taidekasvatus school of art education TKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taidekasvatus school of art education TKO"

Transkriptio

1 taidekasvatus school of art education 243 TAIDE- KASVATUKSEN OSASTO SCHOOL OF ART EDUCATION TKO

2 244 TAIDEKASVATUKSEN OSASTO SCHOOL OF ART EDUCATION Hämeentie 135 C Helsinki Puh. PHONE fax TELEFAX s-postit: Dekaani Professori Helena Sederholm Varadekaani Professori Pirkko Pohjakallio Koulutusohjelmajohtajat Kuvataidekasvatus: Lehtori Tapani Lundgren ja kehittämisprojektit: Professori Martti Raevaara Master s Degree Programme in epedagogy Design: professori Stefan Sonvilla-Weiss Amanuenssi Outi Valkki Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma: Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat: Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (120 op) Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutus (190 op) (212 op) Master s Degree Programme in epedagogy Design (120 op) Dean Professor Helena Sederholm Vice-Dean Professor Pirkko Pohjakallio Heads of Degree Programmes Basic studies: Lecturer Tapani Lundgren studies and development projects: Professor Martti Raevaara MA in epedagogy Design: Professor Stefan Sonvilla-Weiss Amanuensis Outi Valkki Degree Programmes DEGREE PROGRAMME LEADING TO THE BACHELOR S DEGREE: Bachelor s Degree Programme in Art Education (180 ECTS) DEGREE PROGRAMMES LEADING TO THE MASTER S DEGREE: Master s Degree Programme in Art Education (120 ECTS) Art Education Master s Degree Programme for Professionals (190 ECTS) Programme (212 ECTS)

3 taidekasvatus school of art education 245 YLEISKUVAUS KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMASTA Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman pääaineena on visuaalinen kulttuurikasvatus. Koulutusohjelmassa visuaalista kulttuuria lähestytään taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen näkökulmista. Kuvataideopettajia toimii opetustehtävissä mm. peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuslaitoksissa, lasten ja nuorten kuvataidekouluissa, museoissa sekä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia taidepedagogisissa asiantuntijatehtävissä mm. kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioissa sekä yritysmaailmassa. Koulutuksen antama pedagoginen asiantuntemus tukee toimintaa visuaalisen kulttuurin opetustehtävissä uusissa oppimisympäristöissä. Kuvataidekasvatuksen maisteritutkinto, jossa suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot, antaa pätevyyden kuvataideopettajan ammattiin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia monipuoliseen taidepedagogiseen asiantuntijuuteen visuaalisen kulttuurin kentällä. Opinnoille on luonteenomaista taiteellinen ja kuvallinen työskentely erilaisten välineiden avulla sekä käytännöllinen ja teoreettinen perehtyminen visuaaliseen kulttuuriin ja taidekasvatukseen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taidepedagogisia taitoja sekä visuaalisen ilmaisun ja kasvatuksen sekä taiteen teorian monipuolista hallintaa. Kuvataidekasvatuksen peruskoulutusohjelmassa opinnot on jaettu kandidaatin- ja maisterintutkintoon (180 op/3 vuotta op/2 vuotta). Opiskelija suorittaa ensin taiteen kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen hän siirtyy maisteriopintoihin. Opintojen yhteislaajuus on 300 opintopistettä ja tutkinto on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa. Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu taidekasvatuksen perusopintoja 35 op. Nämä opinnot ovat kaikille koulutusohjelman opiskelijoille pakollisia. Opinnot sisältävät myös Taideteollisen korkeakoulun yhteisiä pakollisia perusopintoja. Osa Taideteollisen korkeakoulun yhteisistä pakollisista perusopinnoista on integroitu taidekasvatuksen osaston muihin pakollisiin opintoihin Aineopinnot (120 op) muodostuvat kuudesta 20 op:n moduulista. Lisäksi tutkintoon kuuluu 25 op opettajan pedagogisia opintoja. Taiteen maisterin tutkintoon Master s Degree Programme in epedagogy Design (120 ECTS) GENERAL INFORMATION ON THE DEGREE PROGRAMMES IN ART EDUCATION The degree programme in Art Education is a teacher education programme specialising in visual culture education. Visual culture is approached from the perspectives of art, pedagogy and research. Graduates can take on teaching posts at elementary schools, upper secondary schools, vocational education, teacher training institutions, children s art schools, museums and non-formal adult education, among others. The programme also qualifies students to tackle expert tasks in art pedagogy, for instance in cultural and social organisations and in the business world. The pedagogical expertise provided by the programme supports the graduates ability to work in visual culture teaching in new kinds of learning environments. The Master s Degree Programme in Art Education, which contains studies in teacher pedagogy, qualifies graduates to work as art teachers. The programme also provides skills in diversified art pedagogy expertise in the field of visual culture. It is characterised by artistic and pictorial work with diverse tools, as well as practical and theoretical familiarisation with visual culture and art education. The aim is to develop skills in art pedagogy and extensive mastery of visual expression and the theories of education and art. The undergraduate studies in Art Education consist of Bachelor s and Master s degree programmes (180 ECTS/3 years ECTS/2 years). Students must first complete the Bachelor s programme, after which they can take the Master s degree programme. The total scope of the studies is 300 ECTS credits, and the degree can be completed in five years. The Bachelor s degree programme includes 35 ECTS of basic studies in art education. They are compulsory for all students of the degree programme. The degree also includes compulsory joint studies of the University; some of these are integrated into the other compulsory studies of the School of Art Education. The subject stud- TKO

4 246 sisältyy 5 op yhteisiä pakollisia tutkimusvalmiusopintoja, jotka on integroitu taidekasvatuksen osaston pakollisiin opintoihin. Maisteritutkintoon kuuluu myös 80 op syventäviä aineopintoja ja 35 op opettajan pedagogisia opintoja. KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN ANTAMA KELPOISUUS Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa suoritettava taiteen kandidaatin tutkinto ei anna opettajakelpoisuutta. Taiteen kandidaatin tutkintoon sisältyy opinnäyte. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa suoritettava taiteen maisterin tutkinto, jossa on suoritettu opettajan pedagogiset opinnot, on aineenopettajan tutkinto. Taiteen maisterin kuvataideopettajaksi pätevöittävä tutkinto sisältää kuvataiteen opetettavan aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja kelpoisuuden kuvataiteen opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004). Erillisinä sivuaineopintoina suoritetut kuvataiteen opetettavan aineen opinnot (60 op) liitettynä ylempään korkeakoulututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) antavat kelpoisuuden opettaa kuvataidetta peruskoulussa. KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset tiedot ja taidot kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin eri osa-alueilta sekä ajankohtainen ja keskeinen tieto- ja taitoaines kuvataiteesta oppiaineena. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on: valmiudet pohtia kriittisesti kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä ja seurata alansa kehitystä. Monipuolinen kuvataiteellisten ja visuaalisen median ilmaisukeinojen osaaminen sekä valmius kehittää kuvallista ilmaisuaan siten, että tämä osaaminen antaa hänen opetukseensa syvyyttä erilaisten oppijoiden kuvataiteellisen keies (120 ECTS) comprise six 20-credit modules. In addition, the degree includes 25 ECTS in studies in teacher pedagogy. The Master s degree programme includes 5 ECTS of compulsory joint studies in research skills, integrated into the compulsory studies of the School. The Master s degree programme also contains 80 ECTS of advanced subject studies and 35 ECTS of teacher pedagogy studies. Validity of Qualification Completion of the Bachelor s degree programme does not qualify graduates to work as teachers. The Bachelor s degree programme includes a diploma work. The Master of Arts part of the degree programme in Art Education is a subject-teacher qualification focused on one teaching subject. The eligibility-providing Master s degree programme contains studies in art as a teaching subject, as well as pedagogical studies for teachers, which widely qualify graduates to teach art at primary, lower secondary and upper secondary level. The validity of teaching qualifications is regulated by the Decree on Qualification Requirements for Teaching Personnel (A986/1998, A865/2005), and education leading to teaching qualifications is regulated by the Decree on University Degrees (794/2004). Combined with Master s studies and teacher pedagogy studies (60 ECTS), the minor subject studies in art as a teaching subject (60 ECTS) provide graduates with eligibility for teaching art at primary and lower secondary level. OBJECTIVES OF THE DEGREE PROGRAMME IN ART EDUCATION The objective of the programme is to provide students with comprehensive knowledge and skills in various aspects of art and other elements of visual culture, as well as up-to-date, essential competence in art as a subject of instruction. Graduates have: the ability to critically examine the educational and social significance of the arts and other elements of visual culture, and to follow developments in the field comprehensive competence in the forms of expression of art and visual culture, and the ability to develop their visual expression in order to provide depth

5 taidekasvatus school of art education 247 hittymisen tukemiseksi. Syvälliset tiedot taiteesta, visuaalisesta viestinnästä, ympäristön suunnittelusta sekä muotoilusta ja arkkitehtuurista yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muuttuvina ilmiöinä niin, että opiskelijalla on kyky opettaa näitä asioita sekä valmius pohtia ja arvioida esteettisiä kysymyksiä erilaisten oppijoiden kanssa sellaiset tiedot ja valmiudet yleispedagogiikasta sekä taidekasvatuksen ja erityisesti kuvataideopetuksen teoriasta ja käytännöistä, että hän pystyy integroimaan ne omaksi taidepedagogiseksi ajatteluksi ja opetustoiminnaksi, joka edistää kuvataiteellista oppimista ja kasvua ihmisenä monikulttuurisessa maailmassa. KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN ERILAISET KOULUTUSVÄYLÄT Taiteen maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa peruskoulutuksena ja muuntokoulutuksena. Lisäksi kuvataiteen opetettavan aineen opintoja järjestetään erillisinä sivuaineopintoina (60 op), johon otetaan opiskelijoita vain opettajankoulutusyksiköiden välisen opiskelijavaihdon kautta. Erilaisilla koulutusväylillä pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja koulutustarpeet. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan otetaan vuosittain yhteensä noin 40 uutta opiskelijaa. Lukuvuosina toteutetaan etä- ja monimuoto-opetuksena joka on suunnattu erityisesti haja-asutusalueilla työskenteleville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Koulutus on jatkoa vuosina sekä toteutetuille vastaaville koulutuksille. OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto vastaa taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin tutkinto-opintojen järjestämisestä. Taideteollisen korkeakoulun yhteiset pakolliset perusopinnot järjestetään korkeakoulun muiden osastojen kanssa. Kieliopinnot (12 op) korkeakoulu järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa. Aineopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Opintoihin voi sisältyä myös sivuaineopintoja (60 op) muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta henkilökohtaisen opefor their teaching and thus to support the artistic development of learners in-depth knowledge of art, visual communication, environmental planning and design, and architecture, as socially and culturally changing phenomena to an extent that allows students to teach these topics an ability to consider and assess aesthetic questions with various types of learners the necessary knowledge and skills in general pedagogy, art education and, particularly, the theory and practice of art teaching that allow students to integrate these into their own philosophy on art pedagogy and their teaching work, promoting artistic learning and personal growth in a multicultural world. STUDY PATHS IN THE DEGREE PROGRAMME IN ART EDUCATION The second part of the programme is a Master of Arts qualification. Education in this part is organised for various groups in the form of basic studies and transitional studies. In addition there are separate minor subject studies in art as a teaching subject (60 ECTS), to which students are only admitted through student exchanges organised by selected teacher education units. These different tracks are used to cater to students different backgrounds and educational needs. Approximately 40 new students are admitted to the Degree Programme in Art Education annually. In the academic years, the school is running the education project, implemented as long-distance and blended learning and meant particularly for art teachers working without formal qualifications in sparsely populated areas. The programme is a continuation of similar programmes offered in and IMPLEMENTATION OF STUDIES The subject studies for the Bachelor s and Master s degree programmes are organised by the School of Art Education at TaiK. The compulsory joint basic studies of the University are run in collaboration with the other schools of the University. Language studies (12 ECTS) are organised in partnership with the Language Centre of the University of Helsinki. The subject studies comprise both compulsory and optional studies. TKO

6 248 tussuunnitelman (HOPS) puitteissa. Osan aineopinnoista voi suorittaa ulkomaan vaihto-opintoina. Opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opettajankelpoisuuden (60 op), järjestetään yhteistyössä niiden yliopistojen kanssa, joiden kanssa on voimassaoleva sopimus. Tarkemmat tiedot kunakin lukuvuonna tarjottavasta opetuksesta ilmenevät opetusohjelmassa, joka julkaistaan weboodissa. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä jokaisena lukuvuonna. OPISKELU JA OPINTOJEN OHJAUS Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Työnohjauksen opettajat, opintosihteeri ja amanuenssi vastaavat ensisijaisesti opintojen ohjauksesta. OPISKELIJAPALAUTEKÄYTÄNNÖT Opiskelijoilta pyydetään jokaisen kurssin jälkeen kurssipalaute weboodissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta opetussuunnitelmasta ja opintojen käytännön järjestelyistä erillisissä opiskelijakyselyissä. Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen suunnittelun tukena. Studies may also include minor studies (60 ECTS) chosen from other universities selections, within the scope of each student s personal study plan. Some subject studies can be taken abroad as exchange studies. The studies in teacher pedagogy that provide eligibility for teaching (60 ECTS) are run in cooperation with certain partnering universities. Fore more details on the courses offered each year, please refer to the syllabus published in WebOodi online. Not all courses are offered each year. Studies and Tutoring All students create a personal study plan. Tutors, the study secretary and the amanuensis are primarily in charge of tutoring and counselling. Student Feedback Practices Students are asked to provide feedback in WebOodi after each completed course. Students can also provide feedback on the curriculum and on practical study arrangements in separate surveys. Feedback from students is used in planning teaching.

7 taidekasvatus school of art education 249 KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN TUTKINTOVAATIMUSTEN RAKENNE STRUCTURE OF THE DEGREE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE PROGRAMME IN ART EDUCATION TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Taidekasvatuksen perusopinnot 35 op Aineopinnot 120 op Opettajan pedagogiset opinnot 25 op Bachelor of Arts programme 180 ECTS Degree Programme in Art Education General studies in Art Education 35 ECTS Subject studies 120 ECTS Pedagogical studies for teachers 25 ECTS TKO 1. VSK YEAR 1 2. VSK YEAR 2 3. VSK YEAR 3 YHTEENSÄ TOTAL Taidekasvatuksen perusopinnot General studies in Art Education Aineopinnot Subject studies Opettajan pedagogiset opinnot Pedagogical studies for teachers 18 OP 18 ECTS 32 OP 32 ECTS 10 OP 10 ECTS 13 OP 13 ECTS 35 OP 35 ECTS 12 OP 12 ECTS 4 OP 4 ECTS 53 OP 53 ECTS 3 OP 3 ECTS 35 OP 35 ECTS 120 OP 120 ECTS 25 OP 25 ECTS TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op (peruskoulutus) Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Tutkimusvalmiusopinnot (integroitu osaston pakollisiin opintoihin) 5 op Syventävät aineopinnot 80 op Opettajan pedagogiset opinnot 35 op Master of Arts Programme 120 ECTS (undergraduate studies) Degree Programme in Art Education Studies in research skills (integrated into the compulsory studies of the School) 5 ECTS Advanced subject studies 80 ECTS Pedagogical studies for teachers 35 ECTS Tutkimusvalmiusopinnot (integroitu osaston pakollisiin opintoihin) Studies in research skills (integrated into compulsory studies) Syventävät aineopinnot Advanced subject studies Opettajan pedagogiset opinnot Pedagogical studies for teachers 4. VSK YEAR 4 5 OP 5 ECTS 35 OP 35 ECTS 20 OP 20 EXTS 5. VSK YEAR 5 45 OP 45 ECTS 15 OP 15 ECTS YHTEENSÄ TOTAL 5 OP 5 ECTS 80 OP 80 ECTS 35 OP 35 ECTS

8 250 KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPINnot STUDIES INCLUDED IN THE DEGREE PROGRAMME IN ART EDUCATION TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP Bachelor of Arts programme 180 ECTS Taidekasvatuksen perusopinnot 35 op Taidekasvatuksen perusopinnot sisältävät osaston yhteiset pakolliset opinnot ja Taideteollisen korkeakoulun yhteisiä pakollisia perusopintoja (Taide- ja teoriaopinnot ja pakolliset kieli- ja viestintäopinnot). Osa Taideteollisen korkeakoulun yhteisistä pakollisista perusopinnoista on integroitu muihin osaston pakollisiin opintoihin. Perusopintojen tarkoituksena on tukea opiskelua taidekasvatuksen osastolla. Tavoitteena on antaa opiskelussa tarvittavat tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet sekä korkeakoulun tutkintovaatimusten mukainen kielitaito. Basic Studies in Art Education 35 ECTS The basic studies in art education include the compulsory joint studies of the School and some of the compulsory joint studies of the University (studies in Art and Art Theory and compulsory Language and Communication studies). Some of the compulsory joint basic studies of the University are integrated into the other compulsory studies of the School of Art Education. The purpose of basic studies is to support the students studies at the School, providing the necessary basic knowledge and skills needed for studying, and the language skills required by the University. KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN AINEOPINNOT 120 OP SUBJECT STUDIES OF THE DEGREE PROGRAMME IN ART EDUCATION 120 ECTS VISUAALINEN KULTTUURIKASVATUS Visuaalisen kulttuurikasvatuksen opinnoissa tarkastellaan laajasti erilaisia visuaalisen kulttuurin alueita: kuvakulttuureita, mediaa, taidetta ja ympäristöä. Opinnot rakentuvat kuudesta 20 opintopisteen moduulista, ja niissä perehdytään kuvallisiin, audiovisuaalisiin, moniaistisiin ja toiminnallisiin ilmaisumuotoihin sekä niiden toimintatapoihin ja rooliin erilaisissa kulttuuriyhteisöissä ja -ympäristöissä. Tavoitteena on kyky analysoida visuaalisen kulttuurin luonnetta niin, että opiskelija pystyy käyttämään sekä visuaalisen kulttuurin toimintatapoja että eri ilmaisumuotoja mielekkäästi erilaisissa konteksteissa ja näkemään toimintansa merkityksen myös laajemmassa yhteydessä. Visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopinnot jakautuvat kuuteen moduuliin seuraavasti: Mediakulttuuri 20 op Visuaalinen mediakulttuuri on keskeinen osa elämää. Median kehitys ohjaa käyttäytymistä, elä- Visual Culture Education Visual Culture Education studies broadly examine diverse aspects of visual culture: image cultures, the media, art and the environment. The courses consist of six 20-ECTS modules, and cover visual, audiovisual, multisensory and functional forms of expression, as well as their modes of operation and meanings in different cultural communities and environments. The aim is to produce skills in analysing the nature of visual culture, so that students are able to apply different modes of operation and forms of expression suitable to different contexts, and see the broad significance of their work. The subject studies in Visual Culture Education consist of six modules: Media Culture 20 ECTS Visual media culture forms a fundamental part of life. The development of the media directs our behaviour, lifestyles and beliefs. The boundaries

9 taidekasvatus school of art education 251 mäntapoja ja uskomuksia. Viralliseen koulutusjärjestelmään sidotun oppimisen ja arki-oppimisen rajat hämärtyvät ajan, paikan, oppimisen tulosten tuottamisen ja esittämisen suhteen. Ihmiset tuovat esille osaamistaan eri medioiden avulla ja eri mediat mahdollistavat myös nopeatempoisen kriittisyyden ja yhteisöllisyyden. Opiskelun tarkoituksena on oppia tunnistamaan viestimien mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja vaarat. Tavoitteena on avata median avoimia ja vapaita kohtia taiteelliselle toiminnalle. Taidepedagogiikka 20 op Opiskeltavat ilmiöt kuuluvat kriittisen pedagogisen ajattelun alaan. Tarkoituksena on synnyttää kysymys, miksi kasvatusta tarvitaan sekä pohtia samalla, minkälaista kasvatusta tarvitaan. Kasvatus ei voi jäädä vain instituutioiden varaan, sillä erityisesti poliittinen ja kaupallinen kulttuuri kasvattavat tavoilla, joiden tunnistaminen on tärkeää. Opiskelija perehtyy taidekasvatuksen ja koulutyöskentelyn yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja filosofisiin perusteisiin sekä soveltaa kuvataidekasvatuksessa ja soveltavassa kasvatustieteessä opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Opetusharjoittelut eri koulumuodoissa ja eri-ikäisten parissa sekä kuvataiteen didaktiikan opinnot auttavat opiskelijaa suunnittelemaan opetusta sekä kiinnittämään huomiota erilaisiin kuvataidekasvatuksen kysymyksiin. Taiteellinen ajattelu 20 op Taiteellisen toiminnan, taiteen opetuksen ja taiteen vastaanottamisen ja kokemisen erityislaatu perustuu taiteelliseen ajattelemiseen, joka edellyttää sekä erityistä asennetta että harjaantumista. Harjaantumisen avulla omaksuttava taito tekee mahdolliseksi ymmärtää ilmiöitä, joiden sanallistaminen on joko mahdotonta tai hukkaa olennaisen ilmiöstä. Opiskeltavat ilmiöt ovat taiteen, taiteen filosofian, kehollisuuden ja estetiikan alaa. Huomiota kiinnitetään erityisesti ei-sanallisen hahmottamisen merkityksiin. Performatiivisuus perustellaan taiteen filosofian ja estetiikan kautta avoimen toiminnan lähtökohtana ja menetelmänä. Ympäristökulttuuri 20 op Suhtautuminen luontoon ja ympäristöön määräytyy vallitsevan kulttuurin mukaan. Kulttuurin between learning tied to an official education system and learning that springs from everyday life are becoming blurred with regard to time, place, learning outcomes and their presentation. People present their competence using diverse media, and new kinds of media allow for quick criticism and communal sharing. The purpose of these studies is to learn to recognise the opportunities, strengths, weaknesses and risks of the media, opening some of the free aspects of the media to artistic activity. Art Pedagogy 20 ECTS The phenomena being studied belong to the field of critical pedagogical thinking. The idea is to inspire the question of why education is needed, while also considering what kinds of education are needed. Education cannot be left entirely to institutions, because culture particularly political and commercial culture edify us in ways which are important to recognise. Students learn about the social, historical and philosophical foundations of art education and school work, and apply the knowledge and skills they have acquired in art education and applied pedagogy in practice. Teaching practice sessions at various kinds of schools and with learners of different ages combine with studies in art didactics to help students plan their teaching and pay attention to various issues in art education. Artistic Thinking 20 ECTS The special qualities of artistic activity, art teaching and the experience and reception of art are based on artistic thinking, which requires a special kind of attitude, as well as practice. Skills acquired through practice allows us to understand phenomena that are either impossible to verbalise or whose verbalisation causes the loss of essential aspects. The phenomena under examination come within the fields of art, philosophy of art, corporality and aesthetics. Attention is paid particularly to the importance of nonverbal expression. Performativeness is explained through the philosophy of art and aesthetics as the starting point and method of open activity. TKO

10 252 kehityksestä ja vaihteluista huolimatta luontoon suhtautumisessa on säilynyt vahvimpana välineellinen ja hyväksikäyttävä perusasetelma. Taideperustainen ympäristökasvatus luottaa taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan pedagogisina menetelminä jotka aktivoivat ihmisiä toteuttamaan muutosta kestävään elämäntapaan. Yhteistyö erilaisten ympäristöä tutkivien ja aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivien tahojen kanssa on välttämätöntä kokonaisvaltaisessa ympäristökasvatuksessa (luonto, ekologia, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö, rakennettu ympäristö, muotoilu, bio- ja ympäristötaide jne.). Opiskelun tarkoituksena on tulla tietoiseksi omasta luonto- ja ympäristösuhteesta sekä oppia tunnistamaan muutoksen tarve ja murtamaan vallitsevia ajattelutapoja. Tavoitteena on harjaantua tutkimaan ja tulkitsemaan erilaisia ympäristöjä ja niihin liittyviä tekijöitä sekä oppia käsittelemään niitä taiteen keinoin. Taiteisuus ja kritiikki 20 op Kuvallinen ja kuvien kanssa työskentely on oma tiedonmuodostuksen tapansa, jossa sisältö ei eriydy sen esittämistavasta. Visuaalisen ajattelun luonnetta voidaan tutkia tekemällä ja tarkastelemalla taidetta, sillä visuaalinen kulttuuri noudattaa paljolti taiteessa kehitettyjä toimintatapoja. Taiteessa kokemuksellisuus on olennaista. Kokemuksen esteettinen luonne tarkoittaa, että sen monimuotoiset ja näennäisen irrallisetkin osat ovat linkittyneet toistensa kanssa eri tavoin, ei vain mekaanisesti toisiaan seuraten. Tämäntyyppinen kokemus yleistyy kaikilla elämänalueilla. Toisaalta taiteen toimintatavat eivät huomattavasti poikkea muun kulttuurin toimintatavoista. Taiteella on nykyisin merkittävä rooli kulttuurisena innovaattorina. Pyrkimyksenä on oppia tunnistamaan, käsittämään, käyttämään ja soveltamaan taiteen erilaisia toimintatapoja. Opintojaksoilla pohditaan taiteen luonnetta ja erilaisia taidekäsityksiä sekä harjoitellaan taiteesta puhumista ja kirjoittamista. Tulkinta ja tutkimus 20 op Visuaalisen kulttuurin ja taiteen tulkinta on pedagogisen toiminnan ehto. Tutkimus mahdollistaa tulkinnan sanallistamalla ja käsitteellistämällä taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin piirteitä. Environmental Culture 20 ECTS Our approach toward nature and our environment is determined by the prevalent culture. Despite developments and changes in culture, our attitude towards nature has retained a strong functional and utilitarian sense. Artbased environmental education relies on artistic thinking and activity as pedagogical methods that encourage people to make changes that lead towards a more sustainable lifestyle. Collaboration with diverse parties who investigate the environment and actively seek to influence it is essential for a thorough environmental education (nature, ecology, sociocultural environments, the built environment, design, BioArt and environmental art, etc.). The purpose of these studies is to create awareness of each individual s relationship with nature and the environment, and to learn to recognise needs for change and for breaking down predominant mindsets. The aim is that students will become adept at examining and interpreting diverse environments and their factors, and learn to process them through art. Artistry and Criticism 20 ECTS Visual work and working with imagery are a form of knowledge-building in which the content is not separate from its presentation. The nature of visual thinking can be investigated by creating and examining art, because visual culture largely follows the forms of operation developed in art. The experiential nature of art is fundamental. The aesthetic nature of experience means that its complex and apparently separate parts are linked to each other in different ways, not just in mechanical and sequential form. This kind of experience is becoming increasingly common in all aspects of life. On the other hand, the forms of operation in art do not differ significantly from the forms of culture at large. These days, art plays a significant role as a cultural innovator. The aim is that students learn to recognise, understand, utilise and apply different methods of art. The courses examine the nature of art and different conceptions of art, and include practice in talking and writing about art.

11 taidekasvatus school of art education 253 Tulkinta ja tutkimus kulkevat käsi kädessä: tulkinta käyttää tutkimuksen menetelmiä ja tutkimus kehittää näitä edelleen sen mukaan kuin tulkinta asettaa ne tutkittavaksi. Dokumentointi on edellytyksenä kummallekin. Taiteen sosiaalihistoria asettaa tulkinnan ja tutkimuksen kontekstiin, jossa voi ymmärtää, kuinka mitä erilaisimmat asiat vaikuttavat esille nouseviin taiteen ilmiöihin ja niiden tulkintoihin. Opinnot sijoittavat taiteen ja sen tulkinnat menetelmälliseen kehykseen, jossa toimijan kriittisyys kasvaa ja hän kykenee esittämään taiteen välittämiselle ja tulkinnalle vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin harrastajan esittämät: toimijasta tulee tutkimuksen avulla omaa tietoaan ja kokemustaan arvioiva taiteen välittäjä. Opintoihin kuuluu myös taiteen kandidaatin opinnäyte ja kypsyysnäyte. KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 25 op Interpretation and Research 20 ECTS Interpretation of visual culture and art is a crucial element of pedagogical action. Research facilitates interpretation by verbalising and conceptualising some of the characteristics of art and visual culture. Interpretation and research go hand in hand: interpretation uses research methods, while research develops these methods further as interpretation puts them into question. Documentation is necessary in both activities. The social history of art places interpretation and research in a context where we can understand how highly diverse things affect the phenomena of art and their interpretations. The studies place art and its interpretations in a methodological context, where the critical attitude of the participants grows and they can set requirements for the mediation and interpretation art, which go further than those set by amateurs. Through research the participants become art intermediaries who can evaluate their own knowledge and experience. The studies include the Bachelor s diploma work and maturity test. TKO PEDAGOGISET PERUSVALMIUDET VISUAALISEN KULTTUURIN KENTÄLLÄ Opiskelija perehtyy taidekasvatuksen ja koulutyöskentelyn yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja filosofisiin perusteisiin sekä soveltaa kuvataidekasvatuksessa ja soveltavassa kasvatustieteessä opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Opetusharjoittelut eri koulumuodoissa ja eri-ikäisten parissa sekä kuvataiteen didaktiikan opinnot auttavat opiskelijaa suunnittelemaan opetusta sekä kiinnittämään huomiota erilaisiin kuvataidekasvatuksen kysymyksiin. Portfoliotyöskentelyssä opiskelija kokoaa kertyvän tietonsa ja kokemuksensa kuvataiteesta, visuaalisesta kulttuurista ja niiden opetuksesta sekä omasta kasvustaan opettajaksi tutkiakseen sitä eri näkökulmista. STUDIES IN TEACHER PEDAGOGY OF THE DEGREE PROGRAMME IN ART EDUCATION 25 ECTS Basic Pedagogic Skills in the Field of Visual Culture Students learn about the social, historical and philosophical foundations of art education and school work, and apply the knowledge and skills they have acquired in art education and applied pedagogy in practice. Teaching practice sessions at various kinds of schools and with learners of different ages, combined with studies in art didactics, help students plan their teaching and pay attention to various issues in art education. Portfolio work is used to gather the students knowledge and experience of art, visual culture and teaching in these subjects, as well as their personal growth as teachers, in order to examine them from various perspectives.

12 254 TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP Master s Degree Programme 120 ECTS TAIKIN YHTEISET PAKOLLISET PERUSOPINNOT 5 op Tutkintoon sisältyy 5 op laajuiset tutkimusvalmiuksia tukevat opinnot, jotka on integroitu osaston pakollisiin opintoihin. SYVENTÄVÄT AINEOPINNOT 80 op COMPULSORY JOINT BASIC STUDIES OF THE UNIVERSITY 5 ECTS The programme includes 5 ECTS of studies that support research skills, integrated into the compulsory joint studies of the School. Visuaalinen kulttuurikasvatus opetuksessa ja tutkimuksessa Tavoitteena on visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja toimintatapojen tiedollinen ja taidollinen syventäminen siten, että opiskelija paneutuu johonkin kuvataidekasvatuksen keskeiseen osa-alueeseen. Opiskelija kehittää valmiuksiaan valitsemallaan alueella siten, että kykenee soveltamaan ymmärrystään, tietoaan ja taitoaan pedagogisessa toiminnassa ja pystyy sekä tuottavaan että kriittiseen ja tutkivaan toimintaan ja itsensä edelleen kehittämiseen kyseisellä alueella. Opintoihin kuuluu maisterin opinnäyte, jonka laajuus on 40 op ja kypsyysnäyte. Suuntautumisvaihtoehdot ovat taidepedagogiikka, taide ja hyvinvointi, mediakulttuuri, toiminta taidekentällä, ja ympäristökulttuuri. Taidepedagogiikka Taidepedagoginen kompetenssi edellyttää sekä taidekasvatuksen erityisyyden teoreettista ymmärtämistä että taitoa kääntää tämä ymmärrys ajantasaisiksi taideopetuskäytännöiksi ja -sisällöiksi. Taidepedagogisiin käytäntöihin kuuluvat sekä taiteelliseen toimintaan tukeminen että taiteiden vastaanottamiseen liittyvä ohjaaminen. Tavoitteena on taiteen ja taiteellisen toiminnan sisältöjen jäsentäminen ja muokkaaminen, erilaisista traditioista ja kulttuureista nousevien taidekasvatuksellisten ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen sekä niiden kriittinen arviointi ja kehittäminen. Pyrkimyksenä on, että opiskelija oppii valitsemaan ja kehittelemään kohdallisia taiteen oppimisen sisältöjä ja rohkaistuu kehittämään traditioita ravistelevia, maailmantilanteen huomioivia taidepedagogisia toimintatapoja. Advanced Subject Studies 80 ECTS Visual Culture Education in Teaching and Research The aim is for students to deepen their knowledge and skills in the phenomena and operating models of visual culture by investigating one essential aspect of art education. Students improve their competence in the chosen area so that they are able to apply their understanding, knowledge and skills in pedagogical work, to carry out productive, critical and investigative work, and to develop personally in the area. These studies include the Master s thesis, with a scope of 40 ECTS, and the maturity test. The areas of specialisation are Art Pedagogy, Art and Welfare, Media Culture, Work in the Art Field, and Environmental Culture. Art Pedagogy Competence in art pedagogy requires theoretical understanding of the special characteristics of art education, as well as the ability to turn this understanding into up-to-date art teaching practices and contents. Art pedagogy practices include supporting art-related work and providing guidance in experiencing the arts. The aim is that students will understand and remould the contents of art and artwork, recognise the philosophies and forms of operating arising from diverse traditions and cultures, and evaluate and develop these critically. Students should learn to select and develop appropriate contents of learning and be encouraged to generate methods of art pedagogy that shake up traditions while observing the global situation.

13 taidekasvatus school of art education 255 Taide ja hyvinvointi Tavoitteena on syventyä taideperustaisen toiminnan ja taideterapian ilmiöihin sekä toimintatapoihin yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutoksen menetelmänä erilaisilla toimintakentillä huomioiden sekä eettisyyden että erilaisuuden kohtaamisen kysymykset. Syventymisalueina ovat taideperustainen sosiaalinen dialogi ja taideterapia. Opiskelija kehittää taideperustaisen sosiaalisen toiminnan tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan sekä soveltaa niitä erilaisissa konteksteissa (mm. kasvatus- ja koulutusala, sosiaali- ja terveysala, liike-elämä sekä kolmas sektori). Hän ymmärtää taiteen sosiaalisten ja hyvinvointivaikutusten dynamiikkaa sekä kykenee dialogisen kohtaamisen kautta rakentamaan sosiaalisia prosesseja taiteen keinoin. Opiskelija perehtyy taideterapian teorioihin, tutkimukseen ja käytännön sovellutuksiin erilaisten ihmisryhmien ja eri tavoin ilmenevien ongelmien parissa sekä kehittää vuorovaikutustyössä tarvittavaa ammatillista itsereflektiokykyään. Mediakulttuuri Internetin käytön yleistyessä raja yksityisen ja julkisen välillä on muuttunut häilyväksi, kuten myös ero passiivisen median kuluttamisen ja luovan vuorovaikutteisen toiminnan välillä. Media voidaan ymmärtää kulttuurisena ilmiönä. Mediakulttuuri ilmentää representaation ideologisia ja kasvatuksellisia kysymyksiä populaarikulttuurin sukupuolittuneista vartalokäsityksistä ylikansallisiin myyteihin ja kuvitelmiin itsestä suhteessa muihin. Mediakulttuurin sosiaaliset, taloudelliset, lailliset ja poliittiset näkökulmat vaativat esteettistä ja kulttuurista reflektiota ihmisen tapaan havannoida. Nämä näkökulmat vaikuttavat vahvasti yhteiskuntien voimasuhteisiin globaalilla tasolla. Toiminta taidekentällä Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiuksia pedagogisten näkökulmien ja toimintatapojen soveltamiseen ja kehittämiseen taiteen kentällä, mm. näyttelypedagogiikassa, kuratointitehtävissä, muussa taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyössä, taidekirjoittamisessa sekä taiteeseen liittyvien projektien kehittämisessä ja hallinnassa erilaisten yhteistyökumppanien kans- Art and Welfare The aim is to look in depth at the phenomena of art-based work and art therapy as methods of individual, communal and societal change in diverse fields of operation, taking into account the questions of ethics and diversity. Particular areas of focus are art-based social dialogue and art therapy. Students improve their knowledge and skills in art-based social action and apply them to diverse contexts (e.g. education and edification, social services and health care, business and charity work). They understand the dynamics of the social and welfare-related effects of art, and can build social processes by using artistic methods in dialogic encounters. Students become familiar with the theories, research and practical application of art therapy in relation to diverse social groups and various problems, and develop the self-reflection skills required in interactive work. Media Culture With the advent of the Internet, traditional distinctions between private and public, passive consumption of media and interactive creativity have become fragile and obsolete. The media can be understood as cultural phenomena and thus, in particular, media cultures dwell on educational, ideological questions of representation from popular culture on genderspecific body images to transnational myths and the phantasm of the self versus the other. The social, economic, legal and political conditions of media communications require aesthetic and cultural reflection on the medial forms of human perception, because they strongly impact on the dynamics of societies at a global scale. Work in the Art Field This area of specialisation teaches students to apply and develop pedagogical points of view and approaches in the field of art, for instance in relation to exhibition teaching, curating, other work with artistic and cultural audiences, art writing, and creating and managing art-related projects together with diverse partners. The aim is that they will learn to examine art critically as a part of a broader social field of operation, and to un- TKO

14 256 sa. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan taidetta kriittisesti osana laajempaa yhteiskunnallista toimintakenttää sekä näkemään sen rooli hyvinvoinnin, kulttuurisen kansalaisuuden ja informaalin oppimisen tukemisessa. Opintojen perustana ovat taiteen historian ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemus, taiteen arvioinnin ja tulkinnan valmiudet sekä taiteen ja yhteiskunnan muuttuvien suhteiden ja taiteen vastaanottoon liittyvien tekijöiden ymmärtäminen yksilön sekä erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten ryhmien näkökulmasta. Ympäristökulttuuri Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiuksia taidepedagogisten näkökulmien ja toimintatapojen soveltamiseen ja kehittämiseen esimerkiksi bio- ja ympäristötaiteen sekä muotoilu- ja arkkitehtuuripedagogiikan alueilla. Tavoitteena on kehittää ympäristöpedagogiikkaa taiteen menetelmiin tukeutuen monitieteisesti ja -taiteisesti yhteistyössä muiden yliopistojen sekä eri koulumuotojen, kulttuurilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot kytketään taidepedagogisiin opintoihin ja taiteen toimintatapoihin, tulevaisuuden tutkimukseen sekä kestävään kehitykseen. KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 35 op Taiteen maisterin tutkintovaiheessa on tavoitteena, että opiskelija syventää valmiuksiaan kriittiseen ajatteluun. Hän perehtyy aiempaa syvällisemmin taiteen ja visuaalisen kulttuurin toimintatapojen oppimisen ja opetuksen arviointiin ja soveltaa osaamistaan erilaisissa opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja arvioimaan opetusta ja oppimista vuorovaikutusprosessina sekä tutkimaan kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin pedagogiikkaa osana kulttuurista ja yhteiskunnallista kehitystä. Opinnoissa painotetaan opettajaidentiteetin rakentamista, ammattietiikkaa ja tasa-arvon kysymyksiä sekä erilaisuuden kohtaamista. Portfoliotyöskentely jatkuu maisteriopinnoissa ja tähtää opettajan portfolion kokoamiseen pedagogisten opintojen päätteeksi. derstand its role in supporting welfare, cultural citizenship and informal learning. The studies are based on knowledge of the forms of operation used historically and in contemporary art, on skills in evaluating and interpreting art, and on understanding the factors that affect the changing relations between art and society and the experience of art from the perspectives of diverse cultural and social groups. Environmental Culture This area of specialisation provides students with skills in applying and developing the perspectives and methods of art pedagogy in fields such as BioArt, environmental art, and the pedagogy of design and architecture. The aim is to develop environmental pedagogy by using the methods of art, with multidisciplinary collaboration with other universities, educational institutions, cultural institutions and civic organisations. The studies are linked to courses in art pedagogy, art methodology, futures studies and sustainable development. Pedagogical Studies for Teachers 35 ECTS At Master level, students deepen their abilities in critical thinking. They look in more depth at evaluating learning and teaching in the methods of art and visual culture, and apply their learning to various teaching, study and learning environments. Students learn to plan and evaluate teaching and learning as an interactive process, and to investigate the pedagogy of art and visual culture as a part of sociocultural development. The studies focus on building the teacher s identity, on professional ethics, equality issues and encountering diversity. Portfolio work continues during the Master s studies, aiming towards the creation of a teacher s portfolio to conclude the pedagogical studies.

15 taidekasvatus school of art education 257 ERILLISET KUVATAITEEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT (60 OP) Non-Degree Studies in Art as a Teaching Subject (60 ECTS) Kuvataidekasvatuksen sivuaineopinnot Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen opinnot voidaan suorittaa 60 op:n laajuisena opintokokonaisuutena (nk. pitkä sivuaine). Sivuaineopinnot antavat yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa kelpoisuuden kuvataiteen opetustehtäviin peruskoulussa (A968/1998, A865/2005). Opintoihin valittavien määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutusyksiköiden kesken. Taidekasvatuksen osastolla on tällä hetkellä vaihtosopimus seuraaviin opettajakoulutuksiin: luokanopettajan koulutus (Helsingin, Turun, Rauman, Hämeenlinnan ja Savonlinnan OKL), käsityönopettajan koulutus (Helsingin yliopisto) ja teknisen työn aineenopettajan koulutus (Turun yliopisto, Rauman OKL). Minor Subject Studies in Art Education Non-degree studies in art as a teaching subject can be taken as a 60-ECTS study module (socalled extended minor studies). Combined with Master s studies and pedagogical studies for teachers (60 ECTS), these minor studies provide eligibility for teaching art at primary and lower secondary level (A968/1998, A865/2005). The number of students admitted to the module depends on the student exchanges that take place between teacher education units. The School of Art Education currently has exchange agreements with the following programmes: class teacher education (Helsinki, Turku, Rauma, Hämeenlinna and Savonlinna teacher education departments), craft teacher education (University of Helsinki) and technical work subject teacher education (University of Turku, Rauma Teacher Education Department). TKO

16 258 (TaM 212 op) Programme (MA 212 ECTS) Lukuvuosina toteutetaan kuvataideopettajien pätevöitymiskoulutus (III). Etäja monimuoto-opiskeluun perustuva projektimuotoinen koulutus on suunnattu erityisesti haja-asutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Koulutus johtaa taiteen maisterin tutkintoon. Tavoitteena on nostaa maamme kuvataideopetuksen tasoa sekä vähentää lasten ja nuorten koulutuksellista eriarvoisuutta. Koulutus etenee vaiheittaisena projektina, jossa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa taiteen maisterin tutkinto 2-3 vuodessa. Pääosa opiskelijoista valmistuu keväällä Tutkinto koostuu kaikille yhteisistä pakollisista opinnoista (66 op), vaihtoehtoisista opinnoista (54 op), opettajan pedagogisista opinnoista (60 op) sekä mahdollisista täydentävistä opinnoista (32 op sisältää maisterin tutkinnon edellyttämät kieliopinnot) The (III) qualification programme for art teachers will be implemented in , as longdistance and blended learning. The programme is meant particularly for art teachers working without formal qualifications in sparsely populated areas. The programme leads to the Master of Arts qualification. The aim is to improve the level of art teaching in Finland and to reduce inequality in the education received by school children. In addition, is a project to develop and explore methods for e-learning in art an design education. The programme progresses stagewise as a project, allowing students to complete the MA qualification in 2 3 years. Most students will graduate in The programme consists of compulsory joint studies (66 ECTS), optional studies (54 ECTS), studies in teacher pedagogy (60 ECTS) and possible supplementary studies (32 ECTS, including compulsory language studies for Master s degrees).

17 taidekasvatus school of art education 259 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN EPEDAGOGY DESIGN (TaM 120 ECTS) Master s Degree Programme in epedagogy Design on Taideteollisen korkeakoulun, INHOLLAND Rotterdam yliopiston (Alankomaat) ja Hampurin yliopiston (Saksa) yhteinen maisteriohjelma. Taideteollinen korkeakoulu toimii ohjelman koordinaattorina. epedagogy Design -maisteriohjelman tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen laatua ja vahvistaa sen eurooppalaista ulottuvuutta kannustamalla yliopistoja ylikansalliseen yhteistyöhön, edistämällä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Euroopassa ja panostamalla läpinäkyvyyteen ja akateemisten tutkintojen tunnustamiseen Euroopan Unionin alueella. Toimintaan kuuluu opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden tukeminen sekä virtuaalisen kampuksen Virtual Campus of Visual Knowledge Building in European Higher Education rakentaminen niitä opiskelijoita varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua opiskelijavaihtoon. epedagogy Design -maisteriohjelma tähtää laajalle erilaisiin tutkintoihin, joita kolme mukana olevaa yliopistoa tarjoavat. Ohjelma on monitieteinen, ja siinä painottuvat viestintäteoriat ja -käytännöt, ongelmanhallinta sekä visuaalisen osaamisen kasvattamisen teoria ja käytäntö kontekstuaalissa mediakulttuurissa. Lisäksi ohjelmassa painotetaan hypermedian ilmiöitä ja tieto-organisaatioita. epedagogy Design -maisteriohjelma edistää kansainvälistä tutkimusta, yhteisöllisyyttä ja kansainvälisille työmarkkinoille soveltuvia tutkintoja. Lisäksi ohjelma tukee opiskelija- ja opettajavaihtoa ja kenttäharjoittelua. Koulutusohjelman rakenne: Major Subject Studies 24 ECTS International Semina 6 ECTS Portfolio Work 4 ECTS Project Work 24 ECTS Field Practice 16 ECTS Research Methods 6 ECTS Master s Thesis 40 ECTS A joint university Master s degree programme shared between the University of Art and Design Helsinki as the coordinating institution, the University of INHOLLAND Rotterdam (Netherlands) and the University of Hamburg (Germany). The purpose of the Master s degree programme in epedagogy Design (120 ECTS) is to improve the quality of higher education and strengthen its European dimension. It will accomplish this by encouraging transnational cooperation between universities, fostering the European mobility of students and teachers and contributing to improved transparency and academic recognition of qualifications and studies throughout the European Union. This includes mobility grants for students and teachers and a strong mandate to create a Virtual Campus of Visual Knowledge Building in European Higher Education that will support those students who cannot directly participate in exchanges. The MDP aims at a broad spectrum of professional qualifications offered by the three universities involved. Thus the focus is multidisciplinary, with special emphasis on communication theory and practice, issue management, visual knowledge building theory and practice in contextual media culture, hypermedia and knowledge organisation. The MDP in epedagogy Design fosters international research and community building, student and teacher exchanges, field practice and qualifications for an international job market. Structure of the Master s degree studies: Major Subject Studies 24 ECTS International Seminar 6 ECTS Portfolio Work 4 ECTS Project Work 16 ECTS Research Methods 6 ECTS Master s Thesis 40 ECTS A major part of the programme deals with international research projects that strengthen TKO

18 260 Koulutusohjelman opiskelijat ovat mukana useissa kansainvälisissä ja monitieteellisissä tutkimusprojekteissa. Tarkoituksena on edistää nuoren polven tutkimusta mukana olevien yliopistojen kesken. Opintojen kielenä on englanti. epedagogydesign.uiah.fi the multidisciplinary research strands and junior research among the joint university partners. The language of study is English. epedagogydesign.uiah.fi