ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)"

Transkriptio

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND /TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa Käyttöönotto Piirissä 1390 on otettu alkaen käyttöön Rotary Internationalin menettelytapasääntöjen (Rotary Code of Policies, RCP) mukainen piirijohtosuunnitelma (DLP, District Leadership Plan). Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään toimintavuosittain. DLP esitellään piirineuvostolle kunkin kalenterivuoden lopun kokouksessa ja hyväksytään keväällä tulevien klubipresidenttien koulutustilaisuuden (PETS) yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Hyväksytty piirijohtosuunnitelma lähetetään Rotary Internationalille. 2 Tarkoitus Piirijohtosuunnitelma määrittelee piiriorganisaation toimintamallit. Sen tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa piirihallinnon menettelytapoja, piirin klubeille antamaa tukea, lisätä hyvin koulutettujen rotaryjohtajien määrää sekä osallistumista Rotarysäätiön ja Rotary Internationalin projekteihin. Lisäksi suunnitelma antaa kuvernöörille haasteellisia tehtäviä innovatiivisena johtajana. 3 Sisältö Piirijohtosuunnitelma kuvaa piirihallinnon rakenteen ja menettelytavat. Siinä määritellään apulaiskuvernöörien määrä, tehtävät, pätevyysvaatimukset, valintamenettely ja koulutus sekä piirin komiteoiden tarve ja tehtäväalue, komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten pätevyysvaatimukset ja valintamenettely. Siinä määritellään myös piirihallinnon toimielinten välinen yhteistoiminta ja johtamistoimintojen jatkuvuus.

2 4 Rotarypiirin 1390 toimihenkilöt ja elimet Piirijohtosuunnitelmassa on määritelty seuraavat piirin virkailijat ja elimet: Kuvernööri (District Governor), Piirineuvosto (District Council), piirin komiteat (District Committees), piirikouluttaja(t) (District Trainers) sekä apulaiskuvernöörit (Assistant Governors), näiden tehtävät sekä mahdolliset muut piirin elimet ja virkailijat. 4.1 Kuvernööri Kuvernööri on RI:n keskushallinnon valvonnan alainen toimihenkilö. Hänen tehtävänään on RI:n tavoitteiden mukaisen toiminnan edistäminen tukemalla ja valvomalla piirin klubeja. Kuvernöörin tulee osallistua yhteistyössä piirin ja klubien johtohenkilöiden kanssa piirijohtosuunnitelman toteuttamiseen. Kuvernööri vastaa RI:n menettelytapaohjeessa mainittujen tehtävien suorittamisesta piirissään. Kuvernöörin tulee toimessaan korostaa jäsenten viihtymisen ja sitoutumisen sekä jäsenlisäyksen ja toiminnan laajentumisen merkitystä klubeille, kannustaa rotareita osallistumaan klubin ja piirin toimintoihin, edistää klubien osallistumista rotarysäätiöseminaareihin ja säätiön ohjelmiin sekä säätiön tukemiseen rahalahjoituksin. Kuvernöörin tulee antaa tunnustusta ansioituneille rotareille ja klubeille sekä huolehtia piirin tulevaisuuden suunnittelusta sekä suorittaa RI:n menettelytapaohjeissa mainitut tehtävät. 4.2 Piirineuvosto Piirineuvosto toimii kuvernöörin neuvottelukuntana. Piirineuvosto tai sen jäsenistä koostuva työryhmä voi myös ottaa kuvernöörin määräyksestä suorittaakseen tehtäviä, joita varten muuten asetettaisiin erityinen komitea. Piirineuvoston kokoonpano: 1. Puheenjohtajana piirikuvernööri (DG) 2. Edellinen kuvernööri (IPDG) 3. Tuleva kuvernööri (DGE) 4. Nimetty kuvernööri (DGN valinnastaan alkaen) 5. Talouskomitean puheenjohtaja 6. Piirisihteeri, jolla kokouksessa puhevalta Kuvernööri kutsuu tarpeen mukaan kokouksiin komiteoiden puheenjohtajia ja muita asiantuntijoita. Piirineuvoston kokoontuu noin neljä kertaa toimintavuoden aikana: elokuussa, joulukuussa, helmikuussa ennen PETSiä ja huhtikuussa ennen piirikonferenssia.

3 4.3 Apulaiskuvernöörit Piiri on jaettu kahdeksaan alueeseen, joissa jokaisessa on koulutettu apulaiskuvernööri. Alueitten määrää ja toimialueita voi kuvernööri omalla päätöksellään muuttaa. Rotaryvuonna alueet ovat seuraavat: 1. Vanaja-Häme 2. Päijät-Häme 3. Lahti 4. Tampere itäinen 5. Tampere läntinen 6. Suomenselkä 7. Jyväskylä 8. Sisä-Suomi Apulaiskuvernöörien nimet ja alueet määritellään piirinorganisaation yhteydessä. Apulaiskuvernöörien tehtävänä on tukea alueensa klubien toimintaa, avustaa kuvernööriä ja tulevaa kuvernööriä piirin hallinnollisissa tehtävissä ja näiden suunnittelussa sekä hoitaa muita kuvernöörin osoittamia piirihallinnon tehtäviä. Tehtävät on määritelty tarkemmin RI:n menettelytapasäännöissä. Apulaiskuvernöörin kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: 1. Ollut vähintään kolme vuotta piirin 1390 jossain klubissa aktiivijäsenenä 2. Toiminut täyden kauden klubin presidenttinä 3. Halukas ja kykenevä rotari, joka on valmis vastaamaan apulaiskuvernöörin velvollisuuksista 4. On osoittanut suoriutuvansa piiritason tehtävistä ja on kehityskelpoinen myös muihin piirin johtotehtäviin. 5. Tuntee alueensa ja sen klubit Apulaiskuvernöörin toimikausi on kolme vuotta. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on, että vuosittain noin yksi kolmasosa apulaiskuvernöörien kokonaismäärästä vaihtuisi. Pysyviin komiteoihin kuuluu yleensä kahdesta neljään jäsentä. Jatkuvuuden takaamiseksi tavoitteellinen jäsenyysaika komiteoissa on kolme vuotta siten, että yksi jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Myös jäsenluvultaan suuremmissa komiteoissa noudatetaan suhteellisesti samaa periaatetta. Komitean jäsenen tulee olla piirin alueella toimivan klubin hyvämaineinen aktiivijäsen. Tuleva kuvernööri valitsee komiteoiden puheenjohtajat kunkin rotaryvuoden ajaksi esiteltyään alustavan valintansa piirineuvoston kommentoitavaksi. Komiteoiden puheenjohtajat valitsevat komiteoiden jäsenet ja esittävät ne tulevan kuvernöörin vahvistettavaksi. Komiteoiden tarkoitus, tehtävät ja jäsenten vaatimukset ovat RI:n menettelytapasääntöjen mukaiset.

4 4.4.1 Talouskomitea Komiteaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, joista ainakin yhden tulee olla piirineuvoston jäsen. Piirin taloudenhoitaja ei kuulu komiteaan, mutta toimii kokouksen sihteerinä ja on läsnä sen kokouksissa puhevaltaisena. Talouskomitean tehtävänä on laatia piirin talousarvio yhteistyössä tulevan kuvernöörin kanssa esitettäväksi piirineuvostolle joulukuussa ja lähetettäväksi klubeille vähintään neljä viikkoa ennen piirineuvottelua, jossa päätetään talousarviosta. Komitea valvoo piirin taloutta ja kirjanpitoa. Komitea laatii lausunnon piirin taloudenhoidosta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rotaryvuoden päättymisestä. Piirin tilit tarkastavat Suomen Rotary ry:n valitsemat tilintarkastajat. Piirin taloudenhoidon periaatteet on määritelty Rotarypiirin 1390 taloudenhoitoa koskevissa yleisohjeissa Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiökomitean tukena toimivat seuraavat alakomiteat ja elimet: Opintoryhmien vaihto (GSE Group Study Exchange) Stipendit Entiset stipendiaatit, alumnit Humanitääriset ohjelmat PHF -lahjoitukset Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan tehtävänä on suunnitella, koordinoida, arvioida ja johtaa kaikkia säätiöön liittyviä piirin toimintoja sekä avustaa tulevaa kuvernööriä piirin rotary-säätiötavoitteiden asettamisessa. Hänen tulee vastata kaikkien nimittämättömien tai toimimattomien alakomiteoiden tehtävistä, toimia kaikkien alakomiteoiden ex-officio jäsenenä. Komitea vastaa piiritasolla Rotarysäätiötä koskevien asioiden kouluttamisesta ja tunnetuksi tekemisestä piirissä ja klubeissa sekä pitää yhteyksiä klubien rotarysäätiöasiamiehiin ja rotarysäätiökomiteoihin. Koulutuksessa ja yhteydenpidossa korostetaan rotarysäätiölahjoitusten merkitystä ja käydään yksityiskohtaisesti läpi Rotarysäätiön tarjoamien tukirahoitusmuotojen hyödyntämismahdollisuudet klubien humanitäärisissä projekteissa. Rotarysäätiökomitea suunnittelee ja organisoi piirin rotarysäätiöseminaarit yhteistyössä kuvernöörin ja apulaiskuvernöörien kanssa. Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Rotarysäätiökomitean alaisen GSE -komitean tehtävä on edistää piirissä GSE -vaihtoa ja aktivoida klubeja tiedottamaan asiasta. Komitea tiedottaa aktiivisesti avoinna olevista vaihdoista ja niihin hakeutumisesta sekä valmistelee seuraaville toimintavuosille vaihtoja ja ylläpitää yhteyttä RI:n GSE -koordinaattoriin. Komitea avustaa tulevaa kuvernööriä RI:lle tehtävien GSE -sopimusten laatimisessa. Piirimme käytäntönä on, että joka toinen vuosi GSE -vaihto tapahtuu jonkun USA:n piirin kanssa ja joka toinen vuosi jonkun toisen maan piirin kanssa. Piirin klubit on jaettu kuuteen ryhmään, jotka vastaavat vuorollaan yhdessä tänne saapuvien GSE -ryhmien ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. GSE -komitea valvoo ohjelman toteutumista. GSE -isännyyttä hoitavien klubien vuosikierron ryhmäjako on toimintasuunnitelman liitteenä.

5 Kuvernööri päättää lähtevän GSE -ryhmän johtajan valinnasta kuultuaan GSE -komiteaa. Ryhmän jäsenten valinta tehdään kuvernöörin kanssa yhteistyössä. Komitea pitää yhteyttä vaihtoon osallistuvan toisen piirin GSE -komiteaan vaihdon ajankohdasta ja ohjelmasta sopimiseksi. Komitea järjestää lähtevän ryhmän valmennuksen ja tiedottaa piirissä ryhmän paluusta. Stipendikomitean tehtävänä on antaa klubeille tietoa haettavissa olevista stipendeistä ja toimittaa piirin klubeille tarvittavat hakemuslomakkeet. Komitea tekee esityksen stipendin saajiksi klubien esittämien hakijoiden joukosta sekä järjestää lähtevien stipendiaattien perehdyttämisen ja valmennuksen. Komitea pitää yhteyttä piirin lähettämiin stipendiaatteihin opiskeluvuoden aikana ja tiedottaa piirissä stipendiaatin paluusta. Komitea ilmoittaa piirin vuosittaisten stipendien olevan haettavana, kerää hakemukset tai ehdotukset ja tekee esitykset stipendien saajiksi vuosittain kaksi viikkoa ennen piirikonferenssia. Stipendit pyritään jakamaan jonkun piirin tai klubin juhlan yhteydessä esimerkiksi piirikonferenssissa. Alumni-komitean tehtävänä on ylläpitää ajan tasalla olevaa piirin luetteloa säätiön ohjelmiin osallistuneista entisistä stipendiaateista sekä tiedottaa säätiölle muutoksista. Komitea varmistaa, että palanneet stipendiaatit ja GSE -ryhmän jäsenet pitävät asiaankuuluvat esitykset lahjoittaneen piirin alueella klubikokouksissa tai piirin tapahtumien yhteydessä. Komitea järjestää piirin alueella asuvien entisten stipendiaattien tapaamisia, rohkaisee entisiä stipendiaatteja ylläpitämään yhteyttä toisiinsa ja rotareihin sekä kannustaa lahjoituksiin säätiölle. Komitea kannustaa klubeja ottamaan stipendiaatteja jäsenikseen. Humanitääristen ohjelmien komitean tehtävänä on edistää ja tukea kansainvälisiä, humanitäärisiä klubien yhteistyöprojekteja, joihin voidaan hakea Rotarysäätiön Matching Grants (Kahdentuvat apurahat) rahoitustukea Rotarysäätiön Maailman Rahastosta (World Fund). PHF -komitean tehtävänä on työskennellä sen hyväksi, että jokainen piirin klubi ja mahdollisimman moni rotari lahjoittaa varoja vuosittain Rotarysäätiölle. Komitea kannustaa klubeja lahjoituksin tukemaan piirin säätiötavoitetta, toimittaa kuvernöörille ja klubeille tietoa säätiölahjoitusten kertymistilanteesta rotaryvuoden aikana sekä vastaa klubien PHFrahastoa koskeviin tiedusteluihin sekä neuvoo klubeja PHF -hakemusten teossa Jäsenyyskomitea Jäsenyyskomitean puheenjohtajana toimii valittu asialle vihkiytynyt rotary ja jäseninä AG:t, joilla on kiinteät monivuotiset yhteydet klubeihin. Jäsenyyskomitea laatii suunnitelman uusien klubien perustamiseen, uusien jäsenten rekrytointiin ja perehdytykseen sekä nykyisten jäsenten jäsenhuoltoon. Komitea toteuttaa aktiivisesti näitä toimintoja piirin alueella jäsenyystavoitteiden saavuttamiseksi sekä avustaa klubeja tässä tehtävässä. Komitea järjestää jäsenlisäys-, huolto- ja perehdytysseminaareja yhdessä piirikouluttajan ja muiden erityisasiantuntijoiden kanssa.

6 4.4.4 Palveluohjelmien komitea Palveluohjelmien komitean alakomiteoita ovat ammattipalvelu, yhteiskuntapalvelu, kansainvälinen palvelu, nuorisovaihto, RYLA & Rotaract sekä lääkäripankki (Rotary Doctor Bank Finland). Komitea tukee klubien ideoita yhteiskunnallisten projektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toteuttaa piirissä seurantaa ja tiedottaa kehityksestä. Ammattipalvelukomitean tavoite on edistää Rotaryn ammattipalvelun tuntemusta ja tukea klubeissa tapahtuvaa ammattipalvelutoimintaa. Keskeisiä tehtäviä ovat Rotaryn neljän kysymyksen kokeen ja Singaporen julistuksen tunnetuksi tekeminen. Yhteiskuntapalvelu on tärkeä klubista ulospäin suuntautuva toimintamuoto. Piirissä 1390 jokaisen klubin tavoitteena tulisi olla ainakin yhteen yhteiskuntapalveluprojektiin osallistuminen toimintavuosittain. Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassakin on monia ongelmia, joissa yhteiskunnan toimien lisäksi kaivataan kolmannen sektorin tukea. Kansainvälinen palvelu sisältää monenlaista kansainvälistä yhteydenpitoa Rotaryn eri ohjelmien välillä, kuten Friendship -vaihto, asunnon vaihto ja erilaiset harrastusryhmät. Komitean tehtävänä on tiedottaa eri ohjelmista, edistää piirissä kansainvälistä palvelua ja innostaa osallistumaan konventioihin. Komitea avustaa klubeja kansainvälisten yhteyksien luomisessa ja vastaa kansainvälisen yhteiskuntapalvelun koulutuksesta piirissä. Nuorisovaihtokomitea johtaa piirin nuorisovaihtotoimintaa. Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation avulla komitea edistää nuorisovaihtoa piirin alueella ja vastaa siihen liittyvästä koulutuksesta. Tarvittaessa komitea tukee klubeja vaihto-oppilaiden valinnoissa ja hakemusten käsittelyssä sekä päättää piirin lähtevien vaihto-oppilaiden mahdollisten stipendien jaosta. Nuorisovaihtokomitea valvoo, että piiriin tulleiden vaihtooppilaiden käyttäytyminen, koulunkäynti ja matkustelu sekä heidän kohtelunsa isäntäperheissä ja klubeissa noudattavat rotaryn nuorisovaihdon sääntöjä ja määräyksiä. Komitean tehtävänä on huolehtia piirin vaihto-oppilaiden osallistumisesta vuosiohjelman mukaisiin yhteisiin tapahtumiin. Komitean tehtävä on myös organisoida piirin nuorisoleirien järjestäminen. Komitean tulee pitää kirjaa entisistä vaihto-oppilaista. Nuorisovaihtokomitean tulee pitää kuvernööri ajan tasalla nuorisovaihdon tilanteesta ja tapahtumista. Komitea valitsee keskuudestaan tarvittavat kirjeenvaihtajat ja esittää piirikokouksen päätettäväksi vastuuhenkilöt Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaatioon. RYLA -komitea tekee tunnetuksi ja tehostaa RYLA -seminaareja, jotka ovat (Rotary Youth Leadership Awards) vuotiaille suunnattuja johtamiskoulutustilaisuuksia, jotka pidetään yleensä viikonvaihteessa kaksipäiväisinä. Rotaract -komitea vahvistaa piirin henkistä tukea Rotaract -klubeille, jotka ovat Rotaryn perus-periaatteiden hengessä toimivia nuorten aikuisten klubeja. Rotarac -klubit kasvattavat potentiaalisia rotareita. Lääkäripankki-komitea vastaa lähinnä tiedottamisesta ja klubien kannustamisesta antamaan tukensa lääkäripankkitoimintaan. Piirin lääkäripankkikomitean puheenjohtaja on piirin edustaja Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) toiminnassa.

7 4.4.5 Viestintä ja suhdetoiminta PR Komitea vastaa alueellaan Rotaryn sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja sen kehittämisestä. Komitean tehtävä on laatia piirille viestintäsuunnitelmat yhteiskunta- ja mediasuhteiden, tiedotuksen ja markkinointiviestinnän kehittämiseksi ja pitää ne ajan tasalla sekä kannustaa ja opastaa piirin klubeja näissä toiminnoissa. Komitea jakaa ja auttaa jakamaan tietoa rotarysta yleisölle ja päätöksentekijöille, huolehtii piirin projektien ja tärkeiden tapahtumien tiedottamisesta, avustaa klubeja tiedotustoiminnassa ja mediayhteyksien luomisessa sekä välittää RI:n PR-materiaalia klubeille, tiedotusvälineille ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tärkeä osa komitean tehtävää on sähköisen viestinnän ja tietotekniikan hyväksikäytön edistäminen ja tukeminen piirissä ja klubeissa. Tätä tehtävää komitea hoitaa kouluttamalla ja jakamalla tietoa sekä avustamalla klubeja IT -asioissa. Viestiliikenne piirissä, piirin ja klubien välisessä sekä klubien välisessä asioinnissa tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla ja internet-sivuja hyödyntäen. Komitean vastuulla on myös piirin Internet-kotisivujen ylläpito kuvernööriltä ja komiteoilta saamiensa lähdeaineistojen pohjalta. Komitea kannustaa ja aktivoi klubeja korkeatasoisten Internet-kotisivujen tekoon ja ajan tasalla pitoon ja tarvittaessa avustaa klubeja kotisivujen tekoon liittyvissä asioissa. Piirin IT -vastaava osallistuu Suomen Rotary ry:n organisoimaan rotarypiirien IT -vastaavien yhteistoimintafoorumiin. 4.5 Määräajaksi valittavat komiteat Vakituisten komiteoiden lisäksi piirissä tulee tai voi olla seuraavia määräaikaisia komiteoita DGN valintakomitea Piirikonferenssin järjestelytoimikunta PETS:n ja piirineuvottelun järjestelytoimikunta Muut erikseen nimetyt komiteat DGN -komitea valitaan vuosittain piirikokouksessa piirikonferenssin yhteydessä. Istuva kuvernööri julistaa tulevan kuvernöörin tehtävän vuosittain hakuun viimeistään syyskuussa. Kuvernööri toimii DGN -esitysten esittelijänä valintakomitealle. Tulevan kuvernöörin valintakriteerit ja valinta-menettelyt on määritelty RI:n menettelytapaohjeissa. DGN nimittää omalle DGE -kaudelleen PETSin ja piirineuvottelun järjestelytoimikunnan ja DGE piirikonferenssin järjestelytoimikunnan.

8 4.6 Komiteoiden yhteydenpito ja raportointi Piirin komiteoiden tulee raportoida toiminnastaan kuvernöörille kolmen kuukauden välein, yleensä piirineuvoston kokouksiin. Erityisen onnistuneista toimistaan komiteoiden tulee ilmoittaa viestintäkomitealle, jotta se voi tiedottaa tai auttaa tiedottamaan RI:n julkaisuissa ja verkkosivuilla. 5 Muut piirin toimihenkilöt Määräajaksi valittavat virkailijat: Piirikouluttaja Piirisihteeri Taloudenhoitaja Piirikouluttaja, piirisihteeri ja piirin taloudenhoitaja nimetään vuosittain. Tavoitteellinen toimikausi näissäkin tehtävissä on kolme rotaryvuotta. Piirikouluttajan tehtävänä on tukea tulevien kuvernöörien, klubien, apulaiskuvernöörien ja piirin muiden johtohenkilöiden kouluttamista. Piirikouluttaja osallistuu Suomen Rotary ry:n organisoimaan piirikouluttajien yhteistyörenkaan toimintaan. Piirikouluttajan tulee olla entinen kuvernööri, apulaiskuvernööri tai piirin komitean puheenjohtaja. Tehtävistä on tarkemmat ohjeet RI:n menettelytapasäännöissä. Piirisihteeri toimii piirineuvoston kokousten, piirineuvottelun ja piirikokouksen sihteerinä sekä avustaa kuvernööriä kulloinkin erikseen sovittavissa tehtävissä. Piirisihteeri myös huolehtii laatimiensa piirin kokouspöytäkirjojen ja -muistioiden tarkastamisesta, jakelusta asianomaisille sekä näiden aineistojen asianmukaisesta säilytyksestä ja arkistoinnista. Taloudenhoitaja toimii talousasioissa kuvernöörin tukena ja asiantuntijana sekä linkkinä piirin ja Suomen Rotaryn välillä. Taloudenhoitaja raportoi kuvernöörille vuosikolmanneksittain piirin taloustilanteesta. Piirin kirjanpito ja maksuliikenne hoidetaan Suomen Rotary ry:n toimesta. Kuvernöörin on hyväksyttävä piirin kustannuslaskut ennen niiden maksuun panoa. Taloudenhoitajan tehtävät on määriteltynä tarkemmin piirin taloudenhoitoa koskevassa yleisohjeessa. 6 Piirin toiminnansuunnittelu Piirin toiminnansuunnittelun runko muodostuu tästä piirijohtosuunnitelmasta, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta, tehokkaan piiriorganisaation rakentamisesta, piirin taloudenhoitoa koskevasta yleisohjeesta sekä vuosibudjetista. Vuotuisen toimintasuunnitelman painopisteet määräytyvät kulloisenkin RI:n presidentin asettamien tavoitteiden pohjalta. Piirin toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksytetään PETS:n yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Edellisen rotaryvuoden tilit ja toimintakertomus hyväksytään piirikonferenssin yhteydessä pidettävässä piirikokouksessa.

9 Piirillä ei ole omaa kirjoitettua toimintastrategiaa, vaan toiminnan painopisteet suunnataan RI:n määrittämien strategisten suunnitelmien pohjalta soveltaen niitä kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin. 7 Klubien toiminnansuunnittelun tukeminen Piiri kannustaa, tukee ja kouluttaa klubeja niiden toiminnan suunnittelussa. Klubien tuominnan vuosisuunnittelu perustuu ohjekirjan Suunnitteluopas tehokkaalle rotaryklubille ohjeisiin ja lomakkeeseen. Klubien on toimitettava tämä suunnitelma hyvissä ajoin ennen uuden rotaryvuoden alkua alueensa apulaiskuvernöörille, joka toimittaa ne kootusti kuvernöörille. Tämä suunnitelma on pohjana kuvernöörin klubivierailun yhteydessä pidettävässä neuvottelussa. Lisäksi RI suosittelee ja piiri kannustaa klubeja laatimaan klubijohtosuunnitelman (Club Leadership Plan), jossa määritellään klubihallinnon toiminta ja menettelytavat sekä annetaan ohjeita klubin toiminnan pidemmän aikavälin painopisteiden ja tavoitteiden asettamiseen. 8 Täydentäviä ohjeita Piirin johtoon kuuluvien koulutus järjestetään RI:n ohjeiden mukaisissa piirin valmennustilaisuuksissa, neuvotteluissa ja seminaareissa, joihin asianomaiset rotarit ovat velvolliset osallistumaan. Piirissä RI:n toimintoja hoitavan tai piiriä RI:n sääntömääräisissä tehtävissä edustavien rotarien valinnoissa noudatetaan RI:n menettelytapaohjeita. Kuvernöörin klubivierailut suunnitellaan RI:n sääntöjen määrittämien tarkoitusperien mukaisesti. Vierailu pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan klubin toiminnan kannalta otolliseen ajankohtaan, jotta kuvernöörin osallistuminen kohottaisi rotaryhenkeä ja edistäisi klubin suhdetoiminnallisia tavoitteita.

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange)

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) 20/02/15 Minna Räisänen-Ojapalo,, MD 107-C YCEC NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) Lions-järjestön tunnettu ja vakiintunut klubiaktiviteetti Kansainvälisesti hyväksytyt säännöt ja ohjeet Lähteviä

Lisätiedot

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT 1/5 TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT l Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry ja se kuuluu alueyhdistyksenä SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry:een, josta näissä säännöissä käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

PIIRI DISTRICT 1400

PIIRI DISTRICT 1400 PIIRI DISTRICT 1400 www.rotary.fi/1400 Kuvernööri Governor, DG 2012 2013 Pekka Pietiläinen / Muhos Metsäntutkimus Forest research Koivulehdontie 12 91500 Muhos Tuleva kuvernööri Governor-elect, DGE Martti

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Versio 2011 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/27 1. Johdanto...3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT 1 Piirin säännöt SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot