KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aika klo 18:00-19:15 Paikka Kesälahti-talo, Aurinkokabinetti, Pyhäjärventie 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 18:00-19:15 puheenjohtaja Kosonen Matti 18:00-19:15 jäsen Teppana Hissu 18:00-19:15 jäsen poissa 16 Tervonen Terhi 18:00-19:15 jäsen Valtonen Pekka 18:00-19:15 jäsen POISSA Lipsanen Pentti varapuheenjohtaja Tolvanen Paula jäsen Lahtela Esa kh puh.joht. MUU Tuononen Jari 18:00-19:15 vs. hallintojohtaja Asikainen Ari 18:00-19:15 kh edustaja poissa 15 Allekirjoitukset Petri Mikonsaari puheenjohtaja Jari Tuononen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Kiteellä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Terhi Tervonen Hissu Teppana Pekka Valtonen, 16 Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Kiteen kaupungintalo, yhteispalvelupiste Allekirjoitus Virka-asema: Annikki Väkeväinen vs. keskusarkistonhoitaja

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 13 Kesälahden koulun kohdeavustushakemus saksalaisen ystävyyskoulun Kesälahti-vierailuun 14 Kesälahden Rintamaveteraanit ry:n avustusanomus palvelukustannusten kallistumiseen 15 Kesälahden kalaveden osakaskunnan avustushakemus 7 16 Sovintola Yhdistys ry:n avustushakemus vuokrakuluihin 8 17 Kesälahti-Martat ry:n kohdeavustushakemus vuokrakuluihin 9 18 Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry:n avushakemus Muut asiat Villalan erämiehet ry:n kohdeavustushakemus

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aluejohtokunta 11 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Aluejohtokunta 12 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Tervonen ja Pentti Lipsanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Tervonen ja Hissu Teppana.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden koulun kohdeavustushakemus saksalaisen ystävyyskoulun Ke sä lah ti-vierai luun 31/ /2014 Aluejohtokunta 13 Kesälahden koulun hakemuksessa haetaan avustusta saksa lai sen ystävyyskoulun Veit Höser Gymnasiumin vierailuohjelman ku lui hin Kesälahdella Suunniteltuja kustannuksia on vieraiden illanvieton jär jeste lyis tä 400 euroa sekä Lap peen ran nan vierailun bussikuljetuksesta 700 eu roa. Avustusta haetaan yhteensä euroa. Hakemuksessa todetaan, että Kiteen kaupunki ei rahoita ys tä vyyskou lu toi min taa, vaan se perustuu täy sin opettajien ja oppilaiden vapaa eh toi seen toimintaan ja ak tii vi suu teen. Ystävyysvierailut tukevat kui ten kin erinomaisesti koulun pe rus teh tä vää ja kannustavat op pi laita kieliopintoihin. Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys ys tä vyys kou lu toimin nas ta ja vierailun ohjelmasta. Valmistelija ja esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , annetaan kokouksessa. Esittelijä teki seuraavan päätösehdotuksen: Aluejohtokunta myöntää 700 euron kohdeavustuksen ys tä vyys koulun vierailuun. hyväksyttiin.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden Rintamaveteraanit ry:n avustusanomus palvelukustannusten kal lis tu miseen 31/ /2014 Aluejohtokunta 14 Kesälahden Rintamaveteraanit ry:n avustusanomuksessa hae taan aluejohtokunnan toiminta-avustusta euroa. Perusteluna on palvelukustannusten kallistuminen. Vuonna 2013 aluejohtokunta myönsi yhdistykselle avustusta euroa. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta myöntää Kesälahden Rintamaveteraanit ry:lle eu ron kohdeavustuksen jäsentensä virkistystilaisuuksien järjes tä mi seen ja palveluiden hankkimiseen. Hyväksyttiin.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden kalaveden osakaskunnan avustushakemus Aluejohtokunta 15 Kesälahden kalaveden osakaskunta on saapuneessa avus tus ha ke muk ses saan anonut euroa Immolanniemen vene val ka man ja uimarannan kunnostukseen. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta myöntää Kesälahden kalaveden osakaskunnalle euron kohdeavustuksen Immolanniemen venevalkaman ja uima ran nan kunnostamiseen sekä veneluiskan rakentamiseen Kutron lah den rantautumispaikalle Sarvisaloon. Hyväksyttiin. Aluejohtokunta merkitsi tiedokseen Kalaveden osakaskunnan laatiman lisäselvityksen, jonka mukaan hankkeeseen sisäl tyy myös veneluiskan rakentaminen Kutronlahden ran tau tu mispai kal le Sarvisaloon. Merkittiin pöytäkirjaan että Ari Asikainen poistui kokouksesta es teelli se nä asian käsittelyn ajaksi

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Sovintola Yhdistys ry:n avustushakemus vuokrakuluihin Aluejohtokunta 16 Sovintola Yhdistys ry. on saapuneessa hakemuksessaan ano nut avustusta yhteensä euroa Sovintolan vuoden 2014 vuok ra ku lui hin. Avustusasiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Vuonna 2013 Sovintola Yhdistys ry:lle on maksettu avustusta 1 906,48 euroa astioiden ja sähkölaitteiden hankintaan. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta myöntää Sovintola Yhdistys ry:lle euron kohde avus tuk sen vuoden 2014 vuokrakuluihin. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan että Hissu Teppana poistui esteellisenä asian kä sit te lyn ajaksi kello Tämän pykälän pöy tä kir jan tarkas ta jak si valittiin Pekka Valtonen.

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahti-Martat ry:n kohdeavustushakemus vuokrakuluihin Aluejohtokunta 17 Kesälahti-Martat ry on saapuneessa hakemuksessaan ano nut avustusta Sovintolan Marttakammarin vuoden 2014 vuok raku lui hin yhteensä euroa. Hakemusasiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Vuonna 2013 Kesälahti-Martat ry:lle myönnetty ja maksettu avus tusta yhteensä euroa. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta myöntää Kesälahti-Martat ry:lle euron koh devus tuk sen vuoden 2014 vuokriin. Hyväksyttiin.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry:n avushakemus Aluejohtokunta 18 Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry on saapuneessa ha kemuk ses saan hakenut avustusta - jäsenkirjeen postituskuluihin - jäsentiedotteen venäjänkieliseen käännöstyöhön - kotisivujen ylläpitoon ja venäjänkielisen osion kääntämiseen sekä - kannettavan tietokoneen hankintaan yhteensä euroa. Hakemuskirje on esityslistan oheismateriaalissa. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta myöntää Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry:lle 600 eu ron kohdeavustuksen esittelyteksin mukaiseen tarkoitukseen, kos ka yhdistys toimii myös Kesälahden alueen ulkopuolella. Hyväksyttiin.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Muut asiat Aluejohtokunta 19 Käsitellään lisäasiana Villalan erämiehet ry:n saapunut koh de avus tus ha ke mus. Hyväksyttiin.

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Villalan erämiehet ry:n kohdeavustushakemus Aluejohtokunta 20 Villalan erämiehet ry:n saapuneessa koh de avus tus ha kemuk ses sa haetaan aluejohtokunnan avustusta metsästysseuran ra ken nus ten yhteydessä olevien ulkovessojen uusimiseen kom pos tikäymä lik si. Kustannukset ovat yhteensä euroa, josta seuran ra hoi tusosuus on euroa. Avustusta haetaan euroa ja loppuosa 150 euroa kerätään seuran jä se nil tä. Seura tekee rakennustyöt tal koo voi min. Valmistelija ja esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta myöntää avustusta euroa hakemuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Hyväksyttiin.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Viranhaltija/lautakunta Kiteen aluejohtokunta Päivämäärä Pykälä :t Pöytäkirja nähtävänä, pvm Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain val miste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät :t 11-12, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muu tosta valittamalla: Pykälät :t 13-18, 20 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok si saan nis ta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän allekirjoitettava. Pykälät :t 13-18, 20 Viranomainen (lautakunta/hallitus), jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Viranomainen Kiteen aluejohtokunta, Kiteentie 25, Kitee Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu tos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, KUOPIO ( ) Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika, päiviä 30 päivää ( ) Hallintovalitus Seuraavista päätöksistä voi hakea muutosta valittamalla (ei oikaisuvaatimusta) Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika, päiviä ( ) Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744, KUOPIO ( ) Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA ( ) Itä-suo men aluehallintovirasto, PL 94, JOENSUU Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelin numero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos va li tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensim mäi se nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin va li tus asia kirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muu tok senha ki jal ta peritään oikeudenkäyntimaksua joka on hallinto-oikeudessa 89 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. lais sa erik seen mää ri tel lyis sä asioissa, kuten sosi aali asioissa eikä julkisoi keu dellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapautta mista, val tion avus tuk sia tai julki sia maksuja koske vissa asioissa ja jos lääninoikeus muuttaa päätöstä muu toksenhakijan eduksi. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Asianosainen Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Toimitettu muulla ta voin, miten