JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

2 SISÄLLYS I YLEISTÄ 1 II HALLINTO 3 1. KANNATUSYHDISTYS 3 2. HALLITUS 3 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 5 Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 5 Päätoimiset ja yhteiset opettajat 5 Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 5 IV TOIMINTA 6 1. Vuoden 2011 uutuuskurssit 7 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 8 3. Laatutyö 9 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen 9 5. Yhteistyö Toimipaikat Opintosetelityyppinen valtionavustus , työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Ainealueittaiset tiedot 11 Musiikki 11 Kädentaidot 11 Kuvataiteet ja muotoilu 12 Liikunta ja tanssi 12 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus 13 Kielet Hanketoiminta 14 ComTour kylät maailmankartalle 14 Laatu- ja kehittämishankkeet: 14 sosiaalista mediaa ja kylien aktivoimista 14 Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus 15 Osaava-hanke 16 Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi Muuta toimintaa 16

3 I YLEISTÄ Kevätlukukausi 2011 alkoi tammikuun toisella viikolla. Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa ja ilmoittautuminen kevään kursseille sujui hyvin tilaston mukaan 44% opiskelijoista on ilmoittautunut sähköisesti ja 56 % ilmoittautumisesta on tehty joko soittamalla, käymällä toimistolla tai ilmoittautumalla opettajalle. Opetustuntien määrä jatkoi kasvuaan tasoittuen kuitenkin edellisvuoden kasvuun verrattuna. Valtionosuuteen oikeuttavia vapaan sivistystyön tunteja oli eli 421 tuntia enemmän kuin edellisenä vuotena. Muuta opetusta oli lisäksi 158 tuntia. Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa asetettu tavoite tuntimääräksi toteutui täten erinomaisesti. Kaikkiaan suunniteltuja tunteja vuonna 2011 oli , eli suunnitellusta tuntimäärästä jäi toteutumatta n. 12 %. Erityisesti kursseja peruuntui kevätlukukaudelta, jolle oli suunniteltu paljon kädentaitojen lyhytkursseja. Netto-osallistuneita oli 4954 henkilöä, mikä määrä on samaa tasoa kuin vuosina 2009 ja Osallistumisia vuodelle 2011 kertyi yhteensä 9493 eli 4 % enemmän kuin vuonna Moni Suurimmat aineryhmät sekä opiskelijamäärät, vertailu Musiikki Käden taidot Tanssi ja liikunta puolinen lyhytkurssien valikoima selittänee osallistumismäärän kasvua samoin kuin opistopassien suosio. Opiston toimintaperiaatteen mukaisesti kursseja pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kuntien alueella ja toimintaa viedään aktiivisesti myös taajamien ulkopuolelle. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee edellisien vuosien kehityslinjoja. Liikunnan ja tanssin tuntimäärät ovat kasvaneet 12 % edellisvuodesta ja kasvua opiskelijamäärässä on 11 %. Kansalaisopistojen merkitys alueensa hyvinvointivaikuttajana on kasvamassa ja erilaiset ryhmäliikuntamuodot ovat selkeä tapa toteuttaa tätä tehtävää. Esittävä taide ja kirjallisuus Kielet Toteutuneet vo-tunnit Tunnit 2009 Tunnit 2010 Tunnit 2011 Kurssilaiset 2009 Kurssilaiset 2010 Kurssilaiset 2011 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS Osallistujia Järvilakeuden kansal. Järviseudun opisto Kauhava-Härmäin Kauhavan-Härmäin kansal. Vertailtaessa ikäryhmittäistä jakautumista on jakauma samansuuntainen kuin edellisinä toimintavuosina. Miehiä/ Poikia Naisia/ Tyttöjä 0-5-v v v v v v v v v v v v v v v v v v Yli 91-v Tarkasteltaessa vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa voidaan keskeisten tavoitteiden sanoa toteutuneen. Opetuksen painopistealueiden mukaisesti opetusta on järjestetty monipuoli-

4 Osallistujat ikäryhmittäin Osallistujia Miehiä/Poikia Naisia/Tyttöjä Tunnit sesti myös asutustaajamien ulkopuolilla. Opetusministeriön rahoittaman laatu- ja kehittämishankkeen tukemana on löydetty kylistä myös uusia toimipaikkoja, joissa on käynnistetty kursseja liikunnan, atk:n ja kädentaitojen aineryhmissä. Kyläyhdistyksille on tarjottu mm. sosiaalisen median koulutusta kylien oman tiedotustoiminnan kehittämiseksi. Opistolla on jo aiemmin ollut käytössä oma sähköinen oppimisympäristö, jota kielenopiskelijat ja kirjoittajaryhmät ovat käyttäneet. Vuonna 2011 opaskurssin yhteydessä otettiin käyttöön uusi oppimisympäristö Moodle. Opiskelijat osallistuvat kursseille yli kuntarajojen erityisesti näyttämötaiteissa ja myös kädentaitojen lyhytkurssit houkuttelevat osallistujia laajalta alueelta. Yhteistyöllä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa on löydetty uusia opiskelijoita. Maahanmuuttajille suunnatut kurssit ovat kasvattamassa tasaisesti suosiotaan. Tiedotusyhteistyö Erkki maahanmuuttajien ohjauskeskus -hankkeen, paikallisten yritysten sekä työja elinkeinotoimistojen kanssa auttaa maahanmuuttajia löytämään opiston kursseille. Haasteellisempia kursseja on voitu Tuntimäärien kehitys kunnittain/kaupunginosittain Alahärmä Evijärvi Kauhava Kortesjärvi Lappajärvi Ylihärmä Muu , , , , , toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi tästä sopii paikallisopaskurssi, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä alueen opasjärjestöjen sekä Kauhavan maakuntakorkeakoulun kanssa. Kyläyhdistyksiä ja muita järjestötoimijoita on huomioitu järjestämällä luennot yhdistyslaista sekä hyvän tapahtuman järjestämisestä keväällä Kohderyhmäkohtaista tiedottamista on toteutettu yhdessä Aisapari ry:n sekä Kauhavan maakuntakorkeakoulun kanssa. Keväällä 2011 järjestettiin etäyhteyden välityksellä seminaaritilaisuus yhteistyössä Maaseudun yhteistyöryhmän kanssa. Etelä- Pohjanmaan alueen kansalaisopistojen opistotapaaminen oli sekin Kauhavalla. Omien prosessien painopistealueiden mukaisesti päätoimisen henkilökunnan sekä tuntiopettajien osaamista ja asiantuntijuutta on tuettu kannustamalla osallistumaan oman alan koulutuksiin. Tuntiopettajille ja henkilökunnalle on järjestetty koulutusta pedagogisesta osaamisesta, ryhmän kanssa toimimisesta sekä sosiaalisesta mediasta. Kesälukukausi on löytänyt paikkansa opiston toimintaan: kesäkauden kursseja ovat mm. aikuisille suunnatut erilaiset liikuntakurssit, eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestettävät lasten, nuorten ja aikuisten leirit sekä lasten kädentaitokurssit. 2 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

5 II HALLINTO 1. KANNATUSYHDISTYS Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt (suluissa osallistumiset kokouksiin). Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kauhavalla Suomen Yrittäjäopistossa pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 11 edustajaa. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Syyskokous pidettiin Kauhavan Kortesjärvellä Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 sekä hallituksen jäsenet vuosiksi Kokouksessa tehtiin myös pieniä tarkennuksia yhdistyksen sääntöihin. Kokouksessa oli mukana 11 edustajaa. VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN EVIJÄRVI: Jokela Tarja (1) Vertanen Jonna Kultalahti-Byskata Tiina Takamaa Jani Latukka Asko (1) Konttila Juha KAUHAVA: Heikkilä Paavo (1) Saarijärvi Simo (1) Hietamäki Anna-Leena Skinnari Satu Karila Arja Sui-Tuomaala Hannele Karjalainen Annikka (1) Juntunen Anne Karling Carl-Gustav (2) Jokiaho Esa Kivikangas Jorma (2) Hautala Laine Kottari Mari-Elina Lähdemäki Kaisa Kujanpää Anne Yliluoma Marjatta Luoma Päivi Sjöblom Marjo Mölsä Harri Ikola Juhani Niemi Anna-Liisa (2) Puhtimäki Anna-Maija Paavola Eero(1) Pikkumäki Reijo Rantamäki Heidi Poltto Sisko (1) Sironen Anna-Maria (2) Saarijärvi Sirpa Syrjälä Pekka (1) Mattila Risto Takamaa Seppo Koski Osmo Virrankoski Ville (1) Mäkipernaa Hermanni Ylipelkonen Markku (2) Sillanpää Juhani 2. HALLITUS LAPPAJÄRVI: Honkaniemi Heikki Honkaniemi Vuokko (2) Puro Mikko Viitala Maarit (2) Murtoniemi-Rantakangas Raili Tiainen Virpi Mäkitarkka Ahti Hanhisalo Maria Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Muun muassa opiston ohjesääntö uudistettiin vastaamaan opistossa tällä hetkellä vallitsevaa käytäntöä ja myös yhdistyksen sääntöjen ajanmukaistaminen valmisteltiin. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ehdotti Järvilakeuden kansalaisopistolle vapaan sivistystyön yhteiseen konsortiohankkeeseen mukaan lähtemistä, mutta tätä ei pidetty tarpeellisena. Yhteistyötä voidaan tehdä myös ilman hallinnollisia rakenteita. Kansalaisopistojen liiton KoL:n liittokokoukseen Lappeenrannassa osallistuivat Päivi Lappinen, Mari Takamaa ja Leea Keto. Liittokokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, että kansalaisopistojen nykyinen rahoitusmalli tulee turvata ja että koulutuksen alueelliseen tasa-arvoon ja saa- vutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Myös opistojen rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa nähtiin tärkeänä. Leea Keto jatkaa KoL:n hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä on Lapuan kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén. Hallituksen kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimii rehtori Leea Keto. Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

6 Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2011, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Päivi Lappinen, puheenjohtaja (5) Kauhava: Anna-Liisa Niemi, varapuheenjohtaja (6) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (6) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula (4) Kauhava/Ylihärmä: Jorma Lammi (2) Lappajärvi: Hannu Övermark (4) Varajäsenet 2011 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari (1) Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (0) Kauhava Eero Paavola (0) Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari (1) Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö (0) Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (2) 3. Opiston toimistot vuonna 2011 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimii Suomen Yrittäjäopiston tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 (puh ). Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1. (puh ). Opiston kotisivuosoite on 4 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

7 III HENKILÖSTÖ Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Rehtorin osittaisen opintovapaan (60%) aikana si- jaisena toimi koulutus- ja kehittämissuunnittelija Mari Takamaa. Toimistosihteerinä Evijärvellä on Riitta Tähtinen ja Kauhavalla Pia Viinikka. Päätoimiset ja yhteiset opettajat Opintovapaalla ollut opiston päätoiminen teatteri-ilmaisun opettaja Hanna-Leena Metsävainio irtisanoutui tammikuussa ja kevään ajan sijaisena jatkoi Heidi Ylinen (o.s. Lepistö). Uudeksi päätoimiseksi teatteri-ilmaisun opettajaksi valittiin Aino Granlund, joka aloittaa toimessaan Teatterialan opetusta on hoidettu lukuvuonna tuntiopettajien voimin. Järvilakeuden kansalaisopis- ton, Evijärven koululaitoksen ja Keski-Pohjanmaan konservatorion yhteisenä musiikinopettajana toiminut Pekka Laitinen jäi eläkkeelle keväällä 2011, mutta hän on jatkanut vielä opiston tuntiopettajana. Yhteisestä musiikinopettajan virasta päätettiin luopua niin, että virka päättyy alkaen. Virkaa määräaikaisesti lukuvuoden hoitanut ja opiston tuntiopettajana pitkään toiminut Jari Rannanjärvi jatkaa opiston päätoimisena opettajana alkaen. Lappajärven koululaitoksen ja opiston yhteisen musiikinopettajan työsuhde jatkui osa-aikaisena vähentyneiden opetustuntien vuoksi vielä kevään ajan. Sopimus yhteisestä opettajan virasta päättyi Lappajärven musiikinlehtorin osa-aikaisessa virassa jatkoi lukuvuoden loppuun saakka Satu Lumiaho. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 130 vuoden 2011 aikana. Yhdistyksiä ja yrityksiä, joilta ostettiin kurssien pitoa ja ohjausta oli vuoden aikana 7. Muuta työvoimaa on käytetty mm. opintosetelien jakamisessa, luokkatilojen siivouksessa ja posliinitöiden polttamisessa sekä asiakaspalvelussa etenkin kurssi-ilmoittautumisten aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatu- ja kehittämishankkeessa tilapäistä työvoimaa on käytetty hankkeen toimintojen toteuttamisessa ja tiedottamisessa. Yhteensä palkkoja ja palkkioita maksettiin 193 henkilölle: määrään sisältyvät vakituisen ja tilapäisen henkilöstön sekä luennoitsijoiden ja tuntiopettajien palkat sekä kokousedustajien palkkiot. Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

8 IV TOIMINTA Opiston toimintaa seurataan erilaisten tunnuslukujen kautta, jotta keskeisten tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella myös pidemmällä aikavälillä. Tunnuslukujen seurannalla voidaan toimintaa suunnitella kohdennetusti. Seuraavassa on esitelty vuosien 2009, 2010 ja 2011 tulostavoitteet, keskeiset tun- nusluvut sekä toteumat. Keskeisiä tunnuslukuja seurataan vuosittain. Tulostavoitteet 6 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

9 1. Vuoden 2011 uutuuskurssit Keväällä 2011 panostettiin voimakkaasti erilaisiin lyhytkursseihin eri aineryhmissä. Kevätkauden monipuolisuudesta saatiin positiivista palautetta, mutta etenkin kädentaidoissa lyhytkursseja peruuntui yllättävän paljon. Suosituimpia uusista lyhytkursseista olivat miesten ruuanlaittokurssit, vähähiilihydraattisen ruokavalion luento, betonityökurssi ja kalligrafiakurssi. Pidemmistä kevätkauden kursseista menestyksekkäi- tä olivat pyöräspinningit ja lasten zumbatomicit. Kauhavalla järjestetyn maahanmuuttajien suomen kielen intensiivikurssin kautta saimme paljon uusia opiskelijoita. Syksyllä 2012 aloitti erikoisuutena pientuulivoimalan rakentamiskurssi, joka haasteellisuudestaan ja tarvikkeiden korkeasta hinnasta huolimatta innosti 15 miestä mukaan koko lukuvuoden kestävään projektiin. Syksyn lyhytkursseista suosittuja olivat sisustusmaalauskurssit sekä monipuoliset askartelu-, korunvalmistus- ja sisustustöiden kurssit. Syksyllä 2011 toteutuneen kyläkyselyn tulosten myötä uusia liikuntakursseja aloitettiin mm. Kortesjärven Pirttisessä, Lappajärven Karvalassa ja Ylihärmän Kankaankylällä. Kädentaitojen lyhytkursseja toteutettiin Kauhavalla Pernaalla, Oravassa ja Ylikylässä. 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 2.1. Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontuu toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Henkilökunnalla on käytössä myös intranet. Opiston tuntiopettajiin ollaan säännöllisesti yhteydessä opettajakirjeiden, sähköpostin sekä tapaamisten merkeissä. Lisäksi opisto tiedottaa erilaisista tapahtumista Facebook-sivujensa kautta. Opettajilla on käytössään opettajan opas; tietopankki johon on koottu tietoja opetustyön tueksi, ohjeita lomakkeiden täytöstä sekä kaikista kurssien pitämiseen liittyvistä käytännön asioista. Opas on saatavilla opiston kotisivuilta. Opetuksessa ja raportoinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuilta. Opettajakirjeet: Viikolla 11 lähetettiin opettajakirje, jossa informoitiin kurssisuunnittelun aikataulusta sekä ajankohtaisista asioista kuten kevään näyttelyistä, Hyppy-messuista sekä tulevasta opettajatapaamisesta. Opettajatapaamisia järjestettiin 3 kertaa vuoden kulu- essa. Kevätkauden päätöstapaaminen pidettiin Alahärmässä Hunurinjärvellä. Tapaamisessa kerrottiin sosiaalisen median käytöstä ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista (workshopit ja opettajien täydennyskoulutuskurssit). Opettajien ja henkilökunnan syystapaaminen pidettiin Kauhavan Kortesjärvellä Opettajuudesta ja opettajan pedagogisista perustaidoista luennoi Lapuan kansalaisopiston rehtori Terhi Sirén. Syyslukukauden päätöstilaisuus pidettiin Kauhavan Ylihärmässä Keskikankaan kotiseututalolla Opettajan kurssikuponkeja jaettiin syksyllä 2011 kaikille tuntiopettajille. Opettajan kurssikuponki oikeuttaa osallistumaan yhdelle opiston kurssille lukuvuoden aikana. Tavoitteena on sekä opettajien osaamispohjan laajentaminen sekä harrastuneisuuden tukeminen. Opettajakupongin hyödynsi kuluvana vuonna 9 opettajaa. Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

10 2.2. Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti Vuodenvaihteessa ilmestyi toisen kerran opiston omana painotuotteena Harrastamaan! -tiedotuslehti. Lehdessä olivat kaikki kevään ja kesän alkavat kurssit, uutuuskurssien puffijuttuja sekä opettajien henkilökuvia. Lehti jaettiin postitse kaikkiin talouksiin opiston toiminta-alueella. Lehden kustannuksia katettiin mainosmyynnillä. Lukuvuoden opinto-ohjelma Lukuvuoden opinto-ohjelma jaettiin syksyllä viikolla 35 postitse kaikkiin talouksiin. Kotisivut, lehdistö ja sosiaalinen media Ajantasainen tieto kursseista on aina saatavilla opiston kotisivuilla. Alkavista kursseista ja muista opiston tapahtumista tiedotetaan Järviseudun Sanomien, Komiat-lehden sekä Aviisin opistopalstoilla. Paikallislehtien kautta tiedotetaan myös erillisillä ilmoituksilla ja varsinkin lyhytkursseista mainoksilla kirjastoissa, kouluilla ja kaupoissa. Opisto hyödyntää tiedottamisessaan myös sosiaalista mediaa ja yhteistyökumppaneiden sähköpostilistoja. Syksystä lähtien opistolla on ollut käytössään myös Facebook- ja Wikipediasivut. Ilmoituksia ja lehtijuttuja vuonna 2011 oli yhteensä 60 kpl. muu tiedottaminen ja tapahtumat Opisto oli mukana tai yhteistyökumppanina erilaisissa messutapahtumissa: Kauhavan Puukko- ja käsityöfestivaaleilla oli oma näyttelyosasto ja lisäksi järjestettiin kaksi lyhytkurssia. Mukana oltiin myös Yrittäjäopistossa pidetyillä Rekry-messuilla. Alueen lukioitten järjestämillä Hyppy-messuilla esitettiin Väkihäjylä-jatkonäytelmän kolmas osa ja pidettiin kädentaitojen työpajoja. Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistojen rehtoreiden, henkilökunnan ja opettajien yhteisessä tapaamisessa Kauhavalla osallistujia oli yhteensä 45. Päivän aikana esiteltiin Järvilakeuden kansalaisopiston toimintaa sekä pidettiin workshop-tyyppisiä tilaisuuksia kansalaisopistoja koskettavien ajankohtaisten asioiden tiimoilta. Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu -seminaarissa varsinainen pääseminaari pidettiin Helsingissä, mutta sitä seurattiin nettiyhteyden kautta suorana lähetyksenä eri puolilla Suomea järjestetyissä lähiseminaareissa. Opisto toimi yhteistyökumppanina paikallisen Kauhavalla pidetyn lähiseminaarin järjestämisessä. Opiston kylätoimintaa esiteltiin Lapualla kyläseminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston kanssa. Kauhavalla ensimmäistä kertaa järjestettyyn SyysSoi-tapahtumaan opisto osallistui tarjoamalla luennon teatteri-improvisaatiosta. Luennoijana oli Eija-Irmeli Lahti. Tapahtumaviikon päävastuussa oli Härmänmaan musiikkiopisto ja mukana yhteistyössä olivat myös Kauhavan kulttuuritoimi ja seurakunta. Opiston toimintaa on pyydettäessä esitelty erilaisille ryhmille kuten pitkäaikaistyöttömille sekä Evijärven kunnan Comenius-hankevieraille. 8 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

11 3. Laatutyö Opiston strategiaa työstettiin vuoden 2011 aikana useissa henkilöstön ja hallinnon tapaamisissa ja aineistoa kerättiin myös muulla tavoin osana opiston laatu- ja kehittämistyötä. Kannatusyhdistyksen jäsenten näkemyksiä toteutuneesta fuusiosta, luottamushenkilötyöskentelystä, toiminnan suuntaamisesta ja kehittämisestä tiedusteltiin kyselyn avulla. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2011 postitse jaettuna kyselylomakkeena ja noin puolet edustajista vastasi kyselyyn. Vastausten mukaan fuusio on viety lävitse onnistuneesti ja opiston painoarvo alueellisena toimijana on kasvanut. Tiedottaminen yhdistymisestä on ollut riittävää ja opisto palvelee tasa-arvoisesti alueensa ihmisiä. Kurssivalikoimaa on pystytty monipuolistamaan. Opiston hallitusta ja henkilökuntaa kohtaan tunnetaan luottamusta, joskin jotkut kannatusyhdistyksen edustajat arvioivat omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi. Toiminnan suunnittelua ikäryhmien näkökulmasta pidetään tärkeänä. Erittäin tärkeänä pidetään yh- teistyötä alueen muiden oppilaitosten sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Syrjäkylät tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kannatusyhdistyksen jäsenille tärkeimpiä toiminnan arvoja ovat tasa-arvoisuus niin alueellisesta kuin ikänäkökulmasta. Usea vastaaja kiinnitti huomiota tarjonnan monipuolisuuteen ja opintojen kohtuulliseen hintatasoon; näin mahdollisimman moni löytää itseä kiinnostavia kursseja ja koulutusta ja myös pienituloisilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti. 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Koulutukseen osallistumisia oli vuonna 2011 yhteensä 30. Henkilökunnan ja LUottamushenkilöiden koulutukset Moodle-koulutus Lapualla 18.3.: Mari Takamaa ja Tanja Wetterstrand Some-koulutusta (sosiaalisen median koulutusta) Kauhavalla 23.3., Mari Takamaa, Pia Viinikka, Tuula Latomäki ja Riitta Tähtinen Koulutusta työsopimusasioissa 17.5., Mari Takamaa, Pia Viinikka ja Riitta Tähtinen KoL:in järjestämä aikuiskoulutusseminaari Sloveniassa , Leea Keto Erilaiset kädentaitokurssit kuten tilkkutyöt, kierrätys ja kirjonta,tuula Latomäki Innovaatioseminaari sekä liittokokous Lappeenrannassa , Leea Keto, Mari Takamaa ja Päivi Lappinen Henkilöstön ja hallinnon opintomatka Vanajaveden opistoon Hämeenlinnaan yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston kanssa, Järvilakeuden kansalaisopistolta 9 osallistujaa. Tuntiopettajien koulutukset Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen ja on tukenut seuraavia koulutuksia: Liikunnanohjaajakoulutukset (6 opettajaa), kieltenopettajien koulutus (1 opettaja), kädentaito- ja kuvataidekurssit (4 opettajaa). Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

12 5. Yhteistyö Toimipaikat Toimintasuunnitelmassa on kirjattu opistolle laajan yhteistyön tavoite eri toimijoiden (kunnat, oppilaitokset, yhdistykset, järjestöt, kaupalliset toimijat) kanssa. Tätä on toteutettu pitämällä yllä erilaisia suhdeverkostoja ja jatkamalla hyväksi havaittuja yhteistyömuotoja. Yhteistyön muodoista esimerkkeinä ovat kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilökunnan koulutus, kirjastojen kautta tapahtuva opintosetelien jakaminen, 4H-yhdistysten kanssa toteutettavat kesäleirit, Lappajärven kunnan kanssa toteutettavat lasten ja aikuisten kesäleirit, tiedottaminen, koulutuksen ja tapahtumien järjestäminen yhdessä Aisapari ry:n kanssa sekä koulujen tapahtumiin osallistuminen. Tärkeänä lisänä vuonna 2011 on Kauhavan maakuntakorkeakoulun kanssa tehty yhteistyö luentojen ja kurssien suunnittelussa ja tiedottamisessa ja erityisen merkittävänä kokonaisuutena opaskurssin suunnittelu ja toteutus lukuvuonna Yhdessä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa tarjottiin avoimen yliopiston opintoina sosiaalityön (25 op) kokonaisuutta. Ilmoittautuneita ei valitettavasti tullut riittävästi ja kokonaisuus jäi toteutumatta. Järviseudun kesälukio järjestettiin 16. kerran yhteistyössä Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin lukioitten sekä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kanssa. Kesälukio pidettiin Vimpelissä. Toimipaikkoja oli vuonna 2010 Alahärmässä 16, Evijärvellä 14, Kauhavalla 29, Kortesjärvellä 12, Lappajärvellä 16 ja Ylihärmässä 9. Yhteensä toimipaikkoja oli 96. Järvilakeuden kansa- laisopisto pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutettavuuden järjestämällä kursseja myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikkojen määrä pysyttelee edellisvuosien tasolla. Lappajärven kudontatila siirtyi Lappajärven kunnalta vuokrattuihin entisen leipomon tiloihin syyslukukauden 2011 alusta alkaen. Tilassa voidaan järjestää myös muita kädentaitojen kursseja. 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus , työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta opisto sai , josta 15 % osuus oli tarkoitettu hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä järjestelyihin. 20 arvoisia opintoseteleitä jaettiin 552 kappaletta. Seteleitä jaettiin kaikissa kunnissa ja kaupunginosissa suhteutettuna kunnan tai kaupunginosan asukaslukuun. Seteleiden jakaminen tapahtui yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa. Kauhavalla seteleitä jaettiin opiston toimistosta. Osa seteleistä suunnattiin suoraan erityisryhmille kuten maahanmuuttajille, vanhusväestölle ja oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Suuren kysynnän vuoksi setelit jaettiin ensimmäisenä päivänä loppuun. Saatujen kokemusten myötä opintosetelityyppisen avustuksen käyttöä tullaan uudistamaan. Kulttuuri- ja LIIKUntasetelit 2011 Opiskelijat käyttivät toimintavuonna erittäin aktiivisesti työnantajan kustantamia kulttuurija liikuntaseteleitä. Opistolla on sopimus kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ- Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Kulttuuri- ja kuntoiluseteleiden kelpoisuudesta opiston kursseille on tiedotettu syksyllä jaetussa opiston opinto-ohjelmassa sekä kotisivuilla. RJ-kuntoiluseteli Oy sekä Smartum Oy tiedottavat asiasta omien kanaviensa kautta. Opistopassi Syksyllä 2011 opistopassin hintaa korotettiin 120 euroon. Passin haltija on oikeutettu osallistumaan kaikille alle 50 arvoisille kursseille. Tiedot kursseista kerätään passiin, ja passit kerätään lukuvuoden päättyessä. Vuonna 2011 passin lunasti 86 henkilöä. 10 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

13 8. Ainealueittaiset tiedot Musiikki Kesällä 2010 järjestettiin Alahärmässä lasten ja nuorten musiikkileiri yhteistyössä 4H- yhdistyksen kanssa. Leirin loppukonsertti toteutettiin osana Häjyylyviikon ohjelmaa. Rockmusiikkileirille osallistui jälleen 35 lasta ja nuorta. Uutena kurssina aloitti Pelimannit Kortesjärvellä. Lasten ja nuorten bändikursseja käynnistettiin Lappajärvellä, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä. Musiikki Kurssit kpl 92 Toteutuneet tunnit 3245 Opiskelijoita 769 Kädentaidot Kurssivalikoima oli monipuolinen ja lyhytkurssien määrää kasvatettiin entuudestaan. Minna Mäkipernaan liityttyä tuntiopettajien kaartiin lyhytkurssien valikoimiin saatiin mm. korttiaskartelua, paperinarukursseja, valaisimen valmistamista sekä kursseja luonnonmateriaalien käytöstä sekä helmiaskartelusta niin sisustus- kuin koruteemalla. Lyhytkursseja kierrätettiin eri paikkakunnilla ja opiskelijat hakeutuivat lyhytkursseille usein myös yli kuntarajojen. Kahvipussikurssit jatkoivat voittokulkuaan ja lisäkursseja järjestettiin tarpeen vaatiessa. Kädentaidot Kurssit kpl 107 Toteutuneet tunnit 2911 Opiskelijoita 1187 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

14 Kuvataiteet ja muotoilu Lappajärvellä vietettiin kesällä 2011 kuvataideleirin 40. juhlavuotta. Leiri toteutetaan yhteistyössä Lappajärven kulttuuritoimen ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Lasten harrastusmahdollisuuksia lisättiin toteuttamalla 4 6 -vuotiaiden luovan kuvailmaisun kurssi Evijärvellä. Kuvataiteen lyhytkursseina toteutettiin Kauhavalla viikonloppukurssit sekä maalauksesta että piirtämisestä. Lasten ja nuorten kuvataidekurssit keräävät innokkaita harrastajia vuodesta toiseen useammalla paikkakunnalla. Kesällä 2011 toteutettiin kuvataideretki Vaasan saaristoon. Retki kokosi kuvataideharrastajia koko opiston toiminta-alueelta. Kuvataiteet ja muotoilu Kurssit kpl 66 Toteutuneet tunnit 1691 Opiskelijoita 745 Liikunta ja tanssi Liikunta- ja tanssikursseilla sekä tuntien että opiskelijoiden määrä kasvoi: tunteja oli vuoteen 2010 verrattuna 12 % enemmän ja opiskelijamäärä lisääntyi 11 prosenttia. Zumba säilytti suosionsa ryhmien koon ollessa jopa 80 opiskelijaa. Uutuuskurssina aloitti Kahvakuula, jota on ollut tarjolla Evijärvellä, Lappajärvellä, Alahärmässä ja Kortesjärvellä. Ropan rimmaus -kurssit ovat houkutelleet aiempaa enemmän osallistujia ja esimerkiksi Lappajärven Karvalassa aloittanut uusi ryhmä sai liikkeelle liki 40 osallistujaa. Evijärvellä pyöräspinning on löytänyt omat kannattajajoukkonsa ja kolme spinningryhmää 12 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

15 on pyörinyt täysilukuisina sekä keväällä että syksyllä. Liikunta ja tanssi Kurssit kpl 246 Toteutuneet tunnit 3738 Opiskelijoita 4899 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Taiteen perusopetus jatkui vuonna 2011 Kauhavalla ja Ylihärmässä. Keväällä 2011 Jaana Saarisen vetämä improvisaatioviikonloppu sai erittäin myönteistä palautetta. Kokemuksen innoittamana seuraavana syksynä järjestettiin Improkurssi Kortesjärvellä. Väkihäjylä-hankkeen esitykset ovat jatkuneet läpi vuoden ja vuonna 2010 hankkeen kautta toteutettua Teatterilaivaristeilyä jatkettiin opiston omana toimintana. Näyttämötaiteet ja KIRJALLIsuus Kurssit kpl 48 Toteutuneet tunnit 1931 Opiskelijoita 507 Kielet Lukuvuonna 2010 Järvilakeuden kansalaisopistossa opiskeltiin seuraavia kieliä: suomea, englantia, ranskaa, venäjää, saksaa, espanjaa, italiaa sekä viron kieltä ja kulttuuria. Maahanmuuttajien kielikurssit saavat jatkuvasti uusia osallistujia niin Evijärven kuin Kauhavan ryhmissä. Keväällä 2011 järjestettiin Ruotsin kielen intensiivikurssi yhteistyössä Pohjola-Nordenin kanssa. Kielet Kurssit kpl 49 Toteutuneet tunnit 1279 Opiskelijoita 552 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

16 9. Hanketoiminta Vuonna 2011 on toiminut useita hankkeita: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke ComTour, Opetus- ministeriön rahoittamat laatuja kehittämishankkeet sekä Aisapari ry:n rahoittamana Leader-hanke Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus. ComTour kylät maailmankartalle ComTour (A Community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism) on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Kansainvälisen hankkeen muut kumppanit ovat Skotlannista, Turkista, Latviasta (koordinaattorimaa) ja Espanjasta. Hankkeella voimaannutetaan aikuisväestöä, kyliä ja yhteisöjä löytämään paikalliset vahvuudet niin tarinat kuin fyysiset mielenkiintoiset kohteet, jotka voivat toimia myös matkailun kannalta paikallisina vetovoimatekijöinä. Hankkeen aikana järjestetään seminaareja osallistuvissa maissa. Hankeseminaarin toinen tapaaminen järjestettiin Latvian Jēkabpilsissä Tapaa- miseen osallistui opiston henkilökuntaa, opettajia ja opiskelijoita yhteensä yhdeksän. Kolmanteen Glasgowssa Skotlannissa järjestettyyn tapaamiseen osallistui Suomesta kymmenen henkilöä. Laatu- ja kehittämishankkeet: sosiaalista mediaa ja kylien aktivoimista Vuonna 2010 alkanutta laatuja kehittämishanketta on viety eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti. Käytännössä hankkeen toimenpiteet saatiin loppuun syksyn 2011 aikana. Hankkeen toimintoja olivat mm. uusien kurssien tuominen kylille ja kylien aktivoiminen kurssien ideoinnissa, sosiaalisen median käyttö, opiston oman tiedotuksen kehittäminen sosiaalisen median välineiden avulla sekä uusien apuvälineiden (esim. Moodle) hyödyntäminen opettamisen ja opiskelun tukena. Keväällä 2011 saatiin rahoitusta uuteen laatu- ja kehittämishankkeeseen, joka sisällöllisesti ja toiminnallisesti on jatkoa edelliselle hankkeelle. Vuoden 2011 aikana uuden hankkeen puitteissa on toteutettu hallinnon ja henkilökunnan opintomatka Vanajaveden opistoon yhdessä Lapuan kansalaisopiston kanssa sekä sosiaalisen median luentoja kyläyhdistyksille. 14 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

17 Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus Väkihäjylä on Aisaparin rahoittama Leader-hanke. Hankkeen päätoimintona vuonna 2011 oli yhteisen jatkonäytelmän kirjoittaminen ja esittäminen. Kuusiosaisen näytelmän neljä ensimmäistä jaksoa esitettiin vuonna 2011 Alahärmässä, Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Esityksien elävästä musiikista vastasi opiston kevyen musiikin yhtye Blackbirds. Näytelmässä roolihahmot pysyvät samoina, mutta esittäjät vaihtuvat jaksosta toiseen. Vuonna 2011 jatkonäytelmän tekemiseen osallistui yhteensä noin 70 näyttelijää ja kirjoittajaa. Katsojia jatkonäytelmä sai yhteensä lähes 600. Kukin jakso esitettiin kaksi kertaa lukuun ottamatta Kauhavan jaksoa, joka esitettiin vain kerran Hyppymessujen yhteydessä. Hankkeeseen sisältyi myös koulutusta kuten kirjailija Heikki Luoman ja näyttelijä Jaana Saarisen vierailut. Yhteistyössä Lapuan kaupungin hallinnoiman Kulttuuriaurinko-hankkeen kanssa tehtiin opintomatka Espanjaan teatterifestivaaleille. Opintomatkaan liittyen tehtiin yhteistyössä lapualaisten ja kortesjärveläisten teatteriharrastajien kanssa kuunnelma Muistoseurat, jota esitettiin Radio Finlandiassa Espanjan Aurinkorannikolla teatterifestivaalien aikana. Opintomatkalle osallistuneilla oli teatterifestivaaleilla omaa ohjelmaa. Teatteritervehdys Järvilakeudelta ja Lapualta Costa del Solin festivaaleille 2011 Täältä tullaan! Kuunnelma Muistoseurat Käsikirjoitus Leea Keto, ohjaus Eija-Irmeli Lahti, äänitys Pekka Pohjoispää, tuottaja Järvilakeuden kansalaisopisto, kesto min. Miesten juttuja Ideoinut työryhmä. Kesto n. 30 minuuttia. Totta ja tarua miehenä olemisesta. Pohjalainen kolmiodraama Kuinka siinä oikein kävikään? Ideoinut työryhmä. Kesto n. 15 min. Pienoisnäytelmä Esimerkkikylä Käsikirjoitus Rauha Knuuttila. Kesto n. 30 minuuttia. Maaliman paras sketsishow Kesto n. 25 min Sketsishow, joka ei jätä ketään kylmäksi. Monikasvoinen pläjäys pidentää elämää takuuvarmasti ainakin 4,5 minuuttia! Hyvän tuulen hanke Kulttuuriaurinko/Lapuan kaupunki Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

18 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi osaamis- ja kehittämiskartoituskäytänteitä. Vuoden 2011 aikana toteutettiin laajuudeltaan kahden opintopisteen mittainen koulutusjakso. Hankkeelle haettiin jatkorahoitusta ja koulutus laajennettiin koskemaan koko vapaan sivistystyön henkilöstöä. Koulutustilaisuuksia on järjestetty syksyn 2011 aikana jatkuen vuoden 2012 syksyyn asti. Joulukuussa 2011 ohjausryhmä on tehnyt uuden hankehake- Järvilakeuden kansalaisopisto on osallisena koulutus- ja kehittämishankkeessa, jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan opisto. Hankkeella rakennetaan vapaan sivistystyön täydennyskoulutusverkostoa Etelä-Pohjanmaalle ja vahvistetaan tätä kautta vapaan sivistystyön asemaa koulutuskentällä. Hankkeen myötä tuetaan tuntiopettajien omaehtoista koulutushalukkuutta sekä luodaan muksen, jossa koulutuskäytäntöä jatketaan keskittyen mentorointikäytännön kehittämiseen sekä ainekohtaisten ryhmien muodostamiseen. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Ilmajokiopisto, Jalasjärven kansalaisopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Kurikan kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto sekä Seinäjoen kansalaisopisto. 10. Muuta toimintaa Opiston toimintakauden päättyessä keväällä 2011 toteutettiin erilaisia tapahtumia eri puolilla toiminta-aluetta. Evijärvellä oli kevyen laulumusiikin opiskelijoiden konsertti, mieskuoron konsertti, kädentaitojen näyttely taidetila Tiirassa sekä ikoninäyttely Säästövirran kiinteistön näyteikkunoissa. Lappajärvellä pidettiin kädentaitojen näyttely kudontatilan ikkunoissa sekä avoimet ovet ja lisäksi järjestettiin Lappajärven kuoron ja kevyen musiikin orkesterin yhteiskonsertti. Kauhavalla oli kädentaitojen viikonloppunäyttely, yksinlaulajien ja Lakeuskuoron konsertti sekä lasten ja nuorten teatterifestivaalit. Alahärmässä toteutettiin kädentaitonäyttely Häjyyly-tapahtuman yhteydessä sekä lasten ja nuorten musiikkileirin konsertti. Kortesjärvellä pidettiin bändikurssilaisten konsertti ja lisäksi järjestettiin kädentaitonäyttely Suvipäivien yhteydessä. Eri teatteriryhmät esittivät useita näytöksiä kevään ja kesän aikana eri puolilla toimintaaluetta. Musiikin ryhmillä oli niinikään useita itsenäisesti järjestettyjä esiintymisiä ja konsertteja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä toimintakauden aikana. 16 Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2011

19 KOKO KANSAN SIVISTÄJÄ Asukaspohja n Alueen väestöstä 21% opiskelijoitamme Opiskelijoita vuonna 2011 noin Osallistumisia vuonna 2011 noin kpl Kursseja lukuvuodessa noin 700 Kaksi toimistoa ja noin 100 toimipaikkaa: koulut, kylätalot, nuorisoseurat, urheilutalot Kauhavan toimisto Kauppatie KAUHAVA puh Evijärven toimisto Kauppatie EVIJÄRVI puh Ota yhteyttä: Rehtori Leea Keto Puh: matkapuhelin Kurssisuunnittelija Koulutus- kehittämissuunnittelija Mari Mari Takamaa Puh ja hankevastaava Toimistosihteeri Riitta Tähtinen Puh: Toimistosihteeri Pia Viinikka Puh KAUHAVA EVIJÄRVI LAPPAJÄRVI Tekstiilityönopettaja Tuula Latomäki Puh Lisäksi opistossa palvelevat: Aino Granlund, Lisäksi päätoiminen opistossa palvelevat: teatteri-ilmaisun opettaja alkaen, Jari Rannanjärvi, Evijärven kunnan Aino ja Granlund, Järvilakeuden päätoiminen kansalaisopiston yhteinen musiikinopettaja teatteri-ilmaisun ja opettaja yli sata eri alojen tuntiopettajaa Opettajien alkaen, yhteystiedot saa tarvittaessa opiston toimistoista. Jari Rannanjärvi, Evijärven kunnan ja Järvilakeuden kansalaisopiston yhteinen musiikinopettaja ja yli sata eri alojen tuntiopettajaa. Opettajien yhteystiedot saa tarvittaessa opiston toimistoista.

20 Kansalaisopisto reagoi nopeasti koulutustarpeisiin! OPISTOMME ARVOT Elinikäinen oppiminen Yhteiskunnallinen eheys Tasa-arvo Aktiivinen kansalaisuus Luovuus Yhteistyö Lyhytkursseilta vaihtelua arkeen! Uusi ote elämään! Harrastaminen on muodikasta! Harrastukset edistävät kansanterveyttä!