POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Maakunnan yhteistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007. Maakunnan yhteistyöryhmä 11.4.2007."

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2007 Maakunnan yhteistyöryhmä

2 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE Euroopan unionin kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Itä-Suomen EAKR:n toimenpideohjelma ja Manner- Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osio ovat Pohjois-Karjalan uuden maakuntaohjelman POKAT 2010 toteuttamisen eräitä tärkeimpiä työkaluja. Niitä täydentävät Euroopan maaseuturahaston ja Euroopan kalatalousrahaston ohjelmat. Tällä ohjelmakaudella viimeksi mainitut eivät ole enää entiseen malliin nk. rakennerahasto-ohjelmia, joten niitä ohjaa oma lainsäädäntönsä. Maakuntaohjelma POKAT 2010 ja EU:n rakennerahasto-ohjelmat laadittiin vuoden 2006 aikana samanaikaisesti, joten niiden keskinäinen yhteensovittaminen saatiin toimimaan hyvin. Maakuntaohjelman toteuttamisella pyritään Pohjois-Karjalasta luomaan kehittyvä ja vetovoimainen rajamaakunta, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan ja tasavertaisen elämän perusedellytykset sekä elinkeinoelämälle kilpailukykyisen toimintaympäristön. POKAT 2010 kokoaa yhteen maakunnan aluekehityksen kannalta tärkeimmät strategiset linjaukset ja kehittämisen painopisteet. Pohjois-Karjalan toimintaympäristön kehittämisen vetonauloina ovat koulutusjärjestelmä ja osaamisrakenteet, saavutettavuuteen liittyvä infrastruktuuri, kilpailukykyinen palvelujärjestelmä, hyvä ympäristö sekä kansainvälisyys. Tuotannollisen kehittämisen painopisteitä ovat maakunnan luontaisiin vahvuuksiin sekä erityisosaamiseen pohjautuvat tietyt tuotannolliset klusterit: metsä- ja puu-, muovi- ja metalli-, kivi- ja mineraali-, sekä elintarvikeklusterit. Lisäksi on valikoitunut aloja, joilla oletetaan olevan kehityspotentiaalia. Näitä ovat ICT, kulttuurija hyvinvointituotanto sekä matkailu. Kaikkia klustereita yhdistävinä toimintatapoina ovat yrittäjyys, kansainvälisyys, kestävä kehitys ja kumppanuus. Uusia mahdollisuuksia odotetaan löytyvän eri klustereiden yhteistoiminnasta ja rajapinnoista, kuten metsä-, bioenergia-, turvallisuus-, nano- tai materiaaliteknologiasta ja tuotekehityksestä yleisemminkin. Edellä mainittuja painopisteitä pyritään osaltaan toteuttamaan käsillä olevan maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK) puitteissa. Jatkossa maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään rakennerahastolain 21 :n nojalla vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä samanaikaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) käsittelyn kanssa. 2

3 ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen Toimintalinjan tavoitteet: - Elinkeinopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen - Innovatiivisten, elinkelpoisten ja kasvukykyisten yritysten syntyminen - Teollisten ja palvelualan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen - Yritysten kasvumahdollisuuksien turvaaminen - Yritysten innovaatiotoiminnan lisääminen ja innovatiivisten liiketoimintojen kehittäminen - Yritysten innovaatioprosessien tehostaminen - Markkinaehtoisten yrityspalveluiden ja palveluyrittäjyyden lisääminen - Uusien markkinalähtöisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaaminen - Kestävän kehityksen huomioon ottaminen yritystoiminnassa - Tuottavuuden kohottaminen - Vientikaupan kehittäminen Ohjelmatoimenpiteillä saavutettavat yritystoiminnan kehittämisen määrälliset tavoitteet suhteutettuna Pohjois-Karjalaan: Ohjelma-asiakirja Vuosi 2007 Uudet työpaikat (htv) miehet 274 naiset 176 yhteensä 450 Uudet yritykset miesyritykset 43 naisyritykset 21 yhteensä 64 Yritysten T&K-hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 32 Uudet T&K-työpaikat (htv) 18 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 20 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 1:n rahoituskehyksestä) 11 Lisäksi yritysten liikevaihdon kasvu tuetuissa yrityksissä ja niiden viennin osuus ovat seurattavia indikaattoreita. Painopisteet Yritystoiminnan edistämiseksi toimintalinjalla tuetaan erityisesti yrittäjyyttä, uusien yritysten luomista sekä kasvukykyisiä ja kehittyviä yrityksiä. Yrityskannan vahvistaminen ja yritystoiminnan dynamiikan turvaaminen edellyttävät uusien yritysten perustamista, siihen liittyvän toimintajärjestelmän vahvistamista ja prosessien aktivointia. Yrityksille suunnatut kehittämistoimenpiteet kohdistetaan erityisesti innovatiivista osaamista edustaviin ja/tai kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin ja yritysryppäisiin niiden kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin. Pk-yritysten kehittämisen ohella avainaloille pyritään saamaan suuria veturiyrityksiä, jotka vauhdittavat teknologian siirtoa ja yhteistyöverkostojen luomista pk-yrityksiin. Suurilla yrityksillä on merkittävä rooli innovaatiojärjestelmissä tiedon ja osaamisen kehittäjinä ja hyödyntäjinä, pk-yritysten asiakkaina ja partnereina, erikoistuneiden palveluiden tarvitsijoina sekä mahdollisena kanavana pk-yrityksille kansainvälistymisessä. Tuettava toiminta - Edistetään yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista - Kehitetään kasvuhakuisten yritysten kilpailukykyä Rahoittavat viranomaiset: Toimintalinjan rahoitus kanavoituu pohjoiskarjalaisille yrityksille kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan kolmen toimijan kautta: Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto), Tekes ja Finnvera Oyj. TE-keskus (yritysosasto) myöntää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa tarkoitettua tukea laadullisesti korkeatasoisiin aineettomiin ja aineellisiin hankkeisiin tavoitteena erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen. Yritysten kilpailukykyä kehitetään tukemalla yritysten tuotannollista pääomaa lisääviä ja uudistavia investointeja sekä täydentämällä markkinaehtoista rahoitusta ja poistamalla markkinapuutteita. Yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvät 3

4 myös tuki yritysten kehittämishankkeisiin (esim. kansainvälistymiseen, vienninedistämiseen, liiketoimintaosaamisen parantamiseen) sekä innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Lisäksi varaudutaan tukeman yritysten (ml. kuntien omistaminen yhtiöiden) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia energiahankkeita. Tekesin tavoitteena on kohdistaa rahoitusta erityisesti yritysten osaamista ja kilpailukykyä kehittäviin vaikuttavuudeltaan merkittäviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahoituksen painopisteenä ovat Itä-Suomen Innovaatiostrategian mukaisen merkittävän kasvupotentiaalin omaavat yrityshankkeet, joissa kehitetään osaamista liittyen liiketoimintaosaamiseen, kansainvälistymiseen, innovatiivisiin uusiin tuotteisiin, palveluliiketoimintaan ja verkottumiseen. Painopisteenä suuryritysten osalta ovat hankkeet, joissa keskitytään haastaviin, laajasti verkottuneisiin ja merkittävää tutkimus- ja pk-alihankintaa omaaviin projekteihin. Finnvera Oyj myöntää EAKR-rahoitusta yritysten kasvua, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja tuottavuutta edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää myös ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien käyttöönottoon. Lisäksi EAKR-rahoituksen avulla luodaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja, edistetään yrittäjyyttä ja mahdollistetaan liiketoimintasiirrot. Finnvera Oyj:n rahoitusinstrumentteina ovat lainat, takaukset sekä pääomasijoitukset. Lainoista käytössä ovat investointi- ja käyttöpääomalaina, naisyrittäjälaina, pienlaina, ympäristölaina ja yrittäjälaina. Finnvera Oyj välittää EAKR-tukea lainojen korkoon sidottuna korkotukena ja takausten provisioon sidottuna provisiotukena. Oman pääoman ehtoisia EAKR-tukea sisältäviä sijoituksia alueen pk-yrityksiin tai alueellisiin pääomarahastoihin tekevät Finnvera Oyj:n pääomasijoitustoimintaa harjoittavat tytäryritykset. Tuen suuntaamisessa tullaan erityisesti huomioimaan aloittamisvaiheessa olevien, kasvuhakuisten sekä uusia kehittyviä aloja edustavien pk-yritysten kilpailukyvyn parantuminen. Lisäksi pk-yritysten osaamisen ja verkottumisen lisääntymistä ja uuden teknologian käyttöönottoa pk-yritysten toiminnassa tullaan tukemaan. Rahoitus toimintalinjalla 1: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä KTM (TE-keskus/yritysosasto, Tekes, Finnvera Oyj) Yhteensä

5 Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Toimintalinjan tavoitteet: - Dynaamisten, kansainvälisesti kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja -verkostojen kehittäminen - Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen tutkimuksen ja teknologiakehityksen avainaloille - Liiketoimintaverkostojen vahvistaminen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentaminen - Kansainvälisesti toimivien koti- tai ulkomaisten veturi/ankkuriyritysten ja muiden merkittävien toimijoiden sijoittuminen alueelle - Tutkimus- ja oppilaitosten t&k -toiminnan ja yhteistyön lisääminen - Yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen Toimintalinjan määrälliset tavoitteet Pohjois-Karjalaan suhteutettuna: Ohjelma-asiakirja Vuosi 2007 Uudet työpaikat (htv) miehet 14 naiset 10 yhteensä 24 Uudet yritykset miesyritykset 3 naisyritykset 3 yhteensä 6 T&K-hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 59 Uudet T&K-työpaikat (htv) 10 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 15 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 2:n rahoituskehyksestä) 15 Tuettava toiminta Toimintaympäristöä, verkostoitumista sekä innovaatio- ja osaamisrakenteita tuetaan - vahvistamalla teknologian ja osaamisen siirtoa ja tuotekehityspalveluja - edistämällä innovaatiotoimijoiden yhteistyötä, yhteistyömalleja ja kansainvälistymistä - vahvistamalla julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä kansainvälistymisessä ja markkinoinnissa - luomalla edellytykset kansainvälisten yritysten toimintojen sijoittumiselle - luomalla ja vahvistamalla innovaatioympäristöjä ja osaamiskeskittymiä, joissa innovaatiot kehittyvät ideasta kaupallisiin tuotteisiin ja palveluihin, sekä edistämällä jo luotujen ympäristöjen käyttöä. - kehittämällä tutkimustulosten kaupallistamiseen erikoistuneita innovaatiopalveluja - kehittämällä osaamis- ja kulttuurirakenteita - edistämällä elinkeinotoiminnan monipuolistamisen kannalta välttämättömiä toimitilaratkaisuja ja yrityshautomotoimintaa - kehittämällä uusia verkostomaisia toimintatapoja sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Rahoittavat viranomaiset: Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toimijoista toimeenpanon vastuuviranomaisina toimintalinjalla 2 ovat Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto) ja Tekes. Tekesin tavoitteena on osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä tukialueiden pitkän aikavälin osaamisrakenteiden kehittäminen. Rahoitusta kohdennetaan Itä-Suomen Innovaatiostrategian mukaisten kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien ja kilpailukykyisten dynaamisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen luomiseen. Tällaisia merkittäviä osaamisalueita ovat mm. fotoniikkaan ja materiaaliosaamiseen liittyvät osaamisalueet. TE-keskus (yritysosasto) kehittää toimintalinjan hankkeilla Pohjois-Karjalan yritysten toimintaympäristöä. Tuki toimintaympäristön kehittämiseen luo edellytyksiä sekä neuvonta- ja tukipalveluja yrityksille. Tuen avulla voidaan kehittää innovaatiopotentiaalia, osaamista ja verkostoja sekä avaintoimialoja. Toimintaympäristön kehittämisavustusta suunnataan yrityksille tarpeellisten palvelujen kehittämishankkeisiin, verkostoitumishankkeisiin, yritystoiminnan edistämistä tukeviin selvityksiin sekä muihin yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan hankkeita, joissa kunta tai kunnan kokonaan tai osittain 5

6 omistama kiinteistöyhtiö rakentaa toimitiloja pienille tai keskisuurille yrityksille elinkeinotoiminnan monipuolistamisen kannalta välttämättömiin tarpeisiin. TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjalla hankkeita seuraaviin painopisteisiin: - Yritysten tarpeista lähtevien ja maakunnan kärkiosaamisaloihin liittyvien osaamiskeskittymien kehittäminen - Uusien yhteistyö- ja toimintamallien kehittäminen julkisen, yritys- ja kansalaissektorin yhteistyöhön - Työvoiman osaamista parantavien rakenteiden, uusien verkostomaisten toimintatapojen sekä tieto- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Osaamis- ja innovaatiojärjestelmän kehittämisen painopisteet perustuvat alueen keskeisiin osaamisaloihin. Järjestelmän kehittämisessä huomio kiinnitetään koko alueellisen innovaatioverkoston (tutkimuslaitokset, oppilaitokset, julkishallinto ja yritykset) toiminnan ja sen rakenteiden kehittämiseen, keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Innovaatioverkoston osaamisen ja toiminnan tulee tukea yritysten ja muun elinkeinoelämän tuotekehityksen ja tuotteistamisen kaikkia vaiheita suunnittelusta markkinointiin. Soveltavaa tutkimusta pyritään ohjaamaan tukemaan muuta innovaatiotoimintaa ja kasvuyrittäjyyttä. - Investoinnit ja kehittämistoimet kohdistuvat koulutus- ja tutkimuslaitosten osaamisrakenteiden ja teknologian siirtomekanismien kehittämiseen työelämän tarpeiden näkökulmasta. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä toisen asteen oppilaitosten rakenteellista kehittämistä sekä laboratorioiden yhteiskäyttöä maakunnan painopistealueilla yritystoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan laboratorioita pyritään hyödyntämään palveluja kaupallistamalla ja soveltamalla laboratorioiden käyttöön liiketoimintaosaamista. - Tuetaan toisen asteen koulutuksen mikro- ja pk-yritystoimintaa palvelevien oppimisympäristöjen rakentamista. - T&K-ympäristöjen hyödyntämistä tuetaan myös ESR-toimenpitein. EAKR:n investoinnit kytketään mahdollisuuksien mukaan ESR-toimintalinjaan 3 sisällön yhteensovittamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja ovat EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisia. Rahoitusta ohjataan erityisesti kuntien, kuntien elinkeinoyhtiöiden sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden seudullisiin, maakunnallisiin ja useamman maakunnan yhteishankkeisiin. Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joilla: - tuetaan elinkeinojen kehittämistä ja osaamisrakenteiden vahvistamista maakunnallisilla painopistealueilla - edistetään maakunnallisten painopistealueiden välistä vuorovaikutusta (ns. rajapinnat) - tuetaan kasvuohjelmia, vahvistetaan kansainvälisen toiminnan rakenteita sekä parannetaan maakuntakuvaa. Rahoitus toimintalinjalla 2: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä KTM (TE-keskus/yritysos., Tekes) TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Yhteensä

7 Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Toimintalinjan tavoitteet: - Itä-Suomen saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien parantaminen - Liikenneyhteyksien ja logististen järjestelmien toimivuuden parantaminen - Tietoyhteiskunta- ja viestintäpalvelujen esteetön ja tasa-arvoinen saatavuus - Itä-Suomen palvelurakenteen kehittäminen huomioiden harva asutus, pitkät etäisyydet ja väestön ikääntymisen aiheuttamat erityisvaatimukset - Hyvä ympäristö Toimintalinjan määrälliset tavoitteet: Ohjelma-asiakirja Hyvinvointipalveluhankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 8 Alueen vetovoimahankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 10 Ympäristöpositiiviset hankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 35 Tasa-arvoa edistävät hankkeet % (osuus TL 3:n rahoituskehyksestä) 5 Tuettava toiminta - Saavutettavuuden parantaminen - Alueiden vetovoimaisuuden parantaminen - Uusiutuvan energian käytön lisääminen - Erillisosio: Kokeilutoimet palvelujärjestelmien kehittämiseksi Palvelujärjestelmiä kehitetään mm. tietoyhteiskunnan keinoin luomalla uusia palvelusisältöjä ja palvelujen järjestämis-, tuottamis- ja jakelutapoja sekä edistämällä niiden käyttöönottamista. Kehittämisessä otetaan huomioon koko palveluketjun logistiikka. Hankkeiden tulee vastata Itä-Suomelle tyypillisten saavutettavuusongelmien tai väestön ikääntymisen haasteisiin. Ne voivat toimia pilotteina ja niiden avulla voidaan ottaa käyttöön uusia menetelmiä Itä-Suomessa. Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen rahoitus kohdistuu mm. - korkeatasoisen ympäristöteknologian käyttöönottoon, vesihuollon tehostamiseen, jätehuollon kehittämiseen sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. Ympäristöhankkeiden tavoitteena on ehkäistä ympäristöriskejä, vähentää ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvia paineita, parantaa asukkaiden elämänlaatua ja työllisyyttä sekä edistää alueen kilpailukykyä ja talouskasvua EU:n kestävän kehityksen strategian mukaisesti. - Pohjois-Karjalan luonnon- ja kulttuuriympäristön ja arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen. Toteuttamalla suojeluohjelmat, hoitamalla elinympäristöä ja palauttamalla jo muutettuja elinympäristöjä takaisin luonnontilaan huolehditaan alueelle ominaisten luontotyyppien ja eliölajien suojelusta. Samalla luodaan edellytyksiä mm. luontomatkailun kehittämiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) LVM:n hallinnonalan rahoitus kohdistetaan Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirille ja Ratahallintokeskukselle. Toimenpiteillä tuetaan koko liikennejärjestelmän kehittämistä ja niillä on konkreettinen kytkentä elinkeinoelämän hankkeisiin ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. Toimenpiteillä luodaan alueen elinkeinoelämälle kestävää ja pysyvää kilpailuetua. Toimenpiteet kohdistuvat maakunnan saavutettavuuden parantamiseen, teollisuuden logistiikka- ja kuljetuskustannusten alentamiseen, elinkeinoelämän sijoittumisen edellyttämän maankäytön kehityksen tukemiseen sekä matkailuelinkeinon toimintaympäristön kehittämiseen. Pohjois- Karjalassa laaditaan koko ohjelmakauden kestävä toimintasuunnitelma, joka sisältää mm. teollisuusalueiden liikenneyhteyksien kehittämistä ja Karjalan radan nopeustason nostamisen edellyttämiä toimia. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka edistävät Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista ja ovat EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisia. Rahoitusta ohjataan erityisesti kuntien, kuntien elinkeinoyhtiöiden, muiden kehittäjäorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden seudullisiin, maakunnallisiin ja useamman maakunnan yhteishankkeisiin. Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joilla: - kehitetään tietoyhteiskunnan fyysisiä rakenteita (ml. maaseudun laajakaistat) ja sisältöjä - edistetään bioenergian käyttöönottoa ja tuetaan siihen liittyviä toimintarakenteita 7

8 - kehitetään hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyviä rakenteita ja toimintamalleja sekä varaudutaan ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjalla hankkeita painopisteinä - Monipuolisten, elinkeinoja tukevien palvelujen, matkailun ja kulttuurikohteiden kehittäminen - Palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen - Maakunnan raaka-ainevarojen käytön lisäämistä tukevat infrastruktuuri-investoinnit Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja palvelurakenteeseen kohdistuu suuria muutospaineita harvaanasutun alueen palvelujen saatavuuden, ikääntymisestä johtuvan kysynnän kasvun, työvoiman riittävyyden ja kustannusten osalta. Hanketoiminnalla: - edistetään Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluinnovaatioita, jotka liittyvät palvelurakenteiden uudistamiseen - kehitetään esteettömiä palveluja - kehitetään helppokäyttöisiä palvelusisältöjä ja sovelluksia hyödyntäen tietoyhteiskunnan keinoja (etälääketiede, sähköiset apuvälineet ja laitteet ja asiakaslähtöiset tietojärjestelmät) - kehitetään kotihoidon palvelukokonaisuuksia Rahoitus toimintalinjalla 3: Vuosi 2007 Rahoittaja EAKR Valtio Yhteensä Pohjois-Karjalan ympäristökeskus LVM:n hallinnonala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

9 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUOSI: 2007 OHJELMA: Itä-Suomi MAAKUNTA: Pohjois-Karjala Miljoonaa euroa RAHASTO: EAKR HALLINNONALA SM OPM MMM LVM KTM STM TM YM YHTEENSÄ Ohjelmareservi Kulmaluku TOIMINTALINJA TL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 10,816 0,000 0,000 0,000 0,000 10,816 EAKR 6,588 6,588 6,588 VALTIO 4,228 4,228 4,228 Kuntarahoitus 0,000 0,000 Muu julkinen 0,000 TL 2 2,059 1,144 0,000 0,000 5,492 0,000 0,431 0,000 0,000 9,126 EAKR 1,216 0,676 3,244 0,254 5,390 5,390 VALTIO 0,584 0,324 1,556 0,122 2,587 2,587 Kuntarahoitus 0,259 0,144 0,692 0,054 1,150 Muu julkinen 0,000 TL 3 1,720 0,000 0,000 1,000 0,000 0,223 1,116 1,228 0,000 5,288 EAKR 1,070 0,669 0,143 0,714 0,785 3,381 3,381 VALTIO 0,367 0,331 0,057 0,286 0,315 1,356 1,356 Kuntarahoitus 0,283 0,000 0,023 0,116 0,128 0,550 Muu julkinen 0,000 YHTEENSÄ 3,780 1,144 0,000 1,000 16,308 0,223 1,547 1,228 0,000 25,230 EAKR 2,287 0,676 0,000 0,669 9,832 0,143 0,968 0,785 0,000 15,359 VALTIO 0,950 0,324 0,000 0,331 5,785 0,057 0,408 0,315 0,000 8,171 Kuntarahoitus 0,543 0,144 0,000 0,000 0,692 0,023 0,170 0,128 0,000 1,700 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9

10 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA, ITÄ-SUOMEN OSIO Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Tavoitteena on luoda kehityskykyisiä, jaksavia ja muuntuvia työorganisaatioita ja yritystoimintaa, joissa on kasvualustaa myös uusien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden syntymiselle sekä osaamisverkostoille. Tavoitteena on turvata työllisyys ja osaamisen kehittäminen koko Pohjois-Karjalassa huolimatta harvan asutuksen aiheuttamista ongelmista. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työyhteisöjen joustavuuden ja muutosvalmiuden lisääminen. Monimuotoistuvat työyhteisöt sekä työhyvinvoinnin turvaaminen. - Pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen yrityksissä. - Yrittäjyyden edistäminen, alkavien yritysten tukeminen ja erityisryhmien yrittäjyyden tukeminen. Kohderyhmät: - työorganisaatioiden ja yritysten henkilöstö ja johto - yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, erityisesti naisyrittäjät - toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat yrittäjyyshankkeissa - koulutus-, tutkimus- ja työvoimapalvelujen henkilöstö - kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö - työttömät, työttömyysuhan alaiset Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Työssä olevien osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi sekä työurien pidentämisen edistäminen, erityisesti mikro- ja pienyritysten tarpeet ja harvaan asutun alueen piirteet huomioiden. Työnantajaosaamisen kehittäminen mikro- ja pienyrityksissä. - Yrittäjyyden edistäminen, yrittäjyysmyönteisen asenneilmaston edistäminen, yritystoiminnan osaamisen tukeminen, starttirahayritysten pidempiaikainen tuki yritystoiminnan aloittamiseen - Monimuotoistuvat työyhteisöt - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto): Neuvonnalla, tuotteistetuilla neuvontapalveluilla, tietoiskuilla, koulutuksella ja projekteilla parannetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä: - edistetään yritysten uusperustantaa ja käynnistymistä - nostetaan yrittäjien ja pk-yritysten avainhenkilöiden johtamisvalmiuksia ja liiketoimintaosaamista - tuetaan yritysten omistajanvaihdoksia osaamisen vahvistamisella - kehitetään yritysten verkostomaista toimintatapaa - edistetään pk-yritysten tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen liiketoiminnan kehittämistä - parannetaan pk-yritysten t&k- ja innovaatiotoimintaa - tuetaan yritysten kasvua ja suunnitelmallista kansainvälistymistä - kehitetään pk-yritysten ympäristötietoisuutta ja -osaamista Rahoitusta kohdennetaan myös Yritys-Suomi-palvelujärjestelmäuudistuksen toimeenpanoon. Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Edistetään joustavien koulutusratkaisujen kehittämistä työpaikalla hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikan ja monikanavaisen oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. - Kehitetään työorganisaatioiden innovaatio- ja tuotekehitysympäristöä tukevia koulutus- ja verkostohankkeita sekä T&K-toimintaa. - Edistetään innovaatioiden kaupallistamista liiketoiminta- ja logistiikkaosaamista kehittämällä ja yritysten kansainvälistymiseen ja kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen tähtäävän osaamisen kehittämistä. - Tuetaan koulutusjärjestelmän ja työelämän välisen yhteistyön tehostamista yrittäjyysopintojen, myönteisen yrittäjyysasenteen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. - Tuetaan monikulttuuristen työ- ja opiskeluympäristöjen kehittämistä. 10

11 - Kehitetään yhteistyössä työelämän, kolmannen sektorin ja sivistystoimen toimijoiden kanssa työhyvinvointia edistäviä toimintamuotoja. - Tuetaan luovan talouden potentiaalin hyödyntämistä yrittäjyydessä ja liiketoiminnassa. Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Pohjois-Karjalan alhainen työllisyystaso ja rakenteellinen työttömyys vaikeuttavat erityisryhmien asemaa työelämässä. Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on suuri yhteiskunnallinen haaste. Ohjelmakaudella painotetaan hankkeita, jossa tähdätään organisaatioiden tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä. Hanketoiminnalla - edistetään sukupuoleen tai vammaan liittyviä tasa-arvoistamistoimenpiteitä työorganisaatioissa, - edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman osaamista ja työssä jaksamista, - vähennetään työelämän segregaatiota lisäämällä vajaakuntoisten valmiuksia sijoittua normaaleille työmarkkinoille, - tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon naisyrittäjyyttä. Rahoitus toimintalinjalla 1: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto TE-keskus, yritysosasto ISLH, sivistysosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

12 Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työikäinen sidotaan yhteiskuntaan työmarkkinoille osallistumisen kautta. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon varmistaminen. - Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhdenvertaisten työmarkkinoiden kehittämiseksi. - Nuorten työllisyysvalmiuksien kehittäminen. - Ikääntyvien työllistyvyyden tukeminen. Kohderyhmät: - pitkäaikais-, toistuvais- ja rakennetyöttömät, erityisesti ikääntyneet työnhakijat - vaikeasti työllistyvät työnhakijat, kuten maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset - nuoret, jotka ovat aikeissa keskeyttää koulutuksen tai eivät omaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai koulutuksesta työelämään, sekä nuoret jotka ovat syrjäytymisvaarassa - erityistä tukea vaativat opiskelijat - työttömät naiset ja miehet hankkeissa, joissa vähennetään sukupuolten mukaista jakoa työelämässä ja koulutuksessa - henkilöt, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ennen työmarkkinoille tuloaan Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Välityömarkkinoiden kehittäminen, tuettujen työ- ja aktivointipaikkojen kokoaminen, kolmannen sektorin kehittäminen palveluntuottajina ja työllistävän toiminnan kehittäjänä - Ikääntyvien ja pitkäaikaistyöttömien työllistyvyyden tukeminen - Työnantajien työllistämiskynnyksen madaltaminen, työn ja koulutuksen yhteensovittaminen mm. työvoimapoolit - Ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistäminen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi - Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäiseminen, siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjaus - Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja työelämälähtöisten koulutuspolkujen rakentaminen, erityisesti heikon koulutustaustan omaavien integroiminen työelämään - Itä-Suomen työperusteisen maahanmuuton hankkeen toimenpiteiden rahoitus - Mahdollisesti valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kehitetään erityisesti sähköisten palvelujen osalta. Sisällöllisesti niihin kehitetään oppilaanohjauksellisia elementtejä. - Edistetään nuorten työpajatoiminnan menetelmällistä kehittämistä. - Edistetään nuorten valinnanmahdollisuuksia eri koulutusohjelmien ja -tasojen sisällä ja välillä. Opintoohjausta kehitetään lisäämällä oppilaanohjaajien ja opettajien käytännön työelämän tuntemusta. Rekrytoitavalle nuorelle ehdotetaan ns. osaamistakuuta, jossa oppilaitos antaisi lisäkoulutusta poistamaan osaamisvajetta perusosaamisessa. - Oppimista tukevia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia kehitetään erityisesti aikuisopiskelijoiden tarpeiden näkökulmasta ja kehitetään alueellisesti tasa-arvoisten koulutuspalvelujen saavutettavuutta. - Kehitetään kirjastoja alueellisina oppimisympäristöinä sekä nostetaan siihen liittyvää kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden osaamistasoa. - Monialaista ja -ammatillista yhteistyötä tuetaan kasvavien erityisryhmien huomioon ottamisessa ja turvataan erityisryhmien kulttuurin, taiteen ja terveysliikunnan saavutettavuus. Itä-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto: Haasteena on ehkäistä työmarkkinoiden eriytymistä luomalla uusia toimintakäytäntöjä, joissa kohderyhmänä ovat työttömät nuoret, vajaakuntoiset ja muiden ongelmien vuoksi syrjäytymisuhanalaiset henkilöt. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää näiden kohderyhmien sosiaalista toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja 12

13 toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat hyvinvointistrategioihin ja joissa on otettu huomioon uudistuvat kuntaja palvelurakenteet. Hanketoiminnalla muun muassa: - Lievennetään vajaakuntoisuudesta aiheutuvia (vammaiset, ikääntyneet) haittoja ja lisätään mahdollisuutta itsenäiseen elämään ja sosiaaliseen osallisuuteen - Kehitetään syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja maahanmuuttajille joustavia väyliä työelämään - Tuetaan johtamiskäytäntöjen kehittämistä monimuotoistuvissa työyhteisöissä Rahoitus toimintalinjalla 2: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto ISLH, sosiaali- ja terveysosasto Yhteensä

14 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoitteena on työmarkkinoiden muutosvalmius ja kyky jatkuvaan uudistumiseen sekä työmarkkinoiden haasteiden ennakoiminen ja niihin valmistautuminen. Haasteena on myös toimivan alueellisen innovaatiojärjestelmän, koulutuksen laadun ja joustavien opintoketjujen kehittäminen. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi. - Työelämälähtöisten ja -läheisten palvelu- ja koulutusjärjestelmien kehittäminen. - Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja tukeminen. Kohderyhmät: - työorganisaatioiden ja yritysten henkilöstö - yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat - matalammin koulutetut ja ikääntyneet henkilöt - yrityspalveluorganisaatiot - työttömät ja opiskelijat kehitettäessä palvelu- ja koulutusjärjestelmiä - koulutus-, tutkimus- ja työvoimapalveluorganisaatioiden henkilöstö Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Alueellisten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi ml. KOTTI -järjestelmän/yritys Haravan käyttöönotto, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen - Yritys-Suomi palvelujärjestelmään liittyvä osaamisen kehittäminen - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus (yritysosasto): - Yritys-Suomi-uudistuksen alueelliseen toimeenpanoon liittyvä toiminta - Innovaatioympäristöjen ja -verkostojen luominen ja kehittäminen - Osallistuminen valtakunnallisiin tai ylimaakunnallisiin hankkeisiin Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Edistetään yhteiskäyttöisten tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen muodostumista alueen keskeisille osaamisaloille ja tuetaan osaamisalojen rajapinnoissa tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä varmistetaan osaamisen siirtäminen yritysten käyttöön. - Tuetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellista yhteistyötä ja verkottumista sekä varmistetaan korkea laatu ja houkutteleva ammatillinen koulutus edistämällä opetushenkilöstön koulutusta, opetuksen laadun kehittämistä ja tulevien ammatillisten osaamistarpeiden tunnistamista. - Kannustetaan oppilaitoksia verkostoitumaan ja hyödyntämään oppimista tukevien tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. - Edistetään aikuiskoulutuksen uusien yhteistyömuotojen kehittämistä neuvontaan, markkinointiin ja opiskelijoiden rekrytointiin. Tuetaan alueellisia verkostoja aikuisopetuksen henkilökohtaistamiseksi. - Edistetään toisen asteen koulutuksen yhteistyötä ja ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä sekä kehitetään alakohtaista eri kouluasteiden välistä toimintaa. - Edistetään EAKR-ESR ohjelman yhteishankkeilla rakenteellisten uudistusten vaikuttavuutta ja varmistetaan investointien tehokas käyttöönotto. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankerahoituksella - tuetaan koulutus- ja osaamisjärjestelmän alueellista kattavuutta ja saavutettavuutta, - vahvistetaan alueellisen kehittämisen strategista osaamista ja parannetaan ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta, - kehitetään kansainvälisen toiminnan osaamisverkostoja. 14

15 Rahoitus toimintalinjalla 3: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto TE-keskus, yritysosasto ISLH, sivistysosasto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Yhteensä

16 Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESRtoiminnassa Tavoitteena on työperusteisen maahanmuuton edistäminen sekä hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen EU:n sisällä. Kuvaus rahoitettavasta toiminnasta: - Työperusteisen maahanmuuton edistäminen. - Yleinen kansainvälisyyskasvatus, hyvien käytäntöjen etsiminen, levittäminen ja valtavirtaistaminen. Kohderyhmät: - työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvät viranomaiset alue- ja paikallisella tasolla sekä lähtömaissa - lähtömaiden kansalaiset, erityisesti työperusteiset maahanmuuttajat ja heidän perheenjäsenensä - hyvien käytäntöjen etsimiseen ja kansainväliseen kokemusten vaihtoon liittyvät yhteistyökumppanuudet (alueelliset, kansalliset ja temaattiset verkostot) - oppilaitokset - sidosryhmien edustajat (kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet) Rahoittavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan TE-keskus (työvoimaosasto) hakee toimintalinjan toteutukseen hankkeita, joiden tavoitteena on - Itä-Suomen työperusteisen maahanmuuton hankkeen rahoitus (Makrohanke M14: Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuton pilottialueeksi) - Monikulttuurisuushankkeet, kansainvälisyyskasvatus, monikulttuurisuusmyönteisen asenneilmaston edistäminen - Yhteistyö viranomaisten ja alueiden sekä temaattisten ja kansallisten verkostojen kesken EUjäsenvaltioissa - Mahdollisuus osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: - Tuetaan eurooppalaisten alueiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen levittämistä ja vaihtoa erityisesti koulutus- ja tutkimussektorin sekä nuorisopolitiikan aloilla. - Edistetään kulttuuriyrittäjyyttä ja luovan talouden toimintaa tukevien hyvien käytäntöjen etsimistä ja yhteistyön edistämistä. - Vahvistetaan oppilaitosyhteisöjen ja opettajien kansainvälisiä valmiuksia vastata maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeisiin. Rahoitus toimintalinjalla 4: Vuosi 2007 Rahoittaja ESR Valtio Yhteensä TE-keskus, työvoimaosasto ISLH, sivistysosasto Yhteensä

17 ESR-RAHOITUSOSUUDEN JA VALTION KANSALLISEN RAHOITUSOSUUDEN SUUNNITELMA MYR Tarkistus VUOSI: 2007 OHJELMA: Itä-Suomen alueosio MAAKUNTA: Pohjois-Karjala RAHASTO: ESR Miljoonaa euroa HALLINNONALA TOIMINTALINJA SM OPM KTM STM TM Ohjelmareservi YHTEENSÄ TL 1 YHT 0,000 1,228 1,178 0,248 2,585 0,000 5,239 5,239 ESR 0,761 0,730 0,154 1,676 3,321 VALTIO 0,355 0,341 0,072 0,664 Irrotustarkistus 1,432 Kuntarahoitus 0,112 0,107 0,022 0,245-0,118 milj. eur 0,486 Muu julkinen 0,000 TL 2 YHT 0,000 0,824 0,000 0,211 3,557 0,000 4,592 4,592 ESR 0,511 0,131 2,205 2,847 VALTIO 0,238 0,061 1,029 1,328 Kuntarahoitus 0,075 0,019 0,323 0,417 Muu julkinen 0,000 TL 3 YHT 0,312 3,179 0,045 0,000 1,057 0,000 4,593 4,593 ESR 0,190 1,974 0,028 0,655 2,847 VALTIO 0,089 0,921 0,013 0,306 1,329 Kuntarahoitus 0,033 0,284 0,004 0,096 0,417 Muu julkinen 0,000 TL 4 YHT 0,000 0,276 0,000 0,000 0,489 0,000 0,765 0,765 ESR 0,171 0,304 0,475 VALTIO 0,080 0,141 0,221 Kuntarahoitus 0,025 0,044 0,069 Muu julkinen 0,000 TL:t 1-4 YHTEENSÄ 0,312 5,507 1,223 0,459 7,688 0,000 15,189 15,189 ESR 0,190 3,417 0,758 0,285 4,840 0,000 9,490 9,489 VALTIO 0,089 1,594 0,354 0,133 2,140 0,000 4,310 Kuntarahoitus 0,033 0,496 0,111 0,041 0,708 1,389 Muu julkinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,310 1,389 15,189 Hallinnonalojen rahoitusosuudet vuonna 2007 Itä-Suomen ohjelmassa perustuvat 2007 talousarvioon ja niistä on vähennetty tekninen tuki 4 % (valtion osalta 5,33 %) ja varaus äkillisiin rakennemuutoksiin 3 % 17

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008 2009 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR)

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE (EAKR) 1 Tiedosto löytyy/hanketoimiala/myr:n sihteeristö2007/myak 2007 mh III 15.1.2007 Liite 1/MH III15.11.2007 KAINUUN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2007 versio 8.1.2007 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2011 Yleistä Rakennerahastolain mukaan maakunnan yhteistyöasiakirja koskee alueellinen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

LIITE 1: Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä 16.5.2012

LIITE 1: Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä 16.5.2012 LIITE 1: Itä- ja Pohjois-Suomen näkemykset rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja investointiprioriteeteistä 16.5.2012 Temaattinen tavoite / Toimintalinja 1: pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ELY-keskuksen neuvottelukunta Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskuksen neuvottelukunta Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ELY-keskuksen neuvottelukunta 1.6.2012 Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelman alustavia sisältöjä ELY-keskuksen näkökulmasta Investointi kasvuun ja työpaikkoihin - tavoiteohjelma

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2010 2011 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari

Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari ESR, tuettava toiminta Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari 26.5.2014 Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020, kehys n. 31,4 M 6,2 M 20 % 14,8

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013 Hämeen yhteistyöryhmä Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012 ja alustava yhteistyöasiakirja vuodelle 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Etelä-Suomen EAKR-ohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2007

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2007 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 17.4.2007 Tarkistettu 10.12.2007 1 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 3.4.2007 Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 ESR-hakuinfo 16.6.2015 Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku Länsi-Suomen alueen 3. alueellinen ESRhankehaku 12.6.-1.10.2015 Haku

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi

Rakennerahastojen ohjelmakausi Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013 123 Perusrahoitus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Kaik lutviutuup! Osallisuus ja järjestöyhteistyö osana Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014-2017 Etelä-Karjalan liitto Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

ESR- ja EAKR-rahoituksen mahdollisuuksia ohjelmakaudella

ESR- ja EAKR-rahoituksen mahdollisuuksia ohjelmakaudella ESR- ja EAKR-rahoituksen mahdollisuuksia ohjelmakaudella 2014-2020 Luovan talouden kehittämisohjelman julkaisutilaisuus Päivi Jaakola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 28.8.2014 Kestävää kasvua ja työtä Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä

Kestävää kasvua ja työtä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Iisalmi 18.3. Varkaus 19.3 Kuopio 27.3 Sari Marttila, Timo Ollila, Tuija Tuomela ESR -hanketoiminnan lähtökohtia Kohderyhmän kanssa tehtävä hankevalmistelu Yritykset

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2013 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.2012 Tarkistettu sihteeristön päätöksellä 4.12.2012 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2013 yhteistyöasiakirjan

Lisätiedot