Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta"

Transkriptio

1 Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta Studia Professionalia Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Seppo Rainisto Tutkimusjohtaja, kansainvälinen liiketoiminta 1

2 Keskeisiä osa-alueita 1. Markkinoinnin rooli 2. Liiketoimintaympäristön analysointi 3. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 4. Strateginen suunnittelu 5. Kilpailuedun ja kyvyn kehittäminen 6. Merkkituotemarkkinointi ja brändit 7. Brändien, identiteetin ja imagon kehittäminen 8. Kansainvälinen markkinointi ja liiketoiminta 9. Markkinointiviestintä 10. Markkinoinnin ja liiketoiminnan johtaminen 2

3 Yritysten megahaasteet! 1. Kansainvälistyminen ja globalisaatio 2. Liiketoimintaosaaminen -tuotekehitys ja tuotteistaminen 3. Markkinointi -merkkituotteistaminen ja imago 4. Johtajuus leadership -arvot 3

4 Brändi Markkinoijan lupaus tuottaa kuluttajalle tiettyä tarpeentyydytystä: samanlaisia tuoteominaisuuksia, hyötyjä, lisäarvoja. Nimi,termi, symboli tms., tai näiden yhdistelmä, jolla tuote identifoidaan ja saadaan erottumaan kilpailevista tuotteista tai palveluista. 4

5 Brändin voima Brändin premium lisäarvo syntyy kuluttajan päässä. Merkkituotteistaminen on liiketoiminnan strategista rakentamista. Brändi voi olla organisaatio, paikka, palvelu, alihankkija, kauppa, henkilö jne Keskeiset käsitteet: identiteetti, imago, segmentointi ja asemointi 5

6 Markkinointi Markkinointi on liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvien verkostosuhteiden järjestelmä, jonka tavoitteena on haluttujen tavoitteiden saavuttaminen. Markkinointi on tieteenala ja käytäntöjä, joiden tarkoitus on tutkia, luoda ja aikaansaada kohdemarkkinan arvon tyydytystä kannattavalla tavalla. Vain innovointikyky ja markkinointi tuovat kassaan rahaa, muut toiminnot ovat kustannuksia - Philip Kotler Markkinoinnin koko perusta on asiakas ja hänen tarpeensa tyydyttäminen. Markkinointi on toiminto, jonka tehtävänä on siirtää tuotteet tai palvelut asiakkaalle mahdollisimman tuottavasti. Markkinointi kuuluu mukaan aina kaikissa yrityksen ydinprosesseissa. 6

7 Markkinointi.. Markkinoinnista yritystrategian keskeisin osa-alue yrityksen tulee olla asiakassuuntautunut Markkinointiin tulee uutta osaamista määrällistä, rahoituksellista ja teknistä Nichet suuri mahdollisuus Erilaistamisvalinnat (kilpailijoiden) vaikeasti kopioitavissa 7

8 Prof. Philip Kotler, Northwestern University, Evanston Chicago. Markkinoinnin ykkösguru opettaa suomalaista tutkijaa 8

9 Brändimarkkinointi Brändimarkkinoinnin tavoitteena on luoda kuluttajan/asiakkaan kokemaa lisäarvoa. Brändistrategia määrittelee, mitä on tehtävä tarjotakseen tuotteita tai palveluja, jotka tarjoavat tätä selkeästi koettavaa asiakastyydytystä. Kun brändi ei pysty tarjoamaan parempaa etua kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Markkinahinta määrää hyödykkeen kohtalon, ei markkinointitaito. 9

10 Merkkituotteen etuja Jakelutiessä (vrt. geneeriset tuotteet). Tehoa markkinointiin: suurempi levitys tuotteita; markkinavoiman hyödyntäminen vuodesta toiseen; brändin vitaliteetti. Vahva brändi lisää kuluttajauskollisuutta (suurempi asiakaskunta). Kilpailuetu, markkinajohtajan asema > lisää tulosta > kassavirtaa (merkkituotevahvuus). Ensiostajien houkutteleminen 5-6 kertaa kalliimpaa kuin myyminen olemassa oleville. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan, jos kokevat laadun ylivertaiseksi (koettu laatu). Brändillä ei ole elinkaarta. 10

11 Suomalaisia elintarvikebrändejä 11

12 Philip Kotler: Marketing Management Markkinointiprosessi 12

13 Markkinoinnin muuttuminen 4 P-viitekehys (product, price, place, promotion). Asiakas ymmärrettävä paremmin (customer value, customer cost, customer convenience, customer communicatio= 4 C viitekehys. STP-kehikko (segmentation, targeting, positioning). Mukaan eri operointitasoja: massamarkkinat, markkinasegmentti, markkinarako, yksittäinen asiakas. Markkinoinnista osaamiskokonaisuus. Tuotteista ja palveluista ideoihin, aatteisiin, paikkoihin, ihmisiin, organisaatioihin, kokonaisuuksiin. 13

14 Määritelmiä Tuotteistaminen = tiettyjen palvelujen/tuotteiden muokkaaminen markkinoitavaan muotoon. Segmentointi, kohdemarkkinan valinta. Positiointi, asemointi kohdemarkkinassa suhteessa kilpailijaan. 14

15 Liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu Hyperkilpailu pysyvää, ja yritystoiminta keskittyy. Osaaminen siirtyy tuotannosta ja teknologiasta luoviin sovelluksiin ja palveluihin. Kiihtyvä muutosnopeus haaste suunnittelulle. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen pullonkaulaksi. ICT integroituu kaikkialle, ja tiedon ja oppimisen merkitys korostuu. Innovaatiot syntyvät osaamisalueiden rajapinnoille. 15

16 Liiketoimintaosaamisen haasteita Strategiset allianssit ja partneruudet, verkostoituminen, yhteistyö ja kilpailu Globaali laatu/hinta-suhde ratkaisee Rajat hämärtyvät ja madaltuvat Liiketoiminnan pitää kasvaa ja kannattaa Tuotekehitys ja innovaatioiden tuotteistaminen asiakaslähtöisesti Kehityskaarien tunnistaminen kriittiseksi 16

17 Liiketoimintaosaamisen haasteita On oltava kilpailijoita parempi asiakkaalle tärkeässä asiassa. Suunnittelu ja tekeminen samanaikaista, mikä mahdollistaa nopean oppimisen. Menestyksen perustana on selkeä näkemys kilpailustrategiasta, ja sen parempi operointi. Kohdemarkkinoiden tulee olla oman ylivoimaisen osaamisen aloilta. Uutta näkökulmaa siihen, mitä ollaan myymässä? Miten luodaan uusia markkinoita ja tarpeita? 17

18 Kilpailukyvyn kehittäminen Resurssit ja kyvykkyydet luovat pohjan kilpailukyvylle. Ydinosaaminen muodostuu yrityksen sisäisistä tekijöistä. Kilpailuetu muodostuu yrityksen koko markkinointipaketista: - ainutlaatuinen tuote - alhainen hinta - muu markkinoinnillinen paremmuus 18

19 Kilpailuetu ja ydinosaaminen Kilpailuetu (competitive advantage) -syntyy ainutlaatuisesta asiakasarvosta (alhaisempi hinta, korkea laatu, luotettavuus, asiakaspalvelu, imago) Ydinosaaminen (core competence) -yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja osaamisalueita, jotka mahdollistavat kilpailuedun synnyttämisen (mittakaavaedut, laadunvalvonta, brändi-imago, asiakassuuntautuneisuus) 19

20 Marketing Logistics (Christopher & Peck 2003): The sources of marketing advantage Innovation and branding: -brand values -problem solving -benefit-focused Customer relationships: -costs of ownership -value adding relationships -service quality focus Supply chain effectiveness: -network management -quick responses -low-cost supplier 20

21 Liiketoiminnan kansainvälistyminen Kaikki yritykset kansainvälistyvät aktiivisesti tai passiivisesti, kilpailijoiden pakottamana. Maailmassa on yli monikansallista yritystä ja yhtiötä. EU:n uudet jäsenmaat & Intia, Kiina, Brasilia tulossa samoille apajille. 21

22 Liiketoiminnan kansainvälistyminen Globaalissa liiketoiminnassa ratkaisevat kustannustehokkuus ja volyymi. Kasvoton pääoma hakee tuottoa yli rajojen. Kilpaillaan samoista niukoista resursseista. Ulkoistaminen uhkaa kaikkia niitä toimintoja, jotka eivät tuo selkeää lisäarvoa. Arvoketjun loppupään hallinta on ratkaisevaa. Globaalit niche-yritykset ovat tulossa. 22

23 Kansainvälistymisen alkupäätöksiä 1. Kansainvälistymmekö vai ei? 2. Mille markkinoille? 3. Kuinka pääsemme sisälle? 4. Markkinointiohjelma 5. Markkinointiorganisaatio 23

24 Kansainvälistymisen kriittisiä kysymyksiä Vilpitön sitoutuminen ja osallistuminen johtajasta alaspäin? Tarvittavat resurssit ja aikapanos? Riittävät taustatiedot? (markkinoista, kilpailijoista, lainsäädännöstä jne) Sidosryhmien (henkilöstö, toimittajat, osakkeenomistajat) osaaminen, kyvyt ja odotukset? 24

25 Markkinoilletulon tapoja (entry mode) -Vienti -Ulkomainen lisenssiointi ja franchising -Joint-venture -Ulkomainen myyntiyhtiö/myyntikonttori -Sopimusvalmistus ja alihankinta Valmistava yhteisyritys/ ulkomaiset yhteistyöjärjestelyt/liikkeenjohtosopimus Tuotantoyksikkö Projektivienti -Foreign Direct Investment (FDI) 25

26 Markkinoillepääsyn esteet Kokemuksen ja markkinatiedon puute Asiakassuhteiden ja kontaktien puute Referenssien ja yleinen luottamuksen puute Jakelukanavien puute Alkuvaiheen investointikustannukset Tuntematon yritys: imagon/nimen puute Sarjatuotantoedun puuttuminen: pieni volyymi Kilpailijoiden vastatoimet Toimittajan ja päämiehen vaihtovastus(-kustannus) Kaupan esteet: tullit,verot, säädökset Dokumentointikustannukset Standardierot Suuret rahoitustarpeet Kommunikaatioesteet, kieli, etäisyys Kulttuurierot Markkinatiedon puute Ulkomainen imago Poliittiset ja sosiaaliset erot Lainsäädännölliset erot (Lähde: Toivo Äijö) 26

27 Strategiavaihtoehdot Differointistrategia > luovuus > tavoiteltu hyöty Kustannusjohtajuusstrategia > tuottavuus > tavoiteltu hintaetu Keskittymis- eli markkinarakostrategia (Michael Porter) 27

28 Strategisen suunnitelman malli 1. Tilannekatsaus ja lähtökohtaolettamukset 2. Yrityksen tavoitteet 3. Visio ja strategia 4. Toimintasuunnitelma eri osa-alueille 5. Budjetointi, suunnitelma numeroiksi 6. Organisointi 7. Toteuttaminen 8. Seuranta ja valvonta 28

29 Kansainvälisen markkinoinnin suunnitteluprosessi Kansainvälinen toiminta-ajatus Kohdemaan ja tuotteen valinta Operaatiomuoto Tavoitteet ja päämäärät Kansainvälinen markkinointistrategia -kohdemarkkinastrategia -tuotestrategia -viestintästrategia -jakelustrategia -hinnoittelustrategia Markkinointiorganisaatio Operatiivinen suunnitelma Budjetti Toteutus Seuranta, kontrolli, palaute 29

30 International Strategy 1. International business mission 2. SWOT (Internal and external analysis) 3. Goals and objectives 4. Selection of target country/products 5. International business strategy -entry mode decisions (operation s.) -production strategy -marketing strategy -business resource strategy -human resource strategy -financial strategy 6. International organisation 7. Budgets 8. Implementation 9. Control, follow-up and feed-back 30

31 International Marketing Strategy Business mission SWOT-analysis Goals and objectives of int. Business Selection of target country/products Selection of int. operation mode International marketing strategy 1. International marketing mix -int. product strategy -int. communication strategy -int. distribution strategy -int.pricing strategy 2. International marketing organisation 3. Budgeting 4. Implementation 5. Control, follow-up and feed-back 31

32 Innovatiivisia markkinointistrategioita (Kotler) Absolut Vodka Disney IKEA Swatch Watches Sony Wal-Mart Starbucks ebay.com Toyota Amazon.com Nike The Body Shop Harley Davidson 32

33 Liiketoiminta-missio Miksi yritys on olemassa? Tarkoitus, arvot ja visiot missiossa tulee tarkistaa säännöllisin välein Missio voi menettää relevanttisuutensa aikaa myöten Hyvä missio: keskittyy rajalliseen määrään tavoitteita, painottaa keskeisiä arvoja ja määrittelee pääasiallisen kilpailu/toimintakentän Missio ja slogaani: Connecting People (Nokia). Builder of Networks (IBM). 33

34 Kansainvälinen SWOT-analyysi Toimintaympäristön mahdollisuudet, kysymysmerkit, uhkatekijät Yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Toimenpiteet: -hyödynnä/panosta -varmista/arvioi -varaudu/ennakoi -kehitä/korjaa -selvitä/arvioi -vältä/torju 34

35 Kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteiden kontrolli ja arviointi Yhdistelmä pehmeitä ja kovia mittareita -markkinaosuuden kehitys -myynnin ja katteiden kehitys -Brändivoiman kehitys eri markkinoilla -Asiakashankinta kullakin markkinalla -kontrollin lajeja:strateginen, tehokkuus, kannattavuus, vuosisuunnitelma 35

36 Kansainvälinen tuotestrategia Paikalliset tuotteet Kansalliset tuotteet Kansainväliset tuotteet Globaalit tuotteet 36

37 Merkkituotteistaminenimagon hallinta Erilaistaminen (differointi) ja erottuminen (profilointi) Pitkällä tähtäimellä pärjäävät vain uniikkia tarjoavat. Kotler: tärkeintä on hallita brändiä ja immateriaalioikeuksia tehtaita voi pyörittää muutkin Brändit luodaan enemmän suoritteiden kuin promootion kautta Brändin lisäarvo (premium) ja brändipääoma 37

38 Global brands Coca-Cola 1886 Gillette 1902 Kodak 1888 Shell 1897 Sony

39 Brändin pääoma-arvo Brändiuskollisuus (loyalty) Bränditietoisuus (awareness) Brändin koettu laatu (perceived quality) Brändimielikuvat (associations) Muut ominaisuudet (assets): suojaus 39

40 Brändi-arvon osatekijät Brand loyalty Brand awareness Brand equity Perceived quality Brand associations Other proporties Source: Aaker 40

41 Brand Identity How the owners want the brand to be perceived Brand Position: The part of the brand identity and value proposition communicated to a target group that demonstrates a competitive advantage against competition. Brand Image How the brand is in reality perceived 41

42 Brand Premium Volume premium Volume Price 42

43 Merkin vahvuuteen vaikuttavat tekijät (Interbrand method) Johtajuus: markkinaosuus ja tunnettuisuus Vakaus: miten altis merkki on teknologisille, poliittisille ja taloudellisille muutoksille Markkinat: kuinka kilpaillut ja muuttuvat ne ovat Tuki: merkkiin liittyvän viestinnän tehokkuus, tuotekehitys ja markkinointi Suojaus: juridiset toimet merkin suojaamiseksi Trendi: merkin pitkän aikavälin kehitys ja vallitseva suuntaus Kansainvälisyys: merkin kyky ylittää maantieteellisiä ja kulttuurisia rajoja 43

44 Merkin perusarvot (Interbrand-menetelmä) Johtajuus: markkinaosuus, tunnettuus, positiointi, kilpailuprofiili (25 p.) Vakaus: pitkäikäisyys, johdonmukaisuus, tasalaatuisuus, merkkiidentiteetti, riskit (15 p.) Markkinat: koko, vakaus, volatiilisuus, dynamiikka (10 p.) Kansainvälisyys: maantiet. asema, kv. asemointi, kv. markkinaosuus, kv. ambitio (25 p.) Trendi: pitkän aikavälin tavoite suhteessa nykyisiin saavutuksiin, suunnitelmat ja niiden realistisuus (10 p.) Tuki: mainospanokset, promootiot, johdonmukaisuus ja tehokkuus (10 p.) Suojaus: juridinen suojaus, jota ilman merkkiä ei voi arvioida MERKIN VAHVUUS Yhteispisteet 100 Pääomakerroin x tulos/kassavirta = pääoma-arvo 44

45 Brändin uudelleen asemointi Core identity Brand repositioning Chosen core values Value Proposition Sender Media Management & PR PR Marketing Communication Visual Image Internal Image Creation Competition and noice Receiver Intended Image Source: Modified from Aaker & Kapferer 45

46 Brändi-identiteetin määrittäminen Mikä on brändin erityinen visio ja tavoite? Mikä tekee siitä erilaisen? Minkä tarpeen brändi tyydyttää? Mikä on sen pysyvä luonne? Mitkä ovat sen arvot? Mitkä tekevät sen tunnistettavaksi? (mukaellen Kapfererilta) 46

47 Brändin rakentamisen ABC 1. Analysoi oma yritys, kilpailijat, asiakkaaat ja toimintaympäristö. 2. Valitse näille tuote ja sille kohdemarkkina.tuotteen on oltava näille asiakkaille houkuttelevin, eniten lisäarvoa tuova. 3. Valitse tarjouksen keihäänkärjet, identiteetti. 4. Suunnittele hyvä nimi ja ulkoinen ilme. 5. Viestitä systemaattisesti, yhdenmukaisesti käyttäen valittua sanomaa ja ilmettä. 6. Suuntaa kehitystoimet valitun identiteetin mukaisesti. 7. Rekisteröi tuotemerkki tavaramerkiksi kaikilla kohdemarkkinoilla. 47

48 Brändiohjeisto Johdanto (keskeiset tavoitteet) Peruselementit (merkki, logo, tunnus, typografia, värit, kuvitus, peruslupaus) Peruslomakkeisto (kirjelomake, jatkolomake, kirjekuoret, käyntikortit, saatteet, toimistomateriaalit) Toimitilat, asut, kalusto Pakkaukset, PR-tuotteet Viestintämateriaalit (tiedotelomakkeet, esitekansiot, kalvot, powerpoint-esitykset, esitteet, verkkosivut, lehdet, julisteet) Tapahtumat, sponsorointi (näyttelyt, messuosastot, asiakastilaisuudet, -seminaarit,sponsorointi) Ilmoitukset, mainonta (rekrytointi-, kannatusilmoitukset jne) Lähde: Herzen: Brändi yritysmarkkinoinnnissa (2006) 48

49 Tuotebrändi vs. palvelubrändi Tuotebrändi: stdsoitu tuotanto, yhdenmukainen laatu Palvelubrändi: kulutustapahtuma (prosessi), johon molemmat osapuolet osallistuvat. Laatu on subjektiivinen elämys! Palvelubrändi on herkkä viestinnälle (imagomainonta) ja konkretisoinnille. Palvelubrändi on nopeasti kopioitu. Elinkaari riippuvainen asiakkaiden laatukokemuksista. Menestyksekäs brändi kuvastaa arvokasta asiakassuhdetta yrityksen ja asiakkaan välillä (brand loyalty, store loyalty). 49

50 Viestinnän/mainonnan suunnitteluprosessi Tilanneanalyysi Tavoitteet Kohderyhmä ja asemointi Budjetti Strategiat (mainossanoma, mainosväline) Operatiivinen suunnitelma Toteutus ja seuranta 50

51 Kampanjasuunnitelma Kampanjan perusinformaatio (missä olet?) Kampanjan tavoitteet (mihin haluat mennä?) Kampanjatoimenpiteet (kuinka haluat päästä sinne?) Kampanja-aikataulu (milloin haluat päästä perille?) Kampanjan organisointi ja vastuutus (kenen on vastuu?) Kampanjan budjetti (kuinka paljon se maksaa?) Kampanjan valvonta (miten tiedät, pääsitkö tavoitteeseesi?) 51

52 Brändiviestinnän keinoja Sisäinen viestintä Verkkomedia Messut Asiakastilaisuudet Mainonta Suoramarkkinointi Julkaisut Asiakaslehdet Vuosikertomus Esitteet ja muu materiaali Lehdistötiedottaminen Sponsorointi Muu asiakassuhteiden hoito (Lähde Herzen: Brändi yritysmarkkinoinnissa 2006). 52

53 Eurooppalaisia klustereita Frankfurt: pankki München: vakuutus, auto Riika: software Geneve: laatukellot Cambridge: bioteknologia Madrid: elektroniikka Antwerpen: timantit Bordeaux: viinit Dublin:call center Oslo/Bergen: shipping Dijon, Vilna: ruoka Milano: muoti, design Imatra/Lappeenranta: metsä Luxemburg: rahoituspalvelut, media Brno: traktorit Tallinna: trading Hampuri: lentokoneet 53

54 Uusia trendejä markkinoinnissa (lähde: Kotler) Resurssien omistamisesta brändien omistamiseen Vertikaalista integroitumisesta virtuaaliin integroitumiseen Massamarkkinoinnista sovitettuun (customized) Markkinaosuuksista asiakasosuuksiin Asiakkaiden saamisesta säilyttämiseen Yksinpuhelusta vuoropuheluun asiakkaan kanssa Transaktioista suhteita painottavaan Yksi jakeluteisestä monikanavaiseen Tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseen Hyväksikäytöstä kumppanuuteen Markkinointiosastosta jokaisen osallistumiseen 54

55 Markkinoinnin 10 kuolemansynnin paikkaa (Kotler) Vajavainen asiakaslähtöisyys ja fokusointi markkinoihin Kohdeasiakkaita ei tunneta perusteellisesti Kilpailijat määritettävä tarkemmin ja seurattava toimintaa Sidosryhmäsuhteiden hallinta Uusien liiketoimintatilaisuuksien löytäminen Puutteellinen suunnitteluprosessi Tuote- ja palvelupolitiikka Brändin rakentaminen ja markkinointiviestintä Huono organisaatioratkaisu Uuden teknologian mahdollisuudet 55

56 56

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Footer 1 Työjärjestys 1. Osallistujien esittelyt ja tavoitteet 2. Identiteettianalyysin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta?

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Antti Lönnqvist TTY www.tut.fi/pmteam MITTARITIIMI Aineettoman pääoman

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Sisältö 1. Markkinoinnin kehittämisen viitekehys 2. Tuottavuuden kehittämisen vaiheet 3. Case Fonecta 4. Case Fonectan Asiakkuusklinikka

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä.

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin palveluihin

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin suorittaminen Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin tavoitteena: Kehittää syvällinen ymmärrys ja analyyttisiä kehikkoja brändien strategisesta roolista liiketoiminnassa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Brändit paikkojen ja organisaatioiden vetovoimatekijänä. Seppo Rainisto Kouvola 11.11.2010 (tiivistelmä)

Brändit paikkojen ja organisaatioiden vetovoimatekijänä. Seppo Rainisto Kouvola 11.11.2010 (tiivistelmä) Brändit paikkojen ja organisaatioiden vetovoimatekijänä Seppo Rainisto Kouvola 11.11.2010 (tiivistelmä) Markkinointi ja mielikuvien hallinta - liiketoiminnan kriittisiä menestystekijöitä Perushaasteena

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos

STRATEGIAPROSESSI. Pysyvää on vain kiihtyvä muutos STRATEGIAPROSESSI Pysyvää on vain kiihtyvä muutos Perinteisen strategisen suunnittelun merkitys dynaamisissa liiketoiminnoissa jää yhä vähäisemmäksi. Menestymisen edellytyksiä ovat yhä kasvavassa määrin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit

Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit Asiantuntijapalvelujen kansainvälistämisen keinot, mahdollisuudet ja haasteet - KIBS-selvityksen opit Tiina Tuominen, tutkimuspäällikkö BIT Tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto Selvityksen tekijät: Marja Toivonen,

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Tarjooman jakelu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luvut 12-13 Luentopalaute Huomioita - Äänentoisto - Luentokalvot verkkoon edellisenä

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä Erja Koivula Asiakkaan kokema palvelun laatu Imago Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Myynti Imago Suullinen viestintä Suhdetoiminta

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta?

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Hannu Vierimaa Oy hannu.vierimaa@processman.com 0400-622 711 1 Mikä ydinprosessi on? Ylittää funktiorajat Keskittyy tuloksiin Prosessit

Lisätiedot

Jakelutoiminta kansainvälistymisen toisena tukijalkana?

Jakelutoiminta kansainvälistymisen toisena tukijalkana? Jakelutoiminta kansainvälistymisen toisena tukijalkana? Erkki Järvinen toimitusjohtaja CMD, Kansainvälistymisstrategia Taustaa 2 n kansainvälistymisen keihäänkärjiksi valitut toimialat: Lehtijakelutoiminta

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Itella Information luotettava ja kansainvälinen kumppani

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot