Lisätietokirje urakkatarjouspyyntöihin Sisältää liitteitä Matkailukeskus Niemenharju

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietokirje urakkatarjouspyyntöihin Sisältää liitteitä Matkailukeskus Niemenharju 21.8.2015"

Transkriptio

1 1 Lisätietokirje urakkatarjouspyyntöihin Sisältää liitteitä Matkailukeskus Niemenharju Kaikkia urakoitsijaehdokkaita pyydetään tutustumaan tarkoin tähän asiakirjaan liitteineen. Esitetty kysymys ja annettu vastaus voivat kuulua myös muuhun urakkaan kuin siihen, jonka alla kysymys vastauksineen on kirjattuna. MRU, PU, RU: Kysymys: Purettujen rakenteiden yhteydessä syntynyt purkujäte, miten hyödynnetään? Missä rakeistettua tuhkaa käytetään? Vastaus: Vanhojen rakennusten purkamisesta tontille jäänyt murskattu materiaali (betoni ja tiilimurske) tulee ensisijaisesti käyttää alueen tiestön ja muiden alueiden kantavan kerrosten rakentamiseen sekä peitetyillä että päällystetyillä alueilla. Mikäli tämän käyttötarkoituksen jälkeen purkumassoja jää vielä käytettäväksi, käytetään ne meluvallin rakenteisiin. Meluvallin varsinainen rakentaminen ja muotoilu eivät kuulu hankkeeseen / urakkaan. Murskeen siirrot, läjitys jne. kustannuksineen kuuluvat maanrakennusurakoitsijalle. ämän kirjeen liitteistä löytyy karttaote purkuainesten /murskeiden nykyisestä sijainnista. Ns. Mara-ilmoitus toimitetaan ely-keskukselle rakennuttajan toimesta. Rakennusten purkamisen yhteydessä kuorittu asvaltti kuuluu maanrakennusurakkaan kuten muunkin kuorittavan asvaltin osuus. Poisto, murskaus, jätekulut jne. kustannuksineen MRU. Purkubetonimursketta ja rakeistettua tuhkaa ei voida käyttää pohjavesialueella (pohjavesialueen raja näkyy arkkitehdin asemapiirroksessa). Kysymys: Alueella olevat purkamattomat betonilaatat ja perustukset, miten hävitetään, kenelle kuuluu? Vastaus: Vanhalla mittarikentällä (uuden päärakennuksen eteläpuolella) sijaitsevan betonilaatan / perustuksen purkaminen kuuluu kaikkine kustannuksineen maanrakennusurakkaan. Asemapiirroksessa ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vanhat betonilaatat / vanhojen purettujen huoltorakennusten pohjalaatat on purettu ja materiaali murskattu. Ko. laattoja ei siis oteta käyttöön, kunnosteta ja pinnoiteta uudelleen. Kysymys: Pintarakenteiden teko (asfaltointi ja pihakiveykset) on aikataulutettu kevättalvelle 2016 (maalis- ja huhtikuu), mutta käytännössä ne voidaan toteuttaa roudan sulamisen jälkeen kesällä. Kuinka tilaaja suhtautuu siihen, että esim. edellä mainittujen töiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa on mahdotonta?

2 2 Vastaus: Maarakennusurakoitsijan tulee varautua aloittamaan piha-alueiden kiveystyöt heti kun se on roudan sulamisen kannalta mahdollista. Rakennustyömaan valvoja määrittää aloittamishetken. Pihakiveyksien priorisointijärjestys tulee olla ensi päärakennuksen pihakiveykset jonka jälkeen matkailuauto-paikkojen kiveykset huoltorakennuksesta lähtien. Kysymys: ullaanko lvi asemapiirroksessa näkyvät, olemassaolevat viemäri ja vesilinjat jäämään käyttöön kuten kuvassa mainittu? Vastaus: Asemapiirroksessa esitetty vanha käyttöön jäävä viemärilinjan osuus tullaan asemapiirroksesta poiketen uusimaan kokonaisuudessaan. ontin viemärilinjasto liitetään PLV Oy:n linjaan pumppaamolta harjun suuntaan ensimmäiseen kaivoon (kaivo 111). MRU rakentaa uusittavan viemärilinjan kokonaisuudessaan. Viemärit uusitaan kaivojen sekä välillä, oletusdimenssio on PVC 200. Päivitetty asemapiirros liitteenä. Lisäksi asemapiirrokseen on päivitetty rakennuksen G osalta myös käyttövesi ja lämpölinjat sekä viemäröinti. Urakkarajoja kuviin on päivitetty. Päivitetyt LVV asiakirjat ja ao. asiakirjaluettelo ovat tämän kirjeen liitteinä. Kysymys: Vanhan, säilytettävän rakennuksen viemäröinti, lämmitys ja käyttövesi (rak G)? Vastaus: Viemärilinja rakennetaan uudestaan. Päivitetty asemapiirros tämän kirjeen liitteenä. katso myös kysymys edellä. Pääsääntöisesti urakkarajat menevät kunkin rakennuksen ulkoseinärajassa ulkopuolella MRU ja sisäpuolella PU. Urakkarajamerkinnät löytyvät LVI suunnitelmista. Kysymys: Onko puuston poistamisesta saatava tulo MRU:n, vai rakennuttajan tuloa? Voisiko puustoa alkaa poistamaan jo rakennuttajan toimesta mahdollisimman pian elosyyskuun 2015 vaihteessa? Vastaus: Urakka-alueella olevien puiden kaataminen ja karsiminen sekä pätkiminen n. 4m:n pituuteen kuuluu maanrakennusurakkaan. Puustosta saatavat tulot ovat rakennuttajan (rakennusselostus s. 5; tukkipuut jäävät rakennuttajan omistukseen). Harjualue on pääosin mäntyvaltaista kangasmetsää, joka on kaavoituksen yhteydessä teetetyssä luontoselvityksessä merkitty maisemallisesti arvokkaaksi harjualueeksi. Lähtökohtaisesti tukkipuista vain sairaat ja rakentamisen tiellä olevat tukkimännyt poistetaan. Lehtipuustoa ja vesakkoa tullaan poistamaan enemmän, lähtökohtana maisemallisesti avara, hyvännäköinen, luonnonmukainen mutta hoidettu puisto. Puustokatselmus pidetään ennen metsän ja rakennusalueen raivauksen aloittamista. Rakennuttaja ei toteuta puuston raivaamista ennakkoon, vaan toteutus kuuluu maanrakennusurakoitsijalle. Kysymys: Onko alueella paljon olemassaolevia, vanhoja, jääviä asennuksia, joita tulee säästää ja varoa (LVVS)? Vastaus: Ainoat varottavat ja säästettävät linjat ovat käytössä olevat ja olemassa olevalta pumppaamolta E-75 tien varresta koiliseen harjuntien ali menevät Pihtiputaan lämpö ja vesi Oy:n paineviemäri, viettoviemäri ja vesijohto. Näiden sijoitus näkyy päivitetyssä LVI asemapiirroksessa ja tämän lisätietokirjeen liitteessä 3, josta ilmenevät PLV Oy:n linjat alueella. Muut tontilla olevat vanhat LVV asennukset uusitaan. Säilytettäviä sähkölinjoja ei alueen sisällä ole, nykyinen sähköliittymä on toistaiseksi käytössä työmaakeskukselle.

3 3 Kaikki aluetta ja sen rakenteita palvelevat sisäiset LVVS linjat uusitaan. Alueella kulkee vanhoja sisäisiä ilmalinjoja sähkölle, jotka puretaan. Linjojen purkaminen SU. Kysymys: Ruoppaukseen ja rannan kunnostukseen lisätietoja? Kuinka laajasti ja syvästi? Ristiriita luvan hakemisessa, kuka hakee? Vastaus: Ruoppausta suoritetaan kalankäsittelytilan F läheisyydessä lahdenpoukamassa ja grillikatoksen E vieressä. Ruopattavan lahdenpoukaman pinta-ala on noin 1300m2 ja syvimmillään pehmeää maa-ainesta on siinä latalla käsivaraisesti tutkien noin 3-3,5m. Grillikatoksen ja laiturin viereisen ruoppausalueen pinta-ala on noin 100m2 ja syvimmillään pehmeää maa-ainesta on latalla tutkien rantaviivan tuntumassa noin 2,5m. avoitteena molemmissa ruoppauskohteissa on aikaansaada luonnollisen näköinen ja käyttöön kunnostettu ranta-alue. Ruoppausalueiden reunat ja rantaviivat tasoitetaan, luiskataan ja siistitään. Ruoppaus suoritetaan näiltä osin kaivuruoppauksena. Kaivuruoppaus sekä rannan maisemointi ja hiekkarannan teko oheistöineen MRU. Luvat ruoppaukseen ja rannan kunnostamiseen hakee rakennuttaja. Lupaprosessi käynnistetään mahdollisimman pian lausuntopyynnöin. Kysymys: Urakkalaskenta-aineistosta puuttuu arkkitehdin puuikkunaluettelo? Vastaus: Urakkalaskenta-aineistosta on puuttunut alun perin puuikkunaluettelo AR A Ao. suunnitelma on lisätty sokopron urakkalaskenta-aineistoon n. klo 15:20 ja toimitettu sähköpostitse niille tahoille, jotka jo olivat kirjautuneet sokoprohon. Ko suunnitelma tämän lisätietokirjeen liitteenä. Kysymys: Voisiko laskenta-aikaa jatkaa? Vastaus: Ei. Laskenta-aika päättyy klo Kysymys: Missä menee urakkaraja MRU:n ja RU:n välillä? Kenelle kaivut, täytöt, routalevyt, sisäpuoliset täytöt, salaojat? Vastaus: Leirintämökeissä raja on 2 metriä rakennusten ulkoseinälinjasta. Mökin maarakennus kuuluu kokonaan MRU:lle. Mökkien perustukset toimittaa ERU. Katso R391 rakennetyyppi. Salaojat mökeissä MRU. Huoltorakennus ja muut uudisrakennukset; urakkaraja 2 metriä ulkoseinästä. Päärakennuksessa (rakennus A) 3 metriä pilareista ulospäin. Kaikki maatyöt sen sisäpuolella kuuluu RU. Poistettava maankaivu ja täytöt anturoiden alapintaan saakka kuuluu MRU rakennusten kohdalla. äytöt rakennusten kohdalla anturoiden alapinnasta ylöspäin, salaojat ja routasuojaukset RU. Ulkopuolen pinnat rakennusalueella tasaushiekka mukaan lukien kuuluu MRU. Anturoiden alle 300 mm kalliomursketta Anturoiden alustäyttö kuuluu MRU Kysymys: Mihin urakkaan syöksytorvi kuuluu, suunnitelmissa ristiriitaa RU:n ja PU:n osalta? Vastaus: Syöksytorvi asennuksineen RU, kytketään/liitetään PU:n toimittamaan ja

4 4 asentamaan viemäriin ja kaivoon. Kysymys: Pukuhuonetilassa A212 on 2 kpl altaita PEA6 (ARK mukaan) ja RS s.58 mukaan PEA 2. LVI 1202 piirustuksessa allas on PA06 "allasryhmä" hankinta RU (LVI 1401 mukaan). Kuuluuko tilan A212 altaat mihin urakkaan? Vastaus: Päärakennuksen tilojen A212 ja A215 altaat LVI-urakassa, malli Ido Seven D Kysymys: Kuuluuko keittiön kaluste, varuste ja laitehankintaan myös linjoille 6 ja C tulevat vastaanottotiskit? Piirustuksessa AR 1409-A on tiskit taustatiloineen rajattu Urakka-raja merkinnällä. Vastaus: Vastaanottotiskit kuuluvat käyttäjän erillishankintaan. Vastaanottotiskien ympärillä olevat puiset kiinteät kehät kuuluvat rakennusurakkaan. arkennuksia eräisiin rakennepuolen suunnitelmiin: Polttoainesäilö: Pilarianturan yläpinta 3720mm maanpinnasta alaspäin. Polttoainesäiliö tuleen pilarin viereen anturan päälle. Polttoainesäiliö tulee Pilareiden B2 ja C2 viereen. Perustukset ja täytöt kuuluu pääurakkaan (RU). Säiliön ympärille tulee hieno hiekka (RU). Anturan alapintaan kaivu ja 300 mm mursketta anturan alle kuuluu maaurakkaan (MRU). Itse U-cont järjestelmän hankinta muine asennuksineen on käyttäjän HDPD kalvo: HDPD kalvo 1 mm tulee pesuhallin alle, metri ohi ulkoseinistä. Saumat hitsataan. Hankinta ja asennus MRU. Samoin kalvo tulee polttoainejakelupisteen kohdalle. Polttoainejakelupisteen kalvo on käyttäjän hankinta asennuksineen. Radontiivistys: Kaikkiin laatan saumoihin. kts kuva RA300 Kouru: kts kuva RA300 Liimapalkkien kiinnityksiä ja räystäsrakenne: kts liitekuvat eräsosat: pintakäsittely ARK-mukaan. Alakatot: Ripustus kierretangoilla liimapuiden kyljistä ensisijaisesti ja toiseksi kertopuista. Alakattojärjestemät päärakennuksessa ARK-kuvan mukaan. Pesuhallin uretaani-sw alakaton sijainti (korkeus ja alue) ARK-kuvien mukaan. Palkki verhoillaan pelti-uretaanpelti mukaan. Kertopuiden kiinnitys: Lankku 48x123 liimapuun kylkeen kertopuiden alle. Kiinnitys ruuvaamalla ja nauloilla. Yläreunat kertopuista ruuvataan 2 kpl 6x30 ruuvia ristiin. Siellä missä ei mahdu, tulee palkkikengät. kts. liitekuvat. Katoksen pilarit: polttoaineen jakelun puolella rst-teräs pilarien alaosiin ARK-kuvien mukaan. Vahvuus 5 mm.

5 5 SU: Kysymys: Sähkötyöselityksen s. 19 puhutaan käyttöön jäävistä asennuksista kellarissa? Vastaus: Sivu 19; Kellaria ei ole eikä siis käyttöön jääviä asennuksia. eksti on jäänyt toisesta kohteesta Kysymys: Asemapiirroksessa nelostien varressa näkyy uusi muuntamo, tuleeko se milloin, mikä on tarkka sijainti ja paljonko sähköurakkaan tulee huomioida liittymiskaapelin pituudeksi? Vastaus: Muuntamo rakennetaan verkkoyhtiöltä saatujen tietojen mukaan suunnilleen asemapiirustuksen mukaiselle paikalle. Rakennuttaja tekee lisäliittymissopimuksen elokuun 2015 loppuun mennessä, muuntamon toteutusajankohta ei ole vielä tiedossa. Liittymiskaapelin pituus lasketaan tuolle liittymäpaikalle, liittymiskaapeli 4kpl AXMK 4x185. Muutokset käsitellään yksikköhinnoilla. Kysymys: Ovatko putki ja sähköreitit suunnilleen samoilla reiteillä, joten voidaanko samoja kaivantoja hyödyntää? Vastaus: Periaatteessa asennukset tulevat omiin kaivantoihin. (oki kaivantoja saa yhteneviltä osin hyödyntää.) Kysymys: Voiko laskentasarjat saada myös.dwg muodossa, jolloin laskenta osin nopeutuisi? Vastaus: Emme toimita laskentasarjoja kuin.pdf muodossa, Sokopro projektipankin kautta, josta urakoitsija voi valita suorittaako tarjouksen laskennan pdf aineistojen avulla vai tilaako paperiset kopiot. Kysymys: Kuuluuko keittiön huuvan valaisimet huuvatoimitukseen vai sähköurakkaan? Vastaus: Huuvan valaisimet ovat huuvatoimituksessa. Kysymys: Mihin urakkaan kosketinkiskoon tulevat valaisimet kuuluvat? Näitä ei löydy valaisinluettelosta. Vastaus: Kosketinkiskoihin tulevat ns. sisustusvalaisimet ovat käyttäjän hankinta, eivät kuulu sähköurakkaan. Kysymys: Mihin urakkaan kuuluu kiukaiden hankinta? Vastaus: Kiukaiden hankinta ja asennus SU, sähkötyöselityksen mukaan. Hankintaan tulee sisältyä nimellismäärä kiuaskiviä pestynä ja paikoilleen ladottuna

6 6 ERU: Kysymys: Voiko leirimökkien rakenne olla joku muu kuin hirsi? Vastaus: Leirimökkejä voi tarjota myös muulla rakenteella, kuin asiakirjoissa kuvatulla. Asiakirjoissa on rakenteesta esimerkkirakenne. Ulkonäkö ja käytettävyys eivät saa kuitenkaan muuttua. Rakennukset tullaan pitämään kylmillään talvisin, ilman peruslämpöä. Leirintämökkien rakennusselostus on viitteellinen ja määrittää mökkien yleisen laatutason. Selostus ei ota huomioon mökin tulevan toimittajan vakiintuneita toimintatapoja ja siitä voidaankin perustellusti poiketa, kunhan toimittaja käy ehdottamansa muutokset läpi arkkitehdin kanssa. Jos runkorakenne vaihtuu, muutokset ovat lähtökohtaisesti suuria ja mm. detaljimaailma ja seinien sisäpinnat muuttuvat. Muutokset tulee käydä läpi arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa. Kysymys: Urakkalaskentakuvista puuttuu rakennekuva R383 YP4, rastikin puuttuu ERU urakan kohdasta? Vastaus: Kuva on lisätty sokoprohon ti n klo ja toimitettu sähköpostilla ERU aineistoja ladanneille. Päivitetty asiakirjaluettelo ja ao. kuva toimitetaan myös tämän lisäkirjeen liitteinä. Kysymys: Leirintämökkien c kalustus; kuuluuko mökkitoimitukseen jotain kalustusta vai ovatko ne käyttäjän erillishankinta? (minikeittiö, sänky, pöytä, naulakko jne.?) Vastaus: Sänky ja parvi rakennetaan kiinteinä paikoilleen sisäseinäprojektioiden mukaan. Minikeittiö kuuluu myös mökin urakkaan ja se on esitetty sisäseinäprojektioissa. arkennukset keittiön kokoonpanoon: - Ala- ja yläkaapit, sisäseinäprojektioiden mukaan, välissä laatoitus. - Komposiittityötaso upotetulla RS-altaalla, esim. Stala Neo N ai RS-taso altaalla, esim. Stala ComboS keittiötaso. - Hana ORAS KV/LV-vesijohdot kromattua cu-putkea 12mm suihkulta minikeittiön altaalle. Vesijohdot jatketaan suihkulta yläjakoisena suihkutilan puolella. Vesijohdot pudotetaan alas nurkassa, josta allaskaappiin ja hanalle. - Minijääkaappi, integroidu. - Mikroaaltouuni, integroitu. - Liesitaso, induktio, integroitu. - Keittiön yläkaapin alapintaan led-valokisko sisäseinäprojektioiden mukaan. Kiskolle asennetaan keittiön viereen kytkin ja se liitetään mökin valaistusryhmään.. Kysymys: urakkaraja ERU / MRU; kuka asentaa routaeristeen, ja mitä eristeen päälle tulee? arkentaisitteko urakkarajaa ja RAK-kuvaa AP 5? Vastaus: Liitteenä tarkennettu kuva AP5

7 7 Kysymys: Leirintämökin väliseinät; Rakennekuvien asiakirjaluettelossa ei ole rastia kuvan R368 / VS4 kohdalla, mutta se on mukana aineistossa. Asiakirjaluettelossa on rasti ERU urakan kohdalla kuvan R369 / VS5 kohdalla. Kumpi seinä on mökin pesuhuoneen seinä VS4 tiilirakenteinen vai VS5 levyrakenteinen? Vastaus: Väliseinätyyppi VS 4 ei liity mökkiin. Asiakirjaluettelo tältä osin oikein. Virhe on tapahtunut aineistoja sokoprohon lajiteltaessa. Pesuhuoneen väliseinä on VS 5 tyypin mukainen kevyt ratkaisu. Kysymys: Kuistin materiaali arkkitehdilla lehtikuusi ja rakennesuunnittelijalla painekyllästetty puu. Kumpi on oikein? Vastaus: Käytetään lehtikuusta arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Lisäkirjeen liitteet Liite 1 Kartta purkumurskekasojen sijainnista Liite 2 Puuikkunaluettelo AR-1409-A Liite 3 PLV Oy:n vesi ja viemärilinjat karttaote Liite 4 Kartta rannan luotauksesta käsivaraisesti Liite 5 Päivitetty asiakirjaluettelo LVIA Liite 6 LVI asemapiirustus LVI-0101 Liite 7 LVI piirros LVI-1201 Liite 8 LVI piirros LVI-2201 Liite 9 Päivitetty asiakirjaluettelo RAK Liite 10 RA300 R1 Liite 11 RA330 Liite 12 RA331 Liite 13 R383 YP4 Liite 14 R391 AP5 Pihtiputaalla Kiinteistö Oy Niemenharjun puolesta Salla Kumpulainen

8

9 SISÄLÄÄ: 1 NIMIÖSIVU 1 LUEELOSIVU URAKKALASKENAAN! K.OSA KORELI/ILA ONI/Rno Pihtipudas RAKENNUSOIMENPIDE PIIRUSUSLAJI UUDISRAKENNUS RAKENNUSKOHEEN NIMI JA OSOIE Niemenharjun Matkailukeskus, Päärakennus A Harjutie Pihtipudas YÖPIIRUSUS PIIRUSUKSEN SISÄLÖ Puuikkunat, luettelo SUUNNIELIJA Mikko Jakonen, Arkkitehti SAFA, p PÄIVÄYS 29/07/2015 ARK AR_1409-A_1242_010 Studio Puisto Arkkitehdit Oy Lapinlahdenkatu 12 LH 2 FIN HELSINKI

10 Ikkunanumero ilan nimi Kerros Ikkunatyyppi Leveys Korkeus uuletusluukun kätisyys Paloluokka Lasityyppi Ääneneristysvaatimus Heloitus Lukitus Väri Muutos A123 aukotila 1 F L H1 V1 A124 oimisto 1 F L V1 A201 Hotellihuone 1 2 F Lp V1 A203 Hotellihuone 2 2 F Lp V1 A205 Hotellihuone 3 2 F Lp V1 A207 Kuljettajien taukotila 2 F Lp V1 A211 Pesuhuone, miehet 2 F L2+Le+Lp V1 A213 Sauna 2 F L2+Le+Lp V1 A220 Varasto 2 F o L H1 V1 A221 Hotellihuone 4 2 F o.la H1 V1 A223 Hotellihuone 5 2 F o.la H1 V1 A225 Hotellihuone 6 2 F o.la H1 V1 A227 Hotellihuone 7 2 F o.la H1 V1 A229 Hotellihuone 8 2 F o.la H1 V1 A231 Hotellihuone 9 2 F o.la H1 V1 A233 Hotellihuone 10 2 F o.la H1 V1

11 P P var V 40 PEH :1 ar ennis V x X kV P yr V x X J 200 PVC J 200 PVC Z Niemenharjun Motelli :15 V 110 PVC-10 P 160 PVC : V 110 PVC-10 J 200 PVC P 160 PVC J 200 PVC J 200 PVC J 200 PVC NIEMENHARJUN JV-PUMPPAAMO Pumppaamo : V 110 PVC Z 509 Huom. korkeudet N Yht. 878:35 58 Vesi- ja viemärilinjat 1:2000 Pihtipudas Nh_matkailualue MarJu

12 "luumu" 46 paikkaa 21 läpiajettavia GW I I ap I I lahdenpoukama ruopataan pitkos puut ä puustoa kivituhkapolku RAK. E GRILLIKAOS pitkos puut I - / laiturin reuna ruopataan - / uimaranta hiekka / laituri hiekka / / beach - / / volleykentät 2kpl / I hiekka - / / / / luonnontilainen metsä RAK. B / hulevesipainanne vesipiste tilavaraus kivituhkatie RAK. F - / / / / / KALANKÄSIELY / / telaranta hiekka I - / / / / / / / / / / / / / / pohjavesialueen raja / / / / > / / / > / > / / / / / / LYLYLAMPI Veden pinta 114,06 (N2000) / / Pohja / pehmeikön alareuna n / ulos saatu vaaituslattaa painamalla. 426 Kartta mk 1:1000

13 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF YLEISE ASIAKIRJA LVIA-yksikköhintaluettelo X X X WORD/PDF LVIA-työselostus X X X X X X X WORD/PDF Asemapiirustus 1: A/ X X X X X X MAGICAD Kojeluettelo X X X X X X X WORD/PDF Asennusrajakaavio X X X X X AUOCAD Kannakointi (periaatepiirustus) X X X X AUOCAD Läpiviennit (periaatepiirustus) X X X X AUOCAD Leikkaus A-A Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD Leikkaus B-B Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 1-1 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 2-2 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 3-3 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 4-4 Päärakennus 1: X X X X X X MAGICAD Leikkaus A-A Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD ekninen leikkaus 1-1 Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD Leikkaus A-A Majoitusrakennus 1: X X X X X MAGICAD VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESELMÄ kerros Päärakennus 1: A/ X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X MAGICAD vesikatto Päärakennus 1: X X X MAGICAD kerros Saunarakennus 1: X X X X MAGICAD kerros Majoitusrakennus 1: X MAGICAD kerros Kalankäsittely 1: X X X MAGICAD kerros Septipiste 1: X X X X MAGICAD LVIA asiakirjaluettelo, sivu 1 / 4

14 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF Asennusdetajit X X AUOCAD Kalusteluettelo X X X EXEL/PDF Kaivopiirustukset X X AUOCAD LÄMMIYSJÄRJESELMÄ kerros Päärakennus 1: A/ X X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X X MAGICAD kerros Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD Asennusdetajit X X AUOCAD ILMANVAIHOJÄRJESELMÄ kerros Päärakennus 1: X X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X X X MAGICAD Vesikatto Päärakennus 1: X X X X X MAGICAD kerros Saunarakennus 1: X X X X X MAGICAD vesikatto Saunarakennus 1: X X X MAGICAD kerros Majoitusrakennus 1: X MAGICAD kerros Septipiste 1: X X X X MAGICAD Asennusdetajit X X AUOCAD Koneiden mitoitusajot X X X WORD/PDF JÄÄHDYYSJÄRJESELMÄ Kytkentäkaavio ilmanvaihdon jäähdytys X X AUOCAD Kytkentäkaavio kylmiöt/pakasteet X AUOCAD kerros Päärakennus 1: X X X X MAGICAD kerros Päärakennus 1: X X X X MAGICAD LVIA asiakirjaluettelo, sivu 2 / 4

15 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF RAKENNUSAUOMAAIO Järjestelmäkaavio X X X X CADS JV01 REK01 Päärakennus X X X X CADS JV01 BEK01 Päärakennus X X X X CADS JV01 HEK01 Päärakennus X X X X CADS JV01 JVP01 Saunarakennus X X X X X CADS LK01 LS01/02/03 Päärakennus X X X X CADS LK01 LS01/02/03 Saunarakennus X X X X CADS IV01 OVP01 Päärakennus X X X X CADS IV01 OVP02 Päärakennus X X X X CADS KIK01 KF01/02 Päärakennus X X X X CADS LV01 LVV Majoitusrakennus X X X X X CADS PV01V40... Päärakennus X X X X CADS K01 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K01 PF02/03/04/05 Päärakennus X X X X CADS K01 RE01 Päärakennus X X X X CADS K02 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K01 PF Majoitusrakennus X X X X X CADS K03 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K04 F01/PF01 Päärakennus X X X X CADS K04 PF02/03/04 Päärakennus X X X X CADS K01 F01/PF01 Saunarakennus X X X X CADS PP01 Palopellit Päärakennus X X X X CADS JK01 KO X X X X CADS PH Puhallinkonvektorit Päärakennus X X X X CADS LVIA asiakirjaluettelo, sivu 3 / 4

16 LVIA PU = PUKIURAKKA ASIAKIRJALUEELO IU = ILMANVAIHOURAKKA oteutussuunnittelu AU = RAKENNUSAUOMAAIOURAKKA Asemakatu 20, Oulu, www-lvi-makela.fi SU = SÄHKÖURAKKA KOY NIEMENHARJU yö nro 2527 RU = RAKENNUSURAKKA NIEMENHARJUN MAKAILU OY Arkistointimerkintä JU = KYLMÄLAIEURAKKA (KÄY) Harjukatu 2 Viimeisin muutos Pku ERU = ERILLISURAKKA (MÖKI) PIHIPUDAS Luettelo laadittu Pku MRU = MAANRAKENNUSURAKKA IL/KÄY = ILAAJAN/KÄYÄJÄN HANKINA Viimeisin Asiakirja Sisältö Sivumäärä/ Laadittu Muutos Urakat Asiakirjojen arkistointimerkinnät muutos n:o mittakaava pvm pvm/tunnus PU IU AU SU RU JU MRU ERU IEDOSO SOVELLUS CAD REF JK01 KO01 Päärakennus X X X CADS JK01 KO02-04 Päärakennus X X X CADS JK01 KO05 Päärakennus X X X CADS JK01 KO06 Päärakennus X X X CADS Erillisvalvontapisteet X X CADS LVIA asiakirjaluettelo, sivu 4 / 4

17 NIEMENHARJUN JV-PUMPPAAMO LVI-INSINÖÖRIOIMISO MÄKELÄ OY

18 mod E det V102 det V102 det V108 det V108 det V109 det V SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V det V107 det V106 det V det V105 det V105 det V104 SYÖKSYORVI PAERISYVENNYS VR VW 2 VR VW VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 ±0 JUOMA LVI SUUNN. MUKAAN KIINOKALUSE 10 PAERISYVENNYS VR VW 3 VR VW 4 det V404 VR VS1 PPP+ks AUKKO 2200 AUKKO 2200 PAERISYV. KAHVILA 24 ASP K ± ±0 KIINOKALUSE 01 KASSA K 31 ARJOIME ± n 180 PAERISYV. et 270 KIINOKALUSE 02 KIINOKALUSE 03 AUKKO 2200 AUKKO a JUOMA LEIPÄ HOELLIN VASAANOO AUKKO 2200 KIINOKALUSE KIINOKALUSE AUKKO 2200 AUKKO KUIVA VAR a a keittiö 42.5 m2 PIZZA PAK. VAR PAERISYVENNYS Luukku 127 AUKKO KYLMIÖ +4 C LÄMMIN KEIIÖ keittiö 42.5 m KYLMIÖ +6 C KYLMIÖ +2 C ESIVALMISUS AVARAN VASAAN OO ASIANPESU 76 ASP ks VR VW 7 VR VS2 VR VW 6 VR VW det V102 det V101 det V102 det V102 det V103 det V103 det V101 det V102 det V101 det V102 det V110 SYÖKSYORVI det V103 det V411 SYÖKSYORVI det V405 KIINOKALUSE 06 det V408 SYÖKSYORVI det V VR VO 2 AR_1409-A_1331_021 KIINOKALUSE 07 ±0 VR VO 1 16 ASP PPP+ks det V108 det V108 et n. 270 n komposti metalli lasi kartonki seka jäte ± LVI SUUNN. MUKAAN SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI 1:80 1:80 1:80 1: ILMA- VESI- KAAPPI D C B A LVI-INSINÖÖRIOIMISO MÄKELÄ OY A-A

19 mod E A125 O18o+v_LIUO det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V111 det V112+ V det V104 US5 US1 A109.1 O10o+5_LUO 35 18x24 PAERISYVENNYS VR VW 2 VR VW VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 A102 WC MIEHE 14.5m² VR VW 2 VR VW 2 VR VW 2 ±0 A102 O9v_SO-1 JUOMA LVI SUUNN. MUKAAN PAERISYVENNYS 9x VR VW 3 A109 MYYMÄLÄ 61.4m² A101 WC NAISE 14.6m² A101 O9o_SO-1 9x21 A105 O10o_SO-1 9x21 VR VW 4 VS4 A105 INVA-WC 5.6m² A103 KÄYÄVÄ 7.3m² VS2 US6 US1 VR VS1 A104 SIIVOUS 3.0m² A104 O10o_SO-1 10x21 VS4 A106 PELI 4.2m² det V102 det V102 det V108 det V108 det V109 det V109 18x21 PPP+ks A107 PELI 1.3m² VS2 A103 O8o+08_SO-2 AUKKO x21 AUKKO SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI det V107 det V106 det V105 det V105 det V104 SYÖKSYORVI KIINOKALUSE 10 det V404 PAERISYV. KAHVILA 24 ASP A108 KESKIAULA 120.9m² A109.2 O10o+5_LUO 15x K ± A108 O18o+v_LIUO 18x21 ±0 KIINOKALUSE 01 KASSA K A125 K 6.6m² 31 ARJOIME ± A110 O10o+5_LUO 15x24 n 180 PAERISYV. et 270 KIINOKALUSE 02 KIINOKALUSE 03 AUKKO 2200 AUKKO A131 O9o_SHO a JUOMA 22 VS2 9x LEIPÄ 114 A131 LINJASO 11.8m² HOELLIN VASAANOO AUKKO 2200 KIINOKALUSE KIINOKALUSE AUKKO 2200 AUKKO KUIVA VAR a a VS4 keittiö 42.5 m2 A113 KEIIÖ 69.0m² PIZZA PAK. VAR PAERISYVENNYS Luukku 127 AUKKO KYLMIÖ +4 C LÄMMIN KEIIÖ keittiö 42.5 m A113.2 O9o_SHO 9x22 KYLMIÖ +6 C KYLMIÖ +2 C ESIVALMISUS US1 VS2 AVARAN VASAAN OO ASIANPESU A111 KÄYÄVÄ 39.0m² A110 RAVINOLA 73.0m² 76 ASP 43 A114 SÄH.KOM 1.2m² A113.2 O10v+03_SO-2 5 A114 O10v+10o_SO-1 46 ks 10+3x x21 A115.2 O10o+03_UOP 10+3x A115 KÄYÄVÄ + VARASO 17.9m² A115.1 O10v+03_SO x22 A116 O8o_SO-1 A118 O8o_SO-1 A123.1 O9v_SO-1 8x21 A116 K. HENK. WC 1.3m² VR VS2 A118 SIIV.KOM. 2.6m² 8x21 VS2 9x21 A117 KUILU 0.7m² A124 O9v_SO-1 9x21 A124 OIMISO 5.3m² A112.1 O12o+12v_SLO A119 O9o_SO-1 9x21 A119 HK.SOS. NAISE 4.6m² A121 O8o_SO-2 8x21 A121 HK.WC. NAISE 2.6m² 24x22 ±0 A123 AUKOILA 15.2m² A120 O9v_SO-1 9x21 A120 HK.SOS. MIEHE 4.6m² A122 O8v_SO-2 8x21 A112.1 O12o_SLO 12x22 VR VO 1 A122 HK.WC. MIEHE 2.4m² A112 KABINEI 21.2m² 16 ASP PPP+ks 1200 A123.2 O9v_UO VR VW 6 VR VW det V102 det V101 det V102 det V102 det V103 det V103 det V101 det V102 det V101 det V102 det V110 SYÖKSYORVI det V103 det V411 SYÖKSYORVI det V405 KIINOKALUSE 06 det V408 SYÖKSYORVI det V VR VW 7 VR VO 2 AR_1409-A_1331_021 KIINOKALUSE 07 9x23 A111 O10v+03_UO US1 US2 10x23 US1 det V108 det V108 et n. 270 n A126 O10o+04_UO A127 O10o+04_UO A128 O10o_UO A o_UO 10+4x x23 10x23 10x23 US9 US9 A126 JÄEHUONE 9.4m² A127 VARASO 4.3m² A128 SPK 5.9m² A130.1 O37o+v_AUO metalli komposti lasi kartonki seka jäte A129 EK.ILA PESUHALLI 7.6m² VS3 VS3 A130 PESUHALLI 75.0m² 37x32 ± A o_UO 10x23 A130.2 O37o+v_AUO 37x32 LVI SUUNN. MUKAAN SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI SYÖKSYORVI 1:80 1:80 1:80 1: ILMA- VESI- KAAPPI US9 D C B A A-A LVI-INSINÖÖRIOIMISO MÄKELÄ OY

20 Suunnittelu Laukka Oy Pertti Jussila PIIRUSUSLUEELO YLIVIESKA Niemenharjun Matkailukeskus PU IU AU SU MRU RU ERU IL KÄY Lisäkirje 1 x x x x x x x x x R001-PS-Päärakennus.pdf x x x x x x x R002 PS Caravan.pdf x x x x R003 PS Sivutie ja mökit x x x x R004 PS Hulevesipainanne x x x R005 PS Rantarakennukset x x x x x x R350 US1 ulkoseinä päärak.pdf x x x x x x R351 US2 ulkoseinä ph.pdf x x x x x x R352 US3 ylä us.pdf x x x x x x R354 US5 lasi.pdf x x x x R355 US6 lasisein.pdf x x x x R356 US7 ylä saunan us.pdf x x x x x R357 US8 ylä peshuh us.pdf x x x x x R358 US9 pesuh us.pdf x x x x x x R359 US10 kokoontumistilan.pdf x x x x x x R360 US11 rantapesutilan us.pdf x x x x x x R361 US12 rantasaunan us.pdf x x x x x x R362 US13 mökin us.pdf x x x x x x R363 US14 mökin ph.pdf x x x x x x R364 US15 kalankäsittely.pdf x x R365 US16 tuulikaapin us.pdf x x x R365 VS1 bet 180.pdf x x x x x x R366 VS2 bet ja clt.pdf x x x x x x R367 VS3 ksh 130.pdf x x x x x x R368 VS4 ksh 100.pdf x x x x x x R369 VS5 mökin ph.pdf x x x x x x R372 VS7 44 db.pdf x x x x x x R373 VS8 48 db.pdf x x x x x x R374 VS9 eristämätön.pdf x x x x x x R375 VS10 sauna ja ph yl kerta.pdf x x x x x x R376 VS11 eristetty 68 runko.pdf x x x x x x R378 VP1.pdf x x x x R379 AP1.pdf x x x x x R380 YP1.pdf x x x x x R381 YP2 ristikko.pdf x x x x R382 YP3 myymälä.pdf x x x x x R383 YP4 mökin yp.pdf x x x x x x x R385 YP6 katos.pdf x x x x x R386 YP7 pesuh.pdf x x x x x R387 VE3.pdf x x x x x x R388 VE1.pdf x x x x x x R389 AP3 mökin pesuh.pdf x x x x x R390 AP4 mökin tupa.pdf x x x x x R391 AP5 mökin maapohja.pdf 21.elo x x x x x R392 VE2 märkätilat.pdf x x x x x R393 YP8 jätekatos.pdf x x x R394 MR1 laatoitettava.pdf x x x x x x R395 MR2 nurmikko.pdf x x x x x x R396 MR3 rekkaparkki.pdf x x x x x R397 MR4 ha_parkki.pdf x x x x x R398 MR5 muut päällystettävät.pdf x x x x x R399 MR6 asfaltti kalvolla.pdf x x x x x R400 MR7 nurmikiveys.pdf x x x x x R401 MR8 kivituhka x x x x x x R402 MR9 kivituhkapolku x x x x x x R403 hiekkaranta x x x x x RA100 PERUSUS.pdf x x x x x RA110 VP.pdf x x x x RA120 YP.pdf x x x x

21 RA300 R1.pdf x x x x RA302 R10 pilarin ja perustuksen liitos.pdf x RA303 Pilarianturakuva x x x RA304 R2 Leikkaus Pesuhalli x x x RA305 R3 Leikkaus sisäportaat x RA410 NR1 x x RA411 NR2 x RA412 NR3 x RA413 NR4 x RA414 NR5 x RA416 NR6 x RA417 NR7 x RA418 NR8 x RA419 NR9 x RA420 NR10 x RA 430 Liimapuukaaviot L2 ja L3 x x RA431 Liimapukaaviot L4A -L4B x RA431 Liimapuukaaviot L5A-L5B x RA433 Liimapuukaaviot L6A-L5B x x RA434 Liimapuukaaviot L7A - L5B x RA435 Liimapuukaaviot L9A - L5B x RA436 Liimapuukaaviot L10A-L5B x RA437 Liimapuukaaviot L11 x RA438 Liimapuukaaviot L12 x RA439 Liimapuukaaviot P2 ja P3 x RA440 Liimapuukaaviot P4 x x RA441 Liimapuukaaviot P5 x RA442 Liimapuukaaviot P6 x RA443 Liimapuukaaviot P7 x RA444 Liimapuukaaviot P8 x RA445 Liimapuukaaviot P9 x RA446 Liimapuukaaviot P10 x RA447 Liimapuukaaviot P11 ja P12 x RC100 asokuvat x x x x x RC300 Leikkaukset x x x x x RB100 Perustus- ja alapohjataso x x x x x RB101 Yläpohjataso x x x x RB300 Leikkaukset x x x RB301 Perustuksen raudoitusleikkaukset x x RB330 DE AK01 x x RB331 DE AK02 x x RB332 DE AK03 x x RB400 Ristikot x RE100 Perustamistaso x x x x x RE101 yläpohjataso x x x RE102 laituri x x RE300 leikkaus A-A x x x x RE400 Ristikkkokaavio x RE401 teräspilari x x RF100 perustustaso.pdf x x x x x RF101 yläpohjataso x x x RF300 leikkaus A-A x x x x RF400 ristikkokaavio x x RF401 teräspilari x x RP330 Rumpudetalji x x x

22 E C B A D Alipainetuuletin Alipainetuuletin sijoitetaan katolle suunnitelman mukaan. Alipainetuulettimen laippa liitetaan kermien valiin kayttaen laipan ylapuolella ylimaaraista kermipalaa (n. 900x900 mm). Aluskermiin ja alapuolen rakenteeseen tehdaan tuuletusputken kokoinen aukko tuuletettavaan tilaan saakka. Ristikon tuenta sisäpintaan 25x100 vinolauta 2 ristikkoväliä/ lauta. uenta on koko matkalle Alipainetuulettimen ylösnostokorkeus vedeneristyksestä 600 mm Alipainetuuletin Ø160 k kpl uulenohjaimet tuulensuojakipsilevystä.kiinnitys 45x48 ristikoiden kylkiin Pieneläinverkko Reunahuopakaista Myrskylauta Reunapelti VK 9.00 Myrskypelti YP 8.10 Kulma 90x90x vahvistettu + ank. naulat 4x Kantavava seinä runkotolpat 48x100 k600 VP1 Seinälle nosto ark mukaan Poikki harjat tehdään huovan päälle 22x100 k600 vinolauta Kertopuut 51x400 k600, Kertopuiden yläpinta huovan alustan mukaan 45x70 k600, kertopuiden kohdalle Vesikatteen alapinnan mukaan. Poikikiharjat koolataan 2. lattia 215x540 L= x L=15970 Kiila-ankkuri M12 k600 Betoniseinään aukot liimapuupalkeille Alakatto? 48x66 k x32 k400 2x tuulensuoja kertopuun alapintaan Katso ARK-leikkaus 48x123 k600 alaslaskun alapintaan tuulensuojalevy ark mukaan Alakatto? 48x148 ruuvataan palkin kylkeen, päälle kertopuut, (kertopuut yläreunasta 2 kpl 5x200 ruuvia ristiin) koolaus 48x100 k600+ villa, + tuulensuojalevy+ verhous ark. mukaan Katso ARK-leikkaus Runkotolpat betoniin rakennetyypin mukaan Rengasteräs 12 kiertää laatan ympäri Kulmarauta 50x50x5 kannakkeeksi Alle bitumikaista singeli ylöspäin RS Ø7 k800 Pystyurat 20 mm k200 ja vaakaura pohjalle sekä ylhäältä 200 mm, Uritus tehdään vähintään 600 mm alle lattiapinnan k300 pystyyn 8 k Vedenpoistoreikä + putki Ø20 k2000 Patolevy 10 k500 Verkko B500K Radonhuopa liimataan pystypintaan Bitumisively vaakapintaan ja seinän ulkopintaan h=200 mm 8 k300 tartunnat ulkoseinät 4 12 alapinta Alle murske 300 mm haat k300 Radonhuopa liimataan pystypinnalle ja käännetään eristeen päälle Bitumisively anturan päälle 4 12 Reikiä, katso ark ja LVI-kuvat 750 uuletusputkille tila rengasterästä Kulmarauta 150x80x8 8 k200 8 k300 haat x40-5 kulmarauta 700 ritilä 30 mm, katso ark 150 Kulmarauta 150x Patolevy+lista Raudotus kuin ensimmäisellä sivulla 1.lattia Level 1 Antura yp Alle murske 300 mm Verkko B500k urakkalaskentaa varten D:\YÖ\2015\Niemenharjun matkailukeskus\rak\rak matkailukeskus 3.rvt A 21.8 äydennetty leikkauksia PAJ tunnus pvm K.osa/Kylä PIHIPUDAS Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Niemenharjun Matkailukeskus Harjukatu 2 Kortteli/ila ontti/rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Piirustuslaji YÖPIIRUSUS Piirustuksen sisältö R1 muuttanut MIAKAAVA Juoks.n:o RA300 Mittakaavat 1 : PIHIPUDAS 1 R1 1 : suun. tark. RI Pertti Jussila puh Checker ORIPIHA NIVALA (08) Suunnitteluala,työn numero, piirustuksen numero ja muutos RAK 2785 RA :28:01

23

24

25

26

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ YLIVIESKA UUDISRAKENNUS RAKENNUSSELOSTUS 30.01.2015 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat,

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo 1 Sisällys... 3 Johdanto... 3 Seurojentalon korjaukset aikajärjestyksessä... 4 Hankesuunnitelmien lyhennelmät... 6 2010/SEUROJENTALO PAREMMAKSI

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 RAKENNUSSELOSTUS 22.4.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän

Lisätiedot

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti

Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Korjausraportti Viljakkalan Seurojentalo Sisällys... 1 Johdanto... 1 Seurojentalon korjaukset aikajärjestyksessä... 2 Hankesuunnitelmien lyhennelmät... 4 2010/SEUROJENTALO PAREMMAKSI

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN Huoltokirjakoordinaattorin yhteystiedot: Pekka Rohula Projektipäällikkö Buildercom Oy PL 401, 40101 JYVÄSKYLÄ pekka.rohula@buildercom.fi

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot