Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö

2 TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Grén, Sanna Heimonen, Hanna ASIAKASLÄHTÖISYYDEN TOTEUTUMINEN YLI 65-VUOTIAIDEN KOTIPALVELUISSA VIRTASALMELLA Pieksämäki, syksy sivua ja 2 liitettä Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, toteutuuko asiakaslähtöisyys työntekijöiden käytännön työssä sekä palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa Virtasalmen kotipalveluissa yli 65-vuotaiden asiakkaiden arvioimana. Lisäksi haluttiin selvittää asiakkaiden kehittämistoiveita kotipalvelussa. Tutkimuspyyntö tuli Virtasalmen kunnan hoitohenkilöstön aloitteesta ja on osa Virtasalmen kunnan vanhuspalveluiden laadun kehittämistä. Tutkimusote oli kvantitatiivinen. Haastateltaviksi (n=14) valittiin yli 65-vuotiaat aikaan ja paikkaan orientoituneet Virtasalmen kunnan kotipalvelun asiakkaat. Tutkimuksen aineisto kerättiin henkilökohtaisesti haastattelemalla käyttäen apuna puolistrukturoitua kyselylomaketta. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin SPSS-tilasto-ohjelmaa sekä excel- tilastojenkäsittelyohjelmaa. Kotipalvelun asiakkaat kokivat työntekijöiden toiminnan pääpiirteissään asiakaslähtöiseksi. Asiakaslähtöisyyttä alentavana tekijänä oli työntekijöiden kiireisyys. Puutteita asiakaslähtöisyyden toteutumisessa esiintyi eniten asiakkaiden osallistumisessa palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakaslähtöisyyden parantamiseksi tulee asiakkaiden mielipiteet, toiveet ja odotukset huomioida palveluja suunniteltaessa. Asiakkaiden osallisuus oman hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa antaa asiakkaalle mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun. Jatkotutkimushaasteita voivat olla työntekijöiden ja asiakkaiden näkemysten kohtaamisen selvittäminen sekä säännöllisesti toimivan palautejärjestelmän luominen. Avainsanat: asiakaslähtöisyys, asiakas, kotipalvelu, kotihoito, laatu, vanhus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu/Pieksämäen yksikön kirjasto: Huvilakatu 31, Pieksämäki

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC, PIEKSÄMÄKI UNIT Grén, Sanna Heimonen, Hanna IMPLEMENTATION OF CLIENT ORIENTATION IN VIRTASALMI HOME HELP SERVICES AMONG THE ELDERLY Pieksämäki, Autumn pages, 2 appendices The aim of this study was to examine how client orientation was implemented in home help services in Virtasalmi. Another aim was to discover clients opinions about development areas in the services. The study was carried out by request of Virtasalmi municipality and therefore it is part of the municipality s quality development programme with the aged. The study was quantitative. The sample consisted of 14 clients who were oriented in time and place and aged over 65. The interviews were carried out by using the aid of a questionnaire. The analysis was conducted by SPSS for Windows statistics programme. In general the clients of home help services considered the actions of personnel client oriented. Clients participation in planning and realisation of the services was one of the deficiencies in the implementation of client orientation. Another deficiency was the hastiness of the personnel. To improve client orientation, planning of services requires taking the clients opinions, expectations and wishes into consideration. Clients participation in making of their own care and service plans gives them an opportunity to be part of the decision-making. To improve the services it would be interesting to find out how the employees and clients views on client orientation match. Practical customer feedback system would also give constant information about the changing needs of the clients. Key words: client orientation, client, home help services, home care, quality, the elderly Deposited at Diaconia Polytechnic/Pieksämäki unit s library: Huvilakatu 31, Pieksämäki

4 JOHDANTO Tutkimuksen lähtökohdat. Keväällä 2000 Virtasalmen kunnan Palvelukoti Kivitaskun silloinen vastaava sairaanhoitaja otti yhteyttä Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikköön. Hän tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tehdä opinnäytetyönä tutkimus, joka liittyy vanhustyön laatuun Virtasalmella. Tartuimme aiheeseen, koska suuntaudumme vanhustyöhön ja olemme molemmat kiinnostuneita laatuajattelusta sekä vanhustyön kehittämisestä. Lähivuosien aikana on puhuttu paljon laadusta ja sen kehittämisestä niin vanhustyössä kuin sosiaali- ja terveysalalla yleensäkin. Esimerkiksi lehtien yleisöosastokirjoituksissa omaiset ovat olleet huolissaan läheisten vanhustensa hoidosta. Uusimassa ammattikirjallisuudessa tuodaan toistuvasti esille laadun kehittämisen haaste (esim. Kukkola 1998, Outinen, Holma & Lempinen 1994, Salmela 1997). Virtasalmen kunnassa on tekeillä vanhuspoliittinen ohjelma, jossa selvitetään yli 65- vuotiaiden kotona asuvien virtasalmelaisten elin- ja asumisolosuhteita, toimintakykyä sekä palveluiden tarvetta nyt ja tulevaisuudessa (Jäntti 2001). Virtasalmen kunta on valtakunnallisten suositusten pohjalta aloittanut vanhustyön kehittämisen, johon tämä opinnäytetyö myös liittyy. Syksyllä 2000 keskustelimme tarkemmin opinnäytetyömme tekemisestä Palvelukoti Kivitaskun silloisen vastaavan sairaanhoitajan kanssa. Tämän keskustelun sekä tutkimussuunnitelman tekemisen aikana aihe rajautui käsittelemään asiakaslähtöisyyden toteutumista Virtasalmen kotipalvelussa. Osoittautui, että käsite laatu oli sellaisenaan liian laaja kokonaisuus ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön. Vanhukset ovat tärkeä osa yhteiskuntaamme ja heidän hyvinvointinsa tulisi turvata kaikissa tilanteissa riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, terveydestä tai varallisuudesta. Oma arvostuksemme vanhuksia kohtaan ja heidän hyvinvoinnistaan välittäminen ovat myös perusteina tutkimusaiheen valintaan. Lisäksi vanhusten kotihoidosta saadut kokemukset niin opintojemme kuin kesätöidenkin aikana ovat lisänneet kiinnostustamme kotihoidon kehittämiseen yhä asiakaslähtöisemmäksi.

5 Tutkimuksen tarkoitus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten yli 65- vuotiaat Virtasalmen kunnan kotipalvelun asiakkaat kokevat asiakaslähtöisyyden toteutumisen saamissaan kotipalveluissa. Lisäksi tulosten pohjalta on tarkoitus saada tietoa, jota voidaan hyödyntää kunnan kotipalvelun kehittämisessä yhä asiakaslähtöisemmäksi. Tutkimus on osa Virtasalmen kunnan kotipalvelun laadun kehittämistä. Eri työyhteisöissä toimiessamme olemme huomanneet, ettei asiakaslähtöisyys aina toteudu henkilöstön työotteessa. Haluammekin tämän työn myötä tuoda asiaa yhä enemmän esille kaikille vanhusten parissa työskenteleville. Tutkimuksen tekeminen lisää myös omia valmiuksiamme toimia työelämässä tutkivan työotteen mukaisesti. Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Pieksämäen seudulla toimineen Tykkeemiskeskus-projektin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä Pieksämäen seudulla tietoa asiakaslähtöisyydestä ja sen tutkimisesta. Tykkeemiskeskus-projekti alkoi syksyllä 1999 ja toimi Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön toteuttamana, osittain Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana projektina. Projektin tavoitteena oli muun muassa edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa ja luoda seutukunnalle yritystoiminnan kautta uusia työpaikkoja. Projekti päättyi syksyllä 2001.

6 1 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 1.1 Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että henkilökunnan toiminta- ja ajattelutavan perustana ovat asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset sellaisina kuin asiakas ne ilmaisee. Tavoitteena on palvella asiakasta hänen omien esille tuomiensa lähtökohtien mukaan, eikä esimerkiksi työntekijöiden sanelemista tarpeista. (Outinen ym. 1994, 37.) Hannele Kukkolan Laatuprojektin loppuraportin (1998, 11) mukaan asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan, että asiakkaan kokemukset, toiveet ja odotukset otetaan huomioon ja ne vaikuttavat palveluihin sekä niiden kehittämiseen. Asiakaslähtöisyyden perusajatus on se, että lähdetään liikkeelle asiakkaan tarpeista. Menestyksen esteenä voi olla ettei organisaatiolla ole tarpeeksi tietoa kohderyhmästään. (Avaimena asiakaslähtöisyys 1997, 15.) Asiakaslähtöisyys on yksi palvelun laadun osatekijöistä, tasavertainen muun muassa sellaisten määritteiden kanssa, kuten luotettavuus, palveluhalukkuus, saavutettavuus, ystävällisyys, turvallisuus, ymmärtämys, joustavuus ja yksilöllisyys (Helameri, Kukkola, Jokela, Honko 1999, 7-8). Asiakaslähtöisyys on siis osa laatua, toisin sanoen laadun peruslähtökohta. Ilman asiakaslähtöisyyttä laadukas työ voi toteutua vain osittain. Tässä tutkimuksessa asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset ovat asiakastyön lähtökohtana. Tämä ilmenee kaikissa edellä mainituissa määritteissä. Lisäksi tässä tutkimuksessa käytettyyn asiakaslähtöisyyden määritteeseen on sisällytetty työntekijöiden asiakaslähtöisyyttä käytännössä kuvaavia kriteereitä, jotka on koottu tutkijoiden omien kokemusten perusteella sekä kirjallisuuden avulla. Näitä kriteereitä ovat: luotettavuus ja palveluhalukkuus kokonaisvaltainen ja yksilöllinen asiakkaan huomioiminen sekä turvallisuus ymmärtämys, myötätuntoisuus, ystävällisyys, kohteliaisuus ja hyväntuulisuus asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kiireettömyys ammattitaito ja yhteistyökykyisyys ja oikeudenmukaisuus asiakaspalautteen huomioonottaminen

7 1.2 Kotipalvelun asiakas Kotipalvelun asiakkaaksi mielletään usein ainoastaan palveluita käyttävä henkilö. Laajemmin ajateltuna asiakkaita ovat myös omaiset ja muut apua tarvitsevan henkilön tukiverkostoon kuuluvat läheiset. Lisäksi kotipalvelun yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi terveyskeskuksen henkilökunta, ovat joissakin tilanteissa kotipalvelun asiakkaita. Asiakaslähtöisyyden tulisi toteutua kaikissa näissä asiakaskontakteissa. Tässä tutkimuksessa asiakas tarkoittaa yli 65-vuotiasta virtasalmelaista kotipalvelun palvelua tai palveluita käyttävää henkilöä. Olemme rajanneet tutkimuskohteeksemme yli 65-vuotiaat, vaikka kotipalvelu tarjoaa palveluja myös alle 65-vuotiaille henkilöille. Tässä työssä tutkimuskohteena on nimenomaan ikääntyvät ihmiset. 1.3 Vanhus Vanhuus liitetään yleisesti ikään, eläkeläisyyteen ja toimintakykyyn. Yleensä vanhuksella tarkoitetaan eläkeiän saavuttanutta eli 65-vuotiasta ja siitä vanhempaa, jolloin vanhuus määritellään tilastollisesti vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän mukaan (Vaarama 1995, 29.) Kuitenkin tämä sosiaalipoliittisesti määräytyvä vanhuuden raja on jäämässä pois vanhuuteen liittyvän tiedon ja tutkimuksen lisääntyessä. Yhä useammin vanhuksella tarkoitetaan vuotiasta. (Rapatti 2000, 4.) Tässä opinnäytetyössä kaikkia tutkimuskohteena olevia yli 65-vuotiaita kotipalvelun asiakkaita ei voida pitää vanhuksina, koska haastateltavien ikäjakauma oli melko suuri. 1.4 Kotipalvelu kotihoidon osana Kotipalvelu sisältää monipuolista henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä jokapäiväiseen elämään kuuluvissa toimissa avustamista ja niiden suorittamista. Kotipalveluhenkilökunnan asiakkaan kotona tekemää työtä on yleensä ruoanvalmistus, siivous, vaatehuolto, henkilökohtaisen hygienian hoidossa avustaminen sekä sosiaalisen kanssa käymisen edistäminen (Mäkinen, Niinistö, Salminen & Karjalainen 1997, 25.)

8 Sosiaalihuoltoasetuksen (1983/607) mukaan Kotipalveluina järjestetään kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista, sekä tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. (Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2001, 95.) Kotihoidolla tarkoitetaan kotiin annettavia kotisairaanhoidollisia ja kodinhoidollisia palveluita. Kotisairaanhoito kuuluu perusterveydenhuollon piiriin ja kodinhoidolliset palvelut eli kotipalvelut yleisesti sosiaalitoimen tuottamiin palveluihin (Rapatti 2000, 22.) Joissakin kunnissa, kuten esimerkiksi Kuopiossa ja Lappeenrannassa nämä kaksi palvelua on yhdistetty hallinnollisesti samaan vastuu- tai palvelualueeseen (Tepponen 1999, 5). Kotihoidolla on merkitystä vanhuksen kotona selviytymistä tukevana tekijänä. Kotihoidossa tehtävän työn tulee perustua yksilöllisesti laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan (Rapatti 2000, 22). Virtasalmella kotipalvelu ja kotisairaanhoito toimivat erillisinä palveluina. Tässä opinnäytetyössä keskitytään lähinnä kotipalvelun toiminnan tutkimiseen, mutta sivutaan myös kotisairaanhoitoa.

9 2 VANHUSTYÖHÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2.1 Vanhuspolitiikka vanhustenhuollon lähtökohtana Suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteena on turvata vanhusten toimeentulo, edistää heidän hyvinvointiaan, osallistumistaan ja integroitumistaan yhteiskuntaan. Lisäksi tavoitteena on turvata vanhuus myös toimintakyvyn heikentyessä tukemalla vanhusten selviytymistä omalla asuinalueella ja omassa kodissa mahdollisimman pitkään. (Vaarama & Hurskainen 1993a, 14.) Vanhuspolitiikan tavoitteet ovat lainsäädännössä sekä suosituksissa ja ne perustuvat pitkälti YK:n v antamiin suosituksiin. (Vaarama & Hurskainen 1993a, 6-14.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat osa vanhusten palveluita ja siten osa vanhuspolitiikkaa, mikä vaikuttaa vanhusten palveluiden kehittämiseen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti (Rapatti 2000, 22). Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut valtakunnallisen suosituksen iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen sekä niiden laadun kehittämiseksi. Suositus on osa valtioneuvoston vuosia koskevaa tavoite- ja toimintaohjelman mukaista laatusuositusten laadintaa ja se painottuu erityisesti iäkkäiden kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Suositus on tarkoitettu lähinnä kuntien päättäjille ja johtajille (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001), mutta myös palveluhenkilöstölle siinä on hyvät perusteet asiakaslähtöiseen laatutyön tekemiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia tukee myös pääministeri Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelma, joka painottaa vanhusten palveluiden kehittämistä asiakaslähtöisesti, kiinnittäen erityisesti huomiota mm. kotona asumisen tukemiseen (Sosiaalija terveysministeriö 2001). 2.2 Ikärakenteen muutosten vaikutus vanhuspolitiikkaan Suomen väestörakenne tulee muuttumaan huomattavasti seuraavien vuosikymmenten aikana (Sonkin, Petäkoski-Hult, Rönkä & Södergård 1999, 1). Suuret ikäluokat, jotka syntyivät vuosina saavuttavat eläkeiän luvulla. Suuriin ikäluokkiin kuuluvista voidaan puhua ryhmänä, jota yhdistävät samantapaiset yhteiset kokemukset ja piirteet. (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 25.) Vuonna 2010 yli 65-vuotiaita tulee olemaan noin enemmän kuin vuonna Vuoteen 2020 mennessä

10 lisäys on jo noin (Sonkin ym. 1999, 19.) Vuodesta 2000 vuoteen 2020 yli 64- vuotiaiden osuus tulee kasvamaan 49%. Suomen yli 64-vuotiaiden väestöosuus vuonna 2020 ennustetaankin olevan Euroopan korkeimpia (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 17, 21.) Huoltosuhteella tarkoitetaan väestötieteessä lasten (alle 15-vuotiaiden) ja eläkeikäisten (yli 65-vuotiaiden) lukumäärän suhdetta työikäisen väestön lukumäärään. Arvioidaan, että vuonna 2020 jokaista huollettavaa (alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta) kohden on 1,6 työikäistä eli vuotiasta, kun vuonna 1994 vastaava luku oli 2,0. (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 23.) Toisin sanoen vanhuksista huolehtiva työvoima tulee vähentymään huomattavasti seuraavan 20 vuoden aikana. Seniori 2000 kirjassa (Sonkin ym. 1999, 25) visioidaan tulevaisuuden vanhusten olevan aktiivisia, hyvin koulutettuja, IT -teknologian osaavia sekä vaativia erilaisten palveluiden suhteen. He haluavat myös vaikuttaa palveluiden kehittämiseen ja osallistuvat poliittiseen keskusteluun aktiivisesti. Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietinnössä (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 45.) arvellaan, että tulevat vanhukset pitävät tärkeänä itsemääräämisoikeutta, elämänlaatua, henkistä hyvinvointia, hyviä ihmissuhteita, vertaisryhmiltä saatavaa sosiaalista tukea sekä vanhuspolitiikan toteuttamista ensisijaisesti yleisten järjestelmien (julkisten ja yksityisten) puitteissa. He näkevät itsensä yhteiskunnan ja yhteisön tasa-arvoisina jäseninä. Julkisista palveluista riippuvaisiksi voi muodostua syrjäytyneet vanhukset, jotka ovat iäkkäitä, sairaita, taloudellisesti heikossa asemassa olevia ja elämäntyyliltään passiivisia (Sonkin ym. 1999, 25). Näin ollen suurten ikäluokkien vanhetessa syntyy uusia haasteita yhteiskunnalle, kuten esimerkiksi kuinka heidän palvelutarpeisiinsa vastataan tulevaisuudessa sekä miten heidän työ- ja toimintakykyään pidetään yllä (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 25). Väestön ikääntymiseen liittyviä kielteisiä näkymiä arvioidaan olevan muun muassa seuraavat asiat: Miten palvelurakennetta pystytään kehittämään ottaen huomioon kuntien talous, työvoiman saanti ja vanhusten elämänlaatu sekä väestörakenteen ja muuttoliikkeen muutosten seuraukset. Erityisesti muuttotappiokunnista saattaa tulla vanhusvoittoisia, jolloin suuri palveluntarve yhdistyy pieneen verokertymään. (Sonkin ym. 1999, ) Ikärakenteen muutos aiheuttaa myös sen, että vanhuspolitiikan menojen osuus valtiontaloudesta tulee nousemaan. Tähän vaikuttaa vanhusten määrän kasvun lisäksi vanhusten eläketason asteittainen nousu (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 33.)

11 2.3 Vanhuskäsitys Vanhuskäsitys pohjautuu ihmiskäsitykseen, joka koskee ihmisen olemusta ja kuvaa perusasennoitumista ihmiseen. Kokonaisvaltainen eli holistinen ihmiskäsitys auttamistyössä merkitsee kokonaisvaltaista auttamista ja hoitamista, joka kohdistuu sekä autettavaan ja hänen elämäntilanteensa että auttamistyön kokonaisuuteen (Suominen & Vuorinen 1999, 9). Vanhuskäsitys vaikuttaa siihen, miten ikäihmisiin suhtaudutaan arkipäivän tilanteissa erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä kuinka ihmiset suhtautuvat omaan ikääntymiseensä. Käytännössä vanhuksiin suhtaudutaan vaihtelevasti. (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 7.) Myönteisessä vanhuskäsityksessä, jota sosiaalihuoltolainkin voidaan tulkita edustavan, vanhus nähdään aktiivisena ja omatoimisena henkilönä, joka pystyy vaikuttamaan oman elämänsä hallintaan (Vaarama 1992, 91). Kielteisessä vanhuskäsityksessä ymmärretään vanhukset ongelmana ja huoltorasituksena yhteiskunnalle (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 7). Vanhuskäsitys ohjaa käytännön hoiva- ja palvelutyössä sitä kuinka työntekijä kohtaa vanhuksen. Tämän lisäksi se vaikuttaa palvelujärjestelmän muotoutumiseen. Vanhuskäsitys vaihtelee käytännössä ja vanhuksia kohdellaan kunnioittaen, holhoten tai jopa alistaen. (Vaarama 1995, 29.) 2.4 Eettiset periaatteet vanhusten kotihoidossa Eettisyys voidaan nähdä ihmisen persoonallisena ominaisuutena, johon vaikuttavat opitut ja sisäistetyt arvot, mitkä vaikuttavat käyttäytymiseen ja toimintaan. Työntekijöiden ratkaisut perustuvat omien henkilökohtaisten ratkaisujen lisäksi ammatillisiin arvoihin arjen auttamistyössä. Tärkeää olisi pyrkiä tunnistamaan eettisiä ongelmia ja vaikuttamaan niiden ratkaisuun eri osapuolia tyydyttävällä tavalla auttamisen ja hoidon tilanteissa. (Suominen & Vuorinen 1999, 7, 10.)

12 Vanhuspolitiikassa on määritelty yleiset eettiset periaatteet, jotka esiintyvät myös kansallisessa lainsäädännössä sekä YK:n ja Euroopan neuvoston ikääntyneitä ihmisiä koskevissa julistuksissa. Näitä yleisiä periaatteita ovat: Normaalisuus Ikäihmisten arvostus Turvallisuus Sosiaalinen integraatio Itsemääräämisoikeus Yksilöllisyys Valinnanvapaus Moniarvoisuus Tasa-arvo Oikeudenmukaisuus (Vanhuspolitiikkaa vuoteen , 89.) Elämän kunnioittaminen on perusajatus, josta johdetaan myös muut eettiset periaatteet kotihoidossa. Kotihoito on asiakkaan hoitamista, auttamista ja tukemista niin, että jokaisen asiakkaan ihmisarvoa kunnioitetaan ja asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja otetaan oikeudenmukaisesti huomioon hänen itsemääräämisoikeutensa. Ehdoton vaitiolo kuuluu myös työntekijän eettisiin velvollisuuksiin, jotta toimittaisiin asiakkaan parhaaksi. Turvallisen auttamissuhteen edellytyksenä on rehellisyys ja luottamus. Kotihoitotyö on asiakkaan kokonaisvaltaisesta (fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä) hyvinvoinnista huolehtimista. (Suominen & Vuorinen 1999, 47.) Eettisestä näkökulmasta vanhusten kotihoito on haastavaa työtä. Työntekijöiden ammattietiikka velvoittaa antamaan hyvää hoitoa vanhuksille. Työntekijöiden on otettava kantaa asiakkaiden hyvän elämän toteutumiseen hoidon ja hoivan näkökulmasta. Myös pohdittava yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia valintoja ja niiden seurauksia. (Suominen & Vuorinen 1999, ) Koti merkitsee ihmiselle yksityisyyttä ja on osa intiimireviiriämme. Työntekijän on otettava huomioon tämä yksityisyys mennessään toisen kotiin; toisen ihmisen reviirille. Yksityisyyttä tulee kunnioittaa kaikkien asiakkaiden kohdalla. (Auttamistyö kotona 1998, ) 2.5 Asiakaslähtöisyyden edut Sosiaali- ja terveysala on parin viime vuosikymmenen aikana kehittynyt työntekijä-, organisaatio- ja laitoskeskeisyydestä asiakaslähtöisemmäksi (Hyvinvointivaltion palveluketjut 2000, 112). Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 1995 valtakunnallisessa

13 suosituksessaan tuonut esille, että asiakaslähtöisyyden tulisi olla sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen haaste ja laadunhallinnan painopiste. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on olennainen laatuominaisuus palveluissa. Jotta laatua voitaisiin kehittää, lähtökohtana tulisi olla tieto asiakkaiden tarpeista, kokemuksista ja mielipiteistä. (Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa 1996, 10.) Asiakkaiden ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja henkilöstön tiimityö ovat asiakaslähtöisen kotipalvelutyön päätekijät (Helameri 1999, 45). Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteiden tarkoituksena on lisätä kaikkien kansalaisten mahdollisuutta osallistua oman elämänsä hallintaan sekä parantaa asiakkaiden tarpeiden huomioonottamista, omatoimisuuden vahvistamista ja itsemääräämisen kunnioittamista. Tavoitteiden myötä asiakaslähtöisen työn periaatteet siirtyvät jokaisen työntekijän toimintaan kaikessa asiakastyössä. (Hyvinvointivaltion palveluketjut 2000, ) Asiakaslähtöisyys on ollut tutumpi termi yritysmaailman kuin kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä. Miksi sitten julkisen sektorinkin kannattaisi olla asiakaslähtöinen? Asiakaslähtöisyyden avulla voidaan ensinnäkin järkevöittää palveluja ja keskittyä vain olennaiseen. Asiakaslähtöisyys ei vaadi välttämättä minkäänlaisia taloudellisia resursseja esim. ystävällisyyshän ei maksa mitään! Toiseksi, asiakaslähtöisyys antaa henkilöstölle yhteisen päämäärän eli asiakkaan mahdollisimman hyvän palvelemisen. Samalla se kehittää henkilöstöä, sen työmotivaatiota, työskentelytapoja ja työmoraalia. Tyytyväinen asiakas antaa palveluhenkilökunnalle työn iloa. Lisäksi tyytyväiset asiakkaat puhuvat julkisten palvelujen puolesta ja positiivisen puskaradion kautta edesauttavat kunnan myönteisen imagon rakentumista. (Avaimena asiakaslähtöisyys 1997, 132.)

14 3 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA Asiakaslähtöisyyden toteutumista eri kunnissa ei ole tutkittu kovinkaan paljon tai tutkimuksia ei ole julkaistu. Löysimme muutamia tutkimuksia, joiden aiheet ovat lähellä omaa opinnäytetyötämme. Seuraavissa tutkimuksissa olemme kiinnittäneet huomion vain asiakkaiden näkökulmasta saatuihin tuloksiin, vaikka tutkimus olisikin suoritettu myös työntekijöille tai omaisille. Näin pystyimme vertaamaan tuloksia omiin tutkimustuloksiimme. 3.1 Kotihoidon ja kotipalveluiden laadun vertailua Seuraavissa tutkimuksissa on vertailtu kotipalveluiden laatua kahden eri kunnan välillä. Merja Tepposen (1999) tutkimuksessa yhtenä osa-alueena oli vertailla Kuopion ja Lappeenrannan kotihoidon palvelujen laatua asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimana tasaarvon, itsemääräämisen ja hyvän kohtelun näkökulmista. Tutkimus on vertaileva arviointitutkimus. Asiakkaiden osalta tutkimus suoritettiin haastattelemalla, strukturoitua lomaketta apuna käyttäen. Työntekijöille lähetettiin kyselylomakkeet. Tepposen (1999) keskeisiä tutkimustuloksia asiakkaiden näkökulmasta oli muun muassa: Asiakkaat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä kotihoidon laatuun sekä Kuopiossa että Lappeenrannassa ja he pitivät kotihoitoa oikeudenmukaisena toimintana. Tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa asiakkaat näkivät kehittämistarpeita molemmissa kaupungeissa. Tutkimuksesta kävi myös ilmi keskusteluavun riittämättömyys ja työntekijöiden kiireellisyys molemmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisyyden kohdalla tutkimuksesta ilmeni, että asiakkaat osallistuivat hyvin vähän omaa kotihoitoaan koskevaan päätöksentekoon, vaikka se on osa asiakaslähtöisyyden toteutumista kotihoidossa. Myös Raija Tenkasen (1998) tutkimuksessa Vanhusten kotipalvelun laatu. Laatuominaisuuksien vertailu kahdessa kunnassa on arvioitu vanhusten kotipalvelun laatua asiakkaiden näkökulmasta kahdessa eri kunnassa; Valkeakoskella ja Järvenpäässä. Tavoitteina tutkimuksessa olivat seuraavat asiat:

15 - Mitä kotipalvelun laatu on 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden mielestä Valkeakoskella ja Järvenpäässä? - Vertailla ja mitata millaiseen tärkeysjärjestykseen Valkeakoskelaiset ja Järvenpääläiset vanhukset asettavat kotipalvelun laatuominaisuudet ja miten kotipalvelun laatu eroaa tutkimuskohteena olleessa kaupungissa. - MAUT-tekniikan (Multiattribute Utility Technology) soveltaminen kotipalvelun laadun vertailuun ja mittaamiseen suomalaisessa kontekstissa. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua sekä puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkimustulosten mukaan palvelu on silloin laadukasta, kun asiakas kokee saavansa sellaista palvelua kuin hän tarvitsee. Vanhukset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, minkä vuoksi turvallisuuden merkitys on tärkeää. Laitinen (1999) on tehnyt pro gradu -tutkielman Vaasan yliopistossa aiheesta Vertaileva arviointi vanhusten kotipalvelun asiakaslähtöisyydestä kahdessa kunnassa. Tutkielman tarkoituksena oli muun muassa asiakaslähtöisyyden toteutuminen käytännön kotipalvelussa Ylivieskassa ja Oulaisissa. Tutkielma toteutettiin teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavina oli vanhuksia, kodinhoitajia, johtavia viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä. Tutkimustulosten mukaan kotipalvelu vastaa vanhusten tarpeisiin molemmissa kunnissa, eli työ on asiakaslähtöistä. 3.2 Kotihoidon asiakastyytyväisyys Salme Viljakainen (2000) on tutkinut asiakastyytyväisyyttä Joroisten terveyskeskuksen kotihoidossa. Hänen tutkimuksessaan palveluiden laatua on kartoitettu niin asiakkaiden kuin omaistenkin näkökulmasta. Viljakainen mittasi asiakastyytyväisyyttä puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla. Viljakaisen tutkimuksesta ilmenee, että asiakkaat ovat yleisesti melko tyytyväisiä kotihoidon palveluihin ja henkilökuntaan. Tyytymättömyyttä työntekijöiden ammattitaitoon ja ajan käyttöön ilmeni jonkin verran. Asiakaslähtöisyyden toteutumiseen asiakkaat olivat melko tyytyväisiä. Asiakaslähtöisyyden osa-alueista asiakkaat ilmaisivat tyytymättömyyttä siihen, ettei heidän tapoja ja tottumuksiaan huomioitu riittävästi sekä siihen, että valituksia ei hoidettu riittävän nopeasti ja asiallisesti. (Viljakainen 2000, 45.)

16 4 VIRTASALMEN KUNTA JA KOTIPALVELUT Virtasalmen kunta sijaitsee Etelä-Savon alueella Itä-Suomen läänissä. Kunnan rajanaapureita ovat Pieksämäen maalaiskunta, Joroinen, Juva, Mikkelin maalaiskunta ja Haukivuori. Kokonaispinta-alaa Virtasalmella on 318,6 km 2, josta 263,2 km 2 on maata ja vettä 55,4 km 2. (Virtasalmen kunnan vuosikertomus 1999, 1.) Virtasalmen kunnan väestömäärä on monen maaseutukunnan tavoin pienentynyt 1950-luvulta lähtien. Vuoden 1955 väkiluku oli ja vuoden 2001 alussa väkiluku oli Väestön väheneminen on johtunut muun muassa yleisistä elinkeinoelämän rakennemuutoksista, kuten työpaikkojen katoamisesta maataloudessa. Väestön määrän pienentymisestä kertovat myös seuraavat väestön määrässä tapahtuneet muutokset: Vuoden 1999 aikana kunnassa syntyi yhdeksän ja kuoli 18 henkilöä. Lisäksi samana vuonna Virtasalmi kärsi 27 henkilön muuttotappiosta. Vuonna 1999 yli 65-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli 22,5 %. (Virtasalmen kunnan vuosikertomus 1999, 3-4.) Ikääntyvän väestön osuus kunnan asukkaista on melko suuri, sillä vuonna 2000 koko Suomen vastaava luku oli 15,0% (Tilastokeskus 2001). Virtasalmen kunta muodostaa yhdessä Haukivuoren, Jäppilän, Pieksämäen kaupungin sekä maalaiskunnan kanssa Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän. Virtasalmen kunnan oman sosiaalitoimen sekä kuntayhtymän toimesta järjestettävän terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tärkeimpänä tavoitteena on ollut muutaman vuoden ajan tehokas hoidon porrastus (Virtasalmen kunnan vuosikertomus 1999, 51.) Kotipalvelu on osa kunnan tarjoamia sosiaalipalveluja (Virtasalmen kunnan vuosikertomus 1999, 20). Kotipalvelu toimii yhteistyössä palvelukoti Kivitaskun kanssa. Kivitaskussa on kaksi vastaavaa sairaanhoitajaa, joista toinen on vastuussa palvelukodin pitkäaikaisosastosta ja toisen vastuualueena ovat palveluasunnot ja avopalvelukeskus/kotipalvelu. (M. Roponen, henkilökohtainen tiedonanto ) Kotipalvelu tarjoaa Virtasalmella seuraavanlaisia palveluja: Ruuanlaittoapua, siivousapua, lääkehuoltoa ja asiointiapua sekä ateria-, turvapuhelin-, vaatehuoltopalvelua sekä pesuapua. Lisäksi palvelukoti Kivitaskussa järjestetään viriketoimintana (päivätoiminta) palvelupäiviä kerran kuukaudessa. (Virtasalmen kunnan vuosikertomus 1999, 20, 22.)

17 Palvelukoti Kivitaskun vastaavalta sairaanhoitajalta saadun tiedon mukaan (henkilökohtainen tiedonanto ) Virtasalmen kunnan kotipalvelussa on tällä hetkellä kaksi kodinhoitajan virkaa. Kodinhoitajat ovat Palvelukoti Kivitaskun työvuorolistalla. Vuoden välein kodinhoitajat vaihtavat työtehtäviään palvelukodin työntekijöiden kanssa (Virtasalmen kunnan vuosikertomus 1999, 20). Kodinhoitajat työskentelevät arkipäivisin. Iltaisin ja viikonloppuisin palvelukodin työntekijät auttavat tarvittaessa kotipalvelun asiakkaita. Yöpartiota ei ole tällä hetkellä. Turvapuhelinhälytykset tulevat Kivitaskuun, josta hoitaja järjestää ensiapua tarpeen mukaan. Kotisairaanhoito on Pieksämäen seudun kuntayhtymän alaisuudessa. Kotisairaanhoitaja toimii yhteistyössä kotipalvelun työntekijöiden kanssa. (M. Roponen, henkilökohtainen tiedonanto, ).

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot