TEM raportteja 32/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM raportteja 32/2012"

Transkriptio

1 TEM raportteja 32/2012 Aineettomien oikeuksien verokannustin Kansainvälinen vertailu ja Suomen malli Tomi Viitala, Laura Peni Elinkeino- ja innovaatio-osasto

2 Aineettomien oikeuksien verokannustin Kansainvälinen vertailu ja Suomen malli 1

3 Selvityksen tausta ja tarkoitus Jyrki Kataisen hallitus päätti kehysriihessään maaliskuussa 2012 selvittää erityisen patentoinnin verokannustimen käyttöönoton mahdollisuuden Suomessa. Patentoinnin verokannustin edistäisi tutkimus- ja kehitystoiminnan hyödyntämistä Suomessa ja parantaisi Suomen houkuttelevuutta tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan sijoituspaikkana. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sai asiassa valmisteluvastuun. TEM antoi Ernst & Youngille toimeksi laatia selvityksen aineettomien oikeuksien verokannustimesta. Selvitys sisältää kansainvälisen vertailun aineettomien oikeuksien verokannustimista eri valtioissa ja luonnokset malleista, joilla aineettoman oikeuden verokannustin olisi liitettävissä luonnolliseksi ja toimivaksi osaksi Suomen yritysverolainsäädäntöä. Selvityksessä on myös arvioitu verokannustimen kohdentumista ja sen käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen ovat laatineet Tomi Viitala ja Laura Peni, Ernst&Young Oy. 2

4 Tiivistelmä Osaamisperusteisen kasvustrategian tukemiseksi Suomen tulisi täydentää innovaatiojärjestelmäänsä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tulosten kaupallistamisvaiheen verokannustimella. Tämä antaisi tärkeän signaalin siitä, että yritysten kannattaa harjoittaa T&K&I-toimintaa Suomessa koko sen elinkaaren ajan kehitysvaiheesta kaupallistamisvaiheeseen. Kansainvälisen verokilpailun painopiste on siirtynyt T&K&I-toimintaan ja aineettomiin oikeuksiin (IPR). Kaupallistamisvaiheen verokannustimia on käytössä Hollannissa, Unkarissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Espanjassa, Ranskassa ja vuodesta 2013 Isossa-Britanniassa. Kaupallistamisvaiheen verokannustinta soveltavissa valtioissa patenteista ja muista IPR:stä saatavan tulon nimellinen verokanta vaihtelee noin 5 ja 15 prosentin välillä. Ero Suomen yhteisöverokantaan (24,5 %) on merkittävä. Suomen tulisi olla riittävän kilpailukykyinen, jotta T&K&I-toimintaa ei kannata verosyistä siirtää pois Suomesta. Suomalaiset yritykset kilpailevat globaaleilla markkinoilla, jolloin Suomen toimintaympäristön tulee verotuksenkin osalta olla riittävän kilpailukykyinen ( level playing field ). Pidemmällä aikavälillä verotuksellisesti kilpailukyvytön toimintaympäristö haittaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja johtaa T&K&I-toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja sijoittamiseen verotuksellisesti kilpailukykyisempiin maihin. Suomen tulisi kansainvälisten esimerkkien mukaisesti ottaa käyttöön ns. IPR-boksi, jonka tavoitteena olisi kannustaa yrityksiä säilyttämään nykyinen T&K&I-toiminta ja IPR:ien hyödyntäminen Suomessa sekä kannustaa yrityksiä perustamaan uutta T&K&I-toimintaa Suomeen. IPR-boksissa patenteista, tavaramerkeistä, tietokoneohjelmistojen tekijänoikeuksien sekä eräiden muiden oikeuksien lisensioinnista saatavasta rojaltitulosta myönnettäisiin 50 %:n verohuojennus, jolloin tuloon kohdistuisi 12,25 %:n verokanta. Huojennus myönnettäisiin, jos edellä mainittu oikeus olisi itse kehitetty tai hankittu ja edelleen kehitetty. Laajan soveltamisalansa johdosta IPR-boksi kohdistuisi merkittävään joukkoon T&K&I-toimintaa harjoittavia yrityksiä. Käyttöönotolla olisi merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia, koska Suomen asema T&K&I-toiminnan ja IPR:ien sijaintipaikkana vahvistuisi olennaisesti. IPR-boksin hallinnollinen toimivuus olisi hyvä, koska se nivoutuisi hyvin nykyiseen yritysverolainsäädäntöön. IPR-boksi voitaisiin ottaa asteittain käyttöön vuodesta 2014 alkaen. Staattinen yhteisöverotuottomenetysarvio voidaan portaittaisella voimaantulolla jakaa useammalle vuodelle, siten että ensimmäisenä vuonna menetys olisi enintään 100 miljoonaa euroa ja täysimääräisenä voimassa ollessaan enintään 250 miljoonaa euroa. Toisin kuin eräissä kansainvälisissä malleissa tuotteiden tai palveluiden hintaan sisältyvä laskennallinen arvonlisä ei olisi IPR-boksin piirissä. Laskennallisen arvonlisän huomioiminen edellyttäisi lisätoimenpiteitä hallinnollisen toimivuuden osalta ja erillisarviota yhteisöverotuottovaikutuksesta. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että IPR-boksi laajennetaan myöhemmin ns. innovaatioboksiksi, joka huomioisi myös yrityksen IPR:ien tuoman arvonlisän. Innovaatioboksiin voitaisiin siirtyä, kun IPR-boksin soveltamisesta on saatu riittävästi kokemuksia. 3

5 Summary In order to support its knowledge-based growth strategy, Finland should introduce a tax incentive for the commercialization phase of research, development and innovation (R&D&I) activities. This would give a positive signal to companies that Finland is an attractive location to carry on R&D&I activities from the research and development phase to commercialization. International tax competition is becoming fierce on R&D&I activities and intellectual property rights (IPR). Countries that have tax incentives for IPRs include the Netherlands, Hungary, Belgium, Luxembourg, Spain, France, and as from 2013 the United Kingdom. IPR tax incentives reduce the nominal tax rate on income from intellectual property to as low as 5-15%. When compared to the corporate tax rate of Finland (24,5 %) the difference is significant. Finland should have as its aim to be competitive enough ( level playing field ) so that companies will not have to relocate, for tax reasons, their R&D&I activities abroad. In the long run, should tax environment in Finland not be competitive enough, companies are forced to relocate their R&D&I activities from Finland into countries with more attractive tax climate. Based on an international comparison, Finland should introduce a so-called IPR-box. Its purpose would be to incentivize companies to retain their existing R&D&I and IPR commercialization activities in Finland as well as establish new activities in Finland. The IPR-box would provide for a 50 % tax exemption, equal to 12,25% tax rate, for royalty income from licensing of patents, trademarks, software copyrights and certain other rights. The exemption would be applicable provided that the licensed right is self-developed, or if acquired provided that it is further developed by the licensor. Due the broad scope of a qualifying IPR, the IPR box would be targeted at a significant amount of companies carrying on R&D&I activities. The incentive would have significant behavioral effects as the attractiveness of Finland as a location of R&D&I and IPR activities would improve remarkably. The IPR box would fit readily into Finnish corporate tax law and be easily administered. It is proposed that the implementation of the IPR box be phased in starting from 2014 so as to spread estimated static fall in corporate tax revenues over several years, For the first year, the maximum estimated fall of revenue would amount to 100m and, when fully implemented, to 250m. Unlike in certain international IPR-box models, income (or value added) from IPRs embedded in sales prices of products and services would not be included in the scope of the IPR box. Bringing embedded income from IPRs into the scope of the IPR box would require further measures for easy administration as well as a separate study to estimate its tax revenue impact. Nevertheless, the objective should be later to expand the IPR box to a so-called innovation box, which would also include embedded income from IPRs. The innovation box could be introduced as soon as enough experiences from the IPR box have been gathered. 4

6 Sisältö Selvityksen tausta ja tarkoitus... 2 Tiivistelmä... 3 Summary MIKSI AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN (IPR) VEROKANNUSTINTA TARVITAAN? Osaamisperusteisen kasvustrategian tukeminen verotuksessa Vastaus kansainväliseen yritysverokilpailuun KANSAINVÄLINEN VERTAILU Iso-Britannia Hollanti Unkari Belgia Luxemburg Espanja Ranska SUOMALAINEN IPR-VEROKANNUSTIN IPR-boksi Pääpiirteet Kannustimen muoto Soveltamisalaan kuuluvat oikeudet ja tulo Ulkomaisen lähdeveron hyvittäminen Voimaantulo ja soveltaminen Innovaatioboksi Soveltamisalaan kuuluvat oikeudet ja tulo ARVIO KANNUSTIMEN KOHDENTUMISESTA JA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA Kohdentuminen Taloudellisten vaikutusten arviointi IPR-boksi Innovaatioboksi Käyttöönottamatta jättämisen taloudelliset vaikutukset

7 1 MIKSI AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN (IPR) VEROKANNUSTINTA TARVITAAN? 1.1 Osaamisperusteisen kasvustrategian tukeminen verotuksessa Talouden rakenteen globaalin muuttumisen seurauksena Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja talouskasvu ovat enenevässä määrin sidoksissa korkean osaamisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (T&K&I-toiminta). T&K&I-toiminnan tulosten tehokas hyödyntäminen luo yrityksille kilpailukykyä, vientimahdollisuuksia korkean arvonlisän tuotteille ja palveluille sekä mahdollisuuden luoda korkean osaamisen työpaikkoja Suomeen. T&K&I-toiminnan verokannustimet voidaan jakaa elinkaariajattelun mukaisesti kehitysvaiheen ja kaupallistamisvaiheen kannustimiin. Ensin mainitusta tyypillisimpiä ovat T&K&I-toiminnan harjoittamiseen liittyvät verokannustimet ja kasvuyrityksiin sijoittaville henkilöille myönnettävät verokannustimet. Erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana useat EU-valtiot ovat ottaneet käyttöön innovaatioiden kaupallistamisvaiheeseen kohdistuvia kannustimia. Tällaisia ovat ns. patentti- ja innovaatioboksit, jotka merkitsevät aineettomista oikeuksista saatavan tulon tai niiden tuottaman lisäarvon verottamista normaalia yhtiöverokantaa alhaisemmalla verokannalla. Suomesta ovat toistaiseksi puuttuneet T&K&I-toiminnan verokannustimet. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa hallitus päätti ottaa käyttöön useita yritysten kasvua tukevia määräaikaisia verokannustimia, joita sovellettaisiin vuosina Kaksi sovituista verokannustimista voidaan luokitella T&K-toimintaan kohdistuviksi verokannustimiksi. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys on T&K-toiminnan kehitysvaiheeseen kohdistuva kannustin. Myös sijoitustoiminnan veronhuojennuksen voidaan katsoa pääsääntöisesti kohdistuvan innovaatiotoiminnan alkuvaiheeseen, mutta erityisesti kansainvälistyvillä yrityksillä se voi edesauttaa myös innovaatiotoiminnan kaupallistamisvaihetta. Edellä kuvatuista määräaikaisista verokannustimista huolimatta Suomesta puuttuisi edelleen nimenomaisesti T&K&I-toiminnan tulosten kaupallistamisvaiheeseen kohdistuva verokannustin. Kaupallistamisvaiheen verokannustin täydentäisi T&K&I-toiminnan kehitysvaiheen verokannustimia ja olisi siten luontainen jatke hallituksen päätökselle ottaa käyttöön T&K&I-toiminnan kehitysvaiheen verokannusteita. Useissa EU-jäsenvaltioissa yritysten kehitysvaiheen T&Kverokannustimen rinnalle on otettu käyttöön kaupallistamisvaiheen verokannustin, jonka tarkoituksena on alentaa patentista tai laajemmin aineettomista oikeuksista saatavan tulon verotusta (ks. selvityksen liite). Kaupallistamisvaiheen kannustimen käyttöönotto olisi tärkeä viesti Suomessa toimiville yrityksille siitä, että Suomessa harjoitettavaa T&K&I-toimintaa kannustetaan koko elinkaaren ajan kehitysvaiheesta kaupallistamisvaiheeseen. Osaamisperusteisen kasvustrategian tukemiseksi Suomen verojärjestelmää tulisi täydentää T&K&I-toiminnan tulosten kaupallistamisvaiheen verokannustimella. 1.2 Vastaus kansainväliseen yritysverokilpailuun Suomen asema yritystoiminnan kansainvälisessä verokilpailussa on merkittävästi heikentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana luvun alussa tehty yhteisöverokannan merkittävä lasku loi Suomelle hyvän aseman kansainvälisessä yritysverokilpailussa yli vuosikymmenen ajan luvun aikana Suomi on kuitenkin menettänyt alhaisesta yhteisöverokannasta saamansa kilpailuedun. Vuonna 1995 Suomen verokanta (25 %) oli yli 10 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 6

8 silloisten EU-maiden keskiarvo. Vuonna 2012 Suomen verokanta (24,5 %) ylittää EU-maiden keskiarvon (23,5 %) mutta on edelleen euromaiden keskiarvio hieman alempi. Maittain tarkasteltuna Suomen asemassa kansainvälisessä yritysverokilpailussa on tapahtunut kaksi merkittävää käännettä. Ensimmäistä kertaa EU-jäsenyytemme aikana ns. suuren jäsenvaltion verokanta alitti Suomen yhtiöverokannan, kun Ison-Britannian verokanta aleni 24 %:iin tämän vuoden keväällä. Samoin ensimmäistä kertaa EU-jäsenyytemme aikana Ruotsin yhtiöverokanta alittaa Suomen verokannan, kun Ruotsin hallitus teki päätöksen laskea verokantansa ensi vuonna 22 %:iin. Suomen ja euromaiden yhteisöverokantojen muutos v EA17-maiden yhteisöverokantojen keskiarvo Suomen yhteisöverokanta 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % Pelkkä yhteisöverokantojen vertailu ei anna todellista kuvaa kansainvälisestä yritysverokilpailusta. Erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana kansainvälinen verokilpailu on kohdistunut yhä enemmän veropohjiin. Veropohjakilpailu tarkoittaa tietynlaiseen toimintaan tai tuloon kohdistuvia verovähennyksiä, -vapautuksia tai -huojennuksia, joiden seurauksena tällaisen toiminnan tai tulon verorasitus on tosiasiassa alempi kuin valtion soveltama yhteisöverokanta. Viime aikoina veropohjakilpailu on kohdistunut erityisesti T&K&I-toimintaan ja aineettomista oikeuksista saatuihin tuloihin. Yli 70 %:lla OECD-maista ja yli 50 %:lla EU-valtioista on T&K&Itoiminnan verokannustimia. Selvityksen liitteenä olevassa taulukossa on yleisluontoinen yhteenveto valittujen EU-jäsenvaltioiden T&K&I-toiminnan kehitysvaiheen ja kaupallistamisvaiheen verokannustimista. Aineettomista oikeuksista kilpaillaan kansainvälisesti, koska ne ovat yritysten eniten lisäarvoa ja verotuloja tuottavaa omaisuutta, mutta samalla myös liikkuvinta omaisuutta. Aineettomista oikeuksista saatuihin tuloihin kohdistuvan alhaisen efektiivisen veroasteen on havaittu vaikuttavan 7

9 siihen, mihin maihin kansainväliset konsernit sijoittavat aineetonta omaisuuttaan. Vaikka verotus on merkittävä tekijä, se ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, ja verotekijän merkitys vaihtelee yrityksittäin. 1 Kansainvälisesti tarkastellen ulkomailta maksettavilla rojalti- ja lisensiointituloilla on Suomelle tärkeä merkitys. Eurooppalaisessa vertailussa 2 Suomi sijoittuu kärkijoukkoon, kun ulkomaisten rojalti- ja lisenssitulojen määrää verrataan bruttokansantuotteeseen. Ulkomailta maksettujen rojaltitulojen suhde btk:een valituissa maissa v Sveitsi 1,72 % Hollanti 1,72 % Ruotsi 1,12 % Luxembourg 0,96 % Suomi 0,91 % Iso-Britannia 0,52 % Saksa 0,44 % EU-27 keskiarvo 0,51 % Kaupallistamisvaiheen verokannustimia on käytössä EU:n jäsenvaltioista Belgiassa, Ranskassa, Unkarissa, Luxemburgissa, Hollannissa, Espanjassa sekä Isossa-Britanniassa vuodesta 2013 alkaen. Kannustimet voivat kohdistua joko patenteista saatuihin tuloihin tai laajemmin muihinkin aineettomista oikeuksista saatuihin tuloihin. EU:n ulkopuolisista valtioista kannustin on käytössä Sveitsissä Nidwaldenin kantonissa. Lisäksi sen käyttöönottoa on selvitetty ainakin Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Vastaavaa kehitystä on havaittavissa myös kehittyvissä maissa kuten niin sanotuissa BRIC-maissa, joista esimerkiksi Kiina on aktiivisesti tarjonnut verokannustimia teknologialan yrityksille. 3 Kaupallistamisvaiheen verokannustinta soveltavissa valtioissa patenteista ja mahdollisesti muistakin aineettomista oikeuksista saatavan tulon nimellinen verokanta vaihtelee noin 5-15 prosentin välillä. Kun verokantaa verrataan Suomen yhteisöverokantaan (24,5 %), ero on merkittävä. 1 Rachel Griffith Helen Miller Martin O Connell: Corporate taxes and the location of intellectual property, Institule for Fiscal Studies, April Innovation Union Scoreboard Kiinan tarjoamat kannustimet ovat tyypillisesti teknologiayrityksille suunnattuja määräaikaisia verovapautuksia tai veronhuojennuksia (ns. tax holiday ). 8

10 Aineettomasta oikeudesta saadun tulon verokanta valituissa maissa v alkaen Kansainvälisesti tarkastellen on selvää, ettei Suomen verojärjestelmä tällä hetkellä ole kansainvälisesti riittävän kilpailukykyinen yritysten T&K&I-toiminnan ja aineettomien oikeuksien pitämiseksi Suomessa. Verotuksellisen toimintaympäristön kilpailukyvyttömyys luo ainakin seuraavia uhkia: Kansainvälisesti toimivilla konserneilla on mahdollisuus perustaa T&K&I-toimintaa ja siirtää aineettomia oikeuksia ja niiden hyödyntämistä konsernin sisäisesti pois Suomesta Kasvuyritykset perustavat T&K&I-toimintoja jo toiminnan alkuvaiheessa muualle kuin Suomeen Suomalaisia kasvuyrityksiä myydään yhä useammin ulkomaiselle omistajalle. Omistuksen siirtyminen ulkomaille lisää riskiä T&K&I-toiminnnan ja aineettomien oikeuksien siirtymisestä ulkomaille ennen kaupallistamisvaihetta Suomalaisten konsernien hankkiessa ulkomaisia yrityksiä T&K&I-toimintaa ja aineetonta omaisuutta ei siirretä Suomeen Kansainvälisen verokilpailun seurauksena Suomessa innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten verotus on kireämpää kuin monissa keskeisissä kilpailijavaltioissa. Suomalaiset yritykset kilpailevat globaaleilla markkinoilla, jolloin Suomen toimintaympäristön tulee verotuksenkin osalta olla riittävän kilpailukykyinen ( level playing field ). Pidemmällä aikavälillä verotuksellisesti kilpailukyvytön toimintaympäristö haittaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja johtaa T&K&I-toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja sijoittamiseen verotuksellisesti kilpailukykyisempiin maihin. Suomalaisten yritysten T&K&I-toimintojen ja siihen liittyvien aineettomien oikeuksien laajamittaisen poissiirtymisen ehkäiseminen edellyttää Suomelta nopeaa reagointia kansainväliseen verokilpailuun. 9

11 2 KANSAINVÄLINEN VERTAILU Iso-Britannia Isossa-Britanniassa patenttiboksia (Patent Box) sovelletaan alkaen. Patenttiboksi on osa Ison-Britannian hallituksen tavoitetta luoda G20-maiden kilpailukykyisin verojärjestelmä. Päätös käyttöönotosta tehtiin vuoden 2010 lopulla. Käyttöönottoa on edeltänyt kaksi vuotta kestänyt konsultaatio- ja lainvalmisteluprosessi, jossa hallitus on selvittänyt elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien näkemyksiä patenttiboksin yksityiskohdista. Lisäksi asiaa valmistelemassa oli yritysten edustajista koostuva työryhmä, jonka tarkoituksena oli keskustella tarkemmin eri säännösvaihtoehdoista. Patenttiboksin odotetaan hyödyttävän laajaa joukkoa innovatiivisia yrityksiä, jotka hyödyntävät toiminnassaan patentteja. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä säilyttämään patenttien omistus Isossa-Britanniassa ja lisäämään investointeja patenttien kehittämiseen Isossa-Britanniassa. Tätä kautta patenttiboksin odotetaan luovan uusia korkean osaamisen työpaikkoja T&K-toimintaan, patenttien hyödyntämiseen ja tuotantotoimintaan. Muun muassa lääkealan yhtiöt ovat olleet patenttiboksin puolestapuhujia. Ison-Britannian yleinen yhteisöverokanta on 24 % ja alkaen 23 %. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvaa tuloa verotetaan 10 %:n verokannan mukaan. Käytännössä veronhuojennus saadaan tekemällä ylimääräinen verovähennys verolaskelmalla. Patenttiboksia voivat soveltaa yhtiöt, jotka ovat Ison-Britannian yhteisöveron alaisia. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvat patentit. Patenttien lisäksi hyväksytään eräät lääke- ja kasvioikeudet. Muut aineettomat oikeudet eivät kuulu patenttiboksin soveltamisalaan. Suppean aineettoman oikeuden määritelmän vastapainona patenttiboksin hyödyntäminen ei riipu siitä, millä tavalla yritys hyödyntää patentteja vaan eri liiketoimintamalleja kohdellaan neutraalisti. Patentin tulee olla rekisteröity Yhdistyneen Kuningaskunnan patenttitoimiston, Euroopan patenttitoimiston tai erikseen mainittujen Euroopan Talousalueen valtioiden viranomaisten toimesta. Patentit voivat olla uusia tai aikaisemmin rekisteröityjä. Yhtiön tulee joko omistaa patentti tai lisensioida patentti itselleen yksinoikeudella. Lisäksi yhtiön tulee joko olla itse luonut tai kehittänyt patentin tai tuottanut tuotteen, joka sisältää patentoidun keksinnön. Konsernitilanteessa tästä edellytyksestä voidaan poiketa, mutta tällöin edellytyksenä on, että oikeuden omistaja on aktiivisesti hallinnoinut oikeutta ja kehitystoiminnan on suorittanut toinen konserniyhtiö. Passiivinen omistajayhtiö ei voi saada hyötyä patenttiboksista. Vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että patenttiboksin soveltamisella säilytetään ja luodaan korkean osaamisen työpaikkoja Isoon-Britanniaan. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluva tulo lasketaan kolmessa eri vaiheessa. Laskenta aloitetaan määrittelemällä ns. RIPI (relevant IP income), jolla tarkoitetaan boksin soveltamisalaan kuuluvista patenteista saatua tuloa. Seuraavanlaiset tulot luetaan RIPI:iin: 4 Vertailu perustuu kansainvälisiin julkaisuihin ja Ernst&Youngin sisäisiin lähteisiin. 10

12 patentoidun tuotteen tai patentoidun keksinnön sisältävän tuotteen myyntitulo patenttioikeuden lisensiointitulo patenttioikeuden myyntitulo patenttioikeuksiin liittyvät vahingonkorvaukset, vakuutuskorvaukset yms. patentoidun tuotanto- tai palveluprosessin käyttö tietyin edellytyksin Jos tuotteen myyntituloon tai lisensiointituloon sisältyy muitakin kuin patenttiin kohdistuvia korvauksia ja tällaisen korvauksen määrä ei ole vähäinen, tulosta on eroteltava RIPI:ksi luettava osuus ja muu osuus. Patentoidun keksinnön sisältävien tuotteiden myyntiin liittyvät erottelusäännökset ovat erittäin monimutkaisia. Myös patentoidun tuotantoprosessin käyttö tavaroiden tai palvelujen tuotannossa voi oikeuttaa RIPI:iin, mutta tällöin RIPI määritellään laskennallisena rojaltina. RIPI jaetaan yhtiön kokonaistulolla (sisältäen yhtiön kaikki tulot tietyin oikaisuin) ja tällä suhdeluvulla kerrotaan yhtiön veronalainen voitto (=tulot-menot), jolloin saadaan vähennyksillä oikaistu RIPI, joka on patenttiboksin soveltamisalaan lähtökohtaisesti kuuluvan tulon määrä. Eräissä tilanteissa yhtiö voi valita tai se voi olla pakotettu kohdistamaan menot eräkohtaisesti patenttiboksiin oikeuttavaan tuloon ja muuhun tuloon. Hallinnollisesti tämä vaihtoehto on edellä kuvattua kaavamaista menetelmää monimutkaisempi ja voi tilanteesta riippuen johtaa pienempään tai suurempaan RIPI:iin kuin kaavamainen menetelmä. Toisessa vaiheessa RIPI:stä poistetaan ns. rutiinituotto, jolloin jäljelle jää ns. QRP (qualifying residual profit). Rutiinituoton laskenta tehdään erikseen määriteltyjen kulujen perusteella. Kuluina otetaan huomioon henkilöstömenot, rakennusten poistot, koneiden ja kaluston poistot ja eräät palvelut. Kulupohjaan ei lasketa mukaan T&K-toiminnan menoja. Rutiinituotoksi katsotaan 10 % kuluista. Kolmannessa vaiheessa QRP:stä poistetaan brändiarvo (marketing assets return). Tämä voidaan tehdä verovelvollisen valinnan mukaan kahdella tavalla. Yksinkertaisempi tapa on poistaa QRP:sta kaavamaisesti 25 % brändiarvona, jolloin patenttiboksin soveltamisalaan jää 75 % QRP:stä. Tätä menetelmää voidaan käyttää, jos jäljelle jäävän QRP:n määrä on enintään 1m :aa. Vaihtoehtoisesti brändille ja vastaavalle markkinointiomaisuudelle on laskettava markkinaehtoinen laskennallinen tuotto eli markkinointirojalti, joka vähennetään QRP:stä. Markkinointiomaisuudeksi katsotaan tavaramerkki, alkuperämaamerkinnät ja tosiasiallisia ja mahdollisia asiakkaita koskevat tiedot. Jäljelle jäävä ns. RIPP (relevant IP profits) on määrä, joka katsotaan patenttiboksiin kuuluvaksi tuloksi. 11

13 Yrityksen tulot patent box:ssa Verolaskelmalla tehtävä vähennys veronalaisesta tulosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan RIPP X (yhteisöverokanta-10 %)/yhteisöverokanta. Jos RIPP on negatiivinen, verolaskelmalla ei tehdä vähennystä. Negatiivinen RIPP kuitenkin pienentää yhtiön toisen tulolähteen tai konserniyhtiöiden verovuoden tai tulevien verovuosien positiivista RIPP:ä. Patenttiboksin soveltaminen on vapaaehtoista ja yhtiön tulee vaatia patenttiboksin soveltamista joko veroilmoituksella tai muutoin vapaamuotoisesti. Patenttiboksi tulee voimaan viidelle vuoden aikana porrastetusti siten, että 10 %:n verokantaan oikeuttava osuus tuloista kasvaa asteittain: : 60 % : 70 % : 80 % : 90 % alkaen: 100 % Ison-Britannian verohallinnolla on T&K-toimintaan erikoistuneita asiantuntijoita, jotka neuvovat mm. patenttiboksiin liittyvissä kysymyksissä. Myös ennakkotiedon hakeminen patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta on mahdollista. Ison-Britannian hallitus arvioi, että patenttiboksista aiheutuva staattinen yhteisöverotuoton menetys on vuositasolla 1,1 mrd eli noin 1,4 mrd, kun voimaantulon porrastus on päättynyt. Vuonna kustannuksen on arvioitu olevan 0,5 mrd ja ,8 mrd. Koko yhteisöveron tuoton arvioitiin esimerkiksi vuonna 2010 olleen n. 43 mrd. Näin ollen patenttiboksin aiheuttama staattinen yhteisöverotuoton menetys vastaisi n. 2,5 % koko yhteisöveron tuotosta ja n. 0,6 prosenttiyksikön alennusta yhteisöverokannassa, kun patenttiboksi on täysimääräisesti voimassa. 2.2 Hollanti Hollanti otti käyttöön patenttiboksin vuonna 2007 ja laajensi sen innovaatioboksiksi 2010 alkaen. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta 20 % on veronalaista ja 80 % verovapaata tuloa. Näin ollen soveltamisalaan kuuluvaa tuloa verotetaan 5 %:n verokannan mukaan. Vuonna 12

14 2007 käyttöönotetussa patenttiboksissa verokanta oli 10 %. Hollannin yleinen yhteisöverokanta on 25 %. Innovaatioboksia voivat soveltaa yhtiöt, jotka ovat Hollannin yhteisöveronalaisia. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvat patentit sekä sellainen aineeton omaisuus, joka syntyy toiminnasta, jolle on annettu Hollannin viranomaisten myöntämä ns. T&K-hyväksyntä. T&Khyväksyntä liittyy Hollannin kehitysvaiheen verokannustimeen, joka myönnetään T&K-henkilöstön palkkamenojen perusteella. Samaa hyväksymisprosessia sovelletaan innovaatioboksiin. Viranomaisten T&K-hyväksynnän voi saada tekniselle tai tieteelliselle tutkimukselle, uuden teknologian tuotteiden tai tuotantoprosessien kehittämiselle ja parantamiselle sekä uusien tietokoneohjelmistojen kehittämiselle. Vuonna 2007 käyttöön otetun patenttiboksin soveltamisala rajoittui vain rekisteröityihin patentteihin, mutta vuodesta 2008 soveltamisalaan otettiin mukaan hyväksytty T&K-toiminta ja siitä syntyvä aineeton omaisuus. Innovaatioboksin soveltamisalaan eivät kuulu muut aineettomat oikeudet kuin patentit. Näin ollen esimerkiksi tavaramerkit tai tekijänoikeudet eivät kuulu soveltamisalaan. Sen sijaan sellainen aineeton oikeus tai omaisuus, joka muodostuu T&K-hyväksynnän alaisesta toiminnasta, kuuluu siis innovaatioboksin soveltamisalaan. Tällä perusteella soveltamisalaan kuuluvat muun muassa itse kehitettyjen ohjelmistojen tekijänoikeudet. T&K-toiminnasta syntyvän omaisuuden ei edellytetä olevan taseeseen kirjattava erä. Patenttien osalta edellytetään lisäksi, että patentit ovat Hollannin patenttilainsäädäntöön verrattavan lainsäädännön mukaisesti rekisteröityjä. Yhtiö voi valita innovaatioboksin soveltamisen oikeuskohtaisesti. Patentin tulee olla yhtiön itse kehittämä tai jos se on hankittu ulkopuolelta, yhtiön tulee edelleen kehittää patenttia. Kehitystoimintaa voidaan harjoittaa myös Hollannin ulkopuolella, mutta sen tulee olla hollantilaisen yhtiön valvonnan alaista. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluu patenteista ja hyväksytystä T&K-toiminnasta muodostuneen omaisuuden synnyttämä tulo tai muu hyöty. Toisin sanoen siltä osin kuin tulo tai hyöty on saatu patentista tai yhtiön harjoittaman ja hyväksytyn T&K-toiminnan seurauksena muodostuneesta aineettomasta omaisuudesta, siihen voidaan soveltaa innovaatioboksia. Tämä tarkoittaa, että patentista saatavan lisensiointitulon lisäksi myös yhtiön myymien tavaroiden tai palveluiden hintaan sisältyvä osuus patentista tai hyväksytystä T&K-toiminnasta muodostuneesta aineettomasta omaisuudesta saadusta hyödystä, kuuluu innovaatioboksin soveltamisalaan. Myös patenttien tai soveltamisalaan kuuluvan aineettoman omaisuuden myynnistä saatu tulo kuuluu innovaatioboksin soveltamisalaan. Tuotteiden hintaan sisältyvä hyöty patentista tai T&K-toiminnasta muodostuneesta aineettomasta omaisuudesta voidaan määrittää siirtohinnoittelumenetelmiä käyttäen. Määrittämisen tukena voidaan käyttää siirtohinnoitteludokumentaatiota, jos yhtiöllä on sellainen. Käytännössä innovaatioboksia soveltavat yhtiöt sopivat lähes poikkeuksetta Hollannin veroviranomaisten kanssa innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvan tulon kaavamaisesta määrittelystä. Tällöin yhtiön saamista myyntituloista (liikevaihdosta) tietyn prosenttiosuuden katsotaan muodostuvan innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta aineettomasta omaisuudesta. Prosenttiosuus määritellään kaavamaisesti ns. jäännösvoittomenetelmää käyttäen. Menetelmässä yhtiön liikevoitto jaetaan 3 4 ydintoiminnoille, joista yksi on T&K-toiminta. Muita ydintoimintoja ovat esim. myynti ja markkinointi sekä tuotanto. Hollannin veroviranomaiset ovat osaltaan sitoutuneet tukemaan innovaatioboksin kansainvälistä kilpailukykyä ja siksi verovelvollisilla on yleensä mahdollisuus saada varsin myönteinen tulkinta innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta. Samoin veroviranomaiset hyväksyvät 13

15 yleensä jo muutoinkin yrityksen käytössä olevien siirtohinnoittelumenetelmien ja dokumentaation käytön innovaatioboksin yhteydessä ylimääräisen hallinnollisen rasituksen estämiseksi. Innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvasta tulosta tulee vähentää aineettoman oikeuden kehittämisestä aiheutuneet T&K-menot eli alempaa verokantaa sovelletaan vain nettotuloon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että innovaatioboksiin oikeuttavan tulon määrän tulee ylittää innovaatioboksin soveltamisalaan kuuluvien oikeuksien tai omaisuuden kehittämisestä aiheutuvat kulut ennen kuin 5 %:n verokantaa voidaan soveltaa. Ennen kulujen kattamista saatavaa tuloa verotetaan yleisen 25 %:n yhteisöverokannan mukaan. Innovaatioboksista saadulle hyödylle ei ole asetettu enimmäismäärä. Vuoteen 2010 asti enimmäismäärä oli neljä kertaa kehittämiskulujen määrä. Lisäksi vuoteen 2010 T&K-hyväksytystä toiminnasta saadun verokannustimen määrä oli rajattu euroon. Innovaatioboksia sovelletaan patentteihin, jotka on myönnetty alkaen ja alkaen hyväksytystä T&K-toiminnasta muodostuneeseen aineettomaan omaisuuteen. Lisäksi Hollannin veroviranomaiset voivat edellyttää innovaatioboksista tulevan hyödyn jaksottamista siten, että täysi hyöty saadaan esimerkiksi vasta 3 4 vuoden kuluessa soveltamisen alkamisesta. Hollannin innovaatioboksin on arvioitu aiheuttavan 625 m :n yhteisöverotuoton menetyksen vuosittain. Tämä vastaa noin yhtä kolmasosaa verotuksen kautta annettavasta innovaatiotuesta. Innovaatioboksin lisäksi yrityksiä tuetaan T&K-verokannustimella (n. 375 m ) ja T&K-henkilöstön palkkavero- ja sosiaaliturvamaksuhuojennuksilla (725 m ). Seuraava yksinkertaistettu esimerkki kuvaa Hollannin innovaatioboksin soveltamista: Yhtiö harjoittaa innovaatiotoimintaa, jonka seurauksena se rekisteröi patentin. Patentin kehittämisestä aiheutuneet menot ovat edellisen viiden vuoden ajalta Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto on 1 m ja ,2 m. Hollannin veroviranomaisten kanssa on sovittu, että 60 % yhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta on innovaatioboksin soveltamisalaan luettavaa tuloa. Koska patentin kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ovat , innovaatioboksin 5 %:n verokantaan oikeuttavan tulon tulee ylittää tämä määrä ennen kuin 5 %:n verokantaa sovelletaan tuloon. Vuonna 2010 innovaatioboksiin kuuluvan tulon määrä on (1m x 60 %). Koska patentin kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ovat , 5 %:n verokantaan oikeuttavan tulon määrä on ( ) :n määrän asti tuloa verotetaan yleisen yhtiöverokannan mukaisesti. Vuonna 2011 innovaatioboksiin sovellettavan tulon määrä on (1,2m x 60 %), johon sovelletaan 5 %:n verokantaa. Jos yhtiö olisi vuonna 2011 lisännyt innovaatioboksiin uuden patentin, josta on aiheutunut kehittämiskustannuksia, tällaiset menot olisivat pienentäneet 5 %:n verokantaan oikeuttavaa tulon määrää. 14

16 2.3 Unkari Unkari otti IPR-boksin käyttöön vuonna Sen tarkoituksena on houkutella Unkariin korkean lisäarvon yritystoimintaa. Laajan soveltamisalansa johdosta IPR-boksista voivat hyötyä useat eri toimialat mukaan lukien teknologia-, ohjelmisto-, elokuva-, televisio- ja musiikkiyhtiöt. IPR-boksia voivat soveltaa Unkarin yhteisöveronalaiset yhtiöt. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 50 %:n verovapautusta. Unkarin yleinen yhteisöverokanta on 19 %, jolloin IPR-boksin verokanta on 9,5 %. Enintään n. 2 m$:n voittoihin sovelletaan 10 %:n verokantaa, jolloin IPR-boksin verokanta on pienten voittojen osalta 5 %. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluu rojaltitulo, joksi katsotaan erilaisten aineettomien oikeuksien lisensioinnista saatava tulo. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluvien aineettomien oikeuksien määritelmä on erittäin laaja kattaen patentit ja muut teollisoikeudet, know-how, tavaramerkit ja - nimet, liikesalaisuudet sekä tekijänoikeudet mukaan lukien säveltäjien, taiteilijoiden yms. oikeudet. Aineeton oikeus voi olla yhtiön itse kehittämä, ostama tai muulla tavoin esimerkiksi yrityskaupalla hankkima oikeus. IPR-boksin soveltamisella ei ole vaikutusta oikeudesta aiheutuvien menojen ja poistojen vähennyskelpoisuuteen. IPR-boksista saatavaa hyötyä on rajoitettu siten, että sillä voidaan pienentää veronalaista tulosta enintään 50 %:lla tuloksesta ennen veroja. 2.4 Belgia Belgia otti ns. patenttitulovähennyksen käyttöön vuonna 2008 ja sitä sovelletaan tilikausiin, jotka päättyvät jälkeen. Patenttitulovähennyksen tarkoituksena on edistää investointeja teknologiainnovaatioihin. Vähennyksellä kannustetaan erityisesti sellaista T&K-toimintaa, joka johtaa patentointiin tai patenttien hankintaan ja näiden pohjalta tehtävää tavaroiden tai palveluiden tuotantoa. Patenttitulovähennyksestä hyötyvät muun muassa lääke-, energia- ja autoalan yritykset. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 80 %:n verovapautusta. Belgian yleinen yhteisöverokanta on 33,99 %, jolloin patenttitulovähennyksen piiriin kuuluvaan tuloon sovelletaan 6,8 %:n verokantaa. Patenttitulovähennykseen ovat oikeutettuja Belgiassa yhteisöveronalaiset yhtiöt. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaan kuuluu patentin lisensioinnista saatava rojaltitulo ja tuotteiden tai palveluiden myyntihintaan sisältyvä laskennallinen rojaltitulo. Tulo voidaan saada joko ulkopuoliselta tai konserniin kuuluvalta maksajalta. Patenttien myynnistä saadut tulot eivät kuulu vähennyksen soveltamisalaan. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaan kuuluvat patentit ja eräät vastaavat lääketoimialalla ennen varsinaisen patentin myöntämistä myönnettävät suojat. Patentin tulee olla kehitetty belgialaisen yhtiön tai Belgiassa sijaitsevan sivuliikkeen toimesta ja sen tulee olla joko kokonaan tai osittain kehitetty T&K-keskuksessa. T&K-keskus -määritelmä on tulkinnanvarainen, mutta 15

17 käytännössä on edellytetty, että yhtiön T&K-toiminnan on voitava katsoa muodostavan oman itsenäisen yksikön. Pk-yrityksissä riittävää kuitenkin on, että ainakin yksi henkilö harjoittaa T&Ktoimintaa säännönmukaisesti. T&K-keskus voi sijaita Belgiassa tai ulkomailla. Jos patentti ei ole itse kehitetty vaan hankittu, patentin sisältävät tuotteet tai prosessit tulee olla kehitetty T&K-keskuksessa. Tällaisen jatkokehityksen ei kuitenkaan tarvitse johtaa uusiin patentteihin. Jos yhtiö on lisensioinut itselleen patentin käyttöoikeuden, myös tällainen patentti voi kuulua patenttitulovähennyksen soveltamisalaan edellyttäen, että patenttia jatkokehitetään T&Kkeskuksessa. Tällaisen jatkokehityksen ei kuitenkaan tarvitse johtaa uusiin patentteihin. Patenttitulovähennyksen soveltamisalaa on ajallisesti rajoitettu siten, että se soveltuu vain patentteihin, joita ei ole kaupallistettu ennen Soveltamisen kannalta ratkaisevaa ei siis ole patentin myöntämis- tai hankinta-ajankohta. Patenttitulovähennykseen oikeuttava tulo on patentista saatu bruttorojaltitulo. Jos patentti on kuitenkin hankittu tai lisensioitu toiselta osapuolelta, patenttitulovähennys tehdään nettotulosta. Tällöin bruttorojaltitulosta vähennetään tilikaudelle kohdistuva poisto (hankittu patentti) tai lisensioinnista maksettu rojalti. Sen sijaan muut menot kuten T&K-menot tai rahoitusmenot eivät pienennä vähennyksen pohjana olevaa rojaltituloa. Käytännössä patenttitulovähennys voikin johtaa tilanteeseen, jossa vähennys ylittää veronalaisen rojaltitulon. Tällöin patenttitulovähennys pienentää muuta veronalaista tuloa. Jos rojaltitulo sisältyy tuotteen tai palvelun hintaan, vähennykseen oikeuttava rojaltitulo määritellään siirtohinnoittelumenetelmien mukaan. Hyväksyttyjä menetelmiä on useita. Tyypillisesti käytetään markkinahintavertailumenetelmää, jolloin rojaltiksi katsotaan se määrä, jonka yhtiö olisi saanut riippumattomalta osapuolelta omistamansa patentin lisensioinnista. Patenttitulovähennys edellyttää verolomakkeen liitettä, josta ilmenee vähennyksen laskenta. Belgian veroviranomaiset ohjeistavat yrityksiä patenttitulovähennyksen soveltamisessa erityisesti julkaisemalla usein esitettyjen kysymysten ja vastausten listaa. Yhtiöllä on myös mahdollisuus hakea veroviranomaisilta ennakkoratkaisua vähennyksen soveltamisesta. Ennakkoratkaisu voi olla tarpeen erityisesti siirtohinnoittelua koskevissa kysymyksissä. 2.5 Luxemburg Luxemburg otti IPR-boksin käyttöön vuonna Luxemburgin hallituksen tavoitteena on edistää Luxemburgin asemaa houkuttelevana paikkana T&K-toiminnalle ja aineettomien oikeuksien hallinnoinnille. IPR-boksi on vain yksi osa innovaatiotoiminnan houkuttelevaa verotuksellista ympäristöä, jonka kehittäminen aloitettiin vuonna 2004, jolloin Luxemburg poisti rojaltien lähdeveron ja otti käyttöön T&K-verokannustimia. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 80 %:n verovapautusta. Luxemburgin yhteisöverokanta on n. 28,8 %, jolloin IPR-boksiin kuuluvaan tuloon sovelletaan n. 5,7 %:n verokantaa. Patenttitulovähennykseen ovat oikeutettuja Luxemburgissa yhteisöveronalaiset yhtiöt. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluu aineettoman oikeuden käytöstä tai käyttöoikeudesta saatu tulo, rojalti ja aineettoman oikeuden luovutuksesta saatu voitto. Myös tuotteen tai palvelun hintaan sisältyvä laskennallinen korvaus aineettoman oikeuden käytöstä kuuluu soveltamisalaan. 16

18 Luxemburgin IPR-boksin erityispiirteenä on aineettoman oikeuden laaja määritelmä. Aineettomaksi oikeudeksi katsotaan patentit, tavaramerkit, tietokoneohjelmien tekijänoikeudet, hyödyllisyysmalli, domain-nimet ja mallit (design and models). Aineettoman oikeuden ei tarvitse olla omistajan itse kehittämä. Soveltamisalaan kuuluvat myös ulkopuolelta hankitut aineettomat oikeudet. Hankittuja oikeuksia ei tarvitse edelleen kehittää. IPRboksi ei kuitenkaan sovellu aineettomiin oikeuksiin, jotka on hankittu suoraan omistetulta konserniyhtiöltä. Käytännössä tämä rajoitus ei kuitenkaan ole merkittävä, koska hankinta voidaan tehdä välillisesti omistetulta konserniyhtiöltä. IPR-boksin soveltamisalaa on ajallisesti rajoitettu siten, että se soveltuu vain patentteihin, jotka on hankittu tai kehitetty jälkeen. IPR-boksin soveltamisalaan kuuluu aineettomasta oikeudesta saatu nettotulo. Nettotulo saadaan, kun bruttotulosta vähennetään menot, jotka liittyvät välittömästi aineettomasta oikeudesta saatavaan tuloon. Vähennettäviä menoja ovat aineettoman oikeuden rahoitusmenot, poistot ja mahdolliset arvonalennukset. Laskenta tehdään oikeuskohtaisesti. IPR-boksin soveltamisedellytyksenä on, että tällaiset menot aktivoidaan oikeuskohtaisesti siitä vuodesta alkaen, jolloin IPR-boksia sovelletaan. Jos aineettomaan oikeuteen liittyvät menot ylittävät siitä saatavat tulot, tappio voidaan vähentää muusta veronalaisesta tulosta. Tappio palautetaan kuitenkin tuloon, jos aineeton oikeus myöhemmin luovutetaan ja tällaiseen luovutukseen sovelletaan IPR-boksia. Jos aineettomasta oikeudesta saatu tulo sisältyy tuotteen tai palvelun myyntihintaan, IPR-boksiin kuuluva tulo määritellään siirtohinnoittelumenetelmien mukaan. Ulkomailla maksetut lähdeverot voidaan hyvittää osittain tai kokonaan Luxemburgissa maksettavaa yhteisöveroa vastaan. 2.6 Espanja Espanja otti käyttöön patenttiboksin vuoden 2008 alussa. Patenttiboksin on katsottu hyödyttävän erityisesti teknologia- ja lääkealan yrityksiä. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluvaan tuloon sovelletaan 50 %:n verovapautusta. Espanjan yhteisöverokanta on 30 %, jolloin patenttiboksiin kuuluvaan tuloon sovelletaan 15 %:n verokantaa. Patenttiboksia voivat soveltaa Espanjassa verovelvolliset yhteisöt. Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluu patenttien ja muun erikseen määritellyn aineettoman omaisuuden lisensioinnista saatava tulo eli rojalti. Muuksi aineettomaksi omaisuudeksi katsotaan muoto, malli, salainen kaava, prosessit ja tietotaito. Tuotteiden tai palveluiden hintaan sisältyvät laskennalliset rojaltit eivät kuulu soveltamisalaan. Patentin tai muun aineettoman omaisuuden tulee lisäksi olla itse kehitetty. Ulkopuolelta hankittuun patenttiin tai omaisuuteen patenttiboksia ei voida soveltaa. Patenttiboksin soveltamisen edellytyksenä on, ettei rojaltitulon maksaja asu Espanjan lain mukaan määritellyssä veroparatiisissa tai nollaverotuksen valtioissa. Jos lisenssisopimukseen sisältyy liitännäispalveluja, nämä tulee erotella sopimuksessa eikä tällaisiin suoritukseen voida soveltaa veronhuojennusta. 17

19 Patenttiboksin soveltamisalaan kuuluu bruttorojaltitulo. Patentin tai muun aineettoman omaisuuden kehittämiseen liittyvät kustannukset ovat normaalisti vähennyskelpoisia verotuksessa eivätkä pienennä huojennuksen määrää. Tämän vuoksi tuloon kohdistuva efektiivinen veroaste voi olla 15 % alhaisempi. Patenttiboksista saatavaa enimmäishyötyä on kuitenkin rajattu siten, että soveltamiskatto on kuusi kertaa se määrä, joka on mennyt patenttien ja muun aineettoman omaisuuden kehittämiseen. Tämän vuoksi yhtiön tulee riittävällä tavalla seurata patentteihin ja muuhun aineettomaan omaisuuteen kohdistuvien tulojen ja menojen määriä. Rojaltitulosta ulkomailla maksetut lähdeverot voidaan hyvittää Espanjassa maksettavasta yhteisöverosta. Hyvityksen määrä on kuitenkin rajattu enintään siihen määrään veroa, joka rojaltista maksetaan patenttiboksia sovellettaessa. Espanja on notifioinut patenttiboksin komissiolle ennen sen käyttöönottoa. Päätöksessään N 480/2007 komissio katsoi, että kyseessä on verojärjestelmän yleinen ominaisuus, joka ei muodosta valikoivaa verotoimenpidettä ja siten kiellettyä valtiontukea. Seuraava yksinkertaistettu esimerkki kuvaa Espanjan patenttiboksin soveltamista: Rojaltitulo , josta veronalaista 50 % eli Aineettomista oikeuksista tehdyt kehittämismenojen poistot Veronalainen tulos Vero 30 % Efektiivinen verokanta rojaltitulosta 5 % 2.7 Ranska Ranskassa on ollut käytössä vuodesta 1992 erityisiä verosäännöksiä, joiden perusteella patenteista saatua rojaltituloa (patenttitulohuojennus) verotetaan edullisemmin kuin muuta tuloa. Patenttituloon sovelletaan 15 %:n verokantaa normaalin yhteisöverokannan ollessa n. 33 %. Patenttitulohuojennusta sovelletaan tuloon tai voittoon, joka saadaan patenttien, patentoitavissa olevien oikeuksien ja niihin liittyvien parannusten lisensioinnista tai luovutuksesta. Luovutustilanteessa huojennusta sovelletaan vain, jos luovutus tapahtuu konsernin ulkopuoliselle yhtiölle. Myös tuotteen tai palvelun hintaan sisältyvä laskennallinen korvaus aineettoman oikeuden käytöstä kuuluu soveltamisalaan. Patenttitulohuojennukseen ovat oikeutettuja Ranskassa verovelvolliset yhteisöt. Patentit voivat olla itse kehitettyjä tai ulkopuolelta hankittuja. Jälkimmäisessä tapauksessa huojennusta voidaan soveltaa vasta, kun yhtiö on omistanut patentit vähintään kaksi vuotta. Lisäksi edellytetään, että patentit kuuluvat yhtiön pysyvään omaisuuteen. Patenttitulohuojennusta sovelletaan nettorojaltituloon. Nettorojaltitulo saadaan, kun bruttotulosta vähennetään aineettoman oikeuden hallinnasta ja suojauksesta aiheutuvat menot. 18

20 Ominaisuudet Belgia Ranska Unkari Luxemburg Hollanti Espanja Iso-Britannia Yleinen yhteisöverokanta 33,99 % 33 % 19 % n. 28,8 % 25 % 30 % 24 % Kannustimen verokanta 6,8 % 15,0 % 9,5 % 5,8 % 5,0 % 15,0 % 10,0 % Soveltuvat aineettomat oikeudet Patentit Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Tavaramerkit Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ohjelmistojen tekijänoikeudet Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä, jos hyväksytyn T&K -toiminnan tulos Ei Ei Muut aineettomat oikeudet tai omaisuus Lisäpatenttitodistukset (supplementary patent ceritficates) Patentoitavissa oleva omaisuus, teolliset valmistusprosessit Tietotaito, toiminimet, liikesalaisuudet, tekijänoikeudet Design, domainit, mallioikeudet Hyväksytyn T&Ktoiminnan perusteella muodostunut aineeton omaisuus Salaiset kaavat, prosessit, suunnitelmat, mallit, design, tietotaito Lisäsuojatodistukset (supplementary protection certificates), säädännäinen tietosuoja (regulatory data protection), plant variety rights Soveltuva tulo Rojaltit; bruttotulo Rojaltit; nettotulo Rojaltit; bruttotulo Rojaltit; nettotulo Rojalti; nettotulo Rojaltit; bruttotulo Rojaltit ja muut korvaukset; nettotulo 19

21 Ominaisuudet Belgia Ranska Unkari Luxemburg Hollanti Espanja Iso-Britannia Hankitut aineettomat oikeudet Kyllä, jos kehitetty edelleen; nettotulo Kyllä, tiettyjen ehtojen täyttyessä Kyllä Kyllä, jos yritysten välillä ei suoraa etuyhteys-suhdetta Kyllä, jos kehitetty edelleen Ei Kyllä, jos kehitetty edelleen ja aktiivisesti hallinnoitu Verohyödyn enimmäismäärä Vähennys enintään verotettavan tulon suuruinen Ei rajoitettu Vähennys enintään 50 % verotettavasta tulosta Ei rajoitettu Ei rajoitettu Hyöty enintään kuusi kertaa kehittämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen Ei rajoitettu Tuotteen hintaan sisältyvä rojalti Soveltuvan oikeuden myynnistä saatu tulo Ulkomailla harjoitetun T&K-toiminnan hyväksyminen, jos kehitysvaatimus Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä, hyväksytyssä T&Kkeskuksessa Kyllä Ei kehitysvaatimusta Ei kehitysvaatimusta Patentin osalta kyllä; muun omaisuuden osalta tietyin ehdoin Kyllä Kyllä Lähdeveron hyvittäminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä; tiettyjä rajoituksia Voimaantulovuosi (muutoksia 2001, 2005, 2010) Soveltuvuus aiemmin rekisteröityihin tai olemassa oleviin oikeuksiin jälkeen kaupallistetut oikeudet Kyllä; tiettyjä rajoituksia (muutoksia 2008, 2010) Ei rajoituksia Ei rajoituksia jälkeen kehitetty tai hankittu oikeus alkaen patentoitu tai alkaen kehitetty omaisuus Kyllä; tiettyjä Kyllä rajoituksia , asteittain Ei rajoituksia Ei rajoituksia 20

22 3 SUOMALAINEN IPR-VEROKANNUSTIN Suomen tulisi tukea osaamisperusteista kasvustrategiaa ja reagoida innovaatiotoimintaan kohdistuvaan kansainväliseen verokilpailuun parantamalla toimintaympäristöään aineettomien oikeuksien kaupallistamisvaiheeseen kohdistuvan verokannustimen avulla. Verokannustimen tavoitteena olisi kannustaa yrityksiä säilyttämään nykyinen T&K&I-toiminta ja aineettomien oikeuksien hyödyntäminen Suomessa sekä kannustaa yrityksiä perustamaan uutta T&K&I-toimintaa Suomeen sen sijaan, että nykyistä toimintaa siirrettäisiin tai uutta toimintaa perustettaisiin edullisemman verotuksellisen toimintaympäristön valtioihin. Kaupallistamisvaiheen verokannustin voidaan toteuttaa joko rekisteröityihin aineettomiin oikeuksiin kuten patentteihin ja tavaramerkkeihin sekä ohjelmistojen tekijänoikeuksiin ja niiden lisensioinnista saatuihin rojaltituloihin kohdistuvana verokannustimena ( IPR-boksi ), tai edellä mainittujen oikeuksien lisensioinnissa saadun rojaltin lisäksi tuotteiden ja palveluiden hintaan sisältyvän laskennallisen arvonlisän huomioivana verokannustimena ( innovaatioboksi ) Kumpikin kannustin parantaisi merkittävästi Suomen kansainvälistä kilpailukykyä T&K&I-toiminnan ja aineettomien oikeuksien hyödyntämisen sijaintipaikkana. Mallivalinnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti verokannustimen seuraaviin ominaisuuksiin Kansainväliseen kilpailukykyyn, johon vaikuttaa keskeisesti kannustimen nimellinen verokanta ja soveltamisalan laajuus Kohdentumiseen, johon vaikuttaa keskeisesti soveltamisalaan kuuluvan omaisuuden ja tulon määrittely Hallinnolliseen toimivuuteen, johon vaikuttaa keskeisesti soveltamisalaan kuuluvan omaisuuden ja tulon määrittely sekä verovelvollisten ja verohallinnon välinen yhteistyö Taloudelliseen kustannukseen ja vaikutuksiin, joiden osalta huomioon tulisi ottaa kannustimesta aiheutuva staattinen yhteisöverotuottojen menetys ja kannustimen tuomien käyttäytymisvaikutusten (dynaamiset vaikutukset) positiiviset vaikutukset yhteisöverotuottoon ja välillisesti muihin verolajeihin erityisesti ansiotuloveroihin Alla olevassa yhteenvetotaulukossa on esitetty tässä selvityksessä ehdotettavan IPR-boksin ja innovaatioboksin edellä kuvattujen ominaisuuksien vertailu. 21

23 arvioitava ominaisuus IPR-boksi Innovaatioboksi kohdentuminen laaja erittäin laaja kansainvälinen kilpailukyky hyvä erittäin hyvä hallinnollinen toimivuus hyvä hyvä, mutta edellyttää lisätoimenpiteitä vaikutus yhteisöverotuottoon (staattinen arvio) arvio enintään m /vuosi edellyttää erillistä arviota käyttäytymisvaikutukset merkittäviä erittäin merkittäviä 3.1 IPR-boksi Pääpiirteet IPR-boksi on rekisteröidystä patentista, tavaramerkistä, hyödyllisyysmallista tai mallioikeudesta sekä tietokoneohjelmistojen tekijänoikeuksista saatavaan lisensiointi- eli rojaltituloon kohdistuva veronhuojennus. Patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmalli ja mallioikeus ovat teollisoikeuksia ja helposti tunnistettavia, koska ne ovat rekisteröitävissä. Kansainvälisten esimerkkien mukaisesti patentit kuuluisivat itsestään selvästi IPR-boksin soveltamisalaan. Merkittävä osa patenteista on rekisteröity digitaalisen viestinnän, telekommunikaation ja tietotekniikan aloilla toimiville yrityksille. Muiden oikeuksien osalta kansainväliset mallit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Erityisesti tavaramerkin ja mallioikeuden mukaan ottamisen myötä Suomen IPR-boksin soveltamisalaan kuuluisi laaja joukko T&K&I-toimintaa harjoittavia yrityksiä eri toimialoilta. Muiden kuin rekisteröitävissä olevien oikeuksien mukaan ottaminen olisi ongelmallista erityisesti niihin liittyvien määrittely- ja tunnistusongelmien vuoksi. Tekijänoikeuksien ei yleensä voida katsoa kytkeytyvän yritysten harjoittamaan T&K&I-toimintaan vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi patenttien. Niihin ei myöskään kohdistu verokilpailua vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi patentteihin. Vertailuvaltioista vain Unkari on ottanut tekijänoikeudet laajasti soveltamisalaan. Tämän lisäksi Luxemburg ja tietyin edellytyksin Hollanti ovat sisällyttäneet tietokoneohjelmistojen tekijänoikeudet kannustimen soveltamisalaan. Tietokoneohjelmistojen tekijänoikeudet muodostavat kuitenkin poikkeuksen muista tekijänoikeuksista. Ensinnäkin niillä on merkittävä yhteys T&K&I-toimintaan. Edelleen tietokoneohjelmien tekijänoikeudet liittyvät läheisemmin elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, sillä niiden tekijänoikeussuoja on laissa nimenomaisesti säädetty siirtyväksi työnantajalle silloin, kun ohjelma on kehitetty työsuhteessa ja työtehtäviä täytettäessä (tekijänoikeuslaki 40 b ). Lisäksi tietokoneohjelmistojen kehittämistoimintaan kohdistuu merkittävää verokilpailua paitsi aineettoman oikeuden verokannustimien niin myös muiden verokannustimien muodossa. Esimerkkinä voidaan mainita eräissä Aasian valtioissa sovellettavat määräaikaiset verovapaudet ohjelmistoyrityksille. 22

www.pwc.com Aineeton omaisuus ja verotus Sari Takalo, PwC Tammikuu 2013

www.pwc.com Aineeton omaisuus ja verotus Sari Takalo, PwC Tammikuu 2013 www.pwc.com Aineeton omaisuus ja verotus Sari Takalo, Tammikuu 2013 Agenda Aineeton omaisuus siirtohinnoittelussa. Mahdollinen aineettomien oikeuksien verokannustin. o IPR box o Innovaatioboksi Tutkimus-

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 3 Apulaisprof. Tomi Viitala Siirtohinnoittelu Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa Konserninsisäisiä

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

IPR-boksi: Alempi verokanta aineettomien oikeuksien lisenssituotoille?

IPR-boksi: Alempi verokanta aineettomien oikeuksien lisenssituotoille? ETLA Muistio Brief 7 28.2.2013 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 7 28.2.2013 1 ETLA Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi»

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä. Royaltit ja lisenssimaksut

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä. Royaltit ja lisenssimaksut Kumppanisi lakiasioissa Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Royaltit ja lisenssimaksut Osakas, OTM Puh: 0400-538022 Royalty ja lisenssimaksu Royalty tai lisenssimaksu on toisen omistaman

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Kumppanisi lakiasioissa Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Siirtohinnoittelu - etenkin 1.1.2012 voimaan astuvat lainsäädäntömuutokset Osakas, OTM Puh: 0400-538022 Relevantit liiketoimet

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste

Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Suomen verojärjestelmän kehittäminen Kyselyn kooste Salla Holma, Deloitte February 2015 2015 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies 1 Yleiset muutostarpeet Suomen veropolitiikassa Verojärjestelmän yleinen

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK

SAK AKAVA STTK SAK AKAVA Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Tarja Järvinen Leena Aine Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM/1874/03.01.00/2016, VM/1875/03.01.00/2016 Lausunto komission ehdotuksista neuvoston

Lisätiedot

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Tausta Sisältö Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle Korkorajoitukset elinkeinotulon

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX missio Favex edistää suomalaisen

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 Markkinaehtoperiaate Siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteeseen (arm s length

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma. kulma TAX

Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma. kulma TAX Yritysten investoinnit - verosuunnittelunäkökulma kulma TAX Timo Torkkel Senior Tax Partner Helsinki 28.9.2010 Esityksen rakenne Investoinnit verotuksen kannalta Viimeaikaisia keskusteluteemoja Verolaskenta

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi mikä se on? OECD:n määritelmän mukaan se on maa tai alue, jossa mm.: olemattomat tai vain nimelliset

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kansainvälisestä

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.10.2009 2009/0035(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 Mietintöluonnos (PE421.432v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen Muuttunut dokumentointivelvoite Sami Laaksonen 11.4.2017 Dokumentointivelvoite Muuttunut Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen etuyhteydessä tekemien liiketoimien hinnoittelusta laatima kirjallinen

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy 17.5.2017 Q&A on Grantee Taxation 1. Määräaikainen työsopimus (FIN yo) työskentely USA:ssa - missä tulo verotetaan? - mitä

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 200 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK SKOL:in konsulttipäivät 24.4.2013 Lähtötilanne Yleiskuva Investoinnit jäissä Työpaikat vähenevät

Lisätiedot