JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 66 Viranhaltijapäätökset 5 67 Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen Muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan tilikäyttäjiin 7 69 Luvattomien mainoslaitteiden poistaminen osoitteessa Rantakatu 13 ja Suvantokatu 2 70 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Stena Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta 71 Lausunto Kontiosuon jätekeskuksen vesien johtamista koskevasta tarkistuhakemuksesta 72 Lausunto Kuusakoski Oy:n toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 73 Lausunto Ukonniemen satama-alueen laajentamisen ympäristölupahakemuksesta 74 Tuupovaaran riistanhoitoyhdistyksen ympäristöluvan muutoshakemus Kaivospuu Oy ympäristöluvan muuttaminen Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupahakemus Enon Pirttivaaraan Tiedotusasiat 19

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Läsnä Surakka Martti puheenjohtaja Kosonen Pentti varapuheenjohtaja Huovinen Tuija jäsen Kristersson Satu jäsen Lempinen Antti jäsen Reponen Eveliina jäsen Vatanen Paavo jäsen Väänänen Katja jäsen Tiimonen Tapio varajäsen saapui kokokseen klo :n 66 aikana Honkanen Ville nuorisovaltuuston edustaja Hyttinen Jukka Leinonen Jari Pelkonen Riitta rakennustarkastaja ympäristönsuojelupäällikkö pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahvalo Mauri jäsen Hartikainen Pentti jäsen Kauppinen Vera jäsen Allekirjoitukset Martti Surakka puheenjohtaja Riitta Pelkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Antti Lempinen pöytäkirjan tarkastaja Pentti Kosonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lupa- ja viranomasitoiminnot / rakennusvalvonta Pöytäkirjanpitäjä Riitta Pelkonen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKYMPLK 64 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta RAKYMPLK 65 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Lempisen ja Pentti Kososen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset RAKYMPLK 66 Seuraavat päätökset on ilmoitettu rakennus- ja ympäristölautakunnalle: Rakennustarkastaja - Rakennusvalvontainsinööri Yhdyskuntalakimies - Ympäristönsuojelupäällikkö Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen / /2014 RAKYMPLK 67 Viiden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että lautakunnan käyttö ta lous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena. Tulosaluekohtaiset ennusteet ja kommentit on esitetty liitteenä olevassa ti laustau lu kos sa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää käsitellä lautakunnan tilauksen ja talou den toteutumisen sekä tulosennusteen ja todeta, että se ei edellytä toi menpi tei tä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että varajäsen Tapio Tiimonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Liitteet Liite 1 Rakennnus- ja ympäristölautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan tilikäyttäjiin 1953/ /2013 RAKYMPLK 68 Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lau ta kun tien on määrättävä toimialansa tilinkäyttäjät ennen tilivuoden alkua. Ti lin käyttäjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vas ta ta talousarvion noudattamisesta ja varojen käytöstä ja seurannasta. Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan tehnyt pää tök sen tilinkäyttäjistä. Ympäristönsuojelun osalta on päätetty että ti lin käyttä jä on ympäristönsuojelupäällikkö ja sijainen on ympäristönsuojelutarkastaja. Ym pä ris tön suo je lu tar kas ta ja Maria Kunnari on jäänyt äitiyslomalle ja vir ka vapaal le ajalle Ympäristönsuojelupäällikön sijaiseksi on sa malle ajalle määrätty ympäristötarkastaja Pauliina Palmgrén. Lautakunnan päätätöstä on syytä muuttaa niin, että ympäristönsuojelun ti linkäyt tä jän sijaiseksi määrätään ympäristötarkastaja. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää määrätä ympäristönsuojelun ti linkäyt tä jät alkaen seuraavasti: Tulosalue / kustannuspaikka Tilinkäyttäjä Sijainen 880 Ympäristönsuojelu 8811 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö Ympäristötarkastaja Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sisäinen tarkastus Palmgrén Pauliina Ympäristönsuojeluyksikkö Utriainen Paula

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Luvattomien mainoslaitteiden poistaminen osoitteessa Rantakatu 13 ja Suvantokatu / /2014 RAKYMPLK 69 Joensuun rakennusvalvontaviranomainen on antanut kehotuksen pois taa luvattomat mainostoimenpiteet osoitteessa Rantakatu 13 ja Su van to katu 2 olevalle kiinteistölle (kiinteistötunnus ). Mainoslaitteet on ke hotet tu poistamaan 14 vrk kuluessa kehotuksen antopäivästä. Kiinteistön omistaja on kuitannut kehotuksen vastaanotetuksi Täten mainostoimenpiteet oli si pitänyt olla poistettuna mutta ne oli paikallaan vielä Luvattomista mainostoimenpiteistä on tullut Joensuun kaupungin ra ken nus valvon taan useita kyselyjä kevään 2014 aikana ja asiasta on huomautettu myös suul li ses ti Movera Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Eero Martikaista. Kiinteistön lainhuuto on Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Su ra kan Talo, c/o Movera Oy, PL 204, Joensuu. Valvontakäynnillä on todettu, että luvattomia mainostoimenpiteitä ei ol tu poistettu. Valokuvat liitteenä tilanteesta Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistis sä kunnossa. Joensuun kaupungin rakennusjärjestys 8 Mainostoimenpide yli 1200 mm x 1200 mm vaatii kantakaupungin yhtenäisellä ase ma kaa va-alu eel la toimenpideilmoituksen. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräys ten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan ra ken nus val von ta vi ran omai nen sekä asianomainen ministeriö mark ki na val vonta vi ran omai se na voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oi kai semaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhal la, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus tan nuk sella. Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uh ka sak ko lais sa (1113/1990) säädetään.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uh ka sa kon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin to det tu aan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomi oon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syyt teen nostamista. Valmistelija: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää velvoittaa Kiinteistö Oy Joensuun Ran ta ka tu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo, c/o Movera Oy, PL 204, Joensuu, tontin omistajina poistamaan mennessä osoitteessa Ran ta ka tu 13 (kiinteistötunnus: ) eri puolilla rakennuksia olevat, ku vis sa olevat mainostoimenpiteet. Samalla rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että varataan Kiinteistö Oy Joen suun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo, c/o Movera Oy, PL 204, Joensuu tilaisuus tontin omistajina selityksen antamiseen pää tök ses tä, jolla rakennus- ja ympäristölautakunta tulee asettamaan uh ka sakon mainoslaitteen poistamisen tehosteeksi ellei mainoslaitteen pois ta mis keho tus ta ole noudatettu määräpäivään mennessä sekä mahdollisesta poliisille esi tut kin taa varten tehtävästä ilmoituksesta. Kirjallinen selitys on annettava mennessä. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo, c/o Movera Oy, PL Joen suu, Joensuun kaupungin rakennusvalvontamaksutaksan 2014 mukaisen 17 jatkuvan valvonnan maksut; kohta 17.2 "Rakennusvalvonnan vi ran omais toimi eli men päätös, jolla on asetettu velvoite tai/ja tuomittu jo asetetun vel voitteen uhka täytäntöön pantavaksi sekä päätös, jolla työt on määrätty kes key tettä väk si: Valvontatehtävän maksun suuruus riippuu käsittelyyn kuluneesta työmää räs tä." Maksu on 252 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Valokuva mainoslaitteesta Rantakadulta Liite 3 Valokuva mainoslaitteesta Suvantokadulta Jakelu Kiinteistö Oy Surakan Talo Kiinteistö Oy Rantakatu 13 Rakennusvalvonta

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Stena Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta 1827/ /2013 RAKYMPLK 70 Aluehallintoviraston Itä-Suomen ympäristölupavastuualue on tehnyt pää tök sen Stena Recycling Oy:n hakemuksesta metalliromun ja muun jät teenkä sit te lyä koskevan ympäristöluvan ja lupamääräysten tarkistamisesta ja muute tun toiminnan aloittamisluvasta. Hakemus käsiteltävien jätteiden määrien lisäystä ja toiminta-aikojen muutoksia. Alue hal lin to vi ras to on myöntänyt ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti. Va li tus ai ka päätöksestä umpeutuu Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan antanut ha ke muk ses ta lausuntonsa ja puoltanut luvan myöntämistä. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää tyytyä päätökseen ja merkitä sen tiedok si. Merkittiin tiedoksi. Jakelu Ympäristönsuojeluyksikkö

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kontiosuon jätekeskuksen vesien johtamista koskevasta tarkistuhakemuksesta 3477/ /2014 RAKYMPLK 71 Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Joensuun kaupungin ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen lausuntoa Puhas Oy:n Kontiosuon jätekeskuksen ym pä ristö lu paa koskevasta muutoshakemuksesta. Hakemus, koskee uudelta täyttöalueelta syntyvien valuma- ja suotovesien johta mis ta Joensuun Veden Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle. Rakennus- ja ympä ris tö lau ta kun ta on kokouksessaan antanut lausuntonsa ai emmas ta ympäristölupahakemuksesta. Muutoshakemuksen olennaisin sisältö on vie mä riin johdettavien vesien paremmasta esikäsittelystä ja varautumisessa poik kea van suuriin vesimääräiin. Lausunto tuli toimittaa mennessä. Koska lausuntoaika on mennyt um peen ennen lautakunnan kokousta on lausunto annettu virkamieslausuntona. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä annetun lausunnon tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Jakelu Itä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluyksikkö

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kuusakoski Oy:n toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 1423/ /2013 RAKYMPLK 72 Viite: Diaarinumero ISAVI/18/04.08/2014 Taustaa Aluehallintoviraston Itä-Suomen ympäristölupavastuualue on pyytänyt Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kuusakoski Oy:n Joen suun palvelupisteen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elekt ro niik ka ro mun esikäsittelyä sekä muutoksen osalta toi min nan aloit ta mis lupaa. Lausunto tulee toimittaa kuulutuksen mukaan mennessä. Hakemuksen sisältö Kuusakoski Oy:n Joensuun palveluspisteellä harjoitetaan jätteen am mat timaista hyödyntämistä ja käsittelyä. Kuusakoski Oy hakee muutosta voimassaolevaan ympäristölupaan sähkö- ja elekt ro niik ka ro mun (SER) esikäsittelyn käynnistämiseksi. Voimassa oleva ym päris tö lu pa sallii SER-romun vastaanoton, välivarastoinnin ja toimittamisen muual le käsiteltäväksi. Muutosta haetaan myös kerrallaan välivarastoitavan SER-romun enimmäismäärän kasvattamisesta 50 tonnista 250 tonniin. Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa muutettu toiminta mah dol li ses ta muutoksenhausta huolimatta. Hakijan mukaan toiminnan muutos ei lisää toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Lausunto Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) esikäsittelyn käynnistämiseksi pal ve lu pisteel lä on tarvittavat kenttärakenteet, halli- ja katetut tilat sekä konttori- ja so siaa li ti lat jo valmiina. Esikäsittely tapahtuu käsityönä sisätiloissa. SER-romu voidaan tarvittaessa toimittaa muualle käsiteltäväksi tai murskata liikuteltavalla murs kai mel la. Murskauksessa tulee huomioida pölyäminen ja estää se tar vit tavin toimenpitein. Piha-alueen sulamis- ja valumavedet johdetaan hiekan- ja öljyn ero tus jär jes tel män kautta sadevesiviemäriin. SER-käsittelyhallin mahdolliset va lu mat ohjataan umpikaivoon. Esikäsittelyn palvelupisteellä ei katsota lisäävän mer kit tä väs ti toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön Muutosta haetaan myös kerrallaan välivarastoitavan SER-romun enimmäismäärän kasvattamiselle. Palvelupisteellä vastaanotettavan, vä li va ras toi ta van ja/ tai esikäsiteltävän materiaalin määrä on noin tonnia/a. Kerrallaan vä li va rastoi ta van materiaalin määrä tulisi olemaan noin tonnia. Tekstissä pu hu taan kerrallaan välivarastoitavan SER-romun määrän nostamisesta 50 t:sta 250 t:iin, mutta taulukossa käytöstä poistetun sähkö- ja elektronilaitteiden va ras toin tiin haettava määrä on ilmoitettu 250 t/a. Hakemuksesta ei yk si se lit tei ses ti käy ilmi, mikä on kerrallaan varastoitavan SER-romun määrä. Välivarastointi tapahtuu pääosin hallissa, josta mahdolliset valumavedet oh jataan umpisäiliöön. Tarvittaessa ulos voidaan rakentaa nestetiiviiksi pinnoitettua va ras to ti laa, josta valumavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotusjärjestelmään. Mi kä li ulkona ei varastoida kerralla suuria määriä, ei varastointi määrän nostolle ole estettä.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminnan aloittamiselle ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ei ole esteitä. Valmistelija ja lisätiedot: vs. ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Sorjonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon Kuusakoksi Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Itä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluyksikkö

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Ukonniemen satama-alueen laajentamisen ympäristölupahakemuksesta 1020/ /2013 RAKYMPLK 73 Viite: Diaarinumero ISAVI/3/04.09/2013 Taustaa Aluehallintoviraston Itä-Suomen Ympäristölupavastuualue on lähettänyt Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle lausuntopyynnön otsikossa mai ni tun ympäristölupahakemuksen täydennyksistä. Aluehallintovirasto on pyy tä nyt hakijaa täydentämään hakemustaan tarkentavilla lisäselvityksillä. Hakija on tehnyt hakemusta täydentävät selvitykset ja muutokset suunnitelmiin. Lau sun to täydennyksistä tulee kuulutuksen mukaan toimittaa mennessä. Täydennysten sisältö Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Joensuun kaupungin kau pun kira ken ne yk si kön Ukonniemen satama-alueen laajentamista koskevista vesilain mu kai sen lupahakemuksen täydennyksistä. Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikkö on täydentänyt hakemustaan Ukon lah den satamakentän laajennusalueen sedimenttitutkimuksella, ve sis tövai ku tus ten vähentämiseen ja tarkkailuun liittyvillä täydennyksillä, luonto- ja mai se ma sel vi tyk sil lä, Ukonlahden tilan parantamiseen liittyvällä kus tannus-hyö ty tar kas te lul la ja siihen perustuvilla muutetuilla satamakentän suunnitelmilla se kä geoteknisillä lisäselvityksillä ja niihin perustuvilla uusilla tyyp pi poik ki leik kaus ku vil la. Lausunto Sedimenttitutkimuksessa oli tutkittu Ukonlahden satamakentän laa jen nus alueen sedimentin laatua, mahdollisten ruoppausmassojen läjityskelpoisuutta ja ve si ym pä ris töl le aiheutuvaa riskiä. Tutkimuksessa yhdestä tutkimuspisteestä ote tus ta pintasedimenttinäytteestä löytyi Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylit tä vä kynnysarvo arseenin osalta. Ylitys oli kuitenkin niin vähäinen, että veteen lä ji tet täes sä sedimentti on arvioitu haitattomaksi ruoppausmassaksi, maalle lä ji tet täes sä voidaan mahdollisia rajoituksia harkita jos läjitetään maankäytöltään hy vin herkkiin kohtiin. Muuten tutkitun sedimentin haitta-ainepitoisuudet olivat luon tai sen taustapitoisuuden tasolla ja häirittynäkään sen ei katsota aiheuttavan mer kit tä väs ti kohonnutta riskiä tai vaaraa Ukonlahden vesiympäristölle. Rakentamisen aiheuttamaa vesistön samenemista ja kiintoaineksen kul keu tumis ta estetään hakemuksen mukaan reunapenkereen rakentamisen yhteydessä käy tet tä väl lä suodatinkangas suojaverholla. Hakija on ilmoittanut viimeisessä täy den nyk ses sään hakevansa lupaa reunapenkereen rakentamiselle ym pä ri vuoti ses ti aiemmin haetun vuosittaisen rakentamisajan sijaan ja il moitta nut käyttävänsä suojaverhoa ympärivuotisesti. Suojaverhon käyttäminen ympä ri vuo ti ses ti on kiintoaineksen leviämisen ja veden samentumisen estämisen kan nal ta hyvä asia, jos kangas kestää jäiden liikkeen aiheuttaman rasituksen.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ve den samentumista ja kiintoaineen leviämistä on kuitenkin syytä tarkkailla hake muk ses sa esitetyn tarkkailuohjelman näytteenoton lisäksi silmämääräisesti su lan kauden aikana viikoittain ja tarvittaessa keskeyttää rakentaminen sa mentu mi sen estämiseksi, ettei siitä aiheudu haittoja kalojen kudulle ja kalastukselle. Muu ten hakijan esittämät vesistötarkkailua kokevat täydennykset ovat riittäviä. Luonto- ja maisemaselvitysten perusteella Ukonlahden luhdan luon non suo je lulli nen merkitys on luhtakasvillisuudessa ja sen pieneläimistössä, erityisesti luonto di rek tii vin IV(a)-liitteen viitasammakossa. Sataman laajennus ei suoraan vaiku ta suojeltavaan lajistoon, mutta ympäristön muutos voi heikentää vii ta samma kon lisääntymismahdollisuuksia lahden luhdalla. Vesistövaikutuksia lie ven tävä nä toimenpiteenä hakija ehdottaa kustannus-hyötytarkastelun perusteella sata ma ken tän muodon optimointia eli satamakentän laajennuksen reu na lin jauksen muuttamista ja laajennettavan alueen pienentämistä, joka lisää avointa vesi pin ta-alaa ja parantaa kaislikkoalueen vedenvaihtuvuutta. Ko. suunnitelman muu tos ta voidaan pitää Ukonlahden veden vaihtumisen ja kannalta edullisena. Myös Tikanniemen kärjestä satamakentälle päin sijaitsevan vanhan uittojohteen pur ka mi nen lisäisi aallokkoa ja näin ollen myös veden vaihtuvuutta Ukonlahden poh ju kas sa. Hakijan esittämät geotekniset lisäselvitykset ovat tässä vaiheessa riittäviä. Täytön edetessä reunapenkereiden vakautta ja sivuttaissiirtymiä voidaan seurata kai raus ten perusteella tehtävällä vakavuustarkastelulla. Kaiken kaikkiaan hakijan esittämät lisäselvitykset ovat riittäviä ja huolellisesti laa dit tu ja. Täydennetyn hakemuksen mukaisen hankkeen toteuttamiselle ei ole es tet tä. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristötarkastaja Pauliina Palmgrén Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon Ukonniemen satama-alueen laajentamisen ympäristölupahakemuksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Itä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluyksikkö

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuupovaaran riistanhoitoyhdistyksen ympäristöluvan muutoshakemus 3378/ /2014 RAKYMPLK 74 Tuupovaaran riistanhoitoyhdistys on jättänyt ympäristönsuojelulain 28 :n mukai sen ympäristöluvan muutoshakemuksen, ampumaratatoiminnan muut ta misek si, osoitteessa Tuupovaarantie 29, Tuupovaara. Kyseessä on olemassa oleva ampumarata, jonka ympäristölupaan haetaan muutos ta. Radalla on 75 m kiväärirata. Tarkoitus on rakentaa uusi villisikarata sekä kar hu ra ta. Lisäksi 75 m:n kivääriradalle lisätään uusi 100 m ampumapaikka. Rato ja käytetään harjoitusratana ja ammuntakokeissa Lupamääräyksiä esitetään muutettavaksi niin että ampumaradalle voidaan raken taa uudet radat. Ampumaradan toiminta-aikoja on muutettu niin että am puma-a iko ja on lyhennetty ja sunnuntaisin ei ammuntaa saa harjoittaa lu kuun otta mat ta aseita joissa käytetään äänenvaimentimia. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Tuupovaaran riis tan hoi toyh dis tyk sel le ympäristöluvan muutoksen liitteen mukaisena. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Taisto Pesosen perikunnan mielipide lupahakemukseen Liite 5 Vastine Taisto Pesosen perikunnan muistutukseen Liite 6 Tuupovaaran riistanhoitoyhdistyksen ympäristölupa Jakelu Tuupovaaran riistanhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan ELY keskus, ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaivospuu Oy ympäristöluvan muuttaminen 1763/ /2013 RAKYMPLK 75 Kaivospuu Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö lupa ha ke muk sen sahalaitoksen ympäristölupamääräysten muuttamiseksi, osoittees sa Puumestarintie 20, Hammaslahti. Kyseessä on olemassa oleva sahalaitos, jonka ympäristölupaan haetaan muutos ta lupaehtoon, joka koskee toiminta-aikoja. Muutosta haetaan niin, että saha lai tos saisi toimia yhtäjaksoisesti sunnuntai-illasta klo perjantai-iltaan klo ja tarvittaessa lauantaisin klo Tukkien lajittelua saisi suo rit taa vain arkipäivisin klo Lisäksi haetaan muutosta kahteen tekstikohtaan määräyksissä. Toinen koskee kui vaa mos ta tulevien vesien viemäröintiä ja toinen määräystä noudattaa me luoh je ar vo jen tontin ra jal la. Lupamääräyksiä esitetään muutettavaksi toiminta-aikojen osalta hakemuksen mu kai ses ti, kuivaamon vesien osalta esitetään selvitysvelvoitetta ennen lo pul lisen päätöksen tekimistä ja meluohjearvojen osalta esitetään että määräyksen sa na muo to muutetaan kuulumaan "lähimpien häiriintyvien kohteiden luona". Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myötää Kaivospuu Oy:lle muutoksen ym pä ris tö lu pa mää räyk siin liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Vastine Kaivospuu Oy:n ympäristöluvan muuttamisesta Liite 8 Kaivospuu Oy:n vastine ympäristöluvan muutoshakemuksesta annettuun muistutukseen Liite 9 Kaivospuu Oy ympäristölupa Jakelu Kaivospuu Oy Pohjois-Karjalan ELY keskus ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupahakemus Enon Pirttivaaraan 3405/ /2014 RAKYMPLK 76 Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen Joensuun kau pun gin Pirttivaaran kylään tilalle Järvelä RN:o 8:0 M601. Ottoalue sijaitsee noin 400 metrin päässä Pirttivaarantien länsipuolella ja Huutokalliontien lounais puo lel la noin 320 metrin etäisyydellä. Ottamisalue sijaitsee Enon keskustasta kaa kon suuntaan noin 26 kilometriä. Suunniteltu ottamisalue on tällä hetkellä metsätalouskäytössä. Alueen luo teispuo lel la on aiemmin maa-ainesten ottoon käytetty alue, joka on maisemoitu. Lu paa haetaan 10 vuodeksi k-m 3 kokonaisottomäärälle noin 2,9 ha alueel le. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huo limat ta. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristötarkastaja Pauliina Palmgrén Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:lle luvan maa-ainesten ottamiseen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Sijaintikartat Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay maa-aineslupa Liite 11 Ottamissuunnitelma Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupa Liite 12 Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupapäätös Jakelu Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay Pohjois-Karjalan Ely-keskus/ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tiedotusasiat 620/11.01/2013 RAKYMPLK 77 Ote Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksesta: Ykköspaikoituksen asemakaavan hyväksyminen. Itä-Suomen Aluehallintovirasto Vapo Oy, Linnunsuon turvetuotantoalue selvitys liettymisestä Jukajoessa ja sen suualueella selvityksen perusteella aluehallintovirasto on katsonut, ettei Vapo Oy:n ole tarpeen laatia suunnitelmaa liettymisestä aiheutuneiden haittojen poistamiseksi. Itä-Suomen Aluehallintovirasto Iso Patsonlammen ruopatun vesialueen ja rannan ennallistaminen sekä laiturin siirto aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen ja katsonut että toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja noudatettu vesilain määräyksiä Itä-Suomen Aluehallintovirasto Laukkalansaaren ja Eteissaaren välisen Kotasalmen sillan korottaminen ja vesialueen ruoppaus hakija on ilmoittanut peruuttavansa hakemuksen, joten lausunnon antaminen asiassa raukeaa Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 64, 66, 70-73, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta valittamalla. Pykälät 65, 67, 68 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyntiosoite: Muuntamontie 5, JOENSUU Postiosoite: PL 148, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 65, 67, 68 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket taes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantito dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa timus kir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa timus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai säh kö pos ti vies ti nä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oi kai su vaa ti mus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Pykälät Hallintovalitus Pykälät 69, 76 Muu valitusviranomainen, Pykälät 74, 75 osoite ja postiosoite: VAASAN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA Postiosoite: PL 204, VAASA Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jä se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkir jaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saanti to dis tuk seen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kirjel mäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia - kir jat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähet tää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan vii mei se nä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät 74, 75 JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyntiosoite: Muuntamontie 5, JOENSUU Postiosoite: PL 148, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 17.09.2015 klo 17:00-19:19 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 34-44 Kokousasian

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 19.05.2014 klo 15:00-15:37 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 21.04.2015 klo 17:00-20:15 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.03.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 Ympäristölautakunta Aika 12.05.2015 klo 14:00-15:30 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Aika 16.10.2013 klo 16:30-17:45 Paikka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Jokikatu 8 Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot