Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta"

Transkriptio

1 Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta Studia Professionalia Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Seppo Rainisto Tutkimusjohtaja, kansainvälinen liiketoiminta 1

2 Keskeisiä osa-alueita 1. Markkinoinnin rooli 2. Liiketoimintaympäristön analysointi 3. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 4. Strateginen suunnittelu 5. Kilpailuedun ja kyvyn kehittäminen 6. Merkkituotemarkkinointi ja brändit 7. Brändien, identiteetin ja imagon kehittäminen 8. Kansainvälinen markkinointi ja liiketoiminta 9. Markkinointiviestintä 10. Markkinoinnin ja liiketoiminnan johtaminen 2

3 Yritysten megahaasteet! 1. Kansainvälistyminen ja globalisaatio 2. Liiketoimintaosaaminen -tuotekehitys ja tuotteistaminen 3. Markkinointi -merkkituotteistaminen ja imago 4. Johtajuus leadership -arvot 3

4 Brändi Markkinoijan lupaus tuottaa kuluttajalle tiettyä tarpeentyydytystä: samanlaisia tuoteominaisuuksia, hyötyjä, lisäarvoja. Nimi,termi, symboli tms., tai näiden yhdistelmä, jolla tuote identifoidaan ja saadaan erottumaan kilpailevista tuotteista tai palveluista. 4

5 Brändin voima Brändin premium lisäarvo syntyy kuluttajan päässä. Merkkituotteistaminen on liiketoiminnan strategista rakentamista. Brändi voi olla organisaatio, paikka, palvelu, alihankkija, kauppa, henkilö jne Keskeiset käsitteet: identiteetti, imago, segmentointi ja asemointi 5

6 Markkinointi Markkinointi on liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvien verkostosuhteiden järjestelmä, jonka tavoitteena on haluttujen tavoitteiden saavuttaminen. Markkinointi on tieteenala ja käytäntöjä, joiden tarkoitus on tutkia, luoda ja aikaansaada kohdemarkkinan arvon tyydytystä kannattavalla tavalla. Vain innovointikyky ja markkinointi tuovat kassaan rahaa, muut toiminnot ovat kustannuksia - Philip Kotler Markkinoinnin koko perusta on asiakas ja hänen tarpeensa tyydyttäminen. Markkinointi on toiminto, jonka tehtävänä on siirtää tuotteet tai palvelut asiakkaalle mahdollisimman tuottavasti. Markkinointi kuuluu mukaan aina kaikissa yrityksen ydinprosesseissa. 6

7 Markkinointi.. Markkinoinnista yritystrategian keskeisin osa-alue yrityksen tulee olla asiakassuuntautunut Markkinointiin tulee uutta osaamista määrällistä, rahoituksellista ja teknistä Nichet suuri mahdollisuus Erilaistamisvalinnat (kilpailijoiden) vaikeasti kopioitavissa 7

8 Prof. Philip Kotler, Northwestern University, Evanston Chicago. Markkinoinnin ykkösguru opettaa suomalaista tutkijaa 8

9 Brändimarkkinointi Brändimarkkinoinnin tavoitteena on luoda kuluttajan/asiakkaan kokemaa lisäarvoa. Brändistrategia määrittelee, mitä on tehtävä tarjotakseen tuotteita tai palveluja, jotka tarjoavat tätä selkeästi koettavaa asiakastyydytystä. Kun brändi ei pysty tarjoamaan parempaa etua kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Markkinahinta määrää hyödykkeen kohtalon, ei markkinointitaito. 9

10 Merkkituotteen etuja Jakelutiessä (vrt. geneeriset tuotteet). Tehoa markkinointiin: suurempi levitys tuotteita; markkinavoiman hyödyntäminen vuodesta toiseen; brändin vitaliteetti. Vahva brändi lisää kuluttajauskollisuutta (suurempi asiakaskunta). Kilpailuetu, markkinajohtajan asema > lisää tulosta > kassavirtaa (merkkituotevahvuus). Ensiostajien houkutteleminen 5-6 kertaa kalliimpaa kuin myyminen olemassa oleville. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan, jos kokevat laadun ylivertaiseksi (koettu laatu). Brändillä ei ole elinkaarta. 10

11 Suomalaisia elintarvikebrändejä 11

12 Philip Kotler: Marketing Management Markkinointiprosessi 12

13 Markkinoinnin muuttuminen 4 P-viitekehys (product, price, place, promotion). Asiakas ymmärrettävä paremmin (customer value, customer cost, customer convenience, customer communicatio= 4 C viitekehys. STP-kehikko (segmentation, targeting, positioning). Mukaan eri operointitasoja: massamarkkinat, markkinasegmentti, markkinarako, yksittäinen asiakas. Markkinoinnista osaamiskokonaisuus. Tuotteista ja palveluista ideoihin, aatteisiin, paikkoihin, ihmisiin, organisaatioihin, kokonaisuuksiin. 13

14 Määritelmiä Tuotteistaminen = tiettyjen palvelujen/tuotteiden muokkaaminen markkinoitavaan muotoon. Segmentointi, kohdemarkkinan valinta. Positiointi, asemointi kohdemarkkinassa suhteessa kilpailijaan. 14

15 Liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu Hyperkilpailu pysyvää, ja yritystoiminta keskittyy. Osaaminen siirtyy tuotannosta ja teknologiasta luoviin sovelluksiin ja palveluihin. Kiihtyvä muutosnopeus haaste suunnittelulle. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen pullonkaulaksi. ICT integroituu kaikkialle, ja tiedon ja oppimisen merkitys korostuu. Innovaatiot syntyvät osaamisalueiden rajapinnoille. 15

16 Liiketoimintaosaamisen haasteita Strategiset allianssit ja partneruudet, verkostoituminen, yhteistyö ja kilpailu Globaali laatu/hinta-suhde ratkaisee Rajat hämärtyvät ja madaltuvat Liiketoiminnan pitää kasvaa ja kannattaa Tuotekehitys ja innovaatioiden tuotteistaminen asiakaslähtöisesti Kehityskaarien tunnistaminen kriittiseksi 16

17 Liiketoimintaosaamisen haasteita On oltava kilpailijoita parempi asiakkaalle tärkeässä asiassa. Suunnittelu ja tekeminen samanaikaista, mikä mahdollistaa nopean oppimisen. Menestyksen perustana on selkeä näkemys kilpailustrategiasta, ja sen parempi operointi. Kohdemarkkinoiden tulee olla oman ylivoimaisen osaamisen aloilta. Uutta näkökulmaa siihen, mitä ollaan myymässä? Miten luodaan uusia markkinoita ja tarpeita? 17

18 Kilpailukyvyn kehittäminen Resurssit ja kyvykkyydet luovat pohjan kilpailukyvylle. Ydinosaaminen muodostuu yrityksen sisäisistä tekijöistä. Kilpailuetu muodostuu yrityksen koko markkinointipaketista: - ainutlaatuinen tuote - alhainen hinta - muu markkinoinnillinen paremmuus 18

19 Kilpailuetu ja ydinosaaminen Kilpailuetu (competitive advantage) -syntyy ainutlaatuisesta asiakasarvosta (alhaisempi hinta, korkea laatu, luotettavuus, asiakaspalvelu, imago) Ydinosaaminen (core competence) -yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja osaamisalueita, jotka mahdollistavat kilpailuedun synnyttämisen (mittakaavaedut, laadunvalvonta, brändi-imago, asiakassuuntautuneisuus) 19

20 Marketing Logistics (Christopher & Peck 2003): The sources of marketing advantage Innovation and branding: -brand values -problem solving -benefit-focused Customer relationships: -costs of ownership -value adding relationships -service quality focus Supply chain effectiveness: -network management -quick responses -low-cost supplier 20

21 Liiketoiminnan kansainvälistyminen Kaikki yritykset kansainvälistyvät aktiivisesti tai passiivisesti, kilpailijoiden pakottamana. Maailmassa on yli monikansallista yritystä ja yhtiötä. EU:n uudet jäsenmaat & Intia, Kiina, Brasilia tulossa samoille apajille. 21

22 Liiketoiminnan kansainvälistyminen Globaalissa liiketoiminnassa ratkaisevat kustannustehokkuus ja volyymi. Kasvoton pääoma hakee tuottoa yli rajojen. Kilpaillaan samoista niukoista resursseista. Ulkoistaminen uhkaa kaikkia niitä toimintoja, jotka eivät tuo selkeää lisäarvoa. Arvoketjun loppupään hallinta on ratkaisevaa. Globaalit niche-yritykset ovat tulossa. 22

23 Kansainvälistymisen alkupäätöksiä 1. Kansainvälistymmekö vai ei? 2. Mille markkinoille? 3. Kuinka pääsemme sisälle? 4. Markkinointiohjelma 5. Markkinointiorganisaatio 23

24 Kansainvälistymisen kriittisiä kysymyksiä Vilpitön sitoutuminen ja osallistuminen johtajasta alaspäin? Tarvittavat resurssit ja aikapanos? Riittävät taustatiedot? (markkinoista, kilpailijoista, lainsäädännöstä jne) Sidosryhmien (henkilöstö, toimittajat, osakkeenomistajat) osaaminen, kyvyt ja odotukset? 24

25 Markkinoilletulon tapoja (entry mode) -Vienti -Ulkomainen lisenssiointi ja franchising -Joint-venture -Ulkomainen myyntiyhtiö/myyntikonttori -Sopimusvalmistus ja alihankinta Valmistava yhteisyritys/ ulkomaiset yhteistyöjärjestelyt/liikkeenjohtosopimus Tuotantoyksikkö Projektivienti -Foreign Direct Investment (FDI) 25

26 Markkinoillepääsyn esteet Kokemuksen ja markkinatiedon puute Asiakassuhteiden ja kontaktien puute Referenssien ja yleinen luottamuksen puute Jakelukanavien puute Alkuvaiheen investointikustannukset Tuntematon yritys: imagon/nimen puute Sarjatuotantoedun puuttuminen: pieni volyymi Kilpailijoiden vastatoimet Toimittajan ja päämiehen vaihtovastus(-kustannus) Kaupan esteet: tullit,verot, säädökset Dokumentointikustannukset Standardierot Suuret rahoitustarpeet Kommunikaatioesteet, kieli, etäisyys Kulttuurierot Markkinatiedon puute Ulkomainen imago Poliittiset ja sosiaaliset erot Lainsäädännölliset erot (Lähde: Toivo Äijö) 26

27 Strategiavaihtoehdot Differointistrategia > luovuus > tavoiteltu hyöty Kustannusjohtajuusstrategia > tuottavuus > tavoiteltu hintaetu Keskittymis- eli markkinarakostrategia (Michael Porter) 27

28 Strategisen suunnitelman malli 1. Tilannekatsaus ja lähtökohtaolettamukset 2. Yrityksen tavoitteet 3. Visio ja strategia 4. Toimintasuunnitelma eri osa-alueille 5. Budjetointi, suunnitelma numeroiksi 6. Organisointi 7. Toteuttaminen 8. Seuranta ja valvonta 28

29 Kansainvälisen markkinoinnin suunnitteluprosessi Kansainvälinen toiminta-ajatus Kohdemaan ja tuotteen valinta Operaatiomuoto Tavoitteet ja päämäärät Kansainvälinen markkinointistrategia -kohdemarkkinastrategia -tuotestrategia -viestintästrategia -jakelustrategia -hinnoittelustrategia Markkinointiorganisaatio Operatiivinen suunnitelma Budjetti Toteutus Seuranta, kontrolli, palaute 29

30 International Strategy 1. International business mission 2. SWOT (Internal and external analysis) 3. Goals and objectives 4. Selection of target country/products 5. International business strategy -entry mode decisions (operation s.) -production strategy -marketing strategy -business resource strategy -human resource strategy -financial strategy 6. International organisation 7. Budgets 8. Implementation 9. Control, follow-up and feed-back 30

31 International Marketing Strategy Business mission SWOT-analysis Goals and objectives of int. Business Selection of target country/products Selection of int. operation mode International marketing strategy 1. International marketing mix -int. product strategy -int. communication strategy -int. distribution strategy -int.pricing strategy 2. International marketing organisation 3. Budgeting 4. Implementation 5. Control, follow-up and feed-back 31

32 Innovatiivisia markkinointistrategioita (Kotler) Absolut Vodka Disney IKEA Swatch Watches Sony Wal-Mart Starbucks ebay.com Toyota Amazon.com Nike The Body Shop Harley Davidson 32

33 Liiketoiminta-missio Miksi yritys on olemassa? Tarkoitus, arvot ja visiot missiossa tulee tarkistaa säännöllisin välein Missio voi menettää relevanttisuutensa aikaa myöten Hyvä missio: keskittyy rajalliseen määrään tavoitteita, painottaa keskeisiä arvoja ja määrittelee pääasiallisen kilpailu/toimintakentän Missio ja slogaani: Connecting People (Nokia). Builder of Networks (IBM). 33

34 Kansainvälinen SWOT-analyysi Toimintaympäristön mahdollisuudet, kysymysmerkit, uhkatekijät Yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Toimenpiteet: -hyödynnä/panosta -varmista/arvioi -varaudu/ennakoi -kehitä/korjaa -selvitä/arvioi -vältä/torju 34

35 Kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteiden kontrolli ja arviointi Yhdistelmä pehmeitä ja kovia mittareita -markkinaosuuden kehitys -myynnin ja katteiden kehitys -Brändivoiman kehitys eri markkinoilla -Asiakashankinta kullakin markkinalla -kontrollin lajeja:strateginen, tehokkuus, kannattavuus, vuosisuunnitelma 35

36 Kansainvälinen tuotestrategia Paikalliset tuotteet Kansalliset tuotteet Kansainväliset tuotteet Globaalit tuotteet 36

37 Merkkituotteistaminenimagon hallinta Erilaistaminen (differointi) ja erottuminen (profilointi) Pitkällä tähtäimellä pärjäävät vain uniikkia tarjoavat. Kotler: tärkeintä on hallita brändiä ja immateriaalioikeuksia tehtaita voi pyörittää muutkin Brändit luodaan enemmän suoritteiden kuin promootion kautta Brändin lisäarvo (premium) ja brändipääoma 37

38 Global brands Coca-Cola 1886 Gillette 1902 Kodak 1888 Shell 1897 Sony

39 Brändin pääoma-arvo Brändiuskollisuus (loyalty) Bränditietoisuus (awareness) Brändin koettu laatu (perceived quality) Brändimielikuvat (associations) Muut ominaisuudet (assets): suojaus 39

40 Brändi-arvon osatekijät Brand loyalty Brand awareness Brand equity Perceived quality Brand associations Other proporties Source: Aaker 40

41 Brand Identity How the owners want the brand to be perceived Brand Position: The part of the brand identity and value proposition communicated to a target group that demonstrates a competitive advantage against competition. Brand Image How the brand is in reality perceived 41

42 Brand Premium Volume premium Volume Price 42

43 Merkin vahvuuteen vaikuttavat tekijät (Interbrand method) Johtajuus: markkinaosuus ja tunnettuisuus Vakaus: miten altis merkki on teknologisille, poliittisille ja taloudellisille muutoksille Markkinat: kuinka kilpaillut ja muuttuvat ne ovat Tuki: merkkiin liittyvän viestinnän tehokkuus, tuotekehitys ja markkinointi Suojaus: juridiset toimet merkin suojaamiseksi Trendi: merkin pitkän aikavälin kehitys ja vallitseva suuntaus Kansainvälisyys: merkin kyky ylittää maantieteellisiä ja kulttuurisia rajoja 43

44 Merkin perusarvot (Interbrand-menetelmä) Johtajuus: markkinaosuus, tunnettuus, positiointi, kilpailuprofiili (25 p.) Vakaus: pitkäikäisyys, johdonmukaisuus, tasalaatuisuus, merkkiidentiteetti, riskit (15 p.) Markkinat: koko, vakaus, volatiilisuus, dynamiikka (10 p.) Kansainvälisyys: maantiet. asema, kv. asemointi, kv. markkinaosuus, kv. ambitio (25 p.) Trendi: pitkän aikavälin tavoite suhteessa nykyisiin saavutuksiin, suunnitelmat ja niiden realistisuus (10 p.) Tuki: mainospanokset, promootiot, johdonmukaisuus ja tehokkuus (10 p.) Suojaus: juridinen suojaus, jota ilman merkkiä ei voi arvioida MERKIN VAHVUUS Yhteispisteet 100 Pääomakerroin x tulos/kassavirta = pääoma-arvo 44

45 Brändin uudelleen asemointi Core identity Brand repositioning Chosen core values Value Proposition Sender Media Management & PR PR Marketing Communication Visual Image Internal Image Creation Competition and noice Receiver Intended Image Source: Modified from Aaker & Kapferer 45

46 Brändi-identiteetin määrittäminen Mikä on brändin erityinen visio ja tavoite? Mikä tekee siitä erilaisen? Minkä tarpeen brändi tyydyttää? Mikä on sen pysyvä luonne? Mitkä ovat sen arvot? Mitkä tekevät sen tunnistettavaksi? (mukaellen Kapfererilta) 46

47 Brändin rakentamisen ABC 1. Analysoi oma yritys, kilpailijat, asiakkaaat ja toimintaympäristö. 2. Valitse näille tuote ja sille kohdemarkkina.tuotteen on oltava näille asiakkaille houkuttelevin, eniten lisäarvoa tuova. 3. Valitse tarjouksen keihäänkärjet, identiteetti. 4. Suunnittele hyvä nimi ja ulkoinen ilme. 5. Viestitä systemaattisesti, yhdenmukaisesti käyttäen valittua sanomaa ja ilmettä. 6. Suuntaa kehitystoimet valitun identiteetin mukaisesti. 7. Rekisteröi tuotemerkki tavaramerkiksi kaikilla kohdemarkkinoilla. 47

48 Brändiohjeisto Johdanto (keskeiset tavoitteet) Peruselementit (merkki, logo, tunnus, typografia, värit, kuvitus, peruslupaus) Peruslomakkeisto (kirjelomake, jatkolomake, kirjekuoret, käyntikortit, saatteet, toimistomateriaalit) Toimitilat, asut, kalusto Pakkaukset, PR-tuotteet Viestintämateriaalit (tiedotelomakkeet, esitekansiot, kalvot, powerpoint-esitykset, esitteet, verkkosivut, lehdet, julisteet) Tapahtumat, sponsorointi (näyttelyt, messuosastot, asiakastilaisuudet, -seminaarit,sponsorointi) Ilmoitukset, mainonta (rekrytointi-, kannatusilmoitukset jne) Lähde: Herzen: Brändi yritysmarkkinoinnnissa (2006) 48

49 Tuotebrändi vs. palvelubrändi Tuotebrändi: stdsoitu tuotanto, yhdenmukainen laatu Palvelubrändi: kulutustapahtuma (prosessi), johon molemmat osapuolet osallistuvat. Laatu on subjektiivinen elämys! Palvelubrändi on herkkä viestinnälle (imagomainonta) ja konkretisoinnille. Palvelubrändi on nopeasti kopioitu. Elinkaari riippuvainen asiakkaiden laatukokemuksista. Menestyksekäs brändi kuvastaa arvokasta asiakassuhdetta yrityksen ja asiakkaan välillä (brand loyalty, store loyalty). 49

50 Viestinnän/mainonnan suunnitteluprosessi Tilanneanalyysi Tavoitteet Kohderyhmä ja asemointi Budjetti Strategiat (mainossanoma, mainosväline) Operatiivinen suunnitelma Toteutus ja seuranta 50

51 Kampanjasuunnitelma Kampanjan perusinformaatio (missä olet?) Kampanjan tavoitteet (mihin haluat mennä?) Kampanjatoimenpiteet (kuinka haluat päästä sinne?) Kampanja-aikataulu (milloin haluat päästä perille?) Kampanjan organisointi ja vastuutus (kenen on vastuu?) Kampanjan budjetti (kuinka paljon se maksaa?) Kampanjan valvonta (miten tiedät, pääsitkö tavoitteeseesi?) 51

52 Brändiviestinnän keinoja Sisäinen viestintä Verkkomedia Messut Asiakastilaisuudet Mainonta Suoramarkkinointi Julkaisut Asiakaslehdet Vuosikertomus Esitteet ja muu materiaali Lehdistötiedottaminen Sponsorointi Muu asiakassuhteiden hoito (Lähde Herzen: Brändi yritysmarkkinoinnissa 2006). 52

53 Eurooppalaisia klustereita Frankfurt: pankki München: vakuutus, auto Riika: software Geneve: laatukellot Cambridge: bioteknologia Madrid: elektroniikka Antwerpen: timantit Bordeaux: viinit Dublin:call center Oslo/Bergen: shipping Dijon, Vilna: ruoka Milano: muoti, design Imatra/Lappeenranta: metsä Luxemburg: rahoituspalvelut, media Brno: traktorit Tallinna: trading Hampuri: lentokoneet 53

54 Uusia trendejä markkinoinnissa (lähde: Kotler) Resurssien omistamisesta brändien omistamiseen Vertikaalista integroitumisesta virtuaaliin integroitumiseen Massamarkkinoinnista sovitettuun (customized) Markkinaosuuksista asiakasosuuksiin Asiakkaiden saamisesta säilyttämiseen Yksinpuhelusta vuoropuheluun asiakkaan kanssa Transaktioista suhteita painottavaan Yksi jakeluteisestä monikanavaiseen Tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseen Hyväksikäytöstä kumppanuuteen Markkinointiosastosta jokaisen osallistumiseen 54

55 Markkinoinnin 10 kuolemansynnin paikkaa (Kotler) Vajavainen asiakaslähtöisyys ja fokusointi markkinoihin Kohdeasiakkaita ei tunneta perusteellisesti Kilpailijat määritettävä tarkemmin ja seurattava toimintaa Sidosryhmäsuhteiden hallinta Uusien liiketoimintatilaisuuksien löytäminen Puutteellinen suunnitteluprosessi Tuote- ja palvelupolitiikka Brändin rakentaminen ja markkinointiviestintä Huono organisaatioratkaisu Uuden teknologian mahdollisuudet 55

56 56

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN Suomen maabrändin RAKENTAMINEN Teemu Moilanen & Seppo Rainisto 2008 Sisältö Tiivistelmä Osa 1. Maabrändin kehittämisen teoreettinen viitekehys 1.1 Mikä brändi on? 1.2 Maakuva ja maabrändi. Yksi vai useampi

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

Brändäyksen perusteet

Brändäyksen perusteet Näkökulmia yritysbrändäykseen -seminaari 9.3.2009 MARKKINOINNIN LAITOS Taloustieteiden tiedekunta PL 4600 90014 OULUN YLIOPISTO Brändäyksen perusteet KTM Mari Juntunen (os. Ahonen) tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

Yritysbrändin asemointi

Yritysbrändin asemointi Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Yritysbrändin asemointi Tapaus Andritz Pulp & Paper Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006 Professori: Pekka Tuominen Leena Reinikainen

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 4 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoimintatason strategia Maria Helena Antunes (AIDLEARN)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / markkinointi. Elina Niiranen MARKKINOINNIN TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN CASE GASUM OY

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / markkinointi. Elina Niiranen MARKKINOINNIN TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN CASE GASUM OY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / markkinointi Elina Niiranen MARKKINOINNIN TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN CASE GASUM OY Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sanna Manninen KAUPPAPORVARIN KULTTUURI- JA KONGRESSITILOJEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Sanna Manninen KAUPPAPORVARIN KULTTUURI- JA KONGRESSITILOJEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Sanna Manninen KAUPPAPORVARIN KULTTUURI- JA KONGRESSITILOJEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Brandiajattelu kiinteistöalalla

Brandiajattelu kiinteistöalalla 8 4 7 V T T J U L K A I S U J A Markku Riihimäki, Erkki Lehtinen, Martti Muroma, Taneli Häme & Tapio Näkyvä Brandiajattelu kiinteistöalalla VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 VTT JULKAISUJA

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

TUOTTEEN LANSEERAUS. Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen

TUOTTEEN LANSEERAUS. Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen TUOTTEEN LANSEERAUS Case: Cello LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Aleksi Hakatie Tomi Hietanen , Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Aleksi Hakatie &

Lisätiedot

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA 1 Aki Taka-Eilola MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA CASE PALVELU MAKASIINI OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2006 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

CRM-ASIAKKUUKSIENHALLINTA OHJELMISTOT

CRM-ASIAKKUUKSIENHALLINTA OHJELMISTOT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA CRM-ASIAKKUUKSIENHALLINTA OHJELMISTOT T E K I J Ä T: Iiro Haaslahti Joonatan Tarvainen Riku Hänninen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYSKUVAN LUOMINEN STRATEGISEN POSITIOINNIN KEINOIN

YRITYSKUVAN LUOMINEN STRATEGISEN POSITIOINNIN KEINOIN YRITYSKUVAN LUOMINEN STRATEGISEN POSITIOINNIN KEINOIN Mainostoimisto SMOY:n yrityskuvatutkimus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Syksy 2006 Maarit Ilmola

Lisätiedot

Maisa Pellikka MARKKINOINTISUUNNITELMA VALOKUVAUS JA TUOTANTOJÄRJESTELIJÄYRITTÄJÄLLE

Maisa Pellikka MARKKINOINTISUUNNITELMA VALOKUVAUS JA TUOTANTOJÄRJESTELIJÄYRITTÄJÄLLE Maisa Pellikka MARKKINOINTISUUNNITELMA VALOKUVAUS JA TUOTANTOJÄRJESTELIJÄYRITTÄJÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA VALOKUVAUS JA TUOTANTOJÄRJESTELIJÄYRITTÄJÄLLE Maisa Pellikka Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Meling, Jonas Moisio, Vesa 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA. Yritys: Lohjan Lasihelmi

MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA. Yritys: Lohjan Lasihelmi MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Yritys: Lohjan Lasihelmi Satu Lindholm Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 6 1.1 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Markkinoinnin perusteoriat, osa I KTT Joni Salminen, 2014

MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Markkinoinnin perusteoriat, osa I KTT Joni Salminen, 2014 MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ Markkinoinnin perusteoriat, osa I KTT Joni Salminen, 2014 KYSELYN TULOKSET 10 Pitäisikö kurssin olla... 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 sekä teoriaa että käytäntöä painottava

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä

Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä Kallio, Johanna 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen

Lisätiedot

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2012 Anna Uusitalo UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Case Juras Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF OULU WORKING PAPERS

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF OULU WORKING PAPERS FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF OULU WORKING PAPERS No. 30 Jenny Sandbacka BRÄNDÄTÄÄN PIKKAISEN pk-yrityksen brändikirja OULU 2010 2 Jenny Sandbacka Saila Saraniemi (toimittaja)

Lisätiedot

BRÄNDIN RAKENTAMINEN BRÄNDIORIENTOITUNEESSA YRITYKSESSÄ Case Sinituote Oy

BRÄNDIN RAKENTAMINEN BRÄNDIORIENTOITUNEESSA YRITYKSESSÄ Case Sinituote Oy TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu BRÄNDIN RAKENTAMINEN BRÄNDIORIENTOITUNEESSA YRITYKSESSÄ Case Sinituote Oy Markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Pekka Tuominen Essi Määttä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: Henkilöstövuokraus Rent-X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika Syksy 2008 Erika Juntunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAVINTOLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN ASIAKASKYSELYN POHJALTA

RAVINTOLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN ASIAKASKYSELYN POHJALTA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Niko-Pekka Matilainen RAVINTOLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN ASIAKASKYSELYN POHJALTA - Ravintola

Lisätiedot

Mikko Väntänen VIESKAN METALLI OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA

Mikko Väntänen VIESKAN METALLI OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA Mikko Väntänen VIESKAN METALLI OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Haapajärvi

Lisätiedot