POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Maakunnan yhteistyöryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007. Maakunnan yhteistyöryhmä 11.4.2007."

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007 Maakunnan yhteistyöryhmä

2 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE Euroopan unionin kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Itä-Suomen EAKR:n toimenpideohjelma ja Manner- Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osio ovat Pohjois-Karjalan uuden maakuntaohjelman POKAT 2010 toteuttamisen eräitä tärkeimpiä työkaluja. Niitä täydentävät Euroopan maaseuturahaston ja Euroopan kalatalousrahaston ohjelmat. Tällä ohjelmakaudella viimeksi mainitut eivät ole enää entiseen malliin nk. rakennerahasto-ohjelmia, joten niitä ohjaa oma lainsäädäntönsä. Maakuntaohjelma POKAT 2010 ja EU:n rakennerahasto-ohjelmat laadittiin vuoden 2006 aikana samanaikaisesti, joten niiden keskinäinen yhteensovittaminen saatiin toimimaan hyvin. Maakuntaohjelman toteuttamisella pyritään Pohjois-Karjalasta luomaan kehittyvä ja vetovoimainen rajamaakunta, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan ja tasavertaisen elämän perusedellytykset sekä elinkeinoelämälle kilpailukykyisen toimintaympäristön. POKAT 2010 kokoaa yhteen maakunnan aluekehityksen kannalta tärkeimmät strategiset linjaukset ja kehittämisen painopisteet. Pohjois-Karjalan toimintaympäristön kehittämisen vetonauloina ovat koulutusjärjestelmä ja osaamisrakenteet, saavutettavuuteen liittyvä infrastruktuuri, kilpailukykyinen palvelujärjestelmä, hyvä ympäristö sekä kansainvälisyys. Tuotannollisen kehittämisen painopisteitä ovat maakunnan luontaisiin vahvuuksiin sekä erityisosaamiseen pohjautuvat tietyt tuotannolliset klusterit: metsä- ja puu-, muovi- ja metalli-, kivi- ja mineraali-, sekä elintarvikeklusterit. Lisäksi on valikoitunut aloja, joilla oletetaan olevan kehityspotentiaalia. Näitä ovat ICT, kulttuurija hyvinvointituotanto sekä matkailu. Kaikkia klustereita yhdistävinä toimintatapoina ovat yrittäjyys, kansainvälisyys, kestävä kehitys ja kumppanuus. Uusia mahdollisuuksia odotetaan löytyvän eri klustereiden yhteistoiminnasta ja rajapinnoista, kuten metsä-, bioenergia-, turvallisuus-, nano- tai materiaaliteknologiasta ja tuotekehityksestä yleisemminkin. Edellä mainittuja painopisteitä pyritään osaltaan toteuttamaan käsillä olevan maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) puitteissa. Jatkossa maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään rakennerahastolain 21 :n nojalla vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä samanaikaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) käsittelyn kanssa. 2

3 ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen Toimintalinjan tavoitteet: - Elinkeinopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen - Innovatiivisten, elinkelpoisten ja kasvukykyisten yritysten syntyminen - Teollisten ja palvelualan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen - Yritysten kasvumahdollisuuksien turvaaminen - Yritysten innovaatiotoiminnan lisääminen ja innovatiivisten liiketoimintojen kehittäminen - Yritysten innovaatioprosessien tehostaminen - Markkinaehtoisten yrityspalveluiden ja palveluyrittäjyyden lisääminen - Uusien markkinalähtöisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaaminen - Kestävän kehityksen huomioon ottaminen yritystoiminnassa - Tuottavuuden kohottaminen - Vientikaupan kehittäminen Ohjelmatoimenpiteillä saavutettavat yritystoiminnan kehittämisen määrälliset tavoitteet suhteutettuna Pohjois-Karjalaan: Ohjelma-asiakirja Vuosi 2007 Uudet työpaikat (htv) miehet 274 naiset 176 yhteensä 450 Uudet yritykset miesyritykset 43 naisyritykset 21 yhteensä 64 Yritysten T&K-hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 32 Uudet T&K-työpaikat (htv) 18 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 20 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 11 Lisäksi yritysten liikevaihdon kasvu tuetuissa yrityksissä ja niiden viennin osuus ovat seurattavia indikaattoreita. Painopisteet Yritystoiminnan edistämiseksi toimintalinjalla tuetaan erityisesti yrittäjyyttä, uusien yritysten luomista sekä kasvukykyisiä ja kehittyviä yrityksiä. Yrityskannan vahvistaminen ja yritystoiminnan dynamiikan turvaaminen edellyttävät uusien yritysten perustamista, siihen liittyvän toimintajärjestelmän vahvistamista ja prosessien aktivointia. Yrityksille suunnatut kehittämistoimenpiteet kohdistetaan erityisesti innovatiivista osaamista edustaviin ja/tai kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin ja yritysryppäisiin niiden kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin. Pk-yritysten kehittämisen ohella avainaloille pyritään saamaan suuria veturiyrityksiä, jotka vauhdittavat teknologian siirtoa ja yhteistyöverkostojen luomista pk-yrityksiin. Suurilla yrityksillä on merkittävä rooli innovaatiojärjestelmissä tiedon ja osaamisen kehittäjinä ja hyödyntäjinä, pk-yritysten asiakkaina ja partnereina, erikoistuneiden palveluiden tarvitsijoina sekä mahdollisena kanavana pk-yrityksille kansainvälistymisessä. Tuettava toiminta - Edistetään yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista - Kehitetään kasvuhakuisten yritysten kilpailukykyä Rahoittavat viranomaiset: Toimintalinjan rahoitus kanavoituu pohjoiskarjalaisille yrityksille kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan kolmen toimijan kautta: Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto), Tekes ja Finnvera Oyj. TE-keskus (yritysosasto) myöntää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa tarkoitettua tukea laadullisesti korkeatasoisiin aineettomiin ja aineellisiin hankkeisiin tavoitteena erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen. Yritysten kilpailukykyä kehitetään tukemalla yritysten tuotannollista pääomaa lisääviä ja uudistavia investointeja sekä täydentämällä markkinaehtoista rahoitusta ja poistamalla markkinapuutteita. Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät 3

4 myös tuki yritysten kehittämishankkeisiin (esim. kansainvälistymiseen, vienninedistämiseen, liiketoimintaosaamisen parantamiseen) sekä innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Lisäksi varaudutaan tukeman yritysten (ml. kuntien omistaminen yhtiöiden) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia energiahankkeita. Tekesin tavoitteena on kohdistaa rahoitusta erityisesti yritysten osaamista ja kilpailukykyä kehittäviin vaikuttavuudeltaan merkittäviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahoituksen painopisteenä ovat Itä-Suomen Innovaatiostrategian mukaisen merkittävän kasvupotentiaalin omaavat yrityshankkeet, joissa kehitetään osaamista liittyen liiketoimintaosaamiseen, kansainvälistymiseen, innovatiivisiin uusiin tuotteisiin, palveluliiketoimintaan ja verkottumiseen. Painopisteenä suuryritysten osalta ovat hankkeet, joissa keskitytään haastaviin, laajasti verkottuneisiin ja merkittävää tutkimus- ja pk-alihankintaa omaaviin projekteihin. Finnvera Oyj myöntää EAKR-rahoitusta yritysten kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja tuottavuutta edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää myös ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien käyttöönottoon. Lisäksi EAKR-rahoituksen avulla luodaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, edistetään yrittäjyyttä ja mahdollistetaan liiketoimintasiirrot. Finnvera Oyj:n rahoitusinstrumentteina ovat lainat, takaukset sekä pääomasijoitukset. Lainoista käytössä ovat investointi- ja käyttöpääomalaina, naisyrittäjälaina, pienlaina, ympäristölaina ja yrittäjälaina. Finnvera Oyj välittää EAKR-tukea lainojen korkoon sidottuna korkotukena ja takausten provisioon sidottuna provisiotukena. Oman pääoman ehtoisia EAKR-tukea sisältäviä sijoituksia alueen pk-yrityksiin tai alueellisiin pääomarahastoihin tekevät Finnvera Oyj:n pääomasijoitustoimintaa harjoittavat tytäryritykset. Tuen suuntaamisessa tullaan erityisesti huomioimaan aloittamisvaiheessa olevien, kasvuhakuisten sekä uusia kehittyviä aloja edustavien pk-yritysten kilpailukyvyn parantuminen. Lisäksi pk-yritysten osaamisen ja verkottumisen lisääntymistä ja uuden teknologian käyttöönottoa pk-yritysten toiminnassa tullaan tukemaan. Rahoitus toimintalinjalla 1: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä KTM (TE-keskus/yritysosasto, Tekes, Finnvera Oyj) Yhteensä

5 Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Toimintalinjan tavoitteet: - Dynaamisten, kansainvälisesti kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja -verkostojen kehittäminen - Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen tutkimuksen ja teknologiakehityksen avainaloille - Liiketoimintaverkostojen vahvistaminen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentaminen - Kansainvälisesti toimivien koti- tai ulkomaisten veturi/ankkuriyritysten ja muiden merkittävien toimijoiden sijoittuminen alueelle - Tutkimus- ja oppilaitosten t&k -toiminnan ja yhteistyön lisääminen - Yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen Toimintalinjan määrälliset tavoitteet Pohjois-Karjalaan suhteutettuna: Ohjelma-asiakirja Vuosi 2007 Uudet työpaikat (htv) miehet 14 naiset 10 yhteensä 24 Uudet yritykset miesyritykset 3 naisyritykset 3 yhteensä 6 T&K-hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 59 Uudet T&K-työpaikat (htv) 10 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 15 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 15 Tuettava toiminta Toimintaympäristöä, verkostoitumista sekä innovaatio- ja osaamisrakenteita tuetaan - vahvistamalla teknologian ja osaamisen siirtoa ja tuotekehityspalveluja - edistämällä innovaatiotoimijoiden yhteistyötä, yhteistyömalleja ja kansainvälistymistä - vahvistamalla julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä kansainvälistymisessä ja markkinoinnissa - luomalla edellytykset kansainvälisten yritysten toimintojen sijoittumiselle - luomalla ja vahvistamalla innovaatioympäristöjä ja osaamiskeskittymiä, joissa innovaatiot kehittyvät ideasta kaupallisiin tuotteisiin ja palveluihin, sekä edistämällä jo luotujen ympäristöjen käyttöä. - kehittämällä tutkimustulosten kaupallistamiseen erikoistuneita innovaatiopalveluja - kehittämällä osaamis- ja kulttuurirakenteita - edistämällä elinkeinotoiminnan monipuolistamisen kannalta välttämättömiä toimitilaratkaisuja ja yrityshautomotoimintaa - kehittämällä uusia verkostomaisia toimintatapoja sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Rahoittavat viranomaiset: Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toimijoista toimeenpanon vastuuviranomaisina toimintalinjalla 2 ovat Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto) ja Tekes. Tekesin tavoitteena on osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä tukialueiden pitkän aikavälin osaamisrakenteiden kehittäminen. Rahoitusta kohdennetaan Itä-Suomen Innovaatiostrategian mukaisten kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien ja kilpailukykyisten dynaamisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen luomiseen. Tällaisia merkittäviä osaamisalueita ovat mm. fotoniikkaan ja materiaaliosaamiseen liittyvät osaamisalueet. TE-keskus (yritysosasto) kehittää toimintalinjan hankkeilla Pohjois-Karjalan yritysten toimintaympäristöä. Tuki toimintaympäristön kehittämiseen luo edellytyksiä sekä neuvonta- ja tukipalveluja yrityksille. Tuen avulla voidaan kehittää innovaatiopotentiaalia, osaamista ja verkostoja sekä avaintoimialoja. Toimintaympäristön kehittämisavustusta suunnataan yrityksille tarpeellisten palvelujen kehittämishankkeisiin, verkostoitumishankkeisiin, yritystoiminnan edistämistä tukeviin selvityksiin sekä muihin yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan hankkeita, joissa kunta tai kunnan kokonaan tai osittain 5

6 omistama kiinteistöyhtiö rakentaa toimitiloja pienille tai keskisuurille yrityksille elinkeinotoiminnan monipuolistamisen kannalta välttämättömiin tarpeisiin. TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjalla hankkeita seuraaviin painopisteisiin: - Yritysten tarpeista lähtevien ja maakunnan kärkiosaamisaloihin liittyvien osaamiskeskittymien kehittäminen - Uusien yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen julkisen, yritys- ja kansalaissektorin yhteistyöhön - Työvoiman osaamista parantavien rakenteiden, uusien verkostomaisten toimintatapojen sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Osaamis- ja innovaatiojärjestelmän kehittämisen painopisteet perustuvat alueen keskeisiin osaamisaloihin. Järjestelmän kehittämisessä huomio kiinnitetään koko alueellisen innovaatioverkoston (tutkimuslaitokset, oppilaitokset, julkishallinto ja yritykset) toiminnan ja sen rakenteiden kehittämiseen, keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Innovaatioverkoston osaamisen ja toiminnan tulee tukea yritysten ja muun elinkeinoelämän tuotekehityksen ja tuotteistamisen kaikkia vaiheita suunnittelusta markkinointiin. Soveltavaa tutkimusta pyritään ohjaamaan tukemaan muuta innovaatiotoimintaa ja kasvuyrittäjyyttä. - Investoinnit ja kehittämistoimet kohdistuvat koulutus- ja tutkimuslaitosten osaamisrakenteiden ja teknologian siirtomekanismien kehittämiseen työelämän tarpeiden näkökulmasta. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä toisen asteen oppilaitosten rakenteellista kehittämistä sekä laboratorioiden yhteiskäyttöä maakunnan painopistealueilla yritystoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan laboratorioita pyritään hyödyntämään palveluja kaupallistamalla ja soveltamalla laboratorioiden käyttöön liiketoimintaosaamista. - Tuetaan toisen asteen koulutuksen mikro- ja pk-yritystoimintaa palvelevien oppimisympäristöjen rakentamista. - T&K-ympäristöjen hyödyntämistä tuetaan myös ESR-toimenpitein. EAKR:n investoinnit kytketään mahdollisuuksien mukaan ESR-toimintalinjaan 3 sisällön yhteensovittamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja ovat EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisia. Rahoitusta ohjataan erityisesti kuntien, kuntien elinkeinoyhtiöiden sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden seudullisiin, maakunnallisiin ja useamman maakunnan yhteishankkeisiin. Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joilla: - tuetaan elinkeinojen kehittämistä ja osaamisrakenteiden vahvistamista maakunnallisilla painopistealueilla - edistetään maakunnallisten painopistealueiden välistä vuorovaikutusta (ns. rajapinnat) - tuetaan kasvuohjelmia, vahvistetaan kansainvälisen toiminnan rakenteita sekä parannetaan maakuntakuvaa. Rahoitus toimintalinjalla 2: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä KTM (TE-keskus/yritysos., Tekes) TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Yhteensä

7 Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Toimintalinjan tavoitteet: - Itä-Suomen saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien parantaminen - Liikenneyhteyksien ja logististen järjestelmien toimivuuden parantaminen - Tietoyhteiskunta- ja viestintäpalvelujen esteetön ja tasa-arvoinen saatavuus - Itä-Suomen palvelurakenteen kehittäminen huomioiden harva asutus, pitkät etäisyydet ja väestön ikääntymisen aiheuttamat erityisvaatimukset - Hyvä ympäristö Toimintalinjan määrälliset tavoitteet: Ohjelma-asiakirja Hyvinvointipalveluhankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 8 Alueen vetovoimahankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 10 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 35 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 5 Tuettava toiminta - Saavutettavuuden parantaminen - Alueiden vetovoimaisuuden parantaminen - Uusiutuvan energian käytön lisääminen - Erillisosio: Kokeilutoimet palvelujärjestelmien kehittämiseksi Palvelujärjestelmiä kehitetään mm. tietoyhteiskunnan keinoin luomalla uusia palvelusisältöjä ja palvelujen järjestämis-, tuottamis- ja jakelutapoja sekä edistämällä niiden käyttöönottamista. Kehittämisessä otetaan huomioon koko palveluketjun logistiikka. Hankkeiden tulee vastata Itä-Suomelle tyypillisten saavutettavuusongelmien tai väestön ikääntymisen haasteisiin. Ne voivat toimia pilotteina ja niiden avulla voidaan ottaa käyttöön uusia menetelmiä Itä-Suomessa. Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen rahoitus kohdistuu mm. - korkeatasoisen ympäristöteknologian käyttöönottoon, vesihuollon tehostamiseen, jätehuollon kehittämiseen sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. Ympäristöhankkeiden tavoitteena on ehkäistä ympäristöriskejä, vähentää ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvia paineita, parantaa asukkaiden elämänlaatua ja työllisyyttä sekä edistää alueen kilpailukykyä ja talouskasvua EU:n kestävän kehityksen strategian mukaisesti. - Pohjois-Karjalan luonnon- ja kulttuuriympäristön ja arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen. Toteuttamalla suojeluohjelmat, hoitamalla elinympäristöä ja palauttamalla jo muutettuja elinympäristöjä takaisin luonnontilaan huolehditaan alueelle ominaisten luontotyyppien ja eliölajien suojelusta. Samalla luodaan edellytyksiä mm. luontomatkailun kehittämiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) LVM:n hallinnonalan rahoitus kohdistetaan Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirille ja Ratahallintokeskukselle. Toimenpiteillä tuetaan koko liikennejärjestelmän kehittämistä ja niillä on konkreettinen kytkentä elinkeinoelämän hankkeisiin ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. Toimenpiteillä luodaan alueen elinkeinoelämälle kestävää ja pysyvää kilpailuetua. Toimenpiteet kohdistuvat maakunnan saavutettavuuden parantamiseen, teollisuuden logistiikka- ja kuljetuskustannusten alentamiseen, elinkeinoelämän sijoittumisen edellyttämän maankäytön kehityksen tukemiseen sekä matkailuelinkeinon toimintaympäristön kehittämiseen. Pohjois- Karjalassa laaditaan koko ohjelmakauden kestävä toimintasuunnitelma, joka sisältää mm. teollisuusalueiden liikenneyhteyksien kehittämistä ja Karjalan radan nopeustason nostamisen edellyttämiä toimia. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja ovat EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisia. Rahoitusta ohjataan erityisesti kuntien, kuntien elinkeinoyhtiöiden, muiden kehittäjäorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden seudullisiin, maakunnallisiin ja useamman maakunnan yhteishankkeisiin. Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joilla: - kehitetään tietoyhteiskunnan fyysisiä rakenteita (ml. maaseudun laajakaistat) ja sisältöjä - edistetään bioenergian käyttöönottoa ja tuetaan siihen liittyviä toimintarakenteita 7

8 - kehitetään hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyviä rakenteita ja toimintamalleja sekä varaudutaan ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjalla hankkeita painopisteinä - Monipuolisten, elinkeinoja tukevien palvelujen, matkailun ja kulttuurikohteiden kehittäminen - Palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen - Maakunnan raaka-ainevarojen käytön lisäämistä tukevat infrastruktuuri-investoinnit Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja palvelurakenteeseen kohdistuu suuria muutospaineita harvaanasutun alueen palvelujen saatavuuden, ikääntymisestä johtuvan kysynnän kasvun, työvoiman riittävyyden ja kustannusten osalta. Hanketoiminnalla: - edistetään Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluinnovaatioita, jotka liittyvät palvelurakenteiden uudistamiseen - kehitetään esteettömiä palveluja - kehitetään helppokäyttöisiä palvelusisältöjä ja sovelluksia hyödyntäen tietoyhteiskunnan keinoja (etälääketiede, sähköiset apuvälineet ja laitteet ja asiakaslähtöiset tietojärjestelmät) - kehitetään kotihoidon palvelukokonaisuuksia Rahoitus toimintalinjalla 3: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä Pohjois-Karjalan ympäristökeskus LVM:n hallinnonala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

9 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSI: 2007 OHJELMA: Itä-Suomi MAAKUNTA: Pohjois-Karjala Miljoonaa euroa RAHASTO: EAKR HALLINNONALA SM OPM MMM LVM KTM STM TM YM YHTEENSÄ Ohjelmareservi Kulmaluku TOIMINTALINJA TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 10,816 0,000 0,000 0,000 0,000 10,816 EAKR 6,588 6,588 6,588 VALTIO 4,228 4,228 4,228 Kuntarahoitus 0,000 0,000 Muu julkinen 0,000 TL 2 2,059 1,144 0,000 0,000 5,492 0,000 0,431 0,000 0,000 9,126 EAKR 1,216 0,676 3,244 0,254 5,390 5,390 VALTIO 0,584 0,324 1,556 0,122 2,587 2,587 Kuntarahoitus 0,259 0,144 0,692 0,054 1,150 Muu julkinen 0,000 TL 3 1,720 0,000 0,000 1,000 0,000 0,223 1,116 1,228 0,000 5,288 EAKR 1,070 0,669 0,143 0,714 0,785 3,381 3,381 VALTIO 0,367 0,331 0,057 0,286 0,315 1,356 1,356 Kuntarahoitus 0,283 0,000 0,023 0,116 0,128 0,550 Muu julkinen 0,000 YHTEENSÄ 3,780 1,144 0,000 1,000 16,308 0,223 1,547 1,228 0,000 25,230 EAKR 2,287 0,676 0,000 0,669 9,832 0,143 0,968 0,785 0,000 15,359 VALTIO 0,950 0,324 0,000 0,331 5,785 0,057 0,408 0,315 0,000 8,171 Kuntarahoitus 0,543 0,144 0,000 0,000 0,692 0,023 0,170 0,128 0,000 1,700 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9

10 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA, ITÄ-SUOMEN OSIO Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Tavoitteena on luoda kehityskykyisiä, jaksavia ja muuntuvia työorganisaatioita ja yritystoimintaa, joissa on kasvualustaa myös uusien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden syntymiselle sekä osaamisverkostoille. Tavoitteena on turvata työllisyys ja osaamisen kehittäminen koko Pohjois-Karjalassa huolimatta harvan asutuksen aiheuttamista ongelmista. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työyhteisöjen joustavuuden ja muutosvalmiuden lisääminen. Monimuotoistuvat työyhteisöt sekä työhyvinvoinnin turvaaminen. - Pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen yrityksissä. - Yrittäjyyden edistäminen, alkavien yritysten tukeminen ja erityisryhmien yrittäjyyden tukeminen. Kohderyhmät: - työorganisaatioiden ja yritysten henkilöstö ja johto - yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, erityisesti naisyrittäjät - toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat yrittäjyyshankkeissa - koulutus-, tutkimus- ja työvoimapalvelujen henkilöstö - kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö - työttömät, työttömyysuhan alaiset Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Työssä olevien osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi sekä työurien pidentämisen edistäminen, erityisesti mikro- ja pienyritysten tarpeet ja harvaan asutun alueen piirteet huomioiden. Työnantajaosaamisen kehittäminen mikro- ja pienyrityksissä. - Yrittäjyyden edistäminen, yrittäjyysmyönteisen asenneilmaston edistäminen, yritystoiminnan osaamisen tukeminen, starttirahayritysten pidempiaikainen tuki yritystoiminnan aloittamiseen - Monimuotoistuvat työyhteisöt - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto): Neuvonnalla, tuotteistetuilla neuvontapalveluilla, tietoiskuilla, koulutuksella ja projekteilla parannetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä: - edistetään yritysten uusperustantaa ja käynnistymistä - nostetaan yrittäjien ja pk-yritysten avainhenkilöiden johtamisvalmiuksia ja liiketoimintaosaamista - tuetaan yritysten omistajanvaihdoksia osaamisen vahvistamisella - kehitetään yritysten verkostomaista toimintatapaa - edistetään pk-yritysten tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen liiketoiminnan kehittämistä - parannetaan pk-yritysten t&k- ja innovaatiotoimintaa - tuetaan yritysten kasvua ja suunnitelmallista kansainvälistymistä - kehitetään pk-yritysten ympäristötietoisuutta ja -osaamista Rahoitusta kohdennetaan myös Yritys-Suomi-palvelujärjestelmäuudistuksen toimeenpanoon. Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Edistetään joustavien koulutusratkaisujen kehittämistä työpaikalla hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikan ja monikanavaisen oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. - Kehitetään työorganisaatioiden innovaatio- ja tuotekehitysympäristöä tukevia koulutus- ja verkostohankkeita sekä T&K-toimintaa. - Edistetään innovaatioiden kaupallistamista liiketoiminta- ja logistiikkaosaamista kehittämällä ja yritysten kansainvälistymiseen ja kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen tähtäävän osaamisen kehittämistä. - Tuetaan koulutusjärjestelmän ja työelämän välisen yhteistyön tehostamista yrittäjyysopintojen, myönteisen yrittäjyysasenteen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. - Tuetaan monikulttuuristen työ- ja opiskeluympäristöjen kehittämistä. 10

11 - Kehitetään yhteistyössä työelämän, kolmannen sektorin ja sivistystoimen toimijoiden kanssa työhyvinvointia edistäviä toimintamuotoja. - Tuetaan luovan talouden potentiaalin hyödyntämistä yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa. Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Pohjois-Karjalan alhainen työllisyystaso ja rakenteellinen työttömyys vaikeuttavat erityisryhmien asemaa työelämässä. Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on suuri yhteiskunnallinen haaste. Ohjelmakaudella painotetaan hankkeita, jossa tähdätään organisaatioiden tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä. Hanketoiminnalla - edistetään sukupuoleen tai vammaan liittyviä tasa-arvoistamistoimenpiteitä työorganisaatioissa, - edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman osaamista ja työssä jaksamista, - vähennetään työelämän segregaatiota lisäämällä vajaakuntoisten valmiuksia sijoittua normaaleille työmarkkinoille, - tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon naisyrittäjyyttä. Rahoitus toimintalinjalla 1: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto TE-keskus, yritysosasto ISLH, sivistysosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

12 Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työikäinen sidotaan yhteiskuntaan työmarkkinoille osallistumisen kautta. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon varmistaminen. - Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhdenvertaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi. - Nuorten työllisyysvalmiuksien kehittäminen. - Ikääntyvien työllistyvyyden tukeminen. Kohderyhmät: - pitkäaikais-, toistuvais- ja rakennetyöttömät, erityisesti ikääntyneet työnhakijat - vaikeasti työllistyvät työnhakijat, kuten maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset - nuoret, jotka ovat aikeissa keskeyttää koulutuksen tai eivät omaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai koulutuksesta työelämään, sekä nuoret jotka ovat syrjäytymisvaarassa - erityistä tukea vaativat opiskelijat - työttömät naiset ja miehet hankkeissa, joissa vähennetään sukupuolten mukaista jakoa työelämässä ja koulutuksessa - henkilöt, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ennen työmarkkinoille tuloaan Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Välityömarkkinoiden kehittäminen, tuettujen työ- ja aktivointipaikkojen kokoaminen, kolmannen sektorin kehittäminen palveluntuottajina ja työllistävän toiminnan kehittäjänä - Ikääntyvien ja pitkäaikaistyöttömien työllistyvyyden tukeminen - Työnantajien työllistämiskynnyksen madaltaminen, työn ja koulutuksen yhteensovittaminen mm. työvoimapoolit - Ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistäminen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi - Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäiseminen, siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjaus - Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja työelämälähtöisten koulutuspolkujen rakentaminen, erityisesti heikon koulutustaustan omaavien integroiminen työelämään - Itä-Suomen työperusteisen maahanmuuton hankkeen toimenpiteiden rahoitus - Mahdollisesti valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kehitetään erityisesti sähköisten palvelujen osalta. Sisällöllisesti niihin kehitetään oppilaanohjauksellisia elementtejä. - Edistetään nuorten työpajatoiminnan menetelmällistä kehittämistä. - Edistetään nuorten valinnanmahdollisuuksia eri koulutusohjelmien ja -tasojen sisällä ja välillä. Opintoohjausta kehitetään lisäämällä oppilaanohjaajien ja opettajien käytännön työelämän tuntemusta. Rekrytoitavalle nuorelle ehdotetaan ns. osaamistakuuta, jossa oppilaitos antaisi lisäkoulutusta poistamaan osaamisvajetta perusosaamisessa. - Oppimista tukevia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia kehitetään erityisesti aikuisopiskelijoiden tarpeiden näkökulmasta ja kehitetään alueellisesti tasa-arvoisten koulutuspalvelujen saavutettavuutta. - Kehitetään kirjastoja alueellisina oppimisympäristöinä sekä nostetaan siihen liittyvää kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden osaamistasoa. - Monialaista ja -ammatillista yhteistyötä tuetaan kasvavien erityisryhmien huomioon ottamisessa ja turvataan erityisryhmien kulttuurin, taiteen ja terveysliikunnan saavutettavuus. Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Haasteena on ehkäistä työmarkkinoiden eriytymistä luomalla uusia toimintakäytäntöjä, joissa kohderyhmänä ovat työttömät nuoret, vajaakuntoiset ja muiden ongelmien vuoksi syrjäytymisuhanalaiset henkilöt. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää näiden kohderyhmien sosiaalista toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja 12

13 toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat hyvinvointistrategioihin ja joissa on otettu huomioon uudistuvat kuntaja palvelurakenteet. Hanketoiminnalla muun muassa: - Lievennetään vajaakuntoisuudesta aiheutuvia (vammaiset, ikääntyneet) haittoja ja lisätään mahdollisuutta itsenäiseen elämään ja sosiaaliseen osallisuuteen - Kehitetään syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja maahanmuuttajille joustavia väyliä työelämään - Tuetaan johtamiskäytäntöjen kehittämistä monimuotoistuvissa työyhteisöissä Rahoitus toimintalinjalla 2: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

14 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoitteena on työmarkkinoiden muutosvalmius ja kyky jatkuvaan uudistumiseen sekä työmarkkinoiden haasteiden ennakoiminen ja niihin valmistautuminen. Haasteena on myös toimivan alueellisen innovaatiojärjestelmän, koulutuksen laadun ja joustavien opintoketjujen kehittäminen. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi. - Työelämälähtöisten ja -läheisten palvelu- ja koulutusjärjestelmien kehittäminen. - Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja tukeminen. Kohderyhmät: - työorganisaatioiden ja yritysten henkilöstö - yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat - matalammin koulutetut ja ikääntyneet henkilöt - yrityspalveluorganisaatiot - työttömät ja opiskelijat kehitettäessä palvelu- ja koulutusjärjestelmiä - koulutus-, tutkimus- ja työvoimapalveluorganisaatioiden henkilöstö Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi ml. KOTTI -järjestelmän/yritys Haravan käyttöönotto, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen - Yritys-Suomi palvelujärjestelmään liittyvä osaamisen kehittäminen - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto): - Yritys-Suomi-uudistuksen alueelliseen toimeenpanoon liittyvä toiminta - Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja kehittäminen - Osallistuminen valtakunnallisiin tai ylimaakunnallisiin hankkeisiin Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Edistetään yhteiskäyttöisten tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen muodostumista alueen keskeisille osaamisaloille ja tuetaan osaamisalojen rajapinnoissa tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä varmistetaan osaamisen siirtäminen yritysten käyttöön. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellista yhteistyötä ja verkottumista sekä varmistetaan korkea laatu ja houkutteleva ammatillinen koulutus edistämällä opetushenkilöstön koulutusta, opetuksen laadun kehittämistä ja tulevien ammatillisten osaamistarpeiden tunnistamista. - Kannustetaan oppilaitoksia verkostoitumaan ja hyödyntämään oppimista tukevien tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. - Edistetään aikuiskoulutuksen uusien yhteistyömuotojen kehittämistä neuvontaan, markkinointiin ja opiskelijoiden rekrytointiin. Tuetaan alueellisia verkostoja aikuisopetuksen henkilökohtaistamiseksi. - Edistetään toisen asteen koulutuksen yhteistyötä ja ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä sekä kehitetään alakohtaista eri kouluasteiden välistä toimintaa. - Edistetään EAKR-ESR ohjelman yhteishankkeilla rakenteellisten uudistusten vaikuttavuutta ja varmistetaan investointien tehokas käyttöönotto. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankerahoituksella - tuetaan koulutus- ja osaamisjärjestelmän alueellista kattavuutta ja saavutettavuutta, - vahvistetaan alueellisen kehittämisen strategista osaamista ja parannetaan ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta, - kehitetään kansainvälisen toiminnan osaamisverkostoja. 14

15 Rahoitus toimintalinjalla 3: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto TE-keskus, yritysosasto ISLH, sivistysosasto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Yhteensä

16 Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESRtoiminnassa Tavoitteena on työperusteisen maahanmuuton edistäminen sekä hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen EU:n sisällä. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työperusteisen maahanmuuton edistäminen. - Yleinen kansainvälisyyskasvatus, hyvien käytäntöjen etsiminen, levittäminen ja valtavirtaistaminen. Kohderyhmät: - työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvät viranomaiset alue- ja paikallisella tasolla sekä lähtömaissa - lähtömaiden kansalaiset, erityisesti työperusteiset maahanmuuttajat ja heidän perheenjäsenensä - hyvien käytäntöjen etsimiseen ja kansainväliseen kokemusten vaihtoon liittyvät yhteistyökumppanuudet (alueelliset, kansalliset ja temaattiset verkostot) - oppilaitokset - sidosryhmien edustajat (kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet) Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Itä-Suomen työperusteisen maahanmuuton hankkeen rahoitus (Makrohanke M14: Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuton pilottialueeksi) - Monikulttuurisuushankkeet, kansainvälisyyskasvatus, monikulttuurisuusmyönteisen asenneilmaston edistäminen - Yhteistyö viranomaisten ja alueiden sekä temaattisten ja kansallisten verkostojen kesken EUjäsenvaltioissa - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Tuetaan eurooppalaisten alueiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen levittämistä ja vaihtoa erityisesti koulutus- ja tutkimussektorin sekä nuorisopolitiikan aloilla. - Edistetään kulttuuriyrittäjyyttä ja luovan talouden toimintaa tukevien hyvien käytäntöjen etsimistä ja yhteistyön edistämistä. - Vahvistetaan oppilaitosyhteisöjen ja opettajien kansainvälisiä valmiuksia vastata maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeisiin. Rahoitus toimintalinjalla 4: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto Yhteensä

17 ESR-RAHOITUSOSUUDEN JA VALTION KANSALLISEN RAHOITUSOSUUDEN SUUNNITELMA MYR Tarkistus VUOSI: 2007 OHJELMA: Itä-Suomen alueosio MAAKUNTA: Pohjois-Karjala RAHASTO: ESR Miljoonaa euroa HALLINNONALA TOIMINTALINJA SM OPM KTM STM TM Ohjelmareservi YHTEENSÄ TL 1 YHT 0,000 1,228 1,178 0,248 2,585 0,000 5,239 5,239 ESR 0,761 0,730 0,154 1,676 3,321 VALTIO 0,355 0,341 0,072 0,664 Irrotustarkistus 1,432 Kuntarahoitus 0,112 0,107 0,022 0,245-0,118 milj. eur 0,486 Muu julkinen 0,000 TL 2 YHT 0,000 0,824 0,000 0,211 3,557 0,000 4,592 4,592 ESR 0,511 0,131 2,205 2,847 VALTIO 0,238 0,061 1,029 1,328 Kuntarahoitus 0,075 0,019 0,323 0,417 Muu julkinen 0,000 TL 3 YHT 0,312 3,179 0,045 0,000 1,057 0,000 4,593 4,593 ESR 0,190 1,974 0,028 0,655 2,847 VALTIO 0,089 0,921 0,013 0,306 1,329 Kuntarahoitus 0,033 0,284 0,004 0,096 0,417 Muu julkinen 0,000 TL 4 YHT 0,000 0,276 0,000 0,000 0,489 0,000 0,765 0,765 ESR 0,171 0,304 0,475 VALTIO 0,080 0,141 0,221 Kuntarahoitus 0,025 0,044 0,069 Muu julkinen 0,000 TL:t 1-4 YHTEENSÄ 0,312 5,507 1,223 0,459 7,688 0,000 15,189 15,189 ESR 0,190 3,417 0,758 0,285 4,840 0,000 9,490 9,489 VALTIO 0,089 1,594 0,354 0,133 2,140 0,000 4,310 Kuntarahoitus 0,033 0,496 0,111 0,041 0,708 1,389 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,310 1,389 15,189 Hallinnonalojen rahoitusosuudet vuonna 2007 Itä-Suomen ohjelmassa perustuvat 2007 talousarvioon ja niistä on vähennetty tekninen tuki 4 % (valtion osalta 5,33 %) ja varaus äkillisiin rakennemuutoksiin 3 % 17

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008 2009 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 20.3.2009 EAKR 2009 lisäresurssit EU VALTIO KUNTA TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TE-keskus, yritystuet 1,100

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR)

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR) 1 Tiedosto löytyy/hanketoimiala/myr:n sihteeristö2007/myak 2007 mh III 15.1.2007 Liite 1/MH III15.11.2007 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2007 versio 8.1.2007 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011 2012 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009 2010. Maakuntahallitus III (MYR) 6.10.2008 Maakuntavaltuusto 20.10.2008

KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009 2010. Maakuntahallitus III (MYR) 6.10.2008 Maakuntavaltuusto 20.10.2008 1 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009 2010 Maakuntahallitus III (MYR) 6.10.2008 Maakuntavaltuusto 20.10.2008 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009-2010 2 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009 2010. Maakuntahallitus III (MYR) 6.10.2008

KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009 2010. Maakuntahallitus III (MYR) 6.10.2008 1 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009 2010 Maakuntahallitus III (MYR) 6.10.2008 2 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2009-2010 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR) Kainuun maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

ESR ohjelman mahdollisuudet

ESR ohjelman mahdollisuudet ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla 20.11.2008 Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013

POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013 POHJOIS-POHJANMAA YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ja Manner-Suomen ESR-ohjelma / Pohjois-Suomen alueosio Hyväksytty

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2010 2011 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena

JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena JULKINEN SEKTORI Yrityksen kehittämisen tukena Kimmo Puolitaival Osastopäällikkö Yritysosasto Varsinais-Suomen TE-keskus 1 Vuonna 2006, yhteensä 137 milj. euroa elinkeinotoiminnan kehittämiseen Varsinais-

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2012 2013 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

ELY-keskuksen neuvottelukunta Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskuksen neuvottelukunta Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ELY-keskuksen neuvottelukunta 1.6.2012 Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelman alustavia sisältöjä ELY-keskuksen näkökulmasta Investointi kasvuun ja työpaikkoihin - tavoiteohjelma

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

LIITE 1: Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä 16.5.2012

LIITE 1: Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä 16.5.2012 LIITE 1: Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä 16.5.2012 Temaattinen tavoite / Toimintalinja 1: pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

LIITE 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2009

LIITE 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2009 LIITE 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 15.10.2008 SISÄLLYS sivu ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2008 1 Rakennerahasto-ohjelmat

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio. Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio. Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen ELY-keskuksen toiminta-ajatus ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR)

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR) MYR 22.10.2007, MV 29.10.2007 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSILLE 2008-2009 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR) Kainuun maakuntaohjelmassa 2006-2010 todetaan seuraavasti: Päämääränä

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot