TIETOVERKKOJEN MAISTERIOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOVERKKOJEN MAISTERIOHJELMA 2002 2004"

Transkriptio

1 TIETOVERKKOJEN MAISTERIOHJELMA Ohjelman tavoite Ohjelma valmentaa tietoverkkopohjaisten palvelujen asiantuntijatehtäviin omalla alalla ja toimimaan yhteistyössä muiden ohjelmassa mukana olevien alojen edustajien kanssa. Pääaineet: Informaatiotutkimus, tiedotusoppi tai tietojenkäsittelyoppi. Lisäksi ohjelmaan osallistuu hypermedialaboratorio. Informaatiotutkimuksen, tiedotusopin ja tietojenkäsittelytieteiden laitosten sekä hypermedialaboratorion opetus muodostaa integroidun, monialaisia valmiuksia kehittävän kokonaisuuden. Kaksivuotisessa ohjelmassa koulutuksen ensimmäinen vuosi painottuu kaikille yhteiseen, pakolliseen opetukseen, jossa integrointia tehostetaan ongelmakeskeisen projektityöskentelyn avulla. Ensimmäisen vuoden opinnot sisältävät myös vähäisemmässä määrin pääainekohtaisia opintoja. Ohjelmaan sisältyvät projektiryhmät muodostetaan eri pääaineita edustavista opiskelijoista, mikä edistää monialaista ongelmien käsittelyä. Ensimmäisen vuoden opiskelu edellyttää opiskelijoiden kokopäiväistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista opetukseen. Toinen vuosi painottuu tutkielmaopintoihin ja niitä ohjaaviin seminaariryhmiin. Tällöin opiskelijalla on myös mahdollisuus keskittyä pääaineopintojen ohella maisterin tutkinnossa vaadittavien muiden opintojen opiskeluun. Ohjelman rakenne ja laajuus Ohjelman kokonaislaajuus on 60 opintoviikkoa. Ensimmäisen vuoden opinnot 32 ov Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijat johdatetaan ohjelman eri oppiaineisiin seuraavilla opinnoilla, joista opiskelijan on suoritettava ne kaikille pakolliset ja omassa pääaineessa pakolliset pääainekohtaiset opintojaksot, jotka eivät sisälly hänen aikaisempiin opintoihinsa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös toisen pääaineen pakollisia opintojaksoja. Ohjelman 60 opintoviikkoon lasketaan vaadittavista opinnoista enintään 32 ov, ja mikäli opiskelija aikaisemmista opinnoistaan johtuen joutuu suorittamaan enemmän, yli menevät opinnot voidaan sisällyttää YTM- tai FM-tutkintoihin. Mikäli opiskelija on jo suorittanut alla olevia opintoja niin paljon, että opintoviikkomäärä jää alle 32 ov:n, puuttuvat opintoviikot korvataan suorittamalla pääaineen syventäviä opintoja. Kaikille yhteiset opinnot Hypermedia: Johdatus vuorovaikutteiseen mediaan 3 ov Hypermediaohjelmistojen ja verkkojulkaisemisen perusteet 3 ov Kuvasuunnittelu digitaalisessa mediassa 3 ov 148

2 Informaatiotutkimus: Tiedonhaun perusteet 3 ov Verkkotiedonhaku ja virtuaalikirjastot 3 ov Tiedotusoppi: Uudet mediat ja journalismi 2 ov Verkkojournalismin työpaja 4 ov Tietojenkäsittelyoppi: Johdatus WWW-tekniikoihin 2 ov Elektronisen palvelun järjestelmistä 3 ov Pääainekohtaiset opinnot (muiden pääaineiden opiskelijoille vapaaehtoisia) Informaatiotutkimus ja tietojenkäsittelyoppi: Verkkopalvelujen tiedonhallintajärjestelmät 2 ov Tietojenkäsittelyoppi: Johdatus ohjelmointiin 3 ov WWW-ohjelmointi 3 ov Projektit 8 ov Projektin menestyksellinen suorittaminen edellyttää muilla ohjelman ensimmäisen vuoden kursseilla opetettavia taitoja, vaikka eräät kurssit pidetäänkin projektien kanssa rinnakkain. Toisen vuoden opinnot 28 ov Tutkielmaopinnot 20 ov Tutkielmaopinnot sisältävät tutkimusseminaarin ja tutkielman laatimisen. Erikseen sovittavat opinnot 8 ov Nämä opinnot sisältävät vähintään 8 ov oman pääaineen syventäviä opintoja. Opinnoista sovitaan henkilökohtaisesti ja kirjallisesti pääaineen professorin kanssa. Näihin opintoihin ei voi sisällyttää ensimmäisen vuoden pakollisista opinnoista mahdollisesti yli jääviä (jos niistä kertyy yli 32 ov), eikä myöskään ensimmäisen vuoden 32 opintoviikon täydentämiseksi suoritettuja syventäviä opintoja. HYPERMEDIA Hypermedialaboratorion kursseille osallistuminen edellyttää tietokoneen peruskäytön hallintaa Tampereen yliopiston tietokoneympäristössä (joko omatoimisesti hankittuna tai osallistumalla elokuussa järjestettävän Tietotekniikan peruskurssin periodiopetukseen). Johdatus vuorovaikutteiseen mediaan 3 ov Tavoite: Johdattaa hypermedian ja tietoverkkojen (mm. Internet) teoreettiseen taustaan, peruskäsitteistöön ja historiaan sekä nykyisiin ja lähitulevaisuuden käyttömahdollisuuksiin. Sisältö: Hyper- ja multimedian taustaa, peruskäsitteistöä ja -tekniikkaa sekä toteutuksia. Johdatusta tietoverkkopalveluiden peruskäyttöön, verkkojulkaisemiseen ja tekijäohjelmistoihin. Hypermedian sovellusalueet mm. koulutuksessa, viestinnässä, viihteessä ja matkailussa. kuulustelu ja hyväksytty harjoitustyö Oheiskirjallisuus: 1. Slevin: Internet and Society. London: Polity Press, Nelson: Literary Machines. 149

3 3. Nielsen: Hypertext and Hypermedia. San Diego: Academic Press, Malmirae Linjama Sirola Veistola: Kotisivun tekeminen. Visual-sarja. Jyväskylä: Teknolit, Erikseen sovittavia ajankohtaisia artikkeleita ja muuta tietoverkossa tarjolla olevaa materiaalia Luennoitu tivemassa aikaisemmin nimellä Johdatus hypermediaan ja tietoverkkoihin. Hypermediaohjelmistojen ja verkkojulkaisemisen perusteet 3 ov Tavoite: Antaa perustiedot hypermediaprojekteissa käytettävistä ohjelmistoista sekä luoda yleiskuva hypermedian tuotantoprosessista erityisesti verkkoympäristössä. Kurssilla sivutaan myös mobiileita päätelaitteita ja eri mediaelementtien suhdetta niihin. Sisältö: Kurssin sisällöt noudattelevat hypermedian tuotantoprosessia. Kurssin alussa tutustutaan käsikirjoittamiseen ja eri mediaelementteihin ja niiden käyttöön hypermediasovelluksissa. Tämän jälkeen käydään mediaelementit systemaattisemmin läpi, eli digitaalinen kuvan, äänen ja videon käsittely hieman pintaa syvemmältä. Tässä yhteydessä sivutaan myös mediaelementteihin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Mediaelementtien jälkeen käydään läpi HTML-julkaisua eri nyansseissaan, näkökulmana ja tavoitteena on perehtyä käyttäjäystävällisten verkkosivujen toteuttamiseen. Viimeisenä osiona tutustutaan Flashtekniikkaan ja sen hyödyntämiseen verkkosivujen elävöittäjänä. Vaadittavat opintosuoritukset: Dokumentoitu harjoitustyö ja tentti. Oheiskirjallisuus: 1. Niederst: Web Design in a Nutshell. O'Reilly, Keränen Lamberg Penttinen: Multimedian peruskirja. Jyväskylä: Teknolit, Nielsen: WWW-suunnittelu. IT Press, Lisäksi www:stä löytyvä materiaali. Kuvasuunnittelu digitaalisessa mediassa 3 ov Tavoite: Tarjota opiskelijalle monipuolinen kuva tietokonepohjaisen grafiikan luomisesta, teoreettisista perusteista ja muokkaamisesta erityisesti verkkojulkaisutarkoituksiin. Sisältö: Kurssi aloitetaan digitaalisen kuvan perusteisiin ja kuvan tekijänoikeuksiin tutustumalla. Lisäksi perehdytään eri kuvaformaatteihin ja niiden käyttötilanteisiin. Kurssilla tutustutaan myös digitaalikameroihin ja verkkojulkaisemisen teknisiin ja esteettisiin reunaehtoihin. Kurssin harjoituksissa käydään läpi kuvankäsittelyn perusteet ja työmuodot erilaisissa kuvankäsittelyhankkeissa Vaadittavat opintosuoritukset: Tentti ja dokumentoitu harjoitustyö. Edeltävät opinnot: Kurssin Hypermediaohjelmistojen ja verkkojulkaisemisen perusteet hyväksytty suorittaminen. Luennoitu tivemassa aikaisemmin nimellä Kuva ja hypermedia. 1. Sumiloff: Graafisen suunnittelun teknologia. Helsinki: Gummerus, McClelland: Photoshop 6. Jyväskylä: Teknolit, Kress Leuwen: Reading Images: A Grammar of Visual Design. 4. Tufte: Envisioning Information. Cheshire, CT: Graphics Press Stafford: Visual Analogy 6. Erikseen sovittavia ajankohtaisia artikkeleita ja tietoverkossa tarjolla olevaa materiaalia. INFORMAATIOTUTKIMUS Tiedonhaun perusteet 3 ov Sisältö: Antaa yleiskuvan tiedonhankinnasta ja tiedonlähteistä eri ympäristöissä. Erityisesti perehdytään tiedon tallennuksen ja haun prosesseihin ja tiedon organisointiperiaatteisiin. Kurssilla tarkastellaan sisällönkuvailun menetelmiä, kyselyjen muodostamista ja erilaisia tiedonhakustrategioita. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tiedonhakujen suunnittelun ja toteuttamisen perusosaamista erilaisissa tietokantaympäristöissä (viite, teksti, kuva) sekä käsitys tietokantatyypeistä ja niiden tuottamisprosesseista. Opiskelija on perehtynyt alustavasti alan keskeisiin standardeihin. Opetuksen määrä: Luento (24 t), harjoitukset (12 t) 150

4 Verkkopalvelujen tiedonhallintajärjestelmät 2 ov Sisältö: Antaa yleiskuvan tiedonhallintajärjestelmistä (dokumentti- ja relaatiotietokantatyypit), tietokantojen rakenteesta sekä niiden tuottamisprosessista. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustaidot teksti- ja relaatiokantojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssilla käsiteltäviä aihepiirejä: Relaatioja dokumenttitietokantojen perusrakenne ja käyttömahdollisuudet, WWW-palvelimen tekniikka, SGML/XML-pohjaiset tekstitietokannat. Opetuksen määrä: Luento (15 t), harjoitukset (21 t), harjoitustyö Verkkotiedonhaku ja virtuaalikirjastot 3 ov Sisältö: Perehdyttää verkkotiedonhaun välineisiin ja palveluihin sekä virtuaalikirjastojen organisointikysymyksiin. Opiskelija saa valmiudet suorittaa vaativia tiedonhakuja verkkoympäristössä, arvioida verkkotiedonhaun välineitä, palveluja ja tiedonlähteitä sekä organisoida hakemistopalveluja. Kurssilla käsiteltäviä aihepiirejä: Internet tiedonhakuympäristönä, sanahaku-, hakemisto- ja seurantapalvelut, palvelujen ja välineiden arviointi, verkkoaineistojen arviointi, virtuaalikirjaston organisointi: sisällönkuvailu, rakentaminen ja ylläpito. Opetuksen määrä: Luento (15 t), harjoitukset (15 t), harjoitustyö + tentti Oheislukemisto: Arms: Digital libraries. MIT Press, TIEDOTUSOPPI Uudet mediat ja journalismi 2 ov Kurssin tavoite: Tarjota yleiskatsaus uusien viestintävälineiden vaikutuksista sekä journalismiin että journalistiseen työhön. Sisältö: Vierailevia luennoitsijoiden sekä teoreettisia että käytännön näkökulmia otsikon alueeseen. Aiheena uudet mediat, identiteetit, globaalisuus, journalismin uudet vaatimukset ja vaikutukset kansalaisten toimintakykyyn ja toimittajien ammattitaitoon. Opetuksen määrä: Luentoja 20 tuntia (kaikille opiskelijoille avoimia) ja syventäviä työistuntoja tietoverkkojen maisterikurssilaisille 15 tuntia. Muut opiskelijat voivat korvata luennoilla ja luentopäiväkirjalla ja/tai esseellä erikseen sovittavat (1 ov) teokset kurssivaatimuksista. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvia kirjallisia töitä ja niiden esittelyä työistunnoissa. 1. Mäki-Mattila (toim): Toimittaja ja Internet. Opas tietokoneavusteiseen journalismiin. Tampereen yliopisto, Heinonen: Journalism in the Age of the Net. Acta Universitatis Tamperensis 685. University of Tampere, Erikseen sovittavia tieteellisiä artikkeleita ja alan uusinta tutkimusta. Verkkojournalismin työpaja 4 ov Kurssin tavoite: Perehdyttää osanottajat verkkojournalismin ja muun journalismin eroihin ja verkkojournalismin erityisvaatimuksiin. Sisältö: Kurssin avulla perehdytään verkkojournalismin tekoprosessiin sekä kirjallisuuden että ennen muuta itse tekemisen avulla. Kurssi tuottaa journalistisen verkkojulkaisun www:lle. Opetuksen määrä: Työpajatyöskentelyä 160 tuntia. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen työpajaan ja sen julkaisun tekoon. Muu soveltuva kirjallisuus ja alan uusin tutkimus. TIETOJENKÄSITTELYOPPI Tietojenkäsittelyopin kursseille osallistuminen edellyttää tietokoneen peruskäytön hallintaa Tampereen yliopiston tietokoneympäristössä (joko omatoimisesti hankittuna tai osallistumalla elokuussa järjestettävän Tietotekniikan peruskurssin periodiopetukseen). Lisäksi tietojenkäsittelyoppia pääaineenaan opiskelevilta edellytetään perusohjelmointitaitoa, joka on mahdollista hankkia syys-lokakuussa luennoitavalla Johdatus ohjelmointiin -kurssilla. Johdatus WWW-tekniikoihin 2 ov Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on antaa perusvalmiudet staattisten WWWsivujen laatimiseen ja valmiiden ohjelmien käyttöön dynaamisia WWW-sivustoja rakennettaessa. Tavoitteena on myös tutustua rakenteisten dokumenttien (merkkaus- 151

5 kielet, markup languages) käyttöön WWW-sivujen tuottamisessa ja tarjota perustiedot WWW-ympäristössä tietoturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Sisältö: WWW-sivujen kirjoittaminen HTML-kielellä (myös XHTML). Opintojaksolla ei käytetä erityisiä sivueditoreja, vaan WWW-sivut kirjoitetaan suoraan HTML-kieltä käyttäen. HTML-määrittelyjen (DTD) lukeminen (SGML). WWWsivujen muotoilu tyylisivujen (CSS) avulla. Esimerkkejä JavaScript-ohjelmista ja niiden käyttämisestä WWW-sivulla. Esimerkkejä CGI-ohjelmista ja niiden käytöstä HTML-lomakkeiden yhteydessä. Julkisen ja salaisen avaimen käyttö. Digitaaliset sertifikaatit. Rakenteiset dokumentit (XML, XSL/XSLT) ja niiden käyttö WWW-sivujen tuottamisessa. Opetuksen määrä: 18 tuntia luentoja, 12 tuntia harjoituksia. kuulustelu ja harjoitustyö. Esitellään luennolla. Ks. myös kurssin WWW-sivut. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan peruskurssi tai vastaavat tiedot, Johdatus vuorovaikutteiseen mediaan. URL: WWW-ohjelmointi 3 tai 5 ov Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot ja -valmiudet tyypillisen WWW-sovelluksen toteuttamiseen. Sisältö: WWW-sovelluksen arkkitehtuuri (selain, palvelin, tietokanta). Selainohjelmointi (JavaScript, Java-sovelteet, cookiet). Palvelinohjelmointi (CGI-rajapinta, Perl, Php, Java). Tietokantaliittymä (esimerkkinä MySQL, PostgreSQL tai vastaava). Mobiiliselaimia tukevan sovelluksen erityiskysymykset (WAP, WML, WMLScript,). Opetuksen määrä: 28 tuntia luentoja ja 14 tuntia harjoituksia (3 ov) tai 40 tuntia luentoja ja 20 tuntia harjoituksia (5 ov). kuulustelu ja harjoitustyö. 1. Bates: Web Programming Building Internet Applications. John Wiley & Sons, Ltd., Luennolla ja kurssin verkkosivuilla esitellään lisäksi muita lähteitä. Edeltävät opinnot: Jos suoritetaan 3 ov:n laajuisena, niin Tietotekniikan peruskurssi tai vastaavat tiedot, Johdatus ohjelmointiin ja Johdatus WWW-tekniikoihin. Jos opintojakso suoritetaan 5 ov:n laajuisena, niin edellä mainittujen lisäksi Olio-ohjelmoinnin perusteet tai aikaisemmin suoritettu Ohjelmoinnin perusteet. URL: Elektronisen palvelun järjestelmistä 3 ov Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää elektronisen kaupan ja palvelun tietojärjestelmien suunnitteluun, arviointiin ja esitutkimukseen erilaistenorganisaatioiden näkökulmasta ja arvioida elektronisen palvelun järjestelmien kehitystä. Sisältö: Elektronisen kaupan ja palvelun merkitys. Tekijät kehityksen taustalla, nykyinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät. Elektronisen palvelun järjestelmien strategiset lähtökohdat, suunnittelu ja arviointi. Arvoketju- ja asiakas-toimittaja-mallien ymmärtäminen sekä palvelukanavien arviointi yritysmaailman ja julkishallinnon näkökulmasta. Opetuksen määrä: 20 h luentoja, 30 h harjoituksia. kuulustelu ja harjoitustyöt. Ilmoitetaan kurssin yhteydessä. Edeltävät opinnot: Suositellaan Yrityksen tietojärjestelmät ja Tietoresurssien johtaminen. URL: 152