Ero lastensuojelullisena kysymyksenä. Katja Forssén Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ero lastensuojelullisena kysymyksenä. Katja Forssén Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto"

Transkriptio

1 Ero lastensuojelullisena kysymyksenä Katja Forssén Sosiaalitieteiden laitos Turun yliopisto

2 Taustaa Forssen K. (1991) Asiakasperheet lastensuojelun sosiaalityössä Forssén K. (1993) Suojaverkon lapsiperheet. Forssen K. (1997) Lastensuojelun asiakastyö. Tukea, kontrollia ja viranomaisyhteistyötä. Forssen K. (1998) Children, families and the welfare state. Forssen & Hakovirta (1999) Work incentives in single parent families Forssen & Hakovirta (2002) Family policy, work incentives and the employment of mothers. Forssen, Haataja & Hakovirta (2009): Yksinhuoltajuus Suomessa

3 En mitenkään ajattele, että olen jotenkin yksinhuoltaja! Tämä on vain meidän perhe. En osaa sitä selittää. Mutta mulle se yksinhuoltajuus ei ole mikään mittari meidän perheeseen. Jos luen jotain lehtijuttuja tutkimuksesta, että yksinhuoltajien lapset kehittyy hitaammin tai jotain, niin se ei kosketa minua mitenkään. Se ei ole totta ainakaan tässä perheessä.

4 Käsitteitä kautta aikojen: Au-äiti Epäkypsä äiti Tynkäperhe Vajaaperhe (vrt. täydellinen perhe) Poikkeava perhe Sosioekonominen riskiäiti

5 Tilastokeskus 2010 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 Suomessa solmittiin avioliittoa, mikä on lähes vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2008 solmittiin avioliittoa luvun loppupuolelta lähtien solmittujen avioliittojen määrä on vaihdellut vuosittain melko voimakkaasti. Vuosivaihteluista huolimatta avioituminen on ollut viime vuosina nousussa.

6 Tilastokeskus 2010 Avioituneiden miesten ja naisten keski-iät pysyivät ennallaan. Vuonna 2009 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 30,2 vuotta ja miesten 32,5 vuotta luvulla ensimmäisen avioliiton solmineiden miesten ja naisten keski-ikä on kumpikin noussut 1,6 vuodella. Vuonna 2009 avioeroon päättyi avioliittoa, mikä on 56 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2008 avioeroja myönnettiin Jo kahden vuosikymmenen ajan avioerojen määrä on vaihdellut vuosittain hyvin vähän.

7 Avioliitot ja avioerot vuosina (Tilastokeskus 2010)

8 Avioero ja taloudellinen tilanne Avioeroriskin on todettu olevan yhteydessä naisten työmarkkina-asemaan. =>Itsenäisyys- efekti (Finch 2006; Liu & Vikat 2004). Taloudelliset ongelmat eivät ehkä ole avioeron seuraus vaan yksi eron syistä. Avioeron myötä menetetään mittakaavaedut.

9 Avioeron taloudelliset seuraukset (Airio 2010: Avioero suomalaiseen tapaan) Avioerosta suuri taloudellinen menetys Eronneet ovat usein jo avioliitossa ollessaan pienituloisia. Avioerossa riski taloudellisiin ongelmiin lisääntyy. Tulot laskivat, jos tutkittava oli nuori yksinhuoltaja, jolla oli nuoria lapsia tai useampia lapsia. Uuden parisuhteen puuttuminen laski tuloja. Pienituloiset pariskunnat eroavat muita useammin.

10 Taloudellisen tilanteen muutos avioeron jälkeen (2003/2004): äidit (Lähde: Ilpo Airio 2010) Ennen Avioeron Hyvä Huono avioeroa jälkeen toimeentulo toimeentulo Hyvä toimeentulo 3,9 % 32,5 % Huono toimeentulo 0 % 63,6 %

11 Tuloköyhyys Tuloköyhyys yksinhuoltaja- ja puolisoäitien kotitalouksissa, % (Forssen & Ritakallio 2009) IS DK NO FI NL SE AT FR DE IT UK BE ES PT GR IE Puolisoäidit Yksinhuoltajaäidit

12 Subjektiivinen köyhyys Subjektiivinen köyhyys yksinhuoltaja ja puolisoäitien kotitalouksissa (Forssen & Ritakallio 2009) SE DE AT FI DK NO UK BE ES IS FR NL PT IT IE GR Puolisoäidit Yksinhuoltajaäidit

13 Kasautuva deprivaatio Kasautuvan deprivaation esiintyminen yksinhuoltaja- ja puolisoäitien kotitalouksissa, % (Forssen & Ritakallio 2009) SE FI DK AT NO ES UK BE FR IE DE IS IT PT GR Puolisoäidit Yksinhuoltajaäidit

14 Köyhyys eri mittareilla Yksinhuoltaja Tuloköyhyys 18,8 9,8 Kokemus 21,9 1,4 Kahden vanhemman perhe Ylivelkaantuneisuus Toimeentulotukiasiakkuus 15,6 1,4 9,4 0

15 Köyhyysaste Yksinhuoltajaäitien köyhyys ja perhepolitiikan taso GR y = -0,9061x + 41,043 R 2 = 0, ES IT PT BE FR UK SE DE DK FI IE NO AT Perhepolitiikan taso

16 Köyhyysaste Puolisoäitien köyhyys ja perhepolitiikan taso 30 GR y = -0,9297x + 14, R 2 = 0,6347 PT IT ES IE 10 BE FR 5 0 UK DE NO SE FI DK AT Perhepolitiikan taso

17 Yhden (äitien) ja kahden vanhemman perheiden osuudet alimmassa ja ylimmässä tuloviidenneksessä (Haataja 2010) Yksinhuoltajaäidit Alin viidennes Ylin viidennes Parit Alin viidennes Ylin viidennes

18 Lapsiperheiden huoltajien kokemat stressioireiden muutokset vuosina 2000 ja 2005 Keskittymiskyvyttömyyttä On tyytymätön elämään Tuntee itsensä onnettomaksi Arvottomuuden tunne Itseluottamuksen menetys Masentuneisuutta Ei kykene selviytymään vaikeuksista Kireyden tunne Huolista aiheutunut unettomuus A+L2000 1A+L2005 2A+L2000 2A+L2005

19 Köyhien lapsiperheiden huoltajien kokemat stressioireiden muutokset vuosina 2000 ja 2005 Kes kittym is kyvyttöm yyttä On tyytymätön elämään Tuntee itsensä onnettomaksi Arvottom uuden tunne Itseluottamuksen menetys Mas entuneis uutta Ei kykene selviytymään vaikeuksista Kireyden tunne Huolis ta aiheutunut unettom uus A+L2000 1A+L2005 2A+L2000 2A+L2005

20 Avioeron muita seurauksia Asuminen (omistusasumisesta vuokralle) Etävanhempaa ei huomioida perhepolitiikassa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeus. Perhepolitiikan ja työllistymisen välinen paradoksi.

21 Lastensuojelun lapset perhemuodon mukaan vuonna 2006 (Heino 2010) Lasten perhemuoto Väestö Avohuolto Huostaanotto Ydinperhe Yhden vanhemman perhe Uusperhe

22 Yksinhuoltajuuden haasteet: Ei enää uhka lapsen hyvinvoinnille Negatiivinen vaikutus akateemisiin taitoihin, psykologiseen sopeutumiseen, emotionaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin taitoihin. Lasten sopeutumisessa eroon on suuria variaatioita. Ero ei sinänsä ole riskitekijä, mutta se saattaa muuttaa perheen sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja ja sitä kautta heijastua lapsen hyvinvointiin.

23 Yksinhuoltajuuden haasteet Taloudellisten resurssien niukkuus. Vähemmän resursseja hoitaa vanhemmuuteen kuuluvia tehtäviä ja velvollisuuksia. (lastenhoito, koulutehtävät, kasvatus, harrastustoiminta). Kolmea ensimmäistä vuotta yksinhuoltajuudessa pidetään stressaavimpina. Yksinhuoltajan uudet ihmis- ja seurustelusuhteet voivat tuoda perhe-elämään tiettyä epävakautta.

24 Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? (Heino 2007;ks myös Kouhia 2008) 47 % asuu yksinhuoltajakotitalouksissa Äideistä: kotona 30 % töissä 38 % opiskelee 5 % eläkkeellä tai pitkällä sairaslomalla 11 % työttömänä, tukityöllistettynä 16 % Äidit ilman työhistoriaa 26 % Molemmat vanhemmat ilman työhistoriaa 16 % 7 % äideistä ja 4 % isistä omasi jonkin asteen korkeakoulututkinnon

25 Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? (Heino 2007;ks myös Kouhia 2008) 48 % sai toimeentulotukea 42 % oli vaikeuksia saada rahat riittämään lasten tarpeisiin (8 % paljon vaikeuksia). 54 % ylisukupolvista asiakkuutta (23 % vakavia ongelmia). (Tyhjät, ei tietoa vastaukset poistettu)

26 Perhepolitiikka Yksinhuoltajien heikosta taloudellisesta asemasta huolimatta yksinhuoltajat ovat edelleen näkymätön ryhmä suomalaisessa perhe- ja sosiaalipolitiikassa. SATA-komitean esitykset sisältävät paljon myönteisiä uudistuksia lapsiperheiden sosiaaliturvan kannalta, mutta yksinhuoltajaperheiden tilannetta sekä muuttuvia perhesuhteita ei ole juurikaan otettu huomioon. Kun vanhemmat eivät elä yhdessä, heillä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta jakaa perhevapaita eikä myöskään perhepoliittisia etuuksia niissäkään tapauksissa, joissa lasten hoidosta ja elatuksesta vastataan yhdessä.

27 Perhepolitiikka Käytäntö, jossa kaksi erillään asuvaa vanhempaa osallistuu aktiivisesti lapsensa jokapäiväiseen elämään kantaen yhä tasasuhtaisemmin huolta lapsen arkisista asioista ja tarpeista, aiheuttaa muutospaineita perhepolitiikalle. Mitä pitäisi tehdä yhtäältä elatusavulle ja toisaalta muille yhteishuoltajuutta, elatusta ja hoitoa tukeville perhepoliittisille oikeuksille ja etuuksille, kun lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä? Viimeisen parin vuosikymmenen aikana politiikassa on ollut yksi tabu: äitien työssäkäynnin edistämisestä ei puhuta, ei muuten kuin mutkien kautta, toisin kuin isien kannustamisesta vanhempainvapaan jakamiseen. Lasten päivähoitoratkaisut jätetään perheille.

28 Perhepolitiikka Lapsen hoitomuodon valinnanmahdollisuuksia korostavan eetoksen varjoon jäävät äitien oikeudet ansiotyöhön, omiin ansiotuloihin, mahdollisuuteen vastata perheen elatuksesta mahdollisuuden yksinhuoltajuuden kohdatessa, ja lopulta myös kunnolliseen eläkkeeseen. Johtuuko tämä siitä, että äitien ja lasten edut nähdään vastakkaisina? Näyttäisi siltä, että hyvinvointivaltio on myös halukas pitämään kiinni yksinhuoltajan sosiaalisesta kategoriasta sen sijaan, että tukisi jaettua vanhemmuutta mahdollistamalla perhepoliittisten etuuksien jakaminen silloin kun vanhemmat asuvat erillään mutta jakavat lapsen huolto- ja kasvatusvastuun keskenään

29 Perhepolitiikka Laajentamalla perhepoliittisia järjestelmiä Ruotsin mallin suuntaan niin, että ne tukisivat molemman vanhemman tai toisen vanhemman puuttuessa yksinhuoltajan muun mahdollisen läheisen mahdollisuutta jakaa vastuuta hoivasta. Myös päivähoito- ja koulu- ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen tuen tarvetta tulisi arvioida yksinhuoltajien tarpeista käsin. Tavoitteena tulisi olla työn ja perheelämän yhteensovittamisen helpottaminen niin, ettei niistä aiheutuisi ristiriitoja yhdessä eikä erillään asuville vanhemmille ja että ne loisivat vanhemmille mahdollisuuden paitsi ylläpitää suhteita lapseen eron jälkeen myös jakaa vanhemmuuden arkea.

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta NORMIA LEENA Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Lapsiköyhyys ja lapsen elatus vanhempien eron jälkeen

Lapsiköyhyys ja lapsen elatus vanhempien eron jälkeen Lapsiköyhyys ja lapsen elatus vanhempien eron jälkeen Mia Hakovirta Johdanto Perhesuhteet eivät sijoitu nykyisin aina perheen yhteen yhteiseen kotiin, vaan yhä suurempi osa lapsista elää lapsuuttaan erossa

Lisätiedot

Erkkilä Hanna ja Korpela Eliisa VANHEMMAN VOIMAVARAT YKSINHUOLTAJAPERHEES- SÄ

Erkkilä Hanna ja Korpela Eliisa VANHEMMAN VOIMAVARAT YKSINHUOLTAJAPERHEES- SÄ Erkkilä Hanna ja Korpela Eliisa VANHEMMAN VOIMAVARAT YKSINHUOLTAJAPERHEES- SÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Tuikku Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Loppuraportti 2008 www.odl.fi Ulla Kaipainen TUIKKU ESISELVITYS PROJEKTI työttömille

Lisätiedot

Vanhempien eron kokeneiden lasten perhesuhteet - osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuudet

Vanhempien eron kokeneiden lasten perhesuhteet - osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuudet Vanhempien eron kokeneiden lasten perhesuhteet - osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuudet Se on niinku mukavaa, ku on kaikkien kaa. Ja sitte saa niinku sanoa aina oman mielipiteen. Suvi Seikkula, 13148

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen

Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen Köyhä byrokratian rattaissa tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Köyhä byrokratian rattaissa Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

kirjaamo.stm@stm.fi, hanna.onwen-huma@stm.fi

kirjaamo.stm@stm.fi, hanna.onwen-huma@stm.fi Sivu 1 / 5 kirjaamo.stm@stm.fi, hanna.onwen-huma@stm.fi Lausuntopyyntö 18.2. MIESKYSYMYKSIÄ TASA-ARVOPOLITIIKASSA POHTIVAN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita

Lisätiedot

Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi

Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi 1 Mari Broberg Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 52/2010 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto Kalevankatu 16 B, 1. krs PL 849, 00101 HELSINKI

Lisätiedot

MUUTTUVA ISYYS, EROVANHEMMUUS JA SUKUPUOLI

MUUTTUVA ISYYS, EROVANHEMMUUS JA SUKUPUOLI MUUTTUVA ISYYS, EROVANHEMMUUS JA SUKUPUOLI Diskurssianalyyttinen tutkimus etä-isyyden ja sosiaalityön kohtaamisesta internetin keskustelupalstalla Viivi Lanne Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA Käytännöt Suomessa ja Ruotsissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi AMK Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö Opinnäytetyö Syksy 2011 Johanna Laitinen

Lisätiedot

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA Marjukka Turunen Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

KOTIKÄYNTI JA OLOSUHDESELVITYS LAPSEN HUOLTAJUUSKIISTASSA. - vuorotteluasuminen sosiaalityöntekijöiden silmin

KOTIKÄYNTI JA OLOSUHDESELVITYS LAPSEN HUOLTAJUUSKIISTASSA. - vuorotteluasuminen sosiaalityöntekijöiden silmin KOTIKÄYNTI JA OLOSUHDESELVITYS LAPSEN HUOLTAJUUSKIISTASSA - vuorotteluasuminen sosiaalityöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto / Joensuun kampus yhteiskuntatieteiden laitos yhteiskuntapolitiikka pro

Lisätiedot

Miehen kokemus merkityksellisistä suhteista eron jälkeisessä isyydessä

Miehen kokemus merkityksellisistä suhteista eron jälkeisessä isyydessä Miehen kokemus merkityksellisistä suhteista eron jälkeisessä isyydessä Heli Kaskiluoto Tampereen Yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu-tutkimus Huhtikuu 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

TYÖKALUJA KASVATUSKUMPPANUUTEEN Asiakkaana uusperhe

TYÖKALUJA KASVATUSKUMPPANUUTEEN Asiakkaana uusperhe TYÖKALUJA KASVATUSKUMPPANUUTEEN Asiakkaana uusperhe Maret Kosola ja Mervi Mäkelä-Lehtola Uusperheneuvojakoulutus 2014 Kehittämistyö 0 Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. AIHEEN TAUSTAA... 4 3. UUSPERHEMÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT

MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT 1 MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL

Lisätiedot

Jäivätkö pienituloiset finanssikriisin jalkoihin?

Jäivätkö pienituloiset finanssikriisin jalkoihin? Jäivätkö pienituloiset finanssikriisin jalkoihin? Niina Inkinen: VTK, tutkimusavustaja, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto Susan Kuivalainen: VTT, professori, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä varhaiskasvattajien käsityksiä päivähoidon ja eroperheiden välisestä kasvatuskumppanuudesta

Ero lapsiperheessä varhaiskasvattajien käsityksiä päivähoidon ja eroperheiden välisestä kasvatuskumppanuudesta Ero lapsiperheessä varhaiskasvattajien käsityksiä päivähoidon ja eroperheiden välisestä kasvatuskumppanuudesta Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Lastentarhanopettajankoulutus

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Kahden kodin lapsuus. Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen. Raija Panttila

Kahden kodin lapsuus. Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen. Raija Panttila Kahden kodin lapsuus Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen Raija Panttila 1/2005 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22,

Lisätiedot

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä Sirkka Alho-Konu Pro gradu tutkielma Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityön

Lisätiedot

KUNTALISÄ TAMPEREELLA Kotihoidon tuen kuntalisän yhteys lastenhoidon valintoihin

KUNTALISÄ TAMPEREELLA Kotihoidon tuen kuntalisän yhteys lastenhoidon valintoihin KUNTALISÄ TAMPEREELLA Kotihoidon tuen kuntalisän yhteys lastenhoidon valintoihin Sanna Luuppala Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana

Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana Ero ja erosta toipuminen prosessina Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Avioero suomalaisen

Lisätiedot

UUSPERHEEN ISOVANHEMMUUS

UUSPERHEEN ISOVANHEMMUUS UUSPERHEEN ISOVANHEMMUUS Maija Kasurinen - Lea Väisänen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot