JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 66 Viranhaltijapäätökset 5 67 Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen Muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan tilikäyttäjiin 7 69 Luvattomien mainoslaitteiden poistaminen osoitteessa Rantakatu 13 ja Suvantokatu 2 70 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Stena Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta 71 Lausunto Kontiosuon jätekeskuksen vesien johtamista koskevasta tarkistuhakemuksesta 72 Lausunto Kuusakoski Oy:n toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 73 Lausunto Ukonniemen satama-alueen laajentamisen ympäristölupahakemuksesta 74 Tuupovaaran riistanhoitoyhdistyksen ympäristöluvan muutoshakemus Kaivospuu Oy ympäristöluvan muuttaminen Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupahakemus Enon Pirttivaaraan Tiedotusasiat 19

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Läsnä Surakka Martti puheenjohtaja Kosonen Pentti varapuheenjohtaja Huovinen Tuija jäsen Kristersson Satu jäsen Lempinen Antti jäsen Reponen Eveliina jäsen Vatanen Paavo jäsen Väänänen Katja jäsen Tiimonen Tapio varajäsen saapui kokokseen klo :n 66 aikana Honkanen Ville nuorisovaltuuston edustaja Hyttinen Jukka Leinonen Jari Pelkonen Riitta rakennustarkastaja ympäristönsuojelupäällikkö pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahvalo Mauri jäsen Hartikainen Pentti jäsen Kauppinen Vera jäsen Allekirjoitukset Martti Surakka puheenjohtaja Riitta Pelkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Antti Lempinen pöytäkirjan tarkastaja Pentti Kosonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lupa- ja viranomasitoiminnot / rakennusvalvonta Pöytäkirjanpitäjä Riitta Pelkonen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKYMPLK 64 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta RAKYMPLK 65 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Antti Lempisen ja Pentti Kososen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset RAKYMPLK 66 Seuraavat päätökset on ilmoitettu rakennus- ja ympäristölautakunnalle: Rakennustarkastaja - Rakennusvalvontainsinööri Yhdyskuntalakimies - Ympäristönsuojelupäällikkö Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen / /2014 RAKYMPLK 67 Viiden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että lautakunnan käyttö ta lous kokonaisuutena toteutuu talousarvion mukaisena. Tulosaluekohtaiset ennusteet ja kommentit on esitetty liitteenä olevassa ti laustau lu kos sa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää käsitellä lautakunnan tilauksen ja talou den toteutumisen sekä tulosennusteen ja todeta, että se ei edellytä toi menpi tei tä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että varajäsen Tapio Tiimonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Liitteet Liite 1 Rakennnus- ja ympäristölautakunnan tilauksen ja talouden toteutuminen

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan tilikäyttäjiin 1953/ /2013 RAKYMPLK 68 Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lau ta kun tien on määrättävä toimialansa tilinkäyttäjät ennen tilivuoden alkua. Ti lin käyttäjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vas ta ta talousarvion noudattamisesta ja varojen käytöstä ja seurannasta. Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan tehnyt pää tök sen tilinkäyttäjistä. Ympäristönsuojelun osalta on päätetty että ti lin käyttä jä on ympäristönsuojelupäällikkö ja sijainen on ympäristönsuojelutarkastaja. Ym pä ris tön suo je lu tar kas ta ja Maria Kunnari on jäänyt äitiyslomalle ja vir ka vapaal le ajalle Ympäristönsuojelupäällikön sijaiseksi on sa malle ajalle määrätty ympäristötarkastaja Pauliina Palmgrén. Lautakunnan päätätöstä on syytä muuttaa niin, että ympäristönsuojelun ti linkäyt tä jän sijaiseksi määrätään ympäristötarkastaja. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää määrätä ympäristönsuojelun ti linkäyt tä jät alkaen seuraavasti: Tulosalue / kustannuspaikka Tilinkäyttäjä Sijainen 880 Ympäristönsuojelu 8811 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö Ympäristötarkastaja Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sisäinen tarkastus Palmgrén Pauliina Ympäristönsuojeluyksikkö Utriainen Paula

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Luvattomien mainoslaitteiden poistaminen osoitteessa Rantakatu 13 ja Suvantokatu / /2014 RAKYMPLK 69 Joensuun rakennusvalvontaviranomainen on antanut kehotuksen pois taa luvattomat mainostoimenpiteet osoitteessa Rantakatu 13 ja Su van to katu 2 olevalle kiinteistölle (kiinteistötunnus ). Mainoslaitteet on ke hotet tu poistamaan 14 vrk kuluessa kehotuksen antopäivästä. Kiinteistön omistaja on kuitannut kehotuksen vastaanotetuksi Täten mainostoimenpiteet oli si pitänyt olla poistettuna mutta ne oli paikallaan vielä Luvattomista mainostoimenpiteistä on tullut Joensuun kaupungin ra ken nus valvon taan useita kyselyjä kevään 2014 aikana ja asiasta on huomautettu myös suul li ses ti Movera Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Eero Martikaista. Kiinteistön lainhuuto on Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Su ra kan Talo, c/o Movera Oy, PL 204, Joensuu. Valvontakäynnillä on todettu, että luvattomia mainostoimenpiteitä ei ol tu poistettu. Valokuvat liitteenä tilanteesta Sovellettavat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslaki 167 Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistis sä kunnossa. Joensuun kaupungin rakennusjärjestys 8 Mainostoimenpide yli 1200 mm x 1200 mm vaatii kantakaupungin yhtenäisellä ase ma kaa va-alu eel la toimenpideilmoituksen. Maankäyttö- ja rakennuslain 182 Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräys ten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan ra ken nus val von ta vi ran omai nen sekä asianomainen ministeriö mark ki na val vonta vi ran omai se na voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oi kai semaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhal la, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus tan nuk sella. Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uh ka sak ko lais sa (1113/1990) säädetään.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uh ka sa kon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin to det tu aan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomi oon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syyt teen nostamista. Valmistelija: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää velvoittaa Kiinteistö Oy Joensuun Ran ta ka tu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo, c/o Movera Oy, PL 204, Joensuu, tontin omistajina poistamaan mennessä osoitteessa Ran ta ka tu 13 (kiinteistötunnus: ) eri puolilla rakennuksia olevat, ku vis sa olevat mainostoimenpiteet. Samalla rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että varataan Kiinteistö Oy Joen suun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo, c/o Movera Oy, PL 204, Joensuu tilaisuus tontin omistajina selityksen antamiseen pää tök ses tä, jolla rakennus- ja ympäristölautakunta tulee asettamaan uh ka sakon mainoslaitteen poistamisen tehosteeksi ellei mainoslaitteen pois ta mis keho tus ta ole noudatettu määräpäivään mennessä sekä mahdollisesta poliisille esi tut kin taa varten tehtävästä ilmoituksesta. Kirjallinen selitys on annettava mennessä. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo, c/o Movera Oy, PL Joen suu, Joensuun kaupungin rakennusvalvontamaksutaksan 2014 mukaisen 17 jatkuvan valvonnan maksut; kohta 17.2 "Rakennusvalvonnan vi ran omais toimi eli men päätös, jolla on asetettu velvoite tai/ja tuomittu jo asetetun vel voitteen uhka täytäntöön pantavaksi sekä päätös, jolla työt on määrätty kes key tettä väk si: Valvontatehtävän maksun suuruus riippuu käsittelyyn kuluneesta työmää räs tä." Maksu on 252 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Valokuva mainoslaitteesta Rantakadulta Liite 3 Valokuva mainoslaitteesta Suvantokadulta Jakelu Kiinteistö Oy Surakan Talo Kiinteistö Oy Rantakatu 13 Rakennusvalvonta

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Stena Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta 1827/ /2013 RAKYMPLK 70 Aluehallintoviraston Itä-Suomen ympäristölupavastuualue on tehnyt pää tök sen Stena Recycling Oy:n hakemuksesta metalliromun ja muun jät teenkä sit te lyä koskevan ympäristöluvan ja lupamääräysten tarkistamisesta ja muute tun toiminnan aloittamisluvasta. Hakemus käsiteltävien jätteiden määrien lisäystä ja toiminta-aikojen muutoksia. Alue hal lin to vi ras to on myöntänyt ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti. Va li tus ai ka päätöksestä umpeutuu Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan antanut ha ke muk ses ta lausuntonsa ja puoltanut luvan myöntämistä. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää tyytyä päätökseen ja merkitä sen tiedok si. Merkittiin tiedoksi. Jakelu Ympäristönsuojeluyksikkö

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kontiosuon jätekeskuksen vesien johtamista koskevasta tarkistuhakemuksesta 3477/ /2014 RAKYMPLK 71 Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Joensuun kaupungin ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen lausuntoa Puhas Oy:n Kontiosuon jätekeskuksen ym pä ristö lu paa koskevasta muutoshakemuksesta. Hakemus, koskee uudelta täyttöalueelta syntyvien valuma- ja suotovesien johta mis ta Joensuun Veden Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle. Rakennus- ja ympä ris tö lau ta kun ta on kokouksessaan antanut lausuntonsa ai emmas ta ympäristölupahakemuksesta. Muutoshakemuksen olennaisin sisältö on vie mä riin johdettavien vesien paremmasta esikäsittelystä ja varautumisessa poik kea van suuriin vesimääräiin. Lausunto tuli toimittaa mennessä. Koska lausuntoaika on mennyt um peen ennen lautakunnan kokousta on lausunto annettu virkamieslausuntona. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä annetun lausunnon tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Jakelu Itä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluyksikkö

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kuusakoski Oy:n toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 1423/ /2013 RAKYMPLK 72 Viite: Diaarinumero ISAVI/18/04.08/2014 Taustaa Aluehallintoviraston Itä-Suomen ympäristölupavastuualue on pyytänyt Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kuusakoski Oy:n Joen suun palvelupisteen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elekt ro niik ka ro mun esikäsittelyä sekä muutoksen osalta toi min nan aloit ta mis lupaa. Lausunto tulee toimittaa kuulutuksen mukaan mennessä. Hakemuksen sisältö Kuusakoski Oy:n Joensuun palveluspisteellä harjoitetaan jätteen am mat timaista hyödyntämistä ja käsittelyä. Kuusakoski Oy hakee muutosta voimassaolevaan ympäristölupaan sähkö- ja elekt ro niik ka ro mun (SER) esikäsittelyn käynnistämiseksi. Voimassa oleva ym päris tö lu pa sallii SER-romun vastaanoton, välivarastoinnin ja toimittamisen muual le käsiteltäväksi. Muutosta haetaan myös kerrallaan välivarastoitavan SER-romun enimmäismäärän kasvattamisesta 50 tonnista 250 tonniin. Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa muutettu toiminta mah dol li ses ta muutoksenhausta huolimatta. Hakijan mukaan toiminnan muutos ei lisää toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Lausunto Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) esikäsittelyn käynnistämiseksi pal ve lu pisteel lä on tarvittavat kenttärakenteet, halli- ja katetut tilat sekä konttori- ja so siaa li ti lat jo valmiina. Esikäsittely tapahtuu käsityönä sisätiloissa. SER-romu voidaan tarvittaessa toimittaa muualle käsiteltäväksi tai murskata liikuteltavalla murs kai mel la. Murskauksessa tulee huomioida pölyäminen ja estää se tar vit tavin toimenpitein. Piha-alueen sulamis- ja valumavedet johdetaan hiekan- ja öljyn ero tus jär jes tel män kautta sadevesiviemäriin. SER-käsittelyhallin mahdolliset va lu mat ohjataan umpikaivoon. Esikäsittelyn palvelupisteellä ei katsota lisäävän mer kit tä väs ti toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön Muutosta haetaan myös kerrallaan välivarastoitavan SER-romun enimmäismäärän kasvattamiselle. Palvelupisteellä vastaanotettavan, vä li va ras toi ta van ja/ tai esikäsiteltävän materiaalin määrä on noin tonnia/a. Kerrallaan vä li va rastoi ta van materiaalin määrä tulisi olemaan noin tonnia. Tekstissä pu hu taan kerrallaan välivarastoitavan SER-romun määrän nostamisesta 50 t:sta 250 t:iin, mutta taulukossa käytöstä poistetun sähkö- ja elektronilaitteiden va ras toin tiin haettava määrä on ilmoitettu 250 t/a. Hakemuksesta ei yk si se lit tei ses ti käy ilmi, mikä on kerrallaan varastoitavan SER-romun määrä. Välivarastointi tapahtuu pääosin hallissa, josta mahdolliset valumavedet oh jataan umpisäiliöön. Tarvittaessa ulos voidaan rakentaa nestetiiviiksi pinnoitettua va ras to ti laa, josta valumavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotusjärjestelmään. Mi kä li ulkona ei varastoida kerralla suuria määriä, ei varastointi määrän nostolle ole estettä.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminnan aloittamiselle ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ei ole esteitä. Valmistelija ja lisätiedot: vs. ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Sorjonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon Kuusakoksi Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Itä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluyksikkö

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Ukonniemen satama-alueen laajentamisen ympäristölupahakemuksesta 1020/ /2013 RAKYMPLK 73 Viite: Diaarinumero ISAVI/3/04.09/2013 Taustaa Aluehallintoviraston Itä-Suomen Ympäristölupavastuualue on lähettänyt Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle lausuntopyynnön otsikossa mai ni tun ympäristölupahakemuksen täydennyksistä. Aluehallintovirasto on pyy tä nyt hakijaa täydentämään hakemustaan tarkentavilla lisäselvityksillä. Hakija on tehnyt hakemusta täydentävät selvitykset ja muutokset suunnitelmiin. Lau sun to täydennyksistä tulee kuulutuksen mukaan toimittaa mennessä. Täydennysten sisältö Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Joensuun kaupungin kau pun kira ken ne yk si kön Ukonniemen satama-alueen laajentamista koskevista vesilain mu kai sen lupahakemuksen täydennyksistä. Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikkö on täydentänyt hakemustaan Ukon lah den satamakentän laajennusalueen sedimenttitutkimuksella, ve sis tövai ku tus ten vähentämiseen ja tarkkailuun liittyvillä täydennyksillä, luonto- ja mai se ma sel vi tyk sil lä, Ukonlahden tilan parantamiseen liittyvällä kus tannus-hyö ty tar kas te lul la ja siihen perustuvilla muutetuilla satamakentän suunnitelmilla se kä geoteknisillä lisäselvityksillä ja niihin perustuvilla uusilla tyyp pi poik ki leik kaus ku vil la. Lausunto Sedimenttitutkimuksessa oli tutkittu Ukonlahden satamakentän laa jen nus alueen sedimentin laatua, mahdollisten ruoppausmassojen läjityskelpoisuutta ja ve si ym pä ris töl le aiheutuvaa riskiä. Tutkimuksessa yhdestä tutkimuspisteestä ote tus ta pintasedimenttinäytteestä löytyi Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylit tä vä kynnysarvo arseenin osalta. Ylitys oli kuitenkin niin vähäinen, että veteen lä ji tet täes sä sedimentti on arvioitu haitattomaksi ruoppausmassaksi, maalle lä ji tet täes sä voidaan mahdollisia rajoituksia harkita jos läjitetään maankäytöltään hy vin herkkiin kohtiin. Muuten tutkitun sedimentin haitta-ainepitoisuudet olivat luon tai sen taustapitoisuuden tasolla ja häirittynäkään sen ei katsota aiheuttavan mer kit tä väs ti kohonnutta riskiä tai vaaraa Ukonlahden vesiympäristölle. Rakentamisen aiheuttamaa vesistön samenemista ja kiintoaineksen kul keu tumis ta estetään hakemuksen mukaan reunapenkereen rakentamisen yhteydessä käy tet tä väl lä suodatinkangas suojaverholla. Hakija on ilmoittanut viimeisessä täy den nyk ses sään hakevansa lupaa reunapenkereen rakentamiselle ym pä ri vuoti ses ti aiemmin haetun vuosittaisen rakentamisajan sijaan ja il moitta nut käyttävänsä suojaverhoa ympärivuotisesti. Suojaverhon käyttäminen ympä ri vuo ti ses ti on kiintoaineksen leviämisen ja veden samentumisen estämisen kan nal ta hyvä asia, jos kangas kestää jäiden liikkeen aiheuttaman rasituksen.

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ve den samentumista ja kiintoaineen leviämistä on kuitenkin syytä tarkkailla hake muk ses sa esitetyn tarkkailuohjelman näytteenoton lisäksi silmämääräisesti su lan kauden aikana viikoittain ja tarvittaessa keskeyttää rakentaminen sa mentu mi sen estämiseksi, ettei siitä aiheudu haittoja kalojen kudulle ja kalastukselle. Muu ten hakijan esittämät vesistötarkkailua kokevat täydennykset ovat riittäviä. Luonto- ja maisemaselvitysten perusteella Ukonlahden luhdan luon non suo je lulli nen merkitys on luhtakasvillisuudessa ja sen pieneläimistössä, erityisesti luonto di rek tii vin IV(a)-liitteen viitasammakossa. Sataman laajennus ei suoraan vaiku ta suojeltavaan lajistoon, mutta ympäristön muutos voi heikentää vii ta samma kon lisääntymismahdollisuuksia lahden luhdalla. Vesistövaikutuksia lie ven tävä nä toimenpiteenä hakija ehdottaa kustannus-hyötytarkastelun perusteella sata ma ken tän muodon optimointia eli satamakentän laajennuksen reu na lin jauksen muuttamista ja laajennettavan alueen pienentämistä, joka lisää avointa vesi pin ta-alaa ja parantaa kaislikkoalueen vedenvaihtuvuutta. Ko. suunnitelman muu tos ta voidaan pitää Ukonlahden veden vaihtumisen ja kannalta edullisena. Myös Tikanniemen kärjestä satamakentälle päin sijaitsevan vanhan uittojohteen pur ka mi nen lisäisi aallokkoa ja näin ollen myös veden vaihtuvuutta Ukonlahden poh ju kas sa. Hakijan esittämät geotekniset lisäselvitykset ovat tässä vaiheessa riittäviä. Täytön edetessä reunapenkereiden vakautta ja sivuttaissiirtymiä voidaan seurata kai raus ten perusteella tehtävällä vakavuustarkastelulla. Kaiken kaikkiaan hakijan esittämät lisäselvitykset ovat riittäviä ja huolellisesti laa dit tu ja. Täydennetyn hakemuksen mukaisen hankkeen toteuttamiselle ei ole es tet tä. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristötarkastaja Pauliina Palmgrén Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon Ukonniemen satama-alueen laajentamisen ympäristölupahakemuksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Itä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluyksikkö

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuupovaaran riistanhoitoyhdistyksen ympäristöluvan muutoshakemus 3378/ /2014 RAKYMPLK 74 Tuupovaaran riistanhoitoyhdistys on jättänyt ympäristönsuojelulain 28 :n mukai sen ympäristöluvan muutoshakemuksen, ampumaratatoiminnan muut ta misek si, osoitteessa Tuupovaarantie 29, Tuupovaara. Kyseessä on olemassa oleva ampumarata, jonka ympäristölupaan haetaan muutos ta. Radalla on 75 m kiväärirata. Tarkoitus on rakentaa uusi villisikarata sekä kar hu ra ta. Lisäksi 75 m:n kivääriradalle lisätään uusi 100 m ampumapaikka. Rato ja käytetään harjoitusratana ja ammuntakokeissa Lupamääräyksiä esitetään muutettavaksi niin että ampumaradalle voidaan raken taa uudet radat. Ampumaradan toiminta-aikoja on muutettu niin että am puma-a iko ja on lyhennetty ja sunnuntaisin ei ammuntaa saa harjoittaa lu kuun otta mat ta aseita joissa käytetään äänenvaimentimia. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Tuupovaaran riis tan hoi toyh dis tyk sel le ympäristöluvan muutoksen liitteen mukaisena. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Taisto Pesosen perikunnan mielipide lupahakemukseen Liite 5 Vastine Taisto Pesosen perikunnan muistutukseen Liite 6 Tuupovaaran riistanhoitoyhdistyksen ympäristölupa Jakelu Tuupovaaran riistanhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan ELY keskus, ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaivospuu Oy ympäristöluvan muuttaminen 1763/ /2013 RAKYMPLK 75 Kaivospuu Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö lupa ha ke muk sen sahalaitoksen ympäristölupamääräysten muuttamiseksi, osoittees sa Puumestarintie 20, Hammaslahti. Kyseessä on olemassa oleva sahalaitos, jonka ympäristölupaan haetaan muutos ta lupaehtoon, joka koskee toiminta-aikoja. Muutosta haetaan niin, että saha lai tos saisi toimia yhtäjaksoisesti sunnuntai-illasta klo perjantai-iltaan klo ja tarvittaessa lauantaisin klo Tukkien lajittelua saisi suo rit taa vain arkipäivisin klo Lisäksi haetaan muutosta kahteen tekstikohtaan määräyksissä. Toinen koskee kui vaa mos ta tulevien vesien viemäröintiä ja toinen määräystä noudattaa me luoh je ar vo jen tontin ra jal la. Lupamääräyksiä esitetään muutettavaksi toiminta-aikojen osalta hakemuksen mu kai ses ti, kuivaamon vesien osalta esitetään selvitysvelvoitetta ennen lo pul lisen päätöksen tekimistä ja meluohjearvojen osalta esitetään että määräyksen sa na muo to muutetaan kuulumaan "lähimpien häiriintyvien kohteiden luona". Valmistelija ja lisätiedot: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myötää Kaivospuu Oy:lle muutoksen ym pä ris tö lu pa mää räyk siin liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Vastine Kaivospuu Oy:n ympäristöluvan muuttamisesta Liite 8 Kaivospuu Oy:n vastine ympäristöluvan muutoshakemuksesta annettuun muistutukseen Liite 9 Kaivospuu Oy ympäristölupa Jakelu Kaivospuu Oy Pohjois-Karjalan ELY keskus ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupahakemus Enon Pirttivaaraan 3405/ /2014 RAKYMPLK 76 Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen Joensuun kau pun gin Pirttivaaran kylään tilalle Järvelä RN:o 8:0 M601. Ottoalue sijaitsee noin 400 metrin päässä Pirttivaarantien länsipuolella ja Huutokalliontien lounais puo lel la noin 320 metrin etäisyydellä. Ottamisalue sijaitsee Enon keskustasta kaa kon suuntaan noin 26 kilometriä. Suunniteltu ottamisalue on tällä hetkellä metsätalouskäytössä. Alueen luo teispuo lel la on aiemmin maa-ainesten ottoon käytetty alue, joka on maisemoitu. Lu paa haetaan 10 vuodeksi k-m 3 kokonaisottomäärälle noin 2,9 ha alueel le. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huo limat ta. Valmistelija ja lisätiedot: ympäristötarkastaja Pauliina Palmgrén Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:lle luvan maa-ainesten ottamiseen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Sijaintikartat Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay maa-aineslupa Liite 11 Ottamissuunnitelma Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupa Liite 12 Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay:n maa-aineslupapäätös Jakelu Kuljetus Veljekset Hiltunen Ay Pohjois-Karjalan Ely-keskus/ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tiedotusasiat 620/11.01/2013 RAKYMPLK 77 Ote Joensuun kaupunginvaltuuston kokouksesta: Ykköspaikoituksen asemakaavan hyväksyminen. Itä-Suomen Aluehallintovirasto Vapo Oy, Linnunsuon turvetuotantoalue selvitys liettymisestä Jukajoessa ja sen suualueella selvityksen perusteella aluehallintovirasto on katsonut, ettei Vapo Oy:n ole tarpeen laatia suunnitelmaa liettymisestä aiheutuneiden haittojen poistamiseksi. Itä-Suomen Aluehallintovirasto Iso Patsonlammen ruopatun vesialueen ja rannan ennallistaminen sekä laiturin siirto aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen ja katsonut että toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja noudatettu vesilain määräyksiä Itä-Suomen Aluehallintovirasto Laukkalansaaren ja Eteissaaren välisen Kotasalmen sillan korottaminen ja vesialueen ruoppaus hakija on ilmoittanut peruuttavansa hakemuksen, joten lausunnon antaminen asiassa raukeaa Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 64, 66, 70-73, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta valittamalla. Pykälät 65, 67, 68 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyntiosoite: Muuntamontie 5, JOENSUU Postiosoite: PL 148, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 65, 67, 68 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket taes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantito dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa timus kir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa timus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai säh kö pos ti vies ti nä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oi kai su vaa ti mus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Pykälät Hallintovalitus Pykälät 69, 76 Muu valitusviranomainen, Pykälät 74, 75 osoite ja postiosoite: VAASAN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA Postiosoite: PL 204, VAASA Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jä se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkir jaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saanti to dis tuk seen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kirjel mäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia - kir jat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähet tää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan vii mei se nä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät 74, 75 JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyntiosoite: Muuntamontie 5, JOENSUU Postiosoite: PL 148, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 22.09.2016 klo 17:00-19:50 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 25.04.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 15.02.2017 klo 15:00-17:30 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 31.08.2016 klo 17:00-18:00 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

RAKYMPLK Joensuun kaupunki on maanomistaja tehnyt esityksen otsikossa mainitun kaarnakuusen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkkinä.

RAKYMPLK Joensuun kaupunki on maanomistaja tehnyt esityksen otsikossa mainitun kaarnakuusen rauhoittamisesta luonnonmuistomerkkinä. JOENSUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.02.2016 Kontiosuon Kaarnakuusen rauhoittaminen luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä RAKYMPLK 17.02.2016 22 Joensuun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 29.08.2016 klo 14:00-14:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupugintalo Käsitellyt asiat Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Aika 22.12.2016 klo 15:00-15:50 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 2 Pöytäkirjantarkastajat 5

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Sivistyslautakunta Aika 10.01.2017 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 06.02.2012 klo 10:00-12:10 Paikka Kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta / lupajaos Aika klo 17:40-17:45

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta / lupajaos Aika klo 17:40-17:45 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Tekninen lautakunta / lupajaos 06.10.2015 Aika 06.10.2015 klo 17:40-17:45 Paikka Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 75-79 Kokousasian

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 05.04.2016 klo18:00-18:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika 16.09.2014 klo 13:30-13:47 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot