Uusi kilpailulaki tulossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kilpailulaki tulossa"

Transkriptio

1 Kilpailuviraston uutislehti Uusi kilpailulaki tulossa Työ- ja elinkeinoministeriön Kilpailulaki työryhmän tammikuussa luovuttama mietintö lähetettiin heti valmistuttuaan laajalle lausuntokierrokselle, jonka määräaika päättyi huhtikuun alussa. Hallituksen esitys uudeksi kilpailulaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään keväällä Lain ensisijaisena tarkoituksena ei ole rankaiseminen vaan puhtaan kilpailun edistäminen, vaikka seuraamusjärjestelmän onkin oltava uskottava ja ennaltaehkäisevä, sanoo työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Kristian Tammivuori. 3 JATKUU s. 5 Kilpailun edistäminen on tärkeää myös huonoina aikoina Kilpailuviraston viime vuonna laatima Kilpailukatsaus todistaa vahvasti siitä, että taloudellinen kilpailu tuottaa hyvinvoinnin kasvua myös taloudellisesti huonoina aikoina, toteaa ylijohtaja Juhani Jokinen. Katsauksen anti on siten juuri nyt erityisen merkityksellinen. 3 JATKUU s. 2

2 Kilpailukatsaus KI TÄSSÄ NUMEROSSA: Työryhmä esittää kilpailuvalvonnan tehostamista Uutta kilpailulakia pohjustaa hyvä valmistelu Arviointi: KIVI on onnistunut hyvin Suomen ensimmäinen kilpailuoikeuden professori Markkinaoikeuden päätöksiä KIVI: Luotsausmonopolin jatkamiselle ei ole riittäviä perusteita Luotsausliikelaitoksen yhtiöittäminen jo valmisteilla KIVI kannattaa katsastuksen eriyttämistä kaluston mukaiseksi Yli miljoonan kartellisakot autovaraosatukkuliikkeille Uusia asiantuntijoita KIVIssä Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimittaja: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Paino: Pekan Offset 2009 ISSN Kilpailukatsaus antaa voimakkaan todistuksen siitä, että taloudellinen kilpailu on tuottanut merkittävää hyvinvoinnin kasvua, ei pelkästään hyvinä aikoina, vaan myös taantumassa, toteaa ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuviraston vuoden 2008 toimintakertomuksessa. Lokakuussa julkaistun katsauksen anti on siten juuri nyt erityisen merkityksellinen. Taloudellisen laman ja sen vaikutusten lieventämiskeinojen merkitys kilpailupolitiikalle ja taloudelliselle kilpailulle on haaste Kilpailuvirastolle, jatkaa Jokinen. On harkittava, missä määrin kielletty kolluusio, johon yleensä taloudellisena laskukautena liittyy voimakkaita purkautumispaineita, saattaakin nykyisen kaltaisessa kriisissä olla toimiva väline ylikapasiteetin hallinnassa. Samoin kysynnän vähetessä markkinavoimaa omaavilla yrityksillä saattaa olla kannusteita sulkea keinotekoisesti kilpailijoita markkinoilta. Viraston näkökulmasta Kilpailukatsaus nivoi onnistuneesti yhteen juridisen osaamisen ja analyyttisen taloudellisen tutkimuksen. Hanke tarjosi siten käyttökelpoisen mallin viraston toiminnan kehittämiselle yleisemminkin. Myös kesäkuussa 2008 julkaistun rakennusalan erillisselvityksen laatiminen kehitti työmenetelmiä. Kilpailuviraston on tarkoitus jatkaa katsausten tekemistä resurssiensa asettamissa rajoissa. Ainakin aluksi katsaukset toteutetaan todennäköisesti pienimuotoisempina markkina- tai ongelmakohtaisina katsauksina ja keskustelualoitteina. Muutkin tulokset vähintään tyydyttäviä Virasto joutui viime vuonna keskittymään pitkälti vanhojen tuomioistuimissa vireillä olevien juttujensa hoitamiseen. Tärkeimpiä niistä ovat KHO:n käsittelyssä valitusten johdosta olevat asfalttikartelli-, Fortum- ja Lännen Puhelin -tapaukset sekä markkinaoikeudessa vireillä oleva metsäkartelliesitys. Vuoden aikana lainvoiman saaneissa viidessä oikeuden päätöksessä oikeus päätyi ratkaisussaan tukemaan viraston kantaa. Kilpailunedistämisessä toiminta painottui työryhmiin, joista tärkeimpiä olivat julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittävä työryhmä, LVM:n liikenteen työryhmät sekä jätealan työryhmät. Kilpailunedistämisen tuloksena joskaan ei yksin Kilpailuviraston aikaansaannoksena voidaan mainita kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen radanpidon ja joukkoliikenteen kehittämisessä, autoverotuksessa ja -katsastuksessa, jätealan, satamien, luotsauksen ja jäänmurron työryhmien perustamisessa JAANIS KERKIS

3 VIn tärkein tuotos 2008 sekä kunnallisen palvelutuotannon kehityksessä. Vuonna 2008 vahvistettu viraston uusi strategia antaa hyvät edellytykset ohjata toimintaa yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävien asioiden käsittelyyn. Vaikuttavuudeltaan merkittäviin asioihin käytettiin viime vuonna kaksi kolmasosaa tapauskäsittelyyn käytetystä kokonaistyöajasta. Myös henkilöstöä koskevat tulosmittarit osoittavat myönteistä kehitystä. Vuoden 2008 VMBaro-henkilöstökyselyn vastausten keskiarvo oli merkittävästi parempi kuin edellisessä vuonna 2006 toteutetussa kyselyssä. Tulos oli lisäksi selvästi parempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Tulokset paranivat edelliseen kyselyyn verrattuna kaikilla osa-alueilla. Parhaat arviot annettiin työilmapiiristä ja työoloista, huonoimmat palkkauksesta. Hyvän työilmapiirin lisäksi KIVIn henkilöstö arvostaa erityisesti työnsä haasteellisuutta ja itsenäisyyttä. Kilpailukatsaus ja KIVIn toimintakertomus vuodelta 2008 löytyvät osoitteesta 3

4 Arviointi: KIVI on onnistunut hyvin Professori Aki Kangasharjun helmikuun lopulla työ- ja elinkeinoministeriölle luovuttama evaluointiraportti antaa myönteisen kuvan Kilpailuviraston toiminnasta. Arvioinnin mukaan virasto on onnistunut tehtävässään hyvin, ja sen toiminta on ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Kilpailuviraston osaamisen katsotaan olevan korkeatasoista, yritykset saavat siltä arvokasta tapauskohtaista neuvontaa ja ohjeistusta toimintaansa. Virasto saa hyvät arvosanat myös kansainvälisessä vertailussa. Kehittämisen varaa on mm. toiminnan tavoitteellisuudessa ja toimintaprosesseissa. Toiminnan painopistettä tulisi keskittää voimakkaammin kansantaloudellisesti merkittävien tapausten tutkintaan. Arvioinnin mukaan viraston tulisi myös selkeyttää viestintäänsä ja osallistua nykyistä aktiivisemmin julkiseen keskusteluun. Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuasiat ovat vaikeasti viestittäviä. Kilpailun myönteiset vaikutukset kuluttajille jäävät usein kielteisten huomioiden varjoon. Olisi tärkeää, ettei kilpailu rajoitu pienen asiantuntijapiirin asiaksi. Viestin tulisi välittyä myös niille, joiden hyvinvointia laki viime kädessä turvaa, eli kuluttajille, totesi TEM:n valtiosihteeri Katariina Poskipartakin arviointityön luovutustilaisuudessa. Tulostavoitteet konkreettisiksi tutkinnalle prosessiohjeet Viraston toimintaa tulisi raportin mukaan tehdä nykyistä tavoitteellisemmaksi asettamalla tulostavoitteet konkreettisemmin ja luomalla tulospalkkiojärjestelmä. Toimintaprosesseja voisi kehittää ottamalla käyttöön tutkintaa koskevat prosessiohjeet. Tapauskäsittelyyn liittyviä kehittämiskohteita ovat myös taloudellisen analyysin painottaminen nykyistä enemmän, oikeusprosessiosaamisen kehittäminen ja sähköisen tarkastuksen resurssien parantaminen. Erityisesti vallitsevassa taloustilanteessa on tärkeää, että kilpailunäkökulmaa ei siirretä sivuun. Vaikka talouden realiteettien huomioon ottaminen päätöksenteossa on välttämätöntä, on tärkeää arvioida ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen ja sitä kautta kuluttajien hyvinvointiin, totesi valtiosihteeri Poskiparta. Vaurioita markkinoiden toimivuudelle voi olla vaikeaa korjata myöhemmin. Professori Kangasharjun toimeksiantona oli arvioida viraston toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimintaa markkinoiden toimivuuden ja kansantalouden näkökulmasta sekä kartoittaa toiminnan kehittämistä koskevia esityksiä. Ajallisesti selvitys ulottui yrityskauppavalvontasäännöstön käyttöönotosta vuodesta 1998 nykyhetkeen asti. Edellinen vastaava arviointityö Kilpailuvirastosta toteutettiin kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta vuonna Viraston toiminta ja toimintaympäristö on tämän jälkeen muuttunut monin tavoin. KIVI ottaa saamansa palautteen vakavasti Arvioinnin tulokset ja suositukset otetaan Kilpailuvirastossa vakavasti. Suurin osa ehdotuksista on ollut esillä myös viraston sisäisissä suunnittelupalavereissa, ja tahto niiden toimeenpanoon on resurssien puitteissa olemassa. Osaa suosituksista kuten viestinnän kehittämistä voidaan lähteä toteuttamaan saman tien, osa vaatii toteutuakseen lisäresursseja. Myös lainsäädännön muuttaminen on joissakin asioissa välttämätöntä. Esimerkkinä viimeksi mainitusta voidaan mainita tapausten priorisointiin liittyvä suositus. Sama asia, jota Kilpailulaki työryhmä käsitteli omassa mietinnössään. Lähde: TEM:n tiedote Arviointiraportti (Kilpailukyky 6/2009) löytyy osoitteesta 4 4

5 Työryhmä esittää kilpailunrajoituslain korvaamista uudella lailla Kilpailunrajoituslain uudistamistarpeita selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä (Kilpailukyky 4/2009) ehdottaa nykyisen vuodelta 1992 olevan kilpailunrajoituslain korvaamista uudella kilpailulailla. Kilpailumekanismin toimintaa pidetään mietinnössä keskeisenä kilpailuvalvonnan ja kilpailunedistämisen tavoitteena. Kilpailullinen toimintaympäristö palvelee yrityksiä, ja siitä hyötyvät myös asiakkaat ja kuluttajat. Tavoitteen kannalta on välttämätöntä, että asioiden käsittely Kilpailuvirastossa on riittävän tehokasta ja nopeaa. Kehittämiskohteiksi nostetaan myös asiakirjajulkisuutta koskeva sääntely ja Kilpailuviraston tutkintavaltuuksien lisääminen. Lakiin tulisi työryhmän mielestä ottaa myös erillisiä yritysten puolustautumisoikeuksia koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tasapaino menettelyn tehokkuuden ja yritysten oikeusturvan välillä. Sanktioita tulisi koventaa Seuraamusjärjestelmän tulee mietinnön mukaan perustua edelleen hallinnolliseen seuraamusmaksuun. Säännöksiä esitetään kuitenkin kehitettäväksi niin, että seuraamusten ennaltaehkäisevyys ja ennakoitavuus toteutuisivat nykyistä paremmin. Työryhmä ei ehdota kilpailunrajoituslain vastaisen toiminnan kriminalisointia eikä erillisen liiketoimintakieltojärjestelmän luomista kilpailunrajoitusasioita varten. Vakavimmat ja pitkäkestoiset rikkomukset tulisi sanktioida aikaisempaa ankarammin. Sanktioiden tulisi lisäksi määräytyä EU:n komission hyväksymien sakkosuuntaviivojen mukaisesti. Lain vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että kaikilla kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineillä, myös kuluttajilla, olisi oikeus vahingonkorvaukseen. Mietinnön ehdotuksiin kuuluu myös uusi yrityskauppatesti, jonka perusteella yrityskauppa voitaisiin kieltää tai asettaa sille ehtoja, jos kilpailu sen seurauksena olennaisesti estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Tämä vastaisi komission soveltamaa yrityskaupan vaikutusten arviointitestiä eli ns. SIEC-testiä. Työryhmä esittää myös kauppojen ilmoitusvelvollisuudelle asetetun määräajan poistamista ja mahdollisuutta jatkaa tarvittaessa käsittelymääräaikoja. Työryhmä haluaa, että sakoista vapauttamista ja sakkojen alentamista koskeva ns. leniency-järjestelmä olisi nykyistä ennakoitavampi ja kannustaisi elinkeinonharjoittajia ilmoittamaan Kilpailuvirastolle kartelleista, joissa ne ovat osallisina. Järjestelmään liittyvien ehdotusten tavoitteena on myös yhdenmukaistaa säännökset EU:ssa yleisesti noudatettavien vastaavien säännösten kanssa. Tarkastuksiin halutaan lisää tehoa Myös Kilpailuviraston yrityksiin kohdistuviin tutkintavaltuuksiin esitetään parannuksia. Työryhmä ehdottaa, että kilpailuviranomainen voisi markkinaoikeuden luvalla tehdä myös kotitarkastuksia. Vastaavat valtuudet ovat jo nykyään muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaisilla ja Euroopan komissiolla. Työryhmä haluaa nopeuttaa kilpailuasioiden käsittelyä. Mahdollisuutta tapausten priorisointiin tulisi laajentaa niin, ettei tapauksen tutkiminen ole tarpeen, jos asialla ei ole merkitystä markkinoiden yleisen toimivuuden kannalta. Kilpailuviraston tutkintarauha tulisi lisäksi turvata nykyistä tehokkaammin tilanteissa, joissa tutkinta on vielä kesken. Työryhmän ehdotukset parantaisivat Kilpailuviraston mielestä viraston mahdollisuuksia keskittyä merkittäviin asioihin ja harjoittaa tehokasta kilpailupolitiikkaa. Tähän vaikuttaisivat mm. yrityskauppojen selvittämistä ja asiakirjojen julkisuutta koskevat uudistusehdotukset. Ennen muuta tehokkuutta lisäisivät seuraamusmaksujen uudenlainen määrittely ja yrityskauppavalvontatestin uudistaminen. Työryhmän mietintö ja TEM:n tiedote asiasta löytyvät myös osoitteesta www. kilpailuvirasto.fi 5

6 Uutta kilpailulakia pohjustaa hyvä v Kilpailulakia on uudistettu viime vuosikymmeninä noin viiden vuoden välein, ja hallitusneuvos Kristian Tammivuori on ollut aina mukana, viimeisimmässä työryhmässä puheenjohtajana. Tästä huolimatta tai juuri tästä syystä hän puhuu edelleen innostuneesti vasta mietintönsä jättäneen lakityöryhmän pohdinnoista. Lisäksi miehestä huokuu tyytyväisyys, kun runsas puolitoista vuotta sitten alkanut työ on saatettu yksimieliseen päätökseen. Työryhmässä vahva intressiedustus Kilpailulaki 2010 työryhmässä oli viranomaisedustuksen lisäksi vahva ns. intressiedustus. Pidän tätä hyvänä lainvalmistelutapana. Toisaalta laajapohjainen edustus tuo oman haasteensa valmistelutyölle. Yhteisen tahtotilan löytäminen eri yksityiskohdissaan on yhteinen ponnistus tämäntyyppisessä valmistelussa. Joudutaan siis käyttämään aikaa sen pohdintaan, onko perusteita eri muutoksille vaiko ei. Sen jälkeen on vielä ratkaistava ehdotettujen säännösten sisältö ja niiden perustelut. Erityisen kiitoksen haluaisin antaa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajille, jotka olivat vastuullisesti ja rakentavasti mukana uusia kilpailusääntöjä kehittämässä. Se mahdollisti osaltaan yksimielisen mietinnön syntymisen, mikä jatkon suhteen lupaa hyvää. Ehkäpä visaisinta keskustelua työryhmässä käytiin yrityskauppavalvonnan säännöksistä ja seuraamusjärjestelmän kehittämisestä. Toki muutkin aiheet kirvoittivat vilkkaaseen mielipidevaihtoon. Sanktiot eivät ensisijalla vaan terve kilpailu Seuraamusjärjestelmän uudistaminen puhutti työryhmää eniten. Mietintöön on kirjattu paljon tätä koskevaa keskustelua, joskaan kaikki ei päätynyt ehdotuksiksi. Tammivuori lainaa urheilutermiä ja määrittelee kilpailulain eräänlaiseksi taloudellisen kilpailun antidopinglaiksi, joka kieltää tietyt vahingolliset menettelytavat. Lain ensisijaisena tarkoituksena ei siis ole kenenkään rankaiseminen vaan puhtaan kilpailun edistäminen. Kuitenkin myös lain seuraamusjärjestelmän on oltava uskottava ja ennaltaehkäisevä. Kilpailusäännöistä piittaamattomuus ei saa eikä voi olla kannattavaa. Se tulee seuraamusjärjestelmällä estää. Työryhmä ehdottaa pitäytymistä hallinnollisessa seuraamusmaksujärjestelmässä, eikä siis siirtymistä henkilökohtaisiin sanktioihin. Siihen päädyttiin jo vuoden 1992 lainmuutoksen yhteydessä samalla kun kriminalisoinnista luovuttiin. Työryhmä ehdottaa järjestelmää kehitettäväksi ottamalla käyttöön samanlaiset sakkojen laskentaperusteet, joita komissio noudattaa. Tämä merkitsisi mitä ilmeisimmin ainakin pitkäkestoisissa ja vakavissa kilpailunrikkomustapauksissa nykyisen sakkotason nousemista. Selkeät sakkojen laskentaperusteet lisäisivät työryhmän arvioiden mukaan osaltaan myös leniency-järjestelmän houkuttelevuutta. Näin siksi, että kartellissa mukana oleva yritys voisi itse suurin piirtein laskea kuinka suurista sakoista se voi vapautua tai kuinka paljon voisi saada alennusta, jos tekee lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä kilpailuviranomaisen kanssa. Ehdotuksen mukaan leniency-hakemus voitaisiin tehdä tietyin edellytyksin myös viranomaistarkastuksen alettua. SIEC-testi korvaisi entisen testin Työryhmä päätyi yksimielisesti ehdottamaan nykyisen dominanssitestin korvaamista ns. SIEC-testillä yrityskauppavalvonnassa. Tämä merkitsee toteutuessaan sitä, että kansalliset kilpailusääntömme on sisällön suhteen harmonisoitu tältäkin osin EY:n kilpailusääntöjen kanssa. Työryhmä

7 almistelu päätyi ehdotukseen pitkälti professori Tomi Laamaselta tilaamansa vaikutusarvioinnin perusteella. Nykyisen ja uuden testin välinen ero käytännön valvontatoiminnassa olisi todennäköisesti suhteellisen pieni. SIEC-testiin siirtymisen jälkeen vuonna 2004 komissio on tutkinut yhteensä noin yrityskauppaa. Tehtyjen päätösten tarkastelu osoittaa, että korkeintaan muutamissa yksittäisissä tapauksissa on ollut kyse sellaisista Tuukka-Santanen johtopäätöksistä, joihin ei olisi voitu puuttua myös dominanssitestillä. Periaatteelliselta kannalta SIEC-testi antaa kuitenkin nykyistä laajemmat harkintaedellytykset oligopolistisilla markkinoilla, ja yrityskauppavalvonta tehostuu nimenomaan näillä markkinoilla. Korvausoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi Työryhmän ehdotuksista eniten julkisuutta lienee saanut vahingonkorvaukseen oikeutettujen piirin laajentaminen kilpailunrikkomustapauksissa. EY-oikeuden tulkintakäytännön mukaisesti tällainen oikeus tulee olla kaikilla kilpailunrajoituksista kärsivillä, eli toisilla elinkeinonharjoittajilla, kuluttajilla ja julkisyhteisöillä silloinkin, kun ne eivät toimi elinkeinonharjoittajina. Yksityisoikeudellisten vaatimusten toteuttaminen kilpailunrikkomustapauksissa on myös komission painopisteasioita ns. private enforcement -hankkeessa. Kuluttajien vahingonkorvausoikeuksien toteuttaminen ei käytännössä olisi ongelmatonta, mutta ei mahdotontakaan. Nähtäväksi jää, millaisia toimenpide-ehdotuksia komissio aikanaan antaa tämän oikeuden paremmaksi mahdollistamiseksi. KIVIlle esitetään kotitarkastusvaltuuksia Kilpailusääntöjä ei tule unohtaa vaikeinakaan aikoina. Työryhmä ehdottaa eräitä tarkennuksia Kilpailuviraston valtuuksiin yritystarkastuksissa erityisesti sähköisen tarkastuksen osalta. Uutena toimivaltuutena työryhmä ehdottaa kotitarkastusvaltuuksia. Sille olisi laissa tiukat reunaehdot ja se edellyttäisi markkinaoikeuden lupaa. Vastaavanlaiset valtuudet ovat jo nykyään muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaisilla ja EU-komissiolla. Ministeri Tarja Cronberg toivoi 29. tammikuuta vastaanottaessaan mietinnön, että työryhmän nimi, Kilpailulaki 2010, on enne ja että uusi kilpailulaki todella saadaan eduskuntakäsittelyn jälkeen voimaan ensi vuonna. Tämä on ollut koko ajan myös valmistelun lähtökohta ja tavoite. Henkilökohtaisesti uskon, että näin myös tapahtuu. Kilpailusäännöt kunniassa lamankin aikana Tammivuori tähdentää, ettei pidä unohtaa kilpailusääntöjä vaikeinakaan aikoina. Historia on osoittanut, että paremmat ajat koittavat aina laman jälkeen, joten ei pidä aiheuttaa vahinkoa, jota on myöhemmin vaikea korjata. Yhteisötasolla ei ole myöskään mietitty finanssikriisin ajaksi mitään poikkeuksia antitrustlainsäädäntöön, siis muutoksia suhtautumisessa kartelleihin, määräävän markkinaaseman väärinkäyttöön tai yrityskauppavalvontaan. Valtiontukisääntöjen sovelluksiin saattaa sen sijaan tulla väliaikaisesti poikkeuksia. MS 7

8 NINA KAVERINEN Suomen ensimmäinen kilpailuoikeuden professori Dosentti, oikeustieteen tohtori Petri Kuoppamäki on nimitetty ajaksi osa-aikaiseksi kilpailuoikeuden professoriksi Helsingin yliopistoon. Hänen erityisalaansa ovat kilpailuoikeus ja kilpailuteoria. Nimityksessä on kyse ensimmäisestä kilpailuoikeuden professuurista Suomessa. Kuoppamäki on ollut Nokia Oyj:n kilpailuasioista globaalisti vastaava johtaja vuodesta 2003 ja Nokia Oyj:n oikeudellisista regulaatioasioista vastaava Vice President vuodesta Vuosina hän toimi kilpailuneuvoston (nyk. markkinaoikeus) pääsihteerinä. Kilpailu-uutiset esitti professori Kuoppamäelle lämpimät onnittelut nimityksestä ja pyysi häntä samalla vastaamaan muutamaan kysymykseen: Millaisin ajatuksin lähdet hoitamaan professuuria? Nöyrin mielin. Olin iloisesti yllättynyt kun Helsingin yliopistolta tiedusteltiin, olisinko käytettävissä kilpailuoikeuden professuuriin. Professuuri painottuu jatko-opiskelijoiden ohjaamiseen. Toivottavasti minulla on tähän annettavaa. Olin aikoinaan tarpeeksi hullu kirjoittaakseni liki 1400 sivun väitöskirjan (mikä ei ole suositeltavaa ). Kirjasta tuli niin laaja, koska halusin kirjoittaa teoksen, joka on samanaikaisesti teoreettisesti haasteellinen ja käytännön kannalta relevantti. Kirjan valmistuttua eräs nyt jo emeritoitunut professori kommentoi: Tänne päädyt kuitenkin, enemmin tai myöhemmin. Hienoa että tämä nyt toteutuu päätoimen ohella. Millainen asema kilpailuoikeudella on oikeustieteellisessä yliopisto-opetuksessa? Kilpailuoikeuden asema yliopistoopetuksessa on ollut tähän asti aivan liian vähäinen. Kuten todettua, kyse on ensimmäisestä kilpailuoikeuden professuurista maassamme. Kilpailuoikeus on nykyään yksi keskeisimmistä yritystoimintaan vaikuttavista oikeudenaloista. Suomessa on tehty 1990-luvun alusta laajalla rintamalla erinomaista työtä kilpailuoi- 8

9 keuskulttuurin luomisessa. Yksi elementti, joka meillä ei vielä riittävästi ole kehittynyt, on kriittinen akateeminen auditorio, joka tuottaa jatkuvasti uutta tieteellistä tietoa, kommentoi viranomaisten ja tuomioistuinten päätöksiä, osallistuu lainsäädännöstä käytävään keskusteluun ja huolehtii jälkikasvusta. Pyrin nyt kehittämään tällaista verkostoa ohjaamalla alan väitöskirjoja. Markkinaoikeuden päätöksiä Mitä lisäarvoa työ liike-elämän palveluksessa tuo professuurin hoitoon? Olen viimeiset kuusi vuotta vastannut Nokian kilpailuasioista globaalilla tasolla ja jatkan päätoimessani myös nyt professuurin alettua. Uskon oppineeni globaalista kilpailusta paljon sellaista mikä on hyödynnettävissä myös akateemisessa koulutuksessa. Toisaalta akateemiselta puolelta saa uusia ideoita ja virikkeitä käytännön työhön. Teorian ja käytännön vuorovaikutus on erityisen tärkeää kilpailuoikeuden kaltaisella alalla, jossa esimerkiksi relevanttien markkinoiden määrittely, dynaaminen tehokkuushyöty tai yhteensovittamattomat (ei-koordinoidut) vaikutukset ovat tarkemmin katsoen varsin monimutkaisia ja haasteellisia teoreettisia konsepteja, jotka on hyvä hallita kunnolla jos haluaa tehdä käytännön työnsä hyvin. Toisaalta ei ole mahdollista tehdä hyvää tiedettä tai edes keksiä relevantteja kysymyksiä jos ei lainkaan tunne käytäntöä. Ero teorian ja käytännön välillä on paljon liukuvampi kuin yleisesti ajatellaan. Minulle ideaali on jatkuva teorian ja käytännön vuoropuhelu, jossa kumpikin puoli vahvistaa toista. Kilpailuvirastollakin on pieni osuus tulevien juristien koulutuksessa jokakeväisten Käytännön kilpailuoikeutta kurssien muodossa. Miten näet niiden merkityksen? On hienoa, että Kilpailuvirasto panostaa käytännön kursseihin! Perusopintovaiheessa opiskelijoille on hyvin antoisaa saada tuntumaa käytännön ratkaisutoimintaan. Toivon että näin on jatkossakin ja voimme tehdä yhteistyötä tälläkin saralla. MS Taksiautoilijat rikkoivat tarjouskartellikieltoa: Markkinaoikeus teki vuoden vaihteessa päätöksen viraston sille vuonna 2005 tekemästä seuraamusmaksuesityksestä, joka koski epäiltyä tarjouskartellia eräiden taksiautoilijoiden välillä. MAO katsoi elinkeinonharjoittajien rikkoneen tarjouskartellikieltoa. Se ei kuitenkaan pitänyt seuraamusmaksujen määräämistä asiassa perusteltuna ja hylkäsi sen vuoksi viraston esityksen. Seuraamusmaksujen määräämättä jättämiseen vaikuttivat päätöksen mukaan prosessin pitkä kesto ja se, että autoilijat eivät ao. tapauksen jälkeen olleet enää tehneet lainvastaisia yhteistarjouksia. (MAO , 230/05/KR) Näyttö puutteellinen Nikon-tapauksessa: Kilpailuvirasto oli esittänyt, että oikeus määräisi Nikon Nordic Ab:lle euron seuraamusmaksun, koska yhtiö oli viraston mielestä syyllistynyt kilpailunrajoituslain 4 :n ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan vastaiseen menettelyyn eväämällä Nikon-digitaalikameroiden takuuhuollon ns. rinnakkaistuojien maahantuomilta tuotteilta. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin päätöksessään, ettei viraston näyttö asiasta ollut riittävä. KIVI on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Virasto esittää valituksessaan, että MAO:n päätös on kumottava ja Nikon Nordicille on määrättävä em. seuraamusmaksu. (MAO , 147/06/KR) Retkeilyvälineiden maahantuonnin yhteydessä rikottiin määrähintakieltoa: Markkinaoikeus vahvisti päätöksessään KIVIn kannan siitä, että tapauksessa oli todella ollut kyse määrähintakiellon rikkomisesta. MAO ei kuitenkaan määrännyt asiassa seuraamusmaksua, koska menettely oli sen mielestä ollut sekä ajallisesti että jälleenmyyjien lukumäärän ja toiminnan tosiasiallisten vaikutusten osalta hyvin rajoittunutta. (MAO , 568/05/KR) Jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille rajoitettiin lainvastaisesti: MAO vahvisti päätöksessään viraston näkemyksen siitä, että mm. lastenvaunuja maahantuova Lastentarvike Oy oli toiminut lainvastaisesti rajoittamalla valikoivaan jakelujärjestelmäänsä kuuluneiden jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille. Seuraamusmaksuksi kielletystä menettelystä oikeus määräsi euroa. (MAO , 336/06/KR) 9

10 KIVI: Luotsausmonopolin jatkamiselle ei ole riittäviä perusteita KIVI katsoo liikenne- ja viestintäministeriön luotsaustyöryhmän loppuraportista antamassaan lausunnossa, ettei luotsausmonopolin jatkamiselle ole riittäviä perusteita. Kilpailu luotsaustoiminnassa olisi viraston mukaan avattava. Virasto teki jo vuonna 2007 aloitteen, jossa painotettiin, että luotsaustoimintaa voidaan harjoittaa myös yhdistämällä avoin kilpailu ja kilpailuttaminen. Tällöin Luotsausliikelaitokselle tulisi velvoite osallistua tarjouskilpailuihin, ja kilpailun voittajalle tulisi julkisen palvelun velvoite. Kilpailuviraston mielestä kilpailun avaaminen voitaisiin aloittaa asteittain toteutettavalla alueellisella kilpailuttamisella, jossa alueille voitaisiin valita useampi palveluntuottaja. Saatujen kokemusten myötä voitaisiin edetä avoimen kilpailun ja kilpailuttamisen yhdistelmään tai avoimeen kilpailuun. Alueellinen kilpailuttaminen sisältyy yhtenä vaihtoehtona myös luotsaustyöryhmän raporttiin. Markkinoiden ja kilpailun toimintaedellytysten luomiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia; kiireellisintä olisi alan koulutuksen organisointi läpinäkyväksi ja yleisesti saatavaksi. Luotsiasemaverkoston ja luotsinvälityksen yhteiskäyttö olisi myös mahdollistettava. Kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi Luotsausliikelaitos olisi yhtiöitettävä ja sen toiminta muilla liiketoiminta-alueilla määriteltävä omistajaohjauksen keinoin läpinäkyväksi ja rajatuksi. Avaamalla kilpailu voidaan myös mahdollistaa julkisen palvelun näkökohdat sekä meriturvallisuus ja ympäristön suojelu. Lausunto (dnro 91/ /2009, ) kokonaisuudessaan: Lisätietoja: kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, puh. (09)

11 Luotsausliikelaitoksen yhtiöittäminen jo valmisteilla Valtiovarainministeriö (VM) asetti viime vuonna hankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta sisämarkkinoille sekä tehdä yhdessä liikelaitoksia ohjaavien ministeriöiden, kilpailuviranomaisten ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa liikelaitoskohtaiset ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi. Hankkeen määräaika on Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi VM:n liikelaitoshankkeen väliraportissaan ehdottamaa etenemistapaa valtion liikelaitosten uudelleen organisoinniksi ja ohjaukseksi. Väliraportin mukaan kilpailuneutraliteetin edellyttämä liikelaitoksen konkurssikelpoisuus edellyttäisi erillistä oikeushenkilöyttä sekä valtion liikelaitoksen hallinnassa olevan omaisuuden siirtämistä oikeushenkilön omaisuudeksi. Siten valtion nykyistä liikelaitosmallia ei voida pitää yhteismarkkinoille soveltuvana toimintamuotona. Valtion liikelaitos voisi vastaisuudessa toimia ainoastaan ns. in house -asemassa ja tuottaa palveluja yksinomaan valtion virastoille ja laitoksille. Valtion liiketoimintaa tulisi harjoittaa pääsääntöisesti osakeyhtiömuodossa. Toimivilla markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa tapahtuva valtion liikelaitosmuotoinen liiketoiminta yhtiöitetään. VM:n tiedotteen mukaan Ilmailulaitoksen, Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen muuttamista osakeyhtiöiksi valmistellaan jo. Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen eri organisaatiovaihtoehtojen tarkastelu jatkuu. Liikelaitosmallin uudistamiseen lähdettiin, kun komissio teki joulukuussa 2007 päätöksen, jonka mukaan Tieliikelaitoksen organisaatiomalli ei sovellu yhteismarkkinoille. Komissio piti kiellettynä valtiontukena liikelaitoksen konkurssisuojaa ja kilpailijoista poikkeavaa verokohtelua. Ilmailulaitoksen ja Luotsausliikelaitoksen toimintatavat ovat komission käsiteltävinä kilpailijoiden kantelujen johdosta. Lähde: VM:n tiedote KIVI kannattaa katsastuksen eriyttämistä kaluston mukaisesti Kilpailuvirasto kannattaa kevyen ja raskaan kaluston katsastusten eriyttämistä, koska näiden sitominen toisiinsa on selvästi vähentänyt alalle tuloa ja kilpailua. Katsastusalan normistoon sisältyvä vaatimus kevyen ja raskaan kaluston katsastuspalvelujen tarjoamisesta kaikilla katsastusasemilla estää viraston mielestä alalle pääsyä ja kilpailua. Tämä ilmenee sekä ylikapasiteettina että hintarakenteen vääristymisenä. Virasto on katsonut useissa lausunnoissaan, että merkittäviä muutoksia alan kilpailun dynamiikassa, toimintamalleissa ja hinnoittelussa voidaan saavuttaa vain rakenteellisten muutosten kautta, jotka tarjoavat asiakkaille aidosti uusia vaihtoehtoja. Kilpailuvirasto otti asiaan viimeksi kantaa Ajoneuvohallintokeskukselle antamassaan lausunnossa. AKEn lausuntopyynnön mukaan kevyen ja raskaan kaluston katsastuksen pitäminen yhdessä on perustunut aikaisempaan periaatepäätökseen, jolla on pyritty turvaamaan erityisesti raskaan kaluston katsastusverkon riittävyys. Jos kevyen ja raskaan kaluston katsastuspalvelut eriytettäisiin, yksi mahdollisuus riittävän alueellisen katsastusverkon ylläpitämiseksi olisi katsastuksen määritteleminen nk. SGEI-palveluksi eli yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palveluksi (Services of General Economic Interest). Järjestelyllä voitaisiin turvata katsastuspalvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa, ellei tämä muutoin näytä toteutuvan. Tarvittaessa SGEI-määrittely voisi koskea vain raskaan kaluston katsastusta sellaisilla alueilla, joille ei muutoin syntyisi katsastuspalveluja raskaalle kalustolle. SGEI on nykyisin olennainen osa EY:n ns. laajaa kilpailupolitiikkaa, ja siitä on säädetty perustamissopimuksen 86 artiklassa. SGEI-palvelujen määrittelemiseen liittyviä kansallisia menettelytapoja valmistellaan parhaillaan, millä voi myöhemmin olla merkitystä myös nyt kyseessä olevan asian kannalta. Lausunto (dnro 1156/72 /2008, ) kokonaisuudessaan: Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Ari Ahonen, puh. (09) Ajoneuvohallintokeskus AKE kertoi tiedotteessaan esittävänsä, että uusien autojen määräaikaiskatsastusväliä harvennetaan, raskaan kaluston katsastustoimiluvat eriytetään ja katsastajien koulutusvaatimuksia muutetaan. Lisäksi katsastushintoja voisi jatkossa vertailla uudesta nettipalvelusta. AKE on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksensa laki- ja asetusmuutoksista katsastustoiminnan kehittämiseksi. Ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän kilpailua katsastusalalla ja laskevan katsastushintoja pitkällä aikavälillä. 11

12 Yli miljoonan kartellisakot autovaraosatukkuliikkeille Markkinaoikeus katsoi päätöksessään , että autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toimineet HL Group Oy, Oy Kaha Ab, Koivunen Oy, Örum Oy Ab ja Oy Arwidson Ab syyllistyivät vuosina kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn hintayhteistyöhön. Päätös perustui KIVIn esitykseen vuodelta Markkinaoikeus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa tapauksen, jossa määrättiin kartellisakkoja leniency-järjestelmän avulla selville saadun kartellin perusteella. Tukkuliikkeet sopivat kielletystä hintayhteistyöstä sen jälkeen, kun niiden asiakkaana ollut autotarvikeketju ilmoitti aloittavansa uudentyyppisen, tiiviimmän yhteistyön em. liikkeiden kanssa kilpailevan yrityksen kanssa. Boikottia toteutettiin pienentämällä yhteisymmärryksessä ketjulle myönnettyjä alennuksia eli nostamalla tuotteiden hintoja. Toiminta kattoi koko Suomen Aiemmin myönnettyjen alennusten merkittävä pienentäminen tarkoitti päätöksen mukaan tosiasiallisesti liikesuhteista pidättäytymistä ketjun kauppiaiden kanssa, koska kaupankäynti oli uusilla hinnoilla kauppiaiden kannalta ainakin pääsääntöisesti liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tukkuliikkeillä oli intressi toimia asiassa yhdessä, koska esimerkiksi vain yhden tukkuliikkeen itsenäisesti toteuttamalla ehtojen huonontamisella ei olisi ollut sanottavaa vaikutusta ketjun toimintaan. Kielletyn yhteistyön tavoitteena oli saada kauppiaat jatkamaan ostojaan ao. tukkuliikkeiltä ilman liikkeiden välisen keskinäisen kilpailun kiristymistä. Kilpailunrajoitus kattoi alueellisesti koko Suomen. Markkinaoikeus määräsi kartelliyritykset maksamaan valtiolle seuraamusmaksuina yhteensä euroa. Suurin seuraamusmaksu, euroa, määrättiin Koivunen Oy:lle. Oy Arwidson Ab sai vapautuksen seuraamusmaksusta kertomalla virastolle lainvastaisesta menettelystä ja toimittamalla virastolle sitä koskevia tietoja. Uusia asiantuntijoita KIVIssä KTL, OTK Mika Oinonen aloitti vuoden alussa erikoistutkijana viraston yrityskauppavalvontatiimissä. Oinosen tehtävänä on mm. valmistaa virastoa Kilpailulaki työryhmän esittämän uuden yrityskauppatestin mahdolliseen voimaantuloon. Oinonen siirtyi virastoon Tampereen ylipiston yritysjuridiikan assistentin tehtävästä. Tohtoriopinnoissaan Oinonen tutkii EY:n yrityskauppavalvonta-asetuksen soveltamiseen kohdistettua väitettä pienten markkinoiden syrjinnästä. OTM Minna Heikinsalmi aloitti maaliskuun alussa erikoistutkija Jaana Boëliuksen vuorotteluvapaasijaisena viraston kansainvälisten asioiden ryhmässä. Tätä ennen Heikinsalmi on toiminut vuodesta 1998 lähtien yksityissektorilla kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä. Jatko-opinnoissaan Helsingin yliopistossa hän tutkii kilpailuoikeudellisia seuraamusmaksuja. Heikinsalmen OTM-tutkintoaan varten tekemä tutkielma Suomessa määrätyistä kartellisakoista julkaistaan vielä tämän kevään aikana viraston Selvityksiä-sarjassa. ANTTI HOVILA ANTTI HOVILA

Kilpailuviraston vuosikirja 2009

Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Taitto Antti Hovila Kannen suunnittelu Harri Heikkilä Valokuvat Kuvatoimisto Rodeo Oy Painotyö Yliopistopaino 2009 ISSN 0788-9291 Sisällys

Lisätiedot

Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2008. Dnro 1167/23/07

Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2008. Dnro 1167/23/07 Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2008 Dnro 1167/23/07 KILPAILUVIRASTO 2 (43) Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 5 1.2.1 Kilpailuvalvonta...

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen KILPAILU VIRASTON UUTISLEHTI 2 2010 Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä Kilpailuvirastolle sen kerätessä tietoja kilpailunrajoituslain

Lisätiedot

KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 3 2006 NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia

Lisätiedot

Kilpailuvirasto tuli aikuisikään

Kilpailuvirasto tuli aikuisikään Kilpailuviraston uutislehti 3 2008 Kilpailuvirasto tuli aikuisikään Kilpailuvirasto on tullut 20 vuoden ikään. Virasto perustettiin vuonna 1988 kilpailuhallinnon uudelleen organisoinnin yhteydessä. Myös

Lisätiedot

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003 Sisällys Lukijalle........................................................ 4 Kilpailuviraston työn tavoitteet......................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 SISÄLLYS Lukijalle 6 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8 2. Muuttuva toimintaympäristö 10 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 4. Toiminnan

Lisätiedot

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Kilpailuviraston uutislehti 1 2011 Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat tuoreessa yhteisraportissaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006 N TILINPÄÄTÖS 2006 2 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...5 1.2.1 Kilpailun edistäminen...5 1.2.2 Kilpailuvalvonta...8 1.2.3 Kansainväliset asiat...16 1.2.4 Viestintä...19

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2006

Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 3 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Ulkoasu ja taitto Rainer Puolakka, radesign Oy Kuvat Jaanis Kerkis, Kuvakori.com Paino Libris Oy

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT

Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 1 Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely toimivat markkinat Kilpailuviraston

Lisätiedot

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009 1 (108) Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009 Yhteenveto 3 1 Johdanto 6 1.1 Tausta 6 1.2 Kehittämishankkeen tavoitteet ja kilpailutyöryhmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

HE 197/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin. muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan

HE 197/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin. muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan HE 197/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin uusi säännös, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoittajien

Lisätiedot

Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat

Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat Metsätieteen aikakauskirja K a t s a u s Esa-Jussi Viitala Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat Esa-Jussi Viitala Viitala, E.-J. 2010. Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat. Metsätieteen

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

uutiset Kilpailu- toimivat markkinat Myös ympäristöaloille tarvitaan Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin

uutiset Kilpailu- toimivat markkinat Myös ympäristöaloille tarvitaan Uusia eväitä kaupan kilpailuun ECN-yhteistyö sujuu hyvin Kilpailu- uutiset KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 2 2005 Myös ympäristöaloille tarvitaan toimivat markkinat Kilpailuvirasto on jo pitkään pyrkinyt edistämään kilpailullisten markkinaolosuhteiden syntymistä

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011

Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011 Asiakastiedote 27.10.2011 Uusi kilpailulaki voimaan 1. päivänä marraskuuta 2011 Nykyisen kilpailunrajoituslain korvaava uusi kilpailulaki tulee voimaan 1.11.2011. Kilpailulain keskeisimmät uudistukset

Lisätiedot

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä MMM) Kannattaa ehdotusta. MMM:n mukaan TEM on laaja-alaisesti perehtynyt päivittäistavarakauppaan,

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta

Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 21 Satu huikuri Yhteisyritykset yrityskauppavalvonnan näkökulmasta Publications of the University

Lisätiedot