Uusi kilpailulaki tulossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kilpailulaki tulossa"

Transkriptio

1 Kilpailuviraston uutislehti Uusi kilpailulaki tulossa Työ- ja elinkeinoministeriön Kilpailulaki työryhmän tammikuussa luovuttama mietintö lähetettiin heti valmistuttuaan laajalle lausuntokierrokselle, jonka määräaika päättyi huhtikuun alussa. Hallituksen esitys uudeksi kilpailulaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään keväällä Lain ensisijaisena tarkoituksena ei ole rankaiseminen vaan puhtaan kilpailun edistäminen, vaikka seuraamusjärjestelmän onkin oltava uskottava ja ennaltaehkäisevä, sanoo työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Kristian Tammivuori. 3 JATKUU s. 5 Kilpailun edistäminen on tärkeää myös huonoina aikoina Kilpailuviraston viime vuonna laatima Kilpailukatsaus todistaa vahvasti siitä, että taloudellinen kilpailu tuottaa hyvinvoinnin kasvua myös taloudellisesti huonoina aikoina, toteaa ylijohtaja Juhani Jokinen. Katsauksen anti on siten juuri nyt erityisen merkityksellinen. 3 JATKUU s. 2

2 Kilpailukatsaus KI TÄSSÄ NUMEROSSA: Työryhmä esittää kilpailuvalvonnan tehostamista Uutta kilpailulakia pohjustaa hyvä valmistelu Arviointi: KIVI on onnistunut hyvin Suomen ensimmäinen kilpailuoikeuden professori Markkinaoikeuden päätöksiä KIVI: Luotsausmonopolin jatkamiselle ei ole riittäviä perusteita Luotsausliikelaitoksen yhtiöittäminen jo valmisteilla KIVI kannattaa katsastuksen eriyttämistä kaluston mukaiseksi Yli miljoonan kartellisakot autovaraosatukkuliikkeille Uusia asiantuntijoita KIVIssä Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimittaja: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Paino: Pekan Offset 2009 ISSN Kilpailukatsaus antaa voimakkaan todistuksen siitä, että taloudellinen kilpailu on tuottanut merkittävää hyvinvoinnin kasvua, ei pelkästään hyvinä aikoina, vaan myös taantumassa, toteaa ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston vuoden 2008 toimintakertomuksessa. Lokakuussa julkaistun katsauksen anti on siten juuri nyt erityisen merkityksellinen. Taloudellisen laman ja sen vaikutusten lieventämiskeinojen merkitys kilpailupolitiikalle ja taloudelliselle kilpailulle on haaste Kilpailuvirastolle, jatkaa Jokinen. On harkittava, missä määrin kielletty kolluusio, johon yleensä taloudellisena laskukautena liittyy voimakkaita purkautumispaineita, saattaakin nykyisen kaltaisessa kriisissä olla toimiva väline ylikapasiteetin hallinnassa. Samoin kysynnän vähetessä markkinavoimaa omaavilla yrityksillä saattaa olla kannusteita sulkea keinotekoisesti kilpailijoita markkinoilta. Viraston näkökulmasta Kilpailukatsaus nivoi onnistuneesti yhteen juridisen osaamisen ja analyyttisen taloudellisen tutkimuksen. Hanke tarjosi siten käyttökelpoisen mallin viraston toiminnan kehittämiselle yleisemminkin. Myös kesäkuussa 2008 julkaistun rakennusalan erillisselvityksen laatiminen kehitti työmenetelmiä. Kilpailuviraston on tarkoitus jatkaa katsausten tekemistä resurssiensa asettamissa rajoissa. Ainakin aluksi katsaukset toteutetaan todennäköisesti pienimuotoisempina markkina- tai ongelmakohtaisina katsauksina ja keskustelualoitteina. Muutkin tulokset vähintään tyydyttäviä Virasto joutui viime vuonna keskittymään pitkälti vanhojen tuomioistuimissa vireillä olevien juttujensa hoitamiseen. Tärkeimpiä niistä ovat KHO:n käsittelyssä valitusten johdosta olevat asfalttikartelli-, Fortum- ja Lännen Puhelin -tapaukset sekä markkinaoikeudessa vireillä oleva metsäkartelliesitys. Vuoden aikana lainvoiman saaneissa viidessä oikeuden päätöksessä oikeus päätyi ratkaisussaan tukemaan viraston kantaa. Kilpailunedistämisessä toiminta painottui työryhmiin, joista tärkeimpiä olivat julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittävä työryhmä, LVM:n liikenteen työryhmät sekä jätealan työryhmät. Kilpailunedistämisen tuloksena joskaan ei yksin Kilpailuviraston aikaansaannoksena voidaan mainita kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen radanpidon ja joukkoliikenteen kehittämisessä, autoverotuksessa ja -katsastuksessa, jätealan, satamien, luotsauksen ja jäänmurron työryhmien perustamisessa JAANIS KERKIS

3 VIn tärkein tuotos 2008 sekä kunnallisen palvelutuotannon kehityksessä. Vuonna 2008 vahvistettu viraston uusi strategia antaa hyvät edellytykset ohjata toimintaa yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävien asioiden käsittelyyn. Vaikuttavuudeltaan merkittäviin asioihin käytettiin viime vuonna kaksi kolmasosaa tapauskäsittelyyn käytetystä kokonaistyöajasta. Myös henkilöstöä koskevat tulosmittarit osoittavat myönteistä kehitystä. Vuoden 2008 VMBaro-henkilöstökyselyn vastausten keskiarvo oli merkittävästi parempi kuin edellisessä vuonna 2006 toteutetussa kyselyssä. Tulos oli lisäksi selvästi parempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Tulokset paranivat edelliseen kyselyyn verrattuna kaikilla osa-alueilla. Parhaat arviot annettiin työilmapiiristä ja työoloista, huonoimmat palkkauksesta. Hyvän työilmapiirin lisäksi KIVIn henkilöstö arvostaa erityisesti työnsä haasteellisuutta ja itsenäisyyttä. Kilpailukatsaus ja KIVIn toimintakertomus vuodelta 2008 löytyvät osoitteesta 3

4 Arviointi: KIVI on onnistunut hyvin Professori Aki Kangasharjun helmikuun lopulla työ- ja elinkeinoministeriölle luovuttama evaluointiraportti antaa myönteisen kuvan Kilpailuviraston toiminnasta. Arvioinnin mukaan virasto on onnistunut tehtävässään hyvin, ja sen toiminta on ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Kilpailuviraston osaamisen katsotaan olevan korkeatasoista, yritykset saavat siltä arvokasta tapauskohtaista neuvontaa ja ohjeistusta toimintaansa. Virasto saa hyvät arvosanat myös kansainvälisessä vertailussa. Kehittämisen varaa on mm. toiminnan tavoitteellisuudessa ja toimintaprosesseissa. Toiminnan painopistettä tulisi keskittää voimakkaammin kansantaloudellisesti merkittävien tapausten tutkintaan. Arvioinnin mukaan viraston tulisi myös selkeyttää viestintäänsä ja osallistua nykyistä aktiivisemmin julkiseen keskusteluun. Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuasiat ovat vaikeasti viestittäviä. Kilpailun myönteiset vaikutukset kuluttajille jäävät usein kielteisten huomioiden varjoon. Olisi tärkeää, ettei kilpailu rajoitu pienen asiantuntijapiirin asiaksi. Viestin tulisi välittyä myös niille, joiden hyvinvointia laki viime kädessä turvaa, eli kuluttajille, totesi TEM:n valtiosihteeri Katariina Poskipartakin arviointityön luovutustilaisuudessa. Tulostavoitteet konkreettisiksi tutkinnalle prosessiohjeet Viraston toimintaa tulisi raportin mukaan tehdä nykyistä tavoitteellisemmaksi asettamalla tulostavoitteet konkreettisemmin ja luomalla tulospalkkiojärjestelmä. Toimintaprosesseja voisi kehittää ottamalla käyttöön tutkintaa koskevat prosessiohjeet. Tapauskäsittelyyn liittyviä kehittämiskohteita ovat myös taloudellisen analyysin painottaminen nykyistä enemmän, oikeusprosessiosaamisen kehittäminen ja sähköisen tarkastuksen resurssien parantaminen. Erityisesti vallitsevassa taloustilanteessa on tärkeää, että kilpailunäkökulmaa ei siirretä sivuun. Vaikka talouden realiteettien huomioon ottaminen päätöksenteossa on välttämätöntä, on tärkeää arvioida ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen ja sitä kautta kuluttajien hyvinvointiin, totesi valtiosihteeri Poskiparta. Vaurioita markkinoiden toimivuudelle voi olla vaikeaa korjata myöhemmin. Professori Kangasharjun toimeksiantona oli arvioida viraston toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimintaa markkinoiden toimivuuden ja kansantalouden näkökulmasta sekä kartoittaa toiminnan kehittämistä koskevia esityksiä. Ajallisesti selvitys ulottui yrityskauppavalvontasäännöstön käyttöönotosta vuodesta 1998 nykyhetkeen asti. Edellinen vastaava arviointityö Kilpailuvirastosta toteutettiin kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta vuonna Viraston toiminta ja toimintaympäristö on tämän jälkeen muuttunut monin tavoin. KIVI ottaa saamansa palautteen vakavasti Arvioinnin tulokset ja suositukset otetaan Kilpailuvirastossa vakavasti. Suurin osa ehdotuksista on ollut esillä myös viraston sisäisissä suunnittelupalavereissa, ja tahto niiden toimeenpanoon on resurssien puitteissa olemassa. Osaa suosituksista kuten viestinnän kehittämistä voidaan lähteä toteuttamaan saman tien, osa vaatii toteutuakseen lisäresursseja. Myös lainsäädännön muuttaminen on joissakin asioissa välttämätöntä. Esimerkkinä viimeksi mainitusta voidaan mainita tapausten priorisointiin liittyvä suositus. Sama asia, jota Kilpailulaki työryhmä käsitteli omassa mietinnössään. Lähde: TEM:n tiedote Arviointiraportti (Kilpailukyky 6/2009) löytyy osoitteesta 4 4

5 Työryhmä esittää kilpailunrajoituslain korvaamista uudella lailla Kilpailunrajoituslain uudistamistarpeita selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä (Kilpailukyky 4/2009) ehdottaa nykyisen vuodelta 1992 olevan kilpailunrajoituslain korvaamista uudella kilpailulailla. Kilpailumekanismin toimintaa pidetään mietinnössä keskeisenä kilpailuvalvonnan ja kilpailunedistämisen tavoitteena. Kilpailullinen toimintaympäristö palvelee yrityksiä, ja siitä hyötyvät myös asiakkaat ja kuluttajat. Tavoitteen kannalta on välttämätöntä, että asioiden käsittely Kilpailuvirastossa on riittävän tehokasta ja nopeaa. Kehittämiskohteiksi nostetaan myös asiakirjajulkisuutta koskeva sääntely ja Kilpailuviraston tutkintavaltuuksien lisääminen. Lakiin tulisi työryhmän mielestä ottaa myös erillisiä yritysten puolustautumisoikeuksia koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tasapaino menettelyn tehokkuuden ja yritysten oikeusturvan välillä. Sanktioita tulisi koventaa Seuraamusjärjestelmän tulee mietinnön mukaan perustua edelleen hallinnolliseen seuraamusmaksuun. Säännöksiä esitetään kuitenkin kehitettäväksi niin, että seuraamusten ennaltaehkäisevyys ja ennakoitavuus toteutuisivat nykyistä paremmin. Työryhmä ei ehdota kilpailunrajoituslain vastaisen toiminnan kriminalisointia eikä erillisen liiketoimintakieltojärjestelmän luomista kilpailunrajoitusasioita varten. Vakavimmat ja pitkäkestoiset rikkomukset tulisi sanktioida aikaisempaa ankarammin. Sanktioiden tulisi lisäksi määräytyä EU:n komission hyväksymien sakkosuuntaviivojen mukaisesti. Lain vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että kaikilla kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineillä, myös kuluttajilla, olisi oikeus vahingonkorvaukseen. Mietinnön ehdotuksiin kuuluu myös uusi yrityskauppatesti, jonka perusteella yrityskauppa voitaisiin kieltää tai asettaa sille ehtoja, jos kilpailu sen seurauksena olennaisesti estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Tämä vastaisi komission soveltamaa yrityskaupan vaikutusten arviointitestiä eli ns. SIEC-testiä. Työryhmä esittää myös kauppojen ilmoitusvelvollisuudelle asetetun määräajan poistamista ja mahdollisuutta jatkaa tarvittaessa käsittelymääräaikoja. Työryhmä haluaa, että sakoista vapauttamista ja sakkojen alentamista koskeva ns. leniency-järjestelmä olisi nykyistä ennakoitavampi ja kannustaisi elinkeinonharjoittajia ilmoittamaan Kilpailuvirastolle kartelleista, joissa ne ovat osallisina. Järjestelmään liittyvien ehdotusten tavoitteena on myös yhdenmukaistaa säännökset EU:ssa yleisesti noudatettavien vastaavien säännösten kanssa. Tarkastuksiin halutaan lisää tehoa Myös Kilpailuviraston yrityksiin kohdistuviin tutkintavaltuuksiin esitetään parannuksia. Työryhmä ehdottaa, että kilpailuviranomainen voisi markkinaoikeuden luvalla tehdä myös kotitarkastuksia. Vastaavat valtuudet ovat jo nykyään muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaisilla ja Euroopan komissiolla. Työryhmä haluaa nopeuttaa kilpailuasioiden käsittelyä. Mahdollisuutta tapausten priorisointiin tulisi laajentaa niin, ettei tapauksen tutkiminen ole tarpeen, jos asialla ei ole merkitystä markkinoiden yleisen toimivuuden kannalta. Kilpailuviraston tutkintarauha tulisi lisäksi turvata nykyistä tehokkaammin tilanteissa, joissa tutkinta on vielä kesken. Työryhmän ehdotukset parantaisivat Kilpailuviraston mielestä viraston mahdollisuuksia keskittyä merkittäviin asioihin ja harjoittaa tehokasta kilpailupolitiikkaa. Tähän vaikuttaisivat mm. yrityskauppojen selvittämistä ja asiakirjojen julkisuutta koskevat uudistusehdotukset. Ennen muuta tehokkuutta lisäisivät seuraamusmaksujen uudenlainen määrittely ja yrityskauppavalvontatestin uudistaminen. Työryhmän mietintö ja TEM:n tiedote asiasta löytyvät myös osoitteesta www. kilpailuvirasto.fi 5

6 Uutta kilpailulakia pohjustaa hyvä v Kilpailulakia on uudistettu viime vuosikymmeninä noin viiden vuoden välein, ja hallitusneuvos Kristian Tammivuori on ollut aina mukana, viimeisimmässä työryhmässä puheenjohtajana. Tästä huolimatta tai juuri tästä syystä hän puhuu edelleen innostuneesti vasta mietintönsä jättäneen lakityöryhmän pohdinnoista. Lisäksi miehestä huokuu tyytyväisyys, kun runsas puolitoista vuotta sitten alkanut työ on saatettu yksimieliseen päätökseen. Työryhmässä vahva intressiedustus Kilpailulaki 2010 työryhmässä oli viranomaisedustuksen lisäksi vahva ns. intressiedustus. Pidän tätä hyvänä lainvalmistelutapana. Toisaalta laajapohjainen edustus tuo oman haasteensa valmistelutyölle. Yhteisen tahtotilan löytäminen eri yksityiskohdissaan on yhteinen ponnistus tämäntyyppisessä valmistelussa. Joudutaan siis käyttämään aikaa sen pohdintaan, onko perusteita eri muutoksille vaiko ei. Sen jälkeen on vielä ratkaistava ehdotettujen säännösten sisältö ja niiden perustelut. Erityisen kiitoksen haluaisin antaa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajille, jotka olivat vastuullisesti ja rakentavasti mukana uusia kilpailusääntöjä kehittämässä. Se mahdollisti osaltaan yksimielisen mietinnön syntymisen, mikä jatkon suhteen lupaa hyvää. Ehkäpä visaisinta keskustelua työryhmässä käytiin yrityskauppavalvonnan säännöksistä ja seuraamusjärjestelmän kehittämisestä. Toki muutkin aiheet kirvoittivat vilkkaaseen mielipidevaihtoon. Sanktiot eivät ensisijalla vaan terve kilpailu Seuraamusjärjestelmän uudistaminen puhutti työryhmää eniten. Mietintöön on kirjattu paljon tätä koskevaa keskustelua, joskaan kaikki ei päätynyt ehdotuksiksi. Tammivuori lainaa urheilutermiä ja määrittelee kilpailulain eräänlaiseksi taloudellisen kilpailun antidopinglaiksi, joka kieltää tietyt vahingolliset menettelytavat. Lain ensisijaisena tarkoituksena ei siis ole kenenkään rankaiseminen vaan puhtaan kilpailun edistäminen. Kuitenkin myös lain seuraamusjärjestelmän on oltava uskottava ja ennaltaehkäisevä. Kilpailusäännöistä piittaamattomuus ei saa eikä voi olla kannattavaa. Se tulee seuraamusjärjestelmällä estää. Työryhmä ehdottaa pitäytymistä hallinnollisessa seuraamusmaksujärjestelmässä, eikä siis siirtymistä henkilökohtaisiin sanktioihin. Siihen päädyttiin jo vuoden 1992 lainmuutoksen yhteydessä samalla kun kriminalisoinnista luovuttiin. Työryhmä ehdottaa järjestelmää kehitettäväksi ottamalla käyttöön samanlaiset sakkojen laskentaperusteet, joita komissio noudattaa. Tämä merkitsisi mitä ilmeisimmin ainakin pitkäkestoisissa ja vakavissa kilpailunrikkomustapauksissa nykyisen sakkotason nousemista. Selkeät sakkojen laskentaperusteet lisäisivät työryhmän arvioiden mukaan osaltaan myös leniency-järjestelmän houkuttelevuutta. Näin siksi, että kartellissa mukana oleva yritys voisi itse suurin piirtein laskea kuinka suurista sakoista se voi vapautua tai kuinka paljon voisi saada alennusta, jos tekee lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä kilpailuviranomaisen kanssa. Ehdotuksen mukaan leniency-hakemus voitaisiin tehdä tietyin edellytyksin myös viranomaistarkastuksen alettua. SIEC-testi korvaisi entisen testin Työryhmä päätyi yksimielisesti ehdottamaan nykyisen dominanssitestin korvaamista ns. SIEC-testillä yrityskauppavalvonnassa. Tämä merkitsee toteutuessaan sitä, että kansalliset kilpailusääntömme on sisällön suhteen harmonisoitu tältäkin osin EY:n kilpailusääntöjen kanssa. Työryhmä

7 almistelu päätyi ehdotukseen pitkälti professori Tomi Laamaselta tilaamansa vaikutusarvioinnin perusteella. Nykyisen ja uuden testin välinen ero käytännön valvontatoiminnassa olisi todennäköisesti suhteellisen pieni. SIEC-testiin siirtymisen jälkeen vuonna 2004 komissio on tutkinut yhteensä noin yrityskauppaa. Tehtyjen päätösten tarkastelu osoittaa, että korkeintaan muutamissa yksittäisissä tapauksissa on ollut kyse sellaisista Tuukka-Santanen johtopäätöksistä, joihin ei olisi voitu puuttua myös dominanssitestillä. Periaatteelliselta kannalta SIEC-testi antaa kuitenkin nykyistä laajemmat harkintaedellytykset oligopolistisilla markkinoilla, ja yrityskauppavalvonta tehostuu nimenomaan näillä markkinoilla. Korvausoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi Työryhmän ehdotuksista eniten julkisuutta lienee saanut vahingonkorvaukseen oikeutettujen piirin laajentaminen kilpailunrikkomustapauksissa. EY-oikeuden tulkintakäytännön mukaisesti tällainen oikeus tulee olla kaikilla kilpailunrajoituksista kärsivillä, eli toisilla elinkeinonharjoittajilla, kuluttajilla ja julkisyhteisöillä silloinkin, kun ne eivät toimi elinkeinonharjoittajina. Yksityisoikeudellisten vaatimusten toteuttaminen kilpailunrikkomustapauksissa on myös komission painopisteasioita ns. private enforcement -hankkeessa. Kuluttajien vahingonkorvausoikeuksien toteuttaminen ei käytännössä olisi ongelmatonta, mutta ei mahdotontakaan. Nähtäväksi jää, millaisia toimenpide-ehdotuksia komissio aikanaan antaa tämän oikeuden paremmaksi mahdollistamiseksi. KIVIlle esitetään kotitarkastusvaltuuksia Kilpailusääntöjä ei tule unohtaa vaikeinakaan aikoina. Työryhmä ehdottaa eräitä tarkennuksia Kilpailuviraston valtuuksiin yritystarkastuksissa erityisesti sähköisen tarkastuksen osalta. Uutena toimivaltuutena työryhmä ehdottaa kotitarkastusvaltuuksia. Sille olisi laissa tiukat reunaehdot ja se edellyttäisi markkinaoikeuden lupaa. Vastaavanlaiset valtuudet ovat jo nykyään muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaisilla ja EU-komissiolla. Ministeri Tarja Cronberg toivoi 29. tammikuuta vastaanottaessaan mietinnön, että työryhmän nimi, Kilpailulaki 2010, on enne ja että uusi kilpailulaki todella saadaan eduskuntakäsittelyn jälkeen voimaan ensi vuonna. Tämä on ollut koko ajan myös valmistelun lähtökohta ja tavoite. Henkilökohtaisesti uskon, että näin myös tapahtuu. Kilpailusäännöt kunniassa lamankin aikana Tammivuori tähdentää, ettei pidä unohtaa kilpailusääntöjä vaikeinakaan aikoina. Historia on osoittanut, että paremmat ajat koittavat aina laman jälkeen, joten ei pidä aiheuttaa vahinkoa, jota on myöhemmin vaikea korjata. Yhteisötasolla ei ole myöskään mietitty finanssikriisin ajaksi mitään poikkeuksia antitrustlainsäädäntöön, siis muutoksia suhtautumisessa kartelleihin, määräävän markkinaaseman väärinkäyttöön tai yrityskauppavalvontaan. Valtiontukisääntöjen sovelluksiin saattaa sen sijaan tulla väliaikaisesti poikkeuksia. MS 7

8 NINA KAVERINEN Suomen ensimmäinen kilpailuoikeuden professori Dosentti, oikeustieteen tohtori Petri Kuoppamäki on nimitetty ajaksi osa-aikaiseksi kilpailuoikeuden professoriksi Helsingin yliopistoon. Hänen erityisalaansa ovat kilpailuoikeus ja kilpailuteoria. Nimityksessä on kyse ensimmäisestä kilpailuoikeuden professuurista Suomessa. Kuoppamäki on ollut Nokia Oyj:n kilpailuasioista globaalisti vastaava johtaja vuodesta 2003 ja Nokia Oyj:n oikeudellisista regulaatioasioista vastaava Vice President vuodesta Vuosina hän toimi kilpailuneuvoston (nyk. markkinaoikeus) pääsihteerinä. Kilpailu-uutiset esitti professori Kuoppamäelle lämpimät onnittelut nimityksestä ja pyysi häntä samalla vastaamaan muutamaan kysymykseen: Millaisin ajatuksin lähdet hoitamaan professuuria? Nöyrin mielin. Olin iloisesti yllättynyt kun Helsingin yliopistolta tiedusteltiin, olisinko käytettävissä kilpailuoikeuden professuuriin. Professuuri painottuu jatko-opiskelijoiden ohjaamiseen. Toivottavasti minulla on tähän annettavaa. Olin aikoinaan tarpeeksi hullu kirjoittaakseni liki 1400 sivun väitöskirjan (mikä ei ole suositeltavaa ). Kirjasta tuli niin laaja, koska halusin kirjoittaa teoksen, joka on samanaikaisesti teoreettisesti haasteellinen ja käytännön kannalta relevantti. Kirjan valmistuttua eräs nyt jo emeritoitunut professori kommentoi: Tänne päädyt kuitenkin, enemmin tai myöhemmin. Hienoa että tämä nyt toteutuu päätoimen ohella. Millainen asema kilpailuoikeudella on oikeustieteellisessä yliopisto-opetuksessa? Kilpailuoikeuden asema yliopistoopetuksessa on ollut tähän asti aivan liian vähäinen. Kuten todettua, kyse on ensimmäisestä kilpailuoikeuden professuurista maassamme. Kilpailuoikeus on nykyään yksi keskeisimmistä yritystoimintaan vaikuttavista oikeudenaloista. Suomessa on tehty 1990-luvun alusta laajalla rintamalla erinomaista työtä kilpailuoi- 8

9 keuskulttuurin luomisessa. Yksi elementti, joka meillä ei vielä riittävästi ole kehittynyt, on kriittinen akateeminen auditorio, joka tuottaa jatkuvasti uutta tieteellistä tietoa, kommentoi viranomaisten ja tuomioistuinten päätöksiä, osallistuu lainsäädännöstä käytävään keskusteluun ja huolehtii jälkikasvusta. Pyrin nyt kehittämään tällaista verkostoa ohjaamalla alan väitöskirjoja. Markkinaoikeuden päätöksiä Mitä lisäarvoa työ liike-elämän palveluksessa tuo professuurin hoitoon? Olen viimeiset kuusi vuotta vastannut Nokian kilpailuasioista globaalilla tasolla ja jatkan päätoimessani myös nyt professuurin alettua. Uskon oppineeni globaalista kilpailusta paljon sellaista mikä on hyödynnettävissä myös akateemisessa koulutuksessa. Toisaalta akateemiselta puolelta saa uusia ideoita ja virikkeitä käytännön työhön. Teorian ja käytännön vuorovaikutus on erityisen tärkeää kilpailuoikeuden kaltaisella alalla, jossa esimerkiksi relevanttien markkinoiden määrittely, dynaaminen tehokkuushyöty tai yhteensovittamattomat (ei-koordinoidut) vaikutukset ovat tarkemmin katsoen varsin monimutkaisia ja haasteellisia teoreettisia konsepteja, jotka on hyvä hallita kunnolla jos haluaa tehdä käytännön työnsä hyvin. Toisaalta ei ole mahdollista tehdä hyvää tiedettä tai edes keksiä relevantteja kysymyksiä jos ei lainkaan tunne käytäntöä. Ero teorian ja käytännön välillä on paljon liukuvampi kuin yleisesti ajatellaan. Minulle ideaali on jatkuva teorian ja käytännön vuoropuhelu, jossa kumpikin puoli vahvistaa toista. Kilpailuvirastollakin on pieni osuus tulevien juristien koulutuksessa jokakeväisten Käytännön kilpailuoikeutta kurssien muodossa. Miten näet niiden merkityksen? On hienoa, että Kilpailuvirasto panostaa käytännön kursseihin! Perusopintovaiheessa opiskelijoille on hyvin antoisaa saada tuntumaa käytännön ratkaisutoimintaan. Toivon että näin on jatkossakin ja voimme tehdä yhteistyötä tälläkin saralla. MS Taksiautoilijat rikkoivat tarjouskartellikieltoa: Markkinaoikeus teki vuoden vaihteessa päätöksen viraston sille vuonna 2005 tekemästä seuraamusmaksuesityksestä, joka koski epäiltyä tarjouskartellia eräiden taksiautoilijoiden välillä. MAO katsoi elinkeinonharjoittajien rikkoneen tarjouskartellikieltoa. Se ei kuitenkaan pitänyt seuraamusmaksujen määräämistä asiassa perusteltuna ja hylkäsi sen vuoksi viraston esityksen. Seuraamusmaksujen määräämättä jättämiseen vaikuttivat päätöksen mukaan prosessin pitkä kesto ja se, että autoilijat eivät ao. tapauksen jälkeen olleet enää tehneet lainvastaisia yhteistarjouksia. (MAO , 230/05/KR) Näyttö puutteellinen Nikon-tapauksessa: Kilpailuvirasto oli esittänyt, että oikeus määräisi Nikon Nordic Ab:lle euron seuraamusmaksun, koska yhtiö oli viraston mielestä syyllistynyt kilpailunrajoituslain 4 :n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan vastaiseen menettelyyn eväämällä Nikon-digitaalikameroiden takuuhuollon ns. rinnakkaistuojien maahantuomilta tuotteilta. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin päätöksessään, ettei viraston näyttö asiasta ollut riittävä. KIVI on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Virasto esittää valituksessaan, että MAO:n päätös on kumottava ja Nikon Nordicille on määrättävä em. seuraamusmaksu. (MAO , 147/06/KR) Retkeilyvälineiden maahantuonnin yhteydessä rikottiin määrähintakieltoa: Markkinaoikeus vahvisti päätöksessään KIVIn kannan siitä, että tapauksessa oli todella ollut kyse määrähintakiellon rikkomisesta. MAO ei kuitenkaan määrännyt asiassa seuraamusmaksua, koska menettely oli sen mielestä ollut sekä ajallisesti että jälleenmyyjien lukumäärän ja toiminnan tosiasiallisten vaikutusten osalta hyvin rajoittunutta. (MAO , 568/05/KR) Jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille rajoitettiin lainvastaisesti: MAO vahvisti päätöksessään viraston näkemyksen siitä, että mm. lastenvaunuja maahantuova Lastentarvike Oy oli toiminut lainvastaisesti rajoittamalla valikoivaan jakelujärjestelmäänsä kuuluneiden jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille. Seuraamusmaksuksi kielletystä menettelystä oikeus määräsi euroa. (MAO , 336/06/KR) 9

10 KIVI: Luotsausmonopolin jatkamiselle ei ole riittäviä perusteita KIVI katsoo liikenne- ja viestintäministeriön luotsaustyöryhmän loppuraportista antamassaan lausunnossa, ettei luotsausmonopolin jatkamiselle ole riittäviä perusteita. Kilpailu luotsaustoiminnassa olisi viraston mukaan avattava. Virasto teki jo vuonna 2007 aloitteen, jossa painotettiin, että luotsaustoimintaa voidaan harjoittaa myös yhdistämällä avoin kilpailu ja kilpailuttaminen. Tällöin Luotsausliikelaitokselle tulisi velvoite osallistua tarjouskilpailuihin, ja kilpailun voittajalle tulisi julkisen palvelun velvoite. Kilpailuviraston mielestä kilpailun avaaminen voitaisiin aloittaa asteittain toteutettavalla alueellisella kilpailuttamisella, jossa alueille voitaisiin valita useampi palveluntuottaja. Saatujen kokemusten myötä voitaisiin edetä avoimen kilpailun ja kilpailuttamisen yhdistelmään tai avoimeen kilpailuun. Alueellinen kilpailuttaminen sisältyy yhtenä vaihtoehtona myös luotsaustyöryhmän raporttiin. Markkinoiden ja kilpailun toimintaedellytysten luomiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia; kiireellisintä olisi alan koulutuksen organisointi läpinäkyväksi ja yleisesti saatavaksi. Luotsiasemaverkoston ja luotsinvälityksen yhteiskäyttö olisi myös mahdollistettava. Kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi Luotsausliikelaitos olisi yhtiöitettävä ja sen toiminta muilla liiketoiminta-alueilla määriteltävä omistajaohjauksen keinoin läpinäkyväksi ja rajatuksi. Avaamalla kilpailu voidaan myös mahdollistaa julkisen palvelun näkökohdat sekä meriturvallisuus ja ympäristön suojelu. Lausunto (dnro 91/ /2009, ) kokonaisuudessaan: Lisätietoja: kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, puh. (09)

11 Luotsausliikelaitoksen yhtiöittäminen jo valmisteilla Valtiovarainministeriö (VM) asetti viime vuonna hankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta sisämarkkinoille sekä tehdä yhdessä liikelaitoksia ohjaavien ministeriöiden, kilpailuviranomaisten ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa liikelaitoskohtaiset ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi. Hankkeen määräaika on Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi VM:n liikelaitoshankkeen väliraportissaan ehdottamaa etenemistapaa valtion liikelaitosten uudelleen organisoinniksi ja ohjaukseksi. Väliraportin mukaan kilpailuneutraliteetin edellyttämä liikelaitoksen konkurssikelpoisuus edellyttäisi erillistä oikeushenkilöyttä sekä valtion liikelaitoksen hallinnassa olevan omaisuuden siirtämistä oikeushenkilön omaisuudeksi. Siten valtion nykyistä liikelaitosmallia ei voida pitää yhteismarkkinoille soveltuvana toimintamuotona. Valtion liikelaitos voisi vastaisuudessa toimia ainoastaan ns. in house -asemassa ja tuottaa palveluja yksinomaan valtion virastoille ja laitoksille. Valtion liiketoimintaa tulisi harjoittaa pääsääntöisesti osakeyhtiömuodossa. Toimivilla markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa tapahtuva valtion liikelaitosmuotoinen liiketoiminta yhtiöitetään. VM:n tiedotteen mukaan Ilmailulaitoksen, Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen muuttamista osakeyhtiöiksi valmistellaan jo. Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen eri organisaatiovaihtoehtojen tarkastelu jatkuu. Liikelaitosmallin uudistamiseen lähdettiin, kun komissio teki joulukuussa 2007 päätöksen, jonka mukaan Tieliikelaitoksen organisaatiomalli ei sovellu yhteismarkkinoille. Komissio piti kiellettynä valtiontukena liikelaitoksen konkurssisuojaa ja kilpailijoista poikkeavaa verokohtelua. Ilmailulaitoksen ja Luotsausliikelaitoksen toimintatavat ovat komission käsiteltävinä kilpailijoiden kantelujen johdosta. Lähde: VM:n tiedote KIVI kannattaa katsastuksen eriyttämistä kaluston mukaisesti Kilpailuvirasto kannattaa kevyen ja raskaan kaluston katsastusten eriyttämistä, koska näiden sitominen toisiinsa on selvästi vähentänyt alalle tuloa ja kilpailua. Katsastusalan normistoon sisältyvä vaatimus kevyen ja raskaan kaluston katsastuspalvelujen tarjoamisesta kaikilla katsastusasemilla estää viraston mielestä alalle pääsyä ja kilpailua. Tämä ilmenee sekä ylikapasiteettina että hintarakenteen vääristymisenä. Virasto on katsonut useissa lausunnoissaan, että merkittäviä muutoksia alan kilpailun dynamiikassa, toimintamalleissa ja hinnoittelussa voidaan saavuttaa vain rakenteellisten muutosten kautta, jotka tarjoavat asiakkaille aidosti uusia vaihtoehtoja. Kilpailuvirasto otti asiaan viimeksi kantaa Ajoneuvohallintokeskukselle antamassaan lausunnossa. AKEn lausuntopyynnön mukaan kevyen ja raskaan kaluston katsastuksen pitäminen yhdessä on perustunut aikaisempaan periaatepäätökseen, jolla on pyritty turvaamaan erityisesti raskaan kaluston katsastusverkon riittävyys. Jos kevyen ja raskaan kaluston katsastuspalvelut eriytettäisiin, yksi mahdollisuus riittävän alueellisen katsastusverkon ylläpitämiseksi olisi katsastuksen määritteleminen nk. SGEI-palveluksi eli yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palveluksi (Services of General Economic Interest). Järjestelyllä voitaisiin turvata katsastuspalvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa, ellei tämä muutoin näytä toteutuvan. Tarvittaessa SGEI-määrittely voisi koskea vain raskaan kaluston katsastusta sellaisilla alueilla, joille ei muutoin syntyisi katsastuspalveluja raskaalle kalustolle. SGEI on nykyisin olennainen osa EY:n ns. laajaa kilpailupolitiikkaa, ja siitä on säädetty perustamissopimuksen 86 artiklassa. SGEI-palvelujen määrittelemiseen liittyviä kansallisia menettelytapoja valmistellaan parhaillaan, millä voi myöhemmin olla merkitystä myös nyt kyseessä olevan asian kannalta. Lausunto (dnro 1156/72 /2008, ) kokonaisuudessaan: Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Ari Ahonen, puh. (09) Ajoneuvohallintokeskus AKE kertoi tiedotteessaan esittävänsä, että uusien autojen määräaikaiskatsastusväliä harvennetaan, raskaan kaluston katsastustoimiluvat eriytetään ja katsastajien koulutusvaatimuksia muutetaan. Lisäksi katsastushintoja voisi jatkossa vertailla uudesta nettipalvelusta. AKE on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksensa laki- ja asetusmuutoksista katsastustoiminnan kehittämiseksi. Ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän kilpailua katsastusalalla ja laskevan katsastushintoja pitkällä aikavälillä. 11

12 Yli miljoonan kartellisakot autovaraosatukkuliikkeille Markkinaoikeus katsoi päätöksessään , että autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toimineet HL Group Oy, Oy Kaha Ab, Koivunen Oy, Örum Oy Ab ja Oy Arwidson Ab syyllistyivät vuosina kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn hintayhteistyöhön. Päätös perustui KIVIn esitykseen vuodelta Markkinaoikeus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa tapauksen, jossa määrättiin kartellisakkoja leniency-järjestelmän avulla selville saadun kartellin perusteella. Tukkuliikkeet sopivat kielletystä hintayhteistyöstä sen jälkeen, kun niiden asiakkaana ollut autotarvikeketju ilmoitti aloittavansa uudentyyppisen, tiiviimmän yhteistyön em. liikkeiden kanssa kilpailevan yrityksen kanssa. Boikottia toteutettiin pienentämällä yhteisymmärryksessä ketjulle myönnettyjä alennuksia eli nostamalla tuotteiden hintoja. Toiminta kattoi koko Suomen Aiemmin myönnettyjen alennusten merkittävä pienentäminen tarkoitti päätöksen mukaan tosiasiallisesti liikesuhteista pidättäytymistä ketjun kauppiaiden kanssa, koska kaupankäynti oli uusilla hinnoilla kauppiaiden kannalta ainakin pääsääntöisesti liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tukkuliikkeillä oli intressi toimia asiassa yhdessä, koska esimerkiksi vain yhden tukkuliikkeen itsenäisesti toteuttamalla ehtojen huonontamisella ei olisi ollut sanottavaa vaikutusta ketjun toimintaan. Kielletyn yhteistyön tavoitteena oli saada kauppiaat jatkamaan ostojaan ao. tukkuliikkeiltä ilman liikkeiden välisen keskinäisen kilpailun kiristymistä. Kilpailunrajoitus kattoi alueellisesti koko Suomen. Markkinaoikeus määräsi kartelliyritykset maksamaan valtiolle seuraamusmaksuina yhteensä euroa. Suurin seuraamusmaksu, euroa, määrättiin Koivunen Oy:lle. Oy Arwidson Ab sai vapautuksen seuraamusmaksusta kertomalla virastolle lainvastaisesta menettelystä ja toimittamalla virastolle sitä koskevia tietoja. Uusia asiantuntijoita KIVIssä KTL, OTK Mika Oinonen aloitti vuoden alussa erikoistutkijana viraston yrityskauppavalvontatiimissä. Oinosen tehtävänä on mm. valmistaa virastoa Kilpailulaki työryhmän esittämän uuden yrityskauppatestin mahdolliseen voimaantuloon. Oinonen siirtyi virastoon Tampereen ylipiston yritysjuridiikan assistentin tehtävästä. Tohtoriopinnoissaan Oinonen tutkii EY:n yrityskauppavalvonta-asetuksen soveltamiseen kohdistettua väitettä pienten markkinoiden syrjinnästä. OTM Minna Heikinsalmi aloitti maaliskuun alussa erikoistutkija Jaana Boëliuksen vuorotteluvapaasijaisena viraston kansainvälisten asioiden ryhmässä. Tätä ennen Heikinsalmi on toiminut vuodesta 1998 lähtien yksityissektorilla kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä. Jatko-opinnoissaan Helsingin yliopistossa hän tutkii kilpailuoikeudellisia seuraamusmaksuja. Heikinsalmen OTM-tutkintoaan varten tekemä tutkielma Suomessa määrätyistä kartellisakoista julkaistaan vielä tämän kevään aikana viraston Selvityksiä-sarjassa. ANTTI HOVILA ANTTI HOVILA

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Metsähallituksen uudelleenorganisointi

Metsähallituksen uudelleenorganisointi Metsähallituksen uudelleenorganisointi Keskustelutilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Eduskunnan kansalaisinfo 8.10.2015 Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 3/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista Kilpailuvirasto julkaisi

Lisätiedot

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa

Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Luonnos 1 (6) Seuraamusmaksun määrän arviointi Kilpailuvirastossa Seuraamusmaksu Erityis- ja yleisestävä vaikutus Seuraamusmaksun suuruus Laatu Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa Kilpailuviraston uutislehti 1 2008 EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat

SISÄLLYS. I Kilpailuoikeuden perusteet 1. Sisällys v Alkusanat SISÄLLYS Sisällys v Alkusanat Lyhenteet xi xvii I Kilpailuoikeuden perusteet 1 I Termistöä 1 1. Kilpailunrajoitukset ja taloudellinen kilpailu 2 2. Talousteoria ja käytännön kilpailupolitiikka 6 3. Miksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille

Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille Metsähallituksen toiminnan vaateet uudelle laille Hallitusohjelman mukaan Metsähallituksen lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä. Molempien ehtojen

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011

Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011 Asiakastiedote 27.10.2011 Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011 Nykyisen kilpailunrajoituslain korvaava uusi kilpailulaki tulee voimaan 1.11.2011. Kilpailulain keskeisimmät uudistukset

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta

Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 2 2006 Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta Hyödyke- ja pääomamarkkinoiden toimivuuden parantaminen on VM:n vastikään julkaiseman strategiaraportin mukaan yksi keskeisistä

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntalain kokonaisuudistus Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo.

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp. hallituksen esityksen kilpailulaiksi (HE JOHDANTO. Vireilletulo. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 40/2010 vp Hallituksen esitys kilpailulaiksi Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2010 lähettäessään hallituksen esityksen kilpailulaiksi

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Liikenne ja viestintäministeriö

Liikenne ja viestintäministeriö Liikenne ja viestintäministeriö Asia: Luotsauslain muutostyö Luotsiliiton saatua tilaisuuden kirjallisten huomautusten tekemiseen vireillä olevan luotsauslain muutosehdotusten johdosta, luotsiliitto kunnioittavasti

Lisätiedot

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014 Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 26.3.2014 1 Metsälainsäädännön kokonaisuudistus Metsälain uudistus voimaan 1.1.2014 Metsänhoitoyhdistyslaki

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM

Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitusta koskeva lainsäädäntöuudistus Maaseutuoikeuden seuran kevätseminaari 27.4.2016 hallitusneuvos Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamaa maa-

Lisätiedot

Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista

Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista Kartellien kriminalisointi Suomessa: Helsingin yliopiston selvityksen tuloksista Raimo Lahti & Ville Hiltunen 27.5.2014 28.5.2014 1 Esityksen sisältö 1. Selvitystyön rakenne pääpiirteissään 2. Prof. Lahti:

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Hallituksen esitys katsastuslupalaista Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Taustaa Katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994. Kohonneet katsastushinnat sekä keskittynyt toimialarakenne edelleen

Lisätiedot

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Dnro 29/14.00.00/2013 8.7.2015. Asia. Epäillyt kilpailunrajoitukset taksien maksuliikenne- ja tilausvälityspalvelujen markkinoilla

Päätös 1 (6) Dnro 29/14.00.00/2013 8.7.2015. Asia. Epäillyt kilpailunrajoitukset taksien maksuliikenne- ja tilausvälityspalvelujen markkinoilla Päätös 1 (6) Asia Epäillyt kilpailunrajoitukset taksien maksuliikenne- ja tilausvälityspalvelujen markkinoilla Osapuolet Lähitaksi Oy Helsingin Taksi-Data Oy Toimenpidepyynnön tekijät: Pasi Koskinen Pekka

Lisätiedot

Kunnallisten liikelaitosten asema markkinoilla kriteereitä kuntien oman arvioinnin tueksi

Kunnallisten liikelaitosten asema markkinoilla kriteereitä kuntien oman arvioinnin tueksi Suomen Kuntaliitto 3.6.2008 Kunnallisten liikelaitosten asema markkinoilla kriteereitä kuntien oman arvioinnin tueksi A. Kuntaliiton valmistelutyön tausta 1. Komission päätös valtiontuesta, jonka Suomi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kuntaliiton ja KKV:n seminaari 15.11.2013: Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvonta Johtaja Antti Neimala, Suomen

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto

Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituksen toimintamallin ja lainsäädännön uudistaminen Maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsähallituslain valmistelun taustaa: Maa- ja metsätalousministeriö on toteuttamassa Metsähallitusta

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneutraliteettisääntelyn ydinsisältö 1) Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi

kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi Asia Pyydetty lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2012/34/EU) yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (ns.

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Kartellit ja julkiset hankinnat

Kartellit ja julkiset hankinnat Kartellit ja julkiset hankinnat Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Apulaisjohtaja Mika Hermas Apul Teemoja Yleistä kartelleista ja niiden torjunnasta Tarjouskartellit ja niiden ilmenemismuodot

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot