Teknlk 106 Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa an ne taan tarpeelliset määräykset ainakin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknlk 106 Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa an ne taan tarpeelliset määräykset ainakin:"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan lausunto hallintosäännön uudistamisesta Teknlk 106 Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa an ne taan tarpeelliset määräykset ainakin: 1. toimielinten kokoontumisesta 2. varajäsenten kutsumisesta 3. toimielimen puheenjohtajan tehtävistä 4. kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta 5. kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puhe oi keu des ta muiden toimielinten kokouksissa 6. muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten ko kouk sis sa 7. toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a :ssä tarkoitetun video neu vot te lu yh tey den avulla sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tä hän tarvittavat tekniset välineet ovat käytettävissä 8. esittelystä 9. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pi tä mi ses tä 10. asiakirjojen allekirjoittamisesta 11. asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viran omais ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää de tyl lä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä maini tun lain 34 :ssä säädetään 12. tiedottamisesta 13. menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 14. kunnan taloudenhoidosta 15. hallinnon ja talouden tarkastuksesta Hallintosäännössä määrätään lähinnä kunnan sisäisen hallinto- ja pää tök sen te ko me net te lyn järjestämisestä. Kuntalain 50 :n 1 momen tin alkulauseen mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset mää räyk set ainakin säännöksessä luetelluista asioista. Kunnanhallitus käsitteli ensimmäisen kerran hal lin tosään tö luon nos ta, joka oli valmisteltu johtoryhmässä. Asia päätettiin pa laut taa valmisteluun. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että hal lin tosään nön valmisteluun perustetaan työryhmä, johon kuuluvat kun nanval tuus ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Työryhmä kuulee lautakuntia koskevien määräysten osalta ao. lau takun tien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. Työryhmän kokoonkutsujana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Ti mo Kurula. Kunnanhallituksen asettaman työryhmän esitys on toimitettu kun taan

2 puheenjohtajan sähköpostiviestillä "hallintosäännön luonnos lausunto- ja kommenttikierrokselle lautakuntiin ja kun nan hal li tuksel le". Työryhmän ehdotus on vanhaan hallintosääntöön tehtyjä muutoksia. Kunnanviraston johtoryhmä on käsitellyt hallintosääntöä Tavoitteena on, että uusi hallintosääntö astuu voimaan Kunnanhallitus päätti lähettää hallintosääntöehdotuksen lau sun nol le lautakuntiin.lautakuntien tulee antaa lausuntonsa mennessä. Hallintosääntö käsitellään kunnanhallituksessa ja kun nanval tuus tos sa Ennen valtuuston käsittelyä kunnanhallituksen esityksestä hal lin tosään nök si antaa lausunnon yhteistoimintalain mukaisesti YT-elin. Esityslistan liitteenä hallintosääntöehdotus. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää hal lin to sään tö eh do tuk ses ta lausuntonaan seuraavaa: I Yleiset määräykset 1 - kohta, jossa mainitaan Ravintopalvelu- ja Tilapalveluliikelaitokset ja nii den päättymisaika on tarpeeton ja poistetaan. Päätösten mukaan lii ke lai tok set lakkaa , ja hallintosääntö voi tulla voimaan kohta 8 Poistetaan maininta teknisen lautakunnan toimimisesta liikelaitosten joh to kun ta na ja määräaika tarpeettomana. III Henkilöstöasiat 14 Palvelussuhde - kohta 2 Poistetaan maininta rakennustarkastajan ja ympäristönsuojelusihteerin valinnasta. Rakennustarkastajan sekä ympäristönsuojelusihteerin valinta siirretään ao. lautakunnalle eli rakennus- ja ympäristölautakunnalle. - kohta 6

3 Esitetään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön - kohta 7 (uusi) Lisätään "Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ja ympäristönsuojelusihteerin valinnasta". - viimeinen kappale koskien osastopäällikön ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa Esi te tään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön 19, 1. ja 2 kappale Poistetaan maininta "liikelaitos" kohta. Esi te tään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön Ko. ehto on terveydentilan selvittämiseksi toimitettava lää kä rin to distus sekä koulutoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa toimitettava rikos re kis te ri ote ja mahdollinen huumetesti.ehdollinen valinta vahvistetaan mikäli em. vaaditut todistukset ovat va rauk set to mia. Kysymyksessä on myös yksityisyyden suoja.toimielimen suoritettua vaalin voi alempi viranomainen (valtuuston va lit ta vien osalta kunnanhallitus, kunnanhallituksen valittavien osalta kun nan joh ta ja ja lautakuntien valittavien osalta osastopäällikkö) vah vis taa vaalin annettujen todistusten perusteella. Muutosesitykset pykäliin 14, 21 ja 25 vaikeuttaisivat ja hidastaisivat py sy vien työsuhteiden ja pitkien sijaisuuksien (vanhempainvapaat, vir ka va paat, vuorotteluvapaat) täyttämistä. IV Kokousmenettely 34 1.kappale Poistetaan maininta Tilapalvelu- ja Ravintopalveluliikelaitoksista ja voi mas sa olos ta. V Toimalakohtaiset määräykset

4 44 15 kohta. Maininta etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä poistettu. Esitetään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön Pe rus te lut 45 :n 16 kohdassa kohta. Esitetään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön Perustelut: Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa si jait se van kiinteistön kaupassa. Etuostoa voidaan käyttää maan hankkimiseksi kunnalle yh dys kun tara ken ta mis ta sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteis tö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä, sitten kun se on loppuun saatet tu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luo vu tus kir jas sa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. Päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä ja siitä ilmoittamisesta on teh tä vä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi to dis tami ses ta. Etuostolain mukaisena kunnan viranomaisena toimii kunnanhallitus. Lain mukaan voidaan päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jät tä mises tä delegoida alemmalle viranomaiselle. Mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää kun nan hal litus. Etuostolain 19 :n mukaan kiinteistön kaupalle ei saa myöntää lainhuu toa ennen kuin etuosto-oikeuden käyttämiselle varattu 3 kuu kauden aika on päättynyt, tai jos kunta on päättänyt käyttää etu os to-oikeut taan, ennen kuin on lainvoimaisesti ratkaistu, ettei kunnalla ole tä tä oikeutta. Lainhuuto voidaan kuitenkin myöntää kiin teis tö kauppaan ennen 3 kuukauden määräaikaa, mikäli kunta antamansa todis tuk sen mukaan ei käytä etuosto-oikeuttaan. Käytännössä kunta antaa ostajalle pyynnöstä todistuksen etu os to-oikeu den käyttämättä jättämisestä. Todistus on voitu kiireellisissä tapauk sis sa antaa hakijalle välittömästi. Todistusta etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä pyytävät kiinteis tön ostajat tai yleisimmin heidän lainhuutoaan hakevat pankit, joil la on tarve saada lainhuuto mahdollisimman pian. Tarve nopealle lain huu dol le on ilmeinen tapauksissa, jolloin kiinteistön ostajalla on tar ve käyttää ostamaansa kiinteistöä panttina. Mikäli etuoston käyt tä-

5 mät tä jättäminen edellyttää kunnanhallituksen päätöstä, kiinteistön os ta jan lainhuudon hakeminen saattaa viivästyä pahimmillaan 1,5-2 kuukautta. Tämän ajan päälle tulee Maanmittauslaitoksen lain huudon käsittelyaika joka on ollut keskimäärin n. 3 kuukautta. Esitetyllä hallintosääntömuutoksella lisätään turhaa byrokratiaa, li sätään kunnan viran- ja toimenhaltijoiden työmäärää ja ennen kaikkea ai heu te taan kittiläläisille kiinteistön ostajille kohtuutonta haittaa. Mikäli halutaan siirtää asia kunnanhallituksen päätettäväksi, voidaan de le goin ti mää räys jättää hallintosäännöstä pois kokonaan, koska kun nan hal li tus toimii etuostolain mukaisena viranomaisena lain määräys ten perusteella. Mikäli jätetään huomiotta todistusta tarvitsevat kiinteistöjen ostajat (jois ta useimmat ovat kittiläläisiä omakotitalojen rakentajia), voi kunnan hal li tus tehdä ratkaisun, että todistuksia ei anneta lainkaan. Tällöin kiinteistön ostaja odottaa 3 kuukautta etuosto-oikeusajan ku lumis ta ja hakee lainhuudon sen jälkeen. Tällöin asia ei vaadi kun nassa asiakirjan laadintaa, esittelyä, päätöksentekoa ja todistusta. Tekninen toimi, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 2 kohdan 2 neljäs kappale koskien liikelaitoksia Poistetaan tarpeettomana. 3 Lautakuntien toimintaa säätelevät lait ja asetukset. Esitetään muutettavaksi seuraavasti: Tekninen lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä: 1. maankäyttö- ja rakennuslaki 2. ympäristönsuojelulaki 3. jätelaki 4. yksityistielaki 5. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 6. tieliikennelaki 7. maastoliikennelaki 8. vesiliikennelaki 9. ajoneuvolaki 10. luonnonsuojelulaki 11. maa-aineslaki 12. ulkoilulaki 13. kiinteistönmuodostumislaki 14. kiinteistörekisterilaki

6 15. maantielaki 16. laki ajoneuvojen siirtämisestä 17. vesihuoltolaki 18. laki pysäköintivirhemaksuista 19. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 20. metsästyslaki Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä: 1. kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annettu laki 2. maa-aineslaki 3. jätelaki 4. luonnonsuojelulaki 5. ulkoilulain tarkoittama lerintäalueviranomainen 6. maastoliikennelaki 7. vesiliikennelaki 8. rakennussuojelulaki 9. naapuruussuhdelaki 10. vesilaki 11. kunnossapitolaki 12. vesihuoltolaki 13. laki ympäristövaikutusten arvioinnista (lausunnot) 14. pelastuslaki 15. kaivoslaki (lausunnot) 16. ympäristönsuojelulaki 17. maankäyttö- ja rakennuslaki 4 Liikelaitokset Poistetaan tarpeettomana. 5 kohta 6 Poistetaan tarpeettomana. 5 kohta 7 Täydennetään maininnalla "kunnan sisäisen valvonnan ja hankintaohjeiden mukaisesti". 5 Rak.ja ymp.ltk:aa koskevan ratkaisuvallan kohta1 Poistetaan sulkeissa oleva maininta "erillinen liite" vanhentuneena. Lisäksi poistetaan kohta 4 tarpeettomana kappale Esitetään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön

7 7 2. kappale Poistetaan maininta osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksesta. Perustelut: Teknisen johtajan hallinnollinen esimies on kunnanjohtaja oli tätä mai nin taa tai ei. Tekninen johtaja on ainoa, jonka kelpoisuus on määritelty hal lin to sään nös sä. Kelpoisuusvaatimus koskee koulutuksen minimivaatimusta.kelpoisuusehdon muuttaminen hallintosäännössä ei koske viran ny kyis tä haltijaa, vaan mahdollisesti tulevaisuudessa valittavaa. Kelpoisuusehdon muuttaminen ei ole irtisanomisperuste. Esillä oleva kaavoittaja? Kyseinen kohta on määritelty teknistä tointa kos ke van hallintosäännön osassa, sen 1 :ssä. Lisäksi MRL:n mukaan yli asukkaan kunnassa tulee olla ni met ty kaavoittaja. Kittilässä kaavoittajaksi on nimetty tekninen joh ta ja. Nimitys on erillinen kunnanhallituksen päätös. 8 kohta 4 Poistetaan tarpeettomana. 9 kohta 1 Maininta "lautakunnan vahvistamaa arvoa" Muutetaan "kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden ja kunnan hankintaohjeiden vahvistamaa arvoa" 9 kohta 2 Maininta "lautakunnan vahvistamien periaatteiden" Muutetaan "kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden ja kunnan hankintaohjeiden periaatteiden" 9 kohta 3 Esitetään pidettäväksi voimassaolevan hallintosäännön Perustelut: Kyseinen kohta on kokonaisuus.vakuuksien määräämisen on oltava Yleisten sopimusehtojen mu kai set. Rakennusaikaiseen ja takuuaikaiseen vakuuteen sisältyy myös ris ki ar vio. Yleisten sopimusehtojen alittavia vakuuksia ei voi kunnan etua vaa ran ta mat ta hyväksyä. 9 kohta 5 Täydennetään seuraavasti: Päättää katu-, puisto-, tori- ja muiden yleisten alueiden vuokraamisesta lyhytaikaiseen käyttöön (enintään 12 kk) sekä tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Päätös:

8 Merkittiin, että lautakunta piti neuvottelutauon :10. Esitys hyväksyttiin seuraavin lisäyksien ja muutoksin: 14 Palvelussuhde, kohta 6: Kunnanhallituksen työryhmän esityksen mukaisesti lisättynä: "Lautakunnalla on oikeus tarvittaessa delegoida päätösvalta ao. viranhaltijalle". 14 Palvelussuhde, viimeinen kappale koskien osastopäälliköiden ratkaisuvaltaa, pidetään kunnanhallituksen työryhmän esityksen 25 Viranhaltijan päätösvalta henkilöstöasioissa, kohta 1: Kunnanhallituksen työryhmän esityksen kohta 15: Kunnanhallituksen työryhmän esityksen mukaisesti. 44 Ratkaisuvalta, kohta 15: Perusteluihin lisätään maininta "kunnanhallitukselle tuodaan etuosto-oikeuspäätökset käyttämättä jättämisestä tiedoksi." Tekninen toimi: 5 Ratkaisuvalta, tekninen lautakunta, kohta 6: Jää voimassaolevan hallintosäännön mukaiseksi. Luetteloon lisätään teknisen johtajan kokouksessa esittämät lisäykset: Ravintopalvelun tuotehinnasto Asuntojen ja toimitilojen vuokran suuruus ja ehdot Päättää vuokrauksen delegoinnista ulkopuoliselle taholle. 5 Ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kohta 4: Jää voimassaolevan hallintosäännön mukaiseksi. 7 Osaston johtaminen. Lautakunta päätti, että asia tulee käsitellä yhdenmukaisesti muiden osastojen kanssa. 9 Osastopäällikön ratkaisuvalta. Teknisen johtajan esityksestä uutena kohtana: Asuntojen ja toimitilojen vuokraus. Kohta 5. Esityksen 12 kk muutetaan 6 kk:ksi.

9

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 30.03.2015 klo 15:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 15.01.2013 AIKA 15.01.2013 klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 12/2014 278 Kunnanhallitus Aika 01.09.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY-

Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 506 Kunnanhallitus 08.11.2010 AIKA 08.11.2010 klo 9:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot