Kalliolannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alavus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalliolannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alavus"

Transkriptio

1 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 153/2012/1 Dnro LSSAVI/536/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA HAKEMUS Kalliolannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alavus Maanrakennus V. Lahti Oy Dahlbontie Sääskiniemi Maanrakennus V. Lahti Oy on aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäristölupaa Eteläpäännevan 54,5 ha:n ja Kalliolannevan 9,89 ha:n suuruisen uuden alueen turvetuotantoon Alavuden kaupungissa. Aluehallintovirasto on jakanut hakemuksen kahdeksi erilliseksi asiaksi, koska alueet ovat erillään ja niiden kuivatusvedet johdetaan eri reittiä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotantoalue on yli 10 ha. Sitäkin vähäisemmälle toiminnalle voidaan vaatia ympäristölupa, mikäli toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, vaaraa pohjaveden laadulle tai jos siitä saattaa aiheutua eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on Maanrakennus V. Lahti Oy:lle antamassaan lausunnossa todennut, että Kalliolannnevan turvetuotannolle tulee hakea ympäristölupaa. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa. Toimintaa koskevat luvat, lausunnot, sopimukset, alueen kaavoitustilanne ja YVA Kalliolannevan turvetuotantoalueella ei ole aikaisempaa ympäristölupaa tai siihen rinnastettavia päätöksiä. Turvetuotantoon suunniteltu alue on Maanrakennus V. Lahti Oy:n omistuksessa. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Nurmonjoen latvajärvien alue, jolla Kalliolanneva sijaitsee, kuuluu turvetuotantovyöhykkeeseen tt-3, jota koskevan suunnittelumääräyk-

2 sen IV mukaan turvetuotannon kokonaiskuormitusta on pyrittävä vähentämään. Toiminta-alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. 2 Toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Kalliolannevan turvetuotantoalueen suunniteltu pinta-ala on 9,89 ha sisältäen 0,2 ha auma-alueita. Tuotantovaiheen on arvioitu kestävän noin 15 vuotta. Kalliolannevan ja Eteläpäännevan yhteenlasketuksi keskimääräiseksi vuosituotantomääräksi arvioidaan noin m 3. Pinta-alojen perusteella suhteutettuna olisi vuosituotanto Kalliolannevalta noin m 3. Alueelta tuotetaan jyrsin- ja palaturvetta. Yksityiskohtaisempi suunnitelma jälkikäytöstä esitetään lähempänä turvetuotannon päättymistä. Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Tuotantoalueen vedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtaamansäätöpatojen, laskeutusaltaan, pumppaamon ja pintavalutuskentän kautta. Pintavalutuskentän pinta-ala on 0,66 ha, mikä on noin 6,7 % valuma-alueesta. Pumpun, jolla vedet johdetaan pintavalutuskentälle, teho on 8 l/s. Pintavalutuskentän yläpäähän kaivetaan kampaojat, jotka jakavat vedet kentälle tasaisesti. Kentällä olevat vanhat ojat tukitaan ja kentän reunat pengerretään tarvittaessa. Pintavalutuskentän turvepaksuus on cm. Hakemuksen täydennyksessä on arvioitu Kalliolannevan tuotantovaiheen bruttoravinne- ja kiintoainekuormitus seuraavaksi. Talvi kg Kevät kg Kesä kg Syksy kg Koko vuosi kg Kok.P < 1 < 1 < 1 < 1 4 Kok.N Kiintoaine Pöly, melu ja liikenne Hankkeen turpeen tuotannosta ympäristölle aiheutuva haitta syntyvästä pölystä, melusta ja pakokaasuista arvioidaan vähäiseksi. Turvetuotannon pölypäästöt ovat lähinnä tuotannon ja lastauksen aikana syntyvää turpeen pölyämistä sekä tuotannon ja jatkokuljetuksen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Turpeen pölynmuodostusta syntyy lähinnä kesällä tuotantokauden aikana. Pölyn muodostumiseen sekä leviämiseen vaikuttavat turpeen

3 Varastointi ja jätteet maatuneisuusaste ja tuotantomenetelmät sekä tuulen nopeus. Tuulen nopeuden ylittäessä 10 m/s tuotanto keskeytetään tulipaloriskin vuoksi. Turpeen tuotannon aikana pölynmuodostus ja leviäminen ovat erilaisia. Kaikkein pölyävämpiä työvaiheita ovat kuormaus karhelta, aumaus ja lastaus, joissa kuivaa turvetta liikutellaan korkeussuunnassa. Muut tuotantovaiheet muodostavat vähemmän pölyä, koska työ tapahtuu kentän pinnassa ja turve on vielä kosteaa. Turpeen kuljetuksessa käyttöpaikoille syntyy lähinnä vetokaluston melu- ja pakokaasuhaittoja. Meluarvot jäävät ohjearvojen alapuolelle. Melua syntyy työkoneista turvekentillä ja turpeen kuormauksesta. Tuotantopäiviä on vuodessa noin ja turvekoneiden aiheuttamaa melua voi syntyä ympäri vuorokauden työvaiheista, tuotantomenetelmistä ja säästä riippuen. Melun kokeminen riippuu muun muassa etäisyydestä, melun lähteen ja kohteen välisestä maastonmuodosta, korkeuserosta, kasvillisuudesta ja säätilasta. Turpeenkuljetus Kalliolannevalta tapahtuu tuotantoalueen tietä Niemistöntielle ja Myllymäentielle, josta Sydänmaantietä (valtatie 18), jota pitkin pääosin Seinäjoen voimalaitokselle. Kalliolannevan ja Eteläpäännevan turpeenkuljetus vaatii noin 165 rekan ajosuoritetta tuotantoalueelta käyttökohteeseen. Pinta-alojen perusteella suhteutettuna olisi Kalliolannevan osuus noin 25 suoritetta. Toimitus keskittyy 1-2 jaksoon talven ja kesän aikana. Jakso kestää 1-2 kuukautta. Tuotantoalueella ei varastoida poltto- ja voiteluaineita. Tuotantokauden aikana varikkoalueella on farmarisäiliö, jossa on valuma-allas. Säilytyspaikka on sellainen, että aineet eivät pääse leviämään vesistöön tai pohjaveteen vahinkotapauksessa. Tuotantoalueella säilytettävä polttoaineen määrä on enintään litraa. Syntyvät jätteet kuljetetaan oman hallitilan säilytysastioihin. Jätteiden kuljetuksen hoitaa kunnallinen jätteen kerääjä. Jäteöljyt ja -rasvat kuljetetaan kunnalliseen keräyspisteeseen. Varastoaumat suojataan tuotantokauden päättyessä muovilla. Arvio Kalliolannevan ja Eteläpäännevan yhteistä vuotuisista jätemääristä: öljyt 80 l, kiinteä öljyjäte <20 kg, paristot ja akut <5 kg, metallit <5 kg, sekajäte <1 m 3, aumamuovi 2000 kg, öljysuodattimet 5 kpl, voitelupatruunat < 10 kpl. Kalliolannevan osuus jätemääristä on n oin 15 %. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Alueelle suunnitellut rakenteet ovat hakijan näkemyksen mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset. 3

4 4 Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön Tuotantoalueen nykytila Asutus ja maankäyttö Kalliolannevan suunniteltu turvetuotantoalue sijaitsee Alavuden kaupungin Sydänmaan kylässä noin 15 km kaupungin taajamasta luoteeseen. Kalliolanneva on kokonaan ojitettua aluetta. Tuotantoalue rajoittuu metsäisiin moreenimäkiin sekä ojitettuihin soihin. Lähin kiinteistö sijaitsee noin 350 m tuotantoalueen lohkolta 9 etelään. Tilan asuinkäytöstä ei ole tietoa. Lähin vakituinen asutus sijaitsee tuotantoalueelta noin 650 m luoteeseen. Tuotantoalueen lohkon 9 yhteyteen suunniteltu pintavalutuskenttä rajoittuu eteläkulmastaan peltolohkoon. Tuotantoalueelta samalle peltolohkolle on noin 80 metrin matka. Eteläpäänevan olemassa olevan turvetuotantoalueen ja suunnitellun Kalliolannevan alueen välinen etäisyys on noin 1 km. Alueiden välissä kulkee rautatie sekä Kuotesjärvestä laskeva Kuotesluoma. Suojelukohteet ja pohjavesialueet Vesistö Kalliolanevalta Larvannevan Natura-alueelle (FI ) on matkaa yli 2 km. Larvanneva on edustava suokompleksi keidas- ja aapasuovyöhykkeiden vaihettumisalueella. Kalliolannevan turvetuotannon ei arvioida pitkän etäisyyden takia vaikuttavan alueeseen. Kalliolannevan kuivatusvedet johdetaan noin 800 metrin matkan metsäojaa pitkin Housuluomaan alaosaan, noin 100 metrin päähän kohdasta, jossa luoma laskee Saarijärveen. Kalliolannevan suunnitellun tuotantoalueen pinta-alan osuus Housunluoman (Korpioja) valuma-alueen pinta-alasta on 0,7 %. Saarijärven pinta-ala on noin 84 ha. Järven pintaa on aikoinaan laskettu ja sen keskisyvyys on vain 0,5 m ja suurin syvyys 2,1 m. Saarijärven vedenlaatu on varsin heikko. Veden sameus ja väriluku ilmentävät suovesien voimakasta vaikutusta. Myös kemiallisen hapenkulutuksen arvot kuvastavat humusvesien vaikutusta. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksien perusteella järven vesi on erittäin rehevää tai ylirehevää. Fosforipitoisuudet ovat noin kaksinkertaistuneet lukujen kuluessa. Saarijärvelle ovat tyypillisiä talviaikaiset happikadot. Myös happikadosta johtuvia kalakuolemia on havaittu. Saarijärven ympärillä on runsaasti kesäasuntoja ja sitä kautta järven virkistyskäyttö on monipuolista. Kalastus on lähinnä kesäaikaista virkistyskalastusta. Pääasialliset saalislajit ovat särki, ahven, hauki, lahna ja kiiski.

5 Ympäristöriskit Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Hakemuksen täydennyksessä on arvioitu Kalliolannevan turvetuotantoalueen vuotuiseksi vesistökuormitukseksi 120 kg kiintoainetta, 51 kg kokonaistyppeä ja 4 kg kokonaisfosforia. Laskennallinen pitoisuuslisäys Housunluoman suuosassa jää pieneksi. Lähinnä tuotannon vaikutus näkyy alimman virtaaman aikana, jolloin kokonaistyppipitoisuuden nousu olisi arviolta 124 µg/l, kokonaisfosforipitoisuuden nousu 10 µg/l ja kiintoainepitoisuuden nousu 0,3 mg/l. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on Jääskänjärven yläpuolinen Allasjoki ja järvestä laskeva Ahvenjoki arvioitu ekologiselta tilaltaan välttäviksi. Ahvenjoen ja Allasjoen hyvä tila arvioidaan saavutettavan lisätoimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä. Saarijärveä ei ole erikseen arvioitu. Turvetuotantoalueella rakennetaan palokaivoja. Tuotantoalueella käytetään tuulipussia ja tuulimittaria, kovan tuulen aikana työskentelyä pyritään välttämään. Tuotantoalueelle on laadittu paloturvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan paikallisen paloviranomaisen käyttöön. Hakemuksessa ei ole esitetty Kalliolannevan turvetuotonalueelle erillistä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua, vaan vain kaavailuja Eteläpäänenavan ja Kalliolannevan tarkkailuista. Hakijan on vastineessaan todennut, että yksityiskohtainen tarkkailuohjelma lähetetään hyväksyttäväksi asianomaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Kalataloustarkkailuohjelma toimitetaan hyväksyttäväksi kalatalousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Tarkkailu pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan yhteistarkkailuna. 5 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakija on , , ja täydentänyt hakemustaan muun muassa tarkemmalla tiedolla vesien johtamisesta, vaikutusalueen kiinteistöjen yhteystiedoilla, tiedolla tuotantoalueen pinta-alan osuudesta Kuotesluoman valuma-alueesta, Saarijärven vedenlaatutiedoilla, arviolla Kalliolannevan ravinne- ja kiintoainekuormituksesta, turpeen kuljetusreitin tiedoilla sekä arviolla parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön toteutumisesta hankkeessa.

6 6 Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Alavuden kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Viiskunta -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Alavuden kaupungilta sekä Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisilta. Lausunnot 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on katsonut, että vesistövaikutusten pienentämiseksi vesiensuojelurakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa ja tarkkailun on oltava jokavuotinen. Saarijärveä ei ole luokiteltu vesienhoitosuunnitelmassa, mutta Nurmonjoki on luokiteltu huonoksi. Vesistön tilatavoitteeksi on asetettu hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. Turvetuotannon lisääminen heikentää osaltaan vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista Lapuanjoella. Hakemuksessa Kalliolannevan kuormitus on arvioitu hatarin perustein ja esitys antaa liian myönteisen kuvan turvetuotannon kuormituksesta. Hakemuksen mukaan vuosikuormitus olisi 120 kg kiintoainetta, 4 kg fosforia ja 51 kg typpeä. Vapo Oy:n ja Oy Alholmens Kraft Ab:n tekemien ympärivuotisten tarkkailujen mukaan vuosien arvioitu vuorokausikuormitus turvetuotantoalueilta on noin 100 g/ha kiintoainetta, 25 g/ha typpeä ja 0,7 g/ha fosforia. Näitä lukuja käyttämällä Kalliolannevan vuosikuormitukseksi saadaan noin 360 kg kiintoainetta, 2,5 kg fosforia ja 91 kg typpeä, siis kiintoaineen ja typen osalta 2-3 kertaa suuremmat kuin hakemuksessa ilmoitetut. Tuotantoalueen valmistelun aikana on huuhtouma 2-4 kertaa suurempi kuin valmiilta tuotantokentältä. Hakemuksessa ei ole mainittu humuskuormaa, mutta edellä mainittujen tarkkailujen perusteella COD Mn -kuorma on noin 600 g/ha/d, eli Kalliolannevan tapauksessa noin 2,2 tonnia COD, mikä kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Tuotantoaluekarttaan ei ole merkitty virtaamansäätöpatoja, vaikka ne on hakemustekstissä mainittu. Kokoojaojaan tulee sijoittaa virtaamansäätöpato ennen laskeutusallasta niin, että kaikki tuotantoalueen vedet johdetaan sen kautta. Pintavalutuskenttä on sijoitettu kokonaan ojitetulle alueelle. Hakemuksen mukaan vanhoja ojia tukitaan ja tarvittaessa pintavalutuskentän reunoja pengerretään. Suunnitelman mukaan vedet johdetaan kentälle pumppaamalla. Pintavalutuskentästä esitetty suunnitelma on epätarkka. Vaaituskartassa ei ole merkittynä pintavalutuskentän jako-ojaa, kokoomaojaa eikä penkereitä. Tuotantoaluekarttaan ja vaaituskarttaan on merkitty eri määrä olemassa olevia metsäojia. Suunniteltu vesien johtamien on vaaitustulosten mukaan pintavalutuskentällä loivasti vastamäkeen ja vedet valuisivat suunnitelman mukaisella kentällä suoraan itäreunan ojaan. Vesien

7 johtaminen kentällä pohjoisesta etelään ja reunojen kunnollisella pengertämisellä kenttä voitaisiin saada toimimaan paremmin. Vanhat metsäojat tulee joka tapauksessa tukkia huolellisesti. Hakemuksessa ei ole esitetty tarkkailuohjelmaa vaan vain tarkkailuun liittyviä kaavailuja. Koska vaikutusalueena on ongelmallinen vesistöalue, jossa esiintyy sekä madaltumista, umpeenkasvua ja hapenpuutetta, on riittävä tarkkailu järjestettävä. Käyttö- ja päästötarkkailu voidaan järjestää siten, kuin viimeaikaisissa lupapäätöksissä on määrätty. Vaikutustarkkailuun on löydettävä selkeä yläpuolinen ja alapuolinen piste ja yksi vedenlaatupiste on sijoitettava myös Saarijärveen. Saarijärvestä on otettava esitarkkailunäytteitä ennen kuin Kalliolannevan kunnostustyöt alkavat. 2) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on todennut, että Saarijärvi on matala, tummavetinen ja rehevöitynyt. Järvellä harjoitetaan lähinnä kesäaikaista virkistyskalastusta. Pääasialliset kalalajit ovat särki, ahven, hauki, lahna ja kiiski. Erityisesti mataluus ja hapenpuute ovat kalakantoja voimakkaasti rajoittavia tekijöitä. Rehevöitymisestä hyötyvien särkikalojen runsaus rajoittaa järven arvoa kalastuskohteena. Turvetuotanto lisää, vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta, vesistöön kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, minkä seurauksena rehevöitymisestä johtuva pohjien liettymis- ja umpeenkasvuhaitta kasvaa. Järven tummuus, korkeat ravinnepitoisuudet ja hapenpuutteesta johtuvat haitat huomioon ottaen, tulisi vesistöalueeseen kohdistuvaa kuormitusta vähentää. Uusien tuotantoalueiden käyttöönotto on tästä syystä arveluttavaa. Vesiensuojelussa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja vesiensuojelulaitteiden hoito vaatii suurta huolellisuutta. Luvansaajan on tarkkailtava kuivatusvesien vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailu voidaan toteuttaa myös yhteistarkkailuna yhdessä alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa. 3) Alavuden kaupunginhallitus on puoltanut Kalliolannevan turvetuotannon ympäristölupahakemusta. Hanke on merkittävä energiantuotannon ja työllisyyden kannalta. Vesiensuojelun taso vastaa toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia vaatimuksia. 4) Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on katsonut, että lupahakemuksessa esitettyä toimintaa voidaan harjoittaa esitetyllä alueella. Suunnitelmissa esitetyt vesiensuojelurakenteet tulee rakentaa suunnitelman mukaisesti ja vesiensuojelurakenteet on pidettävä kunnossa koko tuotantojakson ajan. Vesiensuojelurakenteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Laskeutusaltaiden ja ojastojen puhdistustyöt tulee tehdä sellaisena ajankohtana, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alapuoliselle vesistölle. Suoritetuista toimenpiteistä tulee ilmoittaa kirjallisesti Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 7

8 8 Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 600 m etäisyydellä ja lähin vapaaajanasutus noin 290 m etäisyydellä tuotantolohkon L9 reunasta. Melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten pihapiirissä 55 db (LAeq) klo 7-22 eikä 50 db (LAeq) klo Vapaa-ajanasuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 db (LAeq) klo 7-22 eikä 40 db (LAeq) klo Pölyämistä aiheuttavaa toimintaa tulisi rajoittaa tuotantolohkolla L9 silloin kun tuotantoalueelta tuulee edellä mainittua lähintä vapaa-ajanasutusta päin ja tuulen nopeus ylittää 1 m/s. Alueella on oltava asianmukainen tuulen suunnan ja nopeuden osoittava kiinteästi asennettu mittari. Muistutukset 5) AA tilan Rantapirtti RN:o (28:31) omistajana lomailee itse perheineen mökillä, mutta myös vuokraa mökkiä lomalaisille. Mökki sijaitsee Hunnakkojärven rannalla. Lomamökin ja turvetuotantoalueen väliin on kaavoitettu 7 loma-asuntotonttia. Järven rannalla on vanhoja lomamökkejä noin 40 kpl ja kaavoitettu joitakin kymmeniä uusia lisää. Järven virkistyskäyttö ei siis ainakaan vähene lähivuosina. Hunnakkojärven veden laatu on kiihtyvällä nopeudella huonontunut ja järven virkistyskäyttömahdollisuudet ovat heikentyneet. Verkkoja tai katiskaa ei voi pitää järvessä keväälläkään vuorokautta, kun ne jo limoittuvat turpeesta. Iho limoittuu uinnin yhteydessä ja ihon pinnalle jää pieniä turvehiutaleita. Vedestä voi havaita, että tätä samaa turvehiutaletta on pinnalta pohjaan saakka. Hunnakkojärveen laskee vain yksi varsinainen laskuoja Vähä- Hunnakkojärvestä. Tämän lisäksi siihen laskee joitakin jo vuosia sitten kaivettuja metsäojia. Järvi saa suurimman osan vesistään pohjalla olevista lähteistä. Maatalousalueilta ei järveen tule vesiä. Turvetuotantoalue on vain 200 metrin päässä Hunnakkojärven eteläpäästä ja kun tuulet ovat etelästä ja lounaasta suuntautuu turvepöly järvelle. Koko järvenpinnan kuorruttamiseen turpeella tarvitaan vain yksi päivä. Hakemuksessa on mainittu, ettei 30 päivän mittauksia turvepölyn vaikutuksista ole voitu tehdä. Pölypäästön mittaamiseen ei tarvita 30 päivää. On huomattava, että turvetuotannosta aiheutuvat haitat eivät kohdistu vain alapuoliseen vesistöön. Ympäristölupahakemuksessa ei ole huomioitu Hunnakkojärvelle aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Turvetuotantoalueella toimiva imuvaunu aiheuttaa ylösnousevan pölypatsaan, joka nousee puiden yläpuolelle ja leijailee sitten tuulen mukana. Pölypatsas johtuu todennäköisesti siitä, ettei imuvaunun sykloni ole kunnossa, tai sitä ei ole koneessa ollenkaan. Rekkojen lastaaminen aiheuttaa myös pölypäästöjä. Koneiden kunnon ja tuotantoon liittyvien lupaehtojen noudattamisen valvontavastuu on epäselvä. Turvetuotantoalueelta tuleva jatkuva taustamelu on häiritsevää ja se sekä alentaa kiinteistön arvoa että käytettävyyttä. Jatkuva taustamelu on häiritsevää, vaikka desibelirajat eivät ylity. Sesongin ollessa päällä melusaaste

9 ja turvepölytys ovat ympärivuorokautista. Kiinteistönomistajien luonnon nautintaoikeuden väheksyminen ja piittaamattomuus ympäristöstä ei ole sallittavaa. Tupeen tuottaja ulosmittaa muiden kiinteistöjen omistajien kiinteistöjen arvoa ja luonnon nautittavuutta toiminnallaan omaksi taloudelliseksi hyödyksi. Hakemuksessa on mainittu, että tuotantoalueella käytetään normaalia parempia vesiensuojeluratkaisuja. Pintavalutuskentän kautta johdetaan tuotantoalueen vesien lisäksi muitakin vesiä. Näin ollen pintavalutuskentän tulisi olla nykyistä suurempi. Ylimääräiset vedet huuhtelevat tehokkaasti kentän keräämät turvemassat alapuoliseen vesistöön. Hakemuksessa on esitetty muilta alueilta tehtyjä mittauksia ja keskimääräisiä arvioita. Paikanpäällä mökillä tehdyt havainnot pölyhaitoista perustuvat todellisiin havaintoihin, joten ne ovat todenperäisempiä kuin hakijan esittämät arviot. Hakemuksen liitteenä olevien koekalastustulosten perusteella Kuotesluoman kalakanta on romahtanut vuodesta 2006 vuoteen 2009 tultaessa. Tuloksista ei ainakaan voi tulkita, että tilanne on pysynyt ennallaan tai parantunut. Ympäristölupaa ei tulisi myöntää, ennen kuin todelliset turpeentuotannosta vesistölle aiheutuvat melu-, turvepöly- ja hulevesihaitat on selvitetty. Luvanmyöntäjien tulisi valvoa, että luvanmyöntämisen yhteydessä annetut hakijan lupaukset toteutuvat ja toiminnasta aiheutuvat saastuttamisen rajaarvot eivät ylity. Turvetuotantoalueen toiminnassa on havaittavissa tuottamuksellista ympäristön pilaamista ja piittaamattomuutta. 6) Saarijärven järvitoimikunta on huomauttanut, että Saarijärven yläpuolella on kaksi toiminnassa olevaa turvetuotantoaluetta, Aitaneva ja Iso- Aitaneva. Pääosin Aitanevalta on vuosikymmenten aikana kertynyt humus-, fosfori-, typpi- ja rautamääriä, jotka ovat moninkertaiset järven sietokykyyn nähden. Vesi on hapanta. Kiintoainetta, lietettä ja humusta on kertynyt järven pohjalle 0,5-1 m. Järven keskisyvyys on enää 0,5 m. Kalakuolemia on ollut useina vuosina, pahin talvella Limalevää esiintyy joka kesä ja uimisen jälkeen on peseydyttävä iholle kertyvästä humusaineksesta ja limasta johtuen. Muun muassa kesällä 2011 järvessä oli sinileväkukintoja. Pölyhaittoja suunnitellulta tuotantoalueelta Saarijärvelle tuskin tulee, sillä vallitsevat tuulet ovat järveltä poispäin. Meluhaitat ovat todennäköisiä tyynellä ilmalla, varsinkin öiseen aikaan. Noin kilometrin päässä sijaitsee useita kesäasuntoja. Kuljetukset aiheuttavat kohtuuttoman rasituksen tielle. Vaaratilanteita ja meluhaittoja syntyy kun reitti kulkee Myllymäentietä muutaman kymmenen metrin päässä järven pohjoispään kesäasunnoilta. Saarijärven järvitoimikunnan esityksestä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on menossa kunnostushanke, jonka tarkoituksena on Saarijärven luusuan padon uusiminen, järven aktiivisen 9

10 säännöstelyn lopettaminen ja järven tulovirtaaman lisääminen johtamalla vettä Kuotesluomasta. Tavoitteena on lisätä Saarijärven vesitilavuutta rannanomistajien suorittamilla ruoppauksilla, joita suoritetaan samanaikaisesti vedenpinnan laskemisen ja padon rakentamisen kanssa. Kunnostusten jälkeen on järveen tarkoitus istuttaa kuhaa. Järven kalakanta on särkikalavaltainen, kalastusseuran toimesta on useana kesänä toteutettu särkikalojen hoitokalastusta. Kalastusvälineet kuitenkin limoittuvat ja niitä pitää puhdistaa usein. Virkistys- ja kalastuskäytön kannalta ei Saarijärvi kestä yhtään lisäkuormitusta. Kalliolannevan turvetuotannolle ei tule myöntää ympäristölupaa. Jos lupa jostain syystä kuitenkin myönnetään, tulee pitoisuusarvot ja puhdistustekniikka määrätä sellaisiksi, etteivät tuotantoalueelta lähtevät valumavesien pitoisuudet ylitä vähäisessäkään määrinluonnonvaraisen suon pitoisuusarvoja. Kuljetukset kelirikkoaikana on kiellettävä ja luvanhaltijan on vastattava tien kunnossapidosta rasitusosuudellaan. Päästöarvojen toteutumista on valvottava säännöllisesti ympäristöviranomaisten toimesta ja pumppaus- ja puhdistustoimenpiteet on tapahduttava ympärivuotisesti, eikä vain tuotantokaudella. Ainut mahdollinen käyttökelpoinen puhdistustekniikka on kemiallinen puhdistus. 7) BB tilan Lepola (RN:o 14:117) omistajana on todennut, että kahdelta Saarijärven yläpuolella olevalta turvetuotantoalueelta ja muualta valumaalueelta kertyneet humus-, fosfori-, typpi- ja rautapitoisuudet ovat moninkertaisia järven sietokykyyn nähden. Kiintoainetta, lietettä ja humusta on järveen kertynyt 0,5-1 metrin kerrostuma. Kalakuolemia on ollut useina vuosina, pahin talvella Limalevää esiintyy joka kesä. Kesällä 2011 järvessä oli sinileväkukintoja. Saarijärven typpi- ja fosforipitoisuudet ovat hyvin korkeat, typpi kolminkertainen ja fosfori 4-5 -kertainen luonnontilaiselta suolta tuleviin pitoisuuksiin verrattuna. Rauta- ja kiintoainepitoisuus on kolminkertainen. Veden väri on hyvin ruskea, väriluku on noin kaksinkertainen luonnonvaraisen suon arvoihin nähden. Järven kalakanta on särkikalavaltainen, kalaverkot ja katiskat limoittuvat ja niitä pitää puhdistaa usein. Saarijärvi ei kestä enää yhtään lisäkuormitusta. Muistuttaja vastustaa luvan myöntämistä. Mikäli luvan myöntämistä harkitaan, puhdistustekniikan on yllettävä sellaiselle tasolle, että kuormitus ei ylitä luonnontilaisen suon arvoja. Kuljetukset kelirikkoaikana on kiellettävä ja hakijan on vastattava käyttämällään tieosuudella kunnossapidosta. Ympäristöviranomaisen on valvottava päästöarvoja. Puhdistustoimien on oltava ympärivuotisia. 8) CC tilan Mäntypuska (RN:o 16:78) omistajana on jättänyt samansisältöisen 9) DD:t tilan Kesämaja (RN:o 14:93) omistajina ovat jättäneet samansisältöisen 10

11 10) EE tilan Soini (RN:o 26:41) omistajana on jättänyt muuten samansisältöisen 11) FF ja 12) GG tilan Hietalahti (RN:o 15:76) omistajina ovat jättäneet samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen, mutta Petri Asunmaa on lisäksi korostanut, että lupaa ei tule myöntää, koska se on ristiriidassa Saarijärven kunnostustoimien kanssa. 13) HH tilan Hietaniemi (RN:o 15:75) omistajana on jättänyt samansisältöisen muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 14) II tilan Vapala (RN:o 14:118) omistajana on jättänyt samansisältöisen 15) JJ:t tilan Vanhavainio (RN:o 14:126) omistajina ovat jättäneet samansisältöisen 16) KK tilan Kesantola (RN:o 14:95) omistajana on jättänyt samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 18) LL:t tilojen Parmala (RN:o 14:59) ja Tapiola (RN:o 14:66) omistajina ovat jättäneet samansisältöisen 19) MM tilan Alinala (RN:o 14:913) omistajana on jättänyt samansisältöisen 20) NN tilan Huvimaja (RN:o 14:94) omistajana on jättänyt samansisältöisen 21) OO tilan Lahdenpohja (RN:o 14:157) omistajana on jättänyt samansisältöisen muistutuksen kuin 7) Kaarina Koskinen ja lisäksi tähdentänyt turvetuotannon olevan ristiriidassa järven kunnostustoimien kanssa. 22) PPtilan Hietaranta (RN:o 14:61) omistajana on jättänyt samansisältöisen 23) QQ tilan Korkeamäki (RN:o 14:96) omistajana on jättänyt samansisältöisen 24) RR tilan Myllymäki (RN:o 14:129) omistajana on jättänyt samansisältöisen muistutuksen kuin 7) Kaarina Koskinen ja tähdentänyt, että riittävän tehokkaaseen päästöjen vähentämiseen päästään vain kemiallisella puhdistuksella. 25) SS, 26) TT, 27) UU ja 28) VV tilan Lepola (RN:o 14:111) haltijoina ovat jättäneet samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 29) XX tilan Leppu (RN:o 14:91) omistajana on jättänyt samansisältöisen 11

12 30) YY tilan Joenniemi (RN:o 14:155) omistajana on jättänyt samansisältöisen 31) ZZ ja 32) ÅÅ tilan Isomänty (RN:o 14:156) omistajina ovat jättäneet samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 33) ÄÄ tilan Uusivainio (RN:o 14:74) omistajana on jättänyt samansisältöisen 34) ÖÖ tilan Honkola (RN:o 15:17) omistajana on jättänyt samansisältöisen 35) AA1:t tilojen Takamaa (RN:o 14:153) ja Isosaari (RN:o 14:152) omistajina ovat jättäneet samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 36) BB1:t tilan Honkaranta (RN:o 16:74) omistajina ovat jättäneet samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 37) CC1, 38) DD1 ja 39) EE1 tilan Heltelä (RN:o 14:60) omistajina ovat jättäneet samansisältöiset muistutukset kuin 7) Kaarina Koskinen. 40) FF1 tilan Lepola (RN:o 14:102) omistajana on jättänyt samansisältöisen 41) GG1 tilan Rantamökki (RN:o 16:62) omistajana on jättänyt samansisältöisen 42) HH1 tilan Vanhavainio (RN:o 11:44) omistajana on jättänyt samansisältöisen 43) II1 tilojen Kesantola (RN:o 95:7) ja Takaranta (RN:o 14:115) omistajana on jättänyt samansisältöisen 44) JJ1 tilan Koivulehti (RN:o 16:37) omistajana on muuten jättänyt samansisältöisen muistutuksen kuin 7) Kaarina Koskinen, mutta on lisäksi esittänyt lisäperusteluja. Saarijärven vesikasvisto ja pieneliöstö ovat muuttuneet. Mateet ovat hävinneet, ahvenkanta on romahtanut ja sekä ahvenettä särkikannat ovat kääpiöityneet. Vain haukikanta on tyydyttävästi sietänyt huonoa vedenlaatua. Saarijärven rannanomistajilla (51 kpl) ja mökin omistajilla (36 kpl) on toiveena päästä kohentamaan järven tilaa Myllyjoen luusuaan rakennettavan uuden padon yhteydessä, jos suunnitelmat veden läpijuoksutuksesta, sekä järven määräaikaisesta tyhjentämisestä toteutuvat. Tällöin voitaisiin aloittaa lietteen poisto järvestä. 12 Hakijan vastine 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen sekä 2) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen lausuntojen osalta hakija on todennut, että tarkkailuun liittyviä kaavailuja on

13 esitetty lupahakemuksessa ja yksityiskohtaisempi päivitetty tarkkailuohjelma lähetetään hyväksyttäväksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä kalatalousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksestä. 3) Alavuden kaupunginhallituksen ja 4) Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntojen osalta ei hakijalla ole huomautettavaa. 5) AA:n muistutuksen osalta hakija on vastannut vain Eteläpäännevan turvetuotannon osalta. 6) Saarijärven Järvitoimikunnan muistutuksen osalta hakija on huomauttanut, että Saarijärven Järvitoimikunnasta ei löydy tietoa ytj-palvelun kautta rekisteröityneenä yhdistyksenä tai aatteellisena yhdistyksenä. Muiden tuottajien toiminta ja siitä mahdollisesti aiheutuneet seuraukset Saarijärven veden tilaan eivät saa vaikuttaa Kalliolannevan turvetuotannon ympäristölupahakemukseen. Kalliolannevan turvetuotantoalue on kooltaan noin 10 ha ja tuotantoalueena pieni. Kyseinen tuotantoalue koostuu kahdesta erillisestä lohkosta, joiden välissä on kovaa metsämaata ja alue on jo ennestään ojitettu. Vesiensuojelumenetelmänä on pintavalutuskenttä. Saarijärveä ei ole luokiteltu vesienhoitosuunnitelmassa. Saarijärven kalakanta kaipaa suurta roskakalojen pyyntiä. 8) 38) muistutuksiin hakija on huomauttanut, että Saarijärven muita mahdollisia kuormittajia ovat järven lähiympäristössä tehdyt metsäojitukset, mökkiläiset ja järven erittäin runsas särkikanta sekä alueen puutteelliset jätevedenpuhdistukset. Saukkojärvi ja Saarijärvi ovat matalia, tummavetisiä ja rehevöityneitä järviä. Saarijärveä ei ole luokiteltu vesienhoitosuunnitelmassa. Eteläpäännevalta on tuotettu turvetta jo vuosia ja vuoden 1998 jälkeen ei yhtenäkään yönä ole tuotantokentällä ajettu traktorilla tai tuotantokoneilla. Klo saakka on ajettu maksimissaan viitenä yönä, mutta aamulla työskentely on voitu aloittaa jo klo Näin tullaan tekemään myös Kalliolannevan osalta. Hunnakkojärven yläpäässä on muden tuottajien toimesta harjoitettu turvetuotantoa ympäri vuorokauden. Kaikkien edellä mainittujen lausuntojen ja muistutusten osalta hakija on lisäksi toimittanut tietoa piilevistä, limalevistä, turvetuotannon pölystä, melusta ja liikenteestä, turvepölyn vesistöhaitoista sekä turvetuotannon vaikutuksista elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. 13 MERKINTÄ Maanrakennus V. Lahti Oy:n Eteläpäännevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus on jaettu aluehallintovirastossa Eteläpäännevan ja Kalliolannevan ympäristölupahakemuksiksi. Tämän päätöksen kanssa samanaikaisesti on annettu Eteläpäännevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupapäätös nro 152/2012/1. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

14 14 Ympäristöluparatkaisu RATKAISUN PERUSTELUT Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. Kalliolannevan kuivatusvedet johdettaisiin käsittelyn jälkeen Housunluomaan ja siitä Saarijärveen. Saarijärven pinta-ala on noin 84 ha. Järven pintaa on aikoinaan laskettu ja sen keskisyvyys on vain 0,5 m. Saarijärven vedenlaatu on varsin heikko. Veden sameus ja väriluku ilmentävät suovesien voimakasta vaikutusta. Myös kemiallisen hapenkulutuksen arvot kuvastavat humusvesien vaikutusta. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuksien perusteella järven vesi on erittäin rehevää tai ylirehevää. Fosforipitoisuudet ovat noin kaksinkertaistuneet lukujen kuluessa. Saarijärvelle ovat tyypillisiä talviaikaiset happikadot. Myös happikadosta johtuvia kalakuolemia on havaittu. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on Jääskänjärven yläpuolinen Allasjoki ja järvestä laskeva Ahvenjoki arvioitu ekologiselta tilaltaan välttäviksi. Ahvenjoen ja Allasjoen hyvä tila arvioidaan saavutettavan lisätoimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä. Saarijärveä ei ole erikseen arvioitu. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa täydentämään pintavalutuskenttää koskevia tietoja neljällä eri täydennyspyynnöllä. Täydennystä on pyydetty muun muassa kentän korkeussuhteista ja turpeen paksuudesta kentän eri osissa sekä päästötarkkailupisteiden sijainnista. Myös vesien johtaminen kentälle ja sieltä pois tuli esittää pintavalutuskentän suunnitelmapiirustuksessa. Lisäksi pyydettiin esittämään suunnitelma ojien tukkimisesta tai muusta keinoista oikovirtausten estämiseksi. Kalliolannevan kuivatusvesien käsittelyyn suunniteltu pintavalutuskenttä on kokonaan jo aiemmin ojitetulla alueella. Kenttä on ojitettu veden kulkusuuntaan. Hakemuksen kolmannen täydennyksen mukaan kentällä olevia ojia tukitaan, jotta kentästä saadaan mahdollisimman toimiva. Pintavalutuskentän reunat pengerretään tarvittaessa. Ojien tukkimisesta tai kentän reunojen pengertämisestä ei ole esitetty tarkempia selvityksiä. Kentän turvepaksuus vaihtelee hakemuksen neljännen täydennyksen mukaan cm:n välillä. Karttaa turvepaksuuksista kentän eri osissa, tai muuta tarkempaa selvitystä mittauksen toteuttamisesta, ei ole esitetty. Hakemuksen toisessa täydennyksessä toimitettujen vaaitustietojen perusteella kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentällä vastamäkeen. Pintavalutuskentän itäreuna, josta kuivatusvedet johdetaan kentälle, on esitettyjen mittausten mukaan noin 30 cm matalammalla kuin se reuna, josta vedet on tarkoitus kerätä. Tarkemmin pintavalutuskentän ominaisuuksia ei ole selvitetty. Kuivatusvedet tultaisiin hakemuksen mukaan pumppaamaan pintavalutuskentälle. Pumpun teho olisi noin 8 l/s. Vedet johdettaisiin kentälle kampaojaston avulla. Pumppausaltaasta, pumpun sijoittamisesta, veden johtami-

15 VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN sesta, kampaojista tai vesien kokoojaojasta ei ole esitetty tarkempia piirustuksia tai selvityksiä. Luvan hakijan vastuulla on esittää tarvittava selvitys luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi. Hakemuksen ja sen täydennysten perusteella on mahdotonta arvioida pintavalutuskentän toimivuutta. Aluehallintovirasto katsoo, että hakijan esittämän suunnitelman mukaan toimittaessa turvetuotannon päästöt aiheuttavat merkittävää alapuolisen vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varovaisuusperiaate huomioon ottaen on lupahakemus hylättävä. Lupahakemuksen hylkäämistä tarkoittavat vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa. Ratkaisu huomioon ottaen vastauksen antaminen lausunnoissa ja muistutuksissa oleviin muihin vaatimuksiin ei ole tarpeen. Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteen maksutaulukon mukaan alle 30 hehtaarin tuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu. Ympäristönsuojelulaki 4, 41, Päätös Maanrakennus V. Lahti Oy Jäljennös päätöksestä Alavuden kaupunki Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousviranomainen (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä

16 Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksen tiedoksiantovaiheessa muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Alavuden kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Viiskunta-lehdessä. 16

17 17 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Lasse Känsälä Ville Salonen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Lasse Känsälä. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Ville Salonen. VS/TKa

18 VALITUSOSOITUS LIITE 1 Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 148/2013/1 Dnro LSSAVI/440/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2013 ASIA HAKIJA Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2014 ASIA HAKIJA Muovipohjaisia EPS- ja XPS-eristeitä valmistavan laitoksen ympäristölupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus

ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Kannus Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 143/2011/1 Dnro LSSAVI/151/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 ASIA Maidontuotantotoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot