Valittujen asiakassegmenttien kehitysnäkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valittujen asiakassegmenttien kehitysnäkymät"

Transkriptio

1 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2007 Valittujen asiakassegmenttien kehitysnäkymät Helsinki 2007 ISBN ISSN

2

3 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2007 Valittujen asiakassegmenttien kehitysnäkymät Helsinki 2007 ISBN ISSN

4

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Pirjo Venäläinen, Peter Löfgren EP-Logistics Oy Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Merenkulkulaitos Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Valittujen asiakassegmenttien kehitysnäkymät Tiivistelmä Työssä on kuvattu Merenkulkulaitoksen valittujen asiakassegmenttien lähiajan trendejä ja kehitysnäkymiä sekä kansainvälisellä, Itämeren että Suomen aluetasoilla. Metsäteollisuuden markkinat kasvavat nopeinten Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Suomessa suuri haaste on raakapuun saanti. Tuotteiden käsittely automatisoituu, siirtyy suuryksiköihin ja kuljetus voi Suomessa keskittyä muutamaan satamaan. Metalliteollisuudessa alan yritykset kansainvälistyvät ja keskittävät toimintojaan. Suomessa teollisuuden vienti on voimakasta Kaukoitään sekä Eurooppaan, ja tuotannon kasvun vuoksi alusliikenne lisääntyy. Öljynjalostusteollisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat energian kasvava, päästöjen vähentämisvaatimukset, vaihtoehtoisten energiamuotojen yleistyminen sekä tulevaisuuden ydinenergiapäätökset. Öljyn merikuljetusten kasvaessa Itämerellä liikenteen ohjauksen ja turvallisuuden valvonnan rooli kasvaa. Varastoinnin vähentämisen johdosta teollisuuden ja kaupan toimitusketjujen häiriöherkkyys lisääntyy, jolloin tarvitaan myös joustavia ja nopeita viranomaispalveluja. Varustamotoiminnassa keskeisiä trendejä ovat mm. varustamotoiminnan keskittyminen, aluskoon kasvu ja konttialusten määrän kasvaminen. Ala on yhä verkostoituneempaa ja kansainvälisten kuljetusketjujen toimivuus halutaan varmistaa mm. vahvemmalla roolilla satamatoiminnoissa. Itämerellä meriliikenteen volyymin ja rakenteen kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi Venäjän ja muun Itä-Euroopan vahva talouskasvu ja kansainvälistyminen. Satamat ja satamaoperaattorit valmistautuvat voimakkaasti kasvavaan suuryksikköliikenteeseen lisäämällä investointejaan. Suuryksikköliikenteen kasvu, aluskoon kasvu, tiedonhallinnan kehittyminen, lastinkäsittelyn tehostuminen ja automatisoituminen muuttavat satamien toimintaa (mm. toiminnan ympärivuorokautisuus, satamakäyntien lyhentyminen, satamakapasiteetin kasvu). Asiakassegmenttien trendit vaikuttavat Merenkulkulaitoksen palveluiden kysynnän määrään, rakenteeseen, ajoitukseen sekä odotettuun palvelutasoon. Avainsanat (asiasanat) Asiakassegmentit, trendit, metsäteollisuus, metalliteollisuus, öljynjalostustoiminta, varustamot, satamat, satamaoperaattorit Muut tiedot Kannen kuva: Kotkan Satama Oy:n kuva-arkisto Sarjan nimi ja numero Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2007 Kokonaissivumäärä Kieli 50 suomi Jakaja Merenkulkulaitos ISSN Hinta Kustantaja Merenkulkulaitos ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 Esipuhe Merenkulkulaitoksen toimintaympäristön muutoksia seuraa ja analysoi Toimintaympäristön muutosta kartoittava työryhmä - TYRSKY. Työryhmän tavoitteena on kerätä systemaattisesti laitoksen toimintaympäristön muutoksiin liittyvää tietoa sekä analysoida sen mahdollisia vaikutuksia laitoksen eri toimintojen näkökulmasta. Toimintaympäristön muutoksiin liittyvä analyysi laaditaan pari kertaa vuodessa: kevään strategiaseminaaria sekä syksyisin laadittavaa TTSsuunnitelmaa varten. Tässä raportissa on kuvattu valittujen Merenkulkulaitosten asiakassegmenttien (metsä- ja metalliteollisuus, öljynjalostustoiminta, varustamot, satamat ja satamaoperaattorit) kansainvälisiä ja kansallisia kehitysnäkymiä. Valitut segmentit ovat merkittävimpiä toimijoita Suomen meriliikenteen tavarakuljetusten osalta. Raportin tuloksia tullaan hyödyntämään TYRSKY-työryhmän toiminnassa ja TTS-suunnittelutyössä. Helsingissä Jouko Vuoristo

7 Sisällysluettelo 1. Johdanto Työn tausta ja tavoitteet Työn toteutus Yleiset talouden ja logistiikan trendit Metsäteollisuuden kehitysnäkymät Globaalit trendit Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Metalliteollisuuden kehitysnäkymät Globaalit trendit Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Globaalit trendit Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Varustamotoiminnan kehitysnäkymät Globaalit trendit Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Satamien kehitysnäkymät Kansainväliset trendit Trendit Suomessa Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Satamaoperaattoreiden kehitysnäkymät Globaalit trendit Trendit Suomessa Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Yhteenveto Lähteet Liitteet Liite 1 Satamaoperaattoreiden toimipaikat ja omistus Liite 2 Logistiikkakeskushankkeita Suomessa

8 1. Johdanto 1.1. Työn tausta ja tavoitteet Työn tavoitteena on laatia kuvaus Merenkulkulaitoksen (MKL) valittujen asiakassegmenttien ja niiden toimintaympäristön trendeistä ja kehitysnäkymistä. Työn tuloksia hyödynnetään mm. Merenkulkulaitoksen toiminta- ja taloussuunnittelutyössä (TTS) ja muussa asiakassegmentointityössä. Työssä tunnistetaan valittujen segmenttien merkittävimmät lähivuosien kehitysnäkymät ja trendien vaikutukset Merenkulkulaitoksen toimintojen kannalta. Työssä tarkasteltavia asiakassegmenttejä ovat: metsäteollisuus metalliteollisuus öljynjalostamotoiminta kotimainen varustamotoiminta satamat ja satamaoperaattorit. Merenkulkulaitoksen keskeisiä toimintoja ovat: merikartoitus meriliikenteen ohjaus (mm. luotsaustoiminnan viranomaistoiminnot, alusliikennepalvelut, meriliikenteen telemaattiset järjestelmät) meriturvallisuuspalvelut (mm. alusten tarkistus- ja katsastustoiminta) talvimerenkulun palvelut (mm. jäänmurtopalveluiden viranomais- ja tilaajatoiminnot) väylänpito (mm. vesitieverkon ja turvalaitteiden ylläpito ja kehittäminen). Yleisiä trendejä tunnistetaan segmentistä riippuen globaalilla tai Euroopan tasolla, mutta trendien vaikutusta tarkastellaan lähinnä Suomen ja Itämeren tasolla trendistä riippuen. Asiakassegmenttien kehitysnäkymiä tarkastellaan yleisellä tasolla (ei siis vain Merenkulkulaitoksen toiminnan kannalta olennaisten kehitysnäkymien kannalta). Käsiteltävät teemat valikoituvat ko. segmenttien kehityksen mukaisesti (esim. EU-politiikan vaikutuksia otetaan huomioon vain niissä segmenteissä, joissa ne ovat ilmeisiä) Työn toteutus Työ toteutettiin neljässä vaiheessa: 3

9 lähtötietojen hankinta trendianalyysi johtopäätökset raportointi. Trendianalyysin lähtöaineistona käytettiin julkisesti saatavilla olevia selvityksiä ja tutkimuksia, tilastoja ja ennusteita sekä yritysten ja organisaatioiden internet-sivuja. Työn toteutusta ohjasi tilaajan ohjausryhmä, jonka jäseniä olivat t&kkoordinaattori Jouko Vuoristo, liikenne- ja logistiikkayksikön apulaisjohtaja Taneli Antikainen ja kehittämispäällikkö Anne Ilola. Lisäksi työn alustavia tuloksia ovat kommentoineet Merenkulkulaitoksen TYRSKY-työryhmän jäsenet. Selvitys toteutettiin elomarraskuussa Selvityksen toteutti EP-Logistics Oy, jossa työn projektipäällikkönä toimi KTM Pirjo Venäläinen. DI Peter Löfgren vastasi teollisuutta koskevista osioista. 4

10 2. Yleiset talouden ja logistiikan trendit Kansainvälisiä megatrendejä (eli toimialasta riippumattomia, jatkuvia trendejä) ovat mm. tietoteknologian yleistyminen sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien korostuminen (Kuvio 1). Kansainvälisiä kehitystrendejä ja niiden merkittävyyttä Suomen yhteiskunnalle ja taloudelle on pohdittu mm. KTM:n ennakointifoorumissa (www.ennakointifoorumi.fi) ja TEKESin Finnsight hankkeessa (www.finnsight2015). Maailman kaupan trendejä ovat mm. globalisoituminen ja verkostoituminen sekä talouden painopisteen siirtyminen idemmäksi. Kaupan trendit vaikuttavat puolestaan logistiikan trendeihin. Toisaalta esimerkiksi tietoteknologian yhä laajempi hyödyntäminen logistiikassa synnyttää kaupan kehityksestä riippumattomia trendejä. Megatrendit - Ubiikki tietoteknologia - Ympäristöarvot - Turvallisuus - Innovointi - Osaaminen Kansainvälinen kauppa ja alihankinta - Globalisoituminen - Verkostoituminen - Kilpailun avautuminen - Aasian kasvu - Arvotavaran osuuden kasvu Kansainvälinen logistiikka - Suuryksiköityminen - Tiheät ja ohuet virrat - Palvelutason ja nopeuden korostuminen - Ulkoistaminen - Palvelujen integrointi - Toimitusketjujen läpinäkyvyys Kuvio 1. Yleiset talouden ja logistiikan trendit. 5

11 3. Metsäteollisuuden kehitysnäkymät 3.1 Globaalit trendit Markkinoiden kasvu Metsäteollisuuden markkinoiden arvioitu kasvu vaihtelee maantieteellisesti sekä tuoteryhmittäin. Maailmanlaajuisesti paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen ennakoidaan kasvavan 2-2,5 %/vuosi vuoteen Suurinta markkinoiden kasvu on Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Myös Latinalaisessa Amerikassa markkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti. Keski-Euroopassa, eli Suomen tärkeimmissä vientimaissa, kasvu sen sijaan hiipuu. (Metsäklusteri, 2006; Strafica, 2006; Metsäteollisuus, 2007a). Paino- ja kirjoituspaperin globaali kulutus kasvaa tuoteryhmistä nopeinten. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan paino- ja kirjoituspaperin markkinat kasvavat 3,5 prosentin vuosivauhdilla vuoteen Sanomalehtipaperin kulutukseen kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa. Pakkausmateriaalituotannossa tullaan tulevaisuudessa esittämään uuteen teknologiaan perustuvia älykkäitä pakkauksia (Tiehallinto, 2003b; Metsäteollisuus, 2007a). Globaalin kilpailun voimistuminen Metsäteollisuudessa globaali kilpailu on voimistunut ja arvioidaan vielä voimistuvan entisestään. Osa teollisuuden tuotannosta on jo nyt siirtynyt Kiinaan. Yrityskoko tulee kasvamaan ja osa tuotannosta siirtyy muille alueille. (mm. Tiehallinto, 2003). Kuorman käsittely automatisoituu Metsäalan logistiikka ja kuljetusketjua on kehitetty ja tehostettu pitkään, ja kuorman käsittelyn automaatioastetta on nostettu. Käsittelyn odotetaan jatkossakin automatisoituvan satamissa ja terminaaleissa. (Strafica, 2006). Ajankohtainen esimerkki metsäteollisuuden uusista käsittelyjärjestelmistä on VETO-ketju eli paperirullien automaattinen lastaus- ja purkausjärjestelmä (Miinin - Lehto, 2007). Suuryksiköiden käyttö kuljetuksissa lisääntyy Kuljetusketjun tehostamisen kannalta suuryksiköiden käyttö on tehokas menetelmä. Konttien ja muiden suuryksiköiden käyttö metsä- 6

12 teollisuudessa on viime aikoina lisääntynyt entisestään. (Iikkanen et al., 2005a). Perinteisten konttien lisäksi myös uusien suuryksiköiden käyttö metsäteollisuudessa on lisääntynyt. Esimerkki tästä on Stora Enson SECU (Stora Enso Cargo Unit), joka on kontin kaltainen suuryksikkö. Kyseessä ei ole kontti yleiseen käyttöön, vaan paperirullien lastaukseen optimoitu kontti. Kontin kaltaisten suuryksiköiden avulla voidaan yhteen konttiin lastata enemmän kuin perinteiseen konttiin, mutta myös välivarastoinnin tarve satamissa ja terminaaleissa vähenee (Tekniikka&Talous ). Jos erikoiskonttien käyttö lisääntyy, on myös mahdollista, että Suomen konttitasapaino järkkyy, mikä saattaa vaikuttaa satamien toimintaan (Karvonen et al., 2005). Tietotekniikan vaikutus paperinkulutukseen Tietotekniikan lisääntynyt käyttö globaalisti on trendi, jonka joka on voimistunut jo vuosikymmenten ajan. Läntisissä teollisuusmaissa tekniikan käyttö ei kuitenkaan lisääntyne yhtä paljon kuin kehittyvissä maissa, jossa tietotekniikan käyttö ei vielä ole yleistynyt. (Metsäteollisuus, 2007a). Tekniikan lisääntyneen käytön vaikutuksia globaaliin paperikulutukseen ja paperivirtoihin ei ole yksinkertaista arvioida. Paino- ja kirjoituspaperin kulutus saattaa kasvaa tietotekniikan käytön lisääntyessä. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin mahdollista, että tietotekniikka vähentää paperin käyttöä. (Metsäklusteri, 2006; Metsäteollisuus, 2007a). Reach-asetuksen mahdollinen vaikutus yrityksiin Reach-asetus on EU:n kemikaaliasetus, joka astui voimaan vuonna Asetuksen pitäisi turvata ihmisten terveys ja ympäristö kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta varmistamalla, että teollisuus hallitsee tuottamiensa kemikaalien aiheuttamat riskit. REACHjärjestelmän perusta on kemikaalien rekisteröinti. (Suomen ympäristökeskus, 2005; Suomen ympäristökeskus, 2007). Asetus koskee pääasiassa kemian teollisuuden yrityksiä, mutta metsäteollisuuskin tuottaa kemian alan tuotteita. Tuotteiden dokumentointi, tutkiminen ja rekisteröinti ovat kalliita, minkä vuoksi tuottajille voi aiheutua paljon ylimääräisiä kustannuksia. Asetuksen voimaantulo voi vaikuttaa kemikaalien tuottamiseen. Suomen metsäalan yrityksillä on kuitenkin suhteellisen vähän asetuksen piiriin kuuluvia kemiallisia tuotteita, joten vaikutukset Suomen teollisuuteen 7

13 voidaan olettaa olevan pieniä. (Metsäteollisuus, 2007a; Metsäklusteri, 2006). Paperin kerääminen yleistyy kaikkialla maailmassa Ympäristönsuojeluun kohdistuvien paineiden kasvaessa ja ympäristölainsäädännön tiukentuessa paperin kierrätys ja uudelleenkäyttö on lisääntynyt varsinkin Euroopassa (Tiehallinto, 2003). Globaalisti paperin keräämisen ja uudelleenkäytön arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa (Metsäteollisuus, 2004). 3.2 Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Tuotannon kasvu Suomessa Suomen metsäteollisuuden kasvun on arvioitu olevan keskimäärin 1,8 %/vuosi vuodesta 2005 vuoteen (Iikkanen et al., 2005b). Tuotannon raakapuun saannissa ongelmia Raakapuun tarjonta Suomen tuotantoon on tällä hetkellä ongelma, joka vaikuttaa teollisuuden kehitysnäkymiin Vuonna 2002 ulkomaisen raaka-aineen osuus oli noin 15 % (Tiehallinto, 2003). Kotimaista raakapuuta ei tule riittävästi markkinoille tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Tuontipuun määrä lisääntynee entisestään. Raakapuuta tuodaan Suomeen pääosissa Venäjältä. Venäjän tuonnin tulevaisuus on kuitenkin epävarmaa. Venäjä lisää omaa tuotantoaan ja rajoittaa puuvientiään, jolloin puun saanti Suomessa saattaa vaikeutua entisestään. (Metsäteollisuus ry & Paperiliitto ry; 2006). Raakapuuta tuodaan jossain määrin myös muista maanosista, jolloin kyseessä on nopeasti kasvavat puulajit kuten eukalyptus. Metsäyritykset etsivät apua raakapuupulaan erityisesti Etelä- Amerikasta. Tällä hetkellä esim. Metsäliitto tuo Suomeen raakapuuta Uruguaysta ja Stora Enso Brasiliasta. (Metsäkeskus, 2007). Uusien biopolttoaineiden vaikutukset Fossiilisia polttoaineita korvataan lähitulevaisuudessa enenevässä määrin biopolttoaineilla. Osa biopolttoaineista on metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten metsähake, puun kuoret, purut ja kannot. Näiden käytön lisääntyminen polttoaineena vaikuttaa paitsi metsäteollisuuden 8

14 tuotteisiin ja tuotantoon myös kuljetusketjuihin. Biopolttoaineista on kerrottu lisää öljynjalostustoiminnan osuudessa. Investoinnit siirtyvät ulkomaille Suomen metsäteollisuuden päämarkkina-alue on Keski-Eurooppa ja enenevässä määrin myös muut maanosat, kuten Aasia. Vuonna 2004 viennistä kolme neljäsosaa suuntautui Eurooppaan, 11 prosenttia Aasiaan ja 8 prosenttia Pohjois-Amerikkaan. Päämarkkinat ovat Saksa ja Britannia. (Metsäteollisuus, 2007b). Teollisuuden investoinnit siirtyvät ulkomaille lähemmäksi näitä markkina-alueita. Investoinnit Suomeen vähentyvät. Ulkomailla myös kierrätyskuitujen saatavuus on parempi. Suomalaiset yritykset ovat lisänneet investointejaan mm. Kiinaan. Toinen mahdollinen laajentumissuunta on Luoteis-Venäjä, jonne suomalaiset metsäteollisuuden yhtiöt ovat jo nyt investoineet. Kemiallisen metsäteollisuuden odotetaan kasvattavan tuotantoaan modernisoimalla tuotantolaitoksia (Iikkanen et al., 2005b; Metsäklusteri, 2006; Metsäteollisuus 2007a; Tiehallinto, 2006; Strafica, 2006). Suomessa tullaan jatkossa keskittymään uusien korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen, kuten älykkäisiin pakkausmateriaaleihin. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategian mukaan vuoden 2015 tavoitteena tulisi olla, että tuotteiden arvo on kaksinkertaistunut ja kolmasosa arvosta tulisi tuotteista ja palveluista, joita tänään ei vielä valmisteta (Metsäklusteri, 2006). Suomessa pyritään myös pitämään kilpailukykyä yllä erikoistumalla, differoinnilla sekä asiakasorientoituneisuudella (Tiehallinto, 2006). Tuotantoyksiköiden koko kasvaa Tuotannon ja logistiikan kustannusten kasvaessa metsäteollisuus tehostaa toimintaansa keskittämällä tuotantoa ja suurentamalla tuotantoyksiköitä. On nähtävissä, että tuotantolaitosten määrä Suomessa laskee, ja jäljelle jääneiden koko kasvaa. (Metsäklusteri 2006; Strafica, 2006). Kuljetusten keskittyminen Yrityskohtaisesti tarkasteltuna metsäteollisuuden kuljetukset keskittyvät yhä enemmän. Kuljetusten kasvun arvioidaan keskittyvän yhä harvemmalle kuljetusväylälle ja yhä harvempaan satamaan. Metsäteollisuuden tärkeimmät satamat ovat Kotka, Hamina ja Rauma. (Mäkelä et al., 2004; Iikkanen et al., 2005b, Iikkanen, 2003). 9

15 Merenkulkulaitoksen tilastojen mukaan näiden kolmen sataman osuus paperi- ja selluviennistä oli yhteensä 63 % vuonna 2000 ja 61 % vuonna Toimitusketjujen lisääntynyt häiriöherkkyys Suomen sijainti kaukana päämarkkina-alueista aiheuttaa paljon logistisia kustannuksia. Kustannusten vähentämiseksi ja joustavuuden lisääntymiseksi varastointia vähennetään teollisuuden toimitusketjuissa. (Metsäklusteri, 2006). Varastoinnin vähentyminen johtaa toimitusketjujen häiriöherkkyyden lisääntymiseen. Kuljetusten on oltava nopeita ja poikkeamat mahdollisimman pieniä. Kuljetusketjun poikkeamat ja mahdolliset ongelmat vaikuttavat entistä negatiivisemmin yrityksen toimintaan. Tästä syystä kuljetuspalveluilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän nopeutta, säännöllisyyttä, luotettavuutta ja laatua. (Tiehallinto, 2003; Metsäklusteri, 2006; Iikkanen et al., 2005b, Strafica, 2006). 3.3 Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Merenkulkulaitoksen kannalta edellä mainitut tulevaisuuden trendit tarkoittavat mm.: Yrityskohtaisesti tarkasteltuna metsäteollisuustuotteiden laivausten kasvu voi Suomessa keskittyä muutamaan satamaan. Konttilaivojen osuus metsäteollisuuden satamissa lisääntyy. Kuljetusten häiriöherkkyys vaatii joustavia ja nopeita sekä häiriö- ja matka-aikainformaatiota parantavia sovelluksia ja viranomaispalveluja. Kauempaa tuotu raaka-aine voi suurten aluskokojen vuoksi vaatia väylästön kehittämistä. Venäjän raakapuukuljetusten vähentyminen tai jopa loppuminen, sahojen, paperikoneiden tai -tehtaiden sulkeminen ja biopolttoaineiden käytön lisääntyminen voivat vaikuttaa etenkin sisävesiliikenteen määrään mutta mahdollisesti myös meriliikenteen määrään. 10

16 4. Metalliteollisuuden kehitysnäkymät 4.1 Globaalit trendit Teräksen kysynnän ja tuotannon kasvunäkymät Lähiaikoina sekä teräksen kysyntä että tuotanto kasvanee. Kysyntä kasvaa varsinkin Kiinassa, Kaukoidässä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös Länsi-Euroopassa kysyntä vetää. (Iikkanen et al., 2005b). Kiinan muuttuva rooli markkinoilla Kiinan rooli terästeollisuuden markkinoilla on muuttumassa. Kiina on ollut suuri ja koko ajan kasvava teräksen ostaja. Kiinan vaurastumisen ja kehityksen myötä kulutustavaroiden ja siten myös raaka-aineiden kysyntä kasvaa. Viime aikoina Kiina on muuttunut myös teräksen suureksi tuottajaksi. Kiinan kasvavaa terästarvetta ei siis tyydytetä pelkästään ulkomaisella raaka-aineella vaan enenevässä määrin myös kiinalaisella teräksellä. Kansainvälistyminen, verkostoituminen ja keskittyminen Metallialan yritykset kansainvälistyvät, konsolidoituvat ja keskittävät toimintojaan. Alalla kansainvälisten verkostojen merkitys kasvaa. Suomessa keskitetään korkean jalostusasteen tuotteisiin. (Finnvera, 2005). Myös ulkoistaminen jatkuu metalliteollisuudessa. Ulkoistuksen kohteena ei ole pelkästään tuotantotoiminnot, vaan myös esim. T&Ktoimintoja ulkoistetaan halvemman työvoiman maihin. (Ali-Yrkkö, 2007). 4.2 Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Tuotannon kasvu ja vienti Suomessa Metalliteollisuuden tuotannon arvioidaan kasvavan Suomessa vuodesta 2005 vuoteen 2010 noin 2,0 %:n vuosivauhtia. Kasvun on arvioitu olevan nopeampaa kuin muun teollisuuden (n. 1,6 %/vuosi). Metallin vienti Suomesta on voimakasta Kaukoitään sekä Keski- ja Itä- Eurooppaan. (Tiehallinto, 2006). 11

17 Kapasiteetti ja investoinnit Suomessa raskas metalliteollisuus on investoinut tuotantolaitoksiin, ja toteutuneiden investointien vuoksi viennillä on hyvät kehittämismahdollisuudet. Esimerkiksi Tornion terästehtaan tuotantokapasiteettia on kehitetty suurin investoinnein. Metallituoteteollisuudessa kapasiteetti on arvioiden mukaan nyt ja lähiaikoina täyskäytössä. Tämä voi rajoittaa tuotantoa jatkossa. (Teknologiateollisuus, 2007a; Teknologiateollisuus, 2007b; Teknologiateollisuus, 2007c). Työvoima Metallituoteteollisuudessa on Suomessa tällä hetkellä työvoimapula. Osaavia ammattilaisia on tulevaisuudessa saatava alalle lisää. (Työvoimaministeriö; Teknologiateollisuus 2007c). Toimitusketjujen lisääntynyt häiriöherkkyys Myös metalliteollisuudessa toimitusketjujen varastoja on vähennetty. Näin ollen ketjussa luotetaan kuljetusten ja muiden logistiikkapalvelujen nopeuteen, laatuun, joustavuuteen ja luotettavuuteen. Samalla kuljetusketjun häiriöherkkyys lisääntyy. (Karvonen et al., 2005; Iikkanen et al., 2005b). 4.3 Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Merenkulkulaitoksen kannalta edellä mainitut tulevaisuuden trendit tarkoittavat mm.: Metalliteollisuuden tuotannon kasvu lisää alusliikennettä, josta merkittävä osuus on raaka-aineiden tuontia. Raahen ja Tornion kuljetusratkaisut vaikuttavat väylien syventämisen ja jäänmurtokapasiteetin tarpeeseen. Kuljetusten häiriöherkkyys vaatii joustavia ja nopeita viranomaispalveluja. 12

18 5. Öljynjalostustoiminnan kehitysnäkymät 5.1 Globaalit trendit Globaali kysyntä ja tuotanto Lähivuosina öljyn globaali kysyntä kasvaa ja tuotantokapasiteetti on täydessä käytössä. Uuden kapasiteetin käyttöönotto kestää monta vuotta, ja uutta kapasiteettia saadaan vasta ensi vuosikymmenen alussa. (Öljy- ja kaasualan keskusliitto, 2007). Ympäristöpolitiikan vaikutus Ympäristöpolitiikan avulla pystytään osittain vaikuttamaan energian kokonaiskulutukseen ja käytettyihin energialähteisiin. Esimerkiksi Kioton sopimus ja muut vastaavat säännökset velvoittavat maita vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Kioton sopimuksen velvoitteiden mukaan teollisuusmaiden on vähennettävä kasvihuonepäästöjään niin, että ne ovat vuosina keskimäärin 5 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 (Kiema et al., 2005). Myös energialähteiden ja polttoaineiden uudet verotuskäytännöt tulevat vaikuttamaan eri lähteiden kulutukseen. Vaihtoehtoiset energiamuodot Vaihtoehtoisten energiamuotojen odotetaan lähivuosina yleistyvän. EU on ottanut tavoitteekseen nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaa käytön lähes kolminkertaistamista. Saman arvion mukaan energiakasvien viljely vie vuonna 2020 enintään 15 prosenttia EU:n jäsenmaiden kokonaisviljelyalasta (Helsingin Sanomat ). Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriö on suunnitellut uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä nykyisestä 24 prosentista 30 tai 33 prosenttiin (Kauppalehti ). Tällä hetkellä suunnitellaan esim. metsäteollisuuden sivutuotteisiin, kuten hakkeeseen tai kantoihin perustuvaa energiantuotantoa sekä viljelykasveihin perustuvaa energiaa. Viljeltäviä energiakasveja ovat mm. ruokohelpi, rypsi, vilja ja ohra. Esimerkiksi ruokohelpin viljelyä tullaan maa- ja metsätalousministeriön työryhmän mukaan kuusinkertaistamaan vuoteen 2015 mennessä (Helsingin Sanomat ). Etanolia suunnitellaan tuotettavan sekä viljasta että jätteistä (Talouselämä). Suomessa esim. pellettituotanto kaksinkertaistuu reilun vuoden sisällä, kun maahan valmistuu muutama uusi pellettitehdas (Tekniikka&Talous ). 13

19 Hinnan vaikutus kulutukseen Öljyn kasvava kysyntä, täysi tuotantokapasiteetti sekä myös verotus vaikuttavat öljyn hintaan, ja sitä myötä vähentävät öljyn osuutta kokonaisenergiasta. Vastaavasti maakaasun, hiilen ja uusiutuvan energian osuuksien kokonaisenergiasta odotetaan kasvavan. (Öljy- ja kaasualan keskusliitto, 2007). Ydinvoima maailmalla IEO2007:n (International Energy Outlook 2007) arvion mukaan monet maat rakentavat tulevaisuudessa uusia ydinvoimaloita. Myös Suomessa keskustellaan jo seuraavan ydinvoimalan mahdollisesta rakentamisesta. Mahdollista lisäydinvoimakapasiteettia ei tämän selvityksen tarkastelukaudella vielä ehdi tulla Suomeen, mutta mahdollinen päätös kapasiteetin lisäämisestä vaikuttaa myös muiden energiamuotojen kulutukseen sekä niiden tuotantokapasiteetteihin kohdistuviin investointeihin. (Energiateollisuus, 2007). 5.2 Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Raskas polttoöljy Raskaan polttoöljyn kotimarkkinat Suomessa pienentyvät. Lähivuosina valmistus Porvoossa loppuu, minkä jälkeen vastaava kulutus korvataan tuonnilla. (Iikkanen et al., 2005b). Dieselin tuotanto ja kysyntä Dieselin kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina sekä Suomessa että muissa Euroopan maissa (Helsingin Sanomat ). Kysynnän kasvuun Suomessa vaikuttaa myös vuodenvaihteessa 2007/2008 toteutuva autoveron uudistus, joka suosii mm. dieselautoja. Dieselpolttoaineesta kehitetään myös erilaisia ympäristöystävällisempiä biodieselmuotoja. Porvooseen valmistuvan uuden dieseltuotantolinjan vuoksi raakaöljyjen erikoislaatujen tuonti Venäjältä voi kasvaa. Uudessa biodieselissä on raaka-aineena tällä hetkellä mm. palmuöljy, joka vaatii suurta kuljetuskapasiteettia laivoissa. (Iikkanen et al., 2005b; Öljy- ja kaasualan keskusliitto, 2007). 14

20 Venäjän öljysatamat Läntisen Venäjän, Leningradin alueen uudet öljysatamat kasvattavat Venäjän öljyvientiä vesitse. Primorskin öljysatama on Venäjän tärkein öljysatama Suomenlahdella. Myös suurin osa Suomen öljytuonnista tuodaan laivalla Primorskista. (Iikkanen et al., 2005b). Venäjän vuosittaisen öljytuotannon arvioidaan kasvavan ajanjaksolla reilusta 400 miljoonasta tonnista lähes 500 miljoonaan tonniin. Vuonna 2025 tuotannon arvioidaan olevan 540 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuonna 2010 Venäjän arvioidaan vievän Itämeren satamien kautta 185 miljoonaa tonnia öljyä. (Baltic Maritime Outlook 2006). Öljyntorjuntalaki Öljyntorjuntalain uudistus vaikuttaa öljyn varastointitapoihin ja säiliöitä koskeviin määräyksiin. Uuden lain vaatimat investoinnit saattavat vaikuttaa varsinkin alan pienempiin toimijoihin. 5.3 Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Merenkulkulaitoksen kannalta edellä mainitut tulevaisuuden trendit tarkoittavat mm.: Öljyn merikuljetusten kasvaessa Itämerellä liikenteen ohjauksen ja turvallisuuden valvonnan rooli kasvaa Öljyjalosteiden aluskuljetusten osuus kotimaan liikenteestä on suuri, joten aluskuljetusten trendillä on merkittävä vaikutus kotimaan tavarakuljetuksen määrään Biodieselin uudet raaka-aineet vaikuttavat kuljetusmuotoihin ja - määriin 15

21 6. Varustamotoiminnan kehitysnäkymät 6.1 Globaalit trendit Maailman merikuljetusten kehittyminen Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana merikuljetukset ovat nelinkertaistuneet (vuoden 1965 vajaasta miljardista tonnimailista vuoden 2004 yli miljardiin tonnimailiin). Liikenteen kehitys tavaralajeittain on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). Varustamotoiminta on suhdanneherkkää ja se kärsi mm luvun alun kansainvälisestä laskusuhdanteesta ja 1990-luvun lopun Aasian talouden kriisistä. Viime vuosina varsinkin Kiinan ja Intian talouksien nousu on lisännyt merkittävästi merikuljetuksia ja nostanut rahtihintoja. (Shipping facts, 2007). Taulukko 1. Maailman merikuljetusten kehittyminen (miljardia tonnimailia vuodessa; yksi tonnimaili (ton-mile) on noin 1,46 tonnikilometriä). Lähde: Fearnleys lähteessä: UNCTAD, 2006). Öljy 5 tärkeintä Vuosi Raakaöljy Tuotteet Yht. Rautamalmi Hiili Vilja kuiva bulk - tuotetta Muut kuivat lastit YHTEENSÄ Varustamomarkkinoiden kehittyminen Kansainvälinen kilpailu ja toisaalta varustamoiden kansainvälinen yhteistyö merikuljetuksissa lisääntyvät. Markkinoille tulee myös uusia toimijoita, kun suuret maapuolen logistiikkayritykset tulevat myös merikuljetusmarkkinoille (varsinkin feeder-liikenteeseen). Markkinoilla jo toimivat varustamot yhdistyvät suuremmiksi yrityksiksi, jotta ne voivat toimia taloudellisemmin ja tarjota laajemman maantieteellisen ja liikenteellisen palvelun asiakkailleen. Jälleenlaivaussatamien ruuhkautuminen on lisännyt varustamoiden kiinnostusta myös satamaoperointiin. Näin varustamo voi varmistaa, että sen feeder-liikenne saadaan luotettavasti ja kustannustehokkaasti liitettyä valtamerikuljetusyhteyksiin. (Lloyd s Register Fairplay et al., 2007). 16

22 Rahtihintojen kehittyminen Konttiliikenteen rahtihinnat Aasiasta Eurooppaan ovat laskeneet viime vuosina monen nousuvuoden jälkeen. Hinta oli vuoden 2007 alussa noin USD/TEU. Konttiliikenteen hintataso Euroopasta Aasian suuntaan on puolestaan pysynyt tasaisempana 2000-luvun aikana. Vuoden 2007 alussa hinta oli noin 700 USD/TEU. Markkinoille tulevan uuden aluskapasiteetin uskotaan laskevan hintoja varsinkin sesonkien ulkopuolella. Korkeat polttoainekustannukset heikentävät liikenteen kannattavuutta. Uudet konttialusinvestoinnit ovat toisaalta riski, mutta toisaalta ne ovat osalle yrityksiä merkittävä mahdollisuus parantaa kannattavuutta suhteessa kilpailijoihin. (Lloyd s Register Fairplay et al., 2007). Tankkereiden rahtihintoihin ovat viime vuosina vaikuttaneet mm. öljyntuottajamaiden järjestön OPECin päätökset rajoittaa öljyntuotantoa vastineeksi öljyn ylituotannolle sekä öljyntuotannon tauot hurrikaaneista johtuen. Toisaalta rahtitasoa nostattaa öljyn vahva kysyntä Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Kiinassa. Rahtitasoon vaikuttaa myös Venäjän öljyviennin kehitys. (UNCTAD, 2006). Kuiva bulk -kuljetuksissa aluskapasiteettipula on nostanut rahtihinnat ennätystasolle. Kapasiteettipulaa on aiheuttanut viime aikoina mm. Kiinan merkittävä kysyntä hiili- ja rautamalmikuljetuksille sekä raakaaineiden pidentyneet tuontikuljetusmatkat. (Baltic Exchange, 2007). Alusten koot kasvavat ja hinnat laskevat Aluskoon kasvu on ollut merkittävää varsinkin konttialuksilla sekä Euroopan ja Aasian välillä liikennöivillä aluksilla (Taulukko 2 ja Taulukko 3). (Baltic Maritime Outlook, 2006). Kymmenen vuoden sisällä uskotaan yleistyvän ns. uuden sukupolven konttifeederit ja roro-laivat, jotka vaativat satamapaikan pituudelta yli 250 m ja rampin leveydeltä vähintään 35 m (Uudenmaan liitto Hangon satama, 2007). Isot varustamot seuraavat toisiaan isojen alusten hankkimisessa, vaikka aluskapasiteettia on jo markkinoilla paljon. Isommilla aluksilla voidaan kuitenkin menestyä paremmin hinta- ja kustannuskilpailussa. Uusi telakkakapasiteetti ja esimerkiksi Kiinan telakat laskevat alusten hintatasoa, mikä lisää uusien alusten rakentamista. Toisaalta myös alusten vuokraaminen on yleistynyt. Kyseessä voi olla sell and charter -tilanne eli varustamo myy aluksensa ja vuokraa sen takaisin itselleen. 17

23 Tavoitteena on parantaa varustamon tasetta ja siten houkutella investointeja yritykseen. (Lloyd s Register Fairplay et al., 2007, Baltic Maritime Outlook 2006). Viime vuosikymmeninä varsinkin konttialusten nopeus nousi yhdessä aluksen koon kasvun kanssa. Viime vuosina nopeus ei ole enää kasvanut varsinkaan yli TEU:n aluksissa johtuen kasvavista polttoainekustannuksista. (Lloyd s Register Fairplay et al., 2007). Taulukko 2. Euroopan nykyisen aluskannan ja tilattujen alusten keskikoot (bruttovetoisuus). Lähde: Baltic Maritime Outlook, Kokoluokka Nykyinen laivasto Tilauskanta Alustyyppi bruttovet. aluksia ka. brutto- ka. brutto- (1 000) kpl vetoisuus vetoisuus Bulk A Bulk B Bulk C Bulk D Bulk E Kontti A Kontti B Kontti C Kontti D Kuivarahti A Kuivarahti B Kuivarahti C Kuivarahti D Matk./lautta A Matk./lautta B Matk./lautta C Matk./lautta D Matk./lautta E Reefer A Reefer B Reefer C Roro A Roro B Roro C Roro D Tankkeri A Tankkeri B Tankkeri C Tankkeri D Tankkeri E Yhteensä

24 Taulukko 3. Uusien alusten lukumäärät ja keskimääräiset koot. Lähde: UNCTAD, Vuosi Öljytankkerit a) Kuiva bulk -alukset a) Muut b) Kaikki c) alukset milj. dwt dwt/alus alukset milj. dwt dwt/alus alukset milj. dwt dwt/alus alukset milj. dwt dwt/alus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , d) , , , , A = yli dwt:n alukset B = yli grt:n alukset D = ennakkotieto EU:n tuki intermodaalien kuljetusten kehittämiselle Intermodaalisuutta eli merikuljetusten yhdistymistä tehokkaasti muihin kuljetusmuotoihin tuetaan mm. Euroopan unionin kehittämis- ja investointiohjelmissa: Intermodaaleja kuljetuksia kehittävä Marco Polo II -ohjelma 1 Lähimerenkulun kehittäminen 2 Merten moottoritiet -ohjelma 3 ICT:n hyödyntäminen yleistyy myös merikuljetuksissa Tieto- ja kommunikointipalveluiden ja -ratkaisuiden hyödyntäminen on muodostunut merkittäväksi osaksi toimitusketjujen hallintaan. ICTpalveluita käytetään yhä laajemmin myös merikuljetuksissa (esimerkiksi konttien globaalit seurantapalvelut). Polttoaineen rikkipitoisuutta koskevat rajoitukset tiukentuvat Vähärikkisen polttoaineen käyttö aluksissa lisääntyy tiukentuvien vaatimusten takia. Vuonna 2005 voimaan tullut IMO MARPOL 73/78 yleissopimuksen liite VI rajoittaa polttoöljyjen rikkipitoisuuden maksimissaan 4,5 %:iin. Rikkivalvonta-alueilla (SECA = Sox Emission Control Area) rikkipitoisuus voi olla korkeintaan 1,5 %. Uudet vaatimukset astuivat voimaan Itämeren rikkivalvonta-alueella toukokuussa Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa vastaavat vaatimukset astuvat voimaan syyskuussa Vuoden 2010 jälkeen 1 Lisätietoa: 2 Lisätietoa: 3 Lisätietoa: 19

25 sisävesialusten ja satamissa yli kaksi tuntia viipyvien alusten osalta rikkiraja on 0,1 %. 6.2 Trendit Itämeren alueella ja Suomessa Itämeren liikenteen kehittymisnäkymät Itämeri on maailman nopeimmin kasvava merikuljetusten alue. Vuoteen 2020 mennessä alueen vienti ja kuljetusvolyymit kasvavat nykyisestä 50 %. Eniten kasvua tulee olemaan öljy- ja konttiliikenteessä. Kasvun taustalla on mm. Venäjän ja Itä-Euroopan talouksien ja kaupan kehittyminen. Liikenteen kasvu on lisännyt uusien toimijoiden kiinnostusta ja valtamerivarustamot ovat ilmestyneet omilla feeder-aluksillaan kilpailijoiksi Itämerelle. Itämeren satamien aluskäynneistä ¾ on hakurahtialusten käyntejä. (Baltic Maritime Outlook 2006). Kontti-, tankkeri- ja reefer-alusten osuus kasvaa Itämerellä, kun taas kuiva bulk -alusten ja muiden kuivalastialusten osuus laskee. Alueen liikenteeseen tulee myös lisää nopeita ropax-aluksia. (Baltic Maritime Outlook 2006). Venäjän konttiliikenne on voimakkaasti epätasapainoinen. Kontit palaavat Venäjältä tyhjinä Keski-Euroopan konttihubeihin, jolloin tämän paluusuunnan kuljetuksia tarjotaan erittäin halvalla. Edullinen hinta voi nostaa konttiliikenteen osuutta suhteessa roro- ja storo-kuljetuksiin. (Uudenmaan liitto Hangon satama, 2007). Lähimerenkulku 4 muodostaa merkittävän osan Itämeren meriliikenteestä. Lähimerenkulku onkin ainoa liikennemuoto, joka kasvaa samalla nopeudella tiekuljetusten kanssa (Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 2006). Lähimerenkululla on vahva EU:n tuki, koska sillä pyritään vähentämään ruuhkaisia ja saastuttavia maantiekuljetuksia. Kansainvälinen omistus lisääntyy Suomen varustamomarkkinoilla Kansainvälinen varustamokauppojen trendi on koskenut myös Suomen markkinoita (esimerkiksi Finnlines, Containerships, Team Lines). Suomalaisomisteisten vesiliikennettä harjoittavien yritysten osuus Suomessa rekisteröityjen, yli 5 miljoonan :n liikevaihdon yhtiöiden kokonaisliikevaihdosta on 52 % (Taulukko 4). Liikevaihtoluvuissa on 4 Lähimerenkululla tarkoitetaan merenkulkua Euroopan satamien välillä sekä Euroopan ja muihin maanosiin kuuluvien satamien välillä Mustallamerellä ja Välimerellä (European Shortsea Network, 2007). 20

26 mukana myös muun kuin varustamotoiminnan liikevaihtoa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2006 vesitse kuljetetun rahtiliikenteen liikevaihto Suomessa oli 970 miljoonaa. Vuonna 2005 alan liikevaihto Suomessa oli miljoonaa. (Viita, 2007). Taulukko 4. Suomessa rekisteröityjen vesiliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto vuonna 2006 ja omistus. Lähde: Largest Companies, Talouselämä ja muut internet-lehdet, yritysten internet-sivut. Yritys Liikevaihto (1 000 ) Pääomistajan kotipaikka Finnlines Oyj Italia Tallink Silja Oy Viro Viking Line Abp Suomi Neste Shipping Suomi Containerships Ltd Oy Islanti Rederiaktiebolaget Eckerö Suomi Birka Line Abp Suomi ESL Shipping Oy Suomi Rettig Group Oy Ab (Bore) Suomi Finnlink Oy, Ab Suomi Ångfartygs Aktiebolaget Alfa Suomi Loadmasters Ltd, Oy Suomi Rederi Ab Engship Suomi Saimaa Lines Maritime Ltd, Oy Suomi Crystal Pool Iso-Britannia Rederiaktiebolaget Hildegaard Suomi Transfennica Ab, Oy Alankomaat Alfons Håkans Oy Ab Suomi Victor Ek Ab, Oy Suomi Rederi Ab Lillgaard Suomi Team Lines Finland Oy Belgia Langh Ship Ab, Oy Suomi RG Line Oy Ab Suomi Meriaura Oy Suomi Minicarriers Ab Suomi Alexia-Shipping Ab, Oy Suomi Stella Corona Oy Ltd Suomi Sally Ab Suomi Trailer-Link Ab, Oy Suomi Suomeen rekisteröityjen varustamoyritysten talous ja investoinnit Suomessa rekisteröityjen varustamoyritysten taloustietoja on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). Yritysten varsinaisen liiketoiminnan tulosta kuvaava liiketulos suhteutettuna liikevaihtoon on yrityksillä pääosin tyydyttävällä tai hyvällä tasolla. 21

27 Taulukko 5. Suomessa rekisteröityjen varustamoyritysten taloustietoja Lähde: Talouselämä (2007). Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihdon muutos, % Liiketulos, milj. euroa Liiketulos/ Nettotulos, liikevaihto, % milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuu saste, % Gearing, % Henkilöstö Investoinnit, milj. euroa Varustamo Finnlines Viking Line Neste Shipping Tallink-Silja tk 8 kk Containerships Group tk 10 kk Eckerö Rederi Birka Line ESL Shipping Rettig Bore, pro forma Engship Rederi Bror Husell Chartering Ångfartygs Alfa Hildegaard Rederi Crystal Pool Transfennica Puolet Suomessa toimivista varustamoista aikoo kasvattaa investointejaan seuraavan 2 vuoden aikana. MKK:n (2007) tekemän varustamobarometrin mukaan varustamot näkevät merkittävimpinä kasvun esteinään merihenkilöstön saatavuusongelmat, polttoaineen hinnan nousun, kapasiteetin tai kaluston rajallisuuden, kilpailun lisääntymisen ja Suomen lipun alla purjehtivien alusten palkkakustannustaso. Suomalaisten alusten osuus vähenee ulkomaankuljetuksissa Suomalaisten alusten osuus Suomen ulkomaan kuljetuksista on laskenut selvästi. Tällä on negatiivinen vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. 90-luvun alkua lukuun ottamatta suomalaisten alusten osuus ulkomaan tuonnissa oli noin 50 % luvulla osuus on laskenut vähitellen alle 40 %:iin. Viennissä suomalaisten alusten osuus on vaihdellut enemmän luvun alusta lähtien suomalaisten alusten osuus on ollut viennissä noin 30 %. Viime vuosina suomalaisten alusten osuus on laskenut alle 20 %:iin. (Merenkulkulaitos, 2007d). Alusten koko kasvaa myös Itämerellä ja Suomen liikenteessä Itämerellä yli bruttovetoisuuden aluskoot ovat harvinaisia ja koskevat lähinnä tankkeri-, kuiva bulk ja roro-aluksia. Keskimääräinen aluskoko ja jäävahvisteisten alusten osuus kasvavat Itämerellä lähinnä öljykuljetusten kasvun takia. Matalan syväyksen takia Itämerellä alukset kasvavat enemmän leveydessä ja pituudessa, mikä aiheuttaa uusia vaatimuksia väylille, satamanostureille ja satamien mitoitukselle luvun vaihteen jälkeen Suomen liikenteessä merkittävintä kasvua on ollut matkustaja-alusten, irtolastialusten ja säiliöalusten 22

28 keskimääräisessä koossa (Kuvio 2). (Baltic Maritime Outlook 2006, Merenkulkulaitos 2007b) Matkustaja-alukset Ro-ro-matkustaja-alukset Ro-ro-lastialukset Irtolastialukset Muut kuivalastialukset Säiliöalukset Muut alukset Yhteensä Kuvio 2. Suomeen saapuneiden ulkomaanliikenteen alusten keskimääräisen nettovetoisuuden kehitys. Lähde: Merenkulkulaitos, 2007b. Itämeren ympäristönsuojeluun kiinnitetään paljon huomiota Meriliikenteen ympäristövaatimukset tiukentuvat kansainvälisesti, mutta herkällä Itämeren alueella asiaan halutaan kiinnittää vielä tarkemmin huomiota. Suomi on esittänyt Itämeren suojelukomissiolle HELCOMille alusten päästörajojen tiukentamista ja käymäläjätevesien laskemisen sisällyttämistä HELCOMin Itämeren suojeluohjelmaan (Baltic Sea Action Plan). 6.3 Vaikutukset Merenkulkulaitoksen kannalta Varustamotoiminnan trendit merkitsevät Merenkulkulaitoksen kannalta mm. seuraavaa: Suomen merikuljetusten volyymin kasvu lisää Merenkulkulaitoksen palveluiden kysyntää. Kuljetusten rakenteen ja muiden ominaisuuksien muutokset vaikuttavat palvelutarpeiden sisältöön. 23

29 Kuljetusketjujen nopeutuessa myös alusliikenteen viranomaispalveluiden odotetaan toimivan nopeasti ja luotettavasti. Liikenneinfrastruktuurin toimivuudelle asetetaan tiukempia vaatimuksia. Nopeutuvat kuljetusvirrat ovat yleensä myös aikataulutettuja ja säännöllisiä, joten palveluiden tarve on paremmin ennakoitavissa. Uusien ja uudenlaisten toimijoiden määrä merikuljetusmarkkinoilla kasvaa. Tästä voi syntyä myös aivan uudenlaisia alusliikenteen palvelutarpeita. Alusten koon kasvu vaikuttaa väylien mitoitustarpeisiin ja meriturvallisuuteen. Turvallisuuskysymysten merkitystä kasvattaa paitsi Suomen myös koko Suomenlahden liikenteen kasvu. 24

30 7. Satamien kehitysnäkymät 7.1 Kansainväliset trendit Satamien kasvavat investointipaineet Suuryksikköliikenteen voimakas kehittyminen ja aluskoon kasvu aiheuttavat satamissa investointipaineita (uudenlaiset lastinkäsittelylaitteet sekä suuremmille aluksille sopivat laitteet, laiturit, taustakentät ja satama-altaat). Nämä paineet heikentävät pienten satamien kilpailukykyä ja sataman määrän odotetaankin vähenevän. Varustamot puolestaan saattavat kasvattaa rooliaan satamatoiminnassa, jolloin ne varmistavat satamien toimivuuden yleistyville isoille aluksille. (Lloyds Register Fairplay et al., 2007). Pohjoisen Euroopan satamien terminaalikapasiteetti ei kasva yhtä paljon kuin konttiliikenne. Liikenteen kasvu on noin 7 % vuosittain, kun terminaalikapasiteetin kasvu on vain 5,4 % vuosittain. Tämä lisää eurooppalaisten jälleenlaivaussatamien kuten Hampurin ruuhkautumista. (Lloyd s Register Fairplay et al., 2007). Satamat osana intermodaaleja kuljetusketjuja EU tukee vahvasti intermodaalisten kuljetusketjujen, lähimerenkulun ja merten moottoriteiden kehittämistä. Nämä kaikki ovat tärkeitä keinoja kehittää satamia kuljetusketjujen solmukohtina. Solmukohdat ovat usein kuljetusketjujen heikoimpia lenkkejä, joten niiden kehittäminen vaikuttaa merkittävästi koko ketjun toimivuuteen. Satamien välinen kilpailu lisää yhteistyötä ja erikoistumista Satamien ja satamaryhmien välinen yhteistyö lisääntyy, jotta asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman toimiva ja kattava merikuljetusketju. Yhteistyötä tiivistetään ns. hub-and-spoke -satamien eli keskus- ja syöttöliikenteen satamien välillä. Suurimpien alusten liikenne painottuu yhä enemmän merkittäviin hub-satamiin, joiden tie-, rautatie- ja rannikkoliikenneyhteyksien tulee olla toimivia ja palvella koko kuljetusketjun kilpailukykyä. Erityisesti satamien rautatieyhteyksissä on paljon kehitettävää. (Deloitte, 2005). Kova kilpailu ja suuryksikköliikenteen vaatimat investoinnit lisäävät Euroopan satamien erikoistumista tiettyihin liikennemuotoihin ja tavaralajeihin. Euroopan jälleenlaivaussatamat erikoistuvat myös yhä 25

31 vahvemmin joko Aasian kuljetuksiin tai Euroopan sisäiseen ja Pohjois- Amerikan kuljetuksiin. Aasian kuljetuksissa käytetään isoimpia aluksia, mikä asettaa vaatimuksia sataman fyysisille puitteille. (Lloyds Register Fairplay et al., 2007). Itämeren merikuljetusreitti kilpailee maakuljetuskorridorien kanssa Itämeren merikuljetusreitti kilpailee tulevaisuudessa yhä enemmän kehittyvien keskisen Euroopan maakuljetuskorridorien kanssa. Keski- Euroopasta Venäjälle ja Aasiaan ulottuvien maakuljetuskorridorien nykyisinä ongelmina ovat mm. hitaat rajanylitykset ja heikkotasoiset raideliikenneyhteydet. Myös kilpailu Itämeren merikuljetusreittien välillä kasvaa johtuen mm. Baltian edullisista kuljetusreiteistä sekä Venäjän Suomenlahden satamahankkeista. Kilpailua käydään varsinkin Venäjän transitokuljetuksista. Venäjän kaupan kasvun ennustetaan kuitenkin jatkuvan vahvana ja painottuvan yhä enemmän arvotavaraan. Näin ollen myös Suomen reitille riittää kuljetettavaa, vaikka sen suhteellinen markkinaosuus laskeekin. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2005). Euroopan ja Aasian välisten kuljetusten kuljetusmuotoon vaikuttaa myös Trans-Siperian rata. Ratayhteys on selkeästi merikuljetusyhteyttä nopeampi, mutta radan liikennetariffien nostaminen vuonna 2006 vähensi liikennevolyymeja merkittävästi. Hintojen laskeminen on palauttanut liikennettä radalle hitaasti. (Kouvolan Sanomat, 2007). Euroopan komission aloitepaketti merenkulun kehittämiseksi Euroopan komissio on julkaissut syksyn 2007 aikana useita merenkulun kehittämiseen liittyviä asiakirjoja. Ehdotus yhdennetyksi meripolitiikaksi EU:lle sisältää laajan toimintasuunnitelman, joka liittyy mm. meriliikenteeseen, merialan yritysten kilpailukykyyn ja meriympäristön suojeluun. Lähivuosien toimenpiteisiin sisältyvät mm. esteetön eurooppalainen meriliikennealue ja Euroopan meriklusteriverkoston edistäminen. Komission hiljattain julkaisema aloitepaketti sisältää satamapolitiikkaa, logistiikkaa ja rautateiden tavaraliikenneverkkoa koskevia ehdotuksia sekä yhteistä eurooppalaista meriliikennealuetta ja merten moottoriteitä koskevat asiakirjat: Merten moottoritiet: Report on the Motorways of the Sea - State of play and consultation 26

32 Meriliikennealue: Consultation on a European maritime transport space without barriers reinforcing the internal market for intra- European maritime transport Komission tiedonanto satamapolitiikasta: Communication on a European Ports Policy 7.2 Trendit Suomessa Transitoliikenne kiihdyttää Suomen konttiliikenteen kasvua Suuryksikköliikenteen kasvu on ollut merkittävää myös Suomessa. Roro-liikenteen kasvu on ollut vuodesta 1993 lähtien noin 8 % vuodessa. Konttiliikenne on puolestaan kasvanut vuodesta 1993 keskimäärin 10 %. Konttiliikenne onkin Suomen merikuljetusliikenteen voimakkaimmin kasvava segmentti. Kasvua on viime vuosina kiihdyttänyt transitoliikenteen kasvu. Konttiliikenne on Suomen satamissa hyvin keskittynyt. Neljän suurimman konttisataman osuus koko maan liikenteestä on 90 %. Suuryksikköliikenne vaatii korkeat frekvenssit, mikä puolestaan vaatii monelta satamalta nykyisten liikennevolyymien kasvattamista. (Uudenmaan liitto Hangon satamat, 2007). Satamien markkinasegmentit Suomen satamat voidaan jakaa tavararyhmä- ja lastinkäsittelytyypin mukaan seuraaviin segmentteihin: Kappaletavarasatamat (esim. Helsinki, Turku, Kotka) Öljy- ja öljytuotesatamat (esim. Sköldvik, Naantali) Metsäteollisuussatamat (esim. Rauma, Kotka, Hamina, Hanko) Metalliteollisuuden satamat (esim. Raahe, Kokkola, Koverhar) Kivihiili- ja koksisatamat (esim. Pori, Raahe) Kemikaalisatamat (esim. Hamina, Oulu) Raakamineraalisatamat (esim. Raahe, Rauma) Konttisatamat (esim. Kotka, Helsinki, Rauma, Hamina) Kuorma-auto- ja perävaunusatamat (esim. Helsinki, Naantali, Turku, Hanko) Transitosatamat (esim. Kokkola, Kotka, Hamina, Hanko) Kotimaanliikenteen satamat (esim. Sköldvik, Naantali, Pori, Parainen) Merkittävällä osalla satamia on useita tärkeitä tavaralajeja, jolloin ne eivät keskity vain muutamaan tavaralajiin. 27

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Helsinki 2009 ISBN 978-951-49-2154-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

RIKKISÄÄNTELY JA UUDET POLTTOAINEET

RIKKISÄÄNTELY JA UUDET POLTTOAINEET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON BRAHEA-KESKUS PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES BRAHEA CENTRE AT THE UNIVERSITY OF TURKU B 202 2015 RIKKISÄÄNTELY

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN- NEYHTEYDET

3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN- NEYHTEYDET 21 3 EU:N, VENÄJÄN JA KAUKOIDÄN VÄLISET KULJETUKSET JA LIIKEN- NEYHTEYDET 3.1 Aluemaantieteellinen näkökulma Euraasian luonnonvarat ovat keskittyneet alueen keskiosiin. Asutus ja tuotanto ovat puolestaan

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 18.4.212 No 127 Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Julkaisuja 17/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 Työryhmäraportti v 1.0 28.01.2008

LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 Työryhmäraportti v 1.0 28.01.2008 Puolustusvoimat LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 Työryhmäraportti v 1.0 28.01.2008 Työryhmäraportti 1 (35) Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf)

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu ja taitto: Proinno Design Oy, Sodankylä Paino: Litoset

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten

Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten A 11/2006 Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten yleistyessä Tommi Mäkelä Jarkko Rantala Heikki Liimatainen Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 11/2006 Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet

Lisätiedot

Suomen meriliikennestrategia 2014 2022

Suomen meriliikennestrategia 2014 2022 Suomen meriliikennestrategia 2014 2022 Julkaisuja 9/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RISTO KARINEN EERO SALMINEN JUKKA RÄSÄNEN VESA SALMINEN

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RISTO KARINEN EERO SALMINEN JUKKA RÄSÄNEN VESA SALMINEN 50 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RISTO KARINEN EERO SALMINEN JUKKA RÄSÄNEN VESA SALMINEN Toimintaympäristökatsaus Risto Karinen, Eero Salminen, Jukka Räsänen, Vesa Salminen Toimintaympäristökatsaus

Lisätiedot

ESIPUHE. Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002.

ESIPUHE. Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002. 6XRPHQPHUHQNXOXQVWUDWHJLD (KGRWXV± ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö päätti joulukuussa 2001 käynnistää erityisen Suomen merenkulun strategiaa koskevan projektin. Työn tarkoituksena oli mm. luoda

Lisätiedot

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry Kuljetukset ja ympäristö 2013 Esipuhe Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimia käsitellään tällä hetkellä kolmella eri taholla: IMO:ssa, YK:n ilmastoneuvotteluissa ja EU:ssa. Suomen Varustamot

Lisätiedot

KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS 6/2013. NECL II -hankkeen osaselvitys 3.4. MIDNORDIC TRANSPORT STUDY NECL II Project Report 3.4

KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS 6/2013. NECL II -hankkeen osaselvitys 3.4. MIDNORDIC TRANSPORT STUDY NECL II Project Report 3.4 KESKIPOHJOLAN KULJETUSSELVITYS 6/2013 NECL II -hankkeen osaselvitys 3.4 MIDNORDIC TRANSPORT STUDY NECL II Project Report 3.4 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot