E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S"

Transkriptio

1 MIT!-hanke - Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista uudenlaisilla markkinointistrategioilla, jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, -tarpeista ja aktiivisesta sosiaalisuuden mukaan ottamisesta. E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S Tunnista markkinoiden mahdollisuudet Löydä uusia kohderyhmiä Kehitä onnistuneita tuotteita Ilmaisia koulutuspaketteja Euroopan laajuinen markkinointi

2 P A I N A T U S Julkaisija: MIT! Make it accessible! - MIT!-hanke - Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista uudenlaisilla markkinointistrategioilla, jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, -tarpeista ja aktiivisesta sosiaalisuuden mukaan ottamisesta LLP DE-LEONARDO-LMP Hankkeen hallinnoija: TELEHAUS WETTER / VeFAR e.v., Marburg Yhteyshenkilö: Imke Troltenier, T. +49 (0) Hankkeen rahoitus: Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Syyskuu 2010 Copyright: Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ja käyttö (myös lainauksissa) on sallittu vain tekijän luvalla. 2

3 J O H D A N T O Tervetuloa! Hienoa, että olette kiinnostuneita esteettömästä matkailusta. MIT! haluaa lisätä pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kilpailukykyä kestävällä tavalla. MIT! tukee kokonaisvaltaisten matkailutuotteiden kehittämistä niille kohderyhmille, jotka ovat olleet markkina-arvoltaan aliarvostettuja viime aikoina. Me viihdyimme. Tulemme uudestaankin! tyytyväiset asiakkaat on tärkein mittari molemmille osapuolille onnistuneesta yhteistyöstä. Tässä yhteydessä oikeaan kohderyhmään keskittyminen on olennainen menestystekijä. Selvästi tietylle kohderyhmälle suunnatut tuotteet lisäävät ratkaisevasti asiakkaiden tyytyväisyyttä, koska tässä tapauksessa hotellin johto ja henkilökunta tuntevat tarkasti asiakkaidensa odotukset ja toiveet. Tämä tarkoittaa, että he osaavat luoda houkuttelevia tuotteita ja käyttävät tehokkaasti markkinointivälineitään. Tätä varten, MIT! sitouttaa matkailun vaikuttajia eri alueilla yhtä hyvin kuin paikallisia palvelun tuottajia. Hanke tuottaa yleiseen käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja kestävällä tavalla nuoreen esteettömän matkailun markkina-alueeseen, sisältäen MIT! Mallin kokonaisvaltaiseen erityistuotteiden kehittämiseen, joustaviin MIT! Koulutuspaketteihin ja MIT! nettialustan esteettömän matkailun markkinointipaikaksi. Näillä suuntaviivoilla haluamme kertoa matkailualan toimijoille ja aluekehittäjille, matkailualan kouluttajille sekä hotellien vetäjille ja heidän henkilökunnalleen, että tämä hanke pohjautuu teidän tietämykseenne, sitoutumiseenne sekä teidän luovuuteen toteuttaa sitä alueillanne. Odotamme yhteydenottoanne mikäli teillä on ehdotuksia aiheeseen. Mutta nyt toivotamme teille mielenkiintoisia ja innostavia lukuhetkiä! MIT! - hankkeen yhteistyötahot 3

4 S I S Ä L T Ö Johdanto O s a 1 Markkinointimahdollisuuksia tunnistaminen: Keskittyminen vähemmän huomioituihin markkinointisegmentteihin Vammaisuus ei ole aina samanlaista : Suoraan kohdistettuna uusiille kohderyhmille MIT! Malli: Saavutettavuus - Palvelut - Elämykset Kehitetään kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä tuotteita kullekin kohderyhmälle Hankesuunnittelua: Win-Win- periaatteella alueellisessa yhteistyössä Euroopan laajuinen markkinointi: Kanssakäymistä laadukkaalla MIT! alustalla Tuleavisuuteen tähtäävät koulutukset: MIT! Monimuoto-opetusta esteettömään matkailuun O s a 2 Saavutettavuus - Palvelut - Elämykset Kohderyhmäkohtaiset vaatimukset O s a 3 Kirjalisuutta ja lähteitä MIT! Make it accessible: Hankepartnerit 4

5 M A R K K I N O I N T I M A H D O L L I S U U K S I E N T U N N I S T A M I N E N K E S K I T T Y M I N E N V Ä H E M M Ä N H U O M I O I T U I H I N M A R K K I N O I N T I S E G M E N T T E I H I N Nämä MIT! Suuntaviivat on suunnattu alueellisille matkailualan toimijoille, taloudellisen kehittämisen laitoksille, matkailualan kouluttajille ja lopuksi, mutta ei vähiten hotellien johtajille ja henkilökunnille. Koko Euroopan laajuisesti Rovaniemeltä Lapista Kreetan Agios Nikolaokseen ja lännestä Lissabonista Voivodeship Lubelskien Zamośćiin itäiseen Euroopan unionin alueeseen. Tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kilpailukykyä kestävällä tavalla. MIT! tukee sellaisten kohderyhmien kokonaisvaltaisten matkailutuotteiden kehittämistä, jotka ovat olleet vähemmällä markkinointihuomiolla viime aikoina. MIT! kohdistuu erityisesti pieniin matkailualan yrityksiin keskittyen palvelujen tuottajien tietoisuuden ja laatuajattelun lisäämiseen samoin kuin erityisasiakasryhmien tarpeisiin. MIT! yhdistää hajallaan olevia matkailualan alueellisia resursseja ja tarjontaa kehittämällä uudenlaista tarjontaa ja edistämällä alueellisen yhteistyön kehittämistä ja yhdentymistä. Hankkeeseen osallistuville matkailuyrityksille MIT! tarjoaa mahdollisuuden profiloitua Euroopan markkinoilla kasvavaan uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen tarjontaan Maailmassa on 650 miljoonaa vammaista ihmistä. Heidän edustuksensa koko väestöstä on 10 % ja he muodostavat siten suurimman vähemmistöryhmän. Vammaiset termi kattaa kuitenkin suuren määrän erilaisia ihmisiä: liikuntaesteisillä, näkö- ja kuulovammaisilla on erilaiset tarpeet kuin lihasrappeutumataudista kärsivillä tai lyhytkasvuisilla. Ensimmäistä kertaa, MIT! Mallilla määritellään Euroopan laajuiset normit koskien esteettömän matkailun, kohderyhmäkohtaisten tuotteiden kehittämistä, koska varsinkin ikääntyvän väestön määrän kasvaessa esteettömän matkailun tuotteet tulevat entistä tärkeämmiksi. Pienille matkailuyrityksille on tärkeää asemoitua pysyvästi markkinalohkoille markkinointi suoraan kohderyhmille kokonaisvaltaisten ja räätälöityjen tuotteiden kehittäminen tuotteiden tehokas markkinointi suuressa mittakaavassa 5

6 Jo ennen Euroopan vammaisten teemavuotta 2003 kohdistettiin huomiota eri tavoilla yli 50 miljoonaan Euroopan vammaiseen kansalaiseen. Saksassa esteettömyys muodostui keskeiseksi asiaksi uudessa Saksan laissa vammaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista (BGG, 2002) ja liittovaltion Talous ja teknologia ministeriö (BMWi) määräsi tehtäväksi perustavaa laatua olevan tutkimuksen "Esteettömän matkailun taloudellisista vaikutuksista ". Kun tutkimus julkaistiin 2003 esteettömän matkailun merkitys vahvistui Saksassa. Se osoitti, että vammaismatkailijoiden eripituiset lomat toivat 2,5 miljardin euron tulot matkailubisnekseen, mutta lisäksi se osoitti, että matkailun myyntitulot voivat nousta jopa 4,8 miljardiin euroon kohdistaen uusia keinoja esteettömyyteen. Tämä tarkoittaisi noin uutta kokopäiväistä työnpaikkaa. Koska ikääntyneiden lukumäärä kaksinkertaistuu ja siten myös alentuneen liikkumiskyvyn omaavien matkailijoiden määrä, todettiin esteettömän matkailun markkinoiden luonnollisesti olevan myös kasvussa. Riittämätön tietämys, puuttuvat standardit ja riittämätön tiedonkulku tunnistettiin vaaditun kasvun jatkuviksi esteiksi:oli nimittäin tapahtunut paljon sellaista, että hotellit oli luokiteltu esteettömiksi liian aikaisin rakenteellisilta ominaisuuksiltaan sillä seurauksella, että asiakkaat pettyvät saapuessaan. Joten; MIT! on kehittänyt laatustandardit esteettömään lomailuun ja sen majoitustuotteille tarjoten vapaasti käytettäviä koulutuksia, laadun hallintaa ja Euroopan laajuisen markkinointiverkoston Euroopan unionin tuella. Yritysten profiloitumisessa uusille markkinoille on menossa kilpailu: vaikka kysyntä on pysähtynyt monilla alueilla johtuen edellä mainituista syistä, viimeisin analyysi (Google) tutkimuksista Internetissä osoittaa kasvavaa markkinapotentiaalia: esteettömälle matkailulle on olemassa kysyntää! Kiinnostus estettömään matkailuun on kasvanut vasta vuodesta 2006 lähtien, vuodesta 2009 ensimmäistä kertaa jatkuvasti vuoden aikana. Tutkimus suositteli, että talouden ja poltiikan tekijöiden tulisi ottaa huomioon konsepti Design for all, koska prosentin säännön mukaisesti esteettömyys on pakollista 10 %:lle väestöstä, tarpeellista %:lle ja miellyttävää 100 %:lle Vaikka tehtiin paljon esteetöntä matkailua koskevia aloitteita ja paikallisia verkostoja, markkinoiden kehitys ei kehittynyt odotetulla tavalla ja polki paikallaan koko Euroopassa. Silti esteettömien yritysten on osuus vain 6,5 prosenttia. "Voidakseen menestyksekkäästi asettautua markkinoille ja hyödyntää tehokkaasti esteetöntä matkailua kaikille mahdollisuudet, tulee paremman asiakaslähtöisyyden kasvaa...", BMWi jatkotutkimus 2006 havaitsi. 6

7 VAMMAISUUS EI OLE AINA SAMANLAISTA SUORAAN KOHDISTETTUNA UUSILLE KOHDERYHMILLE Maailmassa on 650 miljoonan vammaista ihmistä; heistä 50 miljoonaa asuu Euroopassa ja suunnilleen seitsemän miljoonaa heistä Saksassa. Tämän jaottelun mukaan 10 % heistä edustaa suurinta vähemmistöä. Kuitenkin termi vammaiset pitää sisällään kirjon erilaisia yksilöitä: liikuntaesteisillä ja aistivammaisilla on erilaiset tarpeet kuin lihasrappeutumatautia sairastavilla tai lyhytkasvuisilla. MIT! kohdistuu pienille ja keskisuurille yrityksille ja tukee seuraavien asiakasryhmien tarpeiden mukaista tuotekehitystä 1 : Ikääntyvät Sokeat Näkövammaiset Pyörätuolin käyttäjät Liikkumisesteiset Lyhytkasvuiset Alentuneen lihasvoiman omaavat Kuurot Kuulovammaiset 1 The pictogram series used is based on the publishers: anatom5 perception marketing GbR and Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.v. (copyright: anatom5 GmbH in cooperation with Natko) and added by the pics for short guests and guests with low kinetic energy. 7 Esteettömyyttä kaikille on Euroopan Unionin tavoite ja sen jäsenvaltioita on kehotettu laatimaan sitä tukevaa lainsäädäntöä ja kullekin ominaisia säännöksiä. Saman aikaisesti Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, joka allekirjoitettiin Saksassa 2009, vaatii vammaisten tasavertaista osallistumista kaikilla sosiaalisilla aloilla.euroopan tasolla perustettin, esimerkiksi 2005 OSSETE-hanke ja 2006 ENAT, eurooppalainen estettömän matkailun verkosto. Saksassa, NatKo, Kansallinen esteettömän matkailun kehittämiskeskus on ollut olemassa vuodesta 1999 lähtien. Pohjautuen viime vuosien kokemuksiin MIT! asemoi itsensä uudenlaiseen lähestymistapaan: koska pienissä ja keskisuurissa hotelleissa, edellä mainittujen esteiden lisäksi uusien esteettömyystekijöiden kehittämiseen, tilanne rakenteellisesti on yleensä puutteellinen,olemassolevat mahdollisuudet eivät kestä tarvittavia investointeja eikä henkilökunnalla ole mahdollisuuksia tuotekehitykseen, MIT!:n tehtävänä on selvästi madaltaa kynnystä ja samanaikaisesti huomioda kasvava asiakkaiden tarpeiden merkitys.

8 MIT! tukee sellaisten matkailutuotteiden kehittämistä, jotka täydellisesti toteuttavat yksilöllisten erityiskohderyhmien tarpeet ja erityisodotukset. Pieni hotelli vanhassa puutalossa pikkukaupungin torin laidalla, ratsastutalli ja perinteinen pieni hotelli voivat profiloitua uusilla markkinoilla yksilölliseen yrittäjyyteen, luovuuteen ja erityisryhmien vaatimusten tietoisuuteen ja tarjota uusia tuotteita entisten tuotteidensa lisäksi. Tilava ravintola, pieni lomakylä, huoneisto kesäasukkaille ilman portaita voidaan muokata pienillä rahasummilla sellaisiksi, että ikääntyville asiakkaille, liikuntarajoitteisille tai pyörätuolin käyttäjille tarjotaan heidän tarpeensa huomioon ottavia tuotteita ja palveluita, siten että he ovat tyytyväisiä asiakkaita- ja tulevat takaisin seuraavanakin vuonna. kohderyhmille suunnitellut tuotteet esietellään kohteittain eri käyttjärymille. Tällä tavalla, MIT! ei ainoastaan auta osallistamisessa ja esteettömyydessä vaan toiminta-alusta tukee yhtä hyvin hotelleja esittämällä hyviä esimerkkejä kuin välittämällä esteettömiä tuotteita ympäri Euroopan kohderyhmilleen ja edistämällä yksilöllistä toimitatapaa markkinoilla. Eri tutkimukset osoittavat, että MIT!:n kohderyhmät ovat uskollisempia lomakohteilleen kuin muut vieraat ja että he matkustavat paljon enemmän sesonkien ulkopuolella ja käyttävät enemmän aikaa yksittäiseen matkaan. MIT! koulutukset yhdistävät tiedon hankkimisen, taidot ja laatutekijät hankkimalla käytännön taidot, mukaan lukien verkoston luomisen, alueellisen yhteistyön ja paikallisten järjestöjen yhteistyön avulla. MIT!:n kokonaisvaltaisella lähestymistavalla halutaan sitouttaa nyt erillään toimivat matkailun alueeliset tahot tuotekehitykseen niin hotelleissa kuin matkailukohteissakin. MIT!- malli määrittää Euroopan laajuiset standardit* kohderyhmille suunnattujen esteettömien palvelujen kehittämiseksi ja MIT!- nettialusta kertoo niistä. Tämän nettialustan kysyntä ja tarjonta toimivat internetin välityksellä ja uudet erityisille 8

9 MIT! M ALLI: SAAVUTETTAVUUS- PALVELUT- ELÄM YKSET K E H I T Ä K O K O N A I S V A L T A I S I A J A R Ä Ä T Ä L Ö I T Y J Ä T U O T T E I T A E R I K O H D E R Y H M I L L E Oletko koskaan yrittänyt lukea pistekirjoitusta? Oletko koskaan syönyt pimeässä ravintolassa, yrittänyt päästä ylös askelmaa pyörätuolilla tai kantaa laukkua kävellen samalla puujaloilla? Esteetön sisään pääseminen ja majoittuminen on tärkeää hotelleissa, mutta se ei ole riittävää. Sekä liikuntaesteisille että esteettömille ihmisille on tärkeää kyetä lomillaan tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, luontoon, urheilumahdollisuuksiin ja saada uusia kokemuksia ja kontakteja. A-S-E: Kolme tasoa joilla kuvataan MIT! mallin kokonaisvaltaista lähestymistapaa: A - Access Itsenäinen suoriutuminen S Services Palvelut ja tiedon saanti E - Experiences: Rentoutumista ja uusien asioiden kokemuksia Tässä yhteydessä esteettömyyden laatukriteerit eri kohderyhmille on määritetty Saksalaisen esteettömän kulkemisen vähimmäisvaatimusten mukaan. Laatukriteerit on täydennetty kansainvälisten MIT asiantuntijoiden toimesta. Täydennettäessä on huomioitu eri Euroopan maiden kansallisia ja kulttuurillisia näkökohtia. MIT asiantuntijioilla oli apunaan edustajia eri organisaatioista, kuten matkailun ja esteettömyyden sekä aluekehittämisen organisaatiot. On olemassa kolme kategoriaa esteettömän matkailun tuotteille A-S-E tasoilla 9 On olemassa kolme kategoriaa esteettömän matkailun tuotteille A-S-E tasoilla A Saavutettavuuden vaatimukset 1.A. Perille pääseminen 1.B. Sisään pääseminen 1.C. Käytettävyys S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 2.B. Kuljetuspalvelut 2.C. Ruokailu E - Kiinnostukset 3.A. Paikalliskulttuuriin tutustuminen 3.B. Elämystuotteet kuten luonto, urheilu ja tapahtumat 3.C. Koulutus ja yhteistyö Peruslähtökohta on, että sekä vammaisilla että terveillä matkailijoilla on samat odotukset ja halut heidän saapuessaan kohteeseen. Kullakin on kuitenkin vielä omat tarpeet ja asiat joista he ovat erityisen kiinnostuneita.

10 MIT laatustandardit vaihtelevat seuraavilla tasoilla riippuen kohderyhmien erityisistä tarpeista. Esimerkiksi, kategoria 2.B Liikkumisen palvelut sokeille asiakkaille tarkoittaa yksilöllisen ohjauksen oppaan järjestämistä tiettyihin aktiviteetteihin. Seuraavalla tasolla heidän sallitaan tuoda mukanaan opaskoira ja koiran kori, huopa.. etc.. MIT laatustandardit vaihtelevat riippuen kohderyhmien erityisistä tarpeista. Pyörätuolinkäyttäjille kohdassa 2. B Liikkumisen palvelut täytyy taas huomioida seuraava kysymys: mitä jos pyörätuoliin tulee vika? MIT laatustandardit sisältävät sen että tietyn tasoisessa hotellissa on riittävästi huolehdittu etukäteen kohderyhmien tarpeista. Tässä tapauksessa se tarkoittaa että hotelli on etukäteen selvittänyt yhteystiedot ja toimintamallit pyörätuoleja huoltavaan liikkeeseen. Senioreille, lyhytkasvuisille ja kuuroille kaikille yhdeksälle MIT! kohderyhmälle kategoria 2.A. Terveyspalvelut sisältää fysioterapian, hieronnan, wellness yms. palvelut. P&K yritysten jotka eivät itse tarjoa näitä palveluita tulee pyydettäessä kyetä toimittamaan yhteystiedot alueen palvelujen tarjoajiin, erityisesti niihin jotka voivat tulla tarjoamaan palveluitaan kohteeseen. Mikäli Saksassa kohteen terveyspalveluiden kohdalle on merkitty kotikäynti se tarkoittaa että mikäli lääkäripalvelun tarjoaja tulee hotelliin sen kattaa 10

11 PROJEKTIN KEHITTÄMINEN Win-Win Hyötyä paikallisesta yhteistyöstä MIT! sisältää tuottajien kouluttamisen tiettyjen asiakasryhmien tarpeiden tunnistamiseksi. Se myös innoittaa kehittämään molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyön malleja. Osapuolia ovat esimerkiksi hotelli, erikoistunut tuottaja ja asiakasryhmät. Kategoriassa 3.A. Näkökulmia paikalliseen kulttuuriin on esimerkiksi sokeille tarkoitettu kosketuskierros joka on kohderyhmälle laadittu kaupunkikierros, toinen vastaava tuote on kaupunkiostokset. Molemmissa tuotteissa hotelli voi toimia informaation jakajana paikallisten ohjelmapalveluyrittäjien ja asiakkaiden välissä. Kategoriassa 3.B LUONTO, liikunta ja liike voi yksi tarjottava tuote olla tandempyöräajelu sokeille asiakkaille kumppanin, perheenjäsenen tai avustajan kanssa. Tällainen tuote sopii MIT! laatustandardeihin. Tässäkin tapauksessa Löytöretkellä kaikilla aisteilla esimerkki Marburgin hotellin johto voi päättää ostaako se torilta tukee kolmiuloitteista havainnointia. tandempyörät vai tarjoaako se niitä yhteistyössä paikallisen pyörävuokraamon kanssa.. Riippumatta siitä kuinka montaa kohderyhmää tavoittelet selkeä kohderyhmiin suuntautuminen on ratkaisevaa menestyksen kannalta. Eri kohderyhmille voidaan tuottaa palveluja entistä tehokkaammin. Yleisesti ottaen: Kohderyhmille suunnitellut tuotteet lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä selkeästi, sillä tällöin hotellin johto ja henkilökunta tietävät tarkalleen mitä heidän vieraansa odottavat ja haluavat. Tämä taas tarkoittaa sitä, että he voivat luoda houkuttelevia tuotteita ja myös markkinoida niitä tehokkaasti. 11

12 Esteettömään matkailuun profiloituminen kiinnostuksen P&K yrityksissä perustuu tietoon, taitoon ja ottamisessa. vammaisten mukaan avainosaamiseen. On yleisesti hyväksytty, että moninaisuus on MIT kurssit yhdistävät teoreettisen tiedon, rikkaus ja voimavara taidon ja avainosaamisen käytännön taitojen (Mukaan hankkimiseen. Tähän sisältyy verkostojen kulttuurisen taustan ulottuvuudet) lukien myös yhteiskunnassa, sukupuolen tai luominen ja yhteistyö paikallisten Eurobarometrin mukaan vuonna % auttajajärjestöjen kanssa. MIT:n kokonaisvaltainen näkemys varmistaa että eurooppalaisista olemassa olevat vammaiset tulisi oli sitä mieltä paremmin että integroida yhteiskuntaan monipuoliset matkailualan paikalliset resurssit Esteetön tunnistetaan ja Matkailu koostuu yhdistetään useista toisiinsa tuotteiden kytketyistä kehittämiseen tuotteista. hotelleissa ja Esimerkiksi muissa Saksassa NatKo matkailualan 6 on dokumentoi yrityksissä. Siinä internetsivuillaan missä aiemmin esteettömän mainitussa tuotteiden BMWi tarjonnan tutkimuksessa kasvun. sanottiin että ilmiö jossa vammaisuudesta ja iästä From the holiday planning to the return: The interconnected modules of the touristic service chain. Source: NatKo, (DE) keskustelemista vältetään on löydettävissä koko yhteiskunnasta, mikä pätee myös matkailuun... edelleen tutkimuksessa mainittiin että yksi syy heikkoon esteettömien matkailutuotteiden tarjontaan on Monilla palveluiden tuottajilla on se käsitys että heidän asiakkaansa vaivaantuvat vammaisten asiakkaiden läsnä ollessa, eivätkä he halua tutustua tuotteisiin jotka on osittain suunnattu vammaisille. Uutta tietoa: YK: n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista allekirjoitettiin välittömästi 146 maassa (Nykytila). Asiakirja osoittaa vaikuttavalla tavalla aktiivisen ja sosiaalisen 12

13 EUROOPAN LAAJUINEN MARKKINOINTI LAATUA! MIT! PLATFORM Riippumatta siitä onko henkilö kiinnostunut rentoutumisesta, uuden oppimisesta, ja kulttuurista, liikunnasta ja luontoelämyksistä, suurimmalle osalle Internet on loman suunnittelun aloittamispaikka. MIT platform yhdistää kysynnän ja tarjonnan esittelemällä esteettömiä hotelleja ja mahdollistamalla tiedustelujen tekemisen riippuen kohteesta ja kohderyhmästä. Jotta MIT! Platformista tulisi euroopan laajuinen kohtauspaikka kysynnälle ja tarjonnalle on tietojen syöttäminen sinne tehty maksuttomaksi niille toimijoille jotka on todettu laadukkaiksi. MIT! platform esittelee laajan määrän esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja tekee uusien esteettömien tuotteiden esittelyn helpoksi suoraan niiden kohderyhmille. MIT Platform myös edistää yksilöllisten tuotteiden markkinointia. Asiakasystävälliseen tuotteiden esittelyyn MIT! partnerit ovat kehittäneet standardit internetpohjaiselle tiedonsiirtämiselle. Standardi sisältää menestystekijät uusilla esteettömän matkailun markkinoilla toimimiseen ja markkinoimiseen.. MIT! ComMalli... Edistää esteettömien tuotteiden tarjontaa Edistää kohderyhmille suunnattujen tuotteiden kehittämistä Havainnollistaa tuotteiden laadun arvioinnin ensisilmäyksellä ( 10 sekuntia) Valmistaa monimutkaisen tuoteinformaation selkeäksi ja läpinäkyväksi Sallii suoran yhteyden kiinnostuneiden henkilöiden, mahdollisten asiakkaiden ja tuotteiden tarjoajien välille Välittää laatua ja esitettyä informaatiota koskevaa asiakaspalautetta MIT! Platform on esteettömän matkailun sivusto, mikä on rakennettu W3C - Web 2 Accessibility Initiative (WAI). mukaisesti. 2 The World Wide Web Consortium (W3C) is an international community that develops web standards to ensure the long-term growth of the Web and its interoperability, 13

14 Ikääntyneet ja liikuntarajoitteiset tarvitsevat kuvailla yksityiskohtaista tietoa hotelleista jotta he voivat tehdä matkapäätöksensä. yrityksen toimintatapoja ja yhteyshenkilöitä sekä muuta henkilöstöä. Tietoa tarvitaan Tämän MIT oppaan laatustandardien Tieto voidaan jakaa word tai PDF tiedostona kohdassa 2. listattujen asioiden lisäksi MIT platformin kautta hotellin muiden tietojen kohdalla. MIT platform antaa tietoa asiakkaiden palautteesta jokaisen tuotteen kohdalla. Palautteen antaminen suoritetaan MIT! kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen lähestymistapa on uudenlainen, se perustuu annetun tiedon laatuun. Tulokset julkaistaan MIT! varmentamisen kautta viisiportaisella asteikolla josta käy ilmi myös arviointiin osallistuneiden asiakkaiden määrä. Ei ole väliä onko heitä uyksi, kaksi tai yhdeksän: The MIT! Platform tekee uusien kehitettyjen tuotteiden saatavuuden helpoksi ympäri Euroopan. esimerkiksi siitä että yksityiskohtainen MIT! organisaatio- ja turvasuunnitelma on olemassa. tarkoittaa toimittamista, tämä (ohjeet) käynnistämisestä ja kehittämisestä sekä niiden jatkuvasta joita liitteenä voi olla kartta, linja-autoaikataulut, etc. Useissa MIT! ennakkoinformaatio voi olla yksilöllisiä tietoja. Hotelli- informaatio olennisista asioista kirjataan ylös tarkasti ja rehellisesti. Informaatio luokitellaan aina kohderyhmien mukaan ja siinä voidaan ei vielä täytä.kirje ilmaisee arvioida hotella heidän omista lähtökohdistaan. itse määritetty luokitus esteettömyydestä. tosiasiallisia hotelli korjaamiseksi, lisäksi asiakkaat voivat siten olevista esteettömyyden aloitteista ja hankkeista riittää sopimuksia tai MIT! kannattaa tietoisuuden puutteesta ja toisaalta aikeen sen kylpyhuoneesta, olemassa mukana toimittaa tietoa niistä yksittäisistä standareista huone, kahden hengen huone etc. Ohjeiden WC:stä seuraamisesta. etukäteisinformaation eri huonekategorioissa, kuten yhden hengen sängystä, hotellien kohderyhmittäisten tuotteiden tuotantoprosessin saavuttaessa, kyse on kriteerit täyttävien huoneiden määristä tietoa mukaisten esittelemisestä, vaan enemmänkin esteettömien sisääntuloalueella ja vastaanotossa. Edelleen kuvia ja hankkeen vuoropuhelu-prosessi- laatustandardien tarkoittaa yksityiskohtaista tietoa hotellin sijainnista ja saavutettavuudesta MIT! suuntaamisella: Ei ole kyse pelkästään MIT! etukäteisinformaation taas edustaa periaatteita Kaikille MIT! kohderyhmille kategoria 1A perille pääseminen platform 14

15 TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUNEET KURSSIT: MUKAUTETTUA OPPIMISTA ESTEETÖNTÄ MATKAILUA MIT! kurssit yhdistävät uuden tiedon, taitojen ja avainasioiden oppimisen sekä käytännön pätevyyden hankkimisen houkuttelevien ja yksilöllisten tuotteiden laatimiseen. Kokonaisvaltainen A,SaavutettavuusS,Palvelut-E, Kiinnostukset lähestymistapa ja MIT! mallin kolme tasoa keskittyvät kohderyhmäkohtaisiin esteisiin ja tukeen, olennaisiin tekniikkoihin tuotteiden kehittämisessä ja laadun hallinnassa, asiakkuuskokemukseen ja markkinatuntemukseen yhtälailla kuin alueellisten palveluiden kehittämiseen ja paikallisten tukiryhmien yhteydenottoihin. Osallistuminen on ilmaista. MIT kurssit on tarkoitettu hotellien johtajille, Mitä henkilökunnalle, lomillaan? matkailun eturyhmille, odotuksia on ikääntyneillä heidän aluekehityksen asiantuntijoille, elinkeinoelämän Termi sopeuttaminen kehittämisen muutosta yhteiskunnassamme, sitä heijastaa toimijoille oppilaitoksille. ja MIT! matkailutoimijoilla matkailualan in on ansiosta YK:n mahdollisuus edustaa paradigman yleiskokouksen lauselma Liikuntarajoitteisten ihmisten oikeuksista. Tämä profiloitua uusien innovatiivisten tuotteiden lauselma ja huomioonottamisesta laeissa ja yhteiskunnassa. palveluiden lisääntyvässä tarjonnassa ilmaisee tarpeen asioiden Euroopan markkinoilla. Tämä on lähtökohta esteettömälle matkailulle. Esteetön matkailu edellyttää asiantuntemusta, Se sisältää liikuntarajoitteiset ihmiset. Sallii taitoja ja avainasioiden osaamista, esimerkiksi matkustamisen, mitä tarkoittaa esteettömyys? Mitä tarkoittaa jos kanssa, näkökykyä on jäljellä vain 10%. Kuinka leveä on kommunikointiin, uusia kokemuksia ja niiden pyörätuoli? Mitä merkitystä voi olla kahdella miellyttävää vaihtoa. sentillä, kun sisääntulo on sen verran liian kapea? Kuinka voi kommunikoida kuurojen kanssa? Missä pistekirjoituksella? voi tulostaa Kuinka ruokalistan liikuntarajoitteisten asiakkaiden liikkumista voidaan tukea? 15 lomat avaa perheen ja ystävien useita mahdollisuuksia

16 MIT! kurssit antavat kohderyhmäkohtaista ja käytännönläheistä matkailijoiden tarpeista, odotuksista ja haluista määritellessään esteitä ja kertoessaan kuinka ne voidaan ratkaista pyrittäessä parempaan esteettömyyteen. Malli perustuu mukautettuun oppimiseen: alun yhteisten oppituntien jälkeen suurin osa oppimisesta tapahtuu internetin ja Moodle platformin kautta. Osallistujat voivat järjestää oppimisensa itse ja oppia pienryhmissä. 40 oppituntia sisältävät tärkeitä toteuttamistapoja. Kurssin päätyttyä osallistujat tietävät, miksi ne kaksi puuttuvaa senttiä ovat tärkeitä sekä miten lyhytkasvuiset voivat ylettyä kylpyhuoneen käsienpesualtaalle. Kurssi linkittää oppimisen ja uusien tuotteiden luomisen. Kurssin rakenne lyhyesti: Perehdyttäminen 1.1 Perustieto Netissä ja sähköpostilla, virtuaalinen tutustuminen platformiin ja sen sisältöön 1.2 Tietouden luomien erityisistä kohderyhmistä ja tieto tuotteista ja palveluista jotka on muokattu erityistarpeita varten, taustatietoa esteettömästä matkailusta. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja uusien kohderyhmien tavoittaminen 2.1 Markkinointi strategiat 2.2. Tuotteiden kehittäminen 2.3 Laatustandardit 2.4 Yrityskulttuuri 2.5 Metodit ja työkalut alueellisten verkostojen luomiseen käytännön esimerkkeinä Uusien onnistuneiden tuotteiden kehittäminen ja markkinoiminen Euroopassa 3.1 MIT! malli: kokonaisvaltainen lähestyminen, A-S-E tasot, Kohderyhmittäiset laatustandardit 3.2 MIT platform: projektin kehittöminen ja Bench marking. Datan vieminen MIT COM malliin ja etukäteismateriaalien kehittäminen 16

17 O SA 2 ESTEETTÖM ÄN M ATKAI LUN O PAS ESTEETTÖMYYS PALVELUT-ELÄMYKSET KOHDERYHMITTÄISET VAATIMUKSET MIT! kohdistuu pieniin ja keskisuuriin hotelleihin ja tukee niiden tuotekehitystä ja luokittelemista yhdeksälle (9) asiakasryhmälle: 1) Ikääntyvät 6) Lyhytkasvuiset 2) Sokeat asiakkaat 7) Alentuneen lihasvoiman omaavat asiakkaat 3) Näkövammaiset 8) Kuurot 4) Pyörätuolin käyttäjät 9) Kuulovammaiset 5) Liikuntarajoitteiset 17

18 1) IKÄÄNT YVÄT Ikääntyneet on erityinen kohderyhmä, joista monet ovat innokkaita matkailjoita. Monet heistä eivät halua lukeutua senioreihin, mutta valtaosa heistä haluaa esteettömiä ja heille eriyisesti suunniteltuja tuotteita. A Esteettömyyden vaatimukset Ykisttäiset ikääntyneet saattavat kärsiä alentuneista aistihavainnoista tai vajavaisesta liikuntakyvystä. Selvästi erottuvien ja perinteisten opasteiden avulla voidaan parantaa yleistä liikkumista. ETUKÄTEISINFORMAATIO : yksityiskohtainen, soveltuva informaatio kuinka sinne päästään ja mistä pääsee sisään sekä tieto saatavien, soveltuvien huoneiden lukumäärästä, jos kohderyhmä on tiedossa. Jos kohtaat erityisiä estettömyys vaatimuksia, huomioi myös seuraavat ryhmät: liikkumisrajoitteiset henkilöt henkilöt joilla on alentunut lihasvoima heikkonäköiset henkilöt alentuneen kuuloon omaavat henkilöt S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi yhteystiedot paikallisista palvelujen tuottajista sekä kuljetuspalveluista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 4. yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen 2.B. Kuljetuspalvelut 1. Kuljetuspalvelut, jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisten taksien / kuljetusliikkeiden kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 2. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot. 18

19 2.C Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista /mahdollisista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista / tuottajista / kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyysvaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintoloiden kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista E Elämykset, kiinnostuksen kohteet 3.A Tutustuminen paikalliskulttuuriin 1. Kohderyhmittäiset kaupunki-/ kiertoajelut ( mukaan lukien erilaisia elämyksiä / kokemusten vaihtoa ) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. perinnekulttuuriin tutustuminen esim juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri, tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat( Kreikassa), laskiaisjuhlat( Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden liikkeiden yhteystiedot 3.B Elämyksiä luonnosta, urheilusta ja liikkumisesta 1. Kohderyhmille järjestettyjä luontoretkiä/ kansallis- ja luonnonpuistoihin / eläinpuistoihin: kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa soveltuvien reittien ja/ luonnonpuistojen/ eläinpuistojen yhteystiedot 2. Seniorijoogaa/ - liikuntaa/ purjehdusmatkoja/ ratsastusta/ melontaa/ hiihtoa/ mini golfia/ pingistä kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin / meriuimaloihin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien laitosten yhteystiedot 3.C Koulutusta ja yhteistyötahoja 1. kohderyhmittäin järjestettyä ATK-koulutusta / vieraat kielet / luovien alojen koulutusta ( kohderyhmittäisesti suunniteltuja teemakursseja kuten tietokoneen ja kännykän käyttö, vieraita kieliä teemallisina esim matkailu, ruoka, käsityöt) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 2. kohderyhmittäisiä musiikkielämyksiä (paikallista musiikkiperinnettä ) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 3. Yhteyksien luominen / kulttuurien välinen yhteistyö ( tapaamiset paikallisten järjestöjen kanssa/ sähköpostitse yhteyksien luomista / internetin välityksellä/ yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa 19

20 SOKEAT ASIAKKAAT Sokeat tarvitsevat kohokuvioitua ja äänikuvailtua tietoa tarjouksienne parempaan hyödyntämiseen. Huomioitava seuraavat seikat. A - Esteettömyysvaatimukset Seuraavat erityisryhmien esteettömyyden laatuvaatimukset koskien hotelleita pohjautuvat saksalaisten esteettömän matkailun yritysten esittämiin minimivaatimuksiin. Huomioiden kansalliset ja kulttuuriset eroavuudet hankkeeseen osallistuvissa maissa, hankepartnerit ovat lisänneet eri vaatimuksia, jotka on päätetty yhteistyössä MIT!-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset ratkaisut on merkitty - merkillä. 1.A 1.A. Perille pääseminen 1. ETUKÄTEISINFORMAATIO Kunnolliset ja selvät opasteet liikkumisesta samoin kuin huoneista käyttäen selviä viittoja pistekirjoituksella / ääniopasteilla / äänikirjoilla 2. ESTEETTÖMYYS JULKISISSA KULKUVÄLINEISSÄ Selvä opastus käytettävistä kulkuneuvoista käyttäen pistekirjoitusta/ ääniopasteita /äänikirjoja 1.B Sisään pääseminen 1. SISÄÄNKÄYNTI JA POISTUMISTIET ei pyöröovia / pyöröovi lisättynä tavallisella ovella aukioloaikoina 2. HÄTÄULOSKÄYNTIEN OPASTUS Opastuksessa käytettävä pistekirjoitusta / kohokylttejä/ muita tunnusteltavia opasteita / ääniopasteita/ äänikirjoja Selvästi havaittava opastetaulu 1.C Kohteen käytettävyys 1. HUONEET: : vähintään yksi (1) yhden hengen huone yksi (1) kahden hengen huone lisättynä seuraavilla varusteilla huonenumerot ja huoneen toimintoihin liittyvä informaatio ( WC, ravintola, baari ym) kohokuvioin tunnistettavasti 2. OPASTUS Riittävä tiedotus, suuret merkit, numerot, kuviot ja kirjaimet, lisättynä pistekirjoituksella 3. TOIMINTOPAINIKKEET selvästi erottuvat toimintopainikkeet (mm pistorasiat, painikkeet, ovien ja hissien avaus- ja sulkemispainikkeet, hälytyspainikkeet), ei hipaisukytkimiä 4. HISSIT ( jos on ) ääniopastein / kerrosmerkinnät tunnusteltavissa ovenpielissä 5. PORTAIKOT selvästi havaittavat kerrostasot, kohokuvioidut merkinnät ylös ja alaspäin johtavien portaiden edessä 6. KAITEET JA KÄSITUET ( ellei ole hissiä) katkeamattomina ainakin portaiden toisella sivulla ylittäen vähintään 30 cm:llä viimeisen portaan selvästi havaittavat merkinnät porrastasoista portaiden alussa ja lopussa / kerrosopastusjärjestelmä 7. KALUSTEET

21 ei tule sijoittaa pääkulkuväylille eikä toiminnallisille alueille / tunnistettavat merkinnät 8. PÄÄKULKUVÄYLÄT ilmoitettava pääkulkuväylät lattiatasosta selvästi erottuvalla tavalla /tunnistettavat merkinnät seinillä helpottamaan liikkumista S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi / ratsastusterapia yhteystiedot paikallisista kuljetuspalvelujen tuottajista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 4. Avoimuus yksilöllisille tarpeille 2.B. Kuljetuspalvelut 1. Kuljetuspalvelut, jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja -vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisen taksin / kuljetusliikkeen kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 2. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot 3. Valmius toivottaa opaskoirat tervetulleiksi ruoka- ja juomakuppeja, huopia, koreja 2.C Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista / mahdollisista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista/ tuottajista/ kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyysvaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintoloiden kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista E Elämykset, kiinnostuksen kohteet 3.A Tutustuminen paikalliseen kulttuuriin 1. Kohderyhmittäin järjestetyt kaupunki-/ nähtävyys kiertoajelut: kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. kohderyhmittäin järjestetyt käynnit elokuvissa/ teattereissa/ taidegallerioissa kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. kohderyhmittäin järjestetyt ostoskierrokset kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 4. perinnekulttuuriin tutustuminen esim 21 juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri,

22 tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat (Kreikassa), laskiaisjuhlat (Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms 3.B Elämystuotteet kuten luonto, urheilu, liikkuminen 1. kohderyhmittäin järjestetyt luontoretket / kansallis- ja luonnonpuistot / purjehdus / ratsastus / melonta / maastohiihto / autourheilua autoalan järjestöjen kanssa ym kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden oppaiden yhteystiedot 2. mahdollisuus osallistua esim tandem-pyöräilyyn / hevosajeluun / traktoriajeluun / moottorikelkka-ajeluun / veneilyyn / kaikilla maastoliikuntavälineillä ym: joko hotellilla tai kiinteässä yhteistyössä paikallisen ohjelmapalveluyrittäjän kanssa käytettävissä olevien yrittäjien yhteystiedot 3. vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin / meriuimaloihin. kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien laitosten yhteystiedot 3.C Koulutusta ja yhteistyötahoja 1. kohderyhmittäin järjestettyä ATK-koulutusta / vieraat kielet / luovien alojen koulutusta (kohderyhmittäisesti suunniteltuja teemakursseja kuten matkailu, ruoka, käsityöt) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 2. (uudelleen) koulutusta teknisten apuneuvojen käytössä kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien / koulujen /yritysten / avustusjärjestöjen/ konsulttien/kansallisten tai alueellisten neuvontajärjestöjen kanssa 3. Yhteyksien luominen / kulttuurien välinen yhteistyö (tapaamiset paikallisten järjestöjen kanssa tai sähköpostitse yhteyksien luomista / internetin välityksellä/ yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa 22

23 NÄKÖVAMMAISET Näkövammaisille henkilöille täytyy esittää selvät, kirkkaat ja heijastamattomat sekä värierot selvät. Esimerkkejä riittävistä vastakohdista ovat valkoinen, punainen, sinivihreä, vihreä tai keltainen mustalla pohjalla; sinivihreä keltaisella pohjalla; sinivihreä,musta tai punainen valkoisella pohjalla. Tekstin koolle asetetut vaatimukset ovat esim fontin koko 12 ja tyyppinä esim Arial. Huomioitava myös seuraavaa: A - Esteettömyysvaatimukset Seuraavat erityisryhmien esteettömyyden laatuvaatimukset koskien hotelleita pohjautuvat saksalaisten esteettömän matkailun yritysten esittämiin minimivaatimuksiin. Huomioiden kansalliset ja kulttuuriset eroavuudet hankkeeseen osallistuvissa maissa, hankepartnerit ovat lisänneet eri vaatimuksia, jotka on päätetty yhteistyössä MIT!-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset ratkaisut on merkitty - merkillä. 1.A Perille pääseminen 1. ENNAKKO INFORMAATIO Kunnolliset ja selvät opasteet liikkumisesta samoin kuin huoneista käyttäen selviä viittoja I ääniopasteita I äänikirjoja 2. SAAVUTETTAVUUS JULKISILLA KULKUNEUVOILLA Selvä opastus käytettävistä kulkuneuvoista käyttäen selviä viittoja I ääniopasteita I äänikirjoja I digitaalisia tekstiopasteita I esteettömiä nettisuja 1.B. Sisään pääseminen 1. Sisäänkäynti ja poistumistiet ei pyöröovia I pyöröovi lisättynä tavallisella ovella aukioloaikoina Sisääntuloalueen kirkas ja häikäisemätön valaistus 3. Hätäuloskäyntien opastus Opastuksessa käytettävä selviä viittoja / ääniopasteita / äänikirjoja Yksityiskohtainen informaatio liikkumiseen, toiminnallisten alueiden osoittaminen ja laitteet äänilmoituksille I äänikirjoille I digitaalisille teksteille I nettisivuille I äänikomennoille 1.C Kohteen käytettävyys 1. Kirkas ja häikäisemätön suunnittelu lattioissa, portaikoissa, hisseissä ja huoneissa ym 2. Värien vastakohdat merkittävät sisäänkäynneissä, käytävissä, ovissa ja ovien ympärillä. Lasiovet ( jos on ) merkittävä huomioteipein 3. Opastus Kirkkaat opasteet ja opastetaulut, selvästi taustastaan erottuvat tekstit 4. Huoneet vähintään yksi (1) yhden hengen huone yksi (1) kahden hengen huone lisättynä seuraavilla varusteilla huonenumerot ja huoneen toimintoihin liittyvä informaatio ( WC, ravintola, baari ym) kohokuvioin tunnistettavasti 5. toimintopainikkeet selvästi erottuvat toimintopainikkeet (mm pistorasiat, painikkeet, ovien ja hissien avaus- ja sulkemispainikkeet, hälytyspainikkeet), ei hipaisukytkimiä 23

24 6. Hissit ( jos on ) ääniopastein / induktiosilmukoin 7. Portaikot selvästi havaittava ero portaikon kulmien ja vakaasuunnassa olevien askelmien merkitsemisessä selvästi havaittava ero portaikon kulmien ja pystysuorien osien merkitsemisessä selvästi havaittava ero ( myös pinnaltaan) lattioissa ylös- ja alaspäin johtavista portaista verrattuna lattiatasoon 8. Kaiteet ja tuet ( ellei ole hissiä) katkeamattomina ainakin portaiden toisella sivulla ylittäen vähintään 30 cm:llä viimeisen portaan 9. Kalusteet ei tule sijoittaa pääkulkuväylille eikä toiminnallisille alueille / vahvat kontrastit 10. Pääkulkuväylät ilmoitettava pääkulkuväylät lattiatasosta selvästi erottuvalla tavalla S - Palvelut 2.A Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi yhteystiedot paikallisista kuljetuspalvelujen tuottajista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 2.B Kuljetuspalvelut 4. Kuljetuspalvelut jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja -vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisen taksin / kuljetusliikkeen kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 5. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot 2.C Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista / mahdollisista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista/ tuottajista/ kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyys vaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintolan kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista 24

25 E Elämykset, kiinnostuksen kohteet 3.A. Paikalliseen kulttuuriin tutustuminen 1. Kohderyhmittäin järjestetyt kaupunki-/ nähtävyys kiertoajelut: kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. kohderyhmittäin järjestetyt käynnit elokuvissa/ teattereissa/ taidegallerioissa. kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. kohderyhmittäin järjestetyt ostoskierrokset kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot perinnekulttuuriin tutustuminen esim juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri, tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat (Kreikassa), laskiaisjuhlat (Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms 3.B Elämystuotteet kuten luonto, urheilu, liikunta 1. kohderyhmittäin järjestetyt luontoretket / kansallis- ja luonnonpuistot / purjehdus / ratsastus / melonta / maastohiihto / autourheilua autoalan järjestöjen kanssa ym kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden oppaiden yhteystiedot 2. mahdollisuus osallistua esim tandem-pyöräilyyn / hevosajeluun / traktoriajeluun / moottorikelkka-ajeluun / veneilyyn / kaikilla maastoliikuntavälineillä ym: joko hotellilla tai kiinteässä yhteistyössä paikallisen ohjelmapalveluyrittäjän kanssa käytettävissä olevien yrittäjien yhteystiedot 3. vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin / meriuimaloihin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien laitosten yhteystiedot 3.C Koulutusta ja yhteistyötahoja 1. kohderyhmittäin järjestettyä ATK-koulutusta / vieraat kielet / luovien alojen koulutusta ( kohderyhmittäisesti suunniteltuja teemakursseja kuten matkailu, ruoka, käsityöt) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 2. (uudelleen) koulutusta teknisten apuneuvojen käytössä kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien / koulujen /yritysten / avustusjärjestöjen/ konsulttien/kansallisten tai alueellisten neuvontajärjestöjen kanssa 3. Yhteyksien luominen / kulttuurien välinen yhteistyö (tapaamiset paikallisten järjestöjen kanssa tai sähköpostitse yhteyksien luomista / internetin välityksellä/ yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa 25

26 PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄT Huomioithan,että pyörätuolin käyttäjälle kaikkien pysty- ja vaakasuunnassa olevien kohteiden tulisi olla helposti saavutettavissa. Huomiokaa seuraavat seikat: A - Esteettömyysvaatimukset Seuraavat erityisryhmien esteettömyyden laatuvaatimukset koskien hotelleita pohjautuvat saksalaisten esteettömän matkailun yritysten esittämiin minimivaatimuksiin. Huomioiden kansalliset ja kulttuuriset eroavuudet hankkeeseen osallistuvissa maissa, hankepartnerit ovat lisänneet eri vaatimuksia, jotka on päätetty yhteistyössä MIT!-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset ratkaisut on merkitty - merkillä. 1.A Perille pääseminen 1. ENNAKKOINFORMAATIO Yksityiskohtaiset pyörätuolin huomioivat opasteet miten päästä perille ja sisään. Ilmoitettava pyörätuolille soveltuvien huoneiden lukumäärä. Suositeltavaa esittää varustetaso kuvalla tai piirroksella esim sängystä, kylpyhuoneesta. I esteettömyysmääritys jos on tehty 2. SAAVUTETTAVUUS JULKISILLA KULKUNEUVOILLA Selvä opastus soveltuvista julkisista kulkuneuvoista esim onko alueella käytettävissä matalalattiakulkuneuvoja? Missä? Milloin? Kuinka usein? Millä linjoilla? Onko junat varustettu luiskilla? Pitääkö rautateiltä avustajat varata etukäteen? Miten? Kuinka paljon aikaisemmin? 3. PAIKOITUSTILAT Vähimmäisleveys 350 cm, lähellä sisääntuloa, merkittynä Liikkumisesteisen pysäköimispaikka. 1.B. Sisään pääseminen 1. Sisäänkäynti ja poistumistiet ilman portaita / hissi / luiska 6 % oven käyntileveys 90 cm ei pyöröovia jos pyöröovi, lisäksi tavallinen ovi leveydeltään 90 cm 2. vastaanotto vastaanottotiski ainakin osittain matalampi kuin 85 cm tai mahdollisuus asioimiseen istualtaan ja laitteet sopivalla korkeudella 3. Hätäuloskäyntien opastus Yksityiskohtainen pyörätuolin käyttäjälle suunnattu opastus sopivalla korkeudella 1.C Kohteen käytettävyys 1. HUONEET : Vähintään yksi(1) yhden hengen huone / yksi (1) kahden hengen huone vaatimuksena: ei portaita/hissi/luiska 6 % sisäänkäynti ja poistumistie: oven leveys 90 cm pyörähdystila kylpyhuoneen edessä: 150 cm x 150 cm pyörähdystila sängyn edessä (1 pitkällä sivulla): 150 cm x 150 cm min. Vähimmäisleveys pyörähdystilalle toiminto- ja kuntoutuslaitteiden edessä 150 cm Ovien ja käytävien vähimmäisleveys huoneistoissa 90 cm Sängyn alaosan korkeus 15 cm 26

27 2. WC:T JA KYLPYHUONEET vaatimuksena: ei kynnyksiä kynnys 2 cm oven leveys 90 cm ovi ei saa aueta kylpyhuoneeseen päin pesuallas: pyörähdystila edessä: 150 cm x 150 cm pesualtaan alaosan vähimmäiskorkeus 67 cm ja vähimmäissyvyys 30 cm pesualtaan yläreuna korkeintaan 80 cm pesualtaan yläpuolisesta peilistä tulee nähdä istualtaan WC istuin: pyörähdystila edessä 150 cm x 150 cm pyörähdystila vasemmalla ja oikealla puolella, vähintään leveys 95 cm ja syvyys 70 cm käsitukien korkeus vasemmalla ja oikealla puolella 85 cm (ylin kulma) käsitukien etäisyys wc-altaista 15 cm (pääetäisyys) käsitukien väli 70 cm molempien tukien oltava käännettävissä ylöspäin ja lukittavissa WC-istuimen korkeus 48 cm (yläreuna) suihku: ei kynnystä pyörähdystila 150 cm x 150 cm käsituet 85 cm ylöspäin muutettava istuin: kääntötuoli saranoitu tuoli toimintopainikkeet mm pistorasiat 85 cm korkeudella 3. RUOKASALI ei portaita / hissi/ luiska 6 % sisäänkäynnin ja poistumistien leveys 90 cm 4. LATTIAT kylkuleveys hisseille 150 cm kulkuleveys huoneisiin johtavilla käytävillä 150 cm kulkuleveys ruokasaliin 150 cm 5. HISSI ( TARVITTAESSA) ei portaita / hissi/ luiska 6 % sisäänkäynnin ja poistumistien leveys 90 cm hissikorin leveys 110 cm & syvyys 140 cm toimintopainikkeet: vaakatasossa min. korkeus 85 cm - max. korkeus 110 cm pyörähdystila hissin edessä: 150 cm x 150 cm S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi yhteystiedot paikallisista kuljetuspalvelujen tuottajista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 2.B. Kuljetuspalvelut 1. Kuljetuspalvelut, jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisen taksin / kuljetusliikkeen kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 2. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten 27

28 organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot 3. Pyörätuolipalvelua tarvittaessa: alueellisten palveluntuottajien yhteystiedot 2.C. Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista / tarjolla olevista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista / tuottajista / kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyysvaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintolan kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista E Elämykset, Kiinnostuksen kohteet 3.A. Paikalliseen kulttuuriin tutustuminen 1. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat kaupunki /nähtävyys kiertoajelut kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat käynnit elokuvissa/ teattereissa/ taidegallerioissa. kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat perinnekulttuuriin tutustumiset esim juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri, tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat ( Kreikassa), laskiaisjuhlat ( Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden liikkeiden yhteystiedot 3.B Elämystuotteet kuten luonto, urheilu, liikkuminen 1. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat luontoretket / kansallis- ja luonnonpuistot / purjehdus /hevosvankkurit / melonta / venematkat/ traktoriajelut vankkureissa kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa pyörätuolille soveltuvien reittien/ luonnonpuistojen yhteystiedot 2. Tutustumiset paikallisiin urheilutapahtumiin ja laitoksiin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. Vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa käytettävissä olevien kylpylöiden yhteystiedot 28