TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS

2 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Oppilaille 8. luokalla tarjottavat valinnaisaineet ja niiden sisällöt esitellään tässä oppaassa. Aluksi selvitellään valinnan perusteita ja valintojen tekemistä sekä aikataulua ja tiedottamista. Valinnaisaineiden valinnan perusteita Ensimmäisenä kannattaa tutustua tuntijakoon, josta selviää yhteisten aineiden tuntimäärät 8. ja 9. luokalla. Valinnaisaineet ovat oppiaineiden syventäviä tai soveltavia kursseja, vieraita kieliä ja tietotekniikan opintoja. Jatko-opinnot toisen asteen koulutuksessa (lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa) perustuvat yhteisten aineiden oppimääriin. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä toisen asteen koulutukseen, mutta niistä voi olla hyötyä jatko-opinnoille. Valinnaisaineiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon kiinnostus, harrastuneisuus ja hyödyllisyys. Valinnaisaineiden vaihtaminen on työjärjestysteknisistä syistä vaikeaa, siksi valinnat kannattaa miettiä tarkasti. Pitkät (2 vkt) valinnaisaineet arvostellaan numeroin 4-10, lyhyet (0,5 vkt) hyväksytty/hylätty. Hyvin opiskeltu pitkä valinnaisaine saattaa auttaa myös jatko-opintoihin pääsyyn. Etusivun kuva: Tiia-Maria Kuosa 8B

3 Valintojen tekeminen Pitkät valinnaisaineet: Oppilas valitsee 8. ja 9. luokkaa varten kuusi tuntia pitkiä valinnaisaineita (3 x 2 h). Poikkeukset: Oppilailla, joilla on vapaaehtoinen A-kieli, valittavana on kaksi pitkää kurssia (2x2h) Matematiikkapainotuksessa olevat valitsevat kaksi pitkää ainetta (2x2h) Jos oppilaalla on matematiikkapainotus ja vapaaehtoinen A-kieli, he valitsevat vain yhden pitkän valinnaisen (1x2h) Lyhyet valinnaisaineet: 8. luokkaa varten kaikki valitsevat yhden lyhytkurssin (1x0,5 h). Valintojen merkitseminen: Pitkät valinnat merkitään valintakorttiin numeroin 1-6 ja lyhyet valinnat numeroin 1-3. Valinnaisuudesta tiedottaminen ja aikataulu Oppilaalle valinnaisaineet esitellään oppilaanohjauksen tunneilla. Vanhempainilta on torstaina kello18 auditoriossa. Valintakorttien viimeinen palautuspäivä on perjantai Kortit palautetaan opinto-ohjaajalle. Kaikkiin valinnaisaineisiin liittyviin kysymyksiin vastaavat opinto-ohjaajat Anu Raatikainen (puh ) ja Esko Myllymäki (puh ).

4 TUNTIJAKO Aine 7. lk 8. lk 9. lk Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki 1 1 Kuvataide 2 2 Käsityö 3 3 Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet 0,5 6, Oppilaan vähimmäistuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Matematiikkapainotus Vapaaehtoisen A-kielen oppilaan tuntimäärä Vapaaehtoiset A-kielet ja matematiikkapainotus vähentävät vastaavalla tuntimäärällä valinnaisuutta 8. ja 9. luokilla.

5 2-VUOTISET KURSSIT 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN VALINNAINEN B-KIELI, RANSKA VALINNAINEN B-KIELI, VENÄJÄ Jos haluat oppia uuden kielen ja pidät kielten opiskelusta, tässä on tilaisuutesi! Opit selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista esimerkiksi ravintolassa, elokuvissa, ostoksilla ja puhelimessa. Opit kertomaan esim. perheestäsi, asuinpaikastasi ja harrastuksistasi. Ymmärrät helpohkoa tekstiä ja osaat myös itse tehdä pienen kirjoitelman. Sisältö Opettelemme kielen perusrakenteita ja sanastoa. Tutustumme kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen. Venäjän opiskelun aloitamme rauhalliseen tahtiin kyrillisten kirjainten opiskelulla. Työtavat Käytämme vaihtelevia työtapoja: paljon viestinnällisiä harjoituksia, toiminnallista parija ryhmätyöskentelyä sekä tietokonepohjaisia harjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan teemme myös pieniä opintoretkiä, käymme esim. katsomassa kohdekielisen elokuvan. Numeroarviointi, jonka perustana on jatkuva aktiivinen tuntityöskentely, myönteinen asenne ja koetulokset.

6 Äidinkieli ILMAISU- JA VIESTINTÄTAITO Valinnaisaine painottuu 8. luokalla ilmaisutaitoon ja 9. luokalla mediataitojen opetteluun. Ryhmään otetaan oppilasta. Jos hakijoita on enemmän, ryhmien vetäjät valitsevat oppilaat äidinkielen taitojen sekä ryhmätyötaitojen perusteella. Ilmaisutaito (8. lk) Kurssilla on tarkoitus vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja itseluottamusta. Kurssi kehittää myös ideointikykyä ja ryhmätyötaitoja ja pyrkii vähentämään jännitystä esiintymistilanteissa. Sisältö ja työtavat Kurssilla perehdytään mm. äänenkäyttöön, luovaan liikkumiseen, mimiikkaan, improvisointiin, kontakti- ja draamaharjoituksiin sekä keskittymis- ja rentoutusharjoituksiin. Lukuvuoden aikana valmistellaan 1-2 isompaa esitystä koulun juhlaan tai muuna aikana esitettäväksi. Mahdollisuuksien mukaan käydään katsomassa vähintään yksi teatteriesitys lukuvuoden aikana. Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Ilmaisutaidon arviointiin vaikuttavat tunneilla osoitettu innostus, aktiivisuus ja toisten kanssa toimiminen ts. ryhmätyötaidot sekä omassa ilmaisussa kehittyminen. Viestintätaito (9. lk) Viestintätaidon tunneilla kehitetään mediataitoja oman ilmaisun ja tekemisen kautta. Sisältö ja työtavat Tunneilla käytetään monipuolisesti viestintälaitteita, kuten digikameroita, videokameroita ja nauhoituslaitteita. Tietokoneohjelmia käytetään erilaisten julkaisujen (verkkolehti, julisteet, esitteet, mainokset) ja videoiden tekemiseen. Ryhmä tekee tutustumiskäyntejä viestinnällisiin kohteisiin. perustuu oppilaan töihin, ryhmätyötaitoihin, toisten huomioon ottamiseen ja innostuneisuuteen. HUOM! Päättöarviointiin vaikuttavat molempien vuosiluokkien arvosanat.

7 Musiikki VALINNAINEN MUSIIKKI Musiikinopiskelun tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta musiikkiin eri näkökulmista katsottuna. Tuntien pääpainona on oppilaan omakohtainen tekeminen. Tavoitteena on myös oppilaan rohkaiseminen itsensä ilmaisuun esim. koulun omissa konserteissa. Sisältö Opetuksen pääsisältö on yhtyesoitossa. Jokainen oppilas voi valita itselleen mieleisimmän instrumentin jonka kanssa haluaa opiskella soittamista. 8. luokalla pääpaino on pop/rockmusiikin eri vuosikymmenissä. 9. luokalla kehitetään sovitusteknisiä asioita bändisoitossa, tutustaan erilaisiin maailmanmusiikkilajeihin sekä sävelletään eli tehdään omia kappaleita pari- ja ryhmätöinä. Työtavat Työtapoina ovat improvisointi, soittaminen, laulaminen, kuunteleminen sekä tietokonepohjainen musiikin tekeminen (sekvensseri-, nuotinnussekä kovalevyäänitysohjelmistoihin tutustuminen). Opiskelu tapahtuu vihkotyöskentelynä ja soitettavat kappaleet oppilaat saavat monisteina. Musiikin arviointiin vaikuttavat oppilaan henkilökohtainen aktiivisuus sekä työskentely musiikintunneilla. Vihko on yksi arvioitava dokumentti, samoin oppilaan musiikillinen kehittyminen.

8 Kuvataide VALINNAINEN KUVATAIDE Tavoitteena on että oppilas oppii kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja ja tekniikoita. Opitaan luovuutta ja saadaan positiivisia elämyksiä. Monipuolisuus, erilaiset tyylit ja tekniikat antavat tilaa persoonalliselle kehitykselle ja auttavat oppilasta löytämään omat vahvuutensa. Kurssi antaa yleissivistävää tietoa kuvataiteen laajasta kentästä, tuottaa onnistumisen iloa omien ajatusten, havaintojen, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisesta kuvallisesti. Sisältö ja työtavat Kurssi sisältää mm. piirustusta, grafiikkaa, maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, rakentelua ja valokuvausta. Opitaan kuvailmaisua, kuvallista ajattelua, sommittelun perusteita, taiteen tuntemusta ja taidehistoriaa. Työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä. Käydään museoissa ja näyttelyissä. Arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. perustuu oppilaan tekemiin kuviin ja teoksiin sekä kuvalliseen työskentelyyn. Arvioinnissa painottuu opitun soveltamiskyky, aktiivisuus, luovuus ja yrittäminen.

9 Kotitalous VALINNAINEN KOTITALOUS Ruoka, rakkaus, raha & puhtaus Kotitaloustunneilla on tekemisen meininkiä ja onnistumisen iloa. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa seitsemännellä luokalla saavutettuja tietoja ja taitoja. Nämä auttavat oppilasta selviytymään itsenäisesti erilaisista kodin tehtävistä ja antavat valmiuksia alan jatko-opinnoille. Sisällöt Valinnaisessa kotitaloudessa perehdytään kotitalouden erityisalueisiin, mm. ateriasuunnitteluun, kodin juhliin ja tapakulttuuriin, vieraisiin ruokakulttuureihin, ravitsemukseen. Kotitaloudessa pyritään muodostamaan kokonaiskuva kotitalouden toiminnan monimuotoisuudesta, aihealueina mm. ravitsemus ja ihmisen hyvinvointi järkevä kuluttaminen juhlakulttuuri ja perinteiden vaaliminen elintarviketuntemus, ruoanvalmistusmenetelmät ja kodinkoneiden käyttö ruokakulttuuri Työtavat Oppitunneilla tehdään käytännönläheisiä harjoitustöitä yksilötyönä, parityönä ja ryhmissä. Käytännön työskentely sisältää ruoanvalmistusta, leivontaa sekä keittiön ja tekstiilien puhtaanapitoa. Oppilaat käyttävät tiedonhankintaan luokassa olevia oppikirjoja, tietokonetta ja muita tietolähteitä. Arvosana perustuu jatkuvaan näyttöön oppitunneilla. Arvioinnin kohteena ovat oppilaan työtaidot, tiedonhankinta- ja käsittelytaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Arvosanaan vaikuttavat myös mahdolliset kokeet ja kirjalliset tuotokset. Oppilas harjaantuu vähitellen oman toimintansa arviointiin. Päättöarvosanaan vaikuttavat sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan opinnot.

10 Käsityö TEKNINEN TYÖ Teknisen työssä opit kädentaitoja, joita voit hyödyntää monella tavalla myöhemmin elämässäsi. Opiskelussa pyritään oppilaan itsenäiseen suunnitteluun perustuvaan tuotteen kokonaisvaltaiseen kehittelyyn ja valmistamiseen. Oppilas voi halutessaan painottaa työskentelyään eri käsityön osa-alueille harrastuneisuutensa mukaan. Sisällöt - työn suunnittelu ja työpiirustuksen laatiminen - käsityövälineet ja työstökoneet - työskentelyn tekniikat eri materiaaleilla - työturvallisuusohjeet Työtavat Opetus painottuu tekemällä oppimiseen. Tiedot ja taidot opetetaan työn suunnittelun ja valmistamisen yhteydessä. Oppilas voi työskennellä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Pyritään käyttämään monipuolista oppi- ja virikemateriaalia eri tietolähteistä. Teknisessä työssä annetaan numeroarvostelu. Opettajan lisäksi myös oppilas arvioi työnsä. kohdentuu koko prosessiin ideoinnista valmiiseen tuotteeseen. Käsityö TEKSTIILITYÖ Oppia kädentaitoja, joita voi myöhemmin hyödyntää jokapäiväisessä elämässä, jatko-opinnoissa ja harrastuksissa. Sisällöt Suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita oppilaiden valinnan mukaan tekstiilityön eri osa-alueilta: ompelu, neulonta, kirjonta, kankaan värjäys ja muut erityistekniikat. Työtavat Hyödynnetään jo opittuja ompelun perustaitoja sekä opetellaan tarvittaessa uusia työtapoja. Valinnaisaine arvioidaan numerolla. Opettaja ja oppilas arvioivat tuloksen työprosessin päättyessä. Tällöin arvioidaan suunnittelu, työskentely, työn tulos, tietoaineksen hallinta ja harrastuneisuus.

11 Tietotekniikka TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet käyttää tietokonetta monipuolisena työvälineenä (myös muiden aineiden tunneilla). Opetuksen tavoitteena on myös kehittää oppilaiden omatoimisuutta, yhteistyökykyä ja vastuuntuntoa sekä kannustaa oppilaita luovaan ajatteluun. Sisällöt Kahdeksannella luokalla tutustutaan tietokoneeseen ja sen käyttöjärjestelmään, opetellaan mm. tekstinkäsittelyä, internetin, esitysgrafiikkaohjelman ja sähköpostin käyttöä sekä kuvankäsittelyä. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan tietokonelaitteiston rakenteeseen, opetellaan mm. taulukkolaskentaa, julkaisuohjelman käyttöä ja tehdään omat kotisivut. Työtavat Eri ohjelmien opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti opetusmonisteiden avulla. Numeroarviointi perustuu tehtyihin harjoituksiin, tutkielmiin ja lopputöihin sekä testeihin. Aktiivinen tuntityöskentely ja muiden aktiivinen auttaminen ovat muita tärkeitä perusteita arvosanalle.

12 Liikunta VALINNAINEN LIIKUNTA Liikunnan lisäkurssin tavoitteena on lajitaitojen parantaminen, fyysinen kunto, uusiin lajeihin ja niiden harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen kaupungissamme sekä ilo ja virkistys. Sisältö Kurssilla harrastetaan liikuntaa monipuolisesti. Lajeina ovat mm. pallopelit, perinteiset kuntoliikuntamuodot (esim. uinti tai aerobic) sekä uudet lajit koulun ulkopuolella, joista aiheutuu myös kustannuksia oppilaille. Maksullisia lajeja voivat olla esimerkiksi keilaus, tennis, melonta, golf ja ammunta. Rahalliset kustannukset lukuvuodessa ovat ryhmän lajivalinnoista riippuen euroa/oppilas. Rahat voidaan kerätä etukäteen syksyn alussa. Työtavat Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Kurssista annetaan numeroarviointi. perustuu oppilaan liikuntataitoihin, aktiivisuuteen tunneilla sekä myönteiseen asenteeseen ja sosiaalisuuteen.

13 1-VUOTISET KURSSIT VAIN 8. LUOKKAA VARTEN HABLAS ESPAÑOL? Kurssilla tutustutaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuureihin. Oppilas oppii tuntemaan espanjan kielen perusteet ja toimimaan helpoissa päivittäisissä puhetilanteissa, kuten itsestään kertominen ja kaupassakäynti. Sisältö ja työtavat Kurssilla tutustutaan espanjankielisten maiden elämänmenoon mm. opettajan tuomien esimerkkien ja itse etsittyjen tietojen avulla. Tehdään PP-esitys espanjankielisestä ilmiöstä, kaupungista tai valtiosta. Hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista. LAUTAPELIKURSSI Sisältö ja työtavat: Kurssilla pelataan pareittain tai ryhmissä erilaisia lautapelejä. Pelattavat lautapelit perustuvat hahmottamiseen, luovuuteen sekä matemaattisiin tai kielellisiin taitoihin. Pelit tulevat koululta. : Tarkoitus on kehittää sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja, myös erilaisia pelaamisen kautta tulevia hahmottamisen ja luovuuden taitoja sekä matemaattisia ja kielellisiä taitoja. Yhtenä tavoitteena on myös sietää häviämisen mahdollisuus sekä osata antaa arvostus sille, joka voittaa. : Kurssilla aktiivinen osallistuminen ja innokkuus sekä sosiaalisten taitojen arviointi, arvosanana hyväksytty tai hylätty.

14 SARJAKUVAKURSSI Oppia piirtämään sarjakuvaa ja tutustua sarjakuvan kerrontatapaan. Sisältö ja työtavat Kurssilla tutustutaan sarjakuvan maailmaan. Luodaan oma sarjakuvahahmo ja piirretään sarjakuvia. Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävä arvosana edellyttää läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista. ELOKUVAKURSSI Tutustutaan elokuvien maailmaan ja elokuvien lajityyppeihin. Sisällöt Elokuvia katsomalla ja analysoimalla opitaan kuinka tarina kerrotaan kuvalla. Hyväksytty/hylätty. AIKAMATKA MESSUKYLÄN ARKEOLOGIAAN JA HISTORIAAN ja sisällöt Tiesitkö, että Takahuhdinkylä oli olemassa jo keskiajalla ja että myös Messukylän vanhaa kivikirkkoa alettiin rakentaa samalla ajanjaksolla? Tampereen kaupunki perustettiin v Messukylän alueille. Messukylästä on löydetty valtavasti tuhansien vuosien takaisia arkeologisia löytöjä. Aikamatkalla seurataan Messukylän historiaa viimeisen :n vuoden aikana. Kurssilla tutkitaan myös Messukylän arkeologisia löytöjä ja löytöpaikkoja, eikä unohdeta Takahuhdin historiallisia vaiheita osana Messukylän entistä suurpitäjää, joka kokonaisuudessaan liitettiin v Tampereen kaupunkiin. Hyväksytty/hylätty

15 TAKAHUHDIN KOULU Valinnaisaineiden VALINTALOMAKE A Oppilaan nimi Luokka 2-vuotiset kurssit 8. ja 9. luokkaa varten Valitse näistä kursseista yhteensä 6 viikkotuntia (3 x 2h). Merkitse valintatoiveesi sille varattuun sarakkeeseen numeroin 1 3. Varavalinnat merkitään vara 1, vara 2 ja vara 3. Aine Kesto Valintavkt toive Valinn. B-kieli Venäjän kieli 2 Valinn. B-kieli Ranskan kieli 2 Äidinkieli Ilmaisutaito/ Viestintätaito 2 Musiikki Valinnainen musiikki 2 Kuvataide Valinnainen kuvataide 2 Kotitalous Valinnainen kotitalous 2 Käsityö Tekninen työ 2 Käsityö Tekstiilityö 2 Muu valinn. Tietotekniikka 2 Liikunta Liikunta (pojat) 2 Liikunta Liikunta (tytöt) 2 A2-kieli Saksa tai englanti 2 MA-painotus Matematiikka painotettu 2

16 Lyhytkurssit 8. luokkaa varten B Oppilaan nimi Luokka Valitse näistä kursseista yksi lyhytkurssi ja varalle kaksi. Merkitse valintatoiveesi sille varattuun sarakkeeseen numeroin 1 3. Aine Kesto Valintavkt toive Vieraat kielet Hablas español? 0,5 Aidinkieli Lautapelikurssi 0,5 Kuvataide Sarjakuvakurssi 0,5 Kuvataide Elokuvakurssi 0,5 Historia Messukylän historia 0,5 Valintalomake palautetaan mennessä. oppilaan allekirjoitus huoltajan allekirjoitus