SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-22:13 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 54 Vuoden 2013 arviointikertomusta koskevat selvitykset 6 55 Elokuun 2014 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset Talouden tasapainotusohjelma ja veroprosentit Elintarvikelaboratorion liiketoiminnan luovuttaminen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle 58 Sastamalan kaupungin rakennusjärjestyksen muuttaminen 59 Suodenniemen lämpölaitoksen uusiminen energiansäästöhankkeena 60 Valtuustoaloite arvokkaan ikääntymisen turvaamisesta

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-22:13 Paikka Sylvään koulu Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Andersson Jari jäsen Anttoora Marjo jäsen Asikainen Eveliina jäsen Ekojärvi Ilkka jäsen Haapahuhta Pentti jäsen Hakanen Pertti jäsen Hakasuo Juhani jäsen Henriksson Sari jäsen Holappa Petri jäsen Horila Heikki jäsen Huhdanmäki Matti jäsen Jarkko Pentti jäsen Väkkärä Markku varajäsen Jokinen Jenni jäsen Kaaja Kari jäsen Kaaja Taru jäsen Korpela Kristo jäsen Koskinen Kirsi jäsen Kulonpää Irmeli jäsen Lahtinen Pentti jäsen Leppäniemi Heljä jäsen Liukko-Sipi Aatto jäsen Mikkola Jussi jäsen Myrskyranta Simo jäsen Hituri Raija varajäsen Mäkinen Aimo jäsen Mörtti Tapio jäsen Naatula Ilkka jäsen Niemi Taina jäsen Nurminen Ilmari jäsen Oksanen Kari jäsen Pelttari Päivi jäsen Pietilä Pauli jäsen Pietilä Tarja jäsen Pohjanen Hannu jäsen Pusa Jukka jäsen Rauva Mikko jäsen Rintamäki Matti jäsen Saarela Leena jäsen Salminen Mauri jäsen Lahdenperä Heikki varajäsen Satonen Arto jäsen Selin Jukka-Pekka jäsen Seljänperä Samueli jäsen

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Seppä Tarmo jäsen Sillanpää Mika jäsen Siuronen Katariina jäsen Sivonen Reino jäsen Suhonen Kari jäsen Suoniemi Marko jäsen Tammisalo Anna jäsen Toivo Johanna jäsen Jaakkola Timo varajäsen Villo Maire jäsen Vinha Olavi jäsen Virtanen Tauno jäsen Välimäki Erkki jäsen Välimäki Olli jäsen Yli-Hongisto Ulla jäsen Sandroos Aleksi nuorisovaltuutettu Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Rautava Tapio kehittämisjohtaja Alajoki Elina talousjohtaja Arve-Salonen Katja hallintolakimies Nikkilä Hannu hallintojohtaja Kares Pekka kasvatusjohtaja klo 18: , - 58 Tryyki Päivi sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomisto Jorma tekninen johtaja Hietala Riitta henkilöstöjohtaja - 58, -klo Peuraniemi Kirsti henkilöstöpäällikkö poistui 56 aikana, -klo Parto-Koski laatujohtaja poistui 56 aikana, -klo Marja-Leena Nieminen Mikko toimitusjohtaja - 58, -klo Virnes Anni rehtori klo 18:09- Poissa Jokinen Antti jäsen Mäkelä Pauli V jäsen Santa Helena jäsen Toivonen Hannu jäsen Seppä Lauri nuorisovaltuutettu Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ulla Yli-Hongisto puheenjohtaja :t Sastamala 4. marraskuuta 2014 Katja Arve-Salonen pöytäkirjanpitäjä Taina Niemi Tarja Pietilä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungintalo, hallinto 3 krs, klo 9-15

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT 52 Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kaikille valtuutetuille. Samana päivänä kokouskutsu ja esityslista julkaistiin myös Sastamalan kaupungin ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on julkaistu lisäksi seuraavissa paikallislehdissä: Alueviesti Tyrvään Sanomat Kotisivuilla kokouskutsu ja esityslista ovat olleet luettavissa alkaen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT 53 Vuorossa ovat Taina Niemi ja Tarja Pietilä. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Niemi ja Tarja Pietilä.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2013 arviointikertomusta koskevat selvitykset KHALL Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja velvoitti samalla kaupun gin hal li tuk sen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on ker tomuk sen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus tulee antaa ennen vuoden 2015 talousarviokäsittelyä. Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti prosessien on tul lut huomioida vuoden 2013 arviointikertomuksessa esille otetut asiat taloussuunnittelussaan. Toimielimiltä ja prosesseilta on pyy det ty kaupunginhallitukselle selvitys, mitkä arviointikertomuksessa esille otetuis ta kehittämistarpeista on toteutettu jo vuonna 2014 ja millä ta val la ne on huomioitu vuoden 2015 toiminnan ja talouden suun nit te lus sa. Arviointikertomus sisältää koko kaupungin toimintaa ja kaikkia pro sesse ja koskevia huomioita ja painopistealueita sekä erikseen pro ses sikoh tai sia asioita. Prosesseja on pyydetty selvityksessään kiin nit tä mään huomiota erityisesti seuraaviin asiakokonaisuuksiin: Strategian täytäntöönpano Tavoitteiden asettamisen ja raportoinnin täsmällisyys; ta voit teiden painopisteeksi toimenpiteiden vaikuttavuus toi men pi tei den tekemisen sijasta Tuottavuuden parantaminen Määrärahaseurannan tehostaminen, ennakointi ja poikkeamiin rea goin ti Kustannuskehityksen hallinta Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kriittinen tarkastelu,. talou den ja päätösten seuran Toimielimiltä ja prosesseilta on saatu seuraavat selvitykset: Kasvu ja kulttuuri ydinprosessin selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta Talouden seurantaan on kiinnitetty erityistä huomiota koko ydin pro sessin osalta. Säännöllisen lautakuntatarkastelun lisäksi ta lous seu ran ta toteutuu osaprosessien tiimeissä sekä prosessitiimissä sään nöl li ses ti. Myös säännölliset talouden seurantapalaverit kau pun gin joh ta jan ja talousjohtajan kanssa toteutuvat. Osaprosessit ovat ot ta neet käyttöönsä taloutta tasapainottavia toimenpiteitä nykyisen pal ve lu verkon puitteissa. Perusopetuksen oppilaisiin ja heidän hyvinvointiinsa liittyvät ta voit teet huomioidaan vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Tämä liit tyy käynnissä olevan Perhepalveluverkoston rakentumiseen ja sen toi minnan arvioin tiin sekä seurantaan.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Talouden seurantaan on kiinnitetty erityistä huomiota koko ydin pro sessin osalta. Säännöllisen lautakuntatarkastelun lisäksi ta lous seu ran ta toteutuu osaprosessien tiimeissä sekä prosessitiimissä sään nöl li ses ti. Myös säännölliset talouden seurantapalaverit kau pun gin joh ta jan ja talousjohtajan kanssa toteutuvat. Osaprosessit ovat ot ta neet käyttöönsä taloutta tasapainottavia toimenpiteitä nykyisen pal ve lu verkon puitteissa. Yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessin selvitykset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja toi menpi tei tä varten. Lautakunta toteaa lausuntonaan, että talouden seu rantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Teknistä lautakuntaa in for moi daan kuukausittain käyttötalouden ja investointien tu los ta voit teen toteutumasta. Ydinprosessin johtaja raportoi kaupungin johtoa säännöl li ses ti taloustilanteesta. Vuoden 2015 talousarviotavoitteiden asettamisessa pyritään ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan toiveet. Tilakeskuksen johtokunta Tilakeskuksen johtokunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja toi men pi tei tä varten. Johtokunta toteaa, että talouden seurantaan kiinni te tään enemmän huomiota. Tilakeskuksen johtokuntaa tie do te taan kuukausittain talouden toteumasta ja osavuosikatsauksiin li sä tään arvio suurten hankkeiden valmiusasteesta. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja toi menpi tei tä varten. Lautakunta toteaa selvityksenään kau pun gin hal li tuk sel le, että talouden seurantaan ja toiminnan kehittämisen ra por toin tiin pyritään kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden johtokunta merkitsee arviointikertomuksen tie dok si ja toimenpiteitä varten. Johtokunta toteaa, että taloutta seu ra taan kuukausittaisella raportoinnilla. Osavuosikatsauksiin lisätään ar vio hankkeiden valmiusasteesta. Maaseutulautakunta Elävä maaseutu on ollut Sastamalassa jo vuosia edelläkävijä säh köisen asioinninedistämisessä. Aktiivisen kentälle tapahtuneen kou lu tuksen avulla 100 prosenttisesti (349 kpl) yksityisteiden kun nos sa pi toavus tus ha ke muk set jätettiin vuonna 2014 sähköisesti. Maatalouden tukihakemuksista 70 % (530 maatilaa) jätettiin vuonna 2013 sähköisesti. Maatalouslomitustoiminnan tavoite sähköisistä vuo si lo ma ha ke muk sis ta ei toteutunut Maatalousyrittäjäeläkelaitoksen (MELA) toi mit ta man

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lomitusnettiohjelman teknisten vikojen vuoksi. Ohjelmaa ei myös kään pystytty rakentamaan siten, että kaikki lomakkeet olisi voi tu palauttaa sähköisesti. Asiakkaat eivät ryhtyneet laatimaan ha ke muk si aan sähköisesti, koska osa lomakkeista oli kuitenkin pa lau tet ta va kirjallisesti lomahallinnolle. Maaseutujohtaja raportoi kaupungin johtoa säännöllisesti ta lous ti lantees ta. Vuoden 2015 talousarviotavoitteiden asettamisessa pyritään otta maan huomioon tarkastuslautakunnan toiveet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin selvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaikkia prosesseja koskevat huomiot ja kehittämistarpeet Sotesissa: -Talousarvion tavoitteiden painopisteenä tulisi olla toimenpiteiden vaikut ta vuus: Tämä on asia johon kaikki Sotesin osaprosessit ovat kiin nittä neet ja kiinnittävät huomioita. Tavoitteet pyritään aina aset ta maan vaikuttavuus näkökulma huomioiden. Haasteena on vaatimus aset taa mitattavia tavoitteita; sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä ei ole riittävästi mittareita joilla voitaisiin luotettavasti ja to teut ta mis kel poi ses ti mitata nimenomaan toiminnan vaikuttavuutta. Val ta kun nal li ses ti seurattavat ja raportoitavat asiat koostuvat pääosin määristä (esim. asiakkaita / asukkaita / euroja), kappaleista (esim. hoi to päi viä, odotusaikojen päiviä, suoritteita), prosenteista (esim. suh teel li set osuudet, kattavuudet). Sotesi on kiinnittänyt huomioita etteivät edel lä mainitut mittarit kuvaa vaikuttavuutta, mutta niistä Sotesilla on ra portoin ti vel vol li suus valtakunnan tasolle sekä välineet edellä mai nit tu jen seurantaan. Aitoon vaikuttavuuden arviointiin tarvittaisiin tut ki muk sel linen ote sekä mahdollisuus sen edellyttämään seu ran ta tut ki muk sen tekemiseen. Oikea suunta kuitenkin olisi suunnata ta voit tei den arvioiminen nimenomaan vaikuttavuuden, esimerkiksi saa vu te tun terveyshyödyn, arvioimiseen. - Tuottavuuden lisäämisen onnistumiset perustuvat en nak ko luu lot tomaan ja hyvin paikallisiin tarpeisiin sovitettuun uuden teknologian ja uu sien toimintakäytäntöjen käyttöönottoon. Sotesi on uudistanut ja uudis taa aktiivisesti toimintakäytäntöjään siten, että henkilöstön osaa minen pystytään mahdollisimman täysimääräisesti hyö dyn tä mään paikkakunnalla ja siten vähentämään tarvetta ohjata asiak kai ta kalliimpien palvelujen piiriin. Uutta teknologiaa on otettu ja otetaan käyt töön sitä mukaa kuin se taloudellisesti on mahdollista, tätä kaut ta nykyisellä henkilöstömäärällä voidaan paremmin vastata kas va viin asiakasmääriin sekä asiakastarpeisiin. - -Talousarvion seuranta ja ennakointi, poikkeamiin reagointi: Ta lous arvion toteumaa seurataan koko ajan ja kuukausittain taloustilanne käydään läpi prosessitiimissä. Jokainen vastuualueen johtaja käy li säk si oman osaprosessinsa aliprosessien ja niiden tiimien kanssa ak tii vis ta

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto keskustelua keinoista parantaa tuottavuutta sekä keinoista hil li tä / leikata kustannuksia niillä keinoilla joita tiimeillä on käy tet tä vis sään. Talousarvion toteuman ennustettavuutta on parannettu kal liis sa asiakkuuksissa asiakaskohtaisella kustannuslaskennalla niissä toi minnois sa joissa asiakkuus on Sotesin ohjauksessa. Yli tys en nus te tilanteissa koko ydinprosessin tasolla on käyty lävitse ta sa pai no tus keinot kuitenkaan vyöryttämättä toisen osaprosessin yli tys pai net ta toiselle vaan harkiten toiminnan kokonaistaloudellisuus. Har kin nan varaisia etuuksia on jäädytetty (poikkeuksena valtuuston pää tök set kuten omaishoidontuki). Sijaisten ottamisessa käytetään suur ta harkintaa turvaten kuitenkin asiakkaiden välitön hoito. - Kustannuskehitys Sastamalassa: Kuntaliiton julkaisemasta yhteenvedosta koskien 58 suurimman kunnan tilinpäätöstä 2013 sosiaali- ja terveyspalvelumenoista selviää, ett ei Sastamalan soten kustannuskehitys ole ollut muita ikä ra ken teel taan ja sairastavuudeltaan samankaltaisia kuntia suurempaa. Sai ras ta vuus ja ikärakenne huomioiden Sastamalan sosiaali- ja ter veys me not olivat per asukas pienemmät kuin muiden vastaavien kun tien. Sotesi on pyrkinyt ja pyrkii menojen kasvun hillitsemiseen ikä ih mis ten palvelujen rakennemuutoksella, kaikkien asia kas ryh mien asumispalveluissa haettu kustannustehokkainta tapaa tuottaa pal ve lu sekä laajennettu yksityisen palvelutuotannon hintasääntelyä, ke hit tä mäl lä kevyempiä palvelumuotoja raskaampien tilalle perhe- ja so si aa li pal ve lui hin, tiivistämällä asiantuntemusta pe rus ter vey den huol los sa ja samaan aikaan luomaan seinättömiä palveluja joissa ter vey den hoi to tuodaan asiakkaan luo. Haasteena on edelleen eri kois sai raan hoi don kustannuskehitys, johon pyritään vaikuttamaan so pi mus oh jauk sel la sekä tuottamalla perustasolla niitä eri tyis pal ve lui ta joihin osaamista omasta organisaatiosta löytyy. - Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: Sisäistä valvontaa ja riskien hallin taa toteutetaan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti Työterveys Akaasia liikelaitoksen selvitys Vaikuttavuus; kunkin asiakasorganisaation työterveyshoitaja neu vot telee ja sopii asiakkaan edustajan kanssa vaikuttavuusasioiden to teut tami ses ta; vaikuttavuus voi olla erilainen eri asia kas or ga ni saa tios sa. Asiakaskyselyssä selvitetään palveluiden vastaavuutta asiak kaan tarpeisiin ja sovittuihin asioihin. Työterveyshoitajille tehdään sab luu na ja mittareita, joita voi esittää työterveysneuvotteluissa. Tuottavuustavoitteena on kehittää vastaanottojen kalenterointia sekä työnjakoa niin, että työ ai ka organisoidaan mahdollisimman tuottavaksi vas taan ot to aiko jen pituudet tarkistetaan mahdollisimman tuottaviksi ja yh denmu kai sik si eri toimipisteissä vastaanotot pyritään suunnittelemaan niin, että akuuttityö ja ei-akuut ti työ saadaan sopeutettua asiakkaiden tarpeisiin

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvioseurantaa tehdään jo kuukausittain ja tavoitteena on edelleen toiminnan nopeampi reagointi taloustilanteeseen ja asia kas tar peisiin, mutta tietyt byrokraattiset kuviot eivät tätä nopeaa rea goin tia aina mahdollista Tavoitetta asiakasmäärän lisääntymisestä ei saavutettu vuonna 2013 yleinen yhteiskunnallinen/elinkeinopoliittinen tilanne hankala ja or ga ni saa tioi ta vähentynyt sekä loppunut, mikä vaikuttaa työ terveys huol to pal ve lun kysyntään. Lisäksi työnantajat lo pet ta neet sairaanhoidon sopimuksia ja joidenkin palveluiden käyt töä on vähennetty alkaen palvelupäälliköiden työnjako uudistetaan ja toinen palvelupäällikkö keskittyy asiakkuuksien hoitoon ja mark kinoin tiin (mm. sopimusten laajentaminen ko ko nais val tai sik si sopimuksiksi ja uusien tuotteiden kehittäminen mark ki noil le ja uudet asiakkuudet) lisäksi työn laatuun pyritään kiinnittämään huomiota, jolloin asiakkaat pysyvät ja mahdollisesti saadaan uusiakin asiakkaita Toimintakate toteutui ennakoitua pienempänä talouden seurantaan, henkilökohtaisiin tuottoihin ja menoihin kiinni te tään huomiota sekä pyritään reagoimaan tilanteisiin mah dol lisim man nopeasti Kaupunginhallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta Strategian täytäntöönpano Tarkastuslautakunta korostaa arviointikertomuksessaan uuden stra tegian käyttöönottoa ja rohkaisee kaikkia prosesseja, kau pun gin hal li tusta ja valtuustoa tarkastelemaan toimintakäytäntöjä startegian poh jal ta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sastamalan kaupunkikonsernin stra tegian Vuoden 2014 talousarvion tavoitteet on valmisteltu stra te gian valmistelun rinnalla. Strategian mukaiset arvot ja ta voit teet ovat olleet lähtökohtana myös vuosien ta lous ar vio val mis telus sa. Tavoitteiden asettamisen ja raportoinnin täsmällisyys Tarkastuslautakunta on esittänyt arviointikertomuksessa toi vo muk sen, että tulevan talousarvion valmistelussa kiinnitetään enemmän huo miota siihen, että asetetut tavoitteet ja mittarit ohjaavat toimintaa ar vo jen mukaisesti kohti strategisia menestystekijöitä. Lisäksi tulee kiin nit tää huomioita siihen, että tavoite tavoitteiden painopisteenä oli si toimenpiteiden vaikuttavuus toimenpiteiden tekemisen sijasta

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa prosessien tavoitteet on joh dettu strategian tavoitteista. Prosesseja on ohjeistettu val tuus to ta son tavoitteissa huomioimaan erityisesti vaikuttavuus-/asiakasulottuvuus (vaikuttavuusmittarit) strategiset tuotantotavoitteet tuottavuustavoitteet (valtakunnalliset tuottavuustavoitteet- ja mitta rit), ja/tai kuntalaisten elämänhallintaa vahvistavat tavoitteet (vai kut ta vuusmit ta rit) Sastamalan kaupunki ja keskeisemmät tytäryhtiöt ovat olleet mu ka na Toimintakykyiset kuntakonsernit kehittämishankkeessa, jossa pai nopis tee nä on konserniohjauksen kehittäminen uuden kuntalain määräyk set huomioon ottaen. Konserniyhteisöille asetetaan vuoden 2015 talousarviossa toiminnallisten tavoitteiden lisäksi myös ko ko nais ta louden tai toiminnan tuloksen tavoitteita. Tavoitteet val mis tel laan yhdessä konserniyhtiöiden kanssa yhtenäisen mallin mu kai ses ti. Tuottavuuden parantaminen Sastamalan ja Kiikoisten yhdistymissopimuksen mukaan yhtenä keskei se nä tehtävänä on huolehtia tuottavuuden parantamisesta. Vuo den 2013 talousarvioon asetettiin kaikkia prosesseja koskeva 1,5 prosentin tuottavuustavoite. Tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu ja talousarviomäärärahat ylittyivät huomattavasti. Vuoden 2014 talousarvio sisältää useita kaikkia prosesseja koskevia se kä prosessien omia tuottavuustoimenpiteitä. Johtoryhmä on vas tuutta nut ja aikatauluttanut talousarvion lukuun 3 sisältyvien tuot ta vuus toimen pi tei den valmistelun. Valmistelun etenemistä on seurattu joh to ryhmäs sä ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja val tuus tol le osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tuottavuuden lisääminen on keskeisessä asemassa myös vuosien taloussuunnittelussa. Talouden tasapainottamista ja tuot tavuu den parantamista koskevat keskeiset periaatteet on koottu yh teen asiakirjaan, joka etenee marraskuussa hallituksen ja valtuuston kä sit telyyn. Määrärahaseurannan tehostaminen, ennakointi ja poikkeamiin rea gointi Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä mää rä ra ho jen seurantaan ja ennakointiin on kiinnitetty entistä enemmän huo mio ta. Prosesseja on ohjeistettu reagoimaan poikkeamiin vä lit tö mäs ti ja määrärajojen riittävyyden varmistamiseksi käynnistämään uu sia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Mää rä ra ho jen muutosprosessi on myös tarkkaan ohjeistettu.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Määrärahojen seurantaa ja ennakointia on tehostettu vuonna Pro ses sien ja konsernihallinnon seurantaneuvotteluissa on käyty lä pi käyttösuunnitelman sisältöä sekä talousarvion toteutumista 1-2 kuukau den välein. Neuvotteluissa on arvioitu määrärahojen riit tä vyyt tä sekä uusia tasapainotusmahdollisuuksia.prosessien toi men pi teis tä huolimatta vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio on ylit ty mäs sä lähes kolmella miljoonalla eurolla, mutta toteutuma on kuitenkin jää mäs sä edellistä vuotta pienemmäksi. Ennakointi ja nopea poikkeamiin reagointi kaipaa vielä te rä vöit tä mis tä jatkossa. Kustannuskehityksen hallinta Kuten tarkastuslautakunta on todennut, talousarviomäärärahat ylit tyi vät huomattavasti vuonna 2013 ja menojen kasvu oli selvästi kun tien keskimääräistä menokasvua suurempi. Vuoden 2014 to teu tu ma en nusteen mukaan nettomenot eivät olisi kasvamassa edel li ses tä vuodesta. Myös vuoden 2015 talousarvio on laadittu toimintamenojen nol la kas vuolet ta muk sel la. Talousarvion toteutuminen edellyttää tuot ta vuu den lisäämistä, vahvaa sitoutumista ja seurannan tehostamista kai kes sa toiminnassa. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kriittinen tarkastelu, ta lou den ja päätösten seuranta Kupunginvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan perusteet Jokainen ydínprosessi on laatinut suun ni telman sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja raportovat valvonnan to teutta mi ses ta vuosittain. Suunnitelmat päivitetään raportoinnin yh tey des sä. Talouden seurantaa toteutetaan osana sisäistä valvontaa ja ris kien hallin taa, mutta seurannan merkitystä tulee prosessien suun ni tel mis sa jatkossa korostaa. Oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan vuoden 2013 ar vioin ti kerto mus. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset tie dok si ja korostaa esille otettujen kehittämistoimenpiteiden huo mioi mis ta prosessien toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seu ran nas sa. Kaupunginhallitus saattaa selvitykset toimielinten ja pro ses sien sekä hal li tuk sen oman selvityksen tiedoksi kau pun gin val tuus tol le ja tar kastus lau ta kun nal le.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT 54 Oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan vuoden 2013 ar vioin ti kerto mus. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa selvitykset toimielinten ja proses sien sekä hallituksen oman selvityksen tiedoksi kau pun gin val tuustol le ja tarkastuslautakunnalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elokuun 2014 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 38/ /2014 KHALL Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti prosessien on rapor toi ta va kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä ti lin pää tök sen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laa di taan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne an ne taan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tie dok si kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös lii ke lai tos ten tulee antaa vastaavat raportit samassa ajassa. Täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessien on kiinnitettävä talous ar vion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on erityis tä huomiota ja poikkeamiin tulee reagoida välittömästi. Pro ses sien tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät mää rä ra hat eivät ylity. Mikäli nettomäärärahassa ennakoidaan ylitysriski, pro ses sin tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tar vit ta vas sa laajuudessa. Talousarvion seurantaa ja ennakointia on toteutettu säännöllisesti myös ydinprosessien ja konsernihallinnon seurantapalavereissa. Talousarvion luku 3 sisältää tuottavuustoimenpiteitä vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosille. Tuottavuustoimenpiteiden valmistelu on ai katau lu tet tu, vastuutettu ja käynnistetty tammikuulla johtoryhmän pää töksel lä. Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan myös näi den toimenpiteiden toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Elokuun osavuosikatsauksessa osaprosessit raportoivat: o Talousarviossa mukaisten toiminnan kehittämisen painopisteiden ja toiminnan olennaisten muutosten toteutumisesta o Talousarviossa vuodelle 2014 määriteltyjen osaprosessin omien tuotta vuus toi men pi tei den toteutumisesta sekä vuosille koh dentu van tuottavuustoimenpiteiden valmistelutilanteesta o Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (tuloskortti) o Tunnuslukujen toteutumisesta o Talouden toteutumisesta o Arvionsa koko vuoden toteutumasta ja ennakoivat mahdollisia poikkea mis ta Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään myös suurimpien ty tär yhtiöi den (SaTu, Servi, SaSyp) seurantatiedot elokuun lopun ti lan tees sa. Määrärahojen toteutuminen ydinprosesseittain ja tuloslaskelman erät sekä koko vuotta koskeva ennuste on esitetty seu raa vas sa taulukossa. Osaprosessikohtaiset toteutumatiedot ja sel vi tyk set on

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto esitetty oheismateriaalina olevassa osavuosikatsauksessa. TA Tot Tot % Tot. ennuste 1000 Konsernihallinto % Yhteiset erät % +625 Kasvu ja kulttuuri % Tilakeskus % Yhdyskunta ja ympäristö (ilman % Tilakeskusta) Sosiaali- ja terveyspalvelut % siitä Sotesin osuus % siitä Esh ja päivysrys % Toimintakate, emo % Sastamalan Vesi % Työterveys Akaasia % +225 Toimintakate yhteensä % Verotulot % Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja kulut % -768 Vuosikate % Tulos Elokuun lopussa vuodesta on kulunut 66,7 %, jota voidaan käyttää vertai lu lu ku na arvioitaessa määrärahojen riittävyyttä. Prosessit ovat omil la raportointilomakkeillaan arvioineet epäsäännöllisesti kertyvien tu lo- ja menoerien vaikutusta toteutumaan. Tällaisia eriä ovat mm. hei nä kuussa maksetut lomarahat sekä kertaluonteiset tulo- ja me no erät (mm. yhdistymisavustus ja eräät laskutukset). Konsernihallinnon kustannusten ennakoidaan toteutuvan ta lous ar vion mukaisesti. Myöskään Yhdyskunta ja ympäristö ydin pro ses sis sa ei käyttötalouteen ennakoida olennaisia talousarvion poikkeamia. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessin talousarviomäärärahojen en na koidaan ylittyvän tuottavuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Ylitys on perusopetuksessa euroa ja varhaiskasvatuksessa euroa. Lukiokoulutuksen osalta voidaan ennakoida euron säästö. Koko ydinprosessin nettoylitys vuonna 2014 on siis euroa Varhaiskasvatuksen ylitys aiheutuu erityisesti avustusten (yksityisen hoi don tuki) määrän suuruudesta sekä eläkemenoperusteisten mak sujen yllättävästä kehityksestä. Päivähoitomaksutulojen kertymä elo kuun lopussa myös ennakoi, että vuositasolla maksutuotto jää en na koi tua pienemmäksi. Perusopetuksen osalta menojen ylitys aiheutuu erityisesti elä ke me nope rus teis ten maksujen yllättävästä kehityksestä sekä op pi las kul je tuk-

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto siin varatun määrärahan riittämättömyydestä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ydinprosessissa talousarvion yli tys ennus te on euroa. Ylityksestä miljoona euroa kohdistuu erikois sai raan hoi toon ja loput Sotesin omaan palvelutuotantoon seu raavas ti: Sote-hallinnon lisämäärärahan tarve on euroa (netto) joh tuen pääasiassa hallinnon eläkemenoperusteisten ja var he-elä ke va kuu tusmak su jen ennakoitua suuremmasta toteumasta sekä elin tar vi ke la bo rato rion remontista johtuvan sulun aiheuttamasta tulojen me ne tyk ses tä. Perhe- ja sosiaalipalveluihin lisämäärärahan tarve on euroa (Sas ta ma la, netto) johtuen mm. uusista lastensuojelun sijoituksista, työ mark ki na tuen kuntaosuuden kasvusta, vammaispalveluiden uu sis ta asiakkuuksista ja palvelutarpeiden lisääntymisestä (hen ki lö koh tai nen apu, kuljetuspalvelut ja laitoshoito). Punkalaitumen palveluissa on tarvetta talousarvion muutokselle (tulot/me not), mutta nettolisämäärärahan tarvetta ei ole. Kotihoitopalveluluiden lisämäärärahan tarve on euroa (Sas tama la, netto) johtuen palvelutarpeiden lisääntymisestä sekä pe rus tervey den huol lon kesäaikaisten järjestelyiden aiheuttamasta ta val lis ta suuremmista sijaiskustannuksista. Sijaiskustannukset ylittyvät huolimatta käytetystä harkinnasta sijaisten hankinnassa. Punkalaitumen tukipalveluiden ennakoidaan alittavan talousarvion eurolla, johtuen mm. ateriapalveluiden arvioitua pie nem mäs tä käytöstä. Ikäihmisten asumispalveluiden nettolisämäärärahan tarve on euroa, johtuen pääasiassa henkilöstömenojen arvioitua suu rem mas ta toteumasta sekä palvelusetelien ennakoitua hi taam mas ta vähenemisestä. Perusterveydenhuollon määräraha tarve alittuu ennakoidusta noin euroa (Sastamala, netto) johtuen pääasiassa ennakoitua pienem mis tä henkilöstömenoista sekä palvelujen, aineiden- ja tar vik keiden ostoista. Määrärahan alitus esitetään siirrettäväksi muiden osa proses sien lisämäärärahatarpeiden kattamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon määräraha tarve alittuu ennakoidusta noin euroa (Sastamala, netto) johtuen pääasiassa en na koi tua pienemmistä henkilöstömenoista. Määrärahan alitus esitetään siir ret täväk si muiden osaprosessien lisämäärärahatarpeiden kat ta mi sek si. Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen jaksotetussa toteumassa on huomioi tu mm. Pshp:n sopimusohjausseurannan mukaiset toteumat erikois sai raan hoi don ja päivystyksen osalta. So pi mus oh jaus seu ran nan mukaisen tasaisen kertymän mukaisesti erikoissairaanhoidon pal veluis sa on euron ylityspaine talousarvioon nähden.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sopimusohjausneuvotteluissa sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu toimen pi teis tä, joilla ylityspaine saataisiin pienemmäksi. Tästä syys tä erikoissairaanhoidon palveluihin esitetään määrärahan lisäystä euroa. VAS päivystyksen osalta palvelusopimusneuvotteluissa euron tilauksen on sovittu kattavan keskimäärin 62 sastamalalaista po tilas ta vuorokaudessa. Elokuun loppuun mennessä koko vuoden to teuma oli keskimäärin 50 sastamalaista potilasta vuorokaudessa, jol loin sopimusohjausseurannassa nyt ennustettavaa ylitystä ei pi täi si syntyä eikä lisämäärärahaa päivystykselle esitetä tästä syystä. Molemmat liikelaitokset ennakoivat hieman talousarviota hei kom paa tulosta, poikkeamilla ei kuitenkaan ole vaikusta liikelaitoksille ase tet tujen taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Yllä esitetyt määrärahojen muutostarpeet on käsitelty ja niiden kat tamis mah dol li suu det on selvitetty talousarvion täy tän töön pa no mää räysten mukaisesti osaprosessien sisällä, ydinprosessien pro ses si tii meis sä sekä johtoryhmän kokouksessa Verotulot ja valtionosuudet Talousarviossa valtionosuustuloksi arvioitiin syksyn 2013 en nak ko laskel mien perusteella 61,9 milj. euroa. Syksyn oppilasmäärällä tar kis tetun laskelman mukaan valtionosuustulo on ylittymässä noin 0,2 milj. eurolla. Verotuloja on kertynyt elokuun lopussa 54,5 miljoonaa euroa ja kir janpi don mukainen toteuma on 70 prosenttia. Verotulokertymän muu tos edellisestä vuodesta oli elokuun lopussa +1,0 %. Vuoden 2013 verotusta ja loppuvuoden oikaisuja koskevien ennakkotietojen se kä Kuntaliiton viimeisimmän verokehikkolaskelman perusteella ta lous arvion verotulokohdan olisi jäämässä 0,2-0,4 milj. euroa ta lous ar vio ta heikommaksi. Syys-lokakuussa toteutuneiden verotilitysten ja kokonaiskertymän perusteella verotulokohtaa ei kuitenkaan esi te tä muutettavaksi. Poistot Vuoden 2014 talousarvioon lisäpoistoja varten tehty varaus eu roa esitetään kohdistettavaksi kokonaisuudessaan Tilakeskus ta seyk si köl le käytettäväksi Äetsä-talon ja muiden kaupungin käytöstä poistet tu jen rakennusten lisäpoistoihin. Investoinnit Konsernihallinnon investointeihin maanhankintaan esitetään toteutuneiden ja valmistelussa olevien maakauppojen perusteella

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lisättäväksi euron määräha. Lisäystarve on arvioitu investointien nettobudjetointiperiaatteen mukaisesti, käytännössä sekä maanostoon kohdennetut määrärahat että maanmyynnistä saatava tuloarvio on ylittymässä. Kaupunginvaltuusto myönsi Äetsä-talon käytöstä poistamisesta ai heutu viin investointikustannuksiin lisämäärärahaa kokouksessaan Irtaimiston puhdistuskustannukset tulee kuitenkin kirjata käyt tö ta lous me nok si. Sen vuoksi Tilakeskuksen johtokunta esittää kirjas ton ja SaTu Oy:n kalusteiden puhdistuskustannusten siir tä mis tä investointibudjetista käyttötalouteen. Puuhalan osuus on eu roa ja Vammalan virastotalon osuus euroa. Terveyskeskuksen ja Mouhijärven yhteiskoulun hankkeille on saatu sisä il ma- ja kosteusvaurioihin tarkoitettua avustusta. Avustustuloa esi tetään kirjattavaksi terveyskeskukselle euroa ja Mou hi jär ven yhteiskoululle euroa. Sylvään koulun ruokalan ir to ka lus tei ta varten esitetään lisättäväksi euroa (siirto Kasvu ja kult tuu ri -ydinprosessille), terveyskeskuksen lisätöitä varten eu roa ja ylläpitoinvestointeihin euroa Sylvään koulun ni vel osan korjausta, Vinkin pallohallin automaatiotöitä ja Hopun mo ni pal ve lu keskuk sen kulunvalvontaa varten. Talousarvion sitovuussäännösten mukaan yli euron hank kei ta koskevat määrärahojen lisäykset sekä uudet kohteet (ni mik keet) edellyttävät valtuuston käsittelyä. Samoin määrärahasiirrot ydin pro sessien välillä edellyttävät valtuuston käsittelyä.muilta osin toi mi elin voi päättää määrärahasiirroista investointihankkeiden välillä oman kokonaismäärärahansa puitteissa. Jo hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen investointimäärärahamuutosten jälkeen Tilakeskuksen nettoinvestointien enimmäismäärä on euroa. Lainanotto Valtuuston aiemmilla päätöksillä investointien nettomäärärahoja on lisät ty eurolla ja lainanoton määrää on lisätty eu rol la. Aiemmin hyväksytyt ja nyt käsittelyssä olevat määrärahojen muu tok set esitetään katettavaksi lisäämällä lainanottoa eurolla, jos ta euroa kohdentuu Tilakeskukselle ja emo kau pun gille. Muutoksen jälkeen Tilakeskukselle asetettu tavoite lai na mää rän vähenemisestä tulee muuttaa muotoon: Tilakeskuksen lai na pää oma ei kasva vuonna Oheismateriaalina: - Osavuosikatsaus käsittäen prosessien osavuosiraportit, taloutta

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto koskevat yhteenvetotiedot sekä henkilöstöä koskevat tiedot. - Talousarvion luvun 3 mukaisten tuottavuustoimenpiteiden val mis te luti lan ne Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee elokuun 2014 osavuo si katsauk sen tiedoksi ja saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi kaupun gin val tuus tol le ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hy väksyy vuoden 2014 talousarvioon edellä selosteosassa mainituin pe rustein seuraavat muutokset: Käyttötalousmäärärahojen muutokset, nettolisäys yhteensä euroa: - Varhaiskasvatus, nettomäärärahan lisäys euroa - Perusopetus, nettomäärärahan lisäys euroa - Lukiokoulutus, nettomäärärahan vähennys euroa - Sote-hallinto, nettomäärärahan lisäys euroa (tuloarvion vähen nys euroa, menon lisäys euroa) - Perhe- ja sosiaalipalvelut, nettomäärärahan lisäys euroa (tulo ar vion lisäys , määrärahan lisäys ) -Kotihoitopalvelut, nettomäärärahan lisäys euroa (tuloarvion vähen nys euroa, määrärahan lisäys euroa) - Asumispallvelut, nettomäärärahan lisäys euroa (tu lo ar vion lisäys euroa, määrärahan lisäys euroa - Perusterveydenhuolto, nettomäärärahan vähennys euroa (tu lo ar vion vähennys euroa, määrärahan vähennys euroa) - Erikoissairaanhoito ja päivystys, määrärahan lisäys eu roa Tilakeskukselle Äetsä-talon käytöstä poistamiseen myönnetyistä in vestoin ti mää rä ra hois ta siirretään puhdistuskulujen osuus, eu roa Tilakeskuksen käyttötalousmäärärahoihin. Tilakeskuksen investointimäärärahasta siirretään Sylvään koulun ir toka lus tei ta koskeva osuus euroa Kasvu- ja kulttuuri ydin pro sessin investointimäärärahoihin. Tilakeskuksen investointien enim mäismää rä ra ha on muutosten jälkeen euroa. Konsernihallinnon investointeihin lisätään euron määräraha maanhankintaa varten. Poistot: Lisäpoistoja koskeva varaus euroa kohdennetaan ta lous arvios sa kokonaisuudessaan Tilakeskus taseyksikölle käytettäväksi kaupun gin käytöstä poistettujen kiinteistöjen lisäpoistoihin.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtionosuudet: Tuloarvion lisäys euroa Lainanotto: Emokaupunki: lainanoton lisäys euroa Tilakeskus: lainanoton lisäys euroa. Tilakeskuksen lai na määrän muutosta koskeva tavoite muutetaan muotoon: Ti la kes kuk sen lainamäärä ei kasva vuonna Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT 55 Oheismateriaalina: - Osavuosikatsaus käsittäen prosessien osavuosiraportit, taloutta koskevat yhteenvetotiedot sekä henkilöstöä koskevat tiedot. - Talousarvion luvun 3 mukaisten tuottavuustoimenpiteiden valmistelutilanne Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa elokuun 2014 osavuosikatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon edellä selosteosassa mainituin perustein seuraavat muutokset: Käyttötalousmäärärahojen muutokset, nettolisäys yhteensä euroa: - Varhaiskasvatus, nettomäärärahan lisäys euroa - Perusopetus, nettomäärärahan lisäys euroa - Lukiokoulutus, nettomäärärahan vähennys euroa - Sote-hallinto, nettomäärärahan lisäys euroa (tuloarvion vähennys euroa, menon lisäys euroa) - Perhe- ja sosiaalipalvelut, nettomäärärahan lisäys euroa (tuloarvion lisäys , määrärahan lisäys ) -Kotihoitopalvelut, nettomäärärahan lisäys euroa (tuloarvion vähennys euroa, määrärahan lisäys euroa) - Asumispallvelut, nettomäärärahan lisäys euroa (tuloarvion lisäys euroa, määrärahan lisäys euroa - Perusterveydenhuolto, nettomäärärahan vähennys euroa (tuloarvion vähennys euroa, määrärahan vähennys euroa) - Ympäristöterveydenhuolto nettomäärärahan vähennys euroa (tuloarvion lisäys euroa, määrärahan vähennys euroa) - Erikoissairaanhoito ja päivystys, määrärahan lisäys euroa Tilakeskukselle Äetsä-talon käytöstä poistamiseen myönnetyistä

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto investointimäärärahoista siirretään puhdistuskulujen osuus, euroa Tilakeskuksen käyttötalousmäärärahoihin. Tilakeskuksen investointimäärärahasta siirretään Sylvään koulun irtokalusteita koskeva osuus euroa Kasvu- ja kulttuuri ydinprosessin investointimäärärahoihin. Tilakeskuksen investointien enimmäismääräraha on muutosten jälkeen euroa. Konsernihallinnon investointeihin lisätään euron määräraha maanhankintaa varten. Poistot: Lisäpoistoja koskeva varaus euroa kohdennetaan talousarviossa kokonaisuudessaan Tilakeskus taseyksikölle käytettäväksi kaupungin käytöstä poistettujen kiinteistöjen lisäpoistoihin. Valtionosuudet: Tuloarvion lisäys euroa Lainanotto: Emokaupunki: lainanoton lisäys euroa Tilakeskus: lainanoton lisäys euroa. Tilakeskuksen lainamäärän muutosta koskeva tavoite muutetaan muotoon: Tilakeskuksen lainamäärä ei kasva vuonna Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden tasapainotusohjelma ja veroprosentit / /2014 KHALL Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy väk sy misen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin teis tö ve ropro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2015 tu lo ve ropro sent ti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava ve ro hal li tuk sel le viimeistään mennessä. Taloustilanne Suomen bruttokansantuote on muodostumassa jo kolmantena pe räkkäi se nä vuotena negatiiviseksi. Uusimmat arviot ennakoivat tälle vuodel le -0,5 prosentin laskua ja ensi vuonnakin kasvun arvioidaan jää vän alle prosentin. Työttömyysaste pysyy seuraavat vuodet kor kea na, yli 8 prosentissa ja yksityisen kulutuksen muutos on hyvin vä häis tä. Yleinen talouskehitys vaikuttaa myös verotulokertymiin. Kuntien ve ro tulo jen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,6 prosenttia ja seu raa vi na kin vuosina selvästi aikaisempia vuosia hítaammin. Sastamalan kuluvan vuoden verotulot ovat jäämässä noin 1,6 milj. euroa (-2 %) edellisvuotista pienemmiksi. Kuntaliiton laskelman mu kaan myös vuoden 2014 verotulokertymä jää nykyisellä ve ro tus ta sol la vuoden 2013 kertymää heikommaksi. Peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmän uudistus tulee voimaan vuo den 2015 alussa. Uusista laskentakriteereistä johtuen Sastamala on yksi uudistuksen häviäjistä. Laskennallinen valtionosuuden me ne tys yhteensä noin 2,6 milj. euroa. Vähennys toteutetaan vai heit tain vuosina Valtion peruspalveluohjelmassa kuntien toimintamenojen arvioidaan kas va van 2 prosenttia vuonna 2014 ja sen jälkeen keskimäärin 2,5 prosent tia vuodessa. Kasvuarvio sisältää myös väestötekijöistä joh tu vat palveluiden kysyntämuutokset. Sastamalassa vuoden 2014 toimintamenojen sekä verorahoituksen (ve ro tu lot + valtionosuudet) arvioidaan toteutuvan vuoden 2013 ta soi sina. Toteutetuista tasapainotustoimenpiteistä ja toi min ta me no jen nollakasvusta huolimatta tulos muodostuu myös tänä vuonna noin 2,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Tuottavuuden lisääminen ja menokehityksen hallinta on ollut kes keises sä asemassa myös vuosien taloussuunnitelman val miste lus sa. Vuoden 2015 talousarvioluonnoksessa toiminnan net to me not

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ,9 milj. euroa ovat edelleen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuo den 2014 tilinpäätösarvion tasossa. Verotulojen ja val tion osuuk sien kasvu on kuitenkin niin heikkoa, että tuloslaskelma osoittaa myös vuonna 2015 noin 2,6 milj. euron kattamistarvetta. Pelkästään menokehitystä hillitsemällä ja tuottavuustoimenpiteitä tehos ta mal la taloutta ei saada tasapainotettua myöskään myö hem pi nä suunnitelmavuosina. Yhdistymisavustuksen loppuminen, yh tei sö ve ron muutos ja valtionosuuden vähennys tuovat taloudelle noin 3 milj. euron lisäpaineen vuodesta 2016 alkaen. Huittisten Puh dis ta mon kustannusvaikutus, n. 1 milj. euroa ja toisen asteen kou lu tuk sen rahoitusjärjestelmän muutos ajoittuvat vuodelle Myös so te-uu distuk sen on arvioitu aiheuttavan Sastamalalle li sä kus tan nuk sia. Talouden tasapainotuksen keskeiset linjaukset Oheismateriaalina on esitys talouden tasapainottamisen linjauksista vuo sil le Suunnitelmakaudella talouden tasapainotustarve on vähintään 6-7 milj. euroa vuositasolla huomioiden arvioitu verokehitys. Tällöin in ves toin tita so voi olla maksimissaan 7-8 milj. euroa/v, jotta vältytään li sä velkaan tu mi sel ta. Yksittäisillä toimenpiteillä tasapainotusta ei kye tä tekemään, vaan se vaatii sekä tulojen lisäämistä että menojen kar sintaa kaikissa kaupungin toiminnoissa. Vuosien talouden tasapainottaminen esitetään teh tä väk si seuraavan kokonaisratkaisun mukaisesti: 1. Rakenteelliset ratkaisut, tasapainotustavoite 3,0 milj. euroa. 2. Pienet tuottavuustoimet kaikessa toiminnassa, ta sa pai no tus ta voite 2,0 milj. euroa. Tämä kohta sisältää useita eri toimia jokaisessa yk si köissä.tuottavuustoimien valmistelusta ovat vastuussa ko. lau ta kun ta ja johtavat viranhaltijat, mutta valmistelun keskiössä ovat ns. henkilöstölähtöiset tuottavuustoimet. 3. Veroratkaisut, tavoite 2,5 milj. euroa. Veroprosentit vuodelle 2015 Kaupunginjohtajan veroprosenttiesitys vuodelle 2015 on ta sa pai no tuslin jauk sis sa esitetyn vaihtoehdon 1 mukainen. Esityksen mukaan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi määrätään 20,75 %, mikä tarkoittaa 0,75 %:n korotusta nykyiseen tu lo ve ro pro sent tiin. Kiinteistöveroprosentteja ei esitetä muutettavaksi lukuun ot ta mat ta yleistä kiinteistöveroprosenttia, joka korotetaan kiin teis tö ve ro lain

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto edellyttämälle uudelle alarajalle 0,80 %. Esitetyt veroprosenttimuutokset lisäävät kaupungin verotuloja noin 2,7 milj. eurolla. Tulovero Sastamalan kaupungin tuloveroprosentti on nyt 20,00 %. Yhden ve ropro sen tin tuotto on noin 3,5 milj. euroa. 0,75 prosentin korotuksen vaiku tus on noin 2,6 milj. euroa. Esitetyllä tuloveroprosentilla 20,75 % kunnallisverokertymä on 72,2 milj. euroa. Kiinteistövero Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ja Sas ta ma lan kaupungin nykyiset veroprosentit ovat: Vaihteluväli 2014 Vaihteluväli 2015 Sastamala 2014 Yleinen kiinteistövero 0,60-1,35 % 0,80-1,55 % 0,75 % Vakituinen asuinrakennus 0,32-0,75 % 0,37-0,80 % 0,45 % Muu kuin vakituinen asuin ra ken nus *) 0,60-1,35 % 0,80-1,55 % 0,98 % Voimalaitos yläraja 2,85 % yläraja 2,85 % 2,85 % Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 % alaraja 0,00 % ei määritelty Rakentamaton ra ken nuspaik ka (KiintVL 12a ) 1,00-3,00 % 1,00-3,00 % 2,00 % *) Muun kuin vakituisen rakennuksen veroprosentti voidaan määrätä enin tään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa va kitui seen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole erikseen määrätty omaa kiin teis tö vero pro sent tia, vaan niihin sovelletaan edellä mainittuja prosentteja. Vuonna 2014 maksuunpantu kiinteistövero on 5,1 miljoonaa euroa. Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee Sastamalan nykyistä vero pro sent tia korkeammaksi, joten yleinen kiinteistöveroprosentti tu lee korottaa vähintään uudelle alarajalle 0,80 %:iin. Pakollinen ko ro tus lisää kiinteistöverojen määrää noin euroa. Oheismateriaalina on * talouden tasapainotuksen keskeiset linjaukset * veroprosenttivertailu. * kiinteistöveroprosenttien vertailu sekä selvitys kiin teis tö jen ve ro tus arvois ta ja kiinteistöveron tuotosta vuonna 2014

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja ta lous joh ta ja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että 1. valtuusto hyväksyy talouden tasapainotustoimenpiteiden kes kei set linjaukset vuosien taloussuunnitelman laadinnassa huomioi ta vak si 2. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin vuoden 2015 tu lo ve ropro sen tik si 20,75 %. 3. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin kiin teis tö ve ro pro sen tit vuodelle 2015 seu raa vas ti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,98 % Voimalaitoksen kiinteistövero 2,85 % Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % Päätös: Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan esityksestä kä si tel lä kaupunginjohtajan ehdotuksen kohta kohdalta. Kohta 1: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että varajäsen Ilkka Naatula, kaupunginvaltuuston pu heenjoh ta ja Ulla Yli-Hongisto ja kaupunginvaltuuston I va ra pu heen joh ta ja Heikki Horila eivät esteellisinä (Naatula ja Yli-Hongisto ver kos to lu kion palveluksessa olevia ja Horila vammaispalvelujen tuot ta ja) ottaneet osaa asian käsittelyyn kohdan 1 osalta. He poistuivat ko kous huo neesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kohta 2: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 3: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT 56 Oheismateriaalina on esitys talouden tasapainottamisen linjauksista vuo sil le Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

26 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valtuusto hyväksyy talouden tasapainotustoimenpiteiden kes kei set linjaukset vuosien taloussuunnitelman laadinnassa huomioi ta vak si 2. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin vuoden 2015 tu lo ve ropro sen tik si 20,75 %. 3. valtuusto vahvistaa Sastamalan kaupungin kiin teis tö ve ro pro sen tit vuodelle 2015 seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % Vakituinen asuinrakennus 0,45 % Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,98 % Voimalaitoksen kiinteistövero 2,85 % Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % Päätös: Puheenjohtaja esitti, että asiakohta keskustellaan kokonaisuutena ja pyysi, että keskustelussa valtuutetut tekevät jo kaikki muutosesityksensä asiakohtaan ennen kuin siirrytään keskustelemaan kohdista 1, 2 ja 3. Tämän valtuusto yksimielisesti hyväksyi. Keskustelun kuluessa valtuutettu Irmeli Kulonpää ehdotti val tuu tet tu Katariina Siurosen kannattamana, että tuloveroprosentti säilyy en ti sellään eli 20,00 % ja hän vastusti veronkorotusta, lisäksi hän esitti, et tä kokouspalkkiot poistetaan kahdeksi vuodeksi päättäjiltä. Valtuutettu Kari Kaaja ehdotti valtuutettujen Hannu Pohjasen, Pentti Haa pa huh dan ja Mikko Rauvan kannattamana, että kaupungin tu lo vero pro sen tik si määrätään 20,25. Lisäleikkaukset henkilöstöön la kien puitteissa. Valtuutettu Johanna Toivo ehdotti valtuutettujen Matti Rintamäen ja Erk ki Välimäen kannattamana, että Illon koululle ja ryh mä per he päi väko dil le osoitettaisiin edellisvuosien mukaan määrärahaa (vaikka sit ten lainaa ottamalla) ja turvattaisiin pienten oppilaiden lähikoulun säi ly minen sekä ryhmiksen jatkuminen toistaiseksi Illon kylällä. Valtuutettu Anna Tammisalo ehdotti valtuutettu Kirsi Koskisen kan natta ma na, että lukioiden yhdistämisasia käsitellään valtuustossa vas ta sen jälkeen, kun valtion lopulliset linjaukset on saatu. Kaupunginvaltuusto piti neuvottelu- ja kahvitauon Tauon jälkeen keskustelu jatkui. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Puheenjohtaja teki ehdotuksen käsittelyjärjestykseksi, jonka kau pun-

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden tasapainotusohjelma ja veroprosentit /02.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden tasapainotusohjelma ja veroprosentit /02.02. Kaupunginhallitus 289 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 56 10.11.2014 Talouden tasapainotusohjelma ja veroprosentit 2015 861/02.02.00/2014 KHALL 03.11.2014 289 Kuntalain mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta Talousarvion toteutuminen Yhteistoiminta-alueen sosiaalija 115 02.12.2015 terveyslautakunta Kaupunginhallitus 317 07.12.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta 2015 727/02.02.02/2015

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta Talousarvion toteutuminen Yhteistoiminta-alueen sosiaalija 115 02.12.2015 terveyslautakunta Kaupunginhallitus 317 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 66 14.12.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Elokuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/ /2015

Kaupunginhallitus Elokuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/ /2015 Kaupunginhallitus 253 07.11.2016 Elokuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/02.02.00/2015 KHALL 07.11.2016 253 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti prosessien on ra por toi ta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Huhtikuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/02.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Huhtikuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/02.02. Kaupunginhallitus 147 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 31 20.06.2016 Huhtikuun 2016 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 786/02.02.00/2015 KHALL 13.06.2016 147 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elokuun 2015 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 861/02.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elokuun 2015 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 861/02.02. Kaupunginhallitus 290 09.11.2015 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2015 Elokuun 2015 osavuosikatsaus ja talousarviomuutokset 861/02.02.00/2014 KHALL 09.11.2015 290 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset Kaupunginhallitus 83 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 18 27.04.2015 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 861/02.02.00/2014 KHALL 16.03.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 386 14.12.2016 Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 1704/02.02.00/2016 KHALL 14.12.2016 386 Kuntalain 110 :n (10.4.2015 410/2015) mukaan valtuuston

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta 02.11.2016 Aika 02.11.2016 klo 16:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kh Luettelon mukaan Pykälät 51-56 Allekirjoitukset Jari Suomela puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kiikoisten kehittämistoimikunta Aika 07.12.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Kiikostalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot