TARJOUSPYYNTÖ YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 7.2.2011 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ YLEISTÄ Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hanke- ja työelämäpalvelut koordinoi ja ohjaa WinNovan hanketoiminnan kokonaisuutta, joka muodostuu kymmenistä kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista. Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallinnoima NovaNet-projekti on Manner-Suomen ESR-ohjelman (Länsi-Suomen suuralueosio) toimintalinja 2:een (työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy) kuuluva projekti. Lisätietoja ohjelmasta ja toimintalinjasta osoitteessa WinNovan sisäisen arvioinnin, itsearvioinnin sekä ohjausryhmän suorittaman jatkuvan arvioinnin lisäksi hankkeessa toteutetaan ulkoinen arviointi. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjouksia ulkoisen hankearvioinnin toteuttamisesta NovaNet-projektissa. Hanketta toteutetaan Satakunnan alueella. Rahoittava viranomainen on Satakunnan ELY-keskus. NovaNet-projektin tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa/osia tai ammatillisia opintoja uusissa oppimisympäristöissä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Opiskelijoille luodaan sosiaalisen median keinoin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimispolkuja sekä tuetaan sosiaalisen median keinoin tutkintojen suorittamista. Projektin aikana kehitettävät, joustavat sosiaalisen median mahdollistamat oppimisympäristöt mallinnetaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen pilotoitavaksi (nuorille aikuisille suunnatut työvoimakoulutukset). Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset, mm. Satakunnan työpajoilla olevat nuoret sekä vailla ammatillista koulutusta olevat työttömät työnhakijat. Hanketta toteutetaan sekä Porissa että Raumalla tiiviissä yhteistyössä Satakunnan työpajojen, työ- ja elinkeinotoimistojen, työvoiman palvelukeskusten sekä muun yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat mm. WinNovan henkilöstö sekä työpajojen henkilöstö esim. projektin tuottaman sosiaalisen median koulutukseen osallistumisen kautta.

2 Lisätietoja projektista saatavilla rakennerahastotietopalvelusta https://www.eura2007.fi/rrtiepa tekstihaun hakusana: novanet. 2. HANKINNAN KUVAUS 2.1. Arvioinnin sisältö ja menetelmät Arviointitarjouspyyntö koskee NovaNet-projektin ulkoista arviointia. Tarjouskilpailun tavoitteena on käynnistää kehittävä/konsultatiivinen, projektin sekä arvioijien yhteistyöhön sekä vuorovaikutteisuuteen perustuva, projektin tuloksellisuutta ja projektitoimijoiden oppimista edistävä arviointi. Arvioinnin aikajänteenä on projektin koko elinkaari. Arvostamme osallistuvaa/osallistavaa työotetta ja projektin some-työskentelyyn osallistumista. Arvioinnin avulla halutaan saada projektille ja hallinnoijalle tietoa siitä mitä projektisuunnitelmassa kuvatun toiminnan kehittäminen edellyttää hallinnoijan ja eri sidosryhmien näkökulmasta miten projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuvat millaiset toimenpiteet tai toiminnot ovat vaikuttavia miten projektin kokemuksia ja tuloksia voidaan välittömästi hyödyntää WinNovan toiminnassa (asiakas- ja kehittämistyö). Lisäksi halutaan arviointitietoa projektiprosessista kokonaisuudessaan, arvioinnin kokoavat johtopäätökset, konkreettisia kehittämissuosituksia sekä konkreettisia ehdotuksia projektiin kytkeytyvän laajemman viitekehyksen yleiseksi kehittämiseksi. Arvioijien oletetaan käyttävän arvioitavan projektin toiminnan luonteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisia ja parhaiten soveltuvia, monipuolisia arviointimenetelmiä. Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen arviointitiedon keruussa katsotaan tarjoajalle eduksi. Arvioinnin tavoitteena on saada viiveetöntä, välittömästi käyttöön perustuvaa tietoa projektin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi

3 vaikuttavien toimintaprosessien selvittämiseksi hyvien ja huonojen käytänteiden selvittämiseksi toimeenpanon kriittisten pisteiden selvittämiseksi toimenpiteiden ja prosessien tarkoituksenmukaisuuden ja osuvuuden lisäämiseksi projektin kehittämisotteen vahvistamiseksi suhteessa keskeisiin asiakasryhmiin projektissa toteutettavien/toteutettujen vakiinnutettavien toimintamallien, menetelmien ja tuotteiden kehittämiseksi projektin tuotosten hyödyntämis- ja levittämisprosessin toimivuuden varmistamiseksi. Arvioinnin odotetaan tuottavan hyödynnettävää tietoa projektin toiminnan ja prosessien kehittämisessä. Arvioijalta odotetaan projektin kokonaistilanteeseen liittyvää analysointia ja valmiutta kehittävään vuorovaikutukseen arvioijan ja arvioitavien kohteiden välillä. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään projektin asiakasja kehittämistyössä, projektin sisäisten toimintaprosessien kehittämisessä sekä hankkeiden välisessä verkostoitumisessa Arvioitava projekti Ulkoisen arvioinnin kohteena on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallinnoima NovaNet-projekti, joka kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinja 2:een. Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue on Satakunta sisältäen seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Köyliö, Luvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori, Rauma, Säkylä ja Ulvila. Rahoittava viranomainen on Satakunnan ELYkeskus. Projektin toteutusaika on ja kokonaisbudjetti n euroa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset, mm. Satakunnan työpajoilla olevat nuoret sekä vailla ammatillista koulutusta olevat työttömät työnhakijat. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat työpajojen ja WinNovan henkilöstö sekä muut yhteistyöverkoston toimijat. Lisätietoja projektista saatavilla rakennerahastotietopalvelusta https://www.eura2007.fi/rrtiepa tekstihaun hakusana: novanet.

4 Yhteyshenkilö WinNova, Jonna Malmivuori, p Katso myös tarjouspyynnön luku 1. YLEISTÄ Muuta Osatarjousta ei oteta huomioon.

5 3. HANKINNAN VAATIMUKSET 3.1. Sisältövaatimukset Tarjoukseen tulee sisältyä arviointisuunnitelma (arvioinnin toteuttamisen kuvaus, työvaiheet, arviointimenetelmät, arviointiaineistot, muut tiedonkeruumenetelmät) arvioinnin toteuttajien osaamisen kuvaus tehtävänannon kannalta (toteuttajan ammattitaito ja keskeiset referenssit, henkilökohtaiset CV:t, mahdollisten alihankkijoiden kompetenssi ja referenssit sekä työpanos) kustannusarvio eriteltynä kululajeittain. Vähintään seuraavat kululajit yksilöitävä: henkilöstökulut (henkilöt ja työpanoksen määrä), ostopalvelut ja matkakulut Arvioinnin tulee sisältää seuraavat kokonaisuudet I väliarviointiraportti projektin käynnistämisvaiheesta (suunniteltu 10/2011) II väliarviointiraportti (suunniteltu 4/2012) III väliarviointiraportti (suunniteltu 10/2012) IV arviointiraportti (loppuraportti, suunniteltu 4/2013) Arviointiraporttien sisältöä koskevat vaatimukset on esitelty tarjouspyynnön kohdassa 2.1. (Arvioinnin sisältö ja menetelmät). Raportoinnin tarkempi aikataulutus sovitaan hankintasopimuksen tekovaiheessa. Lisäksi arvioinnin käynnistyessä tuottajan odotetaan järjestävän arvioinnin aloituskokouksen tms. esittelyn vuorovaikutteisena tilaisuutena. Lisäksi tuottajan on osallistuttava tilaajien erikseen määrittelemiin tilaisuuksiin arvioinnin aikana ja esittelemään erikseen yksilöidyissä tilaisuuksissa ulkoiseen arviointiin liittyviä asiakokonaisuuksia. Tilaisuuksien määrä pyydetään yksilöimään tarjouksessa. Arvioitsija luovuttaa arviointiraportin paperitulosteena ja sähköisessä muodossa tallennettuna tilaajalle. Tiedostomuodosta sovitaan yhteisesti. Lisäksi arvioitsija laatii väli- ja loppuraportit keskeisistä huomioista ja toimenpidesuosituksista

6 erikseen sovitulla tavalla. NovaNet-projektilla on raportin tulosten hyödyntämisoikeus esim. internetissä julkaistavaksi Arvioijien kelpoisuusvaatimukset Arvioijan tulee olla ammatillisesti, tiedollisesti ja taidollisesti pätevä toteuttamaan hankittava työ. Lisäksi arvioijalla on oltava riittävät taloudelliset resurssit tehtävän toteuttamiseen. Arviointitehtävän suorittaminen perustuu henkilökohtaiseen tai useamman henkilön yhteiseen työpanokseen, jonka vuoksi toteuttajalla on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus vastaavanlaisten kehittämisohjelmien ja ESRprojektien arvioinnista. Palveluntuottajalla tulee olla useampia referenssejä vastaavasta tai vastaavanlaisesta toiminnasta. Tarjoukseen on liitettävä arvioinnista vastaavan työryhmän keskeiset osaamisalueet (yleinen ja erityisesti some-asiantuntijuus) ja jokaisen osallistuvan henkilön osalta CV, joka yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi Sopimusaika Sopimusajat tulee määritellä tarjouksessa. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään saakka Muuta Tarjous on tehtävä suomen kielellä. 4. TARJOUKSEN HINNOITTELU Tarjouksessa on ilmoitettava tarjottavan palvelun arvolisäverollinen hinta. Tarjoushinnan on oltava kiinteä koko sopimuskauden ajan. Kiinteän kokonaishinnan tulee sisältää kaikki tässä tarjouspyynnössä määritellyt hankinnan kohteeseen liittyvät asiat, kuten henkilöstökustannukset ja palvelua koskevat yleishallinto-, materiaali-, tiedonhankinta- ja muut kustannukset. Matkakulut sisältyvät kokonaishintaan. Tarjoushinnassa tulee eritellä, mistä tekijöistä ja miten tarjouksen kokonaishinta muodostuu.

7 Ulkoiseen arviointiin on käytettävissä enintään euroa. 5. TARJOUKSEN ARVIOINTI JA HYVÄKSYMINEN Tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arviointikriteereinä ovat tarjoushinnan lisäksi arviointisuunnitelma ja arvioinnin toteuttajien osaamisen kuvaus. Arviointisuunnitelma tulee toimittaa erillisenä liitteenä tarjouksen mukana. Valintaperusteet, niiden tarkemmat perustelut ja pisteytykset (painoarvot) ovat: Arviointisuunnitelma 40 pistettä (40 %) tarjouspyynnössä kuvatun tehtävän luonteen, sisällön ja tavoitteiden ymmärtäminen perehtyneisyys arvioitavan hankkeen sisältöön, tavoitteiden ja toimeenpanon tuntemus arviointisuunnitelman realistisuus, toteuttamiskelpoisuus ja tarkistuksenmukaisuus annetun tehtävän toteuttamisen kannalta sosiaalisen median hyödyntäminen arvioinnissa Arvioinnin toteuttajien osaaminen 30 pistettä (30 %) toteuttajien koulutus, kokemus ja referenssit some-asiantuntijuus työn organisointi Tarjoushinta 30 pistettä (30 %) hinnan määräytymisperusteet työn yksikköhinnat

8 Hinnan ja arviointiin käytettävien henkilöstökustannusten tulee olla realistisia suhteessa suunnitelmaan. Arvioinnin toteutus Jokaisesta osa-alueesta voi saada maksimipisteitä yllä esitetyn mukaisesti. Hinnan painoarvot pisteytetään siten, että halvin tarjoushinta saa 30 pistettä. Muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan tarjoushintaan kaavalla halvin tarjous/tarjous * 30. Laadullisten arvioinnin kohteiden (arviointisuunnitelma, arvioinnin toteuttajien osaaminen) osalta pisteytys tehdään arviointityöryhmässä. Pisteet määräytyvät arviointityöryhmän antaman keskiarvon mukaan kokonaisluvuiksi pyöristäen. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan toimittajaksi. Pisteytyksen tulos ilmoitetaan päätöksenteon yhteydessä. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjouspyyntöä vastaamattomat ja/tai puutteelliset tarjoukset hylätään. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. 6. TOIMITUS- JA MUUT EHDOT Ulkoisen arvioinnin on oltava valmis hankintasopimuksen tekovaiheessa määriteltävään määräaikaan mennessä (suunniteltu 4/2013). Väliarviointeja koskevat suunnitellut määräajat tarkennetaan hankintasopimuksen tekovaiheessa. Arvioinnista tehdään hankintasopimus tilaajan ja arvioinnin tuottajan välillä. Arviointityö maksetaan erikseen sovittavissa jaksoissa. Maksatusaikataulu sovitetaan arviointisuunnitelman vaiheistuksen toteuttamiseen. 7. TARJOUSPYYNNÖN LISÄTIEDOT Mahdolliset ulkoisen arvioinnin hankintaa koskevat lisätiedot pyydetään jättämään mennessä osoitteeseen

9 Lähetetyt kysymykset ja niihin vastaukset esitetään Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan internet sivulla osoitteessa 8. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova NOVANET PL PORI Asiakirjojen julkisuus Julkisuuslain mukaan hankinta-asiakirjat ovat julkisia, kun päätös on tehty ja päätöspöytäkirja allekirjoitettu. Hinta ei ole salainen. Mikäli hankinta-asiakirjoihin liittyy salassa pidettäviä asioita, tulee ne tarjouksessa selkeästi ilmoittaa erillisellä liitteellä. 9. TARJOUKSEN LIITTEET Tarjoukseen on erikseen liitettävä (tarjousta ei voi jättää ilman ko. asiakirjoja) referenssiluettelo vastaavanlaisista toteutuksista arviointiin osallistuvien CV:t (jos arviointiin osallistuvia on useampia, CV:t yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi) arviointisuunnitelma (vapaamuotoinen) selvitys mahdollisista alihankkijoista

1. SAMK 2. HANKINNAN KUVAUS

1. SAMK 2. HANKINNAN KUVAUS TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 6 ) 1. SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6500 opiskelijan ja 500 asiantuntijan monialainen, kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Toimialoja on kolme; liiketoiminta ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. LAPIN AMMATTIOPISTO/ Tatja Karvonen Lapin Letka hanke Jokiväylä 9 96300 Rovaniemi

TARJOUSPYYNTÖ. LAPIN AMMATTIOPISTO/ Tatja Karvonen Lapin Letka hanke Jokiväylä 9 96300 Rovaniemi LAPIN AMMATTIOPISTO/ Tatja Karvonen Lapin Letka hanke Jokiväylä 9 96300 Rovaniemi TARJOUSPYYNTÖ Lapin Letka - sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä -hankkeen ulkoinen

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VARSINAISSUOMALAISET NAISET NOUSUUN! - PROJEKTIN HARJOITUSYRITYSVALMENNUKSEN TOTEUTTAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ VARSINAISSUOMALAISET NAISET NOUSUUN! - PROJEKTIN HARJOITUSYRITYSVALMENNUKSEN TOTEUTTAMISESTA Turun kesäyliopisto/ Varsinaissuomalaiset naiset nousuun! TARJOUSPYYNTÖ VARSINAISSUOMALAISET NAISET NOUSUUN! - PROJEKTIN HARJOITUSYRITYSVALMENNUKSEN TOTEUTTAMISESTA 1. Yleistä projektista Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen lähiruuan tuottajien ja julkisten keittiöiden välille Pirkanmaalla

Toimintamallin kehittäminen lähiruuan tuottajien ja julkisten keittiöiden välille Pirkanmaalla TARJOUSPYYNTÖ 5.10.2011 HANKINNAN NIMIKE Toimintamallin kehittäminen lähiruuan tuottajien ja julkisten keittiöiden välille Pirkanmaalla Ahlmanin koulun Säätiön hallinnoima Parasta Pöytään Pirkanmaalta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2012 Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kuvaus

Hankinnan kohde ja kuvaus sivu 1(8) Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella -selvitystyö Vantaan kaupungin

Lisätiedot

1. Valmistelut ulkoisen arvioinnin tilaamiseksi

1. Valmistelut ulkoisen arvioinnin tilaamiseksi ULKOISEN ARVIOINNIN TILAAMISEN TARKASTUSLISTA Tarkistuslistan avulla tilaaja voi seurata ja jäsentää ulkoisen arvioinnin tilaamisen prosessin etenemistä. Taulukkomuotoon kirjatun tarkistuslistan kohdat

Lisätiedot

25.6.2012. TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi

25.6.2012. TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ Svärdfeltin ampumaradan ympäristötutkimus ja ympäristötekninen konsultointi 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 2. TYÖOHJELMA Sipoon kunta, Kehittämis- ja kaavoituskeskuksen kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan kolmannen aallon tueksi järjestetään Opetushallituksen koordinoimaa täydennyskoulutusta, josta pyydetään tarjousta.

Kehittämistoiminnan kolmannen aallon tueksi järjestetään Opetushallituksen koordinoimaa täydennyskoulutusta, josta pyydetään tarjousta. TARJOUSPYYNTÖ 5.12.2008 Dnro 41/021/2008 Hankintailmoitus, julkaistu Hilma-portaalissa 10.12.2008 pyytää tarjousta Joustavan perusopetuksen (JOPO ) toiminnan kehittämistä tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ 1/5 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laadinnasta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN HANKINTA ESPOON KAUPUNGIN TERVEYSASEMA-HANKKEESEEN

YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN HANKINTA ESPOON KAUPUNGIN TERVEYSASEMA-HANKKEESEEN TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN HANKINTA ESPOON KAUPUNGIN TERVEYSASEMA-HANKKEESEEN Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta terveysasema-hankkeeseen. Espoon kaupunki

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN

KOTIHOIDON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN 1 (12) KOTIHOIDON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS Janakkalan kunta pyytää tarjoustanne kotihoidon palveluiden tuotteistamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Tarjouspyyntö. Tekesin asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäminen

Tarjouspyyntö. Tarjouspyyntö. Tekesin asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäminen Tarjouspyyntö 22.10.2014 Tarjouspyyntö Tekesin asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisen toimintatavan kehittäminen Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI-00101 Helsinki,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN

TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN 1. Hankintayksikkö Tämän tarjouspyynnön hankintayksikkö on Heinolan kaupunki, konsernihallinto

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

ESR-RAHOITUSTA HAETTAVANA KAINUUSSA. kevät 2012

ESR-RAHOITUSTA HAETTAVANA KAINUUSSA. kevät 2012 ESR-RAHOITUSTA HAETTAVANA KAINUUSSA Hakuohjeistus ESRprojektien hakijoille, kevät 2012 6.2.2012 2 MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMA Euroopan sosiaalirahasto on EU:n rakennerahasto, joka osarahoittaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU 11.4.2011

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU 11.4.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU 11.4.2011 Oulunkaaren kuntayhtymä OSKU- osaava kuntapalvelutoimisto hanke 1.4.2009 29.2.2012 Sisällys 1. Hankkeen nimi... 3 2. Tarjouspyynnön kohde... 3 3.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 16.3.2015. TYÖTERVEYDENHUOLTOPALVEUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille sekä tytäryhtiölle

TARJOUSPYYNTÖ 16.3.2015. TYÖTERVEYDENHUOLTOPALVEUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille sekä tytäryhtiölle TYÖTERVEYDENHUOLTOPALVEUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille sekä tytäryhtiölle TAUSTATIETOA Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n päärahoittajina ovat Lahden kaupunki, Hollolan

Lisätiedot

Tavoitteena on solmia palveluntuottajan / -tuottajien kanssa sopimus loppuvuodeksi 2011.

Tavoitteena on solmia palveluntuottajan / -tuottajien kanssa sopimus loppuvuodeksi 2011. TARJOUSPYYNTÖ 1(6) MARKKINOINTIVIESTINNÄN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1. Taustaa Karkkilan kaupungin elinkeinopalvelut vastaa kaupungin markkinoinnista, johon kuuluvat yleismarkkinointi, asumisen markkinointi

Lisätiedot

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELLJT: VUOROVAIKUTUSOSAAMIN EN, 3 OSA ALUETTA, PUITEJÄRJ ESTELY

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELLJT: VUOROVAIKUTUSOSAAMIN EN, 3 OSA ALUETTA, PUITEJÄRJ ESTELY r~ ~ 26. 10.2012 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELLJT: VUOROVAIKUTUSOSAAMIN EN, 3 OSA ALUETTA, PUITEJÄRJ ESTELY Hankintayksikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla

T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla TARJOUSPYYNTÖ ISO 9001 laatujärjestelmän/toimintakäsikirjan/sovelluksen rakentamisen ohjaus- ja konsultointipalvelu

Lisätiedot

Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 2317/230/2008

Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 2317/230/2008 Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEKSI JA TIEDOTUSAINEISTON TUOTTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille

Työnohjausmuodot: yksilötyönohjaus ryhmätyönohjaus työyhteisön työnohjaus yksilötyönohjaus esimiehille ryhmätyönohjaus esimiehille 1 Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut (puitejärjestely) 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohteet: Nurmijärven kunnan sivistystoimi hankkii tällä tarjouspyynnöllä eri

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot