Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/2007 11553944 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B Julkaisuajankohta 04/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Turvaohjeet Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Kuljetus, varastointi Käyttökuntoon saattaminen Sähköliitäntä Toiminta Käsitemäärittelyt Muut voimassa olevat dokumentit TÜV-sertifikaatti Laitteistorakenne Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet Tyyppikilpi DCS31B:n laiterakenne Asennus Yleisiä asennusohjeita DCS31B:n asennus Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Binaarilähtöjen kytkentä Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita Parametrien kuvaukset Kytkentäjaksot Validointiraportti Validointi Prosessi Kunnossapito Laitteen modifiointi/muutokset Jätehuolto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 3

4 Sisällysluettelo 8 Paikallinen diagnoosi Tila-LEDin merkitys Virhe- ja hälytysluokat Vikailmoitukset Hälytysilmoitukset Tekniset tiedot Pistoliitin Reaktioajat DCS31B Liite Tuloyksiköiden kuvaus Luettelo SEW-EURODRIVEn suosittelemista antureista Hakemisto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

5 Turvaohjeet 1 1 Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Ohjeen laiminlyönnistä johtuvat seuraukset Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. VARO! Käsikirjan ohjeiden noudattaminen on häiriöttömän toiminnan ja mahdollisten korvausvaatimusten käsittelyn edellytys. Tutustu käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. Vastuusta vapautuminen: Käsikirjan ohjeiden noudattaminen on DCS31B:n turvallisen käytön sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa tällöin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 5

6 2 Turvaohjeita Yleistä 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on varmistettava, että perustavat turvaohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVEn puoleen. 2.1 Yleistä Älä asenna tai ota käyttöön viallisia tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Taajuusmuuttajissa voi käytön aikana olla niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, paljaita ja mahdollisesti myös liikkuvia ja pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Suojusten luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Lisätietoja tuotetta koskevista dokumenteista. 2.2 Kohderyhmä Kaikki asennukseen, käyttöönottoon, häiriöiden poistoon ja kunnossapitoon liittyvät työt on jätettävä ammattitaitoisen sähkömiehen tehtäviksi (standardeja IEC tai CENELEC HD 384 tai DIN VDE 0100 ja IEC tai DIN VDE 0110 sekä kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava). Ammattitaitoisia sähkömiehiä ovat näiden turvaohjeiden tarkoittamassa mielessä henkilöt, jotka ovat perehtyneet tuotteen pystytykseen, asennukseen, käyttöönottoon, ohjelmointiin, parametrointiin sekä käyttöön ja joilla on tehtävien vaatima ammatillinen pätevyys. Heidän on lisäksi tunnettava kulloinkin voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja lait, ja ennen kaikkea standardin EN turvakategorian 4 mukaiset vaatimukset sekä muut näissä dokumenteissa mainitut normit, direktiivit ja lait. Näillä henkilöillä on oltava erityinen ammatillinen lupa turvateknisten standardien mukaisten laitteiden, järjestelmien ja virtapiirien käyttöönottoon, ohjelmointiin, parametrointiin, merkitsemiseen ja maattoon. Kaikki muiden osa-alueiden, kuten kuljetuksen, varastoinnin, käytön ja jätehuollon työt on jätettävä vastaavalla tavalla koulutettujen henkilöiden vastuulle. 6 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

7 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukainen käyttö DCS31B on tarkoitettu asennettavaksi taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B, rakennekokoihin 1 6. Koneisiin asennettaessa DCS31B:n käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty, kunnes on todettu, että kone täyttää EU:n direktiivin 98/37/EY (konedirektiivi) vaatimukset; EN on otettava huomioon. Käyttöönotto (ts. määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen) on sallittu vain, mikäli sähkömagneettista mukautuvuutta koskevan EMC-direktiivin (89/336/ETY) vaatimukset täyttyvät. Tuotteisiin sovelletaan myös EMC-testimääräyksiä EN , EN , EN , EN ja EN Tekniset tiedot sekä liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä ja dokumenteista, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 2.4 Kuljetus, varastointi Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. Ilmasto-olojen on vastattava teknisten tietojen mukaisia raja-arvoja. 2.5 Käyttökuntoon saattaminen Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien ohjeiden mukaisella tavalla. DCS31B on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana on varottava erityisesti rakenneosien taipumista ja/tai eristysvälien muuttumista. Elektroniikkakomponenttien ja koskettimien koskettelua on vältettävä. DCS31B sisältää elektrostaattisesti herkkiä laitteita, jotka rikkoutuvat helposti epäasiallisen käsittelyn seurauksena. Sähköisiä komponentteja ei saa vahingoittaa mekaanisesti tai turmella muulla tavoin (loukkaantumiset mahdollisia!). Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. käyttö siirreltävissä sovelluksissa 2.6 Sähköliitäntä Jännitteistä DCS31B:tä käsiteltäessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia tapaturmien torjuntamääräyksiä (esim. BGV A3). Sähköasennukset on tehtävä asianomaisten määräysten mukaisesti (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen osalta). Tuotedokumentit sisältävät täydentäviä ohjeita. Turvakytkimen tuotedokumentit sisältävät EMC-kelpoista asennustapaa kuten häiriösuojausta, suodattimien sijoitusta ja kaapelointia koskevia ohjeita. EMC-lainsäädännön mukaisten raja-arvojen noudattaminen on laitteiston/koneen valmistajan vastuulla. Suojaustoimenpiteiden ja suojusten on oltava voimassa olevien määräysten mukaiset (esim. EN 60204). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 7

8 2 Turvaohjeita Toiminta 2.7 Toiminta Laitteistot, joihin DCS31B:llä varustettu taajuusmuuttaja on asennettu, on tarvittaessa varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten, kuten teknisiä työvälineitä koskevien lakien ja tapaturmien torjuntamääräysten, mukaisilla valvonta- ja suojajärjestelmillä. Kaikki suojukset, luukut ja ovet on pidettävä kiinni käytön aikana. Toimintatilan LED-merkkivalon ja muiden näyttölaitteiden sammuminen ei ole merkki siitä, että laite on erotettu sähköverkosta ja jännitteetön. Moottorin pysähtyminen voi johtua mekaanisesta juuttumisesta tai laitteen sisäisistä turvatoiminnoista. Häiriön aiheuttajan poistaminen tai kuittaus voi aiheuttaa käyttölaitteen automaattisen uudelleen kytkeytymisen. Ellei tämä ole käytettävän koneen osalta turvallisuussyistä sallittua, on laite erotettava sähköverkosta ennen häiriönpoiston aloittamista. 2.8 Käsitemäärittelyt MOVISAFE -nimikettä käytetään kaikkien MOVISAFE 100B -tuotelinjan johdannaisten yläkäsitteenä. Kun käyttöohjeessa viitataan johonkin tiettyyn johdannaiseen, siitä käytetään sen täydellistä nimikettä. Myöhemmin käytetty käsite "turvallinen" viittaa aina luokitteluun standardin EN mukaisesta turvallisesta toiminnasta. Parametrointiohjelmisto "MOVISAFE CONFIG" on MOVISAFE -järjestelmässä käytetty ohjelmointi- ja konfigurointityökalu. 2.9 Muut voimassa olevat dokumentit Kuvaus MOVISAFE -kytkimen konfigurointi (ilman kenttäväylää) parametrointiohjelmistolla "MOVISAFE CONFIG". Käytetyn parametroinnin validointiraportti Viite Online-apu MOVISAFE CONFIG (Æ MOVISAFE ohjelma-rom, Edition 02/2007, tuotenumero ) Turvatekninen testaus. Testi voidaan suorittaa parametrointiohjelmalla MOVISAFE CONFIG ja se toimii hyväksymistestipöytäkirjana. Hyväksyminen TÜV-sertifikaatti DCS31B-turvakytkimelle (Æ MOVISAFE ohjelma-rom, Edition 02/2007, tuotenumero ) 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

9 Turvaohjeita TÜV-sertifikaatti TÜV-sertifikaatti 60048AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 9

10 3 Laitteistorakenne Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet 3 Laitteistorakenne 3.1 Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet DCS31B Nopeusvalvonta: Käyntinopeuden valvonta Lepotilan valvonta Suunnanvalvonta Hätäpysäytysvalvonta Sijainnin valvonta Sijaintialueen valvonta Liikealueen valvonta Tavoitesijainnin valvonta 8 digitaalista tuloa 2 tahdistuslähtöä 6 digitaalista apulähtöä Anturiliittymä SSI / inkrementti / sin/cos Diagnoosi- ja konfigurointiliittymä 10 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

11 Laitteistorakenne Tyyppikilpi Tyyppikilpi DCS31B:n tyyppikilpi DCS31B:llä varustetun taajuusmuuttajan mukana toimitetaan kaksi tyyppikilpeä. Toinen tyyppikilvistä (Æ seuraava kuva) on kiinnitetty DCS31B:n jousipitimeen. Siihen on merkitty DCS31B:n tuotenumero ja sarjanumero AXX MOVIDRIVE :n tyyppikilpi Tyyppikilvistä toinen (Æ seuraava kuva) on kiinnitetty taajuusmuuttajaan MOVI- DRIVE MDX61B. Siihen on merkitty: tyyppimerkintä tuotenumero sarjanumero tulotiedot versiomalli viittaus käsikirjassa oleviin reagointiaikoihin sallitut standardit 59492AXX HUOM! Jos DCS31B toimitetaan erikseen, mukana oleva tyyppikilpi on kiinnitettävä taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 11

12 3 Laitteistorakenne DCS31B:n laiterakenne 3.3 DCS31B:n laiterakenne DCS31B [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 59385AXX [1] Tilan merkkilamppu: Hälytys / virhe Tilan merkkilamppu: Vahtikoira Tilan merkkilamppu: Järjestelmä B Tilan merkkilamppu: Järjestelmä A [2] X80: Jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V [3] X81: Binaaritulojen DI1... DI8 liitäntä ja tahdistussignaalit P1, P2 [4] X82: Binaarilähtöjen DO0 / DO1 liitäntä [5] X83: Binaarilähdön DO2 liitäntä [6] X84: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (SSI) liitäntä [7] X85: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (SSI) liitäntä [8] X87: liittymän liitäntä 12 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

13 Asennus Yleisiä asennusohjeita 4 4 Asennus 4.1 Yleisiä asennusohjeita OHJEITA Asenna binaaritulojen ja kosketinvalvonnan signaalijohtimet erilleen toisistaan. Asenna ainakin tehojohtimet erilleen signaalijohtimista. Lähtöihin X82 ja X83 liitetyt kaapelit saavat olla enintään 30 metrin pituisia. 4.2 DCS31B:n asennus OHJEITA DCS31B:n voi asentaa vain MOVIDRIVE MDX61B:n rakennekokoihin 1 6, mutta ei kokoon 0. DCS31B-lisäkortti on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. Ennen työn aloittamista Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: SEIS! Varauksen purkaminen Elektronisten komponenttien vaurioituminen. Tee taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V ja verkkojännite pois päältä. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (antistaattinen nauha, sähköä johtavat kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskettamista. Irrota ohjauspaneeli (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Ohjauspaneelin irrotus / asennus") ja etukansi (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Etukannen irrotus / asennus") ennen lisäkortin asennusta. Aseta etukansi (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Etukannen irrotus / asennus") ja ohjauspaneeli (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Ohjauspaneelin irrotus / asennus") takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jälkeen. Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se siitä vasta juuri ennen asentamista. Tartu lisäkorttiin aina vain piirilevyn reunoista. Älä kosketa sen rakenneosiin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 13

14 4 Asennus DCS31B:n asennus Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1 6) AXX 1. Irrota lisäkortin pitimen kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidin suoraan ulos liitinpaikaltaan (ei vinoon!). 2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat kiinnitysruuvit. Irrota musta kansilevy. 3. Aseta lisäkortti kiinnitysruuvien avulla tarkasti pitimessä oleviin aukkoihin. 4. Aseta lisäkortin pidin, johon lisäkortti on asennettu, liitinpaikkaan painamalla kohtalaisen voimakkaasti. Kiinnitä optiokortin pidin jälleen kiinnitysruuveilla. 5. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä. 14 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

15 Asennus Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Tuotenumerot DCS31B: OHJEITA DCS31B:n asennus ja irrottaminen on mahdollista vain taajuusmuuttajan MOVI- DRIVE MDX61B rakennekokojen 1 6 yhteydessä. DCS31B on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. DCS31B:n käyttöjännite on 24 V DC. Virrankulutus on yhteensä 2 A DC. DCS31B, näkymä edestä DCS31B X84 X85 X87 A/F WD B A X83 X82 X81 X Kuvaus LED Hälytys / vika LED vahtikoira LED järjestelmä B LED järjestelmä B LED/ Liitin LED A/F LED WD LED B LED A X80: Syöttöjännitteen liitäntä X80:1 X80:2 X81: Binaaritulojen liitäntä X81:1 P1 X81:2 DI1 X81:3 DI2 X81:4 DI3 X81:5 DI4 X81:6 P2 X81:7 DI5 X81:8 DI6 X81:9 DI7 X81:10 DI8 X82: Binaaritulojen DO0, DO1 liitäntä X82:1 DO0_P X82:2 DO0_M X82:3 DO1_P X82:4 DO1_M X83: Binaarilähdön DO2 liitäntä X83:1 DO2_P X83:2 DO2_M X84: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (anturi 1) liitäntä X85: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (anturi 2) liitäntä X84:1 X84:2 X84:3 X84:4 X84:5 X84:6 X84:7 X84:8 X84:9 X85:1 X85:2 X85:3 X85:4 X85:5 X85:6 X85:7 X85:8 X85:9 Toiminto LED-lamput osoittavat DCS31B:n kulloisenkin tilan. (Æ Luku "Paikallinen diagnoosi") 24 V DC 0V24 vertailupotentiaali Tahdistussignaali 1 turvallisille tuloille, 24 V DC tahdistettu Tulo 1 Tulo 2 Tulo 3 Tulo 4 Tulo 5 Tahdistussignaali 2 turvallisille tuloille, 24 V DC tahdistettu Tulo 6, kiinteä asetus Kuittaus Tulo 7 Tulo 8 HISIDE - lähtö 0 LOSIDE - lähtö 0 HISIDE - lähtö 1 LOSIDE - lähtö 1 HISIDE - lähtö 2 LOSIDE - lähtö 2 Kytkentä liitetyn anturin mukaan (Æ Luku "Tekniset tiedot"). Kytkentä liitetyn anturin mukaan (Æ Luku "Tekniset tiedot"). X87: liittymän liitäntä X87 liittymä Siirtonopeus: 38,4 kbaud Vain kahden pisteen välistä yhteyttä varten 59387AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 15

16 4 Asennus Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi 4.4 Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi DCS31B on suunniteltu teollista käyttöä varten (tuotteisiin sovelletaan EMC-testimääräyksiä EN ). Edellytyksenä on, että koko järjestelmän sähkömagneettinen yhteensopivuus on varmistettu asiaan kuuluvien, tunnettujen toimenpiteiden avulla. DCS31B:n määräystenmukainen käyttö varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä: Varmista, että DCS31B:n jännitteensyöttöjohtimet ja taajuusmuuttajan MOVI- DRIVE MDX61B "kytkevät lähdöt" sijoitetaan eri paikkoihin. Asenna taajuusmuuttajan signaalijohtimet ja tehojohtimet erillisiin kaapelikouruihin. Kaapelikourujen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 10 mm. Käytä sijainti- ja nopeusanturien liittämiseen vain suojajohtimia. Signaalinsiirtokaapelin on täytettävä EIA485-standardin (aikaisemmin RS485) mukaiset vaatimukset. Varmista, että suojavaippa kiinnittyy oikein sijainti- ja nopeusantureiden 9-napaisiin Sub-D-pistokkeisiin ja että suojaus suoritetaan oikein anturipuolella. Vain metallisten tai metallipintaisten käyttö on sallittua. Huolehdi siitä, että DCS31B:n läheisyydessä oleva taajuusmuuntaja on asennettu EMC-määräysten mukaisesti. Kiinnitä erityistä huomiota kaapelointiin ja moottorijohtimen suojavaipan käsittelyyn sekä jarruvastuksen liittämiseen. Kaikki DCS31B:n läheisyydessä olevat kontaktorit on varustettava asianmukaisilla häiriönpoistolaitteilla. 16 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

17 Asennus Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite DCS31B vaatii 24 V DC:n käyttöjännitteen (SELV tai PELV, EN 50178). Tarkoitukseen varatun verkkolaitteen suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon seuraavat toimintaedellytykset: Käyttöjännitteen alin ja ylin toleranssi on ehdottomasti huomioitava. Toleranssi vähintään ( 15 %) enintään (+15 %) Nimellisjännite = 24 V DC 24 V DC 15 % = 20,4 V DC 24 V DC +15 % = 27,6 V DC Käyttöjännitteen aaltoisuuden pitämiseksi mahdollisimman alhaisena suosittelemme 3-vaiheisen verkkolaitteen tai elektronisäätöisen laitteen käyttöä. Verkkolaitteen on oltava EN standardin vaatimusten mukainen (jännitekatkos). DCS31B:n ulkoinen virransyötön lisälaite 24 V DC syöttää virran sisäisen elektroniikan ohella myös ulkoisiin nopeus- ja sijaintiantureihin. Nämä on suojattu erikseen oikosululta. Käytettyjen antureiden virrankulutus ei saa olla yli 300 ma DC. Mikäli käytetään tätä suurempaa käyttövirtaa vaativia antureita, niiden virransyöttö on järjestettävä erikseen. Turvallinen galvaaninen erotus virransyöttöverkkoon (esim. 230 V AC) on kuitenkin aina varmistettava. Valitse tarkoitukseen verkkolaitteet, jotka vastaavat standardien DIN VDE0551, EN ja DIN VDE0160 vaatimuksia. Sopivan laitevalinnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös toisiopuolen potentiaalintasaukseen PE:n ja 0 V DC:n välillä. Varusta DCS31B ulkoisesti varokkeella 2 A. Liitäntäkaapelin suunnittelussa on otettava huomioon paikalliset määräykset. DCS31B:n ulkoisen jännitteen sieto on 32 V DC. 4.6 Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä DCS31B:ssä on 8 binaarilähtöä (DI1 DI8). Niitä voidaan käyttää tahdistettujen tai tahdistamattomien yksi- tai kaksikanavaisten anturien liitäntään. HUOM! Jotta esiintyvät vikailmoitukset voidaan kuitata, binaaritulo DI6 on konfiguroitava kuittaustuloksi. Liitettyjen signaalien "High"-tason on oltava 24 V DC (+15 V DC V DC) ja "Low"- tason 0 V DC ( 3 V DC V DC). Tuloissa on tulosuodattimet. Laitteen sisäinen diagnoositoiminto tarkastaa sykleittäin binaaritulojen ja tulosuodattimien moitteettoman toiminnan. Kun vika on tunnistettu, DCS31B kytkee päälle hälytystilan ja näyttää sen (Æ Luku "Paikallinen diagnoosi"). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 17

18 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Tahdistuslähtöjen P1 ja P2 käyttö Binaaritulojen DI1 DI8 lisäksi DCS31B:ssä on kaksi tahdistuslähtöä P1 ja P2. Tahdistuslähdöt P1 ja P2 ovat kytkeviä 24 V DC -lähtöjä, jotka on tarkoitettu vain binaaritulojen (DI1... DI8) valvontaan. Tahdistuslähtöjä ei saa käyttää muihin sovelluksen sisäisiin toimintoihin. Kunkin tahdistuslähdön kytkentätaajuus on 240 Hz (erillinen). Suunnittelussa on otettava huomioon, että lähtöjä saa kuormittaa enintään 300 ma:n kokonaisvirralla. HUOM! Kun tahdistusta ei käytetä, binaarituloja saa käyttää yksikanavaisissa, itseään valvovissa antureissa standardin EN turvakategorian 2 mukaisissa sovelluksissa. Kaksikanavaisilla antureilla ja 24 tunnin sisällä suoritetulla toimintatestillä kaksikanavaisilla antureilla voidaan ilman tahdistusta saavuttaa turvakategoria 4, ilman 24 tunnin sisällä suoritettavaa toimintatestiä turvakategoria 3. On muistettava, että oikosulku ulkoisissa kaapeleissa eri tulojen välillä ja DCS31B:n käyttöjännitteeseen täytyy sulkea pois ulkoisilla toimenpiteillä, etenkin sopivalla kaapeloinnilla. DCS31B:n jokainen binaaritulo voidaan konfiguroida erikseen seuraaville signaalilähteille: Binaaritulo liitetään pulssiin P1 Binaaritulo liitetään pulssiin P2 Binaaritulo liitetään DC-24-V:n kestojännitteeseen HUOM! Alla esitetyissä kytkentäesimerkeissä edellytetään, että käytetyt kytkinyksiköt täyttävät standardin EN tavoitellun kategorian mukaiset vaatimukset ja että ne ovat saaneet turvateknisen hyväksynnän kuhunkin käyttötapaukseen. 18 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

19 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä 4 Yksikanavainen anturi, testaamaton X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI DC 24 V DC 0 V Kuva 1: Yksikanavainen anturi, testaamaton 59258AXX HUOM! Yksikanavainen anturi liitetään DCS31B:hen ilman tahdistusta. DCS31B ei voi tunnistaa signaalisiirron oikosulkua tai katkosta. Huom! Tätä konfigurointia ei saa käyttää turvallisiin sovelluksiin ilman ulkoisia lisätoimenpiteitä! Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 19

20 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Kaksikanavainen anturi, testaamaton Varmista ennen kaksikanavaisten antureiden (homogeenisten tai monimuotoisten) käyttöä, että niillä on kyseiseen käyttökohteeseen vaadittu hyväksyntä. P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI X81 DC 24 V DC 0 V Kuva 2: Kaksikanavainen anturi (homogeeninen), testaamaton 59259AXX Kaksikanavaisten homogeenisten antureiden käyttö ilman tahdistusta voi aiheuttaa ongelmia. Kaksikanavaisen anturin johtimessa, esim. kaapelissa, esiintyvät oikosulut eivät ole tunnistettavissa. Turvallinen käyttötapa voidaan varmistaa vain käyttämällä erillisiä kaapeleita ja sulkemalla oikosulku pois liittimistä. P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI X81 DC 24 V DC 0 V Kuva 3: Kaksikanavainen anturi (monimuotoinen), testaamaton 59260AXX DCS31B voi käyttää kaksikanavaisia monimuotoisia antureita ilman tahdistusta turvallisella tavalla. HUOM! Kummallakin kytkennällä voidaan saavuttaa standardin EN turvakategoria Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

21 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä 4 Yksikanavainen anturi, testattu Varmista, että kyseinen anturi on hyväksytty vikaturvalliseen käyttökohteeseen. X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI8 P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 4: Tahdistuksella varustettu yksikanavainen anturi 59261AXX Tahdistuksella varustettua yksikanavaista anturia käytettäessä anturi liitetään tahdistuslähtöön P1 tai P2. Tahdistus on vielä luokiteltava DCS31B:tä vastaavaksi. Yksikanavaista, tahdistuksella varustettua anturia käytettäessä tunnistetaan seuraavat viat: Oikosulku käyttöjännitteessä 24 V DC Oikosulku 0 V DC Kaapelikatkos (sähkökatkos on turvallinen tila!) Oikosulku anturin kummankin liitännän välisessä kaapelissa vaatii kuitenkin varovaisuutta, koska sitä ei tunnisteta. Myöskään oikosulkua P1:n ja DI1:n välillä ei tunnisteta. Kun käytetään sopivaa kytkinyksikköä ja kun anturin kaapelointi on tehty huolella, voidaan saavuttaa standardin EN turvakategoria 3. HUOM! Turvakategoria 3 voidaan saavuttaa, mikäli DI1:n ja P1:n välinen sekä anturin liitäntöjen välinen oikosulku voidaan sulkea pois. Viat voidaan eliminoida standardin EN ISO taulukon D8 mukaisesti. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 21

22 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Kaksikanavainen anturi, testattu Kun homogeenisessa anturissa käytetään kahta itsenäistä tahdistussignaalia, kaikki oikosulut sekä 24 V DC- ja 0 V DC-liitännät voidaan tunnistaa. Turvakäyttöihin käytetään vain avauskoskettimia. X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 5: Kaksikanavainen, homogeeninen, tahdistuksella varustettu anturi HUOM! 59262AXX Monimuotoista anturia liitettäessä (Æ seuraava kuva) on aina muistettava testata vain sulkeutuva kosketin. Kuten homogeenisessa anturissakin, johtimessa tunnistetaan kaikki vikatyypit. P1 1 DI1 2 DI2 3 DI3 4 DI4 5 P2 6 DI5 7 DI6 8 DI7 9 DI8 10 X81 P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 6: Kaksikanavainen anturi, monimuotoinen HUOM! 59263AXX Sallittuja, pakko-ohjattuja avautuvia kytkinyksiköitä käytettäessä on molemmissa tapauksissa mahdollista saavuttaa standardin EN turvakategoria Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

23 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Ennen työn aloittamista SEIS! Anturiliitäntöjä ei saa kytkeä eikä irrottaa käytön aikana. Anturin sähköiset rakenneosat voivat rikkoutua. Tee liitetyt anturit ja DCS31B jännitteettömiksi ennen anturiliitäntöjen kytkemistä ja irrottamista. DCS31B:ssä on kaksi anturiliittymää teollisuuden käyttämien inkrementti-, sini/cos- ja absoluuttiarvoanturien liitäntää varten. HUOM! SEW-EURODRIVE suosittelee kappaleessa "Liite" olevan luettelon mukaisia antureita. Saman anturiliittymän kautta voidaan liittää ja käyttää inkrementtiantureita, sini/cosantureita tai absoluuttiantureita (binaari tai Gray-Code) sekä sisäistä anturijäljittelyä takaseinässä olevan väylän kautta. Sini/cos-anturi toimii samalla tavalla kuin inkrementtianturi. Noudata seuraavia ohjeita: Virta syötetään liitettyihin antureihin yleensä DCS31B:n kautta. Tätä jännitettä valvotaan diagnostiikkaprosessin avulla. Mikäli anturit saavat virran ulkoisesta virransyötön lisälaitteesta, on koko järjestelmän vikadiagnoosissa otettava huomioon mahdolliset katkokset virransyötössä. Varsinkin yhteistä ulkoista virransyöttöä käytettäessä on todistettava, että tämä vika tunnistetaan anturijärjestelmän alhaisimman käyttöjännitteen alittuessa. Ota huomioon EMC-toimenpiteet, kuten suojavaippa jne. Molempien antureiden on oltava toisiinsa nähden palautumattomia. Tämä koskee sekä sähköisiä että mekaanisia osia. Mikäli molemmat anturit on kytketty valvontayksikköön yhteisten mekaanisten osien välityksellä, yhteys on tehtävä saumattomaksi eikä siinä saa käyttää kulumiselle alttiita osia (ketjuja, hammashihnoja tms.). Mikäli näin on kuitenkin tehty, vaaditaan lisälaitteita anturien mekaanisen liitännän valvomiseksi (esim. hammashihnan valvonta). Mikäli sijainnin seuranta on aktivoitu, on käytettävä ainakin yhtä absoluuttianturia. Mikäli käytetään vain yhtä absoluuttianturia, se kytketään liitäntään X85 (anturi 2). Anturi 1 toimii prosessianturina ja anturi 2 referenssianturina. Mikäli käytetään tarkkuudeltaan erilaisia antureita, suuremman tarkkuuden omaava anturi konfiguroidaan "anturiksi 1" (X84) ja alhaisemman tarkkuuden omaava anturi "anturiksi 2" (X85). Kaikkia valvontatoimintoja konfiguroitaessa syöttökenttiin "Sijainti", "Nopeus" ja "Kiihtyvyys" kirjoitetaan sisäinen numerokoodi. Tämä voi johtaa syötettyjen arvojen pyöristämiseen. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 23

24 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Absoluuttiantureita käytettäessä on lisäksi muistettava: Absoluuttianturit voidaan lukea datamuotoina SSI-binaari tai SSI-Graycode. Tiedonmuoto asetetaan anturidialogissa konfigurointiohjelmiston avulla. Tiedonpituus on 24 bittiä. Eri anturityyppien yhdistely Erilaisia anturityyppejä voidaan yhdistellä käyttökohteen mukaan. Ota tällöin huomioon seuraavat rajoitteet: Mikäli valvontatoimintojen yhteydessä käytetään sijainnin seurantaa, on ainakin yhden anturin oltava absoluuttianturi. Kun käytetään absoluuttianturin ja inkrementtianturin yhdistelmää, inkrementtianturi on kytkettävä liitäntään X84 ja absoluuttianturi liitäntään X85. Mikäli käytetään taajuusmuuttajan sisäistä anturiarvoa, se on konfiguroitava ohjelmassa MOVISAFE CONFIG "anturiksi 1". Kun anturien konfiguraatiota myöhemmin muutetaan, voi olla mahdollista, ettei valvontatoimintojen voimassa olevia parametrointeja enää voi yhdistää uuteen anturikonfiguraatioon. Tarkasta tällöin kaikkien käytettyjen valvontatoimintojen parametrit ja arvoalueet. SEW-EURODRIVE suosittelee kappaleessa "Liite" olevan luettelon mukaisia antureita. Mittatilojen konfigurointi DCS31B:n valvontatoimintojen tärkeimpiä tulosuureita ovat: Sijainti Nopeus Kiihtyvyys Mainitut tulosuureet tuotetaan kaksikanavaisesti liitetyissä anturijärjestelmissä. Standardin EN turvakategoriaan 4 vaaditaan aina kaksi riippumatonta anturijärjestelmää, kun taas turvakategoriaan 3 riittää tietyissä sovelluksissa vain yksi anturijärjestelmä (esim. vain nopeusvalvonta). Kummankin mittatilan A ja B sisäistä signaalinkäsittelyä varten nämä on parametroitava vastaavalla tavalla. Parametrointi tapahtuu ohjelmointiliittymän anturidialogin avulla. Mittatilan konfiguroinnissa on otettava huomioon seuraavat parametrit: Mittatilan tyyppi Mittatilan tyypiksi voidaan valita "lineaarinen" tai "pyörivä". Mittatilan yksiköt Lineaarisessa mittatilassa nopeuden yksiköksi voidaan valita "mm/s" tai "m/s". Pyörivässä mittatilassa nopeuden yksiköksi voidaan valita "mgrad/s", "r/s" tai "r/min". Parametroinnissa esiintyvien pyöristysongelmien välttämiseksi valitun tarkkuuden on oltava yhdenmukainen mittatilan fysiikan kanssa. 24 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

25 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Mittapituus Sijainnin seurannassa mittapituudella määritetään sallittu positioalue. Ellei mittapituutta määritetä, parametroinnissa sallitaan vain nopeutta koskevat valvontatoiminnot, kun taas sijaintia koskevat valvontatoiminnot on dialogissa estetty. Mikäli mittapituusikkuna on aktivoitu, ts. sijainnin seuranta on sallittu, käyttölaitteen on sijaittava mittapituusikkunan sisällä. Mittapituuden arvo-alue on , ja se on vakioitu mittatilan määritettyyn yksikköön. Anturin tyyppi Seuraavia antureita voidaan käyttää: Absoluuttianturit: SSI-dataliittymä, jonka pysyvä tiedonpituus 24 bittiä Datamuodot binaari- tai Graycode Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso Mikäli mittakanavaa käytetään Slave-tilassa eli kuuntelijana (Listener), suurin ulkoinen tahtimäärä on 150 khz. Tahtikimppujen välissä täytyy olla vähintään 30 µs:n ja enintään 6 ms:n pituinen tauko. Inkrementtianturit: Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso Mittaussignaali A/B-raita, jolla 90 asteen vaihe-ero Tulotahtien suurin taajuus 200 khz Sini/cos-anturit: Anturit, joissa AC 1 V ss Mittaussignaali A/B-raita, jolla 90 asteen vaihe-ero Tulotahtien suurin taajuus 200 khz Sisäinen anturijäljittely takaseinän väylän kautta: Moottorianturin signaaleita voidaan käyttää anturina 1. Takaseinän väylän kautta tapahtuvan anturijäljittelyn pulssiluku on 4096 pulssia/ kierros sen jälkeen kun anturi on otettu käyttöön taajuusmuuttajassa MOVIDRIVE. HUOM! Mikäli anturijäljittelyä takaseinän väylän kautta käytetään MOVIDRIVE B:n referenssiajon aikana, DCS31B laukaisee vikailmoituksen "Luotettavuusvika sijainnin seuranta" (F109, alakoodi 036/037). Kuittaa vikailmoitus kiinteästi kuittausasetetun binaaritulon DI6 kautta (Æ luku 4.6). Turvakatkaisukynnykset Perustoimenpiteenä DCS31B:n kummankin mittakanavan A ja B välillä suoritetaan hyväksyttävyystestejä sijainti- ja nopeusarvoille, joita verrataan parametroitaviin kynnysarvoihin. Katkaisukynnysarvo "Inkrementti" kuvaa sijainnin sallittua poikkeamaa kanavan A ja B välillä nopeusyksikkönä. Katkaisukynnysarvo "Nopeus" kuvaa nopeuden sallittua poikkeamaa kanavan A ja B välillä. Tämän sovelluksen optimaaliset parametriarvot ilmoitetaan parametrointityökalun SCOPE-dialogiin sisältyvien diagnoositoimintojen avulla. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 25

26 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Laskuesimerkki Taajuusmuuttajan MOVIDRIVE B ramppiajat viittaavat aina ohjearvohyppyyn Í n = /min. Kiihtyvyysarvo a lasketaan seuraavan kaavan avulla: a = v t [ ] [ ] /min a = Ramppiaika min 60 Esimerkki: MOVITOOLS -ohjelmistossa P137 Hätäramppi on asetettu 2 sekunniksi. [ ] /min 2 a = = [ 1/min ] 2 [ min] 60 Muunnos 1/s 2 :ksi: [ 1/min ] 2 a = [ 1/min ] = = 25 [ 1/ s ] 60 [ s] 60 [ s] 59723AFI 59725AXX 59726AXX Ohjelmistoon MOVISAFE CONFIG syötetyt arvot viittaavat mittatilaan. Se tarkoittaa, että moottorin kierrokset on vielä muunnettava mittatilaksi. Pyörivä järjestelmä: Nopeuden laskeminen: 11464AXX v = i vaihde v i moottori lisävaihde 59728AFI v moottori i vaihde i lisävaihde = Moottorin nopeus [1/min] = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde 26 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

27 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Kiihtyvyyden laskeminen: a = i vaihde a i moottori lisävaihde 59729AFI a moottori i vaihde i lisävaihde = Moottorin kiihtyvyys = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde Lineaarinen järjestelmä: Nopeuden laskeminen: 11465AXX v = i vaihde v i moottori lisävaihde D π käyttöpyörä 59731AFI v v moottori i vaihde i lisävaihde D käyttöpyörä = Nopeus [m/min] = Moottorin nopeus [1/min] = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde = Käyttöpyörän halkaisija [m] Kiihtyvyyden laskeminen: a = i vaihde a i moottori lisävaihde D π käyttöpyörä 59732AFI a = Kiihtyvyys [m/min 2 ] a moottori = Moottorin kiihtyvyys [1/min 2 ] i vaihde = Vaihteen välityssuhde i lisävaihde = Lisävaihteen välityssuhde D käyttöpyörä = Käyttöpyörän halkaisija [m] Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 27

28 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Millimetreinä tai minuutteina ilmoitetut tiedot ylittävät usein syötetyn arvoalueen. Näissä tapauksissa millimetrit on muutettava metreiksi (lineaarisessa järjestelmässä) tai minuuteista sekunneiksi (pyörivässä järjestelmässä). Nopeus: v [ mm/ s] v [ m/ s] = 1000 v [ U/min] v [ U/ s] = AXX Kiihtyvyys: 2 2 a[ mm/ s ] a[ m/ s ] = au [ /min ] au [ /min ] au [ / s] = = AXX Anturin liitäntäkaaviot OHJEITA Anturin ja DCS31B:n samanaikaista taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE B liitäntää varten voit tilata SEW-EURODRIVEltä valmiskaapelin tuotenumerolla Valmiskaapelin avulla anturisignaali voidaan jakaa ja anturi liittää lisäkortteihin DCS31B ja DEH11B. Liitettäviä anturityyppejä ovat: Inkrementtianturit Sini/cos-anturit Hiperface -anturit (vain sini/cos -raidat tulkitaan) Absoluuttianturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m CLK+ 3 CLK- 8 DATA+ 1 DATA- 6 DC 0 V DC 24 V AXX Tässä liitännässä DCS31B:n tahdistussignaalit siirtyvät absoluuttianturiin ja tiedot anturista DCS31B:hen. 28 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

29 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Inkrementtianturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m B B A A DC 0 V DC 24 V 5 9 Kuva 7: Inkrementtianturin liitäntä 60552AXX Sini/cos-anturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m COS+ 2 COS- 7 SIN+ 1 SIN- 6 DC 0 V DC 24 V 5 9 Kuva 8: Sini/cos-anturin liitäntä 60553AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 29

30 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Yhden anturin käyttö Kategorian 3 mukaisissa sovelluksissa voidaan käyttää yhtä anturia. Tällöin anturin signaalilähdöt jaetaan lisäkortin DEH11B liitännän X15 ja lisäkortin DSC31B liitännän X85 kesken (Æ seuraava kuva). Takaseinän väylän sisäistä anturijäljittelyä voidaan käyttää anturina 1. Hiperface cos+ 3 RD cossin+ 4 BU YE sin- 6 GN DATA- 7 VT 4 5 DATA+ 8 BK TF/TH/KTY+ 9 BN TF/TH/KTY- 10 WH 11 GYPK U S 12 RDBU PK GY max. 100 m PE DEH11B, X15: PE PE OHJEITA 59388AXX Sovelluksissa, joissa on yksi anturijärjestelmä ja turvakategorian 3 mukainen sini/cos-signaalimuoto, on otettava huomioon anturijärjestelmiä koskevat rajoitukset. Sisäiset diagnoositoimenpiteet tunnistavat alla mainitut virheet ulkoisessa anturijärjestelmässä ja kaapeleissa. Mekaanisia vikoja kuten akselirikkoja ja luistoa ei tunnisteta, mistä syystä ne on suljettava pois järjestelmän rakenteesta vastaavilla toimenpiteillä. Anturin sisäisiä vikoja (sähköisiä ja mekaanisia) on tarkasteltava valmistajan ja tyypin mukaan ja vikojen eliminointimahdollisuudet on tutkittava. Mekaanisen järjestelmän ja anturin rakennetta on tutkittava FMEA-riskianalyysin avulla. DCS31B:n käyttöjärjestelmä tunnistaa seuraavat viat ulkoisessa anturijärjestelmässä. Oikosulut turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Katkokset turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Juuttuminen nollaan tai yhteen yhdessä tai kaikissa turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Suorakulmainen värähtely samanjaksoisten signaalien avulla PE DCS 31B X Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

31 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Ellei käytettyä anturia ole luetteloitu, sen mahdolliset viat on tutkittava yksityiskohtaisesti ja arvioitava FMEA-riskianalyysin avulla. 4.8 Binaarilähtöjen kytkentä DCS31B:ssä on kaikkiaan 6 binaarilähtöä, jotka voidaan yhdistää yksitellen tai ryhmissä: Binaarilähtö Kategoria (EN 954-1) Huomautus DO0_P ja DO0_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava DO0_P DO0_M Ei turvallinen Vain toiminnallinen DO1_P ja DO1_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava DO1_P DO1_M Ei turvallinen Vain toiminnallinen DO2_P ja DO2_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava Binaarilähdöille tehdään kaikissa käyttötiloissa luotettavuustesti. Kytketyssä tilassa kaikkien binaarilähtöjen moitteeton toiminta testataan syklisen testipulssin avulla. Binaarilähtö kytketään testin ajaksi (< 100 µs) kulloinkin voimassa olevaan käänteisarvoon, ts. P-binaarilähtö kytketään hetkeksi 0 V DC-potentiaaliin ja M-binaarilähtö hetkeksi 24 V DC-potentiaaliin. Binaarilähdöt testataan ryhmä- ja yksittäisohjauksen aikana. Binaarilähtö Lähtöjännite Lähtövirta DO0_P DO0_M 0,1 A DO1_P DO1_M DO2_P DO2_M 24 V DC 1,5 A OHJEITA DCS31B:n kokonaisvirtakuormitus saa olla enintään 2 A. Binaarilähtöjen DO0/DO1 lähtöteho riippuu binaarilähdön DO2 ja tahdistuslähtöjen P1 ja P2 lähtötehosta. Binaarilähtöjen ulkoisissa kaapeleissa olevia ristikytkentöjä ja oikosulkuja ei tunnisteta. Siitä syystä turvallisissa lähdöissä on ristikytkentä- ja oikosulkuviat suljettava pois standardin EN ISO taulukon D.4 mukaisesti. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 31

32 4 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä Binaarilähtöjen DO2_P ja DO2_M käyttö Binaarilähtöjä DO2_P ja DO2_M voidaan käyttää ohjaamaan MOVIDRIVE B:n turvallista pysäytystä (X17). X83 1 DO2_P 2 DO2_M MOVIDRIVE MDX61B X SVI24 SOV24 VO24 DGND 59293AXX Yksinapaisesti kytkevä, testaamaton P-binaarilähtö Monivaiheisten käyttöjen tai paljon virtaa tarvitsevien kohteiden liitännöissä voidaan käyttää ulkoisia kontaktoreita. Huom! DCS31B ei tunnista yhden tai useamman ulkoisen koskettimen juuttumista yksinapaisissa, ulkoisesti testaamattomissa liitännöissä. Seuraava kytkentäesimerkki ei ole turvakäyttöihin sopiva. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 DC 24 V DC 0 V Kuva 9: Yksinapainen kytkevä P-binaarilähtö ei sovi turvakäyttöihin! 59268AXX 32 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

33 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Yksinapaisesti kytkevä, testaamaton M-binaarilähtö Edellä olevan kytkennän tavoin seuraava kytkentäesimerkki esittää yksinapaisesti kytkevää, testaamatonta M-binaarilähtöä. Seuraava kytkentäesimerkki ei ole turvakäyttöihin sopiva. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 DC 24 V DC 0 V Kuva 10: Yksinapaisesti kytkevä M-binaarilähtö ei sovi turvakäyttöihin! 59267AXX HUOM! Yksinapaisia, ulkoisen turvakoskettimen valvonnalla varustettuja liitäntöjä saa käyttää turvakäytöissä turvakategoriaan 2 saakka! Merkinantokoskettimen tila voidaan turvakategoriaan 2 saakka osoittaa ja tulkita binaarilähtöjen DO1 / DO2 tai kenttäväyläliittymän kautta. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 33

34 4 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO0 Kaksikanavainen liitäntä voidaan toteuttaa myös testatulla lähdöllä. Edellytyksenä on tällöin testatuilla, pakko-ohjatuilla koskettimilla ja testikoskettimella (avautuvalla koskettimella) varustetun kytkinyksikön käyttö. Valvontakosketin saa virran tahdistuslähdön P1 kautta ja se luetaan minkä tahansa tulon kautta. Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi EMU1 (Emergency Monitoring Unit 1) on konfiguroitava oikein. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI AXX Kuva 11: Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella kosketinvalvonnalla varustettu binaarilähtö HUOM! Kaksikanavaisia, ulkoisen turvakoskettimen valvonnalla varustettuja releiden liitäntöjä saa käyttää turvakäytöissä turvakategoriaan 2 saakka! Merkinantokoskettimen tila voidaan kategoriaan 2 saakka osoittaa ja tulkita toisen apulähdön kautta, esim. DO0_M. 34 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

35 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO0 Kategorian 3 ja 4 mukaisissa turvakäytöissä kaksi täydentävää binaarilähtöä kytketään ryhmänä ja ne ohjaavat kahta ulkoista tehokontaktoria. DO0_P 1 DO0_M 2 X X83 DO2_P DO2_M 1 2 X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI Kuva 12: Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO AXX HUOM! Ota huomioon binaarilähtöjen suurin sallittu lähtövirta ja kontaktorien suurin sallittu virrankulutus. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 35

36 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita 5 Käyttöönotto 5.1 Käyttöönotto-ohjeita Edellytykset Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on, että järjestelmä on konfiguroitu oikein että parametrien asetukseen käytettävä ohjelmisto MOVISAFE CONFIG on asennettu. Ohjelmaversio on tallennettu MOVISAFE -ohjelma-romille, Edition 02/2007, tuotenumero MOVITOOLS -versio 4.50 tai myöhempi MOVIDRIVE MDX61B:n laiteohjelmistoversio tai myöhempi Tarkat konfigurointiohjeet ja parametrien selitykset löytyvät parametriohjelmistojen MOVISAFE CONFIG ja käyttöohjelmiston MOVITOOLS online-ohjeista. Parametriohjelmiston MOVISAFE CONFIG käyttö edellyttää: että USB-lukko (tuotenumero ) on aktivoitu käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 2000 tai XP vaadittu kiintolevymuisti: n. 100 MB työmuisti: vähintään 256 MB, suositeltu 512 MB tai suurempi tarvittavat laitteisto-osat: Liittymätyypin muunnin UWS21A (RS232 Æ RS485) tai liittymätyypin muunnin USB11A (USB Æ RS485). Lisätietoja laitteisto-osista on luettelossa MOVIDRIVE MDX60B/61B. Käyttöönottovaiheet Varmista, että DCS31B:n asennus, kaapelointi, liitinten kytkennät ja turvakatkaisut on suoritettu oikein ja käyttöä vastaavalla tavalla. Estä moottorin tahaton käynnistyminen sopivilla toimenpiteillä. Estä loukkaantumiset ja konevauriot sovellukseen sopivilla lisätoimenpiteillä. Kytke verkkojännite ja tarvittaessa virransyötön 24 V DC -lisälaite. Käynnistä käyttölaite ja MOVIDRIVE MDX61B käyttöohjeessa "MOVIDRIVE MDX60B/61B" olevan kuvauksen mukaan. Parametroi ja ohjelmoi DCS31B sovelluksenne mukaan. Tehdasasetusta ei tarvitse suorittaa. Mikäli tehdasasetus on aktivoitu, MOVIDRIVE MDX61B:n liitinkytkennät ja parametrit asetetaan takaisin perussäätöarvoihin. Aseta DCS31B:n vika- ja hälytysreagointi parametreilla P555/P556 asentoon "EI REAGOINTIA" tai "VIKAILM. NÄYTTÖ" (Æ Luku 5.2 "Parametrien kuvaukset"). Asetettu virhereagointi aktivoidaan myös taajuusmuuttajan tilassa SÄÄTIMEN LUKITUS. Suorita validointi (Æ kappale 6 "Validointi"). Laadi validointiraportti (Æ kappale 5.4 "Validointiraportti"). 36 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

37 Käyttöönotto Parametrien kuvaukset I Parametrien kuvaukset Parametriryhmä P55x Turvakytkimet DCS sisältää DCS31B:lle tarkoitetut näyttö- ja asetusarvot. Tehdasasetus on merkitty alleviivauksella. P550 turvakytkimen DCS tila Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P550 osoittaa DCS31B:n kulloinkin vallitsevan tilan. AJO: Normaali toiminta. SEIS: DCS31B:n toiminta on pysäytetty ohjelmointiliittymän kautta. HÄLYTYS: DCS31B on antanut hälytyksen. VIKA: DCS31B on antanut vikailmoituksen. Vika- tai hälytysilmoitus voidaan lukea DCS31B:n vikamuistista: huoltoliittymän X87 kautta ohjauspaneelista DBG60B parametrointiohjelmalla MOVISAFE CONFIG, kun P555/P556 on asetettu asentoon "EI REAGOINTIA". P551 binaaritulot DCS DI1... DI8 Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P551 osoittaa DCS31B:n binaaritulojen kulloinkin vallitsevan tilan järjestyksessä DI1 DI8. P552 binaarilähdöt DCS DO0_P... DO2_M Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P552 osoittaa DCS31B:n binaaritulojen kulloinkin vallitsevan tilan seuraavassa järjestyksessä: DO0_P DO0_M DO1_P DO1_M DO2_P DO2_M P553 sarjanumero DCS Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P553 osoittaa DCS31B:n sarjanumeron. Näyttöön ilmestyvän sarjanumeron on oltava identtinen MOVIDRIVE MDX61B:hen kiinnitetyn DCS31B:n tyyppikilpeen merkityn sarjanumeron kanssa. Sarjanumero on merkittävä validointiraporttiin (Æ Luku "Validointi"). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 37

38 5 I 0 Käyttöönotto Parametrien kuvaukset P554 CRC DCS Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri CRC DCS osoittaa DCS31B:hen tallennetun ohjelman CRC-tarkistuksen (cyclic redundancy check). CRC on merkittävä validointiraporttiin (Æ Luku "Validointi"). P555 virhereagointi DCS / P556 hälytysreagointi DCS Tehdasasetus: PYSÄYTYS / VIKA Jos DCS31B lähettää vikailmoituksen (P555) tai hälytyksen (P556), muuttaja reagoi asetuksen mukaisella tavalla. Seuraavat reaktiot voidaan ohjelmoida: Reaktio EI REAGOINTIA VIKANÄYTTÖ Kuvaus Vika ei ilmesty näyttöön eikä virhereaktiota tapahdu. Lähetetty vikailmoitus jätetään huomiotta. Vika ilmestyy näyttöön (7-lohkonäyttö ja SHELL), vikalähtö asetetaan (mikäli ohjelmoitu). Laitteessa ei kuitenkaan tapahdu virhereaktiota. Vika voidaan kuitata palautuspainikkeella (liitin, RS485, kenttäväylä, Auto-kuittaus). P557 Oloarvolähde DCS Säätöalue : Moottorianturi (X15) / ulk. anturi (X14) / absoluuttianturi Jos parametrointiohjelmassa MOVISAFE CONFIG asetetaan anturiksi 1 optio "Anturi muuttaja", parametrin P557 asetuksessa määritetään, minkä anturisignaalin DCS31B tulkitsee. 38 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

39 Käyttöönotto Kytkentäjaksot I Kytkentäjaksot DCS31B:n jokaisen uudelleen käynnistyksen jälkeen suoritetaan virheettömän toiminnan aikana seuraavat käyttötilat, jotka näkyvät myös etusivulla olevissa tilan merkkilampuissa. DCS31B A/F WD B A Tilan merkkilamppu LED A/F: Hälytys / virhe LED WD: Vahtikoira LED B: Järjestelmä B LED A: Järjestelmä A 60577AXX Käyttötila LED-näyttö Tila Kuvaus 1 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu KÄYNNISTYS 1,2 sekunnin 2 LÄHETYSvälein) KONFIG LED "WD" sammunut LED "A/F" sammunut 3 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu 0,8 sekunnin välein) LED "WD" sammunut LED "A/F" sammunut 4 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu 0,4 sekunnin välein) LED "WD" palaa LED "A/F" sammunut K.OTTO VÄYL.K. AJO Molempien prosessorijärjestelmien synkronointi ja konfigurointi-/laiteohjelmistotietojen testaus Konfigurointi-/laiteohjelmistotietojen jakauma ja näiden tietojen uudelleentestaus. Sen jälkeen konfigurointitietojen aluetestaus. Mikäli käytössä Vahtikoira on aktivoitu, ts. kaikki lähdöt voidaan kytkeä. HUOM! Käyttötiloissa 1, 2 ja 3 laiteohjelmisto katkaisee lähdöt automaattisesti. Käyttötilassa "AJO" (käyttötila "4") lähtöjä ohjataan käytössä olevalla PLC-ohjelmalla. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 39

40 5 I 0 Käyttöönotto Validointiraportti 5.4 Validointiraportti Käyttäjän on onnistuneen käyttöönoton ja parametroinnin jälkeen varmistettava käytetyt turvatoiminnot tarkastamalla ja dokumentoimalla parametrit ja liitännät. Tällöin käytetään apuna parametrointiohjelmaa MOVISAFE CONFIG. Validointiraportti voidaan valita suoraan ohjelmointiliittymän valikkokohdasta [Tiedosto] / [konfigurointiraportti]. Validointiraportin ensimmäistä sivua voidaan käyttää laitteistoa koskeviin yleistietoihin (laitos, asiakas, toimittaja, asettaja jne.). Validointiraportin toiselle sivulle voidaan rekisteröidä lisää laitteistoa/konetta koskevia tietoja. Nämä tiedot ovat informatiivisia, vaikka niiden sisältö ja laajuus onkin sovitettava vastaanottopaikan/testaajan mukaan. Validointiraportin viimeinen sivu sisältää erillisen selvityksen turvateknisestä tarkastuksesta. Seuraavat tiedot on aina mainittava: Sarjanumero (sama kuin tyyppikilpeen merkitty sarjanumero) Luetun sarjanumeron ja DCS31B:n tyyppikilpeen merkityn sarjanumeron vastaavuus Rakenneryhmän identiteetti Tässä kohdassa turvarakenneryhmän vastaava testaaja vahvistaa, että ohjelmointiliittymässä ilmoitettu CRC on identtinen DCS31B:hen tallennetun CRC:n kanssa. Tämä CRC-allekirjoitus koostuu viisinumeroisesta luvusta, joka on esitetty diagnoosi-järjestelmätietoihin sisältyvän konfigurointityökalun yhteysdialogissa, jolloin DCS31B:llä on oltava aktivoitu yhteys. Validointiraportti tuotetaan painamalla tallennuspainiketta kaikkien header-tietojen syöttämisen jälkeen. Parametrointityökalu luo tällöin tekstitiedoston (.TXT) parametri-/ohjelmistotietueen tiedostonimellä. Tekstitiedosto sisältää seuraavat tiedot: Kolme sivua edellä muokattuja header-tietoja Antureiden konfiguroinnin Käytettyjen valvontatoimintojen parametrit Luettelon valvontatoiminnoista, joita ei tarvita. Myös nämä toiminnot on tarkastettava! OHJEITA Validointiraportin laatiminen edellyttää, että oikeat ohjelmisto- ja parametritiedot on ladattu. Laitteiston/koneen kaikki luetellut parametrit ja ohjelmisto-ohjeet on validoitava ja vahvistettava käsin validointiraportissa. Testaajan on validoitava kaikki tulostetussa validointiraportissa konfiguroidut tiedot vielä uudestaan. Käytettyjen valvontatoimintojen kaikki raja-arvot on tarkastettava. Tulostettu AWL-koodi on validoitava. 40 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti TR4-SDU03P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081 Nokeval No 000 Käyttöohje Mallit F, 000F, 00F, 00F-0 Gray-, BCD- ja Binäärituloille Valmistaja: Nokeval Oy Yrittäjäkatu 00 NOKIA Finland Puh. + (0) 00 Fax. + (0) 0 Suuret kenttänäytöt BCD-, Grayja Binäärituloille

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös)

Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös) Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös) Kuvaus Toimilaitteen tärkeimmät ominaisuudet Toimilaite määrittää automaattisesti liikepituuden säätöventtilin mukaisesti, vähentäen käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELEET

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELEET Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero UE10-3OS2D0 6024917 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ue10-3os Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot