LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO"

Transkriptio

1 LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunta

2 1. OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA ARVOT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET JA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKULTTUURI TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPIIRTEET, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN OPPIMISKÄSITYS OPISKELUYMPÄRISTÖ, OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT OPISKELIJOIDEN OSALLISTUMINEN YHTEISTYÖ OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN TUNTIJAKO TURUN LYSEON LUKION KURSSITARJONTA (OPINTO-OPAS ) KIELIOHJELMA LUKION PAINOTUKSET OPISKELIJAKSI OTTO LUKION OPETUSJÄRJESTELYT ITSENÄINEN OPISKELU OPPILAITOSTEN YHTEISET OPETUSJÄRJESTELYT, LUKIODIPLOMIT MUUT OPETUSJÄRJESTELYT OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN OPISKELIJAHUOLTO OPISKELUN ERITYINEN TUKI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI LUKION TOIMINNAN ARVIOINTI OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT AIHEKOKONAISUUDET OPPIAINEIDEN TAVOITTEET, SISÄLTÖ, TYÖTAVAT JA SUORITUSOHJEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI BA (perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä): BB (perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä): VIERAAT KIELET Englanti, pitkä oppimäärä Saksa Ranska Espanja MATEMATIIKKA Matematiikka, pitkä oppimäärä Matematiikka, lyhyt oppimäärä BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKA KEMIA EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI PSYKOLOGIA MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS

3 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Kaavio toimintakulttuurin osatekijöistä Opetushallituksen ohjeistus lukiodiplomeista Koululaitoksen tasapainotettu tuloskortisto Tiivistelmä laatupalkintomallista

4 1. OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE Turun kaupungin lukio-opetuksen opetussuunnitelma muodostuu valtakunnallisista lukion opetussuunnitelman perusteista, Turun kaupungin lukio-opetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisesta osiosta sekä lukiokohtaisista opetussuunnitelmista. Lukiokohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisällyttää valtakunnallisissa lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitut opetussuunnitelman sisältöalueet. Lukiokohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen täsmennetyt tavoitteet ja sisällöt kurssikohtaisesti eri oppiaineissa, mahdollisen vieraskielisen opetuksen, etäopetuksen, verkkoopetuksen sekä lukiodiplomin suoritustavat sekä muut em. opetussuunnitelman perusteissa tai tässä asiakirjassa määriteltäviksi esitetyt asiat. Lukiokohtaisessa opetussuunnitelmassa tulee olla seuraavat liitteet: - lukion järjestyssäännöt - opiskelijahuollon käsikirja - Turun opetustoimen arviointisuunnitelma kriisisuunnitelma - tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma - TVT-suunnitelma - päihdesuunnitelma - globaalikasvatuksen suunnitelma. 2. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 2.1. Arvot Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen ja jatkokoulutuskelpoisuuden antaminen. Aikuislukio antaa lisäksi lukion keskeyttäneille tai ammattitutkinnon suorittaneille mahdollisuuden elinikäiseen, tasa-arvoiseen ja syrjäytymistä estävään opiskeluun. Turun kaupungin lukioiden arvoperusta muodostuu valtakunnallisista opetussuunnitelmallisista arvolähtökohdista, koululaitoksen toimintaa ohjaavista arvoista ja lukiokohtaisista lisäpainotuksista. Keskeisimmät koululaitoksen toimintaa ohjaavat arvot ovat (lautakunnan määrittelemät arvot, kevät 09) - osaaminen ja luovuus - oikeudenmukaisuus - kestävä kehitys - asukas- ja asiakaslähtöisyys - yhteistyö Turun kaupungin koululaitoksen visiona on kansallisesti ja kansainvälisesti laadukas, vuosisataiseen perinteeseen nojautuva koululaitos, joka tarjoaa monipuolista yleissivistävää opetusta ja jossa kaikki opiskelijat tuntevat itsensä hyväksytyiksi, saavat hyviä oppimistuloksia ja pääsevät jatko-opintoihin. Turun kaupungin koululaitoksen lukio-opetuksen opetussuunnitelman lukiokohtaisessa osuudessa kuvataan lukiokohtaiset arvoperustan täydennykset sekä arvoperustan konkretisoituminen lukion toimintakulttuurissa, opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä sekä koulutyön organisoinnissa. 1

5 - Lukion opetussuunnitelmaan sisällytetään kuvaus koululaitoksen arvoja täydentävistä lukion arvoista. Turun Lyseon lukiossa pidetään tärkeänä toisten kunnioittamista ja huomioon ottamista. Kaikki toiminta on oikeudenmukaista ja perustuu yhdessä sovittuihin sääntöihin. Opiskeluyhteisön ilmapiiri on avoin, suvaitseva ja myönteisyyteen kannustava Tehtävät, tavoitteet ja toiminta-ajatus Lukiokoulutuksen tehtävä muodostuu lukiolaissa, lukioasetuksessa ja Opetushallituksen vahvistamassa lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyistä kasvatus- ja opetustyön valtakunnallisista päämääristä, Turun kaupungin koululaitoksen toiminta-ajatuksesta ja tehtävistä sekä lukiokohtaisista lisäpainotuksista. Turun kaupungin koululaitoksen strategia- ja arviointisuunnitelmaan sisältyvän koululaitoksen toiminta-ajatuksen mukaan koululaitoksen tehtävänä on ammattitaitoisen henkilöstönsä avulla kannustavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä antaa oppijalle hyvä kasvatus ja oppimisen taito keskeisenä tavoitteena elämäänsä hallitsevat yksilöt. Turussa on 9 kaupungin omistuksessa olevaa suomenkielistä lukiota sekä yksi ruotsinkielinen lukio. Turun suomenkielisille lukioille on myönnetty seuraavat opetussuunnitelmaan perustuvat erityiset koulutustehtävät, joissa voidaan poiketa nuorille annettavan opetuksen tuntijaosta, ja lukiokohtaiset painotukset: Lukio erityinen koulutustehtävä painottuneisuus Aurajoen lukio urheilu - Juhana Herttuan lukio taideviestintä - Kupittaan lukio - informaatioteknologia ja media (kh) Luostarivuoren lukio - - Puolalanmäen lukio musiikki - Turun Klassikon lukio - - Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun iltalukio (aikuislukio) luonnontiede - - Turun Lyseon lukio - kuvataide, yrittäjyyskasvatus merilinja (kh), kuvataide Lukioiden erityisestä koulutustehtävästä päättää opetusministeriö. Kaupungin omistamien erityistehtävien sijoittamisesta päättää kaupunginhallitus. Lukioiden lukiokohtaisista painotuksista päättää opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto. Lukiokohtaiset erityispiirteet kuvataan vuosittain ilmestyvässä lukio-oppaassa. 2

6 Turun kaupungin koululaitokseen kuuluvien lukioiden kasvatus- ja opetustavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon Opetushallituksen vahvistamat lukion opetussuunnitelman perusteet ja koululaitoksen tavoitteet. Tavoitteen määrittely rakentuu lisäksi Turun kaupungin opetuslautakunnan vuosittain päättämille koululaitoksen keskeisille painopistealueille, jotka perustuvat kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja koululaitoksen strategia- ja arviointisuunnitelmaan. Koululaitoksen kehittämisen strategiset painopistealueet määritellään koululaitoksen strategia- ja arviointisuunnitelmassa nelivuotiskaudeksi. Painopistealueet tarkastetaan ja päivitetään opetuslautakunnassa vuosittain syyslukukauden alettua. Lukioiden tulee huolehtia painopistealueiden päivittämisestä lukiokohtaiseen opetussuunnitelmaan. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion toiminta-ajatus. Turun Lyseon lukio tarjoaa laajan yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatkoopintoihin. Opetuksen tavoitteena on lisätä kiinnostusta oppimiseen ja kasvattaa opiskelija vastuulliseksi, oma-aloitteiseksi ja suvaitsevaksi. Turun Lyseosta valmistunut ylioppilas on aktiivinen, ympäristöä vaaliva ja kriittisesti ajatteleva yhteiskunnan jäsen, jolla on positiivinen asenne elämään. Kuvataiteen painotus tarjoaa Lyseon lukion opiskelijoille mahdollisuuden kasvattaa kykyään aistia ympäristöään, nauttia taiteesta ja kulttuurista ja käyttää omaa taiteellista luovuuttaan. Yrittäjyyskasvatuksen kurssikokonaisuus kannustaa sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen / yritteliäisyyteen kaikessa toiminnassa ja opiskelija pitää yrittäjyyttä mahdollisena ammattiuranaan. 3. TOIMINTAKULTTUURI 3.1. Toimintakulttuurin pääpiirteet, arviointi ja kehittäminen Toimintakulttuuri on koulussa vallitsevien erilaisten ajattelu- ja toimintatapojen sekä toimintaa ohjaavien arvostusten ja käsitysten kokonaisuus, joka muodostaa opiskelu-ympäristön perustan. ( Liitteessä 1 on kuvaus toimintakulttuurin perusteista). Turun lukioiden tavoitteena on sellainen opetussuunnitelmaan perustuva toimintakulttuuri, jossa korostetaan kaikkien yhteisvastuuta, avointa keskustelua lukion toiminnasta sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajiin. Toista kunnioittava ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivä toiminta on hyvän toimintakulttuurin ydin. Lukiot luovat sellaiset toimintamallit, että työyhteisön kaikki jäsenet kokevat voivansa vaikuttaa koulun toimintaan. Opiskelijat otetaan mukaan koulun kehittämiseen tukemalla oppilaskuntatoimintaa ja luomalla heille vaikuttamiskanavat. Lukiot yhtenäistävät toimintatapojaan niin, että henkilökuntaa ja opiskelijoita kohdellaan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla yhdenvertaisesti eri lukioissa. Erityisesti yhtenäisiin käytänteisiin pyritään niissä toiminnoissa, jotka edistävät opiskelijan opintojen etenemistä. Toimintakulttuuriin liittyviä yhteisiä kysymyksiä ja toimintakulttuurin toteutumista käsitellään ja arvioidaan vuosittain rehtoreiden kokouksissa. Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan toimintakulttuurin pääpiirteet ja toimintakulttuurin kehittämistavoitteet. Lukion kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan 3

7 kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuurin liittyminen lukion arvoperustaan ja aihekokonaisuuksien toteuttamiseen tulee konkretisoida opetussuunnitelmassa. Hyvää oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria tavoittelevan lukion toiminnassa toteutuvat muun muassa seuraavat seikat: - lukion tilat ja ympäristö ovat esteettisesti miellyttävät - lukion tilat sekä opiskelijoiden ja opettajien käytettävissä olevat välineet mahdollistavat monipuolisten ja ajanmukaisten oppimis- ja opetusmenetelmien käytön - opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus hyödyntää kirjastopalveluja - oppimisympäristö tukee opiskelijan itsenäistä opiskelua ja aktiivisuutta - tieto- ja viestintäteknisiä välineitä on riittävästi, ne ovat ajantasaisia ja niitä hyödynnetään opetuksessa aktiivisesti. - lukion fyysinen ympäristö ja lukion käytänteet tukevat opiskelijan oppimismotivaatiota, itseohjautuvuutta ja luovuutta - lukiossa vallitsee turvallinen, kannustava ja myönteinen ilmapiiri - lukion kulttuuri tukee opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta. Näiden seikkojen toteutuminen ja kehittäminen konkretisoidaan lukion opetussuunnitelmassa. Toimintakulttuurin kehittämiskohteita voidaan laajentaa lukiokohtaisten tarpeiden mukaisesti. Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan myös toimintakulttuurin arviointi. Turun Lyseon lukion ja koulun uudisrakennus valmistui vuonna 1995 Runosmäkeen. Koulurakennuksen ja opetusvälineiden ajanmukaistamisesta on pidetty huolta. Rakennus sijaitsee luonnonkauniissa mäntymetsikössä hyvien liikenneyhteyksien päässä Turun keskustasta. Turun Lyseon lukion rakennusta suunniteltaessa on otettu huomioon aineenopetuksen erityistarpeet ja opetustilojen soveltuvuus lukion suuria opetusryhmiä varten. Turun Lyseon lukion opiskelijoille on tarjolla ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä välineitä, joita käytetään soveltaen eri aineissa. Opiskelijoilla on käytössään miniläppärit niillä kursseilla, joilla hyödynnetään verkkomateriaalia tai vastataan vaikkapa tehtäviin kurssimateriaaliin liittyen. Opettajat hyödyntävät TVT:tä kursseillaan soveltavasti, kun se on opiskeltavan asian kannalta mielekästä. Mm. matematiikan opetuksessa käytetään älytaulua ja verkkolaskimia. Turun Lyseon lukion opiskeluympäristö on ilmapiiriltään tasa-arvoinen sekä opiskelijaa opinnoissaan tukeva, mikä käy ilmi kaikissa turkulaisissa lukioissa tehdystä Lukiossa jaksaminen kyselyn tuloksista. Turun Lyseon lukion tulokset olivat sekä 2007 että 2009 selvästi keskimääräistä parempia. Turun Lyseon lukiossa arvioidaan jatkuvasti opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja viihtyvyyttä sekä opetusta ja käytänteitä Oppimiskäsitys Opetussuunnitelmaan voidaan laatia lukiokohtaisia, yleistä oppimiskäsitystä koskevia täydennyksiä. 4

8 Lukio voi sisällyttää opetussuunnitelmaansa kuvauksen siitä, miten seuraavat osa-alueet otetaan huomioon opetustoiminnassa ja miten ne toteutuvat käytännössä: - oppimaan oppimisen taidot, - metakognitiiviset taidot, - ymmärtävän lukemisen taidot, - tutkiva oppiminen. Turun Lyseon lukion oppimiskäsitys perustuu opiskelijan aktiivisuuteen oman tietorakenteensa jäsentäjänä. Opiskelijan tiedot, asenteet ja odotukset ohjaavat häntä kiinnostumaan eri asioista ja tulkitsemaan uusia tietoja ja elämyksiä eri tavoin. Oppiminen on toisaalta asenteiden ja odotusten muuttumista ja toisaalta uusien tietojen omaksumista tietorakenteeseen. Omaksuminen ei ole pelkästään tietämistä vaan myös ymmärtämistä, uusien tietojen aktiivista ja kriittistä suhteuttamista aiempaan sekä niiden soveltamista. Turun Lyseon lukio pyrkii opetuksessaan myös ylittämään oppiainerajoja, jotta tietorakenteen lokeroitumista vältettäisiin. Turun Lyseon lukiossa on yksilöllisen oppimisen lisäksi keskeisiä yhteisöllisyys, mm. vastuullinen toiminta ryhmässä. Oppimaan oppimisessa annetaan opintoohjauksen lisäksi ainekohtaista opastusta. Metakognitiivisia taitoja kehitetään itsearvioinnin ja palautteiden avulla. Luetun syvälliseen ymmärtämiseen kiinnitetään huomiota kaikissa oppiaineissa. Tutkivaa oppimista tukee tutkielmien tekeminen eri aineissa. Oppimiseen pyritään antamaan riittävästi aikaa sopivin opetusjärjestelyin Opiskeluympäristö, opetusmenetelmät ja työtavat Lukiot kehittävät käytäntöjä, jotka tukevat yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista, osallisuutta ja rakentavaa kriittisyyttä sekä kaikkien koulussa työskentelevien vastuun ottamista itsestään, toiminnastaan ja yhteisestä työskentelystä. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat ohjataan lukiomaisiin työskentelytapoihin ja opettajat perehdyttävät heidät eri oppiaineiden tuloksellisen opiskelun vaatimiin opiskelutekniikoihin. Opiskelija ohjataan arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan omaa työskentelytapaansa. Opiskelija ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa kurssin, sen osien tai tehtävien tekemisessä. Lukiot edistävät yhteistoimin opiskelijan mahdollisuuksia hyödyntää kaikkien lukioiden, toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö. Kuvaukseen liitetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukiokohtaiset opetusmenetelmät ja työtavat. Koulurakennuksessa on huomioitu sen toimivuus sekä luokissa että yhteisissä tiloissa. Erityistilat on suunniteltu ja varustettu niitä käyttäville aineille (kuvataide, liikunta, musiikki, kielet). Luokkien tekninen toiminnallisuus on hyvällä ajanmukaisella tasolla, paikoitellen kaupungin kärkeä. Auditorio mahdollistaa erilaisten koulutilaisuuksien järjestämisen hyvässä informaatioympäristössä, valkokankaineen, äänentoistolaitteineen. 5

9 Tieto- ja viestintätekniikan osalta vaatimukset täyttyvät erinomaisesti; kolme atkluokkaa, normaaliluokkien av-välineistö (datatykit, älytaulu, jne.), opiskelijoiden käytössä olevat tietokoneet. Nämä antavat mahdollisuuden tietotekniikan soveltamiseen joustavasti eri oppiaineissa. Koulurakennus sijaitsee luonnonkauniilla mäntykankaalla. Koulun viereinen ulkokenttä mahdollistaa ulkoliikunnan ympäri vuoden, kuten myös läheinen luonto. Bussireitti kulkee koulun vierestä. Lukio pyrkii kannustavaan, suvaitsevaan ja turvalliseen opiskelijoista huolehtivaan ilmapiiriin. Opiskelijoita ohjataan valmistumaan ylioppilaaksi kunkin omien edellytysten mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Koulurakennuksen valoisuus ja akustinen levollisuus - toimintojen jakautuminen ympäri rakennusta, hyvät kulkureitit, käytetyt kaiuttomat materiaalit jne. - antavat hyvän mahdollisuuden opiskella keskittyneesti. Myös ulkotilat luovat rauhaa liikenteen metelin puuttuessa. Tilat ovat valoisia sekä päivän- että keinovalossa. Koulurakennuksen viihtyisyys mahdollistaa opiskelijoiden luontevan keskinäisen kanssakäymisen rakennuksen väljillä käytävillä ja auloissa sekä tilavassa ruokalassa. Koulun toiminnassa kannustetaan yhteisiin toimintoihin ja opiskelutovereihin tutustumiseen jo lukion alkaessa. Tutustumista on helppo jatkaa myös myöhemmin oppilaskunnan järjestämissä tilaisuuksissa, lukion teemapäivinä ja opinto- ja kulttuurimatkoilla Opiskelijoiden osallistuminen Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään lukion toimintaan. Lukion opiskelijat muodostavat oppilaskunnan, joka valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat lukion johtokuntaan. Oppilaskunnan edustajille annetaan mahdollisuus osallistua opettajainkokouksiin, joissa käsitellään koulutuksen kehittämistä sekä muita opintoihin ja opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavia asioita. - Opetussuunnitelmaan liitetään lukion kuvaus menettelytavoista, joilla opiskelijat osallistetaan lukion toimintaan. Turun Lyseon lukiossa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan. Tutor-opiskelijat ovat mukana uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä ja opintojen tukena koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Tutoropiskelijat osallistuvat lukion esittelytilaisuuteen. Opiskelijat osallistuvat koulun juhlien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lukion aamunavausjaksoissa opiskelijat pitävät aamunavauksia viikottain. 6

10 Opiskelijat voivat olla yhteydessä rehtorin kanssa sosiaalisen median kautta ja saada tietoa suunnitelmista tai osallistua keskustelemalla suunnitteluun Yhteistyö Turun lukioiden toimintaa koordinoi lukion johtoryhmä. Siihen kuuluvat lukioiden rehtorit ja opettajakunnan edustaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii lukio- ja aikuiskoulutuspäällikkö. Lukiorehtorit valitsevat keskuudestaan kaksivuotiskaudeksi yhden rehtorin puheenjohtajaksi ja hänelle varahenkilö. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion tekemä yhteistyö. Kuvauksen tulee sisältää erityisesti huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön päälinjat sekä muun lukion toiminnan ja kehittämisen kannalta keskeisen yhteistyön päälinjat. Turun Lyseon lukion ja opiskelijoiden huoltajien tärkeimmät yhteistyökanavat ovat Wilma-ohjelma ja lukion kotisivut. Kaikki huoltajat saavat lukion alkaessa tunnukset ja heitä kannustetaan käyttämään Wilmaa ottaessaan yhteyttä opettajiin. Myös opiskelijat tiedottavat koulun asioista huoltajilleen. He saavat tietoa selviytymisoppaasta, ilmoitustaululta ja ryhmänohjaustuokioissa Wilman ja kotisivujen lisäksi. Eri luokka-asteiden vanhempainiltoja järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Turun Lyseon lukioon perustetaan hyvinvointitiimi, jonka tavoitteena on kehittää koko opiskeluyhteisön hyvinvointia ja joka kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa. Hyvinvointitiimiä johtaa rehtori ja siihen osallistuu opiskelijoita, vanhempia, opettajia ja muuta lukion henkilökuntaa. Lukio tekee monipuolisesti yhteistyötä elinkeinoelämän, kulttuurilaitosten, koulujen ja korkeakoulujen kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Lyseoon kutsutaan säännöllisesti eri yhteiskunnallisten vaikuttajaryhmien edustajia esittelemään omaa toimintaansa ja sen taustaideologiaa. Yrittäjyyskasvatuksessa tehdään yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Opiskelijat hankkivat itselleen oman kummiyrityksen, jonka toimintaan he tutustuvat. 7

11 4. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 4.1. Tuntijako Lukio-opetuksessa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 955/2002 lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Lisäksi noudatetaan Opetusministeriön päätöstä 162/430/2003 lukiokoulutuksen järjestämisluvasta. Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot noudattavat yleistä tuntijakoa. Lukiokoulutuksen järjestämisluvan mukaisesti erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja (12 kurssia) opiskelevat opiskelijat ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen pakollisen oppiaineen kurssista. - Lukion opetussuunnitelmaan liitetään lukiokohtainen tuntijako (myös erityisen tehtävän saaneiden lukioiden tuntijako). 8

12 4.2. Turun Lyseon lukion kurssitarjonta (opinto-opas ) Oppiaine Pakolliset Valtakunnalliset syventävät Koulukohtaiset syventävät/soveltavat Äidinkieli 1,2,3,4,5,6 7,8,9 10,11,12,13,14 A-ruotsi 1,2,3,4,5,6 7,8 9,10,11 B-ruotsi 1,2,3,4,5 6,7 9,10,12 A-englanti 1,2,3,4,5,6 7,8 9,10 B2-saksa 1,2,3,4,5,6,7,8 B3-saksa 1,2,3,4,5,6,7,8 9,10 B2-ranska 1,2,3,4,5,6,7,8 9 B3-ranska 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11 B3-espanja 1,2,3,4,5,6,7,8 9 Lyhyt matematiikka 1,2,3,4,5,6 7,8 9 Pitkä matematiikka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 14,15,16 Biologia 1,2 3,4,5 6,7 (7=0,5 kurssia) Maantiede 1,2 3,4 5,6 (6=0,5 kurssia) Fysiikka 1 2,3,4,5,6,7,8 9,10,11 Kemia 1 2,3,4,5 6,7,8 Uskonto 1,2,3 4,5 6,7 (7=0,5 kurssia) Filosofia 1 2,3,4 5 Historia 1,2,3,4 5,6 7,8,9 (9=0,5 kurssia), 10 Yhteiskuntaoppi 1,2 3,4 5 Psykologia 1 2,3,4,5 6 (0,5 kurssia) Musiikki * 1,2 3,4,5 6,7,8,9,10,11,12,13 Kuvataide * 1,2 3,4,5 6,7,8,10,11,12,13 14,15,16 Liikunta pojat 1,2 3,4,5 6,7,8,9 Liikunta tytöt 1,2 3,4,5 6,7,8,9 Terveystieto 1 2,3 Opinto-ohjaus Yrittäjyyskasvatus 1,2,3,4,5 Tietotekniikka 1(0,5 krs), 2,3 Kansainvälisyysk. 1,2 Liikennekasvatus 1 * kuvataidetta ja musiikkia on valittava yht. 3 pakollista kurssia: joko 2 kuvataidetta ja 1 musiikkia tai 2 musiikkia ja 1 kuvataidetta. 9

13 4.3. Kieliohjelma Turun lukioissa tarjotaan seuraavien kielten opetusta: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, italia, espanja, latina, japani ja kiina sekä lukiokohtaisen opetussuunnitelman mukaisia kieliä. Vuotuinen kielitarjonta ilmenee Turun kaupungin lukio-oppaasta. Kieliohjelman toteutuminen lukiossa riippuu valitsijoiden määrästä, eikä kaikista edellä mainituista kielistä muodostu opetusryhmiä jokaiseen lukioon. Lukioiden välisellä yhteistyöllä turvataan monipuolinen kielitarjonta. Kieliohjelman mukaisen kielitarjonnan lukiokohtaisesta laajuudesta päätetään lukion opetussuunnitelmassa. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion kieliohjelma ja kieltenopetuksen jär jestelyn yleisperiaatteet. Turun Lyseon lukiossa on mahdollista opiskella perusopetuksessa alkaneita kieliä (englanti, ruotsi, saksa, ranska) sekä lukiossa alkavia kieliä (saksa, ranska, espanja). Lukiossa alkavissa saksassa ja ranskassa opetusryhmät yhdistetään kahden kurssin jälkeen perusopetuksessa kieltä opiskelleiden ryhmiin Lukion painotukset - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion valitsemat painotukset. Turun Lyseon lukion painotusaineet ovat kuvataide ja yrittäjyyskasvatus. Kuvataiteessa tarjotaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi kymmenen koulukohtaista kurssia. Turun Lyseon lukio on ainoa turkulainen lukio, joka tarjoaa viisi yrittäjyyskasvatuksen kurssia Opiskelijaksi otto Lukioon pyritään samanaikaisesti muiden yhteisvalinnassa mukana olevien toisen asteen oppilaitosten kanssa. Haku- ja valinta-ajat julkaistaan vuosittain Turussa ilmestyvässä hakuoppaassa. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää vuosittain lukioiden aloituspaikkojen lukumäärästä sekä valittavien alimmasta valintakeskiarvosta. Opetushallituksen ylläpitämä Kouluta-järjestelmä antaa lukioille valintaesitysraportin, jonka pohjalta rehtori tekee päätöksen lukioon valittavista opiskelijoista. Jos lukioon pyrkineitä on enemmän kuin täytettäviä lukiopaikkoja, otetaan opiskelijat kotikunnasta riippumatta peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, maantiedon ja terveystiedon arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Valinnassa otetaan huomioon lisäluo- 10

14 kalta saatu arvosana, mikäli se on päättötodistuksen arvosanaa parempi. Mikäli useammalla hakijalla on sama lukuaineiden keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon hakijan kaikkien aineiden keskiarvo. Opiskelija, joka keskiarvonsa vuoksi ei pääse ensisijaisesti valitsemaansa lukioon, sijoittuu muuhun lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijan hakutoiveiden mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin valintakriteereitä edelleen noudattaen. Lisäksi lukio voi valita opiskelijat opinto-ohjelmaan erityistehtävänsä tai painottuneisuutensa mukaisin erityisperustein tai järjestää valintakokeen. Tästä on maininta vuosittain julkaistavassa Lukio-oppaassa. Turun iltalukion perusopetukseen pyrkivän on oltava vähintään 16-vuotias, lukioon pyrkivän 18-vuotias. Vain erityisestä syystä voidaan ottaa lukio-opiskelijaksi alle 18-vuotias. Erityisiä syitä ovat sairaus tai vamma, joka estää opiskelun päivälukiossa, pitempiaikainen ulkomailla olo, ammattimainen harrastus, elatusvelvollisuus ja työssäkäynti, päiväkoulun rehtorin suositus tai jokin muu, iltalukion rehtorin hyväksymä erityinen syy. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion määrittelemät opiskelijavalinnan perusteet, jotka koskevat erityislukioihin valittavia opiskelijoita Lukion opetusjärjestelyt - - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukion keskeiset opetusjärjestelyt (mm. jaksotus, tuntijärjestys, koeviikko sekä muut yleisiin opetusjärjestelyihin kuuluvat asiat). Turun Lyseon lukio toimii luokattomana lukiona, joka noudattaa viisijaksojärjestelmää. Kukin jakso päättyy kuusipäiväiseen koeviikkoon. Turun Lyseon lukiossa on käytössä Turun lukioiden yhteinen tuntikaavio. Oppitunnit kestävät 75 minuuttia. Opiskelijat valitsevat opinto-ohjelmansa kurssitarjottimesta. Se laaditaan siten, että normaali lukion suorittamisaika on kolme vuotta. Kurssitarjotin mahdollistaa ylioppilaskirjoitusten aloittamisen kolmannen vuoden syksyllä Itsenäinen opiskelu Lukiokurssin tai sen osan voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Se edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta tavoitteen asettelussa ja opiskelussa.. Itsenäistä opiskelua on tuettava ohjauksen avulla opiskelijan tarpeiden mukaan. Itsenäinen suoritus tehdään siinä koulussa, jossa opiskelija pääsääntöisesti opiskelee tai jossa opiskelija suorittaa ko. aineen opinnot. Itsenäisestä opiskelusta on oltava maininta lukiokohtaisessa opetussuunnitelmassa lukiokohtaisin tarkennuksin. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan lukiokohtaiset tarkennukset itsenäisen opiskelun järjestämisestä. 11

15 Turun Lyseon lukiossa opiskelija voi suorittaa kurssin opiskelemalla se itsenäisesti, suorittamalla kurssin edellyttämät tehtävät ja osallistumalla kurssikokeeseen. Opiskelija täyttää yhdessä opettajan kanssa itsenäisen suorituksen lomakkeen ja opettaja toimittaa lomakkeen rehtorille hyväksyttäväksi Oppilaitosten yhteiset opetusjärjestelyt, lukiodiplomit Turun lukiot ja toisen asteen oppilaitokset pyrkivät sellaisiin opetusjärjestelyihin, jotka mahdollistavat opintojen joustavan suorittamisen eri oppilaitoksissa. Turun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa kuvataiteen, teknisen ja tekstiilityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatteritaiteen lukiodiplomeja. Erityislukiot koordinoivat oman erityistehtävänsä mukaisten lukiodiplomien suorittamista. Opetushallitus määrittää diplomien suoritusohjeet. Turun lukioissa toteutetaan monimuoto-opetusta. Koulukohtaisessa vuosisuunnitelmassa päätetään tarkemmin monimuoto-opetuksen avulla toteutettavat kurssit opetussuunnitelman asettamia rajoja noudattaen. Monimuoto-opetusta voidaan antaa kaikissa aineissa: 1) lähiopetuksena (luokkaopetus, virtuaaliopetus tms.). 2) etäopetuksena, joka sisältää lähiopetusta ja opettajan antamaa tutorointia 3) verkko-opetuksena 4) muuna itsenäiseen suoritukseen tähtäävänä opetuksena. Turun iltalukio organisoi Turun kaupungin kesälukiotoimintaa. Kesäkuussa järjestetään kursseja kaikille lukiolaisille tai lukion aloittaville. Elokuussa järjestetään syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja. Kesälukion kurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi kaikissa lukioissa. - Lukion opetussuunnitelmaan liitetään kuvaus yhteistyömuodoista muiden oppilaitosten kanssa. Lukioiden, joissa lukiodiplomin suorittaminen on mahdollista, tulee sisällyttää opetussuunnitelmaan kuvaus lukiodiplomin suorittamistavoista. Turun Lyseon lukion opiskelijoille suositellaan osallistumista kesälukion kursseille. Erityisesti toisen opiskeluvuoden jälkeen kertauskurssit syksyn yo-kirjoituksia varten ovat tärkeitä. Opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös muissa lukioissa. Parhaiten tämä onnistuu Turun iltalukiossa ja Turun seudun etärenkaassa. Turun Lyseon lukiossa tehdään vuosittain kuvataiteen lukiodiplomeita ja osallistutaan puheviestinnän valtakunnalliseen päättökokeeseen. Opiskelija voi myös tehdä liikunnan ja musiikin lukiodiplomin. Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan. 12

16 4.9. Muut opetusjärjestelyt - Lukion opetussuunnitelmaan liitetään kuvaus opetusjärjestelyihin liittyvästä yhteistyöstä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen teoriaopetus tapahtuu koulussa. Käytännön toteutukseen tutustutaan yhteistyö- eli kummiyrityksissä. Liikennekasvatuksen kurssi toteutetaan yhteistyössä paikallisen autokoulun kanssa. 5. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 5.1. Ohjauksen järjestäminen Opetussuunnitelman perusteet edellyttävät lukioilta ohjaussuunnitelmaa. Ohjaussuunnitelman tulee sisältää kuvaukset koko lukioajan jatkuvasta psykososiaalisesta ohjauksesta, opiskelun ohjauksesta ja ammatillisen suuntautumisen ohjauksesta. Psykososiaalisen ohjauksen tulee edistää opiskelijan itsetuntemusta ja elämänhallintaa. Opiskelun ohjauksen tulee ohjata opiskelijaa ammatillisissa valintatilanteissa ja edistää opiskelijan itsearviointitaitoja. Ohjaussuunnitelman tulee edistää koulutuksellisen, etnisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ohjaussuunnitelmalla tulee pyrkiä vähentämään alisuoriutumista. Ohjaussuunnitelman sisältöä voidaan painottaa säännöllisestä koulutyöstä ulos jäävien opiskelijoiden ohjaukseen. Ohjaussuunnitelman tulee kuitenkin sisältää kuvaukset toimenpiteistä, joilla tuetaan ja ohjataan jokaista opiskelijaa opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Ohjaustehtävässä onnistuminen edellyttää lukiolta tasa-arvoista ja opiskelijan valmiuksia kehittävää ohjausta sekä säännöllistä ja riittävän usein toistuvaa opintosaavutusten seurantaa. Opetussuunnitelman perusteet korostavat ennakoivan toiminnan merkitystä ja ongelmiin puuttumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Runsaalla tiedottamisella kyetään vastaamaan myös tiedostamattomaan ohjaustarpeeseen ja siten ehkäisemään syrjäytymistä. Tiedottamisen painopisteen tulee olla lukion omissa toiminnoissa. Tiedottamisvelvoitteisiin sisältyy myös tiedottaminen yhteistyöstä muiden oppilaitosten, eri asiantuntijoiden ja lukion ulkopuolisten tahojen kanssa. Lukion tulee tarjota huoltajille ja muille sidosryhmilleen riittävät mahdollisuudet perehtyä toimintaansa. Nuorten lukiokoulutuksessa lukion tulee olla aloitteellinen opiskelijoiden vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön käynnistäjä. Lukioille asetettujen ohjausvaatimusten täyttäminen edellyttää koko henkilökunnan osallistumista opiskelijoiden ohjaamiseen oman ammattinsa asiantuntemusta hyödyntäen. Opettajien ohjausvelvoite suuntautuu pääsääntöisesti oman oppiaineen kaikentasoisten kysymysten selvittämiseen; opettajien tulee pedagogisen ohjaustyönsä lisäksi opastaa opiskelijoita omassa oppiaineessaan esim. ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä käytännön kysymyksissä. Lukion opetussuunnitelmassa tulee määritellä ohjauksen työn- ja vastuunjako opintojen ohjaajan ja muiden tahojen, erityisesti opettajien välillä. Opiskelijan ohjaustoiminnalla tulee olla vastuullinen koordinoija. Luontevimmin tämä työ sopii opinto-ohjaajalle. Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan vähintään seuraavat ohjauksen järjestämiseen liittyvät seikat: - ohjaustoimintaa koskeva työn- ja vastuunjako - ryhmänohjaus 13

17 - henkilökohtainen ohjaus - ainekohtainen ohjaus - muu mahdollinen ohjaus - ohjaukseen liittyvä yhteistyö huoltajien, asiantuntijoiden, muiden oppilaitosten ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Turun Lyseon lukiossa opiskelijan ohjaus järjestetään seuraavasti: Ryhmänohjaajan tehtävät: toimii lukio-opiskelijan lähiohjaajana: Lähiohjaajuus tarkoittaa vastuuta ja toimenpiteitä, joita tarvitaan opiskelijan opintojen menestykselliseen toteuttamiseen. Poissaolojen suhteen otetaan yhteyttä kotiin, jos poissaoloja on runsaasti tai niiden selvitykset herättävät huolta. Jos opiskelija vaikuttaa murheelliselta tai poissaolevalta, tulee lähiohjaajan kysyä vointia ja tarjota apua. Hän voi esimerkiksi lähettää opiskelijan terveydenhoitajalle tai ainakin pitäisi kertoa terveydenhoitajalle heränneestä huolesta. tutustuttaa opiskelijat lukio-opiskelun käytänteisiin sekä koulun sääntöihin ja toimintatapoihin yhdessä opinto-ohjaajan ja tutoreiden kanssa, esim. ryhmäytymispäivän suunnittelu ja toteutus palvelee tätä päämäärää. Ryhmäytymispäivän suunnittelu ja toteutus ovat kokonaan ensimmäisen vuoden ryhmänohjaajien ja tutorien vastuulla. Suunnittelu tulee aloittaa jo hyvissä ajoin edeltävänä keväänä, jotta opintojen aloitus ja ryhmäytymispäivän järjestelyt sujuvat kitkattomasti lukuvuoden alussa. tapaa ryhmäänsä säännöllisesti ja tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin. Tavoitteena on luoda sellainen suhde opiskelijoihin, että he kokevat ryhmänohjaajan tapaamisen tärkeäksi. Osallistuminen koulun tapahtumiin yhdessä opiskelijoiden kanssa on tärkeää. seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja selvittää opiskelijan kanssa mahdolliset uusittavat/puuttuvat kurssit/valinnat. seuraa ja valvoo ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja puuttuu epäkohtiin tarvittaessa. pitää yhteyttä huoltajiin. Kannattaa luoda heti ykkösellä hyvä suhde vanhempiin, jotta myöhemmin mahdollisten ongelmien selvittely olisi helpompaa. pitää ryhmänohjaustuokiot, tiedottaa ryhmälle tärkeistä asioita, antaa jaksotodistukset jne. organisoi ryhmänsä toiminnan erilaisissa tilaisuuksissa ja hoitaa käytännön asiat osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän palavereihin kehittää omalta osaltaan lukion ryhmänohjausta haastattelee kaikki lukion aloittavat toisen jakson aikana, jolloin opiskelijoilla on jo kokemusta lukio-opiskelusta ja koeviikosta. Ryhmänohjaaja tuo opinto-ohjaajan ja muiden opettajien tietoon opiskelun kannalta merkittävät asiat, jotka hän on saanut tietoonsa haastatteluissa. Opinto-ohjaajan tehtävät: huolehtii opiskelijoiden henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta tekee opiskelijoiden kurssimuutokset seuraa opiskelijoiden opintosuunnitelmien toteutumista yhdessä ryhmänohjaajien kanssa keskustelee opiskelijan kanssa opiskeluun liittyvistä vaikeuksista huolehtii yhteydenpidosta muihin oppilaitoksiin ja työ- ja elinkeinoelämään 14

18 ohjaa uranvalintaan ja jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa: ohjauskeskustelut abien kanssa tiedottaa opiskelumahdollisuuksista oman koulun ulkopuolella, esim. Turun muissa lukioissa, etälukioissa, iltalukiossa, kesälukioissa, kesäyliopistossa jne. huolehtii nopeuttajien ja hidastajien erityisohjaamisesta yhdessä rehtorin kanssa tiedottaa peruskoulun päättöluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen lukioopiskelusta koordinoi ja kantaa päävastuun opinto-ohjauksen järjestämisestä ja toteutuksesta ohjaa ryhmänohjaajia ja kehittää omalta osaltaan lukion ryhmänohjausta Aineenopettajan tehtävät ohjauksellisessa mielessä: kertoo kurssin alkaessa kurssin arviointikriteerit seuraa opiskelijoiden opintomenestystä ja puuttuu nopeasti huonoon menestykseen tai puuttuviin pakollisiin kursseihin merkitsee poissaolot Wilmaan päivittäin informoi opiskelijan yli viiden tunnin poissaoloista viipymättä ryhmänohjaajaa ja ottaa tarvittaessa itse suoraan yhteyttä opiskelijan huoltajiin (yhteydenpito huoltajiin on ryhmänohjaajan päävastuulla) täyttää Huolen tasot lomakkeen, jonka toimittaa opiskelijahuoltoryhmälle viipymättä, kun huoli on ilmennyt kertoo välittömästi kurssin keskeyttävästä opiskelijasta tämän ryhmänohjaajalle ja opinto-ohjaajalle ennen kuin merkitsee keskeytyksen Wilmaan antaa tukiopetusta merkitsee Wilmaan mitä arvioitavia suorituksia opiskelijalta puuttuu, jos opiskelija saa arvioinnissa merkinnän T (täydennettävä). Puuttuvat suoritukset (muut kuin kurssikoe) tulee palauttaa opettajalle ennen seuraavan jakson koeviikon alkua. ohjaa itsenäisten ja hylättyjen kurssien suorittamista ohjaa poissaoloista johtuvien korvaavien tehtävien suorittamista neuvoo opiskelijaa oppimäärän laajuuden vaihtamisessa Rehtorin tehtävät ohjauksellisessa mielessä: suoritusohjeista poikkeaminen vapautukset eri oppiaineiden opiskelusta lupa yli 3 vrk:n poissaoloihin muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksyminen (aineenopettajan kanssa) ulkomailla suoritettujen kurssien hyväksyminen ylioppilaskirjoituksista tiedottaminen Ohjaukseen liittyvä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa opiskelijoiden huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä vanhempainilloissa, Wilman kautta ja tarvittaessa tapaamisissa. tarvittaessa opiskelijoita ohjataan Turun lukioiden yhteisten psykologien ja erityisopettajan vastaanotolle. 15

19 Turun lukioiden psykologeja ja erityisopettajaa käytetään tarvittaessa asiantuntijoina. kaikki lukiolaiset tutustutetaan lukion alussa kolmannen sektorin palveluihin Lucky lukio -tapahtumassa Opiskelijahuolto Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tulee havaittuihin epäkohtiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta perustavoite, yksilön ja yhteisön toimintakyky, voitaisiin fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa säilyttää. Turun päivälukioissa noudatetaan liitteenä olevaa Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirjaa, jossa on määriteltynä opiskelijahuollon rakenne sekä kodin ja lukion välisen yhteistyön periaatteet. Turun päivälukioiden opiskelijahuoltoa koordinoi Lukion opiskelijahuollon ohjausryhmä. Sen jäseninä ovat opettajien ja opinto-ohjaajien edustajat, lukiopsykologi, erityisopettaja, sosiaalityön palvelualan ja perusterveydenhuollon palvelualan edustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii lukion rehtori. Lukiolla tulee olla opiskelijahuollon hyvän toimivuuden kannalta riittävän yksityis-kohtainen suunnitelma toimintatavoista yhtä tai useampaa henkilöä kohtaavan onnettomuuden tai kriisin varalta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi oppilaitosta suoraan koskettavat kuolemantapaukset, suuronnettomuudet kotimaassa tai ulkomailla, oppilaitoksen sisällä ilmennyt henkinen tai fyysinen väkivalta ja mielenterveysongelmat. Lukiolla on onnettomuus- ja kriisitilanteissa velvollisuus reagoida välittömästi joko henkilökohtaisella tasolla tai kollektiivisesti ja tarjota tilanteen vaatimusten mukaista psyykkistä kriisiapua. Lukion tulee nimetä kriisi- ja onnettomuustilanteiden hoitoa koordinoivat vastuuhenkilöt. Koulut noudattavat opetuspalvelukeskuksen laatimaa turvallisuussuunnitelmaa. Lukion opiskelijahuollon vuosisuunnitelmassa kuvataan opiskelijahuollon - tavoitteet koko koulun tasolla - tavoitteet opiskelijahuoltoryhmän toiminnan tasolla - kokousaikataulu - opiskelijahuoltoryhmän jäsenet ja työnjako. Lukion Wilmassa olevassa vuosisuunnitelmassa (työsuunnitelma) kuvataan - yhteistyö huoltajien kanssa - opiskelijalle tarjottava tuki (mm. tukiopetuksen järjestämisen periaatteet) Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan vähintään opiskelijahuollon - tavoitteet - toiminta kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi - yhteistyö huoltajien kanssa ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoviranomaisten kanssa - opiskelijalle tarjottava tuki (mm. tukiopetuksen järjestämisen periaatteet) - toimintaohjeet kriisitilanteiden sekä päihdetapausten varalle kriisi- ja turvallisuussuunnitelmaan pohjautuen. 16

20 Opiskelijahuollon tavoitteena Turun Lyseon lukiossa on hyvinvoiva ja tasapainoinen nuori, joka etenee opinnoissaan kykyjensä ja tavoitteidensa mukaisesti hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä (Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirja). Lyseon lukiossa järjestetään erilaisia teemapäiviä lisäämään hyvinvointia. Tavoitteena on perustaa Lyseon lukioon hyvinvointitiimi, jonka tavoitteena on kehittää koko lukioyhteisön hyvinvointia ja johon osallistuu huoltajia, opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa. Tukiopetusta järjestetään tarvittaessa. Opiskelija sopii asiasta aineenopettajan kanssa. Kriisitilanteissa ja päihdetapauksissa noudatetaan Turun kaupungin kriisi- ja turvallisuussuunnitelmaa. Opiskelijahuolto lukion opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, terveydenhoitaja ja opintoohjaaja, kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa jokainen ryhmänohjaaja osallistuu lukuvuoden aikana yhteen huoltoryhmän kokoukseen; silloin käydään läpi ko. ryhmän opiskelijat o abit kakkosjakson puolivälissä o ykköset kolmosjakson alussa o kakkoset kakkosjakson alussa tarvittaessa ryhmänohjaaja/aineenopettaja voi tuoda opiskelijan tai opiskelijaryhmän asian käsiteltäväksi huoltoryhmään muutenkin opiskelija osallistuu itse opiskelijahuoltoryhmän kokoukseen. mitä aikaisemmin, sen parempi 5.3. Opiskelun erityinen tuki Erityistuen tarpeessa ovat tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneet, vammautuneet ja sairauden tai toimintavajavuuden takia vaikeuksia kohdanneet opiskelijat. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös psyykkisistä tai sosiaalisista ongelmista kärsivät. Lukion opiskelijahuoltoryhmä tekee yhdessä opetuspalvelukeskuksen ja tukipalveluja tarjoavien kanssa yhteistyötä erityisistä syistä oppimisvaikeuksissa olevien opiskelijoiden auttamiseksi. Käytännössä erityistuki merkitsee usein sellaisten opiskelu- ja koeolosuhteiden opiskelijan tarpeiden mukaista järjestämistä, että opiskelijalla on tasavertaiset mahdolliset suorittaa lukio-opinnot. Lukiolla on velvollisuus toimia ennakoiden ja tiedottaen: opiskelijaa tulee informoida esimerkiksi vasta lukiossa havaitusta kielenkehityksen häiriöstä selvittämällä hänelle avunsaantimahdollisuudet ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät erityisoikeudet. Lukiolla tulee olla valmiudet tukitoimien nopeaan käynnistämiseen. Tukitoimien opiskelijakohtainen suunnittelu ja toteuttaminen lukiossa tulee aloittaa välittömästi opiskelijan erityisen tuen tarpeen havaitsemisen jälkeen. Turun päivälukiot noudattavat Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirjan ohjeita erityisen tuen osalta. 17

21 5.4. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Turun kaupungin suomenkielisissä lukioissa opetuskielenä on suomen kieli. Vieraskielisille opiskelijoille järjestetään suomi toisena -kielenä opetusta. Opetus keskitetään johonkin lukioon. Vieraskielinen opiskelija voidaan hakemuksesta vapauttaa ruotsin kielen opiskelusta rehtorin päätöksellä, jos hänet on vapautettu ruotsin kielen opetuksesta peruskoulussa Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä opiskelijan kulttuuri-identiteetin myönteiseen kehittämiseen ja monipuolisen ilmaisun kehittämiseen. 6. ARVIOINTI 6.1. Opiskelijan arviointi Lukion opetussuunnitelman mukaisen kurssin suorittaminen Kurssi voidaan suorittaa: 1) Osallistumalla kurssin opetukseen ja kurssista pidettäviin kuulusteluihin 2) Opiskelemalla kurssin itsenäisesti ja suorittamalla kurssista pidettävät kuulustelut sekä muut kurssin suorittamisen edellyttämät tehtävät. 3) Suorittamalla kurssi toisessa oppilaitoksessa. Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksi lukemisesta tulee tehdä ennen mainittujen opintojen alkamista. 4) Suorittamalla kurssi osittain itsenäisesti ja osittain opetukseen sekä kuulusteluihin osallistumalla. Hylätyn ja hyväksytyn kurssin uusinta Hylätyn kurssin voi suorittaa 1) osallistumalla saman lukuvuoden aikana uusintakuulusteluun, johon saa osallistua vain kerran. Viidennen jakson uusintakuulustelu järjestetään viimeistään seuraavan syyslukukauden alussa. 2) osallistumalla uudelleen opetukseen ja kurssista järjestettäviin kokeisiin 3) opiskelemalla kurssi itsenäisesti Opiskelijalla on oikeus korottaa korkeintaan vuoden vanhaa kurssin arvosanaa kerran koulun määräämänä päivänä. Poissaolojen vaikutus kurssisuorituksen hyväksyntään Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL 25 ). Luvattomia poissaoloja ei sallita. Opiskelijan on selvitettävä poissaolonsa syy välittömästi kouluun palattuaan koulun määrittelemällä tavalla. Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan poissaolojen seurantamenettely ja toimintatavat. 18

22 Poissaolojen selvittäminen Turun Lyseon lukiossa Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla. Poissaoloistaan opiskelijan tulee esittää hyväksyttävä huoltajan, terveydenhoitajan tai lääkärin varmentama selvitys kurssin pitäjälle. Turun Lyseon lukiossa opettaja merkitsee opiskelijan poissaolot ja niiden selvittämisen kurssipäiväkirjaansa ja Wilma-järjestelmään. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmajärjestelmässä. Turun Lyseon lukiolaisen selviytymisoppaan viimeisillä sivuilla on poissaolovihko, jota opiskelijan on käytettävä, jos hän ei käytä Wilma-järjestelmää. Huoltajien Wilma-tunnukset lakkautetaan, kun opiskelija täyttää 18 vuotta, mutta opiskelijan luvalla huoltaja voi saada uudet Wilma-tunnukset poissaolojen selvittämiseksi. Opiskelijan on tuotava poissaoloselvitys tullessaan kouluun tai poissaoloselvityksen on oltava Wilma-järjestelmässä opiskelijan tullessa kouluun poissaolonsa jälkeen. Opettaja antaa poissaoloa korvaavan tehtävän tai korvaamisesta sovitaan muulla tavalla. Korvaava tehtävä tai muu suoritus on suoritettava kurssikokeeseen mennessä. Jos annettuja korvaavia tehtäviä ei ole suoritettu kurssikokeeseen mennessä, ne otetaan huomioon puuttuvina suorituksina arvioinnissa. Kaikki poissaolot on selvitettävä kurssikokeeseen mennessä. Huoltajan on ilmoitettava opiskelijan poissaolosta kokeesta ennen koetta. Ilmoituksen voi tehdä kansliaan tai opettajainhuoneeseen puhelimitse tai Wilma-viestillä ao. opettajalle. Kokeen jälkeen poissaolo kokeesta selvitetään joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Mikäli opettaja katsoo kurssin arvioinnin mahdottomaksi poissaolojen (jatkuva näyttö on siten vähäistä) ja puuttuvien tehtävien vuoksi, kurssi katsotaan keskeytyneeksi ja opiskelijan on käytävä se uudelleen. Pitkäaikainen lääkärintodistuksella vahvistettu poissaolo voi antaa kuitenkin oikeuden kurssin suorittamiseen ilman sen uudelleen käymistä. Työssäkäynti ja ajokoulun suorittaminen eivät ole hyväksyttäviä syitä poissaoloon. Oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen hyväksi lukemisessa noudatetaan seuraavia vastaavuuksia: MAA1 MAB1, MAA3 MAB2, MAA6 MAB5, MAA7 MAB4 ja MAA8 MAB3. Muiden aineiden oppimäärän vaihtaminen määritellään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen ja muun osaamisen tunnustaminen Lukiossa otetaan huomioon opiskelijan muualla suoritetut tai aikaisemmat opinnot siltä osin, kuin ne vastaavat lukion kurssien sisältöjä. Opintojen kurssivastaavuuksista ja hyväksi lukemisesta on aina neuvoteltava vastaanottavan koulun opetussuunnitelmassa määritellyn henkilön kanssa. Muualla suoritetusta kurssista opiskelijalla tulee olla todistus sekä mahdollisesti ao. kurssikoe tai vastaava suoritusnäyttö, joka on näytettävä koulun opetussuunnitelmassa määritellylle henkilölle. 19

23 Lukiokohtaisesti sovitaan muualla suoritetun kurssin nimeämisestä ja numeroimisesta oman koulun opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti. Turun lukioiden opetussuunnitelmiin sisältyväksi hyväksytään automaattisesti seuraavien oppilaitosten kurssit: 1) Turun kaupungin päivälukiot 2) Turun kesälukio 3) Turun Normaalikoulun lukio 4) Turun iltalukio 5) Turun seudun etärengas. Tapauskohtaisesti päätetään seuraavien oppilaitosten kurssien hyväksymisestä lukion opetussuunnitelmaan sisältyväksi: 1) Turun ammatti-instituutti 2) Turun Kristillinen Opisto 3) Turun Kesäyliopisto 4) muut mahdolliset oppilaitokset. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä myös muu osaaminen. Mikäli opiskelija siirtyy päivälukiosta iltalukion opiskelijaksi, hänen kurssisuorituksensa suhteutetaan iltalukion kurssisuoritusmäärään. - Lukion opetussuunnitelmassa määritellään muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä päättävät henkilöt. Muualla suoritetut kurssit hyväksyy rehtori yhdessä aineenopettajan kanssa Lukion toiminnan arviointi Koululainsäädäntö velvoittaa koulutuksen järjestäjää arvioimaan toimintaansa ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Toiminnan arvioinnin keskeisenä tavoitteena on opetuksen laadun kehittäminen. Tavoitteena on, että arvioinnista muodostuu lukion opetus- ja oppimisprosessin ja sitä tukevien toimintojen jatkuva kehittämisprosessi, johon koko työyhteisö osallistuu. Lukion tasolla tulee luoda oppilaitoskohtainen arviointijärjestelmä, jolla näihin tavoitteisiin pyritään. Lukion arviointi toteutetaan Turun opetustoimen arviointisuunnitelman mukaisesti. Onnistumistaan analysoiva lukio voi todentaa tuloksensa konkreettisin ja toimivin mittarein. Tällaisia ovat esimerkiksi tulokeskiarvojen keskiarvot ja ylioppilaskirjoitustulokset. Opettamista on pyrittävä jatkuvasti kehittämään esimerkiksi kannustamalla opettajia osallistumaan jatko- tai täydennyskoulutukseen. Jokaisen opettajan tulee pyrkiä kehittämään itseään opettajana myös yhteistyössä kollegoiden ja omaan alaan liittyvien tahojen, esimerkiksi yritysten tai toisentyyppisten oppilaitosten kanssa. - Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan oman toiminnan arvioinnin tavoitteet ja toteuttaminen. Turun Lyseon lukiossa noudatetaan kasvatus- ja opetustoimen arviointisuunnitelmaa. 20

LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO SEKÄ TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO SEKÄ TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO SEKÄ TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA Päivitetty 21.10.2014 1. OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE... 2 2. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 2 2.1. ARVOT...

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO

LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunta 23.6.2004 1 SISÄLTÖ 1 1. OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 2 2. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 2 2.1 Arvot 2 2.2 Tehtävät,

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO SEKÄ TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO SEKÄ TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA LUKIO-OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KUNTAKOHTAINEN OSIO SEKÄ TURUN LYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA Päivitetty 12.10.2015 1. OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE... 2 2. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 2 2.1. ARVOT...

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8

Sisältö. 1 OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö... 8 Tampereen kaupunkiseudun lukioiden yhteinen opetussuunnitelma 2016 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 8 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen. Kuva: Niina Teräslahti Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet... 3 Rotokollan osapuolet...

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot