'/rqrj. ja Aanejaruessti (pinta-ala 28 ha) 1; ja A6nej6rvessd valisend aikana seuraavilla ehdoilla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "'/rqrj. ja Aanejaruessti (pinta-ala 28 ha) 1;1.2014 - ja A6nej6rvessd 10.2.2014-31.12.2018 valisend aikana seuraavilla ehdoilla:"

Transkriptio

1 Elinkeino-, liikenne- ja yrnpdristokeskus Keski-Suomi paaios 't (3) Adinekosken ja Ukonvedet osakaskunnat Arvo Suomalainen Mustikkasuonkatu AANEKOSKI AAnerosKEN KALAKETDAS, uananvrnran JA AAuelAnvEN onctnta-, ptlktnta- JA vf EHEKALASTUSKIELTo 2or , Ailrerosrc a '/rqrj HAKIJA HAKEMUS PAATOS A$inekosken ja Ukonvedet osakaskunnat, A6nekoski (HEru ) Hakija on Keski-Suomen ElY-keskukseen saapuneessa hakemuksessaan pyytenyt, ett6 Keski-Suomen ELY-keskus kielt6isi kalastuslain A S:rl 1 momentissa takoitetun onginnan, pilkinnan ja viehekalastuksen Adinekosken kaupungissa sijaitsevissa HArinvirrasia ja Aanejaruessti (pinta-ala 28 ha) 1; gl vitisend aikana. Kiellolla halutaan turvata tavanomaista tehokkaamman kalakannan hoidon tulokset. Kysymyksessi on aikaisemman kiellon uusiminen. Keski-Suomen ElY-keskus on kalastuslain 11 g:n nojalla piiiittiinyt kielt66 lain I $:n. 1 momentissa tarkoitetun onginnan, pilkinnin ja viehekalastuksen A6nekosken kaupunglssa sijaitrsevissa Hirdnvirrassa ja A6nej6rvessd valisend aikana seuraavilla ehdoilla: Hdrinvirtaan ja Ainejirveen on kietlon aikana vuosittain suoritettava lohikalaistutuksia. Hakijan on vuosittiain joulukuun loppuun mennessdi toimitettava ELY-keskukselle selvitys siita, ettd vesialueita hoidetaan ja kayteteiiin hakemuksessa esitetylli tavalla. Selvityksen tulee sisiltdi i tiedot alueille suoritetuista istutuksista ja kalastajam66rist6. Mikafi ELykeskuksen antamia ehtoja ei noudateta tai vesialueiden kiyttotarkoitus muuttuu, kielto voidaan kumota. Kiellon kohteet sijaitsevat kaupunkimaisen taajaman v6litt6miissa l iheisyrydesss, joten ELY-keskus merkitsee kalastusasetuksen Sl b g:n mukaisesti kyltein Hdrinvirran ja Aiinejiirven onginta-, pilkinta- ja viehekalastuskieltoalueet. PERUSTELUT MAKSU (VnA ) Alueita hoidetaan vuosittain lohikalaistutuksin ja hakija kayttea alueita seuran jdisenille tarkoitettuna virkistyskalastusvetend, jossa lupamaksua vastaan voi harioittaa kalastusta. Hakemuksessa kielletyksi esitetyn kalastuksen sallimisen voidaan katsoa kohtuuttomasta vaikeuttavan vesialueen omistajan kalastusoikeuksien keytt6a. 350 Keski-Suomen elinkeiro-, fiikenne- ia ympiiristiikeskus Puh Cygnaeuksenkatu 1 PL JVvdiskyli Jyviskyl#i

2 VOIMAANTULO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET MUUTOKSENHAKU Koska kalastuslain 8 $:n 1 momentissa trarkoitettu kalastus saattiaa aiheuttaa vahinkoa piitoksessd tarkoitettuun veteen istutetulle kalakannalle jo ennen kuin tim6 p66t6s on saavuttanut lainvoiman, ELY-keskus on hatlintolainkflytt6lain 31 s:n 2 momentin noialla m66r&nnyt paat6ksen tiyt6nt6bnpantavaksi mahdollisesta valituksesta huolimatta. Kafastusfaka ( S (104t96), 11 S ia 88 $ Kalastusasetus (111d82) 56 $ Hallintolainkflytt6laki (nro 586/96) 31 S TAhdn p i6t6kseen saa hakea muutosta valittamalla maa' ia metsitalousministerion maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle. Valitusosoitus on lii$een6. K6sittelymaksun m56r66miseen saa hakea oikaisua Keski-Suomen ELY-keskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteeni. Tiim6 p66t6s on saatavissa Keski-Suomen ElY-keskuksesta, Gygnaeuksenkatu 1, JWASKYLA. Lis6tietoja antaa kalatalousasiantuntija VelFMatti Paananen, p , elv-keskus,fi Kalatalousp6ellikko Kaf ataloursaslan tu ntija,b" 0r- Matti sipdlnen W* Veli-Matti Paananen [-IITTEET TIEDOKSI NIA$-frAvlLLE valitusosoitus (MSVLK ) ohjeet maksun oikaisuvaatimuksesta seurantalomake, S kpl istutusp6ytiikirja, 5 kpl Liikkuva Poliisi, Jyviiskyl6n yksikko / Jryaiskyl6n kihlakunta Urhonkatu 2, JWASKYLA A6nekosken kaupungin ilmoitustaulu v6lisen6 aikana Virallinen lehti

3 3i3 Kuva 1. Hdrinvirran ja A#inej6rven sijaintikartta htto/lcnsalaisen.karttaoalk{,lilllnkfl?scale=16000&8ls=epscoaga3067ftf69429a2&x=4g4gg1qfno=fl

4 VALITUSOSOITUS Tihdn p6$t6kseen tlrytymgt6n vol hakea silhen muulosta meas3utuellnkelnojen rralltuslautakunnelta. Vafitus on teh vi khjalllsestl. Valituoklrielmin ela{lt6 fa allckidolttaminen Vafituskl4lelmdssi, joka osoiletaan maaseutuellnkeinojen valltuslautekunnalle, on llmoitetbm seu aval ssiat: - vailtajan nimija kotikunta: 'pt 6s' joh.on muutosla haetaan, milli kohdin pdltokseen haetaan muutosl,a, mit6 muutokeia slihen vaaditiaan teht6vbkd ja milr6 perustei[a muutosta vaadiban; ' postiosoite ja puhelinnumeo, Joihin adaa koskerrat ilmoilukset valiualalle voidaan toimittaa. Jos velittaian puherallaa kgy$iie h6nen laillinen edustaiansa tai aslamiehensa tai jos rralituksan laaujana onioku rnuu henkil6, valituskirfelmiisss on ilmiitetlava my6s ttman nimt ja fcifunu. vallttalan, laillisen edustajan tai aslamiehen on allekidoitettarra valituskirlelmt. Valltusklrlel m5n llltteet ValituskirielmSiin on liltettilvii: - velituksenalainen peatds alkuperfliserii tai jdtjenn6ksenii; 'tiedoksisaantllodistus lai muu selvilys valitusajan alkamisen ajankohdasira; - asiarniehen -valtaklrja, mikifi ssiamibhen6 ei t6irni asianajaja tlt ybinen oiieusavustala; ' aslakirjal' Joihin valittaja rrebaa vaatimuksensa tueksi, joilei nllta-ole jo eikaisemmin toirnltettu vlranomaiselle. Valitusaika!atl!u.s{fa on 30 p5iv56. Ajan laskemirrn alkaa tiedoksisaantiplivla seuraavasta pdivasti. Tiedokslsaantipfiivd laskelaan seuraavasu: 'Jos pdttbs on luowtettu asianomsiselle, asienomaisen asiamiehelle tai ltihetille, tiedoksigaantf p6ivd ilmenee ptifitiiksessi olevasta leimasta. 'J9s cidtds on ldhetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantiplivd ilmenee saantitodis. tuksesta. - Jos p66t0e on poslitettu tavallfena klrjeeni sen katsotaan tulleen tiedoksl seltsemantenii pgiviin{i poslituspdivdsta, jollei muuta llmene. - Jos pdet6s on toimitettu tl.edoksi mu.utla tavallajollekin muulle henkil6lle kuln p66t6ksen saajalle (sijalstiedokslanto), katsotaan p66t6ksen saajan saaneen paatarsen treo'olsi i.orrantenqpdfina tiedoksianto- tal saandtodistuksen osolltamaib pavase. 'Jos piiiit6s tai kuulutus sen ndhtdvdne plt5misaetii onjulkaistu viralllsessa lehdessd tai julklsella kuufuluksella ilmoitustaululla, katsotaan tedoksisaannin apahtuneen seigemantens peirg"6;ilt6 palv{stl, folloln kuulutus vlrallisessa tehdessd on lutt<aistu lai [r-"66;;;il; itmoitustautulte. Valltuskirielmi n toimlttgmlne n Valiluskirjelmiin vol toimittaa maaeeu.luellnkelnojen valltuslautakunnalle henkildkohtaises{i, aslamlede k6yttfl.en,ls.hetin_rrtlll-tyksell6, postltse rnakse[una postilihetyksena, r"teiopron. rar sahkdpostina. ValituskirJelmdn HhaBmirien trapahtuu l{trer$jbn vasruuita, Vatiiuiiln -on "a"rutr"* viranomaiselle virka'aikana ennen 30 piivdn valitusa;an paaitymtstii, iott",aiiffi uoujan tr,rtkla. Joe r,lalitusajan viimeinen {iva_ o1 pyh*ipiiv6, laygntai, i6anatsyyipalva, i'ap"npaiva, joutuaatto tai juhannusaatto, ralitusaika jalkuu kuitenktn viet6 seuraava" ir'.riparre" ri*":aja;p'e-6-tilmlseen. K{sittelymaksu Maaseutuelinkeinojen rralitudautakunta perii padsii6ntbisesti nalitusasien tulkimlsesta k5sittetymaksuna 114 uroa maa- ja metefitalousrninisterisn antiaman asetuksen (10st/z0iitil;rr". i,i"x* peritgen yleensd postiennakolla pliitdksen l hettilmisen yhteydessii. Yhteystiedot MaassutuelinkeinoJen valitudautakunta postiosoite PL 820, HELS NKI kfiyntiosoite Kaisaniemenkatu 4 A puhelinvaihde (0e) telekopio (0e) sdfrkopos{i vali tusl a u taku litus lau taku nta.fi virka-alka klo ,'15 ldsvlk

5 Elinkeino-, liikenne- ja ymparistol<eskus OII(AISWAATIMUSOHJE Maksuvelvolliacn, joka katsoo, etti valtion makzuperustelain (150i1992) nojalla elinkeino-, liikcnnc- ja ympirist6keskusteir suaitteista perittivistii rnaksnrista aonetun valtioneuvostm asetuksen lwt tzotl1 perusteclla meeret'rtr maksrn miiiriilimisessii on tapahtunut virhe, voi vaatia siihcn orkarsua. oikaisur,aarimus m tehtfive kirjalliscsti. Oikaisuvaatimuksen sisillt6 ja allektrjdttamlmn Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitekan Keskr-Suomeo elinkeino-, liikenne- ja ympnrist6keslcuksclle, on ilnoitettava seuraavat asiat: - vaatimukssn telcijiin nimi ja kotikunta - piiit6vlasku, johon oikaisua haetaan, milh kohdin piidtdkseendaskum haetaan oikaima, mitd muutoksia siihcn vaaditaan tetrteviksi ja millli perusteilla muutosta vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumao, joihin asiaa koskevat rtnoituksen vaatimuksa tekijeile voidaan toimittaa. Jos vaatlmuksen tekijin puhevalaa keyttlie hiinen laillinen edustajansa tai asiamrehensi tai jos raaatimukscn laatijana on joku muu henkil6, oikaisuvaatimuskirjelmissn on ilmoitettava nyiis tiiman nimi ja kotikmta. Okaisuvaatimuksen tckij?in puhwalaa kayttea hlinan laillinen edustajansa tai asiamielrensi tai jos vaatimuksen laatijana on jotu muu henkil6, oikaizuvaatimuskirjelniissii on itnoitettava my6s t6n6n nimr ja kotikrurta. Oikaisuvaatimuksen tekijiin, laillisen cdusta;an tai asiamietren on allekirjoitettava oikaisurraatimuskirjelm6. Oikaisuvaadmruklrjclniin liiileet Oikaisuvaatimuskirjclmdtin or liitettjivii - piidtiis' laslor tai muu asiakuja..lohon makrun periminen perustuu, alkuperaisenii tai jaljenn6ksenti - asiarnietren valtakirja. mikiili asiamiehen?i o toimi asianajaja tai yleincn oikeusawstaji Alka olkaisuvratimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimus on telrtdv6 kuudcn kuukauden kuluessa maksun mlieiriiiimisestii (piiiitoken tai laskrur tekopiiviistii). Oikaisuvaodmusklrjelmiin toimittaminen Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa elinkeino-, liikenne- ja ympliristdkeskukselte benkiliikohtaisesti, postitse-maksettuna postiliihetyl$enl taikka asiamiestii tai talittia kiiyttiien. postittamileo upfit " Itihettiijiio vastuulla. Okaisuvaatimuksen on saawtlava viranomaiselle virka-aikma ennen toua* kuukauden learaajan p?iiittpristii, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos maiiriiajan viimeinen piiivli on pyhiipliivii,.lauantai, itseniiislyspliivd, vapunpliivli, jouluaatto tai juhannr*utto, miiiiriiaika jatkuu kuitenkin vielii seuraavan arkipdiviin virka-ajan piiiittymiseen. Oikaisuvaatrmukseer annettava piiiitiis on makzuton Yhteystiedot Keski-Suomen elinkeino-o postiosoite kiiyntiosoite puhelinvaihde telekopio virka-aika I iikenn e- ja ympiiri stcikeslnrs PL 250,4010l na/askyla Cygnaeuksenkatu 1 02a $ (014) 44e 87s0 klo I 5