Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta AIKA klo 18:00-20:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI- 151 NEN LÄHIHOITAJA EEVA LIISA LUOSTARISELLE 89 EILA NAUKKARISEN IRTISANOUTUMINEN KANSLISTIN VI- 152 RASTA 90 OIKAISUVAATIMUS LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMI- 153 SESTÄ KOTIPALVELUUN JA PALVELUASUNNOT-RYHMÄ- KODEILLE 91 LAUSUNTO YHTEISPÄIVYSTYKSEN MAHDOLLISUUKSIA 155 SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 92 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SEL- 156 VITYSHANKE -ISERISTÄ 93 LÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LUKIEN ESIOPETUSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSI- 159 SUUNNITELMA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI- 161 KUU-ELOKUU/PERUSTURVA 97 ILMOITUSASIAT 163

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 18:00-20:35 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Hartikainen Veli-Pekka 18:10-20:35 puheenjohtaja Puustinen Jani 18:10-20:35 varapuheenjohtaja Burman Tauno 18:10-20:35 jäsen Hokka Mervi 18:10-19:55 jäsen Lätti Heikki 18:10-20:35 jäsen Nissinen Merja 18:10-20:35 jäsen Pakarinen Jari 18:10-20:35 jäsen Piironen Outi 18:10-19:55 jäsen Vauhkonen Anna 18:10-20:35 jäsen Mujunen Anna-Liisa 18:10-20:35 kh edustaja Tilus Riitta A. 18:10-20:35 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 18:10-20:35 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 18:10-20:35 pöytäkirjanpitäjä POISSA Gustafsson Auvo kh pj MUU Räisänen Riitta 18:10-18:50 asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Anna Vauhkonen ja Mervi Hokka Valittiin Anna Vauhkonen ja Heikki Lätti PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen Pöytäkirjanpitäjä Mariitta Rönkkö PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Anna Vauhkonen Heikki Lätti PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastolla

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA EEVA LIISA LUOS- TARISELLE PETU 88 Valmistelija vs kotihoidon johtaja Anu Väänänen, Sairaalantie 4, HEINÄ VESI, puh , Lähihoitaja Eeva-Liisa Luostarinen anoo perusturvalautakunnalle osoit ta mas saan hakemuksessa osa-aikalisään oikeutta vaa palkaton ta työ va paata ajalle Osa-aikatyö tarjoaa osa-aikatyöhön siirtyvälle työntekijälle enemmän vapaa-aikaa esim. perheelle, harrastuksiin ja opiskeluun. Työttömäl le avautuu puolestaan mahdollisuus ammattitaidon ylläpitämiseen ja uran luomiseen työmarkkinoilla. Myös työnantajalle työn uudelleen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden saada työyhteisöön joustavasti ammattitaitoisia työntekijöitä. Työvoimatoimisto voi myöntää harkintansa ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kokoaikatyöstä vapaaehtoisesti osa-aika työhön siirtyvälle henkilölle ansionvähennyksen korvauksena osa-ai kalisää, jos työnantaja palkkaa samanaikaisesti osa-aikalisäkauden ajaksi palvelukseensa työttömän työnhakijan. Osa-aikalisää voidaan myöntää henkilölle, jonka kokoaikainen palvelussuhde samaan työn antajaan on ennen osa-aikatyöhön siirtymistä kestänyt yhtäjaksoi sesti vähintään vuoden. Lähihoitaja Eeva-Liisa Luostarinen on ollut Heinäveden kunnan palveluksessa vakituisesti vuodesta 1994 lähtien. Eeva-Liisa Luostarisen työ aika osa-ai ka työs sä on % nor maa lista työ ajasta. Vs. kotihoidon johtaja Anu Väänänen hakijan esimiehenä puol taa hakemus ta, jos saa daan sopiva sijainen. Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Eeva-Liisa Luosta riselle osa-aikalisään oikeuttavaa palkatonta työvapaata ajal le siten, että viikkotyöaika on % kokonaistyöajasta, mikäli saadaan palkatuksi pätevä/sopiva sijainen. Toimeenpano: Tiedoksi: palkanlaskenta Eeva-Liisa Luostarinen

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta EILA NAUKKARISEN IRTISANOUTUMINEN KANSLISTIN VIRASTA 48/ /2010 PETU 89 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Eila Naukkarinen on perusturvalautakunnalle saapuneessa kirjeessään ilmoittanut irtisanoutuvansa kanslistin virasta alkaen kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Perusturvalautakunta myöntää Eila Naukkariselle eron kans listin virasta alkaen. Toimeenpano: Tiedoksi: palkanlaskenta Eila Naukkarinen

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta OIKAISUVAATIMUS LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMISESTÄ KOTIPALVELUUN JA PALVE- LUASUNNOT-RYHMÄKODEILLE 51/ /2010 PETU 90 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunta on täyttänyt lähihoitajan tehtävän kotipalveluun 86 ja lähihoitajan tehtävän palveluasunnot/ryhmäkodeille 87. Molempia tehtäviä hakenut Penina Wanjiku-Holopainen on jättänyt päätöksista perusturvalautakunnalle oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, liite no1. Molempien tehtävien hakuilmoitukset julkaistiin kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan internet-sivulla, palvelukeskuksen viikkotiedotteessa, palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja se lähetettiin myöskin työvoimatoimistoon. Määräaikaan ensiksi mainittua tehtävää haki 11 henkilöä, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Viimeksi mainittua haki 10 henkilöä, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Kelpoisuusvaatimus lähihoitajan tehtäviin oli sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain ( /272) mukainen pätevyys. Lisäksi hakijalta edellyttettiin aitoa kiinnostusta vanhustyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimivat lautakunnan puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen, lautakunnan jäsen Tauno Burman, kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. vastaava sairaanhoitaja Anu Väänänen ja perusturvajohtaja Anneli Malmstedt. Haastattelussa pyrittiin arvioimaan sitä, kuka muodolliset kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista parhaiten täyttää työyhteisön tarpeet, jotka oli ilmoitettu myöskin hakuilmoituksessa eli ku ka on ns. so pi vin teh tävään. Haastatteluryhmä oli hy vin yk si mie li nen tehtä viin so pi vim mista henkilöistä. Haastattelijoilla ja päätöksentekijöillä oli käytettävissä yh dis tel mä ha ki joiden koulutuksesta ja työkokemuksesta. Hakijoiden pätevyyden arvioiniti tehtiin koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa esille tulleiden tehtäväs sä tarvittavien henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella koko naishar kintaa käyttäen. Perusturvalautakunta päättää hylätä Penina Wanjiku-Holo paisen oikaisuvaatimuksen lähihoitajan tehtävien täyttämi sestä, koska 1. lähohoitajan tehtäviin valitut täyttävät kelpoi suusvaatimukset 2. perusturvalautakunta on tehtäviä täyttäessään käyttänyt sille kuuluvaa kokonaisharkintavaltaa 3. perusturvalautakunnan päätös on syntynyt oi

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ keassa järjesteyksessä. Toimeenpano: Tiedoksi: Penina Wanjiku-Holopainen

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LAUSUNTO YHTEISPÄIVYSTYKSEN MAHDOLLISUUKSIA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 47/ /2010 PETU 91 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhteispäivystyksen madollisuuksia selvittäneen työryhmän raportista mennessä. Raportti liitteenä no 2. Joensuun terveyskeskuksen päivystys on toiminut keskusairaalan yhteydessä vuodesta 2004 alkaen, kuitenkin kaupungin toimintana erillisissä tiloissa. Joensuun kaupungin ja kuntayhtymän välisissä virkamiesneuvotteluissa nousi syksyllä 2009 esiin, että kun toiminnasta erillisinä yksikköinä on nyt yli viiden vuoden kokemus, on syytä selvittää, olisiko tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista järjestää päivystys yhteispäivystyksenä. Asiaa selvittänyt työryhmä on luovuttanut raporttinsa Työryhmä ehdottaa, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystykset yhdistettäisiin hallinnollisesti kuntayhtymän alaisuuteen ja virka-ajan ulkopuolista päivystystä tarjoittaisiin maakunnan asukkaille Tikkamäellä alkaen siinä laajuudessa kuin kukin kunta näkee tarkoituk senmukaiseksi. Toimiakseen malli edellyttää sopimista muutamista henki lökunnan käyttöön ja toiminnan periaatteisiin liittyvistä kysymyksistä sekä tietyistä tilaratkaisuista. Heinäveden kunnalla on lukien sopimus Joensuun kaupungin kans sa pe rus ter veydenhuollon arkipäivystyksestä, ma-to klo ja pe klo 14-22, ja vii konloppuisin klo 8-22 sekä PKSSK:n kanssa yöpäivystykses tä lä hinnä Poh jois-heinäveden asukkaita varten. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Heinäveden kunta suhtautuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystysten yhdistämiseen hallinnollisesti kuntayhtymän alaisuuteen myönteisenä asiana. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE -ISERISTÄ 49/06/2010 PETU 92 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää omistajakuntiensa lausuntoa Itä-Suomen erikoissairaanhoidon (ISER) selvityksestä mennessä. Liiteenä nro 3 ISER-kuntaseminaarissa selvityshenkilö Seppo Tuomalan esitys raportista. Lau sun tokier rok sen jäl keen asiaa kä si tel lään PKSSK:n päät tä vis sä elimis sä. Vuonna 2009 valmistuneessa Kuopion yliopistosairaalan eritysvastuualueen strategiaohjelmassa (ERVA-strategia) esitettiin mm., että Itä-Suomen alueella toimivien Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sekä näiden jäsenkuntien kesken selvitetään mahdollisuudet Itä-Suomen sairaanhoitopiirin muodostamiseksi. Kyseisestä ehdotuksesta on sittemmin neuvoteltu sairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien edustajien kesken ja sovittu selvitystyön käynnistämisestä. Selvitys, jonka nimi on "Itä-Suomen erikoissairaanhoidon selvityshanke (ISER) valmistui kesäkuussa tänä vuonna. Selvityshankkeen raportti on käsitelty PKSSK:n ylimääräisessä hallituksen kokouksessa elokuussa. Kuntayhtymän hallitus päätti suosittaa valmistelutyön jatkamista siten, että käynnistetään ISER-selvityksen toinen vaihe, jon ka tarkoituksena on konkretisoida mahdollisen uuden kuntayhtymän toimintaperiaatteet ja päätöksenteko jne. Mikäli kaikkien neljän Itä-Suomen sairaanhoitopiirin alueella päädytään siihen, että "kakkosvaiheen" selvitys käynnistetään, on siinä tarkoitus karoittaa uuden kuntayhtymämallin hyviä ja huonoja puolia, jotta kuntayhtymien omistajakunnat voivat sen jälkeen päättää, mihin suuntaan erikoissairaanhoitoa Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomessa tulevaisuudessa kehitetään. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle näkemykse nään, että ISER-selvityksen toiseen vaiheeseen tulisi suhtau tua positiivisesti, koska nyt laaditussa selvityksessä ISER:n toiminnalliset, taloudelliset ja hallin nolliset sekä henkilöstövai kutukset on arvioitu merkittäviksi. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta LÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN LUKIEN PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta on ostanut kunnanhallituksen tekemän päätöksen perusteella lääkäripalvelut (kahden lääkärin työpanos) Mediverkko Oy:ltä lukien. Sopimus päättyy Hankintaprosessin käynnistäminen on ajankohtaista, mikäli lääkäripalvelut ostetaan myöskin ensi vuoden alusta lääkärityövoimaa välittävältä toimijalta. Vaihtoehtona on edelleen kahden lääkärin viran aukijulistaminen. Perusturvalautakunta päättää 1 julistaa kaksi lääkärin virkaa haettavaksi 2. pyytää kunnanhallitukselta linjausta lääkärin peruspalkasta Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus avohoidon osastonhoitaja, kotihoidon johtaja PETU 93 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Terveyskeskuslääkärin virat olivat haettavana mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin Suomen Lääkärilehdessä, kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon tietojärjestelmissä. Hakemuksia virkoihin ei tullut. Heinäveden kunnalla on sopimus lääkäripalvelujen ostosta vuoden loppuun saakka Mediverkko Oy:n kanssa. Perusturvalautakunta päättää 1. lääkäripalvelut kilpailutetaan 2. selvitetään palveluntuottaja, joka ensi vuoden alusta tuot taa palvelut siihen asti kunnes kilpailutuksen perusteella valit tu palvelun tuttaja on aloittnut toimintansa.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Merkitään pöytäkirjaan, että Outi Piironen ja Mervi Hokka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta ESIOPETUSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA PETU 94 Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Heinäveden kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu noudatettavaksi niin perusturvan kuin sivistystoimen järjestämässä esiopetuksessa. Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen opetussuunnitelman opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Suunnitelma on otettu käyttöön ja sitä on täydennetty ja korjattu tarpeen mukaan, viimeksi Hallintosäännön 17 7 kohdan mukaan perusturvalautakunta hyväksyy esi opetuksen opetussuunnitelmaan perustuvat lukuvuosisuunnitelmat itse järjestämänsä toiminnan osalta. Lukuvuonna esiopetusta järjestetään perusturvan alaisuudessa kahdessa esiopetusryhmässä Päiväkoti Päivänpesässä kirkonkylässä. Esiope tuk sen ops tus suun ni tel maan perustuva lukuvuosisuunnitelma on esi tys listan liit teenä no 4. Perusturvalautakunta hyväksyy Päiväkoti Päivänpesässä annettavaa esiopetusta koskevan lukuvuosisuun nitelman esitys listan liitteen no 4 mukaisena.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 95 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no: 5 vs. osastonhoitajan päätösluettelo, perusturvajohtajan päätösluettelo. Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. viranhaltijat

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-ELOKUU/PERUSTURVA 46/ /2010 PETU 96 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan tulostavoitteiden sekä talouden kehittymisestä raportoidaan kunnanvaltuustolle 2 kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimitettava mennessä. Lautakunnan on käsiteltävä toteutumaraportit sekä tehtäväalue- että tehtävätasoilla. Perusturvan toimialan 8 ensimmäisen kuukauden menot ovat euroa, käyttöaste 58,63 %, tulot euroa, käyttö aste 67,72 % ja net to euroa, käyttöaste 57,62 % talousarvion määrärahoista. Elo kuun oh jeel li nen käyt tö on 66,67 %. Kirjanpidon mukainen menojen käyttöaste on siten 8,04 % eli euroa alle ohjeellisen käytön, mutta menoista (lähinnä asiakaspalvelujen ostot) puuttuu vähintään eu roa. Seuraavassa tehtäväalueittain kirjanpidon mukaiset menot ja tulot, joihin sisältyvät sisäiset ja ulkoiset erät, ei suunnitelmanmukaisia poistoja. Tehtäväalue Menot % Tulot % Netto % sosiaalityö , , ,55 kotihoito , , ,25 päivähoito , , ,46 avohuolto , , ,52 vuodeosasto , , ,15 erikoissair.hoi , ,48 hammashuol to , , ,26 hall. ja ta lous , ,57 Kirjanpidon mukainen talousarvion toteutuma tammikuu-elokuu 2010 tehtäväalueet/tehtävät: esityslistan liite no 6. Kunnanhallitus on 2010 talousarvion täytäntööpano-ohjeissaan edellyttänyt, et tä käyttötaloudessa tulee saavuttaa euron toimintakulujen säästö. Laskennallinen perusturvan osuus tästä säästövelvoitteesta on euroa. Perusturvalautakunta 1) merkitsee tiedoksi vuoden 2010 kahdeksan kuukauden talousarvion toteutuman (käyttötalous ja investoinnit) esityslistan liitteen no 6 mukaisesti 2) esitys katesiirroista annetaan perusturvalaukunnalle myöhem min.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus, kirjanpito

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 97 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Sosiaalitoimen tehtävälajeja ja riskiarviota koskeva ohjeistus otettu käyttöön hätäkeskuksissa. 2. Aluehalintoviraston päätös ISAVI /So-62: Perustoimeentulotukeen maksettava valtionosuusennakko v Suomen kuntaliiton yleiskijr 17/80/2010: Julkista valtaa sisältävien lääkärien tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa. 4. Kansaneläkelaitos: Kelan vammaisetuustilasto Perhehoitoliitto ry:n kirje : Sosiaali- ja terveysministerion asettaman kehittämistyöryhmän väliraportti perhehoidon lainsäädännön muutostarpeista (www.stm.fi). 6. Ilvalidiliiton Asumispalvelut Oy : Ilmoitus hinnankorotuksesta vuodelle Oy Matkahuolto Ab:n kirje: Matkahuollon Piikki-lippu - käy tolpalla kuin tolpalla. 8. Johanneskoti Oy. Vuoden 2011 hinnasto koti- ja asumispalveluista. 9. Merja Harun kirje oikomishoidon konsultaatiosopimuksen irtisanomisesta lukien. 10. PKSSK: Pohjois-Karjalan alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asu mi sen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseks, vastaus STM:n kyselyyn, ilmoitusasioiden liite nro 1. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 89, 91,92, 93,96 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 88, 94, 95, 97 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: 90 Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 51 Perusturvalautakunta 11.05.2011 AIKA 11.05.2011 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE-

Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2012 40 AIKA 23.05.2012 klo 17:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 Tarkastuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 10:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot