Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/ / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/2007 11553944 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B Julkaisuajankohta 04/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Turvaohjeet Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Kuljetus, varastointi Käyttökuntoon saattaminen Sähköliitäntä Toiminta Käsitemäärittelyt Muut voimassa olevat dokumentit TÜV-sertifikaatti Laitteistorakenne Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet Tyyppikilpi DCS31B:n laiterakenne Asennus Yleisiä asennusohjeita DCS31B:n asennus Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Binaarilähtöjen kytkentä Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita Parametrien kuvaukset Kytkentäjaksot Validointiraportti Validointi Prosessi Kunnossapito Laitteen modifiointi/muutokset Jätehuolto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 3

4 Sisällysluettelo 8 Paikallinen diagnoosi Tila-LEDin merkitys Virhe- ja hälytysluokat Vikailmoitukset Hälytysilmoitukset Tekniset tiedot Pistoliitin Reaktioajat DCS31B Liite Tuloyksiköiden kuvaus Luettelo SEW-EURODRIVEn suosittelemista antureista Hakemisto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

5 Turvaohjeet 1 1 Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Ohjeen laiminlyönnistä johtuvat seuraukset Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. VARO! Käsikirjan ohjeiden noudattaminen on häiriöttömän toiminnan ja mahdollisten korvausvaatimusten käsittelyn edellytys. Tutustu käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. Vastuusta vapautuminen: Käsikirjan ohjeiden noudattaminen on DCS31B:n turvallisen käytön sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa tällöin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 5

6 2 Turvaohjeita Yleistä 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on varmistettava, että perustavat turvaohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVEn puoleen. 2.1 Yleistä Älä asenna tai ota käyttöön viallisia tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Taajuusmuuttajissa voi käytön aikana olla niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, paljaita ja mahdollisesti myös liikkuvia ja pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Suojusten luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Lisätietoja tuotetta koskevista dokumenteista. 2.2 Kohderyhmä Kaikki asennukseen, käyttöönottoon, häiriöiden poistoon ja kunnossapitoon liittyvät työt on jätettävä ammattitaitoisen sähkömiehen tehtäviksi (standardeja IEC tai CENELEC HD 384 tai DIN VDE 0100 ja IEC tai DIN VDE 0110 sekä kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava). Ammattitaitoisia sähkömiehiä ovat näiden turvaohjeiden tarkoittamassa mielessä henkilöt, jotka ovat perehtyneet tuotteen pystytykseen, asennukseen, käyttöönottoon, ohjelmointiin, parametrointiin sekä käyttöön ja joilla on tehtävien vaatima ammatillinen pätevyys. Heidän on lisäksi tunnettava kulloinkin voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja lait, ja ennen kaikkea standardin EN turvakategorian 4 mukaiset vaatimukset sekä muut näissä dokumenteissa mainitut normit, direktiivit ja lait. Näillä henkilöillä on oltava erityinen ammatillinen lupa turvateknisten standardien mukaisten laitteiden, järjestelmien ja virtapiirien käyttöönottoon, ohjelmointiin, parametrointiin, merkitsemiseen ja maattoon. Kaikki muiden osa-alueiden, kuten kuljetuksen, varastoinnin, käytön ja jätehuollon työt on jätettävä vastaavalla tavalla koulutettujen henkilöiden vastuulle. 6 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

7 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukainen käyttö DCS31B on tarkoitettu asennettavaksi taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B, rakennekokoihin 1 6. Koneisiin asennettaessa DCS31B:n käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty, kunnes on todettu, että kone täyttää EU:n direktiivin 98/37/EY (konedirektiivi) vaatimukset; EN on otettava huomioon. Käyttöönotto (ts. määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen) on sallittu vain, mikäli sähkömagneettista mukautuvuutta koskevan EMC-direktiivin (89/336/ETY) vaatimukset täyttyvät. Tuotteisiin sovelletaan myös EMC-testimääräyksiä EN , EN , EN , EN ja EN Tekniset tiedot sekä liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä ja dokumenteista, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 2.4 Kuljetus, varastointi Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. Ilmasto-olojen on vastattava teknisten tietojen mukaisia raja-arvoja. 2.5 Käyttökuntoon saattaminen Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien ohjeiden mukaisella tavalla. DCS31B on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana on varottava erityisesti rakenneosien taipumista ja/tai eristysvälien muuttumista. Elektroniikkakomponenttien ja koskettimien koskettelua on vältettävä. DCS31B sisältää elektrostaattisesti herkkiä laitteita, jotka rikkoutuvat helposti epäasiallisen käsittelyn seurauksena. Sähköisiä komponentteja ei saa vahingoittaa mekaanisesti tai turmella muulla tavoin (loukkaantumiset mahdollisia!). Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. käyttö siirreltävissä sovelluksissa 2.6 Sähköliitäntä Jännitteistä DCS31B:tä käsiteltäessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia tapaturmien torjuntamääräyksiä (esim. BGV A3). Sähköasennukset on tehtävä asianomaisten määräysten mukaisesti (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen osalta). Tuotedokumentit sisältävät täydentäviä ohjeita. Turvakytkimen tuotedokumentit sisältävät EMC-kelpoista asennustapaa kuten häiriösuojausta, suodattimien sijoitusta ja kaapelointia koskevia ohjeita. EMC-lainsäädännön mukaisten raja-arvojen noudattaminen on laitteiston/koneen valmistajan vastuulla. Suojaustoimenpiteiden ja suojusten on oltava voimassa olevien määräysten mukaiset (esim. EN 60204). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 7

8 2 Turvaohjeita Toiminta 2.7 Toiminta Laitteistot, joihin DCS31B:llä varustettu taajuusmuuttaja on asennettu, on tarvittaessa varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten, kuten teknisiä työvälineitä koskevien lakien ja tapaturmien torjuntamääräysten, mukaisilla valvonta- ja suojajärjestelmillä. Kaikki suojukset, luukut ja ovet on pidettävä kiinni käytön aikana. Toimintatilan LED-merkkivalon ja muiden näyttölaitteiden sammuminen ei ole merkki siitä, että laite on erotettu sähköverkosta ja jännitteetön. Moottorin pysähtyminen voi johtua mekaanisesta juuttumisesta tai laitteen sisäisistä turvatoiminnoista. Häiriön aiheuttajan poistaminen tai kuittaus voi aiheuttaa käyttölaitteen automaattisen uudelleen kytkeytymisen. Ellei tämä ole käytettävän koneen osalta turvallisuussyistä sallittua, on laite erotettava sähköverkosta ennen häiriönpoiston aloittamista. 2.8 Käsitemäärittelyt MOVISAFE -nimikettä käytetään kaikkien MOVISAFE 100B -tuotelinjan johdannaisten yläkäsitteenä. Kun käyttöohjeessa viitataan johonkin tiettyyn johdannaiseen, siitä käytetään sen täydellistä nimikettä. Myöhemmin käytetty käsite "turvallinen" viittaa aina luokitteluun standardin EN mukaisesta turvallisesta toiminnasta. Parametrointiohjelmisto "MOVISAFE CONFIG" on MOVISAFE -järjestelmässä käytetty ohjelmointi- ja konfigurointityökalu. 2.9 Muut voimassa olevat dokumentit Kuvaus MOVISAFE -kytkimen konfigurointi (ilman kenttäväylää) parametrointiohjelmistolla "MOVISAFE CONFIG". Käytetyn parametroinnin validointiraportti Viite Online-apu MOVISAFE CONFIG (Æ MOVISAFE ohjelma-rom, Edition 02/2007, tuotenumero ) Turvatekninen testaus. Testi voidaan suorittaa parametrointiohjelmalla MOVISAFE CONFIG ja se toimii hyväksymistestipöytäkirjana. Hyväksyminen TÜV-sertifikaatti DCS31B-turvakytkimelle (Æ MOVISAFE ohjelma-rom, Edition 02/2007, tuotenumero ) 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

9 Turvaohjeita TÜV-sertifikaatti TÜV-sertifikaatti 60048AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 9

10 3 Laitteistorakenne Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet 3 Laitteistorakenne 3.1 Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet DCS31B Nopeusvalvonta: Käyntinopeuden valvonta Lepotilan valvonta Suunnanvalvonta Hätäpysäytysvalvonta Sijainnin valvonta Sijaintialueen valvonta Liikealueen valvonta Tavoitesijainnin valvonta 8 digitaalista tuloa 2 tahdistuslähtöä 6 digitaalista apulähtöä Anturiliittymä SSI / inkrementti / sin/cos Diagnoosi- ja konfigurointiliittymä 10 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

11 Laitteistorakenne Tyyppikilpi Tyyppikilpi DCS31B:n tyyppikilpi DCS31B:llä varustetun taajuusmuuttajan mukana toimitetaan kaksi tyyppikilpeä. Toinen tyyppikilvistä (Æ seuraava kuva) on kiinnitetty DCS31B:n jousipitimeen. Siihen on merkitty DCS31B:n tuotenumero ja sarjanumero AXX MOVIDRIVE :n tyyppikilpi Tyyppikilvistä toinen (Æ seuraava kuva) on kiinnitetty taajuusmuuttajaan MOVI- DRIVE MDX61B. Siihen on merkitty: tyyppimerkintä tuotenumero sarjanumero tulotiedot versiomalli viittaus käsikirjassa oleviin reagointiaikoihin sallitut standardit 59492AXX HUOM! Jos DCS31B toimitetaan erikseen, mukana oleva tyyppikilpi on kiinnitettävä taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 11

12 3 Laitteistorakenne DCS31B:n laiterakenne 3.3 DCS31B:n laiterakenne DCS31B [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 59385AXX [1] Tilan merkkilamppu: Hälytys / virhe Tilan merkkilamppu: Vahtikoira Tilan merkkilamppu: Järjestelmä B Tilan merkkilamppu: Järjestelmä A [2] X80: Jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V [3] X81: Binaaritulojen DI1... DI8 liitäntä ja tahdistussignaalit P1, P2 [4] X82: Binaarilähtöjen DO0 / DO1 liitäntä [5] X83: Binaarilähdön DO2 liitäntä [6] X84: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (SSI) liitäntä [7] X85: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (SSI) liitäntä [8] X87: liittymän liitäntä 12 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

13 Asennus Yleisiä asennusohjeita 4 4 Asennus 4.1 Yleisiä asennusohjeita OHJEITA Asenna binaaritulojen ja kosketinvalvonnan signaalijohtimet erilleen toisistaan. Asenna ainakin tehojohtimet erilleen signaalijohtimista. Lähtöihin X82 ja X83 liitetyt kaapelit saavat olla enintään 30 metrin pituisia. 4.2 DCS31B:n asennus OHJEITA DCS31B:n voi asentaa vain MOVIDRIVE MDX61B:n rakennekokoihin 1 6, mutta ei kokoon 0. DCS31B-lisäkortti on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. Ennen työn aloittamista Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: SEIS! Varauksen purkaminen Elektronisten komponenttien vaurioituminen. Tee taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V ja verkkojännite pois päältä. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (antistaattinen nauha, sähköä johtavat kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskettamista. Irrota ohjauspaneeli (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Ohjauspaneelin irrotus / asennus") ja etukansi (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Etukannen irrotus / asennus") ennen lisäkortin asennusta. Aseta etukansi (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Etukannen irrotus / asennus") ja ohjauspaneeli (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Ohjauspaneelin irrotus / asennus") takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jälkeen. Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se siitä vasta juuri ennen asentamista. Tartu lisäkorttiin aina vain piirilevyn reunoista. Älä kosketa sen rakenneosiin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 13

14 4 Asennus DCS31B:n asennus Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1 6) AXX 1. Irrota lisäkortin pitimen kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidin suoraan ulos liitinpaikaltaan (ei vinoon!). 2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat kiinnitysruuvit. Irrota musta kansilevy. 3. Aseta lisäkortti kiinnitysruuvien avulla tarkasti pitimessä oleviin aukkoihin. 4. Aseta lisäkortin pidin, johon lisäkortti on asennettu, liitinpaikkaan painamalla kohtalaisen voimakkaasti. Kiinnitä optiokortin pidin jälleen kiinnitysruuveilla. 5. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä. 14 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

15 Asennus Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Tuotenumerot DCS31B: OHJEITA DCS31B:n asennus ja irrottaminen on mahdollista vain taajuusmuuttajan MOVI- DRIVE MDX61B rakennekokojen 1 6 yhteydessä. DCS31B on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. DCS31B:n käyttöjännite on 24 V DC. Virrankulutus on yhteensä 2 A DC. DCS31B, näkymä edestä DCS31B X84 X85 X87 A/F WD B A X83 X82 X81 X Kuvaus LED Hälytys / vika LED vahtikoira LED järjestelmä B LED järjestelmä B LED/ Liitin LED A/F LED WD LED B LED A X80: Syöttöjännitteen liitäntä X80:1 X80:2 X81: Binaaritulojen liitäntä X81:1 P1 X81:2 DI1 X81:3 DI2 X81:4 DI3 X81:5 DI4 X81:6 P2 X81:7 DI5 X81:8 DI6 X81:9 DI7 X81:10 DI8 X82: Binaaritulojen DO0, DO1 liitäntä X82:1 DO0_P X82:2 DO0_M X82:3 DO1_P X82:4 DO1_M X83: Binaarilähdön DO2 liitäntä X83:1 DO2_P X83:2 DO2_M X84: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (anturi 1) liitäntä X85: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (anturi 2) liitäntä X84:1 X84:2 X84:3 X84:4 X84:5 X84:6 X84:7 X84:8 X84:9 X85:1 X85:2 X85:3 X85:4 X85:5 X85:6 X85:7 X85:8 X85:9 Toiminto LED-lamput osoittavat DCS31B:n kulloisenkin tilan. (Æ Luku "Paikallinen diagnoosi") 24 V DC 0V24 vertailupotentiaali Tahdistussignaali 1 turvallisille tuloille, 24 V DC tahdistettu Tulo 1 Tulo 2 Tulo 3 Tulo 4 Tulo 5 Tahdistussignaali 2 turvallisille tuloille, 24 V DC tahdistettu Tulo 6, kiinteä asetus Kuittaus Tulo 7 Tulo 8 HISIDE - lähtö 0 LOSIDE - lähtö 0 HISIDE - lähtö 1 LOSIDE - lähtö 1 HISIDE - lähtö 2 LOSIDE - lähtö 2 Kytkentä liitetyn anturin mukaan (Æ Luku "Tekniset tiedot"). Kytkentä liitetyn anturin mukaan (Æ Luku "Tekniset tiedot"). X87: liittymän liitäntä X87 liittymä Siirtonopeus: 38,4 kbaud Vain kahden pisteen välistä yhteyttä varten 59387AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 15

16 4 Asennus Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi 4.4 Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi DCS31B on suunniteltu teollista käyttöä varten (tuotteisiin sovelletaan EMC-testimääräyksiä EN ). Edellytyksenä on, että koko järjestelmän sähkömagneettinen yhteensopivuus on varmistettu asiaan kuuluvien, tunnettujen toimenpiteiden avulla. DCS31B:n määräystenmukainen käyttö varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä: Varmista, että DCS31B:n jännitteensyöttöjohtimet ja taajuusmuuttajan MOVI- DRIVE MDX61B "kytkevät lähdöt" sijoitetaan eri paikkoihin. Asenna taajuusmuuttajan signaalijohtimet ja tehojohtimet erillisiin kaapelikouruihin. Kaapelikourujen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 10 mm. Käytä sijainti- ja nopeusanturien liittämiseen vain suojajohtimia. Signaalinsiirtokaapelin on täytettävä EIA485-standardin (aikaisemmin RS485) mukaiset vaatimukset. Varmista, että suojavaippa kiinnittyy oikein sijainti- ja nopeusantureiden 9-napaisiin Sub-D-pistokkeisiin ja että suojaus suoritetaan oikein anturipuolella. Vain metallisten tai metallipintaisten käyttö on sallittua. Huolehdi siitä, että DCS31B:n läheisyydessä oleva taajuusmuuntaja on asennettu EMC-määräysten mukaisesti. Kiinnitä erityistä huomiota kaapelointiin ja moottorijohtimen suojavaipan käsittelyyn sekä jarruvastuksen liittämiseen. Kaikki DCS31B:n läheisyydessä olevat kontaktorit on varustettava asianmukaisilla häiriönpoistolaitteilla. 16 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

17 Asennus Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite DCS31B vaatii 24 V DC:n käyttöjännitteen (SELV tai PELV, EN 50178). Tarkoitukseen varatun verkkolaitteen suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon seuraavat toimintaedellytykset: Käyttöjännitteen alin ja ylin toleranssi on ehdottomasti huomioitava. Toleranssi vähintään ( 15 %) enintään (+15 %) Nimellisjännite = 24 V DC 24 V DC 15 % = 20,4 V DC 24 V DC +15 % = 27,6 V DC Käyttöjännitteen aaltoisuuden pitämiseksi mahdollisimman alhaisena suosittelemme 3-vaiheisen verkkolaitteen tai elektronisäätöisen laitteen käyttöä. Verkkolaitteen on oltava EN standardin vaatimusten mukainen (jännitekatkos). DCS31B:n ulkoinen virransyötön lisälaite 24 V DC syöttää virran sisäisen elektroniikan ohella myös ulkoisiin nopeus- ja sijaintiantureihin. Nämä on suojattu erikseen oikosululta. Käytettyjen antureiden virrankulutus ei saa olla yli 300 ma DC. Mikäli käytetään tätä suurempaa käyttövirtaa vaativia antureita, niiden virransyöttö on järjestettävä erikseen. Turvallinen galvaaninen erotus virransyöttöverkkoon (esim. 230 V AC) on kuitenkin aina varmistettava. Valitse tarkoitukseen verkkolaitteet, jotka vastaavat standardien DIN VDE0551, EN ja DIN VDE0160 vaatimuksia. Sopivan laitevalinnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös toisiopuolen potentiaalintasaukseen PE:n ja 0 V DC:n välillä. Varusta DCS31B ulkoisesti varokkeella 2 A. Liitäntäkaapelin suunnittelussa on otettava huomioon paikalliset määräykset. DCS31B:n ulkoisen jännitteen sieto on 32 V DC. 4.6 Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä DCS31B:ssä on 8 binaarilähtöä (DI1 DI8). Niitä voidaan käyttää tahdistettujen tai tahdistamattomien yksi- tai kaksikanavaisten anturien liitäntään. HUOM! Jotta esiintyvät vikailmoitukset voidaan kuitata, binaaritulo DI6 on konfiguroitava kuittaustuloksi. Liitettyjen signaalien "High"-tason on oltava 24 V DC (+15 V DC V DC) ja "Low"- tason 0 V DC ( 3 V DC V DC). Tuloissa on tulosuodattimet. Laitteen sisäinen diagnoositoiminto tarkastaa sykleittäin binaaritulojen ja tulosuodattimien moitteettoman toiminnan. Kun vika on tunnistettu, DCS31B kytkee päälle hälytystilan ja näyttää sen (Æ Luku "Paikallinen diagnoosi"). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 17

18 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Tahdistuslähtöjen P1 ja P2 käyttö Binaaritulojen DI1 DI8 lisäksi DCS31B:ssä on kaksi tahdistuslähtöä P1 ja P2. Tahdistuslähdöt P1 ja P2 ovat kytkeviä 24 V DC -lähtöjä, jotka on tarkoitettu vain binaaritulojen (DI1... DI8) valvontaan. Tahdistuslähtöjä ei saa käyttää muihin sovelluksen sisäisiin toimintoihin. Kunkin tahdistuslähdön kytkentätaajuus on 240 Hz (erillinen). Suunnittelussa on otettava huomioon, että lähtöjä saa kuormittaa enintään 300 ma:n kokonaisvirralla. HUOM! Kun tahdistusta ei käytetä, binaarituloja saa käyttää yksikanavaisissa, itseään valvovissa antureissa standardin EN turvakategorian 2 mukaisissa sovelluksissa. Kaksikanavaisilla antureilla ja 24 tunnin sisällä suoritetulla toimintatestillä kaksikanavaisilla antureilla voidaan ilman tahdistusta saavuttaa turvakategoria 4, ilman 24 tunnin sisällä suoritettavaa toimintatestiä turvakategoria 3. On muistettava, että oikosulku ulkoisissa kaapeleissa eri tulojen välillä ja DCS31B:n käyttöjännitteeseen täytyy sulkea pois ulkoisilla toimenpiteillä, etenkin sopivalla kaapeloinnilla. DCS31B:n jokainen binaaritulo voidaan konfiguroida erikseen seuraaville signaalilähteille: Binaaritulo liitetään pulssiin P1 Binaaritulo liitetään pulssiin P2 Binaaritulo liitetään DC-24-V:n kestojännitteeseen HUOM! Alla esitetyissä kytkentäesimerkeissä edellytetään, että käytetyt kytkinyksiköt täyttävät standardin EN tavoitellun kategorian mukaiset vaatimukset ja että ne ovat saaneet turvateknisen hyväksynnän kuhunkin käyttötapaukseen. 18 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

19 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä 4 Yksikanavainen anturi, testaamaton X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI DC 24 V DC 0 V Kuva 1: Yksikanavainen anturi, testaamaton 59258AXX HUOM! Yksikanavainen anturi liitetään DCS31B:hen ilman tahdistusta. DCS31B ei voi tunnistaa signaalisiirron oikosulkua tai katkosta. Huom! Tätä konfigurointia ei saa käyttää turvallisiin sovelluksiin ilman ulkoisia lisätoimenpiteitä! Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 19

20 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Kaksikanavainen anturi, testaamaton Varmista ennen kaksikanavaisten antureiden (homogeenisten tai monimuotoisten) käyttöä, että niillä on kyseiseen käyttökohteeseen vaadittu hyväksyntä. P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI X81 DC 24 V DC 0 V Kuva 2: Kaksikanavainen anturi (homogeeninen), testaamaton 59259AXX Kaksikanavaisten homogeenisten antureiden käyttö ilman tahdistusta voi aiheuttaa ongelmia. Kaksikanavaisen anturin johtimessa, esim. kaapelissa, esiintyvät oikosulut eivät ole tunnistettavissa. Turvallinen käyttötapa voidaan varmistaa vain käyttämällä erillisiä kaapeleita ja sulkemalla oikosulku pois liittimistä. P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI X81 DC 24 V DC 0 V Kuva 3: Kaksikanavainen anturi (monimuotoinen), testaamaton 59260AXX DCS31B voi käyttää kaksikanavaisia monimuotoisia antureita ilman tahdistusta turvallisella tavalla. HUOM! Kummallakin kytkennällä voidaan saavuttaa standardin EN turvakategoria Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

21 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä 4 Yksikanavainen anturi, testattu Varmista, että kyseinen anturi on hyväksytty vikaturvalliseen käyttökohteeseen. X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI8 P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 4: Tahdistuksella varustettu yksikanavainen anturi 59261AXX Tahdistuksella varustettua yksikanavaista anturia käytettäessä anturi liitetään tahdistuslähtöön P1 tai P2. Tahdistus on vielä luokiteltava DCS31B:tä vastaavaksi. Yksikanavaista, tahdistuksella varustettua anturia käytettäessä tunnistetaan seuraavat viat: Oikosulku käyttöjännitteessä 24 V DC Oikosulku 0 V DC Kaapelikatkos (sähkökatkos on turvallinen tila!) Oikosulku anturin kummankin liitännän välisessä kaapelissa vaatii kuitenkin varovaisuutta, koska sitä ei tunnisteta. Myöskään oikosulkua P1:n ja DI1:n välillä ei tunnisteta. Kun käytetään sopivaa kytkinyksikköä ja kun anturin kaapelointi on tehty huolella, voidaan saavuttaa standardin EN turvakategoria 3. HUOM! Turvakategoria 3 voidaan saavuttaa, mikäli DI1:n ja P1:n välinen sekä anturin liitäntöjen välinen oikosulku voidaan sulkea pois. Viat voidaan eliminoida standardin EN ISO taulukon D8 mukaisesti. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 21

22 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Kaksikanavainen anturi, testattu Kun homogeenisessa anturissa käytetään kahta itsenäistä tahdistussignaalia, kaikki oikosulut sekä 24 V DC- ja 0 V DC-liitännät voidaan tunnistaa. Turvakäyttöihin käytetään vain avauskoskettimia. X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 5: Kaksikanavainen, homogeeninen, tahdistuksella varustettu anturi HUOM! 59262AXX Monimuotoista anturia liitettäessä (Æ seuraava kuva) on aina muistettava testata vain sulkeutuva kosketin. Kuten homogeenisessa anturissakin, johtimessa tunnistetaan kaikki vikatyypit. P1 1 DI1 2 DI2 3 DI3 4 DI4 5 P2 6 DI5 7 DI6 8 DI7 9 DI8 10 X81 P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 6: Kaksikanavainen anturi, monimuotoinen HUOM! 59263AXX Sallittuja, pakko-ohjattuja avautuvia kytkinyksiköitä käytettäessä on molemmissa tapauksissa mahdollista saavuttaa standardin EN turvakategoria Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

23 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Ennen työn aloittamista SEIS! Anturiliitäntöjä ei saa kytkeä eikä irrottaa käytön aikana. Anturin sähköiset rakenneosat voivat rikkoutua. Tee liitetyt anturit ja DCS31B jännitteettömiksi ennen anturiliitäntöjen kytkemistä ja irrottamista. DCS31B:ssä on kaksi anturiliittymää teollisuuden käyttämien inkrementti-, sini/cos- ja absoluuttiarvoanturien liitäntää varten. HUOM! SEW-EURODRIVE suosittelee kappaleessa "Liite" olevan luettelon mukaisia antureita. Saman anturiliittymän kautta voidaan liittää ja käyttää inkrementtiantureita, sini/cosantureita tai absoluuttiantureita (binaari tai Gray-Code) sekä sisäistä anturijäljittelyä takaseinässä olevan väylän kautta. Sini/cos-anturi toimii samalla tavalla kuin inkrementtianturi. Noudata seuraavia ohjeita: Virta syötetään liitettyihin antureihin yleensä DCS31B:n kautta. Tätä jännitettä valvotaan diagnostiikkaprosessin avulla. Mikäli anturit saavat virran ulkoisesta virransyötön lisälaitteesta, on koko järjestelmän vikadiagnoosissa otettava huomioon mahdolliset katkokset virransyötössä. Varsinkin yhteistä ulkoista virransyöttöä käytettäessä on todistettava, että tämä vika tunnistetaan anturijärjestelmän alhaisimman käyttöjännitteen alittuessa. Ota huomioon EMC-toimenpiteet, kuten suojavaippa jne. Molempien antureiden on oltava toisiinsa nähden palautumattomia. Tämä koskee sekä sähköisiä että mekaanisia osia. Mikäli molemmat anturit on kytketty valvontayksikköön yhteisten mekaanisten osien välityksellä, yhteys on tehtävä saumattomaksi eikä siinä saa käyttää kulumiselle alttiita osia (ketjuja, hammashihnoja tms.). Mikäli näin on kuitenkin tehty, vaaditaan lisälaitteita anturien mekaanisen liitännän valvomiseksi (esim. hammashihnan valvonta). Mikäli sijainnin seuranta on aktivoitu, on käytettävä ainakin yhtä absoluuttianturia. Mikäli käytetään vain yhtä absoluuttianturia, se kytketään liitäntään X85 (anturi 2). Anturi 1 toimii prosessianturina ja anturi 2 referenssianturina. Mikäli käytetään tarkkuudeltaan erilaisia antureita, suuremman tarkkuuden omaava anturi konfiguroidaan "anturiksi 1" (X84) ja alhaisemman tarkkuuden omaava anturi "anturiksi 2" (X85). Kaikkia valvontatoimintoja konfiguroitaessa syöttökenttiin "Sijainti", "Nopeus" ja "Kiihtyvyys" kirjoitetaan sisäinen numerokoodi. Tämä voi johtaa syötettyjen arvojen pyöristämiseen. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 23

24 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Absoluuttiantureita käytettäessä on lisäksi muistettava: Absoluuttianturit voidaan lukea datamuotoina SSI-binaari tai SSI-Graycode. Tiedonmuoto asetetaan anturidialogissa konfigurointiohjelmiston avulla. Tiedonpituus on 24 bittiä. Eri anturityyppien yhdistely Erilaisia anturityyppejä voidaan yhdistellä käyttökohteen mukaan. Ota tällöin huomioon seuraavat rajoitteet: Mikäli valvontatoimintojen yhteydessä käytetään sijainnin seurantaa, on ainakin yhden anturin oltava absoluuttianturi. Kun käytetään absoluuttianturin ja inkrementtianturin yhdistelmää, inkrementtianturi on kytkettävä liitäntään X84 ja absoluuttianturi liitäntään X85. Mikäli käytetään taajuusmuuttajan sisäistä anturiarvoa, se on konfiguroitava ohjelmassa MOVISAFE CONFIG "anturiksi 1". Kun anturien konfiguraatiota myöhemmin muutetaan, voi olla mahdollista, ettei valvontatoimintojen voimassa olevia parametrointeja enää voi yhdistää uuteen anturikonfiguraatioon. Tarkasta tällöin kaikkien käytettyjen valvontatoimintojen parametrit ja arvoalueet. SEW-EURODRIVE suosittelee kappaleessa "Liite" olevan luettelon mukaisia antureita. Mittatilojen konfigurointi DCS31B:n valvontatoimintojen tärkeimpiä tulosuureita ovat: Sijainti Nopeus Kiihtyvyys Mainitut tulosuureet tuotetaan kaksikanavaisesti liitetyissä anturijärjestelmissä. Standardin EN turvakategoriaan 4 vaaditaan aina kaksi riippumatonta anturijärjestelmää, kun taas turvakategoriaan 3 riittää tietyissä sovelluksissa vain yksi anturijärjestelmä (esim. vain nopeusvalvonta). Kummankin mittatilan A ja B sisäistä signaalinkäsittelyä varten nämä on parametroitava vastaavalla tavalla. Parametrointi tapahtuu ohjelmointiliittymän anturidialogin avulla. Mittatilan konfiguroinnissa on otettava huomioon seuraavat parametrit: Mittatilan tyyppi Mittatilan tyypiksi voidaan valita "lineaarinen" tai "pyörivä". Mittatilan yksiköt Lineaarisessa mittatilassa nopeuden yksiköksi voidaan valita "mm/s" tai "m/s". Pyörivässä mittatilassa nopeuden yksiköksi voidaan valita "mgrad/s", "r/s" tai "r/min". Parametroinnissa esiintyvien pyöristysongelmien välttämiseksi valitun tarkkuuden on oltava yhdenmukainen mittatilan fysiikan kanssa. 24 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

25 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Mittapituus Sijainnin seurannassa mittapituudella määritetään sallittu positioalue. Ellei mittapituutta määritetä, parametroinnissa sallitaan vain nopeutta koskevat valvontatoiminnot, kun taas sijaintia koskevat valvontatoiminnot on dialogissa estetty. Mikäli mittapituusikkuna on aktivoitu, ts. sijainnin seuranta on sallittu, käyttölaitteen on sijaittava mittapituusikkunan sisällä. Mittapituuden arvo-alue on , ja se on vakioitu mittatilan määritettyyn yksikköön. Anturin tyyppi Seuraavia antureita voidaan käyttää: Absoluuttianturit: SSI-dataliittymä, jonka pysyvä tiedonpituus 24 bittiä Datamuodot binaari- tai Graycode Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso Mikäli mittakanavaa käytetään Slave-tilassa eli kuuntelijana (Listener), suurin ulkoinen tahtimäärä on 150 khz. Tahtikimppujen välissä täytyy olla vähintään 30 µs:n ja enintään 6 ms:n pituinen tauko. Inkrementtianturit: Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso Mittaussignaali A/B-raita, jolla 90 asteen vaihe-ero Tulotahtien suurin taajuus 200 khz Sini/cos-anturit: Anturit, joissa AC 1 V ss Mittaussignaali A/B-raita, jolla 90 asteen vaihe-ero Tulotahtien suurin taajuus 200 khz Sisäinen anturijäljittely takaseinän väylän kautta: Moottorianturin signaaleita voidaan käyttää anturina 1. Takaseinän väylän kautta tapahtuvan anturijäljittelyn pulssiluku on 4096 pulssia/ kierros sen jälkeen kun anturi on otettu käyttöön taajuusmuuttajassa MOVIDRIVE. HUOM! Mikäli anturijäljittelyä takaseinän väylän kautta käytetään MOVIDRIVE B:n referenssiajon aikana, DCS31B laukaisee vikailmoituksen "Luotettavuusvika sijainnin seuranta" (F109, alakoodi 036/037). Kuittaa vikailmoitus kiinteästi kuittausasetetun binaaritulon DI6 kautta (Æ luku 4.6). Turvakatkaisukynnykset Perustoimenpiteenä DCS31B:n kummankin mittakanavan A ja B välillä suoritetaan hyväksyttävyystestejä sijainti- ja nopeusarvoille, joita verrataan parametroitaviin kynnysarvoihin. Katkaisukynnysarvo "Inkrementti" kuvaa sijainnin sallittua poikkeamaa kanavan A ja B välillä nopeusyksikkönä. Katkaisukynnysarvo "Nopeus" kuvaa nopeuden sallittua poikkeamaa kanavan A ja B välillä. Tämän sovelluksen optimaaliset parametriarvot ilmoitetaan parametrointityökalun SCOPE-dialogiin sisältyvien diagnoositoimintojen avulla. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 25

26 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Laskuesimerkki Taajuusmuuttajan MOVIDRIVE B ramppiajat viittaavat aina ohjearvohyppyyn Í n = /min. Kiihtyvyysarvo a lasketaan seuraavan kaavan avulla: a = v t [ ] [ ] /min a = Ramppiaika min 60 Esimerkki: MOVITOOLS -ohjelmistossa P137 Hätäramppi on asetettu 2 sekunniksi. [ ] /min 2 a = = [ 1/min ] 2 [ min] 60 Muunnos 1/s 2 :ksi: [ 1/min ] 2 a = [ 1/min ] = = 25 [ 1/ s ] 60 [ s] 60 [ s] 59723AFI 59725AXX 59726AXX Ohjelmistoon MOVISAFE CONFIG syötetyt arvot viittaavat mittatilaan. Se tarkoittaa, että moottorin kierrokset on vielä muunnettava mittatilaksi. Pyörivä järjestelmä: Nopeuden laskeminen: 11464AXX v = i vaihde v i moottori lisävaihde 59728AFI v moottori i vaihde i lisävaihde = Moottorin nopeus [1/min] = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde 26 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

27 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Kiihtyvyyden laskeminen: a = i vaihde a i moottori lisävaihde 59729AFI a moottori i vaihde i lisävaihde = Moottorin kiihtyvyys = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde Lineaarinen järjestelmä: Nopeuden laskeminen: 11465AXX v = i vaihde v i moottori lisävaihde D π käyttöpyörä 59731AFI v v moottori i vaihde i lisävaihde D käyttöpyörä = Nopeus [m/min] = Moottorin nopeus [1/min] = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde = Käyttöpyörän halkaisija [m] Kiihtyvyyden laskeminen: a = i vaihde a i moottori lisävaihde D π käyttöpyörä 59732AFI a = Kiihtyvyys [m/min 2 ] a moottori = Moottorin kiihtyvyys [1/min 2 ] i vaihde = Vaihteen välityssuhde i lisävaihde = Lisävaihteen välityssuhde D käyttöpyörä = Käyttöpyörän halkaisija [m] Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 27

28 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Millimetreinä tai minuutteina ilmoitetut tiedot ylittävät usein syötetyn arvoalueen. Näissä tapauksissa millimetrit on muutettava metreiksi (lineaarisessa järjestelmässä) tai minuuteista sekunneiksi (pyörivässä järjestelmässä). Nopeus: v [ mm/ s] v [ m/ s] = 1000 v [ U/min] v [ U/ s] = AXX Kiihtyvyys: 2 2 a[ mm/ s ] a[ m/ s ] = au [ /min ] au [ /min ] au [ / s] = = AXX Anturin liitäntäkaaviot OHJEITA Anturin ja DCS31B:n samanaikaista taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE B liitäntää varten voit tilata SEW-EURODRIVEltä valmiskaapelin tuotenumerolla Valmiskaapelin avulla anturisignaali voidaan jakaa ja anturi liittää lisäkortteihin DCS31B ja DEH11B. Liitettäviä anturityyppejä ovat: Inkrementtianturit Sini/cos-anturit Hiperface -anturit (vain sini/cos -raidat tulkitaan) Absoluuttianturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m CLK+ 3 CLK- 8 DATA+ 1 DATA- 6 DC 0 V DC 24 V AXX Tässä liitännässä DCS31B:n tahdistussignaalit siirtyvät absoluuttianturiin ja tiedot anturista DCS31B:hen. 28 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

29 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Inkrementtianturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m B B A A DC 0 V DC 24 V 5 9 Kuva 7: Inkrementtianturin liitäntä 60552AXX Sini/cos-anturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m COS+ 2 COS- 7 SIN+ 1 SIN- 6 DC 0 V DC 24 V 5 9 Kuva 8: Sini/cos-anturin liitäntä 60553AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 29

30 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Yhden anturin käyttö Kategorian 3 mukaisissa sovelluksissa voidaan käyttää yhtä anturia. Tällöin anturin signaalilähdöt jaetaan lisäkortin DEH11B liitännän X15 ja lisäkortin DSC31B liitännän X85 kesken (Æ seuraava kuva). Takaseinän väylän sisäistä anturijäljittelyä voidaan käyttää anturina 1. Hiperface cos+ 3 RD cossin+ 4 BU YE sin- 6 GN DATA- 7 VT 4 5 DATA+ 8 BK TF/TH/KTY+ 9 BN TF/TH/KTY- 10 WH 11 GYPK U S 12 RDBU PK GY max. 100 m PE DEH11B, X15: PE PE OHJEITA 59388AXX Sovelluksissa, joissa on yksi anturijärjestelmä ja turvakategorian 3 mukainen sini/cos-signaalimuoto, on otettava huomioon anturijärjestelmiä koskevat rajoitukset. Sisäiset diagnoositoimenpiteet tunnistavat alla mainitut virheet ulkoisessa anturijärjestelmässä ja kaapeleissa. Mekaanisia vikoja kuten akselirikkoja ja luistoa ei tunnisteta, mistä syystä ne on suljettava pois järjestelmän rakenteesta vastaavilla toimenpiteillä. Anturin sisäisiä vikoja (sähköisiä ja mekaanisia) on tarkasteltava valmistajan ja tyypin mukaan ja vikojen eliminointimahdollisuudet on tutkittava. Mekaanisen järjestelmän ja anturin rakennetta on tutkittava FMEA-riskianalyysin avulla. DCS31B:n käyttöjärjestelmä tunnistaa seuraavat viat ulkoisessa anturijärjestelmässä. Oikosulut turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Katkokset turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Juuttuminen nollaan tai yhteen yhdessä tai kaikissa turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Suorakulmainen värähtely samanjaksoisten signaalien avulla PE DCS 31B X Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

31 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Ellei käytettyä anturia ole luetteloitu, sen mahdolliset viat on tutkittava yksityiskohtaisesti ja arvioitava FMEA-riskianalyysin avulla. 4.8 Binaarilähtöjen kytkentä DCS31B:ssä on kaikkiaan 6 binaarilähtöä, jotka voidaan yhdistää yksitellen tai ryhmissä: Binaarilähtö Kategoria (EN 954-1) Huomautus DO0_P ja DO0_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava DO0_P DO0_M Ei turvallinen Vain toiminnallinen DO1_P ja DO1_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava DO1_P DO1_M Ei turvallinen Vain toiminnallinen DO2_P ja DO2_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava Binaarilähdöille tehdään kaikissa käyttötiloissa luotettavuustesti. Kytketyssä tilassa kaikkien binaarilähtöjen moitteeton toiminta testataan syklisen testipulssin avulla. Binaarilähtö kytketään testin ajaksi (< 100 µs) kulloinkin voimassa olevaan käänteisarvoon, ts. P-binaarilähtö kytketään hetkeksi 0 V DC-potentiaaliin ja M-binaarilähtö hetkeksi 24 V DC-potentiaaliin. Binaarilähdöt testataan ryhmä- ja yksittäisohjauksen aikana. Binaarilähtö Lähtöjännite Lähtövirta DO0_P DO0_M 0,1 A DO1_P DO1_M DO2_P DO2_M 24 V DC 1,5 A OHJEITA DCS31B:n kokonaisvirtakuormitus saa olla enintään 2 A. Binaarilähtöjen DO0/DO1 lähtöteho riippuu binaarilähdön DO2 ja tahdistuslähtöjen P1 ja P2 lähtötehosta. Binaarilähtöjen ulkoisissa kaapeleissa olevia ristikytkentöjä ja oikosulkuja ei tunnisteta. Siitä syystä turvallisissa lähdöissä on ristikytkentä- ja oikosulkuviat suljettava pois standardin EN ISO taulukon D.4 mukaisesti. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 31

32 4 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä Binaarilähtöjen DO2_P ja DO2_M käyttö Binaarilähtöjä DO2_P ja DO2_M voidaan käyttää ohjaamaan MOVIDRIVE B:n turvallista pysäytystä (X17). X83 1 DO2_P 2 DO2_M MOVIDRIVE MDX61B X SVI24 SOV24 VO24 DGND 59293AXX Yksinapaisesti kytkevä, testaamaton P-binaarilähtö Monivaiheisten käyttöjen tai paljon virtaa tarvitsevien kohteiden liitännöissä voidaan käyttää ulkoisia kontaktoreita. Huom! DCS31B ei tunnista yhden tai useamman ulkoisen koskettimen juuttumista yksinapaisissa, ulkoisesti testaamattomissa liitännöissä. Seuraava kytkentäesimerkki ei ole turvakäyttöihin sopiva. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 DC 24 V DC 0 V Kuva 9: Yksinapainen kytkevä P-binaarilähtö ei sovi turvakäyttöihin! 59268AXX 32 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

33 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Yksinapaisesti kytkevä, testaamaton M-binaarilähtö Edellä olevan kytkennän tavoin seuraava kytkentäesimerkki esittää yksinapaisesti kytkevää, testaamatonta M-binaarilähtöä. Seuraava kytkentäesimerkki ei ole turvakäyttöihin sopiva. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 DC 24 V DC 0 V Kuva 10: Yksinapaisesti kytkevä M-binaarilähtö ei sovi turvakäyttöihin! 59267AXX HUOM! Yksinapaisia, ulkoisen turvakoskettimen valvonnalla varustettuja liitäntöjä saa käyttää turvakäytöissä turvakategoriaan 2 saakka! Merkinantokoskettimen tila voidaan turvakategoriaan 2 saakka osoittaa ja tulkita binaarilähtöjen DO1 / DO2 tai kenttäväyläliittymän kautta. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 33

34 4 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO0 Kaksikanavainen liitäntä voidaan toteuttaa myös testatulla lähdöllä. Edellytyksenä on tällöin testatuilla, pakko-ohjatuilla koskettimilla ja testikoskettimella (avautuvalla koskettimella) varustetun kytkinyksikön käyttö. Valvontakosketin saa virran tahdistuslähdön P1 kautta ja se luetaan minkä tahansa tulon kautta. Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi EMU1 (Emergency Monitoring Unit 1) on konfiguroitava oikein. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI AXX Kuva 11: Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella kosketinvalvonnalla varustettu binaarilähtö HUOM! Kaksikanavaisia, ulkoisen turvakoskettimen valvonnalla varustettuja releiden liitäntöjä saa käyttää turvakäytöissä turvakategoriaan 2 saakka! Merkinantokoskettimen tila voidaan kategoriaan 2 saakka osoittaa ja tulkita toisen apulähdön kautta, esim. DO0_M. 34 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

35 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO0 Kategorian 3 ja 4 mukaisissa turvakäytöissä kaksi täydentävää binaarilähtöä kytketään ryhmänä ja ne ohjaavat kahta ulkoista tehokontaktoria. DO0_P 1 DO0_M 2 X X83 DO2_P DO2_M 1 2 X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI Kuva 12: Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO AXX HUOM! Ota huomioon binaarilähtöjen suurin sallittu lähtövirta ja kontaktorien suurin sallittu virrankulutus. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 35

36 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita 5 Käyttöönotto 5.1 Käyttöönotto-ohjeita Edellytykset Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on, että järjestelmä on konfiguroitu oikein että parametrien asetukseen käytettävä ohjelmisto MOVISAFE CONFIG on asennettu. Ohjelmaversio on tallennettu MOVISAFE -ohjelma-romille, Edition 02/2007, tuotenumero MOVITOOLS -versio 4.50 tai myöhempi MOVIDRIVE MDX61B:n laiteohjelmistoversio tai myöhempi Tarkat konfigurointiohjeet ja parametrien selitykset löytyvät parametriohjelmistojen MOVISAFE CONFIG ja käyttöohjelmiston MOVITOOLS online-ohjeista. Parametriohjelmiston MOVISAFE CONFIG käyttö edellyttää: että USB-lukko (tuotenumero ) on aktivoitu käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 2000 tai XP vaadittu kiintolevymuisti: n. 100 MB työmuisti: vähintään 256 MB, suositeltu 512 MB tai suurempi tarvittavat laitteisto-osat: Liittymätyypin muunnin UWS21A (RS232 Æ RS485) tai liittymätyypin muunnin USB11A (USB Æ RS485). Lisätietoja laitteisto-osista on luettelossa MOVIDRIVE MDX60B/61B. Käyttöönottovaiheet Varmista, että DCS31B:n asennus, kaapelointi, liitinten kytkennät ja turvakatkaisut on suoritettu oikein ja käyttöä vastaavalla tavalla. Estä moottorin tahaton käynnistyminen sopivilla toimenpiteillä. Estä loukkaantumiset ja konevauriot sovellukseen sopivilla lisätoimenpiteillä. Kytke verkkojännite ja tarvittaessa virransyötön 24 V DC -lisälaite. Käynnistä käyttölaite ja MOVIDRIVE MDX61B käyttöohjeessa "MOVIDRIVE MDX60B/61B" olevan kuvauksen mukaan. Parametroi ja ohjelmoi DCS31B sovelluksenne mukaan. Tehdasasetusta ei tarvitse suorittaa. Mikäli tehdasasetus on aktivoitu, MOVIDRIVE MDX61B:n liitinkytkennät ja parametrit asetetaan takaisin perussäätöarvoihin. Aseta DCS31B:n vika- ja hälytysreagointi parametreilla P555/P556 asentoon "EI REAGOINTIA" tai "VIKAILM. NÄYTTÖ" (Æ Luku 5.2 "Parametrien kuvaukset"). Asetettu virhereagointi aktivoidaan myös taajuusmuuttajan tilassa SÄÄTIMEN LUKITUS. Suorita validointi (Æ kappale 6 "Validointi"). Laadi validointiraportti (Æ kappale 5.4 "Validointiraportti"). 36 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

37 Käyttöönotto Parametrien kuvaukset I Parametrien kuvaukset Parametriryhmä P55x Turvakytkimet DCS sisältää DCS31B:lle tarkoitetut näyttö- ja asetusarvot. Tehdasasetus on merkitty alleviivauksella. P550 turvakytkimen DCS tila Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P550 osoittaa DCS31B:n kulloinkin vallitsevan tilan. AJO: Normaali toiminta. SEIS: DCS31B:n toiminta on pysäytetty ohjelmointiliittymän kautta. HÄLYTYS: DCS31B on antanut hälytyksen. VIKA: DCS31B on antanut vikailmoituksen. Vika- tai hälytysilmoitus voidaan lukea DCS31B:n vikamuistista: huoltoliittymän X87 kautta ohjauspaneelista DBG60B parametrointiohjelmalla MOVISAFE CONFIG, kun P555/P556 on asetettu asentoon "EI REAGOINTIA". P551 binaaritulot DCS DI1... DI8 Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P551 osoittaa DCS31B:n binaaritulojen kulloinkin vallitsevan tilan järjestyksessä DI1 DI8. P552 binaarilähdöt DCS DO0_P... DO2_M Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P552 osoittaa DCS31B:n binaaritulojen kulloinkin vallitsevan tilan seuraavassa järjestyksessä: DO0_P DO0_M DO1_P DO1_M DO2_P DO2_M P553 sarjanumero DCS Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P553 osoittaa DCS31B:n sarjanumeron. Näyttöön ilmestyvän sarjanumeron on oltava identtinen MOVIDRIVE MDX61B:hen kiinnitetyn DCS31B:n tyyppikilpeen merkityn sarjanumeron kanssa. Sarjanumero on merkittävä validointiraporttiin (Æ Luku "Validointi"). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 37

38 5 I 0 Käyttöönotto Parametrien kuvaukset P554 CRC DCS Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri CRC DCS osoittaa DCS31B:hen tallennetun ohjelman CRC-tarkistuksen (cyclic redundancy check). CRC on merkittävä validointiraporttiin (Æ Luku "Validointi"). P555 virhereagointi DCS / P556 hälytysreagointi DCS Tehdasasetus: PYSÄYTYS / VIKA Jos DCS31B lähettää vikailmoituksen (P555) tai hälytyksen (P556), muuttaja reagoi asetuksen mukaisella tavalla. Seuraavat reaktiot voidaan ohjelmoida: Reaktio EI REAGOINTIA VIKANÄYTTÖ Kuvaus Vika ei ilmesty näyttöön eikä virhereaktiota tapahdu. Lähetetty vikailmoitus jätetään huomiotta. Vika ilmestyy näyttöön (7-lohkonäyttö ja SHELL), vikalähtö asetetaan (mikäli ohjelmoitu). Laitteessa ei kuitenkaan tapahdu virhereaktiota. Vika voidaan kuitata palautuspainikkeella (liitin, RS485, kenttäväylä, Auto-kuittaus). P557 Oloarvolähde DCS Säätöalue : Moottorianturi (X15) / ulk. anturi (X14) / absoluuttianturi Jos parametrointiohjelmassa MOVISAFE CONFIG asetetaan anturiksi 1 optio "Anturi muuttaja", parametrin P557 asetuksessa määritetään, minkä anturisignaalin DCS31B tulkitsee. 38 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

39 Käyttöönotto Kytkentäjaksot I Kytkentäjaksot DCS31B:n jokaisen uudelleen käynnistyksen jälkeen suoritetaan virheettömän toiminnan aikana seuraavat käyttötilat, jotka näkyvät myös etusivulla olevissa tilan merkkilampuissa. DCS31B A/F WD B A Tilan merkkilamppu LED A/F: Hälytys / virhe LED WD: Vahtikoira LED B: Järjestelmä B LED A: Järjestelmä A 60577AXX Käyttötila LED-näyttö Tila Kuvaus 1 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu KÄYNNISTYS 1,2 sekunnin 2 LÄHETYSvälein) KONFIG LED "WD" sammunut LED "A/F" sammunut 3 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu 0,8 sekunnin välein) LED "WD" sammunut LED "A/F" sammunut 4 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu 0,4 sekunnin välein) LED "WD" palaa LED "A/F" sammunut K.OTTO VÄYL.K. AJO Molempien prosessorijärjestelmien synkronointi ja konfigurointi-/laiteohjelmistotietojen testaus Konfigurointi-/laiteohjelmistotietojen jakauma ja näiden tietojen uudelleentestaus. Sen jälkeen konfigurointitietojen aluetestaus. Mikäli käytössä Vahtikoira on aktivoitu, ts. kaikki lähdöt voidaan kytkeä. HUOM! Käyttötiloissa 1, 2 ja 3 laiteohjelmisto katkaisee lähdöt automaattisesti. Käyttötilassa "AJO" (käyttötila "4") lähtöjä ohjataan käytössä olevalla PLC-ohjelmalla. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 39

40 5 I 0 Käyttöönotto Validointiraportti 5.4 Validointiraportti Käyttäjän on onnistuneen käyttöönoton ja parametroinnin jälkeen varmistettava käytetyt turvatoiminnot tarkastamalla ja dokumentoimalla parametrit ja liitännät. Tällöin käytetään apuna parametrointiohjelmaa MOVISAFE CONFIG. Validointiraportti voidaan valita suoraan ohjelmointiliittymän valikkokohdasta [Tiedosto] / [konfigurointiraportti]. Validointiraportin ensimmäistä sivua voidaan käyttää laitteistoa koskeviin yleistietoihin (laitos, asiakas, toimittaja, asettaja jne.). Validointiraportin toiselle sivulle voidaan rekisteröidä lisää laitteistoa/konetta koskevia tietoja. Nämä tiedot ovat informatiivisia, vaikka niiden sisältö ja laajuus onkin sovitettava vastaanottopaikan/testaajan mukaan. Validointiraportin viimeinen sivu sisältää erillisen selvityksen turvateknisestä tarkastuksesta. Seuraavat tiedot on aina mainittava: Sarjanumero (sama kuin tyyppikilpeen merkitty sarjanumero) Luetun sarjanumeron ja DCS31B:n tyyppikilpeen merkityn sarjanumeron vastaavuus Rakenneryhmän identiteetti Tässä kohdassa turvarakenneryhmän vastaava testaaja vahvistaa, että ohjelmointiliittymässä ilmoitettu CRC on identtinen DCS31B:hen tallennetun CRC:n kanssa. Tämä CRC-allekirjoitus koostuu viisinumeroisesta luvusta, joka on esitetty diagnoosi-järjestelmätietoihin sisältyvän konfigurointityökalun yhteysdialogissa, jolloin DCS31B:llä on oltava aktivoitu yhteys. Validointiraportti tuotetaan painamalla tallennuspainiketta kaikkien header-tietojen syöttämisen jälkeen. Parametrointityökalu luo tällöin tekstitiedoston (.TXT) parametri-/ohjelmistotietueen tiedostonimellä. Tekstitiedosto sisältää seuraavat tiedot: Kolme sivua edellä muokattuja header-tietoja Antureiden konfiguroinnin Käytettyjen valvontatoimintojen parametrit Luettelon valvontatoiminnoista, joita ei tarvita. Myös nämä toiminnot on tarkastettava! OHJEITA Validointiraportin laatiminen edellyttää, että oikeat ohjelmisto- ja parametritiedot on ladattu. Laitteiston/koneen kaikki luetellut parametrit ja ohjelmisto-ohjeet on validoitava ja vahvistettava käsin validointiraportissa. Testaajan on validoitava kaikki tulostetussa validointiraportissa konfiguroidut tiedot vielä uudestaan. Käytettyjen valvontatoimintojen kaikki raja-arvot on tarkastettava. Tulostettu AWL-koodi on validoitava. 40 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli DCS21B/31B. Julkaisuajankohta 03/2008 11648732 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli DCS21B/31B. Julkaisuajankohta 03/2008 11648732 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli DCS21B/31B Julkaisuajankohta 03/2008 11648732 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Käyttöohje MOVISAFE 100A UCS21A/31A/41A. Julkaisuajankohta 02/2007 11528346 / FI

Käyttöohje MOVISAFE 100A UCS21A/31A/41A. Julkaisuajankohta 02/2007 11528346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVISAFE 100A UCS21A/31A/41A Julkaisuajankohta 02/2007 11528346 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli MOVISAFE DCS21B/31B

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli MOVISAFE DCS21B/31B Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli MOVISAFE DCS21B/31B Julkaisuajankohta 12/2009 16792130 / FI SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23069821_1116* Korjaus Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Painos 11/2016 23069821/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 09/2006 GA430000 11483539 / FI

Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 09/2006 GA430000 11483539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/61B GA430000 Julkaisuajankohta 09/2006 11483539 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-OSSD1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361530 11371544 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361530 11371544 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX6B Tahdistuskortti DRSB FA36530 Julkaisuajankohta 09/2005 37544 / FI Käsikirja

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTT190L-P3536 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTT190L-P3536 6055958 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot