LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2011 571. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja klo 17.16-19."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:40 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg Bengt jäsen Liljestrand Tom jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Heikkilä Pekka jäsen Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuron varajäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja klo Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,esittelijä Nieminen Risto kehittämisjohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Kuusimurto Annika ruokapalvelupäällikkö klo POISSA Väkevä Antti jäsen Länsipuro Janne jäsen Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Risto Nieminen PÖYTÄKIRJAN Loviisassa marraskuuta TARKASTUS Agneta Alm Sonja Ilvetsalo-Koskinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 23. marraskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 275 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Sitoumus elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä Tietohallintopäällikön virka Kehittämisjohtajan pätevyysvaatimukset ja uuden kehittämisjohtajan nimeäminen 281 Omavelkaisen takauksen uusiminen, Fastighets AB Wahlborg Kiinteistö Oy Almin talon myynti Troolisataman asemakaava ja asemakaavan muutos Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos Suunnittelutarveratkaisu, Pernaja, Sarvilahti, 1:377, Dick Enroth Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 602

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 275 Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 276 Valittiin jäsenet Agneta Alm ja Sonja Ilvetsalo-Koskinen.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 277 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätök sistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 82 Palvelusopimuksen tarkistaminen, Lapinjärven kunta: Lähetetään pe rusturvakeskukseen ja Lapinjärven kuntaan. 83 Itä-Uudenmaan liiton vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2010: Lähetetään taloustoimistoon ja Uudenmaan liittoon. 84 Koiraveron periminen vuodelta 2012: Lähetetään taloustoimistoon. 85 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2012: Lähetetään ta loustoimistoon, ponsi merkitään tiedoksi. 86 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2012: Lähetetään taloustoi mistoon. 87 Määrärahojen siirto vuoden 2011 talousarviossa: Lähetetään taloustoi mistoon. 88 Ylitysoikeus sivistyskeskuksen vuoden 2011 talousarvioon: Lähetetään taloustoimistoon ja sivistyskeskukseen. 89 Ylitysoikeuden anominen vuoden 2011 talousarvioon: Lähetetään ta loustoimistoon ja perusturvakeskukseen. 90 Osavuosikatsaus : Merkitään tiedoksi. 92 Kaksikielisyydestä kilpailuvaltti, valtuustoaloite: Lähetetään sivistys keskukseen. Ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sitoumus elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä 877/ /2011 KH 247 Valmistelija: Ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto ja talousjohtaja Kirsi Kettunen Ruokapalveluyksikkö hankki vuodessa elintarvikkeita noin eurol la.yksikkö tuottaa noin 2000 lounasannosta päivässä kahdessa valmistus keittiössä (keskuskeittiö ja ter veyskeskuksen keittiö) ja 15 jakelukeittiössä eli yhteensä 17 toimipaikassa. Elintarvikkeita hankitaan aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapalaa sekä tilaustoimintaa (kahvituksia ym.) varten. Nykyisiä hankintasopimuksia on jatkettu kuntaliitoksen myötä. Elintarvik keet on hankintalainsäädännön mukaan kilpailutettava mahdollisimman pian. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton koko naan omistama, voittoa ta voittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oi keus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankin tasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat Oy tarjoaa kunnille ja kaupungeille mahdollisuutta osallistua elintarvikkeiden yh teiskilpailuttamiseen syksyllä Lopputu loksena olisi elintarvikkeiden hankinnoista tehtävä puitesopimus, jonka so pi muskausi olisi neljä vuotta 01/ /2015. Paikallisten elintarvikkeiden käyttö voidaan turvata siten, että tarjouspyyn töön sisällytetään mainita sii tä, että "ostaja varaa kilpailutuksen lopputulok sesta riippumatta oikeuden hankkia pieniä määriä elintarvikkeita myös muilta toimittajilta". Hankinta lainsäädännön perusteella lähiruoka ei voi ol la tarjouspyynnön vähimmäis vaatimus eikä vertailukriteeri. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajalta perittävillä palvelu maksuilla joka perustuu asiak kaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden ar voon. Palvelumaksuprosentti on 1-1,5 % tässä hankinnassa. Kilpailutettavat tuotteet ovat: kuivatuotteet, maito ja maitotaloustuotteet, li ha ja lihavalmisteet, hedel mät ja vihannekset, pakastetuotteet ja leipätuot teet. Ruokapalvelupäälliköllä on mahdollisuus osallistua kilpailutusproses siin ja sisällyttää Loviisan kau pungin ruokapalveluyksikön näkemyksiä tar jouspyyntöön.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Saatujen tietojen mukaan tarjouskilpailuvaiheessa arvio hankintojen koko naisarvosta on vähintään 10 M vuodessa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus myöntää luvan Loviisan kaupungin Ruokapalveluyksi kölle osallistua KL-Kuntahankinnat Oy:n elintarvikkeita koskevaan kilpai lutuk seen ja alle kirjoittaa sitoumuksen elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen. KH 278 Valmistelija ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto Elintarvikkeiden toimittajat tällä hetkellä: Wihuri Oy Aarnio : kuivatuotteet, pakasteet, lihat, perunat, vi hannes ja he delmät Valio : maitotuotteet Chipster Food : kala ja pakastetuotteita Agrica Porvoon Peruna: perunat, vihannes ja hedelmät Lapinjärven leipomo : tuore leipä Kaupungin ruokapalvelu tuottaa noin 2000 lounasannosta arkipäivisin. Jotta kaikki nämä ateriat on mahdollista tarjota oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa, on elintarvikkeiden hankintaprosessin toimit tava tehokkaasti. Kuntahankinnat kilpailuttaa tämän hankinnan yhteishankintana kunta-asiak kailleen sekä neljälle seura kunnalle ja vastaa myös sopimushallinnasta. Kilpailutettavat tuoteryhmät olisivat seuraavat Tuotealue 1: lihat ja lihavalmisteet maitotuotteet

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuivatuotteet, valmisruoat ja pakasteet tuoreleipätuotteet (optio) Tuotealueessa 1 valitaan yksi toimittaja koko sopimusajaksi Tuotealue 2 hedelmät ja vihannekset Tuotealueessa 2 valitaan puitejärjestelyyn neljä toimittajaa koko sopimus ajaksi. Tarjoajalla tulee olla käytössä maanlaajuinen jakeluverkosto, joka mahdollistaa elintarvikkeiden toimitukset keittiöille vähintään 2-3 päivänä viikossa joka puolella Suomea. Tuoteryhmästä 2, hedelmät ja vihannekset, solmitaan puitesopimus. Puite sopimukseen valitaan 4 toimittajaa. Kunta hankinnat minikilpailuttaa toimit tajat sovituin väliajoin, ja minikilpailutuk sen voittaja toimittaa tuotteet seu raavan minikilpailutuksen tuloksen ratkea miseen saakka. Pilkotut vihannekset voidaan kilpailuttaa esim. 4 kk välein. Tuoreet tomaa tit ja kurkut yms. (ml. peru na) mahdollisesti useammin, esim. viikoittain tai muutaman kerran kuussa. Minikilpailutukseen sovitaan sopimusneuvotte luissa tai sopimusajan alku puolella tarkempi toteutustapa. Asiakkaat ovat hyvin erilaisia ostojen kokoluokaltaan. Asiakaskohtaisesti voidaan perustellusti (esim. ostot hyvin pieniä, minikilpailutuksen tuoma hyöty jää vähäisemmäksi kuin toimittajan vaihtamisesta tuleva työmäärä) käyttää samaa toimittajaa kau emminkin. Ts. jokaisen minikilpailutuksen tu loksen myötä ei jokaisen asiakkaan ole pakollista vaihtaa toimittajaa. Tarkoitus koko tällä kilpailutuksella on saada isoja volyymeja, jolla saadaan hinnat alaspäin eli rahaa säästyy. Kaupungin ruokapalvelu hankkii tällä het kellä elintarvikkeita noin eurolla/vuosi. Tähän hankkeeseen liitty mällä syntyisi säästöä raaka-ainehankinnoissa, tarkkaa euromäärä ei vielä pysty sanomaan mutta kun volyymit suurenee niin hinta alenee ja seuraa vassa esimerkki volyymeista. Esimerkki vuosi-ostovolyymistä: Naudan jauhelihaa 8 mm kypsä, rasvaa 8-10 %: Loviisa vuo si-os tovo lyymi -> 3300 kg Yhteishankintana (Kuntahankinnan kilpailutuk sessa) vuosi-osto volyymi -> kg

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esimerkkinä tässä lihatuote joka on A-tuote, eli rahamäärässä ja kilomää rässä volyymituote. Tavarantoimittajien väheneminen tarkoittaa käytännössä myös ympäristönä kökulman huomioon otta mista. Autoliikennettä on vähemmän, logistiikka kustannukset pienenevät ja laskujen käsittelyyn käytettävä aika vähenee. Sopimuksen alkuvaiheessa tai tuotteiden vaihtuessa asiakkailla on oikeus tarkistaa ja hyväksyä jokai nen tuote. Tuotteiden tarkastusta tehdään myös KL-kuntahankintojen ja asiakastyöryhmän toimesta. Mikäli tuote ei vastaa hankkijan käsitystä tarjo tusta tuotteesta, on oikeus vaihtaa se. Täten pyritään valvomaan tuotteiden laatua. Tarjouspyynnössä kaikille tuot teille on määritelty pakolli seksi arviointikriteeriksi ravitsemusvaatimukset, joiden on täytyttävä. Tämä on ensimmäinen kerta kun Kuntahankinnat kilpailuttaa elintarvikkei ta joten heillä ei ole aikai sempia kokemuksia tältä alueelta. Kymijoen ravin topalvelut ovat mukana ns. hankintarenkaassa jossa lähikunnat ovat kilpai luttaneet yhdessä elintar vikkeita ja tällä tavalla saaneet säästöä aikaiseksi. Tämänkaltaista hankintarengastoimintaa on myös muualla Suomessa käy tössä esim. Lahden seudulla. Sopimukseen liittymällä säästyy myös toimistotyöaikaa ja ravintopalvelu päällikkö voi keskittyä perus tehtäväänsä hoitamiseen, muu taho hoitaa kil pailutusprosessin, byrokratian ja vastaa sopimushallinnasta. On helpompaa seurata hintoja, tehdä tilauksia, ohjeistaa ruokapalveluesimiehiä elintarvik keiden tilaamisessa, ylläpitää valikoimaa ja seurata tehokkuutta ostoissa kun suurin osa kaikista elintarvik keista tulee samalta toimittajalta. Positiivi sena asiana on myös yhteistyö lä hikaupunkien kanssa. Kilpailutuksessa ei voi "suosia" lähiruokaa tai toimittajaa koska hankintala ki selkeästi kieltää alueelli sen talouden ja työllisyyden korostamisen. Elin tarvikkeidemme hankintape riaatteena on tuoreus, turvallisuus, joustavuus sekä tarpeeseen perustuva oi keaa määrä ja laatu. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus myöntää luvan Loviisan kaupungin ruokapalveluyksiköl le osallistua KL-Kuntahan kinnat Oy:n elintarvikkeita koskevaan kilpailu tukseen ja allekirjoittaa sitou muksen elintarvikkeiden yhteishankintaan liit tymisestä. Ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto oli läsnä asian esittelyn ja kes kustelun ajan. Jäsen Agneta Alm esitti seuraavan muutosehdotuksen: Puitejärjestelyssä käytettävistä palvelualueista poistetaan ryhmä F leipätuot teet ja samalla Loviisan kaupunki pitää oikeutenaan hankkia peruna- ja juu restuotteet puitesopimuksen ulkopuolelta. Jäsen Petra Paakkanen kannatti jäsen Agneta Almin esitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tietohallintopäällikön virka 858/ /2011 KH 279 Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Tietohallintopäällikön virka on ollut haettavana seuraavissa lehdissä: Östra Nyland, Loviisan Sanomat, Hufvudstadsbladet sekä Helsingin Sanomat. Li säksi on hakuilmoitus jul kaistu ja Määräaikaan mennessä ovat virkaa hakeneet tuotantotalouden insinööri Ei no Nis silä, dip lo mi-in si nööri Juha Marttila, filosofian maisteri Marko Pert tilä, merko nomi Into Lai ne, filoso fian maisteri Lauri Veikkola, tradenomi Mar ko Lam berg, filo so fian maisteri Anne Hintzell sekä kauppatieteiden maiste ri Jukka Itko nen. Lisäksi määräaikaan mennessä ovat virkaa hakeneet kak si hen ki löä, jotka ei vät ha lua nimeään julkisuuteen. Valtiotieteiden maisteri Anders Lin der bor gin ha kemus saapui myöhässä, eikä sitä huomioi tu. Hakijoista on haastateltu merkonomi Into Laine, diplomi-insi nööri Juha Marttila ja tuotan totalouden insinööri Eino Nissilä. Hakijoista haastateltiin filo sofian maisteri Lauri Veikkola, filosofian mais teri Marko Perttilä ja trade nomi Marko Lamberg. Hakijoista haastateltiin kaksi hakijaa jot ka eivät halua nimeään julkisuuteen. Haastatte lun suorittivat kyseisinä ajan kohtina hallintojohtaja Christoffer Masar, tieto hallintopäällikkö Hans Fors ström, henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo sekä taloussuunnittelija Annette Povenius-Väyrynen. Haastatteluun kutsuttiin myös filosofian maisteri Anne Hintzell, joka kuitenkin perui myöhemmin osallistumisensa. Haastatteluryhmä on tehnyt kokonaisarvioinnin haastattelujen ja kirjallisen aineiston perusteella. Ar vioinnissa on kiinnitetty huomiota mm. kunnallis hallinnon kokemukseen ja tuntemukseen, esimieskokemukseen, tietohallin totoimialan tuntemukseen ja työkokemukseen sekä vaadittavaan ruotsin kie len taitoon. Haastatteluryhmä pitää filosofian maisteri Marko Perttilää teh tävään parhaiten sopivana haki jana. Hänen kieltäytymisensä varalle esite tään valittavaksi diplomi-insinöö ri Juha Marttila. Liite no 94. Kaupunginhallitus päättää, että filosofian maisteri Marko Perttilä valitaan tietohallintopäällikön vir kaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Perttilän kieltäytymisen varalle esitetään valittavaksi diplomi-insinööri Juha Marttila. Pert-

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus tilän tehtäväkohtainen palkka on 3491,40 /kk. Jäsen Petra Paakkanen ilmoitti jääviyden ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kehittämisjohtajan pätevyysvaatimukset ja uuden kehittämisjohtajan nimeäminen 906/ /2011 KH 280 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar, puh: ja henki löstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Väliaikainen järjestelytoimikunta on ( 6) päättänyt, että kehittä misosastoa johtaa kehittä mispäällikkö. Väliaikainen järjestelytoimikunta päätti kyseisessä pykälässä myös, että muutosjohtaja toimii uuden Loviisan muutos- ja kehittämisjohta jana eikä kehittämispäällikön tehtävää täytetä. Vuoden 2010 henkilöstösuunnitelmassa muutos- ja kehittämisjohtaja-nimi ke lyhennettiin kehittämis johtajaksi. Vuoden 2011 henkilöstösuunnitelmas ta poistettiin kehittämis päällikön tehtävä, koska kehittämispäällikön tehtä vät sisältyivät kehittämis johtajan tehtäviin. Kehittämisjohtajan kelpoisuusvaatimuksia ei ole määritelty uuden Loviisan aikana. Väliaikainen järjes telytoimikunta on ( 17) määritellyt muiden kehittämispalvelui den esimiesten kelpoisuusehdot. Kelpoisuuseh dot kannattaa aina tarkistaa ennen viran/tehtävän uudelleen täyttämistä. Hallintosäännön mukaan ( 32) niiden virkojen tai työsopimussuhteiden osalta, joi den kelpoisuusehtoja ei ole säädetty lailla, kelpoi suusehdot päät tää valinnan suorittava viranomainen. Kaupunginvaltuustos sa täytettävien virkojen osal ta kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallitus. Kehittämisjohtajan kelpoisuusehdoksi ehdotetaan soveltuvaa yliopisto- tai korkeakoulututkintoa sekä elinkeino-, matkailu-, maaseutu- ja kehittämis toiminnan tuntemusta. Eng lannin kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään sen kotimaisen kielen, joka ei ole asianomaisen äidinkieli, hy vää suullista ja kirjallista taitoa. Kehittämisjohtaja Risto Nieminen jää eläkkeelle Kehittämisjohta jan virkaan on mahdollista siirtää sisäisellä siirrolla nykyinen vt perusturvajohtaja Sten Frondén. Hallintosäännön mukaan ( 40) viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempien vir kasuhteisiin ottamisesta. Tässä tapauksessa siis kaupunginvaltuusto päättää virkasiirrosta.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Viranhaltijalain mukaan (Laki kunnallisesta viranhaltijasta /304, 24) viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuus vaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Siirto voi daan tehdä, jos viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja pe rusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suos tumuksensa, taikka siirtoon on muu hyväk syttävä syy ja viranhaltija on an tanut siirtoon suostumuksensa. Frondénin siirto kehittämisjohtajan tehtävään on perusteltu, sillä Frondén ei voi jatkaa enää perusturva johtajan tehtävissä pätevyysvaatimusten johdosta. Uutta kehittämisjohtajaa ei ole järkevä hakea kaupungin organisaation ulko puolelta, kun sisäisellä siirrolla saadaan pätevä kehittämisjohtaja. Kehittämisjohtajan tehtävää voidaan pitää Frondénille sopivana. Sten Frondén täyttää kehittämisjohta jan kelpoisuusehdot. Hänellä on valtiotietei den kandidaatin tutkinto ja vuo sien kokemus Liljendalin kunnanjohtajana (19 vuotta ja 10 kuukautta) on antanut riittävän elinkeino-, matkailu-, maa seu tu- ja kehittämistoiminnan tuntemuksen. Frondénin asema vakinaisena viranhaltijana ei muutu siirron johdosta. Ke hittämisjohtajan tehtäväkoh tainen palkka on 5060,00 /kk. Frondén on antanut suostumuksensa siirtoon. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar 1) Kaupunginhallitus päättää, että kehittämisjohtajan kelpoisuusehtona on so veltuva yliopisto- tai korkeakoulututkinto sekä elinkeino-, mat kailu-, maa seutu- ja kehittämistoiminnan tuntemus. Englannin kielen taito katso taan eduksi. Lisäksi edellytetään sen kotimaisen kielen, joka ei ole asian omaisen äidinkieli, hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Kehittämisjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5060,00 /kk. 2) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Sten Frondén siir re tään kehittämisjohtajan vir kaan alkaen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Ehdotuksen mukainen.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen uusiminen, Fastighets AB Wahlborg Kiinteistö Oy KH 281 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh Vuokrataloyhtiö Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy on nostanut kiin teistön peruskorjaukseen lai naa ,05 euroa. Laina on nostettu Val tion kont to ris ta ja sillä on Loviisan kaupungin omavelkainentaka us. Lai nan jäl jellä oleva pääoma on ,22 eu roa Lainan korko on 4,6 % saakka, jonka jälkeen se nousee 7,5 %. Vuoden 2012 an nui teetti on ,51, josta korkojen osuus on ,45 euroa ja ly hennyk sen osuus ,06 euroa. Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy on pyytänyt lainatarjouksia euron lainalle tarkoituksenaan maksaa Valtionkonttorin laina kokonaisuu des saan pois ja saada lainanhoitokulut taloyhtiölle edullisemmiksi. Lainatarjouksia Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy on saanut Itä-Uu denmaan Osuuspankista, Kuntarhoitus Oyj:ltä ja Nordea Pankki Suomi Oyj.ltä. Tarjousasiakirjat ovat liitteinä. Edullisin tarjous on saatu Itä-Uuden maan Osuuspankilla. Laina-aika on 15 vuotta. Riskin hajauttamiseksi puo let lai nas ta on esi tetty si dot tavak si vaihtuvan markkinakorkoon ja puolet kiin te ään kor koon. Liitteenä Fasti ghets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n laatima vertailutaulukko tarjotuista koroista. Liite no 95. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Lovii san kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Fastighets Ab Wahlborg Kiin teistö Oy:lle Itä-Uudenmaan Osuuspankista nostettavaa euron lai naa varten. Puo let lainasta sidotaan vaihtuvaan markkinakorkoon, joka on 12 kk:n Euri bor + 0,7 % marginaali. Toinen puoli lainasta sidotaan 5 vuo deksi kiinte ään korkoon, joka on 2,917%. Uudella lainalla Fastighets Ab Wahlborg Kiin teistö Oy maksaa kokonaisuudessaan Valtionkonttorista ole van lainan pois. Ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Almin talon myynti 717/ /2011 TL 118 Valmistelija: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos, puh Studio Hyvät Tyypit Oy on jättänyt kaupun gille tarjouksen Almin talon os tamisesta perustettavan yrityksen lukuun kahden euron kauppahinnalla. Studio Hyvät Tyypit Oy sitoutuu kor jaamaan kustannuksellaan rakennuk sen sen arvoon kuuluvaan ja museovi raston vaatimaan kuntoon. Rakennukseen suunnitellaan Loviisan taide-, kulttuuri ja museotoimin taa. Kaupunki on koulun purun yhteydessä purkanut talon sisäseinät ja lattiat hir sipintaan asti. Liite 70 tarjous tonttikartta maanvuokrasopimus Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Almin talo myydään Studio Hyvät Tyypit Oy:n pe rus tet ta van yri tyk sen lukuun kahden (2 ) eu ron kauppahin nalla. Lisäksi lautakunta esittää, että vuokrataan tontista n. 620 m 2 suu rui nen määräala. Vuokra-aika alkaa ja se päättyy Vuosivuokra on 920,00 ja se sidotaan elinkustan nus in deksiin. Vuokraoikeus on siirtokelpoinen. Muut ehdot liitteenä olevan maanvuokra sopimuksen mu kaiset Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen korjauksella, että vuokra-aika päättyy , vuokrasopimuksen mukaan. Kor jaus ra ken ta mi nen tu lee aloit taa jul ki si vuista. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH 225 Liite no 84. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää 1) myydä Almin talo Studio Hyvät Tyypit Oy:lle perustettavan yrityksen lu kuun 2 euron kauppahinnalla, 2) vuokrata tontista n. 620 m 2 suuruinen määräala, 3) vuokra-aika alkaa ja päättyy , 4) vuosivuokra on 920 euroa joka sidotaan elinkustannusindeksiin, 5) vuokraoikeus on siirtokelpoinen. Ehdotuksen mukainen. KH 282 Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen Osapuolten välillä pidettiin palaveri , missä keskusteltiin purku töiden rajapinnoista ja niiden kustannuksista. Todettiin, että talossa ei ole suoritettu vielä kaikkia sovittuja purkutöitä. Keskustelun poh jal ta syn tyi yh tei nen kä si tys hyväksyttävistä purkukustannuksista, jotka ovat yh teensä euroa. Tästä summasta on laadittu työvaiheisiin perustuva maksu erä tau luk ko. Liite no 96. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Täydennetään kaupunginhallituksen KH 225 päätöstä siten, että Almin ta lon ostajalle suoritetaan euron (alv=0%) maksu purku töistä maksu erätaulukon mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Troolisataman asemakaava ja asemakaavan muutos 827/ /2010 TL 92 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut asemakaavan muutoksen troo li sa taman alueelle toimijoiden, Nostokuljetus HeWi Oy:n ja Semilax Ab Oy:n aloitteesta. Teollisuus- ja varastoaluetta laajennetaan etelään päin ai em min kaavoittamattomalle alueelle, jolta kaupunki on vuokrannut HeWi Oy:lle n m2:n suuruisen maa-alueen vuonna Asemakaavan muutos on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä Osallistu mis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kaava luonnos Siitä saa tiin kym me nen lau sun toa ja kaksi mieli pi det tä. Tiivistelmät niistä ja vas tineet ovat kaa va se los tuksen liitteenä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaava-aluetta on laajennettu ete lään sisältäen koko kaavoittamattoman ranta-alueen. Tämä alue on merkitty lähivirkistysalueeksi VL. Siihen liittyvälle vesialueelle saa sijoittaa venelai tureita. Teol li suus- ja va ras to ra kennus ten kort te li alue T on hieman luonnos vai hetta pie nempi. Korttelin te hok kuuslu ku on e=0,40, ai emmin 0,20. Koska kaavamuutos palvelee pääosin hakijoiden etua, he ovat sitoutuneet kor vaa maan kau pun gil le kaa van laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Liite 57 sijaintikartta asemakaavakartta määräyksineen, selostus Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta hyväksyy lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vasti neet ja päättää asettaa 11. kaupunginosassa, osaa korttelia 1106, lähivirkis tys aluet ta ja ve si aluet ta koskevan ase ma kaa va ehdo tuk sen jul ki ses ti näh tä vil le se kä pyy tää siitä lau sun not Uu denmaan lii tol ta, ra ken nus- ja ym pä ris tö lau ta kun nal ta se kä elin kei noja kehittämisjaostolta.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Toimeksi: Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto TL 142 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Troolisataman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on ol lut julkisesti nähtävänä ja siitä on saatu 3 lausuntoa viran omaisil ta ja 2 muistutusta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa esiin tuodut seikat on huomioitu T-alueen ja W-1-alueen määräyksissä. Muistu tukset eivät aiheuta muutoksia. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet niihin ovat selostuksen liitteenä. muutokset määräyksiin eivät ole oleellisia, joten asemakaavaehdotusta ei ole tarpeen Liite 83 asemakaava mää räyksineen, selostus, osallistumis- ja arvioin tisuunnitelma Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta hyväksyy vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä lähettää Troolisataman osan korttelia 1106, lähivirkistysalueen ja vesi aluei den asemakaavan ja ase ma kaa van muutoksen kaupunginhallituksen hyväk syttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 283 Liite no 97. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyy Troolisataman osan korttelia 1106, lähivirkis tysalueen ja vesialueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/ /2011 TL 137/ Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Alue sijaitsee Uuteen Valkontiehen, Vanhaan Valkontiehen sekä Valkon sa tamaan ja rautatiehen rajau tuvalla kolmionmuotoisella alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Läntisen Sa tamatien alue on voi massa olevan asemakaavan mukaisesti katualuetta ja alueen itä- ja pohjoisosan alueilla osa metsäalueis ta on osoitettu voimassa olevassa kaavassa puistoalueeksi. Suunnittelu alueella on entuudestaan ra kennettua omakotialuetta, varastoaluetta, metsä- ja kallioaluetta sekä katu aluetta. Alueen eteläosassa si jaitsevien nyt pääosin asuinkäytössä olevien entisen kansakoulun ja kerrostalon alueiden osalta ensim mäisen asema kaavan laatimi nen on tullut vireille tekni sen lau takun nan hyväksy män vireilletulon ja osallistumis- ja ar viointisuunni telman mukaisesti kesäkuus sa Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuk sessa. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueella on voimassa seutu kaava, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Maakunta val tuuston hyväksymäs sä maakuntakaavassa alue on osoitettu sa tama-alueeksi (LS). Alue on Val kon Seveso-II -direktiivin mukaisella kon sultointivyöhykkeellä. Kaavoitus- ja arkkitehti toimisto on teettänyt Val kon sataman turvallisuustar kastelua koske van selvityk sen kesäkuussa 2007 Gaia Consul ting Oy:llä. Tur valli suustarkastelua koskeva selvitys on valmistunut , ja siinä on sel vitetty ja analysoitu pahimman realistisen suuron nettomuusskenaa rion vai kutukset. Korkean riskin alue ulottuu noin 50 met rin, merkittävän riskin alue noin 60 metrin ja kohonneen riskin alue enin tään 100 metrin etäisyy delle poltto nestesäiliöistä. Tekninen lau takunta on merkinnyt SE VE- SO-II -sel vityksen tie doksi , 98. Kon sul- tointivyöhykkeestä johtuen Turva tekniikankes kukselta on pyydettävä lau sunto. Nyt laajennettavaksi esitettävän asemakaava-alueen suunnittelun ta voitteet määritellään myöhemmin erikseen hyväksyttävässä osallistumis- ja ar viointisuunnitelmassa. Uuden asemakaava-alueen laadintaan on ryhdyt ty alueen asukkaiden esittämän aloitteen pohjalta. Kaavoitus- ja arkkitehtitoi misto pitää erittäin tärkeänä, että alueen suunnittelua ohjattaisiin jat kossa kokonaisuutena Köpbackan ja Valkon alueille laaditta valla osayleis kaa valla ja että jatkossa myös ns. Va paavaraston alu een pohjois puoleisen Köp-

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus backanharjun, Varvin ja Svenäsintien alu eelle laadi taan ensimmäinen asema kaava ja että Valkon sa ta ma-alueen asemakaavan ajanmukaista minen käyn nistetään mah dolli simman pian. Suunnittelualue on rajattu liitteenä olevalle kartalle. Asemakaavoituksen vaikutusalue on suunnittelu aluetta laajempi. Liite 120 Esittelijä: Teknisen keskuksen päällikkö Yrjö Meltaus Tekninen lautakunta päättää asemakaavan muutoksen vireilletulosta liit teessä esitetyn ohjeellisen asemakaava-alueen rajauksen mukaisesti. Pauli Kopiloff esitti asian palauttamista valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Toimeksi: Tiedoksi: Arkkitehtitoimisto Kaupunginhallitus Uudenmaan ympäristökeskus/alueiden käyttö TL 153 Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Kaava-alue sijaitsee Loviisan Valkon sataman länsipuolella noin 6 kilomet riä Loviisan keskustasta ete lään. Kaavan muutos on tullut vireille teknisen lau takunnan kokouksessa Asemakaavan tarkoituksena on ke hittää sataman länsipuolella teollisuus ja varastoalueita, laatia asumiskäytön tur vaava asemakaava sata man länsipuolella sijaitsevalle nykyiselle asuin alu eelle sekä tutkia mahdol lisuutta sijoittaa uusia omakotitontteja alueen poh joisosaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Tiehallinto on esittänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella, että Valkontien tiealue ja Vanhan Valkontien katualue liitettäi siin suunnittelualueeseen.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Ensimmäinen asemakaava laaditaan alueen etelä osan vanhalle omakotialu eelle. Kaavalla turvataan näi den omakotitonttien säilyminen asumiskäytös sä. Tiealueeseen rajautuva alueen eteläkärki on osoitettu toimitilarakennus ten korttelialueena, jolle saa sijoittaa toimisto-, liike- ja asuintiloja (KTY-2). Asemakaavamuutoksella ajantasaistetaan ra dan länsipuolella si jaitsevan satamaan kytkeytyvän alueen kulkuyhteydet. Eteläosan asuntoalu een sekä satamaa palvelevien radan vie ressä sijaitsevien alueiden liikenne erotetaan toisistaan, mikä parantaa lii kenneturvallisuutta. Pohjoisosan teollisuus- ja varastoalueiden osalta tutki taan kolmea eri laa juutta. Pohjoisosaan tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa uusia isoja omakoti tontteja. Alueen poh joisosaan Valkontien läheisyyteen on osoitettu nykyisin asumiskäytössä ole vaa aluetta täydentämään omakoti tontteja, joilla sallitaan myös yritystoi mintaa. Olemassa oleva Vanhan Val kontien katuyhteys on osoitettu kaavas sa. Kaava sallii kevyenliikenteen väylän rakentamisen Van han Valkontien reunaan sen itäpuolelle. Uusi katu yhteys on osoitettu poh joispuolen asuinalueilta Valkontielle nykyisen urhei lukentän kohdalta. Kaa valla osoitetaan pohjois-etelä-suuntainen viheryh teys, joka samalla erottaa asuinkorttelit työpaikka- ja satamatoiminnoista. Kaavasta on laadittu kolme erilaista luon nosvaihtoehtoa. Luonnokset eroa vat toisistaan asumisen ja teollisuuskortte leiden määrän suhteen. Liite 112 Tekninen lautakunta päättää laajentaa asemakaa van suunnitte lualuetta Val kontien tiealueelle ja Vanhan Valkontien vartta pohjoiseen se kä täydentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tältä osin ja asettaa sen uudelleen nähtäville. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alueesta laaditut asemakaavaluon nokset ja päättää asettaa ne nähtäville 30 päiväksi sekä pyytää niistä viran omaislausunnot. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TL 77

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Alueen kolme kaavaluonnosta on ollut nähtävillä ja niis tä on saatu 12 lausuntoa viranomaisilta ja 10 mielipidettä. Näiden huomioiminen kaavaehdotuksessa selviää selostuksen liitteenä olevista vastineista. Alueen poh jois osassa on useita har kit tavia kysy myk siä, jot ka vaa ti vat li sä selvi tyk siä. Täten on syytä käsi tellä se eril lään etelä osan kaa va-alu eesta, jol la on asuin alueita il man minkään laista kaavaa. Tä mä osa on kaikis sa kaa va luon nos vaihtoehdoissa yhtä läi nen. Asemakaavalla halutaan turvata eteläosan säilyminen asuinkäytössä sekä mahdollistaa sataman länsipuolen varastoalueen kehittäminen. Eteläisessä osassa kaavaluonnosvaiheen jälkeen sijainnut toi misto-, lii ke- ja asuintilojen korttelialue (KTY-2) on muutettu asuinker ros ta lojen (AK) ja eril lispientalojen (AO) korttelialueiksi ja siitä on ero tettu ylei nen py sä köin ti alue LP pal vele maan mm. sataman tarpeita ja py sä köin ti alue LPA kortte lin 2007 tarpei ta. Li säksi on tarkennettu korttelialueita ja katu alueita sekä nii den leveyksiä. Kaava-alueella sijaitsee sataman varastointia palveleva TY-2 alue, jonka toiminnalle ympäristö asettaa erityisiä vaati muk sia Liite 49 Esittelijä: sijaintikartta asemakaavakartta määräyksineen asemakaavan selostus Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Toimeksi: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä mielipiteisiin ja lausuntoihin annetut vastineet. Tekninen lautakunta päättää, että Valkon kolmion asemakaava ja asemakaa van muutos käsitellään kah dessa osassa. Tekninen lautakunta päättää asettaa Valkon kolmion eteläisen osan (korttelit , katu-, virkistys-, tie-, rautatie-, pysäköinti-, autopaikka-, ja suo ja vi her alu eet) ase ma kaa va eh do tuksen ja ase ma kaa van muu tos eh do tuk sen julkisesti nähtäville ja päättää pyytää siitä viranomaislausunnot. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus TL 141 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Siitä on saatu 8 lausuntoa ja 5 muistutusta. Vastineet niihin ovat selostuksen liittee nä. Asemakaavaan on tehty joitakin tarkennuksia: VL-alueella oleva kevyen liikenteen väylä on muutettu ohjeelliseksi, korttelissa 2007 olevan raken nuksen suojelumääräyksestä on poistettu rakennuksen siirtomahdollisuus. ELY-keskus on käynnistänyt Valkontien varteen tulevan kevyen liikenteen väylän suunnittelun. Sen vaatima tila rakenteineen on huomioitu tiealueella. Tehdyt muutokset eivät ole oleellisia, joten asemakaavaehdo tusta ei ole tar peen asettaa uudelleen nähtäville. Liite 82 Asemakaavakartta määräyksineen, selostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta hyväksyy vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä päättää lä het tää Val kon kol mion ete läi sen osan en simmäisen asemakaavan ja ase ma kaa van muutok sen kau pun gin hallituk sen kä sittelyyn ja edelleen kau pun gin val tuus ton hy väk syttäväksi. Päätettiin lisätä jäsen Kopiloffin esityksestä kaavamääräyksiin: Hiilikasan korkeus ei saa ylittää korkeustasoa +25. Muuten hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH 284 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Asemakaavamääräyksiin on lisätty teknisen lautakunnan päätöksen mukai sesti: "Hiilikasan korkeus ei saa ylittää korkeustasoa +25". Liite no 98.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Valkon kolmion ete läisen osan, ensimmäisen asemakaavan ja asemakaavan muu toksen. Ehdotuksen mukainen.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Suunnittelutarveratkaisu, Pernaja, Sarvilahti, 1:377, Dick Enroth 302/ /2011 TL 146 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Suunnittelutarveratkaisua haetaan asuinrakennuksen ja talousrakennuk sen rakentamiseksi taajaan rakennetulle kyläalueelle, jolla ei ole voimassa ole vaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue voidaan määri tel lä MRL 161 :n nojalla suunnittelutarvealueeksi. Rakennuspaikka sijaitsee Loviisantien läheisyydessä, Lyckaksentien länsi puolella ja on kooltaan 5220 m 2. Lyckaksentien itäpuolella on neljä 1950-luvulla rakennettua asuinra kennusta. Tarkoituksena on ra ken taa 150 k-m 2 :n suu rui nen oma ko ti ta lo ja 35 k-m 2 :n suurui nen ta lous ra ken nus. Alu eella on mahdollista liittyä Sarvi lahden vesiosuuskuntaan (vesi ja viemä ri). Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät (MRL 137 ): - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten ja luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpei den turvaamista. Tilan 1:283 omistaja on antanut suostumuksensa tien ra kentamiseen maal leen.yksi naapuri vastustaa tien rakentamista omalle mailleen, mutta tie voi daan rakentaa edellä mainitun naapurin maalle. Muil la naapureilla ei ole huomautettavaa. Lu pa tar kas taja puol taa suun nit te lu tar ve rat kai sun myöntä mistä. Liite 87 sijaintikartta, asemapiirros, lupatarkastajan lausunto Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi suun nittelutarveratkaisun tilalle Pernajan kaupunginosan Sarvi lahdessa omakotitalon ja talousrakennuksen rakentami seksi eh doilla, että: - rakennuspaikka liittyy keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään - pellon puolei sen rajan läheisyydessä oleva mäntyryhmä säi lyte-

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus tään ja muutoinkin oleva puusto pää osin säilytetään - rakennuspaikan eteläosassa sijaitsevat siirtolohkareet säilytetään - raken nuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla korkeintaan 250 k-m 2 - rakennukset ovat yksikerroksisia -rakennusten tulee sijoitukseltaan, muo doltaan, materiaaleiltaan ja värityk seltään sopeu tua alueen rakennustapaan. Lainvoimainen päätös on voimassa kaksi vuotta. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 285 Liite no 99. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus päättää myöntää suunnittelutarveratkaisun tilalle Per najan kaupunginosan Sarvilahdessa omakotitalon ja ta lousrakennuksen ra kentamiseksi ehdoilla, että: - rakennuspaikka liittyy keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään - pellon puoleisen rajan läheisyydessä oleva mäntyryhmä säilytetään ja muu toinkin oleva puusto pääosin säilytetään - rakennuspaikan eteläosassa sijaitsevat siirtolohkareet säilyte tään - rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla korkeintaan 250 k-m2 - rakennukset ovat yksikerroksisia - rakennusten tulee sijoitukseltaan, muodoltaan, materiaaleil taan ja värityk seltään sopeu tua alueen rakennustapaan. Lainvoimainen päätös on voimassa kaksi vuotta. Ehdotuksen mukainen.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 286 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - tekninen lautakunta elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnil le ja jaostoil le ettei se kun ta lain 51 :n no jal la käy tä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 931/ / / / / / / /2011 KH 287 a) Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaoston pöytäkirja , b) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja , c) Säteilyturvakeskus: Ydinturvallisuus, neljännesvuosiraportti 2/2011, d) Kuntaliiton kirje koskien uuden jätelain täytäntöönpanon etenemistä. Merkittiin tiedoksi.