Vuosikertomus Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Annual Report"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Annual Report 2012 T Y Ö P A J A N K A T U 2, 2.K R S, H E L S I N K I

2 1 1. JOHDANTO INTRODUCTION MONIHELIN MISSIO JA VISIO MONIHELI S MISSION AND VISION Strategia - Strategy Edunvalvonta Advocacy Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen Supporting member associations activities TOIMINTAMALLI OPERATING MODEL Toimitilat - Premises Henkilöstö - Staff Harjoittelijat - Trainees Henkilöstön kouluttaminen Trainings for the personnel HALLINTO - ADMINISTRATION Hallitus ja luottamustehtävät Board and positions of trust Neuvottelukunta - Advisory board Yleiskokoukset - General Assemblies TALOUS ACCOUNTING AND FINANCES Tuotot - Income Kulut - Expenses icount Tausta ja tarkoitus Background and purpose Rahoitus - Funding Toteutus ja tapahtumat Implementation and events Tulokset Results TYÖRYHMÄT WORKING GROUPS Naisten ryhmä Women s Group Monimos ryhmä Monimos group Kulttuuriryhmä Culture group Think Tank Nuorten ryhmä Youth group VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI COMMUNICATION AND MARKETING Henkilökohtainen tiedotus Information to individuals Kotisivut - webpages: Monimos.fi Facebook YHTEISTYÖ - NETWORKING... 42

3 Järjestöyhteistyö Collaboration with associations Verkostoituminen ja julkiset tapahtumat - Networking and public events MONIHELIN JÄSENJÄRJESTÖT - MONIHELI S MEMBER ASSOCIATIONS African Civil Society in Finland ry (ACSF) Africans and African-Europeans Association (AFAES) Afromulticulture- Ghana-Afrikan multicultural Peace-Keepers in knowledge association Amucorf Berde ry Cameroon Cultural and Development Association in Finland (CAMCUDAF) Empowerment of African Women (Tampere) Fin Tennis & Pentathlon Golis Naisten Yhdistys ry Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys Kambodzhan Ystävyysseura ry (KAMYS) Kassandra ry Kehitysapuyhdistys Terveys- ja Koulutusapua Somalilandiin ry (SAMAFALKA) Kiinalainen Ystävyysseura Kumba Union Finland (KUF) Kurdistanin Rauhan ja Kehityksen Seura (KDPA) LOM-NAVA (Seuraa minua ystäväni) Multicultural association Familia Club Multicultural Finland r.f FC Afro-Euro Giants ry Non-Resident Nepali Association Finland Our International Finland (Kansainvälinen Suomemme ry / KanSu) Palace and Cultural Network (PACUNET) Peer Support for Integration in Finland (PESIFI) Social empowerment organisation (SEMO) Somalian Community Finland Southern African Association in Finland SAAF ry The Finnish-Nepalese Society Suomi-Liberia Seura (SULIS/FILIFA) Somali Taakulo yhdistys Suomi-Syyria Friendship Association... 58

4 Suomi-Tansania Seura Föreningen Finland-Tanzania ry Skandinavian development aid for Africa (SCADAA) ry Vasoma ry Powwe r ry- Proud of Who We Are Suomi-Sierra Leone seura ry The Finnish Thai Association Union Youth Development Länsi- Saharan Ystävät Suomessa ry Suomi-Senegal Ystävät ry SAFRA ry Suomi- Sambia seura Somali diaspora vuoropuhelua ry SAYKUS ry... 61

5 4 1. JOHDANTO INTRODUCTION Vuosi 2012 oli Pääkaupunkiseudun monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto Moniheli ry:lle toimintojen vakiinnuttamisen aikaa. Verkosto on perustettu vuonna 2010, joten ensimmäisinä toimintavuosina aika menee luonnollisesti perustoimintojen vakiinnuttamiseen, yhteistyöverkostojen ja -suhteiden luomiseen sekä oikeiden ja tuloksekkaiden työskentelytapojen ja rakenteiden löytämiseen. Vuonna 2012 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua mentorointitoimintaa Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on ollut järjestön hallinnon kehittäminen sekä järjestökoulutusten järjestäminen. Yhdistyksen toiminnan päärahoittaja oli vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistys, joka on rahoittanut toimintaa yhteistyöverkoston kehittämisprojektina vuosille Toinen merkittävä rahoituskanava saatiin auki vuonna 2012 toukokuussa, kun Sisäasiainministeriön hallinnoima EU:n Kotouttamisrahasto myönsi Monihelille projektirahoituksen ajalle Tällä rahoituksella toteutettiin runsasta mediahuomiota herättänyt icount-hanke, tavoitteena saada Suomessa asuvia kolmen maiden kansalaisia äänestämään kuntavaaleissa lokakuussa Monihelin toiminnan perusrakennetta vahvistettiin vuoden 2012 aikana. Monihelin päättävänä elimenä toimivan hallituksen ja vuoden 2012 lopussa nelihenkisen toimistohenkilökunnan lisäksi yhteistyöverkostossa toimii erilaisia työryhmiä teemoittain: vertaistuki- (sis. nais-), nuoriso-, kulttuuri- ja pääasiallisesti monikulttuurisuustutkijoista koostuva think tank ryhmä. Työryhmien tarkoituksena on ideoida ja organisoida toimintoja omalla toimialueellaan, mutta samalla myös luoda mahdollisuuksia yksittäisille henkilöille päästä vaikuttamaan pääasiallisesti järjestöistä koostuvan yhteistyöverkoston toimintaan. Aktiivisimmin vuoden 2012 aikana edellä mainituista ryhmistä toimivat naisten ryhmä ja kulttuurityöryhmä. Vuoden 2012 aikana Moniheli syvensi yhteistyötään muiden järjestöjen kanssa. Tällä tavoin Moniheli lisäsi tunnettavuuttaan yhteistyöverkostona niin muiden monikulttuuristen järjestöjen keskuudessa kuin yhä enemmän myös viranomaisten ja päättäjien tietoisuudessa. Monihelillä on vuoden 2012 lopussa jäsenyys Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), Sisäasiainministeriön AFRO3 -hankkeen ohjausryhmässä, sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Lisäksi Moniheli on toiminut "Monikulttuurinen Lapsen Etu, ja Suomen Akateemisten Naisten liiton Auroras verkostojen toiminnassa. Vuoden 2012 aikana Moniheli pyrki myös luomaan uusia yhteistyökumppanuuksia eri tahoille, mm. Suomen Mielenterveysseuran ja Vantaan Niceheartsin kanssa. Jo aiempina toimintavuosina luotu yhteistyö kulttuurikeskus Caisan kanssa syveni ja monipuolistui vuoden 2012 aikana. Viestinnän osalta vuoden 2012 luotiin uusia toimintamalleja, hyödyntäen jo aiempina vuosina luotuja viestintäkanavia. Monihelillä on omat sivut osoitteessa lisäksi monikulttuurinen keskusteluyhteisö on Monihelin hallinnassa. Vuoden aikana luotiin uudelle icount-hankkeelle omat interaktiiviset sivut osoitteeseen Monihelillä on myös oma facebook-sivusto, lisäksi hyödynnetään Google Calendar ja Skype toimintoja. Monikulttuurisuuden lisääntyminen ja monimuotoistuminen on suomalaisen yhteiskunnan arkea tänä päivänä. Edellisen toimintavuoden aikana päätään nostanut rasismi eri muotoineen on toki edelleen läsnä jokapäiväisessä elämässä, mutta sen terävimmät laineet ehkä hieman hiipuivat vuoden 2012 aikana. Moniheli pyrkii toiminnallaan tukemaan monikulttuuristen järjestöjen toimintaa ja samalla tukee monikulttuurisuuden leviämistä ja monikulttuurisen äänen kuulumista yhteiskunnassamme. Verkosto tukee kaikkea rasisminvastaista toimintaa eri muodoissaan mm. osallistumalla erilaisiin rasisminvastaisin tempauksiin ja hankkeisiin. Moniheli pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että monikulttuurisuudesta käytävä keskustelu on mahdollisimman asiallista ja tosiasioihin perustuvaa.

6 5 INTRODUCTION The year 2012 was the year of Co-operation and Networking for Multicultural Organisations in the Helsinki Capital Region, it was a time of consolidation. Moniheli s network was founded in 2010, and most time of its first years were naturally spent consolidating the basic activities/functions, adding cooperation networks and partners as well as finding fruitful work practices and structures. Mentoring activity which began in the previous year with the Finnish Refugee Aid s Association Incubator continued. The goal of the mentoring activity was to develop the management of the association and the organization of association trainings. The main funder of the organisation s activities was in 2012 the Finland s Slot Machine association (RAY) activities as a development project for the years Another substantial funding channel was opened in May 2012, when the EU Integration fund managed by the Ministry of the Interior granted project funding to Moniheli from June to December This funding was used in the icount project, which attracted significant media attention, and whose purpose was to bring third country nationals residing in Finland to vote at the municipal elections in October Moniheli s basic activity structure was strengthened during the year In addition to Moniheli s board, its decision-making body, and the four employees (at the end of 2012) employed at its office, various working groups were active in the network in several fields: women s activities, youth, culture and a think tank comprising mostly scholars from the multicultural field. The purpose of the working groups is to think up and organise activities in their own area of responsibility, but also to give the opportunity to individuals to get to influence the activities of a network of associations. The most active of these groups in the year 2012 were the Women s Group and the cultural group. In the year 2012 Moniheli has deepened its collaboration with other associations. In this manner Moniheli has become better known as a co-operation network among multicultural associations as much as to the authorities and decision-makers. Moniheli was at the end of the year 2012 member of the European Migration Network (EMN), The Ministry of the Interior s Ethnic Relations Advisory Board (ETNO), the Civil Society Advisory Board (KANE), the Ministry of the Interior s AFRO2 project steering committee, as well as the The Social Insurance Institution of Finland KELA customer service working group. Additionally, Moniheli has participated to the Monikulttuurinen Lapsen Etu network and the Finnish Academic Women union Auroras network. Moniheli also created new partnerships with different actors, among which the Finnish Mental Health association and Vantaa Nicehearts, while the ties with Cultural Centre Caisa were deepened and diversified. New approaches to communication were developed, making use of communication channels opened already in previous years. Moniheli has its own pages at as well as control over the social media website Monimos.fi. During the year 2012, new interactive pages were added for the icount project at Moniheli also managed its own Facebook page and uses Google Calendar and Skype for office purposes and meetings. The increase of multiculturalism and diversity these days is becoming the norm for the Finnish society. In the previous years of activity, racism in various forms is of course present every day, but its strongest manifestations have slightly weakened during the year Moniheli seeks through its actions to support the activities of multicultural associations and all the same to preserve the diffusion of multiculturalism and how the multicultural voice is heard in our society. The network supports all anti-racism activity in various forms, for example by participating to various anti-racism events and projects. Moniheli strives to influence though its action the public discussion on multiculturalism so that it s as constructive and factual as possible.

7 6 2. MONIHELIN MISSIO JA VISIO MONIHELI S MISSION AND VISION Visio - Vision Monihelin visiona on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka on arvoiltaan kattava ja oikeudenmukainen. Moniheli s vision is for an open, integrated, and multicultural Finnish society, wherein cultural, linguistic, and religious differences are understood, appreciated, and supported, and wherein these values are inclusive and equitable. Missio - Mission Moniheli on edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka mahdollistaa yhteisöllisen johtajuuden ja toiminnan niin pääkaupunkiseudulla kuin maanlaajuisestikin. Moniheli edistää ja kehittää kaikkien jäsentensä ja jäsenjärjestöjensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Moniheli kannustaa jäseniään täysivaltaiseen poliittiseen osallistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Monihelin missiona on edistää ja kehittää yhteistyötä monikulttuurijärjestöjen, yksittäisten kansalaisten, median, oppilaitosten ja viranomaisten välillä, tavoitteena moniarvoinen ja monikulttuurisuutta edistävä suvaitseva suomalainen yhteiskunta. Moniheli is an advocacy and service organization that supports collaboration in leadership and activities in the capital city region as well as around the country. Moniheli promotes and supports the physical and mental well-being all of its members and member organizations as well as economic and social development. Moniheli encourages its member to engage in full political participation in Finnish society. Moniheli s mission is to promote and develop cooperative work for multicultural organizations, individual citizens, the media, educational institutions, and public authorities, with the objectives of promoting diversity, multiculturalism and tolerances in Finnish society Strategia Vuoden 2012 aikana Moniheli strategiaa pohdittiin kahdessa eri strategiapäivässä. Monihelin hallitus ja työntekijät järjestivät Espoon hotelli Meripuistossa strategiapäivän, jossa pohdittiin Monihelin toiminnan strategisia linjauksia tuleville vuosille. Päivän moderaattorina toimi kouluttaja Maija Seppo. Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettiin strategiapäivä Järjestettyjen päivien tuloksena Monihelin strategia vuosille päätettiin kirjata seuraavasti: Tavoitteet jakautuvat kahteen kategoriaan: 1. Jäsenjärjestöjä palvelevien toimintojen luominen ja kehittäminen 2. Edunvalvonnallisten tavoitteiden edistäminen ja päättäjiin vaikuttaminen Palvelujen luomisen ja kehittämisen osalta pyritään jäsenjärjestöille tarjoamaan verkostoivia tapahtumia, antamaan ohjausta ja neuvontaa järjestön hallintorakenteiden luomisessa tarjoamalla koulutusta, tarjoamaan mahdollisuuksia (sosiaalisen) yrittäjyyden luomiseen, tarjoamaan opastusta yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta esimerkiksi erilaisten hankkeiden muodossa sekä kokoamaan yhteen jo

8 7 olemassa olevien palvelurekisteri ja tarjoamalla tietoa näistä. Jatkossa myös erilaiset kotouttamispalvelut, kielikurssit ja sosiaalipalvelut otetaan tarvittaessa kehitettävien palvelujen listalle. Edunvalvonnallisten tavoitteiden edistämistä ja päättäjiin vaikuttamista edistetään tukemalla yhteiskunnan ja näkökulmien moninaisuutta ja tasa-arvoisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, edistämällä työllisyyttä ja työllistymistä sekä pyrkimällä ennen kaikkea vaikuttamaan yhteiskunnan arvoihin ja asenteisiin suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Edunvalvonnallisesti olennaisen tärkeää on päättäjiin vaikuttaminen ja pyrkiminen aktiivisesti eri edustuksellisten elimien jäsenyyteen ja yhteistyöhön eri järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Moniheli kasvaa ja kehittyy työantajana sekä maanlaajuisena järjestönä, joka yhdistää mahdollisimman laajalti maamme monikulttuurijärjestöt. Tulevaisuudessa Moniheli pystyy tuottamaan omaa tutkimus - ja kehittämistietoa. Moniheli pyrkii jatkossa tarjoamaan hyvin järjestettyjä maahanmuuttajapalveluja, joita jäsenjärjestöt ja niiden asiantuntijapankit tuottavat, esimerkiksi oman tukikeskuksen avulla. Moniheli pyrkii myös kehittämään ja tarjoamaan muille järjestöille ja viranomaisille tarjottavaa koulutusta sekä tarjoaa vertaisohjausta monikulttuurisuusasioissa Strategiapäivä Strategy Day (FI, EN) Vetäjä facilitator: Ilona Tikka Noin 30 osallistujaa Monihelin jäsenjärjestöistä, vapaaehtoista ja ystävää pohdittivat Monihelin tiloissa uutta strategiaa. Tällöin viimeisteltiin hallituksen Strategiapäivänä luonut strategia, ja tarkasteltiin työryhmien rakennetta ja toimintaa. Around 30 participants from Moniheli s member associations, volunteers and friends finalized the Moniheli Strategy created on Feb 18 at the Board s Strategy Workshop. Also the Working Groups structure and functioning was reviewed. Strategy In 2012 Moniheli s strategy was discussed and developed on two separate strategy days. On a strategy day was organized in the Meripuisto Hotel in Espoo, wherein Moniheli s board and employees discussed Moniheli s operational strategy and lines of actions for the coming years. The day was moderated by facilitator Maija Seppo. On another strategy day was organized with our member organizations. The results of the two days became Moniheli s strategy for the coming years are the following: The objectives were divided into the following two sections: 1. Member Organizations are served through the establishment of operations and development.

9 8 2. Moniheli supports diversity in society, through advocacy to stakeholders and decision makers. The establishment and development section of services sought by member organizations is to offer networking events, to provide trainings in which guidance and counseling on how to establish administrative structures are provided, to provide opportunities for the establishment of (social) entrepreneurship, to provide guides for societal structures and activities, for example in the form of different projects, as well as to bring together the existing register of services and the provision of information on them. In addition various integration services, language courses and social services are needed are to be added to the list of services provided by Moniheli. Moniheli supports and advocates for a diversity of perspectives, in society and an equal opportunity for participation, opportunities for empowerment, promotion of employment opportunities and above all aspiring to influence societal values, fostering tolerance, and promoting diversity. Advocacy is needed to influence decision-makers, the pursuit of an active membership in various bodies of representation and cooperation between different organizations and social actors. Moniheli s long term objectives are that Moniheli grows and develops as a employer and as a nation-wide organization, that unites to the best of its abilities the nation s multicultural organizations. In the future Moniheli hopes to produce its own research and development information. Moniheli intends to continue to support well-organized immigrant services which are generated through its member organizations and their stock of consultants and experts, for example a proper support centre. Moniheli also aims to develop and offer other organizations and public authorities trainings and networking directives for multiculturalism Edunvalvonta Advocacy Monihelin toiminnan tärkeä painopistealue on edunvalvonta. Edunvalvonnallista työtä tehdään monin eri tavoin vaikuttamalla. Monihelillä on edustus useassa eri edustuksellisessa elimessä, vuoden 2012 lopussa edustajia oli Euroopan Muuttoliikeverkostossa (EMN), Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), Sisäasiainministeriön AFRO2 -hankkeen ohjausryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen asiakkuustyöryhmässä. Lisäksi edunvalvontaa tehtiin osallistumalla mm. Breaking the Silence tapahtumaan Espan puistossa sekä pyrkimällä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kaikilla mahdollisilla tasoilla. Osana edunvalvontatyötä on aktiivinen yhteistyö eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa yhteisten teemojen muodossa. Vuoden 2012 aikana yhteistyötä on syvennetty mm. Monikulttuurisen Liikuntaliitto FiMun, naisverkosto Vantaan Niceheartsin, Akateemisten Naisten Auroras-verkoston, Väestöliiton eri hankkeiden (mm. Womento-hanke), Suomen Mielenterveysseuran, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan sekä Kansalaisfoorumin kanssa. Myös eri oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on laajentunut. Kuluneen vuoden aikana Monihelissä oli harjoittelijoita ammattikorkeakoulu Laureasta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistolta. Moniheli s operational priorities lie in advocacy. Advocacy work is to engage on many different levels of influence. At the end of 2012, Moniheli was represented on a number of different representing bodies including the European Migration Network (EMN), The Ministry of the Interior s Advisory Board on Ethnic

10 9 Relations (ETNO), the ministry justice s Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa (KANE), The Ministry of the Interior steering committee for the AFRO2 project and the KANE projects prospective working group. In addition Moniheli participated in a number of advocacy activities such as the breaking the silence in Esplanade Park on and also seeking to engage in public debate on all level. A part of advocacy is engage in proactive cooperative work with many different agencies and organizations on common themes. In 2012 cooperation was deepened with for example Multicultural Sport Organization FIMU, the women s resource center NiceHearts, Academic women Aurora s network, and the Family Federation on various projects such as the (Womento-project),The Finnish mental health society, Helsinki cultural center Caisa, and the Educational Associations and Citizen Forum (SKAF). Cooperation with various educational institutions has also expanded. In the past year Moniheli has had interns from Laurea University of Applied Sciences, HUMAK University of Applied Sciences, Diakonia, and the University of Helsinki Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen Supporting member associations activities Toisena painopistealueena on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen antamalla neuvontaa ja ohjausta jo järjestöä perustettaessa, rekisteröitäessä ja hakiessa yhteistyöverkoston jäsenyyttä, järjestämällä koulutusta järjestön toiminnan pyörittämiseen ja pyrkimällä vahvistamaan jäsenjärjestöjen toimintamahdollisuuksia yhteisten projektien tai vastaavien muodossa. Jatkuvan jäsenille tarjottavan neuvonnan lisäksi Moniheli järjesti vuonna 2012 neljä jäsenjärjestöille ja jäsenille tarkoitettua erillistä koulutusta, seminaaria ja työpajaa. Niiden lisäksi icount -projektin tilaisuudet tarjosivat avainhenkilöille, joista moni tuli jäsenjärjestöiden kautta, tietoja ja neuvoa yhteiskuntaan osallistumisesta äänestämällä ja poliittisen toiminnan avuksi. Moniheli sponsoroi lisäksi neljän jäsenjärjestön organisoimaa Africa meets Asia -tapahtumaa Mellunmäessä. The second area of priorities is the support of member association activities through providing information and through assisting in founding associations, registering, and finding networks with members, organizing training activities to run and to strengthen member organizations activity possibilities for cooperation on new projects.. In addition to continuous provision of counselling and mentoring by the staff, Moniheli organised in 2012 four training sessions for its member associations. The icount project provided also trainings, meetings and seminars to the project s key persons, many of which came from Moniheli s member associations. The icount trainings comprised guidance, advice and information about voting and becoming active in society. Moniheli also sponsored the Africa meets Asia event organised by four member associations in Mellunmäki on

11 Moment - Hetki kulttuurien kohtaamiselle taidetyöpaja / art workshop (FI, EN) Yth.työ/With: Aalto yliopisto Vetäjät: Elina Hartzell, Mikko Nousiainen (AY) Ohjelmassa yhteismaalausta, musiikkia ja keskustelua aiheesta kulttuurien kohtaaminen. On the programme, painting together about intercultural encounters and discussions about the result and about music on the same theme Recruitment seminar Yht.työ/With: Suomi-Tansania seura Koulutus oli tarkoitettu maahanmuuttajille ja erityisesti nuorille. Ohjelma: Työhakun alkeet (Heidi Layne, HY); Maahanmuuttajien haasteet ja edut työmarkkinoilla (Ulla Korhonen, Ali Mohamud (SEURE); Ryhmätyö; Vertaistuki: maahanmuuttajataustaisia ammattilaisia kartovat kokemuksista ja antavat vihjeitä (Wende Luvinga, Niras consulting; Ali Mohamud, Seure) The training was targeted at immigrants and in particular young people. Programme: Basics of job application (Heidi Layne, HY); Challenges and advantages related to immigrants and employment (Ulla Korhonen, Ali Mohamud (SEURE); Brief discussion in groups; "Peer support": Immigrant background professionals recount their experiences and give advice (Wende Luvinga, Niras consulting; Ali Mohamud, Seure) Immigrant Integration by e- Participation (EN, FI) Yht.työ/With: IIeP projekti/project, Palmenia Koulutuksessa oli mahdollista oppia miten vaikuttaa uusien tekniikoiden avulla, verkostoitua julkishallinnon edustajien, maahanmuuttajien ja järjestöjen kanssa, ja keskustella verkkodemokratiasta. Koulutuksen tavoite oli myös kehittää vuoropuhelua maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä , 13.6.: Silver Bullet workshops (EN) Yht.työ/With: Hit Lab oy Työpajat olivat osa eri taitojen verkostoitumis- ja kehittämishankkeen pilottia. Työpajassa keskityttiin osallistujien lahjakkuuksien ja kykyjen esille tuomiseen, etsittiin uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja toisten taitojen täydentämiseen omilla taidoilla interaktiivisesti. The workshops were part of a pilot for a networking and development project for different skills: they focused on bringing to the fore the participants own skills in order to find interactively new possibilities for collaboration and a way to complete each other s skills with one s own. The training offered to learn about the opportunities to influence brought by new technologies, to network with representatives of the public administration, immigrants and organisations and to exchange thoughts about Cyber-Democracy. The goal was also to develop dialogue between immigrants and authorities.

12 11 3. TOIMINTAMALLI OPERATING MODEL 3.1. Toimitilat - Premises Monihelin noin 150 m² suuruiset toimitilat sijaitsevat Helsingin Kalasatamassa, Työpajankatu 2:ssa, toisessa kerroksessa. Tilat pitävät sisällään Monihelin omaan käyttöön varattu toimistohuoneen, toisen toimiston icount-projektin työntekijöiden käyttöön, isomman tilan, jossa Moniheli sekä sen jäsenjärjestöt voivat kokoontua, pitää tapahtumia ja järjestää kursseja, sekä keittiön ja erillisen tietokoneella varustetun oleskelutilan. Monihelin järjestöjäsenet voivat käyttää tiloja ilmaiseksi kaksi tuntia kerran tai kahdesti viikossa ja lisäksi vuokrata tiloja edullisesti myös pidempikestoisiin tilaisuuksiin. Enimmäkseen tiloja on käytetty jäsenjärjestöjen omiin kokouksiin, mutta myös työpajoihin, työryhmien kokoontumisiin, koulutuksiin, rukoiluun ja juhliin. Myös muut järjestöt kuin jäsenjärjestöt voivat vuokrata tiloja kohtuulliseen hintaan. Keskimäärin jäsenjärjestöt käyttävät tiloja 3-4 kertaa viikossa. Vuonna 2012 kokoustiloja käytettiin hieman alle 800 tuntia (noin 15 tuntia viikossa ympäri vuoden, joko jäsenjärjestöt yksin tai yhteistyössä Monihelin kanssa), josta puolet opetukseen. Yhteensä 24 eri järjestöä käyttivät tiloja ainakin kerran vuodessa noin puolet Monihelin jäsenjärjestöistä vuoden lopussa. Vuonna 2012 tilan käyttö oppitilana lisääntyi ja sitä varten toimitilat kalustettiin kursseihin sopivalla kalustolla (valkotaulun ja valkokankaan hankinta). Monihelin tiloissa tarjottiin vuoden aikana erilaisia kursseja maahanmuuttajanaisille tarkoitetusta Suomen kielen alkeiskurssista (AFAES ry) Palestiinan arabian (SSYS) ja Thai-kielen (The Finnish Thai Association) kielikursseihin, sekä piano-tunteja (AFAES ry). Kursseja pidettiin noin 10 tuntia viikossa kevät- ja syyskaudella. Premises The 150 m² premises are located in Työpajankatu 2, second floor, Kalasatama, Helsinki and include one office used by the Moniheli employees, another used by the icount project workers, a larger space where both Moniheli and its member associations can hold events, meetings and courses, a kitchen, and a separate lounge area with a computer for members. Moniheli member associations can use the premises free of charge for two hours per time once or twice a week and can also rent it for a longer period at a special rate. Most of the time the premises have hosted Moniheli s member associations own meetings, but also workshops, working groups meetings and activities, trainings, prayer groups or celebrations. Non-member associations can also rent premises for an affordable fee. They were used in average by three to four member associations per week. In 2012 Moniheli s premises have been used by associations on their own or in collaboration with Moniheli for just under 800 hours (approximately 15 hours per week), half of which were used for teaching. Altogether 24 associations have used the space at least once in the year (around half of our member associations by the end of the year). During the year 2012, in order to accommodate the increased use of the space for courses and classes, the premises were furnished with material to improve teaching and learning experience (purchase of the white screen and a whiteboard for courses). The courses offered ranged from Finnish language beginner s level language class for immigrant women (AFAES ry), Palestinian Arabic language class (SSYS ry), Thai language class (The Finnish Thai Association) to piano lessons for beginners (AFAES ry), and they were held in our premises around 10 hours a week during the spring and autumn terms.

13 Henkilöstö - Staff Vuoden alussa toimistossa työskenteli kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja Antti Vuorio ja järjestökoordinaattori Julie Breton. Julie, joka oli kesällä 2011 harjoittelijana Monihelissä, aloitti työsuhteessa entisen järjestökoordinaattorin Jasmina Djokicin lähtiessä joulukuussa 2011 tammikuun 2012 puoliväliin ja sen jälkeen vakituisena työntekijänä. Toiminnanjohtaja Antti Vuorio lopetti tehtävässä maaliskuun alussa ja tilalle valittiin Riitta Salin, joka aloitti työnsä kesäkuun puolivälissä. Välillä sijaisina toimivat neuvottelukunnan koordinaattori Ilona Tikka ja silloinen taloudenhoitaja Sari Siimes (palkattuina ja muilla ajoilla vapaaehtoisina). icount-projektin alkaessa projektityöntekijöiksi valittiin Wanjiku wa Ngugi (Keniasta Suomeen tullut Helsingin Afrikkalaisen Elokuvafestivaalin järjestäjä) ja Linus Atarah (Ghanasta kotoisin oleva freelancetoimittaja) noin 200 työpaikkaa hakeneesta henkilöstä. Wanjiku ja Linus työskentelivät projektissa

14 13 At the beginning of the year 2012 Moniheli employed two workers, executive director Antti Vuorio and association coordinator Julie Breton. Julie, who worked as a trainee at Moniheli in the summer of 2011, started working as a substitute after previous coordinator Jasmina Djokic left in December 2011 and continued as permanent employee from the middle of January Executive director Antti Vuorio left his position at the beginning of March 2012 and was replaced by Riitta Salin in mid-june In the meantime, the task was assumed together by substitutes Ilona Tikka (then advisory board coordinator) and Sari Siimes (then treasurer of the board), employed from 6.3. to and otherwise volunteering for the task. With the starting of the icount project Wanjiku wa Ngugi, from Kenya and otherwise the main organizer of the Helsinki African Film Festival HAFF, and Linus Atarah, a freelance journalist originating from Ghana, were selected from the nearly 300 applications left for the two open positions. Wanjiku and Linus worked in the project from June 26 th to Dec 31, Harjoittelijat - Trainees Palkatun henkilöstön lisäksi Moniheli tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoille erilaisista korkeakouluista ja työttömille henkilöille TE-toimiston kautta. Harjoittelijoille annetaan vastuuta erilaisista tehtävistä säännöllisestä toimistotyöstä (viestintä ja tapahtumatuotanto) sosiaalipalveluihin maahanmuuttajaasiakkaille, sekä järjestön toimintasuunnitelmasta aiheutuviin tapahtumiin. (esim. kevään ja kesän festivaalien järjestäminen, jäsenjärjestöjen tarpeiden kartoitus, yksittäisen työtyhmän toiminta, jne). In addition to paid office personnel, Moniheli offers throughout the year training positions to students from various educational institutions and unemployed individuals through the Employment and Economic Development Office. The tasks offered vary from, or combine, an introduction to office work and particularly communication tasks and event production, practice in the social services field towards immigrants, and specific projects depending on the organisation s own plans (f.ex. organisation of the spring and summer festivals, surveying of the member associations, management of a specific working group, etc).

15 14

16 Henkilöstön kouluttaminen Trainings for the personnel Vuonna 2012 henkilökunnan kouluttautuminen lisääntyi. Monihelin työntekijät ja edustajat osallistuivat useimpiin koulutuksiin erilaisista aiheista. During the year 2012, the training effort of the staff has increased. Employees have participated to trainings in a wide range of topics. Toimistotyöhön, työhyvinvointiin ja esimiestehtäviin liittyvät koulutukset / Trainings directly related to office work, well-being and supervising: Työhyvinvointi, puheeksiottaminen ja kehityskeskustelut: henkilöstöjohtaminen järjestöissä (Kepa, , Julie Breton); Harjoittelun ja työelämäohjaajien koulutus (Humak, , Antti Vuorio ja/and Julie Breton). Monihelin toimintaan liittyvät koulutukset / Trainings concerning Moniheli s fields of action: Palveluntuottajakoulutus vertaisryhmien vetäjille (Väestöliitto / VePa projekti/project, , Antti Vuorio ja/and Julie Breton); Koulutus syrjinnän vastaisesta työstä kansalaisjärjestöille (Ihmisoikeusliitto, , Julie Breton). RAY:n järjestämät koulutukset järjestötyöstä ja projektihallinnosta / Finland Slot Machine association s (RAY) trainings concerning association work and project management: Arviointikoulutus Helsingissä ( , Ilona Tikka); Järjestöjen viestintäpäivä ( , Riitta Salin) ja/and Vaikuttavaa! - seurantakiertueen koulutuspäivä ( , Riitta Salin). Koulutukset EU-projektien hallinnosta ja toteuttamisesta / Training related to the management of EU-funded projects and to the implementation of the objectives of the specific icount project: Solid-rahaston hakukoulutus (Sisäministeriö, , Riitta Salin ja/and Ilona Tikka); Projektien raportointikoulutus / Project reporting training (Sisäasiainministeriö, , Linus Atarah ja/and Riitta Salin); Kampanjasuunnittelun ja lobbauksen perusteet (Kepa, , Linus Atarah ja/and Julie Breton).

17 16 4. HALLINTO - ADMINISTRATION Verkoston päätöksenteosta vastaavana elimenä toimii verkoston hallitus. Jäsenet valitsevat syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi ja kahdeksasta kuuteentoista (8-16) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää puheenjohtajan tavoin kaksi vuotta, mutta niin, että puolet on aina erovuorossa. Vuodesta 2011 jatkoi kuusi hallituksen jäsentä, joiden toimikausi loppui vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin kuusi hallituksen jäsentä vuodelle sekä kaksi (2) varajäsentä vuodelle The main administrative organ of the network is the board. The members choose the chairperson for two years and regular members of the board (altogether 8-16 members) at the Autumn General Assembly (AGA). The term of the board members lasts two years as well, but half of the board members are renewed every year. From the year 2011 six (6) members of the board continued to 2012, six members were chosen in the GA for the period as well two (2) deputy members for the year Monihelin ensimmäinen hallituksen kokous Moniheli s first board meeting, Jan 16, 2012

18 Hallitus ja luottamustehtävät Board and positions of trust Monihelin hallitus kokoontui 16 kertaa vuodessa 2012 sekä säännöllisesti että kiireellisten asioiden hoitamiseksi. Vuonna 2012 Monihelin hallitukseen kuului 13 jäsentä puheenjohtaja mukaan laskettuna sekä kaksi varajäsentä. Hallituksessa istuivat seuraavat järjestöjen edustajat (lisäksi henkilön toimikausi): Moniheli s board had 16 meetings during 2012, both regular meetings and meeting for urgent affairs. The board consisted of the chairperson plus 12 members and two deputies. The following member associations had their representatives in the board (in brackets, the representative s entire term): Africans and African-Europeans association AFAES ry, Fatima Usman ( ) Amucorf ry, Sari Siimes ( ), erosi/resigned , tilalle varajäsen Batulo Essak / replaced by deputy board member Batulo Essak, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry Berde ry, Abdirahim Hussein ( ) Cameroonian Association in Finland CAMCUDAF, Emmaculate Ateafac ( ) vapaalla tehtävästä syyskuusta lähtien / on leave from her duties from September Kambodzhan Ystävyysseura ry / Golis Naisten yhdistys, Elina Järvenpää ( ) Kiinalainen Ystävyysseura ry, William Law ( ) Névo Roma ry, Marko Stenroos ( ), erosi/resigned , tilalle varajäsen / replaced by deputy board member Georges Kouassivi-Benissan, African Civil Society Palace and Cultural Network PACUNET, Walter Fondo ( ) Peer Support for Immigrant Integration PESIFI ry, Solomie Teshome ( ) Social Empowerment Organisation ry, Ali Hussein ( ) Suomi-Syyria Ystävyysseura ry, Doris Mutanen ( ) Suomi-Tansania seura, Dennis Londo ( )

19 18 Vuoden 2012 alussa toimi puheenjohtajana Finland- Nepal Friendship Association -järjestön edustaja Mohammad Shabbir. Mohammad Shabbir valittiin puheenjohtajaksi syyskokouksessa ja hän luopui tehtävästä elokuussa Hallitus valitsi keskuudestaan vuoden 2012 alussa varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Varapuheenjohtajana toimi syyskuuhun asti Emmaculate Ateafac CAMCUDAFista. Puheenjohtajan Mohammad Shabbirin ja varapuheenjohtajan Emmaculate Ateafacin poistuessa hallitus nimitti Abdirahim Husseinin virkaatekeväksi varapuheenjohtajaksi vuoden loppuun. Rahastonhoitajana toimii elokuuhun asti Sari Siimes ja sen jälkeen neuvottelukunnan koordinaattori Ilona Tikka. Sihteerinä toimii koko vuoden Elina Järvenpää. At the beginning of 2012 Shabbir Mohammad from the Finland-Nepal Friendship Association acted as chairperson of the network. He was elected at the November 27, 2010 General Assembly and he resigned in August The board chose a vice-chairperson, a secretary and a treasury among itself. Emmaculate Ateafac from CAMCUDAF acted as vice-chair until September As both the chairperson and the vicechair stepped aside, Abdirahim Hussein was chosen to act as vice-chairperson by the end of year Sari Siimes was treasurer until August, replaced after her departure by advisory board coordinator Ilona Tikka. Elina Järvenpää was board s secretary for the whole year Neuvottelukunta - Advisory board Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin vuodeksi 2012 sääntöjen mukaisesti kuusi neuvottelukunnan jäsentä jäsenjärjestöistä: In the AGA 2011 following six persons were chosen to the advisory board, according the statutes: Richmond Ghansah, AFAES ry Alex Baniba, African Civil Society Mua Richards Nchia, CAMCUDAF ry Nur Mohamad Mahamud, Somalian Community Finland ry Ilona Tikka, Suomi-Tansania seura Gareth Rice, henkilökannatusjäsen (asetti ehdolle Kambodzhan Ystävyysseura) / individual supporting member (presented as a candidate by Kambodzhan Ystävyysseura) Neuvottelukunnan koordinaattoriksi valittiin Ilona Tikka ja sihteeriksi Richmond Ghansah. Molemmat osallistuivat muutamaan hallituksen kokoukseen. Neuvottelukunta ei kokoontunut lainkaan vuoden 2012 aikana.

20 19 Ilona Tikka was chosen as coordinator of the advisory board Ilona Tikka and Richmond Ghansah as its secretary. Both of them took part to several board meetings. The advisory board did not have any formal meeting during Yleiskokoukset - General Assemblies Monihelin yleiskokous on järjestön korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin, joka kokoaa jäsenjärjestöt kahdesti vuodessa kevätkokoukseen, jossa käsitellään edellisen vuoden toimintaa ja taloutta, ja syyskokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus ja neuvottelukunta sekä päätetään seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Vuonna 2012 kevätkokous pidettiin ja syyskokous , molemmat yhdistyksen toimitiloissa. Kevätkokouksessa oli edustettuna 15 järjestöä ja syyskokouksessa 20 järjestöä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Syyskokous valitsi hallitukseen yhdeksän (9) uutta hallituksen jäsentä, josta kuusi (6) vuosille ja kolme (3) vain vuodelle Neuvottelukuntaan valittiin kuusi (6) uutta jäsentä. Yleiskokous valitsi verkoston puheenjohtajaksi vuosiksi Abdirahim Husseinin. Kokous myös päätti seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Moniheli s General Assembly is the highest decision-maker of the network. General Assemblies are organised twice a year, the Spring General Assembly (SGA) to approve the closing of the books and the activity report of the previous year and the Autumn General Assembly (AGA) to choose a new board and advisory board and to approve the budget and action plan for the coming year. The 2012 SGA was held on and the AGA on , both in the Moniheli premises. 15 member associations were attended the SGA, 20 were represented at the AGA. At the SGA the closing of the books as well the annual report for 2011 were approved. At the AGA nine (9) new members were chosen to the board, six (6) of them for the period and three (3) for the year 2013 only. Six (6) representatives were chosen to the advisory board. The AGA chose Abdirahim Hussein as chairperson for The meeting approved also the action plan and budget for the year 2013.

21 20 5. TALOUS ACCOUNTING AND FINANCES Monihelin taloustilanne oli vuoden 2012 aikana selkeästi parempi kuin aikaisempana vuonna, mutta rahankäytön suhteen piti olla silti tosi tarkkana. Toiminnanjohtajan vaihtuminen kesken vuoden ja muutkin henkilöstöjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kuluja. Taloudellinen kehitys on kuitenkin menossa parempaan ja vakaampaan suuntaan ja toivottavasti muutaman seuraavan vuoden aikana verkoston talous saadaan vakaammalle pohjalle nykyisestä varsin häilyväisestä tilanteesta. Moniheli s accounting and financing were substantially better than in previous years, but expenditures had nonetheless to be used carefully. The changing of the executive directors halfway through the year and other personnel arrangements accounted for additional expenses during the financial year. The network s financial development is however more solid and stabilizing and the coming years will hopefully be on a firmer foundation than today s rather unpredictable situation Tuotot - Income Monihelin rahoitus vuonna 2012 tuli monesta eri lähteestä. Perustoiminnan rahoitus tuli Rahaautomaattiyhdistykseltä yhdistyksen toiminnan kehittämisen projektiavustuksena, euroa. Yhdistyksen toiminnan kehittämisprojekti on myönnetty vuosille , joten vielä vuosi 2013 tullaan toimimaan projektiavustuksen turvin. EU:n kotouttamisrahaston avustus icount-hankkeelle oli euroa. Vuoden 2012 aikana avustuksesta nostettiin euroa. icount-hankkeen toteuttamiseen piti laittaa omaa rahoitusta 25%, tässä tapauksessa euroa. Tämä summa katettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksesta. Lisäksi Moniheli sai jo vuoden 2011 lopussa solmitun sopimuksen mukaisesti Helsingin Kulttuurilautakunnalta rahoituksen kulttuuritoimintoihin, kullekin kolmelle sopimusvuodelle euroa. Helsingin kaupungin maahanmuutto-osasto myönsi euron avustuksen järjestön rakenteiden vahvistamiseen. Vuonna 2012 oli käytettävissä myös jo vuonna 2011 Opetusministeriön myöntämän, Monimos-sivuston kehittämiseen tarkoitetun avustuksen varoja euroa. Lisäksi Moniheli sai vuonna 2012 vuokratuottoja 820 euroa, jäsenmaksuja 700 euroa ja muita tuottoja 277 euroa sekä opiskelijaohjaustuottoja 100 euroa. Koko vuoden tuotot olivat yhteensä euroa. Income In 2012, the funding for Moniheli came from a variety of sources. Funding for basic functions was granted by Finland s Slot Machine Association (RAY) as project funding to develop activities ( euros). The association s activities development project is agreed upon for the years , which means that project funding is also secured for the year The European Union s Integration Fund support for the icount project amounted to euros. Altogether, in 2012, funding increased by euros. The icount project required that a quarter of the expenses ( euros) be self-financed. This sum was covered by the Finland s Slot Machine Association grant.

22 21 Furthermore Moniheli made a contract at the end of 2011 with the Helsinki City Culture board regarding funding for cultural activities, granting euros per year for three years. The City of Helsinki s Immigration Division granted euros to support the strengthening of the organizational structure. Remaining 2011 funding from the Ministry of Education and Culture to develop the Monimos webpage amounted to euros. Additionally Moniheli received in euros from the renting of the premises, 700 euros of membership fees, 277 euros from other sources, and 100 euros for student guidance. The income for the entire year was euros Kulut - Expenses Vuoden 2012 aikana kuluja kertyi pääluokittain seuraavasti: henkilöstön palkat ja sosiaalikulut icount hankkeen toimintakulut vuokrat kirjanpito ja tilintarkastus muut hallintokulut työryhmien kulut tiedotuskulut 347 tapahtumakulut toimiston käyttökulut (sis kokouskulut) jäsenyydet muissa järjestöissä 400 muut satunnaiset kulut 165 Tilinpäätös vuodelta 2012 näyttää voittoa / tappiota xxxx. Expenses During 2012 costs expended were as follows: Staff salaries, and social expenses icount project operating costs Rent Accounting and bookkeeping Other administrative expenses Workgroup expenses Information expenses 347 Event expenses Office operating costs Membership in other organizations 400 Other incidental expenses 165 The 2012 Financial Statements show a profit/loss of (tbc)

23 22 6. icount Moniheli sai Sisäasiainministeriön hallinnoiman EU:n Kotouttamisrahaston uusintahaussa vuodelle 2011 rahoituksen icount -hankkeeseen, joka toteutettiin ajalla Hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien yhteiskunnallisen aktiivisuuden nostaminen, ensisijaisesti levittämällä tietoa äänestysmahdollisuuksista kuntavaaleissa lokakuussa In 2011 Moniheli received funding from the Ministry of the Interior s EU integration fund for the icount project which was carried out from June 1 st to December 31 st The icount projects objectives were to increase the activity of migrants in the society, particularly by disseminating information about voting possibilities during the municipal elections of October Tausta ja tarkoitus Background and purpose icount -hankkeen taustalla oli tietoisuus siitä, että maahanmuuttajat eivät juurikaan käytä äänioikeuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Kolmansien maiden kansalaisilla on äänioikeus kuntavaaleissa asuttuaan kaksi vuotta Suomessa, mutta vuodesta 1996 lähtien kuntavaaleissa on äänioikeuttaan käyttänyt vain n. 20 % äänioikeutetuista maahanmuuttajista. Muissa Pohjoismaissa tilanne on ollut selkeästi parempi, muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa äänioikeuttaan on käyttänyt noin 40 % äänioikeutetuista maahanmuuttajista. Syitä heikkoon äänestysintoon on varmastikin monia, mutta yhtenä on yleinen tietämättömyys omasta äänioikeudesta, toisaalta tietämättömyys siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa tai omassa kotimaassa vallinnut tilanne, jossa äänestämistä ei ole katsottu hyvällä. Yhtenä merkittävänä tekijänä nousi esille myös se, että maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat varsin usein hyvin tietämättömiä suomalaisesta poliittisesta järjestelmästä tai sen toiminnasta. Myös poliittisten puolueiden ohjelmat tai pyrkimykset ovat monelle epäselviä tai vieraita, jolloin jo oman poliittisen kannan muodostaminen, saati oman ehdokkaan valinta on erittäin hankalaa. icounthankkeessa pyrittiin levittämään tietoa äänestysmahdollisuudesta, itse äänestystapahtumasta sekä ennen kaikkea siitä, mihin kaikkiin arkisiin asioihin kuntavaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa. Background and Intention The icount project was based on the realization that the right to vote is not used by immigrants in Finnish society. Third-country nationals have the right to vote in municipal elections if they have lived in Finland for at least two years. Since 1996, the voter turnout among third country nationals living in Finland was just 20%. This is contrasted to other Nordic countries wherein voter turnout among third country nationals, for example, in Sweden and Denmark is around 40%. The reasons for low voter turnout are many, firstly not knowing about one s own right to vote, another is not knowing how voting can affect politics, or the situation in one s homeland wherein voting is not held in high regard. Another reason in particular is lack of awareness of how the Finnish political system is organized or how it functions. The programs of political parties or their discussions are often unclear or foreign, deciding where does one stand politically, and how to select the best candidate may be very challenging. The ICount project was to disseminate information of voting possibilities, also organized voting events, and most importantly set out to clearly ascertain how voting affect everyday activities.

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report 2013 Vuosikertomus Annual Report 1. JOHDANTO 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia 2.2. Edunvalvonta 2.3. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 3. TOIMINTAMALLI 3.1. Toimitilat 3.2. Henkilöstö 3.3.

Lisätiedot

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Aika: 8 marraskuuta 2016, klo 18.00 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan hyväksyminen 4. Kokousvirkailijoiden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 The association of Doctoral Students at the University of Helsinki was founded in May 2014 and was officially registered

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: 12.2.2002, klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Korkeakoulujen Erasmus-peruskirja Erasmus Charter for Higher Education, ECHE Korkeakoulun

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 5.5.2008, klo 16:15-17:45 Paikka: Läsnä: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3.

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. kesäkuuta (24.06) (OR. fr) 10979/1/09 REV 1 ACP 142 FIN 214 TARKISTETTU ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Yritystoiminnan

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2017

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2017 Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2017 The association of Doctoral Students at the University of Helsinki was founded in May 2014 and was officially registered

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku. Risto Alatarvas Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2012 haku Risto Alatarvas 08.09.2011 Toimintalinjat (Action lines) Toimintalinja 1: A more dynamic governance of the science and society relationship, jonka alla Responsible

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 24.5.2007, klo 15:30-16:30 Paikka: Läsnä: Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

URAOHJAUKSEN TYÖKALUT AIKUISOHJAUKSEEN VALMENNUS TO KLO 12-16

URAOHJAUKSEN TYÖKALUT AIKUISOHJAUKSEEN VALMENNUS TO KLO 12-16 URAOHJAUKSEN TYÖKALUT AIKUISOHJAUKSEEN VALMENNUS TO 25.2.2016 KLO 12-16 Erasmus+ -hanke Worklife Guidance Development of guidance and counseling in the workplace Teea Oja, KM, kasvatuspsykologi, ura- ja

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot