TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS

2 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Oppilaille 8. luokalla tarjottavat valinnaisaineet ja niiden sisällöt esitellään tässä oppaassa. Aluksi selvitellään valinnan perusteita ja valintojen tekemistä sekä aikataulua ja tiedottamista. Valinnaisaineiden valinnan perusteita Ensimmäisenä kannattaa tutustua tuntijakoon, josta selviää yhteisten aineiden tuntimäärät 8. ja 9. luokalla. Valinnaisaineet ovat oppiaineiden syventäviä tai soveltavia kursseja, vieraita kieliä ja tietotekniikan opintoja. Jatko-opinnot toisen asteen koulutuksessa (lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa) perustuvat yhteisten aineiden oppimääriin. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä toisen asteen koulutukseen, mutta niistä voi olla hyötyä jatko-opinnoille. Valinnaisaineiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon kiinnostus, harrastuneisuus ja hyödyllisyys. Valinnaisaineiden vaihtaminen on työjärjestysteknisistä syistä vaikeaa, siksi valinnat kannattaa miettiä tarkasti. Pitkät (2 vkt) valinnaisaineet arvostellaan numeroin 4-10, lyhyet (0,5 vkt) hyväksytty/hylätty. Hyvin opiskeltu pitkä valinnaisaine saattaa auttaa myös jatko-opintoihin pääsyyn. Etusivun kuva: Tiia-Maria Kuosa 8B

3 Valintojen tekeminen Pitkät valinnaisaineet: Oppilas valitsee 8. ja 9. luokkaa varten kuusi tuntia pitkiä valinnaisaineita (3 x 2 h). Poikkeukset: Oppilailla, joilla on vapaaehtoinen A-kieli, valittavana on kaksi pitkää kurssia (2x2h) Matematiikkapainotuksessa olevat valitsevat kaksi pitkää ainetta (2x2h) Jos oppilaalla on matematiikkapainotus ja vapaaehtoinen A-kieli, he valitsevat vain yhden pitkän valinnaisen (1x2h) Lyhyet valinnaisaineet: 8. luokkaa varten kaikki valitsevat yhden lyhytkurssin (1x0,5 h). Valintojen merkitseminen: Pitkät valinnat merkitään valintakorttiin numeroin 1-6 ja lyhyet valinnat numeroin 1-3. Valinnaisuudesta tiedottaminen ja aikataulu Oppilaalle valinnaisaineet esitellään oppilaanohjauksen tunneilla. Vanhempainilta on torstaina kello18 auditoriossa. Valintakorttien viimeinen palautuspäivä on perjantai Kortit palautetaan opinto-ohjaajalle. Kaikkiin valinnaisaineisiin liittyviin kysymyksiin vastaavat opinto-ohjaajat Anu Raatikainen (puh ) ja Esko Myllymäki (puh ).

4 TUNTIJAKO Aine 7. lk 8. lk 9. lk Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki 1 1 Kuvataide 2 2 Käsityö 3 3 Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 Valinnaiset aineet 0,5 6, Oppilaan vähimmäistuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli Matematiikkapainotus Vapaaehtoisen A-kielen oppilaan tuntimäärä Vapaaehtoiset A-kielet ja matematiikkapainotus vähentävät vastaavalla tuntimäärällä valinnaisuutta 8. ja 9. luokilla.

5 2-VUOTISET KURSSIT 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN VALINNAINEN B-KIELI, RANSKA VALINNAINEN B-KIELI, VENÄJÄ Jos haluat oppia uuden kielen ja pidät kielten opiskelusta, tässä on tilaisuutesi! Opit selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista esimerkiksi ravintolassa, elokuvissa, ostoksilla ja puhelimessa. Opit kertomaan esim. perheestäsi, asuinpaikastasi ja harrastuksistasi. Ymmärrät helpohkoa tekstiä ja osaat myös itse tehdä pienen kirjoitelman. Sisältö Opettelemme kielen perusrakenteita ja sanastoa. Tutustumme kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen. Venäjän opiskelun aloitamme rauhalliseen tahtiin kyrillisten kirjainten opiskelulla. Työtavat Käytämme vaihtelevia työtapoja: paljon viestinnällisiä harjoituksia, toiminnallista parija ryhmätyöskentelyä sekä tietokonepohjaisia harjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan teemme myös pieniä opintoretkiä, käymme esim. katsomassa kohdekielisen elokuvan. Numeroarviointi, jonka perustana on jatkuva aktiivinen tuntityöskentely, myönteinen asenne ja koetulokset.

6 Äidinkieli ILMAISU- JA VIESTINTÄTAITO Valinnaisaine painottuu 8. luokalla ilmaisutaitoon ja 9. luokalla mediataitojen opetteluun. Ryhmään otetaan oppilasta. Jos hakijoita on enemmän, ryhmien vetäjät valitsevat oppilaat äidinkielen taitojen sekä ryhmätyötaitojen perusteella. Ilmaisutaito (8. lk) Kurssilla on tarkoitus vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja itseluottamusta. Kurssi kehittää myös ideointikykyä ja ryhmätyötaitoja ja pyrkii vähentämään jännitystä esiintymistilanteissa. Sisältö ja työtavat Kurssilla perehdytään mm. äänenkäyttöön, luovaan liikkumiseen, mimiikkaan, improvisointiin, kontakti- ja draamaharjoituksiin sekä keskittymis- ja rentoutusharjoituksiin. Lukuvuoden aikana valmistellaan 1-2 isompaa esitystä koulun juhlaan tai muuna aikana esitettäväksi. Mahdollisuuksien mukaan käydään katsomassa vähintään yksi teatteriesitys lukuvuoden aikana. Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Ilmaisutaidon arviointiin vaikuttavat tunneilla osoitettu innostus, aktiivisuus ja toisten kanssa toimiminen ts. ryhmätyötaidot sekä omassa ilmaisussa kehittyminen. Viestintätaito (9. lk) Viestintätaidon tunneilla kehitetään mediataitoja oman ilmaisun ja tekemisen kautta. Sisältö ja työtavat Tunneilla käytetään monipuolisesti viestintälaitteita, kuten digikameroita, videokameroita ja nauhoituslaitteita. Tietokoneohjelmia käytetään erilaisten julkaisujen (verkkolehti, julisteet, esitteet, mainokset) ja videoiden tekemiseen. Ryhmä tekee tutustumiskäyntejä viestinnällisiin kohteisiin. perustuu oppilaan töihin, ryhmätyötaitoihin, toisten huomioon ottamiseen ja innostuneisuuteen. HUOM! Päättöarviointiin vaikuttavat molempien vuosiluokkien arvosanat.

7 Musiikki VALINNAINEN MUSIIKKI Musiikinopiskelun tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta musiikkiin eri näkökulmista katsottuna. Tuntien pääpainona on oppilaan omakohtainen tekeminen. Tavoitteena on myös oppilaan rohkaiseminen itsensä ilmaisuun esim. koulun omissa konserteissa. Sisältö Opetuksen pääsisältö on yhtyesoitossa. Jokainen oppilas voi valita itselleen mieleisimmän instrumentin jonka kanssa haluaa opiskella soittamista. 8. luokalla pääpaino on pop/rockmusiikin eri vuosikymmenissä. 9. luokalla kehitetään sovitusteknisiä asioita bändisoitossa, tutustaan erilaisiin maailmanmusiikkilajeihin sekä sävelletään eli tehdään omia kappaleita pari- ja ryhmätöinä. Työtavat Työtapoina ovat improvisointi, soittaminen, laulaminen, kuunteleminen sekä tietokonepohjainen musiikin tekeminen (sekvensseri-, nuotinnussekä kovalevyäänitysohjelmistoihin tutustuminen). Opiskelu tapahtuu vihkotyöskentelynä ja soitettavat kappaleet oppilaat saavat monisteina. Musiikin arviointiin vaikuttavat oppilaan henkilökohtainen aktiivisuus sekä työskentely musiikintunneilla. Vihko on yksi arvioitava dokumentti, samoin oppilaan musiikillinen kehittyminen.

8 Kuvataide VALINNAINEN KUVATAIDE Tavoitteena on että oppilas oppii kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja ja tekniikoita. Opitaan luovuutta ja saadaan positiivisia elämyksiä. Monipuolisuus, erilaiset tyylit ja tekniikat antavat tilaa persoonalliselle kehitykselle ja auttavat oppilasta löytämään omat vahvuutensa. Kurssi antaa yleissivistävää tietoa kuvataiteen laajasta kentästä, tuottaa onnistumisen iloa omien ajatusten, havaintojen, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisesta kuvallisesti. Sisältö ja työtavat Kurssi sisältää mm. piirustusta, grafiikkaa, maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, rakentelua ja valokuvausta. Opitaan kuvailmaisua, kuvallista ajattelua, sommittelun perusteita, taiteen tuntemusta ja taidehistoriaa. Työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä. Käydään museoissa ja näyttelyissä. Arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. perustuu oppilaan tekemiin kuviin ja teoksiin sekä kuvalliseen työskentelyyn. Arvioinnissa painottuu opitun soveltamiskyky, aktiivisuus, luovuus ja yrittäminen.

9 Kotitalous VALINNAINEN KOTITALOUS Ruoka, rakkaus, raha & puhtaus Kotitaloustunneilla on tekemisen meininkiä ja onnistumisen iloa. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa seitsemännellä luokalla saavutettuja tietoja ja taitoja. Nämä auttavat oppilasta selviytymään itsenäisesti erilaisista kodin tehtävistä ja antavat valmiuksia alan jatko-opinnoille. Sisällöt Valinnaisessa kotitaloudessa perehdytään kotitalouden erityisalueisiin, mm. ateriasuunnitteluun, kodin juhliin ja tapakulttuuriin, vieraisiin ruokakulttuureihin, ravitsemukseen. Kotitaloudessa pyritään muodostamaan kokonaiskuva kotitalouden toiminnan monimuotoisuudesta, aihealueina mm. ravitsemus ja ihmisen hyvinvointi järkevä kuluttaminen juhlakulttuuri ja perinteiden vaaliminen elintarviketuntemus, ruoanvalmistusmenetelmät ja kodinkoneiden käyttö ruokakulttuuri Työtavat Oppitunneilla tehdään käytännönläheisiä harjoitustöitä yksilötyönä, parityönä ja ryhmissä. Käytännön työskentely sisältää ruoanvalmistusta, leivontaa sekä keittiön ja tekstiilien puhtaanapitoa. Oppilaat käyttävät tiedonhankintaan luokassa olevia oppikirjoja, tietokonetta ja muita tietolähteitä. Arvosana perustuu jatkuvaan näyttöön oppitunneilla. Arvioinnin kohteena ovat oppilaan työtaidot, tiedonhankinta- ja käsittelytaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Arvosanaan vaikuttavat myös mahdolliset kokeet ja kirjalliset tuotokset. Oppilas harjaantuu vähitellen oman toimintansa arviointiin. Päättöarvosanaan vaikuttavat sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan opinnot.

10 Käsityö TEKNINEN TYÖ Teknisen työssä opit kädentaitoja, joita voit hyödyntää monella tavalla myöhemmin elämässäsi. Opiskelussa pyritään oppilaan itsenäiseen suunnitteluun perustuvaan tuotteen kokonaisvaltaiseen kehittelyyn ja valmistamiseen. Oppilas voi halutessaan painottaa työskentelyään eri käsityön osa-alueille harrastuneisuutensa mukaan. Sisällöt - työn suunnittelu ja työpiirustuksen laatiminen - käsityövälineet ja työstökoneet - työskentelyn tekniikat eri materiaaleilla - työturvallisuusohjeet Työtavat Opetus painottuu tekemällä oppimiseen. Tiedot ja taidot opetetaan työn suunnittelun ja valmistamisen yhteydessä. Oppilas voi työskennellä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Pyritään käyttämään monipuolista oppi- ja virikemateriaalia eri tietolähteistä. Teknisessä työssä annetaan numeroarvostelu. Opettajan lisäksi myös oppilas arvioi työnsä. kohdentuu koko prosessiin ideoinnista valmiiseen tuotteeseen. Käsityö TEKSTIILITYÖ Oppia kädentaitoja, joita voi myöhemmin hyödyntää jokapäiväisessä elämässä, jatko-opinnoissa ja harrastuksissa. Sisällöt Suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita oppilaiden valinnan mukaan tekstiilityön eri osa-alueilta: ompelu, neulonta, kirjonta, kankaan värjäys ja muut erityistekniikat. Työtavat Hyödynnetään jo opittuja ompelun perustaitoja sekä opetellaan tarvittaessa uusia työtapoja. Valinnaisaine arvioidaan numerolla. Opettaja ja oppilas arvioivat tuloksen työprosessin päättyessä. Tällöin arvioidaan suunnittelu, työskentely, työn tulos, tietoaineksen hallinta ja harrastuneisuus.

11 Tietotekniikka TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet käyttää tietokonetta monipuolisena työvälineenä (myös muiden aineiden tunneilla). Opetuksen tavoitteena on myös kehittää oppilaiden omatoimisuutta, yhteistyökykyä ja vastuuntuntoa sekä kannustaa oppilaita luovaan ajatteluun. Sisällöt Kahdeksannella luokalla tutustutaan tietokoneeseen ja sen käyttöjärjestelmään, opetellaan mm. tekstinkäsittelyä, internetin, esitysgrafiikkaohjelman ja sähköpostin käyttöä sekä kuvankäsittelyä. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan tietokonelaitteiston rakenteeseen, opetellaan mm. taulukkolaskentaa, julkaisuohjelman käyttöä ja tehdään omat kotisivut. Työtavat Eri ohjelmien opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti opetusmonisteiden avulla. Numeroarviointi perustuu tehtyihin harjoituksiin, tutkielmiin ja lopputöihin sekä testeihin. Aktiivinen tuntityöskentely ja muiden aktiivinen auttaminen ovat muita tärkeitä perusteita arvosanalle.

12 Liikunta VALINNAINEN LIIKUNTA Liikunnan lisäkurssin tavoitteena on lajitaitojen parantaminen, fyysinen kunto, uusiin lajeihin ja niiden harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen kaupungissamme sekä ilo ja virkistys. Sisältö Kurssilla harrastetaan liikuntaa monipuolisesti. Lajeina ovat mm. pallopelit, perinteiset kuntoliikuntamuodot (esim. uinti tai aerobic) sekä uudet lajit koulun ulkopuolella, joista aiheutuu myös kustannuksia oppilaille. Maksullisia lajeja voivat olla esimerkiksi keilaus, tennis, melonta, golf ja ammunta. Rahalliset kustannukset lukuvuodessa ovat ryhmän lajivalinnoista riippuen euroa/oppilas. Rahat voidaan kerätä etukäteen syksyn alussa. Työtavat Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Kurssista annetaan numeroarviointi. perustuu oppilaan liikuntataitoihin, aktiivisuuteen tunneilla sekä myönteiseen asenteeseen ja sosiaalisuuteen.

13 1-VUOTISET KURSSIT VAIN 8. LUOKKAA VARTEN HABLAS ESPAÑOL? Kurssilla tutustutaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuureihin. Oppilas oppii tuntemaan espanjan kielen perusteet ja toimimaan helpoissa päivittäisissä puhetilanteissa, kuten itsestään kertominen ja kaupassakäynti. Sisältö ja työtavat Kurssilla tutustutaan espanjankielisten maiden elämänmenoon mm. opettajan tuomien esimerkkien ja itse etsittyjen tietojen avulla. Tehdään PP-esitys espanjankielisestä ilmiöstä, kaupungista tai valtiosta. Hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista. LAUTAPELIKURSSI Sisältö ja työtavat: Kurssilla pelataan pareittain tai ryhmissä erilaisia lautapelejä. Pelattavat lautapelit perustuvat hahmottamiseen, luovuuteen sekä matemaattisiin tai kielellisiin taitoihin. Pelit tulevat koululta. : Tarkoitus on kehittää sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja, myös erilaisia pelaamisen kautta tulevia hahmottamisen ja luovuuden taitoja sekä matemaattisia ja kielellisiä taitoja. Yhtenä tavoitteena on myös sietää häviämisen mahdollisuus sekä osata antaa arvostus sille, joka voittaa. : Kurssilla aktiivinen osallistuminen ja innokkuus sekä sosiaalisten taitojen arviointi, arvosanana hyväksytty tai hylätty.

14 SARJAKUVAKURSSI Oppia piirtämään sarjakuvaa ja tutustua sarjakuvan kerrontatapaan. Sisältö ja työtavat Kurssilla tutustutaan sarjakuvan maailmaan. Luodaan oma sarjakuvahahmo ja piirretään sarjakuvia. Hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävä arvosana edellyttää läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista. ELOKUVAKURSSI Tutustutaan elokuvien maailmaan ja elokuvien lajityyppeihin. Sisällöt Elokuvia katsomalla ja analysoimalla opitaan kuinka tarina kerrotaan kuvalla. Hyväksytty/hylätty. AIKAMATKA MESSUKYLÄN ARKEOLOGIAAN JA HISTORIAAN ja sisällöt Tiesitkö, että Takahuhdinkylä oli olemassa jo keskiajalla ja että myös Messukylän vanhaa kivikirkkoa alettiin rakentaa samalla ajanjaksolla? Tampereen kaupunki perustettiin v Messukylän alueille. Messukylästä on löydetty valtavasti tuhansien vuosien takaisia arkeologisia löytöjä. Aikamatkalla seurataan Messukylän historiaa viimeisen :n vuoden aikana. Kurssilla tutkitaan myös Messukylän arkeologisia löytöjä ja löytöpaikkoja, eikä unohdeta Takahuhdin historiallisia vaiheita osana Messukylän entistä suurpitäjää, joka kokonaisuudessaan liitettiin v Tampereen kaupunkiin. Hyväksytty/hylätty

15 TAKAHUHDIN KOULU Valinnaisaineiden VALINTALOMAKE A Oppilaan nimi Luokka 2-vuotiset kurssit 8. ja 9. luokkaa varten Valitse näistä kursseista yhteensä 6 viikkotuntia (3 x 2h). Merkitse valintatoiveesi sille varattuun sarakkeeseen numeroin 1 3. Varavalinnat merkitään vara 1, vara 2 ja vara 3. Aine Kesto Valintavkt toive Valinn. B-kieli Venäjän kieli 2 Valinn. B-kieli Ranskan kieli 2 Äidinkieli Ilmaisutaito/ Viestintätaito 2 Musiikki Valinnainen musiikki 2 Kuvataide Valinnainen kuvataide 2 Kotitalous Valinnainen kotitalous 2 Käsityö Tekninen työ 2 Käsityö Tekstiilityö 2 Muu valinn. Tietotekniikka 2 Liikunta Liikunta (pojat) 2 Liikunta Liikunta (tytöt) 2 A2-kieli Saksa tai englanti 2 MA-painotus Matematiikka painotettu 2

16 Lyhytkurssit 8. luokkaa varten B Oppilaan nimi Luokka Valitse näistä kursseista yksi lyhytkurssi ja varalle kaksi. Merkitse valintatoiveesi sille varattuun sarakkeeseen numeroin 1 3. Aine Kesto Valintavkt toive Vieraat kielet Hablas español? 0,5 Aidinkieli Lautapelikurssi 0,5 Kuvataide Sarjakuvakurssi 0,5 Kuvataide Elokuvakurssi 0,5 Historia Messukylän historia 0,5 Valintalomake palautetaan mennessä. oppilaan allekirjoitus huoltajan allekirjoitus

TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Oppilaille 8. luokalla tarjottavat valinnaisaineet ja niiden sisällöt esitellään tässä oppaassa. Aluksi selvitellään valinnan perusteita

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS TAKAHUHDIN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Oppilaille 8. luokalla tarjottavat valinnaisaineet ja niiden sisällöt esitellään tässä oppaassa. Aluksi selvitellään valinnan perusteita

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

LINNAINMAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 8.-9. VUOSILUOKKIA VARTEN

LINNAINMAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 8.-9. VUOSILUOKKIA VARTEN LINNAINMAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 8.-9. VUOSILUOKKIA VARTEN 2015 2017 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 8. luokan oppilaat noudattavat lukuvuonna 2014-2016 seuraavaa tuntijakoa. Suluissa musiikin opetussuunnitelmallisen

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 http://info.edu.turku.fi/puolala/ YHTEYSTIEDOT osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku puhelin: 044-907 2343, kanslia rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu Oulu puh (rehtori)

Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu Oulu puh (rehtori) Myllytullin koulu, luokat 1-9 Kirkkokatu 1 90100 Oulu puh. 044 703 9413 (rehtori) helena.pirila@ouka.fi Seitsemännen luokan oppilaillemme ja heidän huoltajilleen Käsissänne on koulumme tämän vuoden valinnaisaineopas,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka

Valinnaisaineopas 9. luokka Valinnaisaineopas 9. luokka lukuvuosi 2017-2018 Yläkoulun tuntijako OPPIAINEET 7.lk 8.lk 9.lk Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 4 10 A1-KIELI 2 3 3 8 B1-KIELI 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10 FYSIIKKA/KEMIA

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot