SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 331. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 155 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Saunaniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen Rantatonttien myynti Sapso- ja Kiimasjärveltä Opiskelija-asuntojen rakentaminen Määräalan vuokraaminen Lemminkäinen Infra Oy:lle Ruokola 344 RN:o 26:29 -tilasta euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 345 investointien rahoittamiseen 162 Veikko Huovisen perinteen vaaliminen Sotkamossa Talousarvion toteutuma ajalla Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 367

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 17:00-22:03 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Ari khall.puheenjoht. Heikkinen Pekka khall.varapuheenjoht. Heikkinen Reija khall.jäsen Huttunen Jarmo khall.jäsen Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall.jäsen Mäkinen Airi khall.jäsen Polvinen Osmo khall.jäsen Ritakallio Pirjo khall.jäsen Sarparanta Vesa-Pekka khall.jäsen Törmänen Anni-Inkeri khall.jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt.i varapuh.joht. poistui klo Väisänen Unto kvalt.ii varapuh.joht Kauppinen Petri kunnanjoht/esittelijä Halonen Paula hallintojoht.pöytäkirj.p itäjä ALLEKIRJOITUKSET Ari Korhonen puheenjohtaja Paula Halonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Timo Hyvönen Airi Mäkinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Paula Halonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 155 Av. hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 156 Av. hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hyvönen ja Airi Mäkinen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Saunaniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 196/5.561/2012 YMPTEKLT 179 Vs. kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaavoitus koskee Nuasjärven rannalla sijaitsevan Saunaniemen ranta-asemakaavan aluetta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että huomioidaan alueelle myönnetyt poikkeamisluvat, tutkitaan käyttötarkoituksen muutokset, lisätään rakennuspaikkojen rakennusoikeutta kunnan rakennusjärjestyksen ja rantayleiskaavojen käytännön mukaisesti ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaavaluonnoksen laadinnassa on huomioitu neuvottelussa esille tulleet asiat. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sijaintikartta sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Saunaniemen ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 25 Kaavoittaja Saunaniemen ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Lisäksi kaavaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Kainuun ja

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan Ely keskukset, Kainuun museo, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy ja Kajaanin kaupunki. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä luonnosvaiheen palautteista sekä vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Mikko Zitting on jättänyt kaavaluonnoksesta mielipiteen, jonka mukaan kunnan vs. kaavoittajana kaavan luonnosvaiheen aikana toimineella Markku Kemppaisella ei olisi ollut MRL:n edellyttämää pätevyyttä toimia kaavoittajana. MRL 20.2 :n mukaan kunnan kaavoittajalla tulee olla kunnan kaavoitus-tehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Säännöksessä ei kuitenkaan ole asetettu erityisiä koulutuksellisia pätevyysvaatimuksia. Vs. kaavoittajana toimiva maanmittausteknikko Markku Kemppainen on ollut Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimen palveluksessa vuodesta 1989 alkaen. Kunnan kaava-arkkitehdin irtisanouduttua virastaan vuonna 1997 on Kemppainen hoitanut vuosien aikana kaavoittajan tehtäviä ennen kaavoittajan viran perustamista ja on tuolloin laatinut rakennuskaavan muutoksia ja laajennuksia sekä asemakaavan muutoksen, ja on sen jälkeen jatkuvasti osallistunut asema- ja yleiskaavojen valmisteluun. Hän on toiminut va. kaavoittajana myös vuonna Markku Kemppaisella on kokemuksen ja koulutuksen perusteella kunnan kaavoitustehtävien hoidon kannalta riittävä pätevyys. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavakartalle on lisätty maisemallisesti arvokas alue rakennuspaikalle 4 (RM-1) ja kaavaselostusta sekä luontoselvitystä on täydennetty. Ranta-asemakaavaehdotuksen pienennös merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Mikko Zitting YMPTEKLT 88 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa ranta-asemakaavassa käsitellään. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista sekä vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksen määräyksiä on tarkennettu ja tehty merkintöihin teknisiä korjauksia. Muutokset ovat vähäisiä, eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Saunaniemen ranta-asemakaavan muutoksella lomarakennuspaikkojen rakennusoikeudet on muutettu vastaamaan Sotkamon kunnan rakennusjärjestystä ja omakotitalojen rakennuspaikat osoitettu toteutuneen lupatilanteen mukaisina. Esityslistan liitteenä on ranta-asemakaavan pienennös merkintöjen selityksineen. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Saunaniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut Kunnanhallitus KHALL 157 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Saunaniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Rantatonttien myynti Sapso- ja Kiimasjärveltä 146/10.02/2013 KHALL 158 Kaavoittaja Sotkamon kunnalla on rantaosayleiskaava-alueilla yhteensä neljä lomarakennuspaikkaa, joista kaksi sijaitsee Sapsojärven rannalla kiinteistöllä Tulisusi ja kaksi Kiimasjärven rannalla kiinteistöllä Salmela Jokaiselle näistä rakennuspaikoista saa rakentaa yhden enintään 100 krs-m2:n lomarakennuksen, yhden enintään 30 krs-m2:n saunan ja talousrakennuksia siten, että kokonaisrakennusoikeus on 160 krs-m2. Sapsojärven rannalla sijaitsevat rakennuspaikat ovat n m2:n suuruisella Tulisusi kiinteistöön kuuluvalla palstalla. Palstasta esitetään muodostettavaksi kaksi määräalaa liitteenä olevan kartan mukaisesti. Perusteena määräalojen muodostamiselle ovat olleet yleiskaavan sisältö, kiinteistöjaotus ja maasto-olosuhteet. Palstalle on perustettu 7 metriä leveä rasiteoikeus tietä varten, mutta tietä ei ole rakennettu. Kiimasjärven rannalla sijaitsevat rakennuspaikat ovat n m2:n suuruisella Salmela kiinteistöön kuuluvalla pastalla. Palstasta esitetään muodostettavaksi kaksi määräalaa liitteenä olevan kartan mukaisesti. Perusteena määräalojen muodostamiselle ovat olleet yleiskaavan sisältö, kiinteistöjaotus ja maasto-olosuhteet. Palstalle on perustettu 10 metriä leveä rasiteoikeus tietä varten, mutta tietä ei ole rakennettu. Määräalalla 1 on moottorikelkkailijoita ja veneilijöitä palveleva taukopaikka, jossa on laavu, ulkohuussi sekä pöytä ja penkit. Taukopaikan käyttö on ollut verrattain vähäistä ja se on hankalasti huollettavissa. Noin kilometrin päässä taukopaikasta sijaitsee Soidinvaaran kyläläisten käytössä oleva kota. Taukopaikan rakenteet ovat sellaisia, että ne olisi tarkoituksenmukaisinta jättää myytävälle määräalalle. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää myydä Sapsojärven rannalla kiinteistöllä Tulisusi ja Kiimasjärven rannalla kiinteistöllä Salmela sijaitsevat lomarakennuspaikat tarjousten perusteella. Pohjahintana rakennuspaikoilla on euroa, paitsi Salmela -tilalla olevalla liitekartan mukaisella määräalalla 1, jonka lähtöhinta on euroa. Salmelan tilan määräalalla 1 olevat rakenteet jäävät rakennuspaikalle. Ostajat vastaavat tien tekemisestä rakennuspaikoille. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta Toimistopäällikkö Päivi Huotari

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Opiskelija-asuntojen rakentaminen KHALL 159 Av. hallintojohtaja Sotkamon lukioon hakeutuu kasvavassa määrin opiskelijoita kunnan alueen ulkopuolelta, pääsääntöisesti urheilijoita ja IB-linjalla opiskelevia nuoria. Tämä aiheuttaa jatkuvasti pahenevan opiskelija-asuntopulan. Tällä hetkellä varsinaisissa Sompalan Vuokatin asuntoloissa on 90 paikkaa. Lisäksi ovat entisen metsäkoulun asuntolapaikat, joista on vuokrasopimus kunnan kanssa. Metsäoppilaitoksen tilat ovat tämän hetkisten tietojen mukaan poistumassa lähivuosina opiskelijoiden käytöstä. Asuntolapaikkatarve on syksyllä 2013 arviolta noin 200 paikkaa. Luonnollisesti osa opiskelijoista hakeutuu asumaan vapailta markkinoilta saataviin asuntoihin, mutta paikkavajaus on merkittävä ja vaikuttaa selvästi opiskelupaikan vastaanottamiseen. Osittain se on jo vaikuttanut hakeutumiseen. Asuntolapaikkaongelman ratkaisu edellyttää pikaista ratkaisua. Aikaisemmin esillä olleet vaihtoehdot nykyisen Sompalan tai Tenetin koulun läheisyyteen suunnitellut asuntolat kilpistyivät joko tontti- tai kustannusongelmiin. Nykyisen Sompalan välittömään läheisyyteen ei ole odotettavissa nopeaa ratkaisua tonttikysymyksessä, koska Vuokatin Urheiluopistolla on voimassaoleva vuokrasopimus YIT:n kanssa alueesta. Tenetin koulun läheisyyteen suunniteltu rakennus, johon olisi saatu ARA:n rahoitus, hanke olisi muodostunut kokonaiskustannuksiltaan tuista huolimatta niin korkeaksi, ettei hankkeen toteuttaminen olisi ollut taloudellisesti mielekästä. Kustannuksia nosti erityisesti ARA:n rahoitusehtojen vaatimukset. Suurin osa vaatimuksista olivat sellaisia, etteivät ne palvelleet lainkaan opiskelijoiden asumistarpeita, vaan kohdistuivat asuntolan mahdolliseen muuhun käyttöön. Alkuvuoden aikana on selvitetty uusia mahdollisuuksia asuntolan rakentamisesta nopealla aikataululla opiskelijoiden kannalta mielekkääseen paikkaan. Asuntolan käyttäjäkunta on pääsääntöisesti urheilijoita ja asuntolapaikan valinnassa on huomioitava urheilijoiden pääasiallisten valmennuspaikkojen läheisyys ja riittävät varastotilat. Tämän vuoksi olisikin mielekästä toteuttaa hanke kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe siten, että tavoitteena olisi n paikkaa vuoden 2014 syksyyn mennessä Vuokatinrinteiden läheisyyteen. Alustavasti Vuokatinrinteet Oy:n kanssa on sovittu tontin vuokraamisesta Alakatin rinteiden hissiaseman välittömästä läheisyydestä. Vuokatinrinteet ovat valmiit vuokraamaan asuntolalle tontin ja mahdollisesti tulemaan

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus mukaan vuokralaisena rakennettavaan kohteeseen. Kohteeseen voitaisiin rakentaa tiloja, jotka palvelisivat mm. Superpipen tulevaa käyttäjäkuntaa esim. valmennuksessa ja kilpailutoiminnassa. Tontin vuokra olisi vuodessa jos rakennusoikeutta käytetään enintään 3500 neliötä ja vuokrattava ala on n. /0,45 ha. Vuokatinrinteet ei aseta ehtoja rakennuksen muulle kuin asuntolakäytölle. Rinteiden läheisyyteen olisi mielekästä rakentaa asuntolapaikat lumilautailijoille sekä mäki- että yh- valmennuksessa oleville urheilijoille. Tällöin heidän siirtyminen harjoituspaikoille olisi mahdollisimman helppoa. Myös varusteiden kuljettaminen ja säilyttäminen olisi tässä vaihtoehdossa kätevä. Toinen vaihe voisi olla nykyinen Sompalan tontti. Alueen kaava mahdollistaisi rakentaa viisi kerroksisen asuntolan. Rakentaminen edellyttää kuitenkin, että osa nykyisistä asuntoloista puretaan. Nykyisiä asuntoloita ei kuitenkaan voida purkaa ennen kuin uusia paikkoja on rakennettu, koska jo nykyisellään asuntolatilanne on kestämätön ja purkaminen pahentaisi sitä olennaisesti. Hankkeen jakaminen kahteen osaan antaisi myös aikaa Sompalan tonttikysymyksen ratkaisulle. Asuntolan sijoittaminen kahteen eri paikkaan palvelisi myös paremmin eri lajien urheilijoita. Lautailijat ja mäki-/ yhurheilijat saataisiin mahdollisimman lähelle harjoituspaikkoja. Myös Sompalan alueelle sadan uuden asuntolapaikan rakentaminen toisi monia ongelmia (esim. pysäköintipaikkojen riittävyyden). Kartta liitteenä. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää jatkaa opiskelija-asuntojen rakentamisen hanketta ja esittää Sotkanmaa Oy:n omistajana, että Sotkanmaa Oy ryhtyy välittömästi käynnistämään opiskelija-asuntolan rakentamishankkeen edellä esitettyjen pääperiaatteiden mukaisesti. Hankkeelle ei haeta ARA:n rahoitusta. Vuokrasopimus ja muut hankkeeseen liittyvät sopimukset, rahoitusperiaatteet ja rahoitusratkaisut tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen ja Helmi Kemppainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Merkittiin, että asiantuntija Ari Kontro ja isännöitsijä Toivo Hakkarainen toimivat asiantuntijoina tämän pykälän aikana. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa, Toivo Hakkarainen, Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Määräalan vuokraaminen Lemminkäinen Infra Oy:lle Ruokola RN:o 26:29 -tilasta 148/00/2013 KHALL 160 Toimistopäällikkö Kunnanhallitus on päättänyt vuokrata :ssä 235 Lemminkäinen Infra Oy:lle Ruokola RN:o 26:29 -tilasta n m2 määräalan 15 vuodeksi 220 euron vuosivuokrasta ehdolla, että Lemminkäinen Infra Oy saa vuokra-alueella harjoitettavaan toimintaan lainvoimaisen ympäristöluvan. Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt :ssä 14 myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristöluvan kyseiselle alueelle betonin, jäteasfaltin, tiilen ja muun kiviaineksen vastaanottoon, murskaukseen ja hyödyntämiseen maarakentamisessa, muun rakennusjätteen välivarastointiin sekä lajittelemiseen ja toimitettavaksi edelleen käsittelypaikkoihin. Yritys on aloittanut toiminnan asettamallaan vakuudella Ehdotus Kunnanhallitus Otteet Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi on irtisanotut Lemminkäinen Infra Oy:lle vuokrattuun alueeseen rajoittuvan n. 350 m2 määräalan sekä toisen Ruokola -tilalla olevan n. 160 m2 määräalan, yht. n. 510 m2. Lemminkäinen Infra Oy pyytää vuokrata Eko-Kympiltä vapautuneen alueen liitettäväksi vuokrattuun alueeseen ympäristöluvassa haetun toiminnan harjoittamiseen. Alueen vuosivuokra on ollut 220. Kunnanhallitus päättää vuokrata Lemminkäinen Infra Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehdoin n m2 määräalan, joka sisältää vuokratun m2 määräalan, Sotkamon kunnan Alasotkamon kylän Ruokola RN:o 26:29 -tilasta 15 vuodeksi neljänsadanneljänkymmenen (440) euron vuosivuokrasta, jota tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutokseen perustuen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Lemminkäinen Infra Oy, PL 169, Helsinki Toimistopäällikkö Päivi Huotari _

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 161 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investointien (maan osto, talonrakennus, liikenneväylät) rahoittamiseen. Kunnan maksuvalmiuden säilyttämiseksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatarjous seuraavilla ehdoilla: lainamäärä : euroa laina-aika: 12 vuotta lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen, ei vapaavuosia lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhteydessä laina nostetaan yhdessä erässä jos laina nostetaan useammassa kuin yhdessä erässä, mahdolliset nostokulut Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjoukset on pyydetty Sotkamon Osuuspankilta, Danske Bank Oyj:ltä, Nordea Pankki Oyj:ltä, Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Kuntien eläkevakuutukselta, jotka kaikki ovat jättäneet tarjouksen. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ottaa euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä seuraavin ehdoin: - laina-aika on 12 vuotta, ei vapaavuosia - lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen - lainan korko on sidottu 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./ ,900 %-yksikköä - velallisin aloitteesta lainan korkosidonnaisuus voidaan vaihtaa koron määräytymisjakson vaihtumispäivänä veloituksetta kuntarahoituksen yleisten velkakirjaehtojen kohdan 8. tilanteissa - velallinen voi luotonantajan suostumuksen saatuaan maksaa luoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikaisesti takaisin, suostumus ennenaikaiselle takaisinmaksulle on tehtävä kahta viikkoa ennen ajankohtaa - mikäli luotonantaja on korottanut luotosta perittävää korkoa, marginaalia tai muuttanut luoton viitekorkoa laina-aikana Kuntarahoituksen lainaehtojen 4. kohdan mukaisesti, velallinen voi maksaa luoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikaisesti takaisin koron muutospäivänä ilmoittamalla siitä vähintään yhtä viikkoa ennen kyseistä

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus muutospäivää. - lainan nostokulu: ei nostokuluja Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Merkittiin, että Pekka Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Danske Bank Oyj, Kirkkokatu krs, Oulu Nordea Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 36, Nordea Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Kuntarahoitus Oyj, Asiakasrahoitus, PL 744, Helsinki Keva, lainaryhmä, PL 425, Helsinki Kunnankamreeri Irene Toppinen Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Veikko Huovisen perinteen vaaliminen Sotkamossa 19/5.52/2013 KHALL 102 Veikko Huovinen seura on toimittanut kirjallisen aloitteen kirjailija Veikko Huovisen pitkään asuman talon (Konstankuja 5) hankkimiseksi yhteisölliseen omistukseen esimerkiksi säätiöittämisen kautta. Talon jatkokäyttö tulisi esityksen mukaan muodostamaan esim. Huovis -museon, joka vaalii kirjailijan kirjallista perintöä ja elämäntyötä. Lisäksi on esitetty perustettavaksi kirjailijaresidenssi ko. kiinteistöön. Veikko Huovisella ja hänen tuotannollaan on iso merkitys Sotkamon kunnan kannalta. Huovisen talon yhteyteen muodostuvan kokonaisuuden kautta voitaisiin tätä perintöä arvokkaasti vaalia. Kokonaisuudella voisi olla myös matkailullista ja kulttuurillista vaikuttavuutta koko alueen kannalta. Kunnan edustajat ovat selvittäneet sidosryhmien kanssa vaihtoehtoja asian eteenpäin viemiseksi. Huovisen omaiset ovat halukkaita luopumaan kiinteistöstä nopealla aikataululla. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua ja velvoittaa viranhaltijat selvittämään rahoitusmahdollisuuksia säätiöittämistarkoitusta varten. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Otteet Hallintojohtaja Paula Halonen Sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen KHALL 133 Veikko Huovinen -seuran aloitteen valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Säätiön perustamiseksi ja ottaen huomioon Veikko Huovisen omaisten tahtotila, kohde olisi hankittava yhteisölliseen omistukseen jo tässä vaiheessa. Sotkamon kunta on valmistelun perusteella ainut taho, joka pystyisi ostamaan kohteen keskusteluissa esille tulleen aikataulun mukaisesti. Säätiön perustaminen vaatii vielä tätäkin pitemmän ajan. Lisäksi säätiön jäsen- ja rahoituspohja ovat vielä täysin auki. Kohteesta (Konstankuja 5) teetettiin päätösten perusteeksi kiinteistöarvio, joka on nähtävillä kokouksessa. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta ei osta kiinteistöä vaan aloitteen valmistelua jatketaan muilla toimenpiteillä Huovisen omaisten kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. KHALL 162 Av. hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että Sotkamon kunta ei osta kiinteistöä vaan aloitteen valmistelua jatketaan muilla toimenpiteillä Huovisen omaisten kanssa. Hilkka Huovisen kanssa käydyn keskustelun perusteella on tarve kartoittaa onko Sotkamon kunta halukas siirtämään Veikko Huovisen työhuoneen esimerkiksi johonkin Sotkamon kunnan käytössä olevaan/omistamaan kiinteistöön. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että ryhdytään toimenpiteisiin Veikko Huovisen perinteen vaalimiseksi mahdollistamalla työhuoneen siirto Sotkamon kunnan käytössä/omistuksessa oleviin tiloihin ilman omaisille aiheutuvia kustannuksia. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Otteet Veikko Huovisen perikunta, Konstankuja 5, Sotkamo Hallintojohtaja Paula Halonen Sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuma ajalla KHALL 163 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen ajalla on ulkoisten erien mukaan ollut seuraava: Talousarvio Toteutuminen Käyttöaste Käyttötalous % Menot , ,318,60 33,2 Tulot , ,77 30,1 Netto , ,83 33,8 Investoinnit Menot , ,29 12,2 Tulot , ,29 9,8 Netto , ,00 12,9 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 33,2 %, tulojen 30,1 % ja netto 33,8 %. Käyttötalousmenojen toteutuma sisältää alkuvuoden käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,63 euroa (v ,53 ). Myyntituottoja, maksutuottoja ja tukia ja avustuksia on kertynyt alkuvuodesta jaksotettua budjettia vähemmän. Maksutuotoista puuttuu yhden kuukauden päivähoitomaksut. Muut tuotot ovat hieman edellä jaksotettua budjettia myyntivoittojen vähäisyydestä huolimatta. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaaminen tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon asialla ei ole vaikutusta. Jaksotetun budjetin mukaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa tasaisella kehityksellä olla 33,3 %. Menojen käyttöaste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta menoja on enemmän ja palkkoja maksetaan enemmän lomarahojen vuoksi. Lisäksi sote kuntayhtymälle varatun maksuosuuden riittävyys vuoden lopussa. Käyttömenojen toteutumasta puuttuu Kevan laskutuskäytännöstä johtuen yhden kuukauden varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (n ). Avustusten (mm. vesihuolto- ja tieav.) maksatus tapahtuu ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Tieavustusten määrärahat kirjataan niiden toteutuessa palvelujen ostoihin, koska niiden käyttö tapahtuu ostopalvelujen muodossa. Investointimenojen käyttöaste on huomattavasti alle jaksotetun budjetin, koska suurin osa rakentamisesta tapahtuu kesällä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia n euroa, loppuvuodesta veroja kertyy vähemmän. Marraskuun maksuunpanotilityksen yhteydessä peritään tämänhetkisen tiedon mukaan veroja takaisin noin 1,9 milj. euroa. Marraskuussa saadaan kiinteistöveron toinen erä, joka osittain kattaa maksuunpanotilityksen takaisin perintää. Verotuloja kertynee talousarvioon arvioitu määrä 34,45 milj. euroa. Valtionosuudet ovat hieman edellä jaksotettua talousarviota. Korkotuotot ja korkokulut ovat jäljessä jaksotettua talousarviota. Muihin rahoitustuottoihin on kertymättä Kainuun Energia Oy:n osinkotuotto, joka on ennakkotiedon mukaan noin 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi, saadaan kahdessa erässä, touko- ja elokuussa. Vuosikate on noin miljoonan euroa huonompi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko koko kuluvan vuoden. Talousarviolainaa on nostettu tammikuussa 2,5 milj. euroa ja kesäkuun alkupuolella nostetaan 3 milj. euroa, vaikka suuremmat investointimenot ovat vasta alkamassa. Toteutumassa on otettava huomioon, että oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperusteisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion, koska lomarahat maksetaan seuraavassa kolmanneksessa. Loppuarviona on, että kuluvan vuoden tilinpäätöksestä tulee miljoonia euroja alijäämäinen. Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat liitteenä. Selvitykset sisältävät arvion kuluvan vuoden talousarvion määrärahojen muutostarpeista, jotka tuodaan hyväksyttäväksi elokuun valtuuston kokoukseen. Lisäksi liitteenä on kassaperusteinen tuloslaskelma ja toimialojen tuloslaskelmat. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja toteutuma saatetaan myös tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvion toteutuma liitteineen annetaan jatkossa tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Otteet Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 69 :n mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Sotkamon kunnalla on tilanteen mukaan taseessa kattamatonta alijäämää ,17 euroa ja vuoden 2012 tilinpäätös on jäämässä noin 3,9 M alijäämäiseksi. Kumulatiivinen alijäämä on siis vuoden 2012 jälkeen 5,5 M. Tilintarkastaja on jättänyt kunnalle vuoden 2012 lopulla muistion taloustilanteesta. Myös kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2012 että vuoden 2013 aikana päätetään talouden tasapainottamistoimenpiteistä tasapainottamiskaudeksi. Talouden tasapainottamiseksi Sotkamon kunnalla on lähtökohtaisina vaihtoehtoina 1) Tulopohjan vankistaminen ja tulorahoituksen lisääminen 2) Toiminnan tehostaminen ja toimintakulujen pienentäminen 3) Palveluverkon ja -rakenteen uudistaminen ja uudelleen järjestäminen Kunnan menotalous voidaan jakaa neljään koriin: Pakolliset palvelut Harkinnanvaraiset palvelut Kehittämistoiminta Investoinnit Yleisten rakennetekijöiden kehityssuunnan vuoksi kunnan menopaine kasvaa nimenomaan pakollisten palvelujen puolella. Tämän lisäksi Sotkamon erityinen haaste on varmistaa kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen ja realisoiden olemassa olevat mahdollisuudet. Käyttötalouden osalta ensimmäiset kolme

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus koria muodostavat oman kokonaisuutensa jonka sisällä valintoja voidaan tehdä. Investoinnit tarkastellaan harkitusti omana kokonaisuutenaan. Talouden tasapainottamisohjelma Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä toteutetaan palveluverkkoselvitys, jonka osana tehdään myös kouluverkkoselvitys. Tasapainottamisohjelmaa valmistellaan palvelualueittain ja yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Valmistelussa on haettu mahdollisuuksia vuoden 2013 säästöjen löytämiseksi ja valmisteltu toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet hyväksytään vuoden 2013 aikana ja sisällytetään vuoden 2014 ja suunnittelukautta koskevaan talousarvioon. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja säästöt 2013 Osana talouden tasapainottamisohjelmaa ja erityisesti vuotta 2013 koskevista säästömahdollisuuksista on keskusteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Säästöt toteutetaan yhteistoiminnassa ja ensisijaisesti vapaaehtoisten toimenpiteiden sekä tehtäväjärjestelyjen kautta. Mahdollisia toimenpiteitä tarkennettiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä käydyissä keskusteluissa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Otteet KHALL 124 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutoimenpiteet ja käydyn keskustelun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin tasapainottamisohjelman

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus laadintaprosessista. Yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja on tämän esityslistan erillisliitteenä. on laittanut henkilöstölle tiedotteen, joka on tämän esityslistan erillisliitteenä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on tehtävä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskeva aloite niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat: 1) yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta; 2) kone- ja laitehankinnoista; 3) palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista; 4) muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista; 5) työn järjestelyistä; tai 6) ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Yhteistoimintaneuvottelussa on käsiteltävä muun muassa em. toimenpiteistä johtuvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt. Talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa tavoitteena 1) valmistella tasapainottamisohjelmaan sisällytettäviä toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana ja 2) löytää talouden tasapainottamiseen liittyviä säästömahdollisuuksia jo vuodelle Sovitut ja päätetyt toimenpiteet kirjataan Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelmaksi. Kokouksessa esitellään tarkemmin yhteistoimintamenettelyä ja

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus neuvotteluprosessia. Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueensa tilannetta ja kunnanhallitus käy keskustelun tasapainottamisohjelman laatimisen perusteista palvelualuekohtaisen tarkastelun perusteella. Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi ilman irtisanomisia ja lomautuksia tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käynnistetään Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Kunnanhallitus päättää toteuttaa säästöt pääosin vapaaehtoisin keinoin. Henkilöstöä koskevien toimenpiteiden ohella kunnanhallitus edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteinä säästöjen löytymistä jo vuodelle Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijoina olivat hallintojohtaja Paula Halonen, sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen ja tekninen johtaja Pentti Piirainen. Otteet JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 69 :n mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Sotkamon kunnalla on tilanteen mukaan taseessa kattamatonta alijäämää ,17 euroa ja vuoden 2012 tilinpäätös on jäämässä noin 3,9 M alijäämäiseksi. Kumulatiivinen alijäämä on siis vuoden 2012 jälkeen 5,5 M. Tilintarkastaja on jättänyt kunnalle vuoden 2012 lopulla muistion taloustilanteesta. Myös kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2012 että vuoden 2013 aikana päätetään talouden tasapainottamistoimenpiteistä tasapainottamiskaudeksi. Talouden tasapainottamiseksi Sotkamon kunnalla on lähtökohtaisina vaihtoehtoina 1) Tulopohjan vankistaminen ja tulorahoituksen lisääminen 2) Toiminnan tehostaminen ja toimintakulujen pienentäminen 3) Palveluverkon ja -rakenteen uudistaminen ja uudelleen järjestäminen Kunnan menotalous voidaan jakaa neljään koriin:

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pakolliset palvelut Harkinnanvaraiset palvelut Kehittämistoiminta Investoinnit Yleisten rakennetekijöiden kehityssuunnan vuoksi kunnan menopaine kasvaa nimenomaan pakollisten palvelujen puolella. Tämän lisäksi Sotkamon erityinen haaste on varmistaa kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen ja realisoiden olemassa olevat mahdollisuudet. Käyttötalouden osalta ensimmäiset kolme koria muodostavat oman kokonaisuutensa jonka sisällä valintoja voidaan tehdä. Investoinnit tarkastellaan harkitusti omana kokonaisuutenaan. Talouden tasapainottamisohjelma Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä toteutetaan palveluverkkoselvitys, jonka osana tehdään myös kouluverkkoselvitys. Tasapainottamisohjelmaa valmistellaan palvelualueittain ja yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Valmistelussa on haettu mahdollisuuksia vuoden 2013 säästöjen löytämiseksi ja valmisteltu toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet hyväksytään vuoden 2013 aikana ja sisällytetään vuoden 2014 ja suunnittelukautta koskevaan talousarvioon. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja säästöt 2013 Osana talouden tasapainottamisohjelmaa ja erityisesti vuotta 2013 koskevista säästömahdollisuuksista on keskusteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Säästöt toteutetaan yhteistoiminnassa ja ensisijaisesti vapaaehtoisten toimenpiteiden sekä tehtäväjärjestelyjen kautta. Mahdollisia toimenpiteitä tarkennettiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä käydyissä keskusteluissa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutoimenpiteet ja käydyn keskustelun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Otteet KHALL 124 JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin tasapainottamisohjelman laadintaprosessista. Yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja on tämän esityslistan erillisliitteenä. on laittanut henkilöstölle tiedotteen, joka on tämän esityslistan erillisliitteenä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on tehtävä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskeva aloite niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat: 1) yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta; 2) kone- ja laitehankinnoista; 3) palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista; 4) muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista; 5) työn järjestelyistä; tai 6) ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Yhteistoimintaneuvottelussa on käsiteltävä muun muassa em. toimenpiteistä johtuvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt. Talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa tavoitteena 1) valmistella tasapainottamisohjelmaan sisällytettäviä

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana ja 2) löytää talouden tasapainottamiseen liittyviä säästömahdollisuuksia jo vuodelle Sovitut ja päätetyt toimenpiteet kirjataan Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelmaksi. Kokouksessa esitellään tarkemmin yhteistoimintamenettelyä ja neuvotteluprosessia. Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueensa tilannetta ja kunnanhallitus käy keskustelun tasapainottamisohjelman laatimisen perusteista palvelualuekohtaisen tarkastelun perusteella. Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi ilman irtisanomisia ja lomautuksia tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käynnistetään Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Kunnanhallitus päättää toteuttaa säästöt pääosin vapaaehtoisin keinoin. Henkilöstöä koskevien toimenpiteiden ohella kunnanhallitus edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteinä säästöjen löytymistä jo vuodelle Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijoina olivat hallintojohtaja Paula Halonen, sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen ja tekninen johtaja Pentti Piirainen. Otteet JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen KHALL Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Neuvottelujen alussa todettiin kunnanhallituksen päätöksen mukainen neuvottelujen tarkoitus. Ensimmäisessä kokouksessa myös todettiin kaikkien osapuolten kesken, että yhteistoimintalain mukainen neuvottelumenettely on lain mukaisesti koolle kutsuttu ja siten aloitettu. Neuvottelujen ajankohdiksi päätettiin Perjantai klo Tiistai klo 8.00 Maanantai klo 8.00 Keskiviikko klo ja tarvittaessa perjantai klo Yhteiseksi tavoitteeksi sovittiin, että neuvottelujen tulos on kunnanhallituksen käsiteltävänä Neuvottelun osapuolilla ei ollut myöskään huomautettavaa esitettyyn neuvotteluprosessin kulkuun. Neuvottelut aloitettiin vapaaehtoisten säästötoiminen kartoittamisella ja neuvottelujen kuluessa edetään palvelualueittain esitettyihin toimenpiteisiin. Neuvotteluissa sovittiin, että keskeneräisistä neuvotteluista ei anneta välituloksia julkisuuteen. Saavutettuja neuvottelutuloksia esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen käynnistymisen ja neuvottelujen kulkuun liittyvän selostuksen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavilla lisäyksillä:

32 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus velvoittaa talousarviomuutoksiin liittyen palvelualueet esittämään säästöarviot vuoden 2013 tuloista ja menoista mennessä. Samassa yhteydessä esitellään investointiohjelman muutosmahdollisuudet. Otteet JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari TEHY/ pääluottamusmies Jaana Halonen Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen KHALL 164 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla Neuvottelupöytäkirjoista laadittu yhteenveto on tämän esityslistan erillisliitteenä. Neuvotteluissa henkilöstöä koskevat säästötoimet ryhmiteltiin kahteen eri luokkaan: vapaaehtoiset säästötoimet henkilöstömenoissa ja toiminnallisiin muutoksiin perustuvat säästöt. Vapaaehtoisten säästötoimien vaikutusta euroissa on vaikeaa arvioida mutta henkilöstöjärjestöjen kanssa päädyttiin arvioon euroa vuoden 2013 aikana. Neuvotteluissa kirjattiin, että esimiestyön merkitys ja esimiesten velvollisuus on huolehtia tavoitteiden toteutumisesta esimerkiksi lomapalkkavelan pienentämisen osalta. Palvelualuejohtajien esityksiin perustuen käytiin läpi toiminnalliset muutokset ja niihin perustuvat säästöt niiden toimenpiteiden osalta, jotka kohdistuvat henkilöstöön. Näiden toimenpiteiden ansiosta saatava säästö vuonna 2013 on yhteenvedossa arvioitu euroksi. Summa tarkentuu

33 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus toimenpiteiden käynnistyttyä täysimääräisesti neuvottelutuloksen mukaisina. Investointiohjelma ei ole vielä täysimääräisesti käynnistynyt. Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousarviossa esitettyjen investointikohteiden osalta. Investointiohjelman muutokset käsitellään kunnanhallituksen käymään lähetekeskusteluun perustuvan valmistelun perusteella kunnanhallituksen kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun investointiohjelman muutoksista, hyväksyy osaltaan yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvottelujen tuloksen ja merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutilanteen. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavin lisäyksin: Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy jatkossa viranhaltijoiden valmistelun pohjalta vakinaisten palvelusuhteiden avoimeksi julistamisen. Otteet Palvelualuejohtajat JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari TEHY/ pääluottamusmies Jaana Halonen Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen

34 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 165 Av. hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kuntalain 3 luvun 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty nähtävänä Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätökset tehdyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuuston toimivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ Kunnanhallitus 250 18.10.2010 Kunnanvaltuusto 40 10.11.2010 Kunnanhallitus 287 01.12.2010 Tekninen tuotantolautakunta 10 08.02.2012 Kunnanhallitus 37 12.03.2012 Kunnanvaltuusto 12 19.03.2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 256 18.11.2014 Kunnanhallitus 54 17.02.2015 Teknisen johtajan viran täyttäminen KHALL 256 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.09.2014 201 julistaa teknisen johtajan viran

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot