Murrosvaiheesta muutokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Murrosvaiheesta muutokseen"

Transkriptio

1 Murrosvaiheesta muutokseen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeen loppuraportti Arja-Tuulikki Wilén

2 Julkaisija: Päijät-Hämeen liitto Tekijä: Arja-Tuulikki Wilén A0 * 0 Kannen valokuvat: Ulkoasu ja taitto: Maija Väkeväinen ja Arja-Tuulikki Wilén Innocorp Oy ISBN ISSN 7-607

3 Murrosvaiheesta muutokseen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeen loppuraportti Arja-Tuulikki Wilén

4 Sisällys. Johdanto. Toimenpiteiden esittely 6. Johdanto 6. Suurkuluttajien hallinta 6.. Identifiointia 6.. Vaikuttavuuden arviointia ja rekisteritutkimuksen suunnittelua 8.. Hallinnan keinojen kartoitusta ja kehittämisen haasteita 8.. Syventymistä asiakkaan näkökulmaan 9. Laitosvaltaisuuden vähentäminen.. Johdanto.. Prosessien tehostamista ja kustannussäästöjä Lean-menetelmällä.. Palvelurakenteen uudistamista -kärkenä akuuttivuodeosastohoito.. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi RAI-kehittäminen.. Kotona asumisen tukeminen 7. Omahoidon kehittäminen. Arviointi. Johdanto. Kärkihankkeet kuntapäättäjien arvioimana. Kehittämistyön kokonaisarviointi: murroksesta muutokseen 7 Lähteet 0 Liitteet

5 . Johdanto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kuntien ja palveluiden tuottajien kanssa yhteistyössä konkreettisia toimenpiteitä, joilla taataan riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Päijät-Hämeessä kuntien maksukykyä vastaavasti. Nykyisellä kustannuskehityksellä ristiriita kustannusten ja maksukyvyn välillä kasvaa kestämättömäksi jo lyhyellä aikavälillä. Pienellä palveluiden ja prosessien hienosäädöllä ei saada aikaiseksi riittävää muutosta, vaan tarvitaan merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Niitä on tehtävä maakunnan näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena, tekemällä yhtenäisiä ratkaisuita kaikkien julkisten sote-palvelujen tuottajien yhteistyössä (Liite ). Koko maakunnan palveluiden järjestämisen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena mahdollistavat tarvittavat rakenteelliset muutokset. Hankkeen taustalla oli Nordic Healthcare Group (NHG), selvitysmiehenään professori Martti Kekomäki, vuonna 0 laatima selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeen tavoitteena oli em. selvityksen toimenpide-esitysten toimeenpano. Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen liitto ja sitä rahoitti Kuntayhteistyön tuki-hanke sekä yhden toimenpidekokonaisuuden osalta myös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Tässä raportissa esitellään hankeaikana toteutetut toimenpiteet, jotka perustuivat NHG:n 0 selvitykseen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajien ja tuottajien laatimaan yhteenvetoon selvityksen suuntaisesta jo meneillään olevasta kehittämistyöstä sekä ohjausryhmän jäsenten haastatteluihin (Liite ja ). Toteutetut toimenpiteet jakautuivat kolmeen kärkihankkeeseen, joita olivat sosiaali- ja terveys-palveluiden suurkuluttajien hallinta, laitosvaltaisuuden vähentäminen ja omahoidon kehittäminen. Nyt esitetyllä raportoinnilla pyritään tukemaan kehittämistyön rakentavaa jatkotyöstämistä, jolloin painotus on välivaiheen tuloksissa enemmän kuin prosessissa. Tieteellistä tutkimusta raportointiin ei sisälly, joskin kehittämisideologialla on vahva monitieteellinen perusta. Kehittämistyön tuloksien esittelyä seuraa raportissa lyhyt arviointiosuus, jossa johtopäätöksiä tehdään ottamalla huomioon myös toteutumatta jääneet toimenpiteet ja innovatiiviset aloitteet palvelujen kehittämiseksi. Kehittämistyöhön osallistui runsas joukko päijäthämäläisiä asiantuntijoita ja heidän taustaorganisaatioitaan sekä maakunnan ulkopuolisia toimijoita. Kiitän teitä kaikkia innostavasta kumppanuudesta hankkeen aikana. Murrosvaiheesta on siirrytty aitoon muutokseen! Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

6 . Toimenpiteiden esittely. Johdanto Kolme kärkihanketta toteutettiin konkreettisina toimenpiteinä, joiden yhteyteen perustettiin työryhmiä. Työryhmiin on nimettiin n. 80 sote-palveluissa eri tehtävätasoilla työskentelevää asiantun-tijaa tai johtotehtävissä toimivaa henkilöä ja kaksi kuntajohtajaa. Työryhmien lukumäärä on vaihdellut projektin aikana, sillä työryhmiä myös yhdistettiin hankkeen edetessä sisällöllisten kysymysten edistämiseksi kärkihankkeiden teemojen ollessa sidoksissa toisiinsa. Laitosvaltaisuuden vähentäminen edellyttää kotiin vietävien palvelujen ja kotona asumisen tuen kehittämistä, laitosvaltaisuuden kohdalla keskeinen potilasryhmä on ns. sote-palvelujen suurkuluttajat ja omahoito liittyy sekä kotona asumisen tukemiseen että sote-palvelujen suurkuluttajien hallinnan keinojen kehittämiseen.. Suurkuluttajien hallinta Suurkuluttajien hallinnan kärkihankkeella viitataan toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat paljon sote-palveluita käyttäviin kuntalaisiin. Koska Päijät-Hämeessä oli sote-hankkeen alkaessa jo vireillä Kaste-hankehakemuksen laatiminen tätä aihepiiriä käsittelevällä teemalla, sote-hankkeen tehtäväksi sovittiin siirtymävaiheen työstäminen jatkamaan Potku-hankkeiden työtä ennen Kaste-hankkeen ns. Parempi Arki hankkeen aloitusta. Parempi arki hankkeessa tullaan kehittämään toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisasiakkaisiin kiinnittämällä huomiota moniongelmaisiin paljon palveluita käyttäviin asiakkaisiin/potilaisiin. Tämä suuntasi sote-hankkeen työn kohti sektorikohtaisia ratkaisuja ja työskentelyä... Identifiointia Työryhmätyöskentelyn tausta-aineistona käytettiin Oulussa toteutettua tutkimusta, jossa todettiin 0 %:n asukkaista kerryttävän 8 % kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Tämä pieni asiakasryhmä kuluttaa valtaosan Oulun kaupunginsairaalan, psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja sairaanhoitopiiriltä ostetun somaattisen erikoissairaanhoidon palveluista. Näitä paljon palveluita käyttäviä asukkaita tunnistettiin tutkimuksessa mm. seuraavista ryhmistä: Vanhuspalvelujen asiakkaat Lastensuojelun asiakkaat Vammais- ja kehitysvammaispalvelujen asiakkaat Päihde- ja asumispalvelujen asiakkaat Psykiatrisen esh:n asiakkaat Diabeetikot, sydän- ja verisuonitautipotilaat Kalliit somaattiset sairaudet (Leskelä ym. 0.) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeessa näitä paljon palveluita käyttäviä asiakkaita ryhmiteltiin neljään ryhmään palvelujen tarpeen (pieni/suuri) ja palvelujen käytön perusteella (vähäinen/runsas). Selkeän palvelukokonaisuuden muodostaa ryhmä, jossa kuntalaisella palvelujen tarve on suuri ja sote-palvelujen käyttö on runsasta. Kyse on Oulun tutkimuksessa tunnistetuista ryhmistä (Leskelä ym.0). Tämän ryhmän potilaat ja asiakkaat tarvitsevat paljon palveluita, joita heille myös pyritään parhaalla mahdollisella tavalla järjestämään. Kuitenkin myös nämä asiakkaat, jotka käyttävät ja tarvitsevat paljon palveluita, voivat hyötyä palveluiden koordinoinnista sekä erityistoimenpiteistä mm. ennaltaehkäisemään palveluiden lisääntymisen (esim. ikäihmisten kaatumisen ehkäisy eri keinoin tai sairauden hyvä hoitotasapaino). 6 Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

7 Erityisesti terveydenhuollossa palvelujen suurkuluttajilla viitataan usein potilaisiin, joilla on paljon käyntejä lääkärinvastaanotolla tai muissa palveluissa. Edellisestä ryhmästä poikkeavan ja haasteellisen ryhmän palvelujärjestelmälle muodostava nämä potilaat, joilla ei näytä olevan ammattilaisen arvion perusteella tarvetta niin suurelle palvelujen käytölle. Runsaan palvelujen käytön taustalla voi olla monenlaista taustasyytä: esimerkiksi yksinäisyyttä, perhe-elämän ongelmia, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia, työelämän ristiriitoja sekä huonossa hoitotasapainossa olevia somaattisia sairauksia. Löytämällä ratkaisuja näille potilasryhmille ns. turhat käynnit terveydenhuollossa vähenevät, mikä vapauttaa resursseja muiden potilaiden hoitoon ja myös potilaan elämäntilanteeseen voidaan löytää ja etsiä yhdessä tasapainoa tuovia ratkaisuita. Tällaisia ratkaisuita on kehitetty mm. Potku-hankkeissa (www.potkuhanke.fi). Sote-palvelujen kustannustehokkuuden parantamisen näkökulmasta haasteellisimmaksi näyttäytyvät asiakkaat ja potilaat, joiden tiedetään tarvitsevan paljon palveluita käyttämättä niitä. Kyseessä voi olla esimerkiksi kroonisen sairauden hoidon laiminlyönti (esim. diabetes), elämänhallinnan vaikeudet, päihteiden käyttö tai monenlaiset nuoren ongelmat, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen. Nämä kuntalaiset tulisi saattaa palvelujen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voitaisiin ennalta ehkäistä ongelmien paheneminen sekä myös etsiä ratkaisuita. Hoitamattomana tämän ryhmän ongelmat aiheuttavat myös yhteiskunnalle suuria kustannuksia esimerkiksi syrjäytymisen, menetettyjen elinvuosien, elinsiirtojen tai huostaanottojen muodossa. Syystä voidaan kysyä, ovatko sellaiset kuntalaiset sote-palvelujen suurkuluttajia, jotka tarvitsevat vähän palveluja sekä myös käyttävät niitä vähän? Kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamisen näkökulmasta tähän kohtaan sisältyy suuri kehittämispotentiaali, jossa palvelujen suuri käyttö ei ole negatiivinen asia. Tähän ryhmään kuuluu suuri määrä pääsääntöisesti hyvin voivia kuntalaisia, joilla on kiinnostusta oman hyvinvoinnin edistämiseen mm. käyttämällä sähköisissä palveluissa saatavilla olevia sairauksien riskikartoituksia, terveysvalmennuksia sekä hyvinvointiteknologian sovelluksia. Kyseessä on kehittämistoimenpiteet, joita on tarkasteltu omahoidon kärkihankkeen yhteydessä. Kuvio. Sote-palvelujen suurkuluttajien ryhmittely: Palvelujen käyttö ja tarve Sote-palvelujen suurkuluttajien identifiointia koskevasta keskustelusta nousseet haasteet kehittämistyölle: Sosiaalipalvelujen asiakkaina on moniongelmaisia asiakkaita, joilla sekä palvelujen käyttö että palvelujen tarve ovat suuria. Vaikka terveydenhuollossa on yksinomaan terveyssyistä paljon palveluita käyttäviä, sektorikohtainen erottelu pelkästään sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon asiakkaisiin/potilaisiin ei ole mielekästä. Taustalla on sekä sote-uudistuksen tavoite, että kuntalaisten etu. Jos potilaan sos.puolen asiat ovat retuperällä, tällä ei ole usein voimavaroja sairauksien hoitoon (omahoitoon, terveyden edistämiseen) ja lääketieteen interventioiden hyöty voi jäädä vähäiseksi (hukataan terv.huollon resursseja). Suurkuluttajien tunnistaminen palvelujen tarpeen ja käytön perusteella A Palvelujen käyttö vähäistä ja palvelujen tarve pieni C Palvelujen käyttö runsasta ja palvelujen tarve pieni B Palvelujen käyttö vähäistä ja palvelujen tarve suuri D Palvelujen käyttö runsasta ja palvelujen tarve suuri Potilaat/asiakkaat, joilla palvelujen käyttö on suuri ja tarve pieni (eri syistä paljon käyntejä), taustalla voi olla monenlaista sosiaalista ongelmaa. Missä määrin palvelujärjestelmä tuottaa suurkuluttajia? Jos nykyisin apua ei saa pieniin asioihin (terveysongelma/lääkäriin pääseminen, taloudellinen ongelma/sosiaalinen luototus), asiat ehtivät kertaantua ja ovat vaikeasti korjattavia sitten kun ollaan jo suurkuluttajia. Tunnistetaan myös jossain määrin vallitseva pompottelukulttuuri: kukin toimija ns. putsaa omaa pöytäänsä. Kenellä on kokonaisvastuu potilaasta/asiakkaasta, jos tällä itsellä ei ole voimavaroja viedä omaa asiaansa eteenpäin? Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto 7

8 Asiakasraati, kokemusasiantuntijoiden käyttö (ml. koulutus) ja muu asiakkaiden osallistaminen kehittämiseen (esim. palvelumuotoilu) tuottaisi todennäköisesti tähän keskusteluun tärkeää lisätietoa. Pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvien toimenpiteiden kehittäminen on vaihtoehto, josta kunnista saataisiin tukea jo taloudellisin perustein. Tämä ryhmä ei välttämättä käytä paljon sote-palveluita, vaikka niitä tarvitsisivatkin. Missä määrin työ tulisi yhdistää työvoiman palvelukeskuksessa tehtävään työhön ja mm. työpajoilla tehtävään työkyvyn arviointiin sekä sosiaalityössä käytettyihin toimintamalleihin?.. Vaikuttavuuden arviointia ja rekisteritutkimuksen suunnittelua Suurkuluttajien hallinnan kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä oli tutkimussuunnitelman laatiminen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Lähtökohtana vaikuttavuuden arvioimisessa on ollut ennakkotieto siitä, että kaikki maakunnan julkiset sote-palveluiden tuottajat ovat kehittäneet toimenpiteitä suurkuluttajien hallitsemiseksi. Osaltaan kyse on siitä, missä määrin kehitetyillä kohdennetuilla palveluilla saadaan aikaan parempaa palvelujen vaikuttavuutta potilaille/ asiakkaille. Toisaalta kyse on myös kustannusvaikutuksen arvioimisesta. Kuinka paljon uudet palvelut aiheuttavat kustannuksia ja saadaanko niillä aikaan kustannussäästöjä? Mitä sitten on runsas sote-palvelujen käyttö? Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT laati toimeksiantona sote-hankkeelle tutkimussuunnitelman suurkuluttajien hallinnan toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi rekisteritutkimuksen keinoilla. (Pursiainen 0). Tutkimussuunnitelmaa työstettiin yhdessä VATT:n tutkijan ja maakunnallisen työryhmä yhteistyössä. Tutkimussuunnitelman laatineet VATT:in tutkijat ja Päijät-Hämeen liiton edustajat ovat päätyneet siihen että pilottihanke on paras toteuttaa ns. satunnaistettuna kontrolloituna kokeena. Tällaisessa kokeessa pilottihankkeeseen kuuluvat suurkuluttajat satunnaistetaan ns. käsittely- ja kontrolliryhmiin. Näistä käsittelyryhmään kuuluville tehdään yhdistetty hoito- ja palvelusuunnitelma, jälkimmäiset pysyvät nykyisessä järjestelmässä. Hankkeen tuloksia arvioidaan sitten vertailemalla näitä kahta ryhmää. (Pursiainen 0) Tutkimuksen toteuttamiseksi työryhmän työskentelyssä saavutettiin konsensusratkaisuja useista yksityiskohdista koeasetelman muodostamiseksi. Kohdepopulaation määrittelyssä hyödynnettiin palvelutuottajien tilastointia. Osa ratkaisuista jäi sote-hankkeen toimeksiannon aikana vielä avoimeksi ja niitä on sittemmin työstetty edelleen kansallisen tutkimuskonsortion yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toimiessa jatkotyöskentelyn vetäjänä maakuntatasolla. Päijät-Hämeen suurkuluttajien hallintamalli kokeilun tutkimussuunnitelman määrittelyn keskusteluteemat (ks. Pursiainen 0). Kohdepopulaatio Otoskoko ja rekrytointi Vastemuuttujat ja odotettavissa olevat tulokset Tutkimuseettiset kysymykset Aikataulu ja seuranta Käytännön järjestelyt Budjetti ja rahoitus Arvioitavaksi hallintamalliksi sovittiin hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen kohdepopulaatiolle osana Parempi Arki-hankkeen (Phsotey 0) toimenpiteitä Päijät-Hämeessä. Potilaiden käyntitilastojen perusteella kohdepopulaatioksi sovittiin täysi-ikäiset kotona asuvat potilaat, joilla on vuodessa lääkärikäyntejä (perusterveydenhuollossa/päivystyksessä) seitsemän tai enemmän. Määrittelyllä on pyritty takaamaan tutkimusta varten riittävän suuri kohdepopulaatio ottaen huomioon samalla satunnaiskokeen vaatimukset (tutkimukseen osallistujista puolet arvotaan käsittelyryhmään ja puolet verrokkiryhmään) sekä ennakoimalla tutkimuksesta kieltäytymisen vaikutukset... Hallinnan keinojen kartoitusta ja kehittämisen haasteita Maakunnassa vireillä olevia paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden identifioinnin ja hallinnan keinoja koottiin yhteen työryhmässä peruspalvelujen osalta. Erityisesti terveydenhuollossa pelimerkit alkavat olla jo koossa. Toimintakäytäntöjä oli kehitetty peruspalvelukeskus Aavassa ja Oivassa sekä Heinolan ja Lahden kaupungeissa. Koska sote-hankkeen tavoitteena on maakunnallinen kehittäminen, esitetään seuraavassa taulukossa erilaisia keinoja erottelematta niitä tuottajakohtaisesti. Ratkaisut ovat kohdistuneet työvälineiden käyttämiseen, työnjaon 8 Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

9 Taulukko. Sote-palvelujen suurkuluttajien haltuunoton keinoja Välineet Henkilöstö Osaaminen Työnjako Tunnistaminen Tulevaisuuden terveyskeskusmalli Lääkäreiden saatavuus Segmentointi SH-saatavuus Akuuttivastaanotto Hoitosuunnitelma Effican omahoitoalusta Erityisosaaminen SH-Lääkäri-tiimit Pitkä sairauskertomus Oma SH:n puhelinvastaanotto Työvoiman palvelukeskus Asiakasohjausyksiköt Ei hoitosuunnitelmaa (HS) Paljon käyntejä (HS:n jälkeen) Tuttu hetu, puh.nro, nimi, kasvot Terveystarkastukset Sähköiset palvelut Paljon käyntejä päivystyksessä Sairauksien riskitestit Teemapäivät, tempaukset Päihde-MT-tiimi Elma-tiimi* Yhteistyö yksiköiden välillä Verkostoyhteistyö Paljon eri palvelujen käyttöä kehittämiseen sekä henkilöstömäärän riittävyyden ja osaamisen varmistamiseen. Työryhmässä todettiin myös, että jo hyvin aloitetusta kehittämistyöstä huolimatta tämän kärkihankkeen kohdalla on tunnistettavissa vielä useita haasteita. Maakunnan tuottajien nimeämistä haasteista on laadittu oheen yhteenveto. Suurkuluttajien hallinnan haasteet Päijät-Hämeessä identifiointikeskustelussa Luomatta maakunnallinen malli (Pth, Esh, sosiaalityön palvelut) Suurkuluttajien, oikeiden sellaisten, löytyminen Palvelujen tarjoaminen psykiatrisen taustan omaaville suursuurkuluttajille Kaikille ei hoitosuunnitelmakaan toimi tälle ryhmälle ratkaisujen löytäminen Hoitosuunnitelmien laatiminen sovittu keinoksi etenee hitaasti.. Syventymistä asiakkaan näkökulmaan Keväällä 0 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeessa teetettiin toimeksiantona Toimiva Oy:llä (0) pieni kehittämistoimenpide tuomaan esille sote-palvelujen suurkuluttajuutta asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan oman äänen hyödyntäminen palvelujen ja verkostoyhteistyön kehittämisessä Toimiva Oy konsultit ovat toteuttaneet useita kehittävän työntutkimuksen menetelmään perustuvaa haasteellisten moniongelmaisten asiakkaiden palveluiden kehittämistä. Sote-hankkeessa konsultit keräsivät aineistoa suostumuksen antaneen sote-palvelujen suurkuluttajaksi tunnistetun yhden asiakkaan tapauksesta haastattelemalla asiakasta itseään, hänen omaistaan sekä asiakasta hoitaneita ja palvelleita toimijoita. Asiakasta hoitaneet tahot sekä suurkuluttajien hallinnan työryhmän jäsenet käsittelivät konsultin johdolla kahdessa työpajassa aineistosta esille nousseita teemoja palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta. Työskentelyn tuloksena työpajatyöskentelyssä laadittiin kehityskartta maakunnan toimijaverkostolle, jotka työskentelevät yhdessä paljon palveluita käyttävien asiakkaiden/potilaiden kanssa. Kartta tuo esille sekä olemassa olevat vahvuudet, että kehittämisen suunnan. Työskentelyyn osallistuneet toivat esille rohkeasti esille kehittämisen haasteita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis- Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto 9

10 Uudet työtavat, välineet & yhteistyö? Asiakkaat ja omaiset palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa Verkostomainen toimintatapa ja johtaminen palveluissa Asiakkaan prosessin johtaminen ja koordinointi Proaktiivinen, etsivä, jalkautuva työ Uusi toimintamalli Asiakkaat ja palvelut, jotka opittu hallitsemaan hyvin? Yhden sairauden hallitseminen Akuutti päivystys (selkeät, tarkkarajaiset medisiiniset ongelmat) Omat palvelut (oma siilo) talouden kannalta Lasten huostaanotot Sosiaalipäivystys Toimeentulotuki Työt osataan ja ne sujuvat Opitut työtavat, välineet & yhteistyö? Osaoptimointi Hoito- ja palvelusuunnitelma yksittäisen ammattilaisen tekemänä, organisaatiokeskeisesti Verkostomainen toimintatapa kehittämisessä & idea (ei systemaattista, henkilöistä riippuvaista) Kokemusasiantuntijat Siilomainen johtaminen Reaktiivinen työ Asiakkaat ja palvelut, joissa uusia vaatimuksia ja odotuksia? Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret Hyvin koulutetut asiakkaat, paljon osaamista & tietoa Työrajaamaton porukka Moniongelmaiset, monimutkaiset ongelmat Kokonaisvaltainen palvelu (esim. kotiin vietävät palvelut) Kokonaisvaltainen kustannusvaikuttavuusajattelu & koko ketjun näkeminen Matalan kynnyksen palvelut Kuvio. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden toimijaverkoston kehityskartta kehittämisen näkökulmasta. Verkostoyhteistyöstä puhutaan kyllä ja kunkin toimialan sisällä on kehitetty asiakasprosesseja hyvinkin pitkälle. Tästä huolimatta sote-integraatio ei käytännössä vielä asiakkaan palvelussa toteudu kaikilta osin verkostotyön edellyttämällä tavalla. Kehittäminen edellyttää myös joistain jo opituista asioista luopumista erityisesti osaoptimoinnin osalta. Katkoviivoilla kuviossa havainnollistetaan mahdollisia kehityspolkuja kohti uutta toimintamallia. Kehityskartta havainnollistaa joitain sekä nykyisen toiminnan vahvuuksia että kehittämisen paikkoja. Koska käsitelty aineisto oli varsin suppea, kehittämiseen varattu aika lyhyt ja työpajaan osallistuneiden asiantuntijoiden määrä melko pieni, kehityskarttaa voidaan pitää ennen kaikkea avauksena jatkokehittämiselle. Se kokoaa myös jäsennellysti yhteen niitä kehittämisen haasteita, joita suurkuluttajien hallinnan työryhmän työskentelyssä käsiteltiin myös muiden aiempien kokoontumisten aikana. 0 Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

11 . Laitosvaltaisuuden vähentäminen.. Johdanto Laitosvaltaisuuden vähentäminen valittiin toiseksi kärkihankkeeksi, jolla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuutta ja palvelujen vaikuttavuutta kehitetään. Yhteistyössä julkisten sote-palvelujen tilaajien ja tuottajien kanssa sovittiin neljästä toimenpidekokonaisuudesta laitosvaltaisuuden vähentämisen toteuttamiseksi. Lisäarvoa kehittämistyöhön pyrittiin tuomaan erityisesti maakunnallisen tarkastelunäkökulman kautta, sillä kaikki maakunnan julkisen sote-palvelun tuottajat vähensivät kukin oman toimintansa osalta laitosvaltaisuutta mm. vähentämällä vuodeosastopaikkoja. Maakuntatason tarkastelussa laitosvaltaisuuden vähentämisen mahdollisuuksia tuovat esille toimenpidekokonaisuudet, joissa tarkastelussa on prosessien kehittäminen, laitospalvelurakenteen uudistaminen, toimintakyvyn arviointi ja kotona asumisen tukeminen... Prosessien tehostamista ja kustannussäästöjä Lean-menetelmällä Sote-hankkeessa toteutettiin toimeksiantona Laatukeskuksella Lean-valmennus, jossa valmennettavien kehittämishankkeet kohdistuivat vuodeosastoilla tehtävän työn tehostamiseen. Lean Six Sigma Green Belt-valmennuksessa maakunnan jokaisen julkisen sote-palvelujen tuottajan kaksi edustajaa sai valmiudet laadukkaaseen kehittämistyön jatkamiseen osastoilla. Alkuperäisenä tavoitteena oli valmennuksessa aloitetun kehittämistyön levittäminen maakuntaan tätä tehtävää varten nimitettävän työryhmän avulla, mutta projektiaika osoittautui tähän liian lyhyeksi. Lean-kehittäminen on yksi keinoista, joilla laitosvaltaisuuden vähentämiseen ja siihen liittyvään palvelujen kustannustehokkuuden parantamiseen voidaan puuttua ns. matalalla kynnyksellä parantamalla palveluprosesseja ja tehostamalla niitä. Kyse on resurssitehokkuudesta, eli siitä kuinka hyvin hyödynnämme käytössä olevia resursseja (ihmisiä, koneita ja laitteita, tiloja jne.). Samalla kyse on virtaustehokkuudesta, siitä miten nopeasti prosessit viedään alusta loppuun. Tehokkuuden esteenä voi olla erilaiset hukkaa aiheuttavat tekijät toiminnassa. (Isomäki 0). Lean valmennukseen osallistuneiden kehittämisprojektit osoittavat omalta osaltaan, että merkittävä arvovirtausta vähentävä hukka sote-palveluissa (ks. Isomäki 0) muodostuu odotusajoista. Potilaiden kohdalla odotusaika voi muodostua tutkimuksiin pääsystä (ks. Lavonius 0), vuodeosastolta kotiutumisesta (ks. Nikula-Holttinen 0, Sirén 0) sekä hoiva-asumispalveluihin siirtymisen odottamisesta vuodeosastolla (ks. Sakomaa 0). Tämänkaltaisissa tapauksissa ns. turhan odottamisen kustannukset ja ilman resurssileikkauksia toteutettavat säästöt on laskettavissa ennakkoon euromääräisiä arvioina (ks. Timonen 0a). Lean valmennukseen osallistuneiden kehittämistyöt osoittavat myös toisen merkittävän hukan vuodeosastoilla, jossa kustannusvaikutus kohdistuu sekä henkilöstöön että potilaisiin. Lääkärikierrot ja niiden sujuvuus osastolla (ks. Eerola 0, Timonen 0a, Toivanen 0) sekä raportointien ja palaverikäytäntöjen tehokkuus (ks. Poikala 0, Jokela 0) vaikuttavat mihin henkilöstö käyttää työpanoksensa. Tällöin suuri kumuloituva merkitys on esimerkiksi sillä, kuinka paljon aikaa käytetään päivittäin toistuviin raportointeihin osastolla (Jokela 0). Käytäntöjen parantamisesta vapautuva aika ja henkilöstön työpanos olisi käytettävissä potilastyöhön esim. kuntoutuksen tukemisessa. Toteutetuissa kehittämisprojekteissa sujumattomuuden taustalta tunnistettiin useita erilaisia ns. juurisyitä, jotka liittyivät mm. lähetteiden laadun vaihteluun, potilastietojen kirjaamisen laatuun sekä ajankohtaan tiedon siirtämiseksi aamu ja iltavuoroa tekevän henkilöstön välillä, lääkärin ja hoitajan väliseen työnjakoon, potilasta koskevien tietojen/ tutkimustulosten puuttumiseen sekä SAS-prosessin kehittämistarpeisiin. (Eerola 0, Jokela 0, Lavonius 0, Nikula-Holttinen 0, Poikala 0, Sakomaa 0, Sirén 0, Timonen 0a, Toivanen 0).. Palvelurakenteen uudistamista -kärkenä akuuttivuodeosastohoito Laitosvaltaisuuden vähentämisessä suuret potentiaaliset kustannussäästöt on saavutettavissa tekemällä muutoksia palvelurakenteeseen. Sote-hankkeessa uudistamisen kärkenä oli akuuttivuodeosastohoidon palvelurakenteen tarkastelu maakuntatasolla. Kyse ei ollut julkisella sektorilla runsaasti käytetystä palveluverkkoselvityksestä, jossa keskiössä on palveluverkon karsimisesta saatavien kustannussäästöjen etsiminen. Taustalla oli 0 valmistu- Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

12 Taulukko. Sote-hankkeessa toteutetut Lean-valmennuksen kehittämisprojektit Organisaatio Yksikkö Hanke Lahden Kaupunki Lahden kaupunginsairaala Lähete- (ja jono) käytännöt LKS:n Geriatrisessa keskuksessa PHSOTEY PHKS, neurologian klinikka Osastokierto neurologian os:lla PHSOTEY PHKS, neurologian klinikka Hoitajan työpäivä OIVA Asikkalan TK Vuodeosaasto Kotiutuksen kehittäminen vuodeosastoilla (Asikkala) OIVA Sairaalapalvelut Kotiutuksen kehittäminen vuodeosastoilla AAVA Iitin vuodeosastot Iltapäivän raporttiin käytettävän ajan puolittaminen Heinolan kaupunki Heinolan TK os. Lääkärinkiertojen sujuvoittaminen osastolla K Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Hukan poisto lääkärikierrolta AAVA Koti- ja asumispalvelujen hallinto Vuodeosaston SAS-prosessi Lahden kaupunki Sairaalapalvelupäällikkö Akuuttiosaston kuntoutuspalaveri neen NHG:n (NHG 0) selvityksen esitys, jonka mukaan vuodeosastoa tarjoavien yksiköiden määrä on tarpeeseen nähden liian suuri maakunnassa. Sote-hankkeessa jatkettiin selvityksen työtä teettämällä maakunnallisista asiantuntijoista koostuvalla työryhmällä ja NHG:llä suunnitelman, miten akuuttivuodeosastohoito olisi tuotettavissa maakunnassa kustannustehokkaasti sekä samalla parantamalla yhä edelleen potilaiden saamaa hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta. NHG:n (NHG 0) laatimassa raportissa esiteltiin nykytilaan liittyvät ongelmat sekä niiden ratkaisemiseksi uusi ehdotus palvelurakenne, joka on myös kuntien maksukykyä vastaava. Ongelmakohdat muodostuvat palvelurakenteen sirpalemaisuudesta sekä siitä, että vanha palvelurakenne ei enää kaikilta osin riitä tarjoamaan palveluita yhä ikääntyneemmän ja moninaisia palveluita tarvitsevan väestön tarpeisiin. Ammattitaitoinen henkilöstö tekee parhaansa olemassa olevien reunaehtojen puitteissa. Perusterveydenhuollon vuodeosastoista on muodostunut eräänlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon varaventtiileitä, joiden käytöllä tasataan muun palvelujärjestelmän puutteita. Vuodeosastoilla hoidetaan lyhytaikaista hoitoa tarvitsevien potilaiden rinnalla myös muita, kuin lyhytaikaista ns. akuuttihoitoa tarvitsevia potilaita. Osastoilla hoidetaan muun muassa saattohoitopotilaita, pitkäaikaishoidossa olevia potilaita (yl. vanhuksia) sekä potilaita, jotka odottavat hoiva-asumispaikan vapautumista tai voinnin kohenemista mahdollistamaan paluu kotiin tai hoiva-asumiseen. Hyvin heterogeenisten potilasryhmien hoitaminen useissa yksiköissä maakunnassa ei NHG:n (0;0) selvitysten perusteella ole tarkoituksenmukaista kaikilta osin. Keskittämällä tiettyjen potilasryhmien hoito erillisiin yksiköihin voidaan sekä parantaa kustannustehokkuutta että hoidon vaikuttavuutta. Suuremmissa yksiköissä voidaan käyttää resurssit entistä tehokkaammin. Osaamisen keskittymisen myötä potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa riippumatta kotipaikkakunnasta. Tämä näkökulma korostuu erityisesti AVH-potilaiden kuntoutuksessa. Osa palvelurakenteen uudistamisen ratkaisusta liittyy siihen, että potilaat, jotka eivät vuodeosastohoitoa tarvitse pyritään hoitamaan muualla. Siihen sote-hankkeessa on kehitetty uusi ehdotus täydentämään olemassa olevaa palveluvalikoimaa. Uusi kolmiportainen palvelurakenne Sote-hankkeen valmistelutyön tuloksena laadittiin esitys uudesta maakunnallisesta palvelurakenteesta, jolla tuotetaan akuuttivuodeosastohoito sekä eräät siihen liittyvät sote-palvelut. Uusi rakenne koostuu lähipalveluna tuotetuista arviointiyksikköjen, perustason vuodeosastojen sekä vaativan erikoisosaamisen keskittämisestä. Uudistus tuottaa nykyistä parempia palveluita kuntalaisille aikuisväestölle akuuttihoidossa, saattohoidossa, vanhusten palveluissa sekä kuntoutuksessa. (NHG 0) Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

13 Kuvio : Uusi kolmiportainen palvelurakenne (NHG 0 muokattu ks. Liite ) Akuuttiosastot Vaativa kuntoutus Geriatrinen osaamiskeskus Vaativa saattohoito Kuntoutusosastot Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Arviointiyksikkö Uudistus akuuttihoidon ja palliatiivisen hoidon näkökulmista Lääketieteellisin perustein tarvittava sairaalahoito terveyskeskuksissa luokitellaan jatkossa vaativaksi perustason hoidoksi, mikä on tarkoitettu akuutisti sairastuneille, tehokasta kuntoutusta tarvitseville tai niille saattohoitopotilaille, joilla tarvitaan erityisosaamista. Vaativa perustason vuodeosasto tarkoittaa sitä, että hoito ei onnistu ilman aktiivista kokeneen lääkärin työpanosta ja myös hoitajilta vaaditaan erityisosaamista. Vuodeosastoilla hoito on aktiivista, tehokasta ja kuntouttavaa ja näiden tehokkaiden hoitojaksojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä. Vuodeosastohoidolle on selkeä lääketieteellinen syy, millä perusteella nimenomaan sairaalahoito on tarpeen. Mikäli potilaan kunto on sellainen, ettei hän voi enää kotiutua ollenkaan, seuraava porras löytyy asumispalveluista, joissa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa. Vuodeosastoa ei käytetä asumiseen. Tämä on myös inhimillisesti kestävin ratkaisu. Vaativan perustason hoito keskitetään alueella sellaisiin yksiköihin, missä on varmistettavissa riittävää asiantuntemusta hoitoon. Käytännössä vaativan perustason vuodeosastoiksi soveltuvat Lahden, Heinolan, Orimattilan ja Hollolan osastot. Vaativan perustason vuodeosastot tarvitsevat toimiakseen virka-aikana päivittäin käytettävissä olevat riittävät laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Osastot voivat profiloitua eri sairauksiin joko kokonaisina osastoina esimerkiksi Lahdessa tai osastoilla on eri sairausryhmille erikoistuneet hoitotiimit, jotta henkilökunnan riittävä osaaminen saadaan varmistettua. (Timonen 0b) Jatkossa on huolehdittava, että koko Päijät-Hämeen alueella esimerkiksi saattohoito onnistuu laadukkaasti kaikissa asumispalveluyksiköissä, että asukas saa olla tutussa ympäristössä loppuun asti. Päijät-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen yksikkö on tarjonnut.6.0 alkaen Päijät-Hämeessä vaativan tason palliatiivista hoitoa (C-taso). Parantumattomasti sai- Arviointiyksikkraita potilaita on aina hoidettu terveydenhuollon resurssein, mutta erityisesti vaativan palliatiivisen hoidon osaamisen ja resurssien keskittämistä on pidetty tarpeellisena ja kustannustehokkaana tapana turvata palvelut. Luontevinta keskittäminen on erikoissairaanhoidon palveluiden ja päivystyskeskusten yhteyteen, jossa toimii erityiskoulutettu moniammatillinen työryhmä ja hoito on saavutettavissa /7. Tavoitteena on ollut turvata potilaille hyvä laadukas hoito, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle konsultaatiotuki sekä alueellinen koulutus. Itsehoitoa voidaan toteuttaa kotona, vaativan perustason vuodeosastoilla ja palvelutaloissa. Hoitopolkujen kehittäminen, hoidonporrastus sekä verkostoituminen ovat luonteva osa toimintaa, jolla pyritään tukemaan laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamista tasapuolisesti kaikkien päijäthämäläisten potilaiden hyödyksi. (Virkki 0) Uudistus kuntoutuksen näkökulmasta Päijät-Hämeessä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksen osittaisesta keskittämisestä Lahden kaupunginsairaalaan on saatu viime vuosien aikana hyviä kokemuksia. Akuuttivuodeosastohoidon selvityksessä todettiin, että moniammatillisen, intensiivisen ja laadukkaan kuntoutuksen saa- Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

14 tavuuden varmistamiseksi vaativin kuntoutus tulee keskittää mm. osaamisen ja uusien kuntoutuskeinojen varmistamiseksi. Vaativan kuntoutusosaston sijoituspaikka tulisi olla erikoissairaanhoidon välittömässä läheisyydessä. Vaativaan kuntoutukseen ohjataan mm. aivoverenkiertohäiriöpotilaita ja aivovammapotilaita. Osastolla toimii mm. erikoislääkäri, kuntoutukseen perehtynyt hoitohenkilöstö, neuropsykologeja, puheterapeutteja, fysio- ja toimintaterapeutteja ja sosiaalityöntekijä. Vaativan perustason vuodeosastohoidossa kuntouttava työote on keskeistä, ja riittävät fysio- ja toimintaterapiamahdollisuudet on turvattava. On suositeltavaa, että osa osastoista profiloituu neurologiseen ja ortopediseen kuntoutukseen. Vaativan perustason neurologiseen kuntoutukseen ohjataan esimerkiksi henkilöt, jotka eivät ole kykeneviä intensiiviseen kuntoutukseen. Ortopediseen kuntoutukseen voitaisiin keskittää mm. lonkka-murtumakuntoutujat. Arviointiyksiköihin järjestetään kuntoutukseen ja kuntoutustarpeen arviointiin fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja. Kotikuntoutuksen tehostamista tarvitaan edelleen. (Mikkelsson 0) Uudistus vanhuspalvelujen näkökulmasta Toimivien asiakaslähtöisten vanhuspalvelujen peruspilarin muodostaa hyvä asiakasohjaus. Pääpaino palveluissa on ennaltaehkäisevissä ja kevyissä palveluissa. Ikääntyneiden kotona asuminen mahdollistaminen on kärkitavoite. Kotona asumista tukevat palvelut ovat avainasemassa. Toimiva kotihoito, kotiin vietävät kuntoutus- ja asiakkaan tarpeen mukaiset sairaanhoidon palvelut muodostavat asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden. Silloin, kun ikääntynyt ei voi asua turvallisesti kotona, järjestetään hänen palvelu aktiivisuutta tukevassa asumispalvelussa. Uudistuvilla kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäritoiminnalla turvataan ikääntyneiden kotona asuminen sekä vähennetään sairaalahoidon ja päivystyshoidon tarvetta. Kotona asumisen tukiyksikköinä toimivat arviointi- ja kuntoutusyksiköt, jotka muodostetaan seudun palvelutarve ja maantieteellinen kartta huomioiden. Väestökeskittymissä ne voivat sijaita osana sairaalapalvelukokonaisuutta. Pienemmissä väestökeskittymissä ja haja-asutusalueilla ne voivat sijaita esimerkiksi asumispalvelujen yhteydessä. Lisäksi selvitettäväksi tulee liikkuvien palvelujen uudenlainen hyödyntäminen. Sairaalapalvelut kootaan tarkoituksenmukaisiin riittävän suuriin toimintakokonaisuuksiin alueen palvelutarve huomioiden. Tiettyjä palveluja, kuten muistisairauksien tutkimus- ja kuntoutus, vaativa palliatiivinen hoito sekä eritysosaamista vaativa kuntoutus, on tarkoituksenmukaista keskittää. Vaativaa eritysosaamista kuten geriatrinen osaamiskeskus, palliatiivinen hoito ja vaativa kuntoutus sekä ikäihmisten päivystys ja osa akuuttigeriatrista hoitoa on tarkoituksenmukaista keskittää päivystyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhteyteen. (Rautiainen 0).. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi RAI-kehittäminen RAI-kehittäminen oli yksi toimenpidekokonaisuus, jolla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeessa tuettiin laitosvaltaisuuden vähentämistä. RAI (Resident assessment instrument) on asukkaan/asiakkaan arviointiväline, jolla sosiaalija terveydenhuollossa voidaan arvioida asiakkaan toimintakyky, suunnitella sen pohjalta tarvittavat palvelut, sekä seurata palvelujen vaikuttavuutta. Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää palvelujen johtamisessa sekä yksikkötasolla että vertailutiedolla kotimaisten sekä tietyiltä osin myös kansainvälisten toimijoiden kesken (Finne-Soveri 0). RAI on kansainvälinen järjestelmä, joka on käytössä yli 0 maassa. Sen käyttö on sopimuksen varaista ja perustuu maksullisten RAIsoft ohjelmistojen ja lisensoitujen tuotteiden käyttöön. (RAIsoft 0) RAI-järjestelmän käyttöalueita Suomessa ovat iäkkäiden palvelut sekä yli 8 v. potilaiden psykiatria. Iäkkäiden palveluihin on erilliset sovellukset käytettäväksi mm. laitoshoidossa, kotihoidossa, akuuttihoidossa (kehitteillä) ja laitoskuntoutuksessa (pilotti). Psykiatrian sovelluksia on kehitetty mm. psykiatrisen sairaanhoidon, psykiatrisen avohoidon tarpeisiin sekä akuuttitilanteiden arviointiin. (RAIsoft0). Oheinen kuvio havainnollistaa järjestelmän mahdolliset käyttöalueet osana sosiaali- ja terveyspalveluita. RAI-järjestelmän käytössä asiakas ja tämän omaiset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa asiakkaan yksilöllistä palvelutarvetta. RAI-järjestelmä antaa tukea yksilöllisten hoidon tavoitteiden asettamisessa sekä toteutetun hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa (RAIsoft 0) muun muassa seuraavasti: asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseen ja päivittämiseen Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

15 Mikä on RAI R esident = asukkaan/asiakkaan A ssessment = arviointi I nstrument = väline RAI = Tiedonkeruun ja havainnoinnin työväline Arkikäytössä = toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa Hoidon ja palvelujen suunnitteluapuvälineenä Tutkimushankkeissa RAI- arviointietietojen hyödyntäminen joka tasolla Asiakas Yksikkö - Organisaatio Moniammatillinen hoitotyön tiimi Lähiesimies, vastuuhenkilöt Johto Kuntataso MDS Toimintakyvyn arviointi Hoidon suunnittelu Laatutyöskentely Jatkuva käyttö Kuvio : Mikä on RAI RAIsoft.net RAIsoft.net Palvelutarpeen/Toimintakyvyn arviointi, SAS Screener Oulu RAI-HC RAI-LTC RAI-AC RAI-PAC RAI-ESP RAI-CMH RAI-MH Erikoissairaanhoito Aluesairaala Päivystysvastaanotto Terveyskeskus Kuntoutusyksiköt (alle kk / yli kk) Lyhytaikaishoito, säännölliset intervallijaksot Ympärivuorokautinen hoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen Asumispalveluyksiköt Kotihoito Tukipalvelut MNA Mielenterveyskysymykset RAIsoft-Feenix - Lääkeseula Rai-mittariarviointi Hoitosuunnitelmamoduuli THL-vertailukehittäminen RAIsoft Johtajamoduuli Raisoft Laatumoduuli Kuvio. RAI.järjestelmän käyttöalueet Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

16 osana asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia (hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat) selvitettäessä etenevän / oireiltaan vaihtelevan sairauden tai ikääntymisen vaikutusta toimintakykyyn ja mahdollisesti lisääntyvään / vaihtelevaan avuntarpeeseen arvioitaessa ja seurattaessa hoidon/kuntoutuksen, tai muiden vastaavien toimenpiteiden ja/tai annettujen palvelujen vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja avuntarpeeseen. (Lehtinen 0) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeessa RAI-kehittämisen työryhmässä tutustuttiin sekä kehittämistarpeisiin että tarjolla oleviin sovelluksiin. Toimintakyvyn arviointiin todettiin olevan tarjolla useita mittareita ja välineitä. RAIn arvioitiin tarjoavan laajimman kattavuuden toimintakyvyn eri osa-alueiden arviointiin (ks. STM 006). Se on ollut käytössä Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa vuodesta 0 ja raportin kirjoittamisen aikaan käytössä oli kolme sovellusta (Ikääntyvien laitoshoito, kotihoito, pal- RAI ja hoitotyön prosessi Vastuutyöntekijä/ omahoitaja (vastuuhoitaja)/ moniammatillinen hoitotyön tiimi RAI-arviointiprosessi RAI hoidonsuunnitteluprosessi Palvelusuunnitelma Palveluntarpeiden selvittäminen lähtötilanteen kuvaus, yksilöllisyys RAI-mittarit henkilön suoriutumisen taso RAPs/CAPs riskitekijät, voimavarat, ongelmat MNA - ravitsemustila MDS arvioinnin yksittäiset kysymykset Esim. Kipuasteikko, asiakkaalla päivittäin kävellessä molemmissa polvissa kipua joka rajoittaa liikkumista Hoidon tavoitteiden asettaminen mitattava, konkreettinen, realistinen, toteuttavissa oleva RAI-mittariasteikon tavoitetaso Mitä tavoitellaan voimavarojen vahvistaminen, riskin/ongelman poistuminen, oireen lievittyminen Esim. Kipuasteikko, polvikipujen lievittyminen ja kävelykyvyn parantuminen Moniammatillinen hoitotyön tiimi Asiakas Omaiset Hoidon tulosten/ vaikuttavuuden arviointi säännöllisesti Hyödyntäen RAIsoft Vertaa -toimintoa Kipu lievittynyt, Kipuasteikko, ei päivittäistä polvikipua, kävelykyky parantunut Jatkuva arviointi päivittäisen kirjaamisen avulla Hoidon toteutus hoitotyön menetelmät määritetään keinot, miten asetettu tavoite saavutetaan Huomioidaan kaikkien rooli Kuvio 6. Asiakas keskiössä (RAIsoft 0) 6 Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

17 veluohjaus). Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden muilla tuottajilla (peruspalvelukeskus Aava ja Oiva sekä Heinola) RAI oli käytössä vähäisemmässä määrin ikääntyvien palveluissa. Lahdessa RAIn hyödyntäminen oli varsin laaja-alaista. Muun muassa kaikki vanhusten palvelujen asiakaskriteerit olivat RAI-pohjaisia ja sitä hyödynnettiin iäkkäiden kaatumisen ehkäisyssä (THL 0), iäkkäiden lääkehoito-ongelmien tunnistamisessa, kuntoutuksessa sekä muistikoulutuksessa (Lehtinen 0). Toimintakyvyn arviointiin perustuva palveluiden järjestäminen asukkaille on yksi avaintekijä laitosvaltaisuuden vähentämisessä. Ensinnäkin yhtenäisen arviointijärjestelmän käyttöönotto maakunnassa edistää palveluiden laadun kehittämistä sekä ostopalveluiden hallintaa. Ostopalveluiden hankinnassa yhtenäisten kriteerien käyttö palvelutarpeen arvioinnissa edistää sekä hoidon laadun arviointia että myös tarpeen arviointia. Tämä korostuu erityisesti arvioitaessa potilaan/asiakkaan laitosasumisen tarpeen lakkaamista. Useissa sote-hankkeen työryhmissä oli todettu, että laitosasumisen purkaminen edellyttää myös asiakasvirran tarkastelua siten, että voinnin parantuessa siirtyminen laitoksesta kotiin tai kodinomaiseen ympäristöön voi olla mahdollista (ks. NHG 0, Sakomaa 0). Sen lisäksi oikea-aikaisella ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnilla voidaan lisätä kotiin vietävien palveluiden tarjontaa ja ennaltaehkäistä ns. raskaiden palveluiden kuten hoiva-asumisen tai tehostetun paleluasumisen piiriin joutuminen. Palvelutarpeiden selvittäminen ja sen perustuminen järjestelmälliseen, moniulotteisen toimintakyvyn arviointiin on yksi tärkeistä osatekijöistä kehitettäessä vanhuspalvelurakennetta. Tämä tuli esille myös hankkeen yhteydessä järjestetyssä THL:n vetämässä alueellisessa ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistyöpajassa syksyllä 0. (Mäkelä 0) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeessa järjestettiin keväällä 0 koulutus, jossa alueellisille toimijoille jaettiin tietoa monipuolisesti RAI-järjestelmän käyttöönoton maakunnallisesta hyödystä sekä vanhustyössä että psykiatriassa (Finne-Soveri 0; Lehtinen 0; RAI-Soft 0). Maakunnassa tehtiin tämän työstämisen pohjalta periaatepäätös vanhustyön RAI:n vaiheittaisesta käyttöönotosta maakuntaan osana sote-uudistuksen etenemistä. Psykiatrian osalta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä ja Päijät-Hämeen keskussairaala otti vetovastuun psykiatrian RAI:n käyttöönotosta ensin yhdellä osastolla, minkä jälkeen vaiheittain järjestelmä otettaisiin käyttöön koko maakunnassa erikseen sovituilla osa-alueilla... Kotona asumisen tukeminen Kotona asumisen tukeminen oli neljäs toimenpidekokonaisuus laitosvaltaisuuden vähentämisen kärkihankkeen osana. Laitosvaltaisuuden vähentämisen onnistuminen edellyttää kotiin vietävien palvelujen kehittämistä. Osaltaan kyse on siitä, että osa laitoksissa nyt annetuista palveluista annetaan tulevaisuudessa asiakkaiden kotona. Kyse voi olla muun muassa sairauksien hoidosta, kuntoutuksesta ja saattohoidosta. Ennen kaikkea painotus on ikäihmisissä ja tavoitteeksi voidaan asettaa omassa kodissa asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään siten, että elämän laatu ja hoidon vaikuttavuus säilyvät korkeina (Niinistö 0). Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä uusien palvelumuotojen kehittämistä sekä nykyisessä toiminnassa tunnistettujen kehittämishaasteiden ratkaisuja, joista hankkeen aikana avattiin keskustelua kuntapäättäjien, asiantuntijoiden ja kuntalaisten kesken. Varsinaisia ratkaisuja toimenpidekokonaisuuden aikana ei vuoden toiminta-aikana tehty. Toimenpidekokonaisuus koostui kuntalaisille suunnatusta sarjasta keskustelutilaisuuksia, työryhmätyöskentelystä, kotikuntoutuksen koulutuksesta, kuntalaisille suunnatun oppaan laatimisesta ja uusien hankkeiden suunnittelusta. Keskustelutilaisuudet Keskustelutilaisuuksien sarja oli jaettu neljään teemaan kotona asumisen prosessia mukaillen. Ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa aihepiirinä olivat palvelut, joiden tuella sairastunut voi palata kotiin mahdollisimman pian ja turvallisesti. Seuraavaksi aihepiirinä olivat palvelut, joiden tuella kotona asumista olisi mahdollista jatkaa mielekkääsi ja mahdollisimman pitkään silloinkin, kun toimintakyky sairauden vuoksi on alentunut pysyvästi. Kolmannen keskustelutilaisuuden teemana olivat kotiin vietävät ja kodin käytössä olevat teknologiat, joilla voidaan tukea kotona asumista. Neljännessä keskustelutilaisuudessa teemana olivat kotona asumisen jatkumista tukevat avohoidon palvelut. Jokaisessa tilaisuudessa esiteltiin myös yleisölle palveluita: Päijät-Hämeen hyvinvoinnin sähköinen asiointipalve- Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto 7

18 lu Hyvis.fi, PalveluSantra, maakunnan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut (Mikkelsson 0) sekä Ikäihmisten neuvonta- ja palvelupiste Siiri ja ikäihmisten neuvova kysely. Toimintakykyryhmät kotona asumisen tukena Ikihyvä Päijät-Häme seurantatutkimus ja kehittämishankkeessa kehitettiin toimintamalli ja ryhmätoimintaa, jolla voitiin osoittaa olevan positiivinen yhteys toimintakyyn säilymiseen/paranemiseen. Toiminta-kykyryhmiin valittiin riskitestien perusteella ns. riskihenkilöt, joiden toimintakykyä seurattiin valikoidulla mittaristolla (mm. fyysinen toimintakyky, elämänlaatu, muisti ja mieliala). Varsinaisissa ryhmissä teemoina olivat sosiaaliset verkostot, liikkuminen ja ravitsemus, mitä tukemaan käytettiin sekä ryhmäkeskusteluja että voima- ja tasapainoharjoittelua. Hankkeessa toiminta toteutettiin julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Toimintakykyryhmiä voitaisiin hyvin käyttää ilman tutkimukseen sisältyvää mittausosiota tukemaan ikäihmisten fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilymistä. Taloudellisista paineista johtuen tämäntyyppiselle toimintamallille on ollut vaikeata löytää rahoitusta sen kiistattomista hyödyistä huolimatta. Lisäksi ryhmätoiminta ja ohjaus on kustannustehokasta, kun otetaan huomioon sen ennaltaehkäisevä vaikutus sekä kohdentaminen samanaikaisesti useaan kuntalaiseen (vrt. yksilöohjaus). (Valve 0) Lääkinnällinen kuntoutus kotona asumisen tukena Terveydenhuoltolaissa määritellään kunnan vastuut potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiselle. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu:. kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus. potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi. kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia. toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet. apuvälinepalvelut 6. sopeutumisvalmennus 7. 6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitostai avohoidossa Lääkinnällistä kuntoutusta voi tarvita:. Synnynnäisesti tai tapaturmaisesti vammautuneet,. Vaikeasti sairastunut,. Ikääntynyt, monisairas tai muistisairas. Kuntoutuksen tavoitteena on tällöin arvioida, parantaa tai ylläpitää henkilön toimintakykyä hänen kanssaan laadittujen, hänelle merkityksellisten tavoitteiden mukaisesti. Lääkinnällisen kuntoutuksen käytössä on useita keinoja mm. neuvonta ja ohjaus, terapiat (yksilö- ja ryhmät), apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus ja laitoskuntoutus, kuntoutusohjauspalvelut sekä terveydenhuollon sosiaalityön palvelut. Palveluvalikoima ja vastuutahot ovat riippuvaisia siitä, onko kuntoutettava lapsi, työterveyspalveluiden piirissä oleva työikäinen vai ikäihminen. Kaikkien kohdalla lääkinnällinen kuntoutus pyrkii minimoimaan henkilön sairauden, vamman tai muuttuneen elämäntilanteen vaikutus toimintakykyyn. Tässä työskennellään kohti kuntoutujan tavoitteita yhdessä kuntoutujan, omaisten, terapeuttien, eri toimialojen edustajien ja järjestöjen kanssa. (Mikkelsson 0) Päihdepalvelut kotona asumisen tukena Päihdepalvelut muodostuvat laajasta kirjosta palveluita. Niihin sisältyy riskikäyttäytymisen tunnistaminen, varhainen puuttuminen, mini-interventiot, päihdeperäisten sairauksien hoito ja kuntoutus, riippuvuushäiriöiden hoito (ml. tunnistaminen ja kuntoutus), päihdeperäisten mielenterveyshäiriöiden hoito ja kuntoutus sekä sosiaaliset tukipalvelut. Varhainen tunnistaminen ja hoito ovat kustannustehokkainta päihdepalvelua, jonka menetelmiä on kehitetty useita (mm. paihdelinkki.fi, akuuttien kriisien ja myrkytystilojen kotihoidon kehittäminen (ensihoitopalvelut), selviämisasemapalvelut, päihdepalvelut kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon tukena). Tyypillisiä kotona selviämistä vaikeuttavia tilanteita voi aiheuttaa muun muassa päihdekierteessä olevan väkivaltainen käyttäytyminen, yksinäisen ikäihmisen päihteiden käytöstä johtuva itsenäisen selviämisen tason laskeminen tai päihdekierteessä olevan nuoren asumisen ongelmat (häätöjen kierre). (Holopainen 0) Omaishoito kotona asumisen tukena Omaishoitajaksi nimitetään henkilöä, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan 8 Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

19 TAULUKKO. Näkökulmia kotona asumisen tuen kehittämiseen Kotona asumisen tuki Valinnanvapaus/Palveluseteli Päihdepalvelut kotona asumisen tukena Lääkinnällinen kuntoutus kotona asumisen tukena Omaishoito Toimintakyvyn edistäminen ryhmätoiminnoilla Teknologian hyödyntäminen Nivelvaiheiden palvelut Yksin eläville palveluita Kehitettävää Kritiikin huomioon ottaminen: Valinnanvapaus herättää huolen eriarvon lisääntymisestä (alueellinen, yksilöiden välinen sekä mahdollisuuksien ja lopputulosten tasa-arvo) Kotihoitoon liittyvät valintamahdollisuudet vielä aika vähäiset vrt. painotus sisältöjen kehittämiseen Palveluseteli ei toimi kunnille laadunvalvonta- instrumenttina, koska a. apalveluja ei vertailla (tietoa puuttuu tai hankalasti saatavissa, tiedetään nimi ja hinta) b. Palveluista ei valiteta (tai se on harvinaista, hoiva on luottamussuhde ja pelko seurauksista) c. Palveluntuottajaa ei vaihdeta (arvostetaan jatkuvuutta, ei tietoa, olisiko uusi parempi kuin nykyinen tuottaja). (Kuusinen-James 0) Setelin arvon oltava realistinen: Liian alhainen arvo ei johda säästöön, koska asiakkaat eivät käytä liian korkean omavastuuosuuden vuoksi Kaikkiin tuloluokkiin kuuluvilla tulisi olla mahdollisuus valita palveluseteli Arvon määrittelyn lähtökohdaksi otettava oman toiminnan kustannus sekä palvelun hinta markkinoilla Palvelusetelikäytännön oltava pitkäjänteistä Prosessit selkeiksi Toimiva palveluohjaus. Kotikatkaisuhoidon kehittäminen Päihdepalvelut kotisairaanhoidon tueksi Motivointi katkaisuun ja kuntouttavaan hoitoon muutosvastarintatapauksissa Erityisryhmien palvelut (muistisairaat, lapsiperheet, yksinäiset nuoret) Uusia lähestymistapoja (erit. hallitsematon päihdehäiriö, jossa käyttäytymisen kontrolli menetetty) Sekakäyttöhäiriöiden hoito Ikäihmisten ennaltaehkäisevä kuntouttava toiminta (mm. liikuntatoimi ja. sektori). Omaishoitajan jaksamisen tukeminen Ikihyvä-hankkeen toimintamallin mukaisten ryhmäpalvelujen käyttäminen toimintakyvyn laskua ennaltaehkäisemässä - taloudellisten resurssien saaminen toiminnan ylläpitämiseksi ja jatkamiseksi Kehitys pirstaleista tarvitaan verkostoja, tietoa siitä, mitä muut tekevät! Tieto hajallaan maailmalla! Tuotteet ja palvelut irrallaan Ikäihmiset eivät ole osallisina heiltä ei kysytä Sairaalasta kotiutuvan palveluiden järjestäminen jo ennen kotiin paluuta Tarvittavien kodin muutostöiden aikataulujen sovittaminen yhteen kotiin paluuseen/ viiveen minimointi Tukea elämäntilanteen muutoksiin:mm. eläköityminen, puolison kuolema Apua pieniin arjen askareisiin (mm. lamppujen vaihto, napin ompelu) Ystävätoiminta ym. kotiin es. vaikeasti liikuntarajoitteisille Tietoa tapaamispaikoista, harrastuksista ym. mahdollisuuksista kodin ulkopuolella Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto 9

20 tarpeesta johtuen. Omaishoitajuus perustuu hoitajan ja kunnan väliseen sopimukseen ja sillä on useita edellytyksiä koskien mm. hoidettavan ja hoitajan välistä suhdetta, hoitajan sitoutumista ja hoitajan terveys- ja toimintakykyä. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkioista, hoitajan vapaapäivistä ja muista tuista (mm. asiointivapaa). (Valkeapää & Tiittanen 0) Teknologia kotona asumisen tukena Kotona asumisen tueksi erityisesti ikäihmisille on kehitetty erilaisia sovelluksia jo pitkään. Haasteeksi muodostuu kuitenkin yhä kehittämisen sekä olemassa olevan tiedon sirpaleisuus. Selvityksissä on osoitettu, että ikäihmiset ovat valmiita ottamaan käyttöön arjen elämän sujuvuutta tukevia teknologian sovelluksia. Ne voivat liittyä turvallisuuteen, ruokailuun, talouden ylläpitoon tai sosiaaliseen kanssakäymiseen. Melko suuri osa ikäihmisistä on myös valmis maksamaan itse hankintakustannukset. Uuden teknologian käyttöönottoa edistäisi maksurauhan ja turvallisuuden parantaminen, opastus ja harjoittelumahdollisuus, laitteiden helppokäyttöisyys ja esteettömyys sekä laitteiden ja toimintojen yhdenmukaistaminen. (Stenberg 0) Ikäihmisten vapaaehtoistoimintaan perustuva vertaistuki ja koulutus on osoittautunut hyväksi keinoksi edistää teknologian käyttöönottoa. Tämä on todettu Savonetti-hankkeessa Pohjois-Savossa. (Brunell 0) Samansuuntaista kerhotoimintaa todettiin olevan pienimuotoisesti vapaaehtoistoiminnan muodossa jo Päijät-Hämeessä. Tätä toimintatapaa olisikin mahdollista levittää edelleen kaikkien ikäihmisten tueksi. Palvelujen kehittäminen yhteistyönä Ikääntyvien määrän lisääntyminen ja julkisen talouden resurssien pieneneminen haastavat kehittämään uusia ratkaisuja, joilla turvataan ikääntyvien kotona pärjääminen tulevaisuudessa. Tähän ratkaisuja kokonaisvaltaisesti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) strategisessa ohjelmassa HYVÄ hoito- ja hoivapalvelualan työ- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiseksi. Tavoitteena ohjelmassa 0 0 on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen edellytysten edistäminen ja toimialan kehittymisen tukeminen kasvavaksi ja kansainvälistyväksi alaksi. (Hartman 0) Tässä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on nähty oleva yrittäjyyden edistämisellä ja vapaavalinnaisuuden (mm. palveluseteli) lisäämisellä. Yritykset tarjoavat mm. lisäarvoa hoivapalveluiden tuottamiseen, innovaatioita kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi. (Venäläinen 0)Palveluseteli on nähty keinoksi lähipalvelujen turvaamiseksi, mutta tähän liittyy vielä useita kehittämiskohteita (Kuusinen-James 0; Venäläinen 0). Yhteenvetona keskustelutilaisuuksista olen laatinut oheisen taulukon kotona asumisen tuen kehittämisestä. Tähän on yhdistetty pyydettyjen puheenvuorojen, keskustelun alustusten yhteydessä nostettuja kehittämiskohteita sekä yleisön antama palaute asiakkaan ja kuntalaisen kokemasta kehittämisen tarpeista. Työryhmätyöskentely Kotona asumisen tuen työryhmässä käsiteltiin ajankohtaisia aiheeseen liittyviä teemoja, kuten meneillään olevia kehittämishankkeita ja tarpeita. Niitä olivat kehittämisehdotus ensihoidon liikkuvan yksikön hyödyntämisestä kotona asumisen tukena (Jama 0). Ensihoidon valmiuksilla varustettu yksikkö (ei ambulanssi) voisi toteuttaa ei-kiireellisiä sairaanhoidollisia tehtäviä potilaiden kotona (es. antibiootti/kipulääkitys), mikä mahdollistaisi osaltaan nopean sairaalasta kotiutumisen. Ensihoidon lääkärikonsultaatiomahdollisuuden omaava yksikkö olisi tarvittava tuki myös kotihoidon palvelujen piirissä oleville asukkaille sekä myös hoiva-asumisen yksiköiden tueksi. Paras tulos saavutettaisiin, mikäli rinnalla kehitettäisiin maakuntatasolla myös kotisairaalatoimintaa. Tällaisilla kehittämistoimenpiteillä olisi mahdollisuus etsiä ratkaisuja ns. pyöröoviasiakkaiden palveluihin, jotka työllistävät runsaasti akuuttihoitoa ja kotihoitoa. Innovatiiviset avaukset akuuttilääketieteen tutkimukselle (Klemetti 0) olisi mielekästä liittää käytännön kehittämistyön. Kotihoidossa näitä ns. pyöröoviasiakkaita on toistuvasti. Ns. Pyöröovirallihan on ollut olemassa jo pitkään, asiakkaat ja asiakkaiden määrä vain vaihtuvat, (viikottainen/päivittäinen) ja työryhmässä keskusteltiin mm. seuraavista tapauksista: Nopea kotiutus lääketieteellisen hoidon jälkeen (Pneumonia, virtsatieinfektio) taustalla. Palaa aina nopeasti takaisin kotiin lääkitys ei pure ja palaa takaisin hoitoon. Kotihoito hälyttää ensihoidon (kotona pärjäämättömyys, yleistilan lasku, kaatuilua, sekavuut- 0 Murrosvaiheesta muutokseen / Päijät- Hämeen liitto

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 SISÄLLYS 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 1 1.1 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA Forssan seudun vanhusstrategiatyön projektiryhmä Liisa Lähteenmäki Sosiaalikehitys Oy Helmikuu 2004 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun aluekeskusohjelma Tekijät

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMALLE... 4 2.1 LAATUSUOSITUKSET JA OHJEISTUKSET... 4 2.2 VANHUSPALVELUITA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43 KOTIHOITO24h Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN

Lisätiedot

Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017

Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017 1 Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017 Erja Oksman, TtM Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Doris Holmberg-Marttila, johtaja Pirkanmaan perusterveydenhuollon

Lisätiedot