TEM raportteja 32/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM raportteja 32/2012"

Transkriptio

1 TEM raportteja 32/2012 Aineettomien oikeuksien verokannustin Kansainvälinen vertailu ja Suomen malli Tomi Viitala, Laura Peni Elinkeino- ja innovaatio-osasto

2 Aineettomien oikeuksien verokannustin Kansainvälinen vertailu ja Suomen malli 1

3 Selvityksen tausta ja tarkoitus Jyrki Kataisen hallitus päätti kehysriihessään maaliskuussa 2012 selvittää erityisen patentoinnin verokannustimen käyttöönoton mahdollisuuden Suomessa. Patentoinnin verokannustin edistäisi tutkimus- ja kehitystoiminnan hyödyntämistä Suomessa ja parantaisi Suomen houkuttelevuutta tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan sijoituspaikkana. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sai asiassa valmisteluvastuun. TEM antoi Ernst & Youngille toimeksi laatia selvityksen aineettomien oikeuksien verokannustimesta. Selvitys sisältää kansainvälisen vertailun aineettomien oikeuksien verokannustimista eri valtioissa ja luonnokset malleista, joilla aineettoman oikeuden verokannustin olisi liitettävissä luonnolliseksi ja toimivaksi osaksi Suomen yritysverolainsäädäntöä. Selvityksessä on myös arvioitu verokannustimen kohdentumista ja sen käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen ovat laatineet Tomi Viitala ja Laura Peni, Ernst&Young Oy. 2

4 Tiivistelmä Osaamisperusteisen kasvustrategian tukemiseksi Suomen tulisi täydentää innovaatiojärjestelmäänsä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tulosten kaupallistamisvaiheen verokannustimella. Tämä antaisi tärkeän signaalin siitä, että yritysten kannattaa harjoittaa T&K&I-toimintaa Suomessa koko sen elinkaaren ajan kehitysvaiheesta kaupallistamisvaiheeseen. Kansainvälisen verokilpailun painopiste on siirtynyt T&K&I-toimintaan ja aineettomiin oikeuksiin (IPR). Kaupallistamisvaiheen verokannustimia on käytössä Hollannissa, Unkarissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Espanjassa, Ranskassa ja vuodesta 2013 Isossa-Britanniassa. Kaupallistamisvaiheen verokannustinta soveltavissa valtioissa patenteista ja muista IPR:stä saatavan tulon nimellinen verokanta vaihtelee noin 5 ja 15 prosentin välillä. Ero Suomen yhteisöverokantaan (24,5 %) on merkittävä. Suomen tulisi olla riittävän kilpailukykyinen, jotta T&K&I-toimintaa ei kannata verosyistä siirtää pois Suomesta. Suomalaiset yritykset kilpailevat globaaleilla markkinoilla, jolloin Suomen toimintaympäristön tulee verotuksenkin osalta olla riittävän kilpailukykyinen ( level playing field ). Pidemmällä aikavälillä verotuksellisesti kilpailukyvytön toimintaympäristö haittaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja johtaa T&K&I-toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja sijoittamiseen verotuksellisesti kilpailukykyisempiin maihin. Suomen tulisi kansainvälisten esimerkkien mukaisesti ottaa käyttöön ns. IPR-boksi, jonka tavoitteena olisi kannustaa yrityksiä säilyttämään nykyinen T&K&I-toiminta ja IPR:ien hyödyntäminen Suomessa sekä kannustaa yrityksiä perustamaan uutta T&K&I-toimintaa Suomeen. IPR-boksissa patenteista, tavaramerkeistä, tietokoneohjelmistojen tekijänoikeuksien sekä eräiden muiden oikeuksien lisensioinnista saatavasta rojaltitulosta myönnettäisiin 50 %:n verohuojennus, jolloin tuloon kohdistuisi 12,25 %:n verokanta. Huojennus myönnettäisiin, jos edellä mainittu oikeus olisi itse kehitetty tai hankittu ja edelleen kehitetty. Laajan soveltamisalansa johdosta IPR-boksi kohdistuisi merkittävään joukkoon T&K&I-toimintaa harjoittavia yrityksiä. Käyttöönotolla olisi merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia, koska Suomen asema T&K&I-toiminnan ja IPR:ien sijaintipaikkana vahvistuisi olennaisesti. IPR-boksin hallinnollinen toimivuus olisi hyvä, koska se nivoutuisi hyvin nykyiseen yritysverolainsäädäntöön. IPR-boksi voitaisiin ottaa asteittain käyttöön vuodesta 2014 alkaen. Staattinen yhteisöverotuottomenetysarvio voidaan portaittaisella voimaantulolla jakaa useammalle vuodelle, siten että ensimmäisenä vuonna menetys olisi enintään 100 miljoonaa euroa ja täysimääräisenä voimassa ollessaan enintään 250 miljoonaa euroa. Toisin kuin eräissä kansainvälisissä malleissa tuotteiden tai palveluiden hintaan sisältyvä laskennallinen arvonlisä ei olisi IPR-boksin piirissä. Laskennallisen arvonlisän huomioiminen edellyttäisi lisätoimenpiteitä hallinnollisen toimivuuden osalta ja erillisarviota yhteisöverotuottovaikutuksesta. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että IPR-boksi laajennetaan myöhemmin ns. innovaatioboksiksi, joka huomioisi myös yrityksen IPR:ien tuoman arvonlisän. Innovaatioboksiin voitaisiin siirtyä, kun IPR-boksin soveltamisesta on saatu riittävästi kokemuksia. 3

5 Summary In order to support its knowledge-based growth strategy, Finland should introduce a tax incentive for the commercialization phase of research, development and innovation (R&D&I) activities. This would give a positive signal to companies that Finland is an attractive location to carry on R&D&I activities from the research and development phase to commercialization. International tax competition is becoming fierce on R&D&I activities and intellectual property rights (IPR). Countries that have tax incentives for IPRs include the Netherlands, Hungary, Belgium, Luxembourg, Spain, France, and as from 2013 the United Kingdom. IPR tax incentives reduce the nominal tax rate on income from intellectual property to as low as 5-15%. When compared to the corporate tax rate of Finland (24,5 %) the difference is significant. Finland should have as its aim to be competitive enough ( level playing field ) so that companies will not have to relocate, for tax reasons, their R&D&I activities abroad. In the long run, should tax environment in Finland not be competitive enough, companies are forced to relocate their R&D&I activities from Finland into countries with more attractive tax climate. Based on an international comparison, Finland should introduce a so-called IPR-box. Its purpose would be to incentivize companies to retain their existing R&D&I and IPR commercialization activities in Finland as well as establish new activities in Finland. The IPR-box would provide for a 50 % tax exemption, equal to 12,25% tax rate, for royalty income from licensing of patents, trademarks, software copyrights and certain other rights. The exemption would be applicable provided that the licensed right is self-developed, or if acquired provided that it is further developed by the licensor. Due the broad scope of a qualifying IPR, the IPR box would be targeted at a significant amount of companies carrying on R&D&I activities. The incentive would have significant behavioral effects as the attractiveness of Finland as a location of R&D&I and IPR activities would improve remarkably. The IPR box would fit readily into Finnish corporate tax law and be easily administered. It is proposed that the implementation of the IPR box be phased in starting from 2014 so as to spread estimated static fall in corporate tax revenues over several years, For the first year, the maximum estimated fall of revenue would amount to 100m and, when fully implemented, to 250m. Unlike in certain international IPR-box models, income (or value added) from IPRs embedded in sales prices of products and services would not be included in the scope of the IPR box. Bringing embedded income from IPRs into the scope of the IPR box would require further measures for easy administration as well as a separate study to estimate its tax revenue impact. Nevertheless, the objective should be later to expand the IPR box to a so-called innovation box, which would also include embedded income from IPRs. The innovation box could be introduced as soon as enough experiences from the IPR box have been gathered. 4

6 Sisältö Selvityksen tausta ja tarkoitus... 2 Tiivistelmä... 3 Summary MIKSI AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN (IPR) VEROKANNUSTINTA TARVITAAN? Osaamisperusteisen kasvustrategian tukeminen verotuksessa Vastaus kansainväliseen yritysverokilpailuun KANSAINVÄLINEN VERTAILU Iso-Britannia Hollanti Unkari Belgia Luxemburg Espanja Ranska SUOMALAINEN IPR-VEROKANNUSTIN IPR-boksi Pääpiirteet Kannustimen muoto Soveltamisalaan kuuluvat oikeudet ja tulo Ulkomaisen lähdeveron hyvittäminen Voimaantulo ja soveltaminen Innovaatioboksi Soveltamisalaan kuuluvat oikeudet ja tulo ARVIO KANNUSTIMEN KOHDENTUMISESTA JA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA Kohdentuminen Taloudellisten vaikutusten arviointi IPR-boksi Innovaatioboksi Käyttöönottamatta jättämisen taloudelliset vaikutukset

7 1 MIKSI AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN (IPR) VEROKANNUSTINTA TARVITAAN? 1.1 Osaamisperusteisen kasvustrategian tukeminen verotuksessa Talouden rakenteen globaalin muuttumisen seurauksena Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja talouskasvu ovat enenevässä määrin sidoksissa korkean osaamisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (T&K&I-toiminta). T&K&I-toiminnan tulosten tehokas hyödyntäminen luo yrityksille kilpailukykyä, vientimahdollisuuksia korkean arvonlisän tuotteille ja palveluille sekä mahdollisuuden luoda korkean osaamisen työpaikkoja Suomeen. T&K&I-toiminnan verokannustimet voidaan jakaa elinkaariajattelun mukaisesti kehitysvaiheen ja kaupallistamisvaiheen kannustimiin. Ensin mainitusta tyypillisimpiä ovat T&K&I-toiminnan harjoittamiseen liittyvät verokannustimet ja kasvuyrityksiin sijoittaville henkilöille myönnettävät verokannustimet. Erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana useat EU-valtiot ovat ottaneet käyttöön innovaatioiden kaupallistamisvaiheeseen kohdistuvia kannustimia. Tällaisia ovat ns. patentti- ja innovaatioboksit, jotka merkitsevät aineettomista oikeuksista saatavan tulon tai niiden tuottaman lisäarvon verottamista normaalia yhtiöverokantaa alhaisemmalla verokannalla. Suomesta ovat toistaiseksi puuttuneet T&K&I-toiminnan verokannustimet. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa hallitus päätti ottaa käyttöön useita yritysten kasvua tukevia määräaikaisia verokannustimia, joita sovellettaisiin vuosina Kaksi sovituista verokannustimista voidaan luokitella T&K-toimintaan kohdistuviksi verokannustimiksi. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys on T&K-toiminnan kehitysvaiheeseen kohdistuva kannustin. Myös sijoitustoiminnan veronhuojennuksen voidaan katsoa pääsääntöisesti kohdistuvan innovaatiotoiminnan alkuvaiheeseen, mutta erityisesti kansainvälistyvillä yrityksillä se voi edesauttaa myös innovaatiotoiminnan kaupallistamisvaihetta. Edellä kuvatuista määräaikaisista verokannustimista huolimatta Suomesta puuttuisi edelleen nimenomaisesti T&K&I-toiminnan tulosten kaupallistamisvaiheeseen kohdistuva verokannustin. Kaupallistamisvaiheen verokannustin täydentäisi T&K&I-toiminnan kehitysvaiheen verokannustimia ja olisi siten luontainen jatke hallituksen päätökselle ottaa käyttöön T&K&I-toiminnan kehitysvaiheen verokannusteita. Useissa EU-jäsenvaltioissa yritysten kehitysvaiheen T&Kverokannustimen rinnalle on otettu käyttöön kaupallistamisvaiheen verokannustin, jonka tarkoituksena on alentaa patentista tai laajemmin aineettomista oikeuksista saatavan tulon verotusta (ks. selvityksen liite). Kaupallistamisvaiheen kannustimen käyttöönotto olisi tärkeä viesti Suomessa toimiville yrityksille siitä, että Suomessa harjoitettavaa T&K&I-toimintaa kannustetaan koko elinkaaren ajan kehitysvaiheesta kaupallistamisvaiheeseen. Osaamisperusteisen kasvustrategian tukemiseksi Suomen verojärjestelmää tulisi täydentää T&K&I-toiminnan tulosten kaupallistamisvaiheen verokannustimella. 1.2 Vastaus kansainväliseen yritysverokilpailuun Suomen asema yritystoiminnan kansainvälisessä verokilpailussa on merkittävästi heikentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana luvun alussa tehty yhteisöverokannan merkittävä lasku loi Suomelle hyvän aseman kansainvälisessä yritysverokilpailussa yli vuosikymmenen ajan luvun aikana Suomi on kuitenkin menettänyt alhaisesta yhteisöverokannasta saamansa kilpailuedun. Vuonna 1995 Suomen verokanta (25 %) oli yli 10 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 6

8 silloisten EU-maiden keskiarvo. Vuonna 2012 Suomen verokanta (24,5 %) ylittää EU-maiden keskiarvon (23,5 %) mutta on edelleen euromaiden keskiarvio hieman alempi. Maittain tarkasteltuna Suomen asemassa kansainvälisessä yritysverokilpailussa on tapahtunut kaksi merkittävää käännettä. Ensimmäistä kertaa EU-jäsenyytemme aikana ns. suuren jäsenvaltion verokanta alitti Suomen yhtiöverokannan, kun Ison-Britannian verokanta aleni 24 %:iin tämän vuoden keväällä. Samoin ensimmäistä kertaa EU-jäsenyytemme aikana Ruotsin yhtiöverokanta alittaa Suomen verokannan, kun Ruotsin hallitus teki päätöksen laskea verokantansa ensi vuonna 22 %:iin. Suomen ja euromaiden yhteisöverokantojen muutos v EA17-maiden yhteisöverokantojen keskiarvo Suomen yhteisöverokanta 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % Pelkkä yhteisöverokantojen vertailu ei anna todellista kuvaa kansainvälisestä yritysverokilpailusta. Erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana kansainvälinen verokilpailu on kohdistunut yhä enemmän veropohjiin. Veropohjakilpailu tarkoittaa tietynlaiseen toimintaan tai tuloon kohdistuvia verovähennyksiä, -vapautuksia tai -huojennuksia, joiden seurauksena tällaisen toiminnan tai tulon verorasitus on tosiasiassa alempi kuin valtion soveltama yhteisöverokanta. Viime aikoina veropohjakilpailu on kohdistunut erityisesti T&K&I-toimintaan ja aineettomista oikeuksista saatuihin tuloihin. Yli 70 %:lla OECD-maista ja yli 50 %:lla EU-valtioista on T&K&Itoiminnan verokannustimia. Selvityksen liitteenä olevassa taulukossa on yleisluontoinen yhteenveto valittujen EU-jäsenvaltioiden T&K&I-toiminnan kehitysvaiheen ja kaupallistamisvaiheen verokannustimista. Aineettomista oikeuksista kilpaillaan kansainvälisesti, koska ne ovat yritysten eniten lisäarvoa ja verotuloja tuottavaa omaisuutta, mutta samalla myös liikkuvinta omaisuutta. Aineettomista oikeuksista saatuihin tuloihin kohdistuvan alhaisen efektiivisen veroasteen on havaittu vaikuttavan 7

9 siihen, mihin maihin kansainväliset konsernit sijoittavat aineetonta omaisuuttaan. Vaikka verotus on merkittävä tekijä, se ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, ja verotekijän merkitys vaihtelee yrityksittäin. 1 Kansainvälisesti tarkastellen ulkomailta maksettavilla rojalti- ja lisensiointituloilla on Suomelle tärkeä merkitys. Eurooppalaisessa vertailussa 2 Suomi sijoittuu kärkijoukkoon, kun ulkomaisten rojalti- ja lisenssitulojen määrää verrataan bruttokansantuotteeseen. Ulkomailta maksettujen rojaltitulojen suhde btk:een valituissa maissa v Sveitsi 1,72 % Hollanti 1,72 % Ruotsi 1,12 % Luxembourg 0,96 % Suomi 0,91 % Iso-Britannia 0,52 % Saksa 0,44 % EU-27 keskiarvo 0,51 % Kaupallistamisvaiheen verokannustimia on käytössä EU:n jäsenvaltioista Belgiassa, Ranskassa, Unkarissa, Luxemburgissa, Hollannissa, Espanjassa sekä Isossa-Britanniassa vuodesta 2013 alkaen. Kannustimet voivat kohdistua joko patenteista saatuihin tuloihin tai laajemmin muihinkin aineettomista oikeuksista saatuihin tuloihin. EU:n ulkopuolisista valtioista kannustin on käytössä Sveitsissä Nidwaldenin kantonissa. Lisäksi sen käyttöönottoa on selvitetty ainakin Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Vastaavaa kehitystä on havaittavissa myös kehittyvissä maissa kuten niin sanotuissa BRIC-maissa, joista esimerkiksi Kiina on aktiivisesti tarjonnut verokannustimia teknologialan yrityksille. 3 Kaupallistamisvaiheen verokannustinta soveltavissa valtioissa patenteista ja mahdollisesti muistakin aineettomista oikeuksista saatavan tulon nimellinen verokanta vaihtelee noin 5-15 prosentin välillä. Kun verokantaa verrataan Suomen yhteisöverokantaan (24,5 %), ero on merkittävä. 1 Rachel Griffith Helen Miller Martin O Connell: Corporate taxes and the location of intellectual property, Institule for Fiscal Studies, April Innovation Union Scoreboard Kiinan tarjoamat kannustimet ovat tyypillisesti teknologiayrityksille suunnattuja määräaikaisia verovapautuksia tai veronhuojennuksia (ns. tax holiday ). 8

10 Aineettomasta oikeudesta saadun tulon verokanta valituissa maissa v alkaen Kansainvälisesti tarkastellen on selvää, ettei Suomen verojärjestelmä tällä hetkellä ole kansainvälisesti riittävän kilpailukykyinen yritysten T&K&I-toiminnan ja aineettomien oikeuksien pitämiseksi Suomessa. Verotuksellisen toimintaympäristön kilpailukyvyttömyys luo ainakin seuraavia uhkia: Kansainvälisesti toimivilla konserneilla on mahdollisuus perustaa T&K&I-toimintaa ja siirtää aineettomia oikeuksia ja niiden hyödyntämistä konsernin sisäisesti pois Suomesta Kasvuyritykset perustavat T&K&I-toimintoja jo toiminnan alkuvaiheessa muualle kuin Suomeen Suomalaisia kasvuyrityksiä myydään yhä useammin ulkomaiselle omistajalle. Omistuksen siirtyminen ulkomaille lisää riskiä T&K&I-toiminnnan ja aineettomien oikeuksien siirtymisestä ulkomaille ennen kaupallistamisvaihetta Suomalaisten konsernien hankkiessa ulkomaisia yrityksiä T&K&I-toimintaa ja aineetonta omaisuutta ei siirretä Suomeen Kansainvälisen verokilpailun seurauksena Suomessa innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten verotus on kireämpää kuin monissa keskeisissä kilpailijavaltioissa. Suomalaiset yritykset kilpailevat globaaleilla markkinoilla, jolloin Suomen toimintaympäristön tulee verotuksenkin osalta olla riittävän kilpailukykyinen ( level playing field ). Pidemmällä aikavälillä verotuksellisesti kilpailukyvytön toimintaympäristö haittaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja johtaa T&K&I-toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja sijoittamiseen verotuksellisesti kilpailukykyisempiin maihin. Suomalaisten yritysten T&K&I-toimintojen ja siihen liittyvien aineettomien oikeuksien laajamittaisen poissiirtymisen ehkäiseminen edellyttää Suomelta nopeaa reagointia kansainväliseen verokilpailuun. 9

11 2 KANSAINVÄLINEN VERTAILU Iso-Britannia Isossa-Britanniassa patenttiboksia (Patent Box) sovelletaan alkaen. Patenttiboksi on osa Ison-Britannian hallituksen tavoitetta luoda G20-maiden kilpailukykyisin verojärjestelmä. Päätös käyttöönotosta tehtiin vuoden 2010 lopulla. Käyttöönottoa on edeltänyt kaksi vuotta kestänyt konsultaatio- ja lainvalmisteluprosessi, jossa hallitus on selvittänyt elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien näkemyksiä patenttiboksin yksityiskohdista. Lisäksi asiaa valmistelemassa oli yritysten edustajista koostuva työryhmä, jonka tarkoituksena oli keskustella tarkemmin eri säännösvaihtoehdoista. Patenttiboksin odotetaan hyödyttävän laajaa joukkoa innovatiivisia yrityksiä, jotka hyödyntävät toiminnassaan patentteja. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä säilyttämään patenttien omistus Isossa-Britanniassa ja lisäämään investointeja patenttien kehittämiseen Isossa-Britanniassa. Tätä kautta patenttiboksin odotetaan luovan uusia korkean osaamisen työpaikkoja T&K-toimintaan, patenttien hyödyntämiseen ja tuotantotoimintaan. Muun muassa lääkealan yhtiöt ovat olleet patenttiboksin puolestapuhujia. Ison-Britannian yleinen yhteisöverokanta on 24 % ja alkaen 23 %. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvaa tuloa verotetaan 10 %:n verokannan mukaan. Käytännössä veronhuojennus saadaan tekemällä ylimääräinen verovähennys verolaskelmalla. Patenttiboksia voivat soveltaa yhtiöt, jotka ovat Ison-Britannian yhteisöveron alaisia. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvat patentit. Patenttien lisäksi hyväksytään eräät lääke- ja kasvioikeudet. Muut aineettomat oikeudet eivät kuulu patenttiboksin soveltamisalaan. Suppean aineettoman oikeuden määritelmän vastapainona patenttiboksin hyödyntäminen ei riipu siitä, millä tavalla yritys hyödyntää patentteja vaan eri liiketoimintamalleja kohdellaan neutraalisti. Patentin tulee olla rekisteröity Yhdistyneen Kuningaskunnan patenttitoimiston, Euroopan patenttitoimiston tai erikseen mainittujen Euroopan Talousalueen valtioiden viranomaisten toimesta. Patentit voivat olla uusia tai aikaisemmin rekisteröityjä. Yhtiön tulee joko omistaa patentti tai lisensioida patentti itselleen yksinoikeudella. Lisäksi yhtiön tulee joko olla itse luonut tai kehittänyt patentin tai tuottanut tuotteen, joka sisältää patentoidun keksinnön. Konsernitilanteessa tästä edellytyksestä voidaan poiketa, mutta tällöin edellytyksenä on, että oikeuden omistaja on aktiivisesti hallinnoinut oikeutta ja kehitystoiminnan on suorittanut toinen konserniyhtiö. Passiivinen omistajayhtiö ei voi saada hyötyä patenttiboksista. Vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että patenttiboksin soveltamisella säilytetään ja luodaan korkean osaamisen työpaikkoja Isoon-Britanniaan. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluva tulo lasketaan kolmessa eri vaiheessa. Laskenta aloitetaan määrittelemällä ns. RIPI (relevant IP income), jolla tarkoitetaan boksin soveltamisalaan kuuluvista patenteista saatua tuloa. Seuraavanlaiset tulot luetaan RIPI:iin: 4 Vertailu perustuu kansainvälisiin julkaisuihin ja Ernst&Youngin sisäisiin lähteisiin. 10

12 patentoidun tuotteen tai patentoidun keksinnön sisältävän tuotteen myyntitulo patenttioikeuden lisensiointitulo patenttioikeuden myyntitulo patenttioikeuksiin liittyvät vahingonkorvaukset, vakuutuskorvaukset yms. patentoidun tuotanto- tai palveluprosessin käyttö tietyin edellytyksin Jos tuotteen myyntituloon tai lisensiointituloon sisältyy muitakin kuin patenttiin kohdistuvia korvauksia ja tällaisen korvauksen määrä ei ole vähäinen, tulosta on eroteltava RIPI:ksi luettava osuus ja muu osuus. Patentoidun keksinnön sisältävien tuotteiden myyntiin liittyvät erottelusäännökset ovat erittäin monimutkaisia. Myös patentoidun tuotantoprosessin käyttö tavaroiden tai palvelujen tuotannossa voi oikeuttaa RIPI:iin, mutta tällöin RIPI määritellään laskennallisena rojaltina. RIPI jaetaan yhtiön kokonaistulolla (sisältäen yhtiön kaikki tulot tietyin oikaisuin) ja tällä suhdeluvulla kerrotaan yhtiön veronalainen voitto (=tulot-menot), jolloin saadaan vähennyksillä oikaistu RIPI, joka on patenttiboksin soveltamisalaan lähtökohtaisesti kuuluvan tulon määrä. Eräissä tilanteissa yhtiö voi valita tai se voi olla pakotettu kohdistamaan menot eräkohtaisesti patenttiboksiin oikeuttavaan tuloon ja muuhun tuloon. Hallinnollisesti tämä vaihtoehto on edellä kuvattua kaavamaista menetelmää monimutkaisempi ja voi tilanteesta riippuen johtaa pienempään tai suurempaan RIPI:iin kuin kaavamainen menetelmä. Toisessa vaiheessa RIPI:stä poistetaan ns. rutiinituotto, jolloin jäljelle jää ns. QRP (qualifying residual profit). Rutiinituoton laskenta tehdään erikseen määriteltyjen kulujen perusteella. Kuluina otetaan huomioon henkilöstömenot, rakennusten poistot, koneiden ja kaluston poistot ja eräät palvelut. Kulupohjaan ei lasketa mukaan T&K-toiminnan menoja. Rutiinituotoksi katsotaan 10 % kuluista. Kolmannessa vaiheessa QRP:stä poistetaan brändiarvo (marketing assets return). Tämä voidaan tehdä verovelvollisen valinnan mukaan kahdella tavalla. Yksinkertaisempi tapa on poistaa QRP:sta kaavamaisesti 25 % brändiarvona, jolloin patenttiboksin soveltamisalaan jää 75 % QRP:stä. Tätä menetelmää voidaan käyttää, jos jäljelle jäävän QRP:n määrä on enintään 1m :aa. Vaihtoehtoisesti brändille ja vastaavalle markkinointiomaisuudelle on laskettava markkinaehtoinen laskennallinen tuotto eli markkinointirojalti, joka vähennetään QRP:stä. Markkinointiomaisuudeksi katsotaan tavaramerkki, alkuperämaamerkinnät ja tosiasiallisia ja mahdollisia asiakkaita koskevat tiedot. Jäljelle jäävä ns. RIPP (relevant IP profits) on määrä, joka katsotaan patenttiboksiin kuuluvaksi tuloksi. 11

13 Yrityksen tulot patent box:ssa Verolaskelmalla tehtävä vähennys veronalaisesta tulosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan RIPP X (yhteisöverokanta-10 %)/yhteisöverokanta. Jos RIPP on negatiivinen, verolaskelmalla ei tehdä vähennystä. Negatiivinen RIPP kuitenkin pienentää yhtiön toisen tulolähteen tai konserniyhtiöiden verovuoden tai tulevien verovuosien positiivista RIPP:ä. Patenttiboksin soveltaminen on vapaaehtoista ja yhtiön tulee vaatia patenttiboksin soveltamista joko veroilmoituksella tai muutoin vapaamuotoisesti. Patenttiboksi tulee voimaan viidelle vuoden aikana porrastetusti siten, että 10 %:n verokantaan oikeuttava osuus tuloista kasvaa asteittain: : 60 % : 70 % : 80 % : 90 % alkaen: 100 % Ison-Britannian verohallinnolla on T&K-toimintaan erikoistuneita asiantuntijoita, jotka neuvovat mm. patenttiboksiin liittyvissä kysymyksissä. Myös ennakkotiedon hakeminen patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta on mahdollista. Ison-Britannian hallitus arvioi, että patenttiboksista aiheutuva staattinen yhteisöverotuoton menetys on vuositasolla 1,1 mrd eli noin 1,4 mrd, kun voimaantulon porrastus on päättynyt. Vuonna kustannuksen on arvioitu olevan 0,5 mrd ja ,8 mrd. Koko yhteisöveron tuoton arvioitiin esimerkiksi vuonna 2010 olleen n. 43 mrd. Näin ollen patenttiboksin aiheuttama staattinen yhteisöverotuoton menetys vastaisi n. 2,5 % koko yhteisöveron tuotosta ja n. 0,6 prosenttiyksikön alennusta yhteisöverokannassa, kun patenttiboksi on täysimääräisesti voimassa. 2.2 Hollanti Hollanti otti käyttöön patenttiboksin vuonna 2007 ja laajensi sen innovaatioboksiksi 2010 alkaen. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta 20 % on veronalaista ja 80 % verovapaata tuloa. Näin ollen soveltamisalaan kuuluvaa tuloa verotetaan 5 %:n verokannan mukaan. Vuonna 12

14 2007 käyttöönotetussa patenttiboksissa verokanta oli 10 %. Hollannin yleinen yhteisöverokanta on 25 %. Innovaatioboksia voivat soveltaa yhtiöt, jotka ovat Hollannin yhteisöveronalaisia. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvat patentit sekä sellainen aineeton omaisuus, joka syntyy toiminnasta, jolle on annettu Hollannin viranomaisten myöntämä ns. T&K-hyväksyntä. T&Khyväksyntä liittyy Hollannin kehitysvaiheen verokannustimeen, joka myönnetään T&K-henkilöstön palkkamenojen perusteella. Samaa hyväksymisprosessia sovelletaan innovaatioboksiin. Viranomaisten T&K-hyväksynnän voi saada tekniselle tai tieteelliselle tutkimukselle, uuden teknologian tuotteiden tai tuotantoprosessien kehittämiselle ja parantamiselle sekä uusien tietokoneohjelmistojen kehittämiselle. Vuonna 2007 käyttöön otetun patenttiboksin soveltamisala rajoittui vain rekisteröityihin patentteihin, mutta vuodesta 2008 soveltamisalaan otettiin mukaan hyväksytty T&K-toiminta ja siitä syntyvä aineeton omaisuus. Innovaatioboksin soveltamisalaan eivät kuulu muut aineettomat oikeudet kuin patentit. Näin ollen esimerkiksi tavaramerkit tai tekijänoikeudet eivät kuulu soveltamisalaan. Sen sijaan sellainen aineeton oikeus tai omaisuus, joka muodostuu T&K-hyväksynnän alaisesta toiminnasta, kuuluu siis innovaatioboksin soveltamisalaan. Tällä perusteella soveltamisalaan kuuluvat muun muassa itse kehitettyjen ohjelmistojen tekijänoikeudet. T&K-toiminnasta syntyvän omaisuuden ei edellytetä olevan taseeseen kirjattava erä. Patenttien osalta edellytetään lisäksi, että patentit ovat Hollannin patenttilainsäädäntöön verrattavan lainsäädännön mukaisesti rekisteröityjä. Yhtiö voi valita innovaatioboksin soveltamisen oikeuskohtaisesti. Patentin tulee olla yhtiön itse kehittämä tai jos se on hankittu ulkopuolelta, yhtiön tulee edelleen kehittää patenttia. Kehitystoimintaa voidaan harjoittaa myös Hollannin ulkopuolella, mutta sen tulee olla hollantilaisen yhtiön valvonnan alaista. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluu patenteista ja hyväksytystä T&K-toiminnasta muodostuneen omaisuuden synnyttämä tulo tai muu hyöty. Toisin sanoen siltä osin kuin tulo tai hyöty on saatu patentista tai yhtiön harjoittaman ja hyväksytyn T&K-toiminnan seurauksena muodostuneesta aineettomasta omaisuudesta, siihen voidaan soveltaa innovaatioboksia. Tämä tarkoittaa, että patentista saatavan lisensiointitulon lisäksi myös yhtiön myymien tavaroiden tai palveluiden hintaan sisältyvä osuus patentista tai hyväksytystä T&K-toiminnasta muodostuneesta aineettomasta omaisuudesta saadusta hyödystä, kuuluu innovaatioboksin soveltamisalaan. Myös patenttien tai soveltamisalaan kuuluvan aineettoman omaisuuden myynnistä saatu tulo kuuluu innovaatioboksin soveltamisalaan. Tuotteiden hintaan sisältyvä hyöty patentista tai T&K-toiminnasta muodostuneesta aineettomasta omaisuudesta voidaan määrittää siirtohinnoittelumenetelmiä käyttäen. Määrittämisen tukena voidaan käyttää siirtohinnoitteludokumentaatiota, jos yhtiöllä on sellainen. Käytännössä innovaatioboksia soveltavat yhtiöt sopivat lähes poikkeuksetta Hollannin veroviranomaisten kanssa innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvan tulon kaavamaisesta määrittelystä. Tällöin yhtiön saamista myyntituloista (liikevaihdosta) tietyn prosenttiosuuden katsotaan muodostuvan innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta aineettomasta omaisuudesta. Prosenttiosuus määritellään kaavamaisesti ns. jäännösvoittomenetelmää käyttäen. Menetelmässä yhtiön liikevoitto jaetaan 3 4 ydintoiminnoille, joista yksi on T&K-toiminta. Muita ydintoimintoja ovat esim. myynti ja markkinointi sekä tuotanto. Hollannin veroviranomaiset ovat osaltaan sitoutuneet tukemaan innovaatioboksin kansainvälistä kilpailukykyä ja siksi verovelvollisilla on yleensä mahdollisuus saada varsin myönteinen tulkinta innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta. Samoin veroviranomaiset hyväksyvät 13

15 yleensä jo muutoinkin yrityksen käytössä olevien siirtohinnoittelumenetelmien ja dokumentaation käytön innovaatioboksin yhteydessä ylimääräisen hallinnollisen rasituksen estämiseksi. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta tulee vähentää aineettoman oikeuden kehittämisestä aiheutuneet T&K-menot eli alempaa verokantaa sovelletaan vain nettotuloon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että innovaatioboksiin oikeuttavan tulon määrän tulee ylittää innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvien oikeuksien tai omaisuuden kehittämisestä aiheutuvat kulut ennen kuin 5 %:n verokantaa voidaan soveltaa. Ennen kulujen kattamista saatavaa tuloa verotetaan yleisen 25 %:n yhteisöverokannan mukaan. Innovaatioboksista saadulle hyödylle ei ole asetettu enimmäismäärä. Vuoteen 2010 asti enimmäismäärä oli neljä kertaa kehittämiskulujen määrä. Lisäksi vuoteen 2010 T&K-hyväksytystä toiminnasta saadun verokannustimen määrä oli rajattu euroon. Innovaatioboksia sovelletaan patentteihin, jotka on myönnetty alkaen ja alkaen hyväksytystä T&K-toiminnasta muodostuneeseen aineettomaan omaisuuteen. Lisäksi Hollannin veroviranomaiset voivat edellyttää innovaatioboksista tulevan hyödyn jaksottamista siten, että täysi hyöty saadaan esimerkiksi vasta 3 4 vuoden kuluessa soveltamisen alkamisesta. Hollannin innovaatioboksin on arvioitu aiheuttavan 625 m :n yhteisöverotuoton menetyksen vuosittain. Tämä vastaa noin yhtä kolmasosaa verotuksen kautta annettavasta innovaatiotuesta. Innovaatioboksin lisäksi yrityksiä tuetaan T&K-verokannustimella (n. 375 m ) ja T&K-henkilöstön palkkavero- ja sosiaaliturvamaksuhuojennuksilla (725 m ). Seuraava yksinkertaistettu esimerkki kuvaa Hollannin innovaatioboksin soveltamista: Yhtiö harjoittaa innovaatiotoimintaa, jonka seurauksena se rekisteröi patentin. Patentin kehittämisestä aiheutuneet menot ovat edellisen viiden vuoden ajalta Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto on 1 m ja ,2 m. Hollannin veroviranomaisten kanssa on sovittu, että 60 % yhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta on innovaatioboksin soveltamisalaan luettavaa tuloa. Koska patentin kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ovat , innovaatioboksin 5 %:n verokantaan oikeuttavan tulon tulee ylittää tämä määrä ennen kuin 5 %:n verokantaa sovelletaan tuloon. Vuonna 2010 innovaatioboksiin kuuluvan tulon määrä on (1m x 60 %). Koska patentin kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ovat , 5 %:n verokantaan oikeuttavan tulon määrä on ( ) :n määrän asti tuloa verotetaan yleisen yhtiöverokannan mukaisesti. Vuonna 2011 innovaatioboksiin sovellettavan tulon määrä on (1,2m x 60 %), johon sovelletaan 5 %:n verokantaa. Jos yhtiö olisi vuonna 2011 lisännyt innovaatioboksiin uuden patentin, josta on aiheutunut kehittämiskustannuksia, tällaiset menot olisivat pienentäneet 5 %:n verokantaan oikeuttavaa tulon määrää. 14

16 2.3 Unkari Unkari otti IPR-boksin käyttöön vuonna Sen tarkoituksena on houkutella Unkariin korkean lisäarvon yritystoimintaa. Laajan soveltamisalansa johdosta IPR-boksista voivat hyötyä useat eri toimialat mukaan lukien teknologia-, ohjelmisto-, elokuva-, televisio- ja musiikkiyhtiöt. IPR-boksia voivat soveltaa Unkarin yhteisöveronalaiset yhtiöt. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 50 %:n verovapautusta. Unkarin yleinen yhteisöverokanta on 19 %, jolloin IPR-boksin verokanta on 9,5 %. Enintään n. 2 m$:n voittoihin sovelletaan 10 %:n verokantaa, jolloin IPR-boksin verokanta on pienten voittojen osalta 5 %. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluu rojaltitulo, joksi katsotaan erilaisten aineettomien oikeuksien lisensioinnista saatava tulo. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluvien aineettomien oikeuksien määritelmä on erittäin laaja kattaen patentit ja muut teollisoikeudet, know-how, tavaramerkit ja - nimet, liikesalaisuudet sekä tekijänoikeudet mukaan lukien säveltäjien, taiteilijoiden yms. oikeudet. Aineeton oikeus voi olla yhtiön itse kehittämä, ostama tai muulla tavoin esimerkiksi yrityskaupalla hankkima oikeus. IPR-boksin soveltamisella ei ole vaikutusta oikeudesta aiheutuvien menojen ja poistojen vähennyskelpoisuuteen. IPR-boksista saatavaa hyötyä on rajoitettu siten, että sillä voidaan pienentää veronalaista tulosta enintään 50 %:lla tuloksesta ennen veroja. 2.4 Belgia Belgia otti ns. patenttitulovähennyksen käyttöön vuonna 2008 ja sitä sovelletaan tilikausiin, jotka päättyvät jälkeen. Patenttitulovähennyksen tarkoituksena on edistää investointeja teknologiainnovaatioihin. Vähennyksellä kannustetaan erityisesti sellaista T&K-toimintaa, joka johtaa patentointiin tai patenttien hankintaan ja näiden pohjalta tehtävää tavaroiden tai palveluiden tuotantoa. Patenttitulovähennyksestä hyötyvät muun muassa lääke-, energia- ja autoalan yritykset. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 80 %:n verovapautusta. Belgian yleinen yhteisöverokanta on 33,99 %, jolloin patenttitulovähennyksen piiriin kuuluvaan tuloon sovelletaan 6,8 %:n verokantaa. Patenttitulovähennykseen ovat oikeutettuja Belgiassa yhteisöveronalaiset yhtiöt. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaan kuuluu patentin lisensioinnista saatava rojaltitulo ja tuotteiden tai palveluiden myyntihintaan sisältyvä laskennallinen rojaltitulo. Tulo voidaan saada joko ulkopuoliselta tai konserniin kuuluvalta maksajalta. Patenttien myynnistä saadut tulot eivät kuulu vähennyksen soveltamisalaan. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaan kuuluvat patentit ja eräät vastaavat lääketoimialalla ennen varsinaisen patentin myöntämistä myönnettävät suojat. Patentin tulee olla kehitetty belgialaisen yhtiön tai Belgiassa sijaitsevan sivuliikkeen toimesta ja sen tulee olla joko kokonaan tai osittain kehitetty T&K-keskuksessa. T&K-keskus -määritelmä on tulkinnanvarainen, mutta 15

17 käytännössä on edellytetty, että yhtiön T&K-toiminnan on voitava katsoa muodostavan oman itsenäisen yksikön. Pk-yrityksissä riittävää kuitenkin on, että ainakin yksi henkilö harjoittaa T&Ktoimintaa säännönmukaisesti. T&K-keskus voi sijaita Belgiassa tai ulkomailla. Jos patentti ei ole itse kehitetty vaan hankittu, patentin sisältävät tuotteet tai prosessit tulee olla kehitetty T&K-keskuksessa. Tällaisen jatkokehityksen ei kuitenkaan tarvitse johtaa uusiin patentteihin. Jos yhtiö on lisensioinut itselleen patentin käyttöoikeuden, myös tällainen patentti voi kuulua patenttitulovähennyksen soveltamisalaan edellyttäen, että patenttia jatkokehitetään T&Kkeskuksessa. Tällaisen jatkokehityksen ei kuitenkaan tarvitse johtaa uusiin patentteihin. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaa on ajallisesti rajoitettu siten, että se soveltuu vain patentteihin, joita ei ole kaupallistettu ennen Soveltamisen kannalta ratkaisevaa ei siis ole patentin myöntämis- tai hankinta-ajankohta. Patenttitulovähennykseen oikeuttava tulo on patentista saatu bruttorojaltitulo. Jos patentti on kuitenkin hankittu tai lisensioitu toiselta osapuolelta, patenttitulovähennys tehdään nettotulosta. Tällöin bruttorojaltitulosta vähennetään tilikaudelle kohdistuva poisto (hankittu patentti) tai lisensioinnista maksettu rojalti. Sen sijaan muut menot kuten T&K-menot tai rahoitusmenot eivät pienennä vähennyksen pohjana olevaa rojaltituloa. Käytännössä patenttitulovähennys voikin johtaa tilanteeseen, jossa vähennys ylittää veronalaisen rojaltitulon. Tällöin patenttitulovähennys pienentää muuta veronalaista tuloa. Jos rojaltitulo sisältyy tuotteen tai palvelun hintaan, vähennykseen oikeuttava rojaltitulo määritellään siirtohinnoittelumenetelmien mukaan. Hyväksyttyjä menetelmiä on useita. Tyypillisesti käytetään markkinahintavertailumenetelmää, jolloin rojaltiksi katsotaan se määrä, jonka yhtiö olisi saanut riippumattomalta osapuolelta omistamansa patentin lisensioinnista. Patenttitulovähennys edellyttää verolomakkeen liitettä, josta ilmenee vähennyksen laskenta. Belgian veroviranomaiset ohjeistavat yrityksiä patenttitulovähennyksen soveltamisessa erityisesti julkaisemalla usein esitettyjen kysymysten ja vastausten listaa. Yhtiöllä on myös mahdollisuus hakea veroviranomaisilta ennakkoratkaisua vähennyksen soveltamisesta. Ennakkoratkaisu voi olla tarpeen erityisesti siirtohinnoittelua koskevissa kysymyksissä. 2.5 Luxemburg Luxemburg otti IPR-boksin käyttöön vuonna Luxemburgin hallituksen tavoitteena on edistää Luxemburgin asemaa houkuttelevana paikkana T&K-toiminnalle ja aineettomien oikeuksien hallinnoinnille. IPR-boksi on vain yksi osa innovaatiotoiminnan houkuttelevaa verotuksellista ympäristöä, jonka kehittäminen aloitettiin vuonna 2004, jolloin Luxemburg poisti rojaltien lähdeveron ja otti käyttöön T&K-verokannustimia. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 80 %:n verovapautusta. Luxemburgin yhteisöverokanta on n. 28,8 %, jolloin IPR-boksiin kuuluvaan tuloon sovelletaan n. 5,7 %:n verokantaa. Patenttitulovähennykseen ovat oikeutettuja Luxemburgissa yhteisöveronalaiset yhtiöt. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluu aineettoman oikeuden käytöstä tai käyttöoikeudesta saatu tulo, rojalti ja aineettoman oikeuden luovutuksesta saatu voitto. Myös tuotteen tai palvelun hintaan sisältyvä laskennallinen korvaus aineettoman oikeuden käytöstä kuuluu soveltamisalaan. 16

18 Luxemburgin IPR-boksin erityispiirteenä on aineettoman oikeuden laaja määritelmä. Aineettomaksi oikeudeksi katsotaan patentit, tavaramerkit, tietokoneohjelmien tekijänoikeudet, hyödyllisyysmalli, domain-nimet ja mallit (design and models). Aineettoman oikeuden ei tarvitse olla omistajan itse kehittämä. Soveltamisalaan kuuluvat myös ulkopuolelta hankitut aineettomat oikeudet. Hankittuja oikeuksia ei tarvitse edelleen kehittää. IPRboksi ei kuitenkaan sovellu aineettomiin oikeuksiin, jotka on hankittu suoraan omistetulta konserniyhtiöltä. Käytännössä tämä rajoitus ei kuitenkaan ole merkittävä, koska hankinta voidaan tehdä välillisesti omistetulta konserniyhtiöltä. IPR-boksin soveltamisalaa on ajallisesti rajoitettu siten, että se soveltuu vain patentteihin, jotka on hankittu tai kehitetty jälkeen. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluu aineettomasta oikeudesta saatu nettotulo. Nettotulo saadaan, kun bruttotulosta vähennetään menot, jotka liittyvät välittömästi aineettomasta oikeudesta saatavaan tuloon. Vähennettäviä menoja ovat aineettoman oikeuden rahoitusmenot, poistot ja mahdolliset arvonalennukset. Laskenta tehdään oikeuskohtaisesti. IPR-boksin soveltamisedellytyksenä on, että tällaiset menot aktivoidaan oikeuskohtaisesti siitä vuodesta alkaen, jolloin IPR-boksia sovelletaan. Jos aineettomaan oikeuteen liittyvät menot ylittävät siitä saatavat tulot, tappio voidaan vähentää muusta veronalaisesta tulosta. Tappio palautetaan kuitenkin tuloon, jos aineeton oikeus myöhemmin luovutetaan ja tällaiseen luovutukseen sovelletaan IPR-boksia. Jos aineettomasta oikeudesta saatu tulo sisältyy tuotteen tai palvelun myyntihintaan, IPR-boksiin kuuluva tulo määritellään siirtohinnoittelumenetelmien mukaan. Ulkomailla maksetut lähdeverot voidaan hyvittää osittain tai kokonaan Luxemburgissa maksettavaa yhteisöveroa vastaan. 2.6 Espanja Espanja otti käyttöön patenttiboksin vuoden 2008 alussa. Patenttiboksin on katsottu hyödyttävän erityisesti teknologia- ja lääkealan yrityksiä. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 50 %:n verovapautusta. Espanjan yhteisöverokanta on 30 %, jolloin patenttiboksiin kuuluvaan tuloon sovelletaan 15 %:n verokantaa. Patenttiboksia voivat soveltaa Espanjassa verovelvolliset yhteisöt. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluu patenttien ja muun erikseen määritellyn aineettoman omaisuuden lisensioinnista saatava tulo eli rojalti. Muuksi aineettomaksi omaisuudeksi katsotaan muoto, malli, salainen kaava, prosessit ja tietotaito. Tuotteiden tai palveluiden hintaan sisältyvät laskennalliset rojaltit eivät kuulu soveltamisalaan. Patentin tai muun aineettoman omaisuuden tulee lisäksi olla itse kehitetty. Ulkopuolelta hankittuun patenttiin tai omaisuuteen patenttiboksia ei voida soveltaa. Patenttiboksin soveltamisen edellytyksenä on, ettei rojaltitulon maksaja asu Espanjan lain mukaan määritellyssä veroparatiisissa tai nollaverotuksen valtioissa. Jos lisenssisopimukseen sisältyy liitännäispalveluja, nämä tulee erotella sopimuksessa eikä tällaisiin suoritukseen voida soveltaa veronhuojennusta. 17

19 Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluu bruttorojaltitulo. Patentin tai muun aineettoman omaisuuden kehittämiseen liittyvät kustannukset ovat normaalisti vähennyskelpoisia verotuksessa eivätkä pienennä huojennuksen määrää. Tämän vuoksi tuloon kohdistuva efektiivinen veroaste voi olla 15 % alhaisempi. Patenttiboksista saatavaa enimmäishyötyä on kuitenkin rajattu siten, että soveltamiskatto on kuusi kertaa se määrä, joka on mennyt patenttien ja muun aineettoman omaisuuden kehittämiseen. Tämän vuoksi yhtiön tulee riittävällä tavalla seurata patentteihin ja muuhun aineettomaan omaisuuteen kohdistuvien tulojen ja menojen määriä. Rojaltitulosta ulkomailla maksetut lähdeverot voidaan hyvittää Espanjassa maksettavasta yhteisöverosta. Hyvityksen määrä on kuitenkin rajattu enintään siihen määrään veroa, joka rojaltista maksetaan patenttiboksia sovellettaessa. Espanja on notifioinut patenttiboksin komissiolle ennen sen käyttöönottoa. Päätöksessään N 480/2007 komissio katsoi, että kyseessä on verojärjestelmän yleinen ominaisuus, joka ei muodosta valikoivaa verotoimenpidettä ja siten kiellettyä valtiontukea. Seuraava yksinkertaistettu esimerkki kuvaa Espanjan patenttiboksin soveltamista: Rojaltitulo , josta veronalaista 50 % eli Aineettomista oikeuksista tehdyt kehittämismenojen poistot Veronalainen tulos Vero 30 % Efektiivinen verokanta rojaltitulosta 5 % 2.7 Ranska Ranskassa on ollut käytössä vuodesta 1992 erityisiä verosäännöksiä, joiden perusteella patenteista saatua rojaltituloa (patenttitulohuojennus) verotetaan edullisemmin kuin muuta tuloa. Patenttituloon sovelletaan 15 %:n verokantaa normaalin yhteisöverokannan ollessa n. 33 %. Patenttitulohuojennusta sovelletaan tuloon tai voittoon, joka saadaan patenttien, patentoitavissa olevien oikeuksien ja niihin liittyvien parannusten lisensioinnista tai luovutuksesta. Luovutustilanteessa huojennusta sovelletaan vain, jos luovutus tapahtuu konsernin ulkopuoliselle yhtiölle. Myös tuotteen tai palvelun hintaan sisältyvä laskennallinen korvaus aineettoman oikeuden käytöstä kuuluu soveltamisalaan. Patenttitulohuojennukseen ovat oikeutettuja Ranskassa verovelvolliset yhteisöt. Patentit voivat olla itse kehitettyjä tai ulkopuolelta hankittuja. Jälkimmäisessä tapauksessa huojennusta voidaan soveltaa vasta, kun yhtiö on omistanut patentit vähintään kaksi vuotta. Lisäksi edellytetään, että patentit kuuluvat yhtiön pysyvään omaisuuteen. Patenttitulohuojennusta sovelletaan nettorojaltituloon. Nettorojaltitulo saadaan, kun bruttotulosta vähennetään aineettoman oikeuden hallinnasta ja suojauksesta aiheutuvat menot. 18

20 Ominaisuudet Belgia Ranska Unkari Luxemburg Hollanti Espanja Iso-Britannia Yleinen yhteisöverokanta 33,99 % 33 % 19 % n. 28,8 % 25 % 30 % 24 % Kannustimen verokanta 6,8 % 15,0 % 9,5 % 5,8 % 5,0 % 15,0 % 10,0 % Soveltuvat aineettomat oikeudet Patentit Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Tavaramerkit Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ohjelmistojen tekijänoikeudet Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä, jos hyväksytyn T&K -toiminnan tulos Ei Ei Muut aineettomat oikeudet tai omaisuus Lisäpatenttitodistukset (supplementary patent ceritficates) Patentoitavissa oleva omaisuus, teolliset valmistusprosessit Tietotaito, toiminimet, liikesalaisuudet, tekijänoikeudet Design, domainit, mallioikeudet Hyväksytyn T&Ktoiminnan perusteella muodostunut aineeton omaisuus Salaiset kaavat, prosessit, suunnitelmat, mallit, design, tietotaito Lisäsuojatodistukset (supplementary protection certificates), säädännäinen tietosuoja (regulatory data protection), plant variety rights Soveltuva tulo Rojaltit; bruttotulo Rojaltit; nettotulo Rojaltit; bruttotulo Rojaltit; nettotulo Rojalti; nettotulo Rojaltit; bruttotulo Rojaltit ja muut korvaukset; nettotulo 19

21 Ominaisuudet Belgia Ranska Unkari Luxemburg Hollanti Espanja Iso-Britannia Hankitut aineettomat oikeudet Kyllä, jos kehitetty edelleen; nettotulo Kyllä, tiettyjen ehtojen täyttyessä Kyllä Kyllä, jos yritysten välillä ei suoraa etuyhteys-suhdetta Kyllä, jos kehitetty edelleen Ei Kyllä, jos kehitetty edelleen ja aktiivisesti hallinnoitu Verohyödyn enimmäismäärä Vähennys enintään verotettavan tulon suuruinen Ei rajoitettu Vähennys enintään 50 % verotettavasta tulosta Ei rajoitettu Ei rajoitettu Hyöty enintään kuusi kertaa kehittämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen Ei rajoitettu Tuotteen hintaan sisältyvä rojalti Soveltuvan oikeuden myynnistä saatu tulo Ulkomailla harjoitetun T&K-toiminnan hyväksyminen, jos kehitysvaatimus Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä, hyväksytyssä T&Kkeskuksessa Kyllä Ei kehitysvaatimusta Ei kehitysvaatimusta Patentin osalta kyllä; muun omaisuuden osalta tietyin ehdoin Kyllä Kyllä Lähdeveron hyvittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä; tiettyjä rajoituksia Voimaantulovuosi (muutoksia 2001, 2005, 2010) Soveltuvuus aiemmin rekisteröityihin tai olemassa oleviin oikeuksiin jälkeen kaupallistetut oikeudet Kyllä; tiettyjä rajoituksia (muutoksia 2008, 2010) Ei rajoituksia Ei rajoituksia jälkeen kehitetty tai hankittu oikeus alkaen patentoitu tai alkaen kehitetty omaisuus Kyllä; tiettyjä Kyllä rajoituksia , asteittain Ei rajoituksia Ei rajoituksia 20

22 3 SUOMALAINEN IPR-VEROKANNUSTIN Suomen tulisi tukea osaamisperusteista kasvustrategiaa ja reagoida innovaatiotoimintaan kohdistuvaan kansainväliseen verokilpailuun parantamalla toimintaympäristöään aineettomien oikeuksien kaupallistamisvaiheeseen kohdistuvan verokannustimen avulla. Verokannustimen tavoitteena olisi kannustaa yrityksiä säilyttämään nykyinen T&K&I-toiminta ja aineettomien oikeuksien hyödyntäminen Suomessa sekä kannustaa yrityksiä perustamaan uutta T&K&I-toimintaa Suomeen sen sijaan, että nykyistä toimintaa siirrettäisiin tai uutta toimintaa perustettaisiin edullisemman verotuksellisen toimintaympäristön valtioihin. Kaupallistamisvaiheen verokannustin voidaan toteuttaa joko rekisteröityihin aineettomiin oikeuksiin kuten patentteihin ja tavaramerkkeihin sekä ohjelmistojen tekijänoikeuksiin ja niiden lisensioinnista saatuihin rojaltituloihin kohdistuvana verokannustimena ( IPR-boksi ), tai edellä mainittujen oikeuksien lisensioinnissa saadun rojaltin lisäksi tuotteiden ja palveluiden hintaan sisältyvän laskennallisen arvonlisän huomioivana verokannustimena ( innovaatioboksi ) Kumpikin kannustin parantaisi merkittävästi Suomen kansainvälistä kilpailukykyä T&K&I-toiminnan ja aineettomien oikeuksien hyödyntämisen sijaintipaikkana. Mallivalinnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti verokannustimen seuraaviin ominaisuuksiin Kansainväliseen kilpailukykyyn, johon vaikuttaa keskeisesti kannustimen nimellinen verokanta ja soveltamisalan laajuus Kohdentumiseen, johon vaikuttaa keskeisesti soveltamisalaan kuuluvan omaisuuden ja tulon määrittely Hallinnolliseen toimivuuteen, johon vaikuttaa keskeisesti soveltamisalaan kuuluvan omaisuuden ja tulon määrittely sekä verovelvollisten ja verohallinnon välinen yhteistyö Taloudelliseen kustannukseen ja vaikutuksiin, joiden osalta huomioon tulisi ottaa kannustimesta aiheutuva staattinen yhteisöverotuottojen menetys ja kannustimen tuomien käyttäytymisvaikutusten (dynaamiset vaikutukset) positiiviset vaikutukset yhteisöverotuottoon ja välillisesti muihin verolajeihin erityisesti ansiotuloveroihin Alla olevassa yhteenvetotaulukossa on esitetty tässä selvityksessä ehdotettavan IPR-boksin ja innovaatioboksin edellä kuvattujen ominaisuuksien vertailu. 21

23 arvioitava ominaisuus IPR-boksi Innovaatioboksi kohdentuminen laaja erittäin laaja kansainvälinen kilpailukyky hyvä erittäin hyvä hallinnollinen toimivuus hyvä hyvä, mutta edellyttää lisätoimenpiteitä vaikutus yhteisöverotuottoon (staattinen arvio) arvio enintään m /vuosi edellyttää erillistä arviota käyttäytymisvaikutukset merkittäviä erittäin merkittäviä 3.1 IPR-boksi Pääpiirteet IPR-boksi on rekisteröidystä patentista, tavaramerkistä, hyödyllisyysmallista tai mallioikeudesta sekä tietokoneohjelmistojen tekijänoikeuksista saatavaan lisensiointi- eli rojaltituloon kohdistuva veronhuojennus. Patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmalli ja mallioikeus ovat teollisoikeuksia ja helposti tunnistettavia, koska ne ovat rekisteröitävissä. Kansainvälisten esimerkkien mukaisesti patentit kuuluisivat itsestään selvästi IPR-boksin soveltamisalaan. Merkittävä osa patenteista on rekisteröity digitaalisen viestinnän, telekommunikaation ja tietotekniikan aloilla toimiville yrityksille. Muiden oikeuksien osalta kansainväliset mallit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Erityisesti tavaramerkin ja mallioikeuden mukaan ottamisen myötä Suomen IPR-boksin soveltamisalaan kuuluisi laaja joukko T&K&I-toimintaa harjoittavia yrityksiä eri toimialoilta. Muiden kuin rekisteröitävissä olevien oikeuksien mukaan ottaminen olisi ongelmallista erityisesti niihin liittyvien määrittely- ja tunnistusongelmien vuoksi. Tekijänoikeuksien ei yleensä voida katsoa kytkeytyvän yritysten harjoittamaan T&K&I-toimintaan vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi patenttien. Niihin ei myöskään kohdistu verokilpailua vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi patentteihin. Vertailuvaltioista vain Unkari on ottanut tekijänoikeudet laajasti soveltamisalaan. Tämän lisäksi Luxemburg ja tietyin edellytyksin Hollanti ovat sisällyttäneet tietokoneohjelmistojen tekijänoikeudet kannustimen soveltamisalaan. Tietokoneohjelmistojen tekijänoikeudet muodostavat kuitenkin poikkeuksen muista tekijänoikeuksista. Ensinnäkin niillä on merkittävä yhteys T&K&I-toimintaan. Edelleen tietokoneohjelmien tekijänoikeudet liittyvät läheisemmin elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, sillä niiden tekijänoikeussuoja on laissa nimenomaisesti säädetty siirtyväksi työnantajalle silloin, kun ohjelma on kehitetty työsuhteessa ja työtehtäviä täytettäessä (tekijänoikeuslaki 40 b ). Lisäksi tietokoneohjelmistojen kehittämistoimintaan kohdistuu merkittävää verokilpailua paitsi aineettoman oikeuden verokannustimien niin myös muiden verokannustimien muodossa. Esimerkkinä voidaan mainita eräissä Aasian valtioissa sovellettavat määräaikaiset verovapaudet ohjelmistoyrityksille. 22

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

IPR-boksi: Alempi verokanta aineettomien oikeuksien lisenssituotoille?

IPR-boksi: Alempi verokanta aineettomien oikeuksien lisenssituotoille? ETLA Muistio Brief 7 28.2.2013 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 7 28.2.2013 1 ETLA Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi»

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 Markkinaehtoperiaate Siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteeseen (arm s length

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK

SAK AKAVA STTK SAK AKAVA Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Tarja Järvinen Leena Aine Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM/1874/03.01.00/2016, VM/1875/03.01.00/2016 Lausunto komission ehdotuksista neuvoston

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Ajankohtaista BEPS:stä. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Ajankohtaista BEPS:stä Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 BEPS G20-valtiot antoivat OECD:lle viime vuonna toimeksiannon kehittää kansainväliseen verotukseen säännöt,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Esityksen aakkoset A B C Asiasisällöstä Best practices

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Reima Linnanvirta Partner Mika Sipilä Associate Alder & Sound Oy Vuorikatu 6 B 23 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@aldersound.fi

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand.

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand. Robottilaakso - omistus ja hallinto Esitys / Develor Productions 14.11.2014 Martin von Willebrand 17.11.2014 www.hhpartners.fi Esittäytyminen Asianajaja, osakas, HH Partners Teknologiaryhmästä vastaava

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt 78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Juha Fagerstedt Siirtohinnoitteludokumentointi Laki verotusmenettelystä 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot