Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3."

Transkriptio

1 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Finavia Oyj A1/211 Vantaa

2 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 1 (1) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Leskelä T., Linnanto T., Viinikainen M: Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21. Finavia Oyj A1/211, Vantaa , 1 s. + liitekartat, 9 s. Pohjoisen ja idän puoleisten tuulien osuudet olivat vuoden 29 tapaan merkittävästi pitkäaiaisia keskiarvoja suuremmat. Tämä johti 4-suuntaisten kiitoteiden normaalia suurempaan käyttöön myös vuonna 21. Vuodesta 2 lähtien melualueen pinta-ala on pienentynyt noin kolmanneksen. TIIVISTELMÄ Vuoden 21 lentokonemeluselvitys perustuu toteutuneisiin liikennemääriin ja lentoreittien sijainteihin. Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC julkaisi vuonna 25 suosituksen lentokoneiden melun uudesta laskentamenetelmästä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO julkaisi saman sisältöisen ohjeistuksen vuonna 28. Merkittävin menetelmämuutos koskee melun sivuttaisvaimennuksen laskentaa. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia aiemmilla menetelmillä tehtyihin selvityksiin. Finavia soveltaa tässä selvityksessä ECAC:in laskentamenetelmää, joka laajentaa melualuetta verrattuna ennen vuotta 25 laskettuihin melualueisiin. Vuonna 21 melulaskennoissa käytetty lentokoneiden operaatiomäärä oli noin 175 ja vuositasolla vuorokauden keskimääräinen operaatiomäärä oli 479. Keväällä Islannin tulivuorenpurkauksesta aiheutuneet tuhkapilvet ja syksyllä työmarkkinahäiriöt alensivat vuoden 21 operaatiomäärää vuositasolla. Vuoden 21 liikenneilmailun operaatiomäärät jäivät vuoden 29 tasolle, vaikka pahin taloustaantuman aiheuttama operaatiomäärän alentuma olikin jo ohitettu. Tärkeimmät melunhallintatoimet ovat ensisijainen kiitoteiden käyttöjärjestys, kiitoteiden käyttörajoitukset öisin, lentoonlähtöreittien suunnittelu asutus huomioon ottaen ja eri lentokonetyyppejä koskevat melurajoitukset eräillä lentoonlähtöreiteillä. Lentokonemelun indikaattorina on Suomessa käytetty 198-luvulta alkaen L den -tasoa. Se on vuorokauden keskiäänitaso, jossa lentokoneiden aiheuttamia melutasoja klo painotetaan +5 db ja klo 22 7 painotetaan +1 db. Kyseinen meluindikaattori on käytössä myös ympäristömeludirektiivin mukaisissa selvityksissä. Lisäksi on laskettu painottamaton päiväajan klo 7-22, yöajan klo 22 7 ja koko vuorokauden keskiäänitaso. Melualueen L den > 55 db asukasmäärä vuonna 21 oli noin 13 asukasta vuoden 29 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 58 km 2. Asukasmäärän ja pinta-alan pieneen kasvuun (v asukasta ja 55 km 2 ) vaikutti eniten se, että kansainvälinen liikenne kasvoi ja kotimaan liikenne väheni, jolloin suurempien koneiden suhteellinen osuus kasvoi. Tämä johti myös liikenteen vuorokaudenajan määrällisiin muutoksiin. Melualueilla asuvien määrän lisääntymiseen vaikutti vain hieman uudemman asukasmääräaineiston käyttäminen. Sisällysluettelo 1 TAUSTAA MELUSELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT AIEMMAT SELVITYKSET JA ENNUSTEET LENTOASEMAN TOIMINTA JA LIIKENNE LIIKENNEMÄÄRÄN KEHITYS OPERAATIOT JA NIIDEN JAKAUTUMINEN LENTOREITIT JA LENTOMENETELMÄT MELUNHALLINTASUUNNITELMAT- JA TOIMENPITEET KIITOTIET JA KIITOTEIDEN KÄYTTÖPERIAATTEET LIIKENNEAINEISTO LIIKENTEEN MÄÄRÄ JA JAKAUTUMIEN LIIKENTEEN MÄÄRÄ KIITOTEITTÄIN KONETYYPPIJAKAUMA VUONNA LENTOREITIT MELULASKENNAT LASKENTAMENETELMÄ LENTOKONEMELUN TUNNUSLUVUT LASKENTATULOKSET JA MELUALUEIDEN ASUKASMÄÄRÄT YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET VIITTEET LIITEKARTAT, MITTAKAAVA 1:1...1 Elokuussa viisi päivää kestänyttä kiitotie 3:n kunnostustyötä lukuunottamatta vuonna 21 ei tehty liikenteen järjestämisen kannalta merkittäviä kiitoteiden kunnostustöitä. Vähäisiä kiitoteiden käytölle aiheutuneita rajoituksia aiheutti myös Kehäradan rakennustyömaalla käytössä ollut korkea nosturi, joka rajoitti päiväaikaan ja yöaikaan kiitotien 22R käyttämistä lentoonlähtöihin. Finavia Oyj A1/

3 2(1) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 1 TAUSTAA 1.1 Meluselvityksen lähtökohdat Tämä selvitys koskee lentokoneiden melun leviämistä vuonna 21. Selvitys perustuu toteutuneeseen tilanteeseen. Laskenta on tehty käyttäen koko vuoden liikennetietoja ja kiitoteiden käyttösuhteita. Melulaskennassa ei ole huomioitu helikoptereita eikä ilmavoimien Hornet ja Hawk koneita, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikenteestä oli noin 1 %. Melualueita on verrattu graafisesti vuosien 199 ja 29 toteutuneiden tilanteiden selvityksiin /1/, /18/ ja ympäristölupahakemuksen liitteenä olleeseen verhokäyrän ja kehitystilanteen 225 yhdistelmäkäyrään /16/sekä numeraalisesti aiempiin selvityksiin /1/, /6/, /1/, /11/, /13/, /14/, /15/ ja /17/. Melun leviämisen kannalta merkittävimpiä muuttujia peräkkäisten vuosien välillä ovat lentoasemalla tai kiitoteillä tehtävät korjaustyöt sekä sääolosuhteet (lähinnä vallitsevat tuulet), jotka vaikuttavat kiitoteiden käytettävyyteen ja kiitoteiden valintaan. Yhden kiitotien sulkeminen vähentää valintamahdollisuuksia erilaisissa liikennetilanteissa ja muuttaa lentoonlähtö- ja laskeutumissuuntia niiltä osin kun normaalitilanteessa olisi käytetty suljettuna olevaa kiitotietä. Lisäksi konekaluston ja operaatiomäärien vuorokaudenaikojen muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia melun leviämiseen. Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC julkaisi vuonna 25 suosituksen lentokoneiden melun uudesta laskentamenetelmästä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO julkaisi saman sisältöisen ohjeistuksen vuonna 28. Merkittävin menetelmämuutos koskee melun sivuttaisvaimennuksen laskentaa. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia aiemmilla menetelmillä tehtyihin selvityksiin. Vuonna 28 laadittiin ympäristölupahakemuksen liitteeksi selvitys Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 225. Ilmailulaitos Finavia A3/28 /16/. Selvitys pohjautuu kolmen kiitotien järjestelmän toiminnallisuudesta saatuihin kokemuksiin vuoden 22 jälkeen. Työssä on lisäksi tehty täysin uusi liikenne- ja konekalustoennuste vuoteen 225 saakka sekä huomioitu kysynnän tuntijakauman arvioidun muutoksen heijastuminen kiitoteiden käyttöön. Ilmailulaitos Finavia on todennut pitävänsä selvityksen A3/28 liitekarttaa 6 parhaimpana aineistona käytettäväksi maankäytön suunnittelussa. 1.2 Aiemmat selvitykset ja ennusteet Helsinki-Vantaan lentoaseman kolmannelle kiitotielle annettiin sijoituslupa Sijoituslupahakemusta varten tehdyn meluselvitysraportin /1/ sisältämä ennuste vuodelle 21 päivitettiin vuonna 1994 laskentamenetelmien lähtötietojen uudistuksen vuoksi /2/. Sijoitusluvassa edellytettiin nykyisen kiitotiejärjestelmän meluntorjuntasuunnitelman laatimista vuoden 1995 loppuun mennessä ja selvityksen ulottamista kattamaan kolmen kiitotien järjestelmä uuden kiitotien käyttöönottoon mennessä. Teoreettiseen lentoreittiaineistoon perustuva Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma /3/ valmistui helmikuussa 1994 ja yöajan operaatiotaparajoitusten toteutumista ja niiden meluvaikutuksia koskeva selvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenne ja sen meluvaikutukset 1995 /4/ toukokuussa Kesäkuussa 1999 valmistui vuotta 1998 koskenut meluselvitys /5/, jonka laatimisessa ensimmäistä kertaa hyödynnettiin lentokoneiden reittien ja melun seurantajärjestelmän (GEMS) taltioimia tietoja toteutuneista lentoreiteistä. Joulukuussa 2 julkaistiin melunhallintasuunnitelman osana vuoden 2 melutilanteen selvitys, jossa tarkasteltiin vuoden 2 ilmatilaa ja vuosien vaihteen liikennemääriä /6/. Helsinki-Vantaan kolmannen kiitotien käyttöönottoprojektiin (HelKo) liittyvä melunhallintasuunnitelman raportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta /7/ valmistui joulukuussa 21. Työ perustuu etukäteisarvioihin kolmen kiitotien käytön toiminnallisuudesta. Vuoden 22 tilanteen laskennassa havaittua teknistä virhettä koskeva korjausmuistio /8/ jaettiin viranomaisille kesäkuussa 22. Melunhallintasuunnitelmaraportista saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta vuoden 22 tilannetta tarkasteltiin uudelleen, ja sitä koskeva melunhallintasuunnitelman täydennysraportti Lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 22 tilanteen uudelleen arviointi /9/ valmistui joulukuussa 22 ja siinä on esitetty ns. melun verhokäyrä. Vuosien toteutuneet tilanteet /11/, /13-15/, /17/ ja /18/ on selvitetty erikseen Finavia Oyj A1/211

4 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 3 (1) 2 LENTOASEMAN TOIMINTA JA LIIKENNE MATKUSTAJIEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Liikennemäärän kehitys 14,, 9% 8% 2% -6% 2% Lentoaseman kokonaisoperaatiomäärä vuonna 21 oli noin 177 operaatiota (operaatio = lentoonlähtö tai laskeutuminen). Operaatiomäärästä noin 171 oli liikenneilmailun, 4 yleisilmailun, 1 7 sotilasilmailun ja 4 2 muun ilmailun operaatioita. Helikoptereiden operaatiomäärä oli noin 2. Melualueiden laajuuden kannalta tärkeimmän, liikenneilmailun operaatioista noin 3 % suuntautui kotimaahan ja 7 % ulkomaille. Vuoden 29 liikenneilmailun operaatioihin verrattuna kotimaan operaatiomäärä väheni 8,1 % ja ulkomaan operaatiomäärä kasvoi 4,1 %, jolloin liikenneilmailun kokonaisoperaatiomäärä kasvoi kaikkiaan vain,1 %. Matkustajamäärä vuonna 21 oli noin 12,9 miljoonaa matkustajaa, jolloin kasvua edelliseen vuoteen oli 2,1 %. 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 5% % -4% 1% 11% 4% Kuvissa 1 ja 2 on esitetty liikenneilmailun liikenteen kehitys vuosina operaatio- ja matkustajamäärän suhteen sekä muutos edelliseen vuoteen. Matkustajien määrä on lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien, mutta kysyntä väheni vuoden 21 jälkeen, mihin vaikutti merkittävästi mm. syyskuun 21 tapahtumat. Vielä vuonna 23 matkustajien ja operaatioiden määrä oli vähäisempi kuin vuonna 2. Vuoden 23 jälkeen matkustajien lukumäärä on kasvanut nopeammin kuin operaatioiden määrä, koska osin lentojen täyttöaste on parempi ja osin operaattorit käyttävät aiempaa suurempia lentokoneita. Vuonna 28 alkaneen taloustaantuman johdosta vuoden 29 operaatioiden ja matkustajien määrät vähenivät vuoteen 28 verrattuna. Vuoden 21 matkustaja- ja operaatiomäärät jäivät Islannin tulivuorenpurkauksen aiheuttamien tuhkapilvien ja syksyisen lentohenkilökunnan lakon vuoksi lähes vuoden 29 tasolle, vaikka pahin taloustaantuman aiheuttama alentuma olikin jo ohitettu. 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 4% LIIKENNEILMAILUN OPERAATIOMÄÄRÄN KEHITYS % -4% 3% 7% % 5% 2% 2% Kotimaan liikenneilmailu Kansainvälinen säännöllinen Kansainvälinen tilausliikenne Kuva 1. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenneilmailun operaatiomäärän kehitys ja vuosittainen muutos (%) vuosina Kansainvälisellä säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan ulkomaan reittiliikennettä. -7% % Kotimaan liikenne Kansainvälinen säännöllinen Kansainvälinen tilausliikenne Kuva 2. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajien määrän kehitys ja vuosittainen muutos (%) vuosina Operaatiot ja niiden jakautuminen Kuvassa 3 on esitetty laskeutumisten ja lentoonlähtöjen jakauma vuonna 21. Lentoonlähdöissä vilkkaimmat tunnit ovat aamulla klo 7-1 ja iltapäivällä klo välisinä aikoina. Laskeutumisissa vilkkaimmat tunnit ovat klo sekä illalla klo Iltapäivälle on tyypillistä kuljetustarjonnan logistiikasta johtuva voimakas laskeutumis- ja lentoonlähtöaaltojen peräkkäisyys. Tämä kysynnän nopeasti muuttuva painotus on hyvin vaativaa lentoaseman kokonaiskapasiteetin hallinnan kannalta. Liikenteen kysynnän ns. huipukkuus kasvanee edelleen operaattoreiden liiketoimintastrategioista johtuen :-:59 1:-1:59 2:-2:59 3:-3:59 4:-4:59 5:-5:59 LENTOONLÄHDÖT JA LASKEUTUMISET TUNNEITTAIN 21 6:-6:59 7:-7:59 8:-8:59 9:-9:59 Lentoonlähtö 1:-1:59 11:-11:59 12:-12:59 13:-13:59 Laskeutuminen Kuva 3. Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoonlähtöjen ja laskeutumisten määrä vuorokauden eri tunteina vuonna 21 (vuosikeskiarvo, kaikki operaatiot). 14:-14:59 15:-15:59 16:-16:59 17:-17:59 18:-18:59 19:-19:59 2:-2:59 21:-21:59 22:-22:59 23:-23:59 Finavia Oyj A1/

5 4(1) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Kuvassa 4 on esitetty Helsinki-Vantaan lentoaseman vuositasolla keskimääräisen päivän operaatioiden kokonaismäärät tunneittain. Operaatioiden määrä yöllä klo 6 välisenä aikana on pieni klo 1 jälkeen. Operaatioiden määrä nousee nopeasti aamulla klo 6 jälkeen lähes 2 operaatioon tunnissa ja vilkkain aamujakso ajoittuu klo 8 alkavalle tunnille, jolloin on jo 31 operaatiota tunnissa. Keskipäivällä liikenne on vähäisempää klo 14 asti, jonka jälkeen alkaa iltapäivän voimakas kysyntäjakso, joka kestää aina klo 18 asti. Tämän jälkeen operaatioiden määrät vähenevät kohti vuorokauden vaihdetta lukuun ottamatta klo välillä olevaa laskeutuvien koneiden aaltoa. Nämä lennot ovat logistisesti hyvin tärkeitä. Ne ovat pääasiassa Euroopan kohteista työpäivän päätteeksi Suomeen lähteviä koneita, jotka lentoajan sekä Manner-Euroopan ja Suomen välisen aikaeron vuoksi laskeutuvat klo 22 jälkeen. Operaatioiden kokonaismäärien kannalta vilkkaimmat tunnit ovat aamulla klo 8-9 ja iltapäivällä klo välisenä aikana. tai laskeutumissektorissa, että eri kiitoteiden turvallisen käytön suhteessa toisiinsa. Tavoitteena on liikennetilanne ja lentoturvallisuus kokonaisvaltaisesti huomioon ottaen käyttää melunhallinnan kannalta hyviä kiitoteitä. 2. Kiitoteiden käyttökiellot. Kiitotietä 15 ei käytetä yöllä lentoonlähtöihin eikä kiitotietä 33 laskeutumisiin, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä. 3. Lentoonlähtöreittien suunnittelu. Lentoonlähtöreitit on suunniteltu ottaen huomioon asutus lentoaseman lähialueilla. Suunnittelun periaatteet on kuvattu melunhallintasuunnitelmassa. 4. Melurajoitukset eräillä lentoonlähtöreiteillä. Finavia on asettanut selvitystensä perusteella ohjeet melutasoista, jotka lentokoneiden on täytettävä voidakseen käyttää eräitä lentoonlähtöreittejä. 5. Lentoonlähtömelumaksu suihkukoneille yöaikana OPERAATIOT TUNNEITTAIN Kiitotiet ja kiitoteiden käyttöperiaatteet Helsinki-Vantaalla on käytössä kolme kiitotietä, joista kiitotiet 1 ja 3 ovat yhdensuuntaiset ja kiitotie 2 risteää kiitotietä 1. Kiitoteiden numerointi on esitetty kuvassa 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden käytön ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti lentoonlähtökiitotie on valittu ensisijaisuusjärjestyksessä 22R, 22L, 4R, 33, 4L, 15. Laskeutumisissa ensisijaisuusjärjestys on rinnakkaiskäytön ulkopuolella 15, 22L, 4L, 4R, 22R, 33. Lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin käytettävät kiitotiet vaikuttavat toisiinsa. 5 4L 22R :-:59 1:-1:59 2:-2:59 3:-3:59 4:-4:59 5:-5:59 6:-6:59 7:-7:59 8:-8:59 9:-9:59 1:-1:59 11:-11:59 12:-12:59 13:-13:59 14:-14:59 15:-15:59 16:-16:59 17:-17:59 18:-18:59 19:-19:59 2:-2:59 21:-21:59 22:-22:59 23:-23: R 15 22L Lentoonlähtö Laskeutuminen Kuva 4. Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatioiden määrä vuorokauden eri tunteina vuonna 21 (vuosikeskiarvo, kaikki operaatiot). Kiitotie 3 Kiitotie 1 Kiitotie 3 Kiitotie 1 Kiitotie 2 Kiitotie Lentoreitit ja lentomenetelmät Vuoden 21 marraskuun lopussa julkaistiin lentoonlähtöreittien (SID) määrittely, joka perustuu RNAV-navigointitekniikkaan. RNAV-reitit määritellään satelliittinavigointiin perustuvina reittipisteinä, jolloin julkaistun reitin ei tarvitse olla sidottuna maassa olevien suunnistuslaitteiden suuntasäteeseen. Tavoitteena RNAV-reittien julkaisulla on saavuttaa ilma-alusten maantieteellisesti tarkempi reitin seuranta ja edesauttaa reittisuunnittelua asutuksen suhteen. Tarkemmin RNAV-navigointitekniikkaa on selostettu lentoaseman melunhallintasuunnitelmassa /7/. Julkaistut reitit ovat nähtävissä Finavian internetsivuilla https://ais.fi/ais/eaip/fi/. 22R 4L 22L 15 4R Kuva 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden numerointi Melunhallintasuunnitelmat- ja toimenpiteet Lentoaseman melunhallintasuunnitelmassa /7/, joka valmistui joulukuussa 21, käsitellään laajasti lentoaseman maantieteellistä sijoittumista suhteessa pääkaupunkiseudun asutukseen sekä silloin käytössä olleita ja suunniteltuja melunhallintatoimia. Tärkeimmät melunhallintatoimet ovat seuraavat: 1. Ensisijainen kiitoteiden käyttöjärjestys. Kiitoteitä käytetään rinnakkaiskäytön ulkopuolella ensisijaisuusperiatteen mukaisesti. Rinnakkaiskäytön aikana ensisijaisuus koskee rinnakkaiskiitoteiden käyttösuuntaa. Ensisijaisuusjärjestys huomioi sekä asutuksen kunkin kiitotien lentoonlähtö Finavia Oyj A1/211

6 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 5 (1) 3 LIIKENNEAINEISTO Liikenteen määrä ja jakautumien Vuonna 21 Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli kaikiaan noin 175 lentokoneiden ja 2 helikoptereiden operaatiota. Tässä meluselvityksessä käytetty liikenneaineisto perustuu melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmän, GEMS:n tallentamaan aineistoon. Lisäksi on käytetty Finavian liikennetietokantaan (Airport22) tallennettuja liikennepäiväkirjan tietoja. Liikennetiedoista muodostettiin melulaskentaa varten vuotta 21 koskeva Access-tietokanta. Elokuun alussa, viisi päivää kestänyttä kiitotie 3:n kunnostustyötä lukuunottamatta vuonna 21 ei tehty liikenteen järjestämisen kannalta merkittäviä kiitoteiden kunnostustöitä. Vähäisiä kiitoteiden käytölle aiheutuneita rajoituksia aiheutti myös Kehäradan rakennustyömaalla käytössä ollut korkea nosturi. Tämä rajoitti kiitotien 22R käyttämistä lentoonlähtöihin erityisesti yöaikaan. Pohjoisen- ja idänpuoleisia tuulia oli edellisen vuoden tapaan pitkäaikaisiin keskiarvoihin nähden poikkeuksellisen paljon. Tällöin myös 4-suuntaisten kiitoteiden käyttö on ollut aiempaa yleisempää. Kuvassa 6 on esitetty tuulen suuntien aikaosuudet prosentteina kymmenen asteen välein koko vuoden sääaineistosta vuodelta 21 sekä vuosien 2 28 keskiarvo. Tuuliaineisto perustuu GEMSjärjestelmään tallentuneisiin METAR-sanomiin. Järjestelmän lyhyistä katkoksista johtuen aineistosta puuttuu vuosittain muutamia vuorokausia. Kiitotiesuunnan 4 vastaisten tuulien ( O ) osuus vuonna 21 oli 5 % ja vuosien 2-28 keskiarvon osuus vastaavasti 4 % Tuulen suunnat, prosenttia kokonaisajasta % 4.5% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 18 4-suunnan vastaiset tuulet 1 2 ( astetta) Liikenteen määrä kiitoteittäin Vuoden 21 laskennassa käytetty liikenteen määrä oli noin 239 laskeutumista ja lentoonlähtöä vuorokaudessa. Taulukossa 1 on esitetty laskennassa käytetyt keskimääräiset yhden vuorokauden lentoonlähdöt ja laskeutumiset yhteensä kiitoteittäin. Kiitotietä 22R käytetään ensisijaisena lentoonlähtökiitotienä ja kiitotietä 15 ensisijaisena laskeutumiskiitotienä. Vuonna 21 kaikista lentoonlähdöistä 57 % ja yöaikaisista lentoonlähdöistä 62 % tehtiin kiitotieltä 22R ja kaikista laskeutumisista 41 % ja yöaikaisista laskeutumisista 56 % kiitotielle 15. Taulukko 1. Lentokoneiden kokonaisliikennemäärät vuoden 21 toteutuneessa tilanteessa, erikseen laskeutumiset (ARR) ja lentoonlähdöt (DEP). keskimäärin kpl/vrk osuus DEP Päivä Ilta Yö Yht. DEP Päivä Ilta Yö Yht. 4L L.1%.%.%.1% 4R R 32.1% 28.1% 29.8% 31.3% % 3.% 1.8% 2.4% 22L L 9.8% 7.7% 5.2% 9.% 22R R 55.2% 61.1% 62.4% 56.8% %.%.8%.3% Yht Yht. 1% 1% 1% 1% keskimäärin kpl/vrk osuus ARR Päivä Ilta Yö Yht. ARR Päivä Ilta Yö Yht. 4L L 2.2% 24.1% 25.2% 22.% 4R R 12.7% 5.6% 3.3% 9.4% % 53.5% 55.8% 41.4% 22L L 3.7% 16.4% 15.3% 24.9% 22R R 3.2%.4%.3% 2.1% %.1%.2%.2% Yht Yht. 1% 1% 1% 1% vuosien 2-28 keskiarvo vuosi 21 Kuva 6. Tuulen suuntien aikaosuudet prosentteina koko vuoden sääainestosta vuodelta 21 ja vuosien 2 28 keskiarvo. Finavia Oyj A1/

7 6(1) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Konetyyppijakauma vuonna 21 Vuonna 21 Helsinki-Vantaan lentoasemalla kävi noin 16 erilaista konetyyppiä, jotka on huomioitu melulaskennassa. Vuositasolla kolme yleisintä konetyyppiä tai -sarjaa (A32-sarja, E17/19 ja ATR 72/45) edustivat noin 63 % ja 1 yleisintä konetyyppiä tai -sarjaa noin 86 % kaikista operaatioista. Laskennoissa konetyypit on meluominaisuuksiensa perusteella jaettu 64 laskennassa käytettävään konetyyppiin. Taulukossa 2 on esitetty lentokoneiden liikenteen jakautuminen konetyyppiryhmiin vuonna 21. A32-sarjan koneiden operaatiomäärä kasvoi 8 %, joka vastaa noin 3 9 operaation lisäystä vuositasolla ja noin 11 operaation lisäystä vuorokaudessa. Suihkumatkustajakone MD11:n operaatiot vähenivät edelleen edellisen vuoden noin 1 8 operaatiosta 5 operaatioon. Finnair Oyj:n laajarunkokoneiden yhteisoperaatiomäärä kasvoi yhä, mutta kattoi vasta vajaat 4 % kokonaisliikenteestä. Finncomm Airlinesin käyttämien potkuriturbiinikoneiden ATR72 ja ATR45 operaatiomäärät kasvoivat yhteensä noin 9 %. Blue1 on korvannut Avro RJ85 operointia osittain Boeing koneilla. Taulukko 2. Vuoden 21 toteutuneen tilanteen lentokonetyyppien jakauma. Helsinki-Vantaan lentoasema 21 toteutunut Konetyypit tarkastelujaksolla Operaatioita vuodessa Oper/vrk osuus % A32 -sarja, suihkumatkustajakone % AT72, 2-moott. potkuriturbiinikone % Embraer E19, suihkumatkustajakone % Embraer E17, suihkumatkustajakone % Avro RJ85, suihkumatkustajakone % B737 -sarja, suihkumatkustajakone % Muut suihkumatkustajakoneet % AT45, 2-moott. potkuriturbiinikone % B757 -sarja, suihkumatkustajakone % 2-moott. potkuriturbiinikoneet (ei ATR ja SF34) % MD9, suihkumatkustajakone % A33-3, suhkumatkustajakone % A34-3, suihkumatkustajakone % SF34, 2-moott. potkuriturbiinikone % MD8 -sarja, suihkumatkustajakone % F1 suihkumatkustajakone % B712 suihkumatkustajakone % 1-moott. potkuriturbiinikoneet % 2-mäntämoott. potkurikoneet % MD11, suihkumatkustajakone % E145, suihkumatkustajakone % 1-mäntämoott. potkurikoneet % 3+ -moott. potkuriturbiinikoneet 21 <1.% Muut 2 <1.% Yhteensä % 3.4 Lentoreitit Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueen lentokonemelun laskennassa käytetyt lentoreitit on määritelty melun ja lentoreittien monitorointijärjestelmän, GEMS:n, keräämän tiedon avulla. Koneet jaettiin laskennassa käytetyille lentoreiteille toteutuneiden lentoreittien mukaisesti. Laskennoissa lentoreittejä käytetään moninkertainen määrä ilmailukäsikirjassa (AIP) julkaistuihin reitteihin nähden, jotta reittien toteuma voitaisiin kuvata mahdollisimman kattavasti. Vuoden 25 jälkeen käsittelyssä on hyödynnetty systemaattisesti GEMS-järjestelmän mahdollisuuksia luokitella toteutuneita lentoreittejä. Lentoonlähtevien koneiden laskentareitin luomiseen vaikuttivat käytetty kiitotie, lentoreitin suuntautuminen kentän läheisyydessä sekä useimmissa tapauksissa myös lähestymislennonjohdon alueen (TMA) ulosmenoportti. Kullekin laskentareitille on määritetty toteutuneiden lentoreittien mukaisesti hajonta ja liikenteen määrällinen jakautuminen tämän hajonnan sisällä. Lentoonlähtö- ja laskeutumisreittien hajonnat tarkistettiin vuoden 21 toteutuneiden hajontojen mukaisiksi merkittävimmillä reiteillä. Liikenteen hajonta määritettiin edustavasta otoksesta toteutuneiden lentojen lentoratoja (noin 2) ja lentojen lukumäärän painottuminen hajonnan sisällä määritettiin maalis- toukokuun aineistosta. Hajontojen määrityksessä ei huomioitu julkaistujen RNAV-reittien vaikutusta vaan analysointi tehtiin ajalta, jolloin RNAVmäärittely ei ollut vielä käytössä. Lentokoneiden hajonta kunkin laskentareitin sisällä voi vaihdella merkittävästi eri etäisyyksillä kiitotiestä. Tämän raportin ja siihen liittyvien laskentojen on tarkoitus antaa luotettava kuva siitä kuinka laajan L den 55 db melualueen Helsinki-Vantaan lentoasemalla operoivat lentokoneet aiheuttavat vuosittain. Tästä syystä lentojen määrän painottuminen laskentareitille määritetyn hajonnan sisällä on määritetty siltä maantieteelliseltä alueelta, jossa L den 55 db melutaso kokemuksen mukaan ylittyy tai vastaa muuten parhaiten reitin toteutunutta liikenteen painottumista sillä alueella jolla on merkitystä 55 db melualueen syntyyn. Laskennassa käytettyjen lentoonlähtöreittien lukumäärä erityisesti tärkeimmässä lentoonlähtösuunnassa on suuri, jotta toteutunut liikenne saadaan kuvattua tarkasti. Laskennassa käytetyt lentoonlähtöreitit on esitetty kiitoteittäin liitekartoissa 1 ja 2 ja laskeutumisreitit liitekartassa 3. Lentoreittikarttojen pohjakarttana on käytetty GEMS:n avulla tuotettua lentoreittien tiheyskarttaa. Reittitiheyskartan avulla on pyritty havainnollistamaan liikenteen maantieteellistä sijoittumista, jota laskentareiteillä ja niihin sisällytetyllä hajonnalla on pyritty kuvaamaan. Liitekartoissa reittitiheys on esitetty koko vuoden 21 toteutuneista lennoista. 4 MELULASKENNAT 4.1 Laskentamenetelmä Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC uudisti vuonna 25 suosituksensa lentokoneiden melun laskentamenetelmästä. Uusi suositus on ECAC Doc 29, 3rd edition Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports /12/. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO ympäristökomitea CAEP omaksui saman suosituksen vuonna 28. Finavian vuodesta 1993 käyttämää DANSIM laskentaohjelmistoa ei ole päivitetty vastaamaan uusia laskentamenetelmiä. Tästä syystä Finavia on soveltanut vuodesta 25 alkaen Yhdysvaltain ilmailuviraston FAA:n toimeksiannosta kehittämää INMohjelmistoa, joka sisältää uudet laskentamenetelmät. Tässä laskennassa käytetty INM-ohjelmiston versio 7.b on virallisesti julkaistu loppukesällä Finavia Oyj A1/211

8 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 7 (1) Merkittävin muutos laskentamenetelmässä koskee melun leviämistä lentokoneen lentoradasta sivusuuntaan. Menetelmä arvioi, että koneista, jossa moottorit on kiinnitetty siipiin, melu leviää sivusuuntaan aiempaa laajemmalle. Käytännössä melualue tämän vuoksi levenee sekä lievästi pitenee. Koneet, joissa moottorit on kiinnitetty runkoon, lasketaan kuten aiemmin. Lisäksi melun sivuttaisleviämisen arvioimisessa otetaan huomioon lentokoneen kaartamisen geometria (bank angle) suhteessa laskentapisteeseen. Laskennoista saadut tulokset on siirretty ArcGIS-ohjelmaan, jolla on analysoitu melualueilla asuvien asukkaiden lukumäärä ja tuotettu tuloskuvat. Ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: 1. Tietopankkina, johon lentokoneiden melutiedot, tehoasetukset, nopeudet ja korkeudet perustuvat, on pääosin käytetty Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen FAA:n INM7. tietokantoja sekä Euroopan lennonvarmistuspalvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavan laitoksen Eurocontrol:in ylläpitämää Aircraft Noise and Performance (ANP) tietokantaa. 2. Keskeisimmille Helsinki-Vantaalla vuonna 21 operoineille konetyypeille on luotu lentoonlähtöprofiilit ja tietokannan tarjoamia lähtöarvoja on muutettu ja tarkennettu perustuen GEMSjärjestelmän tuottamaan informaatioon. Koneille, joiden kuvausta ei tietokannoista löydy, on luotu substituutit lähinnä vastaavasta koneesta ja kone on sovitettu GEMS:n tuottamaan informaatioon. Tärkeimmille konetyypeille on tarkistettu toteutunut lentoonlähtömassa operaattorin toimittamiin tietoihin perustuen. Käyttämällä laadittuja tutkadata-analyysityökaluja toteutuneet lentoprofiilit on keskiarvoistettu ja profiileille on estimoitu toteutuneet tehoasetukset. Näin toimittiin laskennan koneiden A319, A32, A321, ATR72, B757, E17, E19 ja MD11 osalta. Vuonna 21 nämä koneet kattoivat 62 % lentoonlähdöistä. 6. Vuoden 21 melualuelaskentaan määritettiin B717-2 lentokoneen laskeutumisprofiili. Muutoin laskennassa käytettiin samoja profiili- ja meluaineistoja kuin vuoden 29 melualuelaskennoissa. 7. Helikopterit ja ilmavoimien Hornet ja Hawk operaatiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. 8. Ilman absorptio vastaa INM-ohjelmiston käyttämässä meluaineistoissa referenssitilannetta. 9. Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu ECAC:n Doc 29 3rd edition menetelmän mukaisesti (kuvattu myös standardiksi SAE AIR-5662). Laskenta-alueen maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu huomioon. 4.2 Lentokonemelun tunnusluvut Raportissa on laskettu vuoden 21 toteutuneen tilanteen melun päivä-ilta-yö -melutaso L den, sekä yö- ja päiväajan painottamattomat keskiäänitasot, L Aeq(22 7) ja L Aeq(7 22). Lisäksi on laskettu koko vuorokauden painottamaton keskiäänitaso L Aeq24h. L den - taso on melun painotettu keskiäänitaso (den = day -evening-night), jossa ilta-ajan, klo 19 22, melutapahtumia on painotettu + 5 db ja yöajan, klo 22 7, melutapahtumia +1 db. Painotus vastaa ilta-ajan liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja yöajan liikennemäärän kertomista tekijällä Suurelle osalle lentoasemalla vierailevista koneista on laadittu lentoonlähtöprofiili perustuen GEMS-tutkadataan käyttäen lentoonlähtömassana tietokannan oletuslentoonlähtömassaa. Näin toimittiin koneiden 737-3, 737-4, 737-5, A34, ATR45, RJ85, BAE3, E145, MD82, MD83 ja SF34 osalta. Vuonna 21 nämä koneet kattoivat 22 % lentoonlähdöistä. 4. Koneille jotka eivät olleet primäärisiä melualueiden määräytymisen kannalta, mutta joille kuitenkin löytyi INM7.:n tietokannasta lentoonlähdöille standardiprofiilit sovellettiin tietokannan tarjoamia profiileita ja melutietoja. Vastaavasti, jos konetta ei ollut INM7. tietokannassa, arvioitiin koneelle lähinnä vastaava korvaava kone ja käytettiin sitä kuvaamassa puuttuvaa konetta. Näin saatiin laskennassa operaatiomäärät ja profiilit 142 koneelle. Vuonna 21 nämä koneet kattoivat 16 % lentoonlähdöistä. 5. Laskeutumisissa on merkittävimmille konetyypeille määritetty Helsinki-Vantaalla toteutuneet profiilit. Profiileihin on määritetty 2 jalan korkeudessa vaakalennossa lennettävä hidastussegmentti ennen kolmen asteen loppuliukukulmassa tehtävää kiitotien lähestymistä. Nopeusprofiili ja koneen lentoasu (esim. siipilaippojen säätö, laskeutumistelineet) voivat poiketa INMtietokannan oletuksista, joten Helsinki-Vantaalla keskimäärin toteutuneet laskeutumisprofiilit on luotu GEMS:n tuottaman profiili- ja äänitasotietojen perusteella koneille A319, A32, A321, A33, A34, ATR72, B717-2, CRJ1, CRJ2, CRJ7, E17/19, E145, GLEX, F1, MD11 ja ATR45. Vuonna 29 nämä koneet kattoivat 69 % laskeutumisista. Muille koneille on käytetty INM7. tietokannan tarjoamia standardiprofiileja. Finavia Oyj A1/

9 8(1) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Laskentatulokset ja melualueiden asukasmäärät Vuoden 21 toteutuneen tilanteen mukaiset L den -melualueet on esitetty liitekartassa 4. Painottamaton koko vuorokauden keskiäänitaso L Aeq24h on esitetty liitekartassa 5. Päiväajan keskiäänitasot, L Aeq(7 22) on esitetty liitekartassa 6 ja yöajan keskiäänitasot, L Aeq(22 7) on esitetty liitekartassa 7. Taulukossa 3 on esitetty asukasmäärät ja melualueiden pinta-alat L den 5 db:n välein alkaen 55 db ja L night alkaen arvosta 5 db. Asukasmäärät on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 29 loppua edustavasta hehtaariruutu-aineistosta. Melualueilla asuvien määrän lisääntymiseen vaikutti vain hieman uudemman asukasmääräaineiston käyttäminen. Taulukko 3. Melualueilla asuvien lukumäärät ja pinta-alat vuonna 21. Kunkin melualueen tulos sisältää suurempien melutasojen alueiden tulokset. Tulokset on pyöristetty. Elokuussa viisi päivää kestänyttä kiitotie 3:n kunnostustyötä lukuunottamatta vuonna 21 ei tehty liikenteen järjestämisen kannalta merkittäviä kiitoteiden kunnostustöitä. Vähäisiä kiitoteiden käytölle aiheutuneita rajoituksia aiheutti myös Kehäradan rakennustyömaalla käytössä ollut korkea nosturi. Tämä rajoitti päiväaikaan ja yöaikaan kiitotien 22R käyttämistä lentoonlähtöihin. Vuoden 21 poikeukselliset tuuliolosuhteet ovat kohottaneet 4-suuntaisten kiitoteiden käyttöä suuremmiksi kuin vuonna 28. Tämä näkyy kiitotien 4L lasketumislinjan melualueen pidentymisenä ja hieman myös kiitotie 4R:n lentoonlähtöjen aiheuttamana melualueen levenemisenä Ilola-Korso välisellä alueella. Vastaavasti kiitotie 22L:n laskeutumislinjan melualue on lyhentynyt vuoteen 28 verrattuna. Liitekartassa 9 on esitetty ympäristölupahakemuksen liitteenä olleessa Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 225 /16/ karttaliitteessä 6 määritetty melun ennustekäyrän ja verhokäyrän (kts. 1.2) yhdistelmäkäyrä sekä vuosien 199 ja 29 melualueet. Ennusteita ja toteutuneita tilanteita verrattaessa tulee muistaa, että ennustelaskennat perustuvat useiden vuosien keskiarvoisiin tuuliolosuhteisiin. 21 L den >55 db >6 db >65 db >7 db Asukasmäärä kpl Pinta-ala km L night /L Aeq(22-7) >5 db >55 db >6 db >65 db >7 db Asukasmäärä kpl Pinta-ala km <1 Vuonna 21 yli 55 db (L den ) melualueella asui noin 13 asukasta joista noin 1 4 asui yli 6 db ja 64 yli 65 db melualueella. Yli 7 db melualueella ei asunut yhtään asukasta. Vuonna 21 yli 5 db L night -alueella asui yhteensä 29 asukasta. Näistä asukkkaista 2 asui yli 55 db melualueella. Yli 6 db L night melualueella asui 4 asukasta. L den -melualueen laskennassa käytettävä ilta- ja yöliikenteen voimakas painotus (kts. 4.2) havainnollistuu tarkastelemalla liitekartassa 4 esitettyä L den -melualuetta ja liitekartassa 5 esitettyä painottamatonta L Aeq24h -melualuetta. Painotuksen vaikutus melualueeseen on yli 5 db yöaikaan ensisijaisesti käytettävän kiitotie 15:n laskeutumissuunnassa ja 55 db melualueen pinta-ala kasvaa yli kaksinkertaiseksi painotuksen johdosta. Vuoden 21 toteuman vertaaminen kaikkiin aiempiin selvityksiin lukuun ottamatta vuosien toteumaa koskeneita selvityksiä on tehtävä muistaen, että laskentamenetelmä on uudistunut. Melualueet eivat ole yksityiskohtaisesti vertailukelpoisia. Liitekartassa 8 on esitetty vuosien 29 ja 21 melualueet L den 55 db. Vuoden 21 toteutuneessa tilanteessa melualueen L den yli 55 db laajuus on noin 58 km 2 ja se on siten pinta-alaltaan hieman laajempi kuin vuoden 29 toteutunut melualue (55 km 2 ). Lisäksi se on noin kolmanneksen pienempi kuin vastaava melualue vuonna 2 laskentamenetelmän muutoksesta huolimatta. Tähän vaikuttaa erityisesti lentoyhtiöiden pitkään jatkunut konekaluston uudistaminen vähämeluisammaksi Finavia Oyj A1/211

10 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 9 (1) Taulukossa 4 on esitetty melualueiden >L den 55 db pinta-alat ja asukasmäärät eri toteumatilanteissa vuosina Kuvassa 7 on esitetty melualueiden asukasmäärän kehitys pylväsdiagrammina. Taulukko 4. L den >55 db melualueiden asukasmäärät eri toteumatilanteissa vuosina Vuosien analyyseissä on käytetty vuoden 23 väestötietoja, vuosien analyyseissä vuoden 26 väestötietoja ja vuoden 21 analyysissä vuoden 29 väestötietoja. Aiemmat analyysit perustuvat vuoden 1999 väestötietoihin. Laskentatilanne Alue, km 2 Asukkaat, kpl Lisätiedot Deltan uusintalaskenta Deltan uusintalaskenta perustilanne DC 9 hushkitattuna Toteutunut 23, Toteutunut 24, , (as.aineisto 23) 25* 61 8 Toteutunut 25 (A3/27), ECAC Doc29 3rd ed. Korj * Toteutunut 26 (A4/27), ECAC Doc29 3rd ed. Korj * 54 6 Toteutunut 27 (A2/27), ECAC Doc29 3rd edition 28* Toteutunut 28 (A4/29), ECAC Doc29 3rd edition 29* Toteutunut 29 (A3/21), ECAC Doc29 3rd edition 21* Toteutunut 21 (A1/211), ECAC Doc29 3rd edition * Laskettu uudella laskentamenetelmällä ECAC Doc29 3 rd edition YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Euroopan siviili-ilmailukongressi ECAC sekä kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ovat uusineet vuonna 25 suosituksensa melualuiden laskentaa koskevista menetelmistä. Finavia soveltaa tässä selvityksessä uutta laskentamenetelmää, joka laajentaa melualuetta. Tästä syystä selvityksen tulokset eivät yksityiskohtaisesti ole vertailukelpoisia muihin kuin vuosia koskeviin toteutuneen tilanteen selvityksiin /13, 14, 15 ja 17/. Melualueen L den > 55 db asukasmäärä vuonna 21 oli noin 13 asukasta vuoden 29 asukasmääräaineiston perusteella laskettuna. Melualueen pinta-ala oli noin 58 km 2. Melualueen pieni laajeneminen vuoteen 29 nähden johtui kansainvälisen liikenteen kasvusta ja kotimaan liikenteen vähenemisestä, jolloin suurempien koneiden suhteellinen osuus kasvoi. Tämä johti myös pieniin liikenteen vuorokaudenajan määrällisiin muutoksiin. Keväällä Islannin tulivuorenpurkauksesta aiheutuneet tuhkapilvet ja syksyllä työmarkkinahäiriöt alensivat vuoden 21 operaatiomäärää vuositasolla. Vuoden 21 liikenneilmailun operaatiomäärät jäivät vuoden 29 tasolle, vaikka pahin taloustaantuman aiheuttama operaatiomäärän alentuma olikin jo ohitettu. Lentoyhtiöiden kalustokehitys jatkui vuonna 21 siten, että A32-sarjan koneiden operaatiomäärä kasvoi 9 %, joka vastaa noin 3 9 operaation lisäystä vuositasolla. Kolmen yleisimmän lentokonesarjan (A32- sarja, E17/19 ja ATR 72/45) osuus kokonaisliikenteestä oli 63 %. MD11:n operaatiot vähenivät edellisen vuoden noin 1 8 operaatiosta 5 operaatioon. Blue1 on aloittanut määrällisesti merkittävänä operoinnin Helsinki-Vantaalla B712-2 konetyyppillä. B712-2:n operaatiomäärä oli noin 1 3 vuodessa vaikka operointi aloitettiin vasta kesällä 21. B712-2 edustaa uudempaa ja hiljaisempaa konekalustoa. Lyhyttä kiitotie 3:n kunnostustyötä lukuunottamatta vuonna 21 ei tehty liikenteen järjestämisen kannalta merkittäviä kiitoteiden kunnostustöitä. Vähäisiä kiitoteiden käytölle aiheutuneita rajoituksia aiheutti myös Kehäradan rakennustyömaalla käytössä ollut korkea nosturi, joka rajoitti päiväaikaan ja yöaikaan kiitotien 22R käyttämistä lentoonlähtöihin. Tämä näkyy kiitotie 22L:n käyttämisenä yöajan lentoonlähtöihin hieman tavanomaista enemmän. Asukasmäärä Lden>55dB alueella Vuonna 29 ja 21 pohjoisen- ja idänpuoleisten tuulien osuudet ovat olleet pitkäaikaisia keskiarvoja suuremmat, jolloin 4-suuntaisten kiitoteiden käyttöosuus on ollut normaalia suurempi. Käytännössä melualueiden muodon vaihtelu on merkittävimmin johtunut laskeutumisten erilaisesta jakautumisesta kiitoteiden 15, 22L ja 4L välillä * 26* 27* 28* 29* 21* Kuva 7. Melualueen L den > 55 db asukasmäärät toteutuneissa laskentatilanteissa. * Laskettu uudella laskentamenetelmällä ECAC Doc29 3rd edition. Finavia Oyj A1/

11 1(1) Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 6 VIITTEET /1/ Plovsing B, Svane S.: Helsinki-Vantaa Airport Noise Exposure from 199 to 21. LI 451/92. Lyngby, /2/ Helsinki-Vantaa Airport 21. Recalculation with INM Database 1. Delta Acoustic & Vibration, May /3/ Yöliikenteen meluntorjuntasuunnitelma, Helsinki-Vantaan lentoasema. Ilmailulaitos A4/94, Vantaa /4/ Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenne ja sen meluvaikutukset Ilmailulaitos, A11/96, Vantaa /5/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Meluvaikutukset 1998 sekä arvio vuodelle 2. Muistio , Ilmailulaitos, järjestelmien kehitys. /6/ Viinikainen M., Mäkelä K.: Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, vuosi 2. Ilmailulaitos, A21/2, Vantaa s. + liitteet, yht. 2 s. /7/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Ilmailulaitos A19/21, Vantaa s. + liitteet, 67 s. /8/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta (Ilmailulaitos A19/21) korjattu aineisto. Muistio s. + 4 liitekarttaa. /9/ Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta Vuoden 22 tilanteen uudelleen arviointi. Ilmailulaitos A14/22. Vantaa s. + 4 liitekarttaa. /1/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 23. Ilmailulaitos A 6/24. Vantaa s. + liitekartat, 11 s. 7 LIITEKARTAT, MITTAKAAVA 1:1 1. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 4R ja 22R. 2. Lentoonlähtöreitit kiitoteiltä 4L, 22L, 15 ja Lähestymisreitit kiitoteille 4L, 4R, 15, 22L, 22R ja Vuosi 21, toteutunut tilanne. L den 5, 55, 6 ja 65 db. 5. Vuosi 21, toteutunut tilanne. L Aeq24h 5, 55, 6 ja 65 db 6. Vuosi 21. Päivä, toteutunut tilanne, L Aeq, (7 22) 55, 6 ja 65 db. 7. Vuosi 21. Yö, toteutunut tilanne, L Aeq, (22 7) (45), 5, 55, 6 ja 65 db. 8. L den 55 db vuosina 29 ja L den 55 db vuonna 199 ja 21 sekä verhokäyrän ja kehitystilanteen 225 yhdistelmäkäyrä. Karttaaineistojen julkaisuoikeudet: Maanmittauslaitos lupa nro 45/MML/11 Copyright Tilastokeskus (asukasmääräaineisto) Copyright Liikennevirasto/Digiroad 21 /11/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 24. Ilmailulaitos A 6/25. Vantaa s. + liitekartat, 12 s. /12/ /13/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 25. Ilmailulaitos A 3/27. Vantaa s. + liitekartat, 9 s. + Korjaupäivitys /14/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26. Ilmailulaitos A 4/27. Vantaa s. + liitekartat, 9 s. + Korjaupäivitys /15/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 27. Ilmailulaitos A 2/28. Vantaa s. + liitekartat, 9 s /16/ Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 225. Ilmailulaitos Finavia A3/28. Vantaa s. + 6 liitekarttaa. /17/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 28. Ilmailulaitos A 4/29. Vantaa s. + liitekartat, 9 s /18/ Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 29. Ilmailulaitos A 3/21. Vantaa s. + liitekartat, 9 s Finavia Oyj A1/211

12 Kassakumpu Kassakumpu Terrisuo Terrisuo Nummenpää Tapiola Tapiola Mikkolanmäki Mikkolanmäki Pukkila Pukkila Hongisoja Hongisoja 4 8 Perttula Siippoo Kilometriä Sahamäki Sahamäki Helkku Helkku Nurmijärvi Tuomala Rusutjärvi Palojoki Södra Paipis Byända Byända Kytömaa Kytömaa Kaskela Kaskela Nummimäki Talvisto Talvisto Vihti Jukola Jukola Jokipelto Jokipelto Klaukkala Koivikko Koivikko Kivistö Vantaa Odilampi Helsinki-Vantaan Helsinki-Vantaan Röylä Solvalla Nupuri Hämeenkylä Pähkinärinne Pähkinärinne Vapaala Vapaala Bemböle Bemböle Laaksolahti Laaksolahti Viherlaakso Viherlaakso Kauniainen Karakallio Karakallio Hakunila Kaivoksela Kaivoksela Pakila Tapanila Malmi Helsinki Lintuvaara Lintuvaara Nybygget Nybygget Haaga Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 21 käytetyt laskentareitit Björnsö Björnsö Östersundom Vesala Vesala Lentoonlähdöt, kiitotiet 4R, 22R <4/ päivä <16/ päivä Vaakkola Vaakkola >16/päivä Västerskog Gumbostrand Gumbostrand Hajonnan havainnollistaminenhusö reittitiheyskartan avulla Husö Pihlajamäki Pihlajamäki Oulunkylä Oulunkylä Sotunki Sotunki RajakyläMelulaskennassa Konala Konala Pirkkola Pirkkola <2/ päivä Massby <8/ päivä Kaskela Kaskela Haltiala Haltiala <6/ viikko <1/ päivä Vantaanlaakso Vantaanlaakso Etelä-Kaarela Etelä-Kaarela Oittaa Oittaa <5/ viikko Immersby Tikkurila Puotinen Puotinen Bodominjärvi <4/ viikko Kuninkaanmäki Vantaanpuisto Vantaanpuisto Martinlaakso Vanhakartano Vanhakartano <3/ viikko Itä-Hakkila Kunnarla Bodom Bodom < 2/ viikko Lilljofs Lilljofs Koivukylä Koivukylä Askisto Askisto Pakankylä Pakankylä Lentoa / 1x1 m < 1/ viikko Hindsby Viirilä Viirilä Vantaankoski Nuuksio Reittitiheyskartta Rekola Lentoasema Lentoasema Petas Petas Pigby Pigby Maantiekylä Maantiekylä Lahnus Kalajärvi Kalajärvi Brobacka Brobacka Nikinmäki Nissbacka Hanala Hanala Vestra Vestra Velskola Velskola Nikkilä Svartböle Svartböle Korso Sjöskog Sjöskog Keimola Luukki Hertsby Hertsby Johanneberg Johanneberg Seutula Simola Simola Takkula Kalmari Kalmari Sipoo Koivikko Koivikko Ruotsinkylä Myllykylä Myllykylä Ketunkorpi Ketunkorpi Kalmar Kalmar Nickby Riipilä Snäckens Snäckens Saarijärvi Hyrylä Hyrylä Ahjo Ahjo Metsäkylä Metsäkylä Harjula Harjula Skogby Lakisto Lakisto Kerava Savio Lintumetsä Lintumetsä Kuonomäki Kuonomäki Espoo Lahela Lahela Reuna Reuna Syrjälä Syrjälä Pyykorpi Nahkela Toivola ToivolaToivala Toivala Mäntysalo Mäntysalo Palsi Palsi Tallmo Talma Tuusula Klaukkalan Klaukkalan Metsäkylä Metsäkylä Lepsämä Brusas Brusas Paipis Paippinen Blekdal Blekdal Numlahti Numlahti Valkjärvi Valkjärvi Ristinummi Ristinummi Tuusulanjärvi Nummi Nummi Norra Paipis Keravanjoki Järvenpää Rannikonmäki Rannikonmäki Viikki Mellunkylä Mellunkylä Vuosaari Finavia Oyj A1/211 1 : 1 Liitekartta 1

13 Nummenpää Järvenpää 4 8 Perttula Siippoo Kilometriä Nurmijärvi Paipis Paippinen Tuusulanjärvi Tuomala Rusutjärvi Palojoki Södra Paipis Nummimäki Tallmo Talma Tuusula Lepsämä Nahkela Kerava Nickby Klaukkala Vihti Norra Paipis Keravanjoki Sipoo Savio Nikkilä Riipilä Skogby Ruotsinkylä Pyykorpi Korso Nikinmäki Nissbacka Seutula Takkula Saarijärvi Luukki <3/ viikko Vantaa Odilampi <4/ viikko Kuninkaanmäki <5/ viikko Immersby <6/ viikko <1/ päivä Tikkurila Vantaankoski Nuuksio Reittitiheyskartta Lentoa / 1x1 m < 1/ viikko Hindsby < 2/ viikko Rekola Lahnus Röylä Solvalla Kivistö Keimola Itä-Hakkila Espoo Martinlaakso Kunnarla <2/ päivä <4/ päivä Massby <8/ päivä <16/ päivä Hämeenkylä Bodominjärvi Pakila Nupuri Tapanila Malmi Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 21 >16/päivä Västerskog Helsinki käytetyt laskentareitit Östersundom Lentoonlähdöt, kiitotiet 4L, 22L, 15 ja 33 Rajakylä Melulaskennassa Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Kauniainen Haaga Viikki Vuosaari Finavia Oyj A1/211 1 : 1 Liitekartta 2

14 Nummenpää Järvenpää 4 Norra Paipis Keravanjoki 8 Perttula Kilometriä Siippoo Nurmijärvi Tuomala Rusutjärvi Palojoki Paipis Paippinen Tuusulanjärvi Södra Paipis Nummimäki Tallmo Talma Tuusula Lepsämä Nahkela Kerava Nickby Klaukkala Vihti Nikkilä Sipoo Savio Riipilä Skogby Ruotsinkylä Pyykorpi Korso Nikinmäki Nissbacka Seutula Takkula Saarijärvi Luukki < 2/ viikko <3/ viikko Vantaa Odilampi Kuninkaanmäki <2/ päivä <4/ päivä Massby <8/ päivä Martinlaakso Kunnarla <5/ viikko <1/ päivä Itä-Hakkila Espoo <4/ viikko Immersby <6/ viikko Tikkurila Vantaankoski Nuuksio Reittitiheyskartta Lentoa / 1x1 m < 1/ viikko Hindsby Rekola Lahnus Röylä Solvalla Kivistö Keimola <16/ päivä Hämeenkylä Bodominjärvi Pakila Nupuri Helsinki Tapanila Malmi Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 21 >16/päivä Västerskog RajakyläMelulaskennassa käytetyt laskentareitit Östersundom Laskeutumiset, kiitotiet 4L, 4R, 15, 22L, 22R, 33 Hajonnan havainnollistaminen reittitiheyskartan avulla Kauniainen Haaga Viikki Vuosaari Finavia Oyj A1/211 1 : 1 Liitekartta 3

15 Nummenpää Järvenpää Perttula Siippoo Nurmijärvi Paipis Paippinen Tuusulanjärvi Kilometriä Tuomala Rusutjärvi Palojoki Södra Paipis 55 Nummimäki Tallmo Talma Tuusula Lepsämä Norra Paipis Keravanjoki Nahkela Kerava Nickby Klaukkala Vihti Sipoo Savio 6 Riipilä Skogby Ruotsinkylä Pyykorpi Korso 65 Seutula Takkula Saarijärvi Asukasmäärät, Census29 Rekola Hindsby Henkilöä / 1 m x 1 m Lahnus 5 Röylä Solvalla Nikinmäki Nissbacka Kivistö Keimola Luukki 1-1 Vantaa Odilampi 55 Vantaankoski Nuuksio 6 Kuninkaanmäki 65 Hämeenkylä Bodominjärvi Pakila Nupuri Tapanila Malmi Kauniainen Haaga 21-5 Immersby Martinlaakso Kunnarla Tikkurila Itä-Hakkila Espoo Nikkilä Massby 31 - Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 21 Västerskog Vuosi 21, toteutunut tilanne. Helsinki 55, 6 ja 65 db Östersundom Rajakylä Lden (5), Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Vuosaari Finavia Oyj A1/211 1 : 1 Liitekartta 4

16 Nummenpää Järvenpää 4 8 Perttula Siippoo Nurmijärvi Paipis Paippinen Tuusulanjärvi Kilometriä Tuomala Rusutjärvi Palojoki Södra Paipis Nummimäki Lepsämä Tallmo Talma Tuusula 5 Norra Paipis Keravanjoki Nahkela Kerava Nickby Klaukkala Vihti Sipoo Savio Riipilä 55 Skogby Ruotsinkylä Pyykorpi Korso 6 Seutula Takkula Saarijärvi Asukasmäärät, Census29 Rekola Hindsby Henkilöä / 1 m x 1 m Lahnus Röylä Solvalla Nikinmäki Nissbacka 65 Kivistö Keimola Luukki Odilampi 5 Vantaankoski Nuuksio Vantaa 65 Kuninkaanmäki Hämeenkylä Bodominjärvi Pakila Nupuri Tapanila Malmi Kauniainen Haaga 21-5 Immersby Martinlaakso Kunnarla Tikkurila Itä-Hakkila Espoo Nikkilä Massby 31 - Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 21 Västerskog Vuosi 21, toteutunut tilanne. Helsinki (5), 55, 6 ja 65 db Östersundom Rajakylä LAeq24h Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Vuosaari Finavia Oyj A1/211 1 : 1 Liitekartta 5

17 Nummenpää Järvenpää 4 8 Perttula Siippoo Nurmijärvi Paipis Paippinen Tuusulanjärvi Kilometriä Tuomala Rusutjärvi Palojoki Södra Paipis Nummimäki Tallmo Talma Tuusula Lepsämä Nahkela Nickby Nikkilä Sipoo Savio Riipilä 55 Skogby Ruotsinkylä Pyykorpi Korso 6 Seutula Takkula Saarijärvi Asukasmäärät, Census29 Rekola Hindsby Henkilöä / 1 m x 1 m Lahnus Röylä Solvalla Nikinmäki Nissbacka 65 Kivistö Keimola Luukki 1-1 Vantaa 65 Odilampi Vantaankoski Nuuksio Espoo Kerava Klaukkala Vihti Norra Paipis Keravanjoki Kuninkaanmäki 6 Immersby Itä-Hakkila Martinlaakso Kunnarla Hämeenkylä Bodominjärvi Pakila Nupuri Tapanila Malmi Kauniainen Haaga Tikkurila Massby 31 - Hakunila Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 21 Västerskog Vuosi 21, päivä, toteutunut tilanne. Helsinki 55, 6 ja 65 dböstersundom Rajakylä LAeq (7-22) Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Vuosaari Finavia Oyj A1/211 1 : 1 Liitekartta 6

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003

Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Helsinki-Malmin lentoasema Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 Ilmailulaitos, A 7/2004 Vantaa, 30.6.2004 Helsinki-Malmin lentoasema, Ilma-alusten melun leviäminen, vuosi 2003 0 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

140000 12 Operaatiota/ tunti 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Operaatiota tunnissa keskimäärin v. 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tunti Laskeutumiset 120000 100000 80000 60000

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Järkevää joukkoliikennettä

Järkevää joukkoliikennettä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja.

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007

Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS. Heinä-syyskuu 2007 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 27 Ilmailulaitos Finavia A5/27, Vol 3 Vantaa 3.1.27 Lentokonemelukatsaus 3/7 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista 3 LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj, v1.0, Vantaa 12.12.2014,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot TAMPEREEN KAUPUNKI LIIKENNEVIRASTO WSP FINLAND OY TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

Lisätiedot

Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla Maakuntahallitus 119 15.10.2012 Maakuntahallitus 67 02.06.2014 Maakuntahallitus 84 13.04.2015 Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Luonnonvarojen kulutus Suomen lentoliikenteessä (LentoMIPS)

Luonnonvarojen kulutus Suomen lentoliikenteessä (LentoMIPS) LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2005 Liikenne Luonnonvarojen kulutus Suomen lentoliikenteessä (LentoMIPS) Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin meluselvitys 2007

Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2007 Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès ja Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTIEDOT... 5 2.1 Luvan hakija

Lisätiedot

TOTEUTTAMINEN SEKÄ HOTSPOT-ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELUSSA. Tiivistelmä

TOTEUTTAMINEN SEKÄ HOTSPOT-ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELUSSA. Tiivistelmä LAAJOJEN DIREKTIIVIN MUKAISIEN MELUSELVITYKSIEN TOTEUTTAMINEN SEKÄ HOTSPOT-ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELUSSA Jarno Sito Oy Tuulikuja 2 02100 Espoo Jarno.@sito.fi Tiivistelmä EU:n ympäristömeludirektiivin

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot