OSA 1 Sosioekonomiset terveyserot - käsitteitä ja taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA 1 Sosioekonomiset terveyserot - käsitteitä ja taustaa"

Transkriptio

1 OSA 1 Sosioekonomiset terveyserot - käsitteitä ja taustaa SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISHANKE TEROKA

2 Sisällysluettelo 1. Mitä sosioekonomisilla terveyseroilla tarkoitetaan 2. Terveyserot Suomessa 3. Terveyserojen taustatekijöitä Rakenteellinen eriarvoisuus Terveyspalvelujen eriarvoisuus Elintapaerot 4. Terveyserojen kehitysnäkymiä

3 Väestöryhmien väliset terveyserot Sukupuoli: naiset elävät 6,7 vuotta pitempään kuin miehet Siviilisääty: naimisissa olevat ovat terveempiä; työikäisten kuolemista joka kolmas vältettäisiin, jos muiden siviilisäätyjen kuolleisuus olisi yhtä pieni kuin naimisissa olevien Sosioekonominen asema: korkea-asteen koulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt ja hyvätuloiset ovat huomattavasti terveempiä ja toimintakykyisempiä ja elävät pitempään kuin perusasteen koulutuksen saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja pienituloiset Asuinalue: länsirannikon ja Ahvenanmaan miehet elävät 4 vuotta pitempään kuin Koillis-Suomen miehet; naisilla ero on runsaat 2 vuotta; sairastavuudessa ja toimintakyvyssä samansuuntaisia eroja Äidinkieli: ruotsinkieliset ovat terveempiä ja elävät pitempään kuin suomenkieliset Etninen tausta: maahanmuuttajien terveydestä Suomessa on niukasti tietoja

4 1. Sosioekonomiset terveyserot Tarkoittavat sosioekonomisten ryhmien ( sosiaaliryhmien) välisiä systemaattisia eroja terveydentilassa, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa Sosioekonomisilla ryhmillä tarkoitetaan yleensä koulutuksen, ammattiaseman tai tulojen mukaan muodostettuja ryhmiä Kun puhutaan terveyden eriarvoisuudesta tai lyhyesti terveyseroista, tarkoitetaan tavallisesti nimenomaan sosioekonomisia terveyseroja

5 Sosioekonominen asema Sosioekonomista asemaa määrittävät tekijät: Aineelliset voimavarat Tulot, omaisuus, asumistaso ym. Aineellisten voimavarojen hankkimisen välineet Koulutus, ammatti, työmarkkina-asema Arvostus, vaikuttamismahdollisuudet ym

6 Miten yksilön sosioekonominen asema vaikuttaa terveyteen? Henkilön koulutus muokkaa mm. hänen terveyteen liittyviä tietojaan ja arvojaan sekä hänen ammattiuraansa Se, missä ammatissa ihminen toimii ja missä hän asuu säätelee hänen työ- ja elinolojaan, ohjaa hänen käyttäytymistään ja vaikuttaa hänen toimeentuloonsa Henkilön taloudellinen tilanne puolestaan säätelee mm. hänen kulutusmahdollisuuksiaan sekä asuinolojaan

7 Sosioekonomiset terveyserot pähkinänkuoressa Korkea-asteen koulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt ja hyvätuloiset ovat huomattavasti terveempiä ja toimintakykyisempiä ja elävät pitempään kuin perusasteen koulutuksen saaneet, työntekijäammateissa toimivat ja pienituloiset

8 Terveyserot läpäisevät koko sosiaalisen hierarkian Keskimääräinen terveydentila kohenee asteittain sosiaalisen aseman myötä Kyse ei ole vain parhaimman ja heikoimman ryhmän välisestä erosta Terveydentila Sosiaalinen asema (koulutus, tulot ym.)

9 Terveyserot ja eriarvoisuus Sosioekonomiset terveyserot liittyvät ihmisten epätasa-arvoiseen asemaan yhteiskunnassa Kyse on epäoikeudenmukaisista eroista, jotka ovat vältettävissä Terveyserojen syntyä ei voida pitää yksiselitteisesti ihmisten vapaan valinnan tuloksina Elintavat, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö, ovat tärkeitä terveyserojen syitä Tällöinkin on kyse eriarvoisuudesta, koska monet ihmisen oman vaikutusvallan ulkopuolella olevat seikat voivat altistaa hänet valitsemaan terveyttä vaarantavia tapoja

10 2. Terveyserot Suomessa Sosioekonomisten ryhmien välillä ilmenee suuria eroja kaikilla terveyden ulottuvuuksilla: Kuolleisuus Sairastavuus Toimintakyky Koettu terveys

11 Vuotta Eri koulutusryhmien väliset erot 35- vuotiaan jäljellä olevassa elinajassa Korkea-asteen ja perusasteen koulutuksen saaneiden miesten ero 35- vuotiaiden elinajanodotteessa on kasvanut vuosina noin 4,5 vuodesta noin 6 vuoteen pitempään koulutettujen hyväksi Miehet Naiset Naisilla vastaava ero on kasvanut noin 2,3 vuodesta noin 3,6 vuoteen Vuosi Valkonen T ym

12 35-vuotiaan jäljellä oleva elinaika eri sosiaaliryhmissä Tällä hetkellä 35- vuotias työntekijämies voi odottaa elävänsä 74-vuotiaaksi. Ero 2,3 v. Ero 3,4 v. Samanikäinen johtavassa asemassa oleva mies voi odottaa elävänsä 80-vuotiaaksi. Ero 4,9 v. Ero 6,1 v. Valkonen ym. Teoksessa Terveyden eriarvoisuus Suomessa, STM:n julkaisuja 2007:

13 Kuolemansyiden osuudet (%) työntekijöiden ja toimihenkilöiden välisestä kuolleisuuserosta Ero 35-vuotiaan jäljellä olevassa elinajassa työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden välillä miehillä noin 6 vuotta, naisilla runsaat 3 vuotta (luvut on ikävakioitu eli ryhmien erilaisten ikärakenteiden vaikutus on poistettu) Tapaturmat, väkivalta, itsemurhat 15 % Alkoholikuolemat 13 % Muut taudit 8 % Keuhkosyöpä 9 % Muut kasvaimet 8 % Tapaturmat, väkivalta, itsemurhat 8 % Alkoholikuolemat 8 % Muut taudit 16 % Kasvaimet 12 % Hengityselinten sairaudet 9 % Verenkiertoelinten sairaudet 38 % Hengityselinten sairaudet 8 % Verenkiertoelinten sairaudet 48 % MIEHET NAISET Valkonen ym. Teoksessa Terveyden eriarvoisuus Suomessa. STM:n julkaisuja 2007:

14 Kuolleisuuserot tuloryhmittäin Kuolleisuus kasvaa tasaisesti tulojen pienentyessä Miehillä pienituloisimman kymmenesosan kuolleisuus on 2,4-kertainen verrattuna suurituloisimpiin, naisilla 1,7-kertainen Kuolleisuus eri tuloryhmissä verrattuna suurituloisimman ryhmän kuolleisuuteen (=1), yli 30-vuotiaat (luvut ikävakioitu) Suhteellinen kuolleisuus 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Naiset Miehet Suurituloisin Pienituloisin Tulokymmenykset Martikainen P ym. Int J Epid 2001;30:

15 Eri kuolinsyiden vuoksi potentiaalisesti menetetyt elinvuodet (PYLL) Lähde:

16 Kuolleita/1 000 henkeä Kuolleisuuserot kansainvälisessä vertailussa Suomessa kuolleisuuserot ovat moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna suuret Sairastavuuden sosioekonomiset erot näyttävät olevan Suomessa yhtä jyrkkiä kuin Euroopassa keskimäärin vuotiaiden miesten kuolleisuus (tuhatta henkeä kohti) sosiaaliryhmittäin eräissä Euroopan maissa vuosina Työntekijät Toimihenkilöt 1 0 Suomi Ruotsi Norja Tanska Englanti/Wales Italia/Torino Mackenbach J. ym., Int J Epid 2003 ; 32:

17 Diabeetikkojen ja ei-diabeetikkojen kuolleisuus sepelvaltimotautiin koulutusryhmittäin Vuosina vuotiaat, luvut ikävakioitu Kuolleisuus/ henkeä Kuolleisuus/ henkeä Naiset Miehet Perusaste Keskiaste Korkea-aste Diabeetikot Ei-diabeetikot 0 Diabeetikot Ei-diabeetikot Forssas E. ym. J Dia Comp

18 % Erot sairastavuudessa koulutuksen mukaan Pitkäaikaissairastavuus on sitä yleisempää, mitä alempi koulutusaste on Jotakin pitkäaikaissairautta potevien osuudet (%) 30 vuotta täyttäneistä koulutuksen mukaan (luvut ikävakioitu) % Diabetesta sairastavien osuudet (%) 30 vuotta täyttäneistä koulutuksen mukaan (luvut ikävakoitu) perus keski korkea 0 0 Miehet Naiset Miehet Naiset Aromaa & Koskinen (toim.) Terveys ja toimintakyky Suomessa. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/

19 Eräiden terveysongelmien jakautuminen koulutusryhmittäin Monet terveysongelmat ja -riskit painottuvat vähän koulutusta saaneisiin ryhmiin. Esimerkiksi päivittäin tupakoivista suomalaisista vain n. 10 % on korkea-asteen koulutuksen saaneita. Perusaste Keskiaste Korkea-aste Väestö Selkäoireyhtymä Hampaattomuus Vaikeudet 0,5 km kävelyssä Päivittäinen tupakointi Vihannesten vähäinen käyttö Lihavuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Koulutusryhmien osuudet väestöstä ja eräistä terveysongelmista Laskelman lähtöluvut: Martelin T ym. kirjassa Terveys ja toimintakyky Suomessa, KTL:n julkaisuja B3/2002, s

20 Erot liikkumiskyvyssä koulutusryhmittäin Liikkumisvaikeudet ovat sitä tavallisempia mitä vähemmän koulua käyneestä ryhmästä on kyse Puolen kilometrin kävelyssä vaikeuksia kokeneiden osuudet (%) 30 vuotta täyttäneistä koulutusasteen mukaan (luvut ikävakioitu) 16 % Korkea-aste Keskiaste Perusaste 0 Naiset Miehet Martelin T. ym., kirjassa: Aromaa ja Koskinen, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. KTL:n julkaisuja B3/

21 Toimintarajoitteet koulutusryhmittäin 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa % Naiset Miehet Perusaste Keskiaste Korkea-aste Portaiden nousu Kielellinen sujuvuus Kaupassa asiointi Portaiden nousu Näöntarkkuus Näöntarkkuus Kielellinen sujuvuus Kaupassa asiointi Martelin ym. 2004; T2000, julkaisematon 21

22 Työkyvyltään rajoittuneiden osuus koulutusasteen mukaan vuotiaat, ikä ja sukupuoli vakioitu Akateeminen korkea-aste Ammatillinen korkea-aste Keskiaste Ylempi perusaste *** *** ** *** *** Työssä käyvät Kaikki Alempi perusaste *** *** % Lähtöluvut Martelin ym. Teoksessa Työkyvyn ulottuvuudet,

23 Erot fyysisessä toimintakyvyssä ammattiaseman mukaan Rajoittunut fyysinen toimintakyky on sitä yleisempää, mitä alempi ammattiasema on Rajoittuneen fyysisen toimintakyvyn yleisyys ammattiaseman mukaan vuotialla Helsingin kaupungin työntekijöillä (fyysinen toimintakyky=21 ulottuvuutta, jotka mittaavat selvitymistä arkipävän askareista) NAISET MIEHET Johtajat Ylemmät toimihenkilöt Keskitoimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Kaikkonen

24 % Erot nuorten aikuisten liikkumiskyvyssä koulutusryhmittäin Puolen kilometrin juoksussa vaikeuksia kokeneiden osuudet (%) vuotiasta koulutusasteen mukaan 60 Naiset Miehet (p<0,001) (p<0,001) Akat. korkeaaste Amm. korkeaaste Keskiaste Perusaste Akat. korkeaaste Amm. korkeaaste Keskiaste Perusaste Koskinen ym. (toim.) Nuorten aikuisten terveys, KTL:n julkaisuja B7/

25 Erot koetussa terveydessä työmarkkina-aseman mukaan Työssä olevat kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin työttömät Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien ikävakioitu osuus (%) vuotiaista vuosina työmarkkina-aseman mukaan (kolmen vuoden liukuvat keskiarvot). Naiset Miehet Rahkonen ym. Teoksessa Terveyden eriarvoisuus Suomessa, STM:n julkaisuja 2007:

26 Erot koetussa terveydessä koulutusryhmittäin Mitä vähemmän koulutusta, sitä heikompi koettu terveys Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien ikävakioitu osuus (%) vuotiaista vuosina koulutuksen pituuden mukaan (kolmen vuoden liukuvat keskiarvot). Naiset Miehet Rahkonen ym. Teoksessa Terveyden eriarvoisuus Suomessa, STM:n julkaisuja 2007:

27 Koettu terveys eläkeikäisillä Terveytensä melko huonoksi tai huonoksi kokevien ikävakioitu osuus (%) vuotiaista miehistä ja naisista vuosina koulutuksen pituuden mukaan. Koetun terveyden koulutusryhmittäiset erot ovat eläkeikäisillä suuret Enemmän koulutetut kokevat terveytensä paremmaksi kuin vähemmän koulutetut Rahkonen ym. Teoksessa Terveyden eriarvoisuus Suomessa, STM:n julkaisuja 2007:

28 % Nuorilla aikuisilla erot koetussa terveydessä kärjistyneimpiä Koettu terveys keskitasoinen tai huonompi (%), vuotiaat koulutusryhmittäin 30 Naiset 27,2 Miehet 25 24, ,6 11,1 10 7,1 8 7, Akat. korkea-aste Amm. korkea-aste Keskiaste Perusaste Akat. korkea-aste Amm. korkea-aste Keskiaste Perusaste Martelin T. ym

29 3. Terveyserojen taustatekijöitä Sosioekonominen asema ei sinänsä vaikuta suoraan terveyteen, vaan taustalla on monimutkainen ja monitahoinen syytekijöiden verkosto Tiedot vaikuttavista mekanismeista puutteelliset Esitetty useita selitysmalleja, jotka poikkeavat toisistaan mm. seuraavissa seikoissa: Onko elämänkulkunäkökulma mukana (lapsuusaika) Missä määrin biologiset tekijät otettu huomioon Missä määrin makrotason sosiaalinen ja poliittinen ympäristö otettu huomioon Onko valikoitumismalli mukana (huono terveys heikentää sosiaalista asemaa)

30 Malli terveyseroja määrittävien tekijöiden ketjusta Rakenteelliset eriarvoisuudet Eriarvoinen sosiaalinen asema Eriarvoisuudet ympäristössä Erot käyttäytymisessä / fysiologisissa tekijöissä Erot sairauksissa ja vammoissa ja erot näiden sosiaalisissa seuraamuksissa Graham H. The Milbank Quarterly 2004; 82:

31 Rakenteelliset tekijät Yleismalli terveyserojen syntymisestä Sosioekonominen asema: koulutus, ammatti, työllisyys, tulot Sosiaalinen eriarvoisuus Terveyttä kuluttavat tekijät Elinolot Terveyttä vahvistavat tekijät Elintavat, terveyskäyttäytyminen Terveyspalvelujen saanti Biologiset prosessit Terveyserot valikoituminen Muokattu: Mielck, 2000, ref. Pott & Lehmann,

32 Malli sosioekonomisiin terveyseroihin vaikuttavista tekijöistä Suom. Lahelma ym. Teoksessa Terveyden eriarvoisuus Suomessa, STM:n julkaisuja 2007:

33 Terveyserojen taustatekijöitä: Rakenteellinen eriarvoisuus Erojen kasvualusta: rakenteellinen eriarvoisuus eli yhteiskunnan rakenteista johtuva epätasa-arvo rakenteellisilla tekijöillä tarkoitetaan elinoloihin vaikuttavia tekijöitä, kuten tulonjakoa, varallisuuden jakautumista, työelämän rakenteita, koulutusjärjestelmää, terveydenhuoltojärjestelmää, asumisoloja jne. Rakenteellisten tekijöiden vaikutus ilmenee koko elämänkaaren ajan alkaen lapsuudesta jatkuen työelämän ajan eläkeikään asti

34 Terveyserojen taustatekijöitä: Eriarvoisuus terveyspalvelujen saannissa Työterveyshuollon kattavuus on huono pienten työnantajien palveluksessa ja pätkätöissä olevien usein pienituloisten keskuudessa Korkean omavastuuosuuden takia yksityislääkärikäynnit jakautuvat suurituloisia suosien Kirurgisten palvelujen, esimerkiksi sepelvaltimotoimenpiteiden, kohdentumista ei voida pitää tasapuolisena tarpeeseen nähden Uusia ja kalliita lääkkeitä tulee markkinoille, mutta lääkkeiden korkeat omavastuuosuudet johtavat siihen, että pienituloiset eivät välttämättä pysty lunastamaan niitä Teperi J. Kirjassa: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus Stakes, s ; Keskimäki I ym. Sepelvaltimotauti ja eriarvoisuus. Stakesin raportteja 286/

35 Terveyserojen taustatekijöitä: Elintapaerot (alkoholinkäyttö, tupakointi, ruokavalio, liikunta) Hyvä sosiaalinen asema luo paremmat tiedolliset ja taloudelliset edellytykset asua ja työskennellä terveyden kannalta edullisessa ympäristössä voi vahvistaa motivaatiota valita terveellisiä elintapoja Elintapoihin vaikuttavat suuresti taloudelliset mahdollisuudet arjen kulttuuri (perinteet, muoti, arvot, normit) mainonta ja markkinat (mitä tuotetaan ja mitä on saatavilla) elintapoja ei voida pitää pelkästään ihmisen vapaan valinnan tuloksina eikä yksinomaan yksilön vastuulla

36 Elintapaerot: Alkoholin käyttö Eri sosiaaliryhmät kuluttavat alkoholia suurin piirtein yhtä paljon, mutta haitat ovat monta kertaa yleisempiä alemmissa sosiaaliryhmissä (Mäkelä & Paljärvi JECH 2008 ) Alkoholikuolemat selittävät noin 25 prosenttia työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden elinajanodotteiden välisestä erosta miehillä (Mäkelä P. Alkoholiin liittyvät kuolemat. Stakesin tutkimuksia ) 2004 alkoholiveron laskun jälkeen alkoholikuolemat lisääntyivät erityisesti työntekijäammateissa toimivilla, yksin asuvilla ja ennenaikaisella eläkkeellä olevilla miehillä (Herttua ym. Am J Epid 2008)

37 Elintapaerot: Tupakointi Päivittäinen tupakointi on yleisempää alemmissa sosiaaliryhmissä Erot ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana Pitkälle koulutetut miehet ovat vähentäneet tupakointiaan Vähän koulutetuista naisista yhä useammat tupakoivat; erot ovat suurimmillaan nuoremmissa ikäryhmissä Tupakointi aiheuttanee noin neljäsosan miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista

38 Päivittäinen tupakointi eri koulutusryhmissä 1970-luvun lopulta 2000-luvulle Alimman koulutusryhmän miesten tupakointi ei ole vähentynyt toisin kuin ylemmissä koulutusryhmissä Alimmassa koulutusryhmässä naisten tupakointi on lisääntynyt % 50 Miehet % 50 Naiset Alin Keski Ylin Alin Keski Ylin Helakorpi S ym., kirjassa: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B17/

39 Nuorten aikuisten tupakointi Nuorten aikuisten tupakoinnissa on suuria eroja koulutusryhmien välillä. Kuvassa on päivittäin tupakoivien ikävakioidut osuudet (%) vuotiaista eri koulutusasteilla. % Perusaste Miehet Keskiaste Ammatillinen korkeaaste Akateeminen korkeaaste Naiset Perusaste Keskiaste Ammatillinen korkeaaste Akateeminen korkeaaste Martelin T., ym., kirjassa: Nuorten aikuisten terveys. KTL:n julkaisuja B7/

40 Elintapaerot: ravitsemus ja liikunta Liikunnan puute ja epäterveellinen ravitsemus aiheuttavat osan sosioekonomisista terveys- ja toimintakykyeroista. Korkeampi koulutus on yhteydessä esim. kasvisten runsaampaan käyttöön ja aktiivisempaan liikunnanharrastamiseen

41 Erot kasvisten syömisessä koulutuksen mukaan Korkeasti koulutetut syövät useammin tuoreita kasviksia kuin vähemmän koulutetut Päivittäin tuoreita kasviksia syövien osuudet (%) koulutusryhmittäin, vuotiaat % 60 Miehet % 60 Naiset Alin Keski Ylin Alin Keski Ylin Helakorpi S. ym. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2003, Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B17/

42 Koulutusryhmien väliset erot huonon terveyden vaaratekijöissä Lihavuus, kohonnut kolesteroli ja kohonnut verenpaine ovat yleisempiä vähän koulutusta saaneissa ryhmissä Lihavuuden (BMI >30 kg/m 2 ) yleisyys koulutusryhmittäin yli 30-vuotiailla % perus keski korkea 0 Miehet Naiset Aromaa & Koskinen, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/

43 Koulutusryhmien väliset erot painoindeksin mukaan vähän koulutettujen joukossa on enemmän ylipainoisia koulutuksen mukaiset erot painossa ovat viime vuosina kasvaneet BMI 27,5 Painoindeksi (BMI, kg/m 2 ) koulutusryhmittäin miehillä ja naisilla (Finriski 2002) Miehet BMI 27,5 Naiset 27 26, ,5 25 ylin keskitaso alin 27 26, , , , Männistö S. ym. Lihavuus ja sen taustat Suomessa. Suomen Lääkärilehti 8/2004, ss

44 4. Terveyserojen kehitysnäkymiä (1) Sosioekonomisten kuolleisuuserojen kasvu uhkaa jatkua ja kärjistyä, koska/jos joukkotyöttömyys pitkittyy tuloerot kasvavat köyhien lapsiperheiden määrä kasvaa kasvava maahanmuuttajaväestö ei kotoudu ehkäisevien palvelujen, kuten neuvolatoiminnan ja oppilasterveydenhuollon, voimavarat säilyvät niukkoina

45 Terveyserojen kehitysnäkymiä (2) Sosioekonomiset kuolleisuuserojen kasvu uhkaa jatkua ja kärjistyä, koska/jos alkoholin helppo saatavuus ja halpa hinta lisäävät kulutusta ja haittoja etenkin huonoosaisimmissa ryhmissä tupakoinnin väestöryhmittäiset erot kasvavat väestöryhmien väliset erot terveydessä ja sen märittäjissä ovat jyrkimmät nuorilla aikuisilla = huomisen keski-ikäisillä ja iäkkäillä terveydenhuollon uudet tehokkaat ja kalliit menetelmät eivät riitä kaikille tarvitsijoille

SUOMALAISTEN TERVEYS, TOIMINTAKYKY ja HYVINVOINTI: eilen, tänään ja huomenna

SUOMALAISTEN TERVEYS, TOIMINTAKYKY ja HYVINVOINTI: eilen, tänään ja huomenna Liikettä ja hyvinvointia luonnosta Oulu 19. 20.3.2014 SUOMALAISTEN TERVEYS, TOIMINTAKYKY ja HYVINVOINTI: eilen, tänään ja huomenna Seppo Koskinen ja työryhmä: Tommi Härkänen, Tuija Martelin, Päivi Sainio,

Lisätiedot

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n seminaari Tilkan auditorio, Helsinki, SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Seppo Koskinen Esityksen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN ALKOHOLINKÄYTTÖ, TERVEYS JA ERIARVOISUUS

NUORTEN AIKUISTEN ALKOHOLINKÄYTTÖ, TERVEYS JA ERIARVOISUUS NUORTEN AIKUISTEN ALKOHOLINKÄYTTÖ, TERVEYS JA ERIARVOISUUS Laura Kestilä Tutkija, VTT Kansanterveyslaitos (KTL) ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAINSEURAN SEMINAARI ALKOHOLI, HUUMEET JA ERIARVOISUUS STAKES 4.12.2008

Lisätiedot

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISHANKE TEROKA www.teroka.fi 20.10.2009 1 Sisällysluettelo 1. Miksi terveyseroja pitää kaventaa?

Lisätiedot

Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla

Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla Jukka Murto Risto Kaikkonen Elisa Kostiainen Tuija Martelin Seppo Koskinen Eila Linnanmäki Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla RAPORTTI 31 29 Kirjoittajat ja Taitto: Riitta Nieminen Kannen

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ. Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn

NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ. Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan Jenna Rintakuusi Katja Tarvainen Terveyskasvatuksen

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer LUOKKIEN VÄLISET SOSIOEKONOMISET TERVEYSEROT JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Annina Heini 2012 elokuu TURUN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2609-7 (nid.) ISBN 978-952-00-2616-3

Lisätiedot

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI 8 2011 Kirjoittajat ja Englanninkielinen tiivistelmä: Elisa Kostiainen Kannen

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Sosioekonomiset terveyserot ja terveyspolitiikka. Englannissa ja Hollannissa

Sosioekonomiset terveyserot ja terveyspolitiikka. Englannissa ja Hollannissa Sosioekonomiset terveyserot ja terveyspolitiikka Suomessa, Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa HANNELE PALOSUO MARITA SIHTO SEPPO KOSKINEN EERO LAHELMA RITVA PRÄTTÄLÄ ILMO KESKIMÄKI KRISTIINA MANDERBACKA

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

Terveystiedon ylioppilaskokeen 21.3.2007 pisteytyssuositus

Terveystiedon ylioppilaskokeen 21.3.2007 pisteytyssuositus Terveystiedon ylioppilaskokeen 21.3.2007 pisteytyssuositus Yleistä: Pisteytyssuosituksissa on kunkin tehtävän osalta kuvattu ensin keskeisiä sisältöjä, faktoja ja näkökulmia, joita vastauksessa tulisi

Lisätiedot

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Simo Näyhä 1,2 ja Mauri Laakso 1 1 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 2Oulun aluetyöterveyslaitos 13.1 Katsauksen tausta Kun kuva maamme

Lisätiedot

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 4 / 2 0 0 8 Tuulia Rotko, Marita Sihto, Hannele Palosuo Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS Sisällys 1. JOHDANTO HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 2 2. HYVINVOINNIN TAUSTATEKIJÄT LÄNTISEN PERUSTURVAPIIRIN KUNNISSA

Lisätiedot

Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla

Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla Kunnas, Henri Tapio Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Terveysliikunta eläkeiän

Terveysliikunta eläkeiän Terveysliikunta uutiset Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä 2010 TerveysliikunTauutiset Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä UKK-instituutti 2010 Terveysliikuntauutiset 2010 Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä Aiemmin

Lisätiedot

Tiina Pensola, Katja Kesseli, Riikka Shemeikka Hanna Rinne, Veijo Notkola KUNTOUTUKSEEN?

Tiina Pensola, Katja Kesseli, Riikka Shemeikka Hanna Rinne, Veijo Notkola KUNTOUTUKSEEN? Tiina Pensola, Katja Kesseli, Riikka Shemeikka Hanna Rinne, Veijo Notkola Yksin Kelan kuntoutukseen osallistui vuonna 2011 yli 87 000 ihmistä ja s iihen käytettiin 262 miljoonaa euroa. Kuntoutuksen oikea

Lisätiedot

2000-luvulla. Johdanto

2000-luvulla. Johdanto Työllisen ajan odotteet koulutuksen mukaan 73 Noora Järnefelt ja Markku Nurminen Työllisen ajan odotteet koulutuksen mukaan 2000-luvulla Johdanto Suomalaisten työssäkäynti on lisääntynyt ja työurat ovat

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

ALKOHOLINKÄYTTÖ EVI -HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA KESKISUOMALAISILLA

ALKOHOLINKÄYTTÖ EVI -HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA KESKISUOMALAISILLA ALKOHOLINKÄYTTÖ EVI -HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA KESKISUOMALAISILLA Susanna Mutanen Terveyskasvatuksen Pro-gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Tiivistelmä Alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Tupakointi ja huono-osaisuus

Tupakointi ja huono-osaisuus Tupakointi ja huono-osaisuus Tupakoinnin yhteys toimeentulovaikeuksiin ja yksinhuoltajuuteen Helsingin kaupungin työntekijöillä OSSI RAHKONEN MIKKO LAAKSONEN SAKARI KARVONEN Helsingin kaupungin henkilöstön

Lisätiedot

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Juha Mikkonen Demos Helsinki associate Briefing Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-Exupéry Esipuhe 3 Kirjoittaja 5 Johdanto

Lisätiedot

Yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja ideologiset tekijät

Yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja ideologiset tekijät artikkelit Yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja ideologiset tekijät Johanna Kallio Johdanto Yksityisten terveyspalvelujen käyttö muodostaa haasteen julkisen terveydenhuoltojärjestelmän legitimiteetille.

Lisätiedot