SUURTEN LUJITEMUOVITUOTTEIDEN TEHOKKAAMMAT TUOTANTOPROSESSIT JA SUUNNITTELU LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUURTEN LUJITEMUOVITUOTTEIDEN TEHOKKAAMMAT TUOTANTOPROSESSIT JA SUUNNITTELU 1.1.2008 30.6.2010 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti MAT SUURTEN LUJITEMUOVITUOTTEIDEN TEHOKKAAMMAT TUOTANTOPROSESSIT JA SUUNNITTELU LOPPURAPORTTI

2 Petri Pykäläinen Veikko Äikäs Tero Karttunen Markku Tanttu Jukka Ruuskanen Antti Ylhäinen Martti Kemppinen MAMK/YTI-palvelut, Materiaaliteknologian toimiala Kari Dufva Sanna Haveri TTY Muovi- ja Elastomeeritekniikan laboratorio Sisältö 1. Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteet Hankkeen talous ja johtoryhmän kokoukset Liimapintalujitteet Palonsuoja-aineiden vaikutus tuotteen prosessoitavuuteen Veneen osat Lujitteiden leikkaus Leikkausmenetelmien vertailu Leikkaus alihankintana Vaihtoehtoiset materiaalit ja valmistusmenetelmät Pitkien hoikkien lujitemuovituotteiden valmistus Törmäysystävällisen valaisinpylvään rakenne Nykyinen tuotantomenetelmä ja sen kehittäminen Nykyisen tuotantomentelmän kuvaus Kalvosäkin materiaalin valinta Laskenta-Caset RTM-pylväille Lujitemuovisen HE2-turvapylvään taivutuskokeet Plymin menetelmä Pultruusio Keskipakovalu Kuitukelaus Kelatut käyrät valaisinvarret Kelatut käyrät valaisinpylväät Kelatut suorat valaisinpylväät Valoportaalin laskenta Mainostaulun tukirakenteiden laskenta Suurten lujitemuovituotteiden laadun parantaminen ja todentaminen Vaihtoehtoiset materiaalit Liitteet... 37

3 1 1. Hankkeen kuvaus Suuret lujitemuovirakenteet ovat viime vuosikymmeninä yhä enenevässä määrin alkaneet korvata metallirakenteita sellaisissa käyttökohteissa, joissa korkea jäykkyys/massa ja lujuus/massa suhde on tuotteen elinkaaren tuottavuuden kannalta hankintahintaa tärkeämpi. Tyypillisiä tällaisia tuotteita ovat ilma-alusten rakenteet sekä tuulivoimaloiden lavat. Lujitemuovien muut hyvät ominaisuudet ovat lisänneet niiden käyttöä mm. veneteollisuudessa ja hallittua murtumista edellyttävissä kohteissa, kuten törmäysturvallisissa tienvarsirakenteissa. Eri injektointimenetelmien teollinen käyttöönotto on tehnyt valmistuksesta siistimpää, parantaen valmistuksen työturvallisuutta, työviihtyvyyttä, ympäristöystävällisyyttä sekä tuotteiden kuitupitoisuutta ja tasalaatuisuutta merkittävästi. Työn kokonaismäärä sen sijaan ei ole merkittävästi vähentynyt, koska lujitteet asetellaan suurten kappaleiden injektiomenetelmissä muottiin edelleenkin käsin ja alipainesäkin ilmatiivis ja oikeaoppinen asennus vaatii tarkkaa käsityötä ja ammattitaitoa. Eräs merkittävä parannus lujitteiden asettelun nopeuttamiseksi on kutomossa lujitteen päälle ruiskutettu tarraliima, jolloin lujite tarttuu muottiin ja edellisiin lujitekerroksiin kevyesti, helpottaen suuresti lujitteiden asettelua vaakasuorasta poikkeaville pinnoille ja tarvittaviin muotoihin. Tarraliimatuotteita on viime vuosina otettu käyttöön lähinnä veneteollisuudessa, joka käyttää matriisiaineena pääsääntöisesti styreenipohjaisia hartseja, eli polyesteri- ja vinyyliesterihartseja. Suuren kuormituksen alaisissa lujitemuovirakenteissa, kuten tuulivoimaloiden lavoissa, käytetään matriisiaineena epoksihartseja, joille sopivia tarraliimalujitteita ei vielä ole kehitetty teollisessa mittakaavassa. Eräs tämän hankkeen päätavoitteista onkin olla mukana kehittämässä toimivaa tarraliimalujiteratkaisua epoksihartsilla impregnoitaviin lujitemuovituotteisiin. Aihepiirissä keskitytään tarraliimalujitteiden asetteluominaisuuksiin, impregnointiin, kemialliseen yhteensopivuuteen sekä saavutettaviin kimmo-, lujuus- ja väsymislujuusarvoihin. Palonsuojaus on välttämätön vaatimus useille lujitemuovituotteille. Niinpä yllä mainittu injektioprosessinohjaus ja suunnittelun takaisinkytkentätarkastelu suunnittelusääntöineen ulotetaan koskemaan myös palosuojattua tuotetta, jonka prosessiparametrit ovat tyypillisesti hyvin erilaiset palonsuoja-aineiden hartsille aiheuttamien viskositeetin ja kemiallisten ominaisuuksien muutosten takia. Lujitemuovituotteita pystytään valmistamaan monella eri tavalla. Suurimpana haasteena on löytää kustannustehokas valmistusmenetelmä. Suurimpina rajoittavina tekijänä ovat tuotteen geometria sekä tuotteelta vaadittavat ominaisuudet mm. jäykkyys. Myös tuotantomäärät karsivat menetelmiä. Muutaman sadan tuotteen takia ei kannata kalliita muotteja hankkia. Injektiomenetelmät soveltuvat erinomaisesti pienten tuotantomääräisten tuotteiden valmistukseen ja kuitusuunnat sekä geometria harvoin aiheuttavat ylitsepääsemättömiä ongelmia. Valitettavasti menetelmä on käsityövaltainen, jolloin työkustannukset nousevat helposti liian korkeiksi. Lisäksi tuotteiden laatu vaihtelee helposti työntekijöiden vaihtuessa. Injektiomenetelmää kokonaisuudessaan on hyvin vaikea automatisoida, mutta yksittäisiä tuotantovaiheita voidaan automatisoida. Yksi haastavimmista työvaiheista on lujitteiden leikkaus.

4 2 Suuria määriä leikatessa työntekijän käteen ja hartioihin kohdistuu suuri rasitus. Tästä seurauksena on ollut rasitusvammoja, jotka ovat aiheuttaneet pitkiä sairaslomia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää lujitteiden leikkaukseen helpottavia menetelmiä sekä vertailla onko järkevää valmistajan itsensä investoida automaattileikkuriin vai kannattaako ostaa palvelu alihankintana. Lisäksi tutkitaan eri materiaalivaihtoehtojen soveltuvuutta veneenosien valmistukseen. Prosessiputkissa virtaavat nesteet ovat yleensä huoneenlämpöä huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa. Putkissa esiintyy lisäksi huomattavia painevaihteluita, jotka paikoin voivat olla suurempia kuin käytetyt suunnittelupaineet. Sekä lämpötila että painevaihtelut aiheuttavat putkiin väsytysrasitusta, jotka voivat pahimmassa tapauksessa johtaa putkirikkoihin. Kun kyseiset nesteet ovat todennäköisesti vaarallisia esim. happoja, on putken rikkoutuminen suuri turvallisuusriski. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää testausmenetelmä, jolla voidaan isojen prosessiputkien väsymiskestävyyttä testata. Testin perusperiaatteena päätettiin soveltaa Mariner-laatuluokan edellyttämää standardia ASTM D , jossa prosessiputket pidetään vakiolämpötilassa sekä korotetussa vakiopaineessa. Valaisinpylväät ovat perinteisesti tehty kuumasinkitystä teräksestä, joista pääsee pylvään elinaikana liukenemaan sinkkiä ympäristöön.. Vaikka nykyisin yhä enemmän pylväsmateriaaleina käytetään sekä puuta että lujitemuovia, tehdään tietyt pylvään osat edelleen sinkitystä teräksestä. Näitä osia ovat mm. tyviputket ja valaisinvarret. Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää halpa, ekologinen materiaali tyviputkelle. Projekti toteutettiin rinnakkaishankkeena Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. TTY:n päävastuualueena on tarraliimojen, hartsien ja kuitujen kemiallinen yhteensopivuus sekä prosessiparametrien (hartsin virtaus, huokoisuus ja kovettuminen) mittaus sekä tutkia vaihtoehtoisten materiaalien soveltuvuutta tuotteiden valmistukseen. MAMK/YTI päävastuualueena on tuotesuunnitteluun liittyvä lujuuslaskenta, menetelmäkokeet sekä tuotteiden testaus. Hanke toteutettiin välisenä aikana. Hankkeen rahoituspäätös saapui , jolloin hanke varsinaisesti päästiin aloittamaan. Hankkeen alussa yksi alkuperäisistä yritysrahoittajista Sinex Oy jättäytyi pois hankkeesta. Sinexin poisjääminen sekä Plastilonin hankkeeseen liittyminen aiheutti muutoksia hankkeen tavoitteisiin. Alkuperäistä palonsuoja-osuutta kavennettiin jättämällä palokokeet pois, vastaavasti tilalle otettiin painetestin kehitys sekä vaihtoehtoiset materiaalit-selvitystyö. Johtoryhmä hyväksyi tämän muutoksen johtoryhmän 2. kokouksessa

5 3 2. Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on suurten lujitemuovikappaleiden tuotannon kustannustehokkuuden ja tuotteiden laadun parantaminen. Koska kyse on teollisuustuotteista, ylilaatuun ei pyritä, vaan pääpaino on nimenomaan kustannustehokkuudessa, valmistuksen nopeudessa ja suurten sarjojen tasalaatuisessa tuotannossa. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1. Löytää tai auttaa kehittämään epoksihartsien ja lasikuitulujitteiden kanssa kemiallisesti yhteensopiva tarraliima, jonka avulla lasikuitulujitteiden asettelu muottiin manuaalisesti ja koneellisesti on nopeaa ja luotettavaa. 2. Valittujen tarraliimatyyppien suorituskyvyn mittaaminen: ladottavuus, hartsin virtaus ja kuitujen kastuminen, koelaminaattien kimmoarvot, lujuus, pitkäaikaiskesto ympäristöaltistuksissa ml. väsymiskestävyys. 3. Palonsuoja-aineiden lisäämisen vaikutus tuotteen prosessoitavuuteen ja valmiin tuotteen fysikaalisiin ominaisuuksiin 4. Lujitteiden leikkaus ja uusien materiaalien käytettävyys veneen osien valmistusta silmällä pitäen 5. Kokeet, mittaukset ja johtopäätökset pitkien ja hoikkien lujitemuovituotteiden kustannustehokkaan valmistusmenetelmän löytämiseksi. 6. Pitkäaikaisen testausmenetelmän kehittäminen lämpötila- ja painekuormitetuille prosessiputkille. 7. Vaihtoehtoiset materiaalit 8. Uuden osaamisen synnyttäminen tutkimusyksikköihin, tutkimusalihankkijoille ja yhteistyöyrityksiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke jaettiin kuuteen osioon: 1. Liimapintalujitteet 2. Palonsuoja-aineiden vaikutus tuotteen prosessoitavuuteen (Light-RTM) 3. Veneen osat 4. Pitkien hoikkien lujitemuovituotteiden valmistus (Tolppamaiset rakenteet) 5. Suurten lujitemuovituotteiden laadun parantaminen ja todentaminen (Laadunvarmistus) 6. Vaihtoehtoiset materiaalit YTI keskittyi osioihin 2-5. TTY keskittyi osioihin 1 ja 6.

6 4 3. Hankkeen talous ja johtoryhmän kokoukset Mikkelin ammattikorkeakoulu Hankkeen rahoituspäätös saapui Mikkelin ammattikorkeakoululle Varsinainen hanke päästiin aloittamaan Ensimmäisen johtoryhmän jälkeen Sinex Oy päätti irtisanoutua hankkeesta. Hankkeeseen uudeksi yhteistyökumppaniksi suostui prosessiputkien ja säiliöiden valmistaja Plastilon Oy, joka kattoi osan Sinexin rahoitusosuudesta. Loput yritysosuudesta katettiin kasvattamalla Tehomet Oyn rahoitusosuutta. Taulukko 3.1. MAMK/YTIn hankkeen rahoitus ja laskutukset Maksatus YTI Rahoitusosuudet Rahoitus-% 1. maksatus 2.maksatus Loppulaskutus TEKES ,00 % , , , ,50 Ahlstrom Glassfibre Oy ,53 % 3 816,27 469, , ,78 Tehomet Oy ,74 % 4 840,36 595, , ,18 Oy Esmarin Composites Ltd ,82 % 1 532,15 188, , ,12 Plastilon Oy ,91 % 2 451,44 301, , ,20 Yhteensä ,00 % , , , ,78 Koska hankkeen tavoitteet muuttuivat, muuttuivat myös hankkeen budjetin painotukset eri tileille. Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisesti palonsuojaustutkimus olisi tehty MAMK:n nykyisillä laboratoriolaitteilla ja muoteilla, jolloin suurin osa kustannuksista olisi ollut laitevuokrakustannuksia eli yleiskustannuksia. MAMK:lla ei ollut valmista laitteistoa ja testikammiota Plastilonin testiä varten vaan sellainen jouduttiin rakentamaan. Testijärjestelmä koostuu lähinnä teräshyllyköstä, jonka ympärille on rakennettu puinen lämpökammio. Kun muut tarvikkeet olivat antureita, paineakkuja ja muita hydrauliikkatarvikkeita, kohdistuivat suurin osa kustannuksista aineisiin ja tarvikkeisiin. Tästä syystä yleiskustannuksista siirrettiin osa varoista aineisiin ja tarvikkeisiin oheisen liitteen mukaisesti. Samalla lisättiin 3 miestyökuukautta palkkoihin. Budjetoitua kokonaissummaa ei muutettu. Tiliöintimuutosta on anottu Tekesiltä Taulukko 3.2 MAMK/YTI-n hankkeen budjetti ja toteutuma Budjetoitu YTI Dnro 2493/31/ Alkuperäinen Budjettimuutos- Toteutunut Kustannuslaji kustannusarvio ehdotus Rahapalkka Henkilösivukustannukset Yleiskustannukset Matkat Aineet ja tarvikkeet Laiteostot Ostettavat palvelut Muut kustannukset Yhteensä

7 5 Tampereen teknillinen yliopisto Taulukossa 3.3 on esitetty TTY:n hankkeen rahoitusosuudet ja laskutukset. Taulukko 3.3. TTY:n rahoitus- ja laskutusosuudet. Maksatus TTY Rahoitusosuudet Rahoitus-% 1. Maksatus 2.maksatus Loppulaskutus TEKES % Ahlstrom Glassfibre Oy % Plastilon Oy % Tehomet Oy % Yhteensä % Hankkeeseen ehdotettiin kustannuslajimuutoksia merkittävästi arvioituja suurempien matka- sekä ostopalvelukustannusten kattamiseksi. Matkakustannusten osuuteen vaikuttavat tehdyt ulkomaan matkat. Hankkeessa toteutettiin mm. lyhyt tutkijavierailu saksalaiseen yritykseen. Ostopalveluissa on toteutettu tutkittavaan puumuovikomposiittiin liittyvää koeajotoimintaa sekä muottiteknologian kehitystä liittyen lujitemuovien valmistustekniikkaan. Vastaavasti, hankkeen täysipainoisen toiminnan myöhästymisestä johtuen, palkkakustannuksiin ehdotettiin pienennystä oheisen taulukon 3.4 mukaisesti. Budjetoitua kokonaissummaa ei muuteta. Tiliöintimuutosta on anottu Tekesiltä Taulukossa 3.4 tulee toteutuneisiin kustannuksiin vielä pieniä muutoksia mm. ALV:n osalta. Virallista maksatusta ei vielä tässä vaiheessa ole laskettu. Taulukko 3.4. TTY:n toteutunut budjetti. Budjetoitu TTY Dnro 2494/31/07 Kustannuslaji Alkuperäinen kustannusarvio Budjettimuutosehdotus Toteutunut Rahapalkka Henkilösivukustannukset Yleiskustannukset Matkat Aineet ja tarvikkeet Laitteet Ostopalvelut Muut kustannukset ALV Yhteensä Johtoryhmä kokoontui Mikkelissä MAMK Mikkelissä MAMK Mikkelissä MAMK Mikkelissä Ahlstrom Glassfibre Tampere TTY Mikkeli MAMK Mikkeli MAMK

8 6 4. Liimapintalujitteet Osion tarkoituksena oli löytää tai kehittää lasikuitulujitteille tarraliima, joka ei heikennä lopullisen tuotteen laminaattirakennetta. Liiman tulee olla yhteensopiva epoksihartsien kanssa. Liiman tarkoituksena on pitää lujite paikoillaan muotissa kappaleen valmistuksen ajan. Alkuvaiheessa oltiin yhteydessä 22 eri liimavalmistajaan asian tiimoilta. Pian kävi selväksi, ettei aihealue ollut tuttu yhdellekään valmistajalle. Varsinkaan liimojen epoksiyhteensopivuudesta ei ollut mitään tietoa. Ehdotuksia kuitenkin saatiin, ja lisäksi 14 liimanäytettä yhteensä kahdeksalta eri valmistajalta. Ehdotetut liimat voitiin jakaa karkeasti kolmeen ryhmään liimatyypin mukaan: vesidispersioliimat, kuumaliimat ja epoksipohjaiset liimat. Saaduille liimanäytteille tehtiin esitestejä epoksiyhteensopivuuden selvittämiseksi. Testit tehtiin sekoittamalla liimoja epoksihartsiin. Testit osoittivat, että vesidispersioliimoista yksikään ei ollut epoksiyhteensopiva, koska niihin jäi haihduttamisesta huolimatta aina kosteutta, joka vaahdotti epoksin. Muista liimoista löytyi muutama varteenotettava vaihtoehto. Liimavalmistajista eniten yhteistyöhalukkuutta osoitti monikansallinen Struktol, joka suostui räätälöimään liimojaan varta vasten tätä hanketta varten. Projektin aikana tehtiin myös vierailu Struktolin tehtaalle Hampuriin testien merkeissä. Projektin aikana selvisi, että liimassa pitää olla epoksikomponentti reagoidakseen epoksihartsin kanssa. Toistaiseksi liima alensi laminaatin mekaanisia ominaisuuksia. Vaikka liiman kehitys saatiinkin hyvään alkuun, jäi tarramaisuus vielä kauas tavoitteesta. Kuitenkin tutkimuksen tuloksena saatiin tietoa erilaisista liimoista, opittiin paljon laminoinnista alipaineinjektiolla ja sovellettiin erilaisia materiaalien ominaisuuksien karakterisointimenetelmiä liimojen, liimapintalujitteiden ja lasikuitulujitettujen laminaattien tutkimiseen, joilla saadaan vietyä tätä tuotekehitystä eteenpäin. Ennen kaikkea saatiin luotua hyvä yhteistyö Struktolin kanssa, mikä mahdollistaa sopivan tarraliiman jatkokehittelyn tulevaisuudessakin. Osion tuloksista on tarkemmin Epoksiyhteensopiva tarraliima osion loppuraportti raportissa.

9 7 5. Palonsuoja-aineiden vaikutus tuotteen prosessoitavuuteen Täyteaineiden käyttö lujitemuovituotteessa voi olla perusteltua monesta eri syystä. Aiemmin niillä pyrittiin lähinnä kustannussäästöihin korvaamalla hartsia halvemmalla täyteaineella. Nykyisin muovien mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien muuttaminen täyteaineilla on tullut merkittäväksi tekijäksi. Tähän ovat vaikuttaneet täyteainevalikoimien monipuolistuminen, mutta myös muovisovellusten lisääntyminen ja valmistusteknologioiden kehittyminen. Injektointimenetelmien lisääntynyt käyttö kappaleiden valmistuksessa on asettanut omat haasteensa täytettyjen hartsien käytölle. Etenkin kohteissa, joissa täyteaineita käytetään runsaasti, on niiden vaikutus viskositeettiin monesti ongelmallista. Myös suodattuminen lujitteissa injektion aikana voi rajoittaa täyteaineiden käyttöä. Tässä osiossa tutkittiin alumiinitrihydroksidilla (ATH) täytetyn hartsin virtaamista light-rtm (LRTM) injektiossa. ATH:ta käytetään komposiittituotteissa palonsuoja-aineena. Sen etuina muihin palonsuoja-aineisiin ovat matala hinta, monikäyttöisyys ja ympäristöystävällisyys. ATH:ta joudutaan kuitenkin käyttämään korkeina pitoisuuksina, tyypillisesti yli 50 m%, mikä kasvattaa hartsin viskositeettiä. Koeinjektioilla oli tarkoitus selvittää miten täyteaineesta johtuva viskositeetin kasvu näkyy muotin täyttymisajassa, sekä millaisilla pitoisuuksilla ATH alkaisi suodattumaan lujitteissa. Kuva 5.1. Koejärjestelyt. Vasemmassa kuvassa on ylämuotti, johon piirretty mitta-asteikko hartsin etenemisen määrittämiseksi. Jokainen testi videoitiin. Oikealla on injektointijärjestelmä kokonaisuudessaan. Tulosten perusteella ATH:n partikkelikoolla ei näyttäisi olevan vaikutusta muotin täyttymisaikoihin. Myös viskositeettimittausten perusteella partikkelikoolla ei ollut ollut vaikutusta. ATH:n suodattumisen tutkimiseksi mietittiin monia vaihtoehtoja, mm. röntgen- ja elektronimikroskooppikuvausta. Loppujen lopuksi parhaaksi menetelmäksi osoittautui katsoa kappaletta paljaalla silmällä valoa vasten, jolloin ATH-saostumat näkyisivät selvästi. ATH ei suodattunut lujitteisiin

10 8 näkyvästi yhdessäkään injektiossa. Luultavasti syynä oli liian alhainen ATH-pitoisuus. Käytössä ollut pumppulaitteisto ei mahdollistanut suurempaa täyttöastetta, vaikka tiedossa olikin, että teollisuudessa ATH-pitoisuudet ovat selvästi korkeammat. Cavityn, eli muottionkalon paksuus määrää lujitteiden kokoonpuristuvuuden, jolla taas on suora vaikutus siihen, kuinka helposti hartsi pääsee virtaamaan niiden lävitse. Näin on erityisesti silloin, kun käytetään lujitteita, joissa on huokoinen hartsinvirtauskerros. Molemmat tässä projektissa käytetyistä lujitteista olivat juuri tällaisia lujitteita. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että cavityn koko vaikuttaa täyttymisaikaan selvästi. Prosentuaaliset erot 4 ja 6 mm cavityn välillä olivat jokaisessa kolmessa tapauksessa samaa luokkaa, ollen noin 27 %. Tulokset ovat tietenkin riippuvaisia käytetystä lujitteesta, mutta ovat silti suuntaa antavia. Koejärjestelyistä ja tuloksista on tarkemmin raportissa MAT Lisäksi määritettiin käytetyille lujitteille ja cavityille permeabiliteetti-arvot. Permeabiliteettiarvot määritettiin sekä käsin että arvioitiin PAM-RTM-simulointiohjelmiston avulla. Permeabiliteettilaskennoista on tehty raportti Permeabiliteetin määritys ja täyttymisen simulointi. Permeabiliteetin käsin määrittämistä varten tehtiin alipaineella nopeusinjektiokokeita. Edellä mainittua koejärjestelyä muutettiin niin, että muotin syöttökanava tukittiin sivuilta, ja imuliitäntä siirrettiin muotin toiseen päähän (aikaisemmin muotin keskellä). Valitettavasti syöttöuran tukkiminen ei onnistunut kunnolla vaan hartsin ohivirtausta reunoilla esiintyi. Saaduista tuloksista kuitenkin pystyttiin määrittämään käyränsovituksella permeabiliteettiarvot. Tulokset ovat alla olevassa taulukossa. Taulukko 5.1. Käyränsovituksella määritetyt permeabiliteetit. Lujite 2 x x Hartsi puhdas G 235 E 40 m% ON m% ON 904 Cavity (mm) Viskositeetti (mpa s) Permeabiliteetti (m 2 ) 3,10E 09 3,80E 09 3,10E 09 PAM-RTM-ohjelmiston avulla permeabiliteetin määrittäessä käytettiin hyväksi alkuperäisistä ATHinjektioista saatuja tuloksia. Ohjelmalla tehtiin kuvan 5.2. mukainen malli. Mallissa sininen osa kuvaa muottipesää lujitteineen ja vihreä hartsin syöttöuraa. Musta piste keskellä on imu ja musta piste alhaalla on syöttö. Simuloinnissa hartsinjohtouran permeabiliteetiksi on arvioitu 7.00E-7. Muottipesän permeabiliteettiä sovitettiin, kunnes simuloitu muotin täyttymisaika vastasi testin täyttymisaikaa. Kuvassa 5.3 on simuloitu ja todellinen tilanne 17 s jälkeen hartsin virratessa muottiin.

11 9 Kuva 5.2. PAM-RTM-malli. Sininen on muottipesä lujitteineen, vihreä hartsinsyöttöura Kuva 5.3. Simuloitu muotin täyttyminen ja hartsirintama testissä ajanhetkellä 17s.

12 10 Luodun mallin avulla määritettiin K arvoja eri injektointikombinaatioille. Taulukossa 5.2 on esitetty arvioidut permeabiliteettiarvot eri lujitteille ja muottiraoille (cavity). Permeabiliteettiarvot on saatu sovittamalla simuloitu täyttymisaika lähelle mitattua injektoinnin täyttöaikaa. Taulukko 5.2. Arvioidut K arvot eri variaatioille. Hartsi Viskositeetti Lujite Cavity K Aika Simuloitu aika ON % 500 mpas E ON % 500 mpas E ON % 500 mpas E ON % 500 mpas E ON % 500 mpas E Osion lopussa injektoiduille laminaateille tehtäviä mekaanisia testejä ei tehty varojen loppumisen johdosta.

13 11 6. Veneen osat 6.1 Lujitteiden leikkaus Leikkausmenetelmien vertailu Lasikuidun leikkaamiseksi on olemassa monenlaisia menetelmiä. Tässä projektin osassa on tutkittu Fiskarsin saksien, manuaalisesti ohjattavien Decoupin ultraääni-, Robuson moottorisaksi- ja Eastmanin pystyteräleikkaimien sekä Lectran, Kuriksen ja Gerberin automaattileikkaimien soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta veneen osien leikkaamiseen. Robuson moottorisaksileikkaimia testattiin Ahlstrom Glassfibren toimitiloissa Leikkauskokeesta on tehty raportti MAT Tarkastelun lähtökohdaksi valittiin tilanne, jossa venevalmistaja hankkisi yhden vaihtoehtoisen leikkaimen omiin tarpeisiinsa. Menetelmittäin syntyneitä kustannuksia on verrattu vuodessa leikattavaan kokonaislujitesauman pituuteen. Kuvassa on esitettynä tarkastelun tulokset. Tarkastelun olettamuksiin ja itse tarkasteluun voi tutustua tarkemmin excel-taulukossa Kokonaiskustannusvertailu leikkausmenetelmittäin. Leikkausmenetelmien ja luvussa käsiteltävän leikkaus alihankintana excel-taulukon käyttöön on tehty ohjeistus MAT , , , , , ,00 Sakset (Fiskars) Ultraääni decoup P300 W Robuso Shear Foot B Eastman Brute 627 VS Lectra VT TT 25 FX Kuris C3030 GERBERcutter GTxL GERBERcutter DCS ,00 0,00 0 m 5000 m m m m m m m m m m m Kuva Leikkauskustannukset menetelmittäin verrattuna leikkaussauman pituuteen.

14 12 Kuvaajasta havaitaan, että kustannustehokkain leikkausmenetelmä saumapituuteen noin 2000 metriä asti on Fiskarsin sakset. Tämän jälkeen kustannustehokkain ratkaisu aina noin metriin asti on Eastmanin pystyteräleikkain, Decoupin ultraäänen ja Robuson moottorisaksien ollessa vain hiukan kalliimpia ratkaisuja. Jos leikkaussaumaa syntyy vuodessa enemmän kuin noin metriä, edullisin vaihtoehto on automaattileikkain. Automaattileikkainten kustannustehokkuusjärjestys on pitkälti kiinni perustamiskustannuksista. Kerättyjen tietojen valossa kustannustehokkain automaattileikkain on Kuriksen C3030 noin metriin asti Leikkaus alihankintana Käytännössä alihankintana suoritettava lasikuitulujitteiden leikkaus tarkoittaa sitä, että veneveistämö tilaa lasikuitulujitteet materiaalitoimittajalta alihankkijalle, joka leikkaa lujitteet ja toimittaa ne sitten veneveistämölle. Tässä projektin osassa tutkittiin kustannustarkasteluna kahta vaihtoehtoista toimintamallia. Edellä kuvattua alihankintaketjua ja toimintamallia, jossa veneveistämö itse leikkaa tarvitsemansa lujitteet. Lähtökohtaoletuksina pidettiin sitä, että alihankkija leikkaa automaattileikkaimella ja veneveistämö manuaalisesti ohjattavilla moottorisaksilla. Tarkastelun helpottamiseksi valittiin kuvitteellinen 7- metrinen vene, jonka lujitteita ja lujitekitiä tultiin tarkastelemaan. Lujitekitillä tarkoitetaan alihankkijan toimittamaa lujitepakkausta, joka sisältää kaikki tarvittavat lujitteet yhteen valmistettavaan veneeseen. Tarkastelussa tärkeimmät olettamukset liittyvät alihankintamarkkinoihin. Markkinatilanteen ja tuotantovolyymin oikean suuntaisella arvauksella on huomattava merkitys alihankintatoiminnan kannattavuuteen. Tarkastelun olettamuksiin ja itse tarkasteluun voi tutustua tarkemmin excel-taulukossa Kokonaiskustannusvertailu, leikkaus alihankintana. Tutkimuksen mukaan alihankinnassa saavutetaan kustannusetua leikkuussa, jossa alihankkijan kustannukset voivat olla jopa puolet veneveistämön leikkauskustannuksiin. Kun alihankkijatoimintamallin kokonaiskustannuksiin lasketaan pakkaustyö ja kuljetukset, tullaan molemmissa toimintamalleissa lähelle samoja kustannuksia. Lyhyillä kuljetusetäisyyksillä alihankintatoiminta voi olla kannattavaa, mutta pitemmillä etäisyyksillä logistiset haasteet tekevät toiminnan kannattavuudesta haasteellista. Työssä tarkasteltuja pakkaus- ja kuljetuskustannuksia on tosin suoraan mahdollista pienentää kierrätettävillä pakkauksilla ja kuljetussopimusten solmimisella. Lujitteiden leikkausta yrityksen päätoimiseksi liiketoiminnaksi ei kannata harkita, jollei lähialueella ole merkittäviä lujitteita jatkojalostavia yrityksiä. 6.2 Vaihtoehtoiset materiaalit ja valmistusmenetelmät Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisia muovimateriaaleja ja valmistusmenetelmiä veneissä käytettävien pienosien valmistukseen. Tutkimustuloksista on tehty raportti MAT Veneiden pienosilta vaaditaan hyvää iskunkestävyyttä, jäykkyyttä, säänkestoa ja pinnanlaatua. Valmistusmenetelmien osalta tutkimuksessa rajattiin pois liian suuria valmistussarjoja vaativat menetelmät ja ylilaatua tuottavat menetelmät. Tutkimuksessa on selvitetty Light RTM:n, polyuretaaniruiskutteiden, RIM-menetelmän, tyhjiömuovatun ABS-rakenteen ja GMT:n (Glass Mat Reinforced Thermoplastics) soveltuvuutta veneosien valmistukseen kustannusvertailuin ja sanallisin vertailuin. Lisäksi Prepregejä, alipaineinjektiota ja RIDFT-menetelmää (Resin Infusion between

15 13 Double Flexible Tooling) on analysoitu kirjallisesti. Raportin kustannusvertailussa kustannustehokkaimmaksi menetelmäksi pienillä alle 2000 luukkusarjan valmistusmäärillä selvisi Light RTM, tätä suuremmilla tuotantomäärillä SRIM todettiin tuotantotehokkaimmaksi. Luukkusarjalla tarkoitetaan neljän eri luukun muodostamaa sarjaa. Kuvassa on kuvattu yhden veneosasarjan valmistuskustannukset eri menetelmillä. Yhden sarjan valmistuskustannus 250 Käsilaminointi Light RTM Multitec SRIM ABS-sandwich GMT-sandwich [ /kpl] Valmistusmäärä Kuva Kustannusanalyysi veneosien valmistamisesta eri menetelmillä.

16 14 7. Pitkien hoikkien lujitemuovituotteiden valmistus Pitkiä, hoikkia lujitemuovituotteita kuten valaisinpylväiden runkoputkia pystytään valmistamaan monella eri tavalla. Suurimpana haasteena on löytää kustannustehokas valmistusmenetelmä. Suurimpina rajoittavina tekijänä ovat tuotteen geometria sekä tuotteelta vaadittavat ominaisuudet mm. jäykkyys. Myös tuotantomäärät karsivat menetelmiä. Muutaman sadan tuotteen takia ei kannata kalliita muotteja hankkia. Injektiomenetelmät soveltuvat erinomaisesti pienten tuotantomääräisten tuotteiden valmistukseen ja kuitusuunnat sekä geometria harvoin aiheuttavat ylitsepääsemättömiä ongelmia. Valitettavasti menetelmä on käsityövaltainen, jolloin työkustannukset nousevat helposti liian korkeiksi. Lisäksi tuotteiden laatu vaihtelee helposti työntekijöiden vaihtuessa. Tässä osiossa selvitetään, millä menetelmillä voidaan Tehometin törmäysystävällinen valaisinpylväs valmistaa. Voiko nykyistä tuotantomenetelmää parantaa? Mitä muita valaisinpylvään osia voidaan valmistaa? Mitä muita valmistusmenetelmiä on tarjoilla turvapylväiden ja dekoratiivisten valaisinpylväiden valmistukseen?

17 Törmäysystävällisen valaisinpylvään rakenne Valaisinpylväs koostuu neljästä eri komponentista (ks.kuva 7.1.1): jalusta (1), runko (2), valaisinvarsi (3) ja valaisin (4). Valaisinvarret voivat olla epäsymmetrisiä, jolloin valaisinvarsi on vain yhdellä puolella, tai symmetrisiä, jolloin valaisinvarsi muodostaa T-kirjaimen. Symmetrisen valaisinvarsien ulottumien (M1 ja M2) ei tarvitse olla samanpituisia Kuva Epäsymmetrinen kartiopylväs (vasemmalla) ja symmetrinen olakkeellinen pylväs (oikealla) Valaisintolpan jalustat ovat teräsbetonia. Jalusta upotetaan maan sisään siten, että pylvään asemointia varten tarkoitetut ruuvit voidaan kiristää. Jalustassa on läpiviennit sähkökaapeleille. Tolpan runko on perinteisesti valmistettu joko sinkitystä teräsputkista tai mankeloiduista levyistä. Törmäysystävällisessä tolpassa käytetään lasikuitulaminaattia, johon on sijoitettu muutamia täysipitkiä teräsvahvikkeita. Lasikuitutolpan törmäyskäyttäytyminen poikkeaa huomattavasti terästolpasta. Kun auto törmää lujitemuoviseen tolppaan, se ensiksi litistää tolpan lyttyyn, jonka jälkeen tolppa alkaa kelautua auton alle. Tolppa kelautuu auton alle niin kauan, kunnes latva laskeutuu auton katolle muodostaen auton keulan ympärille silmukan. Tässä vaiheessa auto joko pysähtyy tai auto irrottaa liike-energiallaan tolpan jalustasta. Metalliset tolpat eivät ala missään vaiheessa kelautumaan, vaan ne muodostavat silmukan litistymisen jälkeen ja joko repeytyvät tai 1

18 16 irtoavat jalustasta. Komposiittipylväässä joudutaan käyttämään teräsvahvikkeita, koska ilman niitä tolppien staattiset taipumat eivät täytä viranomaisvaatimuksia. Lisäksi törmäystolppa, joka on tehty kokonaan lasikuitukomposiitista, katkeaa helposti törmäystilanteessa. Teräsvahvikkeet estävät katkeamisen. Valaisinvarret on valmistettu pääosin teräsputkesta. Valaisinvarsi liitetään komposiittiosan sisään pujotettavalla holkilla, joka kiinnitetään joko liiman tai ruuvien avulla. Varressa oleva kaulus estää valaisinvarren putoamisen komposiittiosan sisään. Valaisinvarsi kiinnitetään valaisimeen ruuvien avulla. 7.2 Nykyinen tuotantomenetelmä ja sen kehittäminen Nykyisen tuotantomentelmän kuvaus Nykyisin valaisinpylväiden runkoputkia valmistetaan alipaineavusteisella RTM:llä. Käytetty muotti on tehty lasikuidusta ja sen runkoa on vahvistettu teräspalkein jäykäksi. Muotti koostuu kahdesta osasta, avattavasta ulkomuotista sekä paisuvasta tuurnasta. Paisuva tuurna koostuu kartioputkesta, jonka päälle on asennettu kalvopussi. Lujitteet ja teräsvahvikkeet kääritään tuurnan ympärille. Koko paketti asetetaan muotti. Muotti suljetaan kääntämällä ylämuotti saranoiden varassa alamuotin päälle. Muottien väliset tiivisteet puristetaan kasaan vetotankojen avulla. Muotin sulkeminen on kuvassa Kuva Injektiomuotin sulkeminen Kartioputken ja kalvon väliin johdetaan paineilmaa, jolloin pussi paisuu pakottaen lujitteet ulkomuottia vasten. Muottipesään synnytetään alipaine imemällä ilma muotin latvapäästä. Muotin

19 17 latvapää (imupää) nostetaan ylös ilman poistumisen helpottamisesta. Hartsin syöttö tapahtuu paineella tyvipäästä. Putken annetaan kovettua muotissa. Irrotuksen jälkeen putkeen leikataan kytkentäaukko ja varustetaan se. Lisäksi syntyneet purseet tasoitetaan pois ja jäljet maalataan. Menetelmän hyviä puolia on hyvä pinnanlaatu, suhteellisen alhaiset investointikustannukset sekä menetelmä mahdollistaa erilaisten lujitteiden käytön. Suurimpina ongelmina on ollut työvoimavaltaisuus sekä laatuvaihtelut. Menetelmässä on monta käsityövaihetta: gelcoatin levitys, lujitteiden leikkaus, tuurnan ympärille käärintä, muotin sulkeminen ja tiivistys, kytkentäaukon teko sekä purseiden poisto ja maalaus. Näistä voidaan joitain työvaiheita automatisoida mm. lujitteiden leikkaus ja muotin sulkeminen. Valitettavasti automaation lisääminen kasvattaa perustamiskustannuksia. Kun pylvään kysyntä arvioidaan olevan korkeintaan 3000 kpl/vuosi, ei kovin suurta automaatiota kannata investoida. Esim. pelkästään tolpan tuotantoon sähkökäyttöisillä käsileikkureiden käyttö on edullisinta, jos tuotantomäärät ovat alle 3700kpl/vuosi. Automaattisen leikkurin hankinta tulee edullisemmaksi, jos leikkuria voidaan käyttää myös muiden tuotteiden valmistuksessa. Laatuvaihteluihin vaikuttaa menetelmän käsityövaltaisuus sekä itse muotit. Ongelmia ovat aiheuttaneet muotin tiivistys. Kyseessä on iso painava muotti, jossa on paljon tiivistettäviä saumoja. Muotin saaminen ilmatiiviiksi edellyttää huolellista työskentelyä. Paljon suuremmat ongelmat on aiheuttanut sisämuotin kalvosäkin puhkeaminen Kalvosäkin materiaalin valinta Paisuvan tuurnan tarkoituksena on pakottaa lujitteet ja vahvikkeet ulkomuottia varten. Kun tolppa on kovettunut, poistetaan tuurnasta ilma, jolloin se on helposti vedettävissä pois tolpan sisältä. Valitettavasti sopivan kestävän ja viruvan kalvomateriaalin löytäminen oli osoittautunut haasteelliseksi. Ensimmäinen käytössä ollut säkkimateriaali oli silikonikumi, jota käytettiin teräksisen tuurnan ympärillä. Yleensä silikoni säkki repesi tuurnaa ulos vedettäessä jo toisella käyttökerralla. Osa syynä oli ahdas tuurna, jolloin silikoni pääsi hiertymään tolpan sisäpintaan. Lisäksi useamman käyttökerran jälkeen silikonissa alkoi esiintyä haurastumia, joiden epäiltiin syntyvän styreenistä. Terästuurna korvattiin myöhemmässä vaiheessa pienemmällä lujitemuovisella tuurnalla. Uuden paineistetun tuurnan latvan halkaisija kaksinkertaistuu eli materiaali venyy 100%. Säkkimateriaalin etsinnästä tehtiin selvitystyö (raporttinumero MAT ) Selvityksessä tutkittiin kuinka hyvin käytettävissä olevat tuurnamateriaalit palautuvat venytyksestä ja jääkö niihin pysyviä virumia. Mekaanisten testien perusteella laskettiin kuinka suuren ilmanpaineen paisuva tuurna vaatii saavuttaakseen tarvittavan venymän. Myös tutkittiin, kestävätkö tuurnamateriaalit suoraa kosketusta polyesterihartsin kanssa. Testattavana oli kolme eri materiaalia Teknikum Oy:ltä: NR, FKM ja FKM/CSM. NR on luonnonkumi, FKM on fluorikumi, jota myydään tuotemerkillä Viton. FKM/CSM on fluorikumi, johon on vahvikkeeksi lisätty kloorisulfonoitua polyteenikumea.

20 18 Tulokset Eri tuurnamateriaaleille saatiin eroavaisuuksia virumis- ja hartsinsietokäyttäytymisen osalta. NR oli näytteistä ainoa, johon ei jäänyt pysyvää virumaa kaksi tuntia kestäneen 100 %:n venytyksen jälkeen. FKM ja FKM/CSM näytteet viruivat testin aikana kymmenisen prosenttia. Kahden tunnin palautumisen jälkeen viruma oli edellä mainituilla näytteillä jo selvästi pienempi, mutta kumpaakin jäi silti muutaman prosentin pysyvä viruma. Vetokokeiden tulosten perusteella voitiin laskea, että tarvittava ylipaine paisuvan tuurnan täyttämiseksi 35 mm:n halkaisijasta 70 mm:n halkaisijaan oli eri materiaaleilla seuraava: NR 1,1 bar, FKM 1,8 bar, FKM/CSM 4,6 bar. Lisäksi voitiin todeta, että NR oli näytteistä ainoa, joka silmämääräisesti arvioituna ei kestänyt pitkäaikaista altistusta polyesterihartsille. Testien perusteella säkkimateriaaliksi parhaiten soveltuu luonnonkumi NR, vaikka se on huono kestämään styreeniä. Ratkaisuna styreeniongelmaan on käyttää alipainekalvosta tehtyä säkkiä, joka vedetään tuurnan päälle ennen lujitteiden laittoa. Valitettavasti tämä säkki tulee olemaan kertakäyttöinen, joten se lisää materiaalikustannuksia. Pienten tuulivoimaloiden rungot Laskenta-Caset RTM-pylväille Selvityksen tarkoituksena oli tarkastella, soveltuuko lujitemuovinen runkorakenne 6m korkean 2kW:n tuulivoimalan rakenteeksi. Tarkasteltavat rakenteet olivat teräsvahvikkeinen lujitemuovipylväs, joka oli tehty 12m pylvään muotilla, sekä täyslujitemuovinen kartiopylväs kahdella eri tyvihalkaisijalla. Eri rakenteita on vertailtu keskenään pääasiassa jännitysten ja venymien perusteella. Raportissa on vertailtu myös eri kiinnityslaippoja. Selvitys on tarkemmin raportissa MAT Laskentojen perusteella lujitemuovinen runkorakenne on mahdollinen. HE2-Turvapylvään laskennan päivitys Tehtävänä oli laskea komposiitti-valaisinpylvään siirtymät ja venymät/jännitykset standardin SFS- EN edellyttämillä tuulikuormilla. Valaisinpylväs koostuu teräslatoin vahvistetusta laminaattiosasta ja teräksisestä valaisinvarsiosasta. Pylvään korkeus maan pinnasta on 10 m. Valaisinvarren ulottuma on 1,5 m. Valaisimen paino on 15 kg. Laskentaraportin numero on MAT Laskennan perusteella valaisinpylvään valaisin siirtyy 718mm tuulen suunnassa. Suurimmat laminaattien venymät ovat alle 0,16%. Teräsvahvikkeiden suurimmat jännitykset ovat 249MPa. Pylväs kuuluu taipumaluokkaan 3 (>690mm). Käyttämällä 10kg valaisinta valaisinpylväs kuuluisi taipumaluokkaan 2. Samalla terästen jännitys pienenee. Nykyinen jännitystila edellyttäisi käyttämään teräksenä S355J0.

21 19 Täysilujitemuovisen pylvään geometrian selvittäminen Törmäystolpan nykyinen geometria edellyttää teräsvahvikkeiden lisäämistä, jotta valaisinpylvään jäykkyys on riittävä viranomaisille. Selvitystyön tarkoituksena on selvittää, minkälainen täysin lujitemuovista tehdyn pylvään rungon pitäisi olla, jotta se olisi riittävän jäykkä järkevällä seinämän paksuudella. Selvitystyö on tarkemmin raportissa MAT Laskennat tehtiin sekä yksi-vartiselle että T-vartiselle valaisinpylväälle, jonka korkeus on 10m. Ulottuma yksi-vartisilla pylväillä oli 1,5m ja T-vartisilla 1m. Valaisimien massa oli 15kg. Pylvään lujitemuovinen runko on kartio, jonka latvahalkaisija on 89mm. Laskennat suoritettiin tyvihalkaisijoilla 250mm ja 300mm. Kartioputken pituus on 9,1m, josta 600mm on upotettu maahan. Pylväiden mitat ovat alla olevassa kuvassa. Kuva Lujitemuovisen pylvään laskentamallit Kummassakin tapauksessa tyvihalkaisija D300mm antaa riittävän jäykkyyden. Yksi-vartisen seinämän paksuus oli 7mm ja T-vartisen 11mm. Valaisinvartta ja sen kiinnitystä ei tutkittu tarkemmin. Suositeltavaa on, että valaisinvarren kiinnitys toteutetaan tukevammin molemmilla pylvästyypillä. Tuentapituus olisi syytä olla pitempi kuin laskentamallissa, jossa oli M8 ruuveja 3+3 kpl (tuentaväli 200 mm). Komposiittiosaankin kohdistuu kiinnityskohdissa paikallisesti vähemmän kuormitusta tuentatavan parantuessa ja tuentapituuden kasvaessa Lujitemuovisen HE2-turvapylvään taivutuskokeet Tehtävänä oli testata vastaako FE-laskennassa saadut tulokset todellisuutta. Samalla testattiin millä voimalla lujitemuovinen turvapylväs murtuu. Testeissä sovellettiin standardia EN Lisäksi pylvään laminaattirakenteelle tehtiin veto- ja polttokokeet ja tuloksia verrattiin törmäyskokeissa

22 20 käytettyjen pylväiden laminaattien rakenteeseen. Esmarin Composites Oy Ltd valmisti testeihin kaksi kappaletta HE2-törmäysluokan turvapylvästä. Pylvään nimelliskorkeus on 10m ja ulottuma 1,5m. Pylväs koostui 9,1m pitkästä teräksillä vahvistetusta lujitemuovisesta kartioputkesta sekä teräksisestä valaisinvarresta. Testit tehtiin Tehometin Parikkalan puupylvästehtaalla Testi toteutettiin siten, että pylvään tyvi oli kiinnitetty jäykästi teräsjigiin ulokepalkiksi. Pylvään upotussyvyys jigiin oli sama kuin käytettäessä betonisia pylväsjalustoja. Ensimmäisessä vaiheessa pylväs suoristettiin vastapainojen avulla. Siirtymät mitattiin kolmesta kohdasta rullamitalla lattiasta. Mittauskohdat olivat luukun yläreuna, valaisinvarren liitoskohdasta sekä valaisimen kiinnityskohdasta. Ennen testien aloittamista lattian suoruus tarkistettiin. Tämän jälkeen pylvääseen lisättiin sepelillä täytettyjä säkkejä kuvaamaan suunnittelutuulikuormaa. Toisessa vaiheessa pylväs taivutettiin ulokepalkkina pylvään liitoksen kohdalta (valaisinvarsi poistettu) trukin avulla. Nostokohtaan oli kiinnitetty trukin haarukoihin nostoliinoilla. Nostoliinoihin oli asennettu Tamtronin BCS-D 1000kg-nosturivaaka mittaamaan taivutusvoimaa. Testijärjestelyt ovat alla olevissa kuvissa. Kuva Vasemmalla pylvästä kuormitetaan suunnittelupainoilla, Oikealla murtotestiyritys. Taivutuskokeiden perusteella HE2-turvatolppa kuuluu taipumaluokkaan 3, jos käytetään 15kg valaisinta. Taipumaluokka 2 pääseminen edellyttäisi käyttämään alle 10kg valaisimia. Kuormitusten poistettua sekä E1 että E2 eivät täysin suoristuneet. Standardi EN 40-7 edellyttää, että lujitemuovisen valaisinpylvään jäännöstaipuma ei saa olla enempää kuin 5% kuormituksen alaisesta taipumasta. Pylväiden jäännöstaipumat olivat hyväksyttävissä rajoissa. Murtotaivutuskoe osoitti, että lujitemuovinen turvapylväs kestää hyvin laskennassa käytetyn tuulikuorman. Laskettu tuulikuorma aiheuttaa tolppaan 8,8kNm tyvimomentin. Tolppaa taivutettaessa aiheutettiin tolpan tyveen 33,4kNm taivutusmomentti, jolloin laminaatti napsui, muttei murtunut.

23 Plymin menetelmä Yhtenä lipputankoja valmistusmenetelmänä käytetään Plymin menetelmää. Menetelmä on kuvattu seuraavissa kuvissa. Kuva Plymin menetelmä Siinä lujitteet kääritään paineistettavan tuurnan (9) ympärille. Varsien väliin on asennettu vahva, joustava kalvo (6), joka muodostaa putken ulkopinnan. Hartsi (8) kaadetaan kalvon päälle. Lujite+tuurna-paketti asetetaan hartsin päälle. Kalvo suljetaan. Tuurna paineistetaan, jolloin hartsi levittäytyy ympäri putkea pakottaen ilman ja liian hartsin pois hahlosta (10). Tehometin hollantilainen kilpailija Spectralyte Nederland BV on tehnyt menetelmästä sovelluksen, jossa hartsin syötetään putkea 19 pitkin. Muottiin synnytetään alipaine kuvan mukaisella lukitusmekanismin avulla. Sovellus on kuvattu tarkemmin patentissa WO 2005/ Kuva Spectralyten patentoima menetelmä

24 22 Menetelmän ansiosta päästäisiin eroon raskaasta ulkomuotista. Tämä säästää perustamiskustannuksissa, jos tolpan geometriavariaatioita on paljon. Työn määrää menetelmä ei sanottavasti vähennä. Kun käytännössä Tehometin tuotevalikoima käsittää 1-3 erilaista geometriavariaatiota / pylvään korkeus, ei menetelmässä nähty saavutettavan sanottavasti etu. Tämän ja paljastuneen patentin myötä todettiin työpalaverissa Esmarinilla, että menetelmää ei kannata enempää tutkia. 7.4 Pultruusio Pultruusio on täysin automatisoitu valmistusmenetelmä jatkuville, yleensä vakiopoikkileikkauksellisille lujitemuoviprofiileille. Lipputankojen valmistuksessa menetelmää on käyttänyt UK-Muovi Oy. UK-Muovi lopetti lipputankojen valmistuksen vuoden 2010 alussa ja etsii tilalle alihankkijaa (tiedusteltu ). Pultruusiolaitteistoa ennen on lujitteiden syöttöyksikkö, kasteluyksikkö sekä esimuovausmuotti. Itse varsinaiseen pultruusiolaitteeseen kuuluvat lämmitettävä muotti, vetokone ja katkaisusaha. Prosessi alkaa, kun jatkuvia lujitteita vedetään rullista. Lujitteet kyllästetään hartsilla ja muovataan esimuotilla profiilin muotoon. Esimuovauksen jälkeen lujiteaihio vedetään kuumennetun metallimuotin lävitse. Muotin lämpö käynnistää hartsissa eksotermisen reaktion ja kappale kovettuu. Kovettunut, mutta kuuma profiili jäähdytetään joko ilmalla ja/tai vedellä. Muotin jälkeiset vetotarraimet tarttuvat profiiliin ja vetävät sitä. Viimeisenä katkaisusaha pätkii profiilin määrämittoihin. Kuvassa on esitetty pultruusioprosessin periaate. Valmistusnopeudet vaihtelevat 0,025-5 m/min. Tyypillinen valmistusnopeus on n. 2 m/min. Kuva Pultruusioprosessin periaate Erikoisjärjestelyillä voidaan profiilin poikkileikkausta vaihdella ajon aikana. Tämä edellyttää monivaiheista säädettävää muottia. YTI testasi Exelin pultruusiolla valmistamaa törmäystolppaa Tarvittavat rautavahvikkeet saatiin sijoitettua hyvin rakenteeseen ja tolpan pinnanlaatu oli hyvä. Törmäystolppa on testiradalla kuvassa Törmäyskokeessa tolppaa vedettiin rautatiekiskoilla törmäyskelkkaa, joka törmäsi tolppaan 50km/h nopeudella. Törmäyksen seurauksena pylväs nousi jalustasta ilman, että kelkan nopeus olisi hiljentynyt. Kyseessä on NE-luokan turvapylväs. Törmäyshetki on kuvassa

25 23 Kuva Pultruusiolla valmistetun turvatolpan asennus testiradalla Kuva Pultruusiolla valmistetun turvatolppa törmäystestissä NE-pylväitä valmistetaan sekä alumiinista että puusta. Näihin verrattuna pultruusion käyttäminen NE-turvaluokan valaisinpylvään valmistamiseen on liian kallista. Pultruusion suurempia rajoituksia ovat käytännössä putken vakiopoikkipinta-ala, korkeat muottikustannukset sekä prosessin vaihtamisesta syntyvät työkustannukset. Käytännössä

26 24 menetelmä edellyttää suuria valmistusmääriä. Dekoratiivisia pylväiden valmistukseen menetelmä soveltuu, jos valmistajalta löytyy valmiit muotit. Kuvassa on Tehometin toimittamia Pultruusiolla valmistettuja dekoratiivisia pylväitä Vantaalla. Kuva Tehometin Pultruusiolla tehtyjä dekoratiivisia pylväitä, kuva Tehometin esitteestä. 7.5 Keskipakovalu Pylväsmäisiä lujitemuovituotteita voidaan valmistaa keskipakovaluna. Keskipakovalumenetelmässä teräsmuottiin laitetut lujitteet ja hartsi painautuvat keskipakovoiman vaikutuksesta tiukasti ja tasaisesti muottipintaa vasten, jolloin syntyy pylväsmäinen lopputuote. Keskipakovalututkimuksista on tehty raportti MAT Esiselvitysvaiheessa selvitettiin Euroopassa toimivat keskipakovalua hyödyntävät yritykset. Itävaltalainen Hobas valmistaa putkia, joiden halkaisijat ovat välillä DN Espanjalainen Adhorna valmistaa lasikuitulujitteisia valaisinpylväitä ja lipputankoja keskipakovaluna. Kyseisiä tolppia valmistetaan vastaamaan standardia UNE-EN-40-7 ja tolppien korkeus on välillä 3 14 m. Saksalainen Pfleiderer Europoles hyödyntää myös keskipakovalumenetelmää. Kuvassa on esitettynä hartsin levitys Pfleidererin menetelmässä. Intialainen Kemrock ja Italialainen Top Glass S.P.A:kin tarjoavat keskipakovaluna valmistettuja pylväitä.

27 25 Kuva Kuva Pfleidererin keskipakovalumenetelmän hartsin ruiskutuksesta. YTI rakensi omalle laboratoriolleen yksinkertaistetun keskipakovalukoelaitteiston. Pyörivänä muottina käytettiin Tehomet Oy:ltä saatua kartiokasta teräsputkea. Putkeen teetettiin tuennat ja laakeroinnit ja putken ympärille tehtiin puinen laatikko. Putkea pyöritettiin AEG:n iskuporakoneella. Putkeen yritettiin saada tasainen sisäpinta, jonka päälle levitettäisiin irroitusaine, geeli, lujitteet, vahvisteteräkset ja sidehartsi. Testejä suoritettiin vedellä, eri pinnoitehartseilla ja eri irroitusaineilla. Nestemäiset hartsit kaadettiin viistossa olevaan pyörivään muottiin erillistä sisäputkea myöten. Kuvassa on esitettynä valmis YTI:n prototyyppitolppa. Kuva YTI:n valmistama prototyyppitolppa.

28 26 YTI:n testien perusteella menetelmä vaatii panostusta muottiin, lämmitysjärjestelmään, pyörityslaitteistoon ja hartsinlevittämisjärjestelmään. Testien jälkeen epäselvää on edelleen: - miten muotti tulee pinnoittaa irrotuksen onnistumiseksi, - miten putki on kerroksittain valettava, jotta se irtoaisi, - miten muotin lämmitys ja jäähdytys tulee suorittaa, - miten muotin pyörimisnopeus vaikuttaa syntyvään tuotteeseen, - miten teräslatat voidaan asettaa muottiin järkevästi, jos niitä tarvitaan, - miten hartsin levitys onnistuu kartiokaan muotin pinnalle tasaisesti ja - miten kustannustehokas menetelmä keskipakovalu on parhaimmillaan. Lisätutkimuksia vaadittaisiin lisätiedon saamiseksi. 7.6 Kuitukelaus Kuitukelaus on yksinkertainen ja tehokas menetelmä valmistaa pyörähdyskappaleita. Prosessissa jatkuvaa lujitetta (rovinki, touvi, kudos, multiaksiaali jne.) kostutetaan hartsialtaassa ja kelataan tuurnan ympärille, kunnes haluttu paksuus ja lujitepitoisuus saavutetaan. Kelauksen jälkeen kappale kovetetaan esim. uunissa tai huoneenlämmössä. Kovetuksen jälkeen tuurna poistetaan ja kappale viimeistellään sopiviksi. Kappaleiden halkaisijat voivat vaihdella muutamista millimetreistä useisiin metreihin ja niitä rajoittavat ainoastaan kelauskoneiden geometria sekä tuurnan koko ja paino. Kuvassa on esitetty kelauksen periaate. Kuva Kuitukelauksen periaate Kuitukelauksessa käytetään jatkuvia kuituja, joten kappale on rakenteellisesti vahva. Prosessi itse asiassa vaatii kuidun olevan jatkuvaa, koska hartsin ylivuoduttuminen, kerrosten tiivistyminen ja huokosten poistuminen edellyttävät, että kuidussa on kelauksen aikana vetojännitys. Lujitteet voivat olla nauhamaisessa muodossa, jolloin myös katkokuitujen käyttö on mahdollista. Kelauksessa tuurna määrää kappaleen muodon. Tuurnan ei välttämättä tarvitse olla pyörähdyssymmetrinen, vaan lähes mikä tahansa muoto käy, jos siinä ei ole kelaussuunnassa sisäänpäin vetäytyviä pintoja. Monimutkaisten kappaleiden valmistaminen on tullut mahdolliseksi, koska kelauslaitteet, robotit ja niitä ohjaavat tietokoneet ovat kehittyneet viimeisten 20 vuoden aikana. Kelauksella voidaan valmistaa mm. 90 -putkimuhveja sekä T-haaroja. Koska kelausprosessi on pitkälti automatisoitua, valmistuksessa voidaan päästä hyviin hyötysuhteisiin. Lujitteiden kelausnopeus, valmistusnopeuden mitta riippuu valmistettavan kappaleen monimutkaisuudesta ja kappaleen käyttötarkoituksesta. Yksinkertaisia kappaleita mm. putkia voidaan valmistaa kg/h. Monimutkaisia kappaleita, joissa on suurlujuuksisia

29 27 lujitteita tai tavoitteena on suuri lujitepitoisuus, valmistetaan kg/h Kelatut käyrät valaisinvarret Osion tavoitteena oli selvittää, voidaanko lujitemuovisia käyriä valaisinvarsia ja valaisinpylväitä valmistaa kelaamalla. Osio tehtiin yhteistyössä CSI Composite Solutions and Innovations Oy:n kanssa. Valaisinvarren laskenta Tutkittavaksi kohteeksi otettiin teräsvalaisinpylväs, jossa on käyrä lujitemuovinen valaisinvarsi. Valaisinvarren sisään on tarkoitus asentaa led-valaisimet, jolloin valaisinvarsi kuultaa lävitse. Robotilla pystytään kelaamaan putkikäyriä suoraan käyrän tuurnan päälle, mutta tässä osiossa haluttiin kokeilla harvemmin käytettyä valmistusmenetelmää. Siinä valaisinvarsi valmistetaan siten, että ensin kelataan suora putki. Kelauksen jälkeen putki taivutetaan muotoonsa. Kuva Kelattu valaisinvarsi Ennen valmistuskoetta suoritettiin karkea FE-laskenta valaisinvarren mittojen määrittämiseksi. Laskennan perusteelta kokeiltavan valaisinvarren nimellismitat olivat D75mm/d65mm. Putken pituus oli 2m. Myöhemmin laskenta päivitettiin, kun saatiin valmistetuista putkista tarkemmat materiaaliarvot. Päivitetyn raportin numero on MAT Valaisinvarren valmistus ja testaus Valmistuskokeet suoritti CSI Composite Solutions and Innovations Oy. Valmistuskokeista ja valaisinvarren testeistä laadittiin raportti MAT Valaisinvarren valmistus aloitettiin kelaamalla E-lasilankaa alumiinimuotin päälle. Kelauksen jälkeen suora putki lämmitettiin, jonka jälkeen putki taivutettiin jigissä muotoonsa nopeasti. Putki jäähdytettiin jigissä vapaasti ilmassa. Koeajoissa kokeiltiin eri seinämäisiä putkia, eri kelauskulmia, kahta polyesterihartsia ja yhtä vinyyliesterihartsia sekä eri taivutuslämpötiloja välillä C.

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät.

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. PANK-4004 PANK PÄÄLLYSTENÄYTTEEN VALMISTUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 5.8.1997 1. MENETELMÄN TARKOITUS Menetelmä esittää

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET www.ruukki.fi/infra Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut RUUKIN SUOJAKAITEET Ruukin suojakaiteet Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus

Mikko Kontiainen Avainnauhojen testaus Mikko Kontiainen 23.5.2016 Avainnauhojen testaus Tullilaboratorio testasi 10 avainnauhan kestävyyttä Tukesin tutkimuspyyntönä. Tarkoitus oli selvittää kuinka suuren voiman avainnauhat kestäisivät, kun

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Tuotekuvaus MSV-C linjasäätöventtiilin käyttökohteita ovat jäähdytys-, lämmitys- ja lämmin käyttövesiverkostot. MSV-C on kertasääteinen linjasäätöventtiili, jonka

Lisätiedot

Vanhan seinärakenteen lisäkiinnitystarve julkisivun verhouskorjauksissa. Tutkimussuunnitelma 18.1.2014 Päivitetty 19.3.2014

Vanhan seinärakenteen lisäkiinnitystarve julkisivun verhouskorjauksissa. Tutkimussuunnitelma 18.1.2014 Päivitetty 19.3.2014 Tutkimussuunnitelma 18.1.2014 Päivitetty 19.3.2014 1 (7) 1 Johdanto Peittävä verhouskorjaus yhdistettynä lisälämmöneristämiseen on yleisesti käytetty menetelmä, jota sovelletaan pitkälle vaurioituneen

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Olemme työskennelleet todella paljon viimeiset vuodet Iso-Britanniassa, ja ollakseni rehellinen, työ on vielä kesken.

Olemme työskennelleet todella paljon viimeiset vuodet Iso-Britanniassa, ja ollakseni rehellinen, työ on vielä kesken. Purjeet ja riki Olemme kääntäneet tämän tekstin ruotsinkielisestä artikkelista. http://www.swe.magicmicro.org/e107_files/public/segeltips.pdf Ruotsalaiset ovat keränneet eri MM-sivustoilta artikkeleita,

Lisätiedot

Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN Ecovalo BALK minipylväs on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana yksi-

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin

Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin Nesteen siirto ja annostus hellävaraisesti DULCO flex-letkupumput teollisuuden ja laboratorioiden käyttökohteisiin Printed in Germany, PT PM 003 09/09 FI DULCO flex-sarjan letkupumput Kompakti ja vankka

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d-22113 hamburg info@spiderbeam.net www.spiderbeam.net

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d-22113 hamburg info@spiderbeam.net www.spiderbeam.net Spiderbeam kehitettiin Dxpeditioihmisten unelma-antenniksi. Se on täysikokoinen, kevyt, kolmen taajuusalueen yagi joka on valmistettu lasikuidusta ja langasta. Koko antenni painaa ainoastaan kg, mikä tekee

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403.

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403. MK10-SB sivu 402. MK20 MK21 MK3SP sivu 402. sivu 403. MK7 MK7HT MK6 sivu 403. sivu 403. sivu 404. MK9 MK9HT MK9SST sivu 404. sivu 404. sivu 409. MK3PNSP2 MK7P MK9P sivu 405. sivu 406. sivu 407. Lisätietoja

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

1 Kun laatu ratkaisee

1 Kun laatu ratkaisee Kun laatu ratkaisee 1 2 3 Sisällysluettelo: Yritysesittely...sivu 3 Merkintälaitteet ja -ratkaisut...sivu 4 Kappaleenkiinnitys...sivu 5 Työstönesteet ja voiteluaineet...sivu 6 Standardiosat...sivu 7 Ohutlevylinjat

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Teräsbetonipaalujen kantokyky

Teräsbetonipaalujen kantokyky Teräsbetonipaalujen kantokyky Tilannetietoa tb-paalujen rakenteellisen kantokyvyn tutkimusprojektista Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot