Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys vaati erityishuomiota

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys vaati erityishuomiota"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ MAILI MALIN VTT, dosentti, erikoistutkija THL, kansantautien ehkäisyn osasto Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys vaati erityishuomiota Suomessa maahanmuuttajat käyttävät hyvin äitiyshuollon palveluja, mikä kertonee niiden saatavuudesta ja hyväksyttävyydestä. Eräille siirtolaistaustaisille ryhmille syntyy enemmän ennenaikaisia ja pienipainoisia vastasyntyneitä kuin kantaväestölle. Imeväis- ja äitiyskuolleisuus on myös siirtolaistaustaisissa ryhmissä yleisempää. Suurinta imeväiskuolleisuus on Euroopan ulkopuolelta tulleilla. Äidin maahanmuuttoikä tai syntyminen Euroopassa ei ole vähentänyt imeväiskuolleisuutta. Kansainvälisissä tutkimuksissa painotetaan siirtolaistaustaisen naisten D-vitamiinin saantia raskauden aikana, koska on viitteitä äidin matalan D-vitamiinitason yhteydestä lapsen autismioireyhtymiin. Siirtolaistaustaisten raskauden ajan hoidossa voi ilmetä ongelmia: sikiön kasvun hidastumista ja liikkeiden vähentymistä ei havaita ajoissa, synnytyksen kulkua ja sikiön sydänääniä tulkitaan väärin ja lääkintä on riittämätöntä. Myös molemminpuoliset väärinkäsitykset ovat yleisiä. Äiti ei aina noudata saamiaan hoito-ohjeita, hakeutuu hoitoon liian myöhään ja kieltäytyy keisarileikkauksesta. VERTAISARVIOITU VV Tässä koosteessa esitetään tutkimustietoa siirtolaistaustaisten naisten lisääntymisterveydestä. Suurin osa Suomessa asuvista siirtolaistaustaisista on syntynyt ulkomailla, toisin kuin muissa Euroopan maissa, joissa huomattava osa etnisistä vähemmistöistä on sotien jälkeen maahan muuttaneiden jälkeläisiä. Suomessa ei ole samanlaista kokemusta maahan tulleista etnisistä vähemmistöistä kuin monessa muussa Euroopan maassa. Suomi on muuttunut monikulttuurisemmaksi lyhyessä ajassa, mistä syystä ulkomaalaistaustaisten lisääntymisterveyden tarpeet voivat vielä jäädä meillä tunnistamatta. Suurin osa maahanmuuttajista on työikäisiä sekä lapsia (1), ja heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä on erityisen ajankohtainen. Perhekäytäntö ja lapsiluku vaihtelevat kulttuureittain: länsimaiden ulkopuolelta tulleilla on usein monilapsinen perhe. Maahanmuuttajat ovat keskittyneet asumaan Etelä-Suomeen: pääkaupunkiseudulla noin 10 % työikäisestä väestöstä on ulkomaalaistaustaisia. Äidinkielen mukaan Suomen suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat venäjän-, viron-, englannin-, somalian-, arabian- ja kiinankielisiä (1), mikä kertoo epäsuorasti myös maahantulon syistä. Eniten pakolaisia ja turvapaikanhakijoita on tullut Somaliasta, entisen Jugoslavian alueelta, Irakista ja Afganistanista. Koko maassa asuu ulkomailla syntyneitä vain 4 % väestöstä, mikä on vaatimaton määrä verrattuna muihin Pohjoismaihin, joissa heitä on 8 11 % väestöstä. Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan 20 vuodessa. Maahanmuuttajanaisen terveyteen mukaan lukien lisääntymisterveyteen vaikuttavat hänen ikänsä maahanmuuttohetkellä, oma ja vanhempien koulutus ja ammattitaito, sosiaalinen verkosto, elämäntavat, lähtö- ja tulomaiden elinolot sekä palvelujärjestelmän toimivuus, esim. terveyspalvelujen saatavuus ja laatu. Seksuaalisuutta ja lisääntymistä ovat aina määrittäneet ja kontrolloineet yhteiskunnalliset sekä yhteisölliset valtainstituutiot (mukaan lukien uskontokunnat), arvot ja moraali. YK:n väes tö - kehityksen konferenssissa (2) tunnistettiinkin naisnäkökulma ja lisääntymisen erityisoikeudet, koska naiset ovat yleismaailmallisesti alistetussa asemassa, synnyttävät lapset ja ovat pääasiallisia terveystoimijoita perheissään ja lähipiirissään. Siirtolaistaustaisen lisääntymisterveyteen vaikuttavat sukupuolijärjestelmä ja -kulttuuri, johon he ovat sosiaalistuneet sekä uskonnollisuus. Sukupuolijärjestelmä määrittää naisen 3309

2 KIRJALLISUUTTA 1 Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus Tilastokeskus, Väestö. Helsinki YK 1995 Pekingin naisten maailmankonferenssi. Siteerattu beijing/platform/ 3 Steel Z, Chey T, Silove D, Marnane C, Bryant RA, van Ommeren. Association of torture and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass conflict and displacement: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2009;302: Lustig SL, Kia-Keating M, Knight WG ym. Review of child and adolescent refugee mental health. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43: Suikkanen S. Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten määrästä sekä heidän psykiatristen palvelujen tarpeestaan. Helsinki: Helsingin diakonissalaitoksen raportteja 1/ Myrskylä Pekka. Ulkomaalaiset Suomen työmarkkinoilla. Esitelmä 35. väestötieteen jatkoja täydennyskoulutusseminaari Katainen A. Ulkomaalainen saa huonompaa palkkaa useimmilla aloilla. Tilastokeskus. Tieto&trendit 2009;2. 8 Nielsen SS, Krasnik A. Poorer selfperceived health among migrants and ethnic minorities versus the majority population in Europe: a systematic review. Int J Public Health 2010;55: Ethnicity and health Parliamentary Office for Science and Technology, UK. January 2007 number 276. Siteerattu ments/post/postpn276.pdf 10 Perheet Väestötilastot. Helsinki: Tilastokeskus Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta. Väestöliitto, toimintasuunnitelma Siteerattu e6477dc / /application/pdf/ / maahanmuuttajien%20seksuaaliterveys.pdf 12 Morison LA, Dirir A, Elmi S, Warsame J, Dirir S. How experiences and attitudes relating to female circumcision vary according to age on arrival in Britain: a study among young Somalis in London. Ethn Health 2004;9: sosiaalisen aseman ja sukupuolten väliset suhteet lisääntymisessä ja työelämässä. Maahanmuuttajilla se voi ilmetä mm. kielteisinä ehkäisyasenteina, terveyttä vahingoittavina perinteinä ja naisten vähäisenä koulutuksena. Osa maahanmuuttajista on toiminut seksityöläisinä lähtömaassaan, mikä voi vaikuttaa heidän lisääntymisterveyteensä. Suomalaisten miesten vaimoiksi maahan tulleet voivat olla haavoittuvassa asemassa. Osa maahanmuuttajista kokee länsimaisen individualistisen seksuaalikulttuurin liian vapaamielisenä ja maallistuneena. Nuoremmat siirtolaissukupolvet omaksuvat nopeasti länsimaiset elämäntavat, ja lähtömaan pidättäytyvä seksuaalikäyttäytyminen voi muuttua liberaalimmaksi myös tytöillä. Köyhyys lisää terveysongelmia Osalla maahanmuuttajista on heti maahan tullessaan terveydentilaa koskevia erityistarpeita, jotka johtuvat mm. lähtömaan taloudellisesti kehittymättömistä elinoloista, sairauksille altistumisesta, väkivallan kokemisesta ja sairauksien hoitamattomuudesta. Terveyttä ovat voineet heikentää sotaolot, kidutus, vainot ja pakolaiselämä. Noin kolmasosalla sekä aikuisista (3) että lapsista (4) onkin psyykkisiä traumaoireita fyysisten sairauksien lisäksi maahan tullessaan. Hoitamattomat traumat heikentävät maahanmuuttajien hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Mielenterveyden heikkeneminen on monissa maissa tabu, mikä voi vaikeuttaa avun tarpeen tunnistamista ja sen hakemista. Psyykkisesti traumatisoituneiden hoitomahdollisuudet ovat Suomessa myös liian niukat (5). Tulomaassa on saatavilla terveyspalveluja ja paremmat elinolot, joiden avulla siirtolaisten terveys voi parantua. Usein maahanmuuttajilla on kuitenkin kantaväestöä heikommat elinolot länsimaissakin yleisemmän työttömyyden (1) ja siitä johtuvan pienituloisuuden vuoksi (6). Suomessa työllistyneiden (mies)maahanmuuttajien yleisimmät ammatit ovat siivooja, myyjä ja ajoneuvon kuljettaja (7), jotka kuuluvat alempiin sosioekonomisiin luokkiin. Länsimaissakin köyhyys on vakava vaara terveydelle ja hyvinvoinnille riippumatta henkilön etnisestä taustasta. Pitkittyessään köyhyys heikentää elinoloja, voi estää terveyspalvelujen käyttöä, huonontaa elintapoja, eristää, lisää stressiä ja murentaa näin terveyttä. Kun köyhyyteen liittyy heikko valtakielen taito, mahdollinen eristäytyminen valtaväestöstä, hoitoon pääsyn ongelmat ja arkipäivän syrjintä, onkin etnisten vähemmistöjen koettu terveys useammin heikompi ja asumisajan pidentyessä sairastavuus yleisempää kuin kantaväestön (8,9). Taulukkoon 1 on koottu keskeisimpiä maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveyteen liittyviä osa-alueita ja niiden osoittimia. Äitiyden kulttuurinen tausta Monissa siirtolaisryhmissä puolisot ovat yleensä peräisin samasta etnisestä ryhmästä (10). Osalla avioliitot ovat vanhempien tai suvun järjestämiä. Merkittävä osa eräiden maahanmuuttajaryhmien naisista on kotiäiteinä, jolloin heidän kontaktinsa suomalaiseen yhteiskuntaan voivat jäädä vähäisiksi. Osa naisista on luku- ja kirjoitustaidottomia. Omasta ja perheen terveydestä huolehtiminen sekä äitinä toimiminen edellyttää lukutaidottomalta kotiäidiltä erityistä aktiivisuutta sekä järjestelmältä erityistoimia. Nämä äidit voidaan kuitenkin helposti tavoittaa äitiysja lastenneuvoloissa, joissa heihin voidaan luoda luottamukselliset ja hyvät suhteet. Naisten seksuaalisuutta ja lisääntymistä vahingoittavista perinteistä ympärileikkaus on yleistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Suomessa on toteutettu tyttöjen ympärileikkauksen vastaisia hankkeita, joissa keskeisimpänä kohderyhmänä ovat olleet somalialaiset (11). Heidän asenteensa tyttöjen ympärileikkaukseen ovatkin muuttumassa kielteisemmiksi esim. Suomessa ja Britanniassa, jossa vain joka viides tytöistä ja noin puolet pojista uskoi teettävänsä ympärileikkauksen tyttärelleen tulevaisuudessa (12). Muina lisääntymisterveyttä haittaavina perinteinä eräissä siirtolaisryhmissä voitaneen pitää vastoin nuorten tahtoa järjestettäviä avioliittoja, tytöiltä vaadittavaa neitsyyttä ennen avioitumista, serkusten välisiä avioliittoja sekä poikalapsen syntymän suosimista. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa HIV ja AIDS ovat yleisiä. Suomessa vuosittain todettavista uusista tartunnoista suuri osa löydetään maahanmuuttajilta (13). Äitiysneuvolassa tehdään HIV-testi, ja hoidon hyväksyttävyydestä kertonee se, että osa ulkomaalaistaustaisista HIV-positiivisista äideistä on saanut useamman lapsen Suomessa (14). Lapsettomuus voi olla maahanmuuttajanaisille raskas ongelma, koska osalle heistä sosiaalinen asema määräytyy äitiyden mukaan. Maa- 3310

3 TIETEESSÄ 13 Hulkko T, Lyytikäinen O, Kuusi M, Seppälä S, Ruutu P. Tartuntataudit Suomessa Helsinki: THL 2010;38. Siteerattu client/pdfs/a4c2f c-4f3e- 9d72-7d0bf17f551c 14 Surcel H. Raskaudenaikainen infektioseulonta ja sen vaikuttavuus Suomessa. Esitelmä THL, Helsinki Malin M, Gissler M. Maternal care and birth outcomes among ethnic minority women in Finland. BMC Public Health 2009;9: Hallenberg I. Islam ja seksuaalisuus. Kirjassa: Brusila P, toim. Seksuaalisuus eri kulttuureissa. Helsinki: Duodecim Degni F, Koivusilta L, Ojanlatva A. Attitudes towards and perceptions about contraceptive use among married refugee women of Somali descent living in Finland. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006;11: Degni F, Mazengo C, Vaskilampi T, Essén B. Religious beliefs prevailing among Somali men living in Finland regarding the use of the condom by men and that of other forms of contraception by women. Eur J Contracept Reprod Health Care 2008;13: Rawson H, Liamputtong P. Influence of traditional Vietnamese culture on the utilisation of mainstream health services for sexual health issues by second-generation Vietnamese Australian young women. Sex Health 2009;6: Regushevskaya E, Dubikaytis T, Nikula M, Kuznetsova O, Hemminki E. Contraceptive use and abortion among women of reproductive age in st. Petersburg, Russia. Perspect Sex Reprod Health 2009;41: Malin M, Gissler M. Induced abortions among immigrant women in Finland. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 2008:3:2 12. Siteerattu pdf 22 Auger N, Daniel M, Moore S. Sex ratio patterns according to Asian ethnicity in Québec, Eur J Epidemiol 2009;24: Singh N, Pripp AH, Brekke T, Stray-Pedersen B. Different sex ratios of children born to Indian and Pakistani immigrants in Norway. BMC Pregnancy Childbirth 2010;10: Rowe RE, Garcia J, Davidson LL. Social and ethnic inequalities in the offer and uptake of prenatal screening and diagnosis in the UK: a systematic review. Public Health 2004;118: Sääf M, Fernell E, Kristiansson F, Barnevik Olsson M, Gustafsson SA, Bågenholm G. Severe vitamin D deficiency in pregnant women of Somali origin living in Sweden. Acta Paediatr 2011;100: TAULUKKO 1. Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveyteen liittyviä osa-alueita ja niiden osoittimia. Lisääntymisterveyden osa-alueet Elinolot lähtö- ja tulomaassa, seksuaalikulttuurien erot (arvot, normit), sukupuolijärjestelmä, naisen asema, seksuaalivähemmistöt, vammaisten asema Sukupuolinen kypsyminen Seksuaalisuutta ja lisääntymistä vahingoittavat perinteet Väkivalta, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta (henkinen ja fyysinen, uhkailu, silminnäkijänä ja uhrina) Sukupuolitaudit, niiden ehkäisy ja hoito Seksuaaliongelmien ennaltaehkäisy, seksuaali- ja perhekasvatus Avioliitto- ja perhekäytännöt, perinnöllisyysneuvonta Raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu Ei-toivotut raskaudet Hedelmällisyyden ylläpito ja säilyttäminen Lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalvelut Raskaudet ja synnytykset Imetys Osoittimet Sota-, kidutus- ja vainokokemukset, pakolaisleirillä asuttu aika, ruoan ja puhtaan veden riittävyys, lukutaito ja koulutus sukupuolittain, ikä muuttaessa, elin- ja työolot, työasema, tulot, uskonnollisuus, koettu syrjintä (myös perheenjäsenten), kielteiset elämäntapahtumat, yksilölliset ja yhteisölliset yhteiskunnalliset arvot Kuukautisten alkamisikä Tyttöjen ympärileikkaus, neitsyyden vaatimus ennen avioitumista, poikalasten suosiminen Lähtömaassa ja matkalla koettu väkivalta (myös lasten kokema), kunniaväkivalta, lähisuhdeväkivalta, muu väkivalta ja vahingonteko Sukupuolitautien yleisyys, tietämys taudeista, hoitoon hakeutuminen, hoidon esteet ja hoitotulokset, sukupuolitaudin stigma (esim. HIV) Yleinen terveydentila, seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan tarjonta, käyttö, esteet ja hoito, seksuaalikäyttäytyminen, kouluterveydenhuollon palvelujen käyttö (nuoret), seksuaalinormit ja seksikäyttäytyminen sukupuolittain, gynekologiset vaivat ikä- ja maahanmuuttoryhmittäin Järjestetyt avioliitot vastoin nuorten tahtoa, monilapsiset perheet (äidin terveys), alaikäisten avioliitot, serkusavioliitot, moniavioisuus, perinnölliset sairaudet, tieto perinnöllisyysneuvotapalveluista, niiden käyttö ja käytön esteet, kumppanin syntymämaa ja kieli Ehkäisymenetelmien käyttö ja käyttötavat, hyväksyttävyys ja käytön esteet sukupuolittain, ikä- ja maahanmuuttajaryhmittäin Raskauden keskeytykset ja syyt, teiniraskaudet ja ei-toivotun raskauden jatkaminen iän, pariteetin ja maahanmuuttajaryhmän mukaan Vaikeus tulla raskaaksi, tahaton lapsettomuus ja sen hoito, hoitoon hakeutuminen, hoidon esteet, hoitotavat ja hoitotulokset Tietämys ehkäisymenetelmistä, seulontatutkimuksista sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluista, palvelujen käyttö, käytön esteet, hoitokokemukset, mielenterveysongelmia kokevat äidit ja heidän puolisonsa, päihdeongelmaiset äidit ja heidän puolisonsa, varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen iän, pariteetin ja maahanmuuttaryhmän mukaan Raskauksien ja synnytysten lukumäärä, ensisynnytysikä, keskenmenot, kohdun ulkopuoliset raskaudet, vastasyntyneen terveys raskauden ajan sairaudet ja komplikaatiot, hoito ja hoitotulokset, synnytystapa, kivun lievitys, raskauden kesto ja pienipainoisena syntyneet, kuolleena syntyneet ja perinataalivaiheessa kuolleet (kuolinsyyt), vastasyntyneen terveys, synnytyksen jälkeinen masennus iän ja maahanmuuttajaryhmän mukaan Imetysasenteet ja -tavat lähtö- ja tulomaissa äidin iän ja pariteetin mukaan maahanmuuttajaryhmissä 3311

4 26 Fernell E, Barnevik-Olsson M, Bågenholm G, Gillberg C, Gustafsson S, Sääf M. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D in mothers of Swedish and of Somali origin who have children with and without autism. Acta Paediatr 2010 ;99: Fernell E, Hedvall A, Norrelgen F ym. Developmental profiles in preschool children with autism spectrum disorders referred for intervention.res Dev Disabil 2010;31: Keen DV, Reid FD, Arnone D. Autism, ethnicity and maternal immigration. Br J Psychiatry 2010;196: Dealberto MJ. Prevalence of autism according to maternal immigrant status and ethnic origin. Acta Psychiatr Scand 2011;123: Bollini P, Pampallona S, Wanner P, Kupelnick B. Pregnancy outcome of migrant women and integration policy: a systematic review of the international literature. Soc Sci Med 2009;68: Gagnon AJ, Zimbeck M, Zeitlin J. ROAM Collaboration: Alexander S, Blondel B, Buitendijk S ym. Migration to western industrialised countries and perinatal health: a systematic review. Soc Sci Med 2009;69: Urquia ML, Glazier RH, Blondel B ym. for the ROAM collaboration. International migration and adverse birth outcomes: role of ethnicity, region of origin and destination. J Epidemiol Community Health 2010;64: Alderliesten ME, Stronks K, van Lith JM ym. Ethnic differences in perinatal mortality. A perinatal audit on the role of substandard care. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;138: Saastad E, Vangen S, Frøen JF. Suboptimal care in stillbirths a retrospective audit study. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86: Essén B, Bödker B, Sjöberg NO ym. Are some perinatal deaths in immigrant groups linked to suboptimal perinatal care services? BJOG 2002;109: Gissler M, Alexander S, MacFarlane A ym. Stillbirths and infant deaths among migrants in industrialized countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88: Small R, Gagnon A, Gissler M ym. Somali women and their pregnancy outcomes postmigration: data from six receiving countries. BJOG 2008;115: Villadsen SF, Sievers E, Andersen AM ym. Cross-country variation in stillbirth and neonatal mortality in offspring of Turkish migrants in northern Europe. Eur J Public Health 2010;20: hanmuuttajamiesten voi olla lisäksi vaikea ymmärtää, että lapsettomuus voi johtua myös miehestä (11). Julkaisemattoman tiedon mukaan maahanmuuttajien vastasyntyneistä lapsista yhtä moni oli syntynyt hedelmöityshoitojen avustuksella kuin kantasuomalaisistakin (15). Perhesuunnittelu ja raskauden keskeytykset Nuoruus, aviopuolisoiden uskonnollisuus ja akkulturaatio vaikuttanevat eniten raskaudenehkäisyasenteisiin ja ehkäisyn käyttöön. Kristinuskon suhtautuminen näihin vaihtelee kirkkokunnittain katolisen kirkon suhtautuessa niihin kaikkein kielteisimmin (Suomessa lestadiolaiset). Islaminuskossa raskauden ehkäisy on periaatteessa hyväksytty avioliitossa, mutta raskauden keskeytys vain, kun se uhkaa naisen terveyttä (16). Suomessa naimisissa olevista somalinaisista kolmasosa käytti raskauden ehkäisymenetelmiä, niitä käyttämättömät perustelivat päätöstään uskonnollisilla syillä ja avioliiton tarkoituksella (17). Somalimiehistä reilusti yli puolet ei halunnut vaimonsa käyttävän ehkäisyä uskonnollisista syistä (18). Kulttuurinen käsitys moraalisesti hyvästä naisesta vaikuttaa myös ehkäisymenetelmien käyttöön. Kielteisiä ehkäisyasenteitaan siirtolaisnaiset selittävät sillä, että ne on kehitetty pääosin länsimaalaisille, niiden käyttö vaatii naiselta aktiivisuutta ja raskauden ehkäisy tapahtuu yleensä naisen kehossa. Länsimaista naista pidetään seksuaalisesti liian vapaamielisenä, mistä syystä ehkäisyvälineitä käyttävä eilänsimainen leimautuu helposti huonoksi naiseksi (19). Osa maahanmuuttajanaisista (esim. venäläiset, kiinalaiset) pelkää myös, että hormonaaliset ehkäisimet vahingoittavat heidän hedelmällisyyttään. Suomen suurimman siirtolaisryhmän eri ikäisten venäläistaustaisten ehkäisyasenteista ja -käyttäytymisestä ei ole tutkimuksia. Venäläisnaisten sanotaan olevan häveliäitä seksuaaliasioissa, toivotut kaksi lasta hankitaan usein nuorina rakkausavioliitossa. Toisaalta mitä vanhempi nainen on, sitä useammin hänelle on tehty useita raskaudenkeskeytyksiä (20). Abortit kertovat ei-toivotuista raskauksista ja ehkäisykäyttäytymisestä. Siirtolaisnaisilla onkin kantaväestöä enemmän raskaudenkeskeytyksiä esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Espanjassa ja myös Suomessa eräissä ryhmissä (21). Kymmenen vuoden takaisten ikävakioitujen tietojen mukaan Suomessa abortteja on kantaväestöä enemmän balttilaisilla, kiinalaisilla, venäläisillä, thaimaalaisilla ja filippiiniläisillä sekä afrikkalaisnaisilla, lukuun ottamatta islamilaisia pohjoisafrikkalaisia ja somalinaisia. Entisistä sosialistimaista tulleet näyttävät käyttävän aborttia edelleen perhesuunnittelussa, vaikka tehokkaita ehkäisymenetelmiä olisi saatavilla. Yli puolet aborttiin päätyneistä maahanmuuttajanaisista ei käyttänyt mitään ehkäisyä ennen keskeytystä (vs. kolmasosa kantasuomalaisista). Eräissä ryhmissä yksi yleinen abortin syy oli myös monilapsisuus (21). Teiniraskaudet ovat myös kantaväestöä yleisempiä eräissä etnisissä vähemmistöryhmissä esim. Hollannissa ja Britanniassa. Suomessa maahanmuuttajatytöillä ei ollut teiniraskauksia enempää kuin kantaväestön tytöillä (21), mutta tätä tulisi tutkia uudelleen nyt kun suurempi osa siirtolaistaustaista tytöistä on syntynyt Suomessa, ja 1990-luvulla maahan tulleet ovat nyt nuoria aikuisia. Lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalvelujen käyttö Osalla maahanmuuttajista ei ole länsimaisia kansalaistaitoja ja terveyden lukutaitoa käyttää terveyspalveluja, mm. siitä syystä että niitä ei ollut saatavissa lähtömaassa. Käyttäessäänkin terveyspalveluja he saattavat niiden rinnalla turvautua perinnelääkintään, uskonnollisiin parantajiin tai käydä hakemassa hoitoa maanmieheltään tai -naiseltaan. Se, miten potilaat noudattavat koululääketieteen hoito-ohjeita, voi vaihdella merkittävästi mm. koulutuksen ja maassa asutun ajan mukaan. Seksuaalisuuteen liittyvä häveliäisyys voi myös estää palvelujen kysyntää ja käyttöä sekä ilmetä tiedon puutteena lisääntymisfysiologiasta. Kehittyvissä maissa raskautta ei ole medikalisoitu, mikä voi selittää mahdollista epäluuloisuutta tiheitä (terveys)tarkastuksia, seulontoja ja toimenpidekeskeisyyttä kohtaan. Osa saattaa myös varjella ja suojella hedelmällisyyttään ja raskauttaan ulkopuolisten puuttumiselta, koska lapsen saaminen on henkilökohtaisesti ja yhteisöllisesti niin tärkeää. Monisynnyttäjistä osa voi kokea, että hoidon antaja arvostelee heidän monilapsisuuttaan, ympärileikkaustaan tai tiheitä synnytysvälejä. Jotkut voivat pelätä tulevansa keisarileikkauksen yhteydessä steriloiduiksi vas- 3312

5 TIETEESSÄ Äitiysneuvoloiden terveydenhoitajilla on tärkeä asema siirtolaistaustaisen perheen terveyden edistäjänä. 39 Harding S, Rosato MG, Cruickshank JK. Lack of change in birthweights of infants by generational status among Indian, Pakistani, Bangladeshi, Black Caribbean, and Black African mothers in a British cohort study. Int J Epidemiol 2004;33: Troe EJ, Bos V, Deerenberg IM, Mackenbach JP, Joung IM. Ethnic differences in total and causespecific infant mortality in The Netherlands. Paediatr Perinat Epidemiol 2006;20: Troe EJ, Kunst AE, Bos V, Deerenberg IM, Joung IM, Mackenbach JP. The effect of age at immigration and generational status of the mother on infant mortality in ethnic minority populations in The Netherlands. Eur J Public Health 2007;17: Knight M, Kurinczuk JJ, Spark P, Brocklehurst P, UKOSS Collaborators. Inequalities in maternal health: national cohort study of ethnic variation in severe maternal morbidities. BMJ 2009;338:b Stirbu I, Kunst AE, Bos V, Mackenbach JP. Differences in avoidable mortality between migrants and the native Dutch in The Netherlands. BMC Public Health 2006;6:78. 44Philibert M, Deneux-Tharaux C, Bouvier-Colle MH. Can excess maternal mortality among women of foreign nationality be explained by suboptimal obstetric care? BJOG 2008;115: Templeton L, Velleman R, Persaud A, Milner P. The experiences of postnatal depression in women from black and minority ethnic communities in Wiltshire, UK. Ethnicity Health 2003;8: Small R, Lumley J, Yelland J. Cross-cultural experiences of maternal depression: associations and contributing factors for Vietnamese, Turkish and Filipino immigrant women in Victoria, Australia. Ethnicity Health 2003;3: Cordia M, Chu Y. Postnatal experience and health needs of Chinese migrant women in Brisbane, Australia. Ethnicity Health 2005;10: toin tahtoaan. Luottamuksellinen suhde hoidon antajaan edellyttää sitä, että asiakas kokee tulevansa hyväksytyksi. Länsimaissa osa etnisistä vähemmistöistä, kuten pakistanilaiset ja intialaiset, suosii poikalapsia. Tämä näkyy sikiöseulontatekniikoiden käyttönä lapsen sukupuolen valinnassa (22,23). Toisaalta osa etnisistä vähemmistöistä ei osallistu esim. sikiön Down-oireyhtymän seulontaan yhtä lailla kuin kantaväestöt (24). Suomessa kuitenkin lähes kaikki raskaana olevat maahanmuuttajat käyttävät yhtä paljon äitiyspalveluja kuin kantaväestökin (15). Tämä kertoo palvelujen saavutettavuudesta ja hyväksyttävyydestä, vaikka tietyt etuudet myös vaativat äitiysneuvolassa käyntiä. Äitiysneuvoloiden terveydenhoitajilla onkin tärkeä asema siirtolaistaustaisten perheen terveyden edistäjänä, tiedottajana ja asianajajana. Maahanmuuttajaäidit voivat saada hoitoa silti tarpeeseensa nähden riittämättömästi, ohjaus erikoissairaanhoitoon ei toimi tai hoidon sisältö ei ole oikea, koska heidän vastasyntyneiden lastensa terveys on heikompi kuin kantaväestön. Useissa eurooppalaisissa maissa etnisten vähemmistöryhmien äidit tulevat äitiyshuoltoon myöhään, mitä ei Suomessa ole tapahtunut (15). Raskaana olevan äidin D-vitamiinin saanti on tärkeää varmistaa. Ruotsissa (25,26,27) ja Britanniassa (28) on viitteitä siitä, että tummaihoisten, hunnutettujen maahanmuuttajaäitien lapsilla on muita enemmän autismioireyhtymän kehityshäiriöitä (29). Raskaus, synnytys ja vastasyntyneen terveys Meta-analyysissa (30) siirtolaistaustaisilla naisilla oli suurempi ennenaikaisten synnytysten ja pienipainoisten vastasyntyneiden riski kuin kantaväestöillä. Samansuuntaisia tuloksia on muistakin meta-analyyseista (31,32): erityisesti eteläaasialaisilla, Latinalaisesta Amerikasta, Karibialta ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleilla ennenaikaisten ja pienipainoisten vastasyntyneiden riski oli suurempi kuin muilla ryhmillä. Suomessa Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleiden naisten vastasyntyneet olivat useammin ennenaikaisia ja pienipainoisia (15). Ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden riskit ovat pienempiä integraatiopolitiikkaa toteuttavissa maissa, joissa kotouttamistoimissa kunnioitetaan siirtolaisten kulttuuria (30). On todettu, ettei hoitohenkilökunta havaitse aina ajoissa siirtolaisäidin sikiön kasvun hidastumista tai liikkeiden vähentymistä (33), synnytyksen kulkua ja/tai sikiön sydänääniä tulkitaan väärin, istukan repeämää ei havaita ajoissa ja kipulääkitys on riittämätöntä (34,35). Äidin ja henkilökunnan väliset väärinkäsitykset ovat myös yleisiä. Eräissä tutkimuksissa maahanmuuttajaäidin on todettu jättävän noudattamatta saamiaan hoito-ohjeita, hakeutuvan hoitoon liian myöhään ja kieltäytyvän useammin keisarinleikkauksesta (35). Suomessa (15) muita useammin keisarileikkauksella synnyttivät Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Somaliasta ja Latinalaisesta Amerikasta sekä Karibialta muuttaneet naiset. Latinalaisamerikkalaisten äitien vastasyntyneille tehtiin eniten interventioita synnytyksen jälkeen. Ensisynnyttäjien ikä ei sen sijaan merkittävästi vaihdellut eri etnisten ryhmien välillä, vaikka perinteisimmistä kulttuureista tulleet suosivat usein nuorena avioitumista ja lasten hankkimista. Imeväis- ja äitiyskuolleisuus Meta-analyysien mukaan siirtolaistaustaisten lasten imeväiskuolleisuus (kuolleena syntyneet ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleet) on yleisempää kuin kantaväestön (30,31,36). Suurin imeväiskuolleisuus on pakolaistaustaisilla ja Euroopan ulkopuolelta tulleilla (36). Myös Suomessa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja Somaliasta tulleiden äitien yksisikiöisissä raskauksissa perinataalikuolleisuus oli suurempi kuin muissa ryhmissä (15). Usean maan ja vuoden syntymärekisteritietojen mukaan somalialaisille (37) mutta myös turkkilaisille äideille (38) syntyneiden lasten perinataalikuolleisuus oli yleisempää kuin kantaväestössä. Merkittävä osa turkkilaisnaista on syntynyt Euroopassa. Näiden ongelmien jatkumisesta on viitteitä myös nuoremmissa, länsimaissa syntyneissä siirtolaissukupolvissa. Esimerkiksi Intiasta, Bangladeshista ja Afrikasta Britanniaan tulleiden äitien vastasyntyneet painoivat keskimäärin enemmän kuin ne lapset, joiden äiti oli syntynyt Britanniassa. Tätä voi selittää terveen siirtolaisen vaikutus (terveimmät kykenevät selviytymään raskaasta siirtolaisprosessista) tai se, että etnisten vähemmistöjen terveys heikkenee maassa asutun ajan myötä (39). Hollannissa imeväiskuolleisuusluvut ovat kantaväestöä suuremmat myös toisen ja kol- 3313

6 48Nuru-Jeter A, Dominguez TP, Hammond WP ym. It s the skin you re in : African-American women talk about their experiences of racism. An exploratory study to develop measures of racism for birth outcome studies. Matern Child Health J 2009;13: SIDONNAISUUDET Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Työsuhde: THL, Kela, STM, saanut apurahan Suomen Akatemialta, luentopalkkioita Väestötieteelliseltä seuralta, Turun yliopistolta, Perhehoitajien liitolta ja Tampereen yliopistolta. English summary > in english Migrant women s reproductive health mannen sukupolven siirtolaisten vastasyntyneillä (40). Äidin maahanmuuttoikä tai syntyminen Hollannissa ei vähennä suoraviivaisesti etnisten ryhmien imeväiskuolleisuutta. Lapsena Hollantiin muuttaneiden turkkilaisäitien vastasyntyneiden imeväiskuolleisuus oli suurempi kuin vanhemmalla iällä Hollantiin muuttaneilla. Päinvastainen tulos oli taas Hollannissa syntyneillä tai lapsena maahan muuttaneilla surinamilaisäideillä, joiden vastasyntyneiden kuolleisuus oli pienempi kuin myöhemmällä iällä maahan muuttaneilla (41). Britanniassa afrikkalais- ja karibialaisäitien vakava raskaudenaikainen sairastavuus on yleisempää kuin kantaväestöllä (42), mutta Suomessa ei syntymärekisteriin raportoitujen sairauksien mukaan näin olisi siirtolaisnaisilla. Suomessa maahanmuuttajaäitien terveystavat raskauden aikana ovat yleensä hyvät, sillä he eivät juurikaan tupakoi eivätkä käytä alkoholia (lukuun ottamatta lähialueilta tulleita) (15). Siirtolaistaustaisten kantaväestöä suuremmista äitiyskuolleisuusluvuista on myös viitteitä. Hollannissa etnisten vähemmistöjen äideillä on kolminkertainen riski kuolla raskauden ja synnytyksen ajan komplikaatioihin verrattuna hollantilaisäiteihin (43). Ranskassa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleiden naisten äitiyskuoleman riski oli kaksinkertainen verrattuna ranskalaisäiteihin (44). Synnytyksen jälkeinen masennus Länsimaissa äitejä altistavat raskaudenaikaiselle ja synnytyksen jälkeiselle masennukselle usein parisuhde- ja taloudelliset huolet. Äidin masennus ja stressi heikentävät sekä sikiön, vauvan että äidin terveyttä. Maahanmuutossa äitien sosiaaliset tukiverkot ovat kaventuneet, mistä syystä heidän masennusriskinsä voi olla suurentunut. Britanniassa etnisten vähemmistöjen masentuneet äidit kokivat perhe- ja avio-ongelmia, väkivaltaa, päihdeongelmia, surua, taloudellisia ongelmia, työttömyyttä sekä rasismia (45). Australiassa nuoret masennusta kokeneet siirtolaisäidit kertoivat elävänsä eristyksissä ja vailla tukea, heillä oli perheongelmia, fyysisiä sairauksia, väsymystä ja huolta vauvasta. He olivat asuneet Australiassa lyhyen aikaa, heidän englannintaitonsa oli heikko eikä heillä ollut sukulaisia tai ystäviä lähellään (46). Manner-Kiinasta muuttaneet, synnytyksen jälkeistä masennusta kokeneet naiset kokivat työhön paluun paineita. He kokivat myös sosiaalista eristyneisyyttä ja kieliongelmia enemmän kuin Taiwanista tai Hong Kongista muuttaneet kiinalaisnaiset (47). Suomessa lastenneuvolassa terveydenhoitaja voi luottamuksellisessa suhteessa masennusta kokevaan äitiin kartoittaa hänen mielialaansa ja tukea hänen jaksamistaan. Pohdinta Suomessa kantaväestön lisääntymisterveys on maailman parhaimpia, joskin se vaihtelee naisen sosioekonomisen aseman mukaan kuten monet muutkin terveysosoittimet. Sen sijaan maahanmuuttajanaisten raskauden ja synnytyksen aikainen lisääntymisterveys näyttää meillä olevan yhtä heikolla tolalla kuin muuallakin (15). Etniseen ryhmään kuuluminen itsessään näyttääkin heikentävän vielä osin tuntemattomien mekanismien kautta vastasyntyneiden terveyttä, vaikka vanhemmat olisivat hyvin inte - groituneita länsimaihin, syntyneet länsimaissa, kielitaitoisia, omaksuneet länsimaisen terveystietouden ja osaisivat toimia järjestelmässä. Yhdysvalloissa on afroamerikkalaisten tutkimuksissa todettu viitteitä lapsuudessa alkavan ja sukupolvesta toiseen jatkuvan huono-osaisuuden, syrjinnän ja stressin terveyttä heikentävistä mekanismeista, jotka ilmenevät myös heikompana lisääntymisterveytenä (48). Suomesta puuttuu paljon tietoa eri maahanmuuttajaryhmien terveydestä, mukaan lukien lisääntymisterveydestä. Meillä ei ole tietoa nuorten ja aikuisten siirtolaistaustaisten naisten ja miesten lisääntymisterveyden tilasta, tarpeista, asenteista, käsityksistä, seksuaalikäyttäytymisestä eikä myöskään siitä, miten äidit voivat synnytyksen jälkeen. Kattavaa tietoa ei myöskään ole heidän hoitokokemuksistaan. Lapsen saaminen ja seksuaalisuus ovat tärkeitä elämänalueita joka kulttuurissa. Aiheeltaan intiimissä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä ja tutkimuksessa kannattaakin tehdä yhteistyötä maahanmuuttajien (nais)yhteisöjen kanssa, joita alkaa jo olla Suomessakin alan etnisten ammattilaisten lisäksi. Yhteistyössä kaikki osapuolet oppivat toisiltaan. Yhteistyössä maahanmuuttajayhteisöt voimistuvat, heidän suomalaiset kansalaistaitonsa ja osallisuutensa lisääntyvät. Seksuaalisuuteen liittyvä lisääntymisfysiologian ja perhesuunnittelun tieto on tärkeää muotoilla yhdessä yhteisöjen kanssa kulttuurisesti ymmärrettäväksi ja hyväksyttäväksi. 3314

7 TIETEESSÄ MAILI MALIN Ph.D., Docent, Special Researcher National Institute for Health and Welfare ENGLISH SUMMARY Migrant women s reproductive health This review article concerning migrant women s reproductive health presents current study results from Europe. According to the WHO reproductive health encompasses the reproductive processes, functions and system at all stages of life. It implies that people and particularly women who give birth and have a universally lower social position have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. People should have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of fertility regulation of their choice, and the right of access to appropriate health care services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth. But still human reproduction is nowhere the individual s own issue, instead it is determined by different societal power institutions, by norms and by values concerning gendered arrangements of production and reproduction. In migration the secular and liberal western sexual culture often meets the religious and traditional culture of the country of origin. Genders and generations negotiate the acceptable roles and family practices in their communities. We can evaluate the fulfilment of reproductive health rights by studying the reproductive health outcomes which are very good in Finland in international terms, but not among Finnish ethnic minorities. The poorer reproductive health outcomes in these groups are in accordance with other international studies among ethnic and migrant population. We lack information about different sexual attitudes, sexual behaviour and health needs of adults and adolescents in the different ethnic minority groups, as well as information about their service experiences. We need community based intervention programmes and traditions to enhance the ethnic communities capacity building, to increase their social capital and inclusion and empowerment. 3314a