Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Koskinen Pentti jäsen Laaksonen Erja jäsen Putkonen Aira jäsen Sahala Eila jäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Juven Marja-Liisa henkilöstön edustaja Kayander Igor NuorJämpsän edustaja Poissa Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Rajala Sanna valtuuston I vpj. Hiljanen Juhani NuorJämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Eila Sahala Tuomo Alanen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 150 Työjärjestyksen hyväksyminen Lintuvuoren asemakaava-alueen maankäyttösopimukset Lintuvuoren asemakaava Ostotarjous / Patalahden venevalkamat 1:61 / Himos Team Oy 154 Myllymäen teollisuusalueen korttelin 1028 tonttien hinnoittelu Ilmo - hankkeen tilannekatsaus 5/2014 ja jatkoaikahakemus Talousarvion muutos vuodelle Teollisuuskadun urakka / Urakoitsijan valinta Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen Kuolinpesän omaisuuden hakeminen/veikko Verneri Isolahti Palomäentie 6:n myynti / Kiinteistö Oy Jämsänmäki Koskenpään Veteraanitalo ry:n lakkaaminen Luottamushenkilövaali: sivistyslautakunnan jäsenen / varajäsenen valinta Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / Jämsän sisäisen joukkoliikenteen hankinta Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 166 Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Hallissa ja Suinulassa ilmenneiden syöpäsairauksien selvittäminen Saatavien poistot 1/ Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Koulunkäyntiavustajavakanssien perustaminen alkaen 171 Jämsän kaupungin sitoutuminen maaseudun leader - kehittämisohjelman rahoitukseen vuosina Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 150 Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta asiat: - Koulunkäyntiavustajavakanssien perustaminen alkaen - Jämsän kaupungin sitoutuminen maaseudun Leader - ke hit tämis oh jel man rahoitukseen vuosina Merkittiin, että kokouksessa olivat asiantuntijoina läsnä kau pun ginark ki teh ti Kari Vaara, liikelaitosjohtaja Mervi Västinen, talousjohtaja Ari Luostarinen ja tekninen johtaja Tarja Kuisma.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lintuvuoren asemakaava-alueen maankäyttösopimukset 706/ /2013 Khall 151 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Himoksen Lin tu vuoren asemakaavan hyväksymistä. Valtuuston hyväksymän Himoksen maan käyt tö so pi mus me net te lyn mukaan on ennen kaavan hy väk symis tä tehtävä maanomistajien kanssa kaava-alueen toteuttamisesta maan käyt tö so pi muk set. Hyväksyttäväksi esitetyn 1.osan mukaiselle alueelle tulee ra ken netta vak si pääosin vain vesihuoltoa ja Ravikankaantien liittymä. Kustan nuk set perustuvat Tähtiranta Oy:n laatimaan kunnallistekniikan yleis suun ni tel maan. Lopulliset korvaukset määräytyvät toteutuvien kus tan nus ten mukaan. Alueen toteuttaminen on sovittu ensi vuoden tou ko kuun loppuun mennessä. Sopimusalueella on viiden yksityisen kiinteistön omistajaa: Himos Team Oy, Laakkonen Pekka, Laakkonen Harri, Matti ja Pekka, Raken nus lii ke S & L Tuominen Oy sekä Huhtanen Erkki ja Kalevi. Sopi muk set liitteenä. Maankäyttösopimusten hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen pää tös val taan. Kaupunginhallitus hyväksyy Lintuvuoren asemakaavan 1. osan maan käyt tö so pi muk set. Maankäyttösopimusten mukaan ennen kaavan hyväksymistä kaupun gin val tuus tos sa on kaupungille toimitettava sopimusten mukaiset va kuu det. hyväksyttiin.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lintuvuoren asemakaava 706/ /2013 Tekla Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Lintuvuoren asemakaavoitus sisältyy vuoden 2011 kaavoituskatsaukseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettu kuulutuksella Aloite kaavoitukseen on tullut alueen maanomistajilta, joiden kanssa tullaan laatimaan hankkeesta kaavoitussopimukset kaupun ginvaltuuston hyväksymien menettelytapojen mukaisesti. Kaavoitus työn kilpailutuksen perusteella on konsultiksi valittu Ym pä ristönsuun nittelu Oy. Suunnittelualue sijaitsee Himoksen alueella, Pohjois -Hi moksen itäpuolella ja on pinta-alaltaan noin 12,4 ha. Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Lintuvuoren asemakaavaa laaditaan samanaikaisesti Himoksen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kanssa (osa-alueet 2-4 ja 6). Kaavan tavoitteena on osayleiskaavaehdotuksen mukaisten loma-asuntotonttien kaavoittaminen. Maanomistajien kanssa on pidetty neuvottelutilaisuus ja alueen luonnossuunnittelua on tehty yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kaavasta on valmistunut kaksi vaihtoehtoista luonnosta, jotka ovat osayleiskaavaehdotuksen mukaisia. Kaavaluonnokset eroavat toisistaan tilojen 2:84 ja 2:70 osalta siten, että Vaihtoehdos sa 1 kulku kortteleihin 4319 ja 4320 on osoitettu tilan 2:84 kautta ja vaihtoehdossa 2 kaava-alueen ulkopuolelta. Vaihtoehdossa yksi muodostuisi kaava-alueelle 51 loma-asunnon tonttia ja vaihtoeh dossa kaksi 52 tonttia. Rakennusoikeutta alueelle tulisi 7930 kem². Yhdyskuntatoimenjohtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnokset nähtäville laa ti misvaiheen kuulemiseksi ja pyytää niistä lausunnot OAS:n mukai sesti. Tekla hyväksyttiin. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Luonnoksista jätettiin maanomistajien taholta kolme mielipidettä. Lausuntonsa luonnoksista antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Museo, Vattenfall Verkko Oy, ympäristölautakunta, Jämsän Seudun Jätehuolto Oy sekä Himos Infra Oy ja Jämsän Vesi Oy. Mielipiteet tukivat kaavoituksen jatkamista vaihtoehto 2:n pohjalta. Himoksen osa-alueiden 2-4 osayleiskaavaehdotuksesta saadun palautteen johdosta, ehdotusta jouduttiin korjaamaan siten,että se oli tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Korjattu osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja se on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi syyskesällä. Lintuvuoren asemakaavaehdotus on laadittu uuden osayleiskaavaehdotusta vastaavaksi sekä sitä on tarkennettu annettujen lausuntojen pohjalta. Lintuvuoren asemakaavaehdotus sisältää 56 loma-asuntotonttia, joista 8 tonttia on omarantaisia. Lisäksi kaavaan sisältyy venevalkama- ja katualueita sekä virkistysalueita. Kaavaehdotuksessa osoitetaan Patajoen maantiealue katualueeksi. Tonttimaata alueesta on noin 6,09 hehtaaria ja rakennusoikeutta yhteensä 8590 k-m², mistä muodostuu kaava-alueen kokonaistehokkuudeksi e=0,06. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttamisesta on laadittu yleissuunnitelma kustannusarvioineen. Alueen toteuttamisesta tehdään kaupungin, Himos Infra Oy:n ja maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 27 :n mukaan asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Ehdotuksesta on pyydettävä OAS:n mukaisesti lausunnot. tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Lintuvuoren asemakaavaehdotuksen ja asettaisi sen julkisesti nähtäville. hyväksyttiin. Khall Kaupunginhallitus hyväksyy Lintuvuoren asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall 152 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä Eh dotuk ses ta antoivat lausunnon Keski-Suomen ELY-keskus, ym pä ris tölau ta kun ta ja Himos Infra Oy. Maanomistajilta tuli yksi muistutus ehdo tuk ses ta. Vastineet lausunnoista ja muistutuksista liitteenä. Suunnittelualueelle on valmistunut Destia Oy:n Jämsän kaupungin ja ELY:n toimeksiannosta laatima maantien Patajoentien ja Sam mal lah den tien kevyen liikenteen väylän alue va raus suun ni tel maluon nos (kaavaselostuksen liite 14) Patajoentien katualuetta on laajen net tu tien etelälaidalla vastaamaan suunniteltuja aluevarauksia. Teh dyn muistutuksen johdosta on rannalla olevalla VL-alueella korjat tu virheellinen lp -merkintä venevalkama -merkinnäksi. Kaa va ehdo tuk sen nähtävilläolon jälkeen on lisäksi tehty pieniä tarkistuksia mer kin töi hin ja määräyksiin. Tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen koh das sa 3.6. Kaava-alueen toteuttamisesta tehdään alueen maanomistajien kans sa maankäyttösopimukset. Maanomistajat ovat halunneet toteut taa alueen vaiheittain. 1. vaiheessa hyväksyttäväksi esitetään vain Patajoentien varteen rajoittuvia alueita ja kortteleita 4318, 4321 ja Hyväksyttäväksi esitetty alue on pinta-alaltaan noin 4,27 ha ja siihen sisältyy 15 loma-asuntotonttia. Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaan on muistutuksen tehneil le, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitettava kunnan pe rustel tu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Kaupunginhallitus päättää antaa muistutuksen tehneille liitteessä ole van vastineen ja esittää kaupunginvaltuustolle Lintuvuoren asema kaa van 1. osan hyväksymistä. hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Ostotarjous / Patalahden venevalkamat 1:61 / Himos Team Oy 1665/ /2014 Khall 153 Valmistelija: tontti-insinööri, puh Himos Team oy on tehnyt 1444,80 euron suuruisen ostotarjouksen noin 2408 m2 suuruisesta määräalasta tilasta Patalahden ve ne valka mat 1:60. Määräala sijaitsee Pohjois-Himoksen alueella Pa ta lahden etelärannalla. Määräala on kokonaisuudessaan vesialuetta. Esitys lis tan liitteenä sijaintikartta. Himos Team Oy omistaa määräalaan rajoittuvan tilan Ranta-Hinttula 1:57, jonka alueella on vireillä Lintuvuoren asemakaava, joka vahvis tu nee kesäkuussa Tilan Ranta-Hinttula 1:57 rantapalsta on mer kit ty asemakaavassa venevalkama-alueeksi, jonka käyttöä ve sialu een kauppa tukee. Himos Team Oy:n tarjoama hinta määräalasta on 0,60 euroa/m2. Jäm sän kaupunki on ostanut ko. vesialueen vuonna 2007, jolloin hin ta on ollut 0,30 euroa/m2. Kaupunginhallitus päättää myydä tilasta Patalahden venevalkamat 1:61 noin 2408 m2:n suuruisen määräalan Himos Team Oy:lle 1444,80 euron kauppahinnalla. Muilta osin kaupassa noudatetaan esi tys lis tan liitteenä olevan kauppakirjan ehtoja. hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Myllymäen teollisuusalueen korttelin 1028 tonttien hinnoittelu 1682/ /2014 Khall 154 Valmistelija: tontti-insinööri, puh Myllymäen teollisuusalueelle on alkamassa Biovakka Oy:n bio kaasu voi ma la hank keen toteutus. Biokaasuvoimala tullaan sijoittamaan kortteliin 1028, johon on asema kaa vas sa merkitty kolme tonttia. Tonteista kaksi on kaavoitettu jät teen kä sit te ly alu eek si (EJ-1) ja yksi teollisuus- ja va ras to ra ken nusten korttelialueeksi (T). Tonttien pinta-alat vaihtelevat m2:n ja m2:n välillä. Biokaasuvoimalahankkeen käynnistymisen myötä korttelin 1028 tont tien hinnoittelu on tullut ajankohtaiseksi. Jämsän ja Jäm sän kosken teollisuusalueiden tonttien nykyhinnat vaihtelevat 2-5 euroon tont ti ne liöl tä. Korttelin 1028 tonttien luovutushinnaksi esitetään 2 euroa tonttineliöltä. Hinnassa on huomioitu alueen maaperä, joka on tur ve pe räi nen ja tästä johtuen verrattain haasteellinen rakentaa. Lisäk si tonttien suurehko koko on huomioitu hinnassa. Tonttien myynti hin nat vaihtelevat euron ja euron välillä. Tonttien vuokraus on myös mahdollista, jolloin noudatetaan 7,5 %:n vuok ra ta soa. Muilta osin teollisuusrakennusten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan valtuuston aiemmin hyväksymiä tont tien luovutusperusteita. Myös tonttien varauskäytäntö säilyy ennal laan. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Myl lymäen teollisuusalueen korttelin 1028 tonttien hinnaksi määrätään 2 /m2. Muilta osin yleisten korttelialueiden tonttien luovutuksissa nouda te taan valtuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja varauskäytäntöä. hyväksyttiin. Merkittiin, että Mika Kyrö esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Ilmo - hankkeen tilannekatsaus 5/2014 ja jatkoaikahakemus 1711/ /2014 Khall 155 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Jämsek Oy on toteuttanut Ilmo - hanketta, jonka tavoitteena on pitkä ai kai ses ta rakennemuutoksesta kärsineen alueen elinvoiman ja kil pai lu ky vyn parantaminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen, paikal lis ten kasvuyritysten tukeminen niiden kehittämis-, kan sain vä lis tymis- ja investointipyrkimyksissä, aktiivisen yritys- ja in ves toin ti hankin nan tekeminen sekä yksilöllisten yrittäjyyspolkujen rakentaminen työn sä menettäneille. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle , Työ- ja elinkeinoministeriö ja Jämsän kaupunki rahoitusta: yhteensä Ra hoi tus ta on vielä käyttämättä n Hankkeen alkuperäinen kesto on ja ra hoi tuksen käyttämiseen haetaan jatkoaikaa asti. Hankkeen toimenpiteitä on syytä jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka, sillä rakennemuutoksen myötä työpaikkoja menetetään edelleen. Li sä ra hoi tus ta ei tarvita. Kaupunginhallitus: - myöntää hankkeelle jatkoajan asti - merkitsee tiedoksi Ilmo - hankkeen tilannekatsauksen toukokuu 2014 hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Talousarvion muutos vuodelle / /2014 Khall 156 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuo del le 2014, taloussuunnitelman ja in ves toin ti oh jelman vuosille Taloussuunnitelma asiakirja on julkaistu in ter ne tis sä ja kaupungin intranetissä liitteineen. Talousarvio sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot. Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va hyväksyttyä talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muu tok sis ta päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma on laadit tu siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarvion liitteenä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräyk set talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrää ra ha va ro jen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014 siten, et tä tuloslaskelman ylijäämä on liikelaitokset mukaan lukien eu roa. Talousarvion määrärahojen tarkistaminen on tarpeen, koska mm. valtionosuuspäätökset ja verotuloennuste ovat muuttuneet talous ar vio pää tök sen jälkeen. Myös käyttötaloudessa ja in ves toin neissa on havaittu tarvetta määrärahamuutoksiin. Esitetään tehtäväksi seuraavat määrärahamuutokset: Yleishallinto Hallintopalvelut: Palvelintilan muutos Teollisuuskadulta sairaalalle ai heut taa vuokrakulujen nousun 4 kuukaudelta ( ). Lisäksi on tarpeen hankkia UPS-laite (6.000 ). Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto: esitetään vähennettäväksi asiantun ti ja pal ve lui den oston määrärahaa (8.000 ) Sosiaalityö ja perhepalvelut: Ryönintien asunnot ostettiin kau pun ginval tuus ton päätöksellä, asunnoista aiheutuu sisäinen vuok ra toimitilapalveluille ( ). Tulosalueelta siirretään psy kolo gin toimi sivistystoimeen alkaen, vähennystä hen ki lös töme noi hin ( ). Avohoidon tukitoimenpiteisiin ja jälkihuoltoon tarvittava li sä mää rä raha ( ). Vuokratuloja arvioidaan kertyvän (4.000 ) enemmän.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Vanhuspalvelut: Lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta ai heu tunei den kustannusten palautukset aiheuttavat lisäkuluja ( ), asian tun ti ja pal ve luis ta esitetään vähennettäväksi mää rä ra ha va rausta ( ). Terveyspalvelut: Myynti ulkokunnille ei toteudu, josta aiheutuu tu lojen vähennystä ( ), asiantuntijapalveluista esitetään vä hennet tä väk si määrärahavarausta ( ). Erikoissairaanhoito: Menojen lisäys ( ) kirurgian vuo deosas ton kunnostus, valtuuston päätös Erikoissairaanhoidon ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tulevat ylit ty mään ( ), arvio perustui edellisen vuoden vä häi sempään käyttöön, tilausneuvottelu käydään kesäkuussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tuleva palautus ( ). Sivistystoimi Varhaiskasvatus: Hoitomaksukertymän arvioidaan jäävän en na koitua alhaisemmaksi, tulojen vähennys ( ). Perusopetus: Henkilöstömenojen lisäystä aiheuttaa psykologin toimen siirto sosiaalitoimelta 1.3. alkaen ja määrärahalisäys 1.8. alkaen ( ) sekä kahden kuraattorin palvelujen osto 1.8. alkaen ( ), 2 henkilökohtaista avustajaa Paunun koululle 5 kuukauden ajaksi ( ) ja Juokslahden koulun yhden opet tajan palkkakulut syksyn osalta ( ). Menojen lisäystä yhdysluokkarakenteen purkamiseen ( ). Tulot lisääntyvät koulupsykologin palvelujen myymisestä Kuh moisten kunnalle (8.000 ) ja kotikunnilta laskutettavan osuuden joh dosta, arvio 2/3 opiskelijoista muita kun jämsäläisiä ( ). Elämänlaatupalvelut: Uimahallin tulojen väheneminen ( ). Yhdyskuntatoimi Tekninen hallinto: Suoritettu henkilöstöjärjestely aiheuttaa hen ki löstö me no jen lisäystä ( ) sekä tulojen lisäystä palvelun myyn tinä ( ). Vesihuollon hankesuunnitteluun arvioidaan ai heut tavan arvioitua enemmän kuluja ( ). Tonttituotanto: Henkilöstömenojen vähennys ( ), koska kaavoi tus ark ki teh din palkkaus viivästyy. Kunnallistekniset palvelut: Maankäyttösopimukset eivät toteudu talous ar vio vai hees sa ilmoitetulla tavalla ( ). Myöskään menot eivät silloin toteudu talousarvion mukaisesti, mikä on huomioitu in ves toin ti osan määrärahamuutosesityksessä.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Menojen lisäystä aiheutuu Myllymäen teollisuusalueen vanhan kaato pai kan puhdistus ( ) ja päivystysjärjestelyjen muutos ( ). Tilapalvelut: Tulojen lisäystä sisäistä vuokrista Ryönintien taloista so si aa li toi mel ta ( ) ja kirurgian osaston kunnostamisesta sosi aa li toi mel ta ( ). Alkuperäisessä talousarviossa ei ole huomioi tu tuloina Valkealuomen ja Heräpirtin myyntituloja ( ). Me no ja lisää kirurgian osaston kunnostus ( ), muut ra kennus ten kunnostustyöt, mm. palvelintilan siirto sairaalalle ja Jäm sänkos ken neuvolan tilajärjestely ( ), sekä Ryönintien talojen kun nos tus ( ) ja varautuminen Jokivarren koulun lat tia pin tojen uusimiseen ( ). Käyttötalouden osalta kaupunginvaltuuston päätöstaso on esi tys listan liitteessä oleva tulosaluetaso, edellä tekstissä on selostettu tarkem min määrärahojen muutosesitykset, ne ovat pääosin lau ta kuntien esityksien mukaisia. Investoinnit Muut pitkävaikutteiset menot: Pääosin toteutumatta jää Sammallahdentien linjauksen muutos ( ) ja Kuikkajärven purkuojan kunnostus ( ). Rakennukset: Lukioratkaisu ei tule toteutumaan vuoden 2014 aikana ( ). Ryö nin tien talojen osto toteutui vuoden 2014 puolella, valtuuston pää tös asiasta tehtiin , varausta ei ollut tiedossa ta lousar vio ta tehtäessä ( ). Sairaalan hankesuunnittelu esitetään siirrettäväksi käyttötalouteen ( ). Paloaseman vesikaton ja IV-korjaukseen tulee mak samaan ( ) aiottua enemmän. Kiinteät rakenteet ja laitteet: Kaupunki varautuu ( ) lisämäärärahalla Sammontien ja siihen liittyvän kunnallistekniikan rakentamiseen mikäli alueelle suun nitel tu investointi lähtee käyntiin. Vuoden 2015 talousarviossa varaudutaan rakenteiden viimeistelyyn myö hem min tarkentuvalla summalla. Mikäli investointi ei toteudu, jää mää rä ra ha va raus käyttämättä. Päijänrannan ( ) ja Lintuvuoren ( ) ase ma kaa vojen kunnallistekniikka ei toteudu talousarviovuonna, tämä vähentää myös käyttötaloudessa maankäyttösopimuskorvauksia. Kiinteät rakenteet ja laitteet sisältää yleisessä kunnallistekniikan mää rä ra has sa myös Teollisuuskadun saneerauksen, joka on tek nisen lautakunnan esittämässä ja kaupunginhallituksen hy väk sy mässä II työohjelmassa.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kalusto: OPTG-laite hampaiden kuvaamista varten ( ), laitteen si jainti paik ka on sairaalan röntgenosasto ja sitä käyttävät Jokilaakson Ter veys Oy:n rtg-hoitajat. Autoklaavi ( ) Kuhmoisten vastaanoton ja hammashuollon yh tei ses ti käyttämä, Kuhmoinen vastaa hankinnasta ja poistoista. Verot, valtionosuudet ja rahoitus Uuden verotuloennusteen mukaan verotulokertymä on alkuperäistä ta lous ar vio ta parempi ( ), kun taas valtionosuudet las kevat ( ). Talousarviolainan ottamista on voitu myöhentää hyvän kassatilanteen vuoksi, korkomenojen arviota voidaan alentaa ( ). Liikelaitokset Jämsän Vesi liikelaitos: Sammontien rakentamiseen liittyvän ve sihuol lon rakentaminen, joka on yhteydessä kaupungin puolella to teutet ta vaan kunnallistekniikan rakentamiseen, :n in ves toin timää rä ra ha. Antolainaus Kiinteistö Oy Jämsänmäelle annettavat antolainat, joista on kau pungin val tuus ton päätökset Koskenpään Veteraanitalo ry ( ) ja rahoitusjärjestelyihin ( ja ). Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteiden mu kais ta talousarvion muutosta vuodelle hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teollisuuskadun urakka / Urakoitsijan valinta 1616/ /2014 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Yhdyskuntatoimi on pyytänyt tarjouksia Teollisuuskadun saneerauksen rakennusurakasta. Tarjouspyyntö julkaistiin Jämsän kaupungin internet-sivuilla ja HILMA-ilmoituskanavalla Määräaikaan klo 12 mennessä saapui 8 tarjousta. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan edullisin tarjous. Tekninen johtaja: ehdotus tehdään kokouksessa. Asian käsittelyn alussa esittelijä teki seuraavansisältöisen päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta keskeyttää hankinnan lisätalousarvion päätökseen viitaten. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen. Khall 157 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kaupunginjohtaja on käyttänyt Jämsän kaupungin hal lin to sään nön 26 mukaisesti otto-oikeuttaan teknisen lau ta kunnan tekemään päätökseen. Asia ratkaistaan kaupungininsinöörin valmistelun pohjalta ja tar jouksis ta hyväksytään hinnaltaan edullisin tarjous. ehdotus annetaan kokouksessa. Asian käsittelyn alussa kaupunginjohtaja teki seuraavansisältöisen pää tös eh do tuk sen: Teollisuuskadun rakennusurak ka tilataan Oteran Oy:ltä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ko koukses sa tekemän päätösehdotuksen. Liitteet 1 Tarjousten avauspöytäkirja / Teolllisuuskadun ja kevytväylän saneeraus

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen / /2014 Khall 158 Valmistelija: talousjohtaja, puh Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta voidaan kuntien pe ruspal ve lui den valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa har kin nan va rai ses ti valtion talousarvion rajoissa kunnalle, jos kunta en si si jai ses ti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vai keuk sien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioin nis sa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunni tel man taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toi men pi teistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käy töl le myös muita kunnantalouteen liittyviä ehtoja. Val tio va rain minis te riö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an ne tun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mu kaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Val tionosuu den korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehto ja ei ole noudatettu. Avustukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mu kaan rahoitusavustusta on haettava valtionapuviranomaisen päät tä mään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättä nyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä val tion varain mi nis te riön kuntaosastolle. Kopio hakemuksesta pyydetään toimit ta maan Suomen Kuntaliitolle. Kuntien avustuksista päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtio neu vos to. Lain 49 :n 6 momentin mukaan rahoitusavustuksen mak sa mi sen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen. Myönne tyt avustukset maksetaan kuitenkin vuoden 2014 loppuun mennes sä. Jämsän kaupungin taloudellinen tulos vuodelta 2013 oli positiivinen. Kaik ki talouden tunnusluvut paranivat. Jämsän kaupunki on hakenut vuo teen 2010 asti järjestelmällisesti harkinnanvaraista avustusta. Vuon na 2011 avustusta ei haettu, sen jälkeen avustusta on haettu vuo sit tain, mutta sitä ei olla saatu. Kaupungilla ei tällä hetkellä ole ali jää mää taseessaan.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että Jämsän kaupunki ei hae kuntien har kin nan va rais ta valtionosuuden korotusta vuonna hyväksyttiin.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kuolinpesän omaisuuden hakeminen/veikko Verneri Isolahti 1655/ /2014 Khall 159 Valmistelija: talousjohtaja, puh Valtiokonttorilta on tullut ilmoitus mahdollisuudesta hakea perillisittä kuol leen Veikko Verneri Isolahden (kuollut ) omaisuutta luo vu tet ta vak si kunnalle. Perillisittä kuolleen henkilön omaisuus menee perintökaaren 5. luvun mu kai ses ti valtiolle. Henkilön kotikunnalla on kuitenkin mahdollisuus ha kea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kiinteistön sijaintikunnalla on myös mahdollisuus hakea kiinteistöä. Omaisuutta tulee hakea vapaamuotoisella, kunnan puolesta al le kirjoi te tul la hakemuksella Valtiokonttorilta mennessä. asiasta voidaan tehdä, kun on kulunut vuosi perinnönjättäjän kuo le mas ta. Esityslistan liitteenä on Veikko Verneri Isolahden perukirja, joka ei ole julkinen. Jämsän kaupunginhallitus päättää hakea Veikko Verneri Isolahden kuo lin pe sän omaisuutta mukaanlukien kiinteistöt, luovutettavaksi kaupungille käytettäväksi so si aa li seen työllistämiseen. Kaupunginhallitus valtuuttaa Jämsän kaupungin talousjohtajan hoita maan asiaan liittyvät käytännön toimet. hyväksyttiin.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Palomäentie 6:n myynti / Kiinteistö Oy Jämsänmäki 1267/ /2013 Khall 160 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiinteistö Oy Jämsänmäen taloustilanne on edelleen heikko. Ko konais käyt tö as te näyttää koko ajan laskeva johtuen alueen muut to tappios ta. Reuna-alueilla asuntojen tyhjentyminen on vielä nopeampaa kuin keskustassa. Asuntojen käyttöaste koko yhtiössä vuoden 2013 lo pul la oli hieman yli 79,45, %:a ( ,4 %:a). Käyttöaste vaih te li Jämsän taajaman 88,2 %:sta (84,7 %) Hallin taajaman 43,8 %:iin (1.7. oli 58,9 %:a), Länkipohja 61,4 % ja Jämsänkoski 76,5 %. Hal lin osalta tilanne on todella huono. Vuonna 2013 vajaakäyttöasteen vaikutus Kiinteistö Oy Jäm sän mäen tuloissa oli noin euroa saamatta jääneitä vuokratuloja. Li säk si yhtiö joutuu maksamaan myös tyhjillään olevien asuntojen osal ta hoito- ja ylläpitokustannukset. Kaupunginhallitus on hy väk synyt yhtiön Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman, jossa yhtiön ra hoi tus ti lan tee seen on kiinnitetty huomiota, myös kon ser ni kes kuste luis sa on ohjeistettu yhtiötä nostamaan käyttöastetta. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on päättänyt pyytää Palomäentie 6:n myyntilupaa kaupunginhallitukselta. Perusteena on käyttöasteen nos ta mi sen lisäksi, että Palomäessä yhtiöllä on 4 kerrostaloa, joissa on 105 asuntoa, joista 15 tyhjänä (käyttöaste on 85,7 %). Talot Palo mäen tie 4 ja 6 ovat jo ARA:n rajoitteista vapautuneet. Taloissa sijait see kaupungin päiväkoti. Palomäentie 6 on kolmikerroksinen, vuon na 1977 rakennettu ja tasearvoltaan noin euroa. Ra joituk set ovat päättyneet vuonna Yhtiöllä on tarkoitus myydä koh de saneerattavaksi osakehuoneistoiksi. Tarjousten yhteydessä pyy de tään selvitys käyttötarkoituksesta, eikä kohde saa jatkossa kilpail la vuokra-asuntomarkkinoilla. Päiväkodin vuokrasopimus siirtyy tois tai sek si voimassa olevana mahdolliselle uudelle ostajalle. Yhtiö voi myös olla myymättä kohdetta, mikäli tyydyttäviä tarjouksia ei ilmaannu. Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Kiinteistö Oy Jämsänmäelle Pa lo mäen tie 6:n talon myyntiin. Ehtona on, että kohde poistuu vuokra-asuntomarkkinoilta ja että kaupungin päiväkoti voi olla vuokralla ta los sa tarvittavan ajan. hyväksyttiin.

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Koskenpään Veteraanitalo ry:n lakkaaminen 1423/ /2014 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Koskenpään veteraanitalo ry on perustettu vuonna Yh dis tyksen tarkoituksena on ollut toimia Veteraanien sosiaalisen aseman, asun to-olo jen ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän hen ki sen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen toimi alu ee na on ollut Jämsänkosken kaupunki. Tarkemmin yh dis tyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamisesta on esityslistan liitteenä ole vis sa yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen sääntöjen 14 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luo vu te taan sen jäljelle jääneet varat Jämsänkosken kaupungille käy tet tä väk si entisen Koskenpään alueella sääntöjen pykälässä 3 mai nit tui hin tarkoituksiin. Yhdistyksellä on ollut vuokrattavana vuonna 1991 valmistuneet rivitalot, yhteinen asuinpinta-ala on 380 m 2. Ri vi ta lot sijaitsevat yhdistyksen omistamalla tontilla. Yhdistys on tehnyt sääntöjensä mukaiset päätökset yhdistyksen lakkauttamisesta. Yh dis tys on luvannut hoitaa itse lakkauttamiseen liittyvät toimet sekä ti lin pää tök sen 2013 asianmukaisesti. Koskenpään Veteraanitalo ry:llä on Jämsänkosken kaupungilta kunta lii tok ses sa Jämsän kaupungille siirtynyttä lainaa seuraavasti: allekirjoitettu velkakirja ,28 euroa, lainan lyhen nyk set ovat velkakirjan ja päätösten mukaan vuosina , korko 5 % allekirjoitettu velkakirja 1.120,88 euroa, lainasta on jäl jel lä vuodelle 2014 kaksi lyhennyserää, korko 5 % Jämsän kaupunki on takaajana yhdistyksen Pohjola Pankki Oyj:n lai nal le, jonka pääoma on ,86 euroa (tilanne ). Ti lin pää tök sen 2012 mukaan yhdistyksellä ei ole muita pank ki lai noja. Pohjola Pankki Oyj on ilmoittanut, että lainan siirto vaatii heillä erillisen päätöksen, jolloin lainan minimarginaali on 1,1 % ja lainan siirrosta peritään palkkio joka on vähintään euroa. Hei dän ehdotuksensa on, että laina maksettaisiin Pohjola Pankille pois ja anottaisiin uutta lainaa muualta. Kaupungilla on pankkilainan takauksen vakuutena ,00 euron pant ti kir ja, jossa on kiinnitys tilaa. Jämsänkoski/Patala/Hietalanrinne nro 8:109. Yhdistyksellä on eräpäivässä olleesta korkoja lyhennyslaskusta maksamatta kaupungille 1.562,28 euroa, jonka yh dis tys on luvannut maksaa.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Yhdistyksen omistamalla kiinteistöllä Hietarinne on kol me rakennusta. Rakennuksista kaksi on rivitaloja, joissa on 8 asun toa, asunnoista 7 on vuokrattuna, kolmas rakennus on ta lousra ken nus. Jämsän kaupungin vuokra-asuminen hoidetaan konsernin ty tär yh tiön kautta. Alustavasti on yhdistyksen ja toimitusjohtajan kans sa sovittu kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten siir tä mi sestä Kiinteistö Oy Jämsänmäelle. Siirto tapahtuisi mahdollisesti suoraan yhtiölle siten, että yhdistys myy kiinteistön rakennuksineen Kiinteis tö Oy Jämsänmäelle nimelliseen kauppahintaan, jolloin taloihin koh dis tu vat lainat yhdistettäisiin Kiinteistö Oy Jämsänmäelle yhdeksi kau pun gin konsernilainaksi. Säännöissä mainittu muu veteraanien toiminnan edistäminen Jämsän kaupungissa tapahtuu kaupungin veteraanitoiminnan yh tey dessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto päättää suostua ottamaan vastaan Koskenpään Ve teraa ni ta lo ry:n omaisuuden. Luovutuksen vastaanoton ehtona on, että vuoden 2013 tilinpäätös on tehty ja hyväksytty asianmukaisesti. 2) kiinteistö Hietarinne rakennuksineen myydään kiin teis tön luo vu tuk se na Kiinteistö Oy Jämsänmäelle esit te lyteks tis sä mainitulla tavalla. 3) myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle enintään euron kon ser ni lai nan 10 vuoden maksuajalla muutoin normaalein ehdoin. Lainalla kuitataan aikaisemmat ko. taloihin kohdistuvat lainat. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asian käy tännön järjestelyt. hyväksyttiin. Kvalt hyväksyttiin. Merkittiin, että Jorma Poti esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Eija Aaltonen.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Khall 161 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiinteistö luovutetaan Kiinteistö Oy Jämsänmäelle kiinteistön kauppa na. Esityslistan liitteenä on luovutuskirja Koskenpään Ve te raa ni talot ry:ltä Jämsän kaupungille, kiinteistön kauppakirja ja velkakirja. Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen esityslistan liitteen mu kaisen kiinteistön luovutuskirja ja velkakirjan sekä hyväksyy luo vu tus kirjal la saatua kiinteistöä koskevan kauppakirjan. hyväksyttiin.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Luottamushenkilövaali: sivistyslautakunnan jäsenen / varajäsenen valinta 1663/ /2014 Khall 162 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Sivistyslautakunnan jäsen Helena Mieskolainen on ilmoittanut Jämsän seudun vasemmistoliiton kautta, että hänen on hen ki lö koh taisten mm. työhön liittyvien syiden vuoksi vaikea hoitaa si vis tys lau takun nan jäsenen tehtäviä. Mieskolainen on esittänyt, että hänen vara jä se nen sä Robert Savolainen siirtyisi sivistyslautakunnan var si naisek si jäseneksi ja hän itse jäisi varajäseneksi. Kuntalain 38 mukaan:" Luottamustoimesta voi erota pätevästä syys tä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja va raval tuu te tul le". Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Kuntalain 39 mukaan:" Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja se sen jälkeenkin, kunnes toimeen on va lit tu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luot ta mus toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus henki lö." Toimielinten jäsenillä on yleensä henkilökohtaiset varajäsenet. Varsi nai sen jäsenen paikan tullessa avoimeksi henkilökohtainen va ra jäsen ei siirry suoraan varsinaiseksi jäseneksi, vaan toimielimeen va litaan uusi varsinainen jäsen. Jos henkilökohtainen varajäsen valitaan var si nai sek si jäseneksi, täytettäväksi tulee varajäsenen paikka. Sivistyslautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava: jäsen Pekka Kataja, pj Erkki Mäntylä, varapj Leena Valkeajärvi Matti Similä Mimmi Puhakka Jonimatti Ruoko Kari Leppänen Pirkkoliisa Suominen Helena Mieskolainen henkilökohtainen varajäsen Jukka Haaparanta Liisa Valkama Pirjo Nurmesviita Teemu Sanaslahti Marjatta Laitinen Kari Seppä Eino Soikka Kirsi Heilanen Robert Savolainen

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. myöntää Helena Mieskolaiselle eron sivistyslautakunnan jä senen luottamustoimesta 2. valitsee sivistyslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen 3. valitsee sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen, mikäli uuden jä se nen valinta kohdistuu sivistyslautakunnan nykyiseen va ra jäse neen hyväksyttiin.

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / / /2013 Khall 163 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston päätösten lail li suus val von ta ja täytäntöönpano. Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt py kä lät Valtuusto teki päätöksen seuraavista asioista: - Työjärjestyksen hyväksyminen - Arviointikertomus Tilinpäätös 2013 / Tilintarkastuskertomus - Henkilöstökertomus v Kiinteistö Oy Jämsänmäki / lainojen takaus - Kiinteistö Oy Jämsänmäki / konsernilaina - Jämsän Yrityskiinteistöt Oy / Lainan takaus - Lukion toteuttamisvaihtoehdot / Jämsän lukion tilakysymyksen rat kai se mi nen / periaatepäätös - Luottamushenkilövaali / tekninen lautakunta - Luottamushenkilövalinnat / sosiaali- ja terveyslautakunnan vara jä sen / varavaltuutettu - Kuntarakenneselvitys Kuhmoisten kunnan kanssa / selvitystyön or ga ni soi mi nen ja ohjausryhmän nimeäminen - Jämsän kaupungin hallintosääntö - Maanvaihto / Tila Hartusmetsä 3:157 ja tila Pajuranta 3:76 / Heik ki ja Pia Seppälä - 1. kaupunginosan korttelin 21 asemakaavan muutos (Luk koilan tie) - Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuosilta ja suunnitelma vuodelle Valtuustoaloite / Jouluruokailut ym. tarjoilut sääs tölis tal le / Jämsän Vasemmistoryhmä - Valtuustoaloite / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päi vi tys / Arja Paakkanen ym. - Valtuustoaloite / Olympiareliefin siirto / Pertti Rii hinen, Tapio Hakanen ja Arto Lampinen - Valtuustoaloitteet Valtuustossa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Kirjaston siirto Forumin tiloihin / Keskustan valtuustoryhmä 2. Karavaaniyhdistys LomaRasuan vuokrasopimuksen ir ti sa no minen / Raimo Lindeman (+ 4 valtuutettua) 3. Uimahalli Koskikaran uudeksi nimeksi Kosken Kylpylä-Rapids Spa / Pekka Kataja

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää todeta kaupunginvaltuuston pide tys sä kokouksessa tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi. ten osalta voidaan ryhtyä täy tän töön pa no toi miin myös ennen lainvoimaisuutta siltä osin kun se on kuntalain 98 :n mukaan mahdollista. Edelleen kaupunginhallitus päättää käynnistää valmistelun seu raavis ta: 1. Jämsänkosken lukion lakkauttamisprosessi 2. Jokivarren ja Vitikkalan 6. vuosiluokkien oppilaiden opetuksen jär jes tä mi nen lukuvuonna Kaipolan ja Män ty kallion kouluilla 3. Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja tuottaminen lukuvuodesta alkaen 4. Riittävän paikoitustilan järjestäminen Jokivarren koulun ym päris tös sä 5. Nykyisen lukion liikuntahalliratkaisu, mahdollisten val tion osuuksien hyödyntämiseksi Edelleen kaupunginhallitus päättää, että valtuuston kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet laitetaan valmisteluun ja mahdollista lau sunnon an ta mis ta varten seuraavasti: 1. kaupunginarkkitehti, sivistystoimenjohtaja 2. tekninen johtaja, johtava rakennustarkastaja, vt. hallintojohtaja 3. vapaa-aikapalvelupäällikkö (ent. liikuntatoimenjohtaja) hyväksyttiin.

28 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jämsän sisäisen joukkoliikenteen hankinta / /2013 Khall Valmistelija: logistikko, puh Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttuu siirtymäajan sopimusten päät tyes sä. Jämsän alueella siirtymäajan sopimukset päättyvät Siirtymäajan jälkeen joukkoliikenne voi olla joko mark kina eh tois ta tai EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaista lii kennet tä. Vuonna 2011 tehtiin Suomessa tähän muutokseen liittyen palve lu ta so mää ri tys, jonka pohjalta liikenne tullaan jatkossa suun nit tele maan. Liikennevirasto on valmistellut joukkoliikenteen järjestämistavan muut tu mi sen takia uutta kunta - ELY yhteistyösopimusta. So pimuk ses sa kunta ja ELY-keskus sopivat henkilökuljetusten jär jes tämi sen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja jouk ko lii ken teen kustannusten jakamisesta. Sopimuksesta on vasta ole mas sa luonnos. Kustannusten jakamisesta so pi mus luon nok sessa todetaan ensi vuoden osalta, että kunta osallistuu lii ken nöin ti korvauk sen ja lippu- ja maksujärjestelmän kustannuksiin vuonna 2014 eu ro mää räi ses ti samalla tasolla kuin käytti vuonna 2013 hin ta velvoit teen korvauksiin ja vuodesta 2015 alkaen rahoitussuunnitelman mu kai ses ti. Rahoitussuunnitelmat on tarkoitus tehdä kevään 2014 ai ka na. Sitä, kuinka paljon kustannukset muuttuvat Jämsän osalta jat kos sa ei voi vielä mitenkään arvioida. Tällä hetkellä jouk ko lii kennet tä ostetaan n eurolla vuodessa, josta hintavelvoitteen kor vauk sien osuus on n (seutulippusubvention osuus). Keski-Suomen ELY kilpailuttaa alkavalle kaudelle sa manai kai ses ti Jyväskylä-Jämsän välisen liikenteen sekä Jämsän si säisen liikenteen. Hankinnan suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kunnan ja Keski-Suomen ELY:n kanssa. Näiden liikennekokonaisuuksien yh tä ai kai sel la suunnittelulla ja hankinnalla karsitaan epäkohtia ja pääl lek käi syyk siä sekä pyritään hillitsemään joukkoliikenteen hank kimi ses ta aiheutuvia kustannuksia. Jämsän kaupunki toimii Keski-Suo mes sa pilottikuntana tässä uudessa liikenteen han kin ta ta vassa, jota Keski-Suomen ELY tulee käyttämään myös muiden kuntien kans sa. Kilpailutuksen voittaa halvin hinta. Nykyiset Jämsän kaupungin ostosopimukset sekä ELY:n siir ty mäajan sopimukset päättyvät , joten uudet sopimukset as tuvat voimaan ja sopimuskauden pituus on vuotta. Sopi mus kau den lyhyys johtuu uuden valtakunnallisen lippujärjestelmän käyt töön ot ta mi sen ajankohdan epävarmuudesta. Lippujärjestelmän pi täi si olla valmis käyttöön vuonna 2015.

29 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hankinnan aikatauluksi on arvioitu seuraavaa: Tarjousasiakirjat julkais taan joulukuun alkupuolella Tarjousaika on vähintään 45 päi vää, jolloin tarjousten vertailu ja liikennöitsijöiden valinta tapahtuu hel mi kuus sa. Jämsän sisäinen joukkoliikenne tullaan järjestämään pal ve lu so pimus ase tuk sen mukaisella reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella. Täl löin päävastuu liikennöinnin suunnittelun osalta on lii ken nöit si jöillä. Liikennöitsijän tulot koostuvat asiakastuloista ja so pi mus kor vauksis ta. Jämsän sisäisen liikenteen kilpailutettavat reitit ovat: Koskenpää Matara Jämsänkoski Jämsä - Kaipola Jämsä - Halli Jämsä - Himos Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi joukkoliikenteen jär jes tä mis tavas sa tapahtuvan muutoksen ja hankintakäytännön muuttumisen. Khall 164 hyväksyttiin. Valmistelija: logistikko Keski-Suomen ELY -keskus on toimittanut Jämsän kaupungille kirjeen, jossa se esittää yhteistyösopimuksen hyväksymistä koskien hen ki lö kul je tuk sen järjestämistä, joukkoliikenteen lippu- ja mak su järjes tel mää ja kustannusten jakamista. Yhteistyösopimus koskee joukkoliikennelain mukaisten siirtymäajan lii ken nöin ti so pi muk sien lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lu kien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY-1370/2007) mukaisesti jär jes tet tyä ELY - keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä, jonka ELY - keskus on kilpailuttanut alkuvuoden aikana. Sopimus korvaa syksyllä 2010 sopijapuolten välillä tehdyn yh teis työso pi muk sen muutoin paitsi sopimuksessa lueteltujen siirtymäajan liiken nöin ti so pi mus ten ja niitä koskevien lisäasiakirjojen osalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY - keskuksen järjestämän jouk ko lii ken teen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täy den tä vän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli suun nit te lu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen lii ken teen asemasta. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta jouk ko liiken ne lain ja muiden lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä pe rus vas tuun ja koa.

30 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tämän sopimuksen aikana tulee lippu- ja maksujärjestelmä muut tumaan. Sopimuksen alkaessa noudatetaan tältä osin sopimuksessa ku vat tu ja menettelyjä. Kun siirrytään valtakunnalliseen vi ran omaisten lippu- ja maksujärjestelmään, niin tehdään sopimusmuutos liit tämäl lä sopimukseen uutta lippu- ja maksujärjestelmää kuvaavat liitteet 2 ja 3, joiden yksityiskohtaisesta sisällöstä sopijapuolet neu votte le vat ja sopivat erikseen. Esityslistan liitteenä on rahoitussuunnitelma, jossa on jouk ko lii kenteen vuoden 2014 alustava kustannusjako Jämsän kaupungin ja ELY-kes kuk sen vä lil lä. Sopimukseen liitetään myöhemmin tarkempi Jäm sän kau pun gin ja ELY-keskuksen välinen liitteen 4 mukainen rahoi tus suun ni tel ma neuvottelujen jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen henkilökuljetusten jär jes tämi sen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja jouk ko lii ken teen kustannusten jakamisesta. Edelleen kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lippu- ja mak su jär jestel män tulevan muutoksen ja valtuuttaa logistikon neuvottelemaan asias ta viranomaisten kanssa. hyväksyttiin.

31 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 584/ /2013 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh , hen ki lös tö joh taja, puh Voitto Suosaari ja 24 muuta allekirjoittajaa on jättänyt seuraavan valtuus to aloit teen: "Jämsän kaupungin taloudellinen syöksykierre on jat ku nut jo vuosikausia. Vasta nyt tuntuu tapahtuneen herääminen to tuu teen, kun viime vuoden tilinpäätös osoitti valtavan mii nus tu loksen. Sitä ei pystytty millään rahasto- tms. kikkailuilla häivyttämään. Kaupungin henkilöstö on lisääntynyt vuosien varrella tehtyjen kun talii tos ten myötä. Liitoksissa tavoiteltavia synergiaetuja etenekään hen ki lös tön määrässä ei ole pystytty, osattu tai haluttu hyödyntää. Esitämme teetettäväksi ulkopuolisella taholla selvityksen kestävästä ja järkevästä henkilöstön määrästä. Samalla selvitetään mah dol lisuuk sien mukaan nykyisen henkilöstön halukkuudet mahdollisiin sisäi siin siirtoihin aloille, joilla henkilöstöstä on tulossa vajausta. Tätä var ten luodaan tarvittaessa jatko- ja uu del leen kou lu tus mah dol li suuksia. Selvityksen kohteena on myös nykyisen henkilöstön soveltuvuus ny kyi seen tehtäväänsä, etenkin asiakaspalvelussa olevan hen ki löstön osalta. Selvitykset tehdään siten, että vaiheittain vuodesta 2014 alkaen pysty tään tekemään tarvittavat organisaatiomuutokset ja henkilöstön vä hen nyk set. Selvitys pitää teettää ulkopuolisella ja riippumattomalla taholla. Kaupun gin omana työnä sitä ei pystytä tekemään, koska olemassa olevat työ- ja henkilösuhteet estävät henkilöstömäärän riippumattoman ja objektiivisen tarkastelun." Kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja ovat valmistelleet vastauksen val tuus to aloit tee seen. Parhaimmillaan konsulttiselvityksen vahvuutena on ulkopuolinen, neut raa li arviointi ja näkemys henkilöstömäärästä sekä palvelu- ja joh ta mis jär jes tel mäs tä. Konsultin on oltava sellainen, että se tuntee kun nan toimintojen osa-alueet sekä konsultoitavan kunnan eri tyispiir teet. Konsultin riippumattomuus, koko organisaation tasapuolinen koh te lu sekä erityisesti muualta saadut kokemukset ja näkemykset ovat vahvuus samoin kuin palveluverkon objektiivinen tarkastelu tuo

32 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus pers pek tii viä myös poliittiseen harkintaan. Konsultti on ris ti rii ta ti lanteis sa hyvänä apuna ja henkilösuhteet eivät vaikuta lopputulokseen. Kon sul tin kautta voidaan hyödyntää uutta tietoa ja saada ke hi tys sysäyk siä esimerkiksi työprosesseihin, tuotteistamiseen ja mo niosaami seen. Konsulttityöskentelyn aikana iso osa selvityksestä tehdään omana työ nä. Konsultti on perehdytettävä työkenttäänsä, toi min ta ym pä ristöön ja toimintaverkostoihin. Mikäli paikallisuus unohtuu, kon sult tisel vi tyk set ovat toistensa kopioita. Tämä havainto on tehtävissä esimer kik si tarkastelemalla ja vertailemalla eri kuntaliitosselvityksiä. Sel vi tys ten ja lopputuotosten samankaltaisuus voi olla ongelma varsin kin silloin, jos selvitys pyritään tekemään mahdollisimman pienillä kus tan nuk sil la. Konsulttityön onnistuminen vaatii mittavaa oman työn panostusta. Kon sult ti sel vi tyk ses sä on aina oltava mukana organisaation sisäinen työs ken te ly, jossa kerätään aineistoja, tilastoja ja eri tahojen nä kemyk set organisaatiouudistuksen tarpeista. Tällainen selvitys pitää sisäl lään johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja luot ta mus hen ki löiden haastattelut esim. johtamisen ja resursoinnin nykytilanteesta, toi min nan arviointia sekä kyselyjä henkilöstölle. Edellä mainittujen lisäksi konsulttiselvityksen tulee ehdottomasti perus tua palvelutarpeiden arviointiin. Organisaation rakenne ja pai nopis teet näet perustuvat aina palvelutarpeiden arviointiin ja päätöksiin tuo tet ta vis ta palveluista. Mikäli näkemystä kuntalaisten pal ve lu tarpeis ta ja niiden priorisoinnista ei ole, konsulttiselvitys voi johtaa väärien kohteiden saneeraamiseen tai liian yleisellä tasolla esitettyihin, kaik kiin kuntiin sopiviin toimintasuosituksiin. Tällainen ylimalkainen sel vi tys voi helposti jäädä pöytälaatikkoon. Olennaista onkin kyky teh dä juuri oman kunnan tarpeisiin sopivia valmistelutoimenpiteitä ja po liit ti sia päätöksiä, tapahtuipa se konsulttiselvityksen tuella tai ilman sitä. Jämsän kaupungissa on olemassa omaa, sisäistä tietoa ja osaa mista, joka onkin varsin hyvin otettu käyttöön vuoden 2014 talousarvion val mis te lus sa. Tämä talousarvion valmistelu prosessi osoitti, että virka mies ko neis to on vakavissaan pyrkinyt laatimaan kau pun gin hal lituk sen asettamien raamien mukaisen talousarvion. Mitä selvityksiä on jo tehty Erilaisia selvityksiä, toiminnan arviointeja ja tehostamispyrkimyksiä on tehty lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jämsässä eri tyi sesti kotihoidossa on tarkasteltu työprosesseja (työnkulkukaavioita) samoin kuin on selvitetty kotihoidon toiminnanohjausta ja sähköisiä ym pä ris tö jä niiden apuna. Selvityksen tuloksena on se, että mo lem-

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot