IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015"

Transkriptio

1 IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA

2 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO NYKYTILA TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT ARVOT JA OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT OHJELMAN TAVOITTEET TOIMINTA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI TIEDOTTAMINEN OHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN LÄHTEET LIITTEET

3 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma TIIVISTELMÄ Imatran mielenterveys ja päihdeohjelman tavoitteena on lisätä imatralaisten hyvinvointia vähentämällä mielenterveyden ongelmista ja päihteiden käytöstä aiheutuvaa haittaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ohjelma kohdentuu toimenpiteisiin, joiden avulla: 1) Päihteiden käyttö on vähemmän keskeinen osa imatralaisten arkea kaikissa ikäryhmissä. 2) Erilaisissa elämäntilanteissa on saatavilla monipuolisesti tukea ja apua. 3) Mielenterveys- ja päihdeongelmiin on helppo hakea ja saada apua varhaisessa vaiheessa. 4) Mielenterveys- ja päihdeongelmiin saatavan avun jatkuvuus turvataan. Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu siten, että ensin kuvataan yleisiä, kaikille ikäryhmille suunnattuja toimenpiteitä ja sen jälkeen ikäkaariajattelun mukaisesti eri ikäryhmille kohdennettuja toimenpiteitä. Lopuksi kuvataan yhteenvetona konkreettinen toiminta toimenpiteiden toteuttamiseksi, aikataulu sekä eri toimijoiden vastuu toiminnassa. Ohjelmassa on tietoisesti tehty valintoja, joihin keskitytään ohjelmakaudella Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmä tukee ja seuraa ohjelman toteutumista. Imatran mielenterveys- ja päihdeohjelman taustalla olevat arvot ja lähtökohdat ovat seuraavat: Hyvinvoinnin lisääminen yhdessä toimien. Eri toimijoiden yhteisellä näkemyksellä ja toimintojen kohdistamisella on mahdollista vaikuttaa pakallisesti väestön mielenterveyden ongelmien sekä päihdehaittojen vähentymiseen. Hyvä mielenterveys on väestön ja koko kunnan voimavara. Mielenterveys on enemmän kuin mielenterveys- tai päihdeongelman puuttuminen. Mielenterveyttä edistämällä vahvistetaan hyvinvointia koko kunnassa. Asennoituminen päihteisiin hyvinvoinnin tekijänä. Päihteiden käyttö nähdään keskeisenä terveyttä heikentävänä tekijänä. Asenteisiin vaikuttamalla voidaan vähentää päihteiden käyttöä ja siten lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Tuetaan kuntalaisten omaa vastuuta omasta hyvinvoinnista. Kuntalaiset nähdään keskeisinä toimijoina oman hyvinvointinsa edistämisessä ja ylläpitämisessä. Ohjelman sisältö perustuu imatralaisten mielenterveyden ja päihteiden käytön nykytilanteeseen sekä oletettuihin kehitysnäkymiin. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu olemassa olevat kansalliset ja alueelliset linjaukset, ohjelmat ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat. Mielenterveysongelmien esiintyvyyden voidaan olettaa Imatralla olevan samaa tasoa kuin maassa keskimäärin. Yleisesti oletetaan, että mielenterveyden ongelmat sinänsä eivät väestön keskuudessa ole lisääntyneet. Sen sijaan hoitomuotojen ja ongelmien tunnistamisen kehittymisen myötä mielenterveyden ongelmiin kohdennettujen palvelujen terve on lisääntynyt myös Imatralla. Alkoholin käyttö näyttäisi olevan yksi merkittävä väestön hyvinvointia heikentävä tekijä kaikissa ikäryhmissä Imatralla. Imatralla on kuitenkin runsaasti resursseja kokonaisvaltaisen mielenterveys- ja päihdeohjelman toteuttamiseen ja siten väestön hyvinvoinnin lisäämiseen. Ohjelman laatimisesta on vastannut Imatran Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida sekä ehkäisevän että korjaavan mielenterveys- ja päihdetyön toteutumista Imatralla. 3

4 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma JOHDANTO Imatran Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmä perustettiin 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä. Monialaisen työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida sekä ehkäisevän että korjaavan mielenterveys- ja päihdetyön toteutumista Imatralla. Työryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi vuonna 2010 sovittiin Imatran mielenterveys- ja päihdeohjelman tekeminen vuosille sekä toimijoiden aktivoiminen ohjelman mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat keskeisiä väestön hyvinvointia heikentäviä tekijöitä niin kansallisesti kuin myös Imatralla. Eri toimijoiden yhteisellä näkemyksellä ja toimintojen kohdistamisella on mahdollista vaikuttaa pakallisesti väestön mielenterveyden ongelmien sekä päihdehaittojen vähentymiseen. Mielenterveys- ja päihdeohjelmassa nämä yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu. Ohjelmassa on tietoisesti tehty valintoja, joihin keskitytään ohjelmakaudella. Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmä tukee ja seuraa ohjelman toteutumista. Imatran mielenterveys- ja päihdeohjelma perustuu jo olemassa oleviin kansallisiin ja alueellisiin linjauksiin, ohjelmiin ja muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin, joista keskeisimpiä ovat: Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi v , Vanhuspoliittinen ohjelma, Vammaispoliittinen ohjelma, Lapsen ja nuoren hyvä arki - Lasten ja nuorten seudullinen strategia Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueella, Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia, Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma sekä Mielenterveys- ja päihdepalveluja ohjaava lainsäädäntö. Mielenterveys- ja päihdeohjelma on työstetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet:, Omaiset mielenterveystyön tukena ry., Imatran mielenterveys ry., A-Kilta, Imatran yrittäjät ry., Nuorisovaltuusto, Imatran Seurakunta, Imatran Kaupunkikeskustat ry ja Poliisi. 4

5 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma NYKYTILA Mielenterveysongelmien esiintyvyyden voidaan olettaa Imatralla olevan samaa tasoa kuin maassa keskimäärin. Yleisesti oletetaan, että mielenterveyden ongelmat sinänsä eivät väestön keskuudessa ole lisääntyneet. Sen sijaan hoitomuotojen ja ongelmien tunnistamisen kehittymisen myötä mielenterveyden ongelmiin kohdennettujen palvelujen terve on lisääntynyt myös Imatralla. Keskeisiä mielenterveyden ongelmia väestötasolla ovat masennus sekä erilaiset ahdistushäiriöt. (Imatran hyvinvointikuvaus 2010.) Alkoholin käyttö näyttäisi olevan yksi merkittävä väestön hyvinvointia heikentävä tekijä kaikissa ikäryhmissä Imatralla. Sekä alkoholin myynti kuin myös alkoholista johtuvat haitat ovat suurempia kuin maassa keskimäärin. Imatralaisten nuorten tupakointi on hieman vähentynyt, mutta lukumäärä on valtakunnallisesti verrattuna edelleen korkea. Alkoholin käyttö ja humalajuominen nuorten keskuudessa näyttäisi myös olevan tavallisempaa Imatralla kuin maassa keskimäärin. Hälyttävää on, että huumeiden kokeilu on ennusteiden mukaan lisääntymään päin ja tämä on myös nähtävissä Imatralla. Työikäisten keskuudessa päihteiden käyttö on Imatralla keskimääräistä yleisempää, alkoholiriippuvuuden ollessa yleisin diagnoosi. Samanaikaisesti myös muut alkoholihaitat ovat lisääntyneet. (Imatran hyvinvointikuvaus 2010.) Imatralla on runsaasti resursseja kokonaisvaltaisen mielenterveys- ja päihdeohjelman toteuttamiseen ja siten väestön hyvinvoinnin lisäämiseen (Imatran hyvinvointikuvaus 2010). Liitteessä 1. on kuvattu keskeisimpien toimijoiden toimintoja, jotka osaltaan tukevat tämän ohjelman toteutumista. 3. TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Mielenterveysongelmien esiintyvyys väestössä ei ole lisääntynyt. Samanaikaisesti mielenterveyden ongelmat ovat suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyteen. Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen on kehittynyt, jolloin myös palvelujen tarve näyttäisi lisääntyvän. Erityisesti erilaisiin lievempiin mielenterveysongelmiin kohdennettuja tuki- ja hoitomuotoja näyttäisi olevan lisääntyvästi tarve kehittää. Päihdeongelmien kehitystä voidaan jossakin määrin ennustaa. Suomessa alkoholin kulutukseen liittyvät haitat ovat edelleen lisääntymässä kaikissa ikäryhmissä, vaikka alkoholin myynnin kasvu on hidastunut aikaisemmista vuosista. Erityisenä huolenaiheena ovat nyt työelämässä olevien lähivuosina eläkkeelle siirtyvien henkilöiden runsas alkoholin käyttö sekä naisten lisääntyvä alkoholin käyttö. Suomessa väestön terveyteen liittyvä eriarvoisuus on edelleen lisääntynyt. Onkin tarvetta kiinnittää huomiota tuen tarjoamiseen niille väestöryhmille, jotka saattavat jäädä nykyisten toimenpiteiden ulkopuolelle. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi yksihuoltajaperheet, työttömät sekä perheet, joissa vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelma. 5

6 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma ARVOT JA OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Hyvinvoinnin lisääminen yhdessä toimien Ohjelman linjauksilla pyritään lisäämään imatralaisten hyvinvointia edistämällä mielenterveyttä tukevia tekijöitä sekä vähentämällä mielenterveyttä vahingoittavia ja päihteiden käyttöä lisääviä tekijöitä. Nämä tekijät eivät ole toisistaan irrallisia, vaan liittyvät usein toisiinsa. Tekijät ovat usein myös sellaisia, että niihin vaikuttamiseksi tarvitaan useiden toimijoiden toimenpiteitä. Tämän ohjelman avulla pyritäänkin suuntaamaan eri toimijoiden toimintaa siten, että imatralaisten hyvinvointia voidaan parhaalla mahdollisella tavalla edistää. Hyvä mielenterveys voimavarana Hyvä mielenterveys on väestön ja koko kunnan voimavara. Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä ja muodostaa siten perustan yksilön yleiselle hyvinvoinnille, kyvylle hallita elämää, tulkita ympäristöä sekä sopeutua siihen. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä. Asennoituminen päihteisiin hyvinvoinnin tekijänä Päihteiden käyttö on keskeinen terveyttä heikentävä tekijä. Päihteiden käyttö heikentää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä vahingoittaa sosiaalisia suhteita ja työelämässä toimimista. Päihteiden käyttöön liittyvät haitat eivät kosketa vain alkoholiriippuvaisia tai päihteiden sekakäyttäjiä ja heidän lähipiiriään. Alkoholin suurkulutus henkilöillä, jotka eivät ole alkoholi- tai päihderiippuvaisia, on keskeinen uhka kaikille hyvinvoinnin alueille. Päihdehaittojen vähentämiseksi huomiota onkin kiinnitettävä jo varhaiseen alkoholin suurkulutukseen. Tällöin päihteisiin liittyvät asenteet ovat keskeinen hyvinvoinnin tekijä. Tuetaan kuntalaisten omaa vastuuta omasta hyvinvoinnista Mielenterveyden ongelmien ja päihdehaittojen vähentäminen toteutuu parhaiten jokaisen kuntalaisen oman itsestä huolehtimisen avulla. Ihmisten omaa halua, vastuuta ja kykyä huolehtia hyvinvoinnistaan tulee tukea mahdollisimman paljon. Toiminnan lähtökohtana on tukea imatralaisia perheitä, lapsia ja nuoria, työikäisiä sekä ikääntyviä heidän omissa ympäristöissään. Esimerkiksi nuorten ehkäisevä päihdetyö toteutuu paitsi kotona ja koulussa myös erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Vanhempien ja muiden aikuisten vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista korostuu. Aikuiset toimivat roolimalleina, joilta lapset ja nuoret omaksuvat tapoja toimia. 6

7 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma OHJELMAN TAVOITTEET Imatran mielenterveys ja päihdeohjelman tavoitteena on lisätä imatralaisten hyvinvointia vähentämällä mielenterveyden ongelmista ja päihteiden käytöstä aiheutuvaa haittaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ohjelma kohdentuu toimenpiteisiin, joiden avulla: 1. Päihteiden käyttö on vähemmän keskeinen osa imatralaisten arkea kaikissa ikäryhmissä. 2. Erilaisissa elämäntilanteissa on saatavilla monipuolisesti tukea ja apua. 3. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin on helppo hakea ja saada apua varhaisessa vaiheessa. 4. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin saatavan avun jatkuvuus turvataan. Ohjelmassa nostetaan esiin keskeisiä alueita, joihin ohjelmakaudella tullaan kiinnittämään huomiota sekä toimenpiteet näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi ohjelma tukee eri toimijoita tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan yhteistyön luomisessa. 7

8 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma TOIMINTA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu siten, että ensin kuvataan yleisiä, kaikille ikäryhmille suunnattuja toimenpiteitä ja sen jälkeen ikäkaariajattelun mukaisesti eri ikäryhmille kohdennettuja toimenpiteitä. Lopuksi kuvataan yhteenvetona konkreettinen toiminta toimenpiteiden toteuttamiseksi, aikataulu sekä eri toimijoiden vastuu toiminnassa. Yleiset toimenpiteet Painopiste ennaltaehkäisevään toimintaan. Ennaltaehkäisevä työ on osa kaikkien toimijoiden toimintaa sisältyen kaikkiin asiakaskontakteihin sekä laajemmin toiminnan suunnitteluun. Avuntarpeen varhainen tunnistaminen. Mielenterveyden ongelmien varhaisen havaitsemisen kehittäminen on edelleen ajankohtaista oikea-aikaisen avun tarjoamisen mahdollistamiseksi. Tähän sisältyy myös mielenterveyttä heikentävien tekijöiden, kuten alkoholin suurkulutuksen, tunnistaminen kaikissa ikäryhmissä. Avunsaantimahdollisuuksista tiedottaminen. Mielenterveyden ja päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien avunsaantimahdollisuuksista tiedotetaan siten, että tieto tavoittaa mahdollisimman laajasti kuntalaiset. Tavoitteena on varmistaa, että avun hakemisen kynnys ei ole liian korkealla ja näin estää ongelmien vaikeutuminen. Järjestöjen toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti. Vertaistukimuotojen saatavuuden varmistaminen. Erilaisissa elämäntilanteissa olevilla henkilöillä on mahdollista saada tukea vertaisiltaan. Tukea kohdennetaan esimerkiksi lapsiperheille; nuorille, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelma ja nuorille, joiden vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelma; työikäisille, jotka ovat jämässä pois työelämästä tai eivät ole työelämässä ja yksinäisille ikääntyville. Erityisryhmien palveluja kehittäminen. Huomiota kiinnitetään ryhmiin, joille palveluja ei tähän mennessä ole ollut riittävästi tarjolla. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, joiden kieli- ja kulttuuritausta huomioidaan aikaisempaa paremmin. Kehitysvammaisten erityistarpeet huomioidaan, jotta he saisivat tarvitsemansa mielenterveys- ja päihdepalvelut. Vankien ja heidän omaistensa tukimuotoja kehitetään edelleen. Omaisten huomioiminen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden omaisten tilanne ja tuentarve huomioidaan ja heillä on mahdollisuus osallistua hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoon. Monipuolisten asumismahdollisuuksien kehittäminen edelleen. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kehitetään edelleen erilaisia asumisen mahdollisuuksia kuten tuettua asumista ja asuntoloita. Toimijoiden välisen yhteistyön hyödyntäminen. Jo olemassa olevia toimijoiden yhteistyöverkostoja ylläpidetään sekä tiivistetään. Lisäksi ohjelmakauden aikana luodaan uusia yhteistyömuotoja ja - verkostoja eri toimijoiden välillä. 8

9 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdennetut toimenpiteet Lapsiperheiden mahdolliset tuentarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Perheellä on mahdollisuus saada tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen mahdollisimman varhain, silloin kun ongelmat eivät ole monimutkaistuneet. Tuki tarjotaan ensisijaisesti siellä, missä tarve on havaittu. Toimijoilla on mahdollisuus saada moniammatillista tukea perheen auttamiseen. Tämä mahdollistuu verkostoituvalla työotteella. Nuorille on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Huomiota tullaan kiinnittämään niihin nuoriin, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä nuoriin, joilla on riski sairastua mielenterveys- tai pähideongelmiin. Painopisteenä on erilaisten päihteettömien vapaa-ajan mahdollisuuksien tarjoaminen mahdollisimman laajalle nuorten ikäryhmälle.. Nuorten päihteiden käytön varhaiseen havaitsemiseen kiinnitetään huomiota. Palveluja toteutetaan jalkautumalla nuorten arkiympäristöihin sekä kehittämällä yläkoulunuorisotyötä ja selvittämällä alakoulunuorisotyön aloittamismahdollisuuksia.. Matalan kynnyksen palveluja kehitetään osana oppilashuoltoa opetuspalvelujen, terveys- ja sosiaalitoimen sekä nuorisotyön aktiivisena yhteistyönä. Varhaisen havaitsemisen lisäksi nuorten päihdepalveluja kehitetään. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen tuki ja hoito päihteiden käytön vähentämiseksi sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vanhempien tietoja nuorten päihteiden käyttöön liittyen lisätään. Samalla vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön omalla toiminnallaan ja esimerkillään vahvistetaan. Koko perheen tilanne huomioidaan. Aikuisten palveluissa huomioidaan aina perheen lasten tilanne. Lapsille ja nuorille tarkoitetuissa palveluissa huomioidaan vanhempien ja sisarusten tilanne. Näin on mahdollista vähentää ylisukupolven siirtyviä ongelmia. Lapsille on tarjolla tukimuotoja ja vanhempia tuetaan näiden palvelujen käyttämiseen. Työikäisiin kohdennetut toimenpiteet Työttömien hyvinvoinnin tukeminen. Työttömien terveyspalveluita kehitetään selvittämällä työttömien terveystarkastusten toteuttamisen mahdollisuuksia. Onnistuneen eläkkeelle siirtymisen tukeminen. Työelämässä kiinnitetään huomiota eläkkeelle siirtyvien hyvinvointiin ja tarjotaan valmennusta onnistuneen eläkkeelle siirtymisen varmistamiseksi. Vaikeasti päihdeongelmaisten avunsaannin varmistaminen. Vaikeasti päihdeongelmaisten kriisipalveluista tiedotetaan aktiivisesti, jotta avun hakeminen helpottuisi. Vaikeasti päihdeongelmaisille kehitetään erimuotoisia palveluja vastaamaan heidän tarpeitaan aikaisempaa paremmin. 9

10 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma Ikääntyviin kohdennetut toimenpiteet Yksinäisyyden ehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Olemassa olevista toimintamahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti, jotta ikääntyvät voivat hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin. Osana yksinäisyyttä ehkäiseviä toimenpiteitä on monipuolinen virkistystoiminta, jonka järjestämisessä yhteistyössä eri toimijoiden (omaiset, järjestöt) kanssa on jo saatu hyviä kokemuksia. Tätä toimintaa on tarpeen edelleen kehittää. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen ja koordinoiminen ovat keinoja vähentää ikääntyvien yksinäisyyttä. Yksinäisyyden ehkäisyssä huomiota kiinnitetään myös leskeksi jääneiden tukemiseen. Ikääntyville tarjotaan tukea kotona asumisen tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ikääntyvillä sekä heidän omaisillaan ja läheisillään on mahdollisuus saada ohjausta, opastusta ja neuvontaa kotona asumisen tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ikääntyvät saavat kokonaisvaltaisia palveluja, jotka tarpeen mukaan toteutetaan yhteistyössä eri alueiden asiantuntijoiden kanssa. Ikääntyvien päihteiden käytön varhaiseen havaitsemiseen kiinnitetään huomiota. Päihdeasioiden puheeksi ottaminen on osa eri toimijoiden toimintaa. Omaisten jaksamista tuetaan. Omaiset ovat tärkeä voimavara. Heidän osallistumismahdollisuuksiaan osallistua ikääntyvien arkeen tuetaan sekä huomioidaan omaisten jaksaminen. 10

11 Mielenterveys- ja päihdeohjelman toimenpiteet, toteutus, aikataulu ja toimijat Yleiset toimenpiteet Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Toiminnan kohdistaminen ennaltaehkäisevään työhön Ennaltaehkäisevä työ on osa kaikkien toimijoiden toimintaa Avuntarpeen varhainen tunnistaminen Mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamiseen liittyvien toimintamallien toteuttaminen Avunsaantimahdollisuuksista tiedottaminen Mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä järjestöjen ja seurakunnan toiminnasta tiedottaminen Ennaltaehkäisevä työ on sisällytetty toimijoiden toimintasuunnitelmiin konkreettisina toimenpiteinä Toimijat tuottavat kuvauksen ennaltaehkäisevän työn toimenpiteistä Mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön tunnistamiseen on käytössä toimintamallit (esim. Mini-intervetio, hoitoonohjaus työpaikoilla) Toteutumisen arviointi säännöllisesti Mielenterveys- ja päihdepalvelujen wwwsivujen päivitys yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa (POPA-hanke) Päihdepalvelujen uudistuksista tiedottaminen Eri toimijoiden välillä toteutettavan tiedottamisen kehittäminen , Järjestöt, Seurakunta Sosiaali- ja terveystoimi, Nuorisopalvelut, (Työterveyshuolto. työnantajat) 2011 Mielenterveyspalvelut, Nuorisotoimi, Järjestöt Seurakunta Toimijoiden toimintasuunnitelmat sisältävät ennaltaehkäisevän työn Toimintamallien toteutumisen arviointi POPA-hankkeessa tuotetut palvelujen kuvaukset Päihdepalvelujen uudistuksista tiedottaminen Toimijoiden välillä toteutettu tiedottaminen

12 Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Vertaistukimuotojen saatavuuden varmistaminen Monipuolisten vertaistukimuotojen tarjoaminen ja tukimuodoista tiedottaminen Erityisryhmien palvelujen kehittäminen Erityisryhmien (esim. maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten) palvelujen turvaaminen Omaisten huomioiminen Omaisten tuen tarpeen huomioiminen ja osallisuuden varmistaminen Monipuolisten asumismahdollisuuksien tarjoaminen Erilaisia asumisen mahdollisuuksia kuten tuettua asumista ja asuntoloita kehitetään edelleen. Toimijat toteuttavat ja kehittävät vertaistukitoimintaa aktiivisesti. Toiminnasta tiedotetaan yhteistyökumppaneille. Selvitetään erityisryhmien palvelujen toteutuminen. Omaisille tiedotetaan tuensaannin mahdollisuuksista Omaisilla on mahdollisuus osallistua hoitoja kuntoutus suunnitelmien tekoon. Kilpailutuksessa kiinnitetään huomiota monipuolisen asumisen mahdollisuuksiin Selvitys asumispalvelujen tilasta ja tarpeista Järjestöt Seurakunta Nuorisopalvelut Sosiaali- ja terveystoimi, Järjestöt, Seurakunta, Sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaali- ja terveystoimi, Toteutuneet toimintamuodot ja toimintoihin osallistuneiden määrä lisääntyvät Selvitys toteutettu Omaisille suunnattu tiedottaminen Omaisten osallistuminen hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoon Kilpailutus kriteerit Selvitys toteutettu Toimijoiden välisen yhteistyön hyödyntäminen Olemassa olevia toimijoiden yhteistyöverkostoja ylläpidetään sekä tiivistetään. Luodaan uusia yhteistyömuotoja ja - verkostoja eri toimijoiden välillä. Säännölliset työryhmän tapaamiset, johon eri toimijat aktiivisesti osallistuvat. Yhteistyömahdollisuuksien avaaminen , Järjestöt, Seurakunta Toteutuneet tapaamiset Uudet yhteistyömuodot

13 Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdennetut toimenpiteet Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Lapsiperheiden tuentarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa Perheille tarjotaan aktiivisesti tukea, niissä palveluissa missä tuen tarve on havaittu Toimijat saavat moniammatillista tukea perheen auttamiseksi Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi - ohjelman toteuttaminen Verkostoituvan työotteen lisääminen palvelujen välillä Toimiva lapsi ja perhe toimintamallin käyttöönotto Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi - ohjelman toteuttaminen , (Järjestöt, Seurakunta) Sivistystoimi, Sosiaali- ja terveystoimi, Imatran kaupunki Toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta Toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta Nuorille tarjotaan monipuolisia vaihtoehtoja mielekkääseen vapaa-ajan viettoon Huomioidaan ne nuoret, jotka eivät ole löytäneet mielekkäitä vapaa-ajan mahdollisuuksia Toiminnan kehittäminen nuorten omista lähtökohdista Vapaamuotoisen toiminnan mahdollistaminen Sivistystoimi, Nuorisopalvelut, Vapaa-ajan mahdollisuuksien toteutuminen Yläkoulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja alakoulunuorisotyön mahdollisuuksien selvittäminen Rippikouluissa toteutettavan työn edelleen kehittäminen Seurakunta Päihteettömien vapaa-ajan mahdollisuuksien tarjoaminen Harrastemahdollisuuksien esittely Päihteettömät tapahtumat sekä päihteettömän ilta- ja yötoiminnan selvittäminen Sivistystoimi,, Seurakunta, Vapaaehtoiset Vapaa-ajan mahdollisuuksien toteutuminen Nuorten oman toiminnan aktivoiminen

14 Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Nuorten päihteiden käytön varhaiseen havaitsemiseen kiinnitetään huomiota Palveluiden toteuttaminen nuorten arkiympäristöissä Nuorten päihteiden käytön varhaisen tunnistamisen toimintatapojen kehittäminen Nuorten matalan kynnyksen päihdepalveluja kehitetään. Vanhemmille tiedotetaan aktiivisesti nuorten päihteiden käyttöön liittyvistä asioista Tiedotus nuorten päihteiden käytöstä ja vanhempien toiminnan mahdollisuuksista Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi - ohjelman toteuttaminen Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen (esim KETJU-työryhmä) Nuorten päihteiden käytön puheeksi ottoon kehitetään yhteinen toimintamalli, jota laajennetaan tarpeen mukaan Nuorten avohoidon päihdepalvelujen resursointi ja kehittäminen Erilaisten tiedotusmahdollisuuksien selvittäminen Olemassa olevien toimintamuotojen vahvistaminen Sivistystoimi,, Seurakunta Järjestöt Sosiaali- ja terveystoimi, 2011 Mielenterveys-palvelut, 2011 Mielenterveys-palvelut, Sivistystoimi, Sosiaali- ja terveystoimi,, Seurakunta Järjestöt Etsivän nuorisotyön toteutuminen Toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta Vapaaehtoisten osallistuminen toimintaan Toimintamalli otettu käyttöön Uusien toimintamuotojen käynnistäminen Toteutunut tiedotus, Päihteiden käytön seuranta

15 Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Koko perheen tilanne huomioidaan eri palveluissa Aikuisten palveluissa huomioidaan perheen lasten tilanne Lasten palveluissa huomioidaan sisarusten ja vanhempien tilanne Lapsille on tarjolla monipuolisia tukimuotoja Toimiva lapsi ja perhe toimintamallin käyttöönotto Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi - ohjelman toteuttaminen Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi - ohjelman toteuttaminen 2011 Sivistystoimi, Sosiaali- ja terveystoimi, Imatran kaupunki Toimintamalli otettu käyttöön Toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta Toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta

16 Työikäisiin kohdennetut toimenpiteet Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Työttömien hyvinvoinnin tukeminen Työttömien terveyspalveluita kehitetään Onnistuneen eläkkeelle siirtymisen tukeminen Työelämässä kiinnitetään huomiota eläkkeelle siirtyvien hyvinvointiin Selvitetään työttömien terveystarkastusten toteuttamisen mahdollisuuksia Selvitetään mahdollisuuksia eläkkeelle siirtyville tarjottavasta valmennuksesta 2011 Terveystoimi, Imatran kaupunki Toiminta käynnistetty Selvitys toteutettu Vaikeasti päihdeongelmaisten avunsaannin varmistaminen Vaikeasti päihdeongelmaisten kriisipalveluista tiedotetaan aktiivisesti Vaikeasti päihdeongelmaisille kehitetään tarvetta vastaavia palveluja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen wwwsivujen päivitys yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa (POPA-hanke) Päihdehoidon palvelujen kehittämistyön jatkaminen (mm. intensiivinen avohoito) 2011 Mielenterveys-palvelut, Mielenterveyspalvelut (Sivistystoimi, Sosiaalija terveystoimi), POPA-hankkeessa tuotetut palvelujen kuvaukset Uudet toimintamuodot

17 Ikääntyviin kohdennetut toimenpiteet Yksinäisyyden ehkäisy Olemassa olevista toimintamahdollisuuksista tiedottaminen aktiivisesti Toimenpide Toteutus Aikataulu Vastuutaho (Toimijat ) Mittarit/Seuranta Monipuolisen virkistystoiminnan järjestäminen Vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen Tuen tarjoaminen leskeksi jääneille Kotona asumisen ja hyvinvoinnin tukeminen Ohjauksen, opastuksen ja neuvonnan tarjoaminen Viihtyisään ympäristöön huomion kiinnittäminen Päihteiden käytön varhainen havaitseminen Ikääntyvien päihteiden käyttö otetaan puheeksi Omaisten jaksamisen tukeminen Omaisten jaksaminen huomioidaan ja heille tarjotaan tukea Ajantasainen tieto erilaisista ryhmätoiminnoista, järjestöistä ja ystäväpalvelun toiminnasta on satavilla helposti yhdestä pisteestä Ryhmäkodeissa järjestetään virkistystoiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Selvitetään mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan koordinointiin Yhteydenotot kaikkiin leskeksi jääneisiin seurakunnan jäseniin Ikääntyvien sekä heidän omaistensa ja läheistensä neuvonta, Palvelutarpeen kartoitukset, Yleisöluennot hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista Kukkurilan pihaprojekti - Esteetön pääsy viheralueille Toimintamalli ikääntyvien päihteiden käytön puheeksi otosta ja ohjauksesta päivitetään Ikääntyvistä huolehtivien omaisten tukemisen toimintamalli - tarpeen selvittäminen IsoApu,, Seurakunta Vanhuspalvelut, Imatran kaupunki, Seurakunta Mielenterveyspalvelut,, Tieto saatavilla yhdestä pisteestä Toteutuneet toimintamuodot Selvitys toteutettu Seurakunta Seurakunta Yhteydenotot, Ryhmien toteutuminen IsoApu, Toteutuneet toimintamuodot Vanhuspalvelut, Imatran kaupunki 2011 Mielenterveyspalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut Projektin toteutus suunnitelman mukaisesti Toimintamalli otettu käyttöön Selvitys toteutettu

18 7. TIEDOTTAMINEN Imatran mielenterveys- ja päihdeohjelmasta ja sen toteutumisesta tiedotetaan koko ohjelman ajan Sisäinen tiedottaminen: Jokainen toimija vastaa ohjelmasta tiedottamisesta ja tiedottamisen ylläpidosta organisaatiossaan ja ympäristössään. Tiedottamista varten tuotetaan tarvittavaa materiaalia (Power Point-esitys) Ulkoinen tiedottaminen: Ohjelma on luettavissa Imatran kaupungin www-sivuilla. Lisäksi toimijat voivat julkaista sen omilla www-sivuillaan. Ohjelman painettu versio on löydettävissä kirjastosta. Ohjelmasta tehdään lehdistötiedote sen valmistuttua sekä tarvittaessa muutoin ohjelmakauden aikana. 8. OHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN Mielenterveys- ja päihdeohjelman toteutumisen seurannasta vastaa Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmä. Ohjelman tavoitteiden ja sovittujen toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan seuraavasti: Tavoite 1. Päihteiden käyttö on vähemmän keskeinen osa imatralaisten arkea kaikissa ikäryhmissä. 2. Erilaisissa elämäntilanteissa on saatavilla monipuolisesti tukea ja apua. 3. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin on helppo hakea ja saada apua varhaisessa vaiheessa. 4. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin saatavan avun jatkuvuus turvataan Mittarit/Seuranta Imatran hyvinvointikuvaus ja vuosittain tehtävä selvitys imatralaisten hyvinvoinnista, päihteiden käyttöön liittyvien indikaattoreiden seuranta: Päihteiden käytön vähentyminen Päihdehaittojen vähentyminen Päihteettömät tapahtumat Palvelujen kattavuus ja saatavuus Palvelujen käyttäjien palaute Perusterveydenhuollon mielenterveysperustaiset käynnit ovat suhteessa mielenterveyden ongelmien esiintymiseen Psykiatrinen pakkohoito ja -toimet ovat edelleen alle maan keskitason Palvelujen käyttäjien palaute Palvelujen porrasteisuus ja selkeät toimintamallit Palvelujen käyttäjien palaute Lisäksi sovittujen toimenpiteiden toteutumista arvioidaan toimenpiteiden yhteydessä kuvattujen mittareiden ja seurantaindikaattoreiden avulla Tämän ohjelman seurannan lisäksi vähintään kerran valtuustokaudessa tehtävä Imatran hyvinvointikuvaus antaa tietoa imatralaisten hyvinvoinnista. Mielenterveys- ja päihdeohjelma päivitetään viiden vuoden kuluttua vuonna 2015.

19 LÄHTEET Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia (http://www.eksote.fi/kiinteasivu.asp?kiinteasivuid=643&nakymaid=8) Imatran hyvinvointikuvaus (2011).. (http://www.imatra.fi/djulkaisu/kokous/ pdf) Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi v (2010).. (http://www.imatra.fi/djulkaisu/kokous/ PDF) Lapsen ja nuoren hyvä arki - Lasten ja nuorten seudullinen strategia Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueella. (2009). Sosiaali- ja terveysministeriö. (2009). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. Vanhuspoliittinen ohjelma - Onnistunut ikääntyminen Imatralla - ikääntyneiden palvelut vuoteen (http://www.imatra.fi/djulkaisu/kokous/ pdf) Vammaispoliittinen ohjelma.. (Ohjelmaa päivitetään) 19

20 LIITTEET LIITE 1. Toimijoiden kuvaukset Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa ja tukea mielenterveyskuntoutujien läheisiä ja omaisia sekä tehdä ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä Etelä-Karjalassa. Yhdistyksessä toimiminen on vapaaehtoista ja sitoutumatonta mielenterveystyötä. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat: edunvalvonta omaisten ja läheisten tukiryhmät koulutus- ja tiedotustoiminta yhteistyö eri mielenterveystyötä tekeviin tahoihin yhteistyö oppilaitosten kanssa virkistystoiminta; matkat ja kulttuuritapahtumat Imatran mielenterveys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujia, heidän omaisiaan ja läheisiään sekä toimia mielenterveystyön edistämiseksi ja psykiatrisen avohoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi. Toimintaperiaatteet ja tavoitteet Mielenterveyskuntoutujien palveluiden parantaminen ja monipuolistaminen Mielenterveystyön edistäminen Asenteisiin vaikuttaminen Mielenterveyskuntoutujien aktivointi mukaan toimintaan Tiivis yhteistyö Imatran kaupungin mielenterveyspalveluiden kanssa Klubitalon (www.imatra.fi/klubitalo) siirtymätyöohjelman tukeminen (yhteisprojekti vuodesta 1997) ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen/ monipuolinen ryhmätoiminta Palveluja myös virka-ajan ulkopuolella Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Imago, asenteisiin vaikuttaminen Mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan Uusia työllistymisen mahdollisuuksia Klubitalon siirtymätyöohjelman kautta Imatran A-Kilta A-killat ovat päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä sekä muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten perustamia vapaaehtoisuuteen, omatoimisuuteen sekä vertaistukeen pohjautuvia rekisteröityjä yhdistyksiä. Imatran A-killan päiväkeskukseen voi viettää päihteetöntä aikaa. Osallistujilla on mahdollisuus mm. biljardia, tehdä puutöitä, kuntoilla tai vain olla päihteettömässä ympäristössä. A- Kilta tarjoaa mahdollisuuden edulliseen ruokailuun, pyykinpesuun, saunomiseen ja moneen muuhun toimintaan. 20

21 Imatran yrittäjät ry Imatran Yrittäjät ry toimii paikallisella tasolla jäsenyritystensä edunvalvojana, puolestapuhujana, kannustajana ja yhteishengen luojana. Laajemmassa mittakaavassa koko yrittäjäkunnan edunvalvonnasta huolehtii kattojärjestömme Suomen Yrittäjät ry ja aluejärjestömme Etelä-Karjalan Yrittäjät ry. Imatran Yrittäjät ylläpitää ja kehittää suhteita ympäröivään yhteiskuntaan, kaupunkiin, suuryhtiöihin sekä muihin yhdistyksiin ja tarjoaa kontaktipintoja myös uusille yhdistyksille ja yhteisöille. Koulutustoiminnan pääpaino on Suomen Yrittäjien, Etelä-Karjalan Yrittäjien ja erityisesti Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n tarjoamassa koulutuksessa ja muissa palveluissa sekä yhä enemmän seutukunnallisessa edunvalvonnassa ja koulutuksessa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä Imatran talousalueen yritysten yhteistoimintaa. Sääntömääräisten kokousten lisäksi Imatran Yrittäjät ry järjestää näissä puitteissa jäsenilleen myös muita tapaamisia, yrittäjäkontakteja ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen jäsenlehti Muurahainen ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Siihen on koottu ajankohtaisia jäsenyrityksiä kiinnostavia asioita ja tapahtumia. Imatran Kaupunkikeskustat ry / Imitsi Imatran Kaupunkikeskustat ry:n tehtävänä on edistää Imatran keskustojen elävyyttä ja viihtyisyyttä, parantaa kaupallisia toimintamahdollisuuksia keskustoissa, sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa. Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä eri osapuolten; yrittäjien, kiinteistön omistajien, Imatran kaupungin ja sen asukkaiden kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa viihtyisän ja runsas tapahtumaisen kaupunkielämän keskustoissa. Nuorisovaltuusto Imatran nuorisovaltuusto on sivistyslautakunnan alaisuudessa toimiva, kaupungin oppilaitosten oppilaista vaaleilla valittava elin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa imatralaisia nuoria pitämällä yllä keskustelua nuorten asioista, järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia ja antamalla lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja mahdollisuuksien mukaan edistää nuorten viihtyvyyttä Imatralla. Imatran Seurakunta Vuonna 1949 perustettu Imatran seurakunta muodostettiin Jääsken, Ruokolahden ja Joutsenon seurakunnan alueista. Ylintä päätösvaltaa Imatran seurakunnassa käyttää seurakunnan jäsenistä seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää alueellaan huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta, hautaan siunaamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, sielunhoidosta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta sekä diakoniasta ja lähetystyöstä. Imatran seurakunnassa toimii viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia, jotka osallistuvat seurakunnan hengelliseen palvelutehtävään. 21

22 Imatran kaupungin strategia v Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi Imatran kaupungin strategian vuosiksi kokouksessaan Imatran kaupungin toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra on elinvoimainen, viihtyisä ja laadukas kaupunki, jossa asukkaan on hyvä elää, vierailijan viipyä ja yrittäjän sekä elinkeinoelämän menestyä naapurien ja ympäristön kanssa sopusoinnussa. Imatra 2020 visio - Yrittämisen ja luovuuden rajakaupunki Rajakaupunki Imatra on kansainvälinen teollisuus- ja matkailukaupunki. Monimuotoinen elinkeinoelämä luo uusia työpaikkoja uutta luovan tutkimuksen, koulutuksen ja uudenlaisen luovan yrittämisen avulla. Matkailu ja muut palveluelinkeinot ovat kasvaneet merkittäviksi elinkeinoiksi. Seudun keskuskaupunkina kaupungin järjestämät palvelut asukkaille ja vierailijoille ovat laadukkaita ja kilpailukykyisiä. Kaupungin maine ja ilmapiiri viestivät yrittämistä, kulttuuria ja ympäristön huomioon ottavaa kaupungin kehittämistä. Imatralla asutaan kaupunkimaisesti ja yhteisvastuullisesti luonnon keskellä turvallisesti ja viihtyisästi. Strategiassa luetellaan kuusi avaintavoitetta 1. Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille 2. Laadukkaat kuntapalvelut järjestetään asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen 3. Myönteinen Imatra-kuva 4. Taloudellinen, ekologinen sekä asukas- ja elinkeinolähtöinen maankäyttö 5. Ympäristöä vaaliva ja energiaa säästävä toimintatapa osaksi kaupunkikonsernin toimintaa 6. Vahvistetaan maakunnallista ja seudullista edunvalvontaa ja yhteistyötä 22