ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani Kajaanin Romu Oy Kirkkoahontie Linnantaus

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAN VIREILLETULO... 4 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 4 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 4 TOIMINTA... 5 Yleiskuvaus toiminnasta... 5 Prosessikuvaukset ja jätejakeet... 5 Vastaanotto ja lajittelu... 5 Varastointi... 5 Romuajoneuvojen vastaanotto, kuivaus ja välivarastointi... 6 Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto ja käsittely... 6 Romun leikkaus... 6 Metallipitoisen materiaalin murskaus ja käsittely... 6 Sekalaisen rakennusjätteen ja muiden vastaavien jätteiden käsittely... 7 Betoni- ja tiilijätteen käsittely... 7 Ongelmajätteiden käsittely... 7 Toiminnassa käytettävät raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi sekä työkoneet ja energian käyttö... 8 Liikennejärjestelyt... 9 Toiminnan lopettaminen... 9 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)... 9 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN... 9 Päästöt ja vaikutukset pintavesiin (ja viemäriin)... 9 Päästöt ja vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Melupäästöt ja melun vaikutukset ympäristöön Pölypäästöt ja pölyn vaikutukset ilmaan Jätteet, niiden ominaisuudet, määrä ja hyödyntäminen LAITOS-/TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Vaikutustarkkailu Raportointi POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskinarviointi Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden estämiseksi SELVITYS HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTEMUKSESTA LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine Lupatarkastus MERKINTÄ A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan sijoittaminen ja toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset Laitoksen varastointi- ja käsittelypaikan rakenteet Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi Metalliromun käsittely Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja käsittely Sekalainen rakennusjäte sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen ja käsittely... 21

3 Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi Melu Päästöt ilmaan Vesien käsittely Paras käyttökelpoinen tekniikka Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen Toiminnan laajentaminen tai lopettaminen Tarkkailu- ja raportointimääräykset VAKUUDET RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut Vakuuden perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja vakuus Luvan raukeaminen SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU

4 4 ASIAN VIREILLETULO Kajaanin Romu Oy:n jätteidenkäsittelytoimintoja koskeva lupahakemus on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kyseessä on uusi toiminta. Lisäksi hakemukseen sisältyy täytäntöönpanohakemus toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija on esittänyt asetettavaksi suuruisen vakuuden, joka koskee ympäristönsuojelulain mukaista päätöksen täytäntöönpanoa muutoksen hausta huolimatta. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Metalliromun käsittelylaitos sijaitsee Kajaanin kaupungin Kivimäessä Lahjoitusmaan kylässä, noin 10 km kaupungin keskustasta etelään, Majasaarenkankaan jätekeskuksen läheisyydessä, osoitteessa Mustantie 500, Kajaani. Toiminta sijoittuu Kajaanin kaupungilta vuokratulle 3,9 ha:n suuruiselle määräalalle, joka on erotettu Lahjoitusmaa nimisestä tilasta RN:o Toiminta käsittää romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä muun metalliromun vastaanottoa, lajittelua, metallin paloittelua, murskausta ja välivarastointia sekä romuajoneuvojen esikäsittelyä, lyijyakkujen vastaanottoa ja välivarastointia. Lisäksi on tarkoitus hyödyntää rakennus- ja tiilijätettä omalla kiinteistöllä maarakentamisessa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4) kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöluvan ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 13 f) kohdan perusteella aluehallintovirasto, kun laitoksessa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siellä syntyneitä ongelmajätteitä. Lisäksi aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan, jos on kyseessä jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään t vuodessa. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kyseessä on uusi toiminta, joten sillä ei ole aiempaa ympäristölupaa. Yrityksellä on toisaalla Kajaanin kaupungin alueella vastaavanlaista toimintaa, jolla on Kainuun ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa.

5 Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Kainuun maakuntakaavassa 2020 hankkeen sijaintipaikka on osoitettu kohdemerkinnällä ej, jätteen käsittelyalue. Kaavan mukaan alue on varattu seudullista jätekeskusta varten ja alueen suunnittelussa on kaavamääräyksen mukaan huolehdittava siitä, että toiminnassa ei aiheudu pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa eikä muuta ympäristön pilaantumista. 5 TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Kajaanin Romu Oy:llä on jätteenkäsittelylaitos Kajaanin kaupungin pohjoispuolella Paltaniemen kylässä. Yhtiö lajittelee ja käsittelee eri materiaaleissa olevaa romua, mm. ruostumatonta terästä, kupari- ja messinkiromua. Romua käsitellään noin t vuodessa. Yhtiön romunhankintaalueeksi on muodostunut koko Suomi, ja yhtiö tarvitsee lisää romunkäsittelykapasiteettia, minkä vuoksi toimintaa laajennetaan ja perustetaan uusi jätteenkäsittelylaitos Kajaanin eteläpuolelle. Toiminta tulee käsittämään romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä muun metalliromun vastaanottoa, lajittelua, metallin paloittelua, murskausta ja välivarastointia sekä romuajoneuvojen esikäsittelyä, lyijyakkujen vastaanottoa ja välivarastointia. Lisäksi yhtiö hakee lupaa rakennusjätteen lajittelulle ja murskaukselle. Aluksi betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään omalla toiminta-alueella noin t, jonka jälkeen kyseistä jätettä toimitetaan hyötykäyttöön eri maanrakennuskohteisiin. Laitoksella käsitellään jätteitä vuosittain arviolta noin t. Taulukossa 1 on esitetty arvio vastaanotettavista ja käsiteltävistä jätemateriaalimääristä. Laitoksen alue pinnoitetaan asfaltilla m 2 :n alueelta. Metalliromun varastointialue sekä metallimurskaimen ja metallileikkurin alue pinnoitetaan nestetiiviiksi. Tällä alueella tapahtuu myös romuajoneuvojen vastaanotto ja esikäsittely. Nestetiivistä asfalttia on yhteensä noin m 2 :n alueella. Alue on valaistu ja aidattu 2,5 m korkuisella metalliverkkoaidalla. Portti on lukittava. Laitoksella työskennellään arkisin klo 6 20 välisenä aikana ja lauantaisin klo Prosessikuvaukset ja jätejakeet Vastaanotto ja lajittelu Laitoksen vastaanottoalueella jätekuormat tarkistetaan, punnitaan ja puretaan sekä tehdään laaduntarkastus. Samalla tarkistetaan siirtoasiakirjat ja jätteen laatu ja toimittaja kirjataan tietokantaan jäteseurantaa ja muuta kirjanpitoa varten. Jätteet ohjataan käsittelyyn tai varastopaikkaan. Varastointi Kierrätysmateriaalit varastoidaan pääasiassa pinnoitetulla piha-alueella, mutta esimerkiksi arvokkaammat metallierät varastoidaan lukittavassa hallissa. Kierrätysmateriaalien varastointi on suunnitelmallista ja tavoitteena on pitää materiaalit hallitusti erillään. Laitosalueella on omat varastoalueet

6 raaka-aineille ja tuotteille. Hyödynnettäviä jätejakeita varastoidaan alueella niin kauan, kunnes varastoerät on taloudellista toimittaa eteenpäin. Pitkiä varastointiaikoja vältetään ja tavoitteena on materiaalin mahdollisimman nopea kierto. 6 Romuajoneuvojen vastaanotto, kuivaus ja välivarastointi Yhtiö ottaa vastaan romuajoneuvoja laitoksen alueelle rakennetulle varastoalueelle. Vastaanotetut ajoneuvot tarkastetaan ja autoista laaditaan romutustodistus. Romuajoneuvoja esikäsitellään vuosittain enimmillään kpl/ t. Esikäsittelyssä ajoneuvoista poistetaan tarvittaessa kaikki ongelmajätteiksi luokiteltu materiaali. Esikäsittely tapahtuu laitosalueella, sisätiloissa. Sisätiloissa mahdollisesti syntyvä öljy tai öljyinen vesi ohjautuu umpikaivoon. Esikäsittelyn jälkeen ajoneuvot siirretään asfaltoidulle 200 m 2 :n suuruiselle varastokentälle odottamaan murskaamista. Esikäsiteltyjä ajoneuvoja varastoidaan keskimäärin 50 kpl ja enimmillään 100 kpl. Kentällä kertyvät sade- ja sulamisvedet ohjataan öljynerotuskaivoon. Hulevesiä syntyy noin 40 m 3 vuodessa. Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto ja käsittely Laitokselle otetaan vuosittain vastaan noin 400 t SE-romua asuinkiinteistöiltä, yrityksiltä ja laitoksilta. Laitokselle vastaanotettu SE-romu lajitellaan ja varastoidaan metallikonteissa jatkokuljetusta varten. SE-romua varastoidaan enimmillään 20 t. SE-romusta voidaan tarvittaessa purkaa hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit ja ongelmajätteet, kuten akut ja paristot. Laitteiden mahdollinen purkutoiminta tapahtuu sisätiloissa, jossa ei ole viemäriyhteyttä. Laitteista puretut ongelmajätteet ja muut materiaalit toimitetaan luvanvaraiseen laitokseen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Romun leikkaus Metalliromu lajitellaan ja leikataan määrämittoihin mekaanisti tai polttoleikkaamalla. Metallisena leikkurina laitoksella käytetään kaivinkoneeseen asetettavaa leikkuria tai kiinteää giljotiinileikkuria. Metallin leikkaus tehdään hydraulisesti liikkuvan terän avulla teräslevyä vasten. Leikkuri ei aiheuta merkittävää melua ja ääntä syntyy vain, kun leikattu kappale putoaa muiden metalliromujen joukkoon. Romu, jota on vaikea leikata mekaanisesti, leikataan polttoleikkaamalla. Polttoleikkaus suoritetaan hitsauslaitteilla, jossa käytetään nestemäistä happea ja propaania. Metallipitoisen materiaalin murskaus ja käsittely Esikäsitelty metallipitoinen materiaali, joka koostuu raudasta, muista metalleista ja ei-metallisista aineksista, erotellaan murskauksen jälkeen ilmaerotuksella, magneettierotuksella sekä seulonnalla ja lajittelulla. Materiaalin murskaus tehdään vasaramurskaimella, jonka jälkeen ilmaerottimessa erotellaan kevytjae raskaammasta materiaalista. Kevytjae kulkeutuu ilmavirran mukana sykloniin, jossa kiintoaines eroaa ilmavirrasta. Puhdistunut ilma johdetaan 10 m korkeudelta ulkoilmaan. Kiintoaines sisältää ei-metallisia aineksia, jotka erotellaan hyödynnettäviin ja hyödyntämiskelvottomiin jakeisiin, joista viimeksi mainittu loppusijoitetaan. Ilmaerotuksessa erotetut painavat jakeet siirretään rumpumagneettiin raudan erotukseen. Ei-rautametallit erotetaan muusta materiaalista hyödyn-

7 tämiskelpoisiksi jakeiksi pyörrevirta- ja induktiivisia erottimia käyttäen. Erotetut jakeet ohjataan varastoihin. Murskauksessa syntyneestä raskaammasta jakeesta erotetaan magneettinen rauta rumpumagneetin avulla, jonka jälkeen jakeesta erotellaan manuaalisesti siihen kuulumattomat aineet, kuten kumi, kaapelit ja kuparipitoiset kappaleet. Metalleja varastoidaan korkeintaan t ja ei-metallisten jakeiden varastomäärä on noin t. 7 Sekalaisen rakennusjätteen ja muiden vastaavien jätteiden käsittely Laitokselle otetaan vastaan rakennusjätettä noin t vuodessa. Rakennusjätteen lajittelu tehdään asfaltoidulla piha-alueella tai katetussa tilassa. Lajittelussa rakennusjätteestä erotellaan mm. energiaksi kelpaavia materiaaleja, metallia, betonia, tiiltä, kiveä ja maa-aineksia. Lajittelu suoritetaan kahmarilla, seulontalaitteilla ja käsityönä. Jäljelle jäänyt aines siirtokuormataan kontteihin ja toimitetaan kaatopaikalle. Betoni- ja tiilijätteen käsittely Laitokselle otetaan vastaan betoni- ja tiilijätettä enimmillään t vuodessa sisältyen sekalaisen rakennusjätteen määrään ja enimmillään jaetta kertavarastoidaan t. Betoni- ja tiilijäte varastoidaan perusmaan päällä. Betoni- ja tiilijäte palastellaan kaivinkoneeseen liitettävällä hydraulisen puristuskouran avulla läpimitaltaan alle 150 mm kappaleiksi. Palasteltua tiili- ja betonijätettä hyödynnetään alkuvaiheessa alueen maanrakentamisessa laitosalueen kantavuuden parantamiseen ja tontilla olevien painanteiden tasaamiseen noin t. Täytön kerrosvahvuus on alle mm. Alueen rakentamisen jälkeen betoni- ja tiiliainesta toimitetaan hyötykäyttöön eri rakennuskohteisiin. Betoni- ja tiiliaineksen hyödyntämisessä noudatetaan asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Ongelmajätteiden käsittely Laitokselle tulee ongelmajätteitä metalliromun mukana epäpuhtautena tai elektroniikkaromun mukana. Laitoksen omassa toiminnassa syntyy pieniä määriä ongelmajätteitä, kuten jäteöljyä, loistelamppuja, paristoja ja öljyistä vettä. Laitoksen kautta kulkee ongelmajätteitä yhteensä noin 100 t/v. Ongelmajätteet otetaan vastaan ongelmajätevarastossa, metallirakenteisessa kontissa. Ongelmajätteet pakataan ja välivarastoidaan odottamaan sopivan kuljetuserän täyttymistä. Ongelmajätteet varastoidaan tarkoitusta varten varatuissa astioissa ja varastopaikoissa. Ongelmajätteistä pidetään varastokirjanpitoa, johon merkitään vastaanotetun jätteen alkuperä, laatu, määrä, päivämäärä ja vastaavat tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä. Kaikista laitoksen jätteiden kuljetuksista tehdään siirtoasiakirja. Ongelmajätteet toimitetaan luvanvaraiseen käsittelyyn, kuten Ekokem Oy:lle. Lisäksi laitokselle otetaan vastaan lyijyakkuja ja erilaisia paristoja noin 400 t vuodessa. Akut ja paristot varastoidaan muovisissa akkulaatikoissa suojatussa katoksessa. Akut ja paristot toimitetaan käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi luvanvaraisiin laitoksiin.

8 8 Taulukko 1. Vastaanotettavat ja käsiteltävät jätemateriaalit. Jätelaji Jätenimike Metalliromu Sekalainen rakennus- ja teollisuusromu Määrä Käsittelytapa (t/v) Mekaaninen leikkaus polttoleikkaus murskaus lajittelu 1200 lajittelu murskaus Max.varasto Varastopaikka (t/v) varastokenttä 200 varastokenttä Betoni ja tiili Ongelmajätteet Sähkö- ja elektroniikkaromu Romuajoneuvot Lyijyakut sisältyy rakennusjätteeseen varastointi ja palastelu 100 lajittelu pakkaaminen 400 siirtokuormaus lajittelu 3000 kpl välivarastointi t kuivaus perusmaan päällä 10 ongelmajätevarastokontteja (jäteöljy 5 muut ong. jätteet 5) 20 metallikontti 100 kpl asfalttikenttä murskaus 400 välivarastointi 50 muovilaatikko, katos Toiminnassa käytettävät raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi sekä työkoneet ja energian käyttö Laitoksella on pyöräkuormaaja, materiaalinkäsittelykone, romuleikkuri, metalliromun murskauslaitos, kuorma-autoja sekä materiaalin punnitsemista varten autovaaka. Työkoneissa ja laitteissa käytetään kevyttä polttoöljyä. Polttoöljy varastoidaan alueella 2000 l metallisäiliössä, joka on varustettu kaksinkertaisella rakenteella ja laponestolaitteella. Polttoaineen kulutus on noin l vuodessa. Polttoleikkauksessa käytettävää nestemäistä happea ja propaanikaasua kuluu noin kg vuodessa. Kaasut säilytetään kaasupulloissa lukitussa tilassa. Kaluston voiteluun ja hydrauliikkaan käytetään öljyä noin 1000 l vuodessa. Laitoksella varastoidaan voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä kerrallaan 400 l. Öljyt säilytetään lukitussa varastossa, joka on varustettu valuma-altaalla.

9 Raakavettä käytetään noin 1000 m 3 vuodessa. Murskauksessa käytetään vettä pölyämisen estämiseksi sekä jäähdyttämiseen. Murskaimessa käytettävä vesi saadaan osittain kierrättämällä vettä laitoksen pihavesijärjestelmästä, johon voidaan varastoida alueelta talteen otettuja hulevesiä. Kuivina kausina murskaimeen syötetään vettä alueen omasta porakaivosta. Vettä käytetään lisäksi koneiden ja laitteiden pesemiseen. Sosiaalitiloissa käytetään vettä noin 300 m 3 vuodessa. Sähköä käytetään 1 GWh. Suurin sähkönkuluttaja on murskauslaitos. 9 Liikennejärjestelyt Materiaali kuljetetaan pääosin kuorma-autolla palvelupisteeseen ja sieltä eteenpäin ajoneuvoyhdistelmällä. Kuorma-autot liikennöivät alueella noin 20 kertaa vuorokaudessa. Toiminnan lopettaminen Hakija ei ole esittänyt toiminnan lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Yhtiön toiminnassa parhaan tekniikan soveltaminen liittyy yleensä romualalla energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi tiedetyn tekniikan käyttämiseen. Näihin kuuluu uusien energiaa säätävien ja vähäpäästöisten työkoneiden hankkiminen, käsittelyalueiden asianmukainen asfaltointi ja hulevesien johtaminen öljynerotuskaivoon, romun mekaanisen leikkaamisen käyttäminen polttoleikkauksen sijasta. Metalliromun mekaanisen leikkaamisen lisääminen vähentää pöly- ja savupäästöjä, jotka syntyvät polttoleikkauksen seurauksena. Lisäksi mekaaninen romun leikkaaminen vähentää romun paloitteluun tarvittavaa energian määrää ¼ osaan verrattuna romun polttoleikkaamiseen. Samalla romun mekaaninen leikkaaminen vähentää romunkäsittelystä aiheutuvaa kokonaismelua, koska romun siirtely laitosalueella vähenee siirryttäessä mekaaniseen romun leikkaamiseen. Uusi metallien murskauslaitos edustaa alallaan uusinta tekniikkaa ja mahdollistaa entistä tarkemman metallien talteenoton, esimerkiksi autonromuista. Näin kaatopaikalle menevä kevytjae, fluffi, sisältää erittäin vähän kierrätettävää materiaalia. Laitoksen ympäristönsuojelun tasoa vertaillaan säännöllisesti muihin jätteenkäsittelylaitoksiin Osuuskunta Teollisuus Romun ja Romukeskus Oy:n toimesta tehdyissä auditoinneissa. Auto- ja konehankinnoissa pyritään valitsemaan vähäpäästöisiä kuormaautoja tai työkoneita. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Päästöt ja vaikutukset pintavesiin (ja viemäriin) Laitoksella ei ole vaikutuksia vesistöön.

10 Laitoksella syntyy hulevesiä noin m 3 vuodessa. Nestetiiviit kentät varustetaan kynnyksin. Alueilta, joilta voi joutua öljyä tai metalleja hulevesiin, kuten metallimurskaimen tai metallileikkurin alueelta, vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä sulkuventtiilillä varustetun tarkastus- ja näytteenottokaivon kautta edelleen ympärysojiin. Järjestelmät routaeristetään ja varustetaan lämmityskaapeleilla. Öljynerotusjärjestelmän mitoitus tapahtuu öljynerotusstandardin SFS-EN mukaisesti. Erotin on EN -luokan I mukainen. Öljynerottimissa on koalisoiva suodatin. Öljymäärää valvotaan anturilla ja hälytys tapahtuu merkkivalojen avulla, jotka sijoitetaan öljynerottimien läheisyyteen. Järjestelmä on varustettu virtauksensäätökaivolla, joka mahdollistaa suurimpien virtaushuippujen johtamisen öljynerotuksen ohi. Öljynerotuksen kapasiteetti on kuitenkin riittävä lyhytaikaisten rankkasateiden ja lumien sulamisvesien käsittelemiseksi. Muilta pinnoitetuilta alueilta hulevedet johdetaan mittapadon tai tasausaltaan kautta ympärysojiin. Mittapadot ja tasausaltaat voidaan sulkea öljyvahinkotilanteissa. Sosiaali- ja toimistotilojen talousvesi johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään säännöllisesti kaupungin jäteveden puhdistamolle. 10 Päästöt ja vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Laitoksen toiminta-alue on pinnoitettu nestetiiviiksi ja pohjarakenteet on suunniteltu ja rakennettu kantaviksi ja kuormitusta kestäviksi. Kentän kallistukset on huomioitu rakenteissa vesien käsittelyn ja keräilyn mahdollistamiseksi. Alueen sade- ja hulevedet johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta avo-ojaan tai jatkokäsittelyyn. Kierrätysmateriaalin varastointi ja käsittely tapahtuu pinnoitetulla alueella ja esikäsittelytoiminnat sisätiloissa. Esikäsittelemättömät käytöstä poistetut ajoneuvot välivarastoidaan tiiviisti pinnoitetulla kentällä. Alueen valumavedet johdetaan öljynerotuskaivoon ja siitä edelleen keräyskaivoon, josta vedet pumpataan ojaan. Emulsioaineita sisältävät lastut varastoidaan alueella, josta valumavedet johdetaan umpikaivoon. Emulsioöljy-vesi -seos toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Ongelmajätteiksi luokiteltavat akut välivarastoidaan VAK-hyväksytyissä konteissa, jotka säilytetään pääasiallisesti katetussa tilassa. Jos kontit ovat tiiviitä, ne voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa säilyttää katetussa tilassa. Muut ongelmajätteet välivarastoidaan tarkoitusta varten varatuissa astioissa tai varastopaikoissa. Ongelmajätteiden välivarastointimäärät pyritään pitämään pieninä. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Vähäisiä määriä poltto-, voitelu- ja voimansiirtoaineita varastoidaan myös sisätiloissa. Koneiden ja laitteiden suunnitelmallisella huollolla ehkäistään öljyvuodot ja muut normaalista poikkeavat päästöt. Melupäästöt ja melun vaikutukset ympäristöön Laitoksen toiminnasta ei synny meluhaittaa asutukselle tai virkistyskäytölle.

11 Laitoksella melua aiheutuu materiaalien lajittelusta ja käsittelystä sekä työkoneiden ja laitteiden käyntiäänistä. Eniten melua aiheutuu murskauslaitoksesta, jonka melu on tasaista ja keskitaajuista. Hakemuksen mukaan laitoksella ei aiheudu teollisuusalueilla sallittua melua suurempaa haittaa. Toiminnasta aiheutuvaksi meluksi on arvioitu db (LA eq ). Kun lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä, ei meluhaittaa aiheudu häiriintyville kohteille. Yrityksen nykyisen toisaalla sijaitsevan laitoksen aiheuttamaa melua on mitattu vuonna Pölypäästöt ja pölyn vaikutukset ilmaan Työkoneista aiheutuvat savukaasupäästöt rajoittuvat työkoneiden välittömään läheisyyteen. Jätemateriaalien käsittelystä syntyvät pöly- ja savuhaitat rajoittuvat työkohteiden läheisyyteen ja ovat lähinnä työsuojelullisia. Murskauskoneissa on pölynpoistoon tarkoitetut imurit. Murskaimeen syötetään tarvittaessa vesisumua, joka sitoo pölyä ja vähentää tulipaloriskiä. Metallien polttoleikkauksessa syntyy rautapölyä ja typpioksidia sisältäviä päästöjä. Polttoleikkauksesta ilmaan joutuvat yhdisteet ovat suurimpina pitoisuuksina aivan hitsauspaikan läheisyydessä. Polttoleikkauksesta syntyviä päästöjä pyritään vähentämään siirtymällä romun leikkauksessa mekaaniseen leikkaukseen ja välttämällä muovi-, maali- ja öljypitoisen metallin polttoleikkausta. Jätteet, niiden ominaisuudet, määrä ja hyödyntäminen Jätteen määrä vaihtelee vuosittain laitokselle tulevan materiaalin laadun, niiden sisältämän ei-metallisten materiaalien ja alueen kertymän mukaisesti. Laitoksen toiminnasta syntyvän jätteen määrä on arvion mukaan yhteensä t vuodessa. Suurin jätemäärä syntyy metallien paloittelusta ja mm. romuautojen paloittelusta syntyä kevytjae. Fluffin määrä on arvioilta t vuodessa. Jätteet toimitetaan sopimusperusteisesti hyötykäyttö - tai käsittelylaitoksiin sekä loppusijoitukseen, joilla on asianmukainen lupa toimintaansa. Lupatarkastuksen jälkeen jätemääristä ja -laadusta saadun lisäselvityksen mukaan fluffi toimitetaan loppusijoitukseen tai käsittelyyn 200 tonnin suuruisissa kuljetuserissä.

12 12 Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät jätteet/vuosi. JÄTELAJI JÄTENIMIKE Pihan siivousjäte Yhdyskuntajäte Rakennusjäte 17 01, , , Jäteöljy * Öljynerottimien liete (omasta toiminnasta) * Akut * Jäteöljyt * Polttoaineet 13 07* Öljynsuodattimet * Jarrunesteet * Jäähdytinnesteet */15 Tuulilasinpesunesteet * Renkaat Autopaloituksesta syntyvä kevytjae, metallinöyhtä Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden esikäsittelytoiminnoissa syntyvät jätteet * Poistetut vaaralliset osat (SE-romu) * Muovijae (SE-romu) Freoni (SE-romu) * *ongelmajätteitä Yhdyskuntajäte syntyy toimistotiloissa. Öljynimeytysjäte sekä kirkas ja musta voiteluöljy syntyvät oman kaluston huolto- ja korjaustoiminnassa. Öljyjakeet kerätään l muovikontteihin, jotka sijoitetaan huoltohallin päätyyn suoja-altaaseen. Akut toimitetaan akkulaatikoissa käsiteltäviksi muualle. Ajoneuvojen esikäsittelystä syntyvät öljy- ja nestejakeet sekä akut ja renkaat varastoidaan väliaikaisesti ajoneuvojen käsittelyalueelle, josta ne kuljetetaan säännöllisesti edelleen käsiteltäviksi. Murskaamon kevytjae, metallinöyhtä on erittäin heterogeenistä ja se sisältää ajoneuvoista peräisin olevaa muovia, sisustuksen osia ym., joka jakaantuu seuraaviin materiaaleihin: rauta (13 %), alumiini (3 %), kupari (2 %), muovit ja komposiitit (41 %), puu/paperi (4 %), kuidut ja muut sekalaiset materiaalit (9 %), PUR-vaahto (6 %), lasi ja keramiikka (13 %), hiekka ja maali (9 %). Murskauksen jälkeen fluffissa on 5 10 prosenttia metalleja, jotka erotetaan vielä värimetallien erottelulaitteistossa. Fluffi varastoidaan alueella asfalttipohjalla. Ympäristölupahakemuksen mukaan fluffia toimitetaan loppusijoitukseen kaatopaikalle noin 20 t päivässä. Fluffista ja sen sivujakeista muilla metallienmurskauslaitoksilla tehtyjen kaatopaikkakelpoisuusanalyysien perusteella materiaalit voidaan toimittaa Majasaarenkankaan jätekeskuksen tavanomaisten jätteiden loppusijoitusalueelle tai se kapseloidaan vaarattomaksi erityisalueille. Erityistapauksis-

13 sa kevytjae toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jolla on sen käsittelyyn erikoislupa. 13 LAITOS-/TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Toimipaikka sijaitsee Kivimäen alueella ilmateitse noin 10 km Kajaanin kaupungin keskustasta etelään. Tien vastakkaisella puolella sijaitsee Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympin Majasaarenkankaan jätekeskus. Puolustusvoimat käyttää ympäristön metsäalueita harjoitusalueina. Idässä noin kilometrin etäisyydellä sijaitsee rautatie ja sen itäpuolella puolustusvoimien ampuma-alue. Lisäksi ympäristössä on maa-ainesten ottopaikkoja. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä lounaassa valtatien 5 ja Kivimäentien risteyksessä. Toimipaikka kuuluu Oulujoen vesistöalueen Mainuanjoen valumaalueeseen (59.37). Soiden osuus maa-alasta on merkittävä. Alueen suot ovat ojitettuja. Alueelta suotautuu vesiä alueen eteläpuolisiin suo-ojiin ja edelleen muutaman kilometrin päässä sijaitsevaan Niittyjokeen, ja siitä edelleen alapuolisiin järviin, Kylkiäiseen, Kivijärveen ja Mainuanjärveen. Alueen vesistöt ovat luontaisesti ja osin ihmistoiminnan seurauksena väriltään ruskeita, happamia ja sisältävät runsaasti orgaanista ainetta. Typen ja fosforin pitoisuudet osoittavat rehevyyttä. Jätekeskuksen alapuolisen vesistön ensimmäiset järvet, Kylkiäinen ja Kivijärvi, ovat matalia ja veden a- klorofylliarvot ja ravinnepitoisuus osoittavat perustuotannon olevan järvissä voimakasta ja rehevyystason korkea. Alueen ympäristö on pääosin metsätalouskäytössä. Puusto on etupäässä nuorta männikköä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, Natura ohjelman alueella tai muulla luonnonsuojelualueella, eikä kyseisten alueiden läheisyydessä. Lähin suojeltava luontokohde, Arppen muistometsä, sijaitsee noin 1,7 km päässä luoteessa. Toiminta-alueen maasto muodostuu loivapiirteisistä moreenikumpareista ja niitä ympäröivistä ojitetuista suoaluista. Moreenikumpareet ovat keskitiivistä ja tiivistä siltti - ja hiekkamoreenia. Paikoitellen moreenin joukossa on runsaasti lohkareita. Moreenikumpareiden lakialueilla pohjavesi on pääosin yli viiden metrin syvyydessä. Suoalueilla pohjavesi on lähempänä maanpintaa. Moreenikumpareiden pohjavedet purkautuvat pääosin ympäröivien suoalueiden ojiin pintavedeksi. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Vastaanotettavista ja edelleen toimitetuista jätteistä ja jätteiden määrästä sekä kentällä varastoituna olevan jätteen määrästä pidetään kirjaa. Metallien vastaanottosopimuksia tehtäessä ja yksittäisiä metallieriä hankittaessa, yritys selvittää asiakkaalle vastaanotettavan jätteen laadun. Vastaanotettavan jätteen laatua tarkkaillaan. Kuljettaja tarkastaa kuorman sisällön ja kuorma tarkastetaan purkuhetkellä. Kaikelle laitosalueelle saapuvalle tavaralle suoritetaan säteilymittaus. Kylmäkalusteista otetaan vain sellaisia, joista on purettu freonit ja eristeet. Lisäksi romua, jossa on nestemäistä öljyä, ei oteta vastaan.

14 Vesiensuojelulaitteiden käyttötarkkailua tehdään kuukausittain. Öljynerottimien käyttötarkkailu suoritetaan silmämääräisesti. Erottimien tyhjennyksistä, huoltotoimista ja korjauksista sekä mahdollisista häiriötilanteista pidetään kirjaa. 14 Päästötarkkailu Hulevesi Öljyerotusjärjestelmän kautta sekä muilta alueilta johdettavasta hulevedestä otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa. Näytteet otetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Näytteet lähetetään analysoitavaksi julkisen valvonnan alaiseen laboratorioon. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtavuus, lyijy, nikkeli, sinkki, kupari, kromi, rauta, kadmium, arseeni, molybdeeni, mineraaliöljyt ja öljyhiilivetypitoisuus. Hiukkaspäästöt Murskauslaitoksen hiukkaspäästöt ilmaan mitataan kertaluonteisesti. Mittaukset suoritetaan murskaimen toimiessa normaalisti. Hiukkaspäästöistä selvitetään hiukkaskokojakauma ja määritetään lyijy-, sinkki-, kadmium-, alumiini-, nikkeli-, rauta- ja arseenipitoisuudet. Mittaussuunnitelma toimitetaan valvontaviranomaiselle kuukautta ennen mittausten suorittamista. Mittauksista laaditaan raportti, johon sisältyy mittaustulokset, laskelmat, virhearviointi ja kuvaus mittauspaikasta sekä tarvittaessa suunnitelma hiukkaspäästöjen pienentämisestä. Melu Laitoksen toiminnan vakiintuessa suoritetaan kertaluonteinen mittaus laitoksen melupäästöistä. Jätteen (kevytjakeen) kaatopaikkakelpoisuuden määritys Kaatopaikalle sijoitettavasta murskauksessa syntyvästä kevytjakeesta ja hienojakeesta tehdään toiminnan käynnistyessä jätejakeittain kaatopaikkakelpoisuuden perusmääritys. Perusmääritys uusitaan jätteen laadun muuttuessa. Jakeista määritetään öljyt, PCB, metallit (arseeni, lyijy, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, elohopea, sinkki) ja metallien liukoisuus, kloridi, fluoridi, sulfaatti, liuennut orgaaninen hiili (DOC), liuenneen aineen kokonaismäärä (TDS), hehkutushäviö, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) ja haponneutralointikapasiteetti (ANC). Vuosittain tehdään jokaiselle jätejakeelle vastaavuustestit, jossa seurataan perusmäärittelyn perusteella valittuja parametreja. Vaikutustarkkailu Laitosalueen yläpuolisesta ojavedestä otetaan näytteet ja analysoidaan samat parametrit kuin öljynerottimen kautta lähtevästä vedestä. Laitosalueelle asennetaan pohjaveden tarkkailuputki. Pohjavedestä otetaan näyte ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vuosittain. Näytteistä analysoidaan ph, mineraaliöljyt, öljyhiilivetypitoisuus (jakeet C 10 C 40 ), liuottimet hakemuksen täydennyksenä esitetyn listauksen mukaisesti, lyijy, sinkki, kupari, kadmium, arseeni, elohopea, kromi, molybdeeni, nikkeli, rauta. Samalla mitataan pohjaveden korkeus.

15 Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä on laaja jätekeskuksen alapuolisen vesistön tarkkailuohjelma. 15 Raportointi Ulkopuolinen asiantuntija laatii vuosittain yhteenvedon käyttö- ja päästötarkkailusta, jossa selvitetään pitoisuuksien muuttumista, kokonaiskuormitusta sekä vertaillaan haitta-ainepitoisuuksia voimassaoleviin ohje- ja rajaarvoihin. Raportti lähetetään valvovalle viranomaiselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VAR AUTUMINEN Riskinarviointi Toiminnan merkittävimmät ympäristöriskit ovat kaluston toimintaan liittyvät häiriö- ja vahinkotilanteet sekä jätteiden sisältämät ongelmajätteet ja ongelmajätteiden käsittelyssä tapahtuvat vahingot. Lisäksi polttoleikkauksessa voi syntyä tulipaloja ja murskauslaitoksen kidassa syttyä pieniä paloja ja leimahduksia. Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden estämiseksi Riskien minimoimiseksi romun käsittely toteutetaan nestetiiviillä asfaltoidulla alueella, josta hulevedet ohjataan öljynerottimeen. Päällystämättömällä kentällä varastoidaan vain ympäristölle haitattomia jätejakeita. Öljynerotuskaivon täyttymistä seurataan säännöllisesti. Hiekan- ja öljynerotuskaivon tyhjennyksistä, huolloista, korjauksista ja häiriötilanteistä pidetään ajan tasalla olevaa kirjanpitoa. Murskaimessa on sammutusjärjestelmä, jossa on l vesisäiliö. Onnettomuus- ja vahinkotilanteiden torjumiseksi laitoksella on öljyntorjuntamateriaalia helposti saatavilla. Imeytykseen käytetty materiaali sijoitetaan ongelmajätteisiin. Tulipalojen varalta laitoksella on käsisammuttimia palovaarallisissa kohteissa. Ongelmajätevarasto on lukittava, metallirunkoinen ja rakennettu ongelmajätteiden varastointia varten. Poikkeuksellisessa tilanteessa syntyvien öljypäästöjen varalta kiinteistöllä on öljynimeytysmateriaalia ja tulipalon varalta sammutuskalusto. SELVITYS HAKIJAN KÄY TETTÄVISS Ä OLEV ASTA AL AN ASI ANTUNTE- MUKSESTA Hakemuksen mukaan henkilökunnalla on vuosien työkokemus romualalla työskentelemisestä. Henkilökuntaa koulutetaan sekä yrityksen sisäisissä

16 että ulkopuolisissa koulutuksissa. Erikoistapauksissa käytetään ulkopuolista asiantuntemusta. 16 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty tiedolla toiminnan sijaintipaikan rajanaapurista ja asemapiirroksella toimintojen sijoittumisesta alueelle. Sähköpostitse on korjattu virheellinen tieto, joka koski jätevesien johtamista Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätekeskuksen vesienkäsittelyjärjestelmään (hakemuksen kohta 13 virheellinen, hakemuksen kohta 17A suunnitelmien mukainen). Tämä on huomioitu hakemuksen kuulutuksissa. Lisäksi on sähköpostilla täsmennetty pohjaveden tarkkailuun liittyviä asioita ja lupatarkastuksessa täydennetty jätemääriin ja toiminnan aikaiseen vakuuteen liittyviä asioita. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti Kajaanin kaupungin ja Pohjois- Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Kajaanin kaupungintalolla ja Pohjois- Suomen aluehallintovirastossa. Hakemuksesta on erikseen tiedotettu asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kajaanin kaupungilta ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousviranomaiselta. Lausunnot 1. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa Kajaanin Romu Oy:n ympäristölupahakemusta ja toteaa, että lupamääräyksiä annettaessa tulee ottaa huomioon seuraavaa: Käsittelyä odottava jäte, käsitelty jäte ja toiminnassa syntyvät muut jätteet on varastoitava erillään selvästi merkityillä paikoilla. Varastoitavien materiaalien määrät on pidettävä mahdollisimman pieninä ja alueelle ei saa muodostua pysyviä varastokasoja. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista. Ympäristöön levinneet roskat on kerättävä säännöllisesti. Laitosalue on aidattava ja estettävä asiattomien pääsy alueelle. Romuajoneuvot on esikäsiteltävä hakemuksen mukaisesti sisätiloissa. Mikäli melu- ja pölypäästöistä aiheutuu haittaa, toiminnanharjoittajan on selvitettävä päästöt ja ryhdyttävä tarpeellisiin päästöjen vähentämistoimiin. Nestetiiviiden alueiden pinnoite on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja vauriot korjattava viipymättä. Nestetiiviiden alueiden hulevedet voidaan johtaa hiekan- ja öljyerotinjärjestelmien kautta ojaan. Öljynerottimen

17 on oltava sellainen, että siitä lähtevän jäteveden kokonaishiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Öljyerottimesta ojaan johdettavia jätevesiä tulee tarkkailla hakemuksessa olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa ja näytteenottokertoja tulee voida tarvittaessa muuttaa. Ajoneuvojen murskauksessa syntyvä kevytjae voi sisältää haitallisia aineita. Kevytjae tulee varastoida erikseen, jotta pölyäminen ja kevytjakeen leviäminen alueelle voidaan estää ja suotovedet voidaan kyseiseltä alueelta käsitellä tarvittaessa erikseen. Kevytaineksen koostumus ja kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää ennen jatkokäsittelyä tai toimittamista loppusijoitukseen kaatopaikalle. 2. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Kainuun elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) katsoo, että Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätekeskuksen alue on luonteva paikka myös Kajaanin Romu Oy:n suunnittelemalle metalli- ym. romun jätteenkäsittelytoiminnalle. Paikka sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta ja muista yhdyskuntatoiminnoista, joille jätteenkäsittelyyn liittyvät haittavaikutukset, kuten melu, pöly ja haju, voisivat aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Kohde on kuitenkin kohtuullisella etäisyydellä taajamasta ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä, ja näin helposti saavutettavissa. Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Maankäyttöä ohjaa valtioneuvoston vahvistama Kainuun maakuntakaava, jossa hankkeen sijaintipaikka on osoitettu kohdemerkinnällä ej, mikä tarkoittaa jätteenkäsittelyaluetta. Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan kohdealue on varattu seudullista jätekeskusta varten. Suunnittelumääräyksen mukaan toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien, eikä muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varata sujuvammat raskaan liikenteen yhteydet alueelle. Ympäristöja luonnonvarat -vastuualue toteaa, että hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kaavamääräysten kanssa. Hankkeen toteutukseen liittyvä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen luvitus voi edellyttää aluetta koskevaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai suunnittelutarvemenettelyä. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ottaa kantaa laitoksen vesienkäsittelyyn. Ottaen huomioon Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätekeskuksen ja sen kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyssä esiintyvät puutteet, ei Kajaanin Romu Oy:n pidä tukeutua miltään osin vesienpuhdistusjärjestelmiin. Järjestelmät on suunniteltu lähinnä orgaanisen, happea kuluttavan kuormituksen ja typen poistoon kaatopaikan ja biojätteen kompostointikentän jätevesistä. Metalliromun käsittelylaitoksella ei synny vastaavan laatuisia jätevesiä, ja tämän vuoksi vesillä ei kannata kuormittaa jätekeskuksen vedenkäsittelylaitteistoa, joka on mitoitettu vain 50 m 3 vuorokautiselle virtaamalle. ELY-keskus toteaa, että Kajaanin Romu Oy:n tulee järjestää hule- ja valumavesien käsittely kaikilta osin omatoimisesti. Jätevesien purku tulee suunnata laitosalueen pohjoislaidalla sijaitsevien ojien kautta maastoon ja edelleen Pennasenpuroon. Maastoon johdettaville vesille on asetettava tarkkailuvelvoite, jonka mukaan vesistä on vähintään kerran vuodessa tutkittava raskasmetallit ja öljyhiilivetypitoisuus hakemuksen liitteenä olevan tarkkailuohjelmaesityksen mukaisesti. ELY-keskuksen kannanoton mukaan vesienkäsittelyjärjestelmästä tulee laatia tarkempi tekninen rakennussuunnitelma valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi, kuten lupahakemuksessa on esitetty. 17

18 ELY-keskuksen mukaan romuajoneuvojen murskauksessa syntyvän kevytjakeen koostumus on selvitettävä ennen materiaalin toimittamista jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen. Kevytjakeesta tulee määrittää raskasmetallipitoisuudet ja liukoisen orgaanisen hiilen määrä (DOC). Tulokset on esitettävä valvontaviranomaiselle ennen materiaalin toimittamista laitosalueelta muualle. Tulosten perusteella valvontaviranomainen määrittelee kyseisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuden. 3. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouden ryhmä (yleisen kalatalousedun valvontaviranomainen) Kalatalousviranomainen toteaa, että toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu kalataloudellista kompensaatiota tai tarkkailua edellyttävää haittaa. Hulevedet on käsiteltävä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaan ennen ojastoon johtamista ja alueelle lähtevän veden laatua on tarkkailtava. 18 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on ilmoittanut sähköpostitse , ettei näe tarvetta antaa vastinetta lausunnoista. Lupatarkastus Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. MERKINTÄ Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Kajaanin Romu Oy:lle ympäristöluvan jätteiden käsittelylaitoksen toimintaan Kajaanin kaupungin Kivimäessä. Lupa sisältää romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä muun metalliromun vastaanottoa, lajittelua, metallien paloittelua, murskausta, romuajoneuvojen esikäsittelyä, betoni- ja tiilijätteen lajittelua ja murskausta ja käyttöä rakennettavan toimialueen maarakentamiseen sekä ongelmajätteiden käsittelyä ja välivarastointia. Päätös sisältää luvan toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

19 19 LUPAMÄÄRÄYKSET Määräykset pilaantumisen ehkäisem iseksi Toiminnan si joittaminen ja toimintaa koskevat yl eiset l upamääräykset 1. Jätteiden lajittelulaitos eri jätteenkäsittelytoimintoineen tulee sijoittaa Kajaanin kaupungin Lahjoitusmaan kylässä sijaitsevasta Lahjoitusmaa nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 205:401:1:67, lohkaistuun määräalaan ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaisesti. Alueen ympärille on rakennettava aitaus, jossa on lukittava portti. 2. Laitoksen alueella saa ottaa vastaan, käsitellä, välivarastoida ja hyödyntää jätteitä yhteensä enintään t/v. 3. Toiminta alueella sekä jätteiden lajittelu, käsittely ja varastointi tulee järjestää päivätyn asemapiirroksen mukaisesti niin, että jätteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Jätteitä ei tule sekoittaa toisiinsa. Metalliromua yms. voidaan alueella varastoida korkeintaan yhden vuoden ennen niiden toimittamista käsittelyyn ja korkeintaan kolme vuotta ennen niiden esikäsittelyä tai hyödyntämistä. Mikäli laitokselle tuodaan jätemateriaaleja, joiden vastaanotto alueella on kielletty, on jäte viipymättä toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vastaanotto sallittu. 4. Ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ympäristön roskaantumista, maisemahaittaa eikä yleistä viihtyisyyden alenemista. Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä. 5. Toiminnanharjoittajan on määrättävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten ympäristönsuojelusta vastaava henkilö ja ilmoitettava hänen henkilö- ja yhteystiedot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavan henkilön asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava. Laitoksen varastointi- ja käsittelypaikan rakenteet 6. Laitoksen toiminta-alue on pinnoitettava kulutusta kestävällä pinnoitteella ja muotoiltava niin, että ulkopuoliset valumavedet ei pääse laitosalueelle ja että pinnoitetun alueen hulevedet ohjataan ympärysojiin hallitusti sellaisen mittapadon tai tasausaltaan kautta, joka voidaan tarvittaessa sulkea. Alueet, joilla varastoidaan ja käsitellään esikäsittelemättömiä ajoneuvoja tai muuta öljypitoista romua, suoritetaan metalliromun murskausta ja leikkausta, on pinnoitettava nestetiiviiksi ja muotoiltava niin, että nestepäästöjen joutuminen kentän ulkopuolelle estyy ja hule- ja sadevedet kentältä ohjautuvat hallitusti öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta maastoon.

20 7. Öljyn- ja hiekanerottimet on mitoitettava alueelle kertyvien valumavesien mukaiseksi ja varustettava sulkuventtiilillä sekä kaivon täyttymistä ilmoittavalla hälyttimellä. 8. Öljynerotuskaivojen on täytettävä hiilivetyjen erotustehokkuudeltaan standardin EN luokan I öljynerottimille asetettu vaatimustaso. Järjestelmässä on oltava näytteenottokaivo erottimen toimivuuden toteamiseksi. 9. Öljyn- ja hiekanerottimet on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti. Hiekan ja öljynerottimen öljyt ja lietteet on toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Havaitut vauriot nestetiiviissä pinnoitteessa on korjattava välittömästi. Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi 10. Laitokselle saa vastaanottaa esikäsiteltäväksi enintään romuajoneuvoa vuodessa. Esikäsittelemättömiä ajoneuvoja saa olla kerralla varastoituna korkeintaan 300 kappaletta ja ne on säilytettävä nestetiiviiksi pinnoitetulla kentällä tai pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa. 11. Romuajoneuvot on esikäsiteltävä pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyn ja rasvan erottimilla. Mahdollisten nestevuotojen varalta hallissa on oltava imeytysainetta. 12. Romuajoneuvoissa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne haittaa romuajoneuvojen jatkokäsittelyä. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine-, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut ajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja muut vaaralliset osat, kuten turvatyynyt. Esikäsittelyssä on poistettava myös elohopeaa sisältävät osat sekä tarpeen mukaan kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat. Ajoneuvoista on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. 13. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava hänelle romutustodistus sekä tallennettava tai toimitettava välittömästi tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. Metalliromun käsittely 14. Laitoksella saadaan ottaa vastaan metalliromua lajitteluun, leikattavaksi tai murskattavaksi yhteensä enintään t/v. Kerralla varastoitavan metallijakeen määrä saa olla enintään t. 15. Haitallisten aineiden ja ongelmajätteiden esim. PCB-jätteiden pienkondensaattoreiden joutumien murskauslaitokselle on estettävä materiaalivirtoja tarkkailemalla ja tarvittaessa erottelua tehostamalla. 16. Murskauksen ja lajittelun seurauksena jäljelle jääneestä kevytjakeesta, ns. fluffista, ja hiehojakeesta on tehtävä kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely ennen aineksen toimittamista loppusijoitukseen tai luvanomaavalle vastaanottajalle sekä vastaavuustestit vuosittain val- 20

21 tioneuvoston päätöksen (861/1997) kaatopaikoista liitteen 2 mukaisesti. Tulokset perusmäärittelystä ja vastaavuustesteistä on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen jätteen toimittamista eteenpäin. Kevytjae eli fluffi on toimitettava loppusijoitukseen tai muualle käsiteltäväksi viimeistään silloin, kun kevytjaejätettä on kertynyt 200 tonnin suuruinen erä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja käsittely 17. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua voi ottaa vastaan ja esikäsitellä korkeintaan 400 t/v. Kerralla varastoitavan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä saa olla enintään 20 t. 18. Sähkö- ja elektroniikkaromun varastointi tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja tarvittaessa öljyn ja rasvojen erottimilla ja joka on tarpeen mukaan varustettu vedenpitävällä katteella. Lisäksi SE-romun esikäsittelypaikassa on oltava tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet puretuille varaosille. 19. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on esikäsiteltävä kullekin laitetyypille soveltuvilla menetelmillä poistaen niiden sisältämät ongelmajätteet ja muuta haitallisia aineita, valmisteita ja komponentteja sisältävät osat. Ainakin seuraavat komponentit on poistettava erikseen kerätystä SE-romusta: PCB:tä sisältävät kondensaattorit, elohopeaa sisältävät komponentit, paristot, piirilevyt, väriaineet, bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit, asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit, katodisädeputket, hiilivedyt ja halogenoidut hiilivedyt, kaasupurkauslamput, nestekidenäytöt, ulkopuoliset sähkökaapelit, vaarallisia aineita ja tulenkestäviä kuituja sisältävät komponentit, vaarallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit. Sekalainen rakennusjäte sekä betoni - ja tiilijätteen hyödyntäminen ja käsittely 20. Laitoksella saa ottaa vastaan sekä käsitellä rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä yhteensä enintään t/v. Alueella saa varastoida käsiteltyä rakennusjätettä kerrallaan enintään t. Laitokselle ei saa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai jätettä sellaisilta purkutoiminnan työkohteista, joilla syntyy asbestijätettä tai joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. 21. Laitoksen alueella saa käyttää maarakentamiseen ja kantavuuden parantamiseen murskattua betoni- ja tiilijätettä enintään t. Betonija tiilijäte saa olla palakooltaan enintään 150 mm, eikä se saa sisältää muita jätteitä. Murskattu betonijäte saa sisältää enintään 30 painoprosenttia tiilimurskaa. 21

22 Jätettä sisältävän rakenteen paksuus saa olla enintään 150 cm. Jätettä sisältävä kenttä on peitettävä vähintään 10 cm paksulla luonnonkivikerroksella tai päällystettävä asfaltilla. Jätemateriaaleja ei saa sijoittaa pohjaveden pinnan alapuolelle tai 30 m lähemmäksi talousvesikaivosta. Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä kiinteistöllä on laadittava suunnitelma, joka esitetään Kainuun ELY-keskukselle ennen rakennusjätteen käyttöä maarakentamiseen. 22. Hyödynnettävän betonijätteen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. 23. Laitoksella valmistetun betonimurskeen laatua on valvottava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 2 esitetyn laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Laadunvalvontajärjestelmä on toimitettava tiedoksi Kainuun ELY-keskukselle hyvissä ajoin ennen kuin betonimursketta aletaan luovuttaa hyödynnettäväksi. Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi 24. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja varastoitava toisistaan erillään. 25. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa tilassa nestetiiviiksi pinnoitetulla alustalla niin, ettei ongelmajätteistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin on estettävä. Ongelmajätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin tai keskenään. Akut on varastoitava tiiviissä ja hapon kestävässä kontissa. Polttoaineet ja muut nesteet on kerättävä nestetiiviiseen, suljettavaan säiliöön ja varastoitava niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset jätteet on kerättävä nestetiiviisiin ja suljettaviin astioihin. Metallit on kerättävä omiin varastokontteihin tai -lavoihin. Käytöstä poistetut renkaat on kerättävä asianmukaiseen varastopaikkaan, jossa ne ovat erillään muista jätteistä palamisvaaran vuoksi. 26. Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Ongelmajätteiden kuljetuksista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana, ja joka luovutetaan vastaanottajalle. Toiminnassa muodistuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätetiedostoon hyväksytylle jätteen keräämis- ja kuljetustoiminnan harjoittajalle. 27. Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte on toimitettava käsittelyyn Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräysten mukaisesti. 22

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU:

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: LAMMIN PÄIVÄT 5.10.2016 JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: - ESIMERKKEJÄ LUPAVELVOITTEISTA JA ANALYYSEISTÄ Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen Jätteenkäsittely/vastaanotto/välivarastointikohteita

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014. Liike- ja yhteisötunnus: 2038072-5

PÄÄTÖS. Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014. Liike- ja yhteisötunnus: 2038072-5 PÄÄTÖS Nro 14/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/18/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA HAKIJA Jätteiden vastaanotto-, kierrätys- ja käsittelytoimintaa sekä betoni- sekä tiilijätteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA VIREILLEPANIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 115/2013/1 Dnro PSAVI/99/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA VIREILLEPANIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 115/2013/1 Dnro PSAVI/99/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 115/2013/1 Dnro PSAVI/99/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2013 ASIA VIREILLEPANIJA Iin Hirsiveistämö Oy:n/Iin Autohajottamon ympäristöluvan muuttaminen, Ii Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Jätteen kierrätyslaitos, Nivala

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Jätteen kierrätyslaitos, Nivala LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Jätteen kierrätyslaitos, Nivala Kierrätysmetalli Life Oy Ilamontie 333A 13900 PEKOLA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Sorters Finland Oy

Sorters Finland Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2004-Y-971-111 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2005 ASIA Päätös Raision Seudun Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Kajaanin Romu Oy Kirkkoahontie Linnantaus

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Kajaanin Romu Oy Kirkkoahontie Linnantaus 1 PÄÄTÖS Nro 100/12/1 Dnro PSAVI/84/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.09.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee puhelinpylväiden kannatusosien murskausta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Kiertotie Oy

Kiertotie Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014 4452/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014 4452/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014

Lisätiedot

Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe

Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely. Ympäristölupahakemuksen täydennys. Kiiluntie 166 92120 Raahe HANNU SALONEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY Raahen Romu Oy Metalliromun käsittely Ympäristölupahakemuksen täydennys Kiiluntie 166 92120 Raahe 28.4.2015 Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Juha Roivainen juha.roivainen@hannusalonen.fi

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot