PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Lapsen kanssa II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013. Lapsen kanssa II"

Transkriptio

1 PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Lapsen kanssa II

2 SISÄLLYS Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma JOHDANTO LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA... 4 Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat palvelut Pyhärannassa... 4 Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäisy LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Pyhärannassa Seuranta Yhteystiedot Sivu 2 / 14

3 1. JOHDANTO Suomen Kuntaliitto hyväksyi vuonna 2000 oman Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta ohjelmansa. Kannanotto ohjaa liiton lapsipoliittista toimintaa vuoteen Ohjelma pyrkii edistämään lapsilähtöistä suunnittelua ja päätöksentekoa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Samoin se kehittää laajasti lapsipolitiikan toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisen ohjelman laadintatyön sekä käytännön kehittämisprojekteja. Pyhärannan kunnan ensimmäinen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsen kanssa on ollut vuosille , ohjelmaa ei ole sen jälkeen päivitetty. Vuoden 2009 talousarvioon kuuluu osana peruspalvelu-, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnallisia tavoitteita Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittäminen. Ohjelman päivittämiseen ovat osallistuneet: Lauri Heino, sosiaalisihteeri, työryhmän puheenjohtaja Katja Törrönen, vapaa-aikasihteeri, työryhmän sihteeri Jaana Huovinen-Nummela, vt. koulutoimenjohtaja asti Olli Lahtonen, rakennustarkastaja Mervi Puonti, sivistyslautakunta Heli-Marja Nissilä, Ihoden koulu Arja Numme, terveystoimi Margit Kiiski, nuorisotoimi Jarkko Laivo, kunnanhallituksen edustaja Soile Palmu, Pyhärannan seurakunta Suvi Inkinen / Vesa Inkinen, REIDU ry. Marja Laivo / Tiina Peltoniemi, PLEISSI ry. Pauliina Rintanen, PyKo Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päämääränä on osoittaa, että Pyhäranta on lapsiperheille hyvä paikka asua nyt ja tulevaisuudessa. Pyhärantalaiset lapset ja nuoret otetaan huomioon palveluja kehitettäessä. Ohjelma laaditaan alle 18- vuotiaita kuntalaisia varten, joita kunnassa on yhteensä 416 ja jotka jakautuvat seuraavasti: 0 6 -vuotiaita 121, vuotiaita 158 ja vuotiaita 137. Tavoitteena on, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta ulottuu yli hallintokuntarajojen, palveluketjut ovat saumattomia ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koetaan yhteiseksi asiaksi. Loppujen lopuksi vanhemmat ovat avainasemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa, siksi vanhempia tulee kuulla palveluita kehitettäessä ja heitä on tuettava kasvatustehtävässään. Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma jakaantuu kahteen osaan; ensimmäisessä osassa käydään läpi kunnan eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin nykyiset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ja tukevat palvelut. Toisessa osassa esitetään eri hallintokuntien asettamat tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Sivu 3 / 14

4 2. LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat palvelut Pyhärannassa Sosiaalitoimi; Varhaiskasvatuksen (päivähoito) tehtäväalue on oleellinen osa lapsipoliittista ohjelmaa. Onnistunut päivähoito kattaa pedagogisen tehtävän, mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun sekä tukee vanhempia heidän omassa kasvatustehtävässään. Päivähoidolla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tehtävä lastensuojelutyössä. Päivähoidon kehittämisen tueksi päivähoitoon on valmistunut vuonna 2008 varhaiskasvatussuunnitelma. Pyhärannan päivähoito on järjestetty kolmessa ryhmäperhepäiväkodissa, jotka sijaitsevat Kaukassa, Reilassa ja Ihodessa. Lisäksi lapsia hoidetaan kotona työskentelevien perhepäivähoitajien luona. Varhaiskasvatus on tällä hetkellä muutoksen kourissa, johon liittyen koko päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen, lisäksi Kaukan ryhmäperhepäiväkoti muuttaa Rohdaisiin kirjaston tiloihin ja Ihoden ryhmäperhepäiväkodin muuttamisesta päiväkodiksi on valtuuston periaatepäätös ja päiväkoti aloittaisi toiminnan alkaen. Elinikäisen oppimisen ja päivähoidon kehittämisen tueksi päivähoitoon on valmistunut vuonna 2008 varhaiskasvatussuunnitelma. Aikuissosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää lakisääteistä asiakastyötä, jonka tavoitteena tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä. Aikuissosiaalityötä kunnassa tekee sosiaalityöntekijä. Työhön sisältyy yleiseen sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa, kriisi-, päihde- ja mielenterveystyötä, ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä sekä työllistymistä, kouluttautumista, asumista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Aikuissosiaalityön välineinä ovat asiakastapaamiset, palvelu- ja hoitosuunnitelmat, verkostotyö, kuntouttava työtoiminta, eläkeselvittelyt sekä toimeentulotuki. Taloudellisen tilanteen vakauttaminen edesauttaa lapsiperheiden selviytymistä arjessa. Sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan perheelle voidaan myöntää täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Myös tapauskohtaisesti perheeltä perittäviin päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksuihin voidaan myöntää vapautus. Sivistystoimi; Lapsuus- ja nuoruusiän koulutusvaiheessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien antaminen myöhemmille koulutuksille sekä työelämässä tapahtuvalle oppimiselle. Esiopetusta tarjotaan Pyhärannan kunnan kaikkien kolmen peruskoulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvien on mahdollista käyttää päivähoitopalveluja. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1 2 vuosiluokkien oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille. Sivu 4 / 14

5 Pyhärannassa on kolme alakoulua, joka mahdollistaa luokkien pienet ryhmäkoot ja jossakin määrin myös erityisen tuen tarjonnan. Kunnassa toimii kiertävä erityisopettaja, joka tukee oppilaiden normaalia koulun käyntiä. Yläkoulu sopimukset ovat Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin kanssa, mikä lisää valinnan mahdollisuuksia ja lyhentää koulumatkoja. Raja esikoululaisten ja luokkalaisten koulukuljetuksille on kolme kilometriä. Koulupsykologin palvelut ostetaan Uudestakaupungista. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti jokaisessa koulussa, mukana on edustaja myös sosiaalitoimesta. Oppilashuoltotyöryhmän työskentelyssä sovelletaan Vakka-Suomen yhteistä opiskeluhuollon toimintaohjeistusta. Vapaa-aikatoimi; Vapaa-aikatoimi (nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kirjasto) tarjoaa palveluita, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä Pyhärannassa. Perusnuorisotyötä Pyhärannassa tekevät kunnalliset nuorisotyöntekijät. Nuorisotyössä on kyse kasvatuksesta ja nuoren inhimillisestä kasvusta yhteiskunnan jäsenenä. Nuoret ovat tekemisissä nuorisotyöntekijän kanssa lähinnä vapaa-ajallaan. Nuorisotyössä kontaktit ovat usein epämuodollisia ja ne syntyvät nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. YK:n lasten perusoikeuksien yksi kulmakivi on osallisuus. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo sosiaalisia valmiuksia. Pyhärannassa nuorisotiloilla tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja kuulemista. Nuorille on varattu mahdollisuus osallistua paikallista ja seutukunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn esim. tilatoimikunnan ja Vakka-Suomen Nuorisofoorumin muodossa. Lisäksi nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ihan normaalin toiminnan yhteydessä sekä netissä olevan aloitekanavan kautta. Vapaa-aikatoimessa kirjataan toteutuneet nuorten osallistumis- ja kuulemisasiat. Liikunta muodostaa tärkeän osa-alueen nuorisotyössä. Kunnan liikuntasaleja käytetään hyväksi ja ohjaajina toimivat vapaaehtoiset kuntalaiset tai vapaa-aikasihteeri. Erilaiset ajankohtaiset teematapahtumat ovat ominaisia Pyhärannassa, koska resurssit eivät aina riitä pitkäaikaisen jatkuvan toiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoamalla mielekästä tekemistä ja toimintaa. Tällaista ovat esimerkiksi nuorisotilojen avoin toiminta ja erilaiset retket. Nuorisotoimi puuttuu varhain nuoren mahdolliseen päihteidenkäyttöön tai muuhun mutkaan elämässä. Nuorisotyöntekijä on aina yhteydessä vanhempiin, koulukuraattoriin tai sosiaalityöntekijään ollessaan huolissaan nuoren tilanteesta. Nuorisotilatoiminta/avoimet ovet kunnassa tällä hetkellä kahdessa tilassa Ihoden koulun pihassa sijaitsevassa Ihoden nuokkarin kiinteistössä ja Rohdaisissa kunnanviraston kupeessa nuorisotilaksi uudistetussa palotallissa. Avoimet ovet Rohdaisissa maanantaisin ja perjantaisin ja Ihodessa keskiviikko ja lauantai iltaisin. Ihoden nuokkaria käyttää lisäksi kunnan iltapäiväkerho ja eri nuorisoyhdistykset. Reilaan on suunnitteilla oma nuorisotila. Toiminnassa myös aktivoidaan nuoria itse perustamaan omia toimintaryhmiä ja kerrotaan kunnan ja yhteistyötahojen mahdollisuuksista tukea omia toimintaryhmiä. Avustuksiin varattu määräraha vuodelle 2010 on nuorisopuolella 2500 ja liikuntapuolella Vapaa-aikatoimi osallistuu myös nuorten kesätyöllistämiseen. Pyhärannan kirjastotoimi tukee lasten la nuorten lukuharrastusta kirjaston ja koulun välisellä yhteistyöllä seuraavasti: Rohdaisten alakoulu ja Rohdaisten kirjasto tekevät Sivu 5 / 14

6 yhteistyötä säännöllisten 1 2 luokkien lukutuntien merkeissä viikoittain. Ihoden kirjasto tukee Ihoden koulun lukudiplomi suorituksia hankkimalla tarvittavan kirjallisuuden. Kirjasto ostaa Reilan koululle Raumalta kirjastoautopalvelun, jota koululaiset käyttävät säännöllisesti. Kirjasto järjestää satunnaisesti satutunteja sekä tarjoaa koululaisille tilojaan näyttelytoimintaan. Vuosittain tarjotaan jonkin kiertävä taide-elämys kaikille kouluille, esim. taikurin, musikantin, kirjailijan tai teatteriesityksen. Lasten ja nuorten taidekasvatusta tuetaan seuraavasti: Kaikki Pyhärannan alakoululaiset viedään kerran vuodessa teatteriin. Kesäisin järjestetään taideleiri, johon osallistuu vuosittain noin 50 lasta ja nuorta. Kulttuuritoimen tapahtumiin on kutsuttu musiikkiopiston oppilaita esiintymään. Vauvaikäisille ja heidän sisaruksilleen järjestetään värikylpyjen taidetapahtuma. Terveystoimi; Pyhärannassa Rohdaisten terveysasemalla toimii lastenneuvola, lisäksi kouluterveydenhoitaja on tavattavissa. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella toimii äitiys-, ja perhesuunnitteluneuvola Terveystoimen päätavoitteena on lapsen ja lapsiperheiden terveydestä huolehtiminen. Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto ovat valtakunnallisiin ohjeisiin perustuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Työ alkaa jo äitiysneuvolasta jatkuen lastenneuvolaan ja sieltä kouluterveydenhuoltoon. Suunnitelluin määräaikaistarkastuksin työ tavoittaa kaikki lapsiperheet tasapuolisesti. Seulontatutkimuksin pyritään mahdollisimman varhain toteamaan ja ennaltaehkäisemään lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät terveysriskit ja sairaudet. Pelkän fyysisen terveyden lisäksi nousee tänä päivänä vaativaan ja kuormittavaan asemaan lasten ja lapsiperheiden sosiaalinen ja psyykkinen terveys. Valtakunnan tasolla pahoinvointi näkyy mielenterveysongelmina, kasvatusongelmina ja päihteiden käyttönä. Tämä tuo aivan uusia haasteita myös terveydenhuollolle, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan ne tavat ja asenteet, jotka määräävät aikuisiän terveyttä tai sairautta. Kynnys avun hakemiseen ja neuvojen kysymiseen tulee olla matala. Neuvolatyö vaatii ennen kaikkea sitä kaikkein kysytyintä työvälinettä tänä kiireisenä aikana eli aikaa perheiden kanssa - ihmisen kohtaamista. Tekninen toimi; Pyhärannan luonto on puhdas; metsiä, järviä ja merenrantaa voi hyödyntää niin leikki -kuin virkistyspaikkoina. Rohdaisten ja Ihoden kylien liikenneturvallisuutta on parannettu viime vuosina. Kevyenliikenteenväylät, nopeusrajoitukset ja hidastetöyssyt on tehty turvaamaan kevyenliikenteen käyttäjiä. Pyhärannan viher- ja puistoalueiden ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi. Koulujen pihojen liikuntavälineitä on niin ikään uudistettu lähiaikoina. Kunnanhallitus; Kunnanhallitus on nimennyt Suomen Lasten Parlamenttiin edustajan ja varaedustajan kaudeksi Lisäksi kolmesta alakoulusta on nimetty koulun yhteyshenkilö, jotta kaikki kolme koulua olisivat toiminnassa mukana. Suomen Lasten Parla- Sivu 6 / 14

7 mentti antaa vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Tavoitteena on lisäksi edistää yhteistyötä ja virikkeitä lasten aseman kehittämiseksi sekä tuottaa materiaalia, koulutusta ja neuvontaa lasten paikalliseen demokratiakasvatukseen. Kunnanhallitus tukee nuorten kesätyöllistymistä. Talousarviossa on varattu määräraha kahden nuoren palkkaamiseen kunnalle ja lisäksi yrityksille maksetaan kesätyöpaikkatukea vuotiaan koululaisen tai opiskelijan työllistämiseksi. Seurakunta; Pyhärannan seurakunta järjestää viisi -vuotiaille lapsille kerhoja kaksi kertaa viikossa ja kerran viikossa neljä -vuotiaille. Molemmat kerhot kestävät kerralla kolme tuntia. Rippikoulu on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti aikuisuutta. Pyhärannan seurakunta järjestää vuosittain yhden rippikoulun ja siihen liittyvän rippileirin. Rippikoulun käyneillä nuorilla on mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen ja sen myötä isosena toimimiseen rippileirillä. Lisäksi keväällä 2010 seurakunta on aloittanut uuden nuorisotyöntekijän vetämät nuortenillat kerran kuukaudessa. Harrastustoiminta; Pyhärannassa toimivista harrastustoimintaa järjestävistä seuroista tai yhdistyksistä on koottu yhteystiedot ohjelman loppuun. Ihoden Kiri Ihoden Kirin toimintaan kuuluu lasten sisäliikunta, yleisurheilu- ja hiihtokilpailut. Kaukalopalloa pelataan Vermuntilan hallisarjassa ja jalkapalloa IV- divisioonassa. Jalkapallossa on myös juniorivalmennusta. Kiri huolehtii Ihoden koulun urheilukentän kunnossapidosta ja jääkiekkokaukalosta sekä Kirikallion pururadasta. Pyhärannan Myrsky Toimintaan kuuluu lasten sisäliikunta, yleisurheilu- ja hiihtokilpailut. Lentopalloa pelataan aluemestaruussarjassa. Myrsky huolehtii Rohdaisten pururadan talkootöistä ja latujen hoitamisesta. Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys 4H-kerho kokoontuu Ihoden nuorisotalolla joka toinen tiistai, ohjaajina toimivat nuoret. Kerhossa askarrellaan, kokataan, leikitään ja pidetään nyyttäreitä ym. Kerhon ohjelma suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Järjestämme kädentaitopainotteisia kursseja, metalliromun, lannoitesäkkien ja jätepaperin keräystä, metsä- ja luontopolkukilpailuja sekä työllistämme nuoria viherhoitotöissä ja kerhonohjauksessa. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki vuotiaat. Pyhärannan Korpiankkurit Partiolaisia Pyhärannassa on n. 90. Toimimme sekä maalla että merellä. Kokoontumispaikkoina ovat Ihodessa nuokkari, Reilassa koulun yläkerrassa oleva partion kolo Sivu 7 / 14

8 ja Rohdaisissa srk-koti. Toimintaan voivat tulla mukaan kaikki 7-v täyttäneet tytöt ja pojat, myös aikuiset ovat tervetulleita. Pyhärannan VPK Pyhärannan VPK:lla on oma toimiva nuoriso-osasto, joka kokoontuu säännöllisesti. Harjoituksissa käsitellään palokuntanuorten tietoja ja taitoja. Reilan Kiekko ry Reilan Kiekko ry. mahdollistaa Reilan kiekkokaukalon käytön jääurheilun harrastajille, sekä järjestää Reilan koululla Touhutiistai teemalla pienten lasten saliliikuntaa. Kesä aikana kentällä järjestetään jalkapallokoulu. SPR:n Varsinais-Suomen Pyhärannan osasto Toimintaan sisältyy varhaisnuorten kanssa tehtävää toimintaa. Lisätietoja: Reilan kyläyhdistys Reidu Reilan kyläyhdistys Reidun rantasauna ja uimaranta kaikkien käytössä. Torstaisauna nuorimmille ilmainen. Laajalla hiekkarannalla kaikille halukkaille tarkoitettu leikki- ja pallokenttä, jossa mm. mahdollisuus lentopallon pelaamiseen. Kyläyhdistys Pleissi Pleissi pyrkii vuosittain järjestämään yksin tai muiden järjestöjen kanssa lapsille ja nuorille ohjelma- ja harrastetoimintaa. Mm. toukokuussa 2010 järjestetään koko kunnan alueen lapsille tarkoitettu ilmainen teatteriesitys Rohdaisten koulun tiloissa. Lahdenvainion kyläyhdistys Lahdenvainion kyläyhdistys ylläpitää lasten leikkikenttää ja vastaa hoidosta talkootyöllä. Kylän uimaranta ja rantasauna on yhdistyksen hoidossa. Yhdistys järjestää tänä keväänä mm. kukkatalkoot lapsille ja vuoden aikana on muita erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia. Kylän perinteisessä yhteisessä juhannusjuhlassa on huomioitu vuosittain myös lapset. Nälkloukan kyläyhdistys Nälkloukan kyläyhdistyksellä on uimaranta ja rantasauna. Kerran vuodessa järjestetään kylpyläreissu, mihin kyläyhdistys kustantaa alle 12 -vuotiaat. Kukolan kyläyhdistys Kukolan kyläyhdistyksellä on uimaranta ja rantasauna jota vuokrataan kesäisin vapaa-ajan käyttöön. Yhdistys järjestää kuntalaisille, varsinkin lapsiperheiden suosiman avoimen saunamahdollisuuden kerran viikossa kesäaikaan. Rannassa on myös venelaituri, jossa on n. 30 venepaikkaa. Lisäksi Kukolan asuntoalueella on kyläyhdistyksen leikkikenttä. Kaikkien näiden alueiden hoidosta ja kunnossapidosta vastaa ahkera Kukolalainen talkooväki. Sivu 8 / 14

9 Santtioseura Santtioseura on yleishyödyllinen kotiseutuyhdistys, jonka päätarkoitus on tuottaa toiminnallaan viihtyvyyttä ja yhteishenkeä toimialueensa asukkaille. Seuran toiminnallisena keskuksena on Puu-Santtion toimintakeskus Maininki. Vanhempainyhdistykset Jokaisen alakoulun alueella toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joiden toimintaan kuuluu yhteistyö ja yhteydenpito koulun kanssa sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen ja tuotteiden myyminen. Toiminnasta saaduilla varoilla tuetaan koululaisten luokkaretkiä ja teatterimatkoja ja kouluille on hankittu erilaisia urheilu- ja harrastusvälineitä. Lisäksi vanhempainyhdistykset ovat mukana järjestämässä erilaisia koulutusja luentotilaisuuksia. Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäisy Lasten ja nuorten riskitekijöiden ennaltaehkäisyssä korostuu vanhempien rooli, sillä tavoitteena on vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään ja lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen. Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Perheneuvola; Perheneuvola huolehtii lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä perustason mielenterveystyöstä, kasvatusneuvonnasta, häiriöiden tutkimisesta sekä hoitoon ohjauksesta erikoissairaanhoidon yksiköihin. Työskentelyssä korostuu oikea-aikainen puuttuminen, jolla pyritään estämään ongelmien kärjistyminen. Yhteistyö Laitilan perheneuvolan kanssa päättyi vuonna Sosiaalitoimessa on neuvoteltu Uudenkaupungin sosiaalitoimen kanssa perheneuvolapalvelun ostamisesta heidän perheneuvolasta. Suhtautuminen palvelun myymiseen on Uudenkaupungin taholta ollut myönteistä ja palvelu on saatu taas järjestymään pyhärantalaisille. Perheneuvolaan hakeudutaan kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaalisihteerin lähetteellä. Lastensuojelu; Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, millä tarkoitetaan lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä, avohuollon tukitoimia, lapsen kiireellinen sijoitusta ja huostaanottoa sekä siihen liittyvää sijais- ja jälkihuoltoa. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia sekä tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelua Pyhärannassa toteuttaa kaksi sosiaalihuollon kelpoisuuslain täyttävää työntekijää, mikä mahdollistaa lastensuojelulain mukaisen työskentelymallin, lapsen Sivu 9 / 14

10 asioista vastaava työntekijä pystytään nimeämään sekä lain edellyttämät aikarajat käsittelyn kestolle toteutuvat. Lastensuojelutarpeen selvityksissä tavataan lasta sekä pyritään tekemään kotikäynti. Pyhärannan kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2009 Vakka-Suomen seudun yhteisen lastensuojelusuunnitelman vuosille Suunnitelman käytännön seuranta- ja kehittämistyötä toteuttamaan on muodostettu Vakka-Suomen lapsiasiainneuvosto. Ryhmään kuuluvat seudulliset edustajat sosiaalitoimesta, terveystoimesta, koulutoimesta, vapaa-aikatoimesta ja kulttuuritoimesta sekä muista lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työtä tekevistä tahoista (mm. seurakunta, poliisi, järjestöt). Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtävänä on seurata strategisten päämäärien toteutumista, tiedottaa lastensuojelun tilanteesta vuosittain ja koota seurantatiedosta raportti, jossa esitetään myös uudet tavoitteet. Perusteellisempi seuranta tehdään seuraavaksi Sivu 10 / 14

11 3. LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUT- TAMINEN JA SEURANTA Pyhärannan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittämiseen osallistuneen työryhmän lähtökohta työn alusta lähtien on ollut mahdollisimman konkreettisen ja käytännön läheisen ohjelman tekeminen. Konkreettisuus onkin pidetty ns. punaisena lankana koko prosessin aikana. Ohjelmassa on haluttu nostaa esiin Pyhärannan nykytilanne ts. jo olemassa olevan palvelutarjonnan kirjo sekä toisaalta on haettu ajatuksia palveluverkon kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Pyhärannassa Varhaiskasvatus Sivistystoimenjohtaja ja sosiaalisihteeri Sosiaalitoimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Monimuotoinen päivähoito Koululaisten (1. ja 2. lk.) aamu- ja iltapäivätoiminnan säilyminen Erityislastentarhanopettajan palvelut Sosiaali- ja sivistystoimen välisen yhteistyön kehittäminen Palvelun saatavuus lähipalveluna kolmen alakoulun alueilla. Vuorohoidon järjestäminen. Huolehditaan henkilökuntaresurssista Selvitetään mahdollisuutta ostaa palvelua naapuri kunnista Luodaan malli, jolla varmistetaan tiedon kulku hallintokuntien välillä. Palvelun saatavuus sekä asiakastyytyväisyyskyselyt Sivistyslautakunta ( alk.), KH ja KV Palvelun saatavuus Sivistyslautakunta, KH ja KV Toteutuneet konsultaatiokäynnit Sivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri, perhepäivähoidon ohjaaja Mallin valmistuminen Jatkuva Jatkuva Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen Sosiaalityöntekijän osallistuminen oppilashuoltotyöryhmään Varataan määräraha vuoden 2011 talousarvioon ja rekrytoidaan perhetyöntekijä Toimenkuvan laajentaminen Avohuollon tukitoimien ja ostopalveluiden väheneminen sekä sijoitusten estyminen. Sosiaalisihteeri, perusturvalautakunta ja KV Sosiaalisihteeri Heti alkaen (kokeilu vuodeksi) Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Toteutuneet kokoukset Terveystoimi Kouluterveydenhuollon tukipalveluiden riittävä saatavuus Käyntimäärät Systemaattiset kouluterveyden hoitajan seurannat kouluilla sekä terveysasemalla. Lisäksi kuraattorin palvelut käytössä Kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja rehtori Heti 2011 Sivu 11 / 14

12 Koulut Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Säännölliset oppilashuoltotyöryhmän kokoontumiset sekä ala- että yläkouluissa Jokainen koulu kutsuu ryhmän koolle vähintään kaksi kertaa lukukaudessa Koulupudokkaiden vähentäminen ja ennaltaehkäisy Koulupsykologin palvelu saatavilla alakouluilla. KiVa* -koulu toimintamallin käyttöön otto Yhteydenpito yläkouluihin ja tietojen vaihto sekä varhainen puuttuminen. Oppilaanohjauksen korostaminen. Koulutuksen keskeyttämisestä tieto kuntaan. Sopimus Uudenkaupungin kanssa. Opettajien kouluttaminen työskentelymalliin Toteutuneet kokoukset Jokaisella peruskoulun päättäneellä on tiedossa jatkokoulutuspaikka. Toteutuneet käynnit koululla ja psykologin vastaanotolla. Kiusaamisen vähentyminen Koulut (rehtori) Sosiaali- ja sivistystoimi Sivistystoimenjohtaja Rehtorit Jatkuva Jatkuva. Jatkuva 2011 alkaen * KiVa koulu = uusi kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä Vapaaaikatoimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Nuorisotila Reilaan Riittävät avustukset seuroille Tehdään avustushakemus sekä laaditaan tarvittavat suunnittelu ja kustannuslaskennat ja toteutetaan remontti. Tiedotetaan avustusten hakemisesta ja sovittujen myöntämiskriteerien noudattaminen Tilan valmistuminen ja sen käyttö Määrärahojen suuruus Vapaaaikasihteeri ja rakennustarkastaja ja KV Vapaaaikasihteeri ja KV 2011 Jatkuva Tekninen toimi Tavoite Keinot Mittarit Vastuutaho(t) Aikataulu Liikenneturvallisuuden kehittäminen, erityisesti kevyenliikenteenväylät Vaikuttaminen tiehallintoon ja omien hankkeiden aktiivinen ajaminen. Liikennekasvatus koulussa ja päivähoidossa. Yhteistyö poliisin kanssa Toteutuneet tiehankkeet. Liikennekasvatuksen huomioiminen opetuksessa Rakennustarkastaja ja KH. Liikenneturvallisuuden osalta kaikki hallintokunnat Jatkuva. Sivu 12 / 14

13 Seuranta Lapsi- ja nuoriso poliittisen ohjelman seuranta toteutetaan laatimalla raportti esitettyjen päämäärien toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä. Raportti tehdään kunnan virkamiesten yhteistyönä ja se lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Ensimmäisen kerran päämäärien toteutumisesta raportoidaan syksyllä Pyhärannan alakoulujen 6. -luokan oppilailta ryhdytään keräämään systemaattisesti tietoa, jolla kartoitetaan heidän näkemys muun muassa koulusta, vapaa-ajasta, terveyspalveluista ja koulukiusaamisesta. Kyselylomakkeen pohjana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) indikaattoreita. Kysely kerätään kouluilta kevätlukukauden päätteeksi. Saatua kyselyaineistoa käytetään viitoittamaan tulevaa lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa ja se on tärkeä elementti, jolla saadaan lasten ääni kuulumaan ohjelman teossa. Lapsipoliittinen ohjelma on tarkoitus laatia aina yhden valtuustokauden ajaksi. Seuraava täysin päivitetty ohjelma tullaan laatimaan vuonna KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA ON OSA KUNTAPOLITIIKKAA, JOLLA VAIKUTETAAN KUNNAN TULEVAAN ME- NESTYMISE TYMISEEN. EN. Sivu 13 / 14

14 Yhteystiedot Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköposti Sosiaalitoimi Vapaa-aikatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi sosiaalisihteeri Lauri Heino vapaa-aikasihteeri Karja Törrönen sivistystoimenjohtaja rakennustarkastaja Olli Lahtonen pyharanta.fi pyharanta.fi Terveystoimi sairaanhoitaja Arja Numme terveydenhoitaja Outi Nivola uusikaupunki.fi Seurakunta kirkkoherra Soile Palmu Partiolippukunta Pyhärannan Korpiankkurit lippukunnanjohtaja Pauliina Rintanen Pyhärannan Myrsky yu-jaoston pj. Anne Laivo Ihoden Kiri Ilkka Valpola Reilan Kiekko ry. pj. Markku Laine Pyhärannan VPK nuoriso-osaston vetäjä Mari Lehtinen Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys Riina Vainio SPR:n Pyhärannan osasto nuoriso-osaston vetäjä Armi- Tuulikki Kraappa pyharanta.fi Kyläyhdistykset Kyläyhdistys Reidu pj. Rauno Luttinen Nälkloukan kyläyhdistys pj. Pauli Vuorela Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys pj. Katariina Vuorela Kyläyhdistys Pleissi pj. Jorma Perhe Kukolan kyläyhdistys pj. Jukka Luotokari Santtioseura ry pj. Esa Urhonen Vanhempainyhdistykset Ihoden koulun vanhempainyhdistys pj. Katja Höyden-Kalli Rohdaisten koulun vanhempainyhdistys pj. Leena Karttunen Reilan koulun vanhempainyhdistys pj. Anna Stolt Sivu 14 / 14