Vuosikertomus Annual Report

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Annual Report"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Annual Report 2012 T Y Ö P A J A N K A T U 2, 2.K R S, H E L S I N K I

2 1 1. JOHDANTO INTRODUCTION MONIHELIN MISSIO JA VISIO MONIHELI S MISSION AND VISION Strategia - Strategy Edunvalvonta Advocacy Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen Supporting member associations activities TOIMINTAMALLI OPERATING MODEL Toimitilat - Premises Henkilöstö - Staff Harjoittelijat - Trainees Henkilöstön kouluttaminen Trainings for the personnel HALLINTO - ADMINISTRATION Hallitus ja luottamustehtävät Board and positions of trust Neuvottelukunta - Advisory board Yleiskokoukset - General Assemblies TALOUS ACCOUNTING AND FINANCES Tuotot - Income Kulut - Expenses icount Tausta ja tarkoitus Background and purpose Rahoitus - Funding Toteutus ja tapahtumat Implementation and events Tulokset Results TYÖRYHMÄT WORKING GROUPS Naisten ryhmä Women s Group Monimos ryhmä Monimos group Kulttuuriryhmä Culture group Think Tank Nuorten ryhmä Youth group VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI COMMUNICATION AND MARKETING Henkilökohtainen tiedotus Information to individuals Kotisivut - webpages: Monimos.fi Facebook YHTEISTYÖ - NETWORKING... 42

3 Järjestöyhteistyö Collaboration with associations Verkostoituminen ja julkiset tapahtumat - Networking and public events MONIHELIN JÄSENJÄRJESTÖT - MONIHELI S MEMBER ASSOCIATIONS African Civil Society in Finland ry (ACSF) Africans and African-Europeans Association (AFAES) Afromulticulture- Ghana-Afrikan multicultural Peace-Keepers in knowledge association Amucorf Berde ry Cameroon Cultural and Development Association in Finland (CAMCUDAF) Empowerment of African Women (Tampere) Fin Tennis & Pentathlon Golis Naisten Yhdistys ry Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys Kambodzhan Ystävyysseura ry (KAMYS) Kassandra ry Kehitysapuyhdistys Terveys- ja Koulutusapua Somalilandiin ry (SAMAFALKA) Kiinalainen Ystävyysseura Kumba Union Finland (KUF) Kurdistanin Rauhan ja Kehityksen Seura (KDPA) LOM-NAVA (Seuraa minua ystäväni) Multicultural association Familia Club Multicultural Finland r.f FC Afro-Euro Giants ry Non-Resident Nepali Association Finland Our International Finland (Kansainvälinen Suomemme ry / KanSu) Palace and Cultural Network (PACUNET) Peer Support for Integration in Finland (PESIFI) Social empowerment organisation (SEMO) Somalian Community Finland Southern African Association in Finland SAAF ry The Finnish-Nepalese Society Suomi-Liberia Seura (SULIS/FILIFA) Somali Taakulo yhdistys Suomi-Syyria Friendship Association... 58

4 Suomi-Tansania Seura Föreningen Finland-Tanzania ry Skandinavian development aid for Africa (SCADAA) ry Vasoma ry Powwe r ry- Proud of Who We Are Suomi-Sierra Leone seura ry The Finnish Thai Association Union Youth Development Länsi- Saharan Ystävät Suomessa ry Suomi-Senegal Ystävät ry SAFRA ry Suomi- Sambia seura Somali diaspora vuoropuhelua ry SAYKUS ry... 61

5 4 1. JOHDANTO INTRODUCTION Vuosi 2012 oli Pääkaupunkiseudun monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto Moniheli ry:lle toimintojen vakiinnuttamisen aikaa. Verkosto on perustettu vuonna 2010, joten ensimmäisinä toimintavuosina aika menee luonnollisesti perustoimintojen vakiinnuttamiseen, yhteistyöverkostojen ja -suhteiden luomiseen sekä oikeiden ja tuloksekkaiden työskentelytapojen ja rakenteiden löytämiseen. Vuonna 2012 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua mentorointitoimintaa Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on ollut järjestön hallinnon kehittäminen sekä järjestökoulutusten järjestäminen. Yhdistyksen toiminnan päärahoittaja oli vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistys, joka on rahoittanut toimintaa yhteistyöverkoston kehittämisprojektina vuosille Toinen merkittävä rahoituskanava saatiin auki vuonna 2012 toukokuussa, kun Sisäasiainministeriön hallinnoima EU:n Kotouttamisrahasto myönsi Monihelille projektirahoituksen ajalle Tällä rahoituksella toteutettiin runsasta mediahuomiota herättänyt icount-hanke, tavoitteena saada Suomessa asuvia kolmen maiden kansalaisia äänestämään kuntavaaleissa lokakuussa Monihelin toiminnan perusrakennetta vahvistettiin vuoden 2012 aikana. Monihelin päättävänä elimenä toimivan hallituksen ja vuoden 2012 lopussa nelihenkisen toimistohenkilökunnan lisäksi yhteistyöverkostossa toimii erilaisia työryhmiä teemoittain: vertaistuki- (sis. nais-), nuoriso-, kulttuuri- ja pääasiallisesti monikulttuurisuustutkijoista koostuva think tank ryhmä. Työryhmien tarkoituksena on ideoida ja organisoida toimintoja omalla toimialueellaan, mutta samalla myös luoda mahdollisuuksia yksittäisille henkilöille päästä vaikuttamaan pääasiallisesti järjestöistä koostuvan yhteistyöverkoston toimintaan. Aktiivisimmin vuoden 2012 aikana edellä mainituista ryhmistä toimivat naisten ryhmä ja kulttuurityöryhmä. Vuoden 2012 aikana Moniheli syvensi yhteistyötään muiden järjestöjen kanssa. Tällä tavoin Moniheli lisäsi tunnettavuuttaan yhteistyöverkostona niin muiden monikulttuuristen järjestöjen keskuudessa kuin yhä enemmän myös viranomaisten ja päättäjien tietoisuudessa. Monihelillä on vuoden 2012 lopussa jäsenyys Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), Sisäasiainministeriön AFRO3 -hankkeen ohjausryhmässä, sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Lisäksi Moniheli on toiminut "Monikulttuurinen Lapsen Etu, ja Suomen Akateemisten Naisten liiton Auroras verkostojen toiminnassa. Vuoden 2012 aikana Moniheli pyrki myös luomaan uusia yhteistyökumppanuuksia eri tahoille, mm. Suomen Mielenterveysseuran ja Vantaan Niceheartsin kanssa. Jo aiempina toimintavuosina luotu yhteistyö kulttuurikeskus Caisan kanssa syveni ja monipuolistui vuoden 2012 aikana. Viestinnän osalta vuoden 2012 luotiin uusia toimintamalleja, hyödyntäen jo aiempina vuosina luotuja viestintäkanavia. Monihelillä on omat sivut osoitteessa lisäksi monikulttuurinen keskusteluyhteisö on Monihelin hallinnassa. Vuoden aikana luotiin uudelle icount-hankkeelle omat interaktiiviset sivut osoitteeseen Monihelillä on myös oma facebook-sivusto, lisäksi hyödynnetään Google Calendar ja Skype toimintoja. Monikulttuurisuuden lisääntyminen ja monimuotoistuminen on suomalaisen yhteiskunnan arkea tänä päivänä. Edellisen toimintavuoden aikana päätään nostanut rasismi eri muotoineen on toki edelleen läsnä jokapäiväisessä elämässä, mutta sen terävimmät laineet ehkä hieman hiipuivat vuoden 2012 aikana. Moniheli pyrkii toiminnallaan tukemaan monikulttuuristen järjestöjen toimintaa ja samalla tukee monikulttuurisuuden leviämistä ja monikulttuurisen äänen kuulumista yhteiskunnassamme. Verkosto tukee kaikkea rasisminvastaista toimintaa eri muodoissaan mm. osallistumalla erilaisiin rasisminvastaisin tempauksiin ja hankkeisiin. Moniheli pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että monikulttuurisuudesta käytävä keskustelu on mahdollisimman asiallista ja tosiasioihin perustuvaa.

6 5 INTRODUCTION The year 2012 was the year of Co-operation and Networking for Multicultural Organisations in the Helsinki Capital Region, it was a time of consolidation. Moniheli s network was founded in 2010, and most time of its first years were naturally spent consolidating the basic activities/functions, adding cooperation networks and partners as well as finding fruitful work practices and structures. Mentoring activity which began in the previous year with the Finnish Refugee Aid s Association Incubator continued. The goal of the mentoring activity was to develop the management of the association and the organization of association trainings. The main funder of the organisation s activities was in 2012 the Finland s Slot Machine association (RAY) activities as a development project for the years Another substantial funding channel was opened in May 2012, when the EU Integration fund managed by the Ministry of the Interior granted project funding to Moniheli from June to December This funding was used in the icount project, which attracted significant media attention, and whose purpose was to bring third country nationals residing in Finland to vote at the municipal elections in October Moniheli s basic activity structure was strengthened during the year In addition to Moniheli s board, its decision-making body, and the four employees (at the end of 2012) employed at its office, various working groups were active in the network in several fields: women s activities, youth, culture and a think tank comprising mostly scholars from the multicultural field. The purpose of the working groups is to think up and organise activities in their own area of responsibility, but also to give the opportunity to individuals to get to influence the activities of a network of associations. The most active of these groups in the year 2012 were the Women s Group and the cultural group. In the year 2012 Moniheli has deepened its collaboration with other associations. In this manner Moniheli has become better known as a co-operation network among multicultural associations as much as to the authorities and decision-makers. Moniheli was at the end of the year 2012 member of the European Migration Network (EMN), The Ministry of the Interior s Ethnic Relations Advisory Board (ETNO), the Civil Society Advisory Board (KANE), the Ministry of the Interior s AFRO2 project steering committee, as well as the The Social Insurance Institution of Finland KELA customer service working group. Additionally, Moniheli has participated to the Monikulttuurinen Lapsen Etu network and the Finnish Academic Women union Auroras network. Moniheli also created new partnerships with different actors, among which the Finnish Mental Health association and Vantaa Nicehearts, while the ties with Cultural Centre Caisa were deepened and diversified. New approaches to communication were developed, making use of communication channels opened already in previous years. Moniheli has its own pages at as well as control over the social media website Monimos.fi. During the year 2012, new interactive pages were added for the icount project at Moniheli also managed its own Facebook page and uses Google Calendar and Skype for office purposes and meetings. The increase of multiculturalism and diversity these days is becoming the norm for the Finnish society. In the previous years of activity, racism in various forms is of course present every day, but its strongest manifestations have slightly weakened during the year Moniheli seeks through its actions to support the activities of multicultural associations and all the same to preserve the diffusion of multiculturalism and how the multicultural voice is heard in our society. The network supports all anti-racism activity in various forms, for example by participating to various anti-racism events and projects. Moniheli strives to influence though its action the public discussion on multiculturalism so that it s as constructive and factual as possible.

7 6 2. MONIHELIN MISSIO JA VISIO MONIHELI S MISSION AND VISION Visio - Vision Monihelin visiona on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka on arvoiltaan kattava ja oikeudenmukainen. Moniheli s vision is for an open, integrated, and multicultural Finnish society, wherein cultural, linguistic, and religious differences are understood, appreciated, and supported, and wherein these values are inclusive and equitable. Missio - Mission Moniheli on edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka mahdollistaa yhteisöllisen johtajuuden ja toiminnan niin pääkaupunkiseudulla kuin maanlaajuisestikin. Moniheli edistää ja kehittää kaikkien jäsentensä ja jäsenjärjestöjensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Moniheli kannustaa jäseniään täysivaltaiseen poliittiseen osallistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Monihelin missiona on edistää ja kehittää yhteistyötä monikulttuurijärjestöjen, yksittäisten kansalaisten, median, oppilaitosten ja viranomaisten välillä, tavoitteena moniarvoinen ja monikulttuurisuutta edistävä suvaitseva suomalainen yhteiskunta. Moniheli is an advocacy and service organization that supports collaboration in leadership and activities in the capital city region as well as around the country. Moniheli promotes and supports the physical and mental well-being all of its members and member organizations as well as economic and social development. Moniheli encourages its member to engage in full political participation in Finnish society. Moniheli s mission is to promote and develop cooperative work for multicultural organizations, individual citizens, the media, educational institutions, and public authorities, with the objectives of promoting diversity, multiculturalism and tolerances in Finnish society Strategia Vuoden 2012 aikana Moniheli strategiaa pohdittiin kahdessa eri strategiapäivässä. Monihelin hallitus ja työntekijät järjestivät Espoon hotelli Meripuistossa strategiapäivän, jossa pohdittiin Monihelin toiminnan strategisia linjauksia tuleville vuosille. Päivän moderaattorina toimi kouluttaja Maija Seppo. Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettiin strategiapäivä Järjestettyjen päivien tuloksena Monihelin strategia vuosille päätettiin kirjata seuraavasti: Tavoitteet jakautuvat kahteen kategoriaan: 1. Jäsenjärjestöjä palvelevien toimintojen luominen ja kehittäminen 2. Edunvalvonnallisten tavoitteiden edistäminen ja päättäjiin vaikuttaminen Palvelujen luomisen ja kehittämisen osalta pyritään jäsenjärjestöille tarjoamaan verkostoivia tapahtumia, antamaan ohjausta ja neuvontaa järjestön hallintorakenteiden luomisessa tarjoamalla koulutusta, tarjoamaan mahdollisuuksia (sosiaalisen) yrittäjyyden luomiseen, tarjoamaan opastusta yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta esimerkiksi erilaisten hankkeiden muodossa sekä kokoamaan yhteen jo

8 7 olemassa olevien palvelurekisteri ja tarjoamalla tietoa näistä. Jatkossa myös erilaiset kotouttamispalvelut, kielikurssit ja sosiaalipalvelut otetaan tarvittaessa kehitettävien palvelujen listalle. Edunvalvonnallisten tavoitteiden edistämistä ja päättäjiin vaikuttamista edistetään tukemalla yhteiskunnan ja näkökulmien moninaisuutta ja tasa-arvoisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, edistämällä työllisyyttä ja työllistymistä sekä pyrkimällä ennen kaikkea vaikuttamaan yhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Edunvalvonnallisesti olennaisen tärkeää on päättäjiin vaikuttaminen ja pyrkiminen aktiivisesti eri edustuksellisten elimien jäsenyyteen ja yhteistyöhön eri järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Moniheli kasvaa ja kehittyy työantajana sekä maanlaajuisena järjestönä, joka yhdistää mahdollisimman laajalti maamme monikulttuurijärjestöt. Tulevaisuudessa Moniheli pystyy tuottamaan omaa tutkimus - ja kehittämistietoa. Moniheli pyrkii jatkossa tarjoamaan hyvin järjestettyjä maahanmuuttajapalveluja, joita jäsenjärjestöt ja niiden asiantuntijapankit tuottavat, esimerkiksi oman tukikeskuksen avulla. Moniheli pyrkii myös kehittämään ja tarjoamaan muille järjestöille ja viranomaisille tarjottavaa koulutusta sekä tarjoaa vertaisohjausta monikulttuurisuusasioissa Strategiapäivä Strategy Day (FI, EN) Vetäjä facilitator: Ilona Tikka Noin 30 osallistujaa Monihelin jäsenjärjestöistä, vapaaehtoista ja ystävää pohdittivat Monihelin tiloissa uutta strategiaa. Tällöin viimeisteltiin hallituksen Strategiapäivänä luonut strategia, ja tarkasteltiin työryhmien rakennetta ja toimintaa. Around 30 participants from Moniheli s member associations, volunteers and friends finalized the Moniheli Strategy created on Feb 18 at the Board s Strategy Workshop. Also the Working Groups structure and functioning was reviewed. Strategy In 2012 Moniheli s strategy was discussed and developed on two separate strategy days. On a strategy day was organized in the Meripuisto Hotel in Espoo, wherein Moniheli s board and employees discussed Moniheli s operational strategy and lines of actions for the coming years. The day was moderated by facilitator Maija Seppo. On another strategy day was organized with our member organizations. The results of the two days became Moniheli s strategy for the coming years are the following: The objectives were divided into the following two sections: 1. Member Organizations are served through the establishment of operations and development.

9 8 2. Moniheli supports diversity in society, through advocacy to stakeholders and decision makers. The establishment and development section of services sought by member organizations is to offer networking events, to provide trainings in which guidance and counseling on how to establish administrative structures are provided, to provide opportunities for the establishment of (social) entrepreneurship, to provide guides for societal structures and activities, for example in the form of different projects, as well as to bring together the existing register of services and the provision of information on them. In addition various integration services, language courses and social services are needed are to be added to the list of services provided by Moniheli. Moniheli supports and advocates for a diversity of perspectives, in society and an equal opportunity for participation, opportunities for empowerment, promotion of employment opportunities and above all aspiring to influence societal values, fostering tolerance, and promoting diversity. Advocacy is needed to influence decision-makers, the pursuit of an active membership in various bodies of representation and cooperation between different organizations and social actors. Moniheli s long term objectives are that Moniheli grows and develops as a employer and as a nation-wide organization, that unites to the best of its abilities the nation s multicultural organizations. In the future Moniheli hopes to produce its own research and development information. Moniheli intends to continue to support well-organized immigrant services which are generated through its member organizations and their stock of consultants and experts, for example a proper support centre. Moniheli also aims to develop and offer other organizations and public authorities trainings and networking directives for multiculturalism Edunvalvonta Advocacy Monihelin toiminnan tärkeä painopistealue on edunvalvonta. Edunvalvonnallista työtä tehdään monin eri tavoin vaikuttamalla. Monihelillä on edustus useassa eri edustuksellisessa elimessä, vuoden 2012 lopussa edustajia oli Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), Sisäasiainministeriön AFRO2 -hankkeen ohjausryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Lisäksi edunvalvontaa tehtiin osallistumalla mm. Breaking the Silence tapahtumaan Espan puistossa sekä pyrkimällä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kaikilla mahdollisilla tasoilla. Osana edunvalvontatyötä on aktiivinen yhteistyö eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa yhteisten teemojen muodossa. Vuoden 2012 aikana yhteistyötä on syvennetty mm. Monikulttuurisen Liikuntaliitto FiMun, naisverkosto Vantaan Niceheartsin, Akateemisten Naisten Auroras-verkoston, Väestöliiton eri hankkeiden (mm. Womento-hanke), Suomen Mielenterveysseuran, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan sekä Kansalaisfoorumin kanssa. Myös eri oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on laajentunut. Kuluneen vuoden aikana Monihelissä oli harjoittelijoita ammattikorkeakoulu Laureasta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistolta. Moniheli s operational priorities lie in advocacy. Advocacy work is to engage on many different levels of influence. At the end of 2012, Moniheli was represented on a number of different representing bodies including the European Migration Network (EMN), The Ministry of the Interior s Advisory Board on Ethnic

10 9 Relations (ETNO), the ministry justice s Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), The Ministry of the Interior steering committee for the AFRO2 project and the KANE projects prospective working group. In addition Moniheli participated in a number of advocacy activities such as the breaking the silence in Esplanade Park on and also seeking to engage in public debate on all level. A part of advocacy is engage in proactive cooperative work with many different agencies and organizations on common themes. In 2012 cooperation was deepened with for example Multicultural Sport Organization FIMU, the women s resource center NiceHearts, Academic women Aurora s network, and the Family Federation on various projects such as the (Womento-project),The Finnish mental health society, Helsinki cultural center Caisa, and the Educational Associations and Citizen Forum (SKAF). Cooperation with various educational institutions has also expanded. In the past year Moniheli has had interns from Laurea University of Applied Sciences, HUMAK University of Applied Sciences, Diakonia, and the University of Helsinki Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen Supporting member associations activities Toisena painopistealueena on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen antamalla neuvontaa ja ohjausta jo järjestöä perustettaessa, rekisteröitäessä ja hakiessa yhteistyöverkoston jäsenyyttä, järjestämällä koulutusta järjestön toiminnan pyörittämiseen ja pyrkimällä vahvistamaan jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia yhteisten projektien tai vastaavien muodossa. Jatkuvan jäsenille tarjottavan neuvonnan lisäksi Moniheli järjesti vuonna 2012 neljä jäsenjärjestöille ja jäsenille tarkoitettua erillistä koulutusta, seminaaria ja työpajaa. Niiden lisäksi icount -projektin tilaisuudet tarjosivat avainhenkilöille, joista moni tuli jäsenjärjestöiden kautta, tietoja ja neuvoa yhteiskuntaan osallistumisesta äänestämällä ja poliittisen toiminnan avuksi. Moniheli sponsoroi lisäksi neljän jäsenjärjestön organisoimaa Africa meets Asia -tapahtumaa Mellunmäessä. The second area of priorities is the support of member association activities through providing information and through assisting in founding associations, registering, and finding networks with members, organizing training activities to run and to strengthen member organizations activity possibilities for cooperation on new projects.. In addition to continuous provision of counselling and mentoring by the staff, Moniheli organised in 2012 four training sessions for its member associations. The icount project provided also trainings, meetings and seminars to the project s key persons, many of which came from Moniheli s member associations. The icount trainings comprised guidance, advice and information about voting and becoming active in society. Moniheli also sponsored the Africa meets Asia event organised by four member associations in Mellunmäki on

11 Moment - Hetki kulttuurien kohtaamiselle taidetyöpaja / art workshop (FI, EN) Yth.työ/With: Aalto yliopisto Vetäjät: Elina Hartzell, Mikko Nousiainen (AY) Ohjelmassa yhteismaalausta, musiikkia ja keskustelua aiheesta kulttuurien kohtaaminen. On the programme, painting together about intercultural encounters and discussions about the result and about music on the same theme Recruitment seminar Yht.työ/With: Suomi-Tansania seura Koulutus oli tarkoitettu maahanmuuttajille ja erityisesti nuorille. Ohjelma: Työhakun alkeet (Heidi Layne, HY); Maahanmuuttajien haasteet ja edut työmarkkinoilla (Ulla Korhonen, Ali Mohamud (SEURE); Ryhmätyö; Vertaistuki: maahanmuuttajataustaisia ammattilaisia kartovat kokemuksista ja antavat vihjeitä (Wende Luvinga, Niras consulting; Ali Mohamud, Seure) The training was targeted at immigrants and in particular young people. Programme: Basics of job application (Heidi Layne, HY); Challenges and advantages related to immigrants and employment (Ulla Korhonen, Ali Mohamud (SEURE); Brief discussion in groups; "Peer support": Immigrant background professionals recount their experiences and give advice (Wende Luvinga, Niras consulting; Ali Mohamud, Seure) Immigrant Integration by e- Participation (EN, FI) Yht.työ/With: IIeP projekti/project, Palmenia Koulutuksessa oli mahdollista oppia miten vaikuttaa uusien tekniikoiden avulla, verkostoitua julkishallinnon edustajien, maahanmuuttajien ja järjestöjen kanssa, ja keskustella verkkodemokratiasta. Koulutuksen tavoite oli myös kehittää vuoropuhelua maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä , 13.6.: Silver Bullet workshops (EN) Yht.työ/With: Hit Lab oy Työpajat olivat osa eri taitojen verkostoitumis- ja kehittämishankkeen pilottia. Työpajassa keskityttiin osallistujien lahjakkuuksien ja kykyjen esille tuomiseen, etsittiin uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja toisten taitojen täydentämiseen omilla taidoilla interaktiivisesti. The workshops were part of a pilot for a networking and development project for different skills: they focused on bringing to the fore the participants own skills in order to find interactively new possibilities for collaboration and a way to complete each other s skills with one s own. The training offered to learn about the opportunities to influence brought by new technologies, to network with representatives of the public administration, immigrants and organisations and to exchange thoughts about Cyber-Democracy. The goal was also to develop dialogue between immigrants and authorities.

12 11 3. TOIMINTAMALLI OPERATING MODEL 3.1. Toimitilat - Premises Monihelin noin 150 m² suuruiset toimitilat sijaitsevat Helsingin Kalasatamassa, Työpajankatu 2:ssa, toisessa kerroksessa. Tilat pitävät sisällään Monihelin omaan käyttöön varattu toimistohuoneen, toisen toimiston icount-projektin työntekijöiden käyttöön, isomman tilan, jossa Moniheli sekä sen jäsenjärjestöt voivat kokoontua, pitää tapahtumia ja järjestää kursseja, sekä keittiön ja erillisen tietokoneella varustetun oleskelutilan. Monihelin järjestöjäsenet voivat käyttää tiloja ilmaiseksi kaksi tuntia kerran tai kahdesti viikossa ja lisäksi vuokrata tiloja edullisesti myös pidempikestoisiin tilaisuuksiin. Enimmäkseen tiloja on käytetty jäsenjärjestöjen omiin kokouksiin, mutta myös työpajoihin, työryhmien kokoontumisiin, koulutuksiin, rukoiluun ja juhliin. Myös muut järjestöt kuin jäsenjärjestöt voivat vuokrata tiloja kohtuulliseen hintaan. Keskimäärin jäsenjärjestöt käyttävät tiloja 3-4 kertaa viikossa. Vuonna 2012 kokoustiloja käytettiin hieman alle 800 tuntia (noin 15 tuntia viikossa ympäri vuoden, joko jäsenjärjestöt yksin tai yhteistyössä Monihelin kanssa), josta puolet opetukseen. Yhteensä 24 eri järjestöä käyttivät tiloja ainakin kerran vuodessa noin puolet Monihelin jäsenjärjestöistä vuoden lopussa. Vuonna 2012 tilan käyttö oppitilana lisääntyi ja sitä varten toimitilat kalustettiin kursseihin sopivalla kalustolla (valkotaulun ja valkokankaan hankinta). Monihelin tiloissa tarjottiin vuoden aikana erilaisia kursseja maahanmuuttajanaisille tarkoitetusta Suomen kielen alkeiskurssista (AFAES ry) Palestiinan arabian (SSYS) ja Thai-kielen (The Finnish Thai Association) kielikursseihin, sekä piano-tunteja (AFAES ry). Kursseja pidettiin noin 10 tuntia viikossa kevät- ja syyskaudella. Premises The 150 m² premises are located in Työpajankatu 2, second floor, Kalasatama, Helsinki and include one office used by the Moniheli employees, another used by the icount project workers, a larger space where both Moniheli and its member associations can hold events, meetings and courses, a kitchen, and a separate lounge area with a computer for members. Moniheli member associations can use the premises free of charge for two hours per time once or twice a week and can also rent it for a longer period at a special rate. Most of the time the premises have hosted Moniheli s member associations own meetings, but also workshops, working groups meetings and activities, trainings, prayer groups or celebrations. Non-member associations can also rent premises for an affordable fee. They were used in average by three to four member associations per week. In 2012 Moniheli s premises have been used by associations on their own or in collaboration with Moniheli for just under 800 hours (approximately 15 hours per week), half of which were used for teaching. Altogether 24 associations have used the space at least once in the year (around half of our member associations by the end of the year). During the year 2012, in order to accommodate the increased use of the space for courses and classes, the premises were furnished with material to improve teaching and learning experience (purchase of the white screen and a whiteboard for courses). The courses offered ranged from Finnish language beginner s level language class for immigrant women (AFAES ry), Palestinian Arabic language class (SSYS ry), Thai language class (The Finnish Thai Association) to piano lessons for beginners (AFAES ry), and they were held in our premises around 10 hours a week during the spring and autumn terms.

13 Henkilöstö - Staff Vuoden alussa toimistossa työskenteli kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja Antti Vuorio ja järjestökoordinaattori Julie Breton. Julie, joka oli kesällä 2011 harjoittelijana Monihelissä, aloitti työsuhteessa entisen järjestökoordinaattorin Jasmina Djokicin lähtiessä joulukuussa 2011 tammikuun 2012 puoliväliin ja sen jälkeen vakituisena työntekijänä. Toiminnanjohtaja Antti Vuorio lopetti tehtävässä maaliskuun alussa ja tilalle valittiin Riitta Salin, joka aloitti työnsä kesäkuun puolivälissä. Välillä sijaisina toimivat neuvottelukunnan koordinaattori Ilona Tikka ja silloinen taloudenhoitaja Sari Siimes (palkattuina ja muilla ajoilla vapaaehtoisina). icount-projektin alkaessa projektityöntekijöiksi valittiin Wanjiku wa Ngugi (Keniasta Suomeen tullut Helsingin Afrikkalaisen Elokuvafestivaalin järjestäjä) ja Linus Atarah (Ghanasta kotoisin oleva freelancetoimittaja) noin 200 työpaikkaa hakeneesta henkilöstä. Wanjiku ja Linus työskentelivät projektissa

14 13 At the beginning of the year 2012 Moniheli employed two workers, executive director Antti Vuorio and association coordinator Julie Breton. Julie, who worked as a trainee at Moniheli in the summer of 2011, started working as a substitute after previous coordinator Jasmina Djokic left in December 2011 and continued as permanent employee from the middle of January Executive director Antti Vuorio left his position at the beginning of March 2012 and was replaced by Riitta Salin in mid-june In the meantime, the task was assumed together by substitutes Ilona Tikka (then advisory board coordinator) and Sari Siimes (then treasurer of the board), employed from 6.3. to and otherwise volunteering for the task. With the starting of the icount project Wanjiku wa Ngugi, from Kenya and otherwise the main organizer of the Helsinki African Film Festival HAFF, and Linus Atarah, a freelance journalist originating from Ghana, were selected from the nearly 300 applications left for the two open positions. Wanjiku and Linus worked in the project from June 26 th to Dec 31, Harjoittelijat - Trainees Palkatun henkilöstön lisäksi Moniheli tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoille erilaisista korkeakouluista ja työttömille henkilöille TE-toimiston kautta. Harjoittelijoille annetaan vastuuta erilaisista tehtävistä säännöllisestä toimistotyöstä (viestintä ja tapahtumatuotanto) sosiaalipalveluihin maahanmuuttajaasiakkaille, sekä järjestön toimintasuunnitelmasta aiheutuviin tapahtumiin. (esim. kevään ja kesän festivaalien järjestäminen, jäsenjärjestöjen tarpeiden kartoitus, yksittäisen työtyhmän toiminta, jne). In addition to paid office personnel, Moniheli offers throughout the year training positions to students from various educational institutions and unemployed individuals through the Employment and Economic Development Office. The tasks offered vary from, or combine, an introduction to office work and particularly communication tasks and event production, practice in the social services field towards immigrants, and specific projects depending on the organisation s own plans (f.ex. organisation of the spring and summer festivals, surveying of the member associations, management of a specific working group, etc).

15 14

16 Henkilöstön kouluttaminen Trainings for the personnel Vuonna 2012 henkilökunnan kouluttautuminen lisääntyi. Monihelin työntekijät ja edustajat osallistuivat useimpiin koulutuksiin erilaisista aiheista. During the year 2012, the training effort of the staff has increased. Employees have participated to trainings in a wide range of topics. Toimistotyöhön, työhyvinvointiin ja esimiestehtäviin liittyvät koulutukset / Trainings directly related to office work, well-being and supervising: Työhyvinvointi, puheeksiottaminen ja kehityskeskustelut: henkilöstöjohtaminen järjestöissä (Kepa, , Julie Breton); Harjoittelun ja työelämäohjaajien koulutus (Humak, , Antti Vuorio ja/and Julie Breton). Monihelin toimintaan liittyvät koulutukset / Trainings concerning Moniheli s fields of action: Palveluntuottajakoulutus vertaisryhmien vetäjille (Väestöliitto / VePa projekti/project, , Antti Vuorio ja/and Julie Breton); Koulutus syrjinnän vastaisesta työstä kansalaisjärjestöille (Ihmisoikeusliitto, , Julie Breton). RAY:n järjestämät koulutukset järjestötyöstä ja projektihallinnosta / Finland Slot Machine association s (RAY) trainings concerning association work and project management: Arviointikoulutus Helsingissä ( , Ilona Tikka); Järjestöjen viestintäpäivä ( , Riitta Salin) ja/and Vaikuttavaa! - seurantakiertueen koulutuspäivä ( , Riitta Salin). Koulutukset EU-projektien hallinnosta ja toteuttamisesta / Training related to the management of EU-funded projects and to the implementation of the objectives of the specific icount project: Solid-rahaston hakukoulutus (Sisäministeriö, , Riitta Salin ja/and Ilona Tikka); Projektien raportointikoulutus / Project reporting training (Sisäasiainministeriö, , Linus Atarah ja/and Riitta Salin); Kampanjasuunnittelun ja lobbauksen perusteet (Kepa, , Linus Atarah ja/and Julie Breton).

17 16 4. HALLINTO - ADMINISTRATION Verkoston päätöksenteosta vastaavana elimenä toimii verkoston hallitus. Jäsenet valitsevat syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi ja kahdeksasta kuuteentoista (8-16) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää puheenjohtajan tavoin kaksi vuotta, mutta niin, että puolet on aina erovuorossa. Vuodesta 2011 jatkoi kuusi hallituksen jäsentä, joiden toimikausi loppui vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin kuusi hallituksen jäsentä vuodelle sekä kaksi (2) varajäsentä vuodelle The main administrative organ of the network is the board. The members choose the chairperson for two years and regular members of the board (altogether 8-16 members) at the Autumn General Assembly (AGA). The term of the board members lasts two years as well, but half of the board members are renewed every year. From the year 2011 six (6) members of the board continued to 2012, six members were chosen in the GA for the period as well two (2) deputy members for the year Monihelin ensimmäinen hallituksen kokous Moniheli s first board meeting, Jan 16, 2012

18 Hallitus ja luottamustehtävät Board and positions of trust Monihelin hallitus kokoontui 16 kertaa vuodessa 2012 sekä säännöllisesti että kiireellisten asioiden hoitamiseksi. Vuonna 2012 Monihelin hallitukseen kuului 13 jäsentä puheenjohtaja mukaan laskettuna sekä kaksi varajäsentä. Hallituksessa istuivat seuraavat järjestöjen edustajat (lisäksi henkilön toimikausi): Moniheli s board had 16 meetings during 2012, both regular meetings and meeting for urgent affairs. The board consisted of the chairperson plus 12 members and two deputies. The following member associations had their representatives in the board (in brackets, the representative s entire term): Africans and African-Europeans association AFAES ry, Fatima Usman ( ) Amucorf ry, Sari Siimes ( ), erosi/resigned , tilalle varajäsen Batulo Essak / replaced by deputy board member Batulo Essak, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry Berde ry, Abdirahim Hussein ( ) Cameroonian Association in Finland CAMCUDAF, Emmaculate Ateafac ( ) vapaalla tehtävästä syyskuusta lähtien / on leave from her duties from September Kambodzhan Ystävyysseura ry / Golis Naisten yhdistys, Elina Järvenpää ( ) Kiinalainen Ystävyysseura ry, William Law ( ) Névo Roma ry, Marko Stenroos ( ), erosi/resigned , tilalle varajäsen / replaced by deputy board member Georges Kouassivi-Benissan, African Civil Society Palace and Cultural Network PACUNET, Walter Fondo ( ) Peer Support for Immigrant Integration PESIFI ry, Solomie Teshome ( ) Social Empowerment Organisation ry, Ali Hussein ( ) Suomi-Syyria Ystävyysseura ry, Doris Mutanen ( ) Suomi-Tansania seura, Dennis Londo ( )

19 18 Vuoden 2012 alussa toimi puheenjohtajana Finland- Nepal Friendship Association -järjestön edustaja Mohammad Shabbir. Mohammad Shabbir valittiin puheenjohtajaksi syyskokouksessa ja hän luopui tehtävästä elokuussa Hallitus valitsi keskuudestaan vuoden 2012 alussa varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Varapuheenjohtajana toimi syyskuuhun asti Emmaculate Ateafac CAMCUDAFista. Puheenjohtajan Mohammad Shabbirin ja varapuheenjohtajan Emmaculate Ateafacin poistuessa hallitus nimitti Abdirahim Husseinin virkaatekeväksi varapuheenjohtajaksi vuoden loppuun. Rahastonhoitajana toimii elokuuhun asti Sari Siimes ja sen jälkeen neuvottelukunnan koordinaattori Ilona Tikka. Sihteerinä toimii koko vuoden Elina Järvenpää. At the beginning of 2012 Shabbir Mohammad from the Finland-Nepal Friendship Association acted as chairperson of the network. He was elected at the November 27, 2010 General Assembly and he resigned in August The board chose a vice-chairperson, a secretary and a treasury among itself. Emmaculate Ateafac from CAMCUDAF acted as vice-chair until September As both the chairperson and the vicechair stepped aside, Abdirahim Hussein was chosen to act as vice-chairperson by the end of year Sari Siimes was treasurer until August, replaced after her departure by advisory board coordinator Ilona Tikka. Elina Järvenpää was board s secretary for the whole year Neuvottelukunta - Advisory board Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin vuodeksi 2012 sääntöjen mukaisesti kuusi neuvottelukunnan jäsentä jäsenjärjestöistä: In the AGA 2011 following six persons were chosen to the advisory board, according the statutes: Richmond Ghansah, AFAES ry Alex Baniba, African Civil Society Mua Richards Nchia, CAMCUDAF ry Nur Mohamad Mahamud, Somalian Community Finland ry Ilona Tikka, Suomi-Tansania seura Gareth Rice, henkilökannatusjäsen (asetti ehdolle Kambodzhan Ystävyysseura) / individual supporting member (presented as a candidate by Kambodzhan Ystävyysseura) Neuvottelukunnan koordinaattoriksi valittiin Ilona Tikka ja sihteeriksi Richmond Ghansah. Molemmat osallistuivat muutamaan hallituksen kokoukseen. Neuvottelukunta ei kokoontunut lainkaan vuoden 2012 aikana.

20 19 Ilona Tikka was chosen as coordinator of the advisory board Ilona Tikka and Richmond Ghansah as its secretary. Both of them took part to several board meetings. The advisory board did not have any formal meeting during Yleiskokoukset - General Assemblies Monihelin yleiskokous on järjestön korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin, joka kokoaa jäsenjärjestöt kahdesti vuodessa kevätkokoukseen, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintaa ja taloutta, ja syyskokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus ja neuvottelukunta sekä päätetään seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Vuonna 2012 kevätkokous pidettiin ja syyskokous , molemmat yhdistyksen toimitiloissa. Kevätkokouksessa oli edustettuna 15 järjestöä ja syyskokouksessa 20 järjestöä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Syyskokous valitsi hallitukseen yhdeksän (9) uutta hallituksen jäsentä, josta kuusi (6) vuosille ja kolme (3) vain vuodelle Neuvottelukuntaan valittiin kuusi (6) uutta jäsentä. Yleiskokous valitsi verkoston puheenjohtajaksi vuosiksi Abdirahim Husseinin. Kokous myös päätti seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Moniheli s General Assembly is the highest decision-maker of the network. General Assemblies are organised twice a year, the Spring General Assembly (SGA) to approve the closing of the books and the activity report of the previous year and the Autumn General Assembly (AGA) to choose a new board and advisory board and to approve the budget and action plan for the coming year. The 2012 SGA was held on and the AGA on , both in the Moniheli premises. 15 member associations were attended the SGA, 20 were represented at the AGA. At the SGA the closing of the books as well the annual report for 2011 were approved. At the AGA nine (9) new members were chosen to the board, six (6) of them for the period and three (3) for the year 2013 only. Six (6) representatives were chosen to the advisory board. The AGA chose Abdirahim Hussein as chairperson for The meeting approved also the action plan and budget for the year 2013.

21 20 5. TALOUS ACCOUNTING AND FINANCES Monihelin taloustilanne oli vuoden 2012 aikana selkeästi parempi kuin aikaisempana vuonna, mutta rahankäytön suhteen piti olla silti tosi tarkkana. Toiminnanjohtajan vaihtuminen kesken vuoden ja muutkin henkilöstöjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kuluja. Taloudellinen kehitys on kuitenkin menossa parempaan ja vakaampaan suuntaan ja toivottavasti muutaman seuraavan vuoden aikana verkoston talous saadaan vakaammalle pohjalle nykyisestä varsin häilyväisestä tilanteesta. Moniheli s accounting and financing were substantially better than in previous years, but expenditures had nonetheless to be used carefully. The changing of the executive directors halfway through the year and other personnel arrangements accounted for additional expenses during the financial year. The network s financial development is however more solid and stabilizing and the coming years will hopefully be on a firmer foundation than today s rather unpredictable situation Tuotot - Income Monihelin rahoitus vuonna 2012 tuli monesta eri lähteestä. Perustoiminnan rahoitus tuli Rahaautomaattiyhdistykseltä yhdistyksen toiminnan kehittämisen projektiavustuksena, euroa. Yhdistyksen toiminnan kehittämisprojekti on myönnetty vuosille , joten vielä vuosi 2013 tullaan toimimaan projektiavustuksen turvin. EU:n kotouttamisrahaston avustus icount-hankkeelle oli euroa. Vuoden 2012 aikana avustuksesta nostettiin euroa. icount-hankkeen toteuttamiseen piti laittaa omaa rahoitusta 25%, tässä tapauksessa euroa. Tämä summa katettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksesta. Lisäksi Moniheli sai jo vuoden 2011 lopussa solmitun sopimuksen mukaisesti Helsingin Kulttuurilautakunnalta rahoituksen kulttuuritoimintoihin, kullekin kolmelle sopimusvuodelle euroa. Helsingin kaupungin maahanmuutto-osasto myönsi euron avustuksen järjestön rakenteiden vahvistamiseen. Vuonna 2012 oli käytettävissä myös jo vuonna 2011 Opetusministeriön myöntämän, Monimos-sivuston kehittämiseen tarkoitetun avustuksen varoja euroa. Lisäksi Moniheli sai vuonna 2012 vuokratuottoja 820 euroa, jäsenmaksuja 700 euroa ja muita tuottoja 277 euroa sekä opiskelijaohjaustuottoja 100 euroa. Koko vuoden tuotot olivat yhteensä euroa. Income In 2012, the funding for Moniheli came from a variety of sources. Funding for basic functions was granted by Finland s Slot Machine Association (RAY) as project funding to develop activities ( euros). The association s activities development project is agreed upon for the years , which means that project funding is also secured for the year The European Union s Integration Fund support for the icount project amounted to euros. Altogether, in 2012, funding increased by euros. The icount project required that a quarter of the expenses ( euros) be self-financed. This sum was covered by the Finland s Slot Machine Association grant.

22 21 Furthermore Moniheli made a contract at the end of 2011 with the Helsinki City Culture board regarding funding for cultural activities, granting euros per year for three years. The City of Helsinki s Immigration Division granted euros to support the strengthening of the organizational structure. Remaining 2011 funding from the Ministry of Education and Culture to develop the Monimos webpage amounted to euros. Additionally Moniheli received in euros from the renting of the premises, 700 euros of membership fees, 277 euros from other sources, and 100 euros for student guidance. The income for the entire year was euros Kulut - Expenses Vuoden 2012 aikana kuluja kertyi pääluokittain seuraavasti: henkilöstön palkat ja sosiaalikulut icount hankkeen toimintakulut vuokrat kirjanpito ja tilintarkastus muut hallintokulut työryhmien kulut tiedotuskulut 347 tapahtumakulut toimiston käyttökulut (sis kokouskulut) jäsenyydet muissa järjestöissä 400 muut satunnaiset kulut 165 Tilinpäätös vuodelta 2012 näyttää voittoa / tappiota xxxx. Expenses During 2012 costs expended were as follows: Staff salaries, and social expenses icount project operating costs Rent Accounting and bookkeeping Other administrative expenses Workgroup expenses Information expenses 347 Event expenses Office operating costs Membership in other organizations 400 Other incidental expenses 165 The 2012 Financial Statements show a profit/loss of (tbc)

23 22 6. icount Moniheli sai Sisäasiainministeriön hallinnoiman EU:n Kotouttamisrahaston uusintahaussa vuodelle 2011 rahoituksen icount -hankkeeseen, joka toteutettiin ajalla Hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien yhteiskunnallisen aktiivisuuden nostaminen, ensisijaisesti levittämällä tietoa äänestysmahdollisuuksista kuntavaaleissa lokakuussa In 2011 Moniheli received funding from the Ministry of the Interior s EU integration fund for the icount project which was carried out from June 1 st to December 31 st The icount projects objectives were to increase the activity of migrants in the society, particularly by disseminating information about voting possibilities during the municipal elections of October Tausta ja tarkoitus Background and purpose icount -hankkeen taustalla oli tietoisuus siitä, että maahanmuuttajat eivät juurikaan käytä äänioikeuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Kolmansien maiden kansalaisilla on äänioikeus kuntavaaleissa asuttuaan kaksi vuotta Suomessa, mutta vuodesta 1996 lähtien kuntavaaleissa on äänioikeuttaan käyttänyt vain n. 20 % äänioikeutetuista maahanmuuttajista. Muissa Pohjoismaissa tilanne on ollut selkeästi parempi, muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa äänioikeuttaan on käyttänyt noin 40 % äänioikeutetuista maahanmuuttajista. Syitä heikkoon äänestysintoon on varmastikin monia, mutta yhtenä on yleinen tietämättömyys omasta äänioikeudesta, toisaalta tietämättömyys siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa tai omassa kotimaassa vallinnut tilanne, jossa äänestämistä ei ole katsottu hyvällä. Yhtenä merkittävänä tekijänä nousi esille myös se, että maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat varsin usein hyvin tietämättömiä suomalaisesta poliittisesta järjestelmästä tai sen toiminnasta. Myös poliittisten puolueiden ohjelmat tai pyrkimykset ovat monelle epäselviä tai vieraita, jolloin jo oman poliittisen kannan muodostaminen, saati oman ehdokkaan valinta on erittäin hankalaa. icounthankkeessa pyrittiin levittämään tietoa äänestysmahdollisuudesta, itse äänestystapahtumasta sekä ennen kaikkea siitä, mihin kaikkiin arkisiin asioihin kuntavaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa. Background and Intention The icount project was based on the realization that the right to vote is not used by immigrants in Finnish society. Third-country nationals have the right to vote in municipal elections if they have lived in Finland for at least two years. Since 1996, the voter turnout among third country nationals living in Finland was just 20%. This is contrasted to other Nordic countries wherein voter turnout among third country nationals, for example, in Sweden and Denmark is around 40%. The reasons for low voter turnout are many, firstly not knowing about one s own right to vote, another is not knowing how voting can affect politics, or the situation in one s homeland wherein voting is not held in high regard. Another reason in particular is lack of awareness of how the Finnish political system is organized or how it functions. The programs of political parties or their discussions are often unclear or foreign, deciding where does one stand politically, and how to select the best candidate may be very challenging. The ICount project was to disseminate information of voting possibilities, also organized voting events, and most importantly set out to clearly ascertain how voting affect everyday activities.