ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 466"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA 18:00-21:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 236 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 238 LAUSUNTO KAHDESTA SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA / LAATURAKENNE HOPIA & JÄRVINEN OY 239 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTUS ALKAEN 240 ASIAKIRJOISTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PÄIVITTÄMINEN ALKAEN 241 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2017 SAAKKA) KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 491

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 18:00-21:50 puheenjohtaja Hämäläinen Seija 18:00-21:50 II-varapj Kurki Sanna 18:00-21:50 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 18:00-21:50 jäsen Honkasalo Riku 18:00-21:50 Kvalt pj Aaltonen Pasi 18:00-21:50 Kvalt I-vpj Vihreäluoto Hannu 18:00-21:50 Kvalt II-varapj Suominen Tero 18:00-21:50 varajäsen Hämäläinen Heli 18:00-21:50 varajäsen Pusula Erkki 18:07-21:50 varajäsen POISSA Vettenranta Jari I-varapj Franzen Erik jäsen Simelius-Nieminen Saga jäsen MUU Rautiainen Esko 18:00-21:50 kunnanjohtaja Saloranta Tuija 18:00-21:50 pöytäkirjanpitäjä Jahnsson Kari 19:39-21:00 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Seija Hämäläinen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 29. päivänä marraskuuta 2013 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Seija Hämäläinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 2. päivänä joulukuuta 2013 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 236 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: Asia 8: ATERIASTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN * poistetaan listalta Asia 9 OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN * täydennetty päätösehdotus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 237 Valmistelija: vt.hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edelleen kuntalain 56 :n 1 momentin mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka valtuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kun nan hallituk sen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on vii pymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy päätökset täytäntöönpantavaksi seuraavasti: 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN LEPPÄMÄEN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVA, MONNINKYLÄ - aluearkkitehti 74 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN - kuntayhtymä 75 VEIKKO POHJANPELLON RAHASTOJEN SÄÄNTÖUUDISTUS - rahaston johtokunta, varainhoitaja 76 KUNTASTRATEGIA toimialat 77 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA tarkastuslautakunta 78

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus TALOUDEN RAPORTOINTI kirjanpito 79 LISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISEEN TOIMINTAAN - kirjanpito, perusturvalautakunta 80 LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN - perusturvalautakunta, palkkasihteeri 81 VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN PIENEN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAKSI perusturvalautakunta, palkkasihteeri 82 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE verohallinto 83 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE verohallinto 84 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2017 SAAKKA) - uudelleen valmisteluun 85 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET - Hannu Vihreäluodon aloite, yleishallinto-osasto 86 ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT -- Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAHDESTA SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA JA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA / LAATURAKENNE HOPIA & JÄRVINEN OY KHALL 238 Valmistelija: aluearkkitehti Juhani Karilas HAKIJA: Laaturakenne Hopia & Järvinen Oy, Jäppiläntie 41 C, Askola Laaturakenne Hopia & Järvinen Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisu- ja poik kea mis ha ke muk sen koskien Askolan kunnan Vakkolan kylässä kiinteis töä Mäkelä RN:o 3:70. RAKENNUSPAIKAT: Rakennuspaikat sijaitsevat Vakkolan kylässä kylätaajaman pohjoisosassa Linnan kos ken tiel tä Tiilääntielle kulkevan tien vieressä. Kiinteistö on kooltaan 0,5070 ha ja rekisteröity vuonna Suunnitellut rakennuspaikat ovat kumpikin kooltaan noin 0,2535 ha. Kiinteistötunnus on Kiin teis tö on rakentamaton. Maasto on tasaista ja avointa, kiinteistön itänur kas sa on puustoa. Naapurikiinteistöistä pääosa on rakennettuja. Kunnan ve si- ja viemäriverkostoa rakennetaan lähialueelle ensi vuonna Lin na kosken tie tä pitkin, rakennuspaikat voidaan liittää siihen. HAETAAN: Kahta suunnittelutarveratkaisua sekä poikkeamista osayleiskaavasta. Ha kemuk sen mukaan rakennustoimenpiteinä on kummallakin rakennuspaikalla I-ker rok si nen ja yksiasuntoinen omakotitalo kooltaan 200 k-m2 sekä ta lousra ken nus kooltaan 50 k-m2. KAAVOITUSTILANNE: Alueella on voimassa Keskustaajamien osayleiskaava, jossa alue on osoi tettu Pientalovaltaisena asuntoalueena, jota tiivistetään (AP/t). Alueella ei ole ase makaa vaa. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnit te lu tar vealuet ta. NAAPUREIDEN KUULEMINEN: Naapurit on kuultu eikä heillä ole erityistä huomautettavaa hankkeen johdos ta. ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO ( ): Keskustaajamien osayleiskaavan mukaan alue on tarkoitus asemakaavoittaa ja sillä varaudutaan keskitettyyn kunnallistekniikkaan. Kunnalla ei kui tenkaan ole ajatusta laatia näille yksityisten omistamille alueille asemakaavaa lä hi vuo si na. Valtuuston hyväksymien kunnan maapolitiikan periaatteiden mu kaan kunta laatii yksityisten omistamille maille asemakaavoja pää sääntöi ses ti vain kun vanhoja asemakaavoja muutetaan. Hakemuksen voidaan kat soa olevan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen, koska haetut ra kennus pai kat eivät haittaa laajemman alueen tulevaa tiivistämistä eivätkä mahdol li ses ti joskus tulevaa asemakaavoitusta.

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Rakennusjärjestyksen mukaan kyläalueilla rakentaminen voidaan sallia 3000 m2 pienemmällekin rakennuspaikalle, mikäli rakennuspaikka liitetään alu eel li seen vesihuoltoverkkoon tai se on muutoin perusteltua. Haetut raken nus pai kat ovat näinollen rakennusjärjestyksen mukaisia sekä si jain niltaan, muodoltaan ja mittasuhteiltaan rakentamiseen soveliaita. Suunnitellut ra ken nus pai kat täydentävät sopivalla tavalla Vakkolan kylätaajaman ra kennet ta. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta erityistä haittaa kaa voi tuksel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vai keu ta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuta ra kenne tun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Aluearkkitehti puoltaa suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamisluvan myöntä mis tä. Esityslistan oheismateriaalina on asemapiirros sekä rakennuspaikan sijaintia osoit ta va karttaote. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävissä kunnanhallituksen ko kouk ses sa. Päätösehdotus: (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa kahta suun nit te lu tarve rat kai sua ja poikkeamislupaa I-kerroksisen ja yksiasuntoisen oma ko ti talon kooltaan 200 k-m2 sekä talousrakennuksen kooltaan 50 k-m2 ra ken tami sek si kahdelle rakennuspaikalle Vakkolan kylässä kiinteistölle Mäkelä RN:o 3:70; kiinteistötunnus Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: rakennus- ja ympäristönsuojelutoimisto Lisätietoja: aluearkkitehti Juhani Karilas, puh. (040) tai

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖMAKSUJEN TARKISTUS ALKAEN KHALL Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt talouden tervehdyttämisohjelman. Ohjelmassa on päätetty, että iltavahtimestarin tehtävien jär jestelyistä saadaan säästöä yhteensä vuosina ja että, kulunvalvojajärjestelmä otetaan käyttöön Askolan koululla. Kunnan vapaa-aikatoimen palvelujen hinnasto on jo monien vuosien ajan ol lut sama. Askolassa on totuttu siihen, että monet palvelut ovat todella edullisia. Välineistön uusiminen ja palvelujen kehittäminen kuitenkin edellyttää hintojen tarkistamista. Vapaa-aikatoimen palveluihin kuuluu mm. Askolan koulun liikuntasali ja kuntosali, Säästörinteen voimailutila, uima koulut ja maa ui ma lan toi min ta se kä kanoottien vuokraus. Askolan koulun liikuntasalin ja kuntosalin käytössä siirrytään sähköiseen kulunval vontajärjestelmään loppuvuoden aikana. Liikuntasalivuoroja voivat jatkossa hakea yhdistykset ja vakiintuneet peliporukat. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikatoimen käyttömaksut seuraavasti: Askolan koulun liikuntasalin käyttömaksut alkaen: Lukukausimaksu, juniorijoukkueet Lukukausimaksu, muut käyttäjät 100 /lukukausi 200 /lukukausi Askolan koulun kuntosalin ja Säästörinteen voimailutilan käyttömaksut al kaen: Vuosikortti Lukukausikortti Kesäkausikortti 200 /vuosi 125 /lukukausi 50 /kesäkausi 50 %:n alennus koululaisille, opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille Uimakoulut alkaen Uimakoulu 35 /hlö Maauimalan liput alkaen Päivälippu, lapset (alle 16 v) 3 Päivälippu, aikuiset 5 Perhelippu 120 Kausilippu, lapset (alle 16 v) 40 Kausilippu, aikuiset 70

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kanoottien vuokraus alkaen: Yhden kanootin vuokra 15 /vrk (varusteineen: airot + pelastusliivit) Koko trailerin 40 /vrk (sisältää 6 kanoottia varusteineen) Viikonloppu koko trailerista 60 Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikatoimen Askolan koulun liikuntasalin käyttömaksut seu raa vas ti: Askolan koulun liikuntasalin käyttömaksut alkaen: Lukukausimaksu, juniorijoukkueet Lukukausimaksu, muut käyttäjät 100 /lukukausi 200 /lukukausi Muilta osin maksut palautetaan valmisteluun. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: vapaa-aikatoimi, kunnan kotisivut Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KHALL 239 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Askolan kunnanhallitus vahvistaa seuraavat käyttömaksut alkaen: Askolan koulun kuntosalin ja Säästörinteen voimailutilan käyttömaksut: Vuosikortti Lukukausikortti Kesäkausikortti 200 /vuosi 125 /lukukausi 50 /kesäkausi 50 %:n alennus koululaisille, opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille Uimakoulut: Uimakoulu Seuraavilta sisaruksilta Ulkokuntalaiset lapset Uimakoulu, aikuiset (5 krt) 35 /hlö 30 /hlö 40 / hlö 50 / hlö

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maauimalan liput: Päivälippu, lapset (alle 16 v) 3 Päivälippu, aikuiset 5 Perhelippu 120 Kausilippu, lapset (alle 16 v) 40 Kausilippu, aikuiset 70 Kanoottien vuokraus: Yhden kanootin vuokra 15 /vrk (varusteineen: airot + pelastusliivit) Koko trailerin 40 /vrk (sisältää 6 kanoottia varusteineen) Viikonloppu koko trailerista 60 Tero Suominen teki seuraavan muutosesityksen: "Maauimalan aukioloaikoja pidennetään lippujen hintojen nousun kom pensoi mi sek si. Maauimala on avoinna , arkisin klo 9-21, la 9-18 ja su Maauimalan liput: Päivälippu, lapset (alle 16 v) 3 Päivälippu, aikuiset 5 Perhelippu 120 Kausilippu, lapset (alle 16 v) 40 Kausilippu, aikuiset 70 Kaikkia maauimalaan saapuvia pyydetään uimavalvojien toimesta esit tämään voimassaoleva lippu tai hankkimaan lipun, mikäli he ovat tulleet alueel le uimatarkoituksessa. Tähän tarkastustoimenpiteeseen on kiinnitettävä eri tyis tä huomiota. Tämä tuo jonkin verran lisätuloja. Uimakoulut: Uimakoulu 35 /lapsi Sisarusmaksu 60 / saman perheen lapset Perhemaksu 100 / sis. saman perheen lasten ja aikuisten uimakoulut (vain askolalaisille) Uimakoulu, aikuiset (5 krt) 50 / hlö Ulkokuntalaiset lapset: 40 / hlö aikuiset 60 / hlö Lipputulot ovat siis käytännössä samat kuin pohjaesityksessä. Per he mak sulla yritetään houkutella myös aikuisia uimakouluun (viime kesänä jouduttiin pe ru maan). Nyt kun uimalaa on remontoitu kymmenillä tuhansilla euroilla,

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus lie nee järkevää pitää sitä auki entisessä laajuudessaan, ei siis supistetusti ku ten esim. viime kesänä." Reija-Riikka Stenbäck kannatti Tero Suomisen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esi tys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni menhuu to ää nes tys tä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pää tös eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tero Suomisen ehdotusta ää nes tä vät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 1 (Erkki Pusula) ja Tero Suomisen esitystä kan nat ti 6 (Suominen Tero, Hämäläinen Seija, Kurki Sanna, Hämäläinen He li, Stenbäck Reija-Riikka, Merihaara Olavi). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Tero Suomisen päätösehdotus tuli kunnan hal li tuk sen päätökseksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi käyttömaksut kunnanjohtajan pää töseh do tuk sen mukaisesti. Täytäntöönpano: käyttäjät, vapaa-aikatoimi Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ASIAKIRJOISTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PÄIVITTÄMINEN ALKAEN KHALL 240 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntien asiakirjoista perimissä maksuissa tu li si soveltaa kuntalain säännöksiä ja kustannusvastaavuuden periaatetta. Kus tan nus vas taa vuut ta arvioidaan vertaamalla maksutuottojen ja ko ko naiskus tan nus ten suhdetta. Julkisuuslain mukaan tiedon saanti on maksutonta, kun asiakirjasta an netaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäl jen net tä väk si, sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedo tus vel vol li suu den piiriin. Muilta osin kunnan on määriteltävä asiakirjakopioista ja tulosteista pe rit tävät maksut etukäteen ja julkaistava ne myös yleisessä tietoverkossa. Maksuis ta päätettäessä on otettava huomioon, etteivät maksut saa vaarantaa julki suus pe ri aat teen toteutumista. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy seuraavan asiakirja- ja tulostehinnaston

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kotisivut, toimipisteet Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN KHALL 241 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Perusturvalautakunta teki päätöksensä määräaikaisen toimistosihteerin toimen vakinaistamisesta kokouksessaan Pöytäkirja on tarkas tet tu Valtuusto on hyväksynyt talouden tervehdyttämisohjelman Pää tök seen sisältyvät seuraavat hallinnolle asetetut säästötavoitteet: - sihteerityön tiimiyttämisen jatkaminen ( euroa vuonna 2014 ja euroa vuonna 2015) - sähköisten ostolaskujen käyttöönottaminen vuonna 2012 ja lähtevien lasku jen osalta vuonna kaikille palveluille ja toiminnoille etukäteen määrittelemätön henkilöstön vä hen tä mi nen ( euroa vuonna 2014) Kunnan voimassaolevan kuntastrategian (hyväksytty ) mukaan henkilöresurssit suunnataan peruspalveluihin ja asiantuntijuuteen. Perusturvalautakunnan tekemä päätös on ristiriidassa valtuuston hy väk symään talouden terveh dyt tä mis oh jel maan, kuntastrategiaan ja kun nan hal lituk sen hyväksymään ta lous ar vio esi tykseen nähden. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeuttaan kuntalain 51 :n ja kunnan hal lin to sään nön 85 ja 86 :ien mukaisesti perusturvalautakunnan tekemään pää tök seen Kunnanhallitus päättää kumota päätöksen ja palauttaa asian pe rus tur va lauta kun nan uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuuston , val tuus ton kokouksessaan ja kun nan hal li tuk sen ta lous arvio eh do tuk ses saan tekemät tavoitteet henkilöstöresurssien kohden ta mi sek si oikein ja kuntapalvelujen kannalta tehokkaimmalla tavalla tältä osin toteutuvat pysyvästi ja edellä kuvatusti kohdentuen. Lautakunnan päätöksessä on otettava huomioon vuoden 2014 talousarviossa yleishallintoon kohdistuvat henkilöstöresurssien vähennykset. Kokouksessa kunnanjohtaja Esko Rautiainen muutti viimeisen lauseen kuulumaan "Kunnanhallitus ohjeistaa ottamaan huomioon talouden tervehdyttämisohjelmassa esitetyt henkilöstön resurssien vähennykset". Seija Hämäläinen teki seuraavan muutosesityksen:

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus "Hyväksytään muilta osin, mutta poistetaan kunnanjohtajan päätösehdotuksen viimeinen kappale." Reija-Riikka Stenbäck kannatti Seija Hämäläisen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Seija Hämäläisen ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Suominen Tero, Pusula Erkki, Kurki Sanna, Hämäläinen Heli ja Merihaara Olavi) ja Seija Hämäläisen esitystä kannatti 2 (Hämäläinen Seija ja Stenbäck Reija-Riikka). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan korjattu päätösehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Pasi Aaltonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Täytäntöönpano: perusturvalautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2017 SAAKKA) KHALL Valmistelija: controller Kari Jahnsson Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman laatimisohjeet kokouk ses saan Askolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ta louden tervehdyttämisohjelman. Toimialoja on ohjeistettu huomioimaan terveh dyt tä mis oh jel maan kirjatut toimenpiteet omissa vuoden 2014 ta lous arvio esi tyk sis sään ja vuosien taloussuunnitelmissaan. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintamenojen kasvun hillintään siten, että talouden tervehdyttämisohjelmaan kirjatut suunnittelukausien tavoitteet saa vu te taan. Tämä edellyttää lukuisia valintoja ja eri osapuolten vahvaa sitou tu mis ta ohjelmaan. Verotukseen tarvittaneen tarkistuksia alustavien valtionosuuslaskelmien olles sa edellisvuotisella tasolla. Kansainvälisen finanssikriisin ja talouden taan tu man vaikutukset voivat kuitenkin merkitä ensi vuonna verotulojen las kua budjettiehdotuksen tasosta. Samaan aikaan inflaatio ja sitä mukaa kus tan nuk set jatkavat kasvuaan. Tulevina vuosina valtionosuusjärjestelmän uu dis tus ten vaikutukset ovat vielä epäselvät. Johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarviota ja investointeja kokouk ses saan ja ohjeistanut toimialoja kustannusten uu sin ta tarkas te luun erityisesti henkilöstömenojen ja palveluostojen osalta. Alustavat talousarvioraportit toimitetaan myöhemmin. KUNTALAKI 8 luku Kunnan talous 65 ( /578) Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raavak si kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodek si (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en simmäi nen vuosi.

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden ta seeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lu kau te na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löidyis tä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä ka tetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kat ta misvel vol li suus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyt tö ta lous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2014 ja vuosien ta loussuun ni tel man (investoinnit 2018) tämän hetkisen valmisteluvaiheen tie toonsa saatetuksi. Kunnanhallitus korostaa talouden tervehdyttämisohjelman mukaisen tason saa vut ta mis ta talousarviossa ja taloussuunnitelmissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana paikalla klo Täytäntöönpano: kirjanpito, hallintokunnat Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puhelin tai etu KHALL Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan talous ar vion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille sekä in ves toin ti suun ni tel man Viranhaltijat oikeutetaan tarvittaessa tekemään teknisiä muutoksia. Jari Vettenranta esitti, että perusturvalautkaunnan Erikoissairaanhoidon toimin ta me no ja vähennetään eurolla ja lisäksi suun ja ter vey den huoltoon lisätään euroa toimintakatetta kolmannen hammaslääkärin palk kaa mi seen. Keskustelun kuluessa Erik Franzen kannatti Jari Vettenrannan esitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esi tys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni menhuu to ää nes tys tä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pää tös eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan ehdotusta ää nes tä vät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 (Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Jari Vettenrannan esitystä kannatti 5 (Jari Vettenranta, Erik Franzen, Sanna Kurki, Saga Simelius-Nieminen ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan ehdotus tuli kun nanhal li tuk sen päätökseksi. Keskustelun kuluessa Jari Vettenranta esitti, että Investointiosaan kohtaan Var hais kas va tuk sen toimitilat määrärahaesitys olisi: TA2014 TA2015 TA2016 TA2017 Yhteensä Keskustelun kuluessa Sanna Kurki kannatti Jari Vettenrannan esitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esi tys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni menhuu to ää nes tys tä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pää tös eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan ehdotusta ää nes tä vät "EI". Kunnanjohtajan esitys sai 0 ääntä ja Jari Vettenrannan esitystä kan nat ti 7 (Jari Vettenranta, Seija Hämäläin, Erik Franzen, Sanna Kurki, Sa ga Simelius-Nieminen, Reija-Riikka Stenbäck ja Olavi Merihaara).

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan ehdotus tuli kun nanhal li tuk sen päätökseksi. Muilta osin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Ulla Broms, vt sivistys- toimen joh ta ja Anne Perjopuro, tekninen johtaja Jouni Martikainen ja vt toi miala joh ta ja Antti Ikonen olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän pykälän kä sit te lyn ajan klo sekä controller Kari Jahnsson klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puhelin tai etu KVALT 84 Saga Simelius-Nieminen esitti lisämäärärahaa menokohdalle 2020 koskien toimistosihteerin palkkaamista. Reija-Riikka Stenbäck, Seija Hämäläinen ja Pia Sääski kannattivat Saga Simelius-Niemisen tekemää esitystä. Hanna Falck esitti, että sivulle 16 sosiaalipalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 muutetaan "Syrjäytyneiden nuoren lukumäärä" kuulumaan "Etsivän nuorisotyön kautta jatkotoimenpiteisiin ohjattujen nuorten määrä". Pasi Aaltonen esitti, että talousarvio palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Simo Sorsa kannatti Pasi Aaltosen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esitys asian lähettämisestä uudelleen valmisteltavaksi, suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pasi Aaltosen tekemää esitystä äänestävät "EI".

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuutetun nimi Jaa Ei Tyhjää Poissa 1. Aaltonen Pasi x 2. Aaltonen Tero x 3. Berg Anne x 4. Eloranta Ari-Pekka x 5. Falck Hanna x 6. Felin Ali x 7. Franzén Erik Saarinen Riku x 8. Hämäläinen Heli x 9. Hämäläinen Seija x 10. Korkatti Juhani Haapamäki Seija x 11. Kurki Sanna x 12. Merihaara Olavi x 13. Ollila Antti x 14. Pitkänen Asko x 15. Pusula Erkki x 16. Simelius-Nieminen Saga x 17. Sorsa Simo x 18.S tenbäck Reija-Riikka x 19. Suominen Tero x 20. Sääski Pia x 21. Tiljander Jari x 22. Tummala Jaana x 23. Vettenranta Jari x 24. Vihreäluoto Hannu x 25. Vilkki Jouni x 26. Wäre Petriina x 27. Honkasalo Riku x Yhteensä Äänestyksessä saatiin 10 JAA ääntä ja 16 EI ääntä ja yksi tyhjä, joten puheenjohtaja totesi, että asian lähetetään uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukselle. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo KHALL 242 Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan talous ar vion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille sekä in ves toin ti suun ni tel man Viranhaltijat oikeutetaan tarvittaessa tekemään teknisiä muutoksia. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että pidettiin tauko klo Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo Täytäntöönpano: valtuusto

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 243 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset vt. hallintojohtajan päätökset Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Tekninen lautakunta - pöytäkirja Perusturvalautakunta - pöytäkirja pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että se käytti otto-oikeutta perusturvalautakunnan tekemään päätökseen Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä muissa kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oi keuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 244 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista IUKK - yhtymävaltuuston pöytäkirja ETEVA - yhtymäkokouksen pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 245 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös - vesitalousasiaa koskeva valitus: Jussi Simolinna 2. ELY-keskus - paikallinen nopeusrajoitus, maantie Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry - syyskokouskutsu Kiinteistönluovutusilmoitukset - Vakkola, Rno 6:77, pa 1392 m2 myyjä: Irma ja Risto Mattila ostaja: Rakennusurakointi T. Partanen Oy kauppahinta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 246 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. 1. Aloite-sivusto kunnan kotisivuilla 2. Kunnanhallituksen seuraava kokous klo Sähköinen kokouskäytäntö vuoden 2014 alkupuolella 4. Sähköinen ostolaskujen kierrätys 5. Visiotyöryhmän kokous Porvoossa 6. Kuntarakenneselvitys ohjaustyöryhmän kokous Hallituksen rakenneuudistuspaketti julkisuuteen Hallintosäännön valmistelutilanne 9. Kunnanvirasto suljettu Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT KHALL 247 Lisäksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: - Sote-järjestelyt - Posintran kokous Aluepelastuslautakunnan kokous - Elinkeinotoimikunnan pöytäkirjat - Valtuuston kokous Kunnanhallitus antoi tehtäväksi viranhaltijoille valmistella liikunnanohjaajan toimen perustamisen hallintosäännön uudistuksen yhteydessä

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet Pykälät , Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 239, 240 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 239, 240 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunnanhallitus Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALI TUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista päivää KTM/Markkinaoikeus, (Erottajankatu 1-3), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AIKA 18:00-21:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 156 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207 Kunnanhallitus 20.05.2015 AIKA 18:10-20:52 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 209 104 TALOUDEN RAPORTOINTI 31.3.2015

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 Perusturvalautakunta 20.05.2014 AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 79 49 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 23.09.2014 klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot