Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/2007 11553944 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B Julkaisuajankohta 04/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Turvaohjeet Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Kuljetus, varastointi Käyttökuntoon saattaminen Sähköliitäntä Toiminta Käsitemäärittelyt Muut voimassa olevat dokumentit TÜV-sertifikaatti Laitteistorakenne Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet Tyyppikilpi DCS31B:n laiterakenne Asennus Yleisiä asennusohjeita DCS31B:n asennus Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Binaarilähtöjen kytkentä Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita Parametrien kuvaukset Kytkentäjaksot Validointiraportti Validointi Prosessi Kunnossapito Laitteen modifiointi/muutokset Jätehuolto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 3

4 Sisällysluettelo 8 Paikallinen diagnoosi Tila-LEDin merkitys Virhe- ja hälytysluokat Vikailmoitukset Hälytysilmoitukset Tekniset tiedot Pistoliitin Reaktioajat DCS31B Liite Tuloyksiköiden kuvaus Luettelo SEW-EURODRIVEn suosittelemista antureista Hakemisto Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

5 Turvaohjeet 1 1 Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Ohjeen laiminlyönnistä johtuvat seuraukset Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. VARO! Käsikirjan ohjeiden noudattaminen on häiriöttömän toiminnan ja mahdollisten korvausvaatimusten käsittelyn edellytys. Tutustu käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. Vastuusta vapautuminen: Käsikirjan ohjeiden noudattaminen on DCS31B:n turvallisen käytön sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa tällöin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 5

6 2 Turvaohjeita Yleistä 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on varmistettava, että perustavat turvaohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVEn puoleen. 2.1 Yleistä Älä asenna tai ota käyttöön viallisia tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Taajuusmuuttajissa voi käytön aikana olla niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, paljaita ja mahdollisesti myös liikkuvia ja pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Suojusten luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Lisätietoja tuotetta koskevista dokumenteista. 2.2 Kohderyhmä Kaikki asennukseen, käyttöönottoon, häiriöiden poistoon ja kunnossapitoon liittyvät työt on jätettävä ammattitaitoisen sähkömiehen tehtäviksi (standardeja IEC tai CENELEC HD 384 tai DIN VDE 0100 ja IEC tai DIN VDE 0110 sekä kansallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava). Ammattitaitoisia sähkömiehiä ovat näiden turvaohjeiden tarkoittamassa mielessä henkilöt, jotka ovat perehtyneet tuotteen pystytykseen, asennukseen, käyttöönottoon, ohjelmointiin, parametrointiin sekä käyttöön ja joilla on tehtävien vaatima ammatillinen pätevyys. Heidän on lisäksi tunnettava kulloinkin voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja lait, ja ennen kaikkea standardin EN turvakategorian 4 mukaiset vaatimukset sekä muut näissä dokumenteissa mainitut normit, direktiivit ja lait. Näillä henkilöillä on oltava erityinen ammatillinen lupa turvateknisten standardien mukaisten laitteiden, järjestelmien ja virtapiirien käyttöönottoon, ohjelmointiin, parametrointiin, merkitsemiseen ja maattoon. Kaikki muiden osa-alueiden, kuten kuljetuksen, varastoinnin, käytön ja jätehuollon työt on jätettävä vastaavalla tavalla koulutettujen henkilöiden vastuulle. 6 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

7 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukainen käyttö DCS31B on tarkoitettu asennettavaksi taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B, rakennekokoihin 1 6. Koneisiin asennettaessa DCS31B:n käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty, kunnes on todettu, että kone täyttää EU:n direktiivin 98/37/EY (konedirektiivi) vaatimukset; EN on otettava huomioon. Käyttöönotto (ts. määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen) on sallittu vain, mikäli sähkömagneettista mukautuvuutta koskevan EMC-direktiivin (89/336/ETY) vaatimukset täyttyvät. Tuotteisiin sovelletaan myös EMC-testimääräyksiä EN , EN , EN , EN ja EN Tekniset tiedot sekä liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä ja dokumenteista, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 2.4 Kuljetus, varastointi Kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita on noudatettava. Ilmasto-olojen on vastattava teknisten tietojen mukaisia raja-arvoja. 2.5 Käyttökuntoon saattaminen Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien ohjeiden mukaisella tavalla. DCS31B on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana on varottava erityisesti rakenneosien taipumista ja/tai eristysvälien muuttumista. Elektroniikkakomponenttien ja koskettimien koskettelua on vältettävä. DCS31B sisältää elektrostaattisesti herkkiä laitteita, jotka rikkoutuvat helposti epäasiallisen käsittelyn seurauksena. Sähköisiä komponentteja ei saa vahingoittaa mekaanisesti tai turmella muulla tavoin (loukkaantumiset mahdollisia!). Seuraavat sovellukset ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. käyttö siirreltävissä sovelluksissa 2.6 Sähköliitäntä Jännitteistä DCS31B:tä käsiteltäessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia tapaturmien torjuntamääräyksiä (esim. BGV A3). Sähköasennukset on tehtävä asianomaisten määräysten mukaisesti (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen osalta). Tuotedokumentit sisältävät täydentäviä ohjeita. Turvakytkimen tuotedokumentit sisältävät EMC-kelpoista asennustapaa kuten häiriösuojausta, suodattimien sijoitusta ja kaapelointia koskevia ohjeita. EMC-lainsäädännön mukaisten raja-arvojen noudattaminen on laitteiston/koneen valmistajan vastuulla. Suojaustoimenpiteiden ja suojusten on oltava voimassa olevien määräysten mukaiset (esim. EN 60204). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 7

8 2 Turvaohjeita Toiminta 2.7 Toiminta Laitteistot, joihin DCS31B:llä varustettu taajuusmuuttaja on asennettu, on tarvittaessa varustettava kulloinkin voimassa olevien turvamääräysten, kuten teknisiä työvälineitä koskevien lakien ja tapaturmien torjuntamääräysten, mukaisilla valvonta- ja suojajärjestelmillä. Kaikki suojukset, luukut ja ovet on pidettävä kiinni käytön aikana. Toimintatilan LED-merkkivalon ja muiden näyttölaitteiden sammuminen ei ole merkki siitä, että laite on erotettu sähköverkosta ja jännitteetön. Moottorin pysähtyminen voi johtua mekaanisesta juuttumisesta tai laitteen sisäisistä turvatoiminnoista. Häiriön aiheuttajan poistaminen tai kuittaus voi aiheuttaa käyttölaitteen automaattisen uudelleen kytkeytymisen. Ellei tämä ole käytettävän koneen osalta turvallisuussyistä sallittua, on laite erotettava sähköverkosta ennen häiriönpoiston aloittamista. 2.8 Käsitemäärittelyt MOVISAFE -nimikettä käytetään kaikkien MOVISAFE 100B -tuotelinjan johdannaisten yläkäsitteenä. Kun käyttöohjeessa viitataan johonkin tiettyyn johdannaiseen, siitä käytetään sen täydellistä nimikettä. Myöhemmin käytetty käsite "turvallinen" viittaa aina luokitteluun standardin EN mukaisesta turvallisesta toiminnasta. Parametrointiohjelmisto "MOVISAFE CONFIG" on MOVISAFE -järjestelmässä käytetty ohjelmointi- ja konfigurointityökalu. 2.9 Muut voimassa olevat dokumentit Kuvaus MOVISAFE -kytkimen konfigurointi (ilman kenttäväylää) parametrointiohjelmistolla "MOVISAFE CONFIG". Käytetyn parametroinnin validointiraportti Viite Online-apu MOVISAFE CONFIG (Æ MOVISAFE ohjelma-rom, Edition 02/2007, tuotenumero ) Turvatekninen testaus. Testi voidaan suorittaa parametrointiohjelmalla MOVISAFE CONFIG ja se toimii hyväksymistestipöytäkirjana. Hyväksyminen TÜV-sertifikaatti DCS31B-turvakytkimelle (Æ MOVISAFE ohjelma-rom, Edition 02/2007, tuotenumero ) 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

9 Turvaohjeita TÜV-sertifikaatti TÜV-sertifikaatti 60048AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 9

10 3 Laitteistorakenne Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet 3 Laitteistorakenne 3.1 Tyyppimerkinnät ja laiteominaisuudet DCS31B Nopeusvalvonta: Käyntinopeuden valvonta Lepotilan valvonta Suunnanvalvonta Hätäpysäytysvalvonta Sijainnin valvonta Sijaintialueen valvonta Liikealueen valvonta Tavoitesijainnin valvonta 8 digitaalista tuloa 2 tahdistuslähtöä 6 digitaalista apulähtöä Anturiliittymä SSI / inkrementti / sin/cos Diagnoosi- ja konfigurointiliittymä 10 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

11 Laitteistorakenne Tyyppikilpi Tyyppikilpi DCS31B:n tyyppikilpi DCS31B:llä varustetun taajuusmuuttajan mukana toimitetaan kaksi tyyppikilpeä. Toinen tyyppikilvistä (Æ seuraava kuva) on kiinnitetty DCS31B:n jousipitimeen. Siihen on merkitty DCS31B:n tuotenumero ja sarjanumero AXX MOVIDRIVE :n tyyppikilpi Tyyppikilvistä toinen (Æ seuraava kuva) on kiinnitetty taajuusmuuttajaan MOVI- DRIVE MDX61B. Siihen on merkitty: tyyppimerkintä tuotenumero sarjanumero tulotiedot versiomalli viittaus käsikirjassa oleviin reagointiaikoihin sallitut standardit 59492AXX HUOM! Jos DCS31B toimitetaan erikseen, mukana oleva tyyppikilpi on kiinnitettävä taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 11

12 3 Laitteistorakenne DCS31B:n laiterakenne 3.3 DCS31B:n laiterakenne DCS31B [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 59385AXX [1] Tilan merkkilamppu: Hälytys / virhe Tilan merkkilamppu: Vahtikoira Tilan merkkilamppu: Järjestelmä B Tilan merkkilamppu: Järjestelmä A [2] X80: Jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V [3] X81: Binaaritulojen DI1... DI8 liitäntä ja tahdistussignaalit P1, P2 [4] X82: Binaarilähtöjen DO0 / DO1 liitäntä [5] X83: Binaarilähdön DO2 liitäntä [6] X84: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (SSI) liitäntä [7] X85: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (SSI) liitäntä [8] X87: liittymän liitäntä 12 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

13 Asennus Yleisiä asennusohjeita 4 4 Asennus 4.1 Yleisiä asennusohjeita OHJEITA Asenna binaaritulojen ja kosketinvalvonnan signaalijohtimet erilleen toisistaan. Asenna ainakin tehojohtimet erilleen signaalijohtimista. Lähtöihin X82 ja X83 liitetyt kaapelit saavat olla enintään 30 metrin pituisia. 4.2 DCS31B:n asennus OHJEITA DCS31B:n voi asentaa vain MOVIDRIVE MDX61B:n rakennekokoihin 1 6, mutta ei kokoon 0. DCS31B-lisäkortti on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. Ennen työn aloittamista Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: SEIS! Varauksen purkaminen Elektronisten komponenttien vaurioituminen. Tee taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise jännitteensyöttöliitäntä DC 24 V ja verkkojännite pois päältä. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (antistaattinen nauha, sähköä johtavat kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskettamista. Irrota ohjauspaneeli (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Ohjauspaneelin irrotus / asennus") ja etukansi (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Etukannen irrotus / asennus") ennen lisäkortin asennusta. Aseta etukansi (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Etukannen irrotus / asennus") ja ohjauspaneeli (Æ Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Ohjauspaneelin irrotus / asennus") takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jälkeen. Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se siitä vasta juuri ennen asentamista. Tartu lisäkorttiin aina vain piirilevyn reunoista. Älä kosketa sen rakenneosiin. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 13

14 4 Asennus DCS31B:n asennus Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1 6) AXX 1. Irrota lisäkortin pitimen kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidin suoraan ulos liitinpaikaltaan (ei vinoon!). 2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat kiinnitysruuvit. Irrota musta kansilevy. 3. Aseta lisäkortti kiinnitysruuvien avulla tarkasti pitimessä oleviin aukkoihin. 4. Aseta lisäkortin pidin, johon lisäkortti on asennettu, liitinpaikkaan painamalla kohtalaisen voimakkaasti. Kiinnitä optiokortin pidin jälleen kiinnitysruuveilla. 5. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä. 14 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

15 Asennus Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Liitäntä ja liittimien kuvaus DCS31B Tuotenumerot DCS31B: OHJEITA DCS31B:n asennus ja irrottaminen on mahdollista vain taajuusmuuttajan MOVI- DRIVE MDX61B rakennekokojen 1 6 yhteydessä. DCS31B on työnnettävä lisäkortille varattuun korttipaikkaan. DCS31B:n käyttöjännite on 24 V DC. Virrankulutus on yhteensä 2 A DC. DCS31B, näkymä edestä DCS31B X84 X85 X87 A/F WD B A X83 X82 X81 X Kuvaus LED Hälytys / vika LED vahtikoira LED järjestelmä B LED järjestelmä B LED/ Liitin LED A/F LED WD LED B LED A X80: Syöttöjännitteen liitäntä X80:1 X80:2 X81: Binaaritulojen liitäntä X81:1 P1 X81:2 DI1 X81:3 DI2 X81:4 DI3 X81:5 DI4 X81:6 P2 X81:7 DI5 X81:8 DI6 X81:9 DI7 X81:10 DI8 X82: Binaaritulojen DO0, DO1 liitäntä X82:1 DO0_P X82:2 DO0_M X82:3 DO1_P X82:4 DO1_M X83: Binaarilähdön DO2 liitäntä X83:1 DO2_P X83:2 DO2_M X84: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (anturi 1) liitäntä X85: Inkrementti-, sini/cos-, absoluuttianturin (anturi 2) liitäntä X84:1 X84:2 X84:3 X84:4 X84:5 X84:6 X84:7 X84:8 X84:9 X85:1 X85:2 X85:3 X85:4 X85:5 X85:6 X85:7 X85:8 X85:9 Toiminto LED-lamput osoittavat DCS31B:n kulloisenkin tilan. (Æ Luku "Paikallinen diagnoosi") 24 V DC 0V24 vertailupotentiaali Tahdistussignaali 1 turvallisille tuloille, 24 V DC tahdistettu Tulo 1 Tulo 2 Tulo 3 Tulo 4 Tulo 5 Tahdistussignaali 2 turvallisille tuloille, 24 V DC tahdistettu Tulo 6, kiinteä asetus Kuittaus Tulo 7 Tulo 8 HISIDE - lähtö 0 LOSIDE - lähtö 0 HISIDE - lähtö 1 LOSIDE - lähtö 1 HISIDE - lähtö 2 LOSIDE - lähtö 2 Kytkentä liitetyn anturin mukaan (Æ Luku "Tekniset tiedot"). Kytkentä liitetyn anturin mukaan (Æ Luku "Tekniset tiedot"). X87: liittymän liitäntä X87 liittymä Siirtonopeus: 38,4 kbaud Vain kahden pisteen välistä yhteyttä varten 59387AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 15

16 4 Asennus Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi 4.4 Toimenpiteet sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) aikaansaamiseksi DCS31B on suunniteltu teollista käyttöä varten (tuotteisiin sovelletaan EMC-testimääräyksiä EN ). Edellytyksenä on, että koko järjestelmän sähkömagneettinen yhteensopivuus on varmistettu asiaan kuuluvien, tunnettujen toimenpiteiden avulla. DCS31B:n määräystenmukainen käyttö varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä: Varmista, että DCS31B:n jännitteensyöttöjohtimet ja taajuusmuuttajan MOVI- DRIVE MDX61B "kytkevät lähdöt" sijoitetaan eri paikkoihin. Asenna taajuusmuuttajan signaalijohtimet ja tehojohtimet erillisiin kaapelikouruihin. Kaapelikourujen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 10 mm. Käytä sijainti- ja nopeusanturien liittämiseen vain suojajohtimia. Signaalinsiirtokaapelin on täytettävä EIA485-standardin (aikaisemmin RS485) mukaiset vaatimukset. Varmista, että suojavaippa kiinnittyy oikein sijainti- ja nopeusantureiden 9-napaisiin Sub-D-pistokkeisiin ja että suojaus suoritetaan oikein anturipuolella. Vain metallisten tai metallipintaisten käyttö on sallittua. Huolehdi siitä, että DCS31B:n läheisyydessä oleva taajuusmuuntaja on asennettu EMC-määräysten mukaisesti. Kiinnitä erityistä huomiota kaapelointiin ja moottorijohtimen suojavaipan käsittelyyn sekä jarruvastuksen liittämiseen. Kaikki DCS31B:n läheisyydessä olevat kontaktorit on varustettava asianmukaisilla häiriönpoistolaitteilla. 16 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

17 Asennus Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite Ulkoinen virransyötön 24 V DC -lisälaite DCS31B vaatii 24 V DC:n käyttöjännitteen (SELV tai PELV, EN 50178). Tarkoitukseen varatun verkkolaitteen suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon seuraavat toimintaedellytykset: Käyttöjännitteen alin ja ylin toleranssi on ehdottomasti huomioitava. Toleranssi vähintään ( 15 %) enintään (+15 %) Nimellisjännite = 24 V DC 24 V DC 15 % = 20,4 V DC 24 V DC +15 % = 27,6 V DC Käyttöjännitteen aaltoisuuden pitämiseksi mahdollisimman alhaisena suosittelemme 3-vaiheisen verkkolaitteen tai elektronisäätöisen laitteen käyttöä. Verkkolaitteen on oltava EN standardin vaatimusten mukainen (jännitekatkos). DCS31B:n ulkoinen virransyötön lisälaite 24 V DC syöttää virran sisäisen elektroniikan ohella myös ulkoisiin nopeus- ja sijaintiantureihin. Nämä on suojattu erikseen oikosululta. Käytettyjen antureiden virrankulutus ei saa olla yli 300 ma DC. Mikäli käytetään tätä suurempaa käyttövirtaa vaativia antureita, niiden virransyöttö on järjestettävä erikseen. Turvallinen galvaaninen erotus virransyöttöverkkoon (esim. 230 V AC) on kuitenkin aina varmistettava. Valitse tarkoitukseen verkkolaitteet, jotka vastaavat standardien DIN VDE0551, EN ja DIN VDE0160 vaatimuksia. Sopivan laitevalinnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös toisiopuolen potentiaalintasaukseen PE:n ja 0 V DC:n välillä. Varusta DCS31B ulkoisesti varokkeella 2 A. Liitäntäkaapelin suunnittelussa on otettava huomioon paikalliset määräykset. DCS31B:n ulkoisen jännitteen sieto on 32 V DC. 4.6 Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä DCS31B:ssä on 8 binaarilähtöä (DI1 DI8). Niitä voidaan käyttää tahdistettujen tai tahdistamattomien yksi- tai kaksikanavaisten anturien liitäntään. HUOM! Jotta esiintyvät vikailmoitukset voidaan kuitata, binaaritulo DI6 on konfiguroitava kuittaustuloksi. Liitettyjen signaalien "High"-tason on oltava 24 V DC (+15 V DC V DC) ja "Low"- tason 0 V DC ( 3 V DC V DC). Tuloissa on tulosuodattimet. Laitteen sisäinen diagnoositoiminto tarkastaa sykleittäin binaaritulojen ja tulosuodattimien moitteettoman toiminnan. Kun vika on tunnistettu, DCS31B kytkee päälle hälytystilan ja näyttää sen (Æ Luku "Paikallinen diagnoosi"). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 17

18 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Tahdistuslähtöjen P1 ja P2 käyttö Binaaritulojen DI1 DI8 lisäksi DCS31B:ssä on kaksi tahdistuslähtöä P1 ja P2. Tahdistuslähdöt P1 ja P2 ovat kytkeviä 24 V DC -lähtöjä, jotka on tarkoitettu vain binaaritulojen (DI1... DI8) valvontaan. Tahdistuslähtöjä ei saa käyttää muihin sovelluksen sisäisiin toimintoihin. Kunkin tahdistuslähdön kytkentätaajuus on 240 Hz (erillinen). Suunnittelussa on otettava huomioon, että lähtöjä saa kuormittaa enintään 300 ma:n kokonaisvirralla. HUOM! Kun tahdistusta ei käytetä, binaarituloja saa käyttää yksikanavaisissa, itseään valvovissa antureissa standardin EN turvakategorian 2 mukaisissa sovelluksissa. Kaksikanavaisilla antureilla ja 24 tunnin sisällä suoritetulla toimintatestillä kaksikanavaisilla antureilla voidaan ilman tahdistusta saavuttaa turvakategoria 4, ilman 24 tunnin sisällä suoritettavaa toimintatestiä turvakategoria 3. On muistettava, että oikosulku ulkoisissa kaapeleissa eri tulojen välillä ja DCS31B:n käyttöjännitteeseen täytyy sulkea pois ulkoisilla toimenpiteillä, etenkin sopivalla kaapeloinnilla. DCS31B:n jokainen binaaritulo voidaan konfiguroida erikseen seuraaville signaalilähteille: Binaaritulo liitetään pulssiin P1 Binaaritulo liitetään pulssiin P2 Binaaritulo liitetään DC-24-V:n kestojännitteeseen HUOM! Alla esitetyissä kytkentäesimerkeissä edellytetään, että käytetyt kytkinyksiköt täyttävät standardin EN tavoitellun kategorian mukaiset vaatimukset ja että ne ovat saaneet turvateknisen hyväksynnän kuhunkin käyttötapaukseen. 18 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

19 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä 4 Yksikanavainen anturi, testaamaton X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI DC 24 V DC 0 V Kuva 1: Yksikanavainen anturi, testaamaton 59258AXX HUOM! Yksikanavainen anturi liitetään DCS31B:hen ilman tahdistusta. DCS31B ei voi tunnistaa signaalisiirron oikosulkua tai katkosta. Huom! Tätä konfigurointia ei saa käyttää turvallisiin sovelluksiin ilman ulkoisia lisätoimenpiteitä! Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 19

20 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Kaksikanavainen anturi, testaamaton Varmista ennen kaksikanavaisten antureiden (homogeenisten tai monimuotoisten) käyttöä, että niillä on kyseiseen käyttökohteeseen vaadittu hyväksyntä. P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI X81 DC 24 V DC 0 V Kuva 2: Kaksikanavainen anturi (homogeeninen), testaamaton 59259AXX Kaksikanavaisten homogeenisten antureiden käyttö ilman tahdistusta voi aiheuttaa ongelmia. Kaksikanavaisen anturin johtimessa, esim. kaapelissa, esiintyvät oikosulut eivät ole tunnistettavissa. Turvallinen käyttötapa voidaan varmistaa vain käyttämällä erillisiä kaapeleita ja sulkemalla oikosulku pois liittimistä. P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI X81 DC 24 V DC 0 V Kuva 3: Kaksikanavainen anturi (monimuotoinen), testaamaton 59260AXX DCS31B voi käyttää kaksikanavaisia monimuotoisia antureita ilman tahdistusta turvallisella tavalla. HUOM! Kummallakin kytkennällä voidaan saavuttaa standardin EN turvakategoria Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

21 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä 4 Yksikanavainen anturi, testattu Varmista, että kyseinen anturi on hyväksytty vikaturvalliseen käyttökohteeseen. X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI8 P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 4: Tahdistuksella varustettu yksikanavainen anturi 59261AXX Tahdistuksella varustettua yksikanavaista anturia käytettäessä anturi liitetään tahdistuslähtöön P1 tai P2. Tahdistus on vielä luokiteltava DCS31B:tä vastaavaksi. Yksikanavaista, tahdistuksella varustettua anturia käytettäessä tunnistetaan seuraavat viat: Oikosulku käyttöjännitteessä 24 V DC Oikosulku 0 V DC Kaapelikatkos (sähkökatkos on turvallinen tila!) Oikosulku anturin kummankin liitännän välisessä kaapelissa vaatii kuitenkin varovaisuutta, koska sitä ei tunnisteta. Myöskään oikosulkua P1:n ja DI1:n välillä ei tunnisteta. Kun käytetään sopivaa kytkinyksikköä ja kun anturin kaapelointi on tehty huolella, voidaan saavuttaa standardin EN turvakategoria 3. HUOM! Turvakategoria 3 voidaan saavuttaa, mikäli DI1:n ja P1:n välinen sekä anturin liitäntöjen välinen oikosulku voidaan sulkea pois. Viat voidaan eliminoida standardin EN ISO taulukon D8 mukaisesti. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 21

22 4 Asennus Binaaritulojen DI1 DI8 liitäntä Kaksikanavainen anturi, testattu Kun homogeenisessa anturissa käytetään kahta itsenäistä tahdistussignaalia, kaikki oikosulut sekä 24 V DC- ja 0 V DC-liitännät voidaan tunnistaa. Turvakäyttöihin käytetään vain avauskoskettimia. X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 5: Kaksikanavainen, homogeeninen, tahdistuksella varustettu anturi HUOM! 59262AXX Monimuotoista anturia liitettäessä (Æ seuraava kuva) on aina muistettava testata vain sulkeutuva kosketin. Kuten homogeenisessa anturissakin, johtimessa tunnistetaan kaikki vikatyypit. P1 1 DI1 2 DI2 3 DI3 4 DI4 5 P2 6 DI5 7 DI6 8 DI7 9 DI8 10 X81 P1 P2 DC 24 V DC 0 V Kuva 6: Kaksikanavainen anturi, monimuotoinen HUOM! 59263AXX Sallittuja, pakko-ohjattuja avautuvia kytkinyksiköitä käytettäessä on molemmissa tapauksissa mahdollista saavuttaa standardin EN turvakategoria Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

23 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Ennen työn aloittamista SEIS! Anturiliitäntöjä ei saa kytkeä eikä irrottaa käytön aikana. Anturin sähköiset rakenneosat voivat rikkoutua. Tee liitetyt anturit ja DCS31B jännitteettömiksi ennen anturiliitäntöjen kytkemistä ja irrottamista. DCS31B:ssä on kaksi anturiliittymää teollisuuden käyttämien inkrementti-, sini/cos- ja absoluuttiarvoanturien liitäntää varten. HUOM! SEW-EURODRIVE suosittelee kappaleessa "Liite" olevan luettelon mukaisia antureita. Saman anturiliittymän kautta voidaan liittää ja käyttää inkrementtiantureita, sini/cosantureita tai absoluuttiantureita (binaari tai Gray-Code) sekä sisäistä anturijäljittelyä takaseinässä olevan väylän kautta. Sini/cos-anturi toimii samalla tavalla kuin inkrementtianturi. Noudata seuraavia ohjeita: Virta syötetään liitettyihin antureihin yleensä DCS31B:n kautta. Tätä jännitettä valvotaan diagnostiikkaprosessin avulla. Mikäli anturit saavat virran ulkoisesta virransyötön lisälaitteesta, on koko järjestelmän vikadiagnoosissa otettava huomioon mahdolliset katkokset virransyötössä. Varsinkin yhteistä ulkoista virransyöttöä käytettäessä on todistettava, että tämä vika tunnistetaan anturijärjestelmän alhaisimman käyttöjännitteen alittuessa. Ota huomioon EMC-toimenpiteet, kuten suojavaippa jne. Molempien antureiden on oltava toisiinsa nähden palautumattomia. Tämä koskee sekä sähköisiä että mekaanisia osia. Mikäli molemmat anturit on kytketty valvontayksikköön yhteisten mekaanisten osien välityksellä, yhteys on tehtävä saumattomaksi eikä siinä saa käyttää kulumiselle alttiita osia (ketjuja, hammashihnoja tms.). Mikäli näin on kuitenkin tehty, vaaditaan lisälaitteita anturien mekaanisen liitännän valvomiseksi (esim. hammashihnan valvonta). Mikäli sijainnin seuranta on aktivoitu, on käytettävä ainakin yhtä absoluuttianturia. Mikäli käytetään vain yhtä absoluuttianturia, se kytketään liitäntään X85 (anturi 2). Anturi 1 toimii prosessianturina ja anturi 2 referenssianturina. Mikäli käytetään tarkkuudeltaan erilaisia antureita, suuremman tarkkuuden omaava anturi konfiguroidaan "anturiksi 1" (X84) ja alhaisemman tarkkuuden omaava anturi "anturiksi 2" (X85). Kaikkia valvontatoimintoja konfiguroitaessa syöttökenttiin "Sijainti", "Nopeus" ja "Kiihtyvyys" kirjoitetaan sisäinen numerokoodi. Tämä voi johtaa syötettyjen arvojen pyöristämiseen. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 23

24 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Absoluuttiantureita käytettäessä on lisäksi muistettava: Absoluuttianturit voidaan lukea datamuotoina SSI-binaari tai SSI-Graycode. Tiedonmuoto asetetaan anturidialogissa konfigurointiohjelmiston avulla. Tiedonpituus on 24 bittiä. Eri anturityyppien yhdistely Erilaisia anturityyppejä voidaan yhdistellä käyttökohteen mukaan. Ota tällöin huomioon seuraavat rajoitteet: Mikäli valvontatoimintojen yhteydessä käytetään sijainnin seurantaa, on ainakin yhden anturin oltava absoluuttianturi. Kun käytetään absoluuttianturin ja inkrementtianturin yhdistelmää, inkrementtianturi on kytkettävä liitäntään X84 ja absoluuttianturi liitäntään X85. Mikäli käytetään taajuusmuuttajan sisäistä anturiarvoa, se on konfiguroitava ohjelmassa MOVISAFE CONFIG "anturiksi 1". Kun anturien konfiguraatiota myöhemmin muutetaan, voi olla mahdollista, ettei valvontatoimintojen voimassa olevia parametrointeja enää voi yhdistää uuteen anturikonfiguraatioon. Tarkasta tällöin kaikkien käytettyjen valvontatoimintojen parametrit ja arvoalueet. SEW-EURODRIVE suosittelee kappaleessa "Liite" olevan luettelon mukaisia antureita. Mittatilojen konfigurointi DCS31B:n valvontatoimintojen tärkeimpiä tulosuureita ovat: Sijainti Nopeus Kiihtyvyys Mainitut tulosuureet tuotetaan kaksikanavaisesti liitetyissä anturijärjestelmissä. Standardin EN turvakategoriaan 4 vaaditaan aina kaksi riippumatonta anturijärjestelmää, kun taas turvakategoriaan 3 riittää tietyissä sovelluksissa vain yksi anturijärjestelmä (esim. vain nopeusvalvonta). Kummankin mittatilan A ja B sisäistä signaalinkäsittelyä varten nämä on parametroitava vastaavalla tavalla. Parametrointi tapahtuu ohjelmointiliittymän anturidialogin avulla. Mittatilan konfiguroinnissa on otettava huomioon seuraavat parametrit: Mittatilan tyyppi Mittatilan tyypiksi voidaan valita "lineaarinen" tai "pyörivä". Mittatilan yksiköt Lineaarisessa mittatilassa nopeuden yksiköksi voidaan valita "mm/s" tai "m/s". Pyörivässä mittatilassa nopeuden yksiköksi voidaan valita "mgrad/s", "r/s" tai "r/min". Parametroinnissa esiintyvien pyöristysongelmien välttämiseksi valitun tarkkuuden on oltava yhdenmukainen mittatilan fysiikan kanssa. 24 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

25 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Mittapituus Sijainnin seurannassa mittapituudella määritetään sallittu positioalue. Ellei mittapituutta määritetä, parametroinnissa sallitaan vain nopeutta koskevat valvontatoiminnot, kun taas sijaintia koskevat valvontatoiminnot on dialogissa estetty. Mikäli mittapituusikkuna on aktivoitu, ts. sijainnin seuranta on sallittu, käyttölaitteen on sijaittava mittapituusikkunan sisällä. Mittapituuden arvo-alue on , ja se on vakioitu mittatilan määritettyyn yksikköön. Anturin tyyppi Seuraavia antureita voidaan käyttää: Absoluuttianturit: SSI-dataliittymä, jonka pysyvä tiedonpituus 24 bittiä Datamuodot binaari- tai Graycode Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso Mikäli mittakanavaa käytetään Slave-tilassa eli kuuntelijana (Listener), suurin ulkoinen tahtimäärä on 150 khz. Tahtikimppujen välissä täytyy olla vähintään 30 µs:n ja enintään 6 ms:n pituinen tauko. Inkrementtianturit: Anturit, joissa RS422:n mukainen signaalin taso Mittaussignaali A/B-raita, jolla 90 asteen vaihe-ero Tulotahtien suurin taajuus 200 khz Sini/cos-anturit: Anturit, joissa AC 1 V ss Mittaussignaali A/B-raita, jolla 90 asteen vaihe-ero Tulotahtien suurin taajuus 200 khz Sisäinen anturijäljittely takaseinän väylän kautta: Moottorianturin signaaleita voidaan käyttää anturina 1. Takaseinän väylän kautta tapahtuvan anturijäljittelyn pulssiluku on 4096 pulssia/ kierros sen jälkeen kun anturi on otettu käyttöön taajuusmuuttajassa MOVIDRIVE. HUOM! Mikäli anturijäljittelyä takaseinän väylän kautta käytetään MOVIDRIVE B:n referenssiajon aikana, DCS31B laukaisee vikailmoituksen "Luotettavuusvika sijainnin seuranta" (F109, alakoodi 036/037). Kuittaa vikailmoitus kiinteästi kuittausasetetun binaaritulon DI6 kautta (Æ luku 4.6). Turvakatkaisukynnykset Perustoimenpiteenä DCS31B:n kummankin mittakanavan A ja B välillä suoritetaan hyväksyttävyystestejä sijainti- ja nopeusarvoille, joita verrataan parametroitaviin kynnysarvoihin. Katkaisukynnysarvo "Inkrementti" kuvaa sijainnin sallittua poikkeamaa kanavan A ja B välillä nopeusyksikkönä. Katkaisukynnysarvo "Nopeus" kuvaa nopeuden sallittua poikkeamaa kanavan A ja B välillä. Tämän sovelluksen optimaaliset parametriarvot ilmoitetaan parametrointityökalun SCOPE-dialogiin sisältyvien diagnoositoimintojen avulla. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 25

26 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Laskuesimerkki Taajuusmuuttajan MOVIDRIVE B ramppiajat viittaavat aina ohjearvohyppyyn Í n = /min. Kiihtyvyysarvo a lasketaan seuraavan kaavan avulla: a = v t [ ] [ ] /min a = Ramppiaika min 60 Esimerkki: MOVITOOLS -ohjelmistossa P137 Hätäramppi on asetettu 2 sekunniksi. [ ] /min 2 a = = [ 1/min ] 2 [ min] 60 Muunnos 1/s 2 :ksi: [ 1/min ] 2 a = [ 1/min ] = = 25 [ 1/ s ] 60 [ s] 60 [ s] 59723AFI 59725AXX 59726AXX Ohjelmistoon MOVISAFE CONFIG syötetyt arvot viittaavat mittatilaan. Se tarkoittaa, että moottorin kierrokset on vielä muunnettava mittatilaksi. Pyörivä järjestelmä: Nopeuden laskeminen: 11464AXX v = i vaihde v i moottori lisävaihde 59728AFI v moottori i vaihde i lisävaihde = Moottorin nopeus [1/min] = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde 26 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

27 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Kiihtyvyyden laskeminen: a = i vaihde a i moottori lisävaihde 59729AFI a moottori i vaihde i lisävaihde = Moottorin kiihtyvyys = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde Lineaarinen järjestelmä: Nopeuden laskeminen: 11465AXX v = i vaihde v i moottori lisävaihde D π käyttöpyörä 59731AFI v v moottori i vaihde i lisävaihde D käyttöpyörä = Nopeus [m/min] = Moottorin nopeus [1/min] = Vaihteen välityssuhde = Lisävaihteen välityssuhde = Käyttöpyörän halkaisija [m] Kiihtyvyyden laskeminen: a = i vaihde a i moottori lisävaihde D π käyttöpyörä 59732AFI a = Kiihtyvyys [m/min 2 ] a moottori = Moottorin kiihtyvyys [1/min 2 ] i vaihde = Vaihteen välityssuhde i lisävaihde = Lisävaihteen välityssuhde D käyttöpyörä = Käyttöpyörän halkaisija [m] Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 27

28 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Millimetreinä tai minuutteina ilmoitetut tiedot ylittävät usein syötetyn arvoalueen. Näissä tapauksissa millimetrit on muutettava metreiksi (lineaarisessa järjestelmässä) tai minuuteista sekunneiksi (pyörivässä järjestelmässä). Nopeus: v [ mm/ s] v [ m/ s] = 1000 v [ U/min] v [ U/ s] = AXX Kiihtyvyys: 2 2 a[ mm/ s ] a[ m/ s ] = au [ /min ] au [ /min ] au [ / s] = = AXX Anturin liitäntäkaaviot OHJEITA Anturin ja DCS31B:n samanaikaista taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE B liitäntää varten voit tilata SEW-EURODRIVEltä valmiskaapelin tuotenumerolla Valmiskaapelin avulla anturisignaali voidaan jakaa ja anturi liittää lisäkortteihin DCS31B ja DEH11B. Liitettäviä anturityyppejä ovat: Inkrementtianturit Sini/cos-anturit Hiperface -anturit (vain sini/cos -raidat tulkitaan) Absoluuttianturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m CLK+ 3 CLK- 8 DATA+ 1 DATA- 6 DC 0 V DC 24 V AXX Tässä liitännässä DCS31B:n tahdistussignaalit siirtyvät absoluuttianturiin ja tiedot anturista DCS31B:hen. 28 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

29 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä 4 Inkrementtianturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m B B A A DC 0 V DC 24 V 5 9 Kuva 7: Inkrementtianturin liitäntä 60552AXX Sini/cos-anturin liitäntä DCS31B X84/X85 max. 100 m COS+ 2 COS- 7 SIN+ 1 SIN- 6 DC 0 V DC 24 V 5 9 Kuva 8: Sini/cos-anturin liitäntä 60553AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 29

30 4 Asennus Sijainti- ja nopeusantureiden liitäntä Yhden anturin käyttö Kategorian 3 mukaisissa sovelluksissa voidaan käyttää yhtä anturia. Tällöin anturin signaalilähdöt jaetaan lisäkortin DEH11B liitännän X15 ja lisäkortin DSC31B liitännän X85 kesken (Æ seuraava kuva). Takaseinän väylän sisäistä anturijäljittelyä voidaan käyttää anturina 1. Hiperface cos+ 3 RD cossin+ 4 BU YE sin- 6 GN DATA- 7 VT 4 5 DATA+ 8 BK TF/TH/KTY+ 9 BN TF/TH/KTY- 10 WH 11 GYPK U S 12 RDBU PK GY max. 100 m PE DEH11B, X15: PE PE OHJEITA 59388AXX Sovelluksissa, joissa on yksi anturijärjestelmä ja turvakategorian 3 mukainen sini/cos-signaalimuoto, on otettava huomioon anturijärjestelmiä koskevat rajoitukset. Sisäiset diagnoositoimenpiteet tunnistavat alla mainitut virheet ulkoisessa anturijärjestelmässä ja kaapeleissa. Mekaanisia vikoja kuten akselirikkoja ja luistoa ei tunnisteta, mistä syystä ne on suljettava pois järjestelmän rakenteesta vastaavilla toimenpiteillä. Anturin sisäisiä vikoja (sähköisiä ja mekaanisia) on tarkasteltava valmistajan ja tyypin mukaan ja vikojen eliminointimahdollisuudet on tutkittava. Mekaanisen järjestelmän ja anturin rakennetta on tutkittava FMEA-riskianalyysin avulla. DCS31B:n käyttöjärjestelmä tunnistaa seuraavat viat ulkoisessa anturijärjestelmässä. Oikosulut turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Katkokset turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Juuttuminen nollaan tai yhteen yhdessä tai kaikissa turvallisuuteen liittyvissä signaalijohtimissa Suorakulmainen värähtely samanjaksoisten signaalien avulla PE DCS 31B X Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

31 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Ellei käytettyä anturia ole luetteloitu, sen mahdolliset viat on tutkittava yksityiskohtaisesti ja arvioitava FMEA-riskianalyysin avulla. 4.8 Binaarilähtöjen kytkentä DCS31B:ssä on kaikkiaan 6 binaarilähtöä, jotka voidaan yhdistää yksitellen tai ryhmissä: Binaarilähtö Kategoria (EN 954-1) Huomautus DO0_P ja DO0_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava DO0_P DO0_M Ei turvallinen Vain toiminnallinen DO1_P ja DO1_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava DO1_P DO1_M Ei turvallinen Vain toiminnallinen DO2_P ja DO2_M 4 Kategorian 4 täydellinen sulkukanava Binaarilähdöille tehdään kaikissa käyttötiloissa luotettavuustesti. Kytketyssä tilassa kaikkien binaarilähtöjen moitteeton toiminta testataan syklisen testipulssin avulla. Binaarilähtö kytketään testin ajaksi (< 100 µs) kulloinkin voimassa olevaan käänteisarvoon, ts. P-binaarilähtö kytketään hetkeksi 0 V DC-potentiaaliin ja M-binaarilähtö hetkeksi 24 V DC-potentiaaliin. Binaarilähdöt testataan ryhmä- ja yksittäisohjauksen aikana. Binaarilähtö Lähtöjännite Lähtövirta DO0_P DO0_M 0,1 A DO1_P DO1_M DO2_P DO2_M 24 V DC 1,5 A OHJEITA DCS31B:n kokonaisvirtakuormitus saa olla enintään 2 A. Binaarilähtöjen DO0/DO1 lähtöteho riippuu binaarilähdön DO2 ja tahdistuslähtöjen P1 ja P2 lähtötehosta. Binaarilähtöjen ulkoisissa kaapeleissa olevia ristikytkentöjä ja oikosulkuja ei tunnisteta. Siitä syystä turvallisissa lähdöissä on ristikytkentä- ja oikosulkuviat suljettava pois standardin EN ISO taulukon D.4 mukaisesti. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 31

32 4 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä Binaarilähtöjen DO2_P ja DO2_M käyttö Binaarilähtöjä DO2_P ja DO2_M voidaan käyttää ohjaamaan MOVIDRIVE B:n turvallista pysäytystä (X17). X83 1 DO2_P 2 DO2_M MOVIDRIVE MDX61B X SVI24 SOV24 VO24 DGND 59293AXX Yksinapaisesti kytkevä, testaamaton P-binaarilähtö Monivaiheisten käyttöjen tai paljon virtaa tarvitsevien kohteiden liitännöissä voidaan käyttää ulkoisia kontaktoreita. Huom! DCS31B ei tunnista yhden tai useamman ulkoisen koskettimen juuttumista yksinapaisissa, ulkoisesti testaamattomissa liitännöissä. Seuraava kytkentäesimerkki ei ole turvakäyttöihin sopiva. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 DC 24 V DC 0 V Kuva 9: Yksinapainen kytkevä P-binaarilähtö ei sovi turvakäyttöihin! 59268AXX 32 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

33 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Yksinapaisesti kytkevä, testaamaton M-binaarilähtö Edellä olevan kytkennän tavoin seuraava kytkentäesimerkki esittää yksinapaisesti kytkevää, testaamatonta M-binaarilähtöä. Seuraava kytkentäesimerkki ei ole turvakäyttöihin sopiva. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 DC 24 V DC 0 V Kuva 10: Yksinapaisesti kytkevä M-binaarilähtö ei sovi turvakäyttöihin! 59267AXX HUOM! Yksinapaisia, ulkoisen turvakoskettimen valvonnalla varustettuja liitäntöjä saa käyttää turvakäytöissä turvakategoriaan 2 saakka! Merkinantokoskettimen tila voidaan turvakategoriaan 2 saakka osoittaa ja tulkita binaarilähtöjen DO1 / DO2 tai kenttäväyläliittymän kautta. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 33

34 4 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO0 Kaksikanavainen liitäntä voidaan toteuttaa myös testatulla lähdöllä. Edellytyksenä on tällöin testatuilla, pakko-ohjatuilla koskettimilla ja testikoskettimella (avautuvalla koskettimella) varustetun kytkinyksikön käyttö. Valvontakosketin saa virran tahdistuslähdön P1 kautta ja se luetaan minkä tahansa tulon kautta. Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi EMU1 (Emergency Monitoring Unit 1) on konfiguroitava oikein. X82 DO0_P 1 DO0_M 2 DO1_P 3 DO1_M 4 X83 DO2_P DO2_M 1 2 X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI AXX Kuva 11: Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella kosketinvalvonnalla varustettu binaarilähtö HUOM! Kaksikanavaisia, ulkoisen turvakoskettimen valvonnalla varustettuja releiden liitäntöjä saa käyttää turvakäytöissä turvakategoriaan 2 saakka! Merkinantokoskettimen tila voidaan kategoriaan 2 saakka osoittaa ja tulkita toisen apulähdön kautta, esim. DO0_M. 34 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

35 Asennus Binaarilähtöjen kytkentä 4 Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO0 Kategorian 3 ja 4 mukaisissa turvakäytöissä kaksi täydentävää binaarilähtöä kytketään ryhmänä ja ne ohjaavat kahta ulkoista tehokontaktoria. DO0_P 1 DO0_M 2 X X83 DO2_P DO2_M 1 2 X81 P1 DI1 DI2 DI3 DI4 P2 DI5 DI6 DI7 DI Kuva 12: Kaksikanavaisesti kytkevä, ulkoisella valvonnalla varustettu binaarilähtö DO AXX HUOM! Ota huomioon binaarilähtöjen suurin sallittu lähtövirta ja kontaktorien suurin sallittu virrankulutus. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 35

36 5 I 0 Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita 5 Käyttöönotto 5.1 Käyttöönotto-ohjeita Edellytykset Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on, että järjestelmä on konfiguroitu oikein että parametrien asetukseen käytettävä ohjelmisto MOVISAFE CONFIG on asennettu. Ohjelmaversio on tallennettu MOVISAFE -ohjelma-romille, Edition 02/2007, tuotenumero MOVITOOLS -versio 4.50 tai myöhempi MOVIDRIVE MDX61B:n laiteohjelmistoversio tai myöhempi Tarkat konfigurointiohjeet ja parametrien selitykset löytyvät parametriohjelmistojen MOVISAFE CONFIG ja käyttöohjelmiston MOVITOOLS online-ohjeista. Parametriohjelmiston MOVISAFE CONFIG käyttö edellyttää: että USB-lukko (tuotenumero ) on aktivoitu käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 2000 tai XP vaadittu kiintolevymuisti: n. 100 MB työmuisti: vähintään 256 MB, suositeltu 512 MB tai suurempi tarvittavat laitteisto-osat: Liittymätyypin muunnin UWS21A (RS232 Æ RS485) tai liittymätyypin muunnin USB11A (USB Æ RS485). Lisätietoja laitteisto-osista on luettelossa MOVIDRIVE MDX60B/61B. Käyttöönottovaiheet Varmista, että DCS31B:n asennus, kaapelointi, liitinten kytkennät ja turvakatkaisut on suoritettu oikein ja käyttöä vastaavalla tavalla. Estä moottorin tahaton käynnistyminen sopivilla toimenpiteillä. Estä loukkaantumiset ja konevauriot sovellukseen sopivilla lisätoimenpiteillä. Kytke verkkojännite ja tarvittaessa virransyötön 24 V DC -lisälaite. Käynnistä käyttölaite ja MOVIDRIVE MDX61B käyttöohjeessa "MOVIDRIVE MDX60B/61B" olevan kuvauksen mukaan. Parametroi ja ohjelmoi DCS31B sovelluksenne mukaan. Tehdasasetusta ei tarvitse suorittaa. Mikäli tehdasasetus on aktivoitu, MOVIDRIVE MDX61B:n liitinkytkennät ja parametrit asetetaan takaisin perussäätöarvoihin. Aseta DCS31B:n vika- ja hälytysreagointi parametreilla P555/P556 asentoon "EI REAGOINTIA" tai "VIKAILM. NÄYTTÖ" (Æ Luku 5.2 "Parametrien kuvaukset"). Asetettu virhereagointi aktivoidaan myös taajuusmuuttajan tilassa SÄÄTIMEN LUKITUS. Suorita validointi (Æ kappale 6 "Validointi"). Laadi validointiraportti (Æ kappale 5.4 "Validointiraportti"). 36 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

37 Käyttöönotto Parametrien kuvaukset I Parametrien kuvaukset Parametriryhmä P55x Turvakytkimet DCS sisältää DCS31B:lle tarkoitetut näyttö- ja asetusarvot. Tehdasasetus on merkitty alleviivauksella. P550 turvakytkimen DCS tila Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P550 osoittaa DCS31B:n kulloinkin vallitsevan tilan. AJO: Normaali toiminta. SEIS: DCS31B:n toiminta on pysäytetty ohjelmointiliittymän kautta. HÄLYTYS: DCS31B on antanut hälytyksen. VIKA: DCS31B on antanut vikailmoituksen. Vika- tai hälytysilmoitus voidaan lukea DCS31B:n vikamuistista: huoltoliittymän X87 kautta ohjauspaneelista DBG60B parametrointiohjelmalla MOVISAFE CONFIG, kun P555/P556 on asetettu asentoon "EI REAGOINTIA". P551 binaaritulot DCS DI1... DI8 Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P551 osoittaa DCS31B:n binaaritulojen kulloinkin vallitsevan tilan järjestyksessä DI1 DI8. P552 binaarilähdöt DCS DO0_P... DO2_M Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P552 osoittaa DCS31B:n binaaritulojen kulloinkin vallitsevan tilan seuraavassa järjestyksessä: DO0_P DO0_M DO1_P DO1_M DO2_P DO2_M P553 sarjanumero DCS Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri P553 osoittaa DCS31B:n sarjanumeron. Näyttöön ilmestyvän sarjanumeron on oltava identtinen MOVIDRIVE MDX61B:hen kiinnitetyn DCS31B:n tyyppikilpeen merkityn sarjanumeron kanssa. Sarjanumero on merkittävä validointiraporttiin (Æ Luku "Validointi"). Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 37

38 5 I 0 Käyttöönotto Parametrien kuvaukset P554 CRC DCS Näyttöarvo, jota ei voi muuttaa. Parametri CRC DCS osoittaa DCS31B:hen tallennetun ohjelman CRC-tarkistuksen (cyclic redundancy check). CRC on merkittävä validointiraporttiin (Æ Luku "Validointi"). P555 virhereagointi DCS / P556 hälytysreagointi DCS Tehdasasetus: PYSÄYTYS / VIKA Jos DCS31B lähettää vikailmoituksen (P555) tai hälytyksen (P556), muuttaja reagoi asetuksen mukaisella tavalla. Seuraavat reaktiot voidaan ohjelmoida: Reaktio EI REAGOINTIA VIKANÄYTTÖ Kuvaus Vika ei ilmesty näyttöön eikä virhereaktiota tapahdu. Lähetetty vikailmoitus jätetään huomiotta. Vika ilmestyy näyttöön (7-lohkonäyttö ja SHELL), vikalähtö asetetaan (mikäli ohjelmoitu). Laitteessa ei kuitenkaan tapahdu virhereaktiota. Vika voidaan kuitata palautuspainikkeella (liitin, RS485, kenttäväylä, Auto-kuittaus). P557 Oloarvolähde DCS Säätöalue : Moottorianturi (X15) / ulk. anturi (X14) / absoluuttianturi Jos parametrointiohjelmassa MOVISAFE CONFIG asetetaan anturiksi 1 optio "Anturi muuttaja", parametrin P557 asetuksessa määritetään, minkä anturisignaalin DCS31B tulkitsee. 38 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

39 Käyttöönotto Kytkentäjaksot I Kytkentäjaksot DCS31B:n jokaisen uudelleen käynnistyksen jälkeen suoritetaan virheettömän toiminnan aikana seuraavat käyttötilat, jotka näkyvät myös etusivulla olevissa tilan merkkilampuissa. DCS31B A/F WD B A Tilan merkkilamppu LED A/F: Hälytys / virhe LED WD: Vahtikoira LED B: Järjestelmä B LED A: Järjestelmä A 60577AXX Käyttötila LED-näyttö Tila Kuvaus 1 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu KÄYNNISTYS 1,2 sekunnin 2 LÄHETYSvälein) KONFIG LED "WD" sammunut LED "A/F" sammunut 3 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu 0,8 sekunnin välein) LED "WD" sammunut LED "A/F" sammunut 4 LED "A" ja "B" vilkkuvat samaan tahtiin (vaihtuu 0,4 sekunnin välein) LED "WD" palaa LED "A/F" sammunut K.OTTO VÄYL.K. AJO Molempien prosessorijärjestelmien synkronointi ja konfigurointi-/laiteohjelmistotietojen testaus Konfigurointi-/laiteohjelmistotietojen jakauma ja näiden tietojen uudelleentestaus. Sen jälkeen konfigurointitietojen aluetestaus. Mikäli käytössä Vahtikoira on aktivoitu, ts. kaikki lähdöt voidaan kytkeä. HUOM! Käyttötiloissa 1, 2 ja 3 laiteohjelmisto katkaisee lähdöt automaattisesti. Käyttötilassa "AJO" (käyttötila "4") lähtöjä ohjataan käytössä olevalla PLC-ohjelmalla. Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B 39

40 5 I 0 Käyttöönotto Validointiraportti 5.4 Validointiraportti Käyttäjän on onnistuneen käyttöönoton ja parametroinnin jälkeen varmistettava käytetyt turvatoiminnot tarkastamalla ja dokumentoimalla parametrit ja liitännät. Tällöin käytetään apuna parametrointiohjelmaa MOVISAFE CONFIG. Validointiraportti voidaan valita suoraan ohjelmointiliittymän valikkokohdasta [Tiedosto] / [konfigurointiraportti]. Validointiraportin ensimmäistä sivua voidaan käyttää laitteistoa koskeviin yleistietoihin (laitos, asiakas, toimittaja, asettaja jne.). Validointiraportin toiselle sivulle voidaan rekisteröidä lisää laitteistoa/konetta koskevia tietoja. Nämä tiedot ovat informatiivisia, vaikka niiden sisältö ja laajuus onkin sovitettava vastaanottopaikan/testaajan mukaan. Validointiraportin viimeinen sivu sisältää erillisen selvityksen turvateknisestä tarkastuksesta. Seuraavat tiedot on aina mainittava: Sarjanumero (sama kuin tyyppikilpeen merkitty sarjanumero) Luetun sarjanumeron ja DCS31B:n tyyppikilpeen merkityn sarjanumeron vastaavuus Rakenneryhmän identiteetti Tässä kohdassa turvarakenneryhmän vastaava testaaja vahvistaa, että ohjelmointiliittymässä ilmoitettu CRC on identtinen DCS31B:hen tallennetun CRC:n kanssa. Tämä CRC-allekirjoitus koostuu viisinumeroisesta luvusta, joka on esitetty diagnoosi-järjestelmätietoihin sisältyvän konfigurointityökalun yhteysdialogissa, jolloin DCS31B:llä on oltava aktivoitu yhteys. Validointiraportti tuotetaan painamalla tallennuspainiketta kaikkien header-tietojen syöttämisen jälkeen. Parametrointityökalu luo tällöin tekstitiedoston (.TXT) parametri-/ohjelmistotietueen tiedostonimellä. Tekstitiedosto sisältää seuraavat tiedot: Kolme sivua edellä muokattuja header-tietoja Antureiden konfiguroinnin Käytettyjen valvontatoimintojen parametrit Luettelon valvontatoiminnoista, joita ei tarvita. Myös nämä toiminnot on tarkastettava! OHJEITA Validointiraportin laatiminen edellyttää, että oikeat ohjelmisto- ja parametritiedot on ladattu. Laitteiston/koneen kaikki luetellut parametrit ja ohjelmisto-ohjeet on validoitava ja vahvistettava käsin validointiraportissa. Testaajan on validoitava kaikki tulostetussa validointiraportissa konfiguroidut tiedot vielä uudestaan. Käytettyjen valvontatoimintojen kaikki raja-arvot on tarkastettava. Tulostettu AWL-koodi on validoitava. 40 Käsikirja MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI

Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVI-PLC I/O-järjestelmä Julkaisuajankohta 0/00 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniservomoottorit DFS / CFM Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 07/2006 FA361755 11419539 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 07/2006 FA361755 11419539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO Julkaisuajankohta 07/2006 11419539

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja 151 6239 / F SEW-EURODRVE Sisällys 1 Johdanto... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Erot DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Vaihto DFP11:stä

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OMRON V1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2890245

Käyttöoppaasi. OMRON V1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2890245 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot