Maahanmuuttajien kansalaisraati

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien kansalaisraati"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajien kansalaisraati Maahanmuuttajien hyvinvointi ja työllisyys Vaasassa , ja Loppuraportti kuvat: Martina Uthardt

2 Sisällysluettelo SOLID VOICE. Maahanmuuttajien kansalaisraati - tiivistelmä... 3 Taustaorganisaatio... 4 Ohjausryhmä ja tukityöryhmä... 4 Menetelmät... 4 Raatilaisten valinta... 5 Kansalaisraadin teema... 5 Asiantuntijoiden valinta ja kuulemiset... 6 Kansalaisraadin työskentely... 6 Suositukset... 6 Maahanmuuttajien kansalaisraati Julkilausuma... 7 LIITTEET... Liite. SOLID VOICE ja Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi hankkeiden yhteinen ohjausryhmä... Liite 2. SOLID VOICE Tukityöryhmän jäsenet... Liite 3. Kansalaisraadin markkinointi Liite 4. Kansalaisraadin lennokki... 3 Liite 5. Kansalaisraadin taustatiedot ja kokoonpano... 4 Liite 6. Kansalaisraadin osallistujat... 5 Liite 7. Maahanmuuttajien kansalaisraadin kysymyksen määrittely... 6 Liite 8. Kansalaisraadin ohjelma ja asiantuntijat... 8 Liite 9. Kansalaisraadin fasilitaattorit Liite 0. Dotmocracy-prosessin ehdotukset

3 SOLID VOICE. Maahanmuuttajien kansalaisraati - tiivistelmä Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen on yhä tärkeämpi kansallinen kysymys. Hallitusohjelman tavoitteena on maahanmuuttajien työttömyyden puolittaminen ja syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen työllisyyttä, työkykyä ja osallisuutta vahvistamalla. Pohjanmaa ja Vaasa ovat maamme monikulttuurisimpia alueita. Vaasassa asuu pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi eniten maahanmuuttajia ja vieraskielisten osuus väestöstä oli vuonna 20 lähes seitsemän prosenttia. Osana hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä Vaasan kaupungissa haluttiin kuulla myös maahanmuuttajia ja osallistaa heitä päätöksentekoon. Lokakuussa 202 järjestettiin Suomen ensimmäinen maahanmuuttajien kansalaisraati Euroopan kotouttamisrahaston SOLID VOICE-hankkeessa. Hanke on Vaasan kaupungin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vaasan toimipaikan, Vaasan yliopiston, BoWerverkoston ja SONetBOTNIAn yhteishanke. Maahanmuuttajien kansalaisraadissa pohdittiin maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämistä Vaasassa. Näkökulmina teemaan oli kotoutumis-, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kieli ja työllisyys. Nelipäiväisen raadin aikana maahanmuuttajat kävivät keskusteluja koulututettujen ryhmänvetäjien johdolla, tenttasivat alan asiantuntijoita ja laativat lopuksi julkilausuman. Maahanmuuttajien kansalaisraati luovutti julkilausuman Vaasan kaupungin edustajille YK:n päivänä Julkilausumaa käsitellään kaupungin eri lautakunnissa ja valtuustossa. Sen lisäksi kansalaisraadin loppuraporttia levitetään niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin kotoutumisen kannalta tärkeille julkisille ja yksityisille toimijatahoille. Julkilausuma koostuu yhdestätoista konkreettisesta ehdotuksesta ja ideasta maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi Vaasassa. Julkilausumassa maahanmuuttajat tuovat esille halunsa osallistua kotoutumista edistävään työhön. Raadin yksimielisesti tärkein ehdotus on vuorovaikutteisen kehittämisalustan perustaminen alueelle maahanmuuttajien työllisyyttä ja hyvinvointia edistävän työn tueksi. Kehittämisalustan yhtenä tehtävänä on tuoda maahanmuuttajien osaaminen ja voimavarat alueen käyttöön. Maahanmuuttajat tarjoavat myös kotoutumisen vertaistukea esimerkiksi järjestöjen kanssa. Työllistymisen edistämiseksi maahanmuuttajat ehdottavat eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä ja yrittäjyyden tukemista. Maahanmuuttajat tähdentävät myös yksilöllisen ja räätälöidyn kielikoulutuksen tarjonnan kehittämistä, sen koordinaatiota ja tehokasta tiedottamista. Hyvinvoinnin edistämiseksi korostetaan kantaväestön ja eri maahanmuuttajaryhmien luontevia kohtaamisia arjen ympäristössä ja toiminnoissa. Raadin ehdotukset ovat hyvin yhteneväisiä kansallisten ja kansainvälisten tutkimustulosten ja alueella jo meneillään olevien pyrkimysten kanssa. Raadin tuloksia voidaan käyttää maahanmuuttajien kotoutumista ja integraatiota tukevien palveluiden ja niiden osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen alueellisesti ja kansallisesti. Tuloksia voidaan myös hyödyntää laajemminkin yhtenä toimintamuotona paikallisdemokratian vahvistamiseksi. 3

4 Taustaorganisaatio Maahanmuuttajien kansalaisraati toteutettiin osana Euroopan kotouttamisrahaston (IF) rahoittamaa SOLID VOICE-hanketta. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vaasan toimipaikka, jonka tehtävänä on tukea eri syistä maahantulleiden maahanmuuttajien hyvää integroitumista yhteiskuntaamme sosiaali- ja terveyspalveluilla käytettävissä olevin keinoin. Hankkeen osatoteuttaja on Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen yksikkö, jonka Suomen Akatemian rahoittamassa Ihmisen ääni - hankkeessa on kehitetty deliberatiivisen demokratian teoriaan pohjautuvaa demokratiainnovaatiota, eli kansalaisraatia. Vaasan kaupunki on hankkeen keskeinen omistaja. Muita hanketoimijoita ovat Pohjanmaan hyvinvoinnin tutkimuksen ja osaamisen keskittymä BoWer-verkosto sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA. Ohjausryhmä ja tukityöryhmä Maahanmuuttajien kansalaisraadin teeman, asiantuntijatodistajat ja ohjelman on vahvistanut ohjausryhmä, johon kuuluu 3 kunta- ja maahanmuuttotyön edustajaa sekä rahoittajien edustajat. Ohjausryhmä on sekä SOLID VOICE-hankkeen että ESR-rahoitteisen Maahanamuuttajasta kuntalaiseksi -hankkeen yhteinen. Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi hanke on myös THL:n hallinnoima. (Ohjausryhmän jäsenet, liite ). Hankkeen alusta lähtien sen työskentelyä on tukenut ja ohjannut sille perustettu tukityöryhmä. Tukityöryhmä koostuu keskeisten hanketoimijoiden edustajien lisäksi myös kotoutumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijoista ja maahanmuuttajista. Tukityöryhmä on toiminut neuvoa antavana elimenä, missä erityisesti on pohdittu keväällä järjestetyn World Café-tilaisuuden ja kansalaisraadin teemaa sekä tilaisuuksien markkinointia (tukityöryhmän jäsenet, liite 2). Menetelmät SOLID VOICE-hankkeessa on hyödynnetty amerikkalaista, deliberatiivisen demokratian teoriaan pohjautuvaa demokratia-innovaatiota, eli kansalaisraatia. Kansalaisraati on kestoltaan pidempi, mikä helpottaa myös vaikeiden, pitempää aikaa vaativien asioiden läpikäymistä. Kansalaisraadit pyrkivät muodostamaan kohdeväestön, esimerkiksi kunnan, aidosti pienoiskoossa. Koulutetut fasilitaattorit varmistavat suotuisan keskusteluilmapiirin syntymisen niin, että kaikki saavat puheenvuoron ja kaikkia kuunnellaan. Kansalaisraadissa preferenssien muuttuminen on mahdollista: ihmisten näkemykset voivat muuttua, kun asioita käsitellään monista eri näkökulmista, kun saadaan monipuolista tietoa, ja kun saadaan keskustella monien erilaisten ihmisten kanssa. Kansalaisraadilla pyritään myös todelliseen vaikuttamiseen julkilausuman avulla, joka luovutetaan päättäjille ja viranomaisille. (Lisää teoksessa Raisio, H ja Vartiainen, P. (20). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Kuntaliiton verkkojulkaisu.) Hankkeessa käytettiin myös Dotmocracy menetelmää. Dotmocracy on helposti toteutettava menetelmä, jonka avulla voidaan helpottaa pääteöksentekoa useamman ihmisen kesken. Osallistujat kirjoittavat ehdotuksiaan erillisille papereille jonka jälkeen kaikki ehdotukset ovat kaikkien nähtävillä. Osallistujat merkitsevät kantansa kuhunkin asiaan viisiportaisella asteikolla. Sen lisäksi osallistujat voivat kirjata omia kommenttejaan tai kysymyksiään asteikon alle. Laskemalla kunkin asian saamat arviot voidaan visualisoida mitkä asiat saavat eniten kannatusta tai mitä pidetään erityisen tärkeänä. (Lisää tietoa www. dotmocracy.org) 4

5 The participating made me feel like important. It was really a great experience to at least to let my voice be heard Raatilaisten valinta Maahanmuuttajien kansalaisraadin tavoitteena oli muodostaa edustuksellinen ryhmä Vaasassa asuvista, työn, opintojen tai perhesyistä saapuneista kolmansien maiden kansalaisista. Markkinointi ja tiedottaminen toteutettiin ensisijaisesti sähköpostiviestinnän avulla. Tietoa levitettiin hanketoimijoiden verkostojen kautta. Tietoa levitettiin erityisesti sellaisille tahoille, joiden kautta oli mahdollisuus tavoittaa raadin kohderyhmään kuuluvia maahanmuuttajia, esimerkiksi oppilaitokset, työnantajat, perhekeskukset ja neuvolat. Tietoa levitettiin myös järjestöjen ja kielikurssien kautta (liite 3). Sen lisäksi hankkeen lennokkia levitettiin paikkoihin, missä maahanmuuttajat käyvät (kansalaisraadin lennokki, liite 4). Raatiin ilmoittautui 35 henkilöä 8 eri maasta. Ilmoittautuneista 0 oli saapunut työn takia, 9 opintojen takia, 5 avioliiton takia ja yksi muusta syystä. Raatilaiset valittiin ositetun satunnaisotannan kautta. Valintaan vaikutti hakijan maahanmuuton syy, hänen lähtömaansa ja sukupuolensa. Näin ollen kaikki työn tai avioliiton takia saapuneet valittiin raatiin. Opiskelijat valittiin siten, että he edustaisivat mahdollisimman monta eri maata ja sukupuolijakauma olisi mahdollisimman tasainen. Suurempien ryhmien kohdalla osallistujat arvottiin. Raadin kokoonpano oli sukupuolen ja lähtömaan suhteen edustuksellinen, mutta maahanmuuton syyn osalta se ei tilastollisesta vastannut todellisuutta vaan opiskelijoiden osuus oli suurempi kuin mitä se tilastollisesti olisi ollut. Raatiin valittiin 24 osallistujaa ja heistä 22 osallistui raadin työskentelyyn. Raatilaisista 2 oli naisia ja 0 miehiä. He edustivat yhteensä 6 eri maata. Raatiin ilmoittautuneiden taustatiedot ja raadin lopullinen koostumus löytyy liitteestä 5. Raadin osallistujat löytyvät liitteestä 6. Generally the topic made you think how and what you can do for the society where you are living Kansalaisraadin teema Kansalaisraadin teema muodostui monivaiheisen prosessin kautta. Alustava tukityöryhmän ehdottama kysymys oli, miten sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat maahanmuuttajien tarpeisiin. Kysymystä ja teemaa on käsitelty kaupungin eri viranomaisten ja päättäjien kanssa niin, että se vastaisi myös kaupungin tarpeisiin palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Vahvan panoksen kysymyksen muotoutumiselle antoivat ne n. 60 maahanmuuttajaa, jotka osallistuivat World Café-keskustelutilaisuuteen keväällä 202. Raadin lopulliseksi teemaksi muodostui Maahanmuuttajien hyvinvointi ja työllisyys Vaasassa näkökulmina kotoutuminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, kieli ja työ. Raadin tehtävä oli raatityöskentelyyn pohjautuen tuottaa tietoa päättäjille ja viranomaisille työllisyyttä ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämistarpeista. Raadin kysymyksen muotoutumisen prosessi on kuvattu liitteessä 7. 5

6 Asiantuntijoiden valinta ja kuulemiset Maahanmuuttajien kotoutumisesta säädetään laissa. Kunnissa kotoutumista tukee palvelut. Maahanmuuttajien kansalaisraatiin valittujen asiantuntijoiden kokoonpanon avulla pyrittiin mahdollisimman laajasti taustoittamaan raadin teemaa niin lainsäädännön, kunnan strategian että eri julkisten palveluiden näkökulmasta. Asiantuntijakuulemiset järjestettiin siten, että ensimmäisenä päivänä raatilaiset kuulivat Suomen kotouttamislainsäädännöstä ja valtion uudesta kotouttamisohjelmasta ja siitä, mitä tämä merkitsee kunnan näkökulmasta. Toisena päivänä esiteltiin Vaasan kaupungin strategiaa ja visioita maahanmuuton suhteen sekä miten terveys-, sosiaali-, kieli- ja korkeakoulupalvelut tukevat kotoutumista. Kolmantena päivänä raatilaiset kuulivat työnantajan näkökulmaa suuren yrityksen edustajalta. Jokaisen kuulemisen jälkeen raatilaiset esittivät kysymyksiä asiantuntijoille jonka jälkeen he keskustelivat päivän teemoista pienryhmissä. Asiantuntijakuulemisten aikataulu josta myös ilmenee asiantuntijoiden nimet on liitteessä 8. Kansalaisraadin työskentely Asiantuntijakuulemisten jälkeen raatilaiset esittivät kysymyksiä asiantuntijoille koko ryhmässä ja sen jälkeen he kokoontuivat kolmeen pienryhmään. Pienryhmissä keskusteluja johti kaksi fasilitaattoria kussakin ryhmässä (liite 9). Kolmantena päivänä hyödynnettiin Dotmocracy-menetelmää päätöksenteon helpottamiseksi. Jokainen ryhmä sai tehtäväkseen laatia noin 5-0 maahanmuuttajien työllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa ehdotusta pohjautuen kuulemiinsa asioihin. Jokainen ehdotus kirjattiin erilliselle lehtiötauluarkille ja kaikkien ryhmien tuottamat ehdotukset ripustettiin seinälle. Päivän päätteeksi raatilaiset ottivat kantaa jokaiseen ehdotukseen viisiasteisella asteikolla erittäin tärkeä ei lainkaan tärkeä. Sen lisäksi raatilaiset saivat halutessaan kirjoittaa kommentteja tai tarkennuksia ehdotukseen. Kaiken kaikkiaan ryhmät tuottivat 24 ehdotusta (liite 0). Tilaisuuden moderaattorit kirjoittivat ehdotukset puhtaaksi ja ryhmitteli ne teemoittain tai aihepiirittäin neljättä päivää varten ja ne kopioitiin jokaiselle osallistujalle. Ehdotukset toimivat julkilausuman pohjana joista raatilaiset valitsivat ja yhdistelivät lopullisessa julkilausumassa olevat yksitoista ehdotusta. Julkilausuma muotoiltiin neljäntenä päivänä. Suositukset Kansalaisraadin tulos on julkilausuma, jossa osallistujat nostavat raadin työskentelyn perusteella esille ne kaikkein konkreettisimmat ehdotukset ja ideat hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi. I like just to know how the process is going on, any information, any positives, any negatives, any feedbacks. 6

7 Maahanmuuttajien kansalaisraati Julkilausuma P erehdyttyämme maahanmuuttajien kansalaisraadissa neljän päivän ajan laaja-alaisten keskusteluiden ja monipuolisen tiedonsaannin kautta meille annettuun kysymykseen "Maahanmuuttajien hyvinvointi ja työllisyys Vaasassa" päädymme esittämään seuraavaa:. Maahanmuuttajien ääni tulee saada kuuluviin perustamalla olemassa olevaan palvelu- ja hallinnollisiin rakenteisiin integroitu vuorovaikutteinen kehittämisalusta maahanmuuttajille Perustelu Maahanmuuttajien kansalaisraati totesi, että on tarve rakentaa siltoja eri maahanmuuttajaryhmien ja kantaväeston välille vahvistamaan integroitua, monikulttuurista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien kansalaisraati totesi myös, että maahanmuuttajien ääni ei kuulu tarpeeksi heitä koskevissa asioissa. Näin ollen kansalaisraati ehdottaa, että perustetaan sekä maahanmuuttajista että kantaväestöstä koostuva vuorovaikutteinen kehittämisalusta. Ehdotettu alusta toimisi neuvoa antavana elimenä, joka vahvistaisi osallisuutta ja demokratiaa ja pienentäisi maahanmuuttajien ja viranomaisten välistä kuilua. Kansalaisraati totesi myös, että on tarvetta kehittää eri alan asiantuntijoista koostuva, seurannasta vastaava taho, jonka tehtävänä on kerätä tietoa maahanmuuttajista. Tämä tukee päättäjiä ja viranomaisia uusien lakien ja kehittämisohjelmien implementointia. Tämä tieto tukisi myös yksityistä sektoria maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. On tarve vahvistaa eri kotouttamista edistävien toimijoiden yhteistyötä paremman synergiaedun saavuttamiseksi - kuten maahanmuuttajaneuvosto, seurannasta vastaava taho ja muiden hankkeiden toimijat, järjestöt, oikeusaputoimisto, eri sektorit ja kunnat -täydentämään ja koordinoimaan kotouttamista edistävää työtä niin, että yhteistyöllä löydetään tehokkaita ratkaisuja maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi. Siksi kansalaisraati pitää tärkeänä, että aloitetaan kaikkien asiaan liittyvien viranomaisten ja muiden toimijoiden väliset neuvottelut kotoutumista tukevien toimien kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Vastuutaho Vaasan kaupunki, järjestöt, maahanmuuttajat Vaasassa 2. Maahanmuuttajataustainen väestö on osallistettava palveluja tuottavien keskusten ja järjestöjen työhön Perustelu Kansalaisraati haluaa tuoda esille maahanmuuttajien halun tukea uusien maahanmuuttajien kotoutumista esim. tarjoamalla käännösapua eri kielillä, tarjoamalla tietoa uusille tulokkaille jne. Vastuutaho Maahanmuuttajat, Vaasan kaupunki, järjestöt 7

8 3. Maahanmuuttajille suunnatun tiedottamisen valvonta Perustelu Kansalaisraati totesi, että on maahanmuuttajille kohdennetun tehokkaalle tiedottamiselle on olemassa esteitä. Eri maahanmuuttajaryhmille tarvitaan erikielistä tietoa tarjolla olevista julkisista palveluista Maahanmuuttajien osallisuus tiedon tuottamisessa, esimerkiksi kääntämällä olemassa olevaa sähköistä ja kirjallista materiaalia. Vastuu: Vaasan kaupunki, Welcome Office 4. Tietoisuutta eri maahanmuuttajien oleskelulupaan perustuvista oikeuksista tulee vahvistaa (oikeus terveydenhuoltoon, julkisiin palveluihin, oikeudellisiin palveluihin, poliittiseen osallistumiseen jne.) Perustelu Kansalaisraati totesi, että kaikki maahanmuuttajat eivät ole tietoisia oikeuksistaan. On tarve varmistaa, että maahanmuuttajat ovat sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti osallisia ja aktiivisia yhteiskunnassa. Vastuutaho Vaasan kaupunki 5. Työnantajia tulee kannustaa palkkaamaan maahanmuuttajia vahvistamalla koulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä (esim. harjoitteluohjelmat, vapaaehtoistyö) niin, että huomioidaan erityisesti syrjäytyneet ryhmät Perustelu On kiinnitettävä huomiota kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten työttömyysasteen eroihin. Vastuutaho Vaasan kaupunki, yritykset, koulutuslaitokset 6. Valtion on kannustettava maahanmuuttajien yrittäjyyttä Perustelu Maahanmuuttajataustaiset tarvitsevat enemmän oikeudellista ja taloudellista (esim. pienlainat) tukea ja apua yrityksen perustamisessa. Työllisyysasteen eroihin tulee vaikuttaa kannustamalla maahanmuuttajien yrittäjyyttä silti niin, että suojellaan ideoiden omistajuutta. Yrittäjien tulisi myös itse pysyä suunnitelmissaan. Hyvä yritysidea varmistaa sijoittajien kiinnostuksen. Vastuutaho Suomen valtio, TE-toimisto, Vasek, Keksintösäätiö 8

9 7. Luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä tulee vahvistaa ammatillisen koulutuksen kautta osana heidän kotoutumissuunnitelmaa Perustelu On tarjottava oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia käytännön työharjoittelumahdollisuuksia luku- ja kirjoitustaidottomille, joiden kotoutuminen suomalaiseen työelämään on muuten vaikeaa Käytännön ammatillista koulutusta tulisi olla myös tarjolla koulutuetuille maahanmuuttajille niin, että he voivat kasvattaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistymiselle Vastuutaho TE-toimisto, ammatilliset koulutuslaitokset, Vaasan kaupunki 8. Moninaisen yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi on varmistettava riittävä julkinen rahoitus monimuotoiseen ja joustavaan kielikoulutukseen. Tehostaa olemassa olevasta kielikoulutuksesta tiedottamista. Myös maksullista kurssitarjontaa tulee laajentaa kehittämällä erilaisia, joustavia maksukeinoja (esim. maksu työllistymisen jälkeen, työllistymisen jälkeisessä verotuksessa) Perustelu Koska maahanmuuttajalla on halu oppia maan kieli, on huomioitava oppimismahdollisuuksien tarkoituksenmukainen kehittäminen. Monimuotoisia opetusmenetelmiä tarvitaan (työpajoja puhutun kielen harjoittamiseen, internetpohjaisia kursseja, kotiopetusta). Vastuutaho Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset. työväen- ja kansalaisopistot, Vaasan korkeakoulukonsortio 9. Kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutuksen vahvistaminen edistämällä sosiaalista kanssakäymistä tulkevaa toimintaa, esim. ystäväperhetoiminnan, urheilu- ja vapaa-ajantapahtumien, sosiaalikeskuksien avoimien ovien päivien, sosiaalisten kerhojen taidenäyttelyiden ja kulttuuritapahtumien avulla. Perustelu Kansalaisraati totesi, että yllämainittuja tapahtumia ja ohjelmia ei ole tarpeeksi. Kansalaisraati haastatteli raatipäivinään päättäjiä ja viranomaisia integraatiosta. Tarvitaan vastaavanlaisia tilaisuuksia vuoropuhelulle kantaväestön kanssa niin, että tietoisuus maahanmuuttajista ja maahanmuuttajien tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa. Vuoropuhelu vähentäisi kantaväestön ja maahanmuuttajien välisiä väärinkäsityksiä. Vastuutaho Järjestöt, Vaasan kaupunki, maahanmuuttajaneuvosto 9

10 0. Kantaväestölle tulee tarjota faktaan perustuvaa tietoa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, esimerkiksi maahanmuuttajien tulotasosta, maahanmuuttajien työpanoksen taloudellisesta merkityksestä, muuta tilastotietoa. Tietoisuuden lisäämisellä pyritään luomaan myönteisempää kuvaa maahanmuuttajista suomalaisessa yhteiskunnassa koulutuksen kautta Perustelu Kulttuurikoulutusta, tietoa suvaitsevamman yhteiskunnan tueksi Tosiasioihin perustuva tietoa antaa todenmukaisemman kuvan maahanmuuttajista Vastuutaho Tilastokeskus, Ministeriöt, tutkimuslaitokset, Vaasan kaupunki, media. Suomalaisia vakuutusyhtiöitä tulee kannustaa tarjoamaan opiskelijan oleskeluluvan edellyttämää sairausvakuutusta vaasalaisille opiskelijoille Perustelu Vaasan kansainväliset opiskelijat ovat kohdanneet suuria vaikeuksia hankkiessaan opiskelijan oleskeluluvan edellyttämään sairausvakuutusta Vastuutaho Vaasan korkeakoulukonsortio, Vaasan kaupunki, vakuutusyhtiöt Raatilaiset Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El-Azizi Shaima Abdelmageed Florica Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq 0

11 LIITTEET Liite. SOLID VOICE ja Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi hankkeiden yhteinen ohjausryhmä: Granholm, Peter (pj) Katajamäki, Hannu Kentala, Jukka Kurtti, Aira Kytösaari, Jouni/Hanna Auronen Moghadampour, Ghodrat (vpj)- Mulju, Tuula Pirttiperä, Jarkko - Rajala, Katja Rajaniemi, Varpu Zarei, Sudabeh Vartiainen, Pirkko Vuorenmaa, Maritta kehittämispäällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto professori, Vaasan Yliopisto perusturvajohtaja, Vaasan kaupunki maahanmuuttajatyön johtaja, Vaasan kaupunki EU-koordinaattori, Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yliopettaja, Vaasan Ammattikorkeakoulu kehittämissuunnittelija, SONet BOTNIA johtaja, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät aluekehitysjohtaja, Pohjanmaan liitto johtava tulkki, Pohjanmaan tulkkikeskus professori, Vaasan yliopisto kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Muut kutsutut asiantuntijat: Ivars, Lilian Kronqvist, Ann-Britt Malmelin, Johanna Hanketiimi: Hannu-Jama, Marjo Mertaniemi, Ritva Raisio, Harri Sjöström, Susann (s) Maarit Boriboun hankekoordinaattori, Osallisena Suomessa/K5 hankekoordinaattori, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto kotouttamisrahaston koordinaattori, Sisäasiainministeriö kehittämissuunnittelija, Vaasan kaupunki Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pohjanmaan alueen kunnat erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkijatohtori, Vaasan yliopisto projektisuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Solid Voice-hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Vaasan kaupunki projektisuunnittelija, Maahanmuuttajasta kuntalaiseksihanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Liite 2. SOLID VOICE Tukityöryhmän jäsenet Pirkko Vartiainen professori, Vaasan yliopisto Maritta Vuorenmaa kehittämispäällikkö, THL Aira Kurtti maahanmuuttajatyön johtaja, Vaasan kaupunki Emma Ntiri Kweguir-Afful opiskelija, Vaasa Yi Wang opiskelija, Vaasa Mertaniemi, Ritva erikoissuunnittelija, THL Raisio, Harri tutkijatohtori, Vaasan yliopisto Sjöström, Susann (s) hankesuunnittelija, Solid Voice-hanke, THL

12 Liite 3. Kansalaisraadin markkinointi Kohderyhmä: Vaasassa asuvat kolmansien maiden kansalaiset Viimeinen ilmoittautumispäivä raatiin oli (ilmoittautumista pidennetty saakka) Tilaisuutta markkinoitiin sähköpostitse seuraavien kanavien kautta:. Organisaatiot ja järjestöt: Vaasan Settlementtiyhdistys, Kpanlogo Yede ry., MIRA-house, Suomen Punainen risti, Järjestö-hautomo, Vaasan kaupungin maahanmuuttajaneuvosto. 2. Työ- ja elinkeino; Vaasan työ ja elinkeinotoimisto, Welcome Office, VAKK, ELY-keskus, Jupiter 3. Koulutusyksiköt, sähköpostilistoille ja ilmoitustaulut; kaikki korkeakoulut sekä ammattiopistot, opistot ja kansanopistot 4. Yritykset; Wärtsilä, VACON, CITEC, ABB 5. World Café tapahtuman osallistujat, kohderyhmä kolmansien maiden kansalaiset 6. Posterit ja infotilaisuuksia, Open House Opistotalo ( ), flyers: MIRA-house, Welcome Office, kirpputorit, mausteliikkeet keskustassa, neuvolat (keskusta, Ristinummi) 2

13 Liite 4. Kansalaisraadin lennokki WELLBEING FOR MIGRANTS IN VAASA Participate in the Citizen s Jury for migrants Are you interested in the development of services that are important for integration and wellbeing for migrants living in Vaasa? The City of Vaasa is interested in your point of view and ideas and invites you to a Citizen s Jury. During the World Café, held in April 202 for migrants living in Vaasa, the question of wellbeing was pointed out. The theme includes the perspectives of integration, social and healthcare services, employment and language. This is the theme for the upcoming Citizen s Jury. The Citizen s Jury for migrants will be arranged on 3rd-4th and 8th-9th of October at o clock and on 24th of October at the University of Vaasa. Who can register to the jury? You are welcomed to register in the jury if you have moved to Vaasa from outside the European Union for work, study or family reason, and are not a Finnish citizen. The jury includes approximately 24 participants. There will be a stratified random selection of those who have registered to the jury. The goal is to create a representative group of migrants in Vaasa. What is a Citizen s Jury? Citizen s Jury is a democracy innovation. It provides an opportunity for participants to learn about an issue, discuss together and develop well-informed, common-ground solutions to challenging public issues. Participants listen to variety of experts and have the opportunity to deliberate and discuss together, in the whole group and in smaller groups. The Citizen s Jury will make an official statement. The statement serves policymakers and service producers in developing the services to better meet the needs of different groups in society. Why should you register and take part? You will get the experience and the opportunity to take part in the development of integration and welfare services in Vaasa. Participants of the jury will also get a small compensation. Also, babysitting will be arranged if needed, and snacks and beverages provided. There will be more information at You can register at or by sending an to We all have resources to share and contribute. 3

14 Liite 5. Kansalaisraadin taustatiedot ja kokoonpano Demographic factor Categories Registered Target Actual (approx) in Vaasa or Finland Gender Female 7 2 Male 8 2 Age Final Jury Make-Up Comments Residence permit Current Citizenship Work Studies Family reasons Other China India Vietnam Pakistan Registered Target** All registered with a residence permit for 0 ( not elig) 9 5 (not eligible) work or studies were selected (two selected did not participate), persons whose resident permit was for studies were selected by lottery. Registered Target*** There are approx. 00 different nationalities in Vaasa. The target is calculated on the actual number of each registered nationality. Nigeria Ghana Ethiopia Kenya Somalia Marocko Tunisia Sudan/Saudi not eligible 2 Canada Dominican Rep. Russia Albania Turkey Germany 3 2 not eligible 4 2 Years lived in Finland < < *Statistics from Vaasa 2009 ** National statistics on number of issued residence permits 20 *** Statistics from Vaasa

15 Liite 6. Kansalaisraadin osallistujat Liu Yang Mei Sun-Simonen Oyeyiola Francis Bamidele Mranal Gupta Andrew Wambari Asmaa El Azizi Shaima Abdelmageed Florika Kolaci Dongbin Yang Susana Eyram Adjei Simpson John Kaye Phillip Babatunde Oni Anas Ashfaq Tatiana Iovich Ha Ta Hong Hanchu Zhang Paola Mercedes de Lampi Ankita Gupta Maissa Ftiti Mehmet Serif Tas Valeriya Paksyutova Muhammad Farooq Jan 5

16 Liite 7. Maahanmuuttajien kansalaisraadin kysymyksen määrittely TAUSTAA SOLID VOICE - hankkeen päätavoite on edistää moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kehittämällä kansalaisraatiin perustuvia keinoja maahanmuuttajien osallisuudelle ja mahdollisuudelle vaikuttaa hyvinvointiaan koskeviin asioihin. Yhtenä osatavoitteena on vahvistaa kansalaisdemokratiaa ja etsiä sille maahanmuuttajien kanssa uusia, toimivia muotoja alueellisesti ja paikallisesti silloin, kun tähdätään kotoutumisen ja integraation kannalta keskeisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. KANSALAISRAADIN KYSYMYKSEN MUODOSTAMISEN PROSESSI Tukityöryhmä (Pirkko Vartiainen, Emma Ntiri Kweguir-afful, Yi Wang, Harri Raisio ja Ritva Mertaniemi) käsittelivät kansalaisraadin ja sitä edeltävän World Cafén teemaa. Ryhmän alustava esitys oli Does the social and health care system meet the needs of people? Ohjausryhmä käsitteli asiaa ja päätti, että hanketiimi ja Vaasan kaupungin edustajat päättäisivät World Cafén kysymyksestä Hanketiimi (Raisio, Hannu-Jama, Sjöström ja Mertaniemi) ja perusturvajohtaja Jukka Kentala kokoontui ja määritteli World Cafén teemoiksi. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta 2. Hyvinvointi, terveys ja asuminen 3. Kieli ja koulutus 4. Työllistyminen ja toimeentulo Maahanmuuttotoiminnan johtaja Aira Kurtti ja THL:n kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa kommentoivat kysymyksiä ja tarkensivat teemoja niin, että jokaisessa teemassa kysyttiin,. Miten kyseiseen teemaan liittyviä asioista pitäisi kehittää Vaasassa ja 2. Mitä minä itse haluan tai voin tehdä, jotta kyseiseen teemaan liittyvät asiat kehittyisivät toivottuun suuntaan? World Café-tilaisuudessa yli 60 eri syystä Vaasaan muuttanutta henkilöä keskustelivat yllä olevista teemoista. Osallistujat kirjasivat Post.it lapuille ajatuksiaan kustakin teemasta ja jokaisesen teeman ympärillä käytävää keskustelua seurasi kirjuri, joka kirjasi käytyä keskustelua. Käytyjen keskustelujen yhteenvetona voidaan todeta, että maahanmuuttajien World Caféssa nousivat kotoutumispalveluissa ja niiden osana sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisen tärkeiksi ja kehittämistä kaipaaviksi asioiksi seuraavat:. Oikean ja oikea-aikaisen tiedon saamisen yhteiskunnasta, sen maahanmuuttajille tarjoamista palveluista ja monista konkreeteista yksilön ja perheen arjen toimivuuden kannalta tärkeistä asioista 2. Työllistymisen ja työllistymisen edistämisen - niihin liittyvät haasteet 3. Kielen, kielen oppimisen ja kielestä kumpuavien esteiden torjunnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen 4. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja kantaväestöön solmittavien kontaktien merkityksellisyyden 6

17 5. Kanssaihmisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan Vaasassa. Lisäksi maahanmuuttajat olivat itse monin tavoin valmiita osallistumaan uusissa rooleissa ja aiemmin kokemattomalla tavalla kotoutumisen ja integraation edistämiseen Erkki Penttinen, Aira Kurtti, Harri Raisio, Ritva Mertaniemi, Marjo Hannu-Jama ja Susann Sjöström käsittelivät World Cafén alustavaa raporttia ja päätyivät ehdottamaan kansalaisraadin teeman liittyvän kieleen ja työllistymisen kysymyksiin, koska kieleen liittyvät kysymykset vaikuttavat myös vahvasti palvelujen toimivuuteen ja työllisyys ja työllistyminen liittyy vahvasti kotoutumiseen ja hyvinvointiin Tukityöryhmä (Maritta Vuorenmaa, Aira Kurtti, Emma Ntiri Kweguir-afful, Yi Wang, Harri Raisio, Susann Sjöström ja Ritva Mertaniemi) käsitteli kokouksessaan World Café-tilaisuuden tuloksia ja kaupungin edustajien esitystä kansalaisraadin kysymykseksi ja esittivät kansalaisraadin kysymykseksi seuraavaa HYVINVOINTIA VAASAN MAAHANMUUTTAJILLE: Näkökulmina kotoutumis-, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys sekä kieli WELLBEING FOR MIGRANTS IN VAASA Perspectives of integration, social and healthcare services, employment and language Hanketiimi on edelleen keskustellut teemasta laajennetulla kokoonpanolla ja ehdottaa kansalaisraadin teemaksi Hyvinvointia ja työllisyyttä Vaasan maahanmuuttajille. Näkökulmina kotoutumis-, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys sekä kieli 7

18 Liite 8. Kansalaisraadin ohjelma ja asiantuntijat CITIZEN S JURY FOR MIGRANTS City of Vaasa 3-4, 8-9- and 24 of October 202 WELLBEING AND EMPLOYMENT FOR MIGRANTS IN VAASA Perspectives on integration, social and healthcare services, employment and language TIMETABLE Day. Wednesday 3rd October (room F9) Registration (coffee/tea available) Welcome speech What is a Citizens Jury? Getting to know each other Expert witnesses Kristina Stenman, Director, Migration, Department, Ministry of Employment and the Economy, The new Act on Integration, background, perspectives and actors Aira Kurtti, Manager of Immigration Services, City of Vaasa The new Act on Integration- Comments from a municipal point of view Discussion between expert witnesses and jurors Break (coffee/tea available) Summary of the day (whole group) Day 2. Thursday 4th October (room F9) Introduction to the day (coffee/tea available) Panel presentation: 5-0 minutes for each panelist Panelists: Håkan Nordman, Council chairman, City of Vaasa. Immigration policy in Vaasa: visions and strategies. Erkki Penttinen, Head of social work and family services, City of Vaasa. How social services promote wellbeing and integration. Leena Kettunen, Chief physician for the outpatient healthcare services, City of Vaasa. How open healthcare promote integration. Francesca Cucinotta, Head of international relations, VY. International Students as Immigrants, Immigrants as International Students? Marika Boström, Language teacher, responsible for planning, Vasa Arbis. Language as a key for integration Discussion between panelists and jurors Break (coffee/tea available) Small group discussions Summary of the day 8

19 Day 3. Monday 8th October (room F9, F04, F8) Expert witness Markku Rautonen, Manager, Human Resources, Wärtsilä Instructions for the day Small group discussions (decision on 5-0 ideas) Presentation of Dotmocracy posters Dotmocracy process Day 4. Tuesday 9th October (room F9, F04) Introduction to the day (coffee/tea available) Results of Dotmocracy process Small group discussions on the declaration of the jury Finalizing the declaration of the jury Day 5. The official presentation of the Declaration Wednesday 24 th October at the City Council Hall Welcome speech Introduction of the Citizens Jury for immigrants and SOLID- VOICE project Jurors present the declaration of the jury Prepared speeches Open floor 9

20 Liite 9. Kansalaisraadin fasilitaattorit Moderaattorit Harri Raisio, VY Ritva Mertaniemi, THL Susann Sjöström, THL Fasilitaattorit Menju Karki Owen Ndorormo Yo Yun Katalin Ersek Salla Kyrönlahti Venla Mäntysalo 20

21 Liite 0. Dotmocracy-prosessin ehdotukset SUGGESTIONS FROM THE DOTMOCRACY PROCESS. Provision of correct and timely information about society, services offered to immigrants and concrete issues important to everyday functioning for individuals and families Service availability for migrants - The city of Vaasa to supervise the effective delivery of information to migrants from their responsible organizations ( for example, school, workplace, social service etc) Totally agree!! There could be a link in a website (vaasa.fi or one other) that has headings about common issues (health care, politics, etc ) and under each heading there would be related websites, links and explanation related (what kind of info visitor can reach). By this way anyone may know where to seek information. These explanations can be in many language (I can translate Turkish). Afterwards immigrant can find help of one other friend and get the info that is looked for. Of course this is simple case. I wish this idea would be applied in more detail. People can also integrate themselves by finding information rather than waiting for government to deliver everything. To get knowledge about all the services. Welcome Office Information when you arrive to Finland about the basic services, for ex. Basic health care. Information about municipal services to be available in multiple languages facilitating accessibility to the available information Look at Umeå/Sweden There could be an international office from the city to integrate immigrant s service and other information retrieval services. This could be an extension of the Welcome Office Totally agree! What would it offer/add to Welcome Office? Could be an extension of Welcome Office. Absolutely important but I think this could be integrated into the orientation program, not necessarily separate. To be included in the integration program: emphasis on awareness of migrants individual rights (to access the health care, public services, legal services, political activity/ engagement etc.) 2 Council for immigrants - get the immigrants voice to be heard - administrative and social part - bridge between different immigrant groups and Finnish society 2 Very, very important! An observatory should be created for collecting information about immigrants (it will include qualitative and quantitative data) that will help decision makers in implementing new laws and also for the private sector to contribute in their employment. 2

22 The need of legal advice for foreigners Proposal: there can be a legal office for answering and advising when they need legal help It does exist Already exists but need better promotion 2. Employment, the promotion of employment and related challenges Unemployment - Encourage employers to hire migrants by collaboration between schools and companies, the public sector (internships etc.), focus of particularly marginalized groups, volunteer work for experience 7 4 A partnership should be created between the private sector and the government for the operation of wealth and employment Companies, both public and private, are encouraged to hire certain percentage of foreigners Definitely!! If foreigners required skills they get the job. Could involve discrimination, not realistic! Seconded! If it is not in the company s policy, then reservation could be encouraged. It all depends on the nature of business. Entrepreneurship should be encouraged by government. 5 5 Already exists but more fiscal help. Especially for foreigners. Entrepreneurs should encourage themselves by having strong attitude towards their dreams: get good business idea people will invest! Government cooperate with investment companies, interest fund should be provided Tax-deduction incentive (for companies that hire immigrants) Discriminatory hiring process would cause resentment, inequality Someone may call it discrimination There should be a quota fixed in employment for foreigner in Finland less than three years The opportunity should be equal, so encourage to hire foreigners should be made by other ways for example perspective of opening new market I think a starting point to encourage the process, but after the idea has been realized and accepted it can be cancelled Unemployment - to address disparity in employment levels: active promotion of migrants entrepreneurship while protecting the interest of the ideas owners

23 3. Language and language learning prevention of language barriers and taking advantage of opportunities Intensive Finnish language courses - after graduation, to students who stay at Finland - University language courses should be improved in quality and time frame should be longer (evenings, summer, holidays) - Ten months to one year after graduation 0 8 Again! Attitude towards the language matters a lot, no amount of classes, language courses guarantee speaking of Finnish. Language barrier - Given that the migrants have the desire to learn the domestic languages public funding of language studies must be increased to offer a multifaceted selection of courses for a diverse community. Promote the services that exist currently. Provide courses with more flexible payment options (eg. future taxation) Totally agree Language learning depends on an individual s attitude: three years of language studies does not guarantee speaking if one has bad attitude towards Finnish or Swedish language. The Finnish courses can be taught in languages depending on the backgrounds of students, in most cases either in English or Finnish (Here students refer to whoever is taking the language courses, they can be divided into groups, who knows English) Taught in English makes sense + more realistic. If is Finnish course, what do you do with the English? Remember not all foreigners speak English. I strongly suggest that we be taught English and then practice what is taught with Finnish groups. Taught in English + combining Finnish, More Finnish in classes. Skills development for illiterate immigrant: vocational school Please inform more about this, give me example how to make it happen Meaning? Illiterate immigrants should make a personal effort to acquire skills because education is already available. Providing benefit to illiterate immigrants all years doesn t help the economy: give them skills to make them independent. 4. The importance of social interaction and creating links with the native population Social integration and sense of belonging. Local councils promotion or creation of programmes focusing on Finnish migrant interaction, through for example host family programmes, sports and recreation (international), international open hours at social services centers, social clubs, exhibitions etc. 9 We interviewed policymakers, decision makers about integration. It would be a lot better if we can get a similar chance to talk local citizens and explain them why are we here and what can we do for Finland and them. Clear the misunderstandings between the local people and foreigners. 23

24 City could promote integration activities for Finnish and foreigners to be together, like social events, seminars etc. 6 4 Sports (different international sports) Social clubs Already raised by other groups similar point Art/culture: International culture house, international culture festivals to integrate culture (movies, music, dance, food), newspapers, Finnish/Swedish culture program for everyone Mira house should be reformed, more international festivals to involve Finnish and immigrants. Include sports. Culture promotes integration and intercultural. Already exist. Religion - Support every religion (religiously and financially). - Provide place for who require it and financial support for operating Religion plays an important role in human beings life. In case if Finnish government gives this support it will be in a very respected position by that religious followers. As a part of wellbeing one should be able to practice his religion and culture. 5. The attitudes of the native population towards immigrants in Vaasa. What can we do ourselves? There is a need for Finnish people to know the fact sheets, like the incomes the foreigners bring, economic contribution, other statistics etc to be published. The aim is to lead a more positive image for foreigners in Finnish society Cultural education + prepare for more tolerated society. Strongly agree, because although education is free, nothing else is, migrants support themselves, and not all migrants are refugees on Kela. It creates positive image of foreigners! Promotion and implementation of diversity based education in Finnish public schools (for example anti-racism, anti-islamofobia) as supplementary to cultural education, focusing on tolerance, multiculturalism etc. 8 Don t just ask for what you as an immigrant can do for Finland? 8 6 We are just giving ideas to have Finland with more better and innovative ideas. They are doing a lot. I believe we can do it. Just need opportunities to show how good we are. Please, let s share together everything Should be given a chance to show what you can give <3 We should give asking for everything, we can also think what to do to the society. - website 24

25 6. Legislation Health care (insurance) - Finnish insurance for students in Vaasa (like other universities) - Insurance companies should improve/provide insurance products - Information gap (where to go if you are ill) - Doctoral room in the campus (and VOAS?) Idea unclear VOAS needs to be more efficient, no one checks what they offer. Students need to have their own insurance before starting study in uwasa. Reform the legislation system: - Immigrant children born in Finland should get automatically Finnish nationality. - - After graduation -> one year visa First and second points differ. Not realistic many rules affect this. For real? Second point is really important. It is not obligatory. 25

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia. Mari Matveinen, TtM-opiskelija

Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia. Mari Matveinen, TtM-opiskelija Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia Mari Matveinen, TtM-opiskelija 8.9.2010 Sisältö Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Harjoittelupaikka: The WHO European Office for Investment

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot