SISÄLLYS. N:o 913. Asetus. Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 913. Asetus. Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 913 Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 7 :n muuttamisesta Asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna Maa- ja metsätalousministeriön päätös lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta N:o 913 Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 1 Vilnassa 18 päivänä maaliskuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä huhtikuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 24 päivänä syyskuuta 1997, tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu. 2 Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen on Suomessa keskusrikospoliisi. Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 3 Suomen viranomaiset antavat Liettuan viranomaisten pyynnöstä oikeusapua rikosasioissa siten kuin sopimuksessa on määrätty ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa (4/1994) sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa asetuksessa (13/1994) säädetään. 4 Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta Ulkoasiainministeri Tarja Halonen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 72/1997)

2 3588 N:o 914 Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Työministerin esittelystä säädetään työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (23/1997) 8 :n nojalla: 1 Työministeriön määräämän työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisena toimii pientyönantajien palvelukeskus. 2 Keskus voi työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa hoitaa ennakkoperintälain (418/1959) mukaan toimitettavia ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja muita työnantajan työsuhteen perusteella suoritettavia maksuja koskevan maksuliikenteen sekä suorittaa palkanlaskennan ja -maksun, jos työnantaja on yritys, jossa on enintään kolme työntekijää. Keskus voi lisäksi neuvoa työnantajia maksuliikenteen hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -maksussa. 3 Keskuksen palvelut ovat maksullisia. Maksujen suuruus vahvistetaan valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Helsingissä 3 päivänä lokakuuta Keskuksen päällikönä on toimistonjohtaja. Toimistonjohtajan on johdettava toimintaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asettamien, keskuksen ja työvoimaosaston välisiin neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti. 5 Keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee toimistonjohtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on annettu työjärjestyksellä. 6 Keskuksen työjärjestyksessä annetaan määräykset keskuksen tarkemmasta organisaatiosta ja tehtäväjaosta. Keskuksen työjärjestyksen vahvistaa keskus. 7 Keskuksen toimistonjohtajan nimittää työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto. Keskuksen työjärjestyksen vahvistaa keskus. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 8 Tarkemmat säännökset tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö. 9 Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta Työministeri Liisa Jaakonsaari

3 3589 N:o 915 Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 7 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Työministerin esittelystä muutetaan työministeriöstä 25 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (234/1994) 7 :n 1 momentti seuraavasti: 7 Kelpoisuusvaatimuksena on: 1) kansliapäälliköllä ja kansliapäällikön sijaisena toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja työpolitiikan kysymyksiin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; 2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; 3) apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä 4) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Työministeri Liisa Jaakonsaari

4 3590 N:o 916 Asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Ympäristöministerin esittelystä lisätään 14 päivänä helmikuuta 1997 annettuun luonnonsuojeluasetukseen (160/1997) uusi 23 a seuraavasti: 6 luku Erinäiset säännökset 23 a Hyväksytyt rajanylityspaikat uhanalaisten lajien yksilöiden maahantuonnissa ja maastaviennissä Luonnonsuojelulain 44 a :ssä tarkoitetut hyväksytyt rajanylityspaikat luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 tarkoitettujen eläinten, niiden osien tai johdannaisten maahantuonnissa Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) sekä maastaviennissä kolmansiin maihin ovat: 1) Helsinki, satama; 2) Helsinki-Vantaan lentoasema; 3) Vaalimaa; 4) Kilpisjärvi; 5) Raja-Jooseppi. Luonnonsuojelulain 44 a :ssä tarkoitetut hyväksytyt rajanylityspaikat 1 momentissa mainitussa neuvoston asetuksessa tarkoitettujen kasvien, niiden osien tai johdannaisten maahantuonnissa kolmansista maista sekä maastaviennissä kolmansiin maihin ovat: 1) Helsinki, satama; 2) Helsinki-Vantaan lentoasema; 3) Turku; 4) Vaalimaa. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Sinikka Mönkäre

5 3591 N:o 917 Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998 Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997 Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/1992) 10 :n ja 23 :n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1151/1996: 1 Peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/1992) ja 14 a :ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on 1) peruskoulussa markkaa; 2) lukiossa markkaa; 3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa markkaa; sekä 4) ammattikorkeakoulussa markkaa. 2 Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 ja 16 :ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on 1) kansalaisopistossa 308 markkaa; sekä 2) musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa 317 markkaa ja muussa koulutuksessa 233 markkaa. 3 Kirjastot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 :ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 223 markkaa. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 1998 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 1998 uudet yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä annetut lait poikkeavat tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen

6 3592 N:o 918 Maa- ja metsätalousministeriön päätös lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1997 Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 :n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 :n ja 12 :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä jälkimmäinen laki on laeissa 809/1992, 424/1994, 1193/1996 ja 491/1997: 1 luku Yleiset määräykset 1 Tarkoitus Tämän päätöksen tarkoituksena on mahdollistaa lampaiden ja vuohien alkuperän selvitettävyys eläimiä tilalta siirrettäessä ja näin parantaa edellytyksiä eläintautien leviämisen ennalta ehkäisemiseen. Päätöksessä annetaan säännökset lampaiden ja vuohien pitäjien rekisteröimisestä, lampaiden ja vuohien merkitsemisestä sekä lampaiden ja vuohien siirtotietojen tallentamisesta. 2 Määritelmät Tässä päätöksessä tarkoitetaan: 1) eläinten pitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pitää yhtä tai useampaa lammasta ja/tai vuohta tilapäisesti tai pysyvästi; Eläinten pitäjällä ei kuitenkaan tarkoiteta eläinten kuljettajaa, teurastamoa eikä teurastuspaikkaa; 2) tilalla laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa yhtä tai useampaa lammasta tai vuohta pidetään, kasvatetaan tai käsitellään; Tilalla ei kuitenkaan tarkoiteta teurastamoa eikä teurastuspaikkaa; 3) tilatunnuksella sitä maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnusta, joka on edellytyksenä Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain maksamien tukien ja kansallisten tukien hakemiselle; 4) tilan merkintätunnuksella tilatunnuksesta muodostettua lampaiden ja vuohien merkinnässä käytettävää tunnusta, joka osoittaa lampaiden ja vuohien alkuperän; 5) yksilöllisellä tunnuksella korvamerkkiin valmiiksi painettua juoksevaa numeroa, jonka perusteella saman tilan lampaat ja vuohet voidaan erottaa toisistaan; ja 6) tuotantomuodolla mitä tahansa tilalla harjoitettavaa lampaiden ja vuohien tuotantotapaa kuten lihantuotantoa, maidontuotantoa tai eläinvälitystä taikka lampaiden ja vuohien pitoa muuta tarkoitusta varten. 2 luku Rekisteröityminen 3 Rekisteröintivelvollisuus Eläinten pitäjä on velvollinen rekisteröitymään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tässä päätöksessä annettujen säännösten mukaisesti. Rekisteröityminen on tehtävä ennen lampaiden tai vuohien pitämisen aloittamista. 4 Lammas- ja vuohitilarekisteri Eläinten pitäjän ja tilan tunnistetiedot tallennetaan lammas- ja vuohitilarekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Tietojen tallennuksesta rekisteriin ja Neuvoston direktiivi 92/102/ETY; EYVL N:o L 355, , s. 32

7 N:o rekisterin päivittämisestä vastaa asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Rekisterin teknisestä ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE). 5 Lammas- ja vuohitilarekisterin sisältö Eläinten pitäjän on rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettava lammas- ja vuohitilarekisteriin jokaisesta tilasta seuraavat tiedot: 1) eläinten pitäjän nimi, osoite ja puhelinnumero; 2) tilan osoite ja puhelinnumero, jos eri kuin eläinten pitäjällä; 3) eläinlaji(t) (lammas/vuohi); sekä 4) tuotantomuoto (lihantuotanto/maidontuotanto/eläinvälitys/muu). Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tallennetaan lammas- ja vuohitilarekisteriin seuraavat tiedot: 1) tilatunnus; 2) tilan merkintätunnus; 3) tiedot lampaiden ja vuohien pidon pysyvästä lopettamisesta, keskeyttämisestä vähintään kuuden kuukauden ajaksi ja uudelleen aloittamisesta keskeyttämisen tai lopettamisen jälkeen; 4) lampaiden ja vuohien kokonaislukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä; ja 5) Alle yksivuotiaiden kerran poikineiden sekä yli yksivuotiaiden lampaiden ja vuohien yhteen laskettu lukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä. 6 Muutosilmoitukset lammas- ja vuohitilarekisteriin Eläinten pitäjän tulee ilmoittaa 5 :n 1 momentissa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Eläinten pitäjän tulee lisäksi ilmoittaa 5 :n 2 momentin 4 ja 5 kohdan tiedot vuosittain toukokuun 31. päivään mennessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 7 Tilan merkintätunnuksen antaminen Rekisteröitymisen yhteydessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen antaa tilalle lampaiden ja vuohien korvamerkeissä käytettävän tilan merkintätunnuksen. 3 luku Lampaiden ja vuohien merkitseminen 8 Merkitsemistapa Lampaat ja vuohet on 9 :ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta merkittävä korvamerkillä, jossa on tilan merkintätunnus, eläimen yksilöllinen tunnus ja maakoodi (FI). Eläimet on merkittävä ennen kuin ne siirretään tilalta. Lampaan korvamerkissä on lisäksi oltava eläimen syntymävuosi. Jos korvamerkin valmistaja ei ole painanut syntymävuotta merkkiin valmiiksi, omistaja on velvollinen huolehtimaan syntymävuoden merkitsemisestä korvamerkkiin. Tällöin merkintä on tehtävä tarkoitukseen sopivalla kynällä. 9 Lampaiden ja vuohien merkitseminen teurastamolle tai teurastuspaikkaan vietäessä Lampaita tai vuohia teurastamoon tai teurastuspaikkaan vietäessä eläinten pitäjä voi jokaista hakukertaa varten erikseen sopia teurastamon tai teurastuspaikan kanssa, että teurastamon tai teurastuspaikan edustaja merkitsee lampaat ja vuohet ennen niiden vientiä tilalta. Tällöin eläimet voidaan merkitä teurastamolla tai teurastuspaikassa käytössä olevilla tunnuksilla ja korvamerkeillä. Järjestelmän avulla on voitava selvittää eläinten alkuperä. Jos eläinten pitäjä itse kuljettaa lampaansa tai vuohensa suoraan teurastuspaikkaan, voidaan korvamerkki korvata muulla väliaikaisella merkillä. Tällöin lampaiden ja vuohien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi eläinten pitäjä, eläinten lukumäärä, lähtötilan tilatunnus, teurastuspaikka, johon eläimet kuljetetaan sekä eläinten merkintätapa. Asiakirja on luovutettava eläinten mukana teurastuspaikkaan. Edellytyksenä tällaiselle menettelylle on, että samassa kuljetuksessa ei kuljeteta muiden tilojen eläimiä ja että vaaraa eläinten sekaantumisesta muiden tilojen lampaiden ja vuohien kanssa ei teurastuspaikas-

8 3594 N:o 918 sakaan ole. Tällaisesta lähetyksestä on etukäteen ilmoitettava teurastuspaikassa lihantarkastusta suorittavalle kunnan tarkastuseläinlääkärille. Jos eläimet teurastetaan eläinten pitäjän omalla tilalla sijaitsevassa teurastuspaikassa eikä sekaantumisen vaaraa muilta tiloilta tuotavien eläinten kanssa ole, ei oman tilan eläimiä tarvitse merkitä. 10 Vastuu merkinnästä ja kuljetusasiakirjasta Eläinten pitäjä vastaa siitä, että eläimet tulevat merkityiksi. Tämä koskee myös 9 :n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettuja tapauksia. Eläinten pitäjä vastaa myös siitä, että 9 :n 2 momentissa tarkoitettu asiakirja luovutetaan teurastuspaikalle. 11 Korvamerkkien hankinta Korvamerkkien on 9 :ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta oltava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiä. Kerran käytettyä korvamerkkiä ei saa laittaa uudelleen toiselle eläimelle. Merkki katsotaan käytetyksi, jos merkki on jo kiinnitetty eläimen korvalehteen. Jos tilalle tuodun lampaan tai vuohen korvamerkki putoaa, on eläin merkittävä uudella korvamerkillä. Uuteen korvamerkkiin on merkittävä sen tilan merkintätunnus, jossa eläin sillä hetkellä on, eläimen uusi yksilöllinen tunnus sekä maakoodi (FI). Lampaalla korvamerkkiin on merkittävä myös eläimen syntymävuosi, jos se on selvitettävissä. 4 luku Eläinten siirtojen tallentaminen 12 Eläinten pitäjän luettelonpitovelvollisuus Eläinten pitäjä on velvollinen pitämään luetteloa tilalla olevista lampaista ja vuohista. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat eläinlajikohtaiset tiedot tapahtumapäivämäärineen: 1) tilalla syntyneet lampaat ja vuohet; 2) tilalla kuolleet lampaat ja vuohet; 3) tilalle tuodut lampaat ja vuohet, näiden lukumäärät ja korvamerkeissä olevat merkinnät sekä eläinten lähtöpaikan yhteystiedot; 4) tilalta luovutetut lampaat ja vuohet, näiden lukumäärät ja korvamerkeissä olevat merkinnät sekä eläinten määräpaikan yhteystiedot; 5) kadonneen, vahingoittuneen tai muuten poistetun merkin korvaaminen. Jos eläin on tunnistettavissa luetteloon on merkittävä myös aiemmassa korvamerkissä olleet merkinnät; 6) lampaiden ja vuohien kokonaislukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä; sekä 7) Alle yksivuotiaiden kerran poikineiden sekä yli yksivuotiaiden lampaiden ja vuohien yhteen laskettu lukumäärä vuosittain toukokuun 1. päivänä. 13 Teurastamoiden ja teurastuspaikkojen luettelonpitovelvollisuus Teurastamo ja teurastuspaikka ovat velvollisia pitämään luetteloa vastaanottamistaan lampaista ja vuohista. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat eläinlajikohtaiset tiedot tapahtumapäivämäärineen: 1) lampaiden ja vuohien korvamerkeissä olevat tunnukset. Jos eläimet on merkitty teurastamon tai teurastuspaikan kiinnittämillä korvamerkeillä, näiden tunnukset; 2) lampaiden ja vuohien lukumäärät; sekä 3) myyjän yhteystiedot. 14 Luetteloiden tietojen säilyttäminen Eläintenpitäjän, teurastamon ja teurastuspaikan on säilytettävä 12 ja 13 tarkoitettujen luetteloiden tietoja vähintään kolmen vuoden ajan merkintöjen tekemisestä. Luetteloiden tietojen on oltava siinä muodossa, että ne voidaan milloin tahansa esittää valvontaviranomaiselle. 15 Käytettyjen merkkien hävittäminen Eläinten pitäjien on huolehdittava hallussaan olevien eläinten irronneiden tai irrotettujen korvamerkkien hävittämisestä. Teurastamojen ja teurastuspaikkojen on huolehdit-

9 N:o tava teurastettujen eläinten korvamerkkien hävittämisestä. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset hävitystavasta. 16 Valvontaviranomaiset Tämän päätöksen noudattamisen valvontaa johtaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto. Tämän päätöksen mukaisia valvontaviranomaisia ovat läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri virka-alueellaan sekä työvoima- ja elinkeinokeskus toimialueellaan. 5 luku Erinäiset säännökset 17 Tietojen luovuttaminen Lammas- ja vuohitilarekisterin tietojen Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1997 luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö. 18 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta Siirtymäsäännökset Eläinten pitäjien, joilla on lampaita tai vuohia päätöksen voimaantullessa, on rekisteröidyttävä lammas- ja vuohitilarekisteriin viimeistään 15 päivänä marraskuuta Tilalta luovutettavat lampaat ja vuohet on merkittävä ja luettelonpito aloitettava tämän päätöksen määräysten mukaisesti alkaen. Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Eläinlääkintötarkastaja Taina Aaltonen /130

10 3596 N:o 919 Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 1 :n 3 momentin ja 13 :n nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 637/1997, määrännyt: 1 Konserniverokeskuksen toimivalta Konserniverokeskus on toimivaltainen verohallituksen erikseen nimeämien verovelvollisten verotuksessa. Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat edellä 1 momentin nojalla nimettyjen verovelvollisten verotusta koskevat laissa, asetuksessa tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle säädetyt tehtävät. Poiketen siitä mitä edellä 2 momentissa määrätään 1) Uudenmaan verovirasto on toimivaltainen veronkantolaissa (611/1978) tai muualla säädetyissä tai määrätyissä veronkantoon liittyvissä tehtävissä kuitenkin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen veronhuojennus- ja lykkäysasioissa sekä veronkantolain 4 e :ssä tarkoitetuissa verovastuuasioissa; 2) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (558/1950) tarkoitetun metsänhoitomaksun määräämisessä sekä muissa mainittuihin veroihin liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty; 3) rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 :n 2 momentissa tarkoitetuissa virheellisesti perityn määrän palauttamista ja 11 a :ssä tarkoitetuissa yhtiöveron hyvityksen myöntämistä koskevissa asioissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella veron perimiseen velvollisen tai osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on, ja 4) leimaverokoneiden käytöstä annetun verohallituksen päätöksen (1334/1996) mukaisissa tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella leimaverokonetta käytetään. 2 Toimivallan järjestämiseen liittyvät erityistilanteet Konserniverokeskus ja asianomainen muutoin toimivaltainen verovirasto voivat sopia toimivallanjaosta tässä päätöksessä määrätystä poiketen. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaiselle verovelvolliselle, jos se on ilmoitus- tai maksuvelvollisuuden täyttämisen kannalta, muutoksenhakua varten tai muusta syystä tarpeen. Konserniverokeskus voi antaa verotuksen tekniseen suorittamiseen liittyviä tehtäviä muun veroviraston tehtäväksi. 3 Toimivaltainen verotuksen oikaisulautakunta Konserniverokeskuksessa käsiteltävissä asioissa toimivaltainen verotuksen oikaisulautakunta on Helsingin veropiirin verotuksen oikaisulautakunta. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Päätöstä sovelletaan 1. verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niiden verovelvollisten verotuksessa, joiden tilikausi päättyy 1 päivänä joulukuuta 1997 tai sen jälkeen; 2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työn-

11 N:o antajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetussa laissa tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen ennakkoperintään liittyvissä tehtävissä ensi kertaa edellä 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa hyväksiluettavista ennakoista, ja maksuvalvontaan liittyvissä tehtävissä siinä laajuudessa, kuin jos verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperintälain 30 :n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 1997 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon; 3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 2 kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta määrätty; 4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laajuudessa kuin, jos verovelvollisen kotikunta olisi arvonlisäverolain 158 :n tarkoittamalla tavalla muuttunut kalenterivuoden 1997 aikana verovirastosta toiseen verovirastoon; 5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968), merenkulun veronhuojennuksista annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtäviin 1 kohdassa mainittujen verovuosien verotuksessa, ja 6. edellä 1 :n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden verojen ja maksujen osalta, joissa Konserniverokeskus on tämän päätöksen mukaan toimivaltainen. Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen päätöksen voimaantuloa. Pääjohtaja Pekka Ruuhonen Apulaisjohtaja Timo Räbinä

12 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 1 1 /2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 244 253. Yritys- ja yhteisötietolaki. N:o 244

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 244 253. Yritys- ja yhteisötietolaki. N:o 244 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 244 253 SISÄLLYS N:o Sivu 244 Yritys- ja yhteisötietolaki... 725 245 Laki kaupparekisterilain muuttamisesta... 732 246 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835 SISÄLLYS N:o Sivu 829 Henkilökorttilaki... 1913 830 Laki väestötietolain 23 :n muuttamisesta... 1917 831 Asetus väestötietoasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1258. Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1258. Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1995 N:o 1258 1263 SISÄLLYS N:o Sivu 1258 Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta... 2955 1259 Asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1204 1209 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3497 1205 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

2) yhteisöllä 3 :n 1 momentissa mainittuja yksityis- ja julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä;

2) yhteisöllä 3 :n 1 momentissa mainittuja yksityis- ja julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä; 1 of 8 19.6.2008 14:01 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 16.3.2001/244 16.3.2001/244 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Yritys- ja yhteisötietolaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1453. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 1453. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1453 1460 SISÄLLYS N:o Sivu 1453 Laki yliopistolain muuttamisesta... 4457 1454 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 430. Laki. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 430 441 SISÄLLYS N:o Sivu 430 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta... 1355 431 Laki eräistä henkilöstön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 N:o 909 916 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 2521 910 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1281. Laki. yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1281 1291 SISÄLLYS N:o Sivu 1281 Laki yrittäjien eläkelain 3 :n muuttamisesta... 3557 1282 Laki maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 185. Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 185. Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 185 194 SISÄLLYS N:o Sivu 185 Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta... 595 186 Asetus sotilas- ja palvelusarvoista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 982. Laki. Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004 N:o 982 989 SISÄLLYS N:o Sivu 982 Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560

SISÄLLYS. koskevissa asioissa... 560 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010 N:o 94 105 SISÄLLYS N:o Sivu 94 Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 313. Laki. metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 313. Laki. metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 313 320 SISÄLLYS N:o Sivu 313 Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta... 999

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1085. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 1085. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 1085 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1085 Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 3421 1086 Laki rajoitetusti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o 808 817 SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta... 3723 809 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1998 N:o 683 687 SISÄLLYS N:o Sivu 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS

SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS 1 SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS 2 SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ 3 1.1 Määritelmiä 3 2. REKISTERÖITYMINEN 4 2.1.Eläintenpitäjän rekisteröityminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1195/2014 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1195/2014 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1195/2014 Laki rahoitusvakausviranomaisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta. N:o 1715 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1715 1724 SISÄLLYS N:o Sivu 1715 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta... 3895 1716 Laki kaupparekisterilain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 92. Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 92. Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1996 N:o 92 97 SISÄLLYS N:o Sivu 92 Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta... 221 93 Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227. Laki. N:o 1218. konkurssisäännön muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227. Laki. N:o 1218. konkurssisäännön muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227 SISÄLLYS N:o Sivu 1218 Laki konkurssisäännön muuttamisesta... 4255 1219 Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta

Lisätiedot