W Petrol Power 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "W29392 - Petrol Power 3"

Transkriptio

1 Numero: W29392 Revisio: E0102 Julkaisupäivä: 05/12/2012 BLRev: 1 Käyttöturvallisuustiedote (ASETUS (EU) N 453/2010) 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 TUOTETUNNISTE 12 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA Bensiinin lisäaine 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT YRITYS Wynn's Belgium BVBA OSOITE Industriepark-West SINT-NIKLAAS PUHELIN +32 (0) FAX +32 (0) WEB-SIVU 14 HÄTÄPUHELINNUMERO wwwwynnseu HÄTÄPUHELINNUMERO BIG: +32(0)14/ VAARAN YKSILÖINTI 21 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS Xn - Haitallinen N - ympäristölle vaarallinen R10 R38 R41 R51/53 R65 22 MERKINNÄT Luokitus ja etiketin merkinnät direktiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY, 98/8/EY ja asetuksen (EY) 648/2004 mukaisesti, tarvittaessa NIMI KOMPONENTIT MÄÄRITETÄÄN RISKI NIMI CAS-N:O Kerosiini (maaöljy); Suoratislekerosiini SYMBOLI Xn - Haitallinen N - ympäristölle vaarallinen R-LAUSEET S-LAUSEET R10 - Syttyvää R38 - Ärsyttää ihoa R41 - Vakavan silmävaurion vaara R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R65 - Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurioita nieltynä S(02) - (Säilytettävä lasten ulottumattomissa) 1/8

2 S26 - Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S(29) - (Ei saa tyhjentää viemäriin) S37/39 - Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien-/kasvonsuojainta S61 - Vältettävä ympäristöön päästämistä Pyydettävä erikois-/turvallisuusohjeita S(62) - (Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa; käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tätä pakkausta tai etikettiä) 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 32 SEOKSET TAI TIEDOT AINEOSISTA (67/548/EC) NIMI CAS-N:O EINECS/ELINCS MIN/MAX SYMBOLI R-LAUSEET Distillates (petroleum), sweetened middle; Gasoil - unspecified < C < 25 % Kerosiini (maaöljy); Suoratislekerosiini < C < 75 % Xn, N Xn, N R10, R51/53, R65 R10, R38, R51/53, R65 Liuotinbensiini (maaöljy), raskas ,5 < C < 5 % Xn, N R51/53, R65, R66, R67 Naftaleeni < 0,25 % Xn, N R22, R40, R50/53 Poly[oxy(1,2-propanediyl)], alpha-(3-aminopropyl)-omega-hydroxy-, C12-15 alkyl ethers Polymer Polymer 5 < C < 15 % Xi, N R38, R41, R50/53 Poly[oxy(1,2-propanediyl)]alpha-propyl-omega-hydroxy-C12-15 alkyl ethers Polymer Polymer 1 < C < 2,5 % Xi R38, R41 Polyalkylene amine Polymer 2,5 < C < 5 % Xi R38, R52/53 Polyether Polymer 1 < C < 2,5 % Xi R38 TAI TIEDOT AINEOSISTA (1272/2008/EC) NIMI CAS-N:O CLP Distillates (petroleum), sweetened middle; Gasoil - unspecified Aquatic Chronic 2, H411; Asp Tox 1, H304; Eye Irrit 2, H319; Flam Liq 3, H226 Kerosiini (maaöljy); Suoratislekerosiini Asp Tox 1, H304 Liuotinbensiini (maaöljy), raskas Aquatic Chronic 2, H411; Asp Tox 1, H304; Eye Irrit 2, H319; Flam Liq 3, H226 Naftaleeni Carc 2, H351; Acute Tox 4 *, H302 ;Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Poly[oxy(1,2-propanediyl)], alpha-(3-aminopropyl)-omega-hydroxy-, C12-15 alkyl ethers Polymer Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Eye Dam 1, H318; Skin Irrit 2, H315 Poly[oxy(1,2-propanediyl)]alpha-propyl-omega-hydroxy-C12-15 alkyl ethers Polymer Eye Dam 1, H318; Skin Irrit 2, H315 Polyalkylene amine Eye Irrit 2, H319 Polyether Skin Irrit/2, H315 4 ENSIAPUTOIMENPITEET 41 ENSIAPUTOIMENPITEIDEN KUVAUS Yleisohjeet Hengitys Iho Tarkista elintärkeät toiminnot Tajuton: avaa hengitystiet Hengitys on pysähtynyt: anna puhalluselvytys tai happea Sydän on pysähtynyt: elvytä uhri Uhri on tajuissaaan, hengittää huonosti: puoli-istuva asento Sokki: aseta loukkaantunut makuulle alaraajat koholla Oksentaminen: ehkäise tukehtum/aspiraatiokeuhkokuume Ehkäise jäähtyminen peittelemällä uhri (ei saa lämmittää) Jatka uhrin tarkkailemista Anna henkinen tuki rauhoita uhri, vältä fyysistä rasitusta Uhrin tilan mukaan: lääkäri/sairaala Siirrä uhri raittiiseen ilmaan Hengitysvaikeudet: käänny lääkärin/lääkintäpalvelun puoleen Peseydyttävä vedellä ja saippualla Vie uhri lääkäriin, jos ärsytys jatkuu Silmiin 2/8

3 Nieleminen Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä Vie uhri silmälääkäriin, jos ärsytys jatkuu Huuhtele suu vedellä Älä okseta Pahoinvointi: käänny lääkärin/lääkintäpalvelun puoleen Suurten määrien nieleminen: välittömästi sairaalaan 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET 51 SAMMUTUSAINEET SAMMUTUSVÄLINEET Vesisumutus AFFF-vaahto BC-jauhe Hiilihappo SAMMUTUSOHJEET Vesisuihku ei ole tehokas sammutusaine Viilennä tankit/tynnyrit vesisumulla ja/tai vie ne turvaan Ota huomioon ympäristöä saastuttava sammutusvesi 52 AINEESTA TAI SEOKSESTA JOHTUVAT ERITYISET VAARAT Tulipalovaara Räjähdysvaara Rajoita sammutusvettä ja jos mahd, kerää talteen tai patoa Tulenarkaa 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Voi synnyttää staattista sähköä: syttymisvaara Ei välitöntä räjähdysvaaraa 61 VAROTOIMENPITEET, HENKILÖNSUOJAIMET JA MENETTELY HÄTÄTILANTEESSA Käsineet Kasvosuojain Suojavaatetus 62 YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAROTOIMET Suuret vuodot/suljetussa tilassa: paineilmalaite Kuumennus/palo: paineilma-/happilaite Merkitä vaara-alue - Pysäytä moottorit ja kiellä tupakointi - Ei avotulta eikä kipinöitä - Käytä kipinän/räjähdyksen kestäviä välineitä/valolähteitä - Ehkäise maaperän ja veden saastuminen - Ei saa päästää viemäriin Tuki vuoto, sulje tuloväylä Patoa nestemäinen vuoto Kerää/pumppaa vuotanut aine sopiviin säiliöihin Maadoita laitteisto/säiliöt Ei saa käyttää paineilmaa pumppaamiseen 63 SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMÄT JA -VÄLINEET 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI Älä käytä paineilmaa pumppaamiseen Imeytä nestem vuoto inerttiin imukyk materiaaliin esim: hiekkaan Lapioi imeytynyt aine suljettaviin säiliöihin Puhdista tahriintuneet pinnat runsaalla saippuavesiliuoksella Puhdista vaatetus ja välineet työskentelyn jälkeen 71 TURVALLISEN KÄSITTELYN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET Täyttää lain vaatimukset 3/8

4 Työskentele ulkona/imurin alla/ ilmastoinnin alla tai hengityssuojaimen kanssa Normaalihygienia Ota välittömästi saastuneet vaatteet pois Puhdista saastuneet vaatteet Käytä kipinän/räjähdyksen kestäviä välineitä/valolähteitä Eristä avotulesta/kuumuudesta Eristä sytytyslähteistä/kipinöistä Varaudu staattisen sähkön syntyä vastaan Ei saa päästää viemäriin Ei saa käyttää paineilmaa pumppaamiseen 72 TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTÄMÄT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA YHTEENSOPIMATTOMUUDET Varastointialue Säilytä ympäristölämpötilassa - Suojaa suoralta auringonvalolta - Paloturvallinen säilytyspaikka - Ilmastointi lattian tasolla - Huolehdi, että on vuotojen keräysastia - Huolehdi, että tankki on maadoitettu - Täyttää lain vaatimukset Varastointilämpötila Pakkaaminen : Erityisvaatimukset <45 C suljettava varustettu oikealla lipukkeella täyttää lain vaatimukset 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 81 VALVONTAA KOSKEVAT MUUTTUJAT AINEOSAN NIMI RAJA-ARVO (MG/M³) RAJA-ARVO (PPM) LYHYTAIKAINEN ARVO (MG/M³) LYHYTAIKAINEN ARVO (PPM) Naftaleeni 53 mg/m³ 10 ppm 80 mg/m³ 15 ppm AINEOSAN NIMI VME (PPM) VME (MG/M³) VLE (PPM) VLE (MG/M³) naphthalene 10 ppm 50 mg/m³ - - AINEOSAN NIMI MAC (MG/M³) MAC (PPM) MAC LYHYTAIKAINEN (MG/M³) MAC LYHYTAIKAINEN (PPM) naphthalene 50 mg/m³ 80 mg/m³ AINEOSAN NIMI MAK (MG/M³) MAK (PPM) MAK IMEYTYMINEN IHON KAUTTA MAK KARSINOGEENISUUS naphthalene - - H 2 AINEOSAN NIMI TRK (MG/M³) TRK (PPM) TRK IMEYTYMINEN IHON KAUTTA TRK KARSINOGEENISUUS naphthalene 50 mg/m³ 10 ppm TLV AINEOSAN NIMI TLV-TWA (MG/M³) TLV-TWA (PPM) TLV-STEL (MG/M³) TLV-STEL (PPM) Naphthalene 10 ppm 15 ppm 82 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN Henkilösuojaus Käsineet Kasvosuojain Suojavaatetus Korkeat höyry-/kaasupitoisuudet: kaasunaamari Suojavaatetuksen materiaalit ANTAVAT HYVÄN SUOJAN: nitriilikumi neopreeni ANTAVAT HUONON SUOJAN: luonnonkumi PVC 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 4/8

5 91 FYSIKAALISIA JA KEMIALLISIA PERUSOMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT Olomuoto Haju Väri neste kerosine Keltainen Ominaisvetovoiman C Refractive 20 C MUUT TIEDOT Muut ominaisuudet Leimahduspiste 49 C Kirkasta, Ei liukene veteen, Tässä esitetyt fysikaaliset ja kemialliset tiedot ovat tälle tuotteelle tyypillisiä arvoja eikä niitä tule pitää tuotteen teknisinä erittelyinä 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 101 REAKTIIVISUUS KEMIALLISET REAKTIOT 102 KEMIALLINEN STABIILISUUS Vakaa normaaleissa olosuhteissa 104 VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET SÄILYTETTÄVÄ TUOTE ERILLÄÄN: lämmönlähteistä sytytyslähteistä (vahvoista) hapoista hapettimista 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 111 TIEDOT MYRKYLLISISTÄ VAIKUTUKSISTA 1112 SEOKSET Arvoin krooninen myrkyllisyys Toksisuus Toksisten vaikutusten riskiä Oireet/vammat Oireet/vammat ihokosketuksena Oireet/vammat hengitettynä Oireet/vammat silmäkosketuksena Oireet/vammat nieltynä Palaessa: muodostuu CO ja CO2 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovammoja nieltynä - Ihoa ärsyttävää - Silmiä ärsyttävää - Lievästi hengityselimiä ärsyttävää Kirjallisuudessa: haitallista - Ärsyttävää Punainen iho Kuiva iho Ihon pistely/ärsytys Hengityselimien ärsytys/yskä Pahoinvointi Huimaus Tajunnan häiriöt Keskushermoston lamaantuminen Silmäkudoksen punaisuutta Silmäkudoksen ärsytys/punaisuus Päänsärky Vatsakipu Ripuli 12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 122 PYSYVYYS JA HAJOAVUUS WGK LIIKKUVUUS MAAPERÄSSÄ Aspiraatiokeuhkokuumeen vaara 5/8

6 Kirjallisuudessa: vaarallinen ympäristölle Sisältää pohjavettä saastuttavaa(-ia) komponenttia(-eja) Vesistöä saastuttava (pintavesi) Myrkyllistä vesieliöille Voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä vahinkoja vesiympäristössä 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 131 JÄTTEIDEN KÄSITTELYMENETELMÄT Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat HÄVITTÄMISKOODI Pakkaus Plastinen * Metalli * Tuote Öljyn lisäaineet * Polttoaineen lisäaineet * Vesipohjaiset liuokset * Ilmastoinnin puhdistusaine Vaarallinen jäte (91/689/ETY) Toimitettava valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittely-, neutralointi- ja hävityslaitokseen - Estä vuodon leviäminen sopivalla tavalla ympäristön saastumisen estämiseksi PAKKAUS/SÄILYTYSASTIA Jäteaineen pakkauskoodi (91/689/EEC, Neuvoston päätös) 2001/118/EC, OJ L47 of 16/02/ * pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia 6/8

7 14 KULJETUSTIEDOT ; 141 YK-NUMERO UN-n KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄ VIRALLINEN NIMI UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, NEG (kerosine), 3 (N), III 143 KULJETUKSEN VAARALUOKKA Maantiet (ADR) ADR-luokka 3 Vaaran tunnus-n:o 30 ADR-Luokituskoodi ADR Symbolit F1 3 - Syttyvä juokseva N - Ympäristölle vaaralliset aineet Meri (IMDG) Tila kuljetuksen aikana (ADR-RID) Tunnelirajoitussääntö (86): (D / E) IMDG Luokka 3 EMS-numero F-E, S-E Marine pollutant P Ilma (IATA/ICAO) ICAO Luokka 3 ICAO Ohjeet passenger 309/Y309 ICAO Ohjeet cargo PAKKAUSRYHMÄ ADR-PAKKAUSRYHMÄ 2 IMDG PAKKAUSRYHMÄ ICAO PAKKAUSRYHMÄ 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 151 NIMENOMAISESTI AINETTA TAI SEOSTA KOSKEVAT TURVALLISUUS-, TERVEYS- JA YMPÄRISTÖSÄÄNNÖKSET TAI -LAINSÄÄDÄNTÖ Luokitus ja etiketin merkinnät direktiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY, 98/8/EY ja asetuksen (EY) 648/2004 mukaisesti III III III 7/8

8 16 MUUT TIEDOT R-lauseet Vaaralausekkeet R10 - Syttyvää R22 - Terveydelle haitallista nieltynä R38 - Ärsyttää ihoa R40 - Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa R41 - Vakavan silmävaurion vaara R50/53 - Erittäin myrkyllistä vesiorganismeille; voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikais- vaikutuksia vesiympäristössä R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R52/53 - Haitallista vesiorganismeille; voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä R65 - Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurioita nieltynä R66 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua R67 - Huurut voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta H226 - Syttyvä neste ja höyry H302 - Haitallista nieltynä H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin H315 - Ärsyttää ihoa H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta> uudistus 3,5,9,12 H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Käytetyt tietolähteet: Raaka-ainevalmistajien datalehtiä käytettiin pääasiallisena tietolähteenä tätä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu direktiivien 91/155/ETY, 93/112/ETY, 2001/58/EY ja Reach-asetuksen 1907/2006 mukaisesti Se täydentää teknisiä käyttöohjeita, mutta ei korvaa niitä Näissä asiakirjoissa mainitut tiedot ovat käsityksemme mukaan oikeita julkaisuhetkellä ja ne esitetään sillä oletuksella, että tuotetta käytetään valmistajan / toimittajan ohjeiden mukaisesti Näiden turvallisuustietojen, vaikka niitä ei tule pitää täydellisinä, tarkoituksena on auttaa käyttäjää täyttämään vaarallisia aineita koskevat velvoitteensa Käyttäjä on velvollinen arvioimaan tuotteen ja käyttämään sitä turvallisella tavalla voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikkia henkilöiden ja ympäristön suojausta koskevia säädöksiä noudatetaan tuotteiden käsittelyn, varastoinnin ja käytön aikana 8/8