PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Lapsen kanssa II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013. Lapsen kanssa II"

Transkriptio

1 PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Lapsen kanssa II

2 SISÄLLYS Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma JOHDANTO LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA... 4 Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat palvelut Pyhärannassa... 4 Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäisy LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Pyhärannassa Seuranta Yhteystiedot Sivu 2 / 14

3 1. JOHDANTO Suomen Kuntaliitto hyväksyi vuonna 2000 oman Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta ohjelmansa. Kannanotto ohjaa liiton lapsipoliittista toimintaa vuoteen Ohjelma pyrkii edistämään lapsilähtöistä suunnittelua ja päätöksentekoa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Samoin se kehittää laajasti lapsipolitiikan toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisen ohjelman laadintatyön sekä käytännön kehittämisprojekteja. Pyhärannan kunnan ensimmäinen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsen kanssa on ollut vuosille , ohjelmaa ei ole sen jälkeen päivitetty. Vuoden 2009 talousarvioon kuuluu osana peruspalvelu-, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnallisia tavoitteita Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittäminen. Ohjelman päivittämiseen ovat osallistuneet: Lauri Heino, sosiaalisihteeri, työryhmän puheenjohtaja Katja Törrönen, vapaa-aikasihteeri, työryhmän sihteeri Jaana Huovinen-Nummela, vt. koulutoimenjohtaja asti Olli Lahtonen, rakennustarkastaja Mervi Puonti, sivistyslautakunta Heli-Marja Nissilä, Ihoden koulu Arja Numme, terveystoimi Margit Kiiski, nuorisotoimi Jarkko Laivo, kunnanhallituksen edustaja Soile Palmu, Pyhärannan seurakunta Suvi Inkinen / Vesa Inkinen, REIDU ry. Marja Laivo / Tiina Peltoniemi, PLEISSI ry. Pauliina Rintanen, PyKo Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päämääränä on osoittaa, että Pyhäranta on lapsiperheille hyvä paikka asua nyt ja tulevaisuudessa. Pyhärantalaiset lapset ja nuoret otetaan huomioon palveluja kehitettäessä. Ohjelma laaditaan alle 18- vuotiaita kuntalaisia varten, joita kunnassa on yhteensä 416 ja jotka jakautuvat seuraavasti: 0 6 -vuotiaita 121, vuotiaita 158 ja vuotiaita 137. Tavoitteena on, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta ulottuu yli hallintokuntarajojen, palveluketjut ovat saumattomia ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koetaan yhteiseksi asiaksi. Loppujen lopuksi vanhemmat ovat avainasemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa, siksi vanhempia tulee kuulla palveluita kehitettäessä ja heitä on tuettava kasvatustehtävässään. Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma jakaantuu kahteen osaan; ensimmäisessä osassa käydään läpi kunnan eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin nykyiset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja tukevat palvelut. Toisessa osassa esitetään eri hallintokuntien asettamat tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Sivu 3 / 14

4 2. LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat palvelut Pyhärannassa Sosiaalitoimi; Varhaiskasvatuksen (päivähoito) tehtäväalue on oleellinen osa lapsipoliittista ohjelmaa. Onnistunut päivähoito kattaa pedagogisen tehtävän, mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun sekä tukee vanhempia heidän omassa kasvatustehtävässään. Päivähoidolla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tehtävä lastensuojelutyössä. Päivähoidon kehittämisen tueksi päivähoitoon on valmistunut vuonna 2008 varhaiskasvatussuunnitelma. Pyhärannan päivähoito on järjestetty kolmessa ryhmäperhepäiväkodissa, jotka sijaitsevat Kaukassa, Reilassa ja Ihodessa. Lisäksi lapsia hoidetaan kotona työskentelevien perhepäivähoitajien luona. Varhaiskasvatus on tällä hetkellä muutoksen kourissa, johon liittyen koko päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen, lisäksi Kaukan ryhmäperhepäiväkoti muuttaa Rohdaisiin kirjaston tiloihin ja Ihoden ryhmäperhepäiväkodin muuttamisesta päiväkodiksi on valtuuston periaatepäätös ja päiväkoti aloittaisi toiminnan alkaen. Elinikäisen oppimisen ja päivähoidon kehittämisen tueksi päivähoitoon on valmistunut vuonna 2008 varhaiskasvatussuunnitelma. Aikuissosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää lakisääteistä asiakastyötä, jonka tavoitteena tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä. Aikuissosiaalityötä kunnassa tekee sosiaalityöntekijä. Työhön sisältyy yleiseen sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa, kriisi-, päihde- ja mielenterveystyötä, ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä sekä työllistymistä, kouluttautumista, asumista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Aikuissosiaalityön välineinä ovat asiakastapaamiset, palvelu- ja hoitosuunnitelmat, verkostotyö, kuntouttava työtoiminta, eläkeselvittelyt sekä toimeentulotuki. Taloudellisen tilanteen vakauttaminen edesauttaa lapsiperheiden selviytymistä arjessa. Sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan perheelle voidaan myöntää täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Myös tapauskohtaisesti perheeltä perittäviin päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksuihin voidaan myöntää vapautus. Sivistystoimi; Lapsuus- ja nuoruusiän koulutusvaiheessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien antaminen myöhemmille koulutuksille sekä työelämässä tapahtuvalle oppimiselle. Esiopetusta tarjotaan Pyhärannan kunnan kaikkien kolmen peruskoulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvien on mahdollista käyttää päivähoitopalveluja. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1 2 vuosiluokkien oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille. Sivu 4 / 14

5 Pyhärannassa on kolme alakoulua, joka mahdollistaa luokkien pienet ryhmäkoot ja jossakin määrin myös erityisen tuen tarjonnan. Kunnassa toimii kiertävä erityisopettaja, joka tukee oppilaiden normaalia koulun käyntiä. Yläkoulu sopimukset ovat Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin kanssa, mikä lisää valinnan mahdollisuuksia ja lyhentää koulumatkoja. Raja esikoululaisten ja luokkalaisten koulukuljetuksille on kolme kilometriä. Koulupsykologin palvelut ostetaan Uudestakaupungista. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti jokaisessa koulussa, mukana on edustaja myös sosiaalitoimesta. Oppilashuoltotyöryhmän työskentelyssä sovelletaan Vakka-Suomen yhteistä opiskeluhuollon toimintaohjeistusta. Vapaa-aikatoimi; Vapaa-aikatoimi (nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kirjasto) tarjoaa palveluita, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä Pyhärannassa. Perusnuorisotyötä Pyhärannassa tekevät kunnalliset nuorisotyöntekijät. Nuorisotyössä on kyse kasvatuksesta ja nuoren inhimillisestä kasvusta yhteiskunnan jäsenenä. Nuoret ovat tekemisissä nuorisotyöntekijän kanssa lähinnä vapaa-ajallaan. Nuorisotyössä kontaktit ovat usein epämuodollisia ja ne syntyvät nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. YK:n lasten perusoikeuksien yksi kulmakivi on osallisuus. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo sosiaalisia valmiuksia. Pyhärannassa nuorisotiloilla tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja kuulemista. Nuorille on varattu mahdollisuus osallistua paikallista ja seutukunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn esim. tilatoimikunnan ja Vakka-Suomen Nuorisofoorumin muodossa. Lisäksi nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ihan normaalin toiminnan yhteydessä sekä netissä olevan aloitekanavan kautta. Vapaa-aikatoimessa kirjataan toteutuneet nuorten osallistumis- ja kuulemisasiat. Liikunta muodostaa tärkeän osa-alueen nuorisotyössä. Kunnan liikuntasaleja käytetään hyväksi ja ohjaajina toimivat vapaaehtoiset kuntalaiset tai vapaa-aikasihteeri. Erilaiset ajankohtaiset teematapahtumat ovat ominaisia Pyhärannassa, koska resurssit eivät aina riitä pitkäaikaisen jatkuvan toiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoamalla mielekästä tekemistä ja toimintaa. Tällaista ovat esimerkiksi nuorisotilojen avoin toiminta ja erilaiset retket. Nuorisotoimi puuttuu varhain nuoren mahdolliseen päihteidenkäyttöön tai muuhun mutkaan elämässä. Nuorisotyöntekijä on aina yhteydessä vanhempiin, koulukuraattoriin tai sosiaalityöntekijään ollessaan huolissaan nuoren tilanteesta. Nuorisotilatoiminta/avoimet ovet kunnassa tällä hetkellä kahdessa tilassa Ihoden koulun pihassa sijaitsevassa Ihoden nuokkarin kiinteistössä ja Rohdaisissa kunnanviraston kupeessa nuorisotilaksi uudistetussa palotallissa. Avoimet ovet Rohdaisissa maanantaisin ja perjantaisin ja Ihodessa keskiviikko ja lauantai iltaisin. Ihoden nuokkaria käyttää lisäksi kunnan iltapäiväkerho ja eri nuorisoyhdistykset. Reilaan on suunnitteilla oma nuorisotila. Toiminnassa myös aktivoidaan nuoria itse perustamaan omia toimintaryhmiä ja kerrotaan kunnan ja yhteistyötahojen mahdollisuuksista tukea omia toimintaryhmiä. Avustuksiin varattu määräraha vuodelle 2010 on nuorisopuolella 2500 ja liikuntapuolella Vapaa-aikatoimi osallistuu myös nuorten kesätyöllistämiseen. Pyhärannan kirjastotoimi tukee lasten la nuorten lukuharrastusta kirjaston ja koulun välisellä yhteistyöllä seuraavasti: Rohdaisten alakoulu ja Rohdaisten kirjasto tekevät Sivu 5 / 14

6 yhteistyötä säännöllisten 1 2 luokkien lukutuntien merkeissä viikoittain. Ihoden kirjasto tukee Ihoden koulun lukudiplomi suorituksia hankkimalla tarvittavan kirjallisuuden. Kirjasto ostaa Reilan koululle Raumalta kirjastoautopalvelun, jota koululaiset käyttävät säännöllisesti. Kirjasto järjestää satunnaisesti satutunteja sekä tarjoaa koululaisille tilojaan näyttelytoimintaan. Vuosittain tarjotaan jonkin kiertävä taide-elämys kaikille kouluille, esim. taikurin, musikantin, kirjailijan tai teatteriesityksen. Lasten ja nuorten taidekasvatusta tuetaan seuraavasti: Kaikki Pyhärannan alakoululaiset viedään kerran vuodessa teatteriin. Kesäisin järjestetään taideleiri, johon osallistuu vuosittain noin 50 lasta ja nuorta. Kulttuuritoimen tapahtumiin on kutsuttu musiikkiopiston oppilaita esiintymään. Vauvaikäisille ja heidän sisaruksilleen järjestetään värikylpyjen taidetapahtuma. Terveystoimi; Pyhärannassa Rohdaisten terveysasemalla toimii lastenneuvola, lisäksi kouluterveydenhoitaja on tavattavissa. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella toimii äitiys-, ja perhesuunnitteluneuvola Terveystoimen päätavoitteena on lapsen ja lapsiperheiden terveydestä huolehtiminen. Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto ovat valtakunnallisiin ohjeisiin perustuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Työ alkaa jo äitiysneuvolasta jatkuen lastenneuvolaan ja sieltä kouluterveydenhuoltoon. Suunnitelluin määräaikaistarkastuksin työ tavoittaa kaikki lapsiperheet tasapuolisesti. Seulontatutkimuksin pyritään mahdollisimman varhain toteamaan ja ennaltaehkäisemään lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät terveysriskit ja sairaudet. Pelkän fyysisen terveyden lisäksi nousee tänä päivänä vaativaan ja kuormittavaan asemaan lasten ja lapsiperheiden sosiaalinen ja psyykkinen terveys. Valtakunnan tasolla pahoinvointi näkyy mielenterveysongelmina, kasvatusongelmina ja päihteiden käyttönä. Tämä tuo aivan uusia haasteita myös terveydenhuollolle, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan ne tavat ja asenteet, jotka määräävät aikuisiän terveyttä tai sairautta. Kynnys avun hakemiseen ja neuvojen kysymiseen tulee olla matala. Neuvolatyö vaatii ennen kaikkea sitä kaikkein kysytyintä työvälinettä tänä kiireisenä aikana eli aikaa perheiden kanssa - ihmisen kohtaamista. Tekninen toimi; Pyhärannan luonto on puhdas; metsiä, järviä ja merenrantaa voi hyödyntää niin leikki -kuin virkistyspaikkoina. Rohdaisten ja Ihoden kylien liikenneturvallisuutta on parannettu viime vuosina. Kevyenliikenteenväylät, nopeusrajoitukset ja hidastetöyssyt on tehty turvaamaan kevyenliikenteen käyttäjiä. Pyhärannan viher- ja puistoalueiden ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi. Koulujen pihojen liikuntavälineitä on niin ikään uudistettu lähiaikoina. Kunnanhallitus; Kunnanhallitus on nimennyt Suomen Lasten Parlamenttiin edustajan ja varaedustajan kaudeksi Lisäksi kolmesta alakoulusta on nimetty koulun yhteyshenkilö, jotta kaikki kolme koulua olisivat toiminnassa mukana. Suomen Lasten Parla- Sivu 6 / 14

7 mentti antaa vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Tavoitteena on lisäksi edistää yhteistyötä ja virikkeitä lasten aseman kehittämiseksi sekä tuottaa materiaalia, koulutusta ja neuvontaa lasten paikalliseen demokratiakasvatukseen. Kunnanhallitus tukee nuorten kesätyöllistymistä. Talousarviossa on varattu määräraha kahden nuoren palkkaamiseen kunnalle ja lisäksi yrityksille maksetaan kesätyöpaikkatukea vuotiaan koululaisen tai opiskelijan työllistämiseksi. Seurakunta; Pyhärannan seurakunta järjestää viisi -vuotiaille lapsille kerhoja kaksi kertaa viikossa ja kerran viikossa neljä -vuotiaille. Molemmat kerhot kestävät kerralla kolme tuntia. Rippikoulu on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti aikuisuutta. Pyhärannan seurakunta järjestää vuosittain yhden rippikoulun ja siihen liittyvän rippileirin. Rippikoulun käyneillä nuorilla on mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen ja sen myötä isosena toimimiseen rippileirillä. Lisäksi keväällä 2010 seurakunta on aloittanut uuden nuorisotyöntekijän vetämät nuortenillat kerran kuukaudessa. Harrastustoiminta; Pyhärannassa toimivista harrastustoimintaa järjestävistä seuroista tai yhdistyksistä on koottu yhteystiedot ohjelman loppuun. Ihoden Kiri Ihoden Kirin toimintaan kuuluu lasten sisäliikunta, yleisurheilu- ja hiihtokilpailut. Kaukalopalloa pelataan Vermuntilan hallisarjassa ja jalkapalloa IV- divisioonassa. Jalkapallossa on myös juniorivalmennusta. Kiri huolehtii Ihoden koulun urheilukentän kunnossapidosta ja jääkiekkokaukalosta sekä Kirikallion pururadasta. Pyhärannan Myrsky Toimintaan kuuluu lasten sisäliikunta, yleisurheilu- ja hiihtokilpailut. Lentopalloa pelataan aluemestaruussarjassa. Myrsky huolehtii Rohdaisten pururadan talkootöistä ja latujen hoitamisesta. Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys 4H-kerho kokoontuu Ihoden nuorisotalolla joka toinen tiistai, ohjaajina toimivat nuoret. Kerhossa askarrellaan, kokataan, leikitään ja pidetään nyyttäreitä ym. Kerhon ohjelma suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Järjestämme kädentaitopainotteisia kursseja, metalliromun, lannoitesäkkien ja jätepaperin keräystä, metsä- ja luontopolkukilpailuja sekä työllistämme nuoria viherhoitotöissä ja kerhonohjauksessa. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki vuotiaat. Pyhärannan Korpiankkurit Partiolaisia Pyhärannassa on n. 90. Toimimme sekä maalla että merellä. Kokoontumispaikkoina ovat Ihodessa nuokkari, Reilassa koulun yläkerrassa oleva partion kolo Sivu 7 / 14

8 ja Rohdaisissa srk-koti. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki 7-v täyttäneet tytöt ja pojat, myös aikuiset ovat tervetulleita. Pyhärannan VPK Pyhärannan VPK:lla on oma toimiva nuoriso-osasto, joka kokoontuu säännöllisesti. Harjoituksissa käsitellään palokuntanuorten tietoja ja taitoja. Reilan Kiekko ry Reilan Kiekko ry. mahdollistaa Reilan kiekkokaukalon käytön jääurheilun harrastajille, sekä järjestää Reilan koululla Touhutiistai teemalla pienten lasten saliliikuntaa. Kesä aikana kentällä järjestetään jalkapallokoulu. SPR:n Varsinais-Suomen Pyhärannan osasto Toimintaan sisältyy varhaisnuorten kanssa tehtävää toimintaa. Lisätietoja: Reilan kyläyhdistys Reidu Reilan kyläyhdistys Reidun rantasauna ja uimaranta kaikkien käytössä. Torstaisauna nuorimmille ilmainen. Laajalla hiekkarannalla kaikille halukkaille tarkoitettu leikki- ja pallokenttä, jossa mm. mahdollisuus lentopallon pelaamiseen. Kyläyhdistys Pleissi Pleissi pyrkii vuosittain järjestämään yksin tai muiden järjestöjen kanssa lapsille ja nuorille ohjelma- ja harrastetoimintaa. Mm. toukokuussa 2010 järjestetään koko kunnan alueen lapsille tarkoitettu ilmainen teatteriesitys Rohdaisten koulun tiloissa. Lahdenvainion kyläyhdistys Lahdenvainion kyläyhdistys ylläpitää lasten leikkikenttää ja vastaa hoidosta talkootyöllä. Kylän uimaranta ja rantasauna on yhdistyksen hoidossa. Yhdistys järjestää tänä keväänä mm. kukkatalkoot lapsille ja vuoden aikana on muita erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia. Kylän perinteisessä yhteisessä juhannusjuhlassa on huomioitu vuosittain myös lapset. Nälkloukan kyläyhdistys Nälkloukan kyläyhdistyksellä on uimaranta ja rantasauna. Kerran vuodessa järjestetään kylpyläreissu, mihin kyläyhdistys kustantaa alle 12 -vuotiaat. Kukolan kyläyhdistys Kukolan kyläyhdistyksellä on uimaranta ja rantasauna jota vuokrataan kesäisin vapaa-ajan käyttöön. Yhdistys järjestää kuntalaisille, varsinkin lapsiperheiden suosiman avoimen saunamahdollisuuden kerran viikossa kesäaikaan. Rannassa on myös venelaituri, jossa on n. 30 venepaikkaa. Lisäksi Kukolan asuntoalueella on kyläyhdistyksen leikkikenttä. Kaikkien näiden alueiden hoidosta ja kunnossapidosta vastaa ahkera Kukolalainen talkooväki. Sivu 8 / 14

9 Santtioseura Santtioseura on yleishyödyllinen kotiseutuyhdistys, jonka päätarkoitus on tuottaa toiminnallaan viihtyvyyttä ja yhteishenkeä toimialueensa asukkaille. Seuran toiminnallisena keskuksena on Puu-Santtion toimintakeskus Maininki. Vanhempainyhdistykset Jokaisen alakoulun alueella toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joiden toimintaan kuuluu yhteistyö ja yhteydenpito koulun kanssa sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen ja tuotteiden myyminen. Toiminnasta saaduilla varoilla tuetaan koululaisten luokkaretkiä ja teatterimatkoja ja kouluille on hankittu erilaisia urheilu- ja harrastusvälineitä. Lisäksi vanhempainyhdistykset ovat mukana järjestämässä erilaisia koulutusja luentotilaisuuksia. Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäisy Lasten ja nuorten riskitekijöiden ennaltaehkäisyssä korostuu vanhempien rooli, sillä tavoitteena on vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään ja lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen. Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Perheneuvola; Perheneuvola huolehtii lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä perustason mielenterveystyöstä, kasvatusneuvonnasta, häiriöiden tutkimisesta sekä hoitoon ohjauksesta erikoissairaanhoidon yksiköihin. Työskentelyssä korostuu oikea-aikainen puuttuminen, jolla pyritään estämään ongelmien kärjistyminen. Yhteistyö Laitilan perheneuvolan kanssa päättyi vuonna Sosiaalitoimessa on neuvoteltu Uudenkaupungin sosiaalitoimen kanssa perheneuvolapalvelun ostamisesta heidän perheneuvolasta. Suhtautuminen palvelun myymiseen on Uudenkaupungin taholta ollut myönteistä ja palvelu on saatu taas järjestymään pyhärantalaisille. Perheneuvolaan hakeudutaan kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaalisihteerin lähetteellä. Lastensuojelu; Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, millä tarkoitetaan lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä, avohuollon tukitoimia, lapsen kiireellinen sijoitusta ja huostaanottoa sekä siihen liittyvää sijais- ja jälkihuoltoa. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia sekä tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelua Pyhärannassa toteuttaa kaksi sosiaalihuollon kelpoisuuslain täyttävää työntekijää, mikä mahdollistaa lastensuojelulain mukaisen työskentelymallin, lapsen Sivu 9 / 14

10 asioista vastaava työntekijä pystytään nimeämään sekä lain edellyttämät aikarajat käsittelyn kestolle toteutuvat. Lastensuojelutarpeen selvityksissä tavataan lasta sekä pyritään tekemään kotikäynti. Pyhärannan kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2009 Vakka-Suomen seudun yhteisen lastensuojelusuunnitelman vuosille Suunnitelman käytännön seuranta- ja kehittämistyötä toteuttamaan on muodostettu Vakka-Suomen lapsiasiainneuvosto. Ryhmään kuuluvat seudulliset edustajat sosiaalitoimesta, terveystoimesta, koulutoimesta, vapaa-aikatoimesta ja kulttuuritoimesta sekä muista lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työtä tekevistä tahoista (mm. seurakunta, poliisi, järjestöt). Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtävänä on seurata strategisten päämäärien toteutumista, tiedottaa lastensuojelun tilanteesta vuosittain ja koota seurantatiedosta raportti, jossa esitetään myös uudet tavoitteet. Perusteellisempi seuranta tehdään seuraavaksi Sivu 10 / 14

11 3. LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUT- TAMINEN JA SEURANTA Pyhärannan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittämiseen osallistuneen työryhmän lähtökohta työn alusta lähtien on ollut mahdollisimman konkreettisen ja käytännön läheisen ohjelman tekeminen. Konkreettisuus onkin pidetty ns. punaisena lankana koko prosessin aikana. Ohjelmassa on haluttu nostaa esiin Pyhärannan nykytilanne ts. jo olemassa olevan palvelutarjonnan kirjo sekä toisaalta on haettu ajatuksia palveluverkon kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Pyhärannassa Varhaiskasvatus Sivistystoimenjohtaja ja sosiaalisihteeri Sosiaalitoimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Monimuotoinen päivähoito Koululaisten (1. ja 2. lk.) aamu- ja iltapäivätoiminnan säilyminen Erityislastentarhanopettajan palvelut Sosiaali- ja sivistystoimen välisen yhteistyön kehittäminen Palvelun saatavuus lähipalveluna kolmen alakoulun alueilla. Vuorohoidon järjestäminen. Huolehditaan henkilökuntaresurssista Selvitetään mahdollisuutta ostaa palvelua naapuri kunnista Luodaan malli, jolla varmistetaan tiedon kulku hallintokuntien välillä. Palvelun saatavuus sekä asiakastyytyväisyyskyselyt Sivistyslautakunta ( alk.), KH ja KV Palvelun saatavuus Sivistyslautakunta, KH ja KV Toteutuneet konsultaatiokäynnit Sivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri, perhepäivähoidon ohjaaja Mallin valmistuminen Jatkuva Jatkuva Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen Sosiaalityöntekijän osallistuminen oppilashuoltotyöryhmään Varataan määräraha vuoden 2011 talousarvioon ja rekrytoidaan perhetyöntekijä Toimenkuvan laajentaminen Avohuollon tukitoimien ja ostopalveluiden väheneminen sekä sijoitusten estyminen. Sosiaalisihteeri, perusturvalautakunta ja KV Sosiaalisihteeri Heti alkaen (kokeilu vuodeksi) Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Toteutuneet kokoukset Terveystoimi Kouluterveydenhuollon tukipalveluiden riittävä saatavuus Käyntimäärät Systemaattiset kouluterveyden hoitajan seurannat kouluilla sekä terveysasemalla. Lisäksi kuraattorin palvelut käytössä Kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja rehtori Heti 2011 Sivu 11 / 14

12 Koulut Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Säännölliset oppilashuoltotyöryhmän kokoontumiset sekä ala- että yläkouluissa Jokainen koulu kutsuu ryhmän koolle vähintään kaksi kertaa lukukaudessa Koulupudokkaiden vähentäminen ja ennaltaehkäisy Koulupsykologin palvelu saatavilla alakouluilla. KiVa* -koulu toimintamallin käyttöön otto Yhteydenpito yläkouluihin ja tietojen vaihto sekä varhainen puuttuminen. Oppilaanohjauksen korostaminen. Koulutuksen keskeyttämisestä tieto kuntaan. Sopimus Uudenkaupungin kanssa. Opettajien kouluttaminen työskentelymalliin Toteutuneet kokoukset Jokaisella peruskoulun päättäneellä on tiedossa jatkokoulutuspaikka. Toteutuneet käynnit koululla ja psykologin vastaanotolla. Kiusaamisen vähentyminen Koulut (rehtori) Sosiaali- ja sivistystoimi Sivistystoimenjohtaja Rehtorit Jatkuva Jatkuva. Jatkuva 2011 alkaen * KiVa koulu = uusi kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä Vapaaaikatoimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Nuorisotila Reilaan Riittävät avustukset seuroille Tehdään avustushakemus sekä laaditaan tarvittavat suunnittelu ja kustannuslaskennat ja toteutetaan remontti. Tiedotetaan avustusten hakemisesta ja sovittujen myöntämiskriteerien noudattaminen Tilan valmistuminen ja sen käyttö Määrärahojen suuruus Vapaaaikasihteeri ja rakennustarkastaja ja KV Vapaaaikasihteeri ja KV 2011 Jatkuva Tekninen toimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Liikenneturvallisuuden kehittäminen, erityisesti kevyenliikenteenväylät Vaikuttaminen tiehallintoon ja omien hankkeiden aktiivinen ajaminen. Liikennekasvatus koulussa ja päivähoidossa. Yhteistyö poliisin kanssa Toteutuneet tiehankkeet. Liikennekasvatuksen huomioiminen opetuksessa Rakennustarkastaja ja KH. Liikenneturvallisuuden osalta kaikki hallintokunnat Jatkuva. Sivu 12 / 14

13 Seuranta Lapsi- ja nuoriso poliittisen ohjelman seuranta toteutetaan laatimalla raportti esitettyjen päämäärien toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä. Raportti tehdään kunnan virkamiesten yhteistyönä ja se lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Ensimmäisen kerran päämäärien toteutumisesta raportoidaan syksyllä Pyhärannan alakoulujen 6. -luokan oppilailta ryhdytään keräämään systemaattisesti tietoa, jolla kartoitetaan heidän näkemys muun muassa koulusta, vapaa-ajasta, terveyspalveluista ja koulukiusaamisesta. Kyselylomakkeen pohjana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) indikaattoreita. Kysely kerätään kouluilta kevätlukukauden päätteeksi. Saatua kyselyaineistoa käytetään viitoittamaan tulevaa lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa ja se on tärkeä elementti, jolla saadaan lasten ääni kuulumaan ohjelman teossa. Lapsipoliittinen ohjelma on tarkoitus laatia aina yhden valtuustokauden ajaksi. Seuraava täysin päivitetty ohjelma tullaan laatimaan vuonna KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA ON OSA KUNTAPOLITIIKKAA, JOLLA VAIKUTETAAN KUNNAN TULEVAAN ME- NESTYMISE TYMISEEN. EN. Sivu 13 / 14

14 Yhteystiedot Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköposti Sosiaalitoimi Vapaa-aikatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi sosiaalisihteeri Lauri Heino vapaa-aikasihteeri Karja Törrönen sivistystoimenjohtaja rakennustarkastaja Olli Lahtonen pyharanta.fi pyharanta.fi Terveystoimi sairaanhoitaja Arja Numme terveydenhoitaja Outi Nivola uusikaupunki.fi Seurakunta kirkkoherra Soile Palmu Partiolippukunta Pyhärannan Korpiankkurit lippukunnanjohtaja Pauliina Rintanen Pyhärannan Myrsky yu-jaoston pj. Anne Laivo Ihoden Kiri Ilkka Valpola Reilan Kiekko ry. pj. Markku Laine Pyhärannan VPK nuoriso-osaston vetäjä Mari Lehtinen Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys Riina Vainio SPR:n Pyhärannan osasto nuoriso-osaston vetäjä Armi- Tuulikki Kraappa pyharanta.fi Kyläyhdistykset Kyläyhdistys Reidu pj. Rauno Luttinen Nälkloukan kyläyhdistys pj. Pauli Vuorela Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys pj. Katariina Vuorela Kyläyhdistys Pleissi pj. Jorma Perhe Kukolan kyläyhdistys pj. Jukka Luotokari Santtioseura ry pj. Esa Urhonen Vanhempainyhdistykset Ihoden koulun vanhempainyhdistys pj. Katja Höyden-Kalli Rohdaisten koulun vanhempainyhdistys pj. Leena Karttunen Reilan koulun vanhempainyhdistys pj. Anna Stolt Sivu 14 / 14

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot