KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 6/2012 59"

Transkriptio

1 6/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj Heikki Muhonen (x) Tomi Hakkarainen () vpj Tapio Pekkarinen (x) Osmo Korhonen () Rauni Kauppinen (x) Aulis Kuivaniemi () Raili Laitinen (x) Eeva Penttinen () Virpi Piispanen (x) Eira Leppänen () Raili Linna (x) Riitta Voutila () x) Aulis Hämäläinen (-) Tapani Pasanen () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus x) Saapui paikalle klo 18:34 :n 40 käsittelyn aikana. Mikko Ihanti (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Anitta Hakkarainen (x) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) va. rakennustarkastaja Sari Urpilainen (x) vs. kunnanrkm, pöytäkirjanpitäjä Ossi Kinnunen (-) kunnanrakennusmestari Jarmo Parkkila (x) asiantuntija, 40 klo 18:33 18:42. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Heikki Muhonen Sari Urpilainen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Tapio Pekkarinen :n 40 kohdalla. Tarkastusaika Allekirjoitukset Virpi Piispanen Raili Linna Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Virka-asema Allekirjoitus Sari Urpilainen

2 KINNULAN KUNNAN VUODEN 2012 KAAVOITUSKATSAUS Liite 1. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kinnulan kunnassa vuoden 2012 aikana laadinnassa on seuraavia kaavahankkeita: - Lepola - Rantapuiston asemakaava Kirkonkylän asemakaavaa muutetaan tilojen Lepola RN:o 132:0 ja Rantapuisto RN:o 2:170 osalta. Tavoitteena on muodostaa uusi rivitaloalue Silkkiperän paikallistien varteen koulukeskuksen läheisyyteen. Hanke on kuulutettu vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaava-aineistoon on tullut muutoksia ja tarkoituksena on asettaa kaavaluonnos uudestaan nähtäville, hanke ei kuitenkaan ole kiireellinen. Kaavanlaatija on Esko Hyytinen, Airix -Ympäristö Oy, Tampereelta. - Keskustien, Jääjoentien ja Silkkiperäntien asemakaavan muutos ja -laajennus Asemakaavamuutoksella ja -laajennuksella nykyinen maantiealue muutetaan katualueeksi. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kaavahankkeen Vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavahanketta viedään eteenpäin, kun Kinnulan kunnan taajama-alueelle suunnitellut tiemuutoshankkeet on toteutettu ja tiealueet kartoitettu maanmittaustoimiston toimesta. Tiealueiden rajojen kartoitus laaditaan keväällä Kaava laaditaan aluearkkitehtityönä. - Korttelin 62 asemakaavamuutos Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kaavahankkeen Kaavatyön tavoitteena on muuttaa osa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesta (AR) palvelurakennusten korttelialueeksi sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa hoitokodin siihen liittyvine asuntoineen (PA-1). Vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arvi-

3 ointisuunnitelma on ollut nähtävillä Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan ja kaavaehdotus valmistunee keväällä Kaava laaditaan aluearkkitehtityönä. - Pienvesistöjen rantaosayleiskaava Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt , että Kinnulan pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Rantaviivaa kaavoitettavalla alueella on noin 172 km, josta luonnollista jokirantaa on noin 47 km. Yleiskaavoituksen yksi tavoite on, että yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Muinaisjäännösinventointi alueelle on tehty vuonna Luonto-, maisema- ja kulttuuriselvitykset ovat valmistuneet Ramboll Oy:n toimesta. Kaavahanketta ei ole vielä kuulutettu vireille, eikä se ole kiireellinen. - UPM:n ranta-asemakaavoitushanke UPM on käynnistänyt ranta-asemakaavojen muutos- ja laadintatyön usean kunnan alueella ja myös on tarkoitus laatia ranta-asemakaavoja, jotka sijoittuvat pienten lampien ja osin myös Kivijärven vesistöjen rannoille. Kaavan laatii Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenlinnasta. Viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY -keskuksessa. Kaavahankkeiden vireilletuloa ei ole kuulutettu ja kaavanlaatija neuvottelee yksityisten maanomistajien kanssa kaavaalueeseen liittymisestä. - Saarensalmen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen ja Kinnulan Kivijärven rantaosayleiskaavan muutos Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt hankkeiden käynnistämisestä Rantaosayleiskaavan muutosta viedään eteenpäin omana prosessinaan Saarensalmen rantaasemakaavan osittaisen kumoamisen kanssa. Molempia kaavahankkeita koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY keskuksessa Rantaasemakaavan osittainen kumoaminen koskee Kivisaaressa korttelia 8 ja sitä ympäröivää maa- ja metsätalousaluetta. Mannerrannalla kumoaminen koskee Muhonen tilan yhtä aluetta Soukkalahden itäpuoleisella rannalla Sääski-saaren eteläpuolella. Maakuntakaavoitus Ajankohtaisiin kaavahankkeisiin kuuluu myös Keski-Suomen liiton laadinnassa olevat 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaava. Toisen vaihemaakuntakaavan, joka käsitteli Keski-Suomen maa-aineshuoltoa ja luontoarvoja,

4 ympäristöministeriö vahvisti Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa varattiin alueita maa-aineshuoltoon ja samalla tarkistettiin vahvistetun maakuntakaavan pohjavesi- ja maa-ainesalueita. Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee Keski-Suomen turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko sekä virkistystoimintojen alueet (reitistöt). Neljännen vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Vuoden 2012 kaavoituskatsaus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite 2. Kaavoitusviranomainen ja kunnan yhdyshenkilöt kaavaasioissa 3. Perustietoa kaavoituksesta 4. Maakuntasuunnittelun tilanne 5. Valmisteltavat, keskeneräiset kaavat 6. Lähitulevaisuuden kaavahankkeet 7. Tärkeimmät voimassa olevat kaavat Vuoden 2012 kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville kunnan kotisivuille sekä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle. Asian on valmistellut aluearkkitehti. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Kinnulan kunnan vuoden 2012 kaavoituskatsauksen. hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN SISÄISEN TARKASTAJAN VALINTA KAUDEN LOPPUAJAKSI Kinnulan kunnan hallintosäännön 5 luvun 30 :n mukaan kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Kukin toimielin ja vastuuhenkilö vastaa johtamansa toiminnon sisäisestä valvonnasta. on kokouksessaan :ssä 20 valinnut teknisen lautakunnan sisäisiksi tarkastajiksi Vuokko Runtin ja Tapio Pekkarisen toimikaudekseen v Kinnulan kunnanvaltuusto on myöntänyt Vuokko Runtille eron anotulla tavalla teknisen lautakunnan jäsenyydestä mukaan lukien sisäinen tarkastus ( ). päättää valita Raili Laitisen lautakunnan sisäiseksi tarkastajaksi Vuokko Runtin tilalle loppuajaksi kaudelle : hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

6 KUITUVERKON RAKENTAMINEN, RAKENTAMISESTA JA YLLÄPIDOSTA PERITTÄVÄT MAKSUT RIVI- JA KERROSTALOKIINTEISTÖILLÄ Kinnulan kunnassa on vesihuollon linjarakentamisten yhteydessä asennettu tai tullaan asentamaan kuituverkkokaapeli samaan kaivantoon. Kaapelointia on toteutettu tai tullaan toteuttamaan mm. Saarensalmen, Silkkiperän ja Häähkäniemen alueella. Edellä mainittujen alueiden lisäksi Kinnulan kunnan keskustan alueelle tullaan asentamaan kuitukaapeliverkko. Alueella sijaitsee useita rivitaloja ja näihin ei voida soveltaa Kunnanhallituksen tekemää päätöstä kiinteistöjen liittymis- ja rakentamiskustannuksista. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat rakentamis- ja ylläpitomaksut rivi- ja kerrostalokiinteistöille: 1. Taloyhtiökohtainen maksu, kun saman kytkimen kautta valokuituverkkoon kytkettäviä asuntoja on vähintään viisi. Kuituyhteyden rakentamisesta kunta perii taloyhtiökohtaisen kertamaksun 995,00 (alv 23 %). Liittymismaksulla Kinnulan kunta tuo taloyhtiön laitetilaan (tai vastaavaan) valokuitukaapelin, josta kytketään 2 kuitua taloyhtiön käyttöön. Maksuun sisältyy sisäverkon rakenteesta riippuen (ethernet- tai puhelinkaapelointi) yhteyden jakamiseen soveltuva kytkin sekä sen käyttöönottoon liittyvät kytkentätyöt. Yhteys rakennetaan valmiiksi kytkimelle asti. Taloyhtiö vastaa sopivan laitetilan kalustuksesta sekä mahdollisista käyttöönoton edellyttämistä muutostöistä ja selvityksistä (esim. laiteteline, tarvikkeet, sähkötyöt, kaapeloinnit ja niiden kunto). Kuituyhteyden rakentamisen jälkeen asuntoihin on mahdollista hankkia laajakaistayhteys palveluntarjoajalta. Asuntokohtainen kytkentämaksu on 30,00 (alv 23 %) sisältäen modeemin. Asuntokohtaisen laajakaistayhteyden kuukausimaksut määräytyvät palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti (laajakaistayhteys, laajakaista-tv, ym. palvelut). 2. Taloyhtiökohtainen maksu, kun asuntoja on neljä tai vähemmän. Jos taloyhtiössä on asuntoja neljä tai vähemmän, täytyy jokaiseen asuntoon hankkia oma valokuituliittymä. Tässä tapauksessa käytetään omakotitalon liittymisperusteita, jolloin asunto-

7 kohtainen kertamaksu valokuituverkkoon liittymisestä on 995,00 (sis alv 23 %). 3. Valokuidun liittymämaksun, mukaan lukien omakotitaloliittymät, voi maksaa 5 erässä korottomasti: ensimmäinen erä on 575 ja neljä seuraavaa erää on 105 /erä. Kiinteistön omistaja sopii maksuaikataulun palveluntarjoajan kanssa. 4. Kiinteistön omistaja / haltija vastaa itse kaivutyön yhteydessä kiinteistön välittömässä läheisyydessä olevista kaapeleista (mm. puhelin- ja sähköjohdot), istutuksista ym. piharakenteista. : Heikki Muhonen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (intressijääviys). hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Liite 2. merkitsee tiedoksi toteutumavertailun ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. : hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

9 RUOKAPERUNAN TOIMITUSTARJOUS Kinnulan kunta on pyytänyt tarjouksia ruokaperunan toimittamisesta keskuskeittiölle ajalle mahdollinen optio 1 vuosi. Tarjouspyyntö on ollut Kotiseudun Sanomissa sekä Kinnulan kunnan www-sivuilla. Tarjousten palautus klo mennessä. Palautuspäivämäärään mennessä ei saatu yhtään tarjousta. Koska yhtään tarjousta ei saatu, laitettiin kohdennettu tarjouspyyntö viidelle eri toimijalle sähköisesti. Tarjoukset pyydettiin palauttamaan mennessä. Palautuspäivämäärään mennessä ei saatu yhtään tarjousta. päättää, että ruokaperuna tilataan Kespro Oy:ltä muun ruokatoimituksen yhteydessä ajalla : hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

10 SAARENSALMI PAPINKIVI/LEIRINTÄALUE ALUEEN VESIHUOLLON/ KUITUVERKON RAKENTAMINEN Liite 3. Kinnulan kunta on pyytänyt urakkatarjouksia Saarensalmi - Papinkivi / leirintäalue alueen vesihuollon/kuituverkon rakentamisesta. Tarjouspyyntö on ilmoitettu Kotiseudun Sanomissa sekä Kinnulan kunnan www-sivuilla. Tarjousten palautus klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta. Hankkeen rakentamiskustannukset katetaan v rakentamis- ja hankintaohjelmaan varatuista vesihuollon (vesilaitos ja viemärilaitos) investointimenoista. Ko. alue sijaitsee Kinnulan kunnanvaltuuston hyväksymällä vesihuoltolaitoksen (vesilaitos ja viemärilaitos) toiminta-alueella, joten alueen kiinteistöjen liittämisvelvollisuudesta ja liittymisvelvollisuuden vapauttamisen perusteista on kerrottu vesihuoltolain 3 luvun 10 ja 11 :ssä. päättää hyväksyä Saarensalmi Papinkivi / leirintäalue alueen vesihuollon/ kuituverkon rakentamisen urakoitsijaksi Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy. Urakan kokonaishinta on ,00 (alv 0 %). : hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

11 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Keski-Suomen Pelastuslaitos: Yleinen palotarkastus, Kotipiha ; Aluehallintovirasto: Kunnaneläinlääkäreiden tietoliikenneyhteydet ja yhteistietoja ; Liikennevirasto: Tiesuunnitelman hyväksymispäätös ; Wihuri Oy Aarnio: Hintamuutokset ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus: Kinnulan kunnan jätevesitarkkailu ; Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Päätös jätelain 49 :n mukaisesta jätetiedostoon hyväksymisestä ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus: Kinnulan kaatopaikan tarkkailun tulokset ja aiemmat tarkkailutulokset ; LNI Verkko Oy: Johtoalueen käyttöoikeussopimus ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus: Kinnulan kunnan jätevesitarkkailu Viranhaltijapäätökset: vs. kunnanrakennusmestari: / / / / / Va. rakennustarkastaja: - merkitsee asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. : hyväksyi vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

12 MUUT ASIAT Viemäri / laajakaista keskustelu vesihuoltolaitoksen toimintaalueen ulkopuolisista alueista - Perhontien alue - Mäentauksentien, Mäenpääntien ja Valkamantien alue - Kangaskylän alue 2. Jääjoen valaistus / Tapio Pekkarinen Esitän että jääjoenkylän valaistushanke käynnistetään ja suoritetaan kesän 2012 aikana. Talousarvioon varattiin investointiosaan jääjoen valaistusta varten rahaa. Jääjoentien valaistusta koskeva aloite hyväksyttiin valtuustossa. Ja valtuusto hyväksyi teknisen investointiosan talousarvio kokouksessaan. Raili Laitinen kannatti esitystä.

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 18.03.2013 165 Kokousaika 18.03.2013.2013 klo 17.00 20.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2010 125 Kokousaika Keskiviikko 22.12.2010 klo 18.30 20.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 3 18.03.2015 20. (-) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 3 18.03.2015 20. (-) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 18.03.2015 20 Kokousaika Keskiviikko 18.03.2015 klo 19.00 20.44 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45 Nro 04/14.06.2012 45 Kokousaika 14.06.2012 klo 19.30 20.46 (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 109 Tekninen lautakunta 12/2011 Kokousaika Torstai 29.09.2011 klo 18.30 19.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2013 1

Tekninen lautakunta 1/2013 1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokousaika Tiistai 05.02.2013 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 / 2009 358 Kokousaika 14.09.2009 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/12.9.2011 374 Kokousaika 12.9.2011 klo 17.00 18:35, Iltakoulu klo 18:36-19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 11/2013 129

Tekninen lautakunta 11/2013 129 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 11/2013 129 Kokousaika Torstai 21.11.2013 klo 18.30 21.51 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 8/2013 76

Tekninen lautakunta 8/2013 76 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 8/2013 76 Kokousaika Torstai 04.07.2013 klo 18.34 20.55 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 26 22.12.2014 687

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 26 22.12.2014 687 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26 22.12.2014 687 Kokousaika 22.12.2014 klo 10.00 11.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot