Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Koskinen Pentti jäsen Laaksonen Erja jäsen Putkonen Aira jäsen Sahala Eila jäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Juven Marja-Liisa henkilöstön edustaja Kayander Igor NuorJämpsän edustaja Poissa Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Rajala Sanna valtuuston I vpj. Hiljanen Juhani NuorJämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Eila Sahala Tuomo Alanen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 150 Työjärjestyksen hyväksyminen Lintuvuoren asemakaava-alueen maankäyttösopimukset Lintuvuoren asemakaava Ostotarjous / Patalahden venevalkamat 1:61 / Himos Team Oy 154 Myllymäen teollisuusalueen korttelin 1028 tonttien hinnoittelu Ilmo - hankkeen tilannekatsaus 5/2014 ja jatkoaikahakemus Talousarvion muutos vuodelle Teollisuuskadun urakka / Urakoitsijan valinta Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen Kuolinpesän omaisuuden hakeminen/veikko Verneri Isolahti Palomäentie 6:n myynti / Kiinteistö Oy Jämsänmäki Koskenpään Veteraanitalo ry:n lakkaaminen Luottamushenkilövaali: sivistyslautakunnan jäsenen / varajäsenen valinta Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / Jämsän sisäisen joukkoliikenteen hankinta Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 166 Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Hallissa ja Suinulassa ilmenneiden syöpäsairauksien selvittäminen Saatavien poistot 1/ Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Koulunkäyntiavustajavakanssien perustaminen alkaen 171 Jämsän kaupungin sitoutuminen maaseudun leader - kehittämisohjelman rahoitukseen vuosina Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 150 Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta asiat: - Koulunkäyntiavustajavakanssien perustaminen alkaen - Jämsän kaupungin sitoutuminen maaseudun Leader - ke hit tämis oh jel man rahoitukseen vuosina Merkittiin, että kokouksessa olivat asiantuntijoina läsnä kau pun ginark ki teh ti Kari Vaara, liikelaitosjohtaja Mervi Västinen, talousjohtaja Ari Luostarinen ja tekninen johtaja Tarja Kuisma.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lintuvuoren asemakaava-alueen maankäyttösopimukset 706/ /2013 Khall 151 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Himoksen Lin tu vuoren asemakaavan hyväksymistä. Valtuuston hyväksymän Himoksen maan käyt tö so pi mus me net te lyn mukaan on ennen kaavan hy väk symis tä tehtävä maanomistajien kanssa kaava-alueen toteuttamisesta maan käyt tö so pi muk set. Hyväksyttäväksi esitetyn 1.osan mukaiselle alueelle tulee ra ken netta vak si pääosin vain vesihuoltoa ja Ravikankaantien liittymä. Kustan nuk set perustuvat Tähtiranta Oy:n laatimaan kunnallistekniikan yleis suun ni tel maan. Lopulliset korvaukset määräytyvät toteutuvien kus tan nus ten mukaan. Alueen toteuttaminen on sovittu ensi vuoden tou ko kuun loppuun mennessä. Sopimusalueella on viiden yksityisen kiinteistön omistajaa: Himos Team Oy, Laakkonen Pekka, Laakkonen Harri, Matti ja Pekka, Raken nus lii ke S & L Tuominen Oy sekä Huhtanen Erkki ja Kalevi. Sopi muk set liitteenä. Maankäyttösopimusten hyväksyminen kuuluu kaupunginhallituksen pää tös val taan. Kaupunginhallitus hyväksyy Lintuvuoren asemakaavan 1. osan maan käyt tö so pi muk set. Maankäyttösopimusten mukaan ennen kaavan hyväksymistä kaupun gin val tuus tos sa on kaupungille toimitettava sopimusten mukaiset va kuu det. hyväksyttiin.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lintuvuoren asemakaava 706/ /2013 Tekla Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Lintuvuoren asemakaavoitus sisältyy vuoden 2011 kaavoituskatsaukseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettu kuulutuksella Aloite kaavoitukseen on tullut alueen maanomistajilta, joiden kanssa tullaan laatimaan hankkeesta kaavoitussopimukset kaupun ginvaltuuston hyväksymien menettelytapojen mukaisesti. Kaavoitus työn kilpailutuksen perusteella on konsultiksi valittu Ym pä ristönsuun nittelu Oy. Suunnittelualue sijaitsee Himoksen alueella, Pohjois -Hi moksen itäpuolella ja on pinta-alaltaan noin 12,4 ha. Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Lintuvuoren asemakaavaa laaditaan samanaikaisesti Himoksen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kanssa (osa-alueet 2-4 ja 6). Kaavan tavoitteena on osayleiskaavaehdotuksen mukaisten loma-asuntotonttien kaavoittaminen. Maanomistajien kanssa on pidetty neuvottelutilaisuus ja alueen luonnossuunnittelua on tehty yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kaavasta on valmistunut kaksi vaihtoehtoista luonnosta, jotka ovat osayleiskaavaehdotuksen mukaisia. Kaavaluonnokset eroavat toisistaan tilojen 2:84 ja 2:70 osalta siten, että Vaihtoehdos sa 1 kulku kortteleihin 4319 ja 4320 on osoitettu tilan 2:84 kautta ja vaihtoehdossa 2 kaava-alueen ulkopuolelta. Vaihtoehdossa yksi muodostuisi kaava-alueelle 51 loma-asunnon tonttia ja vaihtoeh dossa kaksi 52 tonttia. Rakennusoikeutta alueelle tulisi 7930 kem². Yhdyskuntatoimenjohtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnokset nähtäville laa ti misvaiheen kuulemiseksi ja pyytää niistä lausunnot OAS:n mukai sesti. Tekla hyväksyttiin. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Luonnoksista jätettiin maanomistajien taholta kolme mielipidettä. Lausuntonsa luonnoksista antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Museo, Vattenfall Verkko Oy, ympäristölautakunta, Jämsän Seudun Jätehuolto Oy sekä Himos Infra Oy ja Jämsän Vesi Oy. Mielipiteet tukivat kaavoituksen jatkamista vaihtoehto 2:n pohjalta. Himoksen osa-alueiden 2-4 osayleiskaavaehdotuksesta saadun palautteen johdosta, ehdotusta jouduttiin korjaamaan siten,että se oli tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Korjattu osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja se on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi syyskesällä. Lintuvuoren asemakaavaehdotus on laadittu uuden osayleiskaavaehdotusta vastaavaksi sekä sitä on tarkennettu annettujen lausuntojen pohjalta. Lintuvuoren asemakaavaehdotus sisältää 56 loma-asuntotonttia, joista 8 tonttia on omarantaisia. Lisäksi kaavaan sisältyy venevalkama- ja katualueita sekä virkistysalueita. Kaavaehdotuksessa osoitetaan Patajoen maantiealue katualueeksi. Tonttimaata alueesta on noin 6,09 hehtaaria ja rakennusoikeutta yhteensä 8590 k-m², mistä muodostuu kaava-alueen kokonaistehokkuudeksi e=0,06. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttamisesta on laadittu yleissuunnitelma kustannusarvioineen. Alueen toteuttamisesta tehdään kaupungin, Himos Infra Oy:n ja maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 27 :n mukaan asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Ehdotuksesta on pyydettävä OAS:n mukaisesti lausunnot. tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Lintuvuoren asemakaavaehdotuksen ja asettaisi sen julkisesti nähtäville. hyväksyttiin. Khall Kaupunginhallitus hyväksyy Lintuvuoren asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall 152 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä Eh dotuk ses ta antoivat lausunnon Keski-Suomen ELY-keskus, ym pä ris tölau ta kun ta ja Himos Infra Oy. Maanomistajilta tuli yksi muistutus ehdo tuk ses ta. Vastineet lausunnoista ja muistutuksista liitteenä. Suunnittelualueelle on valmistunut Destia Oy:n Jämsän kaupungin ja ELY:n toimeksiannosta laatima maantien Patajoentien ja Sam mal lah den tien kevyen liikenteen väylän alue va raus suun ni tel maluon nos (kaavaselostuksen liite 14) Patajoentien katualuetta on laajen net tu tien etelälaidalla vastaamaan suunniteltuja aluevarauksia. Teh dyn muistutuksen johdosta on rannalla olevalla VL-alueella korjat tu virheellinen lp -merkintä venevalkama -merkinnäksi. Kaa va ehdo tuk sen nähtävilläolon jälkeen on lisäksi tehty pieniä tarkistuksia mer kin töi hin ja määräyksiin. Tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen koh das sa 3.6. Kaava-alueen toteuttamisesta tehdään alueen maanomistajien kans sa maankäyttösopimukset. Maanomistajat ovat halunneet toteut taa alueen vaiheittain. 1. vaiheessa hyväksyttäväksi esitetään vain Patajoentien varteen rajoittuvia alueita ja kortteleita 4318, 4321 ja Hyväksyttäväksi esitetty alue on pinta-alaltaan noin 4,27 ha ja siihen sisältyy 15 loma-asuntotonttia. Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaan on muistutuksen tehneil le, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitettava kunnan pe rustel tu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Kaupunginhallitus päättää antaa muistutuksen tehneille liitteessä ole van vastineen ja esittää kaupunginvaltuustolle Lintuvuoren asema kaa van 1. osan hyväksymistä. hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Ostotarjous / Patalahden venevalkamat 1:61 / Himos Team Oy 1665/ /2014 Khall 153 Valmistelija: tontti-insinööri, puh Himos Team oy on tehnyt 1444,80 euron suuruisen ostotarjouksen noin 2408 m2 suuruisesta määräalasta tilasta Patalahden ve ne valka mat 1:60. Määräala sijaitsee Pohjois-Himoksen alueella Pa ta lahden etelärannalla. Määräala on kokonaisuudessaan vesialuetta. Esitys lis tan liitteenä sijaintikartta. Himos Team Oy omistaa määräalaan rajoittuvan tilan Ranta-Hinttula 1:57, jonka alueella on vireillä Lintuvuoren asemakaava, joka vahvis tu nee kesäkuussa Tilan Ranta-Hinttula 1:57 rantapalsta on mer kit ty asemakaavassa venevalkama-alueeksi, jonka käyttöä ve sialu een kauppa tukee. Himos Team Oy:n tarjoama hinta määräalasta on 0,60 euroa/m2. Jäm sän kaupunki on ostanut ko. vesialueen vuonna 2007, jolloin hin ta on ollut 0,30 euroa/m2. Kaupunginhallitus päättää myydä tilasta Patalahden venevalkamat 1:61 noin 2408 m2:n suuruisen määräalan Himos Team Oy:lle 1444,80 euron kauppahinnalla. Muilta osin kaupassa noudatetaan esi tys lis tan liitteenä olevan kauppakirjan ehtoja. hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Myllymäen teollisuusalueen korttelin 1028 tonttien hinnoittelu 1682/ /2014 Khall 154 Valmistelija: tontti-insinööri, puh Myllymäen teollisuusalueelle on alkamassa Biovakka Oy:n bio kaasu voi ma la hank keen toteutus. Biokaasuvoimala tullaan sijoittamaan kortteliin 1028, johon on asema kaa vas sa merkitty kolme tonttia. Tonteista kaksi on kaavoitettu jät teen kä sit te ly alu eek si (EJ-1) ja yksi teollisuus- ja va ras to ra ken nusten korttelialueeksi (T). Tonttien pinta-alat vaihtelevat m2:n ja m2:n välillä. Biokaasuvoimalahankkeen käynnistymisen myötä korttelin 1028 tont tien hinnoittelu on tullut ajankohtaiseksi. Jämsän ja Jäm sän kosken teollisuusalueiden tonttien nykyhinnat vaihtelevat 2-5 euroon tont ti ne liöl tä. Korttelin 1028 tonttien luovutushinnaksi esitetään 2 euroa tonttineliöltä. Hinnassa on huomioitu alueen maaperä, joka on tur ve pe räi nen ja tästä johtuen verrattain haasteellinen rakentaa. Lisäk si tonttien suurehko koko on huomioitu hinnassa. Tonttien myynti hin nat vaihtelevat euron ja euron välillä. Tonttien vuokraus on myös mahdollista, jolloin noudatetaan 7,5 %:n vuok ra ta soa. Muilta osin teollisuusrakennusten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan valtuuston aiemmin hyväksymiä tont tien luovutusperusteita. Myös tonttien varauskäytäntö säilyy ennal laan. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Myl lymäen teollisuusalueen korttelin 1028 tonttien hinnaksi määrätään 2 /m2. Muilta osin yleisten korttelialueiden tonttien luovutuksissa nouda te taan valtuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja varauskäytäntöä. hyväksyttiin. Merkittiin, että Mika Kyrö esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Ilmo - hankkeen tilannekatsaus 5/2014 ja jatkoaikahakemus 1711/ /2014 Khall 155 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Jämsek Oy on toteuttanut Ilmo - hanketta, jonka tavoitteena on pitkä ai kai ses ta rakennemuutoksesta kärsineen alueen elinvoiman ja kil pai lu ky vyn parantaminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen, paikal lis ten kasvuyritysten tukeminen niiden kehittämis-, kan sain vä lis tymis- ja investointipyrkimyksissä, aktiivisen yritys- ja in ves toin ti hankin nan tekeminen sekä yksilöllisten yrittäjyyspolkujen rakentaminen työn sä menettäneille. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle , Työ- ja elinkeinoministeriö ja Jämsän kaupunki rahoitusta: yhteensä Ra hoi tus ta on vielä käyttämättä n Hankkeen alkuperäinen kesto on ja ra hoi tuksen käyttämiseen haetaan jatkoaikaa asti. Hankkeen toimenpiteitä on syytä jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka, sillä rakennemuutoksen myötä työpaikkoja menetetään edelleen. Li sä ra hoi tus ta ei tarvita. Kaupunginhallitus: - myöntää hankkeelle jatkoajan asti - merkitsee tiedoksi Ilmo - hankkeen tilannekatsauksen toukokuu 2014 hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Talousarvion muutos vuodelle / /2014 Khall 156 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuo del le 2014, taloussuunnitelman ja in ves toin ti oh jelman vuosille Taloussuunnitelma asiakirja on julkaistu in ter ne tis sä ja kaupungin intranetissä liitteineen. Talousarvio sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot. Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va hyväksyttyä talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muu tok sis ta päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma on laadit tu siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarvion liitteenä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräyk set talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrää ra ha va ro jen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014 siten, et tä tuloslaskelman ylijäämä on liikelaitokset mukaan lukien eu roa. Talousarvion määrärahojen tarkistaminen on tarpeen, koska mm. valtionosuuspäätökset ja verotuloennuste ovat muuttuneet talous ar vio pää tök sen jälkeen. Myös käyttötaloudessa ja in ves toin neissa on havaittu tarvetta määrärahamuutoksiin. Esitetään tehtäväksi seuraavat määrärahamuutokset: Yleishallinto Hallintopalvelut: Palvelintilan muutos Teollisuuskadulta sairaalalle ai heut taa vuokrakulujen nousun 4 kuukaudelta ( ). Lisäksi on tarpeen hankkia UPS-laite (6.000 ). Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto: esitetään vähennettäväksi asiantun ti ja pal ve lui den oston määrärahaa (8.000 ) Sosiaalityö ja perhepalvelut: Ryönintien asunnot ostettiin kau pun ginval tuus ton päätöksellä, asunnoista aiheutuu sisäinen vuok ra toimitilapalveluille ( ). Tulosalueelta siirretään psy kolo gin toimi sivistystoimeen alkaen, vähennystä hen ki lös töme noi hin ( ). Avohoidon tukitoimenpiteisiin ja jälkihuoltoon tarvittava li sä mää rä raha ( ). Vuokratuloja arvioidaan kertyvän (4.000 ) enemmän.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Vanhuspalvelut: Lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta ai heu tunei den kustannusten palautukset aiheuttavat lisäkuluja ( ), asian tun ti ja pal ve luis ta esitetään vähennettäväksi mää rä ra ha va rausta ( ). Terveyspalvelut: Myynti ulkokunnille ei toteudu, josta aiheutuu tu lojen vähennystä ( ), asiantuntijapalveluista esitetään vä hennet tä väk si määrärahavarausta ( ). Erikoissairaanhoito: Menojen lisäys ( ) kirurgian vuo deosas ton kunnostus, valtuuston päätös Erikoissairaanhoidon ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tulevat ylit ty mään ( ), arvio perustui edellisen vuoden vä häi sempään käyttöön, tilausneuvottelu käydään kesäkuussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tuleva palautus ( ). Sivistystoimi Varhaiskasvatus: Hoitomaksukertymän arvioidaan jäävän en na koitua alhaisemmaksi, tulojen vähennys ( ). Perusopetus: Henkilöstömenojen lisäystä aiheuttaa psykologin toimen siirto sosiaalitoimelta 1.3. alkaen ja määrärahalisäys 1.8. alkaen ( ) sekä kahden kuraattorin palvelujen osto 1.8. alkaen ( ), 2 henkilökohtaista avustajaa Paunun koululle 5 kuukauden ajaksi ( ) ja Juokslahden koulun yhden opet tajan palkkakulut syksyn osalta ( ). Menojen lisäystä yhdysluokkarakenteen purkamiseen ( ). Tulot lisääntyvät koulupsykologin palvelujen myymisestä Kuh moisten kunnalle (8.000 ) ja kotikunnilta laskutettavan osuuden joh dosta, arvio 2/3 opiskelijoista muita kun jämsäläisiä ( ). Elämänlaatupalvelut: Uimahallin tulojen väheneminen ( ). Yhdyskuntatoimi Tekninen hallinto: Suoritettu henkilöstöjärjestely aiheuttaa hen ki löstö me no jen lisäystä ( ) sekä tulojen lisäystä palvelun myyn tinä ( ). Vesihuollon hankesuunnitteluun arvioidaan ai heut tavan arvioitua enemmän kuluja ( ). Tonttituotanto: Henkilöstömenojen vähennys ( ), koska kaavoi tus ark ki teh din palkkaus viivästyy. Kunnallistekniset palvelut: Maankäyttösopimukset eivät toteudu talous ar vio vai hees sa ilmoitetulla tavalla ( ). Myöskään menot eivät silloin toteudu talousarvion mukaisesti, mikä on huomioitu in ves toin ti osan määrärahamuutosesityksessä.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Menojen lisäystä aiheutuu Myllymäen teollisuusalueen vanhan kaato pai kan puhdistus ( ) ja päivystysjärjestelyjen muutos ( ). Tilapalvelut: Tulojen lisäystä sisäistä vuokrista Ryönintien taloista so si aa li toi mel ta ( ) ja kirurgian osaston kunnostamisesta sosi aa li toi mel ta ( ). Alkuperäisessä talousarviossa ei ole huomioi tu tuloina Valkealuomen ja Heräpirtin myyntituloja ( ). Me no ja lisää kirurgian osaston kunnostus ( ), muut ra kennus ten kunnostustyöt, mm. palvelintilan siirto sairaalalle ja Jäm sänkos ken neuvolan tilajärjestely ( ), sekä Ryönintien talojen kun nos tus ( ) ja varautuminen Jokivarren koulun lat tia pin tojen uusimiseen ( ). Käyttötalouden osalta kaupunginvaltuuston päätöstaso on esi tys listan liitteessä oleva tulosaluetaso, edellä tekstissä on selostettu tarkem min määrärahojen muutosesitykset, ne ovat pääosin lau ta kuntien esityksien mukaisia. Investoinnit Muut pitkävaikutteiset menot: Pääosin toteutumatta jää Sammallahdentien linjauksen muutos ( ) ja Kuikkajärven purkuojan kunnostus ( ). Rakennukset: Lukioratkaisu ei tule toteutumaan vuoden 2014 aikana ( ). Ryö nin tien talojen osto toteutui vuoden 2014 puolella, valtuuston pää tös asiasta tehtiin , varausta ei ollut tiedossa ta lousar vio ta tehtäessä ( ). Sairaalan hankesuunnittelu esitetään siirrettäväksi käyttötalouteen ( ). Paloaseman vesikaton ja IV-korjaukseen tulee mak samaan ( ) aiottua enemmän. Kiinteät rakenteet ja laitteet: Kaupunki varautuu ( ) lisämäärärahalla Sammontien ja siihen liittyvän kunnallistekniikan rakentamiseen mikäli alueelle suun nitel tu investointi lähtee käyntiin. Vuoden 2015 talousarviossa varaudutaan rakenteiden viimeistelyyn myö hem min tarkentuvalla summalla. Mikäli investointi ei toteudu, jää mää rä ra ha va raus käyttämättä. Päijänrannan ( ) ja Lintuvuoren ( ) ase ma kaa vojen kunnallistekniikka ei toteudu talousarviovuonna, tämä vähentää myös käyttötaloudessa maankäyttösopimuskorvauksia. Kiinteät rakenteet ja laitteet sisältää yleisessä kunnallistekniikan mää rä ra has sa myös Teollisuuskadun saneerauksen, joka on tek nisen lautakunnan esittämässä ja kaupunginhallituksen hy väk sy mässä II työohjelmassa.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kalusto: OPTG-laite hampaiden kuvaamista varten ( ), laitteen si jainti paik ka on sairaalan röntgenosasto ja sitä käyttävät Jokilaakson Ter veys Oy:n rtg-hoitajat. Autoklaavi ( ) Kuhmoisten vastaanoton ja hammashuollon yh tei ses ti käyttämä, Kuhmoinen vastaa hankinnasta ja poistoista. Verot, valtionosuudet ja rahoitus Uuden verotuloennusteen mukaan verotulokertymä on alkuperäistä ta lous ar vio ta parempi ( ), kun taas valtionosuudet las kevat ( ). Talousarviolainan ottamista on voitu myöhentää hyvän kassatilanteen vuoksi, korkomenojen arviota voidaan alentaa ( ). Liikelaitokset Jämsän Vesi liikelaitos: Sammontien rakentamiseen liittyvän ve sihuol lon rakentaminen, joka on yhteydessä kaupungin puolella to teutet ta vaan kunnallistekniikan rakentamiseen, :n in ves toin timää rä ra ha. Antolainaus Kiinteistö Oy Jämsänmäelle annettavat antolainat, joista on kau pungin val tuus ton päätökset Koskenpään Veteraanitalo ry ( ) ja rahoitusjärjestelyihin ( ja ). Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteiden mu kais ta talousarvion muutosta vuodelle hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teollisuuskadun urakka / Urakoitsijan valinta 1616/ /2014 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Yhdyskuntatoimi on pyytänyt tarjouksia Teollisuuskadun saneerauksen rakennusurakasta. Tarjouspyyntö julkaistiin Jämsän kaupungin internet-sivuilla ja HILMA-ilmoituskanavalla Määräaikaan klo 12 mennessä saapui 8 tarjousta. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan edullisin tarjous. Tekninen johtaja: ehdotus tehdään kokouksessa. Asian käsittelyn alussa esittelijä teki seuraavansisältöisen päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta keskeyttää hankinnan lisätalousarvion päätökseen viitaten. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen. Khall 157 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kaupunginjohtaja on käyttänyt Jämsän kaupungin hal lin to sään nön 26 mukaisesti otto-oikeuttaan teknisen lau ta kunnan tekemään päätökseen. Asia ratkaistaan kaupungininsinöörin valmistelun pohjalta ja tar jouksis ta hyväksytään hinnaltaan edullisin tarjous. ehdotus annetaan kokouksessa. Asian käsittelyn alussa kaupunginjohtaja teki seuraavansisältöisen pää tös eh do tuk sen: Teollisuuskadun rakennusurak ka tilataan Oteran Oy:ltä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ko koukses sa tekemän päätösehdotuksen. Liitteet 1 Tarjousten avauspöytäkirja / Teolllisuuskadun ja kevytväylän saneeraus

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen / /2014 Khall 158 Valmistelija: talousjohtaja, puh Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta voidaan kuntien pe ruspal ve lui den valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa har kin nan va rai ses ti valtion talousarvion rajoissa kunnalle, jos kunta en si si jai ses ti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vai keuk sien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioin nis sa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunni tel man taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toi men pi teistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käy töl le myös muita kunnantalouteen liittyviä ehtoja. Val tio va rain minis te riö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an ne tun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mu kaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Val tionosuu den korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehto ja ei ole noudatettu. Avustukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan pe rus pal ve lu jen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mu kaan rahoitusavustusta on haettava valtionapuviranomaisen päät tä mään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättä nyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä val tion varain mi nis te riön kuntaosastolle. Kopio hakemuksesta pyydetään toimit ta maan Suomen Kuntaliitolle. Kuntien avustuksista päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtio neu vos to. Lain 49 :n 6 momentin mukaan rahoitusavustuksen mak sa mi sen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen. Myönne tyt avustukset maksetaan kuitenkin vuoden 2014 loppuun mennes sä. Jämsän kaupungin taloudellinen tulos vuodelta 2013 oli positiivinen. Kaik ki talouden tunnusluvut paranivat. Jämsän kaupunki on hakenut vuo teen 2010 asti järjestelmällisesti harkinnanvaraista avustusta. Vuon na 2011 avustusta ei haettu, sen jälkeen avustusta on haettu vuo sit tain, mutta sitä ei olla saatu. Kaupungilla ei tällä hetkellä ole ali jää mää taseessaan.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että Jämsän kaupunki ei hae kuntien har kin nan va rais ta valtionosuuden korotusta vuonna hyväksyttiin.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kuolinpesän omaisuuden hakeminen/veikko Verneri Isolahti 1655/ /2014 Khall 159 Valmistelija: talousjohtaja, puh Valtiokonttorilta on tullut ilmoitus mahdollisuudesta hakea perillisittä kuol leen Veikko Verneri Isolahden (kuollut ) omaisuutta luo vu tet ta vak si kunnalle. Perillisittä kuolleen henkilön omaisuus menee perintökaaren 5. luvun mu kai ses ti valtiolle. Henkilön kotikunnalla on kuitenkin mahdollisuus ha kea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kiinteistön sijaintikunnalla on myös mahdollisuus hakea kiinteistöä. Omaisuutta tulee hakea vapaamuotoisella, kunnan puolesta al le kirjoi te tul la hakemuksella Valtiokonttorilta mennessä. asiasta voidaan tehdä, kun on kulunut vuosi perinnönjättäjän kuo le mas ta. Esityslistan liitteenä on Veikko Verneri Isolahden perukirja, joka ei ole julkinen. Jämsän kaupunginhallitus päättää hakea Veikko Verneri Isolahden kuo lin pe sän omaisuutta mukaanlukien kiinteistöt, luovutettavaksi kaupungille käytettäväksi so si aa li seen työllistämiseen. Kaupunginhallitus valtuuttaa Jämsän kaupungin talousjohtajan hoita maan asiaan liittyvät käytännön toimet. hyväksyttiin.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Palomäentie 6:n myynti / Kiinteistö Oy Jämsänmäki 1267/ /2013 Khall 160 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiinteistö Oy Jämsänmäen taloustilanne on edelleen heikko. Ko konais käyt tö as te näyttää koko ajan laskeva johtuen alueen muut to tappios ta. Reuna-alueilla asuntojen tyhjentyminen on vielä nopeampaa kuin keskustassa. Asuntojen käyttöaste koko yhtiössä vuoden 2013 lo pul la oli hieman yli 79,45, %:a ( ,4 %:a). Käyttöaste vaih te li Jämsän taajaman 88,2 %:sta (84,7 %) Hallin taajaman 43,8 %:iin (1.7. oli 58,9 %:a), Länkipohja 61,4 % ja Jämsänkoski 76,5 %. Hal lin osalta tilanne on todella huono. Vuonna 2013 vajaakäyttöasteen vaikutus Kiinteistö Oy Jäm sän mäen tuloissa oli noin euroa saamatta jääneitä vuokratuloja. Li säk si yhtiö joutuu maksamaan myös tyhjillään olevien asuntojen osal ta hoito- ja ylläpitokustannukset. Kaupunginhallitus on hy väk synyt yhtiön Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman, jossa yhtiön ra hoi tus ti lan tee seen on kiinnitetty huomiota, myös kon ser ni kes kuste luis sa on ohjeistettu yhtiötä nostamaan käyttöastetta. Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallitus on päättänyt pyytää Palomäentie 6:n myyntilupaa kaupunginhallitukselta. Perusteena on käyttöasteen nos ta mi sen lisäksi, että Palomäessä yhtiöllä on 4 kerrostaloa, joissa on 105 asuntoa, joista 15 tyhjänä (käyttöaste on 85,7 %). Talot Palo mäen tie 4 ja 6 ovat jo ARA:n rajoitteista vapautuneet. Taloissa sijait see kaupungin päiväkoti. Palomäentie 6 on kolmikerroksinen, vuon na 1977 rakennettu ja tasearvoltaan noin euroa. Ra joituk set ovat päättyneet vuonna Yhtiöllä on tarkoitus myydä koh de saneerattavaksi osakehuoneistoiksi. Tarjousten yhteydessä pyy de tään selvitys käyttötarkoituksesta, eikä kohde saa jatkossa kilpail la vuokra-asuntomarkkinoilla. Päiväkodin vuokrasopimus siirtyy tois tai sek si voimassa olevana mahdolliselle uudelle ostajalle. Yhtiö voi myös olla myymättä kohdetta, mikäli tyydyttäviä tarjouksia ei ilmaannu. Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Kiinteistö Oy Jämsänmäelle Pa lo mäen tie 6:n talon myyntiin. Ehtona on, että kohde poistuu vuokra-asuntomarkkinoilta ja että kaupungin päiväkoti voi olla vuokralla ta los sa tarvittavan ajan. hyväksyttiin.

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Koskenpään Veteraanitalo ry:n lakkaaminen 1423/ /2014 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Koskenpään veteraanitalo ry on perustettu vuonna Yh dis tyksen tarkoituksena on ollut toimia Veteraanien sosiaalisen aseman, asun to-olo jen ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän hen ki sen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen toimi alu ee na on ollut Jämsänkosken kaupunki. Tarkemmin yh dis tyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamisesta on esityslistan liitteenä ole vis sa yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen sääntöjen 14 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa luo vu te taan sen jäljelle jääneet varat Jämsänkosken kaupungille käy tet tä väk si entisen Koskenpään alueella sääntöjen pykälässä 3 mai nit tui hin tarkoituksiin. Yhdistyksellä on ollut vuokrattavana vuonna 1991 valmistuneet rivitalot, yhteinen asuinpinta-ala on 380 m 2. Ri vi ta lot sijaitsevat yhdistyksen omistamalla tontilla. Yhdistys on tehnyt sääntöjensä mukaiset päätökset yhdistyksen lakkauttamisesta. Yh dis tys on luvannut hoitaa itse lakkauttamiseen liittyvät toimet sekä ti lin pää tök sen 2013 asianmukaisesti. Koskenpään Veteraanitalo ry:llä on Jämsänkosken kaupungilta kunta lii tok ses sa Jämsän kaupungille siirtynyttä lainaa seuraavasti: allekirjoitettu velkakirja ,28 euroa, lainan lyhen nyk set ovat velkakirjan ja päätösten mukaan vuosina , korko 5 % allekirjoitettu velkakirja 1.120,88 euroa, lainasta on jäl jel lä vuodelle 2014 kaksi lyhennyserää, korko 5 % Jämsän kaupunki on takaajana yhdistyksen Pohjola Pankki Oyj:n lai nal le, jonka pääoma on ,86 euroa (tilanne ). Ti lin pää tök sen 2012 mukaan yhdistyksellä ei ole muita pank ki lai noja. Pohjola Pankki Oyj on ilmoittanut, että lainan siirto vaatii heillä erillisen päätöksen, jolloin lainan minimarginaali on 1,1 % ja lainan siirrosta peritään palkkio joka on vähintään euroa. Hei dän ehdotuksensa on, että laina maksettaisiin Pohjola Pankille pois ja anottaisiin uutta lainaa muualta. Kaupungilla on pankkilainan takauksen vakuutena ,00 euron pant ti kir ja, jossa on kiinnitys tilaa. Jämsänkoski/Patala/Hietalanrinne nro 8:109. Yhdistyksellä on eräpäivässä olleesta korkoja lyhennyslaskusta maksamatta kaupungille 1.562,28 euroa, jonka yh dis tys on luvannut maksaa.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Yhdistyksen omistamalla kiinteistöllä Hietarinne on kol me rakennusta. Rakennuksista kaksi on rivitaloja, joissa on 8 asun toa, asunnoista 7 on vuokrattuna, kolmas rakennus on ta lousra ken nus. Jämsän kaupungin vuokra-asuminen hoidetaan konsernin ty tär yh tiön kautta. Alustavasti on yhdistyksen ja toimitusjohtajan kans sa sovittu kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten siir tä mi sestä Kiinteistö Oy Jämsänmäelle. Siirto tapahtuisi mahdollisesti suoraan yhtiölle siten, että yhdistys myy kiinteistön rakennuksineen Kiinteis tö Oy Jämsänmäelle nimelliseen kauppahintaan, jolloin taloihin koh dis tu vat lainat yhdistettäisiin Kiinteistö Oy Jämsänmäelle yhdeksi kau pun gin konsernilainaksi. Säännöissä mainittu muu veteraanien toiminnan edistäminen Jämsän kaupungissa tapahtuu kaupungin veteraanitoiminnan yh tey dessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto päättää suostua ottamaan vastaan Koskenpään Ve teraa ni ta lo ry:n omaisuuden. Luovutuksen vastaanoton ehtona on, että vuoden 2013 tilinpäätös on tehty ja hyväksytty asianmukaisesti. 2) kiinteistö Hietarinne rakennuksineen myydään kiin teis tön luo vu tuk se na Kiinteistö Oy Jämsänmäelle esit te lyteks tis sä mainitulla tavalla. 3) myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle enintään euron kon ser ni lai nan 10 vuoden maksuajalla muutoin normaalein ehdoin. Lainalla kuitataan aikaisemmat ko. taloihin kohdistuvat lainat. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asian käy tännön järjestelyt. hyväksyttiin. Kvalt hyväksyttiin. Merkittiin, että Jorma Poti esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Tilalle kutsuttiin varavaltuutettu Eija Aaltonen.

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Khall 161 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kiinteistö luovutetaan Kiinteistö Oy Jämsänmäelle kiinteistön kauppa na. Esityslistan liitteenä on luovutuskirja Koskenpään Ve te raa ni talot ry:ltä Jämsän kaupungille, kiinteistön kauppakirja ja velkakirja. Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen esityslistan liitteen mu kaisen kiinteistön luovutuskirja ja velkakirjan sekä hyväksyy luo vu tus kirjal la saatua kiinteistöä koskevan kauppakirjan. hyväksyttiin.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Luottamushenkilövaali: sivistyslautakunnan jäsenen / varajäsenen valinta 1663/ /2014 Khall 162 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Sivistyslautakunnan jäsen Helena Mieskolainen on ilmoittanut Jämsän seudun vasemmistoliiton kautta, että hänen on hen ki lö koh taisten mm. työhön liittyvien syiden vuoksi vaikea hoitaa si vis tys lau takun nan jäsenen tehtäviä. Mieskolainen on esittänyt, että hänen vara jä se nen sä Robert Savolainen siirtyisi sivistyslautakunnan var si naisek si jäseneksi ja hän itse jäisi varajäseneksi. Kuntalain 38 mukaan:" Luottamustoimesta voi erota pätevästä syys tä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja va raval tuu te tul le". Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Kuntalain 39 mukaan:" Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja se sen jälkeenkin, kunnes toimeen on va lit tu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luot ta mus toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luot ta mus henki lö." Toimielinten jäsenillä on yleensä henkilökohtaiset varajäsenet. Varsi nai sen jäsenen paikan tullessa avoimeksi henkilökohtainen va ra jäsen ei siirry suoraan varsinaiseksi jäseneksi, vaan toimielimeen va litaan uusi varsinainen jäsen. Jos henkilökohtainen varajäsen valitaan var si nai sek si jäseneksi, täytettäväksi tulee varajäsenen paikka. Sivistyslautakunnan nykyinen kokoonpano on seuraava: jäsen Pekka Kataja, pj Erkki Mäntylä, varapj Leena Valkeajärvi Matti Similä Mimmi Puhakka Jonimatti Ruoko Kari Leppänen Pirkkoliisa Suominen Helena Mieskolainen henkilökohtainen varajäsen Jukka Haaparanta Liisa Valkama Pirjo Nurmesviita Teemu Sanaslahti Marjatta Laitinen Kari Seppä Eino Soikka Kirsi Heilanen Robert Savolainen

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. myöntää Helena Mieskolaiselle eron sivistyslautakunnan jä senen luottamustoimesta 2. valitsee sivistyslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen 3. valitsee sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen, mikäli uuden jä se nen valinta kohdistuu sivistyslautakunnan nykyiseen va ra jäse neen hyväksyttiin.

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / / /2013 Khall 163 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston päätösten lail li suus val von ta ja täytäntöönpano. Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt py kä lät Valtuusto teki päätöksen seuraavista asioista: - Työjärjestyksen hyväksyminen - Arviointikertomus Tilinpäätös 2013 / Tilintarkastuskertomus - Henkilöstökertomus v Kiinteistö Oy Jämsänmäki / lainojen takaus - Kiinteistö Oy Jämsänmäki / konsernilaina - Jämsän Yrityskiinteistöt Oy / Lainan takaus - Lukion toteuttamisvaihtoehdot / Jämsän lukion tilakysymyksen rat kai se mi nen / periaatepäätös - Luottamushenkilövaali / tekninen lautakunta - Luottamushenkilövalinnat / sosiaali- ja terveyslautakunnan vara jä sen / varavaltuutettu - Kuntarakenneselvitys Kuhmoisten kunnan kanssa / selvitystyön or ga ni soi mi nen ja ohjausryhmän nimeäminen - Jämsän kaupungin hallintosääntö - Maanvaihto / Tila Hartusmetsä 3:157 ja tila Pajuranta 3:76 / Heik ki ja Pia Seppälä - 1. kaupunginosan korttelin 21 asemakaavan muutos (Luk koilan tie) - Hyvinvointikertomus, Vuosittainen raportti vuosilta ja suunnitelma vuodelle Valtuustoaloite / Jouluruokailut ym. tarjoilut sääs tölis tal le / Jämsän Vasemmistoryhmä - Valtuustoaloite / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päi vi tys / Arja Paakkanen ym. - Valtuustoaloite / Olympiareliefin siirto / Pertti Rii hinen, Tapio Hakanen ja Arto Lampinen - Valtuustoaloitteet Valtuustossa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Kirjaston siirto Forumin tiloihin / Keskustan valtuustoryhmä 2. Karavaaniyhdistys LomaRasuan vuokrasopimuksen ir ti sa no minen / Raimo Lindeman (+ 4 valtuutettua) 3. Uimahalli Koskikaran uudeksi nimeksi Kosken Kylpylä-Rapids Spa / Pekka Kataja

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää todeta kaupunginvaltuuston pide tys sä kokouksessa tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi. ten osalta voidaan ryhtyä täy tän töön pa no toi miin myös ennen lainvoimaisuutta siltä osin kun se on kuntalain 98 :n mukaan mahdollista. Edelleen kaupunginhallitus päättää käynnistää valmistelun seu raavis ta: 1. Jämsänkosken lukion lakkauttamisprosessi 2. Jokivarren ja Vitikkalan 6. vuosiluokkien oppilaiden opetuksen jär jes tä mi nen lukuvuonna Kaipolan ja Män ty kallion kouluilla 3. Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja tuottaminen lukuvuodesta alkaen 4. Riittävän paikoitustilan järjestäminen Jokivarren koulun ym päris tös sä 5. Nykyisen lukion liikuntahalliratkaisu, mahdollisten val tion osuuksien hyödyntämiseksi Edelleen kaupunginhallitus päättää, että valtuuston kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet laitetaan valmisteluun ja mahdollista lau sunnon an ta mis ta varten seuraavasti: 1. kaupunginarkkitehti, sivistystoimenjohtaja 2. tekninen johtaja, johtava rakennustarkastaja, vt. hallintojohtaja 3. vapaa-aikapalvelupäällikkö (ent. liikuntatoimenjohtaja) hyväksyttiin.

28 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jämsän sisäisen joukkoliikenteen hankinta / /2013 Khall Valmistelija: logistikko, puh Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttuu siirtymäajan sopimusten päät tyes sä. Jämsän alueella siirtymäajan sopimukset päättyvät Siirtymäajan jälkeen joukkoliikenne voi olla joko mark kina eh tois ta tai EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaista lii kennet tä. Vuonna 2011 tehtiin Suomessa tähän muutokseen liittyen palve lu ta so mää ri tys, jonka pohjalta liikenne tullaan jatkossa suun nit tele maan. Liikennevirasto on valmistellut joukkoliikenteen järjestämistavan muut tu mi sen takia uutta kunta - ELY yhteistyösopimusta. So pimuk ses sa kunta ja ELY-keskus sopivat henkilökuljetusten jär jes tämi sen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja jouk ko lii ken teen kustannusten jakamisesta. Sopimuksesta on vasta ole mas sa luonnos. Kustannusten jakamisesta so pi mus luon nok sessa todetaan ensi vuoden osalta, että kunta osallistuu lii ken nöin ti korvauk sen ja lippu- ja maksujärjestelmän kustannuksiin vuonna 2014 eu ro mää räi ses ti samalla tasolla kuin käytti vuonna 2013 hin ta velvoit teen korvauksiin ja vuodesta 2015 alkaen rahoitussuunnitelman mu kai ses ti. Rahoitussuunnitelmat on tarkoitus tehdä kevään 2014 ai ka na. Sitä, kuinka paljon kustannukset muuttuvat Jämsän osalta jat kos sa ei voi vielä mitenkään arvioida. Tällä hetkellä jouk ko lii kennet tä ostetaan n eurolla vuodessa, josta hintavelvoitteen kor vauk sien osuus on n (seutulippusubvention osuus). Keski-Suomen ELY kilpailuttaa alkavalle kaudelle sa manai kai ses ti Jyväskylä-Jämsän välisen liikenteen sekä Jämsän si säisen liikenteen. Hankinnan suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kunnan ja Keski-Suomen ELY:n kanssa. Näiden liikennekokonaisuuksien yh tä ai kai sel la suunnittelulla ja hankinnalla karsitaan epäkohtia ja pääl lek käi syyk siä sekä pyritään hillitsemään joukkoliikenteen hank kimi ses ta aiheutuvia kustannuksia. Jämsän kaupunki toimii Keski-Suo mes sa pilottikuntana tässä uudessa liikenteen han kin ta ta vassa, jota Keski-Suomen ELY tulee käyttämään myös muiden kuntien kans sa. Kilpailutuksen voittaa halvin hinta. Nykyiset Jämsän kaupungin ostosopimukset sekä ELY:n siir ty mäajan sopimukset päättyvät , joten uudet sopimukset as tuvat voimaan ja sopimuskauden pituus on vuotta. Sopi mus kau den lyhyys johtuu uuden valtakunnallisen lippujärjestelmän käyt töön ot ta mi sen ajankohdan epävarmuudesta. Lippujärjestelmän pi täi si olla valmis käyttöön vuonna 2015.

29 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hankinnan aikatauluksi on arvioitu seuraavaa: Tarjousasiakirjat julkais taan joulukuun alkupuolella Tarjousaika on vähintään 45 päi vää, jolloin tarjousten vertailu ja liikennöitsijöiden valinta tapahtuu hel mi kuus sa. Jämsän sisäinen joukkoliikenne tullaan järjestämään pal ve lu so pimus ase tuk sen mukaisella reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella. Täl löin päävastuu liikennöinnin suunnittelun osalta on lii ken nöit si jöillä. Liikennöitsijän tulot koostuvat asiakastuloista ja so pi mus kor vauksis ta. Jämsän sisäisen liikenteen kilpailutettavat reitit ovat: Koskenpää Matara Jämsänkoski Jämsä - Kaipola Jämsä - Halli Jämsä - Himos Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi joukkoliikenteen jär jes tä mis tavas sa tapahtuvan muutoksen ja hankintakäytännön muuttumisen. Khall 164 hyväksyttiin. Valmistelija: logistikko Keski-Suomen ELY -keskus on toimittanut Jämsän kaupungille kirjeen, jossa se esittää yhteistyösopimuksen hyväksymistä koskien hen ki lö kul je tuk sen järjestämistä, joukkoliikenteen lippu- ja mak su järjes tel mää ja kustannusten jakamista. Yhteistyösopimus koskee joukkoliikennelain mukaisten siirtymäajan lii ken nöin ti so pi muk sien lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lu kien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY-1370/2007) mukaisesti jär jes tet tyä ELY - keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä, jonka ELY - keskus on kilpailuttanut alkuvuoden aikana. Sopimus korvaa syksyllä 2010 sopijapuolten välillä tehdyn yh teis työso pi muk sen muutoin paitsi sopimuksessa lueteltujen siirtymäajan liiken nöin ti so pi mus ten ja niitä koskevien lisäasiakirjojen osalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY - keskuksen järjestämän jouk ko lii ken teen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täy den tä vän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli suun nit te lu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen lii ken teen asemasta. Sopimuksella ei kuitenkaan muuteta jouk ko liiken ne lain ja muiden lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä pe rus vas tuun ja koa.

30 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tämän sopimuksen aikana tulee lippu- ja maksujärjestelmä muut tumaan. Sopimuksen alkaessa noudatetaan tältä osin sopimuksessa ku vat tu ja menettelyjä. Kun siirrytään valtakunnalliseen vi ran omaisten lippu- ja maksujärjestelmään, niin tehdään sopimusmuutos liit tämäl lä sopimukseen uutta lippu- ja maksujärjestelmää kuvaavat liitteet 2 ja 3, joiden yksityiskohtaisesta sisällöstä sopijapuolet neu votte le vat ja sopivat erikseen. Esityslistan liitteenä on rahoitussuunnitelma, jossa on jouk ko lii kenteen vuoden 2014 alustava kustannusjako Jämsän kaupungin ja ELY-kes kuk sen vä lil lä. Sopimukseen liitetään myöhemmin tarkempi Jäm sän kau pun gin ja ELY-keskuksen välinen liitteen 4 mukainen rahoi tus suun ni tel ma neuvottelujen jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen henkilökuljetusten jär jes tämi sen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja jouk ko lii ken teen kustannusten jakamisesta. Edelleen kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lippu- ja mak su jär jestel män tulevan muutoksen ja valtuuttaa logistikon neuvottelemaan asias ta viranomaisten kanssa. hyväksyttiin.

31 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 584/ /2013 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh , hen ki lös tö joh taja, puh Voitto Suosaari ja 24 muuta allekirjoittajaa on jättänyt seuraavan valtuus to aloit teen: "Jämsän kaupungin taloudellinen syöksykierre on jat ku nut jo vuosikausia. Vasta nyt tuntuu tapahtuneen herääminen to tuu teen, kun viime vuoden tilinpäätös osoitti valtavan mii nus tu loksen. Sitä ei pystytty millään rahasto- tms. kikkailuilla häivyttämään. Kaupungin henkilöstö on lisääntynyt vuosien varrella tehtyjen kun talii tos ten myötä. Liitoksissa tavoiteltavia synergiaetuja etenekään hen ki lös tön määrässä ei ole pystytty, osattu tai haluttu hyödyntää. Esitämme teetettäväksi ulkopuolisella taholla selvityksen kestävästä ja järkevästä henkilöstön määrästä. Samalla selvitetään mah dol lisuuk sien mukaan nykyisen henkilöstön halukkuudet mahdollisiin sisäi siin siirtoihin aloille, joilla henkilöstöstä on tulossa vajausta. Tätä var ten luodaan tarvittaessa jatko- ja uu del leen kou lu tus mah dol li suuksia. Selvityksen kohteena on myös nykyisen henkilöstön soveltuvuus ny kyi seen tehtäväänsä, etenkin asiakaspalvelussa olevan hen ki löstön osalta. Selvitykset tehdään siten, että vaiheittain vuodesta 2014 alkaen pysty tään tekemään tarvittavat organisaatiomuutokset ja henkilöstön vä hen nyk set. Selvitys pitää teettää ulkopuolisella ja riippumattomalla taholla. Kaupun gin omana työnä sitä ei pystytä tekemään, koska olemassa olevat työ- ja henkilösuhteet estävät henkilöstömäärän riippumattoman ja objektiivisen tarkastelun." Kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja ovat valmistelleet vastauksen val tuus to aloit tee seen. Parhaimmillaan konsulttiselvityksen vahvuutena on ulkopuolinen, neut raa li arviointi ja näkemys henkilöstömäärästä sekä palvelu- ja joh ta mis jär jes tel mäs tä. Konsultin on oltava sellainen, että se tuntee kun nan toimintojen osa-alueet sekä konsultoitavan kunnan eri tyispiir teet. Konsultin riippumattomuus, koko organisaation tasapuolinen koh te lu sekä erityisesti muualta saadut kokemukset ja näkemykset ovat vahvuus samoin kuin palveluverkon objektiivinen tarkastelu tuo

32 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus pers pek tii viä myös poliittiseen harkintaan. Konsultti on ris ti rii ta ti lanteis sa hyvänä apuna ja henkilösuhteet eivät vaikuta lopputulokseen. Kon sul tin kautta voidaan hyödyntää uutta tietoa ja saada ke hi tys sysäyk siä esimerkiksi työprosesseihin, tuotteistamiseen ja mo niosaami seen. Konsulttityöskentelyn aikana iso osa selvityksestä tehdään omana työ nä. Konsultti on perehdytettävä työkenttäänsä, toi min ta ym pä ristöön ja toimintaverkostoihin. Mikäli paikallisuus unohtuu, kon sult tisel vi tyk set ovat toistensa kopioita. Tämä havainto on tehtävissä esimer kik si tarkastelemalla ja vertailemalla eri kuntaliitosselvityksiä. Sel vi tys ten ja lopputuotosten samankaltaisuus voi olla ongelma varsin kin silloin, jos selvitys pyritään tekemään mahdollisimman pienillä kus tan nuk sil la. Konsulttityön onnistuminen vaatii mittavaa oman työn panostusta. Kon sult ti sel vi tyk ses sä on aina oltava mukana organisaation sisäinen työs ken te ly, jossa kerätään aineistoja, tilastoja ja eri tahojen nä kemyk set organisaatiouudistuksen tarpeista. Tällainen selvitys pitää sisäl lään johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja luot ta mus hen ki löiden haastattelut esim. johtamisen ja resursoinnin nykytilanteesta, toi min nan arviointia sekä kyselyjä henkilöstölle. Edellä mainittujen lisäksi konsulttiselvityksen tulee ehdottomasti perus tua palvelutarpeiden arviointiin. Organisaation rakenne ja pai nopis teet näet perustuvat aina palvelutarpeiden arviointiin ja päätöksiin tuo tet ta vis ta palveluista. Mikäli näkemystä kuntalaisten pal ve lu tarpeis ta ja niiden priorisoinnista ei ole, konsulttiselvitys voi johtaa väärien kohteiden saneeraamiseen tai liian yleisellä tasolla esitettyihin, kaik kiin kuntiin sopiviin toimintasuosituksiin. Tällainen ylimalkainen sel vi tys voi helposti jäädä pöytälaatikkoon. Olennaista onkin kyky teh dä juuri oman kunnan tarpeisiin sopivia valmistelutoimenpiteitä ja po liit ti sia päätöksiä, tapahtuipa se konsulttiselvityksen tuella tai ilman sitä. Jämsän kaupungissa on olemassa omaa, sisäistä tietoa ja osaa mista, joka onkin varsin hyvin otettu käyttöön vuoden 2014 talousarvion val mis te lus sa. Tämä talousarvion valmistelu prosessi osoitti, että virka mies ko neis to on vakavissaan pyrkinyt laatimaan kau pun gin hal lituk sen asettamien raamien mukaisen talousarvion. Mitä selvityksiä on jo tehty Erilaisia selvityksiä, toiminnan arviointeja ja tehostamispyrkimyksiä on tehty lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jämsässä eri tyi sesti kotihoidossa on tarkasteltu työprosesseja (työnkulkukaavioita) samoin kuin on selvitetty kotihoidon toiminnanohjausta ja sähköisiä ym pä ris tö jä niiden apuna. Selvityksen tuloksena on se, että mo lem-