1. Tarkastuksen tausta, tavoite ja rajaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tarkastuksen tausta, tavoite ja rajaus"

Transkriptio

1 1. Tarkastuksen tausta, tavoite ja rajaus 1.1. Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämän Aurinkorannikon suomalaisen koulun tarkastamisesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :ssä tarkoitettu tarkastus on tehty Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n talouteen ja toimintaan. Tarkastus on perustunut ministeriön tarkastussuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia koskeva tarkastus on kohdistunut vuosiin Tarkastuksessa on tarkastettu opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle toimitettujen valtionosuustietojen oikeellisuus sekä yhdistyksen hyvän hallinnon ja yhdistyksen järjestämän esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimivuus lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarkastus on kohdistunut erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle vuosittain ilmoitettujen tietojen oikeellisuuteen Opetuksen järjestämisluvat Perusopetuslain (628/1998) 7 :n mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan tässä laissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- ja sivistystarpeeseen. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Aurinkorannikon suomalaisen koulun perusopetusta koskevan opetuksen järjestämisluvan (31/440/1998) mukaan opetus, jota lupa koskee, on suomenkielinen perusopetus sekä vuoden kestävä esiopetus (6-vuotiaat) tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille. Lupa on tullut voimaan Lukiolain (629/1998) 3 :n mukaan asianomainen ministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten. Lukiolain 4 :n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (4/530/2009) lukiokoulutuksen järjestämisluvan Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:lle. Opetus, jota lupa koskee, on lukio-opetus tilapäisesti ulkomailla asuville Suomen kansalaisille. Päätös on tullut voimaan

2 2 Päätökseen sisältyy ehto, että hakijan on korjattava ja täydennettävä opetussuunnitelmaansa Opetushallituksen lausunnossaan (17/426/2009) edellyttämällä tavalla. 2. Aurinkorannikon suomalaisen koulun hallinto 2.1. Yhdistyslaki Yhdistyslain (503/1989) mukaan 17 :n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa. Lain 20 :n mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Lain 23 :ssä on säännelty kokouksessa päätettävät asiat. Yhdistyslain 35 :n mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. Yhdistyslain 37 :n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Yhdistyslain 36 :ssä on säännökset yhdistyksen nimenkirjoittajista. Yhdistyslain 38 :n mukaan yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään. Yhdistyslain 39 :n mukaan hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän toimiessaan tahallisesti tai huolimattomasti aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Työntekijän asemassa olevan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään erikseen. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 51 :ssä. 2.2 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n säännöt ja yhdistysrekisteriote Yhdistyksen sääntöjen 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on suomenkielisen yleissivistävän esi-, perus- ja lukio-opetuksen turvaaminen Espanjassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Espanjassa suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta taloudellista voittoa tavoittelematta suomalaisen koululainsäädännön sekä suomalaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Yhdistys voi toteuttaa myös espanjalaisen lukusuunnitelman mukaista opetusta ja koulutusta taloudellista voittoa tavoittelematta, kun se on ensin saanut siihen tarvittavat luvat asianomaisilta viranomaisilta. Yhdistyksen sääntöjen 4 :n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistön keskuudesta valittu hallitus. Hallituksen tehtävänä on 4 :n 1 kohdan mukaan vastata Aurinkorannikon suomalaisen koulun toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

3 3 Valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998) 2 :n mukaan koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaa johtokunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä koulutuksessa johtokunnan asettaa mainittu yhteisö tai säätiö. Johtokuntana voi toimia myös yhteisön tai säätiön hallitus. Johtokuntaan voidaan valita jäseniksi opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan edustajia. Lain 3 :n mukaan rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä koulutuksessa rehtorin valitsee koulutuksen järjestäjä. Lain 4 :n mukaan koulutuksen järjestämisestä määrätään tarkemmin johtosäännössä. Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä koulutuksessa johtosäännöstä päättää koulutuksen järjestäjä. Johtosäännössä määrätään koulutuksen järjestämisen yleisistä perusteista, hallinnosta, toimielinten ja henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä sekä muista tarpeellisista asioista. Lain 6 :n mukaan aluehallintovirasto voi kantelun perusteella tutkia, onko tässä laissa tarkoitettua koulutusta järjestettäessä toimittu säännösten ja määräysten mukaan. Lain 7 :n mukaan tässä laissa tarkoitettuun rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämään koulutukseen sovelletaan hallintolakia (434/2003). Yhdistyksen säännöissä ei ole määräystä, että yhdistyksen hallitus toimii koulun johtokuntana. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on tarkastettu tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa vuosilta Yhdistyksen kokouksista on pidetty kirjalliset pöytäkirjat. 2.3 Aurinkorannikon suomalaisen koulun johtosääntö Tarkastuksen aikana olivat käytössä hallituksen ja vahvistamat koulun johtosäännöt Koulun hallinto Hallituksen vahvistaman johtosäännön 6 :n mukaan koulun hallinnosta vastaavat Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n yhdistyksen kokous ja sen valitsema hallitus. Lisäksi hallinnollista vastuuta on rehtorilla, senior advisorilla, apulaisrehtoreilla, opettajakunnalla ja yksittäisellä opettajalla. Johtosäännön 7 :ssä on lueteltu hallituksen tehtävät yksityiskohtaisesti. Johtosäännössä ei ole määräystä, että yhdistyksen hallitus toimii koulun johtokuntana. Hallituksen pöytäkirjat on tarkastettu tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa vuosilta

4 4 Hallitus on kokoontunut noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Hallituksen kokouksista on pidetty kirjalliset pöytäkirjat. Hallituksen kokousten pöytäkirjoista ei ilmennyt, koska hallitus oli tehnyt valtion ja yksityisen järjestäjän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998) mukaisen hallintolain edellyttämän valituskelpoisen päätöksen. Asiakirjojen perusteella voidaan katsoa, että Aurinkorannikon suomalaisen koulun rakentamisprojekteihin liittyvät hallituksen pöytäkirjat liitteineen ja muut asiakirjat olivat tarkastusaikana olennaisilta osin puutteelliset Tilintarkastus Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n tilintarkastuskertomukset ja yhteenvedot tilintarkastuksista, tilikausilta , ja on tarkastettu tämän tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastajana on toiminut KHT - tilintarkastaja. Tilintarkastajan lausunto on ollut edellä mainituilta tilikausilta seuraava: Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Johdon vakuutuksia tilintarkastajalle ei ole tehty edellä mainituilta tilikausilta Koulun hallituksen antamat määräykset, ohjeet ja suunnitelmat Johtosäännön 8 :n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. solmia koulua sitovat taloudelliselta ja muulta vaikutukseltaan merkittävät sopimukset, valmistella koulun toimintasuunnitelma ja talousarvio ja esitellä ne yhdistyksen kokoukselle, päättää koulun johtosäännöstä, arvioida annettua opetusta ja koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin, hyväksyä opetussuunnitelma, hyväksyä opetussuunnitelmaan perustuva vuosisuunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista, ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työ- ja loma-ajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta ja muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista sekä vahvistaa koulun järjestyssäännöt. Johtosäännön 11 :ssä on lueteltu rehtorin tehtävät, joiden mukaan rehtorin on mm. huolehdittava opetussuunnitelmien ajan tasalla pitämisestä sekä päättää koulun työjärjestyksestä ja opettajien työnjaosta. Tarkastuksen aikana oli todennettavissa hallituksen pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista, että edellä johtosäännössä mainitut asiakirjat oli koulussa laadittu ja arvioinnit oli vuosittain tehty.

5 5 2.4 Sopimustenhallinta ja sopimukset Tarkastuksen aikana tarkastettiin koulun voimassa olevat vuokrasopimukset sekä muut toimintaan liittyvät sopimukset tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa. Koulu toimii useassa vuokratilassa, joista on tehty kirjalliset vuokrasopimukset. Hallituksen pöytäkirjoista saatavan selvityksen mukaan vuokrasopimukset ja niihin liittyvät valtuudet oli käsitelty hallituksen kokouksissa. Muut sopimukset tarkastettiin tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa. Suositeltavaa on, että koulu kehittää sopimusten hallintajärjestelmän sopimusten seurantaa ja valvontaa varten. 2.5 Pankkilainat, kiinnitykset ja kiinteistöjen ostot Tarkastuksen aikana tarkastettiin Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n päättämät pankkilainat ja niihin liittyvät kiinnitykset sekä asiaa koskevat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa. Suositeltavaa on, että koulu kehittää asiakirjahallintajärjestelmän seurantaa ja valvontaa varten. 2.6 Tietoturva- ja arkistoasiat Arkistolain (831/1994) 1 :n mukaan laki koskee 6) muita yhteisöjä, toimielimiä ja henkilöitä niiden suorittaessa julkista tehtävää lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella siltä osin kuin niille tämän tehtävän johdosta kertyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuja asiakirjoja. Lain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Tarkastuksessa tarkastettiin koulun tietoturvaan liittyvä asiakirjat ja asiakirjahallintoon liittyvät asiakirjat tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa. Koulussa ei ollut tietoturvapolitiikka-asiakirjaa tai asiakirjahallinnon asiakirjoja. Asiakirjoja varten ei ollut erikseen lukittavia arkistotiloja. Tarkastuksen aikana tuli esille tietoturvaan liittyviä olennaisia puutteita salasanojen ja käyttäjätunnusten osalta. Suositeltavaa on, että koulussa laaditaan tietoturvapolitiikka-asiakirja sekä arkistomuodostussuunnitelma. Opetustoimen järjestämiseen liittyy useita arkistolain mukaisia arkistolaitoksen määräyksiä ja ohjeita mm. pysyvästi säilytettävät opetustoimen asiakirjat sekä oppaita asiakirjahallinnon osalta sekä määräyksiä arkistotiloista.

6 6 2.7 Henkilökunnan kelpoisuudet ja työsopimukset Tarkastuksen aikana tarkastettiin tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa koulun henkilökunnan ja määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset satunnaisotannalla. Koulun johtosäännön 4 :n mukaan koulu noudattaa kulloinkin voimassa olevaa paikallista, espanjalaista työsopimusta. Yksityisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt ovat työsopimussuhteessa työnantajaansa. Koulua avustaa espanjalaisten työehtosopimusten osalta espanjalainen asianajotoimisto. Asianajotoimisto hoitaa Espanjan lainsäädännön mukaan työsopimusten rekisteröinnin, sosiaaliturvan ja verot. Asianajotoimisto hoitaa myös Espanjan työlainsäädännön voimassaolon ja muutosten seurannan. Rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan kelpoisuutta on tarkastettu asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevien säännösten mukaisesti. Esille ei tullut olennaista huomautettavaa henkilökunnan kelpoisuuksien osalta. Tarkastuksessa tuli esille, että henkilökunnalle tehdään espanjalainen työsopimus, mutta myös suomalainen työsopimus, joka sisälsi lähinnä viittaukset espanjalaiseen työsopimukseen. Espanjalaisten työsopimusten osalta oli puutteita sopimusten voimassaolon osalta. Suomenkieliset työsopimukset olivat erittäin niukat ja niistä puuttui keskeiset opetus- ja työtehtävät. Lisäksi työsopimuksista puuttui allekirjoituksia. Koulun osalta käytettiin allekirjoituksena koulun leimaa. 2.8 Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa sovellettava lainsäädäntö Koulun johtosäännön 4 :n mukaan koulu noudattaa kulloinkin voimassa olevaa paikallista, espanjalaista työehtosopimusta, jonka piiriin koulu kuuluu. Kannatusyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistys järjestää suomenkielistä opetusta, suomalaisen koululainsäädännön ja suomalaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Koska koulu toimii Espanjassa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien koulutuksen järjestämislupien mukaisesti, koulun toiminnassa on otettava huomioon sekä Suomen lainsäädäntö että Espanjan lainsäädäntö.

7 7 3. Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelmat Koulun johtosäännön 8 :n mukaan hallitus hyväksyy koulun opetussuunnitelmat. 3.1 Esiopetus ja perusopetus Tarkastuksen aikana olivat käytettävissä hallituksen hyväksymät esiopetuksen opetussuunnitelma liitteineen, joka päätettiin ottaa käyttöön ja hallituksen hyväksymä perusopetuksen päivitetty opetussuunnitelma liitteineen. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia on tarkastettu tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa. Opetushallituksen antaman määräyksen mukaan esiopetuksen uusi opetussuunnitelma tuli ottaa käyttöön Suositeltavaa on, että opetussuunnitelmien liitteiden osalta tehdään myös tarvittavat päivitykset. Esimerkiksi opetussuunnitelman liitteenä ollut Tietostrategia oli vanhentunut. 3.2 Lukiokoulutus Tarkastuksen aikana oli käytettävissä hallituksen hyväksymä lukiokoulutuksen päivitetty opetussuunnitelma liitteineen, johon oli tehty opetus- ja kulttuuriministeriön antaman koulutuksen järjestämisluvan edellyttämät täydennykset sekä Opetushallituksen antamat valtakunnallisten opetussuunnitelmien muutokset. Lisäksi tarkastuksen aikana käytettävissä oli hallituksen päätöksen mukaisesti lukion opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt muutokset, jotka koskivat lukuvuotta Lisäksi oli käytettävissä hallituksen hyväksymä aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma liitteineen. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa on tarkastettu tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa ottaen huomioon, että opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen järjestämislupaan liittyi ehto, että opetussuunnitelmaa on täydennettävä Opetushallituksen lausunnossaan (17/426/2009) edellyttämällä tavalla. Suositeltavaa on, että myös opetussuunnitelman liitteiden osalta tehdään tarvittavat päivitykset. Esimerkiksi lukion opetussuunnitelman liitteenä ollut Tietostrategia oli vanhentunut. 4. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa järjestetään ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) ja ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (915/2005) mukaisesti ylioppilaskirjoitukset keväällä ja syksyllä samaan aikaan kuin Suomessa.

8 8 Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 :n mukaan tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä oppilaitoksessa vastaa lukiolain 30 :n 1 momentissa tarkoitettu toiminnasta vastaava rehtori. Hallituksen pöytäkirjojen mukaan rehtorien esteellisyyskysymykset oli käsitelty ja rehtorien sijaiset oli päätetty hallituksen kokouksissa ylioppilaskirjoitusten osalta. Esille ei tullut olennaista huomautettavaa ylioppilaskirjoitusten järjestämisen osalta. Havainnot ja johtopäätökset Yhdistyksen säännöissä ei ole määräystä, että yhdistyksen hallitus toimii koulun johtokuntana. Koulun johtosäännössä ei ole määräystä, että yhdistyksen hallitus toimii koulun johtokuntana. Asiakirjojen perusteella voidaan katsoa, että koulun rakentamisprojekteihin liittyvät hallituksen pöytäkirjat liitteineen ja muut asiakirjat olivat tarkastusaikana olennaisilta osin puutteelliset ja ylimalkaiset. Tarkastuksen aikana oli hallituksen pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen mukaan todennettavissa, että hallituksessa oli käsitelty, laadittu ja tehty johtosäännön 8 :n edellyttämät asiakirjat. Suositeltavaa on, että koulu kehittää sopimusten hallintajärjestelmän sopimusten seuraamiseksi ja valvomiseksi. Koulussa ei ollut tietoturvapolitiikka-asiakirjaa tai asiakirjahallinnon asiakirjoja. Tarkastuksen aikana tuli esille olennaisia puutteita salasanojen ja käyttäjätunnusten osalta. Koulussa ei ollut erikseen arkistotiloja. Esille ei tullut olennaista huomautettavaa henkilökunnan kelpoisuuksien osalta. Espanjalaisten työsopimusten osalta oli puutteita sopimusten voimassaolosta. Suomenkieliset työsopimukset olivat erittäin niukat ja niistä puuttui keskeiset opetus- ja työtehtävät. Lisäksi työsopimuksista puuttui allekirjoituksia. Koulun osalta käytettiin allekirjoituksena koulun leimaa. Suositeltavaa on, että koulun opetussuunnitelmien osalta tehdään tarvittavat päivitykset myös opetussuunnitelmien liitteisiin.

9 9 5. Opetushallitukselle toimitetut tiedot ja ilmoitukset kustannuksista, tuloista ja suoritteista vuosilta Yleistä Säännökset Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n Tietojen toimittaminen ja tarkastus mukaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot. Tarkempia säännöksiä toimitettavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksen opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta (1766/2009) 25 :n Tietojen ilmoittaminen mukaan koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 :n 1 momentissa tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla siten kuin 2-4 momentissa säädetään. Tarkastuksessa on otettu huomioon, että em. säännökset ovat tulleet voimaan ja tätä ennen on sovellettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia (635/1998) muutoksineen Opetushallituksen antamat tietojenkeruuta koskevat ohjeet Opetushallitus antaa vuosittain kirjalliset tietojenkeruuta koskevat kyselyt ja ohjeet valtionosuustietojen antamista varten. Opetushallituksen ohjeissa valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen toimittamisesta vuosilta todetaan, että valtionosuuden saajan tulee tulostaa internetin välityksellä antamansa tiedot ja arkistoida ne asianmukaisin allekirjoituksin. Arkistokappale ja liitemateriaali tulee olla tarvittaessa valtionosuusviranomaisen saatavissa.

10 Tarkastuksen aikana tehdyt havainnot: Aurinkorannikon suomalainen koulu: Aurinkorannikon suomalaisen koulun tarkastuksen yhteydessä oli todennettavissa allekirjoitettuja paperilomakkeita koskien tietojen antamista vuosina seuraavasti: - Perus- ja esiopetus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Lomaketta ei ole erikseen päivätty ja allekirjoitettu. Lomakkeeseen käsin tehtyjen merkintöjen perusteella lomake on lähetetty ina ja kirjeenä Opetushallitukselle. Yhteyshenkilöksi on merkitty rehtorin sukunimi. - Lukiokoulutus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Lomaketta ei ole erikseen päivätty ja allekirjoitettu. Lomakkeen toimitusajankohta ja -tapa eivät ilmene lomakkeesta. Yhteyshenkilöksi on merkitty rehtorin etu- ja sukunimi - Esiopetus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Taloussihteeri on allekirjoittanut lomakkeen perusopetus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Taloussihteeri on allekirjoittanut lomakkeen Lukiokoulutus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Taloussihteeri on allekirjoittanut lomakkeen Esiopetus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Taloussihteeri on allekirjoittanut lomakkeen Perusopetus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Taloussihteeri on allekirjoittanut lomakkeen Lukiokoulutus/kustannus-, tulo- ja suoritelomake koskien vuotta Taloussihteeri on allekirjoittanut lomakkeen Tarkastuksen aikana Opetushallituksesta saadun tiedon mukaan ennen vuoden 2010 tietojenkeruuta Aurinkorannikon suomalaiselta koululta kerättiin tiedot ainoastaan paperilomakkeilla. Tämän seurauksena Opetushallituksen tietojärjestelmistä ei ole saatavissa Aurinkorannikon suomalaista koulua koskevaa kustannussovellusraporttia vuodelta Opetushallituksen edellyttämä tietojenkeruu kohdistuu kalenterivuosiin. Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n tilikausi on koulujen lukukauden syklistä johtuen Tästä syystä tietojenkeruu toteutetaan vuosittain poimimalla kahden eri tilikauden tietoja. Esiopetus ja perusopetus ovat kirjanpidollisesti samalla kustannuspaikalla. Vuosien 2010 ja 2011 tietojenkeruussa tiedot on kohdistettu esi- ja perusopetukseen oppilasmäärien suhteessa. Vuonna 2009 tiedot annettiin samalla lomakkeella. Lukiolla on kirjanpidossa oma kustannuspaikka. Tarkastuksen perusteella tiedot oli toimitettu Opetushallitukselle ja tiedot täsmäsivät vuosien 2010 ja 2011 osalta Opetushallituksen raportointijärjestelmässä oleviin tietoihin. Vuoden 2009 tiedot annettiin ainoastaan paperilomakkeella.

11 11 Havainnot ja johtopäätökset Aurinkorannikon suomalaisen koulun tarkastuksen yhteydessä oli todennettavissa kustannus-, tulo- ja suoritelomakkeet vuosilta Vuoden 2009 lomakkeita ei ollut päivätty ja allekirjoitettu. Sen sijaan vuosien 2010 ja 2011 lomakkeet oli päivätty ja allekirjoitettu sekä niistä ilmeni selkeästi annettujen tietojen yhteyshenkilö. Valtionosuuden saaja on toiminut vuosien 2010 ja 2011 osalta lomakkeiden arkistoinnista annettujen ohjeiden mukaisesti. Tietojenkeruulomakkeet tulee tulostaa, päivätä ja allekirjoittaa annetun ohjeen mukaisesti. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että toimitaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan niin, että arkistoitaviin tietoihin tulee liittää tarvittava liitemateriaali, josta lukujen oikeellisuus ja yhteys kirjanpitoon voidaan todentaa. Arkistokappale ja liitemateriaali tulee olla tarvittaessa valtionosuusviranomaisten saatavissa. Tarkastuksen perusteella oli todennettavissa, että Opetushallitukselle vuosittain toimitettavat tietojenkeruulomakkeet allekirjoittaa koulun taloussihteeri. Suositeltavana voidaan pitää, että kaksi eri henkilöä vastaa tietojenkeruulomakkeen tietojen oikeellisuudesta. Rehtori on kokonaisvastuussa annetuista tiedoista ja allekirjoittaa lomakkeet. Taloussihteeri toimii yhteyshenkilönä, joka antaa tarvittaessa lisätietoja. Suositeltavaa on, että koulun johtosäännössä on asiaa koskevat määräykset. Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n tilikausi on koulujen lukukauden syklistä johtuen Opetushallituksen tietojenkeruu kohdistuu kalenterivuosiin, minkä vuoksi Aurinkorannikon suomalaisella koululla kerättävät tiedot poimitaan kahden eri tilikauden tiedoista. Tietojenkeruu kahdelta eri tilikaudelta lisää riskiä siitä, että Opetushallitukselle annettavat tiedot sisältävät virheellisyyksiä. Tämän perusteella esitetään harkittavaksi, että koulu siirtyisi kalenterivuoteen perustuvaan tilikauteen. Tarkastuksen perusteella suositellaan koulun kirjanpito- ja muiden tietojärjestelmien kehittämistä siten, että Opetushallituksen (tai vastaavien) tietojenkeruussa vaadittavat tiedot saataisiin järjestelmistä suoraan tai ainakin mahdollisimman vähäisellä tietojen yhdistämisellä eri tietolähteistä. Tämä vähentäisi koulun tietojenkeruussa nykyisin olevaa riskiä mahdollisista virheistä, kun tietoja poimitaan eri tietojärjestelmistä.

12 12 Tarkastuksen aikana tuli esille, ettei koulussa ollut sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan asiakirjoja. Koulussa ei ollut taloussääntöä, tai vastaavaa asiakirjaa eikä matkustussääntöä tai vastaavaa asiakirjaa. Koulussa ei ollut hankintaohjetta. Suositellaan, että hallitus valmistelee koulun toimintaa varten ainakin: - sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan asiakirjan - talousäännön ja matkustussäännön - hankintaohjeet AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN KIRJALLINEN VASTINE Aurinkorannikon suomalaiselta koululta saadussa kirjallisessa vastineessa tarkastuskertomusluonnoksesta todetaan, että Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys on asettanut työryhmän, joka tutkii eri hallintomalleja koulun ylläpitäjäksi. Työryhmän esitys on valmis syyslukukaudella Tarkoituksena on lukuvuoden aikana päivittää koulun johtosääntö. Hallitus on tehnyt myös päätöksen, että kouluun laaditaan asianmukaiset asiakirjat, joissa on selkeät ohjeet valvontaan, riskienhallintaan, matkustamiseen sekä hankintoihin. Kouluun tullaan laatimaan myös taloussääntö. Lisäksi vastineessa todetaan taloussuunnittelun ja kustannustenseurannan kehittämisestä seuraavasti: alkaen on perustettu oma kustannuspaikka esiopetukselle. Kustannukset jaetaan kustannuspaikoille jo tositteiden kirjausvaiheessa. Palkat kirjataan kuukausittain suoraan kustannuspaikoille. Opetuksen palkat jaetaan opetustuntien mukaisessa suhteessa, muun henkilökunnan palkat oppilasmäärien mukaista jakoa käyttäen. Myös henkilösivukulut kirjataan suoraan kustannuspaikoille. Palkoista ja henkilösivukuluista laaditaan Excel -taulukko, jonka mukaan kirjaukset suoritetaan. Liitteenä 1 malli toukokuun 2013 jaoista ja kirjauksista (taulukko sisältää kaikki ko. kuukauteen liittyvät palkkatapahtumat, oma välilehti kirjauksille, sos.kuluille ja espanjan sos. kuluille). Kirjaaminen on työlästä, mutta helpottaa raportointivaiheessa. Tilikarttaa on muokattu siten, että eri osiot voidaan siirtää Opetushallituksen raporttiin helpommin. Edelleenkin käytetään Exceliä apuvälineenä. Kustannusseurantaa on jatkettu samalla tavoin kuin edellisinäkin tilikausina. Sillä erotuksella, että aikaisemmin raportit lähetettiin ensin rehtorille, joka lähetti ne hallitukselle kokouskutsun liitteenä. Nykyisin raportit lähetetään hallitukselle ja rehtorille

13 13 samanaikaisesti. Toteutumista seurataan kuukausittain ja verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Hallitus saa taloushallinnon raportit (tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman) kuukausittain kommenttien kera. Rahoituslaskelmamalli kuluvalta tilikaudelta vastineen liitteenä 2. Tilikauden alussa on laadittu kassaennuste muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin (tällä hetkellä helmikuun loppuun saakka), jota päivitetään jatkuvasti. 6. Oppilas- ja opiskelijamäärien, tiettyjen tulojen ja kustannusten kehittyminen Aurinkorannikon suomalaisella koululla vuosina Säännökset Perus- ja esiopetuksen järjestäminen Perusopetuslain (628/1998) 7 :n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- ja sivistystarpeeseen. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa luvassa määrätään kunnat, joissa opetusta järjestetään, opetuskieli, erityinen koulutustehtävä, koulutuksen järjestämismuoto sekä muut tarpeelliset koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksesta opetuksen järjestämislupaan päättää asianomainen ministeriö. Valtioneuvosto voi peruuttaa opetuksen järjestämistä koskevan luvan, jos koulutus ei täytä 1 ja 2 momentissa luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä tai jos opetus järjestetään muuten vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä Lukiokoulutuksen järjestäminen Lukiolain (629/1998) 3 :n mukaan asianomainen ministeriö (opetus- ja kulttuuriministeriö) myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää koulutusta varten. Lukiokoulutusta voidaan sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Opetuksen järjestämisestä ja toiminnan lopettamisesta päättää ministeriö noudattaen soveltuvin osin, mitä 4 :n 2 ja 3 momentissa säädetään. Lukiolain 4 :n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ja hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Luvassa määrätään kunnat, jossa koulutusta järjestetään, opetuskieli, koulutuksen järjestämismuoto, erityinen koulutustehtävä, sekä muut tarpeelliset koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksesta koulutuksen järjestämislupaan päättää asianomainen ministeriö. Ministeriö voi peruuttaa koulutuksen järjestämistä koskevan luvan, jos kou-

14 14 lutus ei täytä 1 momentissa luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä tai jos koulutus järjestetään muuten vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä Opetus- ja kulttuuriministeriön maksamat valtionosuudet koulutuksen järjestäjälle Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 1 :n mukaan tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin ja perustamishankkeisiin myönnettävästä valtionosuudesta ja - avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään mm. 1) lukiolaissa (629/1998) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 :n mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään tässä laissa rahoituksesta: - 9) sovelletaan lakia ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :n mukaan rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus määräytyy: - lukiossa opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella; - perusopetuslaissa tarkoitetussa ulkomailla järjestettävässä opetuksessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Lain 7 :n mukaan kuntayhtymälle ja yksityiselle koulutuksen järjestäjälle myönnetään 5 :n 1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja varten rahoitusta 6 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärien sekä yksikköhintojen mukaisesti laskettu valtionosuuden perustetta vastaava euromäärä. Lain 18 :n mukaan ulkomailla järjestettävää perusopetuslain mukaista opetusta varten opetuksen järjestäjälle myönnetään rahoituksena euromäärä, joka saadaan, kun oppilasmäärä kerrotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 54 :n mukainen perusopetuksen perushinta tai mainittu perushinta korotettuna tai alennettuna siten kuin valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään. Lain 24 :n 2 momentin mukaan ulkomailla järjestettävän lukion yksikköhinta opiskelijaa kohden määrätään porrastamalla 23 :n nojalla säädettyä lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään ja opetus- ja kulttuuriministeriö asetuksen nojalla määrää. Lain 29 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain ja 18 :ssä tarkoitetut perusopetuksen yksikköhinnat oppilasta kohden. Lain 48 :n mukaan lukiossa varainhoitovuoden rahoitus lasketaan varainhoitovuotta edeltävän vuoden keskimääräisen opiskelijamäärän mukaan. Yksikköhintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin varainhoitovuotta edeltävän vuoden syksyn oppilas- ja opiskelijamääriä.

15 15 Lain 48 :n 3 momentin mukaan rahoitettavan perusopetuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan varainhoitovuotta edeltävän syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan. Lain 48 :n 4 momentin mukaan opiskelija ja oppilas voidaan lukea samanaikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi oppilaaksi tai opiskelijaksi vain yhdessä tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Lain 50 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 6,10 ja :ssä tarkoitetun valtionosuuden sekä 7 ja :ssä tarkoitetun rahoituksen käyttökustannuksiin hakemuksetta kunnalle tai muulle 1 ja 2 :ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjälle. Lain 50 :n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa, ammattikorkeakouluille myönnettävää rahoitusta lukuun ottamatta 1 momentin mukaan myönnetyn rahoituksen varainhoitovuoden keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä. Tässä laissa tarkoitetun perusopetuksen rahoitus tarkistetaan varainhoitovuotta edeltävän syyskuun 20 päivän ja varainhoitovuoden syyskuun 20 päivän keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi. Lain 62 :n mukaan, jos 1 ja 2 :ssä tarkoitettu opetuksen tai muun toiminnan järjestäjä on saanut perusteettomasti tämän lain nojalla myönnettyä valtionosuutta tai rahoitusta, opetus- ja kulttuuriministeriön on määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä peritään korkolain 3 :n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus on maksettu. Lain 65 :n mukaan lakia sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja maksettaessa rahoitusta vuodelle Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita rahoitusta koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2009 ja sitä edeltävien vuosien rahoitukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (1766/2009) 2 :n mukaan opetusministeriön asetuksella säädetään lukiolain 3 :n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 :n nojalla säädetty lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta taikka mainittu yksikköhinta korotettuna tai alennettuna 20 prosentilla. Asetuksen 17 :n mukaan opetusministeriön asetuksella säädetään perusopetuslain 7 :n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yksikköhinnaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 54 :n mukainen perusopetuksen perushinta tai mainittu perushinta korotettuna tai alennettuna enintään 20 prosentilla. Asetuksen 19 :n mukaan lukion rahoitus myönnetään ja tarkistetaan mainittua toimenpidettä edeltävän tammikuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien painotetun keskiarvon perusteella. Lukion opiskelijamäärään lasketaan lukion koko oppimäärää opiskelevat. Asetuksen 19 :n 3 momentin mukaan opiskelijamääriä laskettaessa tammikuun 20 päivän opiskelijamäärät painotetaan luvulla 7/12 ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärät painotetaan luvulla 5/12.

16 Oppilas- ja opiskelijamäärien kehittyminen Aurinkorannikon suomalaisella koululla vuosina Seuraavasta taulukosta ja kuviosta ilmenee miten Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilasmäärät ovat muuttuneet kouluasteittain tilastointipäivinä ja vuosina Tiedot perustuvat koulun Opetushallitukselle vuosittain kirjallisesti toimittamiin tietoihin. Taulukko 1. Oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys Aurinkorannikon suomalaisella koululla vuosina tilastointipäivinä ja Tiedot perustuvat koulun Opetushallitukselle toimittamiin tietoihin. Tilastointipäivä Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Taulukosta 1 voidaan havaita, että kokonaisoppilasmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2009 vuoteen Kouluasteittaisia poikkeuksia kasvusta ovat esiopetusoppilaiden määrän putoaminen vuodesta 2009 vuoteen 2010 ja lukiokoulutuksen opiskelijoiden määrän putoaminen syyskuun tilastopäivänä vuodesta 2010 vuoteen Syyskuun tilastopäivää tarkasteltaessa voidaan havaita, että vuodesta 2009 vuoteen 2010 kokonaisoppilasmäärä kasvoi 35:llä (16,1 %) ja vuodesta 2010 vuoteen :llä (12,7 %). Perusopetuksessa kasvua on ollut kahdessa vuodessa 45 oppilasta (31,3 %).

17 17 Kuvio 1. Oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys Aurinkorannikon suomalaisella koululla vuosina tilastointipäivänä Tiedot perustuvat koulun Opetushallitukselle vuosittain kirjallisesti toimittamiin tietoihin. 7. Aurinkorannikon suomalaisen koulun ilmoittamat oppilas- ja opiskelijatiedot 7.1 Koulun toimittamat oppilas- ja opiskelijatiedot Aurinkorannikon suomalaisen koulun johtosäännön :n mukaan Aurinkorannikon suomalainen koulu on paikkainen. Oppilaaksi/opiskelijaksi oton perusteena on yksittäisen luokan ryhmäkoko. Ryhmäkoko päätetään kuitenkin kunkin luokkahuoneen fyysisen tilan mukaan. Ilmoittautumisaika uuteen lukuvuoteen alkaa tai lähimpänä seuraavana arkipäivänä. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella ja mukaan on liitettävä oppilaan/opiskelijan viimeisin todistus, jos oppilas/opiskelija on tulossa toisesta koulusta. Lisäksi ilmoittautumiseen liittyen tulee suorittaa varausmaksu 400 euroa, joka maksetaan eräpäivään mennessä. Muutoin ilmoittautuminen raukeaa. Varausmaksu hyvitetään lopullisen koulumaksun yhteydessä, mutta sitä ei palauteta, jos oppilas ei tulekaan kouluun. Varausmaksu on voimassa vain ilmoittautumisen liittyvän vuoden. Lukukausimaksun suuruudesta päättää hallitus opetus- ja kulttuuriministeriön antaminen ohjeiden mukaan. Jos oppilaan/opiskelijan lukukausimaksua ei suoriteta ajoissa, oppilaan/opiskelijan koulunkäynti keskeytyy siihen saakka, kun maksu on hoidettu. Oppilas- ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat asti ne oppilaat ja opiskelijat, jotka käyvät koulua perusopetuksessa syyslukukauden tai koko lukuvuoden, tai lukiokoulutuksessa vähintään kolme peräkkäistä jaksoa.

18 18 Muiden oppilaiden ja opiskelijoiden osalta koulupaikkoja aletaan vahvistaa 1.3. alkaen, mikäli vapaita paikkoja on. Minimiopiskeluaika on perusopetuksessa kaksi kuukautta ja lukiokoulutuksessa yksi jakso. Oppilaaksi ja opiskelijaksi otosta päättää koulun rehtori, joka tarvittaessa voi siirtää päätöksenteon hallitukselle. Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi/opiskelijaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin tai hallituksen päätöksellä. Oppilaille/opiskelijoille, joilla on useiden oppiaineitten oppimäärä yksilöllistetty, tai joilla on pidennetty oppivelvollisuus, ei voida tarjota heidän tarvitsemaansa opetusta ja tukea. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa on tarkastuksen aikana ollut voimassa myös aikaisempi johtosääntö, joka on annettu Johtosäännön 18 on ollut saman sisältöinen lukuun ottamatta ilmoittautumismaksun suuruutta, joka on ollut tässä johtosäännössä 125 euroa. Aurinkorannikon suomalaisella koululla on oma lomake peruskoulun oppilaaksi ja lukion opiskelijaksi ilmoittautumista varten. Aurinkorannikon suomalainen koulu ei tarkista oppilaaksi tai opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, tai pyydä muuten toimittamaan otetta väestörekisteristä, jolla voitaisiin varmentaa koulun järjestämislupaehtojen edellytykset sekä Suomen kansalaisuudesta että tilapäisestä asumisesta ulkomailla. Koulu ei myöskään tarkista Opetushallitukselle toimitettavien peruskoulun oppilasluetteloiden (20.1.) ja lukion opiskelijaluetteloiden (20.1. ja 20.9.) yhteydessä ilmoitettuja tietoja pyytämällä otetta väestörekisteristä. Aurinkorannikon suomalaiselta koululta on erikseen kysytty kirjallisesti tarkastuskertomusluonnoksen yhteydessä Millä tavalla koulu varmistaa tällä hetkellä ja on varmistanut vuosina perusopetuksen oppilaiden ja lukiokoulutuksen opiskelijoiden lupehtojen täyttymisen Suomen kansalaisuuden ja tilapäisesti ulkomailla asumisen johdosta? AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN KIRJALLINEN VASTINE Aurinkorannikon suomalaisen koulun kirjallisen vastineen mukaan vuosina sekä tällä hetkellä oppilaat ja opiskelijat ovat täyttäneet oppilas- ja opiskelijatietolomakkeet, joissa on kysytty kotikunta ja osoitetta Suomessa. Ilmoittautumisen yhteydessä on vaadittu oppilaan ja opiskelijan henkilötunnus. Edelleen koulun vastineessa todetaan, että odotamme opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarkempaa tulkintaa opetuksen järjestämisluvassa mainitusta kohdasta tilapäisesti ulkomailla asuva.

19 Tarkastuksen aikana tehty oppilas- ja opiskelijamäärien tarkastaminen Tarkastuksen aikana tarkastettiin koulun Opetushallitukselle toimittamat oppilas- ja opiskelijatiedot vuosina seuraavasti: Perusopetus , perusopetuksen oppilasmääräksi on ilmoitettu yhteensä 175, oppilasluettelossa on täydelliset nimet ja henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , esi- ja perusopetuksen oppilasmääräksi on ilmoitettu yhteensä 151, oppilasluettelossa on täydelliset nimet, henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , esi- ja perusopetuksen oppilasmääräksi on ilmoitettu yhteensä 166, oppilasluettelossa on täydelliset nimet ja henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , esi- ja perusopetuksen oppilasmääräksi on ilmoitettu yhteensä 205, oppilasluettelossa on täydelliset nimet ja henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; Lukiokoulutus , lukiokoulutuksen opiskelijamääräksi on ilmoitettu yhteensä 50, luettelossa on täydelliset nimet ja henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , lukiokoulutuksen opiskelijamääräksi on ilmoitettu yhteensä 66, luettelossa on täydelliset nimet, mutta vain syntymävuosi sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , lukiokoulutuksen opiskelijamääräksi on ilmoitettu yhteensä 64, luettelossa on täydelliset nimet, mutta vain syntymäaika sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , lukiokoulutuksen opiskelijamääräksi on ilmoitettu yhteensä 86, luettelossa on nimet ja henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , lukiokoulutuksen opiskelijamääräksi on ilmoitettu yhteensä 73, luettelossa on vain nimet ja syntymävuodet sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , lukiokoulutuksen opiskelijamääräksi on ilmoitettu yhteensä 73, luettelossa on vain nimet ja syntymävuodet sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä; , lukiokoulutuksen oppilasmääräksi on ilmoitettu yhteensä 79, luettelossa on nimet ja henkilötunnukset sekä tieto kansalaisuudesta ja äidinkielestä.

20 20 Tarkastuksen aikana pyydettiin Helsingin maistraatilta kirjallisesti em. tietojen perusteella otteet väestorekisteristä kaikista Aurinkorannikon suomalaisen koulun Opetushallitukselle ilmoittamista esi- ja perusopetuksen oppilastiedoista sekä lukiokoulutuksen opiskelijatiedoista. Väestörekisteriotteita tarkastettiin yhteensä kappaletta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen säännösten mukaisesti perusopetuksen oppilasmäärät annetaan vuosittain vain Aurinkorannikon suomalaisen koulun antamissa oppilas- ja opiskelijaluetteloissa esiintyi seuraavia puutteita: - parin oppilaan osalta henkilötunnukset olivat eri ilmoituspäivinä erilaiset, - luetteloissa ilmoitettiin oppilaista ja opiskelijoista joskus henkilötunnukset, joskus syntymäaika ja joskus pelkkä syntymävuosi, - luetteloissa ilmoitettiin joskus koko nimi, joskus etunimi, joskus vain lempinimi etunimestä, - luetteloissa etunimet ja sukunimet olivat sekaisin, erityisesti kaksiosaiset sukunimet olivat sekaisin - eri luetteloissa oppilaiden ja opiskelijoiden kansalaisuudet ja äidinkielet vaihtelivat - luetteloissa ei ollut mainitaa kaksoiskansalaisuudesta - luettelot eivät vastannet Opetushallituksen antamia mallilomakkeita - luetteloissa ei pyydetty tietoa kotikunnasta tai tilapaisesta asumisesta ulkomailla - yhtä lukion opiskelijaa (etunimi, sukunimi, syntymävuosi) ei pystytty löytämään annettujen tietojen perusteella väestörekisteristä. Kotikuntalain (201/1994) 1 n mukaan laissa säädetään henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan sekä ulkomailla vaksinaisesti asuvan Suomen kansalaisen väestökirjanpitokunnan määräytymisestä. Kotikuntalain 1 :n 3 momentin mukaan jollei muussa laissa toisin säädetä, tämän lain säännöksiä noudatetaan myös silloin, kun valtion tai kunnan viranomainen taikka kansaeläkelaitos tekee ratkaisuja, joihin henkilön kotikunnalla ja siellä olevalla asuinpaikalla tai henkilön tilapäisellä asuinpaikalla on vaikutusta. Kotikuntalain 2 :n mukaan henkilön kotikunta on jäljempämä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Kotikuntalain 3 :n mukaan henkilön kotikunta ei muutu, jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa: 1) enintään yhden vuoden kestävästä työtehtävästä, opiskelusta, sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä. Kotikuntalain 5 :n mukaan henkilöllä, joka on muuttanut asumaan ulkomaille yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi, ei ole kotikuntaa Suomessa. Kotikunta voi kuitenkin olla Suomessa, jos henkilöllä on elinolosuhteidensa perusteella kiinteämpi yhteys Suomeen kuin ulkomaiseen asuinmaahansa.

21 Opetushallituksen antamat tietojenkeruuta koskevat kyselyt ja ohjeet Opetushallituksen vuosina antamien tietojenkeruuta koskevien kyselyiden ja ohjeiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön ulkomaan koululle myöntämän järjestämisluvan mukaisesti ulkomaan koulu voi ilmoittaa rahoituksen perusteena oleviin opiskelijoihin ainoastaan tilapäisesti ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. Ulkomailla asuminen katsotaan tilapäiseksi silloin, kun henkilöllä on väestötietojärjestelmän mukaan edelleen kotikunta Suomessa (201/ ). Ohjeen mukaan aineenopiskelijoista ja ulkomaan koulujen opiskelijoista ei ilmoiteta kotikuntatietoja. Ohjeen kohdan Ulkomaankoulujen opiskelijaluettelo mukaan ulkomaan kouluille postitetaan erikseen liitteenä lomake opiskelijatietojen ilmoittamista varten. Vuoden 2009 osalta Opetushallituksen antamissa em. ohjeissa ei ollut viittausta kotikuntalain säännöksiin. Alla olevasta taulukosta ilmenee Aurinkorannikon suomalaisen koulun Opetushallitukselle ilmoittamat oppilasmäärät ja lukumäärät tilastopäivittäin niistä oppilaista/opiskelijoista, joiden osalta ei ole täyttynyt vaatimus Suomen kansalaisuudesta tai tilapäisestä ulkomailla asumisesta tarkastuksen aikana. Lisäksi taulukossa 3 on esitetty laskelma, jonka perusteella Aurinkorannikon suomalaiselta koululta esitetään perittäväksi takaisin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 62 :n mukaisesti perusteettomana etuna saatu ,59 euroa.

22 22 Taulukko 2. Aurinkorannikon suomalaisen koulun Opetushallitukselle ilmoittamat oppilas- ja opiskelijamäärät ja lukumäärät tilastopäivittäin niistä oppilaista/opiskelijoista, joiden osalta ei ole täyttynyt koulutuksen järjestämisluvan edellytys Suomen kansalaisuudesta tai tilapäisestä ulkomailla asumisesta YHTEENVETO Koulun Opetushallitukselle ilmoittamat oppilasmäärät Vaatimus Suomen kansalaisuudesta ei täyty Tilapäisyys ei täyty Ei opetuksen järjestämisluvan mukaiset, % perusopetus ,3 % perusopetus ,5 % perusopetus ,3 % perusopetus ,1 % lukiokoulutus ,0 % lukiokoulutus ,6 % lukiokoulutus ,6 % lukiokoulutus ,0 % lukiokoulutus ,1 % lukiokoulutus ,2 % YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ 183 Taulukko 3. Laskelma perusteettoman edun määrästä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti TAKAISINPERINNÄN PERUSTEET oppilasmäärä yksikköhinta Ei täyty vaatimukset* yksikköhinta perusopetus 2009 (keskiarvo ja oppilasmääristä) , ,52 perusopetus 2010 (keskiarvo ja oppilasmääristä) 31, , ,07 perusopetus 2011 (keskiarvo ja oppilasmääristä) 32, , ,35 lukiokoulutus 2009 (keskiarvo ja oppilasmääristä) , ,60 lukiokoulutus 2010 (keskiarvo (paino 7/12) ja (paino 5/12) oppilasmääristä) 7, , ,50 lukiokoulutus 2011 (keskiarvo (paino 7/12) ja (paino 5/12) oppilasmääristä) 10, , ,55 YHTEENSÄ ,59

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite

Puhelinnumero. Telefax. Sähköpostiosoite OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2011 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1410/2014 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen

Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestäminen Tampere 7.4.2016 Thomas Sundell Lakimies Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / Thomas Sundell 4.4.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) suomi ruotsi muu OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2007 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot