Yleiskaavoitus Seuraavassa on kuvattu meneillään olevia yleiskaavoitushankkeita, sekä kaavahankkeiden aikataulullisia tavoitteita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskaavoitus Seuraavassa on kuvattu meneillään olevia yleiskaavoitushankkeita, sekä kaavahankkeiden aikataulullisia tavoitteita."

Transkriptio

1 Kaavoitusohjelma

2 Kaavoitusohjelma Kaavoitusohjelma on Hausjärven kunnan maankäytön suunnittelun työväline ja sen tarkoituksena on esitellä ohjelmakaudella laadinnassa olevat kaavoitustyöt lähtökohtineen ja tavoitteineen sekä töiden suunniteltu aikataulu. Kaavoitusohjelman valmistelee ympäristölautakunta ja hyväksyy kunnanhallitus. Ohjelmassa olevien kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen tiedotusvälineissä. Kaavoitustyöt Kunnanvaltuustoon nähden sitovana toiminnallisena strategisena vuositavoitteena on kaavoituksen eteneminen suunnitelmallisesti, minkä mittarina on Monnin kaavoitus. Tavoitetasona on Monnin osayleiskaavan hyväksyminen vuoden aikana ja asemakaavoitustyön käynnistäminen. Hausjärven talousarviossa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmassa on määritelty ympäristölautakunnan keskeiseksi painopistealueiksi suunnittelukaudelle Monnin eteläosan osayleiskaavan ehdotus ja hyväksymiskäsittely ja Hikiä Kirkonkylän osayleiskaavoituksen jatkaminen Monnin jälkeen. Keskeisistä kaavoitustöistä laaditaan kaavoitusohjelma vuosille Kaavoitusta tehdään kaavoitusohjelman mukaisesti. Lisäksi painotetaan suunnitelmallista maanhankintaa. Kunnanhallituksen toimintatavoitteena on kunnan asuintonttien kysynnän kasvaminen, minkä mittarina on myytyjen ja vuokrattujen tonttien määrä, tavoitetasoltaan 10 asuintonttia/vuosi. Ympäristölautakunnan keskeisissä suoritteissa asemakaavoitettavaksi uusien tonttien määräksi on tavoitteena 20 tonttia vuodelle 2015, 20 tonttia vuodelle 2016 ja 25 tonttia vuodelle Mittareina on myös kunnallistekniikassa olevat tonttivarannot. Yleiskaavoitus Seuraavassa on kuvattu meneillään olevia yleiskaavoitushankkeita, sekä kaavahankkeiden aikataulullisia tavoitteita. STRA = strategian mukainen kohde TA = talousarvion mukainen kohde 1= numero viittaa kartan aluerajaukseen Monnin taajaman osayleiskaavoitus (TA, STRA, 1) Osayleiskaavoituksen tavoitteena on osoittaa Monnin alueelle uusia asuntoalueita sekä laajentaa nykyisiä pientalo, teollisuus ja työpaikka alueita. Samalla kehitetään alueen tieverkkoa ja virkistysalueyhteyksiä. Monnin osayleiskaava alueeseen kuuluu osia Erkylän ja Vantaan kylistä. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se korvaa alueen oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.

3 Osayleiskaavan laadinnan aloituspäätös on tehty kunnanhallituksessa , 399. Ensimmäinen luonnos on ollut nähtävillä ja toinen luonnos Kaavaluonnoksen jälkeen on käyty maanhankintaneuvotteluja. Monnin keskeiseltä kasvualueelta teetettiin maaperän rakennettavuusselvitys v Ratamelusta teetettiin melumittaus ja meluselvitys v Yksityisten maiden kaavoituksen tasapuolisuuden varmistamista varten laadittiin Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma, joka on kunnanvaltuuston hyväksymä ( ). Maapoliittisessa ohjelmassa linjataan kaavoituksen sopimuskäytännöt ja maanhankintatavat. Monnin kaavoitusta linjattiin valtuustostrategiaseminaarissa keväällä 2009, jolloin käsiteltiin Monnin kunnallistekniikan kustannuksia sekä julkisten palvelujen sijoitusvaihtoehtoja huomioitavaksi osayleiskaavoituksessa. Monnista on hankittu maa alueita v. 2008, , yhteensä n. 87 hehtaaria. Hankitut maa alueet mahdollistavat mm. Monnin asuinalueiden kaavoittamisen lähitulevaisuuden tonttitarjontaa varten sekä pidemmän aikavälin julkisten palvelujen alueen suunnittelun. Liikennevirasto (ent. Ratahallintokeskus) on laatinut Kerava Riihimäen lisäraiteiden yleissuunnitelman. Monniin pääradan välityskyvyn nosto merkitsee kahta pääradan lisäraidetta ja lisäksi teollisuusraidetta. Teollisuusraide vaihtaa puolta Monnin nykyisen koulun kohdalta länsipuolelta itäpuolelle neljän raiteen ylittävällä siltaratkaisulla. Monnin pääradan seisakkeen sijoituspaikka on muuttunut tehdyssä selvityksessä. Tulevat pääradan lisäraideratkaisut vaikuttavat Monnin maankäyttöön ja laadinnassa olevaan osayleiskaavaratkaisuun. Monnin luontoselvityksestä on laadittu vuonna 2014 päivitys. Osayleiskaavoitusalueen muinaisjäännösinventointi teetettiin vuonna Vuonna 2014 Kanta Hämeen 1. vaihemaakuntakaava vahvistettiin, missä merkittävästä Monnin osa aluetta koskeva valitus hylättiin ja osayleiskaavoitustyötä on mahdollista jatkaa aluevaraustavoitteiden mukaisesti. Monnin osayleiskaavoituksen jatkamisesta neuvoteltiin v Hämeen liiton ja ELY keskuksen kanssa. Monnin osayleiskaavoitus jatketaan vuonna 2015 ja kaava tavoitellaan v hyväksymiskäsittelyyn. Hikiän ja Kirkonkylän alueiden osayleiskaavoitus ( 2 ) Hikiän ja Kirkonkylän alueiden kaavoituspäätös on tehty kunnanhallituksessa Osayleiskaavoitus koskee osia kylistä Hausjärvi, Hikiä, Karhi, Kuru, Selänoja sekä Syvänoja. Osallistumis ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville alkaen. Osayleiskaavasta on laadittu luonnos, joka on ollut nähtävillä Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia Hikiän ja Kirkonkylän alueiden kasvumahdollisuuksia ja ajantasaistaa olemassa oleva, oikeusvaikutukseton osayleiskaava sekä laajentaa osayleiskaavoitusalue kirkonkylään ulottuen Oitin taajaman osayleiskaava alueeseen saakka. Kaavalla ratkaistaan asuin, yritys ja teollisuusalueiden sijoittuminen Hikiän ja Kirkonkylän taajamissa sekä Riihimäki Lahti rautatien sekä kantatien 54 varrella. Suunnittelutyössä huomioidaan luonto ja maisema arvot sekä virkistystarpeet. Kaavoitus jatkuu Monnin osayleiskaavoituksen jälkeen v

4 Hausjärven kaavoitusohjelman osayleiskaavatyöt. Asemakaavoitus Seuraavassa on kuvattu kaavoitusohjelmaan sisällytetyt kaavoitustyöt sekä kaavahankkeiden aikataulullisia tavoitteita. Kaavojen nimet ovat laadinnan aloituksen jälkeen voineet tarkentua. Oitti, Keskustien länsipuolen, koulun ympäristön ja radan varren asemakaavamuutos ( 1 ) Kunnan aloitteesta aloitetun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaavassa rautatien alikulun liikennejärjestely poistamalla puistoaluevaraus ja tekemällä kaavoitetulla alueella tarpeellisia tontti ja kulkuyhteystarkennuksia sekä päivittää voimassa oleva kaava numeeriseen muotoon. Radan alikulun toteutuksen, tieyhteyksien ja kohdealueella olevan lisärakentamisen ratkettua asemakaavan luonnoksella, kaavoitustyö keskeytettiin muiden prioriteetiltaan kiireisten kaavoitushankkeiden vuoksi mutta kaavoitustyötä ei päätetty lopettaa. Kaavoitusta jatketaan kaavaluonnoksen pohjalta. Laadinta aikataulu v Oitti, Niittylän ranta asemakaava Puujoen varteen ( 2 ) Ranta asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa matkailutoimintoja varten oma ja yhteisrantaista loma asutusta. Kunnanhallitus on päättänyt ranta asemakaavoituksen aloittamisesta ja konsultin valinnasta. Ranta asemakaavoitus on kuulutettu vireille sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville lähtien. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaratkaisu vaatii tiejärjestelyjen ratkaisemista yleiselle tielle. Kaavoitusta voidaan jatkaa kun kulkuyhteys alueelle on ratkennut. Ranta asemakaavoitus on yksityisen maanomistajan hanke. Kaavoitusta jatketaan maanomistajan esittämällä aikataululla.

5 Oitti, Töytynmäen ja vanhan valtatien varsi ( 3 ) Asemakaavamuutoksen tavoitteena on alueella toimivien yritysten laajennustarpeiden huomiointi, asemakaavan päivittäminen ja laadinta numeeriseen muotoon. Kaavoitustyötä jatketaan alueella toimivien yritysten kaavamuutostarpeiden selvittyä tarvittaessa Oitin taajaman kaavoitusohjelman asemakaavahankkeet

6 Ryttylän keskustan osa alueen ja Ohikulkutien välisen alueen asemakaavamuutos ( 1 ) Kaavamuutoksella ajantasaistetaan Ryttylän keskustan osa alueen asemakaava numeeriseen muotoon. Alueella on useita yksityisten maanomistajien kaavamuutostarpeita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on myös päivittää samalla vanha kaava vastaamaan nykyisiä käyttötarkoituksia, huomioiden mahdollisuuksien mukaan alueen kiinteistöjaotus ja vanhat, rakennetut rakennuspaikat. Puistotien, Ohikulkutien ja Urheilukentäntien risteyksen kaavamuutokset on sisällytetty myös hankkeeseen. Laadinta aikataulu v Ryttylän tulevan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos, aluerajaus likimääräinen, ( 2 ) Ryttylän koulun ja keskusta alueen lämmöntuotantoon suunnitteilla olevan lämpökeskuksen paikan asemakaavamuutos erikseen myöhemmin tehtävän asemakaavoituspäätöksen mukaiselle alueelle. Laadinta aikataulu v Ryttylän uuden asuinalueen asemakaavoitus, aluerajaus likimääräinen, ( 3 ) Ryttylän Puujoen eteläpuolelle tavoiteltavan asuinpientaloalueen asemakaavoittaminen, lähivirkistys ja uimaranta alueineen erikseen myöhemmin tehtävän asemakaavoituspäätöksen mukaiselle alueelle. Kaavoitus aloitetaan v Ryttylän taajaman kaavoitusohjelman asemakaavahankkeet

7 Hikiän Vehkalukon asuinalueen asemakaavoitus ( 1 ) Jaakkolanharjun asuinalueen eteläpuolelle sijoittuvan Vehkalukon alueen asemakaavoittaminen asuinpientaloalueeksi. Kunnanhallitus on , 166 ja aluelaajennuksen osalta päättänyt kaavan laadinnasta. Asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä Laadinta aikataulu v Hikiän keskustan asemakaavan muutos ( 2 ) Rakentuneen asuinpientaloalueen ja keskusta alueen asemakaavan muuttaminen. Alueen tonttien kulkuyhteyksien ratkaiseminen ja kaavan muuttaminen huomioiden olemassa oleva kiinteistöomistus sekä rakennuskanta. Laadinta aikataulu v Hikiän Asematien itäisen alueen, radanvarren ja Hikiän aseman asemakaavamuutos ( 3 ) Asemakaavamuutoksella ratkaistaan radanvarren yritysalueen korttelialuetarkennukset ja käyttötarkoituksen muutokset kohdealueella mm. Hikiän aseman muuttaminen asuinkäyttöön. Laadinta aikataulu v > Hikiän taajaman kaavoitusohjelman kaavoitushankkeet

8 Monni, uusi asuinalue ( 1 ) Asemakaavoituksen tavoitteena on uuden pientaloalueen suunnittelu ympärillä olevaan pientaloasutuksen ja Monnin päiväkodin läheisyyteen, kaavoituksesta erikseen myöhemmin tehtävän asemakaavoituspäätöksen mukaiselle alueelle. Laadinta aikataulu v Monni, Aurinkolaakso ( 2 ) Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa ympäristön asuinalueeseen liittyvä erillispientaloalue. Alueen kaavoitus tehdään maankäyttösopimusperiaatteella yksityisten maanomistajien kanssa sovitun menettelytavan mukaisesti. Aurinkolaakson osa alueen 1. luonnos on ollut nähtävillä. Kaavoitusaluetta laajennettiin (khall ) Rutikantien pohjoispuolelle. Kaavoitusta jatketaan yksityisten maanomistajien maankäyttötavoitteiden ratkettua. Laadinta aikataulu v Monnin taajaman kaavoitusohjelman asemakaavahankkeet

9 Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaavoitus ( 1 ) Asemakaava laaditaan maanomistajien alueelle esittämien tavoitteiden mukaiseksi yritysalueeksi. Alueelle on laadittu asemakaavan luonnos. Kaavoitus on keskeytetty maanomistajien esityksestä ja työn jatkamisesta päätetään erikseen. Kuulojan kaavoitusohjelman asemakaavahanke Yhteystiedot Maankäyttö ja kaavoitushankkeet kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh kaavasuunnittelija Paula Sidoroff Eskelinen puh Kartta asiat kartoittaja Martti Myllymaa puh piirtäjä Tuija Lohkovuori puh Hausjärven kunta, Keskustie 2 4, Oitti, Vaihde puh , sähköposti: Kaavoitusohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa