Hirvieläinonnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 8/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hirvieläinonnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 8/2016"

Transkriptio

1 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikenneviraston tilastoja /1

2

3 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikenneviraston tilastoja /1 Liikennevirasto Helsinki 1

4 Kannen kuva: Pentti Sormunen / Vastavalo.fi Verkkojulkaisu pdf ( ISSN-L 1-11X ISSN 1-1 ISBN Liikennevirasto PL 1 HELSINKI Puhelin

5 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1. Liikennevirasto, liikenne- ja väylätieto-osasto. Helsinki 1. Liikenneviraston tilastoja /1. sivua. ISSN-L 1-11X, ISSN 1-1, ISBN Avainsanat: hirvieläimet, eläimistö, onnettomuudet, tilastot Tiivistelmä Vuonna 1 Suomen teiltä tilastoitiin 1 hirvionnettomuutta ja peuraonnettomuutta eli yhteensä hirvieläinonnettomuutta. Vuoden 1 syyskuussa Poliisihallitus linjasi, että poliisi käy peurakolaripaikalla ainoastaan siinä tapauksessa, että onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja tai olosuhteet muutoin edellyttävät poliisin läsnäoloa. Samalla valtaosa peurakolareista putosi tämän tilaston ulkopuolelle, eikä vuosi 1 näin ole peurakolareiden osalta vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa. Hirvikolareiden suhteen poliisin käytännöt eivät ole muuttuneet. Vuoden 1 hirvionnettomuuksista 1 ( %) tapahtui maanteillä ja ( %) kunnallisella katuverkolla tai yksityisteillä. Peuraonnettomuuksista maanteillä tilastoitiin 11 ( %) ja muulla tieverkolla 1 ( %). Maanteillä tapahtuneiden hirvieläinonnettomuuksien määrä laski edellisestä vuodesta 1 (1 %) onnettomuudella, ja muulla tieverkolla ( %) onnettomuudella. Lasku johtuu poliisin käytäntöjen muuttumisesta. Vuoden 1 hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä, kun vuonna 1 menetettiin kaksi ihmishenkeä. Hirvionnettomuuksissa loukkaantui 1 ihmistä, kun edellisenä vuonna loukkaantuneita oli 1. Samaan aikaan maanteillä tapahtuneiden hirvionnettomuuksien määrä nousi 1 %. Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa, eniten vilkkailla kaksikaistaisilla pääteillä. Edellisten vuosien tapaan vuonna 1 eniten hirvionnettomuuksia tapahtui Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella, 1 onnettomuutta, ja vähiten Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella (1). Vuoteen 1 verrattuna hirvionnettomuudet lisääntyivät kaikkien muiden paitsi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Suhteellisesti eniten hirvionnettomuuksien määrä kasvoi Lapissa ( %) ja Keski-Suomessa ( %). Vuonna 1 peurakolareissa ei kuollut ketään, kuten ei myöskään vuonna 1. Loukkaantuneiden määrä laski hiukan ( loukkaantunutta vuonna 1, vuonna 1). Peurakolarit keskittyivät edellisten vuosien tapaan eteläiseen ja lounaiseen osaan Suomea, mutta niitä tapahtui jonkin verran kaikkien ELY-keskusten alueilla. Vuonna 1 peurakolareita tilastoitiin eniten Varsinais-Suomen (1 kertaa) ja Uudenmaan (1 1) ELY-keskusten alueilla. Vuoden 1 hirvionnettomuuksien laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle olivat miljoonaa euroa ja peuraonnettomuuksien miljoonaa euroa, yhteensä miljoonaa euroa.

6 Hjortdjursolyckor 1. Trafikverket, trafik- och trafikledsdata. Helsingfors 1. Trafikverkets statistik /1. sidor. ISSN-L 1-11X, ISSN 1-1, ISBN Nyckelord: hjortdjur, fauna, olyckor, statistik Sammanfattning År 1 statistikfördes 1 älgolyckor och hjortolyckor, dvs. sammanlagt hjortdjursolyckor på de finska vägarna. I september 1 meddelade Polisstyrelsen att polisen endast ska tillkallas till platsen där det skett en hjortkrock om olyckan har resulterat i personskador eller förhållandena i övrigt kräver polisens närvaro. Samtidigt föll största delen av hjortkrockarna bort ur denna statistik och därför är 1 års statistik över hjortkrockar inte jämförbar med tidigare års statistik. Polisens praxis gällande älgkrockar har inte ändrats. Av älgolyckorna år 1 skedde 1 ( %) på landsvägar och ( %) i det kommunala gatunätet eller på enskilda vägar. Av hjortolyckorna statistikfördes 11 ( %) för landsvägar och 1 ( %) för det övriga vägnätet. Antalet hjortdjursolyckor på landsvägarna minskade från året innan med 1 (1 %) olyckor och i det det övriga vägnätet med ( %) olyckor. Minskningen beror på polisens ändrade praxis. I älgolyckor omkom tre personer 1, medan två personer fick sätta livet till 1. Antalet skadade i älgolyckor uppgick till 1 personer, medan motsvarande siffra året innan var 1. Samtidigt ökade antalet älgolyckor på landsvägarna med 1 %. Det sker älgolyckor i hela landet men mest på livligt trafikerade huvudvägar med två körfält. Precis som under tidigare år skedde det 1 flest älgolyckor (1) i området som sköts av NTM-centralen (närings-, trafik och miljöcentralen) i Norra Savolax och minst olyckor (1) inom området som sköts av NTM-centralen i Sydöstra Finland. Jämfört med 1 ökade antalet älgolyckor överallt utom i området som sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten. Antalet älgolyckor ökade relativt sett mest i Lappland ( %) och i Mellersta Finland ( %). Ingen omkom i hjortolyckor 1, liksom inte heller 1. Antalet skadade minskade en aning ( skadade 1 och skadade 1). Hjortolyckorna koncentrerades i likhet med tidigare år till södra och sydvästra Finland, men det skedde hjortolyckor inom alla NTM-centralers områden. De flesta hjortkrockarna 1 statistikfördes inom områdena som sköts av NTM-centralerna i Egentliga Finland (1 ) och Nyland (1 1). De kalkylerade kostnaderna för älgolyckor uppgick år 1 till miljoner euro och för hjortolyckor till miljoner euro, sammanlagt alltså miljoner euro för samhället.

7 Collisions with moose and deer in 1. Finnish Transport Agency, Transport and Infrastructure Data. Helsinki 1. Statistics of the Finnish Transport Agency /1. pages. ISSN-L 1-11X, ISSN 1-1, ISBN Keywords: moose and deer, fauna, collisions, statistics Summary The statistics for 1 showed 1, collisions with moose and, collisions with deer, a total of, collisions with moose and deer on Finnish roads. In September 1, the National Police Board declared that the police shall not be notified about collisions with deer, unless the accident has caused personal injury or the situation otherwise calls for police presence. This resulted in the majority of collisions with deer being excluded from these statistics, and consequently the 1 statistics on collisions with deer are not comparable with previous years. The police procedures regarding collisions with moose have not been changed. In 1, 1, ( %) of the collisions with moose occurred on public roads and ( %) in the municipal street network or on private roads. Likewise,,11 ( %) collisions with deer occurred on public roads and 1 ( %) in the rest of the road network. Compared to the previous year, the number of collisions with deer and moose on public roads decreased by 1, (1 %) collisions and by ( %) in the rest of the road network. The decrease is due to the changed police practices. Three fatal injuries resulted from collisions with moose in 1, compared to two fatal injuries in 1. Thus, the number of non-fatal injuries was 1, compared to 1 in the previous year. At the same time the number of collisions with moose on public roads increased by 1 %. Collisions with moose occur all over the country, but they are most frequent on busy two-lane trunk roads. Similar to previous years, the highest number of collisions with moose in 1 (1) occurred in the area monitored by the Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) for North Savo, and the lowest number (1) in the area monitored by the ELY Centre for Southeast Finland. Compared to 1, the number of collisions with moose increased in all other areas, except in the area monitored by the ELY Centre for South Ostrobothnia. The relative number of collisions with moose increased the most in Lapland ( %) and in Central Finland ( %). In 1, as in 1, no fatal injuries resulted from collisions with deer. The number of non-fatal injuries decreased to some extent ( non-fatal injuries in 1, in 1). Similar to previous years, the collisions with deer were concentrated to the southern and western parts of Finland, but they occur in all ELY Centre areas. In 1, most of the collisions with deer occurred in the areas monitored by the ELY Centres for Southwest Finland (1, collisions) and for Uusimaa (1,1). The calculated cost incurred for society by the collisions with moose and deer in 1 totalled million euros: million euros for collisions with moose and million euros for collisions with deer.

8 Esipuhe Hirvieläinonnettomuudet-tilasto täydentää Liikenneviraston vuosittaista Tieliikenneonnettomuudet maanteillä -julkaisua. Tilastoraportin tiedot perustuvat Liikenneviraston onnettomuustietojärjestelmään. Hirvieläinonnettomuuksien kehitystä tarkastellaan ELY-keskusten aluejaolla sekä suhteessa eläinkantaan. Onnettomuudet on jaoteltu myös niiden tapahtumiseen vaikuttavien seikkojen, kuten nopeusrajoitusten, valoisuuden ja vuodenajan mukaan. Hirvieläinonnettomuuksista yhteiskunnalle vuosittain koituvat kustannukset on laskettu liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymien keskimääräisten onnettomuuskustannusten perusteella. Tässä raportissa on huomioitu myös maanteiden ulkopuolisella tieverkolla tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet. Tämän raportin laatimisesta on vastannut Seppo Sarjamo Liikennevirastosta ja raportin ovat koonneet Milla Niemi ja Antti Nykänen Insinööritoimisto K. Nykänen Oy:stä. Tiedot eläinkantojen kehityksestä ja kaatomääristä ovat Luonnonvarakeskukselta sekä Suomen riistakeskukselta. Helsingissä syyskuussa 1 Liikennevirasto Liikenne- ja väylätieto-osasto

9 Sisällysluettelo 1 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA 1... KUVAT... 1 TAULUKOT... 1 KARTAT... Kuvaluettelo Kuva 1 Hirvi- ja peuraonnettomuudet vuosina Kuva Henkilövahinkoihin johtaneet hirvieläinonnettomuudet vuosina Kuva Hirvionnettomuudet ja hirvikanta vuosina Kuva Kuva Kuva Kuva Peuraonnettomuudet, valkohäntäpeuran kaatomäärä sekä arvio talvikannan koosta Hirvionnettomuuksien laskennalliset kustannukset ELY-keskusten alueilla vuosina 1 ja Peuraonnettomuuksien laskennalliset kustannukset ELY-keskusten alueilla vuosina 1 ja Hirvionnettomuuksien lukumäärän kehitys vuosina 1 1 ELYkeskusten alueilla Kuva Peuraonnettomuuksien lukumäärän kehitys vuosina 1 1 ELY-keskusten alueilla Taulukkoluettelo Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet vuosina Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet ja niistä seuranneet henkilövahingot vuosina Taulukko. Hirvi- ja peuraonnettomuudet henkilövahinkoineen vuosina 1 ja 1 ELY-keskuksittain Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain vuonna Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain vuonna Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri valoisuusolosuhteissa.... Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri valoisuusolosuhteissa.... Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri nopeusrajoitusalueilla.... Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri nopeusrajoitusalueilla.... Taulukko 1. Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset vuosina 1 ja

10 Taulukko 11. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa Taulukko 1. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa Taulukko 1. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueella ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa.... Taulukko 1. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueella ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa.... Taulukko 1. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa.... Taulukko 1. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa.... Karttaluettelo Kartta 1 Kartta Kartta Kartta Kartta Kartta Kartta Kartta Kartta Kartta 1 Kartta 11 Kartta 1 Kartta 1 Kartta 1 Hirvionnettomuuksien alueellinen jakautuminen Suomessa vuosina Peuraonnettomuuksien alueellinen jakautuminen Suomessa vuosina Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Keski-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Lapin ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvikolareita vuosina Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten peurakolareita vuosina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten peurakolareita vuosina Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten peurakolareita vuosina

11 1 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikennevirasto tilastoi kaikilla teillä tapahtuneet törmäykset hirvien sekä peurojen ja kauriiden (valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeura sekä metsäkauris) kanssa. Tiedot perustuvat poliisin ilmoituksiin. Hirvieläinonnettomuudet jaotellaan hirvionnettomuuksiin ja peuraonnettomuuksiin, joihin sisältyvät kaikki pienten hirvieläinten kanssa tapahtuneet onnettomuudet. Vuoden 1 syyskuussa Poliisihallitus linjasi, että poliisi käy peuraonnettomuuspaikalla ainoastaan silloin, kun onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja tai olosuhteet muutoin edellyttävät poliisin läsnäoloa. Samalla valtaosa peuraonnettomuuksista putosi tämän tilaston ulkopuolelle, eikä vuosi 1 näin ole peuraonnettomuuksien osalta vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa. Hirvionnettomuuksien suhteen poliisin käytännöt eivät ole muuttuneet. Edellisen vuoden tapaan tässä raportissa huomioidaan myös maanteiden ulkopuolisella tieverkolla tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet. Vuonna 1 kunnallisella katuverkolla ja yksityisteillä tilastoitiin yhteensä hirvi- ja 1 peuraonnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa loukkaantui yksi henkilö hirvionnettomuudessa. Edellisenä vuonna katuverkolla tai yksityisteillä loukkaantui kaksi henkilöä. Ennen vuotta 1 huomattava osa poliisin tietoon tulleista hirvieläinonnettomuuksista jäi onnettomuusrekistereiden ja siten tämän tilaston ulkopuolelle siksi, että niiden tiedot oli merkitty vajavaisesti poliisin tietokantaan. Poliisi ja Tilastokeskus uudistivat menettelytapojaan tämän ongelman korjaamiseksi syksystä 1 alkaen. Uudistus kasvatti erityisesti omaisuusvahinkoon johtaneiden peurakolareiden määrää tässä tilastossa huomattavasti. Tilastointiuudistuksen vuoksi vuosien 1 1 onnettomuusmäärätiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Elokuusta 1 alkaen Tilastokeskuksen ja edelleen Liikenneviraston tilastoihin poimittiin poliisin tietojärjestelmästä myös puutteellisesti kirjatut eläinonnettomuudet. Muutos lisäsi tilastoitujen eläinonnettomuuksien määriä varsinkin peuraonnettomuuksien osalta. Vuoden 1 syyskuusta lähtien poliisi vähensi peuraonnettomuuksien selvittelyä paikan päällä, vain henkilövahinkojen taikka muiden erityisten syiden katsottiin tätä edellyttävän. Linjaus vähensi huomattavasti tilastoitujen peuraonnettomuuksien määriä. Edellä kuvattujen muutosten vuoksi vuositilastot eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia keskenään. Vuonna 1 maanteillä tilastoitiin 1 hirvieläinonnettomuutta ja muilla teillä onnettomuutta eli yhteensä Suomen teillä tilastoitiin hirvieläinonnettomuutta. Tilastoitujen hirvieläinonnettomuuksien yhteismäärä laski edellisestä vuodesta 1 onnettomuudella eli 1 %:lla. Hirvionnettomuuksia tapahtui maanteillä 1 ja muilla teillä, yhteensä Suomen teillä tapahtui siis 1 hirvionnettomuutta (kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1 onnettomuutta eli 11 %). Peurojen kanssa törmättiin tilaston mukaan maanteillä 11 ja muilla teillä 1 kertaa eli peuraonnettomuuksia kirjattiin yhteensä (laskua 1 onnettomuutta eli 1 %). Vuosina 1 ja 1 peuraonnettomuuksista keskimäärin noin % tilastoitiin syysja joulukuun väliseltä ajalta.

12 1 Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä, kun edellisenä vuonna niissä menetettiin kaksi henkeä. Peuraonnettomuuksissa ei vuoden 1 tavoin kuollut yhtään ihmistä. Loukkaantumisia hirvionnettomuuksissa tapahtui 1 ja peuraonnettomuuksissa, kun vastaavat luvut vuonna 1 olivat 1 ja. Yhtä hirvionnettomuutta lukuun ottamatta kaikki henkilövahinkoihin johtaneet hirvieläinonnettomuudet tapahtuivat maanteillä. Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa, varsinkin vilkkailla kaksikaistaisilla pääteillä. Vuonna 1 kuolemaan johtaneet hirvionnettomuudet tapahtuivat Keski- Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueilla. Vuoteen 1 verrattuna hirvionnettomuudet lisääntyivät kaikkien muiden paitsi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Suhteellisesti eniten hirvionnettomuuksien määrä kasvoi Lapissa ( %) ja Keski-Suomessa ( %). Henkilövahinkoihin johtaneiden hirvionnettomuuksien määrä kasvoi suhteellisesti eniten Lapissa ja Kaakkois-Suomessa ja väheni Uudellamaalla. Peuraonnettomuuksia kirjattiin vuonna 1 kaikkien ELY-keskusten alueella, eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Näiltä alueilta tilastoitiin % kaikista peuraonnettomuuksista. Tilastoitujen peuraonnettomuuksien määrä väheni kaikkien muiden ELY-keskusten paitsi Etelä-Pohjanmaan alueella, jossa se pysyi edellisen vuoden tasolla. Suhteellisesti eniten määrä väheni Varsinais-Suomessa ( %) ja Pirkanmaalla ( %) sekä vähiten Lapissa ( %). Hirvionnettomuuksien suhteen vaarallisinta aikaa olivat kuukaudet elokuusta joulukuuhun, ja eniten hirvien kanssa kolaroitiin edellisen vuoden tapaan syyskuussa. Peuraonnettomuuksia kirjattiin eniten touko- ja kesäkuussa, mutta peurakolareiden tilastoituun kuukausijakaumaan vuoden 1 osalta vaikuttaa syyskuussa tapahtunut muutos poliisin toimintakäytännöissä. Edellisinä vuosina yli puolet peurakolareista on tapahtunut syys- ja joulukuun välissä, ja yksittäisistä kuukausista eniten onnettomuuksia on tapahtunut marraskuussa. Kaikista hirvieläinonnettomuuksista % ajettiin hämärässä tai pimeässä. Yhdeksän kymmenestä henkilövahinkoihin johtaneesta hirvieläinonnettomuudesta (hvj-onnettomuus) ajettiin vähintään km/h rajoituksilla, lähes yhtä usein 1 km/h (1 % hvj-onnettomuuksista) ja km/h rajoituksilla ( % hvj-onnettomuuksista). Kaikista onnettomuuksista yli puolet ( % hirvionnettomuuksista ja % peuraonnettomuuksista) ajettiin km/h -nopeusrajoituksen vallitessa. Tämä selittyy toisaalta ko. rajoituksen yleisyydellä alemmalla tieverkolla (yleisrajoitus) ja toisaalta pääteiden km/h -talviajan nopeusrajoituksilla. Myös alle km/h -rajoituksen alueella hirvieläinkolareista aiheutui henkilövahinkoja. Tilastosta ei kuitenkaan ilmene, onko ko. rajoituksia noudatettu onnettomuustilanteissa. Onnettomuuksien määrän suhdetta liikenteen määrään kuvataan onnettomuusasteella. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste maanteillä oli vuonna 1 koko maassa, onnettomuutta 1 miljoonaa autokilometriä kohti, mikä on % suurempi kuin vuonna 1. Hirvionnettomuuksien aste oli korkein seututeillä. ELYkeskusalueittain tarkasteltuna onnettomuusaste oli vuoden 1 tavoin korkein Lapissa (,) ja matalin Uudellamaalla (,). Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste maanteillä oli vuonna 1 koko maassa, onnettomuutta/1 milj. autokm eli % pienempi kuin vuonna 1. Onnettomuusasteen laskuun vaikuttaa syyskuussa 1 tapahtunut muutos poliisin toimintakäytännöissä. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste oli edellisen vuoden

13 11 tapaan suurin (,) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella, mutta selvästi muuta maata suurempi (1,) myös Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella. Peuraonnettomuuksien aste oli huomattavasti korkeampi alemmalla tieverkolla kuin pääteillä. Vuoden 1 hirvieläinonnettomuuksien laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle olivat miljoonaa euroa, mikä on miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 1. Hirvionnettomuuksien osuus kustannuksista oli miljoonaa ja peuraonnettomuuksien miljoonaa euroa. Hirvionnettomuuksien kustannukset kasvoivat vuodesta 1 kaikkiaan miljoonaa euroa. Peuraonnettomuuksien laskennalliset kustannukset laskivat miljoonaa euroa, mikä johtuu suureksi osaksi poliisin käytäntöjen muuttumisesta. Onnettomuuksien kustannukset on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 1 vahvistamien liikenneonnettomuuksien keskimääräisten yksikkökustannusten perusteella. Luonnonvaraisten hirvieläinten lisäksi Pohjois-Suomen tieliikenteessä tapahtuu liikenneonnettomuuksia porojen kanssa. Paliskuntain yhdistyksen tilaston mukaan vuonna 1 auton alle jäi poroa. Tässä raportissa käsitellään vain luonnonvaraisten hirvieläinten kanssa tapahtuneita onnettomuuksia.

14 1 Kuvat Onnettomuuksia Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Kuva 1 Hirvi- ja peuraonnettomuudet vuosina 1 1. Kuvassa on esitetty vuosilta 1 ainoastaan maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Vuosilta 1 ovat mukana myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet. Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta (punainen väri). Poliisin toimintakäytännöt muuttuivat peuraonnettomuuksien osalta syyskuussa 1. Onnettomuuksia Henkilövahinko-onnettomuus Kuva Henkilövahinkoihin johtaneet hirvieläinonnettomuudet vuosina 1 1.

15 1 Onnettomuuksia (Tilastointi muuttui elokuun 1 alusta) Hirvikanta (1 yksilöä) Metsästettävä hirvikanta Vasova hirvikanta Hirvionnettomuudet Kuva Hirvionnettomuudet ja hirvikanta vuosina 1 1. Kuvissa on esitetty vuosilta 1 ainoastaan maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Vuosilta 1 ovat mukana myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet hirvionnettomuudet. Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta (punainen väri). Hirvikantatiedot Luonnonvarakeskukselta. Onnettomuuksia (Tilastointi muuttui elokuun 1 alusta ja syyskuussa 1) Talvikanta (yksilöä) Valkohäntäpeura, talvikanta Valkohäntäpeurasaalis Peuraonnettomuudet 1 1 Kuva Peuraonnettomuudet, valkohäntäpeuran kaatomäärä sekä arvio talvikannan koosta 1 1. Kuvassa on esitetty vuosilta 1 ainoastaan maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Vuosilta 1 ovat mukana myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet peuraonnettomuudet. Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta (punainen väri). Poliisin toimintakäytännöt muuttuivat peuraonnettomuuksien osalta syyskuussa 1 (punainen katkoviiva). Peurakanta- ja saalistiedot Luonnonvarakeskukselta ja Suomen riistakeskukselta.

16 1 Milj.euroa Kuva Hirvionnettomuuksien laskennalliset kustannukset ELY-keskusten alueilla vuosina 1 ja 1. Kustannukset on laskettu vuoden 1 yksikkökustannusten mukaan. Mukana ovat maanteiden ohella myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet hirvionnettomuudet. Milj.euroa Kuva Peuraonnettomuuksien laskennalliset kustannukset ELY-keskusten alueilla vuosina 1 ja 1. Kustannukset on laskettu vuoden 1 yksikkökustannusten mukaan. Mukana ovat maanteiden ohella myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet peuraonnettomuudet.

17 1 Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Kuva Hirvionnettomuuksien lukumäärän kehitys vuosina 1 1 ELYkeskusten alueilla. Mukana ovat maanteiden ohella kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta.

18 1 Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Kuva Peuraonnettomuuksien lukumäärän kehitys vuosina 1 1 ELYkeskusten alueilla. Mukana ovat maanteiden ohella kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta. Poliisin toimintakäytännöt muuttuivat peuraonnettomuuksien osalta syyskuussa 1 (punainen väri).

19 1 Taulukot Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet vuosina 1. Taulukossa on esitetty vuosilta ainoastaan maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Vuosilta 1 mukana ovat myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisteillä tapahtuneet onnettomuudet. *Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta. **Poliisin toimintakäytännöt muuttuivat peuraonnettomuuksien osalta syyskuussa 1. Onnettomuuksia maantiet Onnettomuuksia kadut ja yksityistiet Onnettomuuksia yhteensä Vuosi Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht * ** Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet ja niistä seuranneet henkilövahingot vuosina 1. Taulukossa on esitetty vuosilta ainoastaan maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Vuosilta 1 mukana ovat myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisteillä tapahtuneet onnettomuudet. *Hirvieläinonnettomuuksien tilastointi muuttui elokuun 1 alusta. **Poliisin toimintakäytännöt muuttuivat peuraonnettomuuksien osalta syyskuussa 1. Onnettomuuksia yhteensä Kuolleita henkilöitä Loukkaantuneita henkilöitä Vuosi Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht * ** 1 1 1

20 1 Taulukko. Hirvi- ja peuraonnettomuudet henkilövahinkoineen vuosina 1 ja 1 ELY-keskuksittain. Mukana ovat maanteiden ohella myös kunnallisella katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Vuosi 1 Hirvieläinonn. yht. Onn. Loukk. Onn. Kuolyht. joht. yht. Kuol. joht. leita Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa 11 1 Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Vuosi 1 Kuol. joht. Hirvionnettomuudet Loukk. joht. Peuraonnettomuudet Seuraukset Loukkaantuneita Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa 1 1 Lappi 1 1 Koko maa

21 1 Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain vuonna 1. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuukausi Kuol. Loukk. joht. Henk. % Kaikki % Kaikki % (1) joht. vah. joht. onn. onn. Tammi % 1 1 % % Helmi % % 1 % Maalis % % 1 % Huhti % 1 % % Touko 1 % 1 % 1 % Kesä 1 1 % 1 % 1 % Heinä % 1 % % Elo % 1 11 % % Syys % 1 1 % 1 % Loka % 1 % % Marras % 1 1 % % Joulu 1 1 % 1 % 1 % Yhteensä % 1 1 % 1 % Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain vuonna 1. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuukausi Kuol. Loukk. joht. Henk. % Kaikki % Kaikki % (1) joht. vah. joht. onn. onn. Tammi % % % Helmi % % % Maalis % % % Huhti % % % Touko % % % Kesä % 11 % % Heinä % 1 % % Elo % 1 % % Syys % 1 % % Loka % 1 1 % 1 % Marras % 1 1 % % Joulu % 1 1 % 1 % Yhteensä % 1 1 % 1 %

22 Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri valoisuusolosuhteissa. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Valoisuus Kuol. Loukk. Henk. vah. Kaikki Kaikki % % (1) joht. joht. joht. onn. onn. % Ei tietoa % % % Päivänvalo % % 1 1 % Hämärä % 11 1 % % Pimeä % % 1 % Tie valaistu 1 1 % 1 % 1 % Yhteensä % 1 1 % 1 % Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri valoisuusolosuhteissa. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Valoisuus Kuol. Loukk. Henk. vah. Kaikki Kaikki % % % (1) joht. joht. joht. onn. onn. Ei tietoa % % % Päivänvalo 1 % 1 % 1 1 % Hämärä 1 % 1 % % Pimeä % % 1 % Tie valaistu 1 1 % % 1 % Yhteensä % 1 1 % 1 % Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri nopeusrajoitusalueilla. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Nopeusrajoitus Kuol. Loukk. Henk. vah. Kaikki Kaikki % % % (1) joht. joht. joht. onn. onn % 1 1 % 1 % % % 11 % % 1 1 % 1 % 1 % 1 1 % 1 % 1 1 % % % 1 1 % 1 % 1 % Yhteensä % 1 1 % 1 % Taulukko. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 eri nopeusrajoitusalueilla. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Nopeusrajoitus Kuol. Loukk. Henk. vah. Kaikki Kaikki % % (1) joht. joht. joht. onn. onn. % 1 % % 1 % % % 1 % 1 % % 1 1 % 1 % 1 % % % % % 1 % 1 % 1 % Yhteensä % 1 1 % 1 %

23 1 Taulukko 1. Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset vuosina 1 ja 1 vuoden 1 yksikkökustannusten mukaan laskettuna. Mukana ovat maanteiden ohella myös kuntien katuverkolla ja yksityisillä teillä tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet. Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet milj. % milj. % milj. % milj. % Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 1 % % % % Loukkaantumisen joht. onnettomuudet % % 1 % 1 % Omaisuusvahinkoonnettomuudet 1 % % 1 % 1 1 % Yhteensä 1 % 1 % 1 % 1 % Taulukko 11. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa. Mukana ovat vain maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Tieluokka Yhteensä (1) Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Uusimaa 1,,1,,, Varsinais-Suomi,,,,, Kaakkois-Suomi,,,,, Pirkanmaa,,,,, Pohjois-Savo,,,,, Keski-Suomi,,,1,, Etelä-Pohjanmaa,,,,, Pohjois-Pohjanmaa, 1,1,1,1, Lappi,,,,, Koko maa,,,,, Taulukko 1. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa. Mukana ovat vain maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Tieluokka Yhteensä (1) Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Uusimaa 1,, 1,,, Varsinais-Suomi,,,,, Kaakkois-Suomi,,,,, Pirkanmaa,,,,1,1 Pohjois-Savo,,,,, Keski-Suomi,,,1, Etelä-Pohjanmaa,,,, Pohjois-Pohjanmaa, 11,,,, Lappi,,, 1, Koko maa,,,1,,

24 Taulukko 1. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELYkeskusten alueella ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. Mukana ovat vain maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Tieluokka Yhteensä (1) Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Uusimaa, 1, 1,,1 11, Varsinais-Suomi 1,,,,, Pirkanmaa 11,, 1,1, 1, Yhteensä (UUD, VAR, PIR) 1, 1, 1,,1 1, Koko maa,, 1, 1,1, Taulukko 1. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELYkeskusten alueella ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. Mukana ovat vain maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Tieluokka Yhteensä (1) Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Uusimaa,1 1, 1,, 1, Varsinais-Suomi,,,,, Pirkanmaa 1,,,,, Yhteensä (UUD, VAR, PIR) 1, 1,,1,, Koko maa, 1,1,,1 1, Taulukko 1. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa. Mukana ovat vain maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Tieluokka Yhteensä (1) Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Uusimaa,1,1,1,, Varsinais-Suomi,, 1,,, Kaakkois-Suomi,,,,, Pirkanmaa,,,,, Pohjois-Savo,,,,, Keski-Suomi, 1,,,, Etelä-Pohjanmaa,,,1,, Pohjois-Pohjanmaa,,,1,1, Lappi,,,,, Koko maa,,,,, Taulukko 1. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) vuonna 1 eri toiminnallisissa tieluokissa. Mukana ovat vain maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. ELY-keskuksen alue Tieluokka Yhteensä (1) Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Uusimaa,,,,, Varsinais-Suomi,,,,, Kaakkois-Suomi,,,,, Pirkanmaa,,,,, Pohjois-Savo,,,,, Keski-Suomi,,,,, Etelä-Pohjanmaa,,,,, Pohjois-Pohjanmaa,,,,, Lappi,,,,, Koko maa,,,,,

25 Kartat Kartta 1. Hirvionnettomuuksien alueellinen jakautuminen Suomessa vuosina 1 1. Pistemäisestä hirvionnettomuusaineistosta muodostettiin jatkuva Kernel tiheyspinta, jonka punainen väri ilmentää onnettomuustihentymiä. Hirvionnettomuuksia Hirvionnetomuuksia Kernel-tiheys km Matala Korkea Valtatiet 1-

26 Kartta. Peuraonnettomuuksien alueellinen jakautuminen Suomessa vuosina 1 1. Pistemäisestä hirvionnettomuusaineistosta muodostettiin jatkuva Kerneltiheyspinta, jonka punainen väri ilmentää onnettomuustihentymiä. Peuraonnettomuuksia Kernel-tiheys km Matala Korkea Valtatiet 1-

27 Kartta. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) 1 Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

28 Kartta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

29 Kartta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

30 Kartta. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

31 Kartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

32 Kartta. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

33 1 Kartta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

34 Kartta 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohdenro Tienumero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL

35 Kartta 11. Lapin ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten hirvionnettomuuksia vuosina Kohde-nro Tie- numero Osuuden pituus (km) Onn. lkm /vuosi Onn.tiheys, (onn. /1km) KVL 1

36 Kartta 1. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten peuraonnettomuuksia vuosina 1 1. Poliisi muutti toimintakäytäntöjään peuraonnettomuuksien suhteen syyskuussa 1. Muutos vähensi tilastoitujen peuraonnettomuuksien määrää. 1

37 Kartta 1. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten peuraonnettomuuksia vuosina 1 1. Poliisi muutti toimintakäytäntöjään peuraonnettomuuksien suhteen syyskuussa 1. Muutos vähensi tilastoitujen peuraonnettomuuksien määrää. 1 1

38 Kartta 1. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen tieosuudet, joilla on tapahtunut eniten peuraonnettomuuksia vuosina 1 1. Poliisi muutti toimintakäytäntöjään peuraonnettomuuksien suhteen syyskuussa 1. Muutos vähensi tilastoitujen peuraonnettomuuksien määrää. 1

39

40 ISSN-L 1-11X ISSN 1-1 ISBN

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Hirvionnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 5/2017

Hirvionnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Hirvionnettomuudet vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Hirvionnettomuudet vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva: Matti Suopajärvi / vastavalo.net

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 6 214 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 213 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 213 Liikenneviraston tilastoja 6/214 Liikennevirasto Helsinki 214 Kannen kuva:

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Luk enne vira sto 6 2014 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 6/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Luk. enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

Luk. enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Luk enne vira sto 3 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 3/2012 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2009

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2009 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 28 Tiehallinnon tilastoja 2/29 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 28 Tiehallinnon tilastoja 2/29 Tiehallinto Helsinki 29 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Luk enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009

Luk enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Luk enne vira sto 072010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 7 /2 0 10 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2005

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2005 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 24 Tiehallinnon tilastoja 4/25 Julkaisun nimi 1 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 24 Tiehallinnon tilastoja 4/25 Tiehallinto Helsinki 25 2

Lisätiedot

Luk. enne vira sto LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Luk. enne vira sto LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Luk enne vira sto 5 2013 LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 5/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Tiehallinto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 3 212 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 211 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 211 Liikenneviraston tilastoja 3/212 Liikennevirasto Helsinki 212 Kannen kuva:

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2008

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2008 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 27 Tiehallinnon tilastoja 2/28 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 27 Tiehallinnon tilastoja 2/28 Tiehallinto Helsinki 28 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA

LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Luk enne vira sto 4 2011 LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 4/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

;:, ::..:. k, i : I..d.

;:, ::..:. k, i : I..d. ;:, I. :. & k,. v ::..:.. -. i : --.--.. I I..d. a 'VP TIEHALU NIO Kirjasto ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tiehallinnon vuosittaista Tiellikenneonnettomuudet yleisillä teillä julkaisua.

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003 c2rô'io(oi VP TIE HALLI NIO Hanne Rantala ja Juhani Mänttäri Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003 TIEHfI ir:rro Krjasto 0g 7?EN/H/'? -non ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä 1994-95 Helsinki 1997 Tiehallinto Liikenne- ja tiestötiedot Hirvieläinonnettomuudet ylesillä teillä 1994-95 KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO I Kuvaluettelo Kuva

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999 Helsinki 2000 TI EHALLINTO Tiestötiedot -en ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tielaitoksen vuosittaista Tieliikenneonnettomuudet

Lisätiedot

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA 2012-2016 Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Lähde: Poliisin tilastot, onnettomuusrekisteri, vuodet 2012-2016 HUOM! Kattavia tilastoja peuraonnettomuuksista

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien määrä jatkoi vuonna 2007 alkanutta vähenemistään edelleen vuonna 2009. Hirvikolareissa on viime vuosina menehtynyt y keskimäärin viisi ihmistä vuosittain.

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Liikenneviraston tilastoja 9/2016. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2015

Liikenneviraston tilastoja 9/2016. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2015 Liikenneviraston tilastoja 9/216 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 215 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 215 Liikenneviraston tilastoja 9/216 Liikennevirasto Helsinki 216 Kannen kuva: Anne

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Luk enne vira sto 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/20 11 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 7 2014 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 7 2014 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ kpl I 800 I I

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ kpl I 800 I I 2216 kpl 2000 7601 11600 11200 I 800 71 I 400 1970-71 -72-73 -74-75 -76-77 -78-79 -80-81 -82-83 -84-85 -86-87 -88 I HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ 1988 TIE- JA VES1RAKENNUSHALLITUS TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

LIIKEN N EV IRA STO N TILA STO JA

LIIKEN N EV IRA STO N TILA STO JA Luk enne vira sto 8 2013 LIIKEN N EV IRA STO N TILA STO JA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 8 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 8/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Liikenneviraston tilastoja 10/2017. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2016

Liikenneviraston tilastoja 10/2017. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 10/2017 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2016 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 10/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo ) 89 peurakolaria vuosittain (keskiarvo ) Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista

287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo ) 89 peurakolaria vuosittain (keskiarvo ) Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Itä-Suomen alueelta 287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo 2011-15) Kolareista noin 95 %:ssa selvitään omaisuusvahingoilla Henkilövahinkoihin johtaa keskimäärin

Lisätiedot

Liikenneviraston tilastoja 3/2016. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2014

Liikenneviraston tilastoja 3/2016. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2014 Liikenneviraston tilastoja 3/216 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 214 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 3/216 Liikennevirasto Helsinki 216 Kannen kuva: Eero

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 7 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 7/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto Tiiviisti Keski-Suomen alueella tapahtuu keskimäärin 280 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuodessa Onnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin 13 henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2009 Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työmarkkinatilanteessa ei muutosta

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Seppo Sarjamo

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2004

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 1 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Luk enne vira sto 08 2010 LIIK EN N EVIR A STO N TILA STO JA Tie nkennekuo emät 1980-2009 seka tavoite vuoteen 2010 ja 2025 Koko m a a----- - Maantiet----- Tavoite 8 1992 1996 2000 2004 2008 20 2 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2005

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2005 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004 Tiehallinnon tilastoja 3/2005 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004 1 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004 Tiehallinnon tilastoja 3/2005 Tiehallinto

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000 2200 kpl 2000 2216 1800 1600 _UPPI 1400 1200 1000 800 UVi I wjy _I, ÅiWÅI _ 600 400 200 _ p 0 I 1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä edelleen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot