Lisätietokirje urakkatarjouspyyntöihin Sisältää liitteitä Matkailukeskus Niemenharju

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietokirje urakkatarjouspyyntöihin Sisältää liitteitä Matkailukeskus Niemenharju 21.8.2015"

Transkriptio

1 1 Lisätietokirje urakkatarjouspyyntöihin Sisältää liitteitä Matkailukeskus Niemenharju Kaikkia urakoitsijaehdokkaita pyydetään tutustumaan tarkoin tähän asiakirjaan liitteineen. Esitetty kysymys ja annettu vastaus voivat kuulua myös muuhun urakkaan kuin siihen, jonka alla kysymys vastauksineen on kirjattuna. MRU, PU, RU: Kysymys: Purettujen rakenteiden yhteydessä syntynyt purkujäte, miten hyödynnetään? Missä rakeistettua tuhkaa käytetään? Vastaus: Vanhojen rakennusten purkamisesta tontille jäänyt murskattu materiaali (betoni ja tiilimurske) tulee ensisijaisesti käyttää alueen tiestön ja muiden alueiden kantavan kerrosten rakentamiseen sekä peitetyillä että päällystetyillä alueilla. Mikäli tämän käyttötarkoituksen jälkeen purkumassoja jää vielä käytettäväksi, käytetään ne meluvallin rakenteisiin. Meluvallin varsinainen rakentaminen ja muotoilu eivät kuulu hankkeeseen / urakkaan. Murskeen siirrot, läjitys jne. kustannuksineen kuuluvat maanrakennusurakoitsijalle. ämän kirjeen liitteistä löytyy karttaote purkuainesten /murskeiden nykyisestä sijainnista. Ns. Mara-ilmoitus toimitetaan ely-keskukselle rakennuttajan toimesta. Rakennusten purkamisen yhteydessä kuorittu asvaltti kuuluu maanrakennusurakkaan kuten muunkin kuorittavan asvaltin osuus. Poisto, murskaus, jätekulut jne. kustannuksineen MRU. Purkubetonimursketta ja rakeistettua tuhkaa ei voida käyttää pohjavesialueella (pohjavesialueen raja näkyy arkkitehdin asemapiirroksessa). Kysymys: Alueella olevat purkamattomat betonilaatat ja perustukset, miten hävitetään, kenelle kuuluu? Vastaus: Vanhalla mittarikentällä (uuden päärakennuksen eteläpuolella) sijaitsevan betonilaatan / perustuksen purkaminen kuuluu kaikkine kustannuksineen maanrakennusurakkaan. Asemapiirroksessa ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vanhat betonilaatat / vanhojen purettujen huoltorakennusten pohjalaatat on purettu ja materiaali murskattu. Ko. laattoja ei siis oteta käyttöön, kunnosteta ja pinnoiteta uudelleen. Kysymys: Pintarakenteiden teko (asfaltointi ja pihakiveykset) on aikataulutettu kevättalvelle 2016 (maalis- ja huhtikuu), mutta käytännössä ne voidaan toteuttaa roudan sulamisen jälkeen kesällä. Kuinka tilaaja suhtautuu siihen, että esim. edellä mainittujen töiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa on mahdotonta?

2 2 Vastaus: Maarakennusurakoitsijan tulee varautua aloittamaan piha-alueiden kiveystyöt heti kun se on roudan sulamisen kannalta mahdollista. Rakennustyömaan valvoja määrittää aloittamishetken. Pihakiveyksien priorisointijärjestys tulee olla ensi päärakennuksen pihakiveykset jonka jälkeen matkailuauto-paikkojen kiveykset huoltorakennuksesta lähtien. Kysymys: ullaanko lvi asemapiirroksessa näkyvät, olemassaolevat viemäri ja vesilinjat jäämään käyttöön kuten kuvassa mainittu? Vastaus: Asemapiirroksessa esitetty vanha käyttöön jäävä viemärilinjan osuus tullaan asemapiirroksesta poiketen uusimaan kokonaisuudessaan. ontin viemärilinjasto liitetään PLV Oy:n linjaan pumppaamolta harjun suuntaan ensimmäiseen kaivoon (kaivo 111). MRU rakentaa uusittavan viemärilinjan kokonaisuudessaan. Viemärit uusitaan kaivojen sekä välillä, oletusdimenssio on PVC 200. Päivitetty asemapiirros liitteenä. Lisäksi asemapiirrokseen on päivitetty rakennuksen G osalta myös käyttövesi ja lämpölinjat sekä viemäröinti. Urakkarajoja kuviin on päivitetty. Päivitetyt LVV asiakirjat ja ao. asiakirjaluettelo ovat tämän kirjeen liitteinä. Kysymys: Vanhan, säilytettävän rakennuksen viemäröinti, lämmitys ja käyttövesi (rak G)? Vastaus: Viemärilinja rakennetaan uudestaan. Päivitetty asemapiirros tämän kirjeen liitteenä. katso myös kysymys edellä. Pääsääntöisesti urakkarajat menevät kunkin rakennuksen ulkoseinärajassa ulkopuolella MRU ja sisäpuolella PU. Urakkarajamerkinnät löytyvät LVI suunnitelmista. Kysymys: Onko puuston poistamisesta saatava tulo MRU:n, vai rakennuttajan tuloa? Voisiko puustoa alkaa poistamaan jo rakennuttajan toimesta mahdollisimman pian elosyyskuun 2015 vaihteessa? Vastaus: Urakka-alueella olevien puiden kaataminen ja karsiminen sekä pätkiminen n. 4m:n pituuteen kuuluu maanrakennusurakkaan. Puustosta saatavat tulot ovat rakennuttajan (rakennusselostus s. 5; tukkipuut jäävät rakennuttajan omistukseen). Harjualue on pääosin mäntyvaltaista kangasmetsää, joka on kaavoituksen yhteydessä teetetyssä luontoselvityksessä merkitty maisemallisesti arvokkaaksi harjualueeksi. Lähtökohtaisesti tukkipuista vain sairaat ja rakentamisen tiellä olevat tukkimännyt poistetaan. Lehtipuustoa ja vesakkoa tullaan poistamaan enemmän, lähtökohtana maisemallisesti avara, hyvännäköinen, luonnonmukainen mutta hoidettu puisto. Puustokatselmus pidetään ennen metsän ja rakennusalueen raivauksen aloittamista. Rakennuttaja ei toteuta puuston raivaamista ennakkoon, vaan toteutus kuuluu maanrakennusurakoitsijalle. Kysymys: Onko alueella paljon olemassaolevia, vanhoja, jääviä asennuksia, joita tulee säästää ja varoa (LVVS)? Vastaus: Ainoat varottavat ja säästettävät linjat ovat käytössä olevat ja olemassa olevalta pumppaamolta E-75 tien varresta koiliseen harjuntien ali menevät Pihtiputaan lämpö ja vesi Oy:n paineviemäri, viettoviemäri ja vesijohto. Näiden sijoitus näkyy päivitetyssä LVI asemapiirroksessa ja tämän lisätietokirjeen liitteessä 3, josta ilmenevät PLV Oy:n linjat alueella. Muut tontilla olevat vanhat LVV asennukset uusitaan. Säilytettäviä sähkölinjoja ei alueen sisällä ole, nykyinen sähköliittymä on toistaiseksi käytössä työmaakeskukselle.

3 3 Kaikki aluetta ja sen rakenteita palvelevat sisäiset LVVS linjat uusitaan. Alueella kulkee vanhoja sisäisiä ilmalinjoja sähkölle, jotka puretaan. Linjojen purkaminen SU. Kysymys: Ruoppaukseen ja rannan kunnostukseen lisätietoja? Kuinka laajasti ja syvästi? Ristiriita luvan hakemisessa, kuka hakee? Vastaus: Ruoppausta suoritetaan kalankäsittelytilan F läheisyydessä lahdenpoukamassa ja grillikatoksen E vieressä. Ruopattavan lahdenpoukaman pinta-ala on noin 1300m2 ja syvimmillään pehmeää maa-ainesta on siinä latalla käsivaraisesti tutkien noin 3-3,5m. Grillikatoksen ja laiturin viereisen ruoppausalueen pinta-ala on noin 100m2 ja syvimmillään pehmeää maa-ainesta on latalla tutkien rantaviivan tuntumassa noin 2,5m. avoitteena molemmissa ruoppauskohteissa on aikaansaada luonnollisen näköinen ja käyttöön kunnostettu ranta-alue. Ruoppausalueiden reunat ja rantaviivat tasoitetaan, luiskataan ja siistitään. Ruoppaus suoritetaan näiltä osin kaivuruoppauksena. Kaivuruoppaus sekä rannan maisemointi ja hiekkarannan teko oheistöineen MRU. Luvat ruoppaukseen ja rannan kunnostamiseen hakee rakennuttaja. Lupaprosessi käynnistetään mahdollisimman pian lausuntopyynnöin. Kysymys: Urakkalaskenta-aineistosta puuttuu arkkitehdin puuikkunaluettelo? Vastaus: Urakkalaskenta-aineistosta on puuttunut alun perin puuikkunaluettelo AR A Ao. suunnitelma on lisätty sokopron urakkalaskenta-aineistoon n. klo 15:20 ja toimitettu sähköpostitse niille tahoille, jotka jo olivat kirjautuneet sokoprohon. Ko suunnitelma tämän lisätietokirjeen liitteenä. Kysymys: Voisiko laskenta-aikaa jatkaa? Vastaus: Ei. Laskenta-aika päättyy klo Kysymys: Missä menee urakkaraja MRU:n ja RU:n välillä? Kenelle kaivut, täytöt, routalevyt, sisäpuoliset täytöt, salaojat? Vastaus: Leirintämökeissä raja on 2 metriä rakennusten ulkoseinälinjasta. Mökin maarakennus kuuluu kokonaan MRU:lle. Mökkien perustukset toimittaa ERU. Katso R391 rakennetyyppi. Salaojat mökeissä MRU. Huoltorakennus ja muut uudisrakennukset; urakkaraja 2 metriä ulkoseinästä. Päärakennuksessa (rakennus A) 3 metriä pilareista ulospäin. Kaikki maatyöt sen sisäpuolella kuuluu RU. Poistettava maankaivu ja täytöt anturoiden alapintaan saakka kuuluu MRU rakennusten kohdalla. äytöt rakennusten kohdalla anturoiden alapinnasta ylöspäin, salaojat ja routasuojaukset RU. Ulkopuolen pinnat rakennusalueella tasaushiekka mukaan lukien kuuluu MRU. Anturoiden alle 300 mm kalliomursketta Anturoiden alustäyttö kuuluu MRU Kysymys: Mihin urakkaan syöksytorvi kuuluu, suunnitelmissa ristiriitaa RU:n ja PU:n osalta? Vastaus: Syöksytorvi asennuksineen RU, kytketään/liitetään PU:n toimittamaan ja

4 4 asentamaan viemäriin ja kaivoon. Kysymys: Pukuhuonetilassa A212 on 2 kpl altaita PEA6 (ARK mukaan) ja RS s.58 mukaan PEA 2. LVI 1202 piirustuksessa allas on PA06 "allasryhmä" hankinta RU (LVI 1401 mukaan). Kuuluuko tilan A212 altaat mihin urakkaan? Vastaus: Päärakennuksen tilojen A212 ja A215 altaat LVI-urakassa, malli Ido Seven D Kysymys: Kuuluuko keittiön kaluste, varuste ja laitehankintaan myös linjoille 6 ja C tulevat vastaanottotiskit? Piirustuksessa AR 1409-A on tiskit taustatiloineen rajattu Urakka-raja merkinnällä. Vastaus: Vastaanottotiskit kuuluvat käyttäjän erillishankintaan. Vastaanottotiskien ympärillä olevat puiset kiinteät kehät kuuluvat rakennusurakkaan. arkennuksia eräisiin rakennepuolen suunnitelmiin: Polttoainesäilö: Pilarianturan yläpinta 3720mm maanpinnasta alaspäin. Polttoainesäiliö tuleen pilarin viereen anturan päälle. Polttoainesäiliö tulee Pilareiden B2 ja C2 viereen. Perustukset ja täytöt kuuluu pääurakkaan (RU). Säiliön ympärille tulee hieno hiekka (RU). Anturan alapintaan kaivu ja 300 mm mursketta anturan alle kuuluu maaurakkaan (MRU). Itse U-cont järjestelmän hankinta muine asennuksineen on käyttäjän HDPD kalvo: HDPD kalvo 1 mm tulee pesuhallin alle, metri ohi ulkoseinistä. Saumat hitsataan. Hankinta ja asennus MRU. Samoin kalvo tulee polttoainejakelupisteen kohdalle. Polttoainejakelupisteen kalvo on käyttäjän hankinta asennuksineen. Radontiivistys: Kaikkiin laatan saumoihin. kts kuva RA300 Kouru: kts kuva RA300 Liimapalkkien kiinnityksiä ja räystäsrakenne: kts liitekuvat eräsosat: pintakäsittely ARK-mukaan. Alakatot: Ripustus kierretangoilla liimapuiden kyljistä ensisijaisesti ja toiseksi kertopuista. Alakattojärjestemät päärakennuksessa ARK-kuvan mukaan. Pesuhallin uretaani-sw alakaton sijainti (korkeus ja alue) ARK-kuvien mukaan. Palkki verhoillaan pelti-uretaanpelti mukaan. Kertopuiden kiinnitys: Lankku 48x123 liimapuun kylkeen kertopuiden alle. Kiinnitys ruuvaamalla ja nauloilla. Yläreunat kertopuista ruuvataan 2 kpl 6x30 ruuvia ristiin. Siellä missä ei mahdu, tulee palkkikengät. kts. liitekuvat. Katoksen pilarit: polttoaineen jakelun puolella rst-teräs pilarien alaosiin ARK-kuvien mukaan. Vahvuus 5 mm.

5 5 SU: Kysymys: Sähkötyöselityksen s. 19 puhutaan käyttöön jäävistä asennuksista kellarissa? Vastaus: Sivu 19; Kellaria ei ole eikä siis käyttöön jääviä asennuksia. eksti on jäänyt toisesta kohteesta Kysymys: Asemapiirroksessa nelostien varressa näkyy uusi muuntamo, tuleeko se milloin, mikä on tarkka sijainti ja paljonko sähköurakkaan tulee huomioida liittymiskaapelin pituudeksi? Vastaus: Muuntamo rakennetaan verkkoyhtiöltä saatujen tietojen mukaan suunnilleen asemapiirustuksen mukaiselle paikalle. Rakennuttaja tekee lisäliittymissopimuksen elokuun 2015 loppuun mennessä, muuntamon toteutusajankohta ei ole vielä tiedossa. Liittymiskaapelin pituus lasketaan tuolle liittymäpaikalle, liittymiskaapeli 4kpl AXMK 4x185. Muutokset käsitellään yksikköhinnoilla. Kysymys: Ovatko putki ja sähköreitit suunnilleen samoilla reiteillä, joten voidaanko samoja kaivantoja hyödyntää? Vastaus: Periaatteessa asennukset tulevat omiin kaivantoihin. (oki kaivantoja saa yhteneviltä osin hyödyntää.) Kysymys: Voiko laskentasarjat saada myös.dwg muodossa, jolloin laskenta osin nopeutuisi? Vastaus: Emme toimita laskentasarjoja kuin.pdf muodossa, Sokopro projektipankin kautta, josta urakoitsija voi valita suorittaako tarjouksen laskennan pdf aineistojen avulla vai tilaako paperiset kopiot. Kysymys: Kuuluuko keittiön huuvan valaisimet huuvatoimitukseen vai sähköurakkaan? Vastaus: Huuvan valaisimet ovat huuvatoimituksessa. Kysymys: Mihin urakkaan kosketinkiskoon tulevat valaisimet kuuluvat? Näitä ei löydy valaisinluettelosta. Vastaus: Kosketinkiskoihin tulevat ns. sisustusvalaisimet ovat käyttäjän hankinta, eivät kuulu sähköurakkaan. Kysymys: Mihin urakkaan kuuluu kiukaiden hankinta? Vastaus: Kiukaiden hankinta ja asennus SU, sähkötyöselityksen mukaan. Hankintaan tulee sisältyä nimellismäärä kiuaskiviä pestynä ja paikoilleen ladottuna

6 6 ERU: Kysymys: Voiko leirimökkien rakenne olla joku muu kuin hirsi? Vastaus: Leirimökkejä voi tarjota myös muulla rakenteella, kuin asiakirjoissa kuvatulla. Asiakirjoissa on rakenteesta esimerkkirakenne. Ulkonäkö ja käytettävyys eivät saa kuitenkaan muuttua. Rakennukset tullaan pitämään kylmillään talvisin, ilman peruslämpöä. Leirintämökkien rakennusselostus on viitteellinen ja määrittää mökkien yleisen laatutason. Selostus ei ota huomioon mökin tulevan toimittajan vakiintuneita toimintatapoja ja siitä voidaankin perustellusti poiketa, kunhan toimittaja käy ehdottamansa muutokset läpi arkkitehdin kanssa. Jos runkorakenne vaihtuu, muutokset ovat lähtökohtaisesti suuria ja mm. detaljimaailma ja seinien sisäpinnat muuttuvat. Muutokset tulee käydä läpi arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa. Kysymys: Urakkalaskentakuvista puuttuu rakennekuva R383 YP4, rastikin puuttuu ERU urakan kohdasta? Vastaus: Kuva on lisätty sokoprohon ti n klo ja toimitettu sähköpostilla ERU aineistoja ladanneille. Päivitetty asiakirjaluettelo ja ao. kuva toimitetaan myös tämän lisäkirjeen liitteinä. Kysymys: Leirintämökkien c kalustus; kuuluuko mökkitoimitukseen jotain kalustusta vai ovatko ne käyttäjän erillishankinta? (minikeittiö, sänky, pöytä, naulakko jne.?) Vastaus: Sänky ja parvi rakennetaan kiinteinä paikoilleen sisäseinäprojektioiden mukaan. Minikeittiö kuuluu myös mökin urakkaan ja se on esitetty sisäseinäprojektioissa. arkennukset keittiön kokoonpanoon: - Ala- ja yläkaapit, sisäseinäprojektioiden mukaan, välissä laatoitus. - Komposiittityötaso upotetulla RS-altaalla, esim. Stala Neo N ai RS-taso altaalla, esim. Stala ComboS keittiötaso. - Hana ORAS KV/LV-vesijohdot kromattua cu-putkea 12mm suihkulta minikeittiön altaalle. Vesijohdot jatketaan suihkulta yläjakoisena suihkutilan puolella. Vesijohdot pudotetaan alas nurkassa, josta allaskaappiin ja hanalle. - Minijääkaappi, integroidu. - Mikroaaltouuni, integroitu. - Liesitaso, induktio, integroitu. - Keittiön yläkaapin alapintaan led-valokisko sisäseinäprojektioiden mukaan. Kiskolle asennetaan keittiön viereen kytkin ja se liitetään mökin valaistusryhmään.. Kysymys: urakkaraja ERU / MRU; kuka asentaa routaeristeen, ja mitä eristeen päälle tulee? arkentaisitteko urakkarajaa ja RAK-kuvaa AP 5? Vastaus: Liitteenä tarkennettu kuva AP5

7 7 Kysymys: Leirintämökin väliseinät; Rakennekuvien asiakirjaluettelossa ei ole rastia kuvan R368 / VS4 kohdalla, mutta se on mukana aineistossa. Asiakirjaluettelossa on rasti ERU urakan kohdalla kuvan R369 / VS5 kohdalla. Kumpi seinä on mökin pesuhuoneen seinä VS4 tiilirakenteinen vai VS5 levyrakenteinen? Vastaus: Väliseinätyyppi VS 4 ei liity mökkiin. Asiakirjaluettelo tältä osin oikein. Virhe on tapahtunut aineistoja sokoprohon lajiteltaessa. Pesuhuoneen väliseinä on VS 5 tyypin mukainen kevyt ratkaisu. Kysymys: Kuistin materiaali arkkitehdilla lehtikuusi ja rakennesuunnittelijalla painekyllästetty puu. Kumpi on oikein? Vastaus: Käytetään lehtikuusta arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Lisäkirjeen liitteet Liite 1 Kartta purkumurskekasojen sijainnista Liite 2 Puuikkunaluettelo AR-1409-A Liite 3 PLV Oy:n vesi ja viemärilinjat karttaote Liite 4 Kartta rannan luotauksesta käsivaraisesti Liite 5 Päivitetty asiakirjaluettelo LVIA Liite 6 LVI asemapiirustus LVI-0101 Liite 7 LVI piirros LVI-1201 Liite 8 LVI piirros LVI-2201 Liite 9 Päivitetty asiakirjaluettelo RAK Liite 10 RA300 R1 Liite 11 RA330 Liite 12 RA331 Liite 13 R383 YP4 Liite 14 R391 AP5 Pihtiputaalla Kiinteistö Oy Niemenharjun puolesta Salla Kumpulainen

8

9 SISÄLÄÄ: 1 NIMIÖSIVU 1 LUEELOSIVU URAKKALASKENAAN! K.OSA KORELI/ILA ONI/Rno Pihtipudas RAKENNUSOIMENPIDE PIIRUSUSLAJI UUDISRAKENNUS RAKENNUSKOHEEN NIMI JA OSOIE Niemenharjun Matkailukeskus, Päärakennus A Harjutie Pihtipudas YÖPIIRUSUS PIIRUSUKSEN SISÄLÖ Puuikkunat, luettelo SUUNNIELIJA Mikko Jakonen, Arkkitehti SAFA, p PÄIVÄYS 29/07/2015 ARK AR_1409-A_1242_010 Studio Puisto Arkkitehdit Oy Lapinlahdenkatu 12 LH 2 FIN HELSINKI

10 Ikkunanumero ilan nimi Kerros Ikkunatyyppi Leveys Korkeus uuletusluukun kätisyys Paloluokka Lasityyppi Ääneneristysvaatimus Heloitus Lukitus Väri Muutos A123 aukotila 1 F L H1 V1 A124 oimisto 1 F L V1 A201 Hotellihuone 1 2 F Lp V1 A203 Hotellihuone 2 2 F Lp V1 A205 Hotellihuone 3 2 F Lp V1 A207 Kuljettajien taukotila 2 F Lp V1 A211 Pesuhuone, miehet 2 F L2+Le+Lp V1 A213 Sauna 2 F L2+Le+Lp V1 A220 Varasto 2 F o L H1 V1 A221 Hotellihuone 4 2 F o.la H1 V1 A223 Hotellihuone 5 2 F o.la H1 V1 A225 Hotellihuone 6 2 F o.la H1 V1 A227 Hotellihuone 7 2 F o.la H1 V1 A229 Hotellihuone 8 2 F o.la H1 V1 A231 Hotellihuone 9 2 F o.la H1 V1 A233 Hotellihuone 10 2 F o.la H1 V1

11 P P var V 40 PEH :1 ar ennis V x X kV P yr V x X J 200 PVC J 200 PVC Z Niemenharjun Motelli :15 V 110 PVC-10 P 160 PVC : V 110 PVC-10 J 200 PVC P 160 PVC J 200 PVC J 200 PVC J 200 PVC NIEMENHARJUN JV-PUMPPAAMO Pumppaamo : V 110 PVC Z 509 Huom. korkeudet N Yht. 878:35 58 Vesi- ja viemärilinjat 1:2000 Pihtipudas Nh_matkailualue MarJu

12 "luumu" 46 paikkaa 21 läpiajettavia GW I I ap I I lahdenpoukama ruopataan pitkos puut ä puustoa kivituhkapolku RAK. E GRILLIKAOS pitkos puut I - / laiturin reuna ruopataan - / uimaranta hiekka / laituri hiekka / / beach - / / volleykentät 2kpl / I hiekka - / / / / luonnontilainen metsä RAK. B / hulevesipainanne vesipiste tilavaraus kivituhkatie RAK. F - / / / / / KALANKÄSIELY / / telaranta hiekka I - / / / / / / / / / / / / / / pohjavesialueen raja / / / / > / / / > / > / / / / / / LYLYLAMPI Veden pinta 114,06 (N2000) / / Pohja / pehmeikön alareuna n / ulos saatu vaaituslattaa painamalla. 426 Kartta mk 1:1000

13 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF YLEISE ASIAKIRJA LVIA-yksikköhintaluettelo X X X WORD/PDF LVIA-työselostus X X X X X X X WORD/PDF Asemapiirustus 1: A/ X X X X X X MAGICAD Kojeluettelo X X X X X X X WORD/PDF Asennusrajakaavio X X X X X AUOCAD Kannakointi (periaatepiirustus) X X X X AUOCAD Läpiviennit (periaatepiirustus) X X X X AUOCAD Leikkaus A-A Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD Leikkaus B-B Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 1-1 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 2-2 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 3-3 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 4-4 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD Leikkaus A-A Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 1-1 Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD Leikkaus A-A Majoitusrakennus 1: X X X X X MAGICAD VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESELMÄ kerros Päärakennus 1: A/ X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X MAGICAD vesikatto Päärakennus 1: X X X MAGICAD kerros Saunarakennus 1: X X X X MAGICAD kerros Majoitusrakennus 1: X MAGICAD kerros Kalankäsittely 1: X X X MAGICAD kerros Septipiste 1: X X X X MAGICAD LVIA asiakirjaluettelo, sivu 1 / 4

14 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF Asennusdetajit X X AUOCAD Kalusteluettelo X X X EXEL/PDF Kaivopiirustukset X X AUOCAD LÄMMIYSJÄRJESELMÄ kerros Päärakennus 1: A/ X X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X X MAGICAD kerros Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD Asennusdetajit X X AUOCAD ILMANVAIHOJÄRJESELMÄ kerros Päärakennus 1: X X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X X X MAGICAD Vesikatto Päärakennus 1: X X X X X MAGICAD kerros Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD vesikatto Saunarakennus 1: X X X MAGICAD kerros Majoitusrakennus 1: X MAGICAD kerros Septipiste 1: X X X X MAGICAD Asennusdetajit X X AUOCAD Koneiden mitoitusajot X X X WORD/PDF JÄÄHDYYSJÄRJESELMÄ Kytkentäkaavio ilmanvaihdon jäähdytys X X AUOCAD Kytkentäkaavio kylmiöt/pakasteet X AUOCAD kerros Päärakennus 1: X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X X MAGICAD LVIA asiakirjaluettelo, sivu 2 / 4

15 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF RAKENNUSAUOMAAIO Järjestelmäkaavio X X X X CADS JV01 REK01 Päärakennus X X X X CADS JV01 BEK01 Päärakennus X X X X CADS JV01 HEK01 Päärakennus X X X X CADS JV01 JVP01 Saunarakennus X X X X X CADS LK01 LS01/02/03 Päärakennus X X X X CADS LK01 LS01/02/03 Saunarakennus X X X X CADS IV01 OVP01 Päärakennus X X X X CADS IV01 OVP02 Päärakennus X X X X CADS KIK01 KF01/02 Päärakennus X X X X CADS LV01 LVV Majoitusrakennus X X X X X CADS PV01V40... Päärakennus X X X X CADS K01 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K01 PF02/03/04/05 Päärakennus X X X X CADS K01 RE01 Päärakennus X X X X CADS K02 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K01 PF Majoitusrakennus X X X X X CADS K03 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K04 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K04 PF02/03/04 Päärakennus X X X X CADS K01 F01/PF01 Saunarakennus X X X X CADS PP01 Palopellit Päärakennus X X X X CADS JK01 KO X X X X CADS PH Puhallinkonvektorit Päärakennus X X X X CADS LVIA asiakirjaluettelo, sivu 3 / 4

16 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF JK01 KO01 Päärakennus X X X CADS JK01 KO02-04 Päärakennus X X X CADS JK01 KO05 Päärakennus X X X CADS JK01 KO06 Päärakennus X X X CADS Erillisvalvontapisteet X X CADS LVIA asiakirjaluettelo, sivu 4 / 4

17 NIEMENHARJUN JV-PUMPPAAMO LVI-INSINÖÖRIOIMISO MÄKELÄ OY

18 mod E det V102 det V102 det V108 det V108 det V109 det V SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V det V107 det V106 det V det V105 det V105 det V104 SYÖKSYORVI PAERISYVENNYS VR VW 2 VR VW VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 ±0 JUOMA LVI SUUNN. MUKAAN KIINOKALUSE 10 PAERISYVENNYS VR VW 3 VR VW 4 det V404 VR VS1 PPP+ks AUKKO 2200 AUKKO 2200 PAERISYV. KAHVILA 24 ASP K ± ±0 KIINOKALUSE 01 KASSA K 31 ARJOIME ± n 180 PAERISYV. et 270 KIINOKALUSE 02 KIINOKALUSE 03 AUKKO 2200 AUKKO a JUOMA LEIPÄ HOELLIN VASAANOO AUKKO 2200 KIINOKALUSE KIINOKALUSE AUKKO 2200 AUKKO KUIVA VAR a a keittiö 42.5 m2 PIZZA PAK. VAR PAERISYVENNYS Luukku 127 AUKKO KYLMIÖ +4 C LÄMMIN KEIIÖ keittiö 42.5 m KYLMIÖ +6 C KYLMIÖ +2 C ESIVALMISUS AVARAN VASAAN OO ASIANPESU 76 ASP ks VR VW 7 VR VS2 VR VW 6 VR VW det V102 det V101 det V102 det V102 det V103 det V103 det V101 det V102 det V101 det V102 det V110 SYÖKSYORVI det V103 det V411 SYÖKSYORVI det V405 KIINOKALUSE 06 det V408 SYÖKSYORVI det V VR VO 2 AR_1409-A_1331_021 KIINOKALUSE 07 ±0 VR VO 1 16 ASP PPP+ks det V108 det V108 et n. 270 n komposti metalli lasi kartonki seka jäte ± LVI SUUNN. MUKAAN SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI 1:80 1:80 1:80 1: ILMA- VESI- KAAPPI D C B A LVI-INSINÖÖRIOIMISO MÄKELÄ OY A-A

19 mod E A125 O18o+v_LIUO det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V det V104 US5 US1 A109.1 O10o+5_LUO 35 18x24 PAERISYVENNYS VR VW 2 VR VW VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 A102 WC MIEHE 14.5m² VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 ±0 A102 O9v_SO-1 JUOMA LVI SUUNN. MUKAAN PAERISYVENNYS 9x VR VW 3 A109 MYYMÄLÄ 61.4m² A101 WC NAISE 14.6m² A101 O9o_SO-1 9x21 A105 O10o_SO-1 9x21 VR VW 4 VS4 A105 INVA-WC 5.6m² A103 KÄYÄVÄ 7.3m² VS2 US6 US1 VR VS1 A104 SIIVOUS 3.0m² A104 O10o_SO-1 10x21 VS4 A106 PELI 4.2m² det V102 det V102 det V108 det V108 det V109 det V109 18x21 PPP+ks A107 PELI 1.3m² VS2 A103 O8o+08_SO-2 AUKKO x21 AUKKO SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI det V107 det V106 det V105 det V105 det V104 SYÖKSYORVI KIINOKALUSE 10 det V404 PAERISYV. KAHVILA 24 ASP A108 KESKIAULA 120.9m² A109.2 O10o+5_LUO 15x K ± A108 O18o+v_LIUO 18x21 ±0 KIINOKALUSE 01 KASSA K A125 K 6.6m² 31 ARJOIME ± A110 O10o+5_LUO 15x24 n 180 PAERISYV. et 270 KIINOKALUSE 02 KIINOKALUSE 03 AUKKO 2200 AUKKO A131 O9o_SHO a JUOMA 22 VS2 9x LEIPÄ 114 A131 LINJASO 11.8m² HOELLIN VASAANOO AUKKO 2200 KIINOKALUSE KIINOKALUSE AUKKO 2200 AUKKO KUIVA VAR a a VS4 keittiö 42.5 m2 A113 KEIIÖ 69.0m² PIZZA PAK. VAR PAERISYVENNYS Luukku 127 AUKKO KYLMIÖ +4 C LÄMMIN KEIIÖ keittiö 42.5 m A113.2 O9o_SHO 9x22 KYLMIÖ +6 C KYLMIÖ +2 C ESIVALMISUS US1 VS2 AVARAN VASAAN OO ASIANPESU A111 KÄYÄVÄ 39.0m² A110 RAVINOLA 73.0m² 76 ASP 43 A114 SÄH.KOM 1.2m² A113.2 O10v+03_SO-2 5 A114 O10v+10o_SO-1 46 ks 10+3x x21 A115.2 O10o+03_UOP 10+3x A115 KÄYÄVÄ + VARASO 17.9m² A115.1 O10v+03_SO x22 A116 O8o_SO-1 A118 O8o_SO-1 A123.1 O9v_SO-1 8x21 A116 K. HENK. WC 1.3m² VR VS2 A118 SIIV.KOM. 2.6m² 8x21 VS2 9x21 A117 KUILU 0.7m² A124 O9v_SO-1 9x21 A124 OIMISO 5.3m² A112.1 O12o+12v_SLO A119 O9o_SO-1 9x21 A119 HK.SOS. NAISE 4.6m² A121 O8o_SO-2 8x21 A121 HK.WC. NAISE 2.6m² 24x22 ±0 A123 AUKOILA 15.2m² A120 O9v_SO-1 9x21 A120 HK.SOS. MIEHE 4.6m² A122 O8v_SO-2 8x21 A112.1 O12o_SLO 12x22 VR VO 1 A122 HK.WC. MIEHE 2.4m² A112 KABINEI 21.2m² 16 ASP PPP+ks 1200 A123.2 O9v_UO VR VW 6 VR VW det V102 det V101 det V102 det V102 det V103 det V103 det V101 det V102 det V101 det V102 det V110 SYÖKSYORVI det V103 det V411 SYÖKSYORVI det V405 KIINOKALUSE 06 det V408 SYÖKSYORVI det V VR VW 7 VR VO 2 AR_1409-A_1331_021 KIINOKALUSE 07 9x23 A111 O10v+03_UO US1 US2 10x23 US1 det V108 det V108 et n. 270 n A126 O10o+04_UO A127 O10o+04_UO A128 O10o_UO A o_UO 10+4x x23 10x23 10x23 US9 US9 A126 JÄEHUONE 9.4m² A127 VARASO 4.3m² A128 SPK 5.9m² A130.1 O37o+v_AUO metalli komposti lasi kartonki seka jäte A129 EK.ILA PESUHALLI 7.6m² VS3 VS3 A130 PESUHALLI 75.0m² 37x32 ± A o_UO 10x23 A130.2 O37o+v_AUO 37x32 LVI SUUNN. MUKAAN SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI 1:80 1:80 1:80 1: ILMA- VESI- KAAPPI US9 D C B A A-A LVI-INSINÖÖRIOIMISO MÄKELÄ OY

20 Suunnittelu Laukka Oy Pertti Jussila PIIRUSUSLUEELO YLIVIESKA Niemenharjun Matkailukeskus PU IU AU SU MRU RU ERU IL KÄY Lisäkirje 1 x x x x x x x x x R001-PS-Päärakennus.pdf x x x x x x x R002 PS Caravan.pdf x x x x R003 PS Sivutie ja mökit x x x x R004 PS Hulevesipainanne x x x R005 PS Rantarakennukset x x x x x x R350 US1 ulkoseinä päärak.pdf x x x x x x R351 US2 ulkoseinä ph.pdf x x x x x x R352 US3 ylä us.pdf x x x x x x R354 US5 lasi.pdf x x x x R355 US6 lasisein.pdf x x x x R356 US7 ylä saunan us.pdf x x x x x R357 US8 ylä peshuh us.pdf x x x x x R358 US9 pesuh us.pdf x x x x x x R359 US10 kokoontumistilan.pdf x x x x x x R360 US11 rantapesutilan us.pdf x x x x x x R361 US12 rantasaunan us.pdf x x x x x x R362 US13 mökin us.pdf x x x x x x R363 US14 mökin ph.pdf x x x x x x R364 US15 kalankäsittely.pdf x x R365 US16 tuulikaapin us.pdf x x x R365 VS1 bet 180.pdf x x x x x x R366 VS2 bet ja clt.pdf x x x x x x R367 VS3 ksh 130.pdf x x x x x x R368 VS4 ksh 100.pdf x x x x x x R369 VS5 mökin ph.pdf x x x x x x R372 VS7 44 db.pdf x x x x x x R373 VS8 48 db.pdf x x x x x x R374 VS9 eristämätön.pdf x x x x x x R375 VS10 sauna ja ph yl kerta.pdf x x x x x x R376 VS11 eristetty 68 runko.pdf x x x x x x R378 VP1.pdf x x x x R379 AP1.pdf x x x x x R380 YP1.pdf x x x x x R381 YP2 ristikko.pdf x x x x R382 YP3 myymälä.pdf x x x x x R383 YP4 mökin yp.pdf x x x x x x x R385 YP6 katos.pdf x x x x x R386 YP7 pesuh.pdf x x x x x R387 VE3.pdf x x x x x x R388 VE1.pdf x x x x x x R389 AP3 mökin pesuh.pdf x x x x x R390 AP4 mökin tupa.pdf x x x x x R391 AP5 mökin maapohja.pdf 21.elo x x x x x R392 VE2 märkätilat.pdf x x x x x R393 YP8 jätekatos.pdf x x x R394 MR1 laatoitettava.pdf x x x x x x R395 MR2 nurmikko.pdf x x x x x x R396 MR3 rekkaparkki.pdf x x x x x R397 MR4 ha_parkki.pdf x x x x x R398 MR5 muut päällystettävät.pdf x x x x x R399 MR6 asfaltti kalvolla.pdf x x x x x R400 MR7 nurmikiveys.pdf x x x x x R401 MR8 kivituhka x x x x x x R402 MR9 kivituhkapolku x x x x x x R403 hiekkaranta x x x x x RA100 PERUSUS.pdf x x x x x RA110 VP.pdf x x x x RA120 YP.pdf x x x x

21 RA300 R1.pdf x x x x RA302 R10 pilarin ja perustuksen liitos.pdf x RA303 Pilarianturakuva x x x RA304 R2 Leikkaus Pesuhalli x x x RA305 R3 Leikkaus sisäportaat x RA410 NR1 x x RA411 NR2 x RA412 NR3 x RA413 NR4 x RA414 NR5 x RA416 NR6 x RA417 NR7 x RA418 NR8 x RA419 NR9 x RA420 NR10 x RA 430 Liimapuukaaviot L2 ja L3 x x RA431 Liimapukaaviot L4A -L4B x RA431 Liimapuukaaviot L5A-L5B x RA433 Liimapuukaaviot L6A-L5B x x RA434 Liimapuukaaviot L7A - L5B x RA435 Liimapuukaaviot L9A - L5B x RA436 Liimapuukaaviot L10A-L5B x RA437 Liimapuukaaviot L11 x RA438 Liimapuukaaviot L12 x RA439 Liimapuukaaviot P2 ja P3 x RA440 Liimapuukaaviot P4 x x RA441 Liimapuukaaviot P5 x RA442 Liimapuukaaviot P6 x RA443 Liimapuukaaviot P7 x RA444 Liimapuukaaviot P8 x RA445 Liimapuukaaviot P9 x RA446 Liimapuukaaviot P10 x RA447 Liimapuukaaviot P11 ja P12 x RC100 asokuvat x x x x x RC300 Leikkaukset x x x x x RB100 Perustus- ja alapohjataso x x x x x RB101 Yläpohjataso x x x x RB300 Leikkaukset x x x RB301 Perustuksen raudoitusleikkaukset x x RB330 DE AK01 x x RB331 DE AK02 x x RB332 DE AK03 x x RB400 Ristikot x RE100 Perustamistaso x x x x x RE101 yläpohjataso x x x RE102 laituri x x RE300 leikkaus A-A x x x x RE400 Ristikkkokaavio x RE401 teräspilari x x RF100 perustustaso.pdf x x x x x RF101 yläpohjataso x x x RF300 leikkaus A-A x x x x RF400 ristikkokaavio x x RF401 teräspilari x x RP330 Rumpudetalji x x x

22 E C B A D Alipainetuuletin Alipainetuuletin sijoitetaan katolle suunnitelman mukaan. Alipainetuulettimen laippa liitetaan kermien valiin kayttaen laipan ylapuolella ylimaaraista kermipalaa (n. 900x900 mm). Aluskermiin ja alapuolen rakenteeseen tehdaan tuuletusputken kokoinen aukko tuuletettavaan tilaan saakka. Ristikon tuenta sisäpintaan 25x100 vinolauta 2 ristikkoväliä/ lauta. uenta on koko matkalle Alipainetuulettimen ylösnostokorkeus vedeneristyksestä 600 mm Alipainetuuletin Ø160 k kpl uulenohjaimet tuulensuojakipsilevystä.kiinnitys 45x48 ristikoiden kylkiin Pieneläinverkko Reunahuopakaista Myrskylauta Reunapelti VK 9.00 Myrskypelti YP 8.10 Kulma 90x90x vahvistettu + ank. naulat 4x Kantavava seinä runkotolpat 48x100 k600 VP1 Seinälle nosto ark mukaan Poikki harjat tehdään huovan päälle 22x100 k600 vinolauta Kertopuut 51x400 k600, Kertopuiden yläpinta huovan alustan mukaan 45x70 k600, kertopuiden kohdalle Vesikatteen alapinnan mukaan. Poikikiharjat koolataan 2. lattia 215x540 L= x L=15970 Kiila-ankkuri M12 k600 Betoniseinään aukot liimapuupalkeille Alakatto? 48x66 k x32 k400 2x tuulensuoja kertopuun alapintaan Katso ARK-leikkaus 48x123 k600 alaslaskun alapintaan tuulensuojalevy ark mukaan Alakatto? 48x148 ruuvataan palkin kylkeen, päälle kertopuut, (kertopuut yläreunasta 2 kpl 5x200 ruuvia ristiin) koolaus 48x100 k600+ villa, + tuulensuojalevy+ verhous ark. mukaan Katso ARK-leikkaus Runkotolpat betoniin rakennetyypin mukaan Rengasteräs 12 kiertää laatan ympäri Kulmarauta 50x50x5 kannakkeeksi Alle bitumikaista singeli ylöspäin RS Ø7 k800 Pystyurat 20 mm k200 ja vaakaura pohjalle sekä ylhäältä 200 mm, Uritus tehdään vähintään 600 mm alle lattiapinnan k300 pystyyn 8 k Vedenpoistoreikä + putki Ø20 k2000 Patolevy 10 k500 Verkko B500K Radonhuopa liimataan pystypintaan Bitumisively vaakapintaan ja seinän ulkopintaan h=200 mm 8 k300 tartunnat ulkoseinät 4 12 alapinta Alle murske 300 mm haat k300 Radonhuopa liimataan pystypinnalle ja käännetään eristeen päälle Bitumisively anturan päälle 4 12 Reikiä, katso ark ja LVI-kuvat 750 uuletusputkille tila rengasterästä Kulmarauta 150x80x8 8 k200 8 k300 haat x40-5 kulmarauta 700 ritilä 30 mm, katso ark 150 Kulmarauta 150x Patolevy+lista Raudotus kuin ensimmäisellä sivulla 1.lattia Level 1 Antura yp Alle murske 300 mm Verkko B500k urakkalaskentaa varten D:\YÖ\2015\Niemenharjun matkailukeskus\rak\rak matkailukeskus 3.rvt A 21.8 äydennetty leikkauksia PAJ tunnus pvm K.osa/Kylä PIHIPUDAS Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Niemenharjun Matkailukeskus Harjukatu 2 Kortteli/ila ontti/rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Piirustuslaji YÖPIIRUSUS Piirustuksen sisältö R1 muuttanut MIAKAAVA Juoks.n:o RA300 Mittakaavat 1 : PIHIPUDAS 1 R1 1 : suun. tark. RI Pertti Jussila puh Checker ORIPIHA NIVALA (08) Suunnitteluala,työn numero, piirustuksen numero ja muutos RAK 2785 RA :28:01

23

24

25

26

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU)

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) TARJOUSPYYNTÖ 1 (2) Tekninen lautakunta 21.3.2014 Hanke: NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) Karkkilan kaupunki pyytää Teiltä urakkatarjousta rakennusteknisten

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B 0000 40 9720 40 6000 352 352 5289 5654 90 4802 90 4653 20x490 koriste tuuletettu tila >50 mm 40x30 20x250 oloh yläosa 4.0 m² 9x2 2388 20 6788 ula 36.0 m² Vaatehuone 7.0 m² 9x2 3200 (+83.75) 9x2 W.5 m²

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Päiväkoti Marjametsä, uudisrakennus Haapaniementie VIITASAARI

Päiväkoti Marjametsä, uudisrakennus Haapaniementie VIITASAARI Päiväkoti Marjametsä TARJOUSPYYNTÖ 1(2) Hanke Tilaaja Päiväkoti Marjametsä, uudisrakennus Haapaniementie 43 Tekninen toimi Keskitie 10 Hankinta Pääurakka (=rakennusurakka) RU Pyydämme tarjoustanne yllämainitun

Lisätiedot

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS JV01 PVP01 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP02 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP03 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-03 LV01 PU45 LKV-pumppu LKV-verkosto

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

POHTO JOHTAMISLABORATORIO VELLAMOTIE 2, 90150 OULU

POHTO JOHTAMISLABORATORIO VELLAMOTIE 2, 90150 OULU VELLAMOTIE 2, 90150 OULU HUONESELOSTE, täydennetty SISUSTUSARKKITTITOIMISTO P. 010 617 4600 email; toimisto@sisarkervasti.com = KOKONAISHINTAURAKKA, JOHON SISÄLTYVÄT SÄHKÖURAKKA (SU) JA LVI-URAKKA (LVIU)

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

ERÄMÖKIN PURKU- JA SIIRTO-OHJEET

ERÄMÖKIN PURKU- JA SIIRTO-OHJEET LÄPSYÖSTIN ERÄKÄVIJÄT RY ERÄMÖKIN PURKU Hallitus 1/2 ERÄMÖKIN PURKU- JA SIIRTO-OHJEET Rakennukset 1. Tontti 2. Päärakennus 3. Liiteri Vuokrattu n. 0,5 ha:n määräala kiinteistöstä; Rajasuo Rno 1:14 Kangasniemen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6)

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016 RT 38753 381.1 Talo 2000 481.1 Talo 90 RT tuotetieto X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) PORRASAITEET JA ÄSIJOHTEET Tuusulan Hitsauspalvelu Oy Tuusulan Hitsauspalvelu

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Investointitukihakemuksen rakennusasioiden käsittely ELYssä

Investointitukihakemuksen rakennusasioiden käsittely ELYssä Investointitukihakemuksen rakennusasioiden käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Piispalassa 27.10.2016 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

PK ALLE v R AHOIT VSS. HS-s JÄTE +,00 Varasto (kiint.hoito) US0 US0 Varasto Varasto SO-s RULLAK KATTO VSS Varasto HUOLTOPIHA EI0 EI0 Vesipiste KUIVANOUSUN SYÖTTÖ EI0 EI0 US0 TS PP. TS KONESALI KAASU. RULLAKKOSÄILYTYS

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

avopaikat vaihe II (tai III) halli vaihe III luiskalla alapihalle alapiha avopaikat vaihe I

avopaikat vaihe II (tai III) halli vaihe III luiskalla alapihalle alapiha avopaikat vaihe I vaihe III vaihe II vaihe I yläpiha/kansi halli vaihe II avopaikat vaihe II (tai III) halli vaihe III luiskalla alapihalle alapiha avopaikat vaihe I Projektin nro 1780 Korkeusjärjestelmä N2000 Rakennuskohteen

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot