ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)"

Transkriptio

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND /TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa Käyttöönotto Piirissä 1390 on otettu alkaen käyttöön Rotary Internationalin menettelytapasääntöjen (Rotary Code of Policies, RCP) mukainen piirijohtosuunnitelma (DLP, District Leadership Plan). Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään toimintavuosittain. DLP esitellään piirineuvostolle kunkin kalenterivuoden lopun kokouksessa ja hyväksytään keväällä tulevien klubipresidenttien koulutustilaisuuden (PETS) yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Hyväksytty piirijohtosuunnitelma lähetetään Rotary Internationalille. 2 Tarkoitus Piirijohtosuunnitelma määrittelee piiriorganisaation toimintamallit. Sen tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa piirihallinnon menettelytapoja, piirin klubeille antamaa tukea, lisätä hyvin koulutettujen rotaryjohtajien määrää sekä osallistumista Rotarysäätiön ja Rotary Internationalin projekteihin. Lisäksi suunnitelma antaa kuvernöörille haasteellisia tehtäviä innovatiivisena johtajana. 3 Sisältö Piirijohtosuunnitelma kuvaa piirihallinnon rakenteen ja menettelytavat. Siinä määritellään apulaiskuvernöörien määrä, tehtävät, pätevyysvaatimukset, valintamenettely ja koulutus sekä piirin komiteoiden tarve ja tehtäväalue, komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten pätevyysvaatimukset ja valintamenettely. Siinä määritellään myös piirihallinnon toimielinten välinen yhteistoiminta ja johtamistoimintojen jatkuvuus.

2 4 Rotarypiirin 1390 toimihenkilöt ja elimet Piirijohtosuunnitelmassa on määritelty seuraavat piirin virkailijat ja elimet: Kuvernööri (District Governor), Piirineuvosto (District Council), piirin komiteat (District Committees), piirikouluttaja(t) (District Trainers) sekä apulaiskuvernöörit (Assistant Governors), näiden tehtävät sekä mahdolliset muut piirin elimet ja virkailijat. 4.1 Kuvernööri Kuvernööri on RI:n keskushallinnon valvonnan alainen toimihenkilö. Hänen tehtävänään on RI:n tavoitteiden mukaisen toiminnan edistäminen tukemalla ja valvomalla piirin klubeja. Kuvernöörin tulee osallistua yhteistyössä piirin ja klubien johtohenkilöiden kanssa piirijohtosuunnitelman toteuttamiseen. Kuvernööri vastaa RI:n menettelytapaohjeessa mainittujen tehtävien suorittamisesta piirissään. Kuvernöörin tulee toimessaan korostaa jäsenten viihtymisen ja sitoutumisen sekä jäsenlisäyksen ja toiminnan laajentumisen merkitystä klubeille, kannustaa rotareita osallistumaan klubin ja piirin toimintoihin, edistää klubien osallistumista rotarysäätiöseminaareihin ja säätiön ohjelmiin sekä säätiön tukemiseen rahalahjoituksin. Kuvernöörin tulee antaa tunnustusta ansioituneille rotareille ja klubeille sekä huolehtia piirin tulevaisuuden suunnittelusta sekä suorittaa RI:n menettelytapaohjeissa mainitut tehtävät. 4.2 Piirineuvosto Piirineuvosto toimii kuvernöörin neuvottelukuntana. Piirineuvosto tai sen jäsenistä koostuva työryhmä voi myös ottaa kuvernöörin määräyksestä suorittaakseen tehtäviä, joita varten muuten asetettaisiin erityinen komitea. Piirineuvoston kokoonpano: 1. Puheenjohtajana piirikuvernööri (DG) 2. Edellinen kuvernööri (IPDG) 3. Tuleva kuvernööri (DGE) 4. Nimetty kuvernööri (DGN valinnastaan alkaen) 5. Talouskomitean puheenjohtaja 6. Piirisihteeri, jolla kokouksessa puhevalta Kuvernööri kutsuu tarpeen mukaan kokouksiin komiteoiden puheenjohtajia ja muita asiantuntijoita. Piirineuvoston kokoontuu noin neljä kertaa toimintavuoden aikana: elokuussa, joulukuussa, helmikuussa ennen PETSiä ja huhtikuussa ennen piirikonferenssia.

3 4.3 Apulaiskuvernöörit Piiri on jaettu kahdeksaan alueeseen, joissa jokaisessa on koulutettu apulaiskuvernööri. Alueitten määrää ja toimialueita voi kuvernööri omalla päätöksellään muuttaa. Rotaryvuonna alueet ovat seuraavat: 1. Vanaja-Häme 2. Päijät-Häme 3. Lahti 4. Tampere itäinen 5. Tampere läntinen 6. Suomenselkä 7. Jyväskylä 8. Sisä-Suomi Apulaiskuvernöörien nimet ja alueet määritellään piirinorganisaation yhteydessä. Apulaiskuvernöörien tehtävänä on tukea alueensa klubien toimintaa, avustaa kuvernööriä ja tulevaa kuvernööriä piirin hallinnollisissa tehtävissä ja näiden suunnittelussa sekä hoitaa muita kuvernöörin osoittamia piirihallinnon tehtäviä. Tehtävät on määritelty tarkemmin RI:n menettelytapasäännöissä. Apulaiskuvernöörin kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: 1. Ollut vähintään kolme vuotta piirin 1390 jossain klubissa aktiivijäsenenä 2. Toiminut täyden kauden klubin presidenttinä 3. Halukas ja kykenevä rotari, joka on valmis vastaamaan apulaiskuvernöörin velvollisuuksista 4. On osoittanut suoriutuvansa piiritason tehtävistä ja on kehityskelpoinen myös muihin piirin johtotehtäviin. 5. Tuntee alueensa ja sen klubit Apulaiskuvernöörin toimikausi on kolme vuotta. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on, että vuosittain noin yksi kolmasosa apulaiskuvernöörien kokonaismäärästä vaihtuisi. Pysyviin komiteoihin kuuluu yleensä kahdesta neljään jäsentä. Jatkuvuuden takaamiseksi tavoitteellinen jäsenyysaika komiteoissa on kolme vuotta siten, että yksi jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Myös jäsenluvultaan suuremmissa komiteoissa noudatetaan suhteellisesti samaa periaatetta. Komitean jäsenen tulee olla piirin alueella toimivan klubin hyvämaineinen aktiivijäsen. Tuleva kuvernööri valitsee komiteoiden puheenjohtajat kunkin rotaryvuoden ajaksi esiteltyään alustavan valintansa piirineuvoston kommentoitavaksi. Komiteoiden puheenjohtajat valitsevat komiteoiden jäsenet ja esittävät ne tulevan kuvernöörin vahvistettavaksi. Komiteoiden tarkoitus, tehtävät ja jäsenten vaatimukset ovat RI:n menettelytapasääntöjen mukaiset.

4 4.4.1 Talouskomitea Komiteaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, joista ainakin yhden tulee olla piirineuvoston jäsen. Piirin taloudenhoitaja ei kuulu komiteaan, mutta toimii kokouksen sihteerinä ja on läsnä sen kokouksissa puhevaltaisena. Talouskomitean tehtävänä on laatia piirin talousarvio yhteistyössä tulevan kuvernöörin kanssa esitettäväksi piirineuvostolle joulukuussa ja lähetettäväksi klubeille vähintään neljä viikkoa ennen piirineuvottelua, jossa päätetään talousarviosta. Komitea valvoo piirin taloutta ja kirjanpitoa. Komitea laatii lausunnon piirin taloudenhoidosta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rotaryvuoden päättymisestä. Piirin tilit tarkastavat Suomen Rotary ry:n valitsemat tilintarkastajat. Piirin taloudenhoidon periaatteet on määritelty Rotarypiirin 1390 taloudenhoitoa koskevissa yleisohjeissa Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiökomitean tukena toimivat seuraavat alakomiteat ja elimet: Opintoryhmien vaihto (GSE Group Study Exchange) Stipendit Entiset stipendiaatit, alumnit Humanitääriset ohjelmat PHF -lahjoitukset Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan tehtävänä on suunnitella, koordinoida, arvioida ja johtaa kaikkia säätiöön liittyviä piirin toimintoja sekä avustaa tulevaa kuvernööriä piirin rotary-säätiötavoitteiden asettamisessa. Hänen tulee vastata kaikkien nimittämättömien tai toimimattomien alakomiteoiden tehtävistä, toimia kaikkien alakomiteoiden ex-officio jäsenenä. Komitea vastaa piiritasolla Rotarysäätiötä koskevien asioiden kouluttamisesta ja tunnetuksi tekemisestä piirissä ja klubeissa sekä pitää yhteyksiä klubien rotarysäätiöasiamiehiin ja rotarysäätiökomiteoihin. Koulutuksessa ja yhteydenpidossa korostetaan rotarysäätiölahjoitusten merkitystä ja käydään yksityiskohtaisesti läpi Rotarysäätiön tarjoamien tukirahoitusmuotojen hyödyntämismahdollisuudet klubien humanitäärisissä projekteissa. Rotarysäätiökomitea suunnittelee ja organisoi piirin rotarysäätiöseminaarit yhteistyössä kuvernöörin ja apulaiskuvernöörien kanssa. Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Rotarysäätiökomitean alaisen GSE -komitean tehtävä on edistää piirissä GSE -vaihtoa ja aktivoida klubeja tiedottamaan asiasta. Komitea tiedottaa aktiivisesti avoinna olevista vaihdoista ja niihin hakeutumisesta sekä valmistelee seuraaville toimintavuosille vaihtoja ja ylläpitää yhteyttä RI:n GSE -koordinaattoriin. Komitea avustaa tulevaa kuvernööriä RI:lle tehtävien GSE -sopimusten laatimisessa. Piirimme käytäntönä on, että joka toinen vuosi GSE -vaihto tapahtuu jonkun USA:n piirin kanssa ja joka toinen vuosi jonkun toisen maan piirin kanssa. Piirin klubit on jaettu kuuteen ryhmään, jotka vastaavat vuorollaan yhdessä tänne saapuvien GSE -ryhmien ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. GSE -komitea valvoo ohjelman toteutumista. GSE -isännyyttä hoitavien klubien vuosikierron ryhmäjako on toimintasuunnitelman liitteenä.

5 Kuvernööri päättää lähtevän GSE -ryhmän johtajan valinnasta kuultuaan GSE -komiteaa. Ryhmän jäsenten valinta tehdään kuvernöörin kanssa yhteistyössä. Komitea pitää yhteyttä vaihtoon osallistuvan toisen piirin GSE -komiteaan vaihdon ajankohdasta ja ohjelmasta sopimiseksi. Komitea järjestää lähtevän ryhmän valmennuksen ja tiedottaa piirissä ryhmän paluusta. Stipendikomitean tehtävänä on antaa klubeille tietoa haettavissa olevista stipendeistä ja toimittaa piirin klubeille tarvittavat hakemuslomakkeet. Komitea tekee esityksen stipendin saajiksi klubien esittämien hakijoiden joukosta sekä järjestää lähtevien stipendiaattien perehdyttämisen ja valmennuksen. Komitea pitää yhteyttä piirin lähettämiin stipendiaatteihin opiskeluvuoden aikana ja tiedottaa piirissä stipendiaatin paluusta. Komitea ilmoittaa piirin vuosittaisten stipendien olevan haettavana, kerää hakemukset tai ehdotukset ja tekee esitykset stipendien saajiksi vuosittain kaksi viikkoa ennen piirikonferenssia. Stipendit pyritään jakamaan jonkun piirin tai klubin juhlan yhteydessä esimerkiksi piirikonferenssissa. Alumni-komitean tehtävänä on ylläpitää ajan tasalla olevaa piirin luetteloa säätiön ohjelmiin osallistuneista entisistä stipendiaateista sekä tiedottaa säätiölle muutoksista. Komitea varmistaa, että palanneet stipendiaatit ja GSE -ryhmän jäsenet pitävät asiaankuuluvat esitykset lahjoittaneen piirin alueella klubikokouksissa tai piirin tapahtumien yhteydessä. Komitea järjestää piirin alueella asuvien entisten stipendiaattien tapaamisia, rohkaisee entisiä stipendiaatteja ylläpitämään yhteyttä toisiinsa ja rotareihin sekä kannustaa lahjoituksiin säätiölle. Komitea kannustaa klubeja ottamaan stipendiaatteja jäsenikseen. Humanitääristen ohjelmien komitean tehtävänä on edistää ja tukea kansainvälisiä, humanitäärisiä klubien yhteistyöprojekteja, joihin voidaan hakea Rotarysäätiön Matching Grants (Kahdentuvat apurahat) rahoitustukea Rotarysäätiön Maailman Rahastosta (World Fund). PHF -komitean tehtävänä on työskennellä sen hyväksi, että jokainen piirin klubi ja mahdollisimman moni rotari lahjoittaa varoja vuosittain Rotarysäätiölle. Komitea kannustaa klubeja lahjoituksin tukemaan piirin säätiötavoitetta, toimittaa kuvernöörille ja klubeille tietoa säätiölahjoitusten kertymistilanteesta rotaryvuoden aikana sekä vastaa klubien PHFrahastoa koskeviin tiedusteluihin sekä neuvoo klubeja PHF -hakemusten teossa Jäsenyyskomitea Jäsenyyskomitean puheenjohtajana toimii valittu asialle vihkiytynyt rotary ja jäseninä AG:t, joilla on kiinteät monivuotiset yhteydet klubeihin. Jäsenyyskomitea laatii suunnitelman uusien klubien perustamiseen, uusien jäsenten rekrytointiin ja perehdytykseen sekä nykyisten jäsenten jäsenhuoltoon. Komitea toteuttaa aktiivisesti näitä toimintoja piirin alueella jäsenyystavoitteiden saavuttamiseksi sekä avustaa klubeja tässä tehtävässä. Komitea järjestää jäsenlisäys-, huolto- ja perehdytysseminaareja yhdessä piirikouluttajan ja muiden erityisasiantuntijoiden kanssa.

6 4.4.4 Palveluohjelmien komitea Palveluohjelmien komitean alakomiteoita ovat ammattipalvelu, yhteiskuntapalvelu, kansainvälinen palvelu, nuorisovaihto, RYLA & Rotaract sekä lääkäripankki (Rotary Doctor Bank Finland). Komitea tukee klubien ideoita yhteiskunnallisten projektien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toteuttaa piirissä seurantaa ja tiedottaa kehityksestä. Ammattipalvelukomitean tavoite on edistää Rotaryn ammattipalvelun tuntemusta ja tukea klubeissa tapahtuvaa ammattipalvelutoimintaa. Keskeisiä tehtäviä ovat Rotaryn neljän kysymyksen kokeen ja Singaporen julistuksen tunnetuksi tekeminen. Yhteiskuntapalvelu on tärkeä klubista ulospäin suuntautuva toimintamuoto. Piirissä 1390 jokaisen klubin tavoitteena tulisi olla ainakin yhteen yhteiskuntapalveluprojektiin osallistuminen toimintavuosittain. Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassakin on monia ongelmia, joissa yhteiskunnan toimien lisäksi kaivataan kolmannen sektorin tukea. Kansainvälinen palvelu sisältää monenlaista kansainvälistä yhteydenpitoa Rotaryn eri ohjelmien välillä, kuten Friendship -vaihto, asunnon vaihto ja erilaiset harrastusryhmät. Komitean tehtävänä on tiedottaa eri ohjelmista, edistää piirissä kansainvälistä palvelua ja innostaa osallistumaan konventioihin. Komitea avustaa klubeja kansainvälisten yhteyksien luomisessa ja vastaa kansainvälisen yhteiskuntapalvelun koulutuksesta piirissä. Nuorisovaihtokomitea johtaa piirin nuorisovaihtotoimintaa. Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation avulla komitea edistää nuorisovaihtoa piirin alueella ja vastaa siihen liittyvästä koulutuksesta. Tarvittaessa komitea tukee klubeja vaihto-oppilaiden valinnoissa ja hakemusten käsittelyssä sekä päättää piirin lähtevien vaihto-oppilaiden mahdollisten stipendien jaosta. Nuorisovaihtokomitea valvoo, että piiriin tulleiden vaihtooppilaiden käyttäytyminen, koulunkäynti ja matkustelu sekä heidän kohtelunsa isäntäperheissä ja klubeissa noudattavat rotaryn nuorisovaihdon sääntöjä ja määräyksiä. Komitean tehtävänä on huolehtia piirin vaihto-oppilaiden osallistumisesta vuosiohjelman mukaisiin yhteisiin tapahtumiin. Komitean tehtävä on myös organisoida piirin nuorisoleirien järjestäminen. Komitean tulee pitää kirjaa entisistä vaihto-oppilaista. Nuorisovaihtokomitean tulee pitää kuvernööri ajan tasalla nuorisovaihdon tilanteesta ja tapahtumista. Komitea valitsee keskuudestaan tarvittavat kirjeenvaihtajat ja esittää piirikokouksen päätettäväksi vastuuhenkilöt Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaatioon. RYLA -komitea tekee tunnetuksi ja tehostaa RYLA -seminaareja, jotka ovat (Rotary Youth Leadership Awards) vuotiaille suunnattuja johtamiskoulutustilaisuuksia, jotka pidetään yleensä viikonvaihteessa kaksipäiväisinä. Rotaract -komitea vahvistaa piirin henkistä tukea Rotaract -klubeille, jotka ovat Rotaryn perus-periaatteiden hengessä toimivia nuorten aikuisten klubeja. Rotarac -klubit kasvattavat potentiaalisia rotareita. Lääkäripankki-komitea vastaa lähinnä tiedottamisesta ja klubien kannustamisesta antamaan tukensa lääkäripankkitoimintaan. Piirin lääkäripankkikomitean puheenjohtaja on piirin edustaja Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) toiminnassa.

7 4.4.5 Viestintä ja suhdetoiminta PR Komitea vastaa alueellaan Rotaryn sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja sen kehittämisestä. Komitean tehtävä on laatia piirille viestintäsuunnitelmat yhteiskunta- ja mediasuhteiden, tiedotuksen ja markkinointiviestinnän kehittämiseksi ja pitää ne ajan tasalla sekä kannustaa ja opastaa piirin klubeja näissä toiminnoissa. Komitea jakaa ja auttaa jakamaan tietoa rotarysta yleisölle ja päätöksentekijöille, huolehtii piirin projektien ja tärkeiden tapahtumien tiedottamisesta, avustaa klubeja tiedotustoiminnassa ja mediayhteyksien luomisessa sekä välittää RI:n PR-materiaalia klubeille, tiedotusvälineille ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tärkeä osa komitean tehtävää on sähköisen viestinnän ja tietotekniikan hyväksikäytön edistäminen ja tukeminen piirissä ja klubeissa. Tätä tehtävää komitea hoitaa kouluttamalla ja jakamalla tietoa sekä avustamalla klubeja IT -asioissa. Viestiliikenne piirissä, piirin ja klubien välisessä sekä klubien välisessä asioinnissa tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla ja internet-sivuja hyödyntäen. Komitean vastuulla on myös piirin Internet-kotisivujen ylläpito kuvernööriltä ja komiteoilta saamiensa lähdeaineistojen pohjalta. Komitea kannustaa ja aktivoi klubeja korkeatasoisten Internet-kotisivujen tekoon ja ajan tasalla pitoon ja tarvittaessa avustaa klubeja kotisivujen tekoon liittyvissä asioissa. Piirin IT -vastaava osallistuu Suomen Rotary ry:n organisoimaan rotarypiirien IT -vastaavien yhteistoimintafoorumiin. 4.5 Määräajaksi valittavat komiteat Vakituisten komiteoiden lisäksi piirissä tulee tai voi olla seuraavia määräaikaisia komiteoita DGN valintakomitea Piirikonferenssin järjestelytoimikunta PETS:n ja piirineuvottelun järjestelytoimikunta Muut erikseen nimetyt komiteat DGN -komitea valitaan vuosittain piirikokouksessa piirikonferenssin yhteydessä. Istuva kuvernööri julistaa tulevan kuvernöörin tehtävän vuosittain hakuun viimeistään syyskuussa. Kuvernööri toimii DGN -esitysten esittelijänä valintakomitealle. Tulevan kuvernöörin valintakriteerit ja valinta-menettelyt on määritelty RI:n menettelytapaohjeissa. DGN nimittää omalle DGE -kaudelleen PETSin ja piirineuvottelun järjestelytoimikunnan ja DGE piirikonferenssin järjestelytoimikunnan.

8 4.6 Komiteoiden yhteydenpito ja raportointi Piirin komiteoiden tulee raportoida toiminnastaan kuvernöörille kolmen kuukauden välein, yleensä piirineuvoston kokouksiin. Erityisen onnistuneista toimistaan komiteoiden tulee ilmoittaa viestintäkomitealle, jotta se voi tiedottaa tai auttaa tiedottamaan RI:n julkaisuissa ja verkkosivuilla. 5 Muut piirin toimihenkilöt Määräajaksi valittavat virkailijat: Piirikouluttaja Piirisihteeri Taloudenhoitaja Piirikouluttaja, piirisihteeri ja piirin taloudenhoitaja nimetään vuosittain. Tavoitteellinen toimikausi näissäkin tehtävissä on kolme rotaryvuotta. Piirikouluttajan tehtävänä on tukea tulevien kuvernöörien, klubien, apulaiskuvernöörien ja piirin muiden johtohenkilöiden kouluttamista. Piirikouluttaja osallistuu Suomen Rotary ry:n organisoimaan piirikouluttajien yhteistyörenkaan toimintaan. Piirikouluttajan tulee olla entinen kuvernööri, apulaiskuvernööri tai piirin komitean puheenjohtaja. Tehtävistä on tarkemmat ohjeet RI:n menettelytapasäännöissä. Piirisihteeri toimii piirineuvoston kokousten, piirineuvottelun ja piirikokouksen sihteerinä sekä avustaa kuvernööriä kulloinkin erikseen sovittavissa tehtävissä. Piirisihteeri myös huolehtii laatimiensa piirin kokouspöytäkirjojen ja -muistioiden tarkastamisesta, jakelusta asianomaisille sekä näiden aineistojen asianmukaisesta säilytyksestä ja arkistoinnista. Taloudenhoitaja toimii talousasioissa kuvernöörin tukena ja asiantuntijana sekä linkkinä piirin ja Suomen Rotaryn välillä. Taloudenhoitaja raportoi kuvernöörille vuosikolmanneksittain piirin taloustilanteesta. Piirin kirjanpito ja maksuliikenne hoidetaan Suomen Rotary ry:n toimesta. Kuvernöörin on hyväksyttävä piirin kustannuslaskut ennen niiden maksuun panoa. Taloudenhoitajan tehtävät on määriteltynä tarkemmin piirin taloudenhoitoa koskevassa yleisohjeessa. 6 Piirin toiminnansuunnittelu Piirin toiminnansuunnittelun runko muodostuu tästä piirijohtosuunnitelmasta, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta, tehokkaan piiriorganisaation rakentamisesta, piirin taloudenhoitoa koskevasta yleisohjeesta sekä vuosibudjetista. Vuotuisen toimintasuunnitelman painopisteet määräytyvät kulloisenkin RI:n presidentin asettamien tavoitteiden pohjalta. Piirin toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksytetään PETS:n yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Edellisen rotaryvuoden tilit ja toimintakertomus hyväksytään piirikonferenssin yhteydessä pidettävässä piirikokouksessa.

9 Piirillä ei ole omaa kirjoitettua toimintastrategiaa, vaan toiminnan painopisteet suunnataan RI:n määrittämien strategisten suunnitelmien pohjalta soveltaen niitä kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin. 7 Klubien toiminnansuunnittelun tukeminen Piiri kannustaa, tukee ja kouluttaa klubeja niiden toiminnan suunnittelussa. Klubien tuominnan vuosisuunnittelu perustuu ohjekirjan Suunnitteluopas tehokkaalle rotaryklubille ohjeisiin ja lomakkeeseen. Klubien on toimitettava tämä suunnitelma hyvissä ajoin ennen uuden rotaryvuoden alkua alueensa apulaiskuvernöörille, joka toimittaa ne kootusti kuvernöörille. Tämä suunnitelma on pohjana kuvernöörin klubivierailun yhteydessä pidettävässä neuvottelussa. Lisäksi RI suosittelee ja piiri kannustaa klubeja laatimaan klubijohtosuunnitelman (Club Leadership Plan), jossa määritellään klubihallinnon toiminta ja menettelytavat sekä annetaan ohjeita klubin toiminnan pidemmän aikavälin painopisteiden ja tavoitteiden asettamiseen. 8 Täydentäviä ohjeita Piirin johtoon kuuluvien koulutus järjestetään RI:n ohjeiden mukaisissa piirin valmennustilaisuuksissa, neuvotteluissa ja seminaareissa, joihin asianomaiset rotarit ovat velvolliset osallistumaan. Piirissä RI:n toimintoja hoitavan tai piiriä RI:n sääntömääräisissä tehtävissä edustavien rotarien valinnoissa noudatetaan RI:n menettelytapaohjeita. Kuvernöörin klubivierailut suunnitellaan RI:n sääntöjen määrittämien tarkoitusperien mukaisesti. Vierailu pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan klubin toiminnan kannalta otolliseen ajankohtaan, jotta kuvernöörin osallistuminen kohottaisi rotaryhenkeä ja edistäisi klubin suhdetoiminnallisia tavoitteita.

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 01.12.20097TH Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 1/5 Kuvernööri (DG) Timo Hänninen / Sysmä Kiinteistönvälitys Vääksyntie 217, 19700 Sysmä GSM 0400 468 772

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 19.03.2011/KI Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 1/5 Kuvernööri (DG) Nimi/klubi Kari Itkonen, Jyväskylä-Interlux Taloustutkimus Tikantie 10, 40520 Jyväskylä

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014 JÄLJENNÖS 1(5) Rekisterinumero: 153.337 Y-tunnus: 2627258-1 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Rotary lnternationalin piiri 1410 ry

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ Kuvernööri Governor, DG 2015 2016 Raili Töntsi / Lahti-Laune Koulutus ja tutkimus Education and Research Petäjäkatu 21, 15950 Lahti Mobile +358-46-600

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 Governor 2008-09 Juhani Alatalo / Kuusamo Koulutus Turjantie 10, 93600 Kuusamo GSM 0400 328 085 E-mail: juhani.alatalo@elisanet.fi Governor-elect Virpi Honkala / Raahe Kirurgia

Lisätiedot

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013!

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Rotarypiirin D1430 piiriorganisaatiolle PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013 K U T S U Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Seminaari on tarkoitettu piirineuvostolle,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015 Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Antti Harkila DG 2014 2015 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1 / 12 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1. Yleistä 3 2. Rotaryvuosi piirissä 4 3. Tavoitteet ja painopistealueet 4 4. Piirin organisaatio

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange)

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) 20/02/15 Minna Räisänen-Ojapalo,, MD 107-C YCEC NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) Lions-järjestön tunnettu ja vakiintunut klubiaktiviteetti Kansainvälisesti hyväksytyt säännöt ja ohjeet Lähteviä

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Näin me sen teimme RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Ylivieskan Rotary klubi Ylivieskan Jokivarsi Rotary klubi Haapaveden Rotary klubi Oulaisten Rotary klubi 22.3.2014 MARTTI MATIKAINEN 1 OHJELMA RYLA-JOHTAMISSEMINAARI

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA s. 1/8 Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA 30.6.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry.

ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Piirikuvernöörin kuukausikirje, heinäkuu 2011 Esittely Kiitän rotarypiirimme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014-15

VUOSIKERTOMUS 2014-15 VUOSIKERTOMUS 2014-15 ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry DG Matti Poikolainen 6.10.2015 Vuoden teema: ROTARY NÄKYVÄKSI, RI President Gary C. K. Huang ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry VUOSIKERTOMUS

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

ROTARY YOUTH EXCHANGE District 1380. By Matias Granvik

ROTARY YOUTH EXCHANGE District 1380. By Matias Granvik ROTARY YOUTH EXCHANGE District 1380 By Matias Granvik ROTARY YOUTH EXCHANGE District 1380 By Matias Granvik VAIHTOMUODOT VUOSIVAIHTO 16-18 V LEIRIVAIHTO 15-24 V KESÄVAIHTO 15-20 V LEIRIVAIHTO 2016 Kesto

Lisätiedot

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014 Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 1 1. Käyttöönotto Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI PETS 21.3.2015 OULU Matti Antikainen & Rauno Logrén 15.5.2015 www.ryefinland.com 1 Esityksen aiheet Nuorisovaihdon organisaatio ja volyymi Vaihtomuodot Suomessa

Lisätiedot

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT 1/5 TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT l Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry ja se kuuluu alueyhdistyksenä SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry:een, josta näissä säännöissä käytetään

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia Pentti Jänkälä Governor 2006 2007 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia LEAD THE WAY NÄYTÄ TIETÄ VISA VÄGEN NÄITA TEED ROTARY INTERNATIONAL (RI) 29.08.2007* PIIRI 1420 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry.

Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. Toimintakertomus 2010-2011 Toimintakertomus 2009 2010 Toimintakertomus Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. 2009 2010 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. ROTARY INTERNATIONAL D 1430 ROTARY INTERNTIONAL

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot