POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Maakunnan yhteistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007. Maakunnan yhteistyöryhmä 11.4.2007."

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007 Maakunnan yhteistyöryhmä

2 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE Euroopan unionin kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Itä-Suomen EAKR:n toimenpideohjelma ja Manner- Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osio ovat Pohjois-Karjalan uuden maakuntaohjelman POKAT 2010 toteuttamisen eräitä tärkeimpiä työkaluja. Niitä täydentävät Euroopan maaseuturahaston ja Euroopan kalatalousrahaston ohjelmat. Tällä ohjelmakaudella viimeksi mainitut eivät ole enää entiseen malliin nk. rakennerahasto-ohjelmia, joten niitä ohjaa oma lainsäädäntönsä. Maakuntaohjelma POKAT 2010 ja EU:n rakennerahasto-ohjelmat laadittiin vuoden 2006 aikana samanaikaisesti, joten niiden keskinäinen yhteensovittaminen saatiin toimimaan hyvin. Maakuntaohjelman toteuttamisella pyritään Pohjois-Karjalasta luomaan kehittyvä ja vetovoimainen rajamaakunta, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan ja tasavertaisen elämän perusedellytykset sekä elinkeinoelämälle kilpailukykyisen toimintaympäristön. POKAT 2010 kokoaa yhteen maakunnan aluekehityksen kannalta tärkeimmät strategiset linjaukset ja kehittämisen painopisteet. Pohjois-Karjalan toimintaympäristön kehittämisen vetonauloina ovat koulutusjärjestelmä ja osaamisrakenteet, saavutettavuuteen liittyvä infrastruktuuri, kilpailukykyinen palvelujärjestelmä, hyvä ympäristö sekä kansainvälisyys. Tuotannollisen kehittämisen painopisteitä ovat maakunnan luontaisiin vahvuuksiin sekä erityisosaamiseen pohjautuvat tietyt tuotannolliset klusterit: metsä- ja puu-, muovi- ja metalli-, kivi- ja mineraali-, sekä elintarvikeklusterit. Lisäksi on valikoitunut aloja, joilla oletetaan olevan kehityspotentiaalia. Näitä ovat ICT, kulttuurija hyvinvointituotanto sekä matkailu. Kaikkia klustereita yhdistävinä toimintatapoina ovat yrittäjyys, kansainvälisyys, kestävä kehitys ja kumppanuus. Uusia mahdollisuuksia odotetaan löytyvän eri klustereiden yhteistoiminnasta ja rajapinnoista, kuten metsä-, bioenergia-, turvallisuus-, nano- tai materiaaliteknologiasta ja tuotekehityksestä yleisemminkin. Edellä mainittuja painopisteitä pyritään osaltaan toteuttamaan käsillä olevan maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) puitteissa. Jatkossa maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään rakennerahastolain 21 :n nojalla vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä samanaikaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) käsittelyn kanssa. 2

3 ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen Toimintalinjan tavoitteet: - Elinkeinopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen - Innovatiivisten, elinkelpoisten ja kasvukykyisten yritysten syntyminen - Teollisten ja palvelualan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen - Yritysten kasvumahdollisuuksien turvaaminen - Yritysten innovaatiotoiminnan lisääminen ja innovatiivisten liiketoimintojen kehittäminen - Yritysten innovaatioprosessien tehostaminen - Markkinaehtoisten yrityspalveluiden ja palveluyrittäjyyden lisääminen - Uusien markkinalähtöisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaaminen - Kestävän kehityksen huomioon ottaminen yritystoiminnassa - Tuottavuuden kohottaminen - Vientikaupan kehittäminen Ohjelmatoimenpiteillä saavutettavat yritystoiminnan kehittämisen määrälliset tavoitteet suhteutettuna Pohjois-Karjalaan: Ohjelma-asiakirja Vuosi 2007 Uudet työpaikat (htv) miehet 274 naiset 176 yhteensä 450 Uudet yritykset miesyritykset 43 naisyritykset 21 yhteensä 64 Yritysten T&K-hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 32 Uudet T&K-työpaikat (htv) 18 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 20 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 11 Lisäksi yritysten liikevaihdon kasvu tuetuissa yrityksissä ja niiden viennin osuus ovat seurattavia indikaattoreita. Painopisteet Yritystoiminnan edistämiseksi toimintalinjalla tuetaan erityisesti yrittäjyyttä, uusien yritysten luomista sekä kasvukykyisiä ja kehittyviä yrityksiä. Yrityskannan vahvistaminen ja yritystoiminnan dynamiikan turvaaminen edellyttävät uusien yritysten perustamista, siihen liittyvän toimintajärjestelmän vahvistamista ja prosessien aktivointia. Yrityksille suunnatut kehittämistoimenpiteet kohdistetaan erityisesti innovatiivista osaamista edustaviin ja/tai kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin ja yritysryppäisiin niiden kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin. Pk-yritysten kehittämisen ohella avainaloille pyritään saamaan suuria veturiyrityksiä, jotka vauhdittavat teknologian siirtoa ja yhteistyöverkostojen luomista pk-yrityksiin. Suurilla yrityksillä on merkittävä rooli innovaatiojärjestelmissä tiedon ja osaamisen kehittäjinä ja hyödyntäjinä, pk-yritysten asiakkaina ja partnereina, erikoistuneiden palveluiden tarvitsijoina sekä mahdollisena kanavana pk-yrityksille kansainvälistymisessä. Tuettava toiminta - Edistetään yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista - Kehitetään kasvuhakuisten yritysten kilpailukykyä Rahoittavat viranomaiset: Toimintalinjan rahoitus kanavoituu pohjoiskarjalaisille yrityksille kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan kolmen toimijan kautta: Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto), Tekes ja Finnvera Oyj. TE-keskus (yritysosasto) myöntää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa tarkoitettua tukea laadullisesti korkeatasoisiin aineettomiin ja aineellisiin hankkeisiin tavoitteena erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen. Yritysten kilpailukykyä kehitetään tukemalla yritysten tuotannollista pääomaa lisääviä ja uudistavia investointeja sekä täydentämällä markkinaehtoista rahoitusta ja poistamalla markkinapuutteita. Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät 3

4 myös tuki yritysten kehittämishankkeisiin (esim. kansainvälistymiseen, vienninedistämiseen, liiketoimintaosaamisen parantamiseen) sekä innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Lisäksi varaudutaan tukeman yritysten (ml. kuntien omistaminen yhtiöiden) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia energiahankkeita. Tekesin tavoitteena on kohdistaa rahoitusta erityisesti yritysten osaamista ja kilpailukykyä kehittäviin vaikuttavuudeltaan merkittäviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahoituksen painopisteenä ovat Itä-Suomen Innovaatiostrategian mukaisen merkittävän kasvupotentiaalin omaavat yrityshankkeet, joissa kehitetään osaamista liittyen liiketoimintaosaamiseen, kansainvälistymiseen, innovatiivisiin uusiin tuotteisiin, palveluliiketoimintaan ja verkottumiseen. Painopisteenä suuryritysten osalta ovat hankkeet, joissa keskitytään haastaviin, laajasti verkottuneisiin ja merkittävää tutkimus- ja pk-alihankintaa omaaviin projekteihin. Finnvera Oyj myöntää EAKR-rahoitusta yritysten kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja tuottavuutta edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää myös ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien käyttöönottoon. Lisäksi EAKR-rahoituksen avulla luodaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, edistetään yrittäjyyttä ja mahdollistetaan liiketoimintasiirrot. Finnvera Oyj:n rahoitusinstrumentteina ovat lainat, takaukset sekä pääomasijoitukset. Lainoista käytössä ovat investointi- ja käyttöpääomalaina, naisyrittäjälaina, pienlaina, ympäristölaina ja yrittäjälaina. Finnvera Oyj välittää EAKR-tukea lainojen korkoon sidottuna korkotukena ja takausten provisioon sidottuna provisiotukena. Oman pääoman ehtoisia EAKR-tukea sisältäviä sijoituksia alueen pk-yrityksiin tai alueellisiin pääomarahastoihin tekevät Finnvera Oyj:n pääomasijoitustoimintaa harjoittavat tytäryritykset. Tuen suuntaamisessa tullaan erityisesti huomioimaan aloittamisvaiheessa olevien, kasvuhakuisten sekä uusia kehittyviä aloja edustavien pk-yritysten kilpailukyvyn parantuminen. Lisäksi pk-yritysten osaamisen ja verkottumisen lisääntymistä ja uuden teknologian käyttöönottoa pk-yritysten toiminnassa tullaan tukemaan. Rahoitus toimintalinjalla 1: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä KTM (TE-keskus/yritysosasto, Tekes, Finnvera Oyj) Yhteensä

5 Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Toimintalinjan tavoitteet: - Dynaamisten, kansainvälisesti kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja -verkostojen kehittäminen - Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen tutkimuksen ja teknologiakehityksen avainaloille - Liiketoimintaverkostojen vahvistaminen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentaminen - Kansainvälisesti toimivien koti- tai ulkomaisten veturi/ankkuriyritysten ja muiden merkittävien toimijoiden sijoittuminen alueelle - Tutkimus- ja oppilaitosten t&k -toiminnan ja yhteistyön lisääminen - Yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen Toimintalinjan määrälliset tavoitteet Pohjois-Karjalaan suhteutettuna: Ohjelma-asiakirja Vuosi 2007 Uudet työpaikat (htv) miehet 14 naiset 10 yhteensä 24 Uudet yritykset miesyritykset 3 naisyritykset 3 yhteensä 6 T&K-hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 59 Uudet T&K-työpaikat (htv) 10 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 15 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 15 Tuettava toiminta Toimintaympäristöä, verkostoitumista sekä innovaatio- ja osaamisrakenteita tuetaan - vahvistamalla teknologian ja osaamisen siirtoa ja tuotekehityspalveluja - edistämällä innovaatiotoimijoiden yhteistyötä, yhteistyömalleja ja kansainvälistymistä - vahvistamalla julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä kansainvälistymisessä ja markkinoinnissa - luomalla edellytykset kansainvälisten yritysten toimintojen sijoittumiselle - luomalla ja vahvistamalla innovaatioympäristöjä ja osaamiskeskittymiä, joissa innovaatiot kehittyvät ideasta kaupallisiin tuotteisiin ja palveluihin, sekä edistämällä jo luotujen ympäristöjen käyttöä. - kehittämällä tutkimustulosten kaupallistamiseen erikoistuneita innovaatiopalveluja - kehittämällä osaamis- ja kulttuurirakenteita - edistämällä elinkeinotoiminnan monipuolistamisen kannalta välttämättömiä toimitilaratkaisuja ja yrityshautomotoimintaa - kehittämällä uusia verkostomaisia toimintatapoja sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Rahoittavat viranomaiset: Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toimijoista toimeenpanon vastuuviranomaisina toimintalinjalla 2 ovat Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto) ja Tekes. Tekesin tavoitteena on osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä tukialueiden pitkän aikavälin osaamisrakenteiden kehittäminen. Rahoitusta kohdennetaan Itä-Suomen Innovaatiostrategian mukaisten kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien ja kilpailukykyisten dynaamisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen luomiseen. Tällaisia merkittäviä osaamisalueita ovat mm. fotoniikkaan ja materiaaliosaamiseen liittyvät osaamisalueet. TE-keskus (yritysosasto) kehittää toimintalinjan hankkeilla Pohjois-Karjalan yritysten toimintaympäristöä. Tuki toimintaympäristön kehittämiseen luo edellytyksiä sekä neuvonta- ja tukipalveluja yrityksille. Tuen avulla voidaan kehittää innovaatiopotentiaalia, osaamista ja verkostoja sekä avaintoimialoja. Toimintaympäristön kehittämisavustusta suunnataan yrityksille tarpeellisten palvelujen kehittämishankkeisiin, verkostoitumishankkeisiin, yritystoiminnan edistämistä tukeviin selvityksiin sekä muihin yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan hankkeita, joissa kunta tai kunnan kokonaan tai osittain 5

6 omistama kiinteistöyhtiö rakentaa toimitiloja pienille tai keskisuurille yrityksille elinkeinotoiminnan monipuolistamisen kannalta välttämättömiin tarpeisiin. TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjalla hankkeita seuraaviin painopisteisiin: - Yritysten tarpeista lähtevien ja maakunnan kärkiosaamisaloihin liittyvien osaamiskeskittymien kehittäminen - Uusien yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen julkisen, yritys- ja kansalaissektorin yhteistyöhön - Työvoiman osaamista parantavien rakenteiden, uusien verkostomaisten toimintatapojen sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Osaamis- ja innovaatiojärjestelmän kehittämisen painopisteet perustuvat alueen keskeisiin osaamisaloihin. Järjestelmän kehittämisessä huomio kiinnitetään koko alueellisen innovaatioverkoston (tutkimuslaitokset, oppilaitokset, julkishallinto ja yritykset) toiminnan ja sen rakenteiden kehittämiseen, keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Innovaatioverkoston osaamisen ja toiminnan tulee tukea yritysten ja muun elinkeinoelämän tuotekehityksen ja tuotteistamisen kaikkia vaiheita suunnittelusta markkinointiin. Soveltavaa tutkimusta pyritään ohjaamaan tukemaan muuta innovaatiotoimintaa ja kasvuyrittäjyyttä. - Investoinnit ja kehittämistoimet kohdistuvat koulutus- ja tutkimuslaitosten osaamisrakenteiden ja teknologian siirtomekanismien kehittämiseen työelämän tarpeiden näkökulmasta. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä toisen asteen oppilaitosten rakenteellista kehittämistä sekä laboratorioiden yhteiskäyttöä maakunnan painopistealueilla yritystoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan laboratorioita pyritään hyödyntämään palveluja kaupallistamalla ja soveltamalla laboratorioiden käyttöön liiketoimintaosaamista. - Tuetaan toisen asteen koulutuksen mikro- ja pk-yritystoimintaa palvelevien oppimisympäristöjen rakentamista. - T&K-ympäristöjen hyödyntämistä tuetaan myös ESR-toimenpitein. EAKR:n investoinnit kytketään mahdollisuuksien mukaan ESR-toimintalinjaan 3 sisällön yhteensovittamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja ovat EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisia. Rahoitusta ohjataan erityisesti kuntien, kuntien elinkeinoyhtiöiden sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden seudullisiin, maakunnallisiin ja useamman maakunnan yhteishankkeisiin. Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joilla: - tuetaan elinkeinojen kehittämistä ja osaamisrakenteiden vahvistamista maakunnallisilla painopistealueilla - edistetään maakunnallisten painopistealueiden välistä vuorovaikutusta (ns. rajapinnat) - tuetaan kasvuohjelmia, vahvistetaan kansainvälisen toiminnan rakenteita sekä parannetaan maakuntakuvaa. Rahoitus toimintalinjalla 2: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä KTM (TE-keskus/yritysos., Tekes) TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Yhteensä

7 Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Toimintalinjan tavoitteet: - Itä-Suomen saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien parantaminen - Liikenneyhteyksien ja logististen järjestelmien toimivuuden parantaminen - Tietoyhteiskunta- ja viestintäpalvelujen esteetön ja tasa-arvoinen saatavuus - Itä-Suomen palvelurakenteen kehittäminen huomioiden harva asutus, pitkät etäisyydet ja väestön ikääntymisen aiheuttamat erityisvaatimukset - Hyvä ympäristö Toimintalinjan määrälliset tavoitteet: Ohjelma-asiakirja Hyvinvointipalveluhankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 8 Alueen vetovoimahankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 10 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 35 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 5 Tuettava toiminta - Saavutettavuuden parantaminen - Alueiden vetovoimaisuuden parantaminen - Uusiutuvan energian käytön lisääminen - Erillisosio: Kokeilutoimet palvelujärjestelmien kehittämiseksi Palvelujärjestelmiä kehitetään mm. tietoyhteiskunnan keinoin luomalla uusia palvelusisältöjä ja palvelujen järjestämis-, tuottamis- ja jakelutapoja sekä edistämällä niiden käyttöönottamista. Kehittämisessä otetaan huomioon koko palveluketjun logistiikka. Hankkeiden tulee vastata Itä-Suomelle tyypillisten saavutettavuusongelmien tai väestön ikääntymisen haasteisiin. Ne voivat toimia pilotteina ja niiden avulla voidaan ottaa käyttöön uusia menetelmiä Itä-Suomessa. Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen rahoitus kohdistuu mm. - korkeatasoisen ympäristöteknologian käyttöönottoon, vesihuollon tehostamiseen, jätehuollon kehittämiseen sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. Ympäristöhankkeiden tavoitteena on ehkäistä ympäristöriskejä, vähentää ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvia paineita, parantaa asukkaiden elämänlaatua ja työllisyyttä sekä edistää alueen kilpailukykyä ja talouskasvua EU:n kestävän kehityksen strategian mukaisesti. - Pohjois-Karjalan luonnon- ja kulttuuriympäristön ja arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen. Toteuttamalla suojeluohjelmat, hoitamalla elinympäristöä ja palauttamalla jo muutettuja elinympäristöjä takaisin luonnontilaan huolehditaan alueelle ominaisten luontotyyppien ja eliölajien suojelusta. Samalla luodaan edellytyksiä mm. luontomatkailun kehittämiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) LVM:n hallinnonalan rahoitus kohdistetaan Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirille ja Ratahallintokeskukselle. Toimenpiteillä tuetaan koko liikennejärjestelmän kehittämistä ja niillä on konkreettinen kytkentä elinkeinoelämän hankkeisiin ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. Toimenpiteillä luodaan alueen elinkeinoelämälle kestävää ja pysyvää kilpailuetua. Toimenpiteet kohdistuvat maakunnan saavutettavuuden parantamiseen, teollisuuden logistiikka- ja kuljetuskustannusten alentamiseen, elinkeinoelämän sijoittumisen edellyttämän maankäytön kehityksen tukemiseen sekä matkailuelinkeinon toimintaympäristön kehittämiseen. Pohjois- Karjalassa laaditaan koko ohjelmakauden kestävä toimintasuunnitelma, joka sisältää mm. teollisuusalueiden liikenneyhteyksien kehittämistä ja Karjalan radan nopeustason nostamisen edellyttämiä toimia. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja ovat EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisia. Rahoitusta ohjataan erityisesti kuntien, kuntien elinkeinoyhtiöiden, muiden kehittäjäorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden seudullisiin, maakunnallisiin ja useamman maakunnan yhteishankkeisiin. Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joilla: - kehitetään tietoyhteiskunnan fyysisiä rakenteita (ml. maaseudun laajakaistat) ja sisältöjä - edistetään bioenergian käyttöönottoa ja tuetaan siihen liittyviä toimintarakenteita 7

8 - kehitetään hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyviä rakenteita ja toimintamalleja sekä varaudutaan ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjalla hankkeita painopisteinä - Monipuolisten, elinkeinoja tukevien palvelujen, matkailun ja kulttuurikohteiden kehittäminen - Palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen - Maakunnan raaka-ainevarojen käytön lisäämistä tukevat infrastruktuuri-investoinnit Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja palvelurakenteeseen kohdistuu suuria muutospaineita harvaanasutun alueen palvelujen saatavuuden, ikääntymisestä johtuvan kysynnän kasvun, työvoiman riittävyyden ja kustannusten osalta. Hanketoiminnalla: - edistetään Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluinnovaatioita, jotka liittyvät palvelurakenteiden uudistamiseen - kehitetään esteettömiä palveluja - kehitetään helppokäyttöisiä palvelusisältöjä ja sovelluksia hyödyntäen tietoyhteiskunnan keinoja (etälääketiede, sähköiset apuvälineet ja laitteet ja asiakaslähtöiset tietojärjestelmät) - kehitetään kotihoidon palvelukokonaisuuksia Rahoitus toimintalinjalla 3: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä Pohjois-Karjalan ympäristökeskus LVM:n hallinnonala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

9 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSI: 2007 OHJELMA: Itä-Suomi MAAKUNTA: Pohjois-Karjala Miljoonaa euroa RAHASTO: EAKR HALLINNONALA SM OPM MMM LVM KTM STM TM YM YHTEENSÄ Ohjelmareservi Kulmaluku TOIMINTALINJA TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 10,816 0,000 0,000 0,000 0,000 10,816 EAKR 6,588 6,588 6,588 VALTIO 4,228 4,228 4,228 Kuntarahoitus 0,000 0,000 Muu julkinen 0,000 TL 2 2,059 1,144 0,000 0,000 5,492 0,000 0,431 0,000 0,000 9,126 EAKR 1,216 0,676 3,244 0,254 5,390 5,390 VALTIO 0,584 0,324 1,556 0,122 2,587 2,587 Kuntarahoitus 0,259 0,144 0,692 0,054 1,150 Muu julkinen 0,000 TL 3 1,720 0,000 0,000 1,000 0,000 0,223 1,116 1,228 0,000 5,288 EAKR 1,070 0,669 0,143 0,714 0,785 3,381 3,381 VALTIO 0,367 0,331 0,057 0,286 0,315 1,356 1,356 Kuntarahoitus 0,283 0,000 0,023 0,116 0,128 0,550 Muu julkinen 0,000 YHTEENSÄ 3,780 1,144 0,000 1,000 16,308 0,223 1,547 1,228 0,000 25,230 EAKR 2,287 0,676 0,000 0,669 9,832 0,143 0,968 0,785 0,000 15,359 VALTIO 0,950 0,324 0,000 0,331 5,785 0,057 0,408 0,315 0,000 8,171 Kuntarahoitus 0,543 0,144 0,000 0,000 0,692 0,023 0,170 0,128 0,000 1,700 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9

10 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA, ITÄ-SUOMEN OSIO Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Tavoitteena on luoda kehityskykyisiä, jaksavia ja muuntuvia työorganisaatioita ja yritystoimintaa, joissa on kasvualustaa myös uusien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden syntymiselle sekä osaamisverkostoille. Tavoitteena on turvata työllisyys ja osaamisen kehittäminen koko Pohjois-Karjalassa huolimatta harvan asutuksen aiheuttamista ongelmista. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työyhteisöjen joustavuuden ja muutosvalmiuden lisääminen. Monimuotoistuvat työyhteisöt sekä työhyvinvoinnin turvaaminen. - Pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen yrityksissä. - Yrittäjyyden edistäminen, alkavien yritysten tukeminen ja erityisryhmien yrittäjyyden tukeminen. Kohderyhmät: - työorganisaatioiden ja yritysten henkilöstö ja johto - yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, erityisesti naisyrittäjät - toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat yrittäjyyshankkeissa - koulutus-, tutkimus- ja työvoimapalvelujen henkilöstö - kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö - työttömät, työttömyysuhan alaiset Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Työssä olevien osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi sekä työurien pidentämisen edistäminen, erityisesti mikro- ja pienyritysten tarpeet ja harvaan asutun alueen piirteet huomioiden. Työnantajaosaamisen kehittäminen mikro- ja pienyrityksissä. - Yrittäjyyden edistäminen, yrittäjyysmyönteisen asenneilmaston edistäminen, yritystoiminnan osaamisen tukeminen, starttirahayritysten pidempiaikainen tuki yritystoiminnan aloittamiseen - Monimuotoistuvat työyhteisöt - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto): Neuvonnalla, tuotteistetuilla neuvontapalveluilla, tietoiskuilla, koulutuksella ja projekteilla parannetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä: - edistetään yritysten uusperustantaa ja käynnistymistä - nostetaan yrittäjien ja pk-yritysten avainhenkilöiden johtamisvalmiuksia ja liiketoimintaosaamista - tuetaan yritysten omistajanvaihdoksia osaamisen vahvistamisella - kehitetään yritysten verkostomaista toimintatapaa - edistetään pk-yritysten tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen liiketoiminnan kehittämistä - parannetaan pk-yritysten t&k- ja innovaatiotoimintaa - tuetaan yritysten kasvua ja suunnitelmallista kansainvälistymistä - kehitetään pk-yritysten ympäristötietoisuutta ja -osaamista Rahoitusta kohdennetaan myös Yritys-Suomi-palvelujärjestelmäuudistuksen toimeenpanoon. Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Edistetään joustavien koulutusratkaisujen kehittämistä työpaikalla hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikan ja monikanavaisen oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. - Kehitetään työorganisaatioiden innovaatio- ja tuotekehitysympäristöä tukevia koulutus- ja verkostohankkeita sekä T&K-toimintaa. - Edistetään innovaatioiden kaupallistamista liiketoiminta- ja logistiikkaosaamista kehittämällä ja yritysten kansainvälistymiseen ja kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen tähtäävän osaamisen kehittämistä. - Tuetaan koulutusjärjestelmän ja työelämän välisen yhteistyön tehostamista yrittäjyysopintojen, myönteisen yrittäjyysasenteen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. - Tuetaan monikulttuuristen työ- ja opiskeluympäristöjen kehittämistä. 10

11 - Kehitetään yhteistyössä työelämän, kolmannen sektorin ja sivistystoimen toimijoiden kanssa työhyvinvointia edistäviä toimintamuotoja. - Tuetaan luovan talouden potentiaalin hyödyntämistä yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa. Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Pohjois-Karjalan alhainen työllisyystaso ja rakenteellinen työttömyys vaikeuttavat erityisryhmien asemaa työelämässä. Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on suuri yhteiskunnallinen haaste. Ohjelmakaudella painotetaan hankkeita, jossa tähdätään organisaatioiden tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä. Hanketoiminnalla - edistetään sukupuoleen tai vammaan liittyviä tasa-arvoistamistoimenpiteitä työorganisaatioissa, - edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman osaamista ja työssä jaksamista, - vähennetään työelämän segregaatiota lisäämällä vajaakuntoisten valmiuksia sijoittua normaaleille työmarkkinoille, - tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon naisyrittäjyyttä. Rahoitus toimintalinjalla 1: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto TE-keskus, yritysosasto ISLH, sivistysosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

12 Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työikäinen sidotaan yhteiskuntaan työmarkkinoille osallistumisen kautta. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon varmistaminen. - Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhdenvertaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi. - Nuorten työllisyysvalmiuksien kehittäminen. - Ikääntyvien työllistyvyyden tukeminen. Kohderyhmät: - pitkäaikais-, toistuvais- ja rakennetyöttömät, erityisesti ikääntyneet työnhakijat - vaikeasti työllistyvät työnhakijat, kuten maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset - nuoret, jotka ovat aikeissa keskeyttää koulutuksen tai eivät omaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai koulutuksesta työelämään, sekä nuoret jotka ovat syrjäytymisvaarassa - erityistä tukea vaativat opiskelijat - työttömät naiset ja miehet hankkeissa, joissa vähennetään sukupuolten mukaista jakoa työelämässä ja koulutuksessa - henkilöt, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ennen työmarkkinoille tuloaan Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Välityömarkkinoiden kehittäminen, tuettujen työ- ja aktivointipaikkojen kokoaminen, kolmannen sektorin kehittäminen palveluntuottajina ja työllistävän toiminnan kehittäjänä - Ikääntyvien ja pitkäaikaistyöttömien työllistyvyyden tukeminen - Työnantajien työllistämiskynnyksen madaltaminen, työn ja koulutuksen yhteensovittaminen mm. työvoimapoolit - Ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistäminen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi - Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäiseminen, siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjaus - Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja työelämälähtöisten koulutuspolkujen rakentaminen, erityisesti heikon koulutustaustan omaavien integroiminen työelämään - Itä-Suomen työperusteisen maahanmuuton hankkeen toimenpiteiden rahoitus - Mahdollisesti valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kehitetään erityisesti sähköisten palvelujen osalta. Sisällöllisesti niihin kehitetään oppilaanohjauksellisia elementtejä. - Edistetään nuorten työpajatoiminnan menetelmällistä kehittämistä. - Edistetään nuorten valinnanmahdollisuuksia eri koulutusohjelmien ja -tasojen sisällä ja välillä. Opintoohjausta kehitetään lisäämällä oppilaanohjaajien ja opettajien käytännön työelämän tuntemusta. Rekrytoitavalle nuorelle ehdotetaan ns. osaamistakuuta, jossa oppilaitos antaisi lisäkoulutusta poistamaan osaamisvajetta perusosaamisessa. - Oppimista tukevia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia kehitetään erityisesti aikuisopiskelijoiden tarpeiden näkökulmasta ja kehitetään alueellisesti tasa-arvoisten koulutuspalvelujen saavutettavuutta. - Kehitetään kirjastoja alueellisina oppimisympäristöinä sekä nostetaan siihen liittyvää kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden osaamistasoa. - Monialaista ja -ammatillista yhteistyötä tuetaan kasvavien erityisryhmien huomioon ottamisessa ja turvataan erityisryhmien kulttuurin, taiteen ja terveysliikunnan saavutettavuus. Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Haasteena on ehkäistä työmarkkinoiden eriytymistä luomalla uusia toimintakäytäntöjä, joissa kohderyhmänä ovat työttömät nuoret, vajaakuntoiset ja muiden ongelmien vuoksi syrjäytymisuhanalaiset henkilöt. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää näiden kohderyhmien sosiaalista toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja 12

13 toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat hyvinvointistrategioihin ja joissa on otettu huomioon uudistuvat kuntaja palvelurakenteet. Hanketoiminnalla muun muassa: - Lievennetään vajaakuntoisuudesta aiheutuvia (vammaiset, ikääntyneet) haittoja ja lisätään mahdollisuutta itsenäiseen elämään ja sosiaaliseen osallisuuteen - Kehitetään syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja maahanmuuttajille joustavia väyliä työelämään - Tuetaan johtamiskäytäntöjen kehittämistä monimuotoistuvissa työyhteisöissä Rahoitus toimintalinjalla 2: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

14 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoitteena on työmarkkinoiden muutosvalmius ja kyky jatkuvaan uudistumiseen sekä työmarkkinoiden haasteiden ennakoiminen ja niihin valmistautuminen. Haasteena on myös toimivan alueellisen innovaatiojärjestelmän, koulutuksen laadun ja joustavien opintoketjujen kehittäminen. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi. - Työelämälähtöisten ja -läheisten palvelu- ja koulutusjärjestelmien kehittäminen. - Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja tukeminen. Kohderyhmät: - työorganisaatioiden ja yritysten henkilöstö - yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat - matalammin koulutetut ja ikääntyneet henkilöt - yrityspalveluorganisaatiot - työttömät ja opiskelijat kehitettäessä palvelu- ja koulutusjärjestelmiä - koulutus-, tutkimus- ja työvoimapalveluorganisaatioiden henkilöstö Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi ml. KOTTI -järjestelmän/yritys Haravan käyttöönotto, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen - Yritys-Suomi palvelujärjestelmään liittyvä osaamisen kehittäminen - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto): - Yritys-Suomi-uudistuksen alueelliseen toimeenpanoon liittyvä toiminta - Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja kehittäminen - Osallistuminen valtakunnallisiin tai ylimaakunnallisiin hankkeisiin Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Edistetään yhteiskäyttöisten tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen muodostumista alueen keskeisille osaamisaloille ja tuetaan osaamisalojen rajapinnoissa tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä varmistetaan osaamisen siirtäminen yritysten käyttöön. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellista yhteistyötä ja verkottumista sekä varmistetaan korkea laatu ja houkutteleva ammatillinen koulutus edistämällä opetushenkilöstön koulutusta, opetuksen laadun kehittämistä ja tulevien ammatillisten osaamistarpeiden tunnistamista. - Kannustetaan oppilaitoksia verkostoitumaan ja hyödyntämään oppimista tukevien tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. - Edistetään aikuiskoulutuksen uusien yhteistyömuotojen kehittämistä neuvontaan, markkinointiin ja opiskelijoiden rekrytointiin. Tuetaan alueellisia verkostoja aikuisopetuksen henkilökohtaistamiseksi. - Edistetään toisen asteen koulutuksen yhteistyötä ja ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä sekä kehitetään alakohtaista eri kouluasteiden välistä toimintaa. - Edistetään EAKR-ESR ohjelman yhteishankkeilla rakenteellisten uudistusten vaikuttavuutta ja varmistetaan investointien tehokas käyttöönotto. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankerahoituksella - tuetaan koulutus- ja osaamisjärjestelmän alueellista kattavuutta ja saavutettavuutta, - vahvistetaan alueellisen kehittämisen strategista osaamista ja parannetaan ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta, - kehitetään kansainvälisen toiminnan osaamisverkostoja. 14

15 Rahoitus toimintalinjalla 3: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto TE-keskus, yritysosasto ISLH, sivistysosasto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Yhteensä

16 Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESRtoiminnassa Tavoitteena on työperusteisen maahanmuuton edistäminen sekä hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen EU:n sisällä. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työperusteisen maahanmuuton edistäminen. - Yleinen kansainvälisyyskasvatus, hyvien käytäntöjen etsiminen, levittäminen ja valtavirtaistaminen. Kohderyhmät: - työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvät viranomaiset alue- ja paikallisella tasolla sekä lähtömaissa - lähtömaiden kansalaiset, erityisesti työperusteiset maahanmuuttajat ja heidän perheenjäsenensä - hyvien käytäntöjen etsimiseen ja kansainväliseen kokemusten vaihtoon liittyvät yhteistyökumppanuudet (alueelliset, kansalliset ja temaattiset verkostot) - oppilaitokset - sidosryhmien edustajat (kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet) Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Itä-Suomen työperusteisen maahanmuuton hankkeen rahoitus (Makrohanke M14: Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuton pilottialueeksi) - Monikulttuurisuushankkeet, kansainvälisyyskasvatus, monikulttuurisuusmyönteisen asenneilmaston edistäminen - Yhteistyö viranomaisten ja alueiden sekä temaattisten ja kansallisten verkostojen kesken EUjäsenvaltioissa - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Tuetaan eurooppalaisten alueiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen levittämistä ja vaihtoa erityisesti koulutus- ja tutkimussektorin sekä nuorisopolitiikan aloilla. - Edistetään kulttuuriyrittäjyyttä ja luovan talouden toimintaa tukevien hyvien käytäntöjen etsimistä ja yhteistyön edistämistä. - Vahvistetaan oppilaitosyhteisöjen ja opettajien kansainvälisiä valmiuksia vastata maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeisiin. Rahoitus toimintalinjalla 4: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto Yhteensä

17 ESR-RAHOITUSOSUUDEN JA VALTION KANSALLISEN RAHOITUSOSUUDEN SUUNNITELMA MYR Tarkistus VUOSI: 2007 OHJELMA: Itä-Suomen alueosio MAAKUNTA: Pohjois-Karjala RAHASTO: ESR Miljoonaa euroa HALLINNONALA TOIMINTALINJA SM OPM KTM STM TM Ohjelmareservi YHTEENSÄ TL 1 YHT 0,000 1,228 1,178 0,248 2,585 0,000 5,239 5,239 ESR 0,761 0,730 0,154 1,676 3,321 VALTIO 0,355 0,341 0,072 0,664 Irrotustarkistus 1,432 Kuntarahoitus 0,112 0,107 0,022 0,245-0,118 milj. eur 0,486 Muu julkinen 0,000 TL 2 YHT 0,000 0,824 0,000 0,211 3,557 0,000 4,592 4,592 ESR 0,511 0,131 2,205 2,847 VALTIO 0,238 0,061 1,029 1,328 Kuntarahoitus 0,075 0,019 0,323 0,417 Muu julkinen 0,000 TL 3 YHT 0,312 3,179 0,045 0,000 1,057 0,000 4,593 4,593 ESR 0,190 1,974 0,028 0,655 2,847 VALTIO 0,089 0,921 0,013 0,306 1,329 Kuntarahoitus 0,033 0,284 0,004 0,096 0,417 Muu julkinen 0,000 TL 4 YHT 0,000 0,276 0,000 0,000 0,489 0,000 0,765 0,765 ESR 0,171 0,304 0,475 VALTIO 0,080 0,141 0,221 Kuntarahoitus 0,025 0,044 0,069 Muu julkinen 0,000 TL:t 1-4 YHTEENSÄ 0,312 5,507 1,223 0,459 7,688 0,000 15,189 15,189 ESR 0,190 3,417 0,758 0,285 4,840 0,000 9,490 9,489 VALTIO 0,089 1,594 0,354 0,133 2,140 0,000 4,310 Kuntarahoitus 0,033 0,496 0,111 0,041 0,708 1,389 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,310 1,389 15,189 Hallinnonalojen rahoitusosuudet vuonna 2007 Itä-Suomen ohjelmassa perustuvat 2007 talousarvioon ja niistä on vähennetty tekninen tuki 4 % (valtion osalta 5,33 %) ja varaus äkillisiin rakennemuutoksiin 3 % 17

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011 2012 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2012 2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 10.10.2011 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 24.10.2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011 A:13 Julkaisija: ISBN 978-952-5326-76-5

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma ETELÄ-POHJANMAAN TE-keskus Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma Länsi-Suomen suuralueosio - Versio 5 - esitys 2.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MANNER-SUOMEN ESR -OHJELMAN YLEISKUVAUS... 5 1.1. ESR-ohjelman

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen

Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen Seuraavilla sivuilla on 2.8.2006 päivätyn lausuntopyynnön perusteella

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Raportti seurantakomiteoille 7.5.2010 HSE Pienyrityskeskus/LTT-Tutkimuspalvelut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot