Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015

2

3 Sisällysluettelo Yhtymähallitus Yhtymäkokous Kuntayhtymän johtajan katsaus Suunnitteluperusteet Kuntayhtymän väestö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä Toimintajärjestelmä Sopimusohjaus Talousarvion sitovuus Tilivelvolliset Tuloslaskelma Toiminnalliset tavoitteet Perustehtävä Visio ja arvot Palvelustrategian linjaukset Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Terveyspalvelut Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Tulosalueiden palvelut Tuoteryhmien sisältö Rahoituslaskelma Jäsenkuntien kustannusosuudet Investointisuunnitelma LIITTEET: Kokoomataulukot Henkilöstösuunnitelma 2015 OHEISMATERIAALIT: Yhtymähallituksen käyttösuunnitelma (palvelukuvaukset ja suunnitelmataulukot)

4

5 Toiminta- ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän johtajan katsaus Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on järjestämisvastuussa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien lakimääräisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kallio vastaa myös varhaiskasvatuspalveluista, jäsenkuntien väestön erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta sekä siihen liittyvistä kuntien lupa- ja viranomaistehtävistä. Kallion vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu Kallion strategiaan ja palvelustrategiaan sekä yhtymähallituksen keväällä 2014 tekemiin strategisiin linjauksiin. Painopisteinä ovat kotona asumisen tukeminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä asiakas- ja kustannusvaikuttavien palveluprosessien kehittäminen. Palveluprosessin kehittämisellä vahvistetaan toimintakulttuuria, joka tukee asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamista ja palvelutarpeen monialaista arviointia. Yhteistyöstä siirrytään entistä enemmän yhdessä toimimiseen ja kokonaisvaltaiseen vastuunottoon. Asiakas ja hänen lähipiirinsä ovat aktiivisia toimijoita omissa palveluprosesseissaan. Sujuvat palveluprosessit lisäävät toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Valtakunnallinen Sote -uudistuksen valmistelu on käynnissä. Nykyisen lakiesityksen mukaisesti maahan on muodostumassa neljä sotepalveluiden järjestämisaluetta. Tuotanto- ja tuottajarakenteen valmistelutyö alueella on myös käynnistynyt. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on mukana Oulun eteläisen alueen Jokilaaksojen sote tuotantorakenteen valmistelutyössä. Kallion jäsenkuntien kanssa käydyissä keskusteluissa on yhteiseksi tavoitteeksi asetettu, että Kallio jatkossa toimii yhteinäisenä lähipalveluiden tuotantoalueena mahdollisesti laajentuen tai osana isompaa kokonaisuutta. Jäsenkuntien kanssa on käynnistetty valmisteluprosessi varhaiskasvatuspalveluiden siirtämiseksi osaksi jäsenkuntien sivistystointa. Toiminnan siirto tulee tapahtumaan joko vuosien 2016 tai 2017 alussa. Järjestelyllä osaltaan varaudutaan tulevaan Sote -uudistukseen. Vallitseva talouden taantuma yhdessä kuntien huonontuvan rahoitustilanteen kanssa vaikeuttavat omistajakuntien mahdollisuuksia rahoittaa peruspalveluiden järjestämistä tulevina vuosina. Työttömyyden kasvaessa lakimääräisten palveluiden ja tukien kysyntä kasvaa, mikä lisää väistämättä asiakkuuksia ja kustannuksia peruspalveluissa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion talousarvion laatimisprosessi on toteutettu yhteisesti aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti. Sopimustyöryhmän ja Kallion hallituksen jäsenten lisäksi neuvotteluihin on osallistunut omistajakuntien luottamushenkilö- ja talousjohtoa sekä kuntayhtymän keskeiset talous- ja toimintavastaavat. Kallion vuoden 2015 nettomenot ovat 124,9 milj.. Kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen on 3,7 % ja vuoden 2014 talousarvioon 1,7 %. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluprosessissa Kallion toimialat ja tulosalueet sitoutuivat sopeuttamaan toimintansa tiukkoihin talouden realiteetteihin. Henkilöstökustannusten hallinnalla on ratkaiseva rooli Kallion oman toiminnan talouden onnistumisessa. Hyvällä esimiestyöllä vahvistetaan henkilöstön työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Urho Möller vs. kuntayhtymän johtaja 1

6

7 Ylivieska Sievi Nivala Alavieska 1 Suunnitteluperusteet 1.1 Kuntayhtymän väestö Ikäjakauma jäsenkunnittain Väestön ikäjakauma ja yli Kallio Ylivieska Sievi Nivala Alavieska Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Jäsenkuntien väestö ikäryhmittäin -14 v v. 65- v Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: 2

8 Kuntayhtymän alueen väestömäärä oli yhteensä (lisäystä vuoden 2014 aikana 114 asukasta) jakaantuen jäsenkunnittain seuraavasti: Väestö Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio yht Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Väestöennuste vuoteen Väestöennuste jäsenkunnittain vuoteen 2035 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Yhteensä Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].issn= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Ennuste väestörakenteesta Ennuste väestörakenteesta, Kallion koko väestö Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].issn= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:http://www.tilastokeskus.fi/til/vaenn/tau.html 3

9 Ikäihmisten väestöennuste vuosille Ikäihmisten väestöennuste jäsenkunnittain Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Päivähoitoikäisten lasten väestöennuste vuosille vuotiaiden väestöennuste jäsenkunnittain Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: 4

10 1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä Sairastavuus- ja vammaisuuskertoimet jäsenkunnittain Sairastavuuskerroin lasketaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vuotiaiden ikä- ja sukupuolivakioidun osuuden perusteella. Jos kunnan työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on sama kuin koko maassa, kerroin on yksi. Vammaiskerroin lasketaan vammaisetuisuuksista annetun lain (570/2007) mukaan alle 16- vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea saavien sekä vammaisuuden perusteella laitoshoidossa olevien määrän perusteella. Määrää laskettaessa ei oteta huomioon ruokavaliokorvausta saaneita henkilöitä. Kuntayhtymän jäsenkuntien veroprosentit ovat maan keskiarvoa korkeammat: Veroprosentit Alavieska 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 Nivala 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 Sievi 21,00 21,00 21,25 21,75 21,75 Ylivieska 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 Koko maan ka. 19,00 19,25 19,25 19,25 19,75 Huolimatta korkeasta veroprosentista verotulot asukasta kohden jäävät maakunnan ja maan keskiarvon alapuolelle. Alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suhteutettuna vuotiaisiin (väestöllinen huoltosuhde) on korkea ja ennusteen mukaan huoltosuhde kehittyy huolestuttavaan suuntaan jo näköpiirissä olevan vuosikymmenen aikana. Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. 5

11 110 Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain ennuste v Alavieska 69,4 66,1 67,1 68,3 74,4 85,9 95,1 100,6 100,4 98,1 Nivala 63,5 67,9 70,8 72,7 77,0 84,7 87,0 87,3 87,0 85,8 Sievi 70,5 72,6 74,9 76,2 77,8 87,6 93,7 97,4 98,4 97,4 Ylivieska 52,1 55,5 57,9 59,7 62,9 70,0 75,1 76,6 75,8 74,3 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne[verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/tau.html Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelutarpeiden on ennustettu kehittyvän vuoteen 2029 seuraavasti: Palvelutarpeiden kehitys, 2012= Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avo Erikoissairaanhoito Lähde: Kallion alueen tulevaisuus. FCG:n laatima selvitys. Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito. 6

12 1.3 Toimintajärjestelmä Sopimusohjaus Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön lähtökohtia ovat sopimusohjaus ja omistajaohjauksen kanavointi jäsenkunnista kuntayhtymään kuntajohtajien välityksellä. Sopimusohjaus on prosessi, jossa määritellään väestön palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen määrästä ja laadusta. Talousarvion valmistelussa tulosaluekohtaiset palvelukuvaukset, väestön palvelutarpeen ennakointi sekä sovittu palvelujen taso ja määrä ovat määrärahavarausten perustana. Jäsenkuntien mahdollisuus rahoittaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on heikentynyt mm. valtionosuusjärjestelmässä tapahtuneiden leikkausten vuoksi. Vuoden 2015 talousarviota sopeutettiin kuntien taloustilanne huomioiden. Talousarvio sisältää jäsenkuntien kanssa sovittuja taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Riskit on kuvattu palvelukuvauksissa. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kunnittaisen kustannustenjaon välineenä on Maisema-laskentatyökalu, jonka avulla lasketaan kullekin jäsenkunnalle tulosalueittaiset kustannukset tuoteryhmäkohtaisina suursuoritteina suunniteltujen/ käytettävien palvelusuoritteiden mukaisessa suhteessa. Maisema-mallin suunnitelma- ja kustannustenjakotaulukot toimivat kuntayhtymän ohjausjärjestelmänä, talousarvion pohjana ja sekä seurannan että tilinpäätöksen työkaluina. Taulukoissa palveluita on käsitelty tuoteryhmittäin suursuoritteina (ks. luku 5.1 ). Maisema suunnitelmataulukot ovat talousarvion oheismateriaalina. 1.4 Talousarvion sitovuus Yhtymäkokoukseen nähden yhtymähallitusta sitoo kokoomataulukon kulut, tuotot ja netto yhteensä ja investointiosan loppusumma. Toimialajohtajilla on oikeus tehdä tuoteryhmien välisiä siirtoja kalenterivuosittain enintään euron määrään saakka. Tehdyistä muutoksista on raportoitava sopimustyöryhmälle ja yhtymähallitukselle. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymähallitus, joka hyväksyy yksityiskohtaisen talousarvion käyttösuunnitelman (suunnitelmataulukot ja palvelukuvaukset) palveluittain yhtymäkokouksen hyväksyttyä talousarvion. Talousjohtaja tarkentaa investointiosaan varattujen määrärahojen sitovuuden kohteittain vuoden 2015 alussa. 7

13 Tuoteryhmien kookoomataulukko: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Talousarvio 2015 Kulut Tuotot Netto Vastaanottopalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito josta ostettu erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut Vammaispalvelut Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto Varhaiskasvatus Toimeentulotuki ja työllistäminen Projektit Yhteensä Tavoitteiden sitovuus Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on määritelty luvussa 4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat. 8

14 1.4.1 Tilivelvolliset Tilivelvollinen toimielin: Yhtymähallitus Tilivelvolliset viranhaltijat: Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä Toimialajohtajat: Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Hyvinvointipalvelut, hyvinvointipalvelujohtaja Hallinto- ja tukipalvelu, talousjohtaja Päivi Peltokorpi Pirjo Matikainen Urho Möller Tulosaluejohtajat: Varhaiskasvatuspalvelut, palvelujohtaja Perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelujohtaja Hoito- ja hoivapalvelut, palvelujohtaja Vastaanottopalvelut, hoitotyön johtaja Erikoissairaanhoito ja kuntoutus, johtava ylilääkäri Aikuisten psykososiaaliset palvelut, psykiatri-ylilääkäri Työterveyshuolto, ylilääkäri Suun terveydenhuolto, ylihammaslääkäri Ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveydenhuollon johtaja Marja Ranta-Nilkku Leena Iisakkila Terttuirmeli Haapakoski Reetta Hjelm Risto Olli Tuija Päivärinta Osmo Konu Marja-Liisa Laitala Meeri Rinta-Jouppi Palvelupäälliköt: Varhaiskasvatuspalvelut palvelupäällikkö, päiväkotihoito palvelupäällikkö, perhepäivähoito, ostopalvelut, palvelusetelit, lastenhoidon tuet Perheiden palvelut johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu palvelupäällikkö, vammaispalvelut Hoito- ja hoivapalvelut palvelupäällikkö, ympärivuorokautiset palvelut palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut Avosairaanhoito, osastonhoitaja Avoterveydenhuolto, palvelupäällikkö Sari Suhonen Ulla-Maija Miettilä Kaija Jokela Janne Nikula Virpi Kamunen Arja Rättyä Pirjo Jääskelä 9

15 2 Tuloslaskelma 2015 Tuloslaskelma osoittaa koko kuntayhtymän tasolla palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamisen niin, että myyntituottoihin sisältyvät myös jäsenkuntien kustannusosuudet, yhteensä euroa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 1 YHTEENSÄ Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot , SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

16 Kuva: Talousarvion toimintatulot Kuva: Talousarvion toimintamenojen jakauma Muiden palveluiden ostoihin suurimpina palveluostoryhminä sisältyvät: TA 2014 TA 2015 milj. asiakaspalveluiden ostot (muut kuin ost. esh) 11,0 10,9 palvelusetelipalvelut 4,9 5,4 ruokahuoltopalvelut 2,8 3,2 puhtaanapitopalvelut 2,2 2,3 11

17 Tuoteryhmien nettomenot TA2015 Työterveyshuolto (0,0 %) Projektit (0,0 %) Ympäristöterveydenhuolto (0,9 %) Kuntoutuspalvelut (1,5 %) Aikuispsykososiaaliset palvelut (2,1 %) Suun terveydenhuolto (2,9 %) Toimeentulotuki ja työllistäminen (3,3 %) Perhepalvelut (5,3 %) Vammaispalvelut (6,7 %) Vastaanottopalvelut (9,1 %) Varhaiskasvatus (14,1 %) Hoito- ja hoivapalvelut (25,0 %) Erikoissairaanhoito (29,2 %) Kuva: Tuoteryhmäjaon mukaiset kustannukset 3 Toiminnalliset tavoitteet 3.1 Perustehtävä Kallion perustehtävä, visio ja arvot on määritelty yhtymähallituksen johdolla toiminnan käynnistymisvuonna Kallion palvelustrategia ja sitä konkretisoivat tulosaluekohtaiset toimeenpano-ohjelmat valmistuivat vuonna Palvelustrategia ja siitä johdetut toimeenpanosuunnitelmat määrittävät vuosien toiminnan kehittämisen painopistealueita. Yhtymähallitus päivitti palvelustrategian linjauksia ja strategisia päämääriä vuonna Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeatasoisina, oikea-aikaisina ja oikeassa paikassa. Kallio edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 3.2 Visio ja arvot Kallio hyvän elämän perusta Kallio tarjoaa asiakkailleen laadukkaita palveluita taloudellisesti kestävällä tavalla ja vaikuttavasti. Kallio on innostava, innovatiivinen ja osaava työyhteisö, joka edelläkävijänä aktiivisesti vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Kallion arvot: luottamus, oikeudenmukaisuus, osaaminen, vastuullisuus 12

18 3.3 Palvelustrategian linjaukset Kallion palvelut ovat Asiakaslähtöisiä ja kohdennettuja Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä Kotona asumista tukevia Kallio Järjestää palveluja monituottajamallilla Kehittää toimialat ja tulosalueet ylittäviä asiakaslähtöisiä palveluprosesseja Edistää sähköistä asiointia ja teknologian käyttöönottamista Kallio on yhtenäinen palvelualue Palvelustrategiakauden erityiset kehittämisen ja resursoinnin painopisteet Ikäihmisten palvelut Lapset, nuoret ja perheet Vastaanottopalvelut Linjaukset ja painopistealueet vuosille

19 4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat Vuoden 2015 talousarvion ja suunnitelmakauden toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat Kallion palvelustrategiaan. Keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat Kallion palvelualueen yhtenäistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kotona asumisen tukeminen. Näiden tavoitteiden edistämiseksi kehitetään ja optimoidaan palvelurakennetta, parannetaan prosessien johtamista sekä asiakas- ja kustannusvaikuttavuutta. Ennaltaehkäisevää näkökulmaa vahvistetaan niin hyvinvointi- kuin terveyspalveluissa. Kallion keskeisenä strategisena päämääränä on kotona pärjäämisen tukeminen tuottamillaan tai järjestämillään palveluilla. Omaishoidon tuen määrärahoja on lisätty vuoden 2015 talousarvioon. Omaishoito mahdollistaa ihmisläheisen hoidon toteuttamisen hoidettavan omassa kodissa. Tietojärjestelmien kehittyminen mahdollistaa yhä laajemmin sähköisen asioinnin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käyttöönotetut Kanta-palvelut, sähköinen resepti ja kanta-arkisto mahdollistaa asiakkaille tietoturvallisen tavan seurata omia potilastietojaan tietoverkossa. Kallion tavoitteena on käyttöönottaa myös muita sähköisiä palveluita helpottamaan arjen palveluprosessien sujuvuutta. Toiminnan ja palveluprosessien kehittämisellä parannetaan Kallion kykyä vastata muuttuviin palvelutarpeisiin. Lasten palveluissa otetaan huomioon vanhempien tuen ja hoidon tarve ja aikuisten palveluissa vastaavasti lasten tuen tarve. Lapset puheeksi -menetelmä otetaan käyttöön konkreettisena keinona tukea hyvää kehitystä ja ehkäistä ongelmia. Henkilöstöresurssien käyttöön on kiinnitetty toiminnan kehittämisessä ja erityistä huomiota. Sijaismäärärahoja on myös edellisten talousarvioiden tapaan jouduttu arvioimaan kriittisesti. Kokonaisuutena arvioiden henkilöstöresurssin määrä on pyritty tasapainottamaan optimaaliselle tasolle huomioiden palveluiden tuotantokyvyn. Sijaisten palkkaamista joudutaan rajoittamaan. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Työjärjestelyillä, kuten henkilöstön sijoittelulla, työvuorosuunnittelulla, vuosilomasuunnittelulla, hallitaan kustannuksia ja parannetaan toiminnan tuottavuutta. 4.1 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut edistävät ja tukevat toiminnallaan alueen asukkaiden elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea asiakkaiden arjessa pärjäämistä. Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluissa parannetaan edelleen toimialat ylittävää yhteistyötä terveyspalveluiden kanssa. Hyvinvointipalveluissa valmistaudutaan laatujärjestelmän käyttöönottoon ja kehitetään asiakasturvallisuutta yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Tavoitteisiin sisältyy tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvun näkökulma Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteet Tavoite 1 Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä palvelut varhaiskasvatussuunnitelman mukaisilla yhtenäisillä toimintavoilla. 14

20 Sopeutetaan palvelurakennetta perheiden tarpeiden mukaisesti ja vaikuttavasti. Kehitetään lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. Mittarit: 1. Kallion varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset yhtenäiset toimintatavat toteutuvat kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. - Kaikille lapsille on laadittu yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma 3 kk:n kuluessa päivähoidon alkamisesta. Tilanne (%) vuoden lopussa. - Lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelmien määrä kunnallisissa ja yksityisissä palveluissa. Tilanne (%) vuoden lopussa. 2. Selvitetään kaksi kertaa vuodessa niiden lasten määrä, joiden hoidon tarve ei johdu vanhempien työstä tai opiskelusta. Arvioidaan tiedon perusteella päiväkotien kerhomuotoisten hoitopaikkojen riittävyyttä ja sopeutetaan palvelurakennetta tarpeen mukaisesti. - Kerhomuotoisten hoitopaikkojen määrä päiväkodeissa suhteessa lapsiin, joilla hoidon tarve ei johdu työstä tai opiskelusta (%). 3. Verkostomainen perhepalvelukeskus - Kuvataan varhaiskasvatuspalveluiden ja muiden toimijoiden yhdessä tekemisen mallit, joita tarvitaan useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen. - Lapset puheeksi - menetelmäkoulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä varhaiskasvatuspalveluissa. Tavoite 2 Palveluita järjestetään monituottajamallilla. Yksityisten palveluiden (palvelusetelit ja yksityisen hoidon tuet) prosenttiosuus (%) varhaiskasvatuspalveluiden kustannuksista lukuun ottamatta lasten kotihoidon tukea. Tavoite enintään 30 %. Mittari: - Yksityisten palveluiden (palvelusetelit ja yksityisen hoidon tuet) prosenttiosuus (%) varhaiskasvatuspalveluiden kustannuksista lukuun ottamatta lasten kotihoidon tukea. Vuosi 2015 ja suunnitelmakausi: - Hakalahden vuoropäiväkodin (Ylivieska) laajentamisen suunnittelu ja rakentamishankkeen toteuttaminen tarveselvityksen mukaisesti, jotta päiväkodin yhteydessä olevista siirtotiloista voidaan luopua. - Keltasirkun päiväkodin (Alavieska) kiinteistön saneeraaminen ja toiminnan laajentaminen. - Varhaiskasvatuspalveluiden tilatarveselvityksen jatkaminen (Sievi). Perhe- ja sosiaalipalveluiden tavoitteet Tavoite 1 Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä perhe- ja aikuissosiaalityössä, perhepalveluissa ja vammaisten palveluissa järjestämällä palvelut suunnitelmallisesti, yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. Mittarit: 1. Perhe- ja aikuissosiaalityön, perhepalveluiden sekä vammaisten palveluiden yhtenäisten toimintamallien, ohjeiden ja kriteerien mukainen toiminta. - Palvelu/ asiakassuunnitelmien määrä, tilanne (%) vuoden lopussa. 15

21 2. Verkostomainen perhepalvelukeskus - Kuvataan perheiden palveluiden ja muiden toimijoiden yhdessä tekemisen mallit, joita tarvitaan useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen; esimerkiksi yhteinen palvelusuunnitelma asiakkaille 3. Lapset puheeksi - menetelmäkoulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä perhepalveluissa. Tavoite 2 Perhe- ja aikuissosiaalityössä, perhepalveluissa sekä vammaisten palveluissa vaikutetaan asiakkaiden terveys- ja hyvinvointieroihin kehittämällä monialaisia prosesseja sekä yhteisesti sovittuja toimintatapoja asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi. Mittarit: 1. Monialaisten prosessien tarkistaminen asiakassegmentoinnin pohjalta ja yhteisen palvelusuunnitelman kehittäminen useita palveluja käyttäville asiakkaille. - Tulosalueen ylittävien palveluprosessien käytäntöjen vakiinnuttaminen ja arviointi sekä tulosalueiden yhteisten palvelusuunnitelmien määrä 2. Kehitysvammahuollossa asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan järjestämällä sekä aikuisille kehitysvammaisille lyhytaikaishoitoa että kehitysvammaisille lapsille tilapäishoitoa. - Omissa asumispalveluyksiköissä lyhytaikaishoidossa asiakkaiden määrä ja hoitopäivät (aikuiset kehitysvammaiset) - Omissa tilapäishoitoyksiköissä olevien sekä tilapäistä perhehoitoa käyttävien asiakkaiden määrä ja hoitopäivät (lapset ja nuoret) Suunnitelmakausi: Suunnitelmakaudella toteutetaan Ylivieskan perhepalvelukeskukselle pysyvät toimitilat Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteet Tavoite 1 Ennalta ehkäisevät ja monipuoliset eri toimijoiden tuottamat palvelut tukevat asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja mahdollistavat arjessa pärjäämisen. Ikäihmisistä (yli 75-vuotiaat) 91 prosenttia asuu omassa kodissa. Palvelut järjestetään ikääntyvän väestön palveluiden kehittämissuunnitelman linjausten ja tavoitteiden mukaisesti. Mittarit: - 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet - yksityisten palveluiden prosenttiosuus Tavoite 2 Palvelut järjestetään yhdenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Kotihoitopalveluissa sairaanhoitajan välitön asiakasaika on 3,5 tuntia/päivä (45 %) ja lähihoitajan 5 tuntia/päivä (65 %) ja omahoitajuus toteutuu (enintään viisi eri hoitajaa/asiakas). Ympärivuokautisten palveluiden nettokulut suhteessa 75 vuotta täyttäneiden määrään laskevat vuodesta

22 Mittarit: - hoito- ja hoivapalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä ja jonotusaika - kotihoitopalvelujen välitön asiakasaika - samaa asiakasta hoitavien hoitajien määrä/kotihoidon asiakas - henkilöstömitoitus - toteutuneet nettokulut/75 vuotta täyttäneet suhteessa vuoden 2014 nettokuluihin Tavoite 3 Ikäihmisten palveluiden prosessi vakiinnutetaan. Yhteiset monialaiset palveluprosessit tarkistetaan asiakassegmentoinnin pohjalta ja aloitetaan vastuutyöntekijä-käytännön kehittäminen. kotisairaala ja SAP -prosessi (selvitä, arvioi, palveluohjaa) muistisairaan palvelupolku mielenterveyskuntoutujan asumispalveluun siirtyminen päihdekuntoutujan asumispalveluun siirtyminen vaikeavammaisen asumispalveluun siirtyminen (yli 65 -vuotiaat) Mittari: ikäihmisten palveluiden prosessi on kuvattu ja otettu käyttöön kotisairaala- ja SAP -prosessi on arvioitu yhteiset palveluprosessit on kuvattu ja käyttöönotto aloitettu Suunnitelmakausi: Ikääntyvän väestön palveluiden kehittämissuunnitelmaan sisältyvän toimenpideohjelman toimenpiteet toteutetaan vuosisuunnitelman mukaan. Sievin ja Ylivieskan lisääntyvän palveluasumisen tilaratkaisut on selvitetty ja toteutetaan suunnitelmakauden aikana. 17

23 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Hyvinvointipalvelut Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot , SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

24 4.2 Terveyspalvelut Terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä järjestää kuntalaisten tarvitsemat sairaanhoito- ja kuntoutuspalvelut sisältäen erikoissairaanhoidon palvelut. Kokonaiskustannusten hallitsemiseksi tutkimukset ja hoidot järjestetään mahdollisimman pitkälle omana toiminta ja toissijaisesti erikoissairaanhoidon ostopalveluina. Erikoisosaamista tai investointeja vaativia toimintoja järjestetään alueella uudelleen. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea kuntalaisten arjessa pärjäämistä. Asiakkaiden omahoitoisuutta lisätään tuottamalla palveluita myös sähköisenä mm. omahoito ja ajanvaraus. Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä päihde- ja mielenterveyspotilaiden kohdalla parannetaan edelleen toimialat ylittävää yhteistyötä hyvinvointipalveluiden kanssa. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön laatujärjestelmä sekä kehitetään potilasturvallisuutta yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sovelletaan LEAN-mallia Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Vastaanotto- ja vuodeosastopalvelujen tulosalue Tavoite 1 Vastaanottopalveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Välitön yhteydensaanti toteutuu vähintään 80 %:sti. Hoidon tarpeen arviointi toteutetaan kolmessa vuorokaudessa. Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun ei-kiireelliseen hoitoon toteutetaan Kallion alueen terveyskeskuksessa neljässä viikossa. Päivystysaikojen ja kiireettömien vastaanottoaikojen suhde lisätään enemmän kiireettömän vastaanottoaikojen suuntaan, tavoite 25/75 %. Toimintoja kehitetään LEAN -filosofian mukaisesti. Mittarit: Puheluiden läpipääsy % Ei-kiireelliseen hoitoon pääsyaika viikkoina Päivystysaikojen käyttö suhteessa kiireettömiin vastaanottoaikoihin Tavoite 2 Kotona pärjäämisen tukeminen moniammatillisena yhteistyönä Asiakaslähtöinen palveluprosessi vakiinnutetaan yhteisiä toimintoja edelleen kehittämällä: kotisairaalatoiminta (maksukäytäntö, kustannusten selvitystyön aloitus), SAP-prosessi (selvitä-arvioi-palveluohjaa), ikäihmisten palveluprosessi sekä vastuutyöntekijä käytännön kehittäminen. Uusi toimintamalli (terveyshyötymalli) otetaan käyttöön paljon terveyspalveluita käyttäville. Mittarit: - Kotisairaalan toimintaluvut - Kotisairaala- ja SAP -prosessi (selvitä, arvioi, palveluohjaa) on arvioitu - Vuodeosastoilla jatkohoitoa odottavien määrät, siirtoviivemaksut - Terveyshyötymalli -prosessi on kuvattu ja toiminta on käynnistynyt Tavoite 3 Edistetään lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä toimintatavoiltaan yhtenäiset neuvolapalvelut sekä kehittämällä lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. 19

25 Mittarit: - Toteutuneet lakisääteiset tarkastukset - Kuvataan yhdessä tekemisen malleja useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen; esimerkiksi yhteinen palvelusuunnitelma asiakkaille - Lapset puheeksi- menetelmäkoulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä neuvolapalveluissa Erikoissairaanhoito ja kuntoutus Tavoite 1 Yhtenäistetään erikoissairaanhoidon käyttöön liittyviä käytäntöjä Terveyskeskuskohtaiset toimintakäytännöt yhtenäistetään pitkäjänteisesti. Mittari: Erikoissairaanhoidon kuntakohtaiset kustannukset ja käyttö. Kuntakohtaiset erot kaventuvat. Tavoite 2 Erikoissairaanhoidon ostoja suunnataan kokonaistaloudellisesti edullisempiin sairaaloihin, lähinnä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan Mittari: Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osuus ostetusta erikoissairaanhoidosta kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetteiden määrä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan suhteessa muihin palveluntuottajiin kasvaa. Työterveyshuolto Tavoite 1 Valtioneuvoston asetuksessa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) määritellään, että työterveyshuolloilla on oltava kirjallinen laatujärjestelmä viimeistään vuoden 2016 alussa. Tämä tarkoittaa sitä että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuollon on luotava laatujärjestelmä vuoden 2015 aikana. Mittari: - Työterveyshuollolla on käytössä laatujärjestelmä Suun terveydenhuolto Tavoite 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Väestön hampaiden reikiintyminen vähenee ja suun terveys paranee. Keinoja eri väestöryhmien vaikuttavaan terveyden edistämiseen kehitetään sekä omana toimintana että yhteistyömahdollisuuksia (Kallion kuntien opetustoimet, YSO, Oulun yliopisto) hyödyntäen. Mittarit: Hampaiden terveyttä kuvaavat indeksit (dt = reikiintyneiden maitohampaiden lukumäärä, DMFT = reikiintyneiden, paikattujen tai poistettujen pysyvien hampaiden lukumäärä) 20

26 Mittari Tavoite 5-vuotiaiden dt (reikiintyneiden hampaiden lkm) < 0,6 5-vuotiaiden dmft = 0 (tervehampaisten osuus tarkastetuista) > 75 % 12-vuotiaiden DMFT = 0 (tervehampaisten osuus tarkastetuista) > 50 % 15-vuotiaiden DMF = 0 (tervehampaisten osuus tarkastetuista) > 22 % Tavoite 2 Tuottavuuden lisääminen toimintamalleja kehittäen Työnjakoa sekä suun terveydenhuollon ammattiryhmien että työyksiköiden kesken kehitetään edelleen. Kehitetään jo olemassa olevia toimintamalleja ja luodaan uusia keinoja palvelujen yhtenäistämiseksi yhteistyössä suun terveydenhuollon eri toimipisteiden sekä muiden Kallion toimijoiden kanssa. Mittari: Ryhmätilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä Toimintamalli ikäihmisten suunterveyden edistämiseksi yhteistyössä hoito- ja hoivapalvelujen kanssa valmistuu ja otetaan käyttöön Ympäristöterveydenhuolto Tavoite Suunnitelmallisen valvonnan (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuollon valvonta) toteutumisasteen nostaminen teoreettiseen maksimiin nykyisellä täysimääräisellä henkilöstöllä toimittaessa. Mahdollinen maksimi on 70 %. Mittari: toteutumaprosentti Aikuispsykososiaaliset palvelut Tavoite 1. Terapiakeskuksessa vaikutetaan asiakkaiden terveys- ja hyvinvointieroihin kehittämällä monialaisia prosesseja sekä yhteisesti sovittuja toimintatapoja asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi. Monialaisten prosessien tarkistaminen ja yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman kehittäminen useita palveluja käyttäville asiakkaille. Mittari: - Yhteiset prosessit kuvattu ja käyttöönotto aloitettu Tavoite 2 Nuorisopsykiatrisen yksikön toiminnan vakiinnuttaminen Tavoitteena on vastata vakavasti oireilevien nuorten hoidon tarpeeseen Kallion alueella Mittari: - Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon menojen väheneminen Tavoite 3 Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä palvelut yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä. Kaikki lapsiperheiden kanssa työskentelivät Terapiakeskuksen työntekijät ovat käyneet Lapset puheeksi- toimintamallin koulutuksen ja käyttävät sitä lapsiperheiden kanssa. 21

27 Mittari: - Lapset puheeksi -menetelmäkoulutettujen määrä ja systemaattinen käyttö lapsiperheiden kanssa - Kuvataan perheiden palveluiden ja muiden toimijoiden yhdessä tekemisen mallit, joita tarvitaan useita palveluja käyttävien perheiden tukemiseen; esimerkiksi yhteinen hoitoja palvelusuunnitelma asiakkaille Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 50 Terveyspalvelut Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot , SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

28 4.3 Hallinto- ja tukipalvelut Yleishallinto Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin kuntalain (365/1995) 23 :n tarkoittamalla tavalla. Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hän vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja taloudellisuudesta sekä kuntayhtymälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kuntayhtymän johtaja huolehtii kuntayhtymän palvelutuotannon järjestämisvastuun toteutumisesta sekä huolehtii kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallinto- ja tukipalvelut Talousjohtajan alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, joka palvelee kuntayhtymän kaikkia toimielimiä ja tulosalueita. Hallintokeskuksen tehtävänä on tukea muutosta, jonka tavoitteena on toimialat ylittävän tuotanto-organisaation toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Tarpeellisten muutosten läpiviemisessä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista sekä luotettavan ulkoisen ja sisäisen viestinnän järjestämisestä. Toiminnan kehittämiseksi koordinoidaan, hallinnoidaan ja toteutetaan alueellisia kehittämishankkeita Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet Tavoite 1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on aktiivinen toimija alueellaan valmistauduttaessa tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin. Mittari: on arvioitu muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset kuntayhtymän strategisiin linjauksiin ja tarvittavat päivitykset strategioihin on tehty. Tavoite 2 Kuntayhtymän tasolla laadunhallinnan yhteensovittaminen ja koordinointi Toimialoilla on käynnissä laatujärjestelmien käytön laajentaminen. Laadunhallinnalla on keskeinen merkitys toiminnan kehittämisen ja palveluiden tuottamiskyvyn turvaamisessa. Mittari: laatujärjestelmien käyttöönotto on koordinoitu kuntayhtymän tasolla esimiestyön tueksi on suunniteltu koulutusta ja laadunhallinnan raportointijärjestelmää on käyttöönotettu. Tavoite 3 Sähköisen asioinnin käyttöönoton koordinointi ja tukeminen Mittari: Kanta-arkiston käyttö osana palveluprosessia on juurrutettu sähköinen asiointitili on otettu käyttöön asiakkaiden omahoito kokonaisuuden käyttöönotto on toteutettu 23

29 Tavoite 4 Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen jäsenkunnille Mittari: varhaiskasvatuksen siirtäminen jäsenkunnille on aikataulutettu. Toiminnan siirto toteutetaan laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Hallinto- ja talouspalvelut Selite TP 2013 TA 2014 ESITYS 2015 % SU 2016 SU 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn.mukaiset poistot , SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,

30 5 Tulosalueiden palvelut 5.1 Tuoteryhmien sisältö Tuoteryhmäpohjaisten tulosalueiden palvelut muodostuvat osakokonaisuuksista. Hallinto- ja tukipalvelut käsittää kuntayhtymän yleis- ja taloushallinnon sekä muut tukipalvelut (mm. materiaalipalvelut sisältäen lääkehuollon) mukaan luettuna kehittämisprojektit. Varhaiskasvatuspalvelut käsitteenä kattaa lasten päivähoidon ja esiopetuksen, varhaiskasvatuksen palvelusetelit, lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon kuntalisän sekä osittaisen hoitorahan. Aikuissosiaalityöhön kuuluu toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja aikuissosiaalityön (sosiaalityö) kustannukset. Perhepalveluihin kuuluu lastensuojelun, lastenvalvojan, lapsiperheissä tapahtuvan perhetyön ja kotipalvelun sekä perheneuvolan ml. avohuollon tukitoimet ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lastensuojelun piirissä olevien lasten hoito. Hoito- ja hoivapalveluihin sisältyy kotihoito ml. tuetut asumispalvelut ja tukipalvelut, ikäihmisten ja vaikeavammaisten omaishoidon tuki, päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito (vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastohoito). Vammaispalvelut sisältävät VPL:n mukaiset palvelut ja kehitysvammahuolto. Vastaanottopalvelut sisältävät terveyskeskusten avosairaanhoidon, neuvolapalvelut, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Aikuispsykososiaaliset palvelut kattaa mielenterveyspalvelut, nuorisopsykiatrisen yksikön (Nuppu), erityisryhmien asumispalvelut ja päivätoiminta, toimintakeskustoiminta, a-klinikat, päihdehuollon päivätoiminta, päihdehuollon asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoidon. Kuntoutus pitää sisällään erityistyöntekijöiden palvelut, fysioterapian, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen. Erikoissairaanhoito jakaantuu sairaanhoitopiireiltä ostettaviin palveluihin ja omaan erikoissairaanhoitoon, joka sisältää myös ensihoidon. Suun terveydenhuolto käsittää hammashuollon palvelut. Työterveyshuolto tuottaa palveluja ns. nettobudjettiyksikkönä. Ympäristöterveydenhuolto pitää sisällään terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Tulosalueiden palvelujen sisältö ja palvelutaso on esitetty erillisissä tulosaluekohtaisissa palvelukuvauksissa. 25

31 6 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Su 2016 Su 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen/pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Investointien ja rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus % 109,64 % 42,29 % 57,43 % 57,06 % 75,00 % 75,00 % Pääomamenojen tulorahoitus % 109,64 % 42,29 % 57,43 % 57,06 % 75,00 % 75,00 % Lainanhoitokate >1 >1 Kassavarat Kassasta maksut Kassan riittävyys pv

32 7 Jäsenkuntien kustannusosuudet Jäsenkuntien kustannusosuuksien määrittely toteutetaan Maisema-mallin suunnitelma- ja resurssitaulukoiden avulla syntyvien suurtuotteiden mukaan. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kallio Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Vertailutaso Netto Netto Netto Netto Netto Vastaanottopalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito josta ostettu erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut Vammaispalvelut Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto Varhaiskasvatus Toimeentulotuki ja työllistäminen Projektit Kallio Vuoden 2014 talousarvio * Vuoden 2013 tilinpäätös * Muutos % TA 2015 / TA ,7 % -0,7 % 2,3 % 0,0 % 2,3 % Muutos % TA 2015 / TP ,7 % 4,6 % 2,4 % 0,8 % 5,9 % Kallion oma toiminta TAE Muutos % TAE 2015 / TA ,6 % -1,7 % 2,4 % -0,6 % 2,5 % Muutos % TAE 2015 / TP ,4 % 3,3 % 3,1 % 0,0 % 5,0 % * ei sisällä työmarkkinatuen kuntaosuutta 27

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 Kunnanhallitus 14.12.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus 18.12.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä...

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY

199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 199/YH/2013 19.11.2013 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 terveyskeskuksen ky SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN PERUSTA... 1 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot