PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Lapsen kanssa II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013. Lapsen kanssa II"

Transkriptio

1 PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Lapsen kanssa II

2 SISÄLLYS Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma JOHDANTO LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA... 4 Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat palvelut Pyhärannassa... 4 Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäisy LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Pyhärannassa Seuranta Yhteystiedot Sivu 2 / 14

3 1. JOHDANTO Suomen Kuntaliitto hyväksyi vuonna 2000 oman Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta ohjelmansa. Kannanotto ohjaa liiton lapsipoliittista toimintaa vuoteen Ohjelma pyrkii edistämään lapsilähtöistä suunnittelua ja päätöksentekoa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Samoin se kehittää laajasti lapsipolitiikan toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisen ohjelman laadintatyön sekä käytännön kehittämisprojekteja. Pyhärannan kunnan ensimmäinen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsen kanssa on ollut vuosille , ohjelmaa ei ole sen jälkeen päivitetty. Vuoden 2009 talousarvioon kuuluu osana peruspalvelu-, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnallisia tavoitteita Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittäminen. Ohjelman päivittämiseen ovat osallistuneet: Lauri Heino, sosiaalisihteeri, työryhmän puheenjohtaja Katja Törrönen, vapaa-aikasihteeri, työryhmän sihteeri Jaana Huovinen-Nummela, vt. koulutoimenjohtaja asti Olli Lahtonen, rakennustarkastaja Mervi Puonti, sivistyslautakunta Heli-Marja Nissilä, Ihoden koulu Arja Numme, terveystoimi Margit Kiiski, nuorisotoimi Jarkko Laivo, kunnanhallituksen edustaja Soile Palmu, Pyhärannan seurakunta Suvi Inkinen / Vesa Inkinen, REIDU ry. Marja Laivo / Tiina Peltoniemi, PLEISSI ry. Pauliina Rintanen, PyKo Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päämääränä on osoittaa, että Pyhäranta on lapsiperheille hyvä paikka asua nyt ja tulevaisuudessa. Pyhärantalaiset lapset ja nuoret otetaan huomioon palveluja kehitettäessä. Ohjelma laaditaan alle 18- vuotiaita kuntalaisia varten, joita kunnassa on yhteensä 416 ja jotka jakautuvat seuraavasti: 0 6 -vuotiaita 121, vuotiaita 158 ja vuotiaita 137. Tavoitteena on, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta ulottuu yli hallintokuntarajojen, palveluketjut ovat saumattomia ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koetaan yhteiseksi asiaksi. Loppujen lopuksi vanhemmat ovat avainasemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa, siksi vanhempia tulee kuulla palveluita kehitettäessä ja heitä on tuettava kasvatustehtävässään. Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma jakaantuu kahteen osaan; ensimmäisessä osassa käydään läpi kunnan eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin nykyiset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja tukevat palvelut. Toisessa osassa esitetään eri hallintokuntien asettamat tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Sivu 3 / 14

4 2. LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat palvelut Pyhärannassa Sosiaalitoimi; Varhaiskasvatuksen (päivähoito) tehtäväalue on oleellinen osa lapsipoliittista ohjelmaa. Onnistunut päivähoito kattaa pedagogisen tehtävän, mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun sekä tukee vanhempia heidän omassa kasvatustehtävässään. Päivähoidolla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tehtävä lastensuojelutyössä. Päivähoidon kehittämisen tueksi päivähoitoon on valmistunut vuonna 2008 varhaiskasvatussuunnitelma. Pyhärannan päivähoito on järjestetty kolmessa ryhmäperhepäiväkodissa, jotka sijaitsevat Kaukassa, Reilassa ja Ihodessa. Lisäksi lapsia hoidetaan kotona työskentelevien perhepäivähoitajien luona. Varhaiskasvatus on tällä hetkellä muutoksen kourissa, johon liittyen koko päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen, lisäksi Kaukan ryhmäperhepäiväkoti muuttaa Rohdaisiin kirjaston tiloihin ja Ihoden ryhmäperhepäiväkodin muuttamisesta päiväkodiksi on valtuuston periaatepäätös ja päiväkoti aloittaisi toiminnan alkaen. Elinikäisen oppimisen ja päivähoidon kehittämisen tueksi päivähoitoon on valmistunut vuonna 2008 varhaiskasvatussuunnitelma. Aikuissosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää lakisääteistä asiakastyötä, jonka tavoitteena tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä. Aikuissosiaalityötä kunnassa tekee sosiaalityöntekijä. Työhön sisältyy yleiseen sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa, kriisi-, päihde- ja mielenterveystyötä, ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä sekä työllistymistä, kouluttautumista, asumista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Aikuissosiaalityön välineinä ovat asiakastapaamiset, palvelu- ja hoitosuunnitelmat, verkostotyö, kuntouttava työtoiminta, eläkeselvittelyt sekä toimeentulotuki. Taloudellisen tilanteen vakauttaminen edesauttaa lapsiperheiden selviytymistä arjessa. Sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan perheelle voidaan myöntää täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Myös tapauskohtaisesti perheeltä perittäviin päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksuihin voidaan myöntää vapautus. Sivistystoimi; Lapsuus- ja nuoruusiän koulutusvaiheessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien antaminen myöhemmille koulutuksille sekä työelämässä tapahtuvalle oppimiselle. Esiopetusta tarjotaan Pyhärannan kunnan kaikkien kolmen peruskoulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvien on mahdollista käyttää päivähoitopalveluja. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1 2 vuosiluokkien oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille. Sivu 4 / 14

5 Pyhärannassa on kolme alakoulua, joka mahdollistaa luokkien pienet ryhmäkoot ja jossakin määrin myös erityisen tuen tarjonnan. Kunnassa toimii kiertävä erityisopettaja, joka tukee oppilaiden normaalia koulun käyntiä. Yläkoulu sopimukset ovat Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin kanssa, mikä lisää valinnan mahdollisuuksia ja lyhentää koulumatkoja. Raja esikoululaisten ja luokkalaisten koulukuljetuksille on kolme kilometriä. Koulupsykologin palvelut ostetaan Uudestakaupungista. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti jokaisessa koulussa, mukana on edustaja myös sosiaalitoimesta. Oppilashuoltotyöryhmän työskentelyssä sovelletaan Vakka-Suomen yhteistä opiskeluhuollon toimintaohjeistusta. Vapaa-aikatoimi; Vapaa-aikatoimi (nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kirjasto) tarjoaa palveluita, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä Pyhärannassa. Perusnuorisotyötä Pyhärannassa tekevät kunnalliset nuorisotyöntekijät. Nuorisotyössä on kyse kasvatuksesta ja nuoren inhimillisestä kasvusta yhteiskunnan jäsenenä. Nuoret ovat tekemisissä nuorisotyöntekijän kanssa lähinnä vapaa-ajallaan. Nuorisotyössä kontaktit ovat usein epämuodollisia ja ne syntyvät nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. YK:n lasten perusoikeuksien yksi kulmakivi on osallisuus. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo sosiaalisia valmiuksia. Pyhärannassa nuorisotiloilla tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja kuulemista. Nuorille on varattu mahdollisuus osallistua paikallista ja seutukunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn esim. tilatoimikunnan ja Vakka-Suomen Nuorisofoorumin muodossa. Lisäksi nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ihan normaalin toiminnan yhteydessä sekä netissä olevan aloitekanavan kautta. Vapaa-aikatoimessa kirjataan toteutuneet nuorten osallistumis- ja kuulemisasiat. Liikunta muodostaa tärkeän osa-alueen nuorisotyössä. Kunnan liikuntasaleja käytetään hyväksi ja ohjaajina toimivat vapaaehtoiset kuntalaiset tai vapaa-aikasihteeri. Erilaiset ajankohtaiset teematapahtumat ovat ominaisia Pyhärannassa, koska resurssit eivät aina riitä pitkäaikaisen jatkuvan toiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoamalla mielekästä tekemistä ja toimintaa. Tällaista ovat esimerkiksi nuorisotilojen avoin toiminta ja erilaiset retket. Nuorisotoimi puuttuu varhain nuoren mahdolliseen päihteidenkäyttöön tai muuhun mutkaan elämässä. Nuorisotyöntekijä on aina yhteydessä vanhempiin, koulukuraattoriin tai sosiaalityöntekijään ollessaan huolissaan nuoren tilanteesta. Nuorisotilatoiminta/avoimet ovet kunnassa tällä hetkellä kahdessa tilassa Ihoden koulun pihassa sijaitsevassa Ihoden nuokkarin kiinteistössä ja Rohdaisissa kunnanviraston kupeessa nuorisotilaksi uudistetussa palotallissa. Avoimet ovet Rohdaisissa maanantaisin ja perjantaisin ja Ihodessa keskiviikko ja lauantai iltaisin. Ihoden nuokkaria käyttää lisäksi kunnan iltapäiväkerho ja eri nuorisoyhdistykset. Reilaan on suunnitteilla oma nuorisotila. Toiminnassa myös aktivoidaan nuoria itse perustamaan omia toimintaryhmiä ja kerrotaan kunnan ja yhteistyötahojen mahdollisuuksista tukea omia toimintaryhmiä. Avustuksiin varattu määräraha vuodelle 2010 on nuorisopuolella 2500 ja liikuntapuolella Vapaa-aikatoimi osallistuu myös nuorten kesätyöllistämiseen. Pyhärannan kirjastotoimi tukee lasten la nuorten lukuharrastusta kirjaston ja koulun välisellä yhteistyöllä seuraavasti: Rohdaisten alakoulu ja Rohdaisten kirjasto tekevät Sivu 5 / 14

6 yhteistyötä säännöllisten 1 2 luokkien lukutuntien merkeissä viikoittain. Ihoden kirjasto tukee Ihoden koulun lukudiplomi suorituksia hankkimalla tarvittavan kirjallisuuden. Kirjasto ostaa Reilan koululle Raumalta kirjastoautopalvelun, jota koululaiset käyttävät säännöllisesti. Kirjasto järjestää satunnaisesti satutunteja sekä tarjoaa koululaisille tilojaan näyttelytoimintaan. Vuosittain tarjotaan jonkin kiertävä taide-elämys kaikille kouluille, esim. taikurin, musikantin, kirjailijan tai teatteriesityksen. Lasten ja nuorten taidekasvatusta tuetaan seuraavasti: Kaikki Pyhärannan alakoululaiset viedään kerran vuodessa teatteriin. Kesäisin järjestetään taideleiri, johon osallistuu vuosittain noin 50 lasta ja nuorta. Kulttuuritoimen tapahtumiin on kutsuttu musiikkiopiston oppilaita esiintymään. Vauvaikäisille ja heidän sisaruksilleen järjestetään värikylpyjen taidetapahtuma. Terveystoimi; Pyhärannassa Rohdaisten terveysasemalla toimii lastenneuvola, lisäksi kouluterveydenhoitaja on tavattavissa. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella toimii äitiys-, ja perhesuunnitteluneuvola Terveystoimen päätavoitteena on lapsen ja lapsiperheiden terveydestä huolehtiminen. Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto ovat valtakunnallisiin ohjeisiin perustuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Työ alkaa jo äitiysneuvolasta jatkuen lastenneuvolaan ja sieltä kouluterveydenhuoltoon. Suunnitelluin määräaikaistarkastuksin työ tavoittaa kaikki lapsiperheet tasapuolisesti. Seulontatutkimuksin pyritään mahdollisimman varhain toteamaan ja ennaltaehkäisemään lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät terveysriskit ja sairaudet. Pelkän fyysisen terveyden lisäksi nousee tänä päivänä vaativaan ja kuormittavaan asemaan lasten ja lapsiperheiden sosiaalinen ja psyykkinen terveys. Valtakunnan tasolla pahoinvointi näkyy mielenterveysongelmina, kasvatusongelmina ja päihteiden käyttönä. Tämä tuo aivan uusia haasteita myös terveydenhuollolle, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan ne tavat ja asenteet, jotka määräävät aikuisiän terveyttä tai sairautta. Kynnys avun hakemiseen ja neuvojen kysymiseen tulee olla matala. Neuvolatyö vaatii ennen kaikkea sitä kaikkein kysytyintä työvälinettä tänä kiireisenä aikana eli aikaa perheiden kanssa - ihmisen kohtaamista. Tekninen toimi; Pyhärannan luonto on puhdas; metsiä, järviä ja merenrantaa voi hyödyntää niin leikki -kuin virkistyspaikkoina. Rohdaisten ja Ihoden kylien liikenneturvallisuutta on parannettu viime vuosina. Kevyenliikenteenväylät, nopeusrajoitukset ja hidastetöyssyt on tehty turvaamaan kevyenliikenteen käyttäjiä. Pyhärannan viher- ja puistoalueiden ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi. Koulujen pihojen liikuntavälineitä on niin ikään uudistettu lähiaikoina. Kunnanhallitus; Kunnanhallitus on nimennyt Suomen Lasten Parlamenttiin edustajan ja varaedustajan kaudeksi Lisäksi kolmesta alakoulusta on nimetty koulun yhteyshenkilö, jotta kaikki kolme koulua olisivat toiminnassa mukana. Suomen Lasten Parla- Sivu 6 / 14

7 mentti antaa vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Tavoitteena on lisäksi edistää yhteistyötä ja virikkeitä lasten aseman kehittämiseksi sekä tuottaa materiaalia, koulutusta ja neuvontaa lasten paikalliseen demokratiakasvatukseen. Kunnanhallitus tukee nuorten kesätyöllistymistä. Talousarviossa on varattu määräraha kahden nuoren palkkaamiseen kunnalle ja lisäksi yrityksille maksetaan kesätyöpaikkatukea vuotiaan koululaisen tai opiskelijan työllistämiseksi. Seurakunta; Pyhärannan seurakunta järjestää viisi -vuotiaille lapsille kerhoja kaksi kertaa viikossa ja kerran viikossa neljä -vuotiaille. Molemmat kerhot kestävät kerralla kolme tuntia. Rippikoulu on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti aikuisuutta. Pyhärannan seurakunta järjestää vuosittain yhden rippikoulun ja siihen liittyvän rippileirin. Rippikoulun käyneillä nuorilla on mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen ja sen myötä isosena toimimiseen rippileirillä. Lisäksi keväällä 2010 seurakunta on aloittanut uuden nuorisotyöntekijän vetämät nuortenillat kerran kuukaudessa. Harrastustoiminta; Pyhärannassa toimivista harrastustoimintaa järjestävistä seuroista tai yhdistyksistä on koottu yhteystiedot ohjelman loppuun. Ihoden Kiri Ihoden Kirin toimintaan kuuluu lasten sisäliikunta, yleisurheilu- ja hiihtokilpailut. Kaukalopalloa pelataan Vermuntilan hallisarjassa ja jalkapalloa IV- divisioonassa. Jalkapallossa on myös juniorivalmennusta. Kiri huolehtii Ihoden koulun urheilukentän kunnossapidosta ja jääkiekkokaukalosta sekä Kirikallion pururadasta. Pyhärannan Myrsky Toimintaan kuuluu lasten sisäliikunta, yleisurheilu- ja hiihtokilpailut. Lentopalloa pelataan aluemestaruussarjassa. Myrsky huolehtii Rohdaisten pururadan talkootöistä ja latujen hoitamisesta. Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys 4H-kerho kokoontuu Ihoden nuorisotalolla joka toinen tiistai, ohjaajina toimivat nuoret. Kerhossa askarrellaan, kokataan, leikitään ja pidetään nyyttäreitä ym. Kerhon ohjelma suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Järjestämme kädentaitopainotteisia kursseja, metalliromun, lannoitesäkkien ja jätepaperin keräystä, metsä- ja luontopolkukilpailuja sekä työllistämme nuoria viherhoitotöissä ja kerhonohjauksessa. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki vuotiaat. Pyhärannan Korpiankkurit Partiolaisia Pyhärannassa on n. 90. Toimimme sekä maalla että merellä. Kokoontumispaikkoina ovat Ihodessa nuokkari, Reilassa koulun yläkerrassa oleva partion kolo Sivu 7 / 14

8 ja Rohdaisissa srk-koti. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki 7-v täyttäneet tytöt ja pojat, myös aikuiset ovat tervetulleita. Pyhärannan VPK Pyhärannan VPK:lla on oma toimiva nuoriso-osasto, joka kokoontuu säännöllisesti. Harjoituksissa käsitellään palokuntanuorten tietoja ja taitoja. Reilan Kiekko ry Reilan Kiekko ry. mahdollistaa Reilan kiekkokaukalon käytön jääurheilun harrastajille, sekä järjestää Reilan koululla Touhutiistai teemalla pienten lasten saliliikuntaa. Kesä aikana kentällä järjestetään jalkapallokoulu. SPR:n Varsinais-Suomen Pyhärannan osasto Toimintaan sisältyy varhaisnuorten kanssa tehtävää toimintaa. Lisätietoja: Reilan kyläyhdistys Reidu Reilan kyläyhdistys Reidun rantasauna ja uimaranta kaikkien käytössä. Torstaisauna nuorimmille ilmainen. Laajalla hiekkarannalla kaikille halukkaille tarkoitettu leikki- ja pallokenttä, jossa mm. mahdollisuus lentopallon pelaamiseen. Kyläyhdistys Pleissi Pleissi pyrkii vuosittain järjestämään yksin tai muiden järjestöjen kanssa lapsille ja nuorille ohjelma- ja harrastetoimintaa. Mm. toukokuussa 2010 järjestetään koko kunnan alueen lapsille tarkoitettu ilmainen teatteriesitys Rohdaisten koulun tiloissa. Lahdenvainion kyläyhdistys Lahdenvainion kyläyhdistys ylläpitää lasten leikkikenttää ja vastaa hoidosta talkootyöllä. Kylän uimaranta ja rantasauna on yhdistyksen hoidossa. Yhdistys järjestää tänä keväänä mm. kukkatalkoot lapsille ja vuoden aikana on muita erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia. Kylän perinteisessä yhteisessä juhannusjuhlassa on huomioitu vuosittain myös lapset. Nälkloukan kyläyhdistys Nälkloukan kyläyhdistyksellä on uimaranta ja rantasauna. Kerran vuodessa järjestetään kylpyläreissu, mihin kyläyhdistys kustantaa alle 12 -vuotiaat. Kukolan kyläyhdistys Kukolan kyläyhdistyksellä on uimaranta ja rantasauna jota vuokrataan kesäisin vapaa-ajan käyttöön. Yhdistys järjestää kuntalaisille, varsinkin lapsiperheiden suosiman avoimen saunamahdollisuuden kerran viikossa kesäaikaan. Rannassa on myös venelaituri, jossa on n. 30 venepaikkaa. Lisäksi Kukolan asuntoalueella on kyläyhdistyksen leikkikenttä. Kaikkien näiden alueiden hoidosta ja kunnossapidosta vastaa ahkera Kukolalainen talkooväki. Sivu 8 / 14

9 Santtioseura Santtioseura on yleishyödyllinen kotiseutuyhdistys, jonka päätarkoitus on tuottaa toiminnallaan viihtyvyyttä ja yhteishenkeä toimialueensa asukkaille. Seuran toiminnallisena keskuksena on Puu-Santtion toimintakeskus Maininki. Vanhempainyhdistykset Jokaisen alakoulun alueella toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joiden toimintaan kuuluu yhteistyö ja yhteydenpito koulun kanssa sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen ja tuotteiden myyminen. Toiminnasta saaduilla varoilla tuetaan koululaisten luokkaretkiä ja teatterimatkoja ja kouluille on hankittu erilaisia urheilu- ja harrastusvälineitä. Lisäksi vanhempainyhdistykset ovat mukana järjestämässä erilaisia koulutusja luentotilaisuuksia. Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäisy Lasten ja nuorten riskitekijöiden ennaltaehkäisyssä korostuu vanhempien rooli, sillä tavoitteena on vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään ja lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen. Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Perheneuvola; Perheneuvola huolehtii lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä perustason mielenterveystyöstä, kasvatusneuvonnasta, häiriöiden tutkimisesta sekä hoitoon ohjauksesta erikoissairaanhoidon yksiköihin. Työskentelyssä korostuu oikea-aikainen puuttuminen, jolla pyritään estämään ongelmien kärjistyminen. Yhteistyö Laitilan perheneuvolan kanssa päättyi vuonna Sosiaalitoimessa on neuvoteltu Uudenkaupungin sosiaalitoimen kanssa perheneuvolapalvelun ostamisesta heidän perheneuvolasta. Suhtautuminen palvelun myymiseen on Uudenkaupungin taholta ollut myönteistä ja palvelu on saatu taas järjestymään pyhärantalaisille. Perheneuvolaan hakeudutaan kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaalisihteerin lähetteellä. Lastensuojelu; Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, millä tarkoitetaan lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä, avohuollon tukitoimia, lapsen kiireellinen sijoitusta ja huostaanottoa sekä siihen liittyvää sijais- ja jälkihuoltoa. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia sekä tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelua Pyhärannassa toteuttaa kaksi sosiaalihuollon kelpoisuuslain täyttävää työntekijää, mikä mahdollistaa lastensuojelulain mukaisen työskentelymallin, lapsen Sivu 9 / 14

10 asioista vastaava työntekijä pystytään nimeämään sekä lain edellyttämät aikarajat käsittelyn kestolle toteutuvat. Lastensuojelutarpeen selvityksissä tavataan lasta sekä pyritään tekemään kotikäynti. Pyhärannan kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2009 Vakka-Suomen seudun yhteisen lastensuojelusuunnitelman vuosille Suunnitelman käytännön seuranta- ja kehittämistyötä toteuttamaan on muodostettu Vakka-Suomen lapsiasiainneuvosto. Ryhmään kuuluvat seudulliset edustajat sosiaalitoimesta, terveystoimesta, koulutoimesta, vapaa-aikatoimesta ja kulttuuritoimesta sekä muista lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työtä tekevistä tahoista (mm. seurakunta, poliisi, järjestöt). Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtävänä on seurata strategisten päämäärien toteutumista, tiedottaa lastensuojelun tilanteesta vuosittain ja koota seurantatiedosta raportti, jossa esitetään myös uudet tavoitteet. Perusteellisempi seuranta tehdään seuraavaksi Sivu 10 / 14

11 3. LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUT- TAMINEN JA SEURANTA Pyhärannan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittämiseen osallistuneen työryhmän lähtökohta työn alusta lähtien on ollut mahdollisimman konkreettisen ja käytännön läheisen ohjelman tekeminen. Konkreettisuus onkin pidetty ns. punaisena lankana koko prosessin aikana. Ohjelmassa on haluttu nostaa esiin Pyhärannan nykytilanne ts. jo olemassa olevan palvelutarjonnan kirjo sekä toisaalta on haettu ajatuksia palveluverkon kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Pyhärannassa Varhaiskasvatus Sivistystoimenjohtaja ja sosiaalisihteeri Sosiaalitoimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Monimuotoinen päivähoito Koululaisten (1. ja 2. lk.) aamu- ja iltapäivätoiminnan säilyminen Erityislastentarhanopettajan palvelut Sosiaali- ja sivistystoimen välisen yhteistyön kehittäminen Palvelun saatavuus lähipalveluna kolmen alakoulun alueilla. Vuorohoidon järjestäminen. Huolehditaan henkilökuntaresurssista Selvitetään mahdollisuutta ostaa palvelua naapuri kunnista Luodaan malli, jolla varmistetaan tiedon kulku hallintokuntien välillä. Palvelun saatavuus sekä asiakastyytyväisyyskyselyt Sivistyslautakunta ( alk.), KH ja KV Palvelun saatavuus Sivistyslautakunta, KH ja KV Toteutuneet konsultaatiokäynnit Sivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri, perhepäivähoidon ohjaaja Mallin valmistuminen Jatkuva Jatkuva Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen Sosiaalityöntekijän osallistuminen oppilashuoltotyöryhmään Varataan määräraha vuoden 2011 talousarvioon ja rekrytoidaan perhetyöntekijä Toimenkuvan laajentaminen Avohuollon tukitoimien ja ostopalveluiden väheneminen sekä sijoitusten estyminen. Sosiaalisihteeri, perusturvalautakunta ja KV Sosiaalisihteeri Heti alkaen (kokeilu vuodeksi) Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Toteutuneet kokoukset Terveystoimi Kouluterveydenhuollon tukipalveluiden riittävä saatavuus Käyntimäärät Systemaattiset kouluterveyden hoitajan seurannat kouluilla sekä terveysasemalla. Lisäksi kuraattorin palvelut käytössä Kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja rehtori Heti 2011 Sivu 11 / 14

12 Koulut Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Säännölliset oppilashuoltotyöryhmän kokoontumiset sekä ala- että yläkouluissa Jokainen koulu kutsuu ryhmän koolle vähintään kaksi kertaa lukukaudessa Koulupudokkaiden vähentäminen ja ennaltaehkäisy Koulupsykologin palvelu saatavilla alakouluilla. KiVa* -koulu toimintamallin käyttöön otto Yhteydenpito yläkouluihin ja tietojen vaihto sekä varhainen puuttuminen. Oppilaanohjauksen korostaminen. Koulutuksen keskeyttämisestä tieto kuntaan. Sopimus Uudenkaupungin kanssa. Opettajien kouluttaminen työskentelymalliin Toteutuneet kokoukset Jokaisella peruskoulun päättäneellä on tiedossa jatkokoulutuspaikka. Toteutuneet käynnit koululla ja psykologin vastaanotolla. Kiusaamisen vähentyminen Koulut (rehtori) Sosiaali- ja sivistystoimi Sivistystoimenjohtaja Rehtorit Jatkuva Jatkuva. Jatkuva 2011 alkaen * KiVa koulu = uusi kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä Vapaaaikatoimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Nuorisotila Reilaan Riittävät avustukset seuroille Tehdään avustushakemus sekä laaditaan tarvittavat suunnittelu ja kustannuslaskennat ja toteutetaan remontti. Tiedotetaan avustusten hakemisesta ja sovittujen myöntämiskriteerien noudattaminen Tilan valmistuminen ja sen käyttö Määrärahojen suuruus Vapaaaikasihteeri ja rakennustarkastaja ja KV Vapaaaikasihteeri ja KV 2011 Jatkuva Tekninen toimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Liikenneturvallisuuden kehittäminen, erityisesti kevyenliikenteenväylät Vaikuttaminen tiehallintoon ja omien hankkeiden aktiivinen ajaminen. Liikennekasvatus koulussa ja päivähoidossa. Yhteistyö poliisin kanssa Toteutuneet tiehankkeet. Liikennekasvatuksen huomioiminen opetuksessa Rakennustarkastaja ja KH. Liikenneturvallisuuden osalta kaikki hallintokunnat Jatkuva. Sivu 12 / 14

13 Seuranta Lapsi- ja nuoriso poliittisen ohjelman seuranta toteutetaan laatimalla raportti esitettyjen päämäärien toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä. Raportti tehdään kunnan virkamiesten yhteistyönä ja se lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Ensimmäisen kerran päämäärien toteutumisesta raportoidaan syksyllä Pyhärannan alakoulujen 6. -luokan oppilailta ryhdytään keräämään systemaattisesti tietoa, jolla kartoitetaan heidän näkemys muun muassa koulusta, vapaa-ajasta, terveyspalveluista ja koulukiusaamisesta. Kyselylomakkeen pohjana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) indikaattoreita. Kysely kerätään kouluilta kevätlukukauden päätteeksi. Saatua kyselyaineistoa käytetään viitoittamaan tulevaa lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa ja se on tärkeä elementti, jolla saadaan lasten ääni kuulumaan ohjelman teossa. Lapsipoliittinen ohjelma on tarkoitus laatia aina yhden valtuustokauden ajaksi. Seuraava täysin päivitetty ohjelma tullaan laatimaan vuonna KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA ON OSA KUNTAPOLITIIKKAA, JOLLA VAIKUTETAAN KUNNAN TULEVAAN ME- NESTYMISE TYMISEEN. EN. Sivu 13 / 14

14 Yhteystiedot Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköposti Sosiaalitoimi Vapaa-aikatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi sosiaalisihteeri Lauri Heino vapaa-aikasihteeri Karja Törrönen sivistystoimenjohtaja rakennustarkastaja Olli Lahtonen pyharanta.fi pyharanta.fi Terveystoimi sairaanhoitaja Arja Numme terveydenhoitaja Outi Nivola uusikaupunki.fi Seurakunta kirkkoherra Soile Palmu Partiolippukunta Pyhärannan Korpiankkurit lippukunnanjohtaja Pauliina Rintanen Pyhärannan Myrsky yu-jaoston pj. Anne Laivo Ihoden Kiri Ilkka Valpola Reilan Kiekko ry. pj. Markku Laine Pyhärannan VPK nuoriso-osaston vetäjä Mari Lehtinen Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys Riina Vainio SPR:n Pyhärannan osasto nuoriso-osaston vetäjä Armi- Tuulikki Kraappa pyharanta.fi Kyläyhdistykset Kyläyhdistys Reidu pj. Rauno Luttinen Nälkloukan kyläyhdistys pj. Pauli Vuorela Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys pj. Katariina Vuorela Kyläyhdistys Pleissi pj. Jorma Perhe Kukolan kyläyhdistys pj. Jukka Luotokari Santtioseura ry pj. Esa Urhonen Vanhempainyhdistykset Ihoden koulun vanhempainyhdistys pj. Katja Höyden-Kalli Rohdaisten koulun vanhempainyhdistys pj. Leena Karttunen Reilan koulun vanhempainyhdistys pj. Anna Stolt Sivu 14 / 14

Lapsen kanssa III PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2016

Lapsen kanssa III PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2016 Lapsen kanssa III PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2016 1. JOHDANTO... 3 2. LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA... 4 Sosiaalitoimi... 4 Sivistystoimi... 5 Vapaa-aikatoimi...

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ Kari Hernetkoski Oppilashuolto on lakisääteistä Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012 Aika 9.10.2012 klo 19.02 21.01 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot