SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 331. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 155 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Saunaniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen Rantatonttien myynti Sapso- ja Kiimasjärveltä Opiskelija-asuntojen rakentaminen Määräalan vuokraaminen Lemminkäinen Infra Oy:lle Ruokola 344 RN:o 26:29 -tilasta euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen 345 investointien rahoittamiseen 162 Veikko Huovisen perinteen vaaliminen Sotkamossa Talousarvion toteutuma ajalla Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 367

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 17:00-22:03 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Ari khall.puheenjoht. Heikkinen Pekka khall.varapuheenjoht. Heikkinen Reija khall.jäsen Huttunen Jarmo khall.jäsen Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall.jäsen Mäkinen Airi khall.jäsen Polvinen Osmo khall.jäsen Ritakallio Pirjo khall.jäsen Sarparanta Vesa-Pekka khall.jäsen Törmänen Anni-Inkeri khall.jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt.i varapuh.joht. poistui klo Väisänen Unto kvalt.ii varapuh.joht Kauppinen Petri kunnanjoht/esittelijä Halonen Paula hallintojoht.pöytäkirj.p itäjä ALLEKIRJOITUKSET Ari Korhonen puheenjohtaja Paula Halonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Timo Hyvönen Airi Mäkinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Paula Halonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 155 Av. hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 156 Av. hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hyvönen ja Airi Mäkinen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Saunaniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 196/5.561/2012 YMPTEKLT 179 Vs. kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaavoitus koskee Nuasjärven rannalla sijaitsevan Saunaniemen ranta-asemakaavan aluetta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että huomioidaan alueelle myönnetyt poikkeamisluvat, tutkitaan käyttötarkoituksen muutokset, lisätään rakennuspaikkojen rakennusoikeutta kunnan rakennusjärjestyksen ja rantayleiskaavojen käytännön mukaisesti ja laitetaan kaavamääräykset ajan tasalle. Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaavaluonnoksen laadinnassa on huomioitu neuvottelussa esille tulleet asiat. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sijaintikartta sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Saunaniemen ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 25 Kaavoittaja Saunaniemen ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Lisäksi kaavaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Kainuun ja

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan Ely keskukset, Kainuun museo, E.ON Kainuun Sähköverkko Oy ja Kajaanin kaupunki. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä luonnosvaiheen palautteista sekä vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Mikko Zitting on jättänyt kaavaluonnoksesta mielipiteen, jonka mukaan kunnan vs. kaavoittajana kaavan luonnosvaiheen aikana toimineella Markku Kemppaisella ei olisi ollut MRL:n edellyttämää pätevyyttä toimia kaavoittajana. MRL 20.2 :n mukaan kunnan kaavoittajalla tulee olla kunnan kaavoitus-tehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Säännöksessä ei kuitenkaan ole asetettu erityisiä koulutuksellisia pätevyysvaatimuksia. Vs. kaavoittajana toimiva maanmittausteknikko Markku Kemppainen on ollut Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimen palveluksessa vuodesta 1989 alkaen. Kunnan kaava-arkkitehdin irtisanouduttua virastaan vuonna 1997 on Kemppainen hoitanut vuosien aikana kaavoittajan tehtäviä ennen kaavoittajan viran perustamista ja on tuolloin laatinut rakennuskaavan muutoksia ja laajennuksia sekä asemakaavan muutoksen, ja on sen jälkeen jatkuvasti osallistunut asema- ja yleiskaavojen valmisteluun. Hän on toiminut va. kaavoittajana myös vuonna Markku Kemppaisella on kokemuksen ja koulutuksen perusteella kunnan kaavoitustehtävien hoidon kannalta riittävä pätevyys. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavakartalle on lisätty maisemallisesti arvokas alue rakennuspaikalle 4 (RM-1) ja kaavaselostusta sekä luontoselvitystä on täydennetty. Ranta-asemakaavaehdotuksen pienennös merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Mikko Zitting YMPTEKLT 88 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa ranta-asemakaavassa käsitellään. Kaavan laatijan tekemä tiivistelmä annetuista lausunnoista sekä vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksen määräyksiä on tarkennettu ja tehty merkintöihin teknisiä korjauksia. Muutokset ovat vähäisiä, eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Saunaniemen ranta-asemakaavan muutoksella lomarakennuspaikkojen rakennusoikeudet on muutettu vastaamaan Sotkamon kunnan rakennusjärjestystä ja omakotitalojen rakennuspaikat osoitettu toteutuneen lupatilanteen mukaisina. Esityslistan liitteenä on ranta-asemakaavan pienennös merkintöjen selityksineen. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Saunaniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut Kunnanhallitus KHALL 157 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Saunaniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Rantatonttien myynti Sapso- ja Kiimasjärveltä 146/10.02/2013 KHALL 158 Kaavoittaja Sotkamon kunnalla on rantaosayleiskaava-alueilla yhteensä neljä lomarakennuspaikkaa, joista kaksi sijaitsee Sapsojärven rannalla kiinteistöllä Tulisusi ja kaksi Kiimasjärven rannalla kiinteistöllä Salmela Jokaiselle näistä rakennuspaikoista saa rakentaa yhden enintään 100 krs-m2:n lomarakennuksen, yhden enintään 30 krs-m2:n saunan ja talousrakennuksia siten, että kokonaisrakennusoikeus on 160 krs-m2. Sapsojärven rannalla sijaitsevat rakennuspaikat ovat n m2:n suuruisella Tulisusi kiinteistöön kuuluvalla palstalla. Palstasta esitetään muodostettavaksi kaksi määräalaa liitteenä olevan kartan mukaisesti. Perusteena määräalojen muodostamiselle ovat olleet yleiskaavan sisältö, kiinteistöjaotus ja maasto-olosuhteet. Palstalle on perustettu 7 metriä leveä rasiteoikeus tietä varten, mutta tietä ei ole rakennettu. Kiimasjärven rannalla sijaitsevat rakennuspaikat ovat n m2:n suuruisella Salmela kiinteistöön kuuluvalla pastalla. Palstasta esitetään muodostettavaksi kaksi määräalaa liitteenä olevan kartan mukaisesti. Perusteena määräalojen muodostamiselle ovat olleet yleiskaavan sisältö, kiinteistöjaotus ja maasto-olosuhteet. Palstalle on perustettu 10 metriä leveä rasiteoikeus tietä varten, mutta tietä ei ole rakennettu. Määräalalla 1 on moottorikelkkailijoita ja veneilijöitä palveleva taukopaikka, jossa on laavu, ulkohuussi sekä pöytä ja penkit. Taukopaikan käyttö on ollut verrattain vähäistä ja se on hankalasti huollettavissa. Noin kilometrin päässä taukopaikasta sijaitsee Soidinvaaran kyläläisten käytössä oleva kota. Taukopaikan rakenteet ovat sellaisia, että ne olisi tarkoituksenmukaisinta jättää myytävälle määräalalle. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää myydä Sapsojärven rannalla kiinteistöllä Tulisusi ja Kiimasjärven rannalla kiinteistöllä Salmela sijaitsevat lomarakennuspaikat tarjousten perusteella. Pohjahintana rakennuspaikoilla on euroa, paitsi Salmela -tilalla olevalla liitekartan mukaisella määräalalla 1, jonka lähtöhinta on euroa. Salmelan tilan määräalalla 1 olevat rakenteet jäävät rakennuspaikalle. Ostajat vastaavat tien tekemisestä rakennuspaikoille. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Otteet Kaavoittaja Juha Kaaresvirta Toimistopäällikkö Päivi Huotari

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Opiskelija-asuntojen rakentaminen KHALL 159 Av. hallintojohtaja Sotkamon lukioon hakeutuu kasvavassa määrin opiskelijoita kunnan alueen ulkopuolelta, pääsääntöisesti urheilijoita ja IB-linjalla opiskelevia nuoria. Tämä aiheuttaa jatkuvasti pahenevan opiskelija-asuntopulan. Tällä hetkellä varsinaisissa Sompalan Vuokatin asuntoloissa on 90 paikkaa. Lisäksi ovat entisen metsäkoulun asuntolapaikat, joista on vuokrasopimus kunnan kanssa. Metsäoppilaitoksen tilat ovat tämän hetkisten tietojen mukaan poistumassa lähivuosina opiskelijoiden käytöstä. Asuntolapaikkatarve on syksyllä 2013 arviolta noin 200 paikkaa. Luonnollisesti osa opiskelijoista hakeutuu asumaan vapailta markkinoilta saataviin asuntoihin, mutta paikkavajaus on merkittävä ja vaikuttaa selvästi opiskelupaikan vastaanottamiseen. Osittain se on jo vaikuttanut hakeutumiseen. Asuntolapaikkaongelman ratkaisu edellyttää pikaista ratkaisua. Aikaisemmin esillä olleet vaihtoehdot nykyisen Sompalan tai Tenetin koulun läheisyyteen suunnitellut asuntolat kilpistyivät joko tontti- tai kustannusongelmiin. Nykyisen Sompalan välittömään läheisyyteen ei ole odotettavissa nopeaa ratkaisua tonttikysymyksessä, koska Vuokatin Urheiluopistolla on voimassaoleva vuokrasopimus YIT:n kanssa alueesta. Tenetin koulun läheisyyteen suunniteltu rakennus, johon olisi saatu ARA:n rahoitus, hanke olisi muodostunut kokonaiskustannuksiltaan tuista huolimatta niin korkeaksi, ettei hankkeen toteuttaminen olisi ollut taloudellisesti mielekästä. Kustannuksia nosti erityisesti ARA:n rahoitusehtojen vaatimukset. Suurin osa vaatimuksista olivat sellaisia, etteivät ne palvelleet lainkaan opiskelijoiden asumistarpeita, vaan kohdistuivat asuntolan mahdolliseen muuhun käyttöön. Alkuvuoden aikana on selvitetty uusia mahdollisuuksia asuntolan rakentamisesta nopealla aikataululla opiskelijoiden kannalta mielekkääseen paikkaan. Asuntolan käyttäjäkunta on pääsääntöisesti urheilijoita ja asuntolapaikan valinnassa on huomioitava urheilijoiden pääasiallisten valmennuspaikkojen läheisyys ja riittävät varastotilat. Tämän vuoksi olisikin mielekästä toteuttaa hanke kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe siten, että tavoitteena olisi n paikkaa vuoden 2014 syksyyn mennessä Vuokatinrinteiden läheisyyteen. Alustavasti Vuokatinrinteet Oy:n kanssa on sovittu tontin vuokraamisesta Alakatin rinteiden hissiaseman välittömästä läheisyydestä. Vuokatinrinteet ovat valmiit vuokraamaan asuntolalle tontin ja mahdollisesti tulemaan

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus mukaan vuokralaisena rakennettavaan kohteeseen. Kohteeseen voitaisiin rakentaa tiloja, jotka palvelisivat mm. Superpipen tulevaa käyttäjäkuntaa esim. valmennuksessa ja kilpailutoiminnassa. Tontin vuokra olisi vuodessa jos rakennusoikeutta käytetään enintään 3500 neliötä ja vuokrattava ala on n. /0,45 ha. Vuokatinrinteet ei aseta ehtoja rakennuksen muulle kuin asuntolakäytölle. Rinteiden läheisyyteen olisi mielekästä rakentaa asuntolapaikat lumilautailijoille sekä mäki- että yh- valmennuksessa oleville urheilijoille. Tällöin heidän siirtyminen harjoituspaikoille olisi mahdollisimman helppoa. Myös varusteiden kuljettaminen ja säilyttäminen olisi tässä vaihtoehdossa kätevä. Toinen vaihe voisi olla nykyinen Sompalan tontti. Alueen kaava mahdollistaisi rakentaa viisi kerroksisen asuntolan. Rakentaminen edellyttää kuitenkin, että osa nykyisistä asuntoloista puretaan. Nykyisiä asuntoloita ei kuitenkaan voida purkaa ennen kuin uusia paikkoja on rakennettu, koska jo nykyisellään asuntolatilanne on kestämätön ja purkaminen pahentaisi sitä olennaisesti. Hankkeen jakaminen kahteen osaan antaisi myös aikaa Sompalan tonttikysymyksen ratkaisulle. Asuntolan sijoittaminen kahteen eri paikkaan palvelisi myös paremmin eri lajien urheilijoita. Lautailijat ja mäki-/ yhurheilijat saataisiin mahdollisimman lähelle harjoituspaikkoja. Myös Sompalan alueelle sadan uuden asuntolapaikan rakentaminen toisi monia ongelmia (esim. pysäköintipaikkojen riittävyyden). Kartta liitteenä. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää jatkaa opiskelija-asuntojen rakentamisen hanketta ja esittää Sotkanmaa Oy:n omistajana, että Sotkanmaa Oy ryhtyy välittömästi käynnistämään opiskelija-asuntolan rakentamishankkeen edellä esitettyjen pääperiaatteiden mukaisesti. Hankkeelle ei haeta ARA:n rahoitusta. Vuokrasopimus ja muut hankkeeseen liittyvät sopimukset, rahoitusperiaatteet ja rahoitusratkaisut tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen ja Helmi Kemppainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Merkittiin, että asiantuntija Ari Kontro ja isännöitsijä Toivo Hakkarainen toimivat asiantuntijoina tämän pykälän aikana. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa, Toivo Hakkarainen, Kainuuntie 3 A 2, Sotkamo

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Määräalan vuokraaminen Lemminkäinen Infra Oy:lle Ruokola RN:o 26:29 -tilasta 148/00/2013 KHALL 160 Toimistopäällikkö Kunnanhallitus on päättänyt vuokrata :ssä 235 Lemminkäinen Infra Oy:lle Ruokola RN:o 26:29 -tilasta n m2 määräalan 15 vuodeksi 220 euron vuosivuokrasta ehdolla, että Lemminkäinen Infra Oy saa vuokra-alueella harjoitettavaan toimintaan lainvoimaisen ympäristöluvan. Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt :ssä 14 myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristöluvan kyseiselle alueelle betonin, jäteasfaltin, tiilen ja muun kiviaineksen vastaanottoon, murskaukseen ja hyödyntämiseen maarakentamisessa, muun rakennusjätteen välivarastointiin sekä lajittelemiseen ja toimitettavaksi edelleen käsittelypaikkoihin. Yritys on aloittanut toiminnan asettamallaan vakuudella Ehdotus Kunnanhallitus Otteet Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi on irtisanotut Lemminkäinen Infra Oy:lle vuokrattuun alueeseen rajoittuvan n. 350 m2 määräalan sekä toisen Ruokola -tilalla olevan n. 160 m2 määräalan, yht. n. 510 m2. Lemminkäinen Infra Oy pyytää vuokrata Eko-Kympiltä vapautuneen alueen liitettäväksi vuokrattuun alueeseen ympäristöluvassa haetun toiminnan harjoittamiseen. Alueen vuosivuokra on ollut 220. Kunnanhallitus päättää vuokrata Lemminkäinen Infra Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehdoin n m2 määräalan, joka sisältää vuokratun m2 määräalan, Sotkamon kunnan Alasotkamon kylän Ruokola RN:o 26:29 -tilasta 15 vuodeksi neljänsadanneljänkymmenen (440) euron vuosivuokrasta, jota tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutokseen perustuen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Lemminkäinen Infra Oy, PL 169, Helsinki Toimistopäällikkö Päivi Huotari _

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus euron määräisen pitkäaikaisen lainan ottaminen investointien rahoittamiseen KHALL 161 Kunnankamreeri Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty otettavaksi euroa pitkäaikaista lainaa investointien (maan osto, talonrakennus, liikenneväylät) rahoittamiseen. Kunnan maksuvalmiuden säilyttämiseksi on pyydetty luottolaitoksilta euron lainatarjous seuraavilla ehdoilla: lainamäärä : euroa laina-aika: 12 vuotta lainan lyhennykset: puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen, ei vapaavuosia lainan korko sidottu: 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./360 korkosidonnaisuuden vaihtamismahdollisuuden hinta/kerta tarjoukseen mahdolliset lainannostokulut, järjestelypalkkiot ja suoraveloituskustannukset mahdolliset sanktiot ja kulut lainan ennenaikaisen takaisin maksun yhteydessä laina nostetaan yhdessä erässä jos laina nostetaan useammassa kuin yhdessä erässä, mahdolliset nostokulut Tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjoukset on pyydetty Sotkamon Osuuspankilta, Danske Bank Oyj:ltä, Nordea Pankki Oyj:ltä, Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Kuntien eläkevakuutukselta, jotka kaikki ovat jättäneet tarjouksen. Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus päättää ottaa euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä seuraavin ehdoin: - laina-aika on 12 vuotta, ei vapaavuosia - lainan lyhennykset puolivuosittain koron maksun yhteydessä jälkikäteen - lainan korko on sidottu 6 kk:n euriboriin, korkopäivät tod./ ,900 %-yksikköä - velallisin aloitteesta lainan korkosidonnaisuus voidaan vaihtaa koron määräytymisjakson vaihtumispäivänä veloituksetta kuntarahoituksen yleisten velkakirjaehtojen kohdan 8. tilanteissa - velallinen voi luotonantajan suostumuksen saatuaan maksaa luoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikaisesti takaisin, suostumus ennenaikaiselle takaisinmaksulle on tehtävä kahta viikkoa ennen ajankohtaa - mikäli luotonantaja on korottanut luotosta perittävää korkoa, marginaalia tai muuttanut luoton viitekorkoa laina-aikana Kuntarahoituksen lainaehtojen 4. kohdan mukaisesti, velallinen voi maksaa luoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikaisesti takaisin koron muutospäivänä ilmoittamalla siitä vähintään yhtä viikkoa ennen kyseistä

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus muutospäivää. - lainan nostokulu: ei nostokuluja Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Merkittiin, että Pekka Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Danske Bank Oyj, Kirkkokatu krs, Oulu Nordea Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 36, Nordea Sotkamon Osuuspankki, Kainuuntie 22, Sotkamo Kuntarahoitus Oyj, Asiakasrahoitus, PL 744, Helsinki Keva, lainaryhmä, PL 425, Helsinki Kunnankamreeri Irene Toppinen Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö _

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Veikko Huovisen perinteen vaaliminen Sotkamossa 19/5.52/2013 KHALL 102 Veikko Huovinen seura on toimittanut kirjallisen aloitteen kirjailija Veikko Huovisen pitkään asuman talon (Konstankuja 5) hankkimiseksi yhteisölliseen omistukseen esimerkiksi säätiöittämisen kautta. Talon jatkokäyttö tulisi esityksen mukaan muodostamaan esim. Huovis -museon, joka vaalii kirjailijan kirjallista perintöä ja elämäntyötä. Lisäksi on esitetty perustettavaksi kirjailijaresidenssi ko. kiinteistöön. Veikko Huovisella ja hänen tuotannollaan on iso merkitys Sotkamon kunnan kannalta. Huovisen talon yhteyteen muodostuvan kokonaisuuden kautta voitaisiin tätä perintöä arvokkaasti vaalia. Kokonaisuudella voisi olla myös matkailullista ja kulttuurillista vaikuttavuutta koko alueen kannalta. Kunnan edustajat ovat selvittäneet sidosryhmien kanssa vaihtoehtoja asian eteenpäin viemiseksi. Huovisen omaiset ovat halukkaita luopumaan kiinteistöstä nopealla aikataululla. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua ja velvoittaa viranhaltijat selvittämään rahoitusmahdollisuuksia säätiöittämistarkoitusta varten. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Otteet Hallintojohtaja Paula Halonen Sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen KHALL 133 Veikko Huovinen -seuran aloitteen valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Säätiön perustamiseksi ja ottaen huomioon Veikko Huovisen omaisten tahtotila, kohde olisi hankittava yhteisölliseen omistukseen jo tässä vaiheessa. Sotkamon kunta on valmistelun perusteella ainut taho, joka pystyisi ostamaan kohteen keskusteluissa esille tulleen aikataulun mukaisesti. Säätiön perustaminen vaatii vielä tätäkin pitemmän ajan. Lisäksi säätiön jäsen- ja rahoituspohja ovat vielä täysin auki. Kohteesta (Konstankuja 5) teetettiin päätösten perusteeksi kiinteistöarvio, joka on nähtävillä kokouksessa. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta ei osta kiinteistöä vaan aloitteen valmistelua jatketaan muilla toimenpiteillä Huovisen omaisten kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. KHALL 162 Av. hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että Sotkamon kunta ei osta kiinteistöä vaan aloitteen valmistelua jatketaan muilla toimenpiteillä Huovisen omaisten kanssa. Hilkka Huovisen kanssa käydyn keskustelun perusteella on tarve kartoittaa onko Sotkamon kunta halukas siirtämään Veikko Huovisen työhuoneen esimerkiksi johonkin Sotkamon kunnan käytössä olevaan/omistamaan kiinteistöön. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että ryhdytään toimenpiteisiin Veikko Huovisen perinteen vaalimiseksi mahdollistamalla työhuoneen siirto Sotkamon kunnan käytössä/omistuksessa oleviin tiloihin ilman omaisille aiheutuvia kustannuksia. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Otteet Veikko Huovisen perikunta, Konstankuja 5, Sotkamo Hallintojohtaja Paula Halonen Sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuma ajalla KHALL 163 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen ajalla on ulkoisten erien mukaan ollut seuraava: Talousarvio Toteutuminen Käyttöaste Käyttötalous % Menot , ,318,60 33,2 Tulot , ,77 30,1 Netto , ,83 33,8 Investoinnit Menot , ,29 12,2 Tulot , ,29 9,8 Netto , ,00 12,9 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 33,2 %, tulojen 30,1 % ja netto 33,8 %. Käyttötalousmenojen toteutuma sisältää alkuvuoden käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,63 euroa (v ,53 ). Myyntituottoja, maksutuottoja ja tukia ja avustuksia on kertynyt alkuvuodesta jaksotettua budjettia vähemmän. Maksutuotoista puuttuu yhden kuukauden päivähoitomaksut. Muut tuotot ovat hieman edellä jaksotettua budjettia myyntivoittojen vähäisyydestä huolimatta. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaaminen tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon asialla ei ole vaikutusta. Jaksotetun budjetin mukaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa tasaisella kehityksellä olla 33,3 %. Menojen käyttöaste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta menoja on enemmän ja palkkoja maksetaan enemmän lomarahojen vuoksi. Lisäksi sote kuntayhtymälle varatun maksuosuuden riittävyys vuoden lopussa. Käyttömenojen toteutumasta puuttuu Kevan laskutuskäytännöstä johtuen yhden kuukauden varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (n ). Avustusten (mm. vesihuolto- ja tieav.) maksatus tapahtuu ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Tieavustusten määrärahat kirjataan niiden toteutuessa palvelujen ostoihin, koska niiden käyttö tapahtuu ostopalvelujen muodossa. Investointimenojen käyttöaste on huomattavasti alle jaksotetun budjetin, koska suurin osa rakentamisesta tapahtuu kesällä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia n euroa, loppuvuodesta veroja kertyy vähemmän. Marraskuun maksuunpanotilityksen yhteydessä peritään tämänhetkisen tiedon mukaan veroja takaisin noin 1,9 milj. euroa. Marraskuussa saadaan kiinteistöveron toinen erä, joka osittain kattaa maksuunpanotilityksen takaisin perintää. Verotuloja kertynee talousarvioon arvioitu määrä 34,45 milj. euroa. Valtionosuudet ovat hieman edellä jaksotettua talousarviota. Korkotuotot ja korkokulut ovat jäljessä jaksotettua talousarviota. Muihin rahoitustuottoihin on kertymättä Kainuun Energia Oy:n osinkotuotto, joka on ennakkotiedon mukaan noin 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi, saadaan kahdessa erässä, touko- ja elokuussa. Vuosikate on noin miljoonan euroa huonompi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko koko kuluvan vuoden. Talousarviolainaa on nostettu tammikuussa 2,5 milj. euroa ja kesäkuun alkupuolella nostetaan 3 milj. euroa, vaikka suuremmat investointimenot ovat vasta alkamassa. Toteutumassa on otettava huomioon, että oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperusteisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion, koska lomarahat maksetaan seuraavassa kolmanneksessa. Loppuarviona on, että kuluvan vuoden tilinpäätöksestä tulee miljoonia euroja alijäämäinen. Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat liitteenä. Selvitykset sisältävät arvion kuluvan vuoden talousarvion määrärahojen muutostarpeista, jotka tuodaan hyväksyttäväksi elokuun valtuuston kokoukseen. Lisäksi liitteenä on kassaperusteinen tuloslaskelma ja toimialojen tuloslaskelmat. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja toteutuma saatetaan myös tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että talousarvion toteutuma liitteineen annetaan jatkossa tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Otteet Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 69 :n mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Sotkamon kunnalla on tilanteen mukaan taseessa kattamatonta alijäämää ,17 euroa ja vuoden 2012 tilinpäätös on jäämässä noin 3,9 M alijäämäiseksi. Kumulatiivinen alijäämä on siis vuoden 2012 jälkeen 5,5 M. Tilintarkastaja on jättänyt kunnalle vuoden 2012 lopulla muistion taloustilanteesta. Myös kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2012 että vuoden 2013 aikana päätetään talouden tasapainottamistoimenpiteistä tasapainottamiskaudeksi. Talouden tasapainottamiseksi Sotkamon kunnalla on lähtökohtaisina vaihtoehtoina 1) Tulopohjan vankistaminen ja tulorahoituksen lisääminen 2) Toiminnan tehostaminen ja toimintakulujen pienentäminen 3) Palveluverkon ja -rakenteen uudistaminen ja uudelleen järjestäminen Kunnan menotalous voidaan jakaa neljään koriin: Pakolliset palvelut Harkinnanvaraiset palvelut Kehittämistoiminta Investoinnit Yleisten rakennetekijöiden kehityssuunnan vuoksi kunnan menopaine kasvaa nimenomaan pakollisten palvelujen puolella. Tämän lisäksi Sotkamon erityinen haaste on varmistaa kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen ja realisoiden olemassa olevat mahdollisuudet. Käyttötalouden osalta ensimmäiset kolme

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus koria muodostavat oman kokonaisuutensa jonka sisällä valintoja voidaan tehdä. Investoinnit tarkastellaan harkitusti omana kokonaisuutenaan. Talouden tasapainottamisohjelma Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä toteutetaan palveluverkkoselvitys, jonka osana tehdään myös kouluverkkoselvitys. Tasapainottamisohjelmaa valmistellaan palvelualueittain ja yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Valmistelussa on haettu mahdollisuuksia vuoden 2013 säästöjen löytämiseksi ja valmisteltu toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet hyväksytään vuoden 2013 aikana ja sisällytetään vuoden 2014 ja suunnittelukautta koskevaan talousarvioon. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja säästöt 2013 Osana talouden tasapainottamisohjelmaa ja erityisesti vuotta 2013 koskevista säästömahdollisuuksista on keskusteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Säästöt toteutetaan yhteistoiminnassa ja ensisijaisesti vapaaehtoisten toimenpiteiden sekä tehtäväjärjestelyjen kautta. Mahdollisia toimenpiteitä tarkennettiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä käydyissä keskusteluissa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Otteet KHALL 124 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutoimenpiteet ja käydyn keskustelun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin tasapainottamisohjelman

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus laadintaprosessista. Yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja on tämän esityslistan erillisliitteenä. on laittanut henkilöstölle tiedotteen, joka on tämän esityslistan erillisliitteenä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on tehtävä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskeva aloite niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat: 1) yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta; 2) kone- ja laitehankinnoista; 3) palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista; 4) muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista; 5) työn järjestelyistä; tai 6) ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Yhteistoimintaneuvottelussa on käsiteltävä muun muassa em. toimenpiteistä johtuvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt. Talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa tavoitteena 1) valmistella tasapainottamisohjelmaan sisällytettäviä toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana ja 2) löytää talouden tasapainottamiseen liittyviä säästömahdollisuuksia jo vuodelle Sovitut ja päätetyt toimenpiteet kirjataan Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelmaksi. Kokouksessa esitellään tarkemmin yhteistoimintamenettelyä ja

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus neuvotteluprosessia. Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueensa tilannetta ja kunnanhallitus käy keskustelun tasapainottamisohjelman laatimisen perusteista palvelualuekohtaisen tarkastelun perusteella. Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi ilman irtisanomisia ja lomautuksia tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käynnistetään Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Kunnanhallitus päättää toteuttaa säästöt pääosin vapaaehtoisin keinoin. Henkilöstöä koskevien toimenpiteiden ohella kunnanhallitus edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteinä säästöjen löytymistä jo vuodelle Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijoina olivat hallintojohtaja Paula Halonen, sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen ja tekninen johtaja Pentti Piirainen. Otteet JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 69 :n mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Sotkamon kunnalla on tilanteen mukaan taseessa kattamatonta alijäämää ,17 euroa ja vuoden 2012 tilinpäätös on jäämässä noin 3,9 M alijäämäiseksi. Kumulatiivinen alijäämä on siis vuoden 2012 jälkeen 5,5 M. Tilintarkastaja on jättänyt kunnalle vuoden 2012 lopulla muistion taloustilanteesta. Myös kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2012 että vuoden 2013 aikana päätetään talouden tasapainottamistoimenpiteistä tasapainottamiskaudeksi. Talouden tasapainottamiseksi Sotkamon kunnalla on lähtökohtaisina vaihtoehtoina 1) Tulopohjan vankistaminen ja tulorahoituksen lisääminen 2) Toiminnan tehostaminen ja toimintakulujen pienentäminen 3) Palveluverkon ja -rakenteen uudistaminen ja uudelleen järjestäminen Kunnan menotalous voidaan jakaa neljään koriin:

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pakolliset palvelut Harkinnanvaraiset palvelut Kehittämistoiminta Investoinnit Yleisten rakennetekijöiden kehityssuunnan vuoksi kunnan menopaine kasvaa nimenomaan pakollisten palvelujen puolella. Tämän lisäksi Sotkamon erityinen haaste on varmistaa kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen ja realisoiden olemassa olevat mahdollisuudet. Käyttötalouden osalta ensimmäiset kolme koria muodostavat oman kokonaisuutensa jonka sisällä valintoja voidaan tehdä. Investoinnit tarkastellaan harkitusti omana kokonaisuutenaan. Talouden tasapainottamisohjelma Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä toteutetaan palveluverkkoselvitys, jonka osana tehdään myös kouluverkkoselvitys. Tasapainottamisohjelmaa valmistellaan palvelualueittain ja yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Valmistelussa on haettu mahdollisuuksia vuoden 2013 säästöjen löytämiseksi ja valmisteltu toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet hyväksytään vuoden 2013 aikana ja sisällytetään vuoden 2014 ja suunnittelukautta koskevaan talousarvioon. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja säästöt 2013 Osana talouden tasapainottamisohjelmaa ja erityisesti vuotta 2013 koskevista säästömahdollisuuksista on keskusteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa. Säästöt toteutetaan yhteistoiminnassa ja ensisijaisesti vapaaehtoisten toimenpiteiden sekä tehtäväjärjestelyjen kautta. Mahdollisia toimenpiteitä tarkennettiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä käydyissä keskusteluissa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutoimenpiteet ja käydyn keskustelun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Otteet KHALL 124 JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin tasapainottamisohjelman laadintaprosessista. Yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja on tämän esityslistan erillisliitteenä. on laittanut henkilöstölle tiedotteen, joka on tämän esityslistan erillisliitteenä. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on tehtävä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskeva aloite niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat: 1) yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta; 2) kone- ja laitehankinnoista; 3) palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista; 4) muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista; 5) työn järjestelyistä; tai 6) ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Yhteistoimintaneuvottelussa on käsiteltävä muun muassa em. toimenpiteistä johtuvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt. Talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa tavoitteena 1) valmistella tasapainottamisohjelmaan sisällytettäviä

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus toimenpiteitä toteutettavaksi erikseen päätettävän tasapainottamiskauden aikana ja 2) löytää talouden tasapainottamiseen liittyviä säästömahdollisuuksia jo vuodelle Sovitut ja päätetyt toimenpiteet kirjataan Sotkamon kunnan tasapainottamisohjelmaksi. Kokouksessa esitellään tarkemmin yhteistoimintamenettelyä ja neuvotteluprosessia. Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueensa tilannetta ja kunnanhallitus käy keskustelun tasapainottamisohjelman laatimisen perusteista palvelualuekohtaisen tarkastelun perusteella. Ehdotus Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi ilman irtisanomisia ja lomautuksia tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käynnistetään Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Kunnanhallitus päättää toteuttaa säästöt pääosin vapaaehtoisin keinoin. Henkilöstöä koskevien toimenpiteiden ohella kunnanhallitus edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteinä säästöjen löytymistä jo vuodelle Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijoina olivat hallintojohtaja Paula Halonen, sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen ja tekninen johtaja Pentti Piirainen. Otteet JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen KHALL Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Neuvottelujen alussa todettiin kunnanhallituksen päätöksen mukainen neuvottelujen tarkoitus. Ensimmäisessä kokouksessa myös todettiin kaikkien osapuolten kesken, että yhteistoimintalain mukainen neuvottelumenettely on lain mukaisesti koolle kutsuttu ja siten aloitettu. Neuvottelujen ajankohdiksi päätettiin Perjantai klo Tiistai klo 8.00 Maanantai klo 8.00 Keskiviikko klo ja tarvittaessa perjantai klo Yhteiseksi tavoitteeksi sovittiin, että neuvottelujen tulos on kunnanhallituksen käsiteltävänä Neuvottelun osapuolilla ei ollut myöskään huomautettavaa esitettyyn neuvotteluprosessin kulkuun. Neuvottelut aloitettiin vapaaehtoisten säästötoiminen kartoittamisella ja neuvottelujen kuluessa edetään palvelualueittain esitettyihin toimenpiteisiin. Neuvotteluissa sovittiin, että keskeneräisistä neuvotteluista ei anneta välituloksia julkisuuteen. Saavutettuja neuvottelutuloksia esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen käynnistymisen ja neuvottelujen kulkuun liittyvän selostuksen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavilla lisäyksillä:

32 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus velvoittaa talousarviomuutoksiin liittyen palvelualueet esittämään säästöarviot vuoden 2013 tuloista ja menoista mennessä. Samassa yhteydessä esitellään investointiohjelman muutosmahdollisuudet. Otteet JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari TEHY/ pääluottamusmies Jaana Halonen Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen KHALL 164 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut tasapainottamisohjelman laatimiseksi erikseen päätettäväksi tasapainottamiskaudeksi ja säästömahdollisuuksien löytämiseksi jo vuodelle 2013 ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla Neuvottelupöytäkirjoista laadittu yhteenveto on tämän esityslistan erillisliitteenä. Neuvotteluissa henkilöstöä koskevat säästötoimet ryhmiteltiin kahteen eri luokkaan: vapaaehtoiset säästötoimet henkilöstömenoissa ja toiminnallisiin muutoksiin perustuvat säästöt. Vapaaehtoisten säästötoimien vaikutusta euroissa on vaikeaa arvioida mutta henkilöstöjärjestöjen kanssa päädyttiin arvioon euroa vuoden 2013 aikana. Neuvotteluissa kirjattiin, että esimiestyön merkitys ja esimiesten velvollisuus on huolehtia tavoitteiden toteutumisesta esimerkiksi lomapalkkavelan pienentämisen osalta. Palvelualuejohtajien esityksiin perustuen käytiin läpi toiminnalliset muutokset ja niihin perustuvat säästöt niiden toimenpiteiden osalta, jotka kohdistuvat henkilöstöön. Näiden toimenpiteiden ansiosta saatava säästö vuonna 2013 on yhteenvedossa arvioitu euroksi. Summa tarkentuu

33 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus toimenpiteiden käynnistyttyä täysimääräisesti neuvottelutuloksen mukaisina. Investointiohjelma ei ole vielä täysimääräisesti käynnistynyt. Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousarviossa esitettyjen investointikohteiden osalta. Investointiohjelman muutokset käsitellään kunnanhallituksen käymään lähetekeskusteluun perustuvan valmistelun perusteella kunnanhallituksen kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun investointiohjelman muutoksista, hyväksyy osaltaan yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvottelujen tuloksen ja merkitsee tiedokseen tasapainottamisohjelman valmistelutilanteen. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavin lisäyksin: Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy jatkossa viranhaltijoiden valmistelun pohjalta vakinaisten palvelusuhteiden avoimeksi julistamisen. Otteet Palvelualuejohtajat JHL/pääluottamusmies Tuula Rossi-Määttä Jyty/pääluottamusmies Arja Roivainen KTN/pääluottamusmies Erkki Tervo JUKO/pääluottamusmies Anna-Liisa Lukkari TEHY/ pääluottamusmies Jaana Halonen Henkilöstöpäällikkö Kaija Luukkainen

34 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 165 Av. hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kuntalain 3 luvun 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty nähtävänä Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätökset tehdyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuuston toimivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.