Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta"

Transkriptio

1 Brändit ja kansainvälinen liiketoiminta Studia Professionalia Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Seppo Rainisto Tutkimusjohtaja, kansainvälinen liiketoiminta 1

2 Keskeisiä osa-alueita 1. Markkinoinnin rooli 2. Liiketoimintaympäristön analysointi 3. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 4. Strateginen suunnittelu 5. Kilpailuedun ja kyvyn kehittäminen 6. Merkkituotemarkkinointi ja brändit 7. Brändien, identiteetin ja imagon kehittäminen 8. Kansainvälinen markkinointi ja liiketoiminta 9. Markkinointiviestintä 10. Markkinoinnin ja liiketoiminnan johtaminen 2

3 Yritysten megahaasteet! 1. Kansainvälistyminen ja globalisaatio 2. Liiketoimintaosaaminen -tuotekehitys ja tuotteistaminen 3. Markkinointi -merkkituotteistaminen ja imago 4. Johtajuus leadership -arvot 3

4 Brändi Markkinoijan lupaus tuottaa kuluttajalle tiettyä tarpeentyydytystä: samanlaisia tuoteominaisuuksia, hyötyjä, lisäarvoja. Nimi,termi, symboli tms., tai näiden yhdistelmä, jolla tuote identifoidaan ja saadaan erottumaan kilpailevista tuotteista tai palveluista. 4

5 Brändin voima Brändin premium lisäarvo syntyy kuluttajan päässä. Merkkituotteistaminen on liiketoiminnan strategista rakentamista. Brändi voi olla organisaatio, paikka, palvelu, alihankkija, kauppa, henkilö jne Keskeiset käsitteet: identiteetti, imago, segmentointi ja asemointi 5

6 Markkinointi Markkinointi on liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvien verkostosuhteiden järjestelmä, jonka tavoitteena on haluttujen tavoitteiden saavuttaminen. Markkinointi on tieteenala ja käytäntöjä, joiden tarkoitus on tutkia, luoda ja aikaansaada kohdemarkkinan arvon tyydytystä kannattavalla tavalla. Vain innovointikyky ja markkinointi tuovat kassaan rahaa, muut toiminnot ovat kustannuksia - Philip Kotler Markkinoinnin koko perusta on asiakas ja hänen tarpeensa tyydyttäminen. Markkinointi on toiminto, jonka tehtävänä on siirtää tuotteet tai palvelut asiakkaalle mahdollisimman tuottavasti. Markkinointi kuuluu mukaan aina kaikissa yrityksen ydinprosesseissa. 6

7 Markkinointi.. Markkinoinnista yritystrategian keskeisin osa-alue yrityksen tulee olla asiakassuuntautunut Markkinointiin tulee uutta osaamista määrällistä, rahoituksellista ja teknistä Nichet suuri mahdollisuus Erilaistamisvalinnat (kilpailijoiden) vaikeasti kopioitavissa 7

8 Prof. Philip Kotler, Northwestern University, Evanston Chicago. Markkinoinnin ykkösguru opettaa suomalaista tutkijaa 8

9 Brändimarkkinointi Brändimarkkinoinnin tavoitteena on luoda kuluttajan/asiakkaan kokemaa lisäarvoa. Brändistrategia määrittelee, mitä on tehtävä tarjotakseen tuotteita tai palveluja, jotka tarjoavat tätä selkeästi koettavaa asiakastyydytystä. Kun brändi ei pysty tarjoamaan parempaa etua kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Markkinahinta määrää hyödykkeen kohtalon, ei markkinointitaito. 9

10 Merkkituotteen etuja Jakelutiessä (vrt. geneeriset tuotteet). Tehoa markkinointiin: suurempi levitys tuotteita; markkinavoiman hyödyntäminen vuodesta toiseen; brändin vitaliteetti. Vahva brändi lisää kuluttajauskollisuutta (suurempi asiakaskunta). Kilpailuetu, markkinajohtajan asema > lisää tulosta > kassavirtaa (merkkituotevahvuus). Ensiostajien houkutteleminen 5-6 kertaa kalliimpaa kuin myyminen olemassa oleville. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan, jos kokevat laadun ylivertaiseksi (koettu laatu). Brändillä ei ole elinkaarta. 10

11 Suomalaisia elintarvikebrändejä 11

12 Philip Kotler: Marketing Management Markkinointiprosessi 12

13 Markkinoinnin muuttuminen 4 P-viitekehys (product, price, place, promotion). Asiakas ymmärrettävä paremmin (customer value, customer cost, customer convenience, customer communicatio= 4 C viitekehys. STP-kehikko (segmentation, targeting, positioning). Mukaan eri operointitasoja: massamarkkinat, markkinasegmentti, markkinarako, yksittäinen asiakas. Markkinoinnista osaamiskokonaisuus. Tuotteista ja palveluista ideoihin, aatteisiin, paikkoihin, ihmisiin, organisaatioihin, kokonaisuuksiin. 13

14 Määritelmiä Tuotteistaminen = tiettyjen palvelujen/tuotteiden muokkaaminen markkinoitavaan muotoon. Segmentointi, kohdemarkkinan valinta. Positiointi, asemointi kohdemarkkinassa suhteessa kilpailijaan. 14

15 Liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu Hyperkilpailu pysyvää, ja yritystoiminta keskittyy. Osaaminen siirtyy tuotannosta ja teknologiasta luoviin sovelluksiin ja palveluihin. Kiihtyvä muutosnopeus haaste suunnittelulle. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen pullonkaulaksi. ICT integroituu kaikkialle, ja tiedon ja oppimisen merkitys korostuu. Innovaatiot syntyvät osaamisalueiden rajapinnoille. 15

16 Liiketoimintaosaamisen haasteita Strategiset allianssit ja partneruudet, verkostoituminen, yhteistyö ja kilpailu Globaali laatu/hinta-suhde ratkaisee Rajat hämärtyvät ja madaltuvat Liiketoiminnan pitää kasvaa ja kannattaa Tuotekehitys ja innovaatioiden tuotteistaminen asiakaslähtöisesti Kehityskaarien tunnistaminen kriittiseksi 16

17 Liiketoimintaosaamisen haasteita On oltava kilpailijoita parempi asiakkaalle tärkeässä asiassa. Suunnittelu ja tekeminen samanaikaista, mikä mahdollistaa nopean oppimisen. Menestyksen perustana on selkeä näkemys kilpailustrategiasta, ja sen parempi operointi. Kohdemarkkinoiden tulee olla oman ylivoimaisen osaamisen aloilta. Uutta näkökulmaa siihen, mitä ollaan myymässä? Miten luodaan uusia markkinoita ja tarpeita? 17

18 Kilpailukyvyn kehittäminen Resurssit ja kyvykkyydet luovat pohjan kilpailukyvylle. Ydinosaaminen muodostuu yrityksen sisäisistä tekijöistä. Kilpailuetu muodostuu yrityksen koko markkinointipaketista: - ainutlaatuinen tuote - alhainen hinta - muu markkinoinnillinen paremmuus 18

19 Kilpailuetu ja ydinosaaminen Kilpailuetu (competitive advantage) -syntyy ainutlaatuisesta asiakasarvosta (alhaisempi hinta, korkea laatu, luotettavuus, asiakaspalvelu, imago) Ydinosaaminen (core competence) -yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja osaamisalueita, jotka mahdollistavat kilpailuedun synnyttämisen (mittakaavaedut, laadunvalvonta, brändi-imago, asiakassuuntautuneisuus) 19

20 Marketing Logistics (Christopher & Peck 2003): The sources of marketing advantage Innovation and branding: -brand values -problem solving -benefit-focused Customer relationships: -costs of ownership -value adding relationships -service quality focus Supply chain effectiveness: -network management -quick responses -low-cost supplier 20

21 Liiketoiminnan kansainvälistyminen Kaikki yritykset kansainvälistyvät aktiivisesti tai passiivisesti, kilpailijoiden pakottamana. Maailmassa on yli monikansallista yritystä ja yhtiötä. EU:n uudet jäsenmaat & Intia, Kiina, Brasilia tulossa samoille apajille. 21

22 Liiketoiminnan kansainvälistyminen Globaalissa liiketoiminnassa ratkaisevat kustannustehokkuus ja volyymi. Kasvoton pääoma hakee tuottoa yli rajojen. Kilpaillaan samoista niukoista resursseista. Ulkoistaminen uhkaa kaikkia niitä toimintoja, jotka eivät tuo selkeää lisäarvoa. Arvoketjun loppupään hallinta on ratkaisevaa. Globaalit niche-yritykset ovat tulossa. 22

23 Kansainvälistymisen alkupäätöksiä 1. Kansainvälistymmekö vai ei? 2. Mille markkinoille? 3. Kuinka pääsemme sisälle? 4. Markkinointiohjelma 5. Markkinointiorganisaatio 23

24 Kansainvälistymisen kriittisiä kysymyksiä Vilpitön sitoutuminen ja osallistuminen johtajasta alaspäin? Tarvittavat resurssit ja aikapanos? Riittävät taustatiedot? (markkinoista, kilpailijoista, lainsäädännöstä jne) Sidosryhmien (henkilöstö, toimittajat, osakkeenomistajat) osaaminen, kyvyt ja odotukset? 24

25 Markkinoilletulon tapoja (entry mode) -Vienti -Ulkomainen lisenssiointi ja franchising -Joint-venture -Ulkomainen myyntiyhtiö/myyntikonttori -Sopimusvalmistus ja alihankinta Valmistava yhteisyritys/ ulkomaiset yhteistyöjärjestelyt/liikkeenjohtosopimus Tuotantoyksikkö Projektivienti -Foreign Direct Investment (FDI) 25

26 Markkinoillepääsyn esteet Kokemuksen ja markkinatiedon puute Asiakassuhteiden ja kontaktien puute Referenssien ja yleinen luottamuksen puute Jakelukanavien puute Alkuvaiheen investointikustannukset Tuntematon yritys: imagon/nimen puute Sarjatuotantoedun puuttuminen: pieni volyymi Kilpailijoiden vastatoimet Toimittajan ja päämiehen vaihtovastus(-kustannus) Kaupan esteet: tullit,verot, säädökset Dokumentointikustannukset Standardierot Suuret rahoitustarpeet Kommunikaatioesteet, kieli, etäisyys Kulttuurierot Markkinatiedon puute Ulkomainen imago Poliittiset ja sosiaaliset erot Lainsäädännölliset erot (Lähde: Toivo Äijö) 26

27 Strategiavaihtoehdot Differointistrategia > luovuus > tavoiteltu hyöty Kustannusjohtajuusstrategia > tuottavuus > tavoiteltu hintaetu Keskittymis- eli markkinarakostrategia (Michael Porter) 27

28 Strategisen suunnitelman malli 1. Tilannekatsaus ja lähtökohtaolettamukset 2. Yrityksen tavoitteet 3. Visio ja strategia 4. Toimintasuunnitelma eri osa-alueille 5. Budjetointi, suunnitelma numeroiksi 6. Organisointi 7. Toteuttaminen 8. Seuranta ja valvonta 28

29 Kansainvälisen markkinoinnin suunnitteluprosessi Kansainvälinen toiminta-ajatus Kohdemaan ja tuotteen valinta Operaatiomuoto Tavoitteet ja päämäärät Kansainvälinen markkinointistrategia -kohdemarkkinastrategia -tuotestrategia -viestintästrategia -jakelustrategia -hinnoittelustrategia Markkinointiorganisaatio Operatiivinen suunnitelma Budjetti Toteutus Seuranta, kontrolli, palaute 29

30 International Strategy 1. International business mission 2. SWOT (Internal and external analysis) 3. Goals and objectives 4. Selection of target country/products 5. International business strategy -entry mode decisions (operation s.) -production strategy -marketing strategy -business resource strategy -human resource strategy -financial strategy 6. International organisation 7. Budgets 8. Implementation 9. Control, follow-up and feed-back 30

31 International Marketing Strategy Business mission SWOT-analysis Goals and objectives of int. Business Selection of target country/products Selection of int. operation mode International marketing strategy 1. International marketing mix -int. product strategy -int. communication strategy -int. distribution strategy -int.pricing strategy 2. International marketing organisation 3. Budgeting 4. Implementation 5. Control, follow-up and feed-back 31

32 Innovatiivisia markkinointistrategioita (Kotler) Absolut Vodka Disney IKEA Swatch Watches Sony Wal-Mart Starbucks ebay.com Toyota Amazon.com Nike The Body Shop Harley Davidson 32

33 Liiketoiminta-missio Miksi yritys on olemassa? Tarkoitus, arvot ja visiot missiossa tulee tarkistaa säännöllisin välein Missio voi menettää relevanttisuutensa aikaa myöten Hyvä missio: keskittyy rajalliseen määrään tavoitteita, painottaa keskeisiä arvoja ja määrittelee pääasiallisen kilpailu/toimintakentän Missio ja slogaani: Connecting People (Nokia). Builder of Networks (IBM). 33

34 Kansainvälinen SWOT-analyysi Toimintaympäristön mahdollisuudet, kysymysmerkit, uhkatekijät Yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Toimenpiteet: -hyödynnä/panosta -varmista/arvioi -varaudu/ennakoi -kehitä/korjaa -selvitä/arvioi -vältä/torju 34

35 Kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteiden kontrolli ja arviointi Yhdistelmä pehmeitä ja kovia mittareita -markkinaosuuden kehitys -myynnin ja katteiden kehitys -Brändivoiman kehitys eri markkinoilla -Asiakashankinta kullakin markkinalla -kontrollin lajeja:strateginen, tehokkuus, kannattavuus, vuosisuunnitelma 35

36 Kansainvälinen tuotestrategia Paikalliset tuotteet Kansalliset tuotteet Kansainväliset tuotteet Globaalit tuotteet 36

37 Merkkituotteistaminenimagon hallinta Erilaistaminen (differointi) ja erottuminen (profilointi) Pitkällä tähtäimellä pärjäävät vain uniikkia tarjoavat. Kotler: tärkeintä on hallita brändiä ja immateriaalioikeuksia tehtaita voi pyörittää muutkin Brändit luodaan enemmän suoritteiden kuin promootion kautta Brändin lisäarvo (premium) ja brändipääoma 37

38 Global brands Coca-Cola 1886 Gillette 1902 Kodak 1888 Shell 1897 Sony

39 Brändin pääoma-arvo Brändiuskollisuus (loyalty) Bränditietoisuus (awareness) Brändin koettu laatu (perceived quality) Brändimielikuvat (associations) Muut ominaisuudet (assets): suojaus 39

40 Brändi-arvon osatekijät Brand loyalty Brand awareness Brand equity Perceived quality Brand associations Other proporties Source: Aaker 40

41 Brand Identity How the owners want the brand to be perceived Brand Position: The part of the brand identity and value proposition communicated to a target group that demonstrates a competitive advantage against competition. Brand Image How the brand is in reality perceived 41

42 Brand Premium Volume premium Volume Price 42

43 Merkin vahvuuteen vaikuttavat tekijät (Interbrand method) Johtajuus: markkinaosuus ja tunnettuisuus Vakaus: miten altis merkki on teknologisille, poliittisille ja taloudellisille muutoksille Markkinat: kuinka kilpaillut ja muuttuvat ne ovat Tuki: merkkiin liittyvän viestinnän tehokkuus, tuotekehitys ja markkinointi Suojaus: juridiset toimet merkin suojaamiseksi Trendi: merkin pitkän aikavälin kehitys ja vallitseva suuntaus Kansainvälisyys: merkin kyky ylittää maantieteellisiä ja kulttuurisia rajoja 43

44 Merkin perusarvot (Interbrand-menetelmä) Johtajuus: markkinaosuus, tunnettuus, positiointi, kilpailuprofiili (25 p.) Vakaus: pitkäikäisyys, johdonmukaisuus, tasalaatuisuus, merkkiidentiteetti, riskit (15 p.) Markkinat: koko, vakaus, volatiilisuus, dynamiikka (10 p.) Kansainvälisyys: maantiet. asema, kv. asemointi, kv. markkinaosuus, kv. ambitio (25 p.) Trendi: pitkän aikavälin tavoite suhteessa nykyisiin saavutuksiin, suunnitelmat ja niiden realistisuus (10 p.) Tuki: mainospanokset, promootiot, johdonmukaisuus ja tehokkuus (10 p.) Suojaus: juridinen suojaus, jota ilman merkkiä ei voi arvioida MERKIN VAHVUUS Yhteispisteet 100 Pääomakerroin x tulos/kassavirta = pääoma-arvo 44

45 Brändin uudelleen asemointi Core identity Brand repositioning Chosen core values Value Proposition Sender Media Management & PR PR Marketing Communication Visual Image Internal Image Creation Competition and noice Receiver Intended Image Source: Modified from Aaker & Kapferer 45

46 Brändi-identiteetin määrittäminen Mikä on brändin erityinen visio ja tavoite? Mikä tekee siitä erilaisen? Minkä tarpeen brändi tyydyttää? Mikä on sen pysyvä luonne? Mitkä ovat sen arvot? Mitkä tekevät sen tunnistettavaksi? (mukaellen Kapfererilta) 46

47 Brändin rakentamisen ABC 1. Analysoi oma yritys, kilpailijat, asiakkaaat ja toimintaympäristö. 2. Valitse näille tuote ja sille kohdemarkkina.tuotteen on oltava näille asiakkaille houkuttelevin, eniten lisäarvoa tuova. 3. Valitse tarjouksen keihäänkärjet, identiteetti. 4. Suunnittele hyvä nimi ja ulkoinen ilme. 5. Viestitä systemaattisesti, yhdenmukaisesti käyttäen valittua sanomaa ja ilmettä. 6. Suuntaa kehitystoimet valitun identiteetin mukaisesti. 7. Rekisteröi tuotemerkki tavaramerkiksi kaikilla kohdemarkkinoilla. 47

48 Brändiohjeisto Johdanto (keskeiset tavoitteet) Peruselementit (merkki, logo, tunnus, typografia, värit, kuvitus, peruslupaus) Peruslomakkeisto (kirjelomake, jatkolomake, kirjekuoret, käyntikortit, saatteet, toimistomateriaalit) Toimitilat, asut, kalusto Pakkaukset, PR-tuotteet Viestintämateriaalit (tiedotelomakkeet, esitekansiot, kalvot, powerpoint-esitykset, esitteet, verkkosivut, lehdet, julisteet) Tapahtumat, sponsorointi (näyttelyt, messuosastot, asiakastilaisuudet, -seminaarit,sponsorointi) Ilmoitukset, mainonta (rekrytointi-, kannatusilmoitukset jne) Lähde: Herzen: Brändi yritysmarkkinoinnnissa (2006) 48

49 Tuotebrändi vs. palvelubrändi Tuotebrändi: stdsoitu tuotanto, yhdenmukainen laatu Palvelubrändi: kulutustapahtuma (prosessi), johon molemmat osapuolet osallistuvat. Laatu on subjektiivinen elämys! Palvelubrändi on herkkä viestinnälle (imagomainonta) ja konkretisoinnille. Palvelubrändi on nopeasti kopioitu. Elinkaari riippuvainen asiakkaiden laatukokemuksista. Menestyksekäs brändi kuvastaa arvokasta asiakassuhdetta yrityksen ja asiakkaan välillä (brand loyalty, store loyalty). 49

50 Viestinnän/mainonnan suunnitteluprosessi Tilanneanalyysi Tavoitteet Kohderyhmä ja asemointi Budjetti Strategiat (mainossanoma, mainosväline) Operatiivinen suunnitelma Toteutus ja seuranta 50

51 Kampanjasuunnitelma Kampanjan perusinformaatio (missä olet?) Kampanjan tavoitteet (mihin haluat mennä?) Kampanjatoimenpiteet (kuinka haluat päästä sinne?) Kampanja-aikataulu (milloin haluat päästä perille?) Kampanjan organisointi ja vastuutus (kenen on vastuu?) Kampanjan budjetti (kuinka paljon se maksaa?) Kampanjan valvonta (miten tiedät, pääsitkö tavoitteeseesi?) 51

52 Brändiviestinnän keinoja Sisäinen viestintä Verkkomedia Messut Asiakastilaisuudet Mainonta Suoramarkkinointi Julkaisut Asiakaslehdet Vuosikertomus Esitteet ja muu materiaali Lehdistötiedottaminen Sponsorointi Muu asiakassuhteiden hoito (Lähde Herzen: Brändi yritysmarkkinoinnissa 2006). 52

53 Eurooppalaisia klustereita Frankfurt: pankki München: vakuutus, auto Riika: software Geneve: laatukellot Cambridge: bioteknologia Madrid: elektroniikka Antwerpen: timantit Bordeaux: viinit Dublin:call center Oslo/Bergen: shipping Dijon, Vilna: ruoka Milano: muoti, design Imatra/Lappeenranta: metsä Luxemburg: rahoituspalvelut, media Brno: traktorit Tallinna: trading Hampuri: lentokoneet 53

54 Uusia trendejä markkinoinnissa (lähde: Kotler) Resurssien omistamisesta brändien omistamiseen Vertikaalista integroitumisesta virtuaaliin integroitumiseen Massamarkkinoinnista sovitettuun (customized) Markkinaosuuksista asiakasosuuksiin Asiakkaiden saamisesta säilyttämiseen Yksinpuhelusta vuoropuheluun asiakkaan kanssa Transaktioista suhteita painottavaan Yksi jakeluteisestä monikanavaiseen Tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseen Hyväksikäytöstä kumppanuuteen Markkinointiosastosta jokaisen osallistumiseen 54

55 Markkinoinnin 10 kuolemansynnin paikkaa (Kotler) Vajavainen asiakaslähtöisyys ja fokusointi markkinoihin Kohdeasiakkaita ei tunneta perusteellisesti Kilpailijat määritettävä tarkemmin ja seurattava toimintaa Sidosryhmäsuhteiden hallinta Uusien liiketoimintatilaisuuksien löytäminen Puutteellinen suunnitteluprosessi Tuote- ja palvelupolitiikka Brändin rakentaminen ja markkinointiviestintä Huono organisaatioratkaisu Uuden teknologian mahdollisuudet 55

56 56

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ Selviydy tai sukella Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla TALENTUM HELSINKI 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Maailmalle! Viestintä- ja markkinointijohtaja Naantali

Maailmalle! Viestintä- ja markkinointijohtaja Naantali Maailmalle! Outi Torniainen Viestintä- ja markkinointijohtaja Naantali 19.5.2010 Sisältö Lyhyesti Finprosta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty miten kansainvälistyä ja menestyä Maailma muuttuu, miten

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Alihankintafirmojen palveluliiketoiminta ajan hermolla arvoa asiakkaalle

Alihankintafirmojen palveluliiketoiminta ajan hermolla arvoa asiakkaalle Alihankintafirmojen palveluliiketoiminta ajan hermolla arvoa asiakkaalle Projekti: Pelin muuttaminen strategisella arvoinnovoinnilla (PELURI) Tekes tilaisuus Menestys liiketoiminnassa vaatii tunnetta Kai

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet Yhteenveto ja kertaus

Markkinoinnin perusteet Yhteenveto ja kertaus Markkinoinnin perusteet Yhteenveto ja kertaus Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Agenda 1. Harjoitustyön opetukset 2. Kurssin kertaus 3. Kurssipalaute

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Johtamisosaaminen alihyödynnetty voimavara. XVII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Rovaniemi 19.1.2012 KTT Mikko Luoma, JTO

Johtamisosaaminen alihyödynnetty voimavara. XVII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Rovaniemi 19.1.2012 KTT Mikko Luoma, JTO Johtamisosaaminen alihyödynnetty voimavara XVII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Rovaniemi 19.1.2012 KTT Mikko Luoma, JTO Määritelmä Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta organisationaalisessa

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Maaria Nuutinen PsT, Tutkimuspäällikkö VTT LIIDERIT Rohkeus, muutoskyky ja tuottavuus tiistai 28.10. http://www.vtt.fi/sites/aaa/ 2 Tiikerin loikka -

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot