2. Toimitettavan palaturpeen laatu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Toimitettavan palaturpeen laatu"

Transkriptio

1 1 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ Porvarintie 26 D, PL 25, TEUVA puh. (06) fax (06) PALATURPEEN TOIMITTAMINEN LÄMPÖENERGIAN TUOTTAMISEEN TEUVAN KUNNAN KAUKOLÄMPÖLAITOKSELLE AJANJAKSOLLA SEKÄ PALATURPEEN TUOTTAMINEN VARMUUSVARASTOON Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne palaturpeen toimittamisesta Teuvan kunnan kaukolämpölaitokselle (os. Mäki-Mikkiläntie 18) lämpöenergian tuottamiseen ajanjaksolla sekä varmuusvarastoon tuottajan/toimittajan alueella. 1. Hankintamenettely Palaturpeen hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus julkaistaan Hilma-palvelimessa osoitteessa Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan kunnan kotisivulla ja ilmoitustaululla sekä Tejuka-, Ilkka-, Pohjalainen- ja Ykköset lehdissä. Hankinnassa noudatetaan erityisalojen hankintalakia (349/2007). 2. Toimitettavan palaturpeen laatu Toimitettavan palaturpeen polttoaineluokituksessa, laadun varmistuksessa, näytteenotossa ja ominaisuuksien määrityksessä sovelletaan Energiaturpeen laatuohjetta Toimitettavalta palaturpeelta edellytettävät laatuominaisuudet: Palakoko P 80 (< 80 mm ja L = < 5 x halkaisija) Ylisuuret kappaleet (% painosta) OP 10 (< 1,0 %) Ylisuuret kappaleet MD 500 (500 mm ja ulottuvuuksien summa (yksittäinen kappale) 700 mm) Kosteus (p % saapumistilassa) M 38 (< 38 %) Tuhka (p % kuiva-aineesta) A 6,0 (< 6,0 %) Tehollinen lämpöarvo (MJ/kg [MWh/t]) Q 12 (> 12 [ > 3,3 MWh/t]) Hienoainesmäärä (p-% < 20 mm) F 10,0 (< 10,0 %) 3. Toimitettavan ja varmuusvarastoitavan palaturpeen määrä (ja sen hankinta) Lämmityskausittain toimitettavan palaturpeen energiamäärä on MWh.

2 2 Lämmityskausittain tuottajien/toimittajien varastoon varmuusvarastoitavan palaturpeen energiamäärä on MWh. Varmuusvaraston määrä sovitaan kunkin tuottajan/toimittajan kanssa yksityiskohtaisesti toimitussopimuksessa. Koko toimitusjakson toimitettavan ja varmuusvarastoitavan palaturpeen energiamäärä on noin MWh (5 x MWh), josta varmuusvarastoidaan noin MWh (5 x MWh). Edellä esitetyn ja toimitettavan palaturvemäärän tilaaja sitoutuu ostamaan lämmityskausittain ( MWh MWh). Samoin tuottaja/toimittaja sitoutuu toimittamaan ja varmuusvarastoimaan lämmityskausittain tarjoamansa palaturpeen määrän. Mikäli tilaaja lämmitysolosuhteista johtuen ei käytä lämmityskaudessa koko MWh:n energiamäärää, tilaajalla on oikeus jättää erotus toimittajan varmuusvarastoon. Varastoinnissa toimitaan liitteen 1 kohdan 5 mukaan. Mikäli tuottaja/toimittaja ei lämmityskaudessa kykene toimittamaan tarjoamaansa energiamäärää eikä poikkeama johdu toimittajasta riippumattomasta syystä (ks. Malli energiaturpeen toimitussopimuksen tekemiseksi, kohta 11 Ylivoimainen este), tuottaja/toimittaja on velvollinen korvaamaan tilaajalle toimittamatta jääneen energiamäärän hankintahinnan ja korvaavan tilaajan hankkiman vastaavan energiamäärän hinnan erotuksen. Tilaajalla on oikeus, saatuihin tarjouksiin perustuen, ostaa tarjouspyynnön mukainen palaturvemäärä useammalta toimittajalta. Tämän lisäksi tilaajalla on oikeus hankkia tämän tarjouspyynnön energiamäärän ylittävät ja tarvittavat polttoaine-erät palaturpeena tai puupohjaisina polttoaineina muiltakin kuin tämän tarjouspyynnön perusteella sopimuksen saaneilta/ tehneiltä toimittajilta. 4. Toimitusajankohta Toimitusajanjakso alkaa ja päättyy Toimitusajanjakso muodostuu viidestä (5) lämmityskaudesta. Lämmityskaudet alkavat vuosittain 1.9. ja päättyvät Toimituskohde ja toimitukset Teuvan kunnan kaukolämpölaitos, os. Mäki-Mikkiläntie 18, TEUVA, kaukolämpölaitoksen polttoaineen syöttösiiloihin (2 kpl) toimitettuna. Toimitukseen sisältyy myös polttoaineen jatkuvasta riittävyydestä huolehtiminen. Polttoainesiilojen tilavuus: - KPA-kattila, iso 4 MW, siilon tilavuus n. 500 m 3 - KPA-kattila, pieni 1 MW, siilon tilavuus n. 150 m 3 Toimitusajanjakson tehontarve on noin 700 MWh/kesäkuukausi ja noin MWh/talvikuukausi sääolosuhteiden mukaan. Toimitukset tapahtuvat lämpökeskuksen energiatarpeen mukaisesti pääsääntöisesti arkipäivisin klo Mahdollisista toimituspoikkeamista on sovittava erikseen. Toimitukset hoidetaan yhteisesti sovitulla tavalla. Sovittujen toimituserien poikkeamista on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle välittömästi.

3 3 KPA-kattilat ovat samassa rakennuksessa ja polttoainesiilot vierekkäin samassa yhteydessä. Purku molempiin siiloihin tapahtuu peräpurkuna joko kippaamalla tai peräpurkulaittein. Kuorman maksimikoko voi olla 130 i-m 3. Polttoaineen toimittajalle kuuluu purkualueen siivous polttoaineesta toimituksen jälkeen. Polttoaineen on vastattava laadultaan ja ominaisuuksiltaan tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia sekä vuoittain ostettavaksi sovittuja energiasisältömääriä. 6. Polttoaineen laadun toteaminen, mahdolliset häiriöt ja ongelmat Toimitettavan polttoaineen laatu todetaan saapumishetkellä silmämääräisesti kuormaa purettaessa. Mikäli lämpökeskuksen kuljetinlaitteissa, polttoaineen syötössä, polttamisessa tai kattilatehon ylläpidossa ilmenee häiriöitä tai ongelmia, jotka voidaan perustellusti osoittaa johtuvan polttoaineen laatuvaatimusten alittumisesta, tilaaja ja toimittaja sopivat välittömästi yhteisessä katselmuksessa toimitettavan polttoaineen laadun parantamisesta sekä ongelmia ja häiriöitä tuottavan laatuvaatimukset alittavan polttoaineen poistamisesta syöttösiiloista toimittajan kustannuksella. Mahdollisista muista kustannusten korvauksista sovitaan palaturpeen toimitussopimuksessa erikseen. Ellei katselmuksessa päästä yhteisymmärrykseen siitä, täyttääkö polttoaine sovitut laatuvaatimukset, on kummallakin osapuolella oikeus ottaa polttoaineerästä edustava näyte ja teettää siitä analyysit sopijapuolten hyväksymässä laboratoriossa. Laatumääritykset maksaa analyysin teettänyt osapuoli. Jos laatu ei vastaa Toimitettavan palaturpeen laatu kohdan vaatimuksia, tilaajalla on oikeus keskeyttää laatuvaatimukset täyttämättömän tai muulla tavoin sopimattoman polttoaineen vastaanotto. 7. Polttoaineen näytteenotto ja analysointi Tilaaja ottaa toimitetuista polttoaine-eristä näytteet tarpeen mukaan tai erityisestä syystä. Näytteistä määritetään polttoaineen kosteus ja tarvittaessa tehollinen lämpöarvo sekä tuhkapitoisuus. Toimittajalla on oikeus olla mukana näytteenotossa ja kosteuden määrityksessä. Toimittajalla on oltava omavalvonta toimitettavan polttoaineen kosteudelle. 8. Energiamäärän toteaminen ja maksu toimittajalle Tuotetun energian määrä todetaan toimittajakohtaisesti KPA-kattiloiden energiamittareista. Laskutettava energiamäärä muodostuu korjaamalla energiamittarilukema kattilakohtaisella laskennallisella hyötysuhteella, jona molempien kattiloiden osalta käytetään 88 % (KPA 4,0 MWh ja KPA 1,0 MWh). Tarjouksessa annettava hinta on palaturpeen arvonlisäveroton hinta (euroa/mwh) KPA-kattiloiden energiamittareissa ennen kattilan hyötysuhteella tehtyä korjausta. Laitoksen hoitaja ilmoittaa kullekin palaturpeen toimittajalle toimittajan toimitusjakson päättyessä tuotetun energian määrän (mittarin alku- ja loppuluke-

4 4 man), johon perustuen toimittaja laskee kattilan hyötysuhteella korjatun energiamäärän ja laskuttaa sen kaukolämpölaitokselta. Isompien erien toimituksissa mittarilukemat ilmoitetaan toimittajalle kalenterikuukausittain viimeistään kuukauden toisena arkipäivänä. Kummallakin sopijapuolella on oikeus tarkistuttaa energiamittaukset omalla kustannuksellaan. Jos tarkistuksessa energiamittarin todetaan näyttävän väärin enemmän kuin + 3 %-yksikköä, laskutus korjataan yhdeltä tarkistusta edeltäneeltä kuukaudelta. Energiamittauksen tarkkuus + 3 % vastaa virhettä, joka muodostuu lämpömittausten, vesimäärämittauksen, vedentiheyden ja laskentayksikön kokonaisvirheestä. Maksuehto on 14 vrk netto laskun saapumisesta. Viivästymiskorko on korkolain mukainen. 9. Hinta ja hinnan sitominen sekä tuottajan/toimittajan vakuudet Toimittajalle maksetaan ensimmäisellä lämmityskaudella tarjouksen mukainen yksikköhinta euroa/mwh lämpölaitokselle ja varmuusvarastoon tuotetun energiamäärän osalta. Palaturpeen arvonlisäverottomat tarjoushinnat sidotaan työ- ja elinkeinoministeriön laatimaan Energiakatsauksen tilastoon, jota julkaisee Tilastokeskus. - Kotimaisten polttoaineiden hinnat, palaturve käyttöpaikalla, hinta sidotaan 3/2010 julkaistavaan indeksilukuun. Hintojen muodostumista on yksityiskohtaisemmin selvitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa Taustaa palaturvetarjouspyyntöön, liite 1. Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi valittujen tuottajien/toimittajien tulee antaa omavelkainen pankki- tai vakuutuslaitoksen takaus, jonka suuruus on 5 % tuottajan/toimittajan tarjouksessaan antamasta arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta (tarjouksen kohdat 1, 2 ja 3 yhteensä). Vakuus on annettava sopimuksen teon yhteydessä, kuitenkin viimeistään mennessä. Vakuuden tulee olla voimassa Hankinnan arvo Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin euroa. 11. Muuta toimitukseen ja tarjouksen tekoon ja käsittelyyn liittyvää - Osatarjoukset Otetaan huomioon. - Vaihtoehtotarjoukset Ei oteta huomioon. - Tarjous varmuusvarastoon Kunkin toimittajan varmuusvarastoon tarjoaman palaturpeen määrän tulee olla vähintään 10 % hänen tarjoamastaan palaturpeen kokonaismäärästä. - Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee antaa liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle laadittuna.

5 5 12. Muuta Hankintasopimus tehdään palaturvehankintaa koskevan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi Energiateollisuus ry:n, Turveteollisuusliitto ry:n ja Suomen Turvetuottajat ry:n hyväksymän Mallin energiaturpeen toimitussopimuksen tekemiseksi, suositus T 17/2006, pohjalle. 13. Tarjoajan kelpoisuus sekä tarjoukseen liitettävät asiakirjat - Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta - Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta - Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta - Kaupparekisteriote - Todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty. Edellä mainitut asiakirjat tulee liittää tarjoukseen, eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia. 14. Tarjouksen sisältö ja voimassaolo Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle laadittuna. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta jättöajan päättymisestä. 15. Valintaperusteet Halvin kokonaishinta, ottaen huomioon: - lämpölaitoksen ympärivuotisen polttoaineen saannin turvaaminen/varmistaminen - varmuusvarastointi ja sen muodostuminen tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteessä Taustaa palaturvetarjouspyyntöön liite 1 selvitetyllä tavalla. 16. Lisätietoja Lisätietoja antavat maanrakennusmestari Jari Kallio, puh , ja kunnaninsinööri Markku Salonen, puh. (06) tai Tarjousten käsittely - Tarjoukset avataan teknisessä toimessa kolmen henkilön läsnä ollessa; tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja - Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja mahdollinen poissulkeminen - Todistukset ja selvitykset - Tarjousten mahdollinen hylkääminen - Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen perustelut - Hankinnan mahdollinen keskeyttäminen/kaikkien tarjousten hylkääminen - Hankintapäätöksen teko; hankinnasta päättää tekninen lautakunta tai kunnanhallitus päätösvaltuuksiensa rajoissa, hankinnan lopullisen kokonaishinnan mukaan - Hankintapäätöksen tiedoksianto, muutoksenhaku ja julkisuus.

6 6 18. Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee jättää oheiselle tarjouslomakkeelle laadittuna Teuvan kunnan tekniseen toimistoon tiistaihin klo mennessä suljetussa kirjekuoressa os. Teuvan kunta/tekninen toimi, Porvarintie 26 D, PL 25, TEUVA. Kuoreen merkintä Palaturvetoimitukset. Maanrakennusmestari Jari Kallio LIITTEET Tarjouspyynnön liite Taustaa palaturvetarjouspyyntöön, liite 1 Malli energiaturpeen toimitussopimuksen tekemiseksi Tarjouslomake