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Talousnäkökulma: Taloudellisesti ja tuottavasti järjestetyt mielenterveyspalvelut 7. MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISLINJAUKSET HEINÄVEDELLÄ Onnistunut mielenterveystyö edellyttää eri hallintokuntien, seurakunnan ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. On tärkeää, että palvelut sovitetaan yhteen, vaikka eri toimijoilla on erilainen toimintakulttuuri. Toimijoilta edellytetään halua ja sitoutumista työn sisällölliseen kehittämistyöhön ja yhdessä tekemiseen. Kolmannella sektorilla on tärkeä merkitys kehittämistyössä.

9 7.1 Ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen 8 Toimivat peruspalvelut ovat ehkäisevän mielenterveystyön perusta. Peruspalveluja täydentävät seurakunta ja vapaaehtoistyö. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on investointi tulevaisuuteen. Lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat tärkeitä psyykkisen kehityksen kannalta. Tukemalla vanhemmuutta äitiys- ja lastenneuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa edistetään lapsen psyykkistä kehitystä ja hyvinvointia. Koulussa on mahdollisuus lisätä lapselle ja nuorelle sosiaalisia valmiuksia ja parantaa selviytymiskykyä. Oppilashuollon ja kouluterveydenhoidon avulla voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa esim. kiusaamiseen, ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Työelämässä henkilöstön hyvinvointi on työpaikan tärkein voimavara. Henkilöstön hyvinvointia lisätään mm. toimivalla työsuojelulla ja työterveyshuollolla sekä muilla työhyvinvointiin tähtäävillä toimilla. Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia muutoksia. Toimintakyvyn aleneminen sekä yksinäisyys saattavat aiheuttaa mielialaongelmia. Vanhuusiän masennus ja ikääntymiseen liittyvät neuropsykiatriset sairaudet, kuten dementia, lisäävät inhimillistä kärsimystä sekä kuormitusta palvelujärjestelmässä. Vanhustenhuollossa työskentelevien valmiutta mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottoon on syytä lisätä. Omaisten rooli vanhusten tukena korostuu entisestään. Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, kuten köyhät, syrjäytyneet ja pitkäaikaistyöttömät, ovat muita alttiimpia psyykkiselle pahoinvoinnille. Esim. pitkäaikaistyöttömien tai vaikeasti velkaantuneiden ihmisten auttaminen vaatii monen eri toimijatahon yhteistyötä. Toimenpide- ehdotukset: Perustasolla säilytetään vähintään nykyiset voimavarat ehkäisevään mielenterveystyöhön. Jokainen huomioi omassa työssä ja toiminnassa ehkäisevän mielenterveystyön näkökulman. Kolmannen sektorin tekemää ehkäisevää mielenterveystyötä tuetaan vahvasti.

10 Lasten- ja nuorten ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä kohti tervettä aikuisuutta. Perhekeskeisyydellä, palveluiden viemisellä lasten ja nuorten lähelle, varhaisella tunnistamisella, puheeksi ottamisella, moniammatillisella yhteistyöllä ja erityisiin riskiryhmiin kohdistuvalla työllä on erityinen merkitys.. Kehittämiskohteena on peruspalveluiden henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja verkostotyöskentelyn lisääminen. Toimenpide-ehdotukset: Perustasolla turvataan riittävät toimintaedellytykset ja lisätään koulutuksen avulla henkilöstön valmiuksia varhaiseen puuttumiseen ja puheeksi ottamiseen. Näin voidaan ehkäistä raskaamman hoidon tarvetta. Esim. neuvolassa tehdään kaikille synnyttäneille EPDS-kysely masennuksen toteamiseksi ja se toistetaan tarpeen mukaan. Peruskoulussa kaikki 8. luokan oppilaat ja lukiossa 1. vuosikurssin opiskelijat täyttävät BDI 13- masennusseulan. Vanhempia aktivoidaan mukaan koululaisten laajoihin terveystarkastuksiin. Kiusaamisen ehkäisyssä toteutetaan KIVA-toimintaa. Kaikissa kouluissa toimii jatkossakin moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä. Perustasolle luodaan toimivat konsultaatiokäytännöt ja erikoissairaanhoidon jalkautuvia palveluja lisätään. Lasten ja nuorten omaa sekä perheen osallisuutta ratkaisujen etsimisessä ja toteuttamisessa lisätään. Ns. matalan kynnyksen palveluja (seurakunnan perhekerhot, Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila) tuetaan ja kehitetään. Ehkäisevään nuorisotyöhön varataan riittävästi resursseja. Koulupudokkaiden tilanteeseen puututaan nopeasti ja moniammatillisesti. Ammattikoulut ilmoittavat nuorisotyöntekijälle heillä koulunsa keskeyttäneet. Nuorten ja lasten peruspalveluja toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Lapsiperheille tarjotaan perhetyöntekijän palveluja ennaltaehkäisevänä perhetyönä.

11 Aikuisväestön ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen 10 Mielenterveyshäiriöiden varhaista toteamista, varhaista puuttumista ja kuntoutusta tehostetaan edelleen. Työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävät toimet ovat myös ehkäisevää mielenterveystyötä. Työelämän ulkopuolella oleville kuntalaisille järjestetään mahdollisuuksia osallistumiseen (esim. päiväkeskustoiminta) ja terveystarkastuksiin (esim.työttömien terveystarkastukset). Toimenpide-ehdotukset: Perusterveydenhuoltoon juurrutetaan toimiva konsultaatiokäytäntö. Vanhemman sairastuessa psyykkisesti, lapset huomioidaan alusta alkaen osana kokonaishoitoa tekemällä yhteistyötä lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon sekä lastensuojelun kanssa. Kriisityön toimintavalmius turvataan. Elämän kriisitilanteisiin liittyvissä ongelmissa huomioidaan myös kolmannen sektorin ja uskonnollisten yhteisöjen auttamismahdollisuudet. Työpaikoilla kiinnitetään erityistä huomiota mm. työpaikkakiusaamisen ehkäisyyn ja työssä viihtymiseen. Monipuolista päiväkeskustoimintaa sekä terveystarkastuksia järjestetään mm. pitkäaikaistyöttömille Vanhusten mielenterveystyön kehittäminen Myös ikäihmisten mielenterveysongelmat tunnistetaan, niihin puututaan ja niitä hoidetaan. Toimenpide- ehdotukset: Mielenterveysneuvolan, perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon välistä yhteistyötä ja konsultaatiokäytäntöjä vanhusten mielenterveysasioissa kehitetään. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään vuotiaille ja niiden yheydessä kartoitetaan myös mielenterveyteen liittyviä asioita. Psyykkistä hyvinvointia edistäviä työmuotoja (esim. ystäväpalvelu, ryhmätoiminnat, kerhot) lisätään ja monipuolistetaan yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektori toimijoiden kanssa.

12 Mielenterveyspalvelujen järjestäminen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja, monipuolista työ- ja päivätoimintaa sekä sosiaalista kuntoutusta lisätään ja kehitetään. Järjestöjen ja yhdistysten merkitys yhteistyökumppaneina täydentävien palvelujen tuottajina huomioidaan. Yhteistyötä kehitetään tiiviimmäksi koulutuksen ja yhteisten tapahtumien avulla. Toimenpide-ehdotukset: Eri-ikäisille turvataan tarpeenmukaiset asumisolot tukipalveluineen. Tuettua asumista, kuntouttavaa asumista sekä ympärivuorokauden valvottuja asumispalveluja järjestetään tarpeen mukaan. Mielenterveyskuntoutujille lisätään päivä- ja työtoimintapalveluja. Mielenterveystyössä huomioidaan perheen jäsenten ja läheisten jaksaminen ja heidän tuen tarpeensa. (mm. vertaisryhmät, omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen). Nopea pääsy mielenterveyspalveluihin turvataan sekä perus- että erityispalveluissa. Erityisesti huomiota kiinnitetään masennuspotilaiden hoito-ohjelmaan.

13 Mielenterveysosaamisen vahvistaminen Mielenterveystyön vahvuutena on osaava, aktiivinen ja motivoitunut henkilökunta. Palvelujen kehittämisen keskeisenä toimenpiteenä on henkilöstön säännölliset täydennyskoulutukset ja osaamisen päivittäminen. Väestön mielenterveystietoutta lisätään mm. eri tiedotusvälineiden avulla. Toimenpide-ehdotukset: Järjestetään täydennyskoulutusta mielenterveysasioista eri toimijatahoille. Henkilökunnan jaksamisesta huolehditaan henkilöstöpoliittisin ja työnohjauksellisin keinoin. 8. SEURANTA JA ARVIOINTI Tämän strategian on laatinut perusturvalautakunnan nimeämä moniammatillinen työryhmä päihdestrategian liitteeksi. Laadintaan on osallistunut vapaa-aikatoimesta (Markus Lindroos), sosiaalitoimesta (Martti Leppänen/ Riitta Pakarinen/), kouluterveydenhuollosta (Paula Kotilainen), mielenterveysneuvolasta( Hilkka Ihalainen ja Päivi Tiippana), terveydenhuollosta (Erja Kokko), seurakunnasta (Helge Itkonen) ja Koulupuisto ry:stä (Anna-Liisa Mujunen). Heinäveden mielenterveysstrategia ehdotetaan hyväksyttäväksi kunnan valtuustossa kevään 2013 aikana. Sen toteutumista seurataan kunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä. Strategia päivitetään jatkossa yhdessä päihdestrategian kanssa niin, että ne samalla yhdistetään.

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Mielestään selvä ollaan valmiina!

Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2009 2012 on nyt valmis. Työ on ollut laaja-alainen ja haastava, sillä

Lisätiedot

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2 1.JOHDANTO 2.STRATEGIASSA KÄYTETYT KÄSITTEET Päihdehuolto ja päihteet Mielenterveys Strategia Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

Mie1.nterveysäihdestrategia

Mie1.nterveysäihdestrategia SODANKYLÄN KUNTA Perusturvaltk 22.11.2011 Liite nro 3 Sodankylän kunta Mie1.nterveysäihdestrategia 2011 2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOSITUKSET 5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 Sotkanetin kertomaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Mielenterveystyön tilanne ja kehittämistarpeet Vaasan kaupungissa

Mielenterveystyön tilanne ja kehittämistarpeet Vaasan kaupungissa Mielenterveystyön tilanne ja kehittämistarpeet Vaasan kaupungissa kuulemistilaisuuksien raportti Suunnittelija Anna-Liisa Kittilä, Vaasan kaupunki Projektikoordinaattori Gunnevi Vesimäki, Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sallan kunnan mielenterveystyön suunnitelma vuosiksi 2011 2016

Sallan kunnan mielenterveystyön suunnitelma vuosiksi 2011 2016 Sallan kunnan mielenterveystyön suunnitelma vuosiksi 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ...3 2. MÄÄRITELMÄT...4 2.1. Mielenterveys...4 2.2. Mielenterveyshäiriöiden yleisyys...4 3. SALLAN MIELENTERVEYSTYÖN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015

IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015 IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015 15.06.2011 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma 2011-2015 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. NYKYTILA... 5 3. TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot