KIVA. Kitaransoiton Interaktiivinen Verkkokäyttöinen Aineisto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVA. Kitaransoiton Interaktiivinen Verkkokäyttöinen Aineisto. http://netti.nic.fi/~georgij/helsinki. vili.pesonen@helsinki.fi georgij.putilin@nic."

Transkriptio

1 KIVA Kitaransoiton Interaktiivinen Verkkokäyttöinen Aineisto Ilta-Kanerva Kankaanrinnan seminaarissa Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos Mediakasvatuskeskus 15ov/2001

2 1. Johdanto Tavoitteita Taustaa...4 Kiva-projektin pedagoginen teoriatausta...4 Oppimisympäristö...7 Kitaraopas...8 Didaktiset lähestymistavat...8 Rakenne...8 Teksti...8 Ääni...8 Still-kuva...8 Grafiikka...9 Animaatio...9 Video...9 Tietokanta...9 Tieto- ja viestintätekniikka...9 Kitaraoppaan toimintaympäristö Kitaransoiton oppijakso Kitarasäveltäjiä Soittajia Etydihakemisto...17 Prosessi...21 Pohdinta...21 Lähteet

3 1. Johdanto Soitonopetus on perinteisesti ollut henkilökohtaista opetusta ja ohjausta, lähiopetusta. Apuvälineiden käyttö on ollut vähäistä, sillä on katsottu, että soitonopetuksen luonteeseen kuuluu lähinnä vain instrumentin ja painetun oppimateriaalin käyttö. Soitonopettajakoulutuksessakin on korostettu henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitystä, eikä apuvälineiden käyttöä ja käytön opettamista ole nähty tärkeänä. Teknologia soitonopetuksen apuvälineenä tuntuu kuitenkin perustellulta, sillä se lisää mahdollisuuksia opiskeltavan aineen objektiiviseen käsittelyyn, ja tukee tätä kautta konstruktiivista oppimiskokemusta. Verkkopedagogiikan pääsuuntauksena tuntuu tällä hetkellä olevan konstruktivistisessa hengessä toteutettava ryhmätyöohjelmistojen käyttö ja kehittely. Koulu- ja yliopistomaailmassa toimivat järjestelmät ovat useimmiten tekstipohjaisia ja vaikuttaa siltä, että teoreettisissa pohdinnoissa nähdään vain tekstin tuottaminen ja lukeminen oppimista edistävänä elementtinä. KIVA:n tekijöille on kuitenkin selvää, että yksilön oppimiskokemus on erilainen käytettäessä myös kuvaa ja ääntä kuin pelkästään tekstiin painottuvassa verkkopedagogiikassa. KIVA on tietämämme mukaan ensimmäinen soitonopetuksen projekti ja myös harvoja yksilöllisen taidon kehittämiseen tähtääviä projekteja, jossa käytetään verkkopohjaisen multimedian mahdollisuuksia perustason soitonopetuksessa. Kuvan ja äänen ottaminen mukaan verkon käyttöön perustuvassa pedagogisessa sovelluksessa vaatii ammattimaista internet-julkaisuteknistä osaamista. Siksi tähän asti suurin osa verkkopedagogisista soitinopetuksen sovelluksista on innokkaiden internet-harrastajien viritelmiä, joiden tuottamat sivut ovat yleensä tekstiin perustuvia. Tekstiin perustuvan kotisivun tekeminen on näennäisen helppoa. Seuraavissa osoitteissa on esimerkkiä tekstipohjaisista yrityksistä luoda www-pohjainen kitaransoiton perusoppijakso: tai Nämä esimerkit kertovat tekstin käyttämisen vaikeudesta pyrittäessä saamaan aikaan toimintaa. Soittamista ja muita taitoon perustuvia aineita oppii todennäköisesti parhaiten Learning by doing -periaatteella. Silloin kuvallinen ilmaisu on tekstiä huomattavasti nopeampi tapa välittää tarkoituksen mukainen toimintaohjeisto malliksi. Osoitteessa nukkeanimaation keinoin tehdään muutamassa sekunnissa selväksi joitakin pantomiimi- 2

4 ilmaisussa tarvittavia perustekniikoita. Sivusto on hyvä esimerkki opetustarkoitukseen luodun kuvallisen ilmaisun voimasta. Taidon kehittämiseen tähtäävän menetelmän tutkimus voi tuoda uusia näkökulmia aikaisempaan teoreettiseen ajatteluun, ovathan esimerkiksi oppimistulokset aivan toisella tavalla evaluoitavissa taito- kuin tietoaineissa. Taitoaineet ovat myös yleensä suhteellisen rajattuja kokonaisuuksia. Niihin pitäisi sen vuoksi päästä konkreettisesti sisälle. Laajempaa yhteiskunnallista merkitystä KIVA:lla voi olla muuttamalla soitonopetuksen sisältöjä, muotoja ja tapoja yleissivistävämpään suuntaan. Se saattaa laajentaa musiikinopetuksesta nauttivaa oppilaspohjaa sekä määrällisesti että iän suhteen. Nykyisin musiikkiopistoissa saavat opetusta ainoastaan lapset tai nuoret, vanhempi oppilas on poikkeus. KIVA -projektissa on valmistunut opetusdemo, Kitaraopas, jonka tarkoituksena on kokeilla nykyisen tekniikan mahdollisuuksia äänen ja kuvan liikuttamisessa verkon kautta. Tarkoituksena on ollut myös selvittää suunnittelu- ja tuotantotason vaikeuksia ja pullonkauloja tulevaa, pedagogisesti ja laadullisesti korkeatasoisempaa sovellusta varten. 2. Tavoitteita KIVA:n tavoitteena on luoda opiskeluympäristö(laajennus), jossa oppija voi toimia joko itse tai vaihtelevantaajuisessa vuorovaikutuksessa ohjaajaan. KIVA:aan voi kuulua myös lähiopetusta. Opiskeluympäristöä voi käyttää joko ohjatusti tai vapaasti. Lisäksi KIVA on myös soitonopiskeluresurssi, josta perinteisiä metodeja käyttävät soitinpedagogit voivat hakea tarvitsemaansa opetusaineistoa. Perinteiseen soitonopetukseen kuuluu säännölliset, tavallisimmin kerran viikossa toistuvat soittotunnit. Perinteisen opetusmuodon lisäksi KIVA antaa uudenlaisia mahdollisuuksia henkilökohtaisen ja telemaattisen vuorovaikutuksen vaihtelun määrän ja laadun suhteen. Kun verkkopohjaisella opiskeluympäristösovellukset perustuvat tällä hetkellä pitkälti tekstin tuottamiseen ja analysoimiseen ja tätä kautta ajattelun kehittymiseen, on KIVA:ssa päinvastainen idea. Päämääränä on ensisijaisesti taidon, tässä tapauksessa kitaran soittotaidon, kehittäminen. Siihen pyritään äänen ja kuvan erilaisilla yhdistelmillä ja 3

5 tekstiosuus on mieluummin musiikkiin liittyvää eli nuottikirjoitusta. Kirjoitetun tekstin määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä itse pedagogisessa osuudessa. Näin saavutetaan monia etuja. Esimerkiksi KIVA:n soittotaidon kehittämiseen liittyvä osuus on kieliympäristöstä riippumaton, musiikkiahan pidetään kansainvälisenä kielenä. 3. Taustaa Intermediaalisuus tarkoittaa Tellan (2001, 11) mukaan verkko-opetuksen materiaalien, välineiden ja keinojen lisäksi niitä kykyjä ja mahdollisuuksia, joita verkko-opetusta nauttiva oppija käyttää. KIVA -projektin suurena kysymysmerkkinä on ollut, missä määrin voi luottaa yksilön medialukutaitoon ja kuinka paljon itse välineen käytön ts. KIVA-resurssien opettamiseen tulisi käyttää aikaa. Osittain tämä on ratkaistu käyttämällä valmiita "rakennuspalikoita", esimerkiksi navigoimiseen selaimen nuolinäppäimiä, siellä, missä se on ollut mahdollista. Oletuksena tällöin on, että käyttäjä tuntee www-pohjaista navigointia niin paljon, että tällainen ratkaisu on mahdollinen. Tekijät katsovat myös, että liian monien samankaltaisten toimintojen tarjoaminen vaihtoehtoina vain sekoittaa käyttäjää. Yksinkertaisuus tarkoittaa tässä tapauksessa oppimisen nopeutta pääasian, eli soitonopiskelun aloittamisen suhteen ja pyrkimystä vähentää teknisten oheisopintojen määrää. Mediakasvatus pohtii asioita teoreettisesti. Verkkokäyttöisten käytännön sovellutusten tekeminen ja analyysi antaa vielä odottaa itseään. Mitään suoranaista KIVA:n kaltaisen sovelluksen teoreettista tutkimusta emme ole löytäneet. Koska KIVA lähestyy periaatteiltaan opetusohjelmia, voisi teoreettista pohjaa hakea sieltä. Kiva-projektin pedagoginen teoriatausta Opiskelijan oma aktiivisuus (Matikainen & Manninen 2000, 9) nähdään edellytyksenä myös soitonoppimisessa. Traditionaalisen soitonopetuksen puitteissa itseopiskelu ainakin korkealla taiteellisella tasolla nähdään mahdottomana. KIVA lähtee kuitenkin itseohjautuvuuden oletuksesta. Katsomme, että soittotaidon perusasioiden omaksuminen on mahdollista ilman lähiopetuksen metodeja, ts. henkilökohtaista vuorovaikutusta ja ohjausta. Itseohjautuvasti toimivat oppijat kaipaavat tarvitsevat resursseja ja palveluja, joiden avulla heidän on mahdollista saada selvää kulloinkin askarruttavasta ongelmasta. Henkilökohtaisen ohjauksen hinta vaikuttaa myös osaltaan ohjauksen tarpeeseen. 4

6 Didaktisten ratkaisujen pitäisi näkyä hypermediarakenteessa (Pesonen 2000, 87). Useita erilaisia elementtejä sisältävän hypermedian tuskin voidaan olettaa perustuvan vain yhdelle oppimiskäsitykselle. KIVA:nkin voidaan tulkita olevan sekoitus monesta erilaisesta lähestymistavasta: Opetusteknologinen malli: pyritään mahdollisimman täsmällisen ennakkosuunnittelun avulla kontrolloimaan oppimistilanteessa tapahtuvan ulkoisen käyttäytymisen etenemistä (Manninen & Pesonen 2000, 68). Ennakkosuunnitteluun kuuluvat esimerkiksi graafiset ratkaisut, esimerkkinä vaikkapa sorminumeron suhde nuotinpäähän. Monet tällaisista ratkaisuista ovat tekijöiden kokemuksen sanelemia. Sen sijaan itse opetusteknologisen mallin soveltaminen on perusteltu tietoisesti: 1. Tekijöiden pitkä kokemus ohjaa automaattisesti monia valintoja. Hyväksi todettuja tapoja ei kannata hylätä, toisaalta vaarana on totunnaisten toimintatapojen siirtäminen uuteen ympäristöön, jolloin ymmärtääksemme ei ole luotu uusia mahdollisuuksiakaan. 2. Soitonopiskelualan vakiintunut pedagoginen käytäntö. Soitonopetuksessa on monia behavioristiseen viitekehykseen sopivia tunnusmerkkejä. Se on esimerkiksi opettajajohtoista, prosessi on ohjattua, opetussuunnitelma on oppiainekeskeinen ja usein ops:ta ja oppikirjoista johdettu ja arviointi on kontrolloitua ja arvosteluun perustuvaa. 3. Konstruktivistinen oppimiskäsitys liitetään yleensä automaattisesti verkkopohjaisiin oppimisympäristöihin. Tämä hukkaa suuren osan oppimisympäristöjen mahdollisuuksista (Manninen 2000, 67). Varsinkin toistoon perustuvan taitojen oppimisen voi nähdä jopa vaativan vaikkapa täysin behavioristisen ärsyke-reaktiovahvistaminen -kaavan mukaisesti laadittua peliä tai leikkiä. Tarkoituksena on ylläpitää riittävän kauan jotakin fyysistä tai psyykkistä mekanismia, jotta se ehtii vaikuttaa yksilön kykyihin. Kuten edellä todettiin, taitoaineiden evaluointi on usein helppoa pelkkien ulkoisten käyttäytymismuutosten perusteella. Galperinin teoria v oppimisesta ja tietoisuudesta ulkoisten toimintojen sisäistymisestä asteittaisena prosessina tuntuu sopivan soitonopiskeluun hyvin. 1. Orientoitumisvaihe. Orientoitumisvaiheessa toiminta ja sen tarkoitus perustellaan. Soitonoppimisessa se tarkoittaa yleensä jostakin ulkoisesta lähteestä alkunsa saavaa omakohtaista halua ja kiinnostusta soittimellisesti tapahtuvaan musiikilliseen itseilmaisuun. 5

7 2. Materiaalinen vaihe tarkoittaa itse toimintaa eli soittamista kuullun perusteella tai nuottikirjoituksen avulla. Tämän vaiheen voidaan katsoa sekoittuvan seuraavaan, eli 3. Puhuttuun vaiheeseen. Soitonoppimisessa toimintaa ei varsinaisesti kuvailla. Puhuttu vaihe voisi tarkoittaa soittamisen kannalta ajateltuna alun ja toiminnan sisäistämisen välivaihetta, jossa osaaminen näyttäytyy jo varsin sujuvana taitona. 4. Sisäisessä puheen vaiheessa toiminta irrottautuu konkreettisesta, nuotinlukuun tai virheiden havaitsemiseen keskittyvästä osaamisen vaiheesta kohti musiikillista ilmaisua. Tässä vaiheessa äänet ja musiikillinen ilmaisu alkavat saada muitakin kuin itse soittajaa koskevia merkityksiä. 5. Sisäisessä vaiheessa fyysinen suorittaminen on täysin automatisoitunut, sisäinen puhe on saavuttanut kielitaidon aseman ja soittaminen muuttunut informaation välineeksi. Ollaan taiteen tekemisen parissa. (Kämäräinen & Haapasalo 1998, 36). Konstruktivismia KIVA:ssa edustaa esimerkiksi oppimisen päämäärä: opetussuunnitelmaan kirjataan vain keskeiset tavoitteet ja ideat. Opiskelun lopputulos on oppijan itsensä näköinen tai tässä tapauksessa kuuloinen. Konstruktivismi voidaan nähdä kaikessa oppimisessa taustaideana, niin myös KIVA:ssa. Konstruktivistinen, kokonaisvaltainen oppimiskäsitys ei itsessään sulje pois osakokonaisuuden toteuttamista muunlaisen oppimiskäsitykseen tukeutumalla. Jos ajatellaan oppimisen olevan riippuvaista Piaget n käsityksen mukaan ihmisen omasta henkisestä ja biologisesta struktuurista (Kämäräinen & al. 1998, 48) voidaan olettaa KIVA:n kaltaisen pedagogisen sovelluksen pariin hakeutuvan sellaisia ihmisiä, joille sen sisällöllä on jotain subjektiivista merkitystä. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen kautta voidaan nähdä opiskelijakeskeinen opetussuunnitelma: suunnitelman lähtökohtana on opiskelijan tarpeet ja toiveet. Jos soittaminen nähdään ihmisen elämää rikastava mahdollisuutena kaikissa ikäkausissa, voidaan myös puhua elinikäisestä oppimisesta. Suljettu avoin oppimisympäristö. Oppimisympäristö ei ole koskaan puhtaasti avoin tai suljettu. Avoimuuden asteet vaihtelevat useiden osatekijöiden ja niiden voimakkuuksien suhteen (Manninen 2000, 36). Verkkopohjaisen opiskeluympäristön pitäisi soveltua 6

8 soitonopetukseen hyvin, koska opiskeluaine on myös ei-lineaarista. Lineaarisuus on opettajan tai ohjelman ominaisuus ja liittyy aineiston didaktiseen järjestämiseen. Taidon oppimisessa ulkoisen käyttäytymisen muutokset ovat huomattavia, ja näin helpommin mitattavia kuin oppijan psyykkinen kehittyminen. Instrumentaalinen oppiminen: tavoitteena lisätä asioiden hallintaan liittyvää ennustavaa tietoa, Oppimisympäristö KIVA:n oppimisympäristössä soittamisen tietopohjainen materiaali on integroitu simuloituun soittotilanteeseen. Soittotilanteen malli tuodaan esille useilla eri tavoilla: kuvalla, äänellä, animaatiolla ja videolla. Näitä voidaan yhdistellä keskenään ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kanssa. 7

9 Kitaraopas Didaktiset lähestymistavat Kitaraoppaaseen sisältyy kaksi osin vastakkaista didaktista lähestymistapaa, opetusteknologinen ja konstruktivistinen (Pesonen 2000, 88). Molemmat lähestymistavat tukevat oppijan mahdollisuuksia käyttää resursseja. Alkuvaiheen johdetusta tai ohjatusta opiskelusta voi oppija myöhemmin siirtyä aineiston vapaaseen käyttöön, jossa navigointia ei ole ohjattu tai rajoitettu. Rakenne Jussi Luukkonen (1994) esittelee multimediatuotannon rakennemallin, jota on tässä käytetty kuvaamaan Kitaraoppaan materiaaleja ja rakennetta. Teksti Pedagogiset päämäärät ovat olleet käsikirjoituksen ydin. Osakokonaisuuksista on laadittu joitakin käsitekarttoja. Ennakkosuunnittelusta on tuotantovaiheessa poikettu tarvittaessa. Suunnittelu on edennyt pääasiassa tekijöiden kokemukseen perustuen ja pedagoginen suunnittelu pohjaa Vili Pesosen ideaan tietotekniikan mahdollistamista pedagogisista tasoista, joissa aineiston runsaus mahdollistaa oppilaskohtaisen opetussuunnitelman painettua materiaalilähdettä paremmin. Ääni Luukkosen mukaan multimediatuotannon äänet koostuvat 1. tehosteista, 2. musiikista ja 3. spiikistä (puheesta). Olemme jatkaneet tätä jakoa vielä yksityiskohtaisemmaksi äänen laadun mukaan. Sillä on suuri merkitys oppaan käytettävyydelle verkon kautta. Laatuja on kaksi: midiääni ja äänite. Still-kuva Still-kuvia ovat taustakuvat ja kuvituskuvat. Still-kuvista koottu kuvasarja-animaatio olisi mahdollista ja helppoa toteuttaa, mutta video korvaa sen täysin. 8

10 Grafiikka Kitaraoppaasta löytyy lähinnä kuvitusgrafiikkaa. Päivitettävän grafiikan (ns. bisnesgrafiikka, esimerkiksi kaaviot) käyttökelpoisuus ei ole Kitaraoppaan kannalta itsestään selvää. Animaatio Animaatio voi olla kertovaa, korostavaa tai kuvittavaa (Luukkonen 1994). Kitaraoppaan animaatiot edustavat lähinnä kertovaa ja korostavaa. Niiden tarkoitus on selventää korvin kuultavia tapahtumia ja korostaa visuaalisen materiaalin hahmottamista. Video Videoleikkeitä ei toistaiseksi ole mukana. Niiden käyttöä on kuitenkin suunniteltu (vrt. stillkuva). Tietokanta Tietokannat jaotellaan tosiaikaisiin ja muuttumattomiin. Kitaraoppaan oppimateriaalitietokannan on tarkoitus olla lähinnä jälkimmäistä. Tieto- ja viestintätekniikka Tuotantotasolla toimiminen vaatii useiden erilaisten sovellusten käyttämistä ja lopputulosten nitomista yhteen. Kitaraoppaan tekemiseen on tarvittu pariakymmentä erilaista sovellusta Kitaraoppaan toimintaympäristö Käyttöliittymästä käsin tarkasteltuna KIVA jakautuu neljään osaan: 1. Kitaransoiton oppijakso 2. Kitarasäveltäjiä 3. Kitaristeja 4. Etydihakemisto 9

11 1. Kitaransoiton oppijakso Kuva 1: Kitaransoiton oppijakson aloitussivu Oppijakson aloitussivulla voi nähdä kaikki jaksoon sisältyvät osa-alueet: nuotit, perusrytmit, soittoasento, oikea käsi/vasen käsi, yksiääniset harjoitukset, kappaleet, laulut ja virityssivut. Tältä sivulta on mahdollisuus päästä kaikkiin alueisiin hyperlinkin kautta. Toinen mahdollisuus on valita johdatettu reitti, joka käy osa-alueet oppimisen kannalta johdonmukaisella tavalla. Tällöin täysin aloittelijakin voi tutustua materiaaliin siten, että eteenpäin mennessä tieto pohjautuu jo opittuun. 1.1 Nuotit Nuotit linkin kautta avautuu sivu, jossa esitellään opiskelun alussa tarvittavat nuotit:, neljäsosa-, kahdeksasosa- ja puolinuotti sekä myös neljäsosatauko. Nuotteja kutsutaan solmisaationimin, mikä helpottaa käytettävyyttä, sillä jo musiikkileikkikouluvaiheessa nämä nuottien nimet ovat tuttuja ja rytmi saa tutun hahmonsa. Vielä tässä vaiheessa ei sävelkorkeutta ole mukana notaatiossa. 10

12 Kuva 2: Nuottien esittelyn alkusivu Hyperlinkkiä seuraten saa auki sivun, jossa nuotista on kuva ja nuotin rytminen pulssi on aistittavissa äänen avulla. Kuva 3: Ti-ti nuotit ja ääni 11

13 1.2 Perusrytmit Perusrytmien esittely on toteutettu samalla Shockwave -tekniikalla kuin nuotit. Erona edelliseen on se, että nyt opittuja nuotteja yhdistellään rytmeiksi. Rytmin voi kuulla ja kuulohavaintoa tehostaa rytmiä seuraavat nuottien yläpuolella taputtavat kädet, joiden tehtävänä on luonnollisesti saada oppilas taputtamaan rytmiä samanaikaisesti. Kuva 4: Perusrytmi 12

14 1.3 Soittoasento Kuva 5: Soittoasento Soittoasento esitellään kuvin, jossa voi verrata kahden soittajan toisistaan jossain määrin poikkeavia asentoja (Soittoasento I ja II). Lisänä on tiivis tekstikommentti ja ohjeistus oikean soittoasennon löytymiseksi (Soittoasento III). Samalta sivulta pääsee myös opiskelemaan oikean käden ja vasemman käden sormien kitaransoitossa käytettävät merkintätavat sekä kitaran kielten merkintätavan. Kuva 6: Vasen käsi 13

15 1.4 Yksiääniset harjoitukset Kuva 7: Yksiääniset harjoitukset Yksiäänisissä harjoituksissa on tarkoituksena, että oppilas toistaa rytmin soittaen itse kitaran ensimmäisellä kielellä vuoronäppäilyä käyttäen. Harjoitus on toteutettu käyttämällä äänen tuottamiseen MIDI-formaattia. Rytmi soitetaan ja oppilaalle jätetään tila toistaa sama rytmi. 14

16 1.5 Kappaleet Kuva 8: Kappaleet Kappaleet ovat kukin kuultavissa soitettuna säestyksen kera. Aluksi kappaleissa käytetään vain vapaita kieliä. Tällä tavoin oppilas voi keskittyä pelkästään oikean käden käyttöön. Harjoiteltuaan oman yksiäänisen osansa oppilas pääsee soittamaan säestyksen mukana ja näin itse osallistumaan musisointiin. 1.6 Laulut Laulut on toteutettu Shockwave -tekniikkaa käyttäen. Lisänä on vasemman käden mukaantulo harjoitteluun. Kuva 9: Lauluissa käytettävät uudet sävelet nuottiviivastolla ja otelaudalla diagrammin avulla esitettynä. Numerot vasemman käden sormituksia. Ympyröidyt numerot kieliä. 15

17 1.7. Viritys Kuva 10: Ensimmäisen kielen virityssivu Kitaran viritys tapahtuu aluksi vertailemalla oman kitaran vapaan kielen ääntä tietokoneesta tulevaan ääneen. Kuvat opastavat virityksen teknistä toteuttamista. 16

18 2. Kitarasäveltäjiä Kuva 11: Kitarasäveltäjiä Kitarasäveltäjiä -osaan on koottu kitaransoiton historian keskeisten säveltäjien elämänkerrat lyhyesti läpikäyden sekä heidän tuotantonsa. Lisää säveltäjiä linkistä pääsee linkkien kautta muualta linkitettyjen säveltäjäesittelyjen pariin. 3. Soittajia Soittajia osa on toteutettu rakenteellisesti samalla tavalla kuin Kitarasäveltäjiä osio. Sekä Kitarasäveltäjiä että Soittajia osat toteuttavat puhtaimmillaan KIVA:n ideaa tietokannasta, joka tässä tapauksessa on toteutettu hypertekstitietokantana. 4. Etydihakemisto Klassisen kitaran etydihakemistoon talletetaan tietoja yksittäisistä kitaraetydeistä. (Etydi on tietylle tekniikan osa-alueelle tehty soittoharjoitus.) Kullakin etydillä on tunnistetiedot ja lyhyt selitys etydin sisällöstä ja sen edustamasta soittotekniikan osa-alueesta. Tietoihin voi liittyy myös nuottidokumentti kyseisestä etydistä. Nuottidokumentti voi olla dokumentoituna monessa formaatissa, joka ilmenee hakemistoa selaillessa. Nuottidokumentit voidaan tallentaa kuvana, MIDI -tiedostona sekä eri nuotinnusohjelmien omilla tallennus 17

19 formaateilla. Nuottidokumentit voivat sijaita hajautetusti internetissä. Kunkin nuottidokumentin URL-osoite ja mikäli mahdollista myös kokotiedot tallennetaan arkistoon. Etydiin liitetään myös tekijätietoja. Etydit luokitellaan soittoteknisen sisältönsä ja vaikeusasteensa perusteella. Etydi voi kuulua useaan soittotekniseen luokkaan, joskin jokin tekniikkalaji on ensisijainen. Tämäkin tieto selviää etydiä selailtaessa. Etydihakemistoa voidaan käyttää eri tavoin. Käyttäjä voi selata hakemistoa etydin säveltäjän nimen mukaan, tekniikkalajin mukaan ja sekä säveltäjänimen että tekniikkalajin mukaan. Etydihakemiston tavoitteena on helpottaa kitaransoitonopettajaa työssään. Opettaja voi saada nuotin halutessaan heti tulostetuksi ja oppilaalle käyttöön. Usein nuottien nopea saatavuus on esteenä niiden käytölle. Hakemistolla on myös pedagogista merkitystä: Opettaja saa nopeasti kuvan eri etydien vaikeustasosta ja toisaalta myös etydivalikoimasta, jota hän voi opetuksessaan hyödyntää. Luonnollisesti etydihakemisto on hyvä palvelu kaikille kitaristeille, niin ammattilaisille kuin harrastajille. Toteutetussa etydihakemistossa on käyttäjän toiminnaksi rajattu hakemiston selailu edellä kuvatuin tavoin. Vain ylläpitäjällä on mahdollisuus vaikuttaa palvelun sisältöön. Ylläpitäjällä on käytössään kaikki tarvittavat ylläpito-operaatiot. 18

20 Aloitussivu Hakusivu Kuva 12: Kaavio etydihakemiston käyttöliittymästä 19

21 Musiikinopettaja Soitonopettaja Ylläpitäjä Hakemistopalvelu Muusikko Musiikki - Opiskelija oppilaitokset Harrastelija Koulut Kirjastot Kuva 13: Sidosryhmäkaavio 20

22 Prosessi KIVA:n suunnittelu alkoi ajatuksesta välittää graafisia nuottitiedostoja verkon kautta. Äänen eri muotojen ottaminen mukaan oli luonteva laajennus. Nykyinen tekniikka ei enää juuri aseta esteitä äänen eri muotojen käytölle verkon kautta. Sen sijaan liikkuvan kuvan käyttökelpoisuutta jouduttaneen odottelemaan vielä muutama vuosi. Hyvin pian KIVA:n alkuidean aloittamisesta tekijöille kävi selväksi, ettei vanhoja toimintatapoja kannata siirtää sellaisenaan uuteen ympäristöön. Käyttökelpoisen sovelluksen tekemiseksi oli kaksi toisiaan tukevaa mahdollisuutta: 1) uutta teknologiaa voidaan integroida perinteisiin opetusmuotoihin ja 2) voidaan pyrkiä etsimään uuden teknologian mahdollistamia, aivan uudenlaisia tapoja toteuttaa soitinopetusta. Tekijöille oli selvää, että verkkopedagogisia sovelluksia on jo tehty ja tutkittu, joten Mediakasvatuskeskukseen hakeutuminen oli tässä vaiheessa luonnollista. Jo projektin alussa oli selvää, ettei yhden ihmisen ole mahdollista hallita kaikkea tarvittavaa tietoa ja osaamista. It-alalla näyttää tiimityöskentely olevan arkipäivää ja KIVA:nkin luonteeseen sopivasti tekijät päättivät jo alusta pitäen keskittyä omiin erikoisalueisiinsa, kuitenkin niin, että molemmat pysyvät jatkuvasti ajan tasalla toisen tekemisistä. Pohdinta Tuntuu siltä, että mediakasvatuksen problematiikka on tällä hetkellä käyttäjätason problematiikkaa. Hypermediatuotanto vaatii niin paljon valmiuksia eri aloilta, että yhden ihmisen on vaikea ellei mahdoton hallita niitä kaikkia. Valmiissa ryhmätyöohjelmistoissa on käyttäjien helppo havaita toiminnallisia ongelmia, mutta toimintojen muuttaminen tai korjaaminen vaatii tämänkaltaiseen tuottamiseen erikoistunutta yritystä tai muuta tahoa. Tuotantotason vaatimukset ovat usein käytännönläheisiä ja vaativat useiden ihmisten panosta. Tuotantotasolla voi olla teknisiä esteitä, jotka estävät ideoiden toteuttamista. Erikoistuminen tuotantovaiheessa on näin välttämättömyys. Erilaiset suunnittelumallit antavat kyllä valmiuksia ohjata tuotannon kulkua ja lopputulosta, mutta viime kädessä tekniikka asettaa rajat lopputulokselle. Suunnittelumallien ongelmana on oletus teknisten 21

23 ongelmien ratkaisuista. Saattaa olla että vuosien mittaan ongelmat ratkaistaankin, mutta siihen asti myös suunnittelussa ratkaisut tulisi tehdä teknisten valmiuksien pohjalta. Teoreettisen kirjoittamisen ja käytännön toteuttamisen välillä tuntuu vallitsevan epäsuhta: sovellukset ovat heikommin toimivia kuin mikä olisi mahdollista, koska osa mediakasvatuksen alan voimavaroista pohtii, ehkä hyödyttömästikin, teknisten mahdollisuuksien ulkopuolella liikkuvia aiheita. Esimerkiksi musiikin ja soitonopetuksen alalla sanotaan verkossa liikkuvan äänen heikon laadun olevan usein syy siihen, miksi kehitystyötä ei vielä nähdä tarpeelliseksi. Laatua verrataan esimerkiksi CD-soittimen ääneen. Pitäisi kaiketi kuitenkin tehdä olemassa olevilla valmiuksilla mahdollisimman monipuolisia kokeiluja, koska näin saatua kokemusta on vaikea korvata puhtailla suunnittelumalleilla. Pienetkin tuotannot vaativat taloudellista panostusta. Tietoyhteiskunnassa ei olla ainakaan kehityksen tässä vaiheessa valmiita sijoittamaan sisällöntuotantoon, vaikka sen tärkeydestä käydään jatkuvaa keskustelua joukkoviestimissä. Lähteet Kämäräinen, J. & Haapasalo, L Hyperteksti. Joensuu: Medusa-Software. Luukkonen, J Multimedian tuotantorakenne. Videolla Hypermediaa tekemään 1/2, Päiväopiston ohjelmistoa. Helsinki: TV1 Opetusohjelmat. Manninen, J. & Pesonen, S Aikuisdidaktiset lähestymistavat Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnittelun taustaa. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa: Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Manninen, J Kurssikoulutuksesta oppimisympäristöihin Aikuiskoulutuksen kehityslinjoja. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa: Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Matikainen, J. & Manninen, J Johdanto. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa: Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 22

24 Pesonen, S WWW-ympäristön erityispiirteet ja didaktiikka. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa: Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Tella, S. & Mononen-Aaltonen, M Towards Network-Based Education: A Multidimensional Model for Principles of Planning and Evaluation. Teoksessa Tella, s. (toim.) Media, Mediation, Time and Communication. Media Education Centre. Department of Teacher Education. University of Helsinki. Media Education Publications 9,